ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade."

Transcriptie

1 ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade. BELANGRIJKE OPMERKING: GELIEVE KENNIS TE NEMEN VAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN WAARONDER IBM U DE SERVICEPAC BESTAANDE UIT HET BASISONDERHOUD, HET MAINTENANCE SERVICE UPGRADE EN DE WARRANTY SERVICE UPGRADE, ZAL VERLENEN. IBM ZAL U DEZE SERVICES UITSLUITEND VERLENEN INDIEN U VOORAFGAANDELIJK DE VOORWAARDEN VAN ONDERHAVIGE OVEREENKOMST, AANVAARDT, EN INDIEN U DE ONLINE-REGISTRATIE VOOR DE SERVICE INVULT. INDIEN U DE VOORWAARDEN VAN ONDERHAVIGE OVEREENKOMST WILT AANVAARDEN, KLIK OP DE KNOP «IK ACCEPTEER DIE ZICH OP HET EINDE VAN DE OVEREENKOMST BEVINDT. DE REGISTRATIE ZAL DAN VOOR DEZE SERVICE BEHANDELD WORDEN. INDIEN U DE VOORWAARDEN VAN ONDERHAVIGE OVEREENKOMST NIET WENST TE AANVAARDEN, KLIK OP DE KNOP IK ACCEPTEER NIET : DE SERVICE WORDT DAN NIET GEREGISTREERD. IN DAT GEVAL, NEEM CONTACT OP MET UW IBM BUSINESS PARTNER EN VRAAG HEM TERUGBETAALD TE WORDEN. IBM heeft contracten gesloten met bepaalde commerciële entiteiten ( IBM Business Partners ) voor de promotie, de commercialisering en de ondersteuning van bepaalde Producten en Services. Sommige IBM Business Partners vervullen deze functies via andere verkopers die niet geïdentificeerd zijn als IBM Business Partners. Echter, als de term IBM Business Partner hier gebruikt wordt, zal het wijzen op de IBM Business Partners en hun verkopers. Indien de Klant IBM Services (gecommercialiseerd door IBM Business Partners in opdracht van IBM) bestelt onder de voorwaarden van deze Overeenkomst, bevestigt IBM haar verantwoordelijkheid om de Producten of Services te leveren volgens de garantie en andere voorwaarden van deze Overeenkomst. IBM is niet verantwoordelijk voor 1) de acties van de IBM Business Partners, 2) alle bijkomende verplichtingen van de IBM Business Partners ten opzichte van de Klant, 3) de producten of services die door hen aan de Klant worden geleverd onder hun eigen contracten. 1. Voorwerp van deze Overeenkomst Deze Overeenkomst IBM ServicePac-Overeenkomst en de die de bevestiging bekrachtigt, vormen samen de volledige Overeenkomst (hierna «de Overeenkomst» genaamd) tussen de partijen betreffende de uitvoering door IBM van de Warranty Service Upgrade, de Service voor Basisonderhoud en voor Maintenance Upgrade (hierna «de Service» genoemd) en vervangen elke voorafgaande communicatie met betrekking tot de uitvoering door IBM van deze Service, zowel mondeling als schriftelijk, die tussen de Klant en zijn IBM Business Partner of IBM werd uitgewisseld. Deze Overeenkomst werd gesloten tussen de Klant en de IBM-entiteit in het land waar hij de Service aankoopt en waar het materiaal in kwestie geïnstalleerd moet worden. Uitgebreide Garantie. Een uitbreiding van een garantieservice, die bepaald is als een Uitgebreide Garantie in de met de bevestiging van de activering, is toepasselijk op de gespecificeerde uitgebreide garantieperiode en onderworpen aan de algemene bepalingen van de IBM Statement of Limited Warranty (Z ) die geleverd wordt met de Machine en toegankelijk is op de Internet-website van IBM: Ingeval van tegenstrijdigheid, hebben de bepalingen van de IBM Statement of Limited Warranty voorrang op deze van dit document. 2. Verlening van de Service IBM zal deze service verlenen overeenkomstig de voorwaarden van onderhavige Overeenkomst en overeenkomstig het Partnumber van de aangekochte ServicePac van de IBM Business Partner. Het Partnumber geeft de methode aan waarop de service wordt geleverd, evenals de dekkingsuren en de responstijden. Behalve

2 expliciet anders bepaald, is de responstijd een gemiddelde waarnaar gestreefd wordt en houdt deze geen belofte in dat aan een bepaald serviceniveau voldaan wordt, zowel wat de reactieetijd betreft als de tijd die nodig is om problemen op te lossen. De responstijd van de services is afhankelijk van het moment waarop de aanvraag voor tussenkomst werd geregistreerd. IBM zal op commercieel vlak alles in het werk stellen om tegemoet te komen aan de aanvragen voor tussenkomst overeenkomstig het Partnumber van de aangeschafte ServicePac. De oorspronkelijke reactie van IBM kan erin bestaan de service aanvraag op te lossen of bijkomende acties te bepalen om de technische oplossing van de service aanvraag te garanderen. Het doel van de service is om de conformiteit van de machines ten opzichte van hun specificaties, te behouden of te herstellen. Voor Basisonderhoud en Maintenance Upgrade behoudt IBM zich het recht voor om een machine te inspecteren binnen de maand die volgt op de voltooiing van de registratieprocedure. Indien de machine zich niet in een aanvaardbare staat bevindt voor deze service, zal IBM de Klant hiervan op de hoogte stellen en een einde stellen aan onderhavige Overeenkomst. In dat geval zal men de Klant vragen om contact op te nemen met zijn IBM Business Partner, die de Klant zal terugbetalen. In het kader van de uitvoering van de IBM Uitbreiding van de Standaard Garantiedienst (IBM Warranty Service Upgrade), kan voor bepaalde types machines met als objectief een On-Site Respons Time van dezelfde dag, installatie en gebruik vereist zijn van remote connectivity hulpmiddelen en apparatuur voor directe identificatie en signalisatie van incidenten, remote probleem vaststelling en oplossing. Onder bepaalde omstandigheden kan de Klant gevraagd worden een technisch gekwalificeerde vertegenwoordiger aan te duiden die de bevoegdheid heeft om in zijn plaats te handelen in alle kwesties die te maken hebben met deze Service en die als tussenpersoon optreedt voor alle communicatie met IBM betreffende deze Service. De Klant verbindt er zich ook toe om de procedures te implementeren die hij noodzakelijk acht om zijn gegevens en zijn programma s tegen elke beschadiging, elk verlies of virus te beschermen en te recupereren. 2.1 Abonnement op Microcode Voor de Schooner-apparatuur bent u gerechtigd voor een abonnement onder deze ServicePac-Overeenkomst. Onder deze voorziening helpt IBM u bij het bestellen en ontvangen van het in aanmerking komende abonnement voor uw product. U geeft aan wie de coördinator voor het abonnement is - deze fungeert als aanspreekpunt voor al uw bestellingen en leveringen voor het geabonneerde product onder deze ServicePac-voorziening. De door de leverancier gelicentieerde Schooner-software wordt rechtstreeks gedistribueerd en gelicentieerd aan u door Schooner onder de voorwaarden en bepalingen van de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van de leverancier. Mogelijk heeft IBM voor het gemak namens u de bestelling bij de leverancier van uw producten geplaatst; u stemt er echter mee in en u bent zich ervan bewust dat IBM geen partij is bij de licentieovereenkomst met de leverancier, noch distributeur, licentieverlener, of wederverkoper van de Schooner-producten. Schooner kan u bepaalde garanties, verklaringen of vrijwaringen verstrekken onder haar licentieovereenkomst, echter IBM verstrekt geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, verklaring, vrijwaring, of andere licentie met betrekking tot Schooner-producten en verstrekt de Services uitsluitend onder deze Overenkomst namens u, op uw verzoek. 2.1 Beschrijving van service voor ondersteuning van het gebruik IBM verleent u assistentie op afstand, telefonisch, als reactie op uw serviceaanvragen met betrekking tot het volgende: a. elementaire, korte vragen over installatie, gebruik en configuratie; b. vragen met betrekking tot Schooner-publicaties; c. controle van diagnosegegevens teneinde te assisteren bij het opsporen van de oorzaak van een probleem; en d. vragen ten aanzien van de programmacode.

3 Wanneer u een probleem met een Schooner-product meldt, zullen we u assisteren bij het opsporen van de oorzaak van dat probleem en u herstelinformatie van de leverancier verstrekken (indien beschikbaar). Voor bekende gebreken zullen wij voor Schooner-producten programmafixes en informatie over correctieve service verstrekken, indien beschikbaar. Indien er een nieuw (onbekend) gebrek wordt ontdekt, melden we dit bij de desbetreffende leverancier en houden we u op de hoogte van ons handelen. Op dat punt beschouwen we onze verplichtingen tot ondersteuning als voldaan. Het oplossen van deze problemen is de verantwoordelijkheid van de leverancier 3. Uitsluitingen en Beperkingen De Warranty Service Upgrade ServicePac moet aangekocht worden binnen de 30 dagen na aankoop van de machine teneinde van de service te kunnen genieten. De Service dekt niet de reparatie van de schade aan een machine die veroorzaakt werd door het feit dat er geen geschikte omgeving ter beschikking werd gesteld zoals voorgeschreven door IBM en schade die veroorzaakt wordt door een ongeval, ramp, misbruik, verkeerd gebruik, niet-ibm wijzigingen die aangebracht werden aan de IBMmachine, toevoegingen van niet-ibm uitrustingen of niet-gemachtigd onderhoud. Beperkingen met betrekking tot vervangingen en/of onderdelen voor Service Upgrades De producten die geclassificeerd zijn als verbruiksartikelen, zoals de randapparatuur, toebehoren zoals Thinkpadbatterijen, externe schermen, zijn niet gedekt door onderhavige Overeenkomst. Herstellingsonderdelen en vervangingsmachines zijn mogelijk niet nieuw, maar zullen wel in goede werkingsstaat verkeren. Alle vervangen onderdelen of machines worden eigendom van IBM. De Klant bevestigt dat alle verwijderde items origineel en ongewijzigd zijn. Bepaalde onderdelen van IBM-machines worden gedefinieerd als CRU (Customer Replaceble Units), die de Klant toelaten deze te vervangen. CRU informatie en vervangingsinstructies worden met de IBM Machine gestuurd en zijn op elk ogenblik beschikbaar bij IBM op verzoek van de Klant. De Klant kan verzocht worden de CRU zelf te installeren of hij kan IBM vragen deze te installeren deel uitmakend van deze Service. De Klant moet de defecte onderdelen van het type CRU aan IBM terugbezorgen volgens de instructies geleverd bij de vervanging-cru s. Bepaalde machines vereisen een Machinecode of een Interne Code in Licentie (LIC genoemd) zoals een microcode of een systeemcode om correct te kunnen functioneren. In dat geval, zou de Klant zelf de opgegeven Machinecode en de LIC updates moeten downloaden vanaf een IBM-website of elk ander elektronisch medium en de instructies volgen die verschaft werden door IBM. Beperkingen van On-site services De On-site services zijn niet in alle landen beschikbaar. Zij zijn voorbehouden voor landen waar er officieel een IBM-maatschappij geregistreerd is. De Klant moet contact opnemen met een IBM Business Partner of met IBM voor meer details. Voor portables moet de Klant zorgen voor een geschikte werkplek om de machine te demonteren en opnieuw te assembleren tijdens de On-site Service. Deze werkplek moet netjes zijn, goed verlicht en geschikt zijn voor de onderhoudswerkzaamheden. De Klant moet aan IBM gedetailleerde gegevens verschaffen over het defect op het ogenblik dat hij de service aanvraagt en vervolgens aan de IBM-vertegenwoordiger die zich ter plaatse zal begeven, duidelijke informatie geven over de diagnose. De Klant aanvaardt dat in bepaalde extreme situaties, IBM de machine zal moeten meenemen om de reparatie te voltooien. IBM behoudt zich het recht voor om de service niet te verlenen in een omgeving die volgens IBM niet voldoet aan de eisen. 4. Overdracht van de Service Bij de wederverkoop van de machine kan de Service overgedragen worden aan een nieuwe eigenaar indien de machine wordt geïnstalleerd in het land waar de Service initieel werd aangeschaft en indien deze erkent hiervan kennis te hebben genomen en alle bepalingen van onderhavige Overeenkomst aanvaardt. Deze overdracht moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke kennisgeving door de Klant die overdraagt en beschikbaar zijn voor

4 elke inspectie door een IBM vertegenwoordiger. Deze overdracht zal niet geldig zijn indien deze indruist tegen de export-reglementeringen. 5. Aankoop, Registratie, Tijdsduur/Periode De verplichting van IBM met betrekking tot de levering van de Service geldt op voorwaarde dat de volledige uitvoering van de registratieprocedure voltooid werd. Na de registratie ervan zal de Service verschaft worden gedurende de hele periode die vermeld staat in de registratie-bevestigings Kosten, Betalingen en Belastingen De ServicePac in kwestie moet betaald worden aan de IBM Business Partner waarvan de Klant deze Service aangekocht heeft De prijs van bepaalde ServicePac-modules wordt berekend op basis van reële of geautoriseerde metingen (bijvoorbeeld de tellerstand) sinds de aankoopdatum (de gebruikskosten). De actuele gebruikskost zal aan de Klant meegedeeld worden door de IBM Business Partner. De Klant aanvaardt de gegevens over reële gebruikskosten mee te delen telkens als de IBM Business Partner erom vraagt. De Klant kan bij zijn IBM Business Partner navragen of hij gewettigd is creditnota s of vergoedingen te ontvangen voor de kosten die reeds verschuldigd of betaald werden in het kader van deze Overeenkomst. De Klant zal navragen bij zijn IBM Business Partner of de gebruikskosten mogen verhoogd worden en welke de toepasselijke voorwaarden zijn om gebruikskosten te verhogen of te verlagen. 7. Garantiebeperking IBM verbindt er zich toe om elke Service zorgvuldig en met toewijding uit te voeren, zoals vereist in onderhavige Overeenkomst. DEZE GARANTIES ZIJN DE EXCLUSIEVE GARANTIES VAN DE KLANT EN VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN GESCHIKTHEID VOOR HET UITVOEREN VAN EEN BEPAALD DOEL. IBM garandeert geen ononderbroken of probleemloze werking van de machine, noch deze van de Service, noch de reparatie van alle defecten. 8. Contractuele verantwoordelijkheid van IBM Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij, omwille van een defect veroorzaakt door IBM, of een andere aansprakelijkheid, de Klant het recht heeft om een schadevergoeding van IBM te vorderen. In zulke gevallen en ongeacht de aard, de reden en de modaliteiten van de actie die ondernomen wordt tegen IBM, (inclusief contractbreuk, nalatigheid, onjuiste verklaringen, of eender welke andere contractuele basis of strafbare basis), zal IBM uitsluitend verantwoordelijk zijn voor 1) lichamelijke schade (inclusief overlijden) en schade aan roerende en onroerende materiële goederen, en 2) voor elke reële en rechtstreekse schade, voor een bedrag van honderdduizend euro ( ). Deze beperking van aansprakelijkheid is eveneens van toepassing op onderaannemers van IBM en de IBM Business Partners. Dit is het maximum waarvoor IBM, haar onderaannemers en IBM Business Partners gezamenlijk aansprakelijk zijn. IN GEEN ENKEL GEVAL KUNNEN IBM, HAAR ONDERAANNEMERS, BUSINESS PARTNERS OF WEDERVERKOPERS AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN, ZELFS INDIEN ZIJ OP DE HOOGTE WAREN VAN HET MOGELIJK OPTREDEN ERVAN VOOR: 1) ALLE ACTIES DOOR EEN DERDE PARTIJ ONDERNOMEN TEGEN DE KLANT (ANDERE DAN DEZE BEOOGD IN HIERBOVENVERMELD PUNT) OF 2) VERLIES OF BESCHADIGING VAN DE GEGEVENS 3) ONRECHTSTREEKSE SCHADE OF FINANCIELE GEVOLGSCHADE 4) WINSTDERVING, VERLOREN BUSINESS, VERLOREN ZAKEN OF INKOMSTEN OF VERLIES VAN VERHOOPTE BESPARINGEN.

5 9. Wetgeving Tenzij anders aangegeven, wordt onderhavige overeenkomst geregeld door de wetgeving van het land waar deze Service werd aangekocht. Geen enkele clausule van onderhavige Overeenkomst heeft een invloed op de wettelijke rechten van verbruikers waarvan niet kan worden afgeweken en die niet contractueel kunnen worden beperkt. 10. Algemeen De Service zal alleen in het land worden verleend waar de Service werd aangekocht, behalve anders vermeld. Zowel de Klant als IBM stemmen ermee in dat, in het kader van deze Overeenkomst, alle uitgewisselde informatie niet-vertrouwelijk is. Als de Klant of IBM vertrouwelijke informatie eist, zal dit gebeuren in het kader van een ondertekende Vertrouwelijkheidsovereenkomst. International Business Machines Corporation en haar dochterondernemingen hebben het recht om informatie met betrekking tot hun contacten bij de Klant op te slaan en te gebruiken, inclusief namen, telefoonnummers en adressen, overal waar IBM zaken doet. Deze informatie zal verwerkt en gebruikt worden in verband met de commerciële relatie tussen IBM en de Klant en kan doorgegeven worden aan contractanten, Business Partners en cessionarissen van International Business Machines Corporation en haar dochterondernemingen, om gebruikt te worden in overeenstemming met hun gezamenlijke activiteiten, met inbegrip van communicatie met de Klant (bijvoorbeeld voor orderverwerking, voor reclame en voor marktprospectie) Behoudens bepaling van openbare orde zal geen van beide partijen een actie tegen de andere aanspannen meer dan twee (2) jaar na het voorval dat aanleiding gaf tot die actie. Elke partij zal ontheven zijn van haar verantwoordelijkheid indien zij haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. In de veronderstelling dat een bepaling van deze Contractbundel als nietig of als niet van toepassing wordt beschouwd, blijven alle andere bepalingen geldig en van toepassing. In geval van betwisting van de voorwaarden van de verschillende contractuele documenten, zijn het de algemene voorwaarden van onderhavige ServicePac-Overeenkomst die de overhand hebben, binnen de perken van dergelijke betwistingen, tenzij anders zou vermeld zijn in deze Service-Pac Overeenkomst.. De verschillende rechten van de Klant en de verschillende verplichtingen vanwege IBM zijn alleen van toepassing in het land waar de Klant de Service heeft aangekocht, tenzij anders vermeld. Elk van de partijen zal de van kracht zijnde wetten en reglementen naleven (onder andere deze die de export en de import regelen). Supplement voor Warranty Service Upgrade Committed Service Levels for ServicePac Services Dit Supplement voor Warranty Service Upgrade Committed Service Levels is onderworpen aan de bepalingen van de IBM ServicePac Agreement for Maintenance, Maintenance Upgrade and Warranty Upgrade Services (het ServicePac ) Definities In aanmerking komende Machine is de machine die is geregistreerd voor het ServicePac. In aanmerking komende Service is de reparatieservice die wordt beschreven in het ServicePac.

6 2.0 Inhoud van de Service 2.1 Beschrijving van de Service Onder dit supplement verstrekt IBM u: Warranty Service Upgrade - Committed service levels (WSUC): IBM verhoogt het niveau van de responstijd van de basis IBM-garantieservice die hoort bij het type/model en feature van de IBM-machine naar het vastgelegde doelserviceniveau dat wordt aangegeven in dit supplement. 2.2 Beschrijving van de Vastgelegde Serviceniveaus De vastgelegde serviceniveaus worden gemeten binnen de volgende dekkingsuren: 7 x 24 x 6: Service wordt uitgevoerd gedurende 24 uur per dag, van maandag tot en met zondag met een vastgelegde fixtijd van 6 uur 7 x 24 x 24: Service wordt uitgevoerd gedurende 24 uur per dag, van maandag tot en met zondag met vastgelegde fixtijd van 24 uur. Fixtijd betekent dat IBM de In aanmerking komende Service uitvoert op uw In aanmerking komende Machine en zich vastlegt dit te doen binnen de geselecteerde Fixtijd. De Fixtijd, zoals die wordt gemeten door IBM, is de tijdsduur tussen de registratie van uw service in het Call Management System van IBM en het moment waarop de defecte In aanmerking komende Machine hersteld is conform de Specificatie ervan. 2.3 Beschikbaarheid van de Service Deze service is beschikbaar voor Nederland, België en Luxemburg. De service is beschikbaar in Nederland, waarbij geldt dat het Serviceniveau vastgelegde 6 uur Fixtijd' niet mogelijk is in de volgende gebieden: Schouwen-Duiveland, Walcheren, Noord- en Zuid Beveland, Zeeuws-Vlaanderen (Postcodes 43xx, 44xx, 45xx); Ten noorden van de lijn Emmen, Stadskanaal, Zuidwolde, Dokkum (Postcodes 78xx, 91xx, 92xx, 93xx, 94xx, 95xx, 96xx, 97xx, 98xx, 99xx); De Waddeneilanden.

7 3.0 Verantwoordelijkheden van IBM Tijdens de duur van dit Supplement levert IBM de In aanmerking komende Services voor de In aanmerking komende Machines binnen het vastgelegde serviceniveau dat hierboven wordt genoemd en stelt het volgende ter beschikking: gekwalificeerd personeel voor het verzorgen van probleembepaling op afstand en zo mogelijk oplossing ervan; en gekwalificeerd personeel en onderdelen voor het ondernemen van reparatie-acties ter plaatse binnen het vastgelegde serviceniveau als het probleem niet op afstand kan worden verholpen. 4.0 Uw verantwoordelijkheden Om in aanmerking te komen voor het vastgelegde serviceniveau dient u het ServicePac online te registreren zoals beschreven in de voor registratie. De beschikbaarheid van vereiste reserveonderdelen in een magazijn van IBM is alleen gegarandeerd na verloop van 30 werkdagen volgend op de online registratie van het ServicePac. Niettemin zal IBM tijdens de gehele periode die nodig is om reserveonderdelen te reserveren, alle commercieel redelijke inspanningen doen om te voldoen aan het overeengekomen serviceniveau. Tevens verklaart u: uw serviceaanvragen in te dienen volgens de IBM-procedures die aan u zijn verstrekt; een geschikte werkruimte met telefoonaansluiting beschikbaar te stellen voor de servicespecialist van IBM wanneer deze op uw vestiging werkt en toegang te geven aan de gemelde defecte In aanmerking komende Machines; een technisch gekwalificeerde vertegenwoordige aan te wijzen die voldoende kennis moet hebben van uw ondersteunde omgeving om effectieve communicatie met IBM mogelijk te maken en die ervoor dient te zorgen dat eventuele problemen die gerelateerd zijn aan uw organisatie worden opgelost, als die waarschijnlijk de mogelijkheden van IBM om de In aanmerking komende Service uit te voeren, verhinderen; alle communicatiekosten met betrekking tot de toegang tot de In aanmerking komende Service vanaf uw locaties voor uw rekening te nemen; er zorg voor te dragen dat de toegangscodes die u verstrekt, uitsluitend worden gebruikt door uw geautoriseerde medewerkers; het IBM-personeel dat uw locaties bezoekt voor het verstrekken van de In aanmerking komende Service, toepasselijke procedures te verstrekken met betrekking tot brand, veiligheid en beveiliging. 5.0 Aanvullende vereisten Algemeen Firmware moet van het meest recente niveau zijn; De release van het besturingssysteem moet actueel en ondersteund zijn Verplichte ontwerpwijzigingen moeten binnen 30 dagen worden geïnstalleerd; De machineconfiguratie moet worden ondersteund; Vereisten voor xseries Tijdens ondersteuning moet het mogelijk zijn logbestanden elektronisch te versturen

8 Service Agent moet zijn geïnstalleerd en geactiveerd Vereisten voor Storage Firmware (station, (host)stuurprogramma, SAN-componenten, etc.) moet van recent niveau zijn Foutenlogboeken, berichten voor de gebruiker, systeemlogboeken etc. moeten elektronisch door de klant worden verzonden Call Home moet geïnstalleerd zijn Werkzaamheden voor de operator (afhandelen van media, onderhoud van media etc) moeten worden uitgevoerd door de klant 6.0 Credit voor niet voldoen aan het vastgelegde Serviceniveau. Als IBM er niet in slaagt het vastgelegde serviceniveau te behalen voor een door IBM geregistreerde call, bent u gerechtigd een credit te claimen bij IBM gelijk aan 4% van de relevante, actuele ServicePac-catalogusprijs. Als een enkele gebeurtenis uitval veroorzaakt die resulteert in meerdere defecten, bent u gerechtigd een credit te ontvangen voor slechts één van de defecte In aanmerking komende Machines. In dit geval hebt u recht op het credit met het grootste bedrag en niet het gezamenlijke bedrag van credits voor alle defecte In aanmerking komende Machines. U hebt recht op niet meer dan twee (2) servicecredits per In aanmerking komende Machine per kalenderjaar. 7.0 Aanvang en onderbreking van Vastgelegde Serviceniveaus. U komt pas in aanmerking voor een credit voor een In aanmerking komende Machine na één (1) maand vanaf de online registratiedatum van het ServicePac voor de In aanmerking komende Machine of na één maand vanaf de datum van de installatie van een significante systeemupgrade.

9 8.0 Uitsluitingen Servicecredits zijn niet van toepassing voor defecten van een In aanmerking komende Machine die niet aan IBM te wijten zijn of die het gevolg zijn van een van de volgende (maar niet beperkt zijn tot een van volgende) zaken: perioden van gepland onderhoud of noodonderhoud; defecten door problemen met door u geleverde content of programmeerfouten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, installatie en integratie van content; storingen veroorzaakt door systeembeheer, opdrachten, bestandsoverdracht die zijn uitgevoerd door uw vertegenwoordigers; storingen veroorzaakt door werk dat is uitgevoerd op uw verzoek of door andere activiteiten die u initieert; denial of service attacks, natuurrampen, wijzigingen afkomstig van de overheid, politieke of andere regelgevende acties of gerechtelijke bevelen, stakingen of arbeidsgeschil, handelingen van burgerlijke ongehoorzaamheid, oorlogshandelingen, handelingen tegen partijen (waaronder transporteurs en andere leveranciers van IBM), en andere gebeurtenissen die voortkomen uit overmacht; geringe beschikbaarheid of niet-tijdige responstijd van u in reactie op incidenten waarvoor uw medewerking is vereist voor het vaststellen en/of oplossen van de oorzaak, met inbegrip van het voldoen aan uw verantwoordelijkheden voor een van de vereiste services; storingen door het niet nakomen van materiële verplichtingen door u onder de genoemde ServicePac Agreement for Maintenance, Maintenance Upgrade and Warranty Upgrade Services en eventuele inbegrepen Bijlagen; storingen die zijn veroorzaakt door niet-ibm hardware of software. 9.0 Exclusiviteit van verhaalsmogelijkheden U en IBM komen overeen dat credits gefixeerde schadevergoedingen zijn en dat dergelijke credits uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid vormen met betrekking tot het defect aan de In aanmerking komende Machine waarvoor de credits worden uitbetaald Schikking van Credits Om een credit te ontvangen, dient u dit bij IBM te melden niet later dan vijftien dagen na de laatste dag van de kalendermaand waarin u denkt dat niet is voldaan aan het vastgelegde serviceniveau voor een bij IBM geregistreerde call. Als u IBM niet in kennis stelt binnen deze tijdsperiode, verliest u het recht op het credit ervoor. IK VERKLAAR DAT IK DE KLANT BEN OF DE PERSOON DIE GEMACHTIGD IS OP TE TREDEN IN NAAM VAN DE KLANT EN IK AANVAARD DE BEPALINGEN VAN HET CONTRACT MET BETREKKING TOT DE ONDERHOUDSDIENST SERVICEPAC VAN IBM. OPMERKING: EENS U DEZE DIENST ACTIVEERT, ZAL UW GELD NIET TERUGBETAALD WORDEN. Kies een van de volgende opties:

ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade.

ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade. ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade. BELANGRIJKE OPMERKING: GELIEVE KENNIS TE NEMEN VAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN WAARONDER IBM U DE SERVICEPAC BESTAANDE

Nadere informatie

ServicePac Overeenkomst voor IBM Garantieservice-upgrade, IBM Onderhoudsservice, IBM Onderhoudsservice-upgrade en IBM Software Ondersteuningsservice

ServicePac Overeenkomst voor IBM Garantieservice-upgrade, IBM Onderhoudsservice, IBM Onderhoudsservice-upgrade en IBM Software Ondersteuningsservice ServicePac Overeenkomst voor IBM Garantieservice-upgrade, IBM Onderhoudsservice, IBM Onderhoudsservice-upgrade en IBM Software Ondersteuningsservice BELANGRIJKE KENNISGEVING: LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Algemene Bepalingen Business Continuity Recovery Services

Algemene Bepalingen Business Continuity Recovery Services Algemene Bepalingen Business Continuity Recovery Services Onderhavige Algemene Bepalingen zijn een aanvulling en/of wijziging van de Bepalingen van de IBM Klant Overeenkomst (De IBM Klant Overeenkomst

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

http://images.apple.com/legal/warranty/docs/iphoneauthorizeddistributors.pdf Nederlands Apple Beperkte Garantie voor één (1) jaar TEN AANZIEN VAN CONSUMENTEN OP WIE WETGEVING TER BESCHERMING VAN CONSUMENTEN

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON LET OP! Deze beperkte fabrieksgarantie ( Garantie ) geldt alleen voor authentieke Nokia-producten met Windowstelefoon die zijn verkocht via geautoriseerde

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Deze garantie is een uiteenzetting van de diensten die wij in gespecificeerde omstandigheden leveren. Wij bieden alleen die

Deze garantie is een uiteenzetting van de diensten die wij in gespecificeerde omstandigheden leveren. Wij bieden alleen die EPSON-GARANTIE Epson biedt u als eerste gebruiker van dit product deze commerciële garantie aan*. Deze garantie dient ter aanvulling van uw contractuele rechten jegens de persoon die u het product levert

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic PRO XL

Service Level Agreement Basic PRO XL Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning 3 4.1 Meldingen 3 4.2 Prioriteit niveaus 4 4.3 Incidentenafhandeling 5 5 5 Gepland onderhoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Designjet Z6600-productieprinter Designjet Z6800-fotoproductieprinter. Beperkte garantie

Designjet Z6600-productieprinter Designjet Z6800-fotoproductieprinter. Beperkte garantie Designjet Z6600-productieprinter Designjet Z6800-fotoproductieprinter Beperkte garantie Beperkte garantie van Hewlett-Packard HP product Printer Software Printkop Print- of inktpatroon Onderhoudspatroon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Service Level Agreement Basic Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 Definities Blz. 3 3 Overeenkomst Blz. 4 4 Service levels / ondersteuning Blz. 4 4.1 Meldingen

Nadere informatie

PACKARD BELL BEPERKTE GARANTIE

PACKARD BELL BEPERKTE GARANTIE PACKARD BELL BEPERKTE GARANTIE Wij danken u voor het kopen van een Packard Bell-product. Dit document bevat de algemene voorwaarden van de Packard Bell Beperkte Garantie. 1. DEFINITIES Packard Bell verwijst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011 Algemene voorwaarden PostNL Checkout 2011 Inhoud 1. Definities 3 2. Rerouten 4 3. Gebruik data 5 4. Gebruik PostNL Checkout button 6 5. Profiel Data van Webshop 7 6. Beveiliging 8 7. Tijdsvakindicatie

Nadere informatie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2016 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit 1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit De facturering vindt plaats per periode van 4 weken op basis van daadwerkelijk bestede uren. De betalingstermijn die inspearit hanteert is 30 dagen. 1. Uitvoering

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0 Services aanvragen Handboek voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 3. Deze publicatie heeft betrekking op versie 10, release 4, modificatie 0

Nadere informatie

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Sensus BPM software. Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Sensus BPM software Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server April 2016 De Partijen Ia. Sensus Methode Procesbeschrijving DSMP B.V., een besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN GRATIS KLANTSUPPORTSERVICEREGELING VOOR SMARTPHONE MET PORSCHE-DESIGN VAN BLACKBERRY

VOORWAARDEN VAN GRATIS KLANTSUPPORTSERVICEREGELING VOOR SMARTPHONE MET PORSCHE-DESIGN VAN BLACKBERRY LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET ACCEPTEERT. BlackBerry (zoals hieronder gedefinieerd) stelt U (zoals hieronder gedefinieerd) een gratis klantsupportserviceregeling ter beschikking vanaf

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Commerciële krachtapparatuur

Commerciële krachtapparatuur Commerciële krachtapparatuur Beperkte garantie Beperkte garantie Voor commerciële krachtapparatuur van Precor die gefabriceerd is na de datum waarop deze beperkte garantie ingaat. NEEM DEZE GARANTIEVOORWAARDEN

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 3 Onderhoud van programmatuur De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

KES STANDAARDVOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN DIENSTEN

KES STANDAARDVOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN DIENSTEN Artikel 1 Definities De volgende voorwaarden hebben de volgende betekenissen voor de toepassing van deze Voorwaarden: Klant KES Bestelformulier Voorstel Diensten zal de individuele persoon of juridische

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Prijs

1. Algemeen. 2. Prijs ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SHEETLITE BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58250530 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Xerox Selected Supplies Garantie

Xerox Selected Supplies Garantie Xerox Selected Supplies Garantie Garantieverklaring voor Eindgebruikers : Print Cartridges, Toner Cartridges, vaste-inktsticks en door Klanten Vervangbare Verbruiksartikelen van het merk Xerox Algemene

Nadere informatie

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE Ten behoeve van een abonnement op CashFlow software gaan U (klant van CashFlow) en INVERS (Invers BV, gevestigd te Voorburg, geregistreerd bij de KvK onder nummer 27136700; uitgever van CashFlow) een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL Versie: Datum: 1.2 7 mei 2015 Herakles B.V. biedt een bemiddelingsdienst aan in de vorm van een online platform dat bestaat uit het vertaalde aanbod van producten, zoals

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO, tevens handelend onder de handelsnaam Your Media Kit, hierna te noemen YMK

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO, tevens handelend onder de handelsnaam Your Media Kit, hierna te noemen YMK VideoBankOnline, hierna te noemen VBO, tevens handelend onder de handelsnaam Your Media Kit, hierna te noemen YMK Voorwaarden voor aanbieders van videocontent, fotocontent en aanverwante data 1 Definities

Nadere informatie

1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support. 2 Definities en toepasselijkheid

1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support. 2 Definities en toepasselijkheid 1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support 1.1 Bij het aangaan van een Computer Support contract ontvangt de klant een mail waarin gewezen wordt op de algemene voorwaarden die middels een link te downloaden

Nadere informatie

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V.

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. Inhoud 1. Dienstbeschrijving 3 1.1 Glasvezel van Glasnet Veghel B.V. 3 1.1.1. Netwerk 3 1.1.2. Facturering 3 1.2

Nadere informatie

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken.

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken. Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw MobileTrack Zorgriem. Deze Zorgriem is kant en klaar voor gebruik. Aan/uit zetten van de Zorgriem: - Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

Problemen met zware bestanden?

Problemen met zware bestanden? Problemen met zware bestanden? zware bestanden, licht werk Herkent u volgende problemen? De klant moet nog steeds een CD-ROM binnenbrengen met zijn bestanden; Een e-mail wil maar niet binnenkomen omdat

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

de bepalingen van de onderhavige Productvoorwaarden, prevaleren deze laatste.

de bepalingen van de onderhavige Productvoorwaarden, prevaleren deze laatste. Algemene voorwaarden webhosting 1. Toepasselijkheid 1.1 De Productvoorwaarden Website Hosting Diensten zijn, naast de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Buro Webdesign, van toepassing op alle Website

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Fabrieksgarantie. 2 jaar plus

Fabrieksgarantie. 2 jaar plus 2 jaar plus De GROHE-fabrieksgarantie GROHE verleent garantiediensten aan de eindgebruiker overeenkomstig de hierna vermelde bepalingen en voorwaarden voor alle producten die aan de eindgebruiker worden

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR SONY SOFTWARE U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET DE BEPALINGEN

Nadere informatie

5. training: JPL Solutions bvba verstrekt gerichte opleiding aan gebruikers. 2. Beschikbaarheid van de onderhoudsdienst van JPL Solutions bvba

5. training: JPL Solutions bvba verstrekt gerichte opleiding aan gebruikers. 2. Beschikbaarheid van de onderhoudsdienst van JPL Solutions bvba Voorwaarden van de Onderhoudsdiensten aangeboden door JPL Solutions bvba. Het betreft diensten op afroep, d.w.z. diensten die niet vallen onder een onderhoudscontract. 1. Het dienstenpakket JPL Solutions

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft DOOR NAAR HET EINDE VAN DEZE AANVULLING OP DE MSPP-OVEREENKOMST (MICROSOFT PARTNER PROGRAM) TE BLADEREN EN OP DE KNOP 'AKKOORD' TE KLIKKEN, BEVESTIGT

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Garantievoorwaarden Lexmark basisgarantie voor printers Bron: http://support.lexmark.com/index?productcode=lexmark_z515&page=basewarranty&linkselected=node1%5esubnode1 &locale=nl&userlocale=nl_nl http://support.lexmark.com/index?page=basewarranty&linkselected=node1%5esubnode1&locale=nl&userlocale=nl_nl

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

Totstandkoming Overeenkomst

Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie