Werkplan SAMENWERKEN DOOR SAMEN TE DOEN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan 2015-2016 SAMENWERKEN DOOR SAMEN TE DOEN!"

Transcriptie

1 Werkplan SAMENWERKEN DOOR SAMEN TE DOEN! Mei 2015

2 VERANTWOORDING Opdrachtgever : Stuurgroep Samenwerking Noord Voorzitter Fred Hassert AUTEUR(S) : Rick Sieling David van der Meer Herman de Vries BESTANDSNAAM : Werkplan.2015.versie VERSIE : 1.0 STATUS : Concept DOCUMENTDATUM : 10 juni 2015 AANTAL PAGINA S : 36

3 Inhoud 1 Inleiding Samenwerking Noord Uitgangspunten voor het werkplan Activiteiten 2015/ Inleiding Overzicht werkpakketten Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord Ontwikkeling thema Mobiliteit Ontwikkeling thema Kennis Ontwikkeling thema Versterking Regionale Economie Samenwerking met Partners Organisatie Inleiding Organisatie Financiën Bijlage A Overzicht deelnemende organisaties v a n 36

4 1 Inleiding Voor u ligt het werkplan 2015/2016 van Samenwerking Noord. In dit werkplan worden de activiteiten beschreven die worden uitgevoerd in de periode van februari 2015 tot en met 1 maart Leeswijzer Het werkplan kent de volgende hoofdstukindeling: Hoofdstuk omschrijving 2 In hoofdstuk twee wordt Samenwerking Noord als netwerkorganisatie kort beschreven en wordt nader ingegaan op de missie van Samenwerking Noord. 3 In hoofdstuk drie worden de uitgangspunten besproken die gebruikt zijn voor het schrijven van dit werkplan. 4 Op basis van werkpakketten wordt in hoofdstuk vier de activiteiten in detail beschreven die uitgevoerd worden in de periode van februari 2015 t/m 1 maart In hoofdstuk vijf wordt nader ingegaan op de organisatie van Samenwerking Noord. 6 Hoofdstuk zes geeft inzicht in de onderliggende begroting. 2 Samenwerking Noord Samenwerking Noord is een samenwerkingsverband van (semi)overheidsorganisaties op het gebied van ICT in Noord-Nederland. Het samenwerkingsverband is in 2010 gestart en inmiddels doorgegroeid naar 29 aangesloten partijen. In bijlage A wordt een overzicht gegeven van de deelnemende organisaties. Context van Samenwerking Noord De uitvoering van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijks Dienstprogramma, een groot en stevig cluster aan ICT bedrijven in het noorden en de verwachte schaarste op de arbeidsmarkt hebben o.a. bijgedragen tot de vorming van het samenwerkingsverband. Belangrijk vertrekpunt voor de uitvoering van het Compacte Rijks Dienstprogramma was de sanering van het aantal datacenters (van 64 naar 4 centra). Het Noorden dreigde buiten de boot te vallen als vestigingsplaats voor één van de datacenters. Door stevige lobby vanuit Samenwerking Noord heeft het Rijk besloten in Groningen een ODC (Overheids Datacenter) te bouwen. Samenwerking op de arbeidsmarkt De verwachting is dat in toenemende mate de organisaties op ICT-gebied te maken krijgen met krapte op de arbeidsmarkt. Dit wordt onder meer veroorzaakt door vergrijzing van het personeel in combinatie met een te geringe instroom in het ICT-onderwijs en daardoor op termijn te weinig nieuwe aanwas op de arbeidsmarkt. Maar het is meer dan een kwantitatief probleem. Ook de gevraagde kennisniveaus en vaardigheden zullen als gevolg van ICT-ontwikkelingen hun impact hebben, waardoor er mogelijk zowel kwalitatieve tekorten ontstaan als overschotten. De uitdaging is om door middel van een gestructureerde samenwerking tussen (semi-)publieke werkgevers in het Noorden op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs een zodanige meerwaarde te creëren, dat deze uitdagingen door samenwerking opgepakt kunnen worden. Door de samenwerking ontstaat een betere positie op de arbeidsmarkt voor het ICT-personeel, doordat hen continu een uitdagend werkpakket kan worden geboden met volop kansen voor doorgaande ontwikkeling, zowel qua kennis als qua carrière. De aansluiting tussen ICT-onderwijs en het ICT werkveld wordt geoptimaliseerd. De aangesloten organisaties kunnen zich hierdoor beter in 4 v a n 36

5 de markt profileren. Door deze gemeenschappelijk aanpak wordt de noordelijke arbeidsmarkt voor ICT-personeel versterkt. Missie van Samenwerking Noord De uitvoering van het werkplan 2015/2016 is gekoppeld aan de volgende doelen: Bundelen van krachten binnen de overheid (o.a. op gebied datacenterdienstverlening, ICT beheer en netwerkconnectiviteit) Het delen en borgen van ICT kennis en diensten t.b.v. continuïteit, flexibiliteit en innovatief vermogen Het ontwikkelen van attractief werkgeverschap Optimaliseren van de arbeidsmarkt (o.a. goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, uitwisseling van personeel, gezamenlijk opleiden en her/bijscholen personeel) Verminderen van ICT kosten (o.a. door het gezamenlijk inkopen van ICT, gezamenlijk inhuren van schaarse expertise) Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Noord-Nederland als aantrekkelijke en economisch sterke regio 3 Uitgangspunten voor het werkplan Voor het schrijven van het werkplan 2015 zijn de volgende uitgangspunten van belang: 1. Geen veranderingen ten aanzien van de missie en doelstellingen van Samenwerking Noord 2. Focus op de thema s Mobiliteit en Kennis 3. Introductie van een nieuw thema: Versterking van de regionale economie 4. Samenwerking Noord blijft een netwerk c.q. clusterorganisatie en wordt niet doorontwikkeld tot een aparte organisatie 5. Samenwerking Noord heeft zich ontwikkelt tot een Kraamkamer 6. Deelname aan SN is maatwerk voor de deelnemende organisaties 7. SN is nog te onbekend bij de werkvloer 8. SN richt nadrukkelijk met haar activiteiten op Noord-Nederland c.q. de drie Noordelijke provincies Toelichting: Geen veranderingen ten aanzien van de missie en doelstellingen Uit de strategische sessies met de stuurgroep van januari 2015, waarin een eerste aanzet is gemaakt met het nadenken over de toekomst van SN, is gebleken dat de doelen en missie van Samenwerking Noord nog steeds actueel zijn. Focus op de bekende thema s van Samenwerking Noord De uitvoering van Samenwerking Noord en de opzet van het werkplan is gekoppeld aan de bestaande thema s Mobiliteit en Kennis. Introductie van een nieuw thema: versterking van de regionale economie Samenwerking levert als clusterorganisatie een bijdrage aan het behoud en de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Noord-Nederland. In het werkplan wordt het nieuwe thema nader ontwikkeld. 5 v a n 36

6 Samenwerking Noord blijft een netwerkorganisatie Samenwerking Noord blijft een samenwerkingsverband op basis van een netwerkstructuur. Binnen de stuurgroep van SN is geen behoefte om SN door te ontwikkelen tot een aparte organisatie c.q. juridische entiteit. Samenwerking Noord heeft zich ontwikkeld tot een kraamkamer Als netwerkorganisatie onderneemt SN vele initiatieven c.q. levert een bijdrage tot bepaalde ontwikkelingen. Bepaalde initiatieven zijn mogelijk levensvatbaar om buiten SN verder tot wasdom te komen. Voorbeelden hiervan zijn de bijdragen aan de opzet van het Overheidsdatacenter en de IT Academy Noord-Nederland. Organisaties waarmee SN contact onderhoudt en bijdraagt aan verdere succesvolle ontwikkeling. Deelname aan SN is maatwerk voor de deelnemende organisaties Voor deelname aan SN bestaat een vorm van haal- en brengplicht. Meerwaarde voor SN en de deelnemende organisaties ontstaat als er een balans ontstaat tussen de belangen van de deelnemende organisatie (het halen) en de inbreng van de diverse organisatie (het brengen). SN is nog te onbekend op de werkvloer Hoewel SN steeds bekender wordt bij de ICT medewerkers van de aangesloten organisaties, zijn de kansen en mogelijkheden van SN voor de medewerkers nog onvoldoende bekend. Om de bekendheid te verhogen wordt in de uitvoering van het werkplan meer aandacht besteedt aan Marketing en Branding van het samenwerkingsverband. Samenwerking Noord is van Noord-Nederland Hoewel er een sterke concentratie van deelnemers is in de provincie Groningen c.q. stad Groningen, is SN een samenwerkingsverband van Noord-Nederland. In het werkplan 2015/2016 zal meer gestuurd worden op een evenwichtige verdeling van activiteiten en bijeenkomsten in de drie Noordelijke provincies. 6 v a n 36

7 4 Activiteiten 2015/ Inleiding Om de activiteiten voor 2015/2016 te beschrijven wordt gewerkt met werkpakketten. Een werkpakket is daarbij op te vatten als een clustering van verschillende activiteiten. In paragraaf 4.2. wordt een overzicht gegeven van de nader uit te werken werkpakketten. In de paragrafen 4.3 tot en met 4.6 worden de individuele werkpakketten en daaraan gekoppeld activiteiten nader uitgewerkt op basis van een vaste structuur. 4.2 Overzicht werkpakketten De volgende vijf werkpakketten vormen de basis voor de uitwerking van het werkplan 2015/2016 en de beschrijving van de deelactiviteiten: 1. Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord 2. Ontwikkeling van thema Mobiliteit 3. Ontwikkeling van thema Kennis 4. Ontwikkeling van thema Versterking Regionale economie 5. Samenwerking met de partners IT Academy Noord- Nederland en Rijksoverheidsdatacenter (ODC) In onderstaande figuur zijn de vijf werkpakketten van het werkplan opgenomen: Figuur 1.0 overzicht werkpakketten 7 v a n 36

8 4.3 Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord Inleiding: Om blijvend meerwaarde te ontwikkelen voor de aangesloten partijen is het belangrijk om periodiek de interne- en externe omgeving van de deelnemende organisaties in kaart te brengen. De interne- en externe omgeving van de aangesloten is dynamisch en aan verandering onder hevig. Voor iedere deelnemende organisatie wordt de interne- en externe omgeving periodiek geanalyseerd op basis van een organisatiefoto. Op basis en na analyse van de individuele organisatiefoto s, worden vervolgens strategische onderwerpen benoemd die in het werkprogramma nader worden uitgewerkt. Samenwerking Noord groeit! Steeds meer organisaties zien de kracht en potentie van het samenwerkingsverband. Samenwerking Noord is sinds 2010 actief als samenwerkingsverband. Om de samenwerking en de gekoppelde thematiek scherp en actueel te houden, wordt dit jaar in een Position Paper bepaald waar Samenwerking Noord over vijf jaar dient te staan. Samenwerking wordt gefinancierd door de aangesloten partijen via een door de stuurgroep vastgestelde bijdrage. In 2014 is onderzocht of Samenwerking Noord in aanmerking kan komen voor een subsidie (Sectorgelden). In dit werkplan wordt bepaald hoe mogelijk toegekende subsidiebedragen voor de uitvoering van het werkplan kunnen worden aangewend. Inmiddels zijn er ook leereffecten te benoemen met betrekking tot eerder uitgevoerde uitvoeringsprogramma s. Het belangrijkste leereffect is dat Samenwerking Noord nog onvoldoende bekend is op de werkvloer van de aangesloten organisaties. Via verbetering en intensivering van de interne communicatie dienen medewerkers van de aangesloten organisaties beter bekend raken met de mogelijkheden die Samenwerking medewerkers kan bieden. Groei en ontwikkeling van het samenwerkingsverband vraagt ook om systemen die de uitvoering van het werkprogramma ondersteunen. Bijvoorbeeld de systemen die de communicatie en het relatiebeheer ondersteunen. In dit werkplan zullen wij onderzoeken op welke wijze bestaande en mogelijk nieuwe systemen de uitvoering verder kunnen ondersteunen. Om de meerwaarde van Samenwerking Noord voor individuele organisaties vast te kunnen stellen wordt in dit werkplan via een HBO-stage een onderzoek opgestart. In het onderzoek wordt onderzocht welke instrumenten aangereikt kunnen worden om de meerwaarde van Samenwerking Noord te meten voor de individuele organisaties. Doel van het werkpakket: De volgende doelen worden nagestreefd met de uitvoering van het werkpakket: Actualiseren van de strategische context van de samenwerkende partijen Bepalen van de toekomst van Samenwerking Noord (waar staan wij over vijf jaar?) Verhogen van financiële slagkracht door subsidies Bekendheid verhogen van Samenwerking Noord op de werkvloer Optimaliseren van ondersteunende systemen Instrument om meerwaarde van Samenwerking Noord vast te stellen voor de individuele organisaties 8 v a n 36

9 Overzicht onderliggende activiteiten: De volgende activiteiten vallen onder het werkpakket: Activiteit 1.0 Actualiseren strategische context deelnemende organisaties 2.0 Bepalen toekomstige organisatie van Samenwerking Noord 3.0 Aantrekken van subsidie; het nader uitwerken van de sectorgelden 4.0 Branding van Samenwerking Noord/het ontwikkelen van een Marketingstrategie voor Samenwerking Noord omschrijving De strategische context c.q. omgeving van de deelnemende organisaties is dynamisch. Om de dynamiek vast te stellen worden de eerder gemaakte organisatiefoto s geactualiseerd. Voor Samenwerking Noord is eerder een Stip op de Horizon bepaald. Voor SN zal moeten worden bepaald waar wij nu als organisatie staan en welke organisatievorm voor SN passend is in de nabije toekomst. Samenwerking Noord heeft een sectorplan ingediend bij het ministerie van SoZaWe. Indien de sectorgelden toegekend worden zal in het werkpakket de ingediende maatregelen organisatorisch en financieel vertaald worden naar het werkplan 2015/2016. Nog niet iedere medewerker van de aangesloten organisatie is voldoende bekend met de mogelijkheden en kansen die SN individueel kan bieden. Voor 2015/2016 zal SN meer gepromoot moeten worden op de werkvloer. 5.0 Analyse ondersteunende systemen In de analyse wordt o.a. bepaald in welke mate welke systemen de operaties van SN verder kunnen ondersteunen. 6.0 Afstudeeronderzoek In het afstudeeronderzoek wordt o.a. gekeken naar de meerwaarde en de resultaten die individuele organisaties ontlenen aan de activiteiten van het samenwerkingsverband. Opmerking: De activiteiten 1.0 t/m 3.0 zijn bekende activiteiten die gecontinueerd worden. De activiteiten 4.0 t/m 6.0 zijn nieuwe activiteiten voor 2015/ v a n 36

10 In figuur 2.0 zijn de onderliggende activiteiten van het werkpakket opgenomen: Figuur 2.0 activiteiten van het werkpakket 10 v a n 36

11 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord 1.0 Actualiseren strategische context van de deelnemende organisaties Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Periodiek (1 keer per jaar) wordt onderzocht of de strategische context van de aangesloten organisaties is veranderd. Het ontwikkelen van de juiste strategie, aandachtsgebieden en focus voor Samenwerking Noord. Op basis van interviews zullen de accountmanagers een nieuwe organisatiefoto maken voor de deelnemende organisaties. Op basis van de geactualiseerde organisatiefoto s wordt onder meer de kansenkaart bijgewerkt. Bijgewerkte kansenkaart Bijgewerkte organisatiefoto s Accountplannen Actueel overzicht strategische aandachtsgebieden ICT en HRM management van de aangesloten organisaties Accountmanagement voor de interviews Analyse organisatiefoto s en het opstellen van de kansenkaart Op basis van de accountplannen ontstaat een duidelijk beeld over welke meerwaarde organisaties willen en kunnen halen uit het samenwerkingsverband. Dit beeld zal vervolgens in samenwerking met de accountmanagers wordt vertaald naar enkele concrete uit te voeren acties gedurende de periode van het werkplan. Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Opstellen c.q. update van de Programmamanager Interviews Februari Juni kansenkaart Deskresearch Update van de organisatiefoto s Accountmanagers Interviews Februari Juni Opstellen en uitvoeren van accountplannen Accountmanagers Vaste templates Februari December 11 v a n 36

12 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord 2.0 Bepalen van de toekomstige organisatie van Samenwerking Noord Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Samenwerking Noord is bijna drie jaar als clusterorganisatie actief. Waar staat Samenwerking Noord over vijf jaar? Vaststellen van de positie en profiel van Samenwerking Noord over vijf jaar Het schrijven van een toekomstdocument Toekomstdocument/position 1 paper Stuurgroep en Klantengroep Samenwerking Noord Binnen de stuurgroep is een begeleidingsteam geformeerd bestaande uit drie stuurgroepleden en de voorzitter van de stuurgroep. Het Kernteam (kwartiesmakers/accountmanagers) schrijft het stuk. Helder beeld waar SN over vijf jaar staat. Inzicht in positionering en profilering Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Opstellen toekomstdocument Begeleidingsteam Stuurgroep + kernteam Organiseren van diverse werksessies en individuele consultaties Januari Februari 12 v a n 36

13 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord 3.0 Aantrekken van Subsidie het nader uitwerken van de Sectorgelden Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Samenwerking Noord heeft een subsidieverzoek ingediend bij het ministerie van SoZaWe om mogelijke fricties op de arbeidsmarkt op te lossen c.q. te voorkomen. Het betreft hier de zogenaamde Sectorgelden. Samenwerking Noord heeft zeven maatregelen ingediend. De activiteit is sterk gekoppeld aan de activiteiten die gericht zijn op versterking van de mobiliteit van de ICT medewerkers van de aangesloten organisaties SMART uitwerken en koppelen van de zeven ingediende maatregelen aan het werkplan Afstemmen en borgen van de co-financiering door de aangesloten organisaties. SMART uitgewerkte Sectorgeld 7 maatregelen Co-financierings paragraaf in de 29 accountplannen ICT en HRM management van de aangesloten organisaties Medewerkers van de aangesloten organisaties Accountmanagement ITANN SNN/provincie Groningen Ondersteuning uit de flexibele schil Uitwerking van thema Mobiliteit. Voordeel in de opleidingskosten van de aangesloten organisaties Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde SMART uitwerken maatregelen Accountmanagers Paragraaf van het Februari December sectorgelden plus co-financiering accountplan Afstemming met ITANN Programmamanager Overleg Februari Maart 13 v a n 36

14 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord 4.0 Branding van Samenwerking Noord/Het ontwikkelen van een Marketingstrategie Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Samenwerking Noord wordt steeds bekender. Echter de kennis van de ICT medewerkers over de kansen en mogelijkheden die SN biedt is nog onvoldoende Bekendheid van SN opvoeren onder de medewerkers. SN meer neerzetten als een merk Het opstellen van een marketingstrategie en campagne voor Samenwerking Noord. Marketingstrategie en marketingcampagne Merkstrategie Medewerkers van de aangesloten organisaties Advisering van een externe partij Externe partij (Communicatie adviesbureau) Communicatiespecialisten van de aangesloten organisaties Versteviging profiel van SN Meer deelname aan de activiteiten van SN Meer merkbekendheid Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde (Optioneel) inhuren externe partij Stuurgroep Diverse werksessies met stuurgroep en kernteam Maart v a n 36

15 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord 5.0 Analyse van de ondersteunende systemen Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Samenwerking Noord groeit en heeft behoefte aan ondersteuning ten behoeve van o.a. relatiebeheer, marketing en communicatie. Doorontwikkeling van de E-omgeving Ondersteuning efficiënte uitvoering relatiebeheer, Marketing en communicatie Inventariseren behoefte, verkenning mogelijkheden van ondersteuning en implementatie van de ondersteuning Doorontwikkeling E-Omgeving Overzicht en implementatie van ondersteunende systemen voor relatiebeheer (CRM) Inzicht doorontwikkeling E-omgeving Accountmanagers, managementondersteuning en E-Team Werkoverleg tussen de diverse partijen Starten van pilots voor ondersteunende systemen Het effectiever bereiken van de diverse doelgroepen van SN Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Inventariseren behoefte aan Kernteam Werksessies Februari April ondersteuning + implementatie E-team en managementondersteu ning Doorontwikkeling E-omgeving Kernteam + E-Team Werksessies Februari December 15 v a n 36

16 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord 6.0 Onderzoeksopdracht/stage Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Binnen SN worden resultaten geboekt en wordt gestuurd op meerwaarde. In de onderzoeksopdracht wordt o.a. gekeken naar de uitvoering van het programma en de behaalde rendementen en de verwachtingen die de individuele organisatie ten aanzien van verwacht rendement c.q. resultaat. Inzicht in rendement en verwachting van de aangesloten organisaties Uitvoeren van een stageopdracht Inzicht in rendement en input voor besturingsmodel van Samenwerking Noord Stuurgroep en leden van de Klantengroep Dashboard, KPI s en performance-indicatoren Inzicht in Kritische prestatieindicatoren Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Uitvoeren onderzoeksopdracht Student NHL Afstudeeronderzoek Februari Juli 16 v a n 36

17 4.4 Ontwikkeling thema Mobiliteit Inleiding: De ontwikkeling van ICT medewerkers is en blijft primair een taak van de aangesloten organisaties zelf. Samenwerking Noord kan echter voor de ontwikkeling van ICT medewerkers als een sterke katalysator c.q. hefboom dienen. Medewerkers die zich verder willen ontwikkelen kunnen op diverse manieren het samenwerkingsverband inzetten om sturing en richting te geven aan hun eigen ontwikkeling. Onder de noemer uitwisseling kan een medewerker geplaatst worden bij een andere aangesloten organisatie. Voordat er sprake is van een uitwisseling vind er eerst een intake plaats met de medewerker. Na intake wordt vorm en inhoud bepaald van de uitwisseling die past bij de ontwikkeling van de desbetreffende medewerker. Uitwisseling is maatwerk! Naast het uitwisselen, wordt door middel van een vacatureservice interne vacatures geplaatst op de E-omgeving van SN. Vacature impliceert dan voor een medewerker het voortzetten van zijn/haar carrière bij een nieuwe werkgever. Dit in tegenstelling tot een uitwisseling; bij een uitwisseling geldt een terugkeer garantie! Om vaardigheden van specifieke functies verder te ontwikkelen wordt in dit werkplan gestart met een arbeidspool voor projectmanagers. In de arbeidspool werken (ervaren) projectmanagers van de diverse organisaties aan diverse door de partners ingebrachte projecten. Van elkaar leren en het vak van projectmanager verder professionaliseren zijn belangrijke onderwerpen voor de opzet en uitvoering van de arbeidspool. Om de ontwikkeling van de individuele medewerkers te ondersteunen en te faciliteren zijn bij de diverse organisaties vele werkvormen en instrumenten beschikbaar. In het werkplan zal geanalyseerd worden welke instrumenten bij de diverse organisaties ingezet worden en welke instrumenten collectief ingezet kunnen worden. Doel van het werkpakket: De volgende doelen worden nagestreefd met de uitvoering van het werkpakket: Het stimuleren en bevorderen van de ontwikkeling van ICT medewerkers Het bevorderen van uitwisselingen van medewerkers tussen de organisaties Het ontwikkelen van projectmanagers Aanbieden van bewezen werkvormen en instrumenten die de ontwikkeling van individuele werknemers faciliteren 17 v a n 36

18 Overzicht onderliggende activiteiten: Activiteit omschrijving 7.0 Uitwisselen Het uitwisselen van ICT medewerkers van de aangesloten organisaties 8.0 Vacatureservice Het melden en plaatsen van ICT vacatures van de aangesloten organisaties 9.0 Opzetten van een arbeidspool voor projectmanagers 10.0 Analyse en aanbieden van bewezen werkvormen die ontwikkeling van ICT medewerkers ondersteunen (ICT 2.0) In 2015 is de gedachte om te starten met een arbeidspool voor projectmanagers. Deze projectleiders worden ingezet op projecten van de aangesloten organisaties Intern en extern zijn werkvormen beschikbaar die bewezen en aantoonbaar ICT-ers kunnen ondersteunen in hun transitie van ICT-er 1.0 naar ICT-er 2.0 Na de analyse zal voor uitwisseling en mobiliteit een menukaart worden opgesteld met ondersteunende diensten en producten. Opmerking: De activiteiten 7.0 en 8.0 zijn bekende activiteiten die gecontinueerd worden. De activiteiten 9.0 en 10.0 zijn nieuwe activiteiten voor 2015/ v a n 36

19 Figuur 3.0 overzicht activiteiten van het werkpakket Mobiliteit 19 v a n 36

20 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van thema Mobiliteit 7.0 Uitwisselen Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Ontwikkeling van ICT medewerkers Attractief werkgeverschap Attractief werkgeverschap. Individuele ontwikkeling van de ICT medewerkers Via accountmanagement wordt geïnventariseerd welke medewerkers in 2015 mogelijk in aanmerking komen voor uitwisseling c.q. detachering. Uitwisselingen en detacheringen Op jaarbasis 24 plaatsingen, circa 50 medewerkers bemiddelen en circa 100 gesprekken Focus op organisatie die nog niet eerder personeel hebben gedetacheerd ICT medewerkers van de aangesloten organisaties Accountmanagement Ondersteunende systemen Werkgroep Mobiliteit Ontwikkeling van ICT medewerkers Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Inventariseren van Account Overleg ICT en Februari December detacheringsbehoefte management HRM management Promoten detacheringen en uitwisselingen Accountmanagers + E-Team Roadshows/PR/Eomgeving Februari December 20 v a n 36

21 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van thema Mobiliteit 8.0 Vacatureservice Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Uitwisselen van informatie over vacatures binnen het samenwerkingsverband Ondersteuning mobiliteit van medewerkers Plaatsen en melden van vacatures door de webmaster van SN Informatie over beschikbare Gemiddeld 50 vacatures op vacatures van de aangesloten jaarbasis organisaties ICT medewerkers van de aangesloten organisaties E-omgeving van Samenwerking Noord E-team HRM afdelingen Doorstroming van medewerkers tussen de organisaties Behouden en benutten van talent Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Plaatsen vacature informatie E-Team E-omgeving Februari December 21 v a n 36

22 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van thema Mobiliteit 9.0 Opzetten van een arbeidspool Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Experimenteren met het nieuw werken en nieuw organiseren Het bevorderen van uitwisseling van medewerkers tussen de aangesloten organisaties. Opzetten van een projectpool voor (ervaren) projectmanagers Ingerichte arbeidspool voor projectmanagers Uitgevoerde projecten door de projectleiderspool ingebracht door verschillende organisaties van SN) (Ervaren) projectmanagers Project met een projectleider. DUO is koploper en initiatiefnemer Arbeidspool voor projectmanagers (150 deelnemers). Starten met een kennisplatform en begeleiden van detacheringen van projectleiders/managers. Eerst voor 5 aangesloten partijen Ontwikkeling van medewerkers, delen van ervaring en kennis Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Opzetten van de arbeidspool DUO als Pilot Februari December initiatiefnemer 22 v a n 36

23 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van thema Mobiliteit 10.0 Analyse en aanbieden van bewezen werkvormen die de ontwikkeling van ICT medewerkers ondersteunen Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Veel aangesloten organisaties hebben interne Mobiliteitsprogramma s. Succesvolle onderdelen van deze programma s kunnen wellicht gedeeld worden met de andere organisaties Delen van kennis over succesvolle programmaonderdelen van de interne mobiliteitsprogramma s Analyse van bewezen werkvormen die mobiliteit, uitwisseling en ontwikkeling van medewerkers (ICT 2.0) ondersteunen en faciliteren Overzicht bewezen interne en (externe) werkvormen Menukaart van bewezen werkvormen/diensten ICT medewerkers HRM management Interviews en werksessies HRM afdelingen Werkgroep HRM ICT-er 2.0 Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Analyse bewezen werkvormen HRM adviseurs uit Interviews en Februari December de flexibele schil bijeenkomsten Organiseren en aanbieden van de werkvormen HRM adviseurs uit de flexibele schil Menukaart Ondersteunende diensten April December 23 v a n 36

24 4.5 Ontwikkeling thema Kennis Samenwerking Noord stimuleert en faciliteert het ontwikkelen en delen van ICT kennis tussen de aangesloten organisaties. In het werkplan 2014/2015 zijn een aantal centrale thema s benoemd voor kennisdeling- en ontwikkeling. Voor dit werkplan wordt, op basis van de actualisatie van de strategische context van de organisaties, ook gewerkt met centrale thema s. Dit kunnen de thema s zijn van het vorig werkplan, eventueel aangevuld met nieuwe thema s. In tegenstelling tot het vorig werkplan worden de thema s niet direct uitgewerkt tot een clusterplan. Om kennis te ontwikkelen en te delen worden voortaan eerst startbijeenkomsten georganiseerd. In deze startbijeenkomsten wordt het kennisonderwerp eerst globaal verkend door de deelnemers en wordt op hoofdlijn bepaald welke meerwaarde zou kunnen worden ontwikkeld voor het samenwerkingsverband. Bij voldoende zicht op concrete meerwaarde wordt door de deelnemers voor het specifieke onderwerp een kennisagenda opgesteld. De kennisagenda zal leidend zijn voor vervolgbijeenkomsten. In de vervolgbijeenkomsten zal mede op basis van de inhoud van de kennisagenda, energie en enthousiasme binnen de groep, worden bepaald of het uiteindelijk gerechtvaardigd is om over te gaan tot een clusteraanpak. Indien gekozen wordt voor een clusteraanpak, dan zal uit de organisaties een projectleider worden benoemd die voor het onderwerp een clusterplan zal schrijven. De kennisbijeenkomsten worden georganiseerd in de vorm van Thema-tafels. Naast de thematafels, worden voor de centrale thema s Best Practices georganiseerd. Best Practices zijn grote bijeenkomsten georganiseerd voor meer dan 100 deelnemers. Naast de Thematafels en Best Practices, wordt dit jaar in september een groot Symposium georganiseerd. Het symposium zal georganiseerd worden in samenwerking met de Holland Web Week, een vierdaags ICT festival in Groningen. Binnen SN worden veel projecten opgestart en uitgevoerd. Het kan zo zijn dat een organisatie net een project afrond, en dat een andere organisatie een identiek project aan het opstarten is. In het werkplan wordt een activiteit opgestart dat ten doel heeft om projectkennis en ervaring tussen partners over projecten te gaan delen. Via diverse projectservices willen wij gaan bereiken dat projectkennis snel en effectief gedeeld kan gaan worden tussen de organisaties. Doel van het werkpakket: De volgende doelen worden nagestreefd met de uitvoering van het werkpakket: Snel en effectief kennis delen over diverse onderwerpen Medewerkers met elkaar in contact brengen 24 v a n 36

25 Overzicht onderliggende activiteiten: Activiteit omschrijving 11.0 Organiseren van kennisbijeenkomsten Voor de strategische aandachtsgebieden en thema s worden diverse kennisbijeenkomsten georganiseerd in de vorm van zogenaamde Thema-tafels 12.0 Organisatie van Best Practices Voor bepaalde strategische aandachtsgebieden/kennisthema s worden zogenaamde Best Practices georganiseerd. Best Practices zijn grote bijeenkomsten georganiseerd voor tussen de 100 en 200 deelnemers Organisatie van het Symposium 2015 Organisatie van een groot symposium in September 14.0 Organisatie van kennisuitwisselingen rondom projecten Opmerking: Met het ontwikkelen van projectservices worden activiteiten/diensten aangeboden die specifiek het ontwikkelen van projecten en het delen van kennis over ontwikkelde projecten ondersteunen De activiteiten 11.0 t/m 13.0 zijn bekende activiteiten die gecontinueerd worden. De activiteit 14.0 is een nieuwe activiteit voor 2015/ v a n 36

26 Figuur 4.0 activiteiten ontwikkeling thema kennis 26 v a n 36

27 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van thema Kennis 11.0 Organiseren van kennisbijeenkomsten (Thema tafels) Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Het snel en eenvoudig bevorderen van relaties tussen organisaties en snel overdracht van kennis Introductie van een snelle attractieve werkvorm om functioneel kennis te delen Het bevorderen van de relaties tussen de organisaties en hun medewerkers Onder de noemer Thema-tafels wordt periodiek voor de medewerkers kleinere bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen rondom de thema s van Samenwerking Noord Organiseren van thematafels Minimaal 12 per jaar ICT medewerkers op basis van hun specialisaties (functioneel beheer, architectuur, security, etc) Organisatie van Thematafels Delen van actuele kennis Bevorderen van de onderlinge contacten tussen de diverse specialisten en functionele gebieden Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Organiseren van de thematafels Kernteam Ondersteuning via de flexibele schil (interne eventburo s) maart december 27 v a n 36

28 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van thema Kennis 12.0 Organisatie van Best Practices Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Onderdeel van de clusteraanpak is het organiseren van Best Practices. Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Kennis overdragen aan ICT medewerkers inzake actuele Hot Topics binnen het vakgebied ICT Korte omschrijving deelactiviteit Opzet en uitvoering van Best Practices, gekoppeld aan de TOP 5 Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers thema s (5 best practices) Best Practices 5 ICT medewerkers Best Practices (attractief georganiseerd op een leuke locatie etc) Overdracht van actuele kennis Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Opzet en uitvoering Best Practices Brokers + ondersteuning uit de Flexibele schil April December 28 v a n 36

29 Werkpakket Ontwikkeling van thema Kennis Deelactiviteit 13.0 Organisatie van het Symposium 2015 Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Samenwerking Noord organiseert periodiek een groot symposium voor medewerkers en bestuurders Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen organisaties, medewerkers en bestuurders Organisatie van het Symposium in September Symposium 2015 Medewerkers en bestuurders van de aangesloten organisaties Symposium Samenwerking met de Holland Web Week Samenwerking met evenementenbureau van DUO (optie) Het bevorderen van de verbinding/relatie tussen organisaties en hun medewerkers Het bevorderen van de verbinding/relatie van SN met en de externe contacten (pers en bedrijfsleven) Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Bepalen opzet en uitvoering Werkgroep werksessies Februari Maart Symposium Symposium Uitvoering Werkgroep Symposium + ondersteuning uit de flexibele schil Projectteam Maart September 29 v a n 36

30 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van thema Kennis 14.0 Organisatie van kennisuitwisselingen rondom projecten Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Het delen van kennis over uitgevoerde en op te starten projecten tussen de organisaties is een grote kans! Het bevorderen en faciliteren van kennisdeling over projecten tussen de ICT managers Uitwisseling van kennis m.b.t. projectenportfolio s van de aangesloten organisaties Bemiddelen en organiseren van 60 netwerkgesprekken inzake op gesprekken/contactmomenten te starten en uitgevoerde tussen ICT managers gesprekken ICT managers en projectmanagers Netwerkgesprekken Kennisdeling en vermindering van ICT kosten Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Analyse projectenportfolio s Accountmanagement Via de Februari Maart accountplannen Organiseren van de netwerkgesprekken Accountmanagers Ondersteuning via de E-omgeving Maart december 30 v a n 36

31 4.6 Ontwikkeling thema Versterking Regionale Economie De organisaties van Samenwerking Noord zorgen samen voor werkgelegenheid in Noord-Nederland. Versterking van de regionale economie is een nieuw thema in het werkplan. Voor het werkplan wordt een activiteit opgestart waarin wordt verkend op welke wijze Samenwerking Noord de werkgelegenheid in de ICT sector in Noord-Nederland bij de aangesloten organisaties kan behouden en verder kan ontwikkelen. Doel: Behoud en ontwikkeling van de werkgelegenheid bij de aangesloten organisaties. Overzicht onderliggende activiteiten: Activiteit 15.0 Verkenning behoud en ontwikkeling werkgelegenheid bij de aangesloten organisaties omschrijving Op welke wijze de werkgelegenheid bij de aangesloten organisaties verder kan worden behouden verder ontwikkeld kan worden 4.7 Samenwerking met Partners Sommige activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van Samenwerking Noord zijn op termijn goed uit te voeren buiten het samenwerkingsverband. Voor dergelijke activiteiten worden zelfstandige organisaties ontwikkeld en opgericht. Samenwerking Noord heeft inmiddels een bijdrage geleverd aan de oprichting van de volgende zelfstandige organisaties: Doel: De IT Academy Noord Nederland ODC Noord (Overheidsdatacenter Westpoort) Verder ontwikkelen van de samenwerking met de partners Overzicht onderliggende activiteiten: Activiteit omschrijving 16.0 Samenwerking met partners Het verder ontwikkelen en verstevigen van de relatie met partners. Om de samenwerking met de partners verder te ontwikkelen worden de plannen van de partners en het werkplan van Samenwerking Noord periodiek afgestemd 31 v a n 36

32 5 Organisatie 5.1 Inleiding Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie. Voor de uitvoering van het werkplan wordt een vast team ingezet. Naast het vaste team wordt regelmatig een beroep gedaan op de aangesloten organisaties om capaciteit en kennis te leveren ( de flexibele schil ). 5.2 Organisatie Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van diverse overheid- c.q. semioverheidsorganisaties. In bijlage A is een overzicht opgenomen van de deelnemende organisaties. De volgende kenmerken typeren de organisatie Samenwerking Noord: Governance: de besturing van Samenwerking Noord De volgende partijen zijn betrokken bij de besturing van Samenwerking Noord: Stuurgroep Kernteam Klantengroep Werkgroepen Stuurgroep De Stuurgroep is het dagelijks bestuur van SN. De Stuurgroep wordt gevormd door zevental leden uit de Klantengroep. De Stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van het werkplan. De stuurgroep vergadert minimaal 1 keer per zes weken. Kernteam Het kernteam bestaat uit een team van drie personen die invulling geven aan de rol van kwartiermaker en accountmanager. Het kernteam wordt ondersteund door een communicatieteam van drie personen ( 1 webmaster, 2 communicatiespecialisten) en een managementondersteuner. De klantengroep De Klantengroep is het algemeen bestuur van SN. Iedere deelnemende organisatie is hierin vertegenwoordigd. De stuurgroep informeert de klantengroep over de voortgang en de geboekte resultaten. De Klantengroep komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Werkgroepen Indien nodig wordt voor de uitvoering van het werkplan werkgroepen samengesteld. Voor uitvoering en ondersteuning van het thema Mobiliteit is een werkgroep HRM/Mobiliteit actief. Flexibele schil Voor de uitvoering van het werkplan wordt een vast team ingezet (het Kernteam). Het kernteam bestaat uit een groep kwartiermakers, die in diverse rollen uitvoering geven aan het werkplan c.q. uitvoeringsprogramma, een communicatieteam (het E-Team) en managementondersteuning. Indien de beschikbare capaciteit of vereiste kennis niet toereikend is, kan een beroep worden gedaan op ondersteuning vanuit de aangesloten organisaties (de flexibele schil). 32 v a n 36

33 Accountmanagement Accountmanagement is belangrijke functie binnen Samenwerking Noord. In figuur 6.0 wordt de functie van accountmanagement kort samengevat: Figuur 6.0 Accountmanagement Toelichting: De accountmanagers maken periodiek organisatiefoto s van de deelnemende organisatie op basis van interviews. Met behulp van de organisatiefoto s wordt bepaald welke meerwaarde de deelnemende organisaties wil halen uit de samenwerking. Deze meerwaarde wordt vertaald naar focusgebieden c.q. aandachtsgebieden per deelnemende organisatie. In het accountplan worden vervolgens aan deze focusgebieden acties gekoppeld en de bijdrage vastgesteld die de accountmanagers c.q. Samenwerking Noord kan leveren aan de realisatie. 33 v a n 36

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

SAMENWERKING NOORD. Opzet en uitvoering Traineeprogramma PROJECTVERANTWOORDING. Groningen op Voorsprong

SAMENWERKING NOORD. Opzet en uitvoering Traineeprogramma PROJECTVERANTWOORDING. Groningen op Voorsprong SAMENWERKING NOORD Opzet en uitvoering Traineeprogramma PROJECTVERANTWOORDING Groningen op Voorsprong Juli 2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Samenvatting van het projectplan... 4 3 Het concept... 6 4 Uitvoering

Nadere informatie

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Toelichting: Opzet en uitvoering Bouwstenen van de blauwdruk Samenwerkingsmodel Voorbeelden van modules Opzet en uitvoering Uitgangspunten: Snel ontwikkelen

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief 1. Inleiding In de vergadering van BDOF van 16 april jl. is een positieve grondhouding ten aanzien van een eventueel mobiliteitscentrum en een flexpool

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Hier komt uw titel te staan 1

Hier komt uw titel te staan 1 Hier komt uw titel te staan 1 Regionale visie van de 3 O s Regionale visie van de 3 O s De regionale visie vormt de basis en het uitgangspunt voor het gezamenlijk meerjarig inzetten van acties door diverse

Nadere informatie

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS

STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit

Nadere informatie

Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers. beweegt mensen

Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers. beweegt mensen Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers beweegt mensen Juni 2013 2 Waar het om gaat; worden wie je bent PublicSpirit Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers U bent een ervaren topmanager of bestuurder

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Ruimte voor Ontwikkeling

Ruimte voor Ontwikkeling hbo centres of expertise mbo centra voor innovatief vakmanschap Ruimte voor Ontwikkeling Bijlage 7 Overzicht governance varianten inrichting Centra Bijlage bij advies Commissie Van der Touw, juni 2013

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015

Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015 Unie van Waterschappen Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015 De Unie van Waterschappen wil haar middelen en beschikbare capaciteit optimaal benutten voor de sector als geheel. Deze notitie geeft

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

3D-PROJECT HOOGEVEEN !!! Talentontwikkeling door wetenschap en techniek. Kansen zien is. De aanpak

3D-PROJECT HOOGEVEEN !!! Talentontwikkeling door wetenschap en techniek. Kansen zien is. De aanpak 3D-PROJECT HOOGEVEEN Rotaryclub Staphorst-Reestland Kansen zien is Er is een tekort aan technici en zonder goede technici is het lastig innoveren en zonder innovatie komen duurzame ontwikkelingen niet

Nadere informatie

Volgspot 1: Zorgpact KAM

Volgspot 1: Zorgpact KAM Volgspot 1: Zorgpact KAM Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt 10 mei 2017 Waar werkt de regio aan? Regionale Zorgpactagenda Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt (BO AM): In 2008 is regio Kennemerland, Amstelland

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht 2 Inhoud Ruim baan voor beter inzicht Sturen op alle niveaus Betrouwbare gegevens innovatief gekoppeld Informatie op maat De

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe kansen voor de FAMO

Op zoek naar nieuwe kansen voor de FAMO Op zoek naar nieuwe kansen voor de FAMO September 2013 Aanleiding In de afgelopen jaren heeft het bestuur zich in een steeds terugkerende discussie gebogen over het voortbestaan van de FAMO. Hierbij speelden

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Organisatievisie Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Doel en inhoud DOEL: bepaling van de richting INHOUD: 1. Aanleiding 2. Consequenties voor de organisatie 3. De organisatie visie I. Arbeidscapaciteit

Nadere informatie

Bellingwedde en Vlagtwedde, concretiseren, intensiveren en organiseren!

Bellingwedde en Vlagtwedde, concretiseren, intensiveren en organiseren! Bellingwedde en Vlagtwedde, concretiseren, intensiveren en organiseren! De colleges van Bellingwedde en Vlagtwedde hebben uitgesproken dat zij de onderlinge samenwerking verder willen concretiseren en

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

Momenteel ontwikkelt Brainport 2020 een arbeidsmarkt dashboard. Dit dashboard toont, op de gebruiker toegesneden, relevante arbeidsmarktinformatie en

Momenteel ontwikkelt Brainport 2020 een arbeidsmarkt dashboard. Dit dashboard toont, op de gebruiker toegesneden, relevante arbeidsmarktinformatie en Momenteel ontwikkelt Brainport 2020 een arbeidsmarkt dashboard. Dit dashboard toont, op de gebruiker toegesneden, relevante arbeidsmarktinformatie en direct aan de arbeidsmarkt gerelateerde informatie.

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak)

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Voortgangsmemo Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Aan: minister van BZK en staatssecretaris van SZW Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - september 2016. Datum:

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht transformatie WSW

Onderzoeksopdracht transformatie WSW Onderzoeksopdracht transformatie WSW 1. Context De gemeenten Lopik, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein, Stichtse Vecht en de Ronde Venen voeren op dit moment samen de Wet sociale werkvoorziening uit binnen

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS 1. De start van Roots Op initiatief van docenten en bestuurders van ROC s en AOC s hebben Antoine Heideveld (Directeur Het Groene Brein), Rob de Vrind (Duurzaam MBO),

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang Profielschets Raad van Toezicht Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Datum: februari 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Junis Kinderopvang is een ambitieuze

Nadere informatie

Social Return Van verplichting naar verbinding. KplusV dhr. Jan Beldman, adviseur InterPactum dhr. Ezra Hendriks, partner en adviseur

Social Return Van verplichting naar verbinding. KplusV dhr. Jan Beldman, adviseur InterPactum dhr. Ezra Hendriks, partner en adviseur Social Return Van verplichting naar verbinding Donderdag 23 januari 2013 KplusV dhr. Jan Beldman, adviseur InterPactum dhr. Ezra Hendriks, partner en adviseur Opbouw 1. Over Social Return / de sociale

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL SAMENVATTING LAURA VAN LEEUWEN SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID ZWOLLE, NOVEMBER 2014

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie