Werkplan SAMENWERKEN DOOR SAMEN TE DOEN!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan 2015-2016 SAMENWERKEN DOOR SAMEN TE DOEN!"

Transcriptie

1 Werkplan SAMENWERKEN DOOR SAMEN TE DOEN! Mei 2015

2 VERANTWOORDING Opdrachtgever : Stuurgroep Samenwerking Noord Voorzitter Fred Hassert AUTEUR(S) : Rick Sieling David van der Meer Herman de Vries BESTANDSNAAM : Werkplan.2015.versie VERSIE : 1.0 STATUS : Concept DOCUMENTDATUM : 10 juni 2015 AANTAL PAGINA S : 36

3 Inhoud 1 Inleiding Samenwerking Noord Uitgangspunten voor het werkplan Activiteiten 2015/ Inleiding Overzicht werkpakketten Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord Ontwikkeling thema Mobiliteit Ontwikkeling thema Kennis Ontwikkeling thema Versterking Regionale Economie Samenwerking met Partners Organisatie Inleiding Organisatie Financiën Bijlage A Overzicht deelnemende organisaties v a n 36

4 1 Inleiding Voor u ligt het werkplan 2015/2016 van Samenwerking Noord. In dit werkplan worden de activiteiten beschreven die worden uitgevoerd in de periode van februari 2015 tot en met 1 maart Leeswijzer Het werkplan kent de volgende hoofdstukindeling: Hoofdstuk omschrijving 2 In hoofdstuk twee wordt Samenwerking Noord als netwerkorganisatie kort beschreven en wordt nader ingegaan op de missie van Samenwerking Noord. 3 In hoofdstuk drie worden de uitgangspunten besproken die gebruikt zijn voor het schrijven van dit werkplan. 4 Op basis van werkpakketten wordt in hoofdstuk vier de activiteiten in detail beschreven die uitgevoerd worden in de periode van februari 2015 t/m 1 maart In hoofdstuk vijf wordt nader ingegaan op de organisatie van Samenwerking Noord. 6 Hoofdstuk zes geeft inzicht in de onderliggende begroting. 2 Samenwerking Noord Samenwerking Noord is een samenwerkingsverband van (semi)overheidsorganisaties op het gebied van ICT in Noord-Nederland. Het samenwerkingsverband is in 2010 gestart en inmiddels doorgegroeid naar 29 aangesloten partijen. In bijlage A wordt een overzicht gegeven van de deelnemende organisaties. Context van Samenwerking Noord De uitvoering van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijks Dienstprogramma, een groot en stevig cluster aan ICT bedrijven in het noorden en de verwachte schaarste op de arbeidsmarkt hebben o.a. bijgedragen tot de vorming van het samenwerkingsverband. Belangrijk vertrekpunt voor de uitvoering van het Compacte Rijks Dienstprogramma was de sanering van het aantal datacenters (van 64 naar 4 centra). Het Noorden dreigde buiten de boot te vallen als vestigingsplaats voor één van de datacenters. Door stevige lobby vanuit Samenwerking Noord heeft het Rijk besloten in Groningen een ODC (Overheids Datacenter) te bouwen. Samenwerking op de arbeidsmarkt De verwachting is dat in toenemende mate de organisaties op ICT-gebied te maken krijgen met krapte op de arbeidsmarkt. Dit wordt onder meer veroorzaakt door vergrijzing van het personeel in combinatie met een te geringe instroom in het ICT-onderwijs en daardoor op termijn te weinig nieuwe aanwas op de arbeidsmarkt. Maar het is meer dan een kwantitatief probleem. Ook de gevraagde kennisniveaus en vaardigheden zullen als gevolg van ICT-ontwikkelingen hun impact hebben, waardoor er mogelijk zowel kwalitatieve tekorten ontstaan als overschotten. De uitdaging is om door middel van een gestructureerde samenwerking tussen (semi-)publieke werkgevers in het Noorden op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs een zodanige meerwaarde te creëren, dat deze uitdagingen door samenwerking opgepakt kunnen worden. Door de samenwerking ontstaat een betere positie op de arbeidsmarkt voor het ICT-personeel, doordat hen continu een uitdagend werkpakket kan worden geboden met volop kansen voor doorgaande ontwikkeling, zowel qua kennis als qua carrière. De aansluiting tussen ICT-onderwijs en het ICT werkveld wordt geoptimaliseerd. De aangesloten organisaties kunnen zich hierdoor beter in 4 v a n 36

5 de markt profileren. Door deze gemeenschappelijk aanpak wordt de noordelijke arbeidsmarkt voor ICT-personeel versterkt. Missie van Samenwerking Noord De uitvoering van het werkplan 2015/2016 is gekoppeld aan de volgende doelen: Bundelen van krachten binnen de overheid (o.a. op gebied datacenterdienstverlening, ICT beheer en netwerkconnectiviteit) Het delen en borgen van ICT kennis en diensten t.b.v. continuïteit, flexibiliteit en innovatief vermogen Het ontwikkelen van attractief werkgeverschap Optimaliseren van de arbeidsmarkt (o.a. goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, uitwisseling van personeel, gezamenlijk opleiden en her/bijscholen personeel) Verminderen van ICT kosten (o.a. door het gezamenlijk inkopen van ICT, gezamenlijk inhuren van schaarse expertise) Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Noord-Nederland als aantrekkelijke en economisch sterke regio 3 Uitgangspunten voor het werkplan Voor het schrijven van het werkplan 2015 zijn de volgende uitgangspunten van belang: 1. Geen veranderingen ten aanzien van de missie en doelstellingen van Samenwerking Noord 2. Focus op de thema s Mobiliteit en Kennis 3. Introductie van een nieuw thema: Versterking van de regionale economie 4. Samenwerking Noord blijft een netwerk c.q. clusterorganisatie en wordt niet doorontwikkeld tot een aparte organisatie 5. Samenwerking Noord heeft zich ontwikkelt tot een Kraamkamer 6. Deelname aan SN is maatwerk voor de deelnemende organisaties 7. SN is nog te onbekend bij de werkvloer 8. SN richt nadrukkelijk met haar activiteiten op Noord-Nederland c.q. de drie Noordelijke provincies Toelichting: Geen veranderingen ten aanzien van de missie en doelstellingen Uit de strategische sessies met de stuurgroep van januari 2015, waarin een eerste aanzet is gemaakt met het nadenken over de toekomst van SN, is gebleken dat de doelen en missie van Samenwerking Noord nog steeds actueel zijn. Focus op de bekende thema s van Samenwerking Noord De uitvoering van Samenwerking Noord en de opzet van het werkplan is gekoppeld aan de bestaande thema s Mobiliteit en Kennis. Introductie van een nieuw thema: versterking van de regionale economie Samenwerking levert als clusterorganisatie een bijdrage aan het behoud en de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Noord-Nederland. In het werkplan wordt het nieuwe thema nader ontwikkeld. 5 v a n 36

6 Samenwerking Noord blijft een netwerkorganisatie Samenwerking Noord blijft een samenwerkingsverband op basis van een netwerkstructuur. Binnen de stuurgroep van SN is geen behoefte om SN door te ontwikkelen tot een aparte organisatie c.q. juridische entiteit. Samenwerking Noord heeft zich ontwikkeld tot een kraamkamer Als netwerkorganisatie onderneemt SN vele initiatieven c.q. levert een bijdrage tot bepaalde ontwikkelingen. Bepaalde initiatieven zijn mogelijk levensvatbaar om buiten SN verder tot wasdom te komen. Voorbeelden hiervan zijn de bijdragen aan de opzet van het Overheidsdatacenter en de IT Academy Noord-Nederland. Organisaties waarmee SN contact onderhoudt en bijdraagt aan verdere succesvolle ontwikkeling. Deelname aan SN is maatwerk voor de deelnemende organisaties Voor deelname aan SN bestaat een vorm van haal- en brengplicht. Meerwaarde voor SN en de deelnemende organisaties ontstaat als er een balans ontstaat tussen de belangen van de deelnemende organisatie (het halen) en de inbreng van de diverse organisatie (het brengen). SN is nog te onbekend op de werkvloer Hoewel SN steeds bekender wordt bij de ICT medewerkers van de aangesloten organisaties, zijn de kansen en mogelijkheden van SN voor de medewerkers nog onvoldoende bekend. Om de bekendheid te verhogen wordt in de uitvoering van het werkplan meer aandacht besteedt aan Marketing en Branding van het samenwerkingsverband. Samenwerking Noord is van Noord-Nederland Hoewel er een sterke concentratie van deelnemers is in de provincie Groningen c.q. stad Groningen, is SN een samenwerkingsverband van Noord-Nederland. In het werkplan 2015/2016 zal meer gestuurd worden op een evenwichtige verdeling van activiteiten en bijeenkomsten in de drie Noordelijke provincies. 6 v a n 36

7 4 Activiteiten 2015/ Inleiding Om de activiteiten voor 2015/2016 te beschrijven wordt gewerkt met werkpakketten. Een werkpakket is daarbij op te vatten als een clustering van verschillende activiteiten. In paragraaf 4.2. wordt een overzicht gegeven van de nader uit te werken werkpakketten. In de paragrafen 4.3 tot en met 4.6 worden de individuele werkpakketten en daaraan gekoppeld activiteiten nader uitgewerkt op basis van een vaste structuur. 4.2 Overzicht werkpakketten De volgende vijf werkpakketten vormen de basis voor de uitwerking van het werkplan 2015/2016 en de beschrijving van de deelactiviteiten: 1. Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord 2. Ontwikkeling van thema Mobiliteit 3. Ontwikkeling van thema Kennis 4. Ontwikkeling van thema Versterking Regionale economie 5. Samenwerking met de partners IT Academy Noord- Nederland en Rijksoverheidsdatacenter (ODC) In onderstaande figuur zijn de vijf werkpakketten van het werkplan opgenomen: Figuur 1.0 overzicht werkpakketten 7 v a n 36

8 4.3 Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord Inleiding: Om blijvend meerwaarde te ontwikkelen voor de aangesloten partijen is het belangrijk om periodiek de interne- en externe omgeving van de deelnemende organisaties in kaart te brengen. De interne- en externe omgeving van de aangesloten is dynamisch en aan verandering onder hevig. Voor iedere deelnemende organisatie wordt de interne- en externe omgeving periodiek geanalyseerd op basis van een organisatiefoto. Op basis en na analyse van de individuele organisatiefoto s, worden vervolgens strategische onderwerpen benoemd die in het werkprogramma nader worden uitgewerkt. Samenwerking Noord groeit! Steeds meer organisaties zien de kracht en potentie van het samenwerkingsverband. Samenwerking Noord is sinds 2010 actief als samenwerkingsverband. Om de samenwerking en de gekoppelde thematiek scherp en actueel te houden, wordt dit jaar in een Position Paper bepaald waar Samenwerking Noord over vijf jaar dient te staan. Samenwerking wordt gefinancierd door de aangesloten partijen via een door de stuurgroep vastgestelde bijdrage. In 2014 is onderzocht of Samenwerking Noord in aanmerking kan komen voor een subsidie (Sectorgelden). In dit werkplan wordt bepaald hoe mogelijk toegekende subsidiebedragen voor de uitvoering van het werkplan kunnen worden aangewend. Inmiddels zijn er ook leereffecten te benoemen met betrekking tot eerder uitgevoerde uitvoeringsprogramma s. Het belangrijkste leereffect is dat Samenwerking Noord nog onvoldoende bekend is op de werkvloer van de aangesloten organisaties. Via verbetering en intensivering van de interne communicatie dienen medewerkers van de aangesloten organisaties beter bekend raken met de mogelijkheden die Samenwerking medewerkers kan bieden. Groei en ontwikkeling van het samenwerkingsverband vraagt ook om systemen die de uitvoering van het werkprogramma ondersteunen. Bijvoorbeeld de systemen die de communicatie en het relatiebeheer ondersteunen. In dit werkplan zullen wij onderzoeken op welke wijze bestaande en mogelijk nieuwe systemen de uitvoering verder kunnen ondersteunen. Om de meerwaarde van Samenwerking Noord voor individuele organisaties vast te kunnen stellen wordt in dit werkplan via een HBO-stage een onderzoek opgestart. In het onderzoek wordt onderzocht welke instrumenten aangereikt kunnen worden om de meerwaarde van Samenwerking Noord te meten voor de individuele organisaties. Doel van het werkpakket: De volgende doelen worden nagestreefd met de uitvoering van het werkpakket: Actualiseren van de strategische context van de samenwerkende partijen Bepalen van de toekomst van Samenwerking Noord (waar staan wij over vijf jaar?) Verhogen van financiële slagkracht door subsidies Bekendheid verhogen van Samenwerking Noord op de werkvloer Optimaliseren van ondersteunende systemen Instrument om meerwaarde van Samenwerking Noord vast te stellen voor de individuele organisaties 8 v a n 36

9 Overzicht onderliggende activiteiten: De volgende activiteiten vallen onder het werkpakket: Activiteit 1.0 Actualiseren strategische context deelnemende organisaties 2.0 Bepalen toekomstige organisatie van Samenwerking Noord 3.0 Aantrekken van subsidie; het nader uitwerken van de sectorgelden 4.0 Branding van Samenwerking Noord/het ontwikkelen van een Marketingstrategie voor Samenwerking Noord omschrijving De strategische context c.q. omgeving van de deelnemende organisaties is dynamisch. Om de dynamiek vast te stellen worden de eerder gemaakte organisatiefoto s geactualiseerd. Voor Samenwerking Noord is eerder een Stip op de Horizon bepaald. Voor SN zal moeten worden bepaald waar wij nu als organisatie staan en welke organisatievorm voor SN passend is in de nabije toekomst. Samenwerking Noord heeft een sectorplan ingediend bij het ministerie van SoZaWe. Indien de sectorgelden toegekend worden zal in het werkpakket de ingediende maatregelen organisatorisch en financieel vertaald worden naar het werkplan 2015/2016. Nog niet iedere medewerker van de aangesloten organisatie is voldoende bekend met de mogelijkheden en kansen die SN individueel kan bieden. Voor 2015/2016 zal SN meer gepromoot moeten worden op de werkvloer. 5.0 Analyse ondersteunende systemen In de analyse wordt o.a. bepaald in welke mate welke systemen de operaties van SN verder kunnen ondersteunen. 6.0 Afstudeeronderzoek In het afstudeeronderzoek wordt o.a. gekeken naar de meerwaarde en de resultaten die individuele organisaties ontlenen aan de activiteiten van het samenwerkingsverband. Opmerking: De activiteiten 1.0 t/m 3.0 zijn bekende activiteiten die gecontinueerd worden. De activiteiten 4.0 t/m 6.0 zijn nieuwe activiteiten voor 2015/ v a n 36

10 In figuur 2.0 zijn de onderliggende activiteiten van het werkpakket opgenomen: Figuur 2.0 activiteiten van het werkpakket 10 v a n 36

11 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord 1.0 Actualiseren strategische context van de deelnemende organisaties Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Periodiek (1 keer per jaar) wordt onderzocht of de strategische context van de aangesloten organisaties is veranderd. Het ontwikkelen van de juiste strategie, aandachtsgebieden en focus voor Samenwerking Noord. Op basis van interviews zullen de accountmanagers een nieuwe organisatiefoto maken voor de deelnemende organisaties. Op basis van de geactualiseerde organisatiefoto s wordt onder meer de kansenkaart bijgewerkt. Bijgewerkte kansenkaart Bijgewerkte organisatiefoto s Accountplannen Actueel overzicht strategische aandachtsgebieden ICT en HRM management van de aangesloten organisaties Accountmanagement voor de interviews Analyse organisatiefoto s en het opstellen van de kansenkaart Op basis van de accountplannen ontstaat een duidelijk beeld over welke meerwaarde organisaties willen en kunnen halen uit het samenwerkingsverband. Dit beeld zal vervolgens in samenwerking met de accountmanagers wordt vertaald naar enkele concrete uit te voeren acties gedurende de periode van het werkplan. Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Opstellen c.q. update van de Programmamanager Interviews Februari Juni kansenkaart Deskresearch Update van de organisatiefoto s Accountmanagers Interviews Februari Juni Opstellen en uitvoeren van accountplannen Accountmanagers Vaste templates Februari December 11 v a n 36

12 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord 2.0 Bepalen van de toekomstige organisatie van Samenwerking Noord Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Samenwerking Noord is bijna drie jaar als clusterorganisatie actief. Waar staat Samenwerking Noord over vijf jaar? Vaststellen van de positie en profiel van Samenwerking Noord over vijf jaar Het schrijven van een toekomstdocument Toekomstdocument/position 1 paper Stuurgroep en Klantengroep Samenwerking Noord Binnen de stuurgroep is een begeleidingsteam geformeerd bestaande uit drie stuurgroepleden en de voorzitter van de stuurgroep. Het Kernteam (kwartiesmakers/accountmanagers) schrijft het stuk. Helder beeld waar SN over vijf jaar staat. Inzicht in positionering en profilering Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Opstellen toekomstdocument Begeleidingsteam Stuurgroep + kernteam Organiseren van diverse werksessies en individuele consultaties Januari Februari 12 v a n 36

13 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord 3.0 Aantrekken van Subsidie het nader uitwerken van de Sectorgelden Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Samenwerking Noord heeft een subsidieverzoek ingediend bij het ministerie van SoZaWe om mogelijke fricties op de arbeidsmarkt op te lossen c.q. te voorkomen. Het betreft hier de zogenaamde Sectorgelden. Samenwerking Noord heeft zeven maatregelen ingediend. De activiteit is sterk gekoppeld aan de activiteiten die gericht zijn op versterking van de mobiliteit van de ICT medewerkers van de aangesloten organisaties SMART uitwerken en koppelen van de zeven ingediende maatregelen aan het werkplan Afstemmen en borgen van de co-financiering door de aangesloten organisaties. SMART uitgewerkte Sectorgeld 7 maatregelen Co-financierings paragraaf in de 29 accountplannen ICT en HRM management van de aangesloten organisaties Medewerkers van de aangesloten organisaties Accountmanagement ITANN SNN/provincie Groningen Ondersteuning uit de flexibele schil Uitwerking van thema Mobiliteit. Voordeel in de opleidingskosten van de aangesloten organisaties Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde SMART uitwerken maatregelen Accountmanagers Paragraaf van het Februari December sectorgelden plus co-financiering accountplan Afstemming met ITANN Programmamanager Overleg Februari Maart 13 v a n 36

14 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord 4.0 Branding van Samenwerking Noord/Het ontwikkelen van een Marketingstrategie Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Samenwerking Noord wordt steeds bekender. Echter de kennis van de ICT medewerkers over de kansen en mogelijkheden die SN biedt is nog onvoldoende Bekendheid van SN opvoeren onder de medewerkers. SN meer neerzetten als een merk Het opstellen van een marketingstrategie en campagne voor Samenwerking Noord. Marketingstrategie en marketingcampagne Merkstrategie Medewerkers van de aangesloten organisaties Advisering van een externe partij Externe partij (Communicatie adviesbureau) Communicatiespecialisten van de aangesloten organisaties Versteviging profiel van SN Meer deelname aan de activiteiten van SN Meer merkbekendheid Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde (Optioneel) inhuren externe partij Stuurgroep Diverse werksessies met stuurgroep en kernteam Maart v a n 36

15 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord 5.0 Analyse van de ondersteunende systemen Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Samenwerking Noord groeit en heeft behoefte aan ondersteuning ten behoeve van o.a. relatiebeheer, marketing en communicatie. Doorontwikkeling van de E-omgeving Ondersteuning efficiënte uitvoering relatiebeheer, Marketing en communicatie Inventariseren behoefte, verkenning mogelijkheden van ondersteuning en implementatie van de ondersteuning Doorontwikkeling E-Omgeving Overzicht en implementatie van ondersteunende systemen voor relatiebeheer (CRM) Inzicht doorontwikkeling E-omgeving Accountmanagers, managementondersteuning en E-Team Werkoverleg tussen de diverse partijen Starten van pilots voor ondersteunende systemen Het effectiever bereiken van de diverse doelgroepen van SN Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Inventariseren behoefte aan Kernteam Werksessies Februari April ondersteuning + implementatie E-team en managementondersteu ning Doorontwikkeling E-omgeving Kernteam + E-Team Werksessies Februari December 15 v a n 36

16 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van de clusterorganisatie Samenwerking Noord 6.0 Onderzoeksopdracht/stage Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Binnen SN worden resultaten geboekt en wordt gestuurd op meerwaarde. In de onderzoeksopdracht wordt o.a. gekeken naar de uitvoering van het programma en de behaalde rendementen en de verwachtingen die de individuele organisatie ten aanzien van verwacht rendement c.q. resultaat. Inzicht in rendement en verwachting van de aangesloten organisaties Uitvoeren van een stageopdracht Inzicht in rendement en input voor besturingsmodel van Samenwerking Noord Stuurgroep en leden van de Klantengroep Dashboard, KPI s en performance-indicatoren Inzicht in Kritische prestatieindicatoren Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Uitvoeren onderzoeksopdracht Student NHL Afstudeeronderzoek Februari Juli 16 v a n 36

17 4.4 Ontwikkeling thema Mobiliteit Inleiding: De ontwikkeling van ICT medewerkers is en blijft primair een taak van de aangesloten organisaties zelf. Samenwerking Noord kan echter voor de ontwikkeling van ICT medewerkers als een sterke katalysator c.q. hefboom dienen. Medewerkers die zich verder willen ontwikkelen kunnen op diverse manieren het samenwerkingsverband inzetten om sturing en richting te geven aan hun eigen ontwikkeling. Onder de noemer uitwisseling kan een medewerker geplaatst worden bij een andere aangesloten organisatie. Voordat er sprake is van een uitwisseling vind er eerst een intake plaats met de medewerker. Na intake wordt vorm en inhoud bepaald van de uitwisseling die past bij de ontwikkeling van de desbetreffende medewerker. Uitwisseling is maatwerk! Naast het uitwisselen, wordt door middel van een vacatureservice interne vacatures geplaatst op de E-omgeving van SN. Vacature impliceert dan voor een medewerker het voortzetten van zijn/haar carrière bij een nieuwe werkgever. Dit in tegenstelling tot een uitwisseling; bij een uitwisseling geldt een terugkeer garantie! Om vaardigheden van specifieke functies verder te ontwikkelen wordt in dit werkplan gestart met een arbeidspool voor projectmanagers. In de arbeidspool werken (ervaren) projectmanagers van de diverse organisaties aan diverse door de partners ingebrachte projecten. Van elkaar leren en het vak van projectmanager verder professionaliseren zijn belangrijke onderwerpen voor de opzet en uitvoering van de arbeidspool. Om de ontwikkeling van de individuele medewerkers te ondersteunen en te faciliteren zijn bij de diverse organisaties vele werkvormen en instrumenten beschikbaar. In het werkplan zal geanalyseerd worden welke instrumenten bij de diverse organisaties ingezet worden en welke instrumenten collectief ingezet kunnen worden. Doel van het werkpakket: De volgende doelen worden nagestreefd met de uitvoering van het werkpakket: Het stimuleren en bevorderen van de ontwikkeling van ICT medewerkers Het bevorderen van uitwisselingen van medewerkers tussen de organisaties Het ontwikkelen van projectmanagers Aanbieden van bewezen werkvormen en instrumenten die de ontwikkeling van individuele werknemers faciliteren 17 v a n 36

18 Overzicht onderliggende activiteiten: Activiteit omschrijving 7.0 Uitwisselen Het uitwisselen van ICT medewerkers van de aangesloten organisaties 8.0 Vacatureservice Het melden en plaatsen van ICT vacatures van de aangesloten organisaties 9.0 Opzetten van een arbeidspool voor projectmanagers 10.0 Analyse en aanbieden van bewezen werkvormen die ontwikkeling van ICT medewerkers ondersteunen (ICT 2.0) In 2015 is de gedachte om te starten met een arbeidspool voor projectmanagers. Deze projectleiders worden ingezet op projecten van de aangesloten organisaties Intern en extern zijn werkvormen beschikbaar die bewezen en aantoonbaar ICT-ers kunnen ondersteunen in hun transitie van ICT-er 1.0 naar ICT-er 2.0 Na de analyse zal voor uitwisseling en mobiliteit een menukaart worden opgesteld met ondersteunende diensten en producten. Opmerking: De activiteiten 7.0 en 8.0 zijn bekende activiteiten die gecontinueerd worden. De activiteiten 9.0 en 10.0 zijn nieuwe activiteiten voor 2015/ v a n 36

19 Figuur 3.0 overzicht activiteiten van het werkpakket Mobiliteit 19 v a n 36

20 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van thema Mobiliteit 7.0 Uitwisselen Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Ontwikkeling van ICT medewerkers Attractief werkgeverschap Attractief werkgeverschap. Individuele ontwikkeling van de ICT medewerkers Via accountmanagement wordt geïnventariseerd welke medewerkers in 2015 mogelijk in aanmerking komen voor uitwisseling c.q. detachering. Uitwisselingen en detacheringen Op jaarbasis 24 plaatsingen, circa 50 medewerkers bemiddelen en circa 100 gesprekken Focus op organisatie die nog niet eerder personeel hebben gedetacheerd ICT medewerkers van de aangesloten organisaties Accountmanagement Ondersteunende systemen Werkgroep Mobiliteit Ontwikkeling van ICT medewerkers Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Inventariseren van Account Overleg ICT en Februari December detacheringsbehoefte management HRM management Promoten detacheringen en uitwisselingen Accountmanagers + E-Team Roadshows/PR/Eomgeving Februari December 20 v a n 36

21 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van thema Mobiliteit 8.0 Vacatureservice Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Uitwisselen van informatie over vacatures binnen het samenwerkingsverband Ondersteuning mobiliteit van medewerkers Plaatsen en melden van vacatures door de webmaster van SN Informatie over beschikbare Gemiddeld 50 vacatures op vacatures van de aangesloten jaarbasis organisaties ICT medewerkers van de aangesloten organisaties E-omgeving van Samenwerking Noord E-team HRM afdelingen Doorstroming van medewerkers tussen de organisaties Behouden en benutten van talent Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Plaatsen vacature informatie E-Team E-omgeving Februari December 21 v a n 36

22 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van thema Mobiliteit 9.0 Opzetten van een arbeidspool Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Experimenteren met het nieuw werken en nieuw organiseren Het bevorderen van uitwisseling van medewerkers tussen de aangesloten organisaties. Opzetten van een projectpool voor (ervaren) projectmanagers Ingerichte arbeidspool voor projectmanagers Uitgevoerde projecten door de projectleiderspool ingebracht door verschillende organisaties van SN) (Ervaren) projectmanagers Project met een projectleider. DUO is koploper en initiatiefnemer Arbeidspool voor projectmanagers (150 deelnemers). Starten met een kennisplatform en begeleiden van detacheringen van projectleiders/managers. Eerst voor 5 aangesloten partijen Ontwikkeling van medewerkers, delen van ervaring en kennis Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Opzetten van de arbeidspool DUO als Pilot Februari December initiatiefnemer 22 v a n 36

23 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van thema Mobiliteit 10.0 Analyse en aanbieden van bewezen werkvormen die de ontwikkeling van ICT medewerkers ondersteunen Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Veel aangesloten organisaties hebben interne Mobiliteitsprogramma s. Succesvolle onderdelen van deze programma s kunnen wellicht gedeeld worden met de andere organisaties Delen van kennis over succesvolle programmaonderdelen van de interne mobiliteitsprogramma s Analyse van bewezen werkvormen die mobiliteit, uitwisseling en ontwikkeling van medewerkers (ICT 2.0) ondersteunen en faciliteren Overzicht bewezen interne en (externe) werkvormen Menukaart van bewezen werkvormen/diensten ICT medewerkers HRM management Interviews en werksessies HRM afdelingen Werkgroep HRM ICT-er 2.0 Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Analyse bewezen werkvormen HRM adviseurs uit Interviews en Februari December de flexibele schil bijeenkomsten Organiseren en aanbieden van de werkvormen HRM adviseurs uit de flexibele schil Menukaart Ondersteunende diensten April December 23 v a n 36

24 4.5 Ontwikkeling thema Kennis Samenwerking Noord stimuleert en faciliteert het ontwikkelen en delen van ICT kennis tussen de aangesloten organisaties. In het werkplan 2014/2015 zijn een aantal centrale thema s benoemd voor kennisdeling- en ontwikkeling. Voor dit werkplan wordt, op basis van de actualisatie van de strategische context van de organisaties, ook gewerkt met centrale thema s. Dit kunnen de thema s zijn van het vorig werkplan, eventueel aangevuld met nieuwe thema s. In tegenstelling tot het vorig werkplan worden de thema s niet direct uitgewerkt tot een clusterplan. Om kennis te ontwikkelen en te delen worden voortaan eerst startbijeenkomsten georganiseerd. In deze startbijeenkomsten wordt het kennisonderwerp eerst globaal verkend door de deelnemers en wordt op hoofdlijn bepaald welke meerwaarde zou kunnen worden ontwikkeld voor het samenwerkingsverband. Bij voldoende zicht op concrete meerwaarde wordt door de deelnemers voor het specifieke onderwerp een kennisagenda opgesteld. De kennisagenda zal leidend zijn voor vervolgbijeenkomsten. In de vervolgbijeenkomsten zal mede op basis van de inhoud van de kennisagenda, energie en enthousiasme binnen de groep, worden bepaald of het uiteindelijk gerechtvaardigd is om over te gaan tot een clusteraanpak. Indien gekozen wordt voor een clusteraanpak, dan zal uit de organisaties een projectleider worden benoemd die voor het onderwerp een clusterplan zal schrijven. De kennisbijeenkomsten worden georganiseerd in de vorm van Thema-tafels. Naast de thematafels, worden voor de centrale thema s Best Practices georganiseerd. Best Practices zijn grote bijeenkomsten georganiseerd voor meer dan 100 deelnemers. Naast de Thematafels en Best Practices, wordt dit jaar in september een groot Symposium georganiseerd. Het symposium zal georganiseerd worden in samenwerking met de Holland Web Week, een vierdaags ICT festival in Groningen. Binnen SN worden veel projecten opgestart en uitgevoerd. Het kan zo zijn dat een organisatie net een project afrond, en dat een andere organisatie een identiek project aan het opstarten is. In het werkplan wordt een activiteit opgestart dat ten doel heeft om projectkennis en ervaring tussen partners over projecten te gaan delen. Via diverse projectservices willen wij gaan bereiken dat projectkennis snel en effectief gedeeld kan gaan worden tussen de organisaties. Doel van het werkpakket: De volgende doelen worden nagestreefd met de uitvoering van het werkpakket: Snel en effectief kennis delen over diverse onderwerpen Medewerkers met elkaar in contact brengen 24 v a n 36

25 Overzicht onderliggende activiteiten: Activiteit omschrijving 11.0 Organiseren van kennisbijeenkomsten Voor de strategische aandachtsgebieden en thema s worden diverse kennisbijeenkomsten georganiseerd in de vorm van zogenaamde Thema-tafels 12.0 Organisatie van Best Practices Voor bepaalde strategische aandachtsgebieden/kennisthema s worden zogenaamde Best Practices georganiseerd. Best Practices zijn grote bijeenkomsten georganiseerd voor tussen de 100 en 200 deelnemers Organisatie van het Symposium 2015 Organisatie van een groot symposium in September 14.0 Organisatie van kennisuitwisselingen rondom projecten Opmerking: Met het ontwikkelen van projectservices worden activiteiten/diensten aangeboden die specifiek het ontwikkelen van projecten en het delen van kennis over ontwikkelde projecten ondersteunen De activiteiten 11.0 t/m 13.0 zijn bekende activiteiten die gecontinueerd worden. De activiteit 14.0 is een nieuwe activiteit voor 2015/ v a n 36

26 Figuur 4.0 activiteiten ontwikkeling thema kennis 26 v a n 36

27 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van thema Kennis 11.0 Organiseren van kennisbijeenkomsten (Thema tafels) Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Het snel en eenvoudig bevorderen van relaties tussen organisaties en snel overdracht van kennis Introductie van een snelle attractieve werkvorm om functioneel kennis te delen Het bevorderen van de relaties tussen de organisaties en hun medewerkers Onder de noemer Thema-tafels wordt periodiek voor de medewerkers kleinere bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen rondom de thema s van Samenwerking Noord Organiseren van thematafels Minimaal 12 per jaar ICT medewerkers op basis van hun specialisaties (functioneel beheer, architectuur, security, etc) Organisatie van Thematafels Delen van actuele kennis Bevorderen van de onderlinge contacten tussen de diverse specialisten en functionele gebieden Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Organiseren van de thematafels Kernteam Ondersteuning via de flexibele schil (interne eventburo s) maart december 27 v a n 36

28 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van thema Kennis 12.0 Organisatie van Best Practices Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Onderdeel van de clusteraanpak is het organiseren van Best Practices. Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Kennis overdragen aan ICT medewerkers inzake actuele Hot Topics binnen het vakgebied ICT Korte omschrijving deelactiviteit Opzet en uitvoering van Best Practices, gekoppeld aan de TOP 5 Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers thema s (5 best practices) Best Practices 5 ICT medewerkers Best Practices (attractief georganiseerd op een leuke locatie etc) Overdracht van actuele kennis Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Opzet en uitvoering Best Practices Brokers + ondersteuning uit de Flexibele schil April December 28 v a n 36

29 Werkpakket Ontwikkeling van thema Kennis Deelactiviteit 13.0 Organisatie van het Symposium 2015 Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc (Interne) Samenwerkingspartners Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Samenwerking Noord organiseert periodiek een groot symposium voor medewerkers en bestuurders Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen organisaties, medewerkers en bestuurders Organisatie van het Symposium in September Symposium 2015 Medewerkers en bestuurders van de aangesloten organisaties Symposium Samenwerking met de Holland Web Week Samenwerking met evenementenbureau van DUO (optie) Het bevorderen van de verbinding/relatie tussen organisaties en hun medewerkers Het bevorderen van de verbinding/relatie van SN met en de externe contacten (pers en bedrijfsleven) Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Bepalen opzet en uitvoering Werkgroep werksessies Februari Maart Symposium Symposium Uitvoering Werkgroep Symposium + ondersteuning uit de flexibele schil Projectteam Maart September 29 v a n 36

30 Werkpakket Deelactiviteit Ontwikkeling van thema Kennis 14.0 Organisatie van kennisuitwisselingen rondom projecten Aanleiding en doel Welk knelpunt wordt opgelost/welke kans wordt benut Doelstelling Aansluiting met doelstellingen Samenwerking Noord Korte omschrijving deelactiviteit Concrete prestatie Op te leveren output Doelgroep Omschrijving/aantallen In te zetten instrumenten, diensten, netwerken etc Outcome/effecten Effecten voor de organisaties/medewerkers Het delen van kennis over uitgevoerde en op te starten projecten tussen de organisaties is een grote kans! Het bevorderen en faciliteren van kennisdeling over projecten tussen de ICT managers Uitwisseling van kennis m.b.t. projectenportfolio s van de aangesloten organisaties Bemiddelen en organiseren van 60 netwerkgesprekken inzake op gesprekken/contactmomenten te starten en uitgevoerde tussen ICT managers gesprekken ICT managers en projectmanagers Netwerkgesprekken Kennisdeling en vermindering van ICT kosten Planning: Activiteit Wie Hoe Start Einde Analyse projectenportfolio s Accountmanagement Via de Februari Maart accountplannen Organiseren van de netwerkgesprekken Accountmanagers Ondersteuning via de E-omgeving Maart december 30 v a n 36

31 4.6 Ontwikkeling thema Versterking Regionale Economie De organisaties van Samenwerking Noord zorgen samen voor werkgelegenheid in Noord-Nederland. Versterking van de regionale economie is een nieuw thema in het werkplan. Voor het werkplan wordt een activiteit opgestart waarin wordt verkend op welke wijze Samenwerking Noord de werkgelegenheid in de ICT sector in Noord-Nederland bij de aangesloten organisaties kan behouden en verder kan ontwikkelen. Doel: Behoud en ontwikkeling van de werkgelegenheid bij de aangesloten organisaties. Overzicht onderliggende activiteiten: Activiteit 15.0 Verkenning behoud en ontwikkeling werkgelegenheid bij de aangesloten organisaties omschrijving Op welke wijze de werkgelegenheid bij de aangesloten organisaties verder kan worden behouden verder ontwikkeld kan worden 4.7 Samenwerking met Partners Sommige activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van Samenwerking Noord zijn op termijn goed uit te voeren buiten het samenwerkingsverband. Voor dergelijke activiteiten worden zelfstandige organisaties ontwikkeld en opgericht. Samenwerking Noord heeft inmiddels een bijdrage geleverd aan de oprichting van de volgende zelfstandige organisaties: Doel: De IT Academy Noord Nederland ODC Noord (Overheidsdatacenter Westpoort) Verder ontwikkelen van de samenwerking met de partners Overzicht onderliggende activiteiten: Activiteit omschrijving 16.0 Samenwerking met partners Het verder ontwikkelen en verstevigen van de relatie met partners. Om de samenwerking met de partners verder te ontwikkelen worden de plannen van de partners en het werkplan van Samenwerking Noord periodiek afgestemd 31 v a n 36

32 5 Organisatie 5.1 Inleiding Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie. Voor de uitvoering van het werkplan wordt een vast team ingezet. Naast het vaste team wordt regelmatig een beroep gedaan op de aangesloten organisaties om capaciteit en kennis te leveren ( de flexibele schil ). 5.2 Organisatie Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van diverse overheid- c.q. semioverheidsorganisaties. In bijlage A is een overzicht opgenomen van de deelnemende organisaties. De volgende kenmerken typeren de organisatie Samenwerking Noord: Governance: de besturing van Samenwerking Noord De volgende partijen zijn betrokken bij de besturing van Samenwerking Noord: Stuurgroep Kernteam Klantengroep Werkgroepen Stuurgroep De Stuurgroep is het dagelijks bestuur van SN. De Stuurgroep wordt gevormd door zevental leden uit de Klantengroep. De Stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van het werkplan. De stuurgroep vergadert minimaal 1 keer per zes weken. Kernteam Het kernteam bestaat uit een team van drie personen die invulling geven aan de rol van kwartiermaker en accountmanager. Het kernteam wordt ondersteund door een communicatieteam van drie personen ( 1 webmaster, 2 communicatiespecialisten) en een managementondersteuner. De klantengroep De Klantengroep is het algemeen bestuur van SN. Iedere deelnemende organisatie is hierin vertegenwoordigd. De stuurgroep informeert de klantengroep over de voortgang en de geboekte resultaten. De Klantengroep komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Werkgroepen Indien nodig wordt voor de uitvoering van het werkplan werkgroepen samengesteld. Voor uitvoering en ondersteuning van het thema Mobiliteit is een werkgroep HRM/Mobiliteit actief. Flexibele schil Voor de uitvoering van het werkplan wordt een vast team ingezet (het Kernteam). Het kernteam bestaat uit een groep kwartiermakers, die in diverse rollen uitvoering geven aan het werkplan c.q. uitvoeringsprogramma, een communicatieteam (het E-Team) en managementondersteuning. Indien de beschikbare capaciteit of vereiste kennis niet toereikend is, kan een beroep worden gedaan op ondersteuning vanuit de aangesloten organisaties (de flexibele schil). 32 v a n 36

33 Accountmanagement Accountmanagement is belangrijke functie binnen Samenwerking Noord. In figuur 6.0 wordt de functie van accountmanagement kort samengevat: Figuur 6.0 Accountmanagement Toelichting: De accountmanagers maken periodiek organisatiefoto s van de deelnemende organisatie op basis van interviews. Met behulp van de organisatiefoto s wordt bepaald welke meerwaarde de deelnemende organisaties wil halen uit de samenwerking. Deze meerwaarde wordt vertaald naar focusgebieden c.q. aandachtsgebieden per deelnemende organisatie. In het accountplan worden vervolgens aan deze focusgebieden acties gekoppeld en de bijdrage vastgesteld die de accountmanagers c.q. Samenwerking Noord kan leveren aan de realisatie. 33 v a n 36

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid Ondernemers, Onderwijs en Overheid Plan van Aanpak Ten behoeve van de subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO door de partners van het CIV Smart Technology onder penvoerderschap van ID College.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering 18 april 2011 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Susan van Geel Sjerp van der Ploeg Opdrachtgever: Arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project Businessplan 2015 & 2016 Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project 1 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Centre of Expertise Healthy Ageing... 5 2.2 Positionering...

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT 2014 VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS

WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT 2014 VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS INLEIDING De Stedendriehoek beschikt over veel economische potentie. Die tot wasdom laten komen zal positieve consequenties hebben

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Datum : 9 maart 2005 Versie : 0.9 Status : Concept ter vaststelling voor Gedeputeerde Staten Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 1

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie