ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade."

Transcriptie

1 ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade. BELANGRIJKE OPMERKING: GELIEVE KENNIS TE NEMEN VAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN WAARONDER IBM U DE SERVICEPAC BESTAANDE UIT HET BASISONDERHOUD, HET MAINTENANCE SERVICE UPGRADE EN DE WARRANTY SERVICE UPGRADE, ZAL VERLENEN. IBM ZAL U DEZE SERVICES UITSLUITEND VERLENEN INDIEN U VOORAFGAANDELIJK DE VOORWAARDEN VAN ONDERHAVIGE OVEREENKOMST, AANVAARDT, EN INDIEN U DE ONLINE-REGISTRATIE VOOR DE SERVICE INVULT. INDIEN U DE VOORWAARDEN VAN ONDERHAVIGE OVEREENKOMST WILT AANVAARDEN, KLIK OP DE KNOP «IK ACCEPTEER DIE ZICH OP HET EINDE VAN DE OVEREENKOMST BEVINDT. DE REGISTRATIE ZAL DAN VOOR DEZE SERVICE BEHANDELD WORDEN. INDIEN U DE VOORWAARDEN VAN ONDERHAVIGE OVEREENKOMST NIET WENST TE AANVAARDEN, KLIK OP DE KNOP IK ACCEPTEER NIET : DE SERVICE WORDT DAN NIET GEREGISTREERD. IN DAT GEVAL, NEEM CONTACT OP MET UW IBM BUSINESS PARTNER EN VRAAG HEM TERUGBETAALD TE WORDEN. IBM heeft contracten gesloten met bepaalde commerciële entiteiten ( IBM Business Partners ) voor de promotie, de commercialisering en de ondersteuning van bepaalde Producten en Services. Sommige IBM Business Partners vervullen deze functies via andere verkopers die niet geïdentificeerd zijn als IBM Business Partners. Echter, als de term IBM Business Partner hier gebruikt wordt, zal het wijzen op de IBM Business Partners en hun verkopers. Indien de Klant IBM Services (gecommercialiseerd door IBM Business Partners in opdracht van IBM) bestelt onder de voorwaarden van deze Overeenkomst, bevestigt IBM haar verantwoordelijkheid om de Producten of Services te leveren volgens de garantie en andere voorwaarden van deze Overeenkomst. IBM is niet verantwoordelijk voor 1) de acties van de IBM Business Partners, 2) alle bijkomende verplichtingen van de IBM Business Partners ten opzichte van de Klant, 3) de producten of services die door hen aan de Klant worden geleverd onder hun eigen contracten. 1. Voorwerp van deze Overeenkomst Deze Overeenkomst IBM ServicePac-Overeenkomst en de die de bevestiging bekrachtigt, vormen samen de volledige Overeenkomst (hierna «de Overeenkomst» genaamd) tussen de partijen betreffende de uitvoering door IBM van de Warranty Service Upgrade, de Service voor Basisonderhoud en voor Maintenance Upgrade (hierna «de Service» genoemd) en vervangen elke voorafgaande communicatie met betrekking tot de uitvoering door IBM van deze Service, zowel mondeling als schriftelijk, die tussen de Klant en zijn IBM Business Partner of IBM werd uitgewisseld. Deze Overeenkomst werd gesloten tussen de Klant en de IBM-entiteit in het land waar hij de Service aankoopt en waar het materiaal in kwestie geïnstalleerd moet worden. Uitgebreide Garantie. Een uitbreiding van een garantieservice, die bepaald is als een Uitgebreide Garantie in de met de bevestiging van de activering, is toepasselijk op de gespecificeerde uitgebreide garantieperiode en onderworpen aan de algemene bepalingen van de IBM Statement of Limited Warranty (Z ) die geleverd wordt met de Machine en toegankelijk is op de Internet-website van IBM: Ingeval van tegenstrijdigheid, hebben de bepalingen van de IBM Statement of Limited Warranty voorrang op deze van dit document. 2. Verlening van de Service IBM zal deze service verlenen overeenkomstig de voorwaarden van onderhavige Overeenkomst en overeenkomstig het Partnumber van de aangekochte ServicePac van de IBM Business Partner. Het Partnumber geeft de methode aan waarop de service wordt geleverd, evenals de dekkingsuren en de responstijden. Behalve

2 expliciet anders bepaald, is de responstijd een gemiddelde waarnaar gestreefd wordt en houdt deze geen belofte in dat aan een bepaald serviceniveau voldaan wordt, zowel wat de reactieetijd betreft als de tijd die nodig is om problemen op te lossen. De responstijd van de services is afhankelijk van het moment waarop de aanvraag voor tussenkomst werd geregistreerd. IBM zal op commercieel vlak alles in het werk stellen om tegemoet te komen aan de aanvragen voor tussenkomst overeenkomstig het Partnumber van de aangeschafte ServicePac. De oorspronkelijke reactie van IBM kan erin bestaan de service aanvraag op te lossen of bijkomende acties te bepalen om de technische oplossing van de service aanvraag te garanderen. Het doel van de service is om de conformiteit van de machines ten opzichte van hun specificaties, te behouden of te herstellen. Voor Basisonderhoud en Maintenance Upgrade behoudt IBM zich het recht voor om een machine te inspecteren binnen de maand die volgt op de voltooiing van de registratieprocedure. Indien de machine zich niet in een aanvaardbare staat bevindt voor deze service, zal IBM de Klant hiervan op de hoogte stellen en een einde stellen aan onderhavige Overeenkomst. In dat geval zal men de Klant vragen om contact op te nemen met zijn IBM Business Partner, die de Klant zal terugbetalen. In het kader van de uitvoering van de IBM Uitbreiding van de Standaard Garantiedienst (IBM Warranty Service Upgrade), kan voor bepaalde types machines met als objectief een On-Site Respons Time van dezelfde dag, installatie en gebruik vereist zijn van remote connectivity hulpmiddelen en apparatuur voor directe identificatie en signalisatie van incidenten, remote probleem vaststelling en oplossing. Onder bepaalde omstandigheden kan de Klant gevraagd worden een technisch gekwalificeerde vertegenwoordiger aan te duiden die de bevoegdheid heeft om in zijn plaats te handelen in alle kwesties die te maken hebben met deze Service en die als tussenpersoon optreedt voor alle communicatie met IBM betreffende deze Service. De Klant verbindt er zich ook toe om de procedures te implementeren die hij noodzakelijk acht om zijn gegevens en zijn programma s tegen elke beschadiging, elk verlies of virus te beschermen en te recupereren. 2.1 Abonnement op Microcode Voor de Schooner-apparatuur bent u gerechtigd voor een abonnement onder deze ServicePac-Overeenkomst. Onder deze voorziening helpt IBM u bij het bestellen en ontvangen van het in aanmerking komende abonnement voor uw product. U geeft aan wie de coördinator voor het abonnement is - deze fungeert als aanspreekpunt voor al uw bestellingen en leveringen voor het geabonneerde product onder deze ServicePac-voorziening. De door de leverancier gelicentieerde Schooner-software wordt rechtstreeks gedistribueerd en gelicentieerd aan u door Schooner onder de voorwaarden en bepalingen van de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van de leverancier. Mogelijk heeft IBM voor het gemak namens u de bestelling bij de leverancier van uw producten geplaatst; u stemt er echter mee in en u bent zich ervan bewust dat IBM geen partij is bij de licentieovereenkomst met de leverancier, noch distributeur, licentieverlener, of wederverkoper van de Schooner-producten. Schooner kan u bepaalde garanties, verklaringen of vrijwaringen verstrekken onder haar licentieovereenkomst, echter IBM verstrekt geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, verklaring, vrijwaring, of andere licentie met betrekking tot Schooner-producten en verstrekt de Services uitsluitend onder deze Overenkomst namens u, op uw verzoek. 2.1 Beschrijving van service voor ondersteuning van het gebruik IBM verleent u assistentie op afstand, telefonisch, als reactie op uw serviceaanvragen met betrekking tot het volgende: a. elementaire, korte vragen over installatie, gebruik en configuratie; b. vragen met betrekking tot Schooner-publicaties; c. controle van diagnosegegevens teneinde te assisteren bij het opsporen van de oorzaak van een probleem; en d. vragen ten aanzien van de programmacode.

3 Wanneer u een probleem met een Schooner-product meldt, zullen we u assisteren bij het opsporen van de oorzaak van dat probleem en u herstelinformatie van de leverancier verstrekken (indien beschikbaar). Voor bekende gebreken zullen wij voor Schooner-producten programmafixes en informatie over correctieve service verstrekken, indien beschikbaar. Indien er een nieuw (onbekend) gebrek wordt ontdekt, melden we dit bij de desbetreffende leverancier en houden we u op de hoogte van ons handelen. Op dat punt beschouwen we onze verplichtingen tot ondersteuning als voldaan. Het oplossen van deze problemen is de verantwoordelijkheid van de leverancier 3. Uitsluitingen en Beperkingen De Warranty Service Upgrade ServicePac moet aangekocht worden binnen de 30 dagen na aankoop van de machine teneinde van de service te kunnen genieten. De Service dekt niet de reparatie van de schade aan een machine die veroorzaakt werd door het feit dat er geen geschikte omgeving ter beschikking werd gesteld zoals voorgeschreven door IBM en schade die veroorzaakt wordt door een ongeval, ramp, misbruik, verkeerd gebruik, niet-ibm wijzigingen die aangebracht werden aan de IBMmachine, toevoegingen van niet-ibm uitrustingen of niet-gemachtigd onderhoud. Beperkingen met betrekking tot vervangingen en/of onderdelen voor Service Upgrades De producten die geclassificeerd zijn als verbruiksartikelen, zoals de randapparatuur, toebehoren zoals Thinkpadbatterijen, externe schermen, zijn niet gedekt door onderhavige Overeenkomst. Herstellingsonderdelen en vervangingsmachines zijn mogelijk niet nieuw, maar zullen wel in goede werkingsstaat verkeren. Alle vervangen onderdelen of machines worden eigendom van IBM. De Klant bevestigt dat alle verwijderde items origineel en ongewijzigd zijn. Bepaalde onderdelen van IBM-machines worden gedefinieerd als CRU (Customer Replaceble Units), die de Klant toelaten deze te vervangen. CRU informatie en vervangingsinstructies worden met de IBM Machine gestuurd en zijn op elk ogenblik beschikbaar bij IBM op verzoek van de Klant. De Klant kan verzocht worden de CRU zelf te installeren of hij kan IBM vragen deze te installeren deel uitmakend van deze Service. De Klant moet de defecte onderdelen van het type CRU aan IBM terugbezorgen volgens de instructies geleverd bij de vervanging-cru s. Bepaalde machines vereisen een Machinecode of een Interne Code in Licentie (LIC genoemd) zoals een microcode of een systeemcode om correct te kunnen functioneren. In dat geval, zou de Klant zelf de opgegeven Machinecode en de LIC updates moeten downloaden vanaf een IBM-website of elk ander elektronisch medium en de instructies volgen die verschaft werden door IBM. Beperkingen van On-site services De On-site services zijn niet in alle landen beschikbaar. Zij zijn voorbehouden voor landen waar er officieel een IBM-maatschappij geregistreerd is. De Klant moet contact opnemen met een IBM Business Partner of met IBM voor meer details. Voor portables moet de Klant zorgen voor een geschikte werkplek om de machine te demonteren en opnieuw te assembleren tijdens de On-site Service. Deze werkplek moet netjes zijn, goed verlicht en geschikt zijn voor de onderhoudswerkzaamheden. De Klant moet aan IBM gedetailleerde gegevens verschaffen over het defect op het ogenblik dat hij de service aanvraagt en vervolgens aan de IBM-vertegenwoordiger die zich ter plaatse zal begeven, duidelijke informatie geven over de diagnose. De Klant aanvaardt dat in bepaalde extreme situaties, IBM de machine zal moeten meenemen om de reparatie te voltooien. IBM behoudt zich het recht voor om de service niet te verlenen in een omgeving die volgens IBM niet voldoet aan de eisen. 4. Overdracht van de Service Bij de wederverkoop van de machine kan de Service overgedragen worden aan een nieuwe eigenaar indien de machine wordt geïnstalleerd in het land waar de Service initieel werd aangeschaft en indien deze erkent hiervan kennis te hebben genomen en alle bepalingen van onderhavige Overeenkomst aanvaardt. Deze overdracht moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke kennisgeving door de Klant die overdraagt en beschikbaar zijn voor

4 elke inspectie door een IBM vertegenwoordiger. Deze overdracht zal niet geldig zijn indien deze indruist tegen de export-reglementeringen. 5. Aankoop, Registratie, Tijdsduur/Periode De verplichting van IBM met betrekking tot de levering van de Service geldt op voorwaarde dat de volledige uitvoering van de registratieprocedure voltooid werd. Na de registratie ervan zal de Service verschaft worden gedurende de hele periode die vermeld staat in de registratie-bevestigings Kosten, Betalingen en Belastingen De ServicePac in kwestie moet betaald worden aan de IBM Business Partner waarvan de Klant deze Service aangekocht heeft De prijs van bepaalde ServicePac-modules wordt berekend op basis van reële of geautoriseerde metingen (bijvoorbeeld de tellerstand) sinds de aankoopdatum (de gebruikskosten). De actuele gebruikskost zal aan de Klant meegedeeld worden door de IBM Business Partner. De Klant aanvaardt de gegevens over reële gebruikskosten mee te delen telkens als de IBM Business Partner erom vraagt. De Klant kan bij zijn IBM Business Partner navragen of hij gewettigd is creditnota s of vergoedingen te ontvangen voor de kosten die reeds verschuldigd of betaald werden in het kader van deze Overeenkomst. De Klant zal navragen bij zijn IBM Business Partner of de gebruikskosten mogen verhoogd worden en welke de toepasselijke voorwaarden zijn om gebruikskosten te verhogen of te verlagen. 7. Garantiebeperking IBM verbindt er zich toe om elke Service zorgvuldig en met toewijding uit te voeren, zoals vereist in onderhavige Overeenkomst. DEZE GARANTIES ZIJN DE EXCLUSIEVE GARANTIES VAN DE KLANT EN VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN GESCHIKTHEID VOOR HET UITVOEREN VAN EEN BEPAALD DOEL. IBM garandeert geen ononderbroken of probleemloze werking van de machine, noch deze van de Service, noch de reparatie van alle defecten. 8. Contractuele verantwoordelijkheid van IBM Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij, omwille van een defect veroorzaakt door IBM, of een andere aansprakelijkheid, de Klant het recht heeft om een schadevergoeding van IBM te vorderen. In zulke gevallen en ongeacht de aard, de reden en de modaliteiten van de actie die ondernomen wordt tegen IBM, (inclusief contractbreuk, nalatigheid, onjuiste verklaringen, of eender welke andere contractuele basis of strafbare basis), zal IBM uitsluitend verantwoordelijk zijn voor 1) lichamelijke schade (inclusief overlijden) en schade aan roerende en onroerende materiële goederen, en 2) voor elke reële en rechtstreekse schade, voor een bedrag van honderdduizend euro ( ). Deze beperking van aansprakelijkheid is eveneens van toepassing op onderaannemers van IBM en de IBM Business Partners. Dit is het maximum waarvoor IBM, haar onderaannemers en IBM Business Partners gezamenlijk aansprakelijk zijn. IN GEEN ENKEL GEVAL KUNNEN IBM, HAAR ONDERAANNEMERS, BUSINESS PARTNERS OF WEDERVERKOPERS AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN, ZELFS INDIEN ZIJ OP DE HOOGTE WAREN VAN HET MOGELIJK OPTREDEN ERVAN VOOR: 1) ALLE ACTIES DOOR EEN DERDE PARTIJ ONDERNOMEN TEGEN DE KLANT (ANDERE DAN DEZE BEOOGD IN HIERBOVENVERMELD PUNT) OF 2) VERLIES OF BESCHADIGING VAN DE GEGEVENS 3) ONRECHTSTREEKSE SCHADE OF FINANCIELE GEVOLGSCHADE 4) WINSTDERVING, VERLOREN BUSINESS, VERLOREN ZAKEN OF INKOMSTEN OF VERLIES VAN VERHOOPTE BESPARINGEN.

5 9. Wetgeving Tenzij anders aangegeven, wordt onderhavige overeenkomst geregeld door de wetgeving van het land waar deze Service werd aangekocht. Geen enkele clausule van onderhavige Overeenkomst heeft een invloed op de wettelijke rechten van verbruikers waarvan niet kan worden afgeweken en die niet contractueel kunnen worden beperkt. 10. Algemeen De Service zal alleen in het land worden verleend waar de Service werd aangekocht, behalve anders vermeld. Zowel de Klant als IBM stemmen ermee in dat, in het kader van deze Overeenkomst, alle uitgewisselde informatie niet-vertrouwelijk is. Als de Klant of IBM vertrouwelijke informatie eist, zal dit gebeuren in het kader van een ondertekende Vertrouwelijkheidsovereenkomst. International Business Machines Corporation en haar dochterondernemingen hebben het recht om informatie met betrekking tot hun contacten bij de Klant op te slaan en te gebruiken, inclusief namen, telefoonnummers en adressen, overal waar IBM zaken doet. Deze informatie zal verwerkt en gebruikt worden in verband met de commerciële relatie tussen IBM en de Klant en kan doorgegeven worden aan contractanten, Business Partners en cessionarissen van International Business Machines Corporation en haar dochterondernemingen, om gebruikt te worden in overeenstemming met hun gezamenlijke activiteiten, met inbegrip van communicatie met de Klant (bijvoorbeeld voor orderverwerking, voor reclame en voor marktprospectie) Behoudens bepaling van openbare orde zal geen van beide partijen een actie tegen de andere aanspannen meer dan twee (2) jaar na het voorval dat aanleiding gaf tot die actie. Elke partij zal ontheven zijn van haar verantwoordelijkheid indien zij haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. In de veronderstelling dat een bepaling van deze Contractbundel als nietig of als niet van toepassing wordt beschouwd, blijven alle andere bepalingen geldig en van toepassing. In geval van betwisting van de voorwaarden van de verschillende contractuele documenten, zijn het de algemene voorwaarden van onderhavige ServicePac-Overeenkomst die de overhand hebben, binnen de perken van dergelijke betwistingen, tenzij anders zou vermeld zijn in deze Service-Pac Overeenkomst.. De verschillende rechten van de Klant en de verschillende verplichtingen vanwege IBM zijn alleen van toepassing in het land waar de Klant de Service heeft aangekocht, tenzij anders vermeld. Elk van de partijen zal de van kracht zijnde wetten en reglementen naleven (onder andere deze die de export en de import regelen). Supplement voor Warranty Service Upgrade Committed Service Levels for ServicePac Services Dit Supplement voor Warranty Service Upgrade Committed Service Levels is onderworpen aan de bepalingen van de IBM ServicePac Agreement for Maintenance, Maintenance Upgrade and Warranty Upgrade Services (het ServicePac ) Definities In aanmerking komende Machine is de machine die is geregistreerd voor het ServicePac. In aanmerking komende Service is de reparatieservice die wordt beschreven in het ServicePac.

6 2.0 Inhoud van de Service 2.1 Beschrijving van de Service Onder dit supplement verstrekt IBM u: Warranty Service Upgrade - Committed service levels (WSUC): IBM verhoogt het niveau van de responstijd van de basis IBM-garantieservice die hoort bij het type/model en feature van de IBM-machine naar het vastgelegde doelserviceniveau dat wordt aangegeven in dit supplement. 2.2 Beschrijving van de Vastgelegde Serviceniveaus De vastgelegde serviceniveaus worden gemeten binnen de volgende dekkingsuren: 7 x 24 x 6: Service wordt uitgevoerd gedurende 24 uur per dag, van maandag tot en met zondag met een vastgelegde fixtijd van 6 uur 7 x 24 x 24: Service wordt uitgevoerd gedurende 24 uur per dag, van maandag tot en met zondag met vastgelegde fixtijd van 24 uur. Fixtijd betekent dat IBM de In aanmerking komende Service uitvoert op uw In aanmerking komende Machine en zich vastlegt dit te doen binnen de geselecteerde Fixtijd. De Fixtijd, zoals die wordt gemeten door IBM, is de tijdsduur tussen de registratie van uw service in het Call Management System van IBM en het moment waarop de defecte In aanmerking komende Machine hersteld is conform de Specificatie ervan. 2.3 Beschikbaarheid van de Service Deze service is beschikbaar voor Nederland, België en Luxemburg. De service is beschikbaar in Nederland, waarbij geldt dat het Serviceniveau vastgelegde 6 uur Fixtijd' niet mogelijk is in de volgende gebieden: Schouwen-Duiveland, Walcheren, Noord- en Zuid Beveland, Zeeuws-Vlaanderen (Postcodes 43xx, 44xx, 45xx); Ten noorden van de lijn Emmen, Stadskanaal, Zuidwolde, Dokkum (Postcodes 78xx, 91xx, 92xx, 93xx, 94xx, 95xx, 96xx, 97xx, 98xx, 99xx); De Waddeneilanden.

7 3.0 Verantwoordelijkheden van IBM Tijdens de duur van dit Supplement levert IBM de In aanmerking komende Services voor de In aanmerking komende Machines binnen het vastgelegde serviceniveau dat hierboven wordt genoemd en stelt het volgende ter beschikking: gekwalificeerd personeel voor het verzorgen van probleembepaling op afstand en zo mogelijk oplossing ervan; en gekwalificeerd personeel en onderdelen voor het ondernemen van reparatie-acties ter plaatse binnen het vastgelegde serviceniveau als het probleem niet op afstand kan worden verholpen. 4.0 Uw verantwoordelijkheden Om in aanmerking te komen voor het vastgelegde serviceniveau dient u het ServicePac online te registreren zoals beschreven in de voor registratie. De beschikbaarheid van vereiste reserveonderdelen in een magazijn van IBM is alleen gegarandeerd na verloop van 30 werkdagen volgend op de online registratie van het ServicePac. Niettemin zal IBM tijdens de gehele periode die nodig is om reserveonderdelen te reserveren, alle commercieel redelijke inspanningen doen om te voldoen aan het overeengekomen serviceniveau. Tevens verklaart u: uw serviceaanvragen in te dienen volgens de IBM-procedures die aan u zijn verstrekt; een geschikte werkruimte met telefoonaansluiting beschikbaar te stellen voor de servicespecialist van IBM wanneer deze op uw vestiging werkt en toegang te geven aan de gemelde defecte In aanmerking komende Machines; een technisch gekwalificeerde vertegenwoordige aan te wijzen die voldoende kennis moet hebben van uw ondersteunde omgeving om effectieve communicatie met IBM mogelijk te maken en die ervoor dient te zorgen dat eventuele problemen die gerelateerd zijn aan uw organisatie worden opgelost, als die waarschijnlijk de mogelijkheden van IBM om de In aanmerking komende Service uit te voeren, verhinderen; alle communicatiekosten met betrekking tot de toegang tot de In aanmerking komende Service vanaf uw locaties voor uw rekening te nemen; er zorg voor te dragen dat de toegangscodes die u verstrekt, uitsluitend worden gebruikt door uw geautoriseerde medewerkers; het IBM-personeel dat uw locaties bezoekt voor het verstrekken van de In aanmerking komende Service, toepasselijke procedures te verstrekken met betrekking tot brand, veiligheid en beveiliging. 5.0 Aanvullende vereisten Algemeen Firmware moet van het meest recente niveau zijn; De release van het besturingssysteem moet actueel en ondersteund zijn Verplichte ontwerpwijzigingen moeten binnen 30 dagen worden geïnstalleerd; De machineconfiguratie moet worden ondersteund; Vereisten voor xseries Tijdens ondersteuning moet het mogelijk zijn logbestanden elektronisch te versturen

8 Service Agent moet zijn geïnstalleerd en geactiveerd Vereisten voor Storage Firmware (station, (host)stuurprogramma, SAN-componenten, etc.) moet van recent niveau zijn Foutenlogboeken, berichten voor de gebruiker, systeemlogboeken etc. moeten elektronisch door de klant worden verzonden Call Home moet geïnstalleerd zijn Werkzaamheden voor de operator (afhandelen van media, onderhoud van media etc) moeten worden uitgevoerd door de klant 6.0 Credit voor niet voldoen aan het vastgelegde Serviceniveau. Als IBM er niet in slaagt het vastgelegde serviceniveau te behalen voor een door IBM geregistreerde call, bent u gerechtigd een credit te claimen bij IBM gelijk aan 4% van de relevante, actuele ServicePac-catalogusprijs. Als een enkele gebeurtenis uitval veroorzaakt die resulteert in meerdere defecten, bent u gerechtigd een credit te ontvangen voor slechts één van de defecte In aanmerking komende Machines. In dit geval hebt u recht op het credit met het grootste bedrag en niet het gezamenlijke bedrag van credits voor alle defecte In aanmerking komende Machines. U hebt recht op niet meer dan twee (2) servicecredits per In aanmerking komende Machine per kalenderjaar. 7.0 Aanvang en onderbreking van Vastgelegde Serviceniveaus. U komt pas in aanmerking voor een credit voor een In aanmerking komende Machine na één (1) maand vanaf de online registratiedatum van het ServicePac voor de In aanmerking komende Machine of na één maand vanaf de datum van de installatie van een significante systeemupgrade.

9 8.0 Uitsluitingen Servicecredits zijn niet van toepassing voor defecten van een In aanmerking komende Machine die niet aan IBM te wijten zijn of die het gevolg zijn van een van de volgende (maar niet beperkt zijn tot een van volgende) zaken: perioden van gepland onderhoud of noodonderhoud; defecten door problemen met door u geleverde content of programmeerfouten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, installatie en integratie van content; storingen veroorzaakt door systeembeheer, opdrachten, bestandsoverdracht die zijn uitgevoerd door uw vertegenwoordigers; storingen veroorzaakt door werk dat is uitgevoerd op uw verzoek of door andere activiteiten die u initieert; denial of service attacks, natuurrampen, wijzigingen afkomstig van de overheid, politieke of andere regelgevende acties of gerechtelijke bevelen, stakingen of arbeidsgeschil, handelingen van burgerlijke ongehoorzaamheid, oorlogshandelingen, handelingen tegen partijen (waaronder transporteurs en andere leveranciers van IBM), en andere gebeurtenissen die voortkomen uit overmacht; geringe beschikbaarheid of niet-tijdige responstijd van u in reactie op incidenten waarvoor uw medewerking is vereist voor het vaststellen en/of oplossen van de oorzaak, met inbegrip van het voldoen aan uw verantwoordelijkheden voor een van de vereiste services; storingen door het niet nakomen van materiële verplichtingen door u onder de genoemde ServicePac Agreement for Maintenance, Maintenance Upgrade and Warranty Upgrade Services en eventuele inbegrepen Bijlagen; storingen die zijn veroorzaakt door niet-ibm hardware of software. 9.0 Exclusiviteit van verhaalsmogelijkheden U en IBM komen overeen dat credits gefixeerde schadevergoedingen zijn en dat dergelijke credits uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid vormen met betrekking tot het defect aan de In aanmerking komende Machine waarvoor de credits worden uitbetaald Schikking van Credits Om een credit te ontvangen, dient u dit bij IBM te melden niet later dan vijftien dagen na de laatste dag van de kalendermaand waarin u denkt dat niet is voldaan aan het vastgelegde serviceniveau voor een bij IBM geregistreerde call. Als u IBM niet in kennis stelt binnen deze tijdsperiode, verliest u het recht op het credit ervoor. IK VERKLAAR DAT IK DE KLANT BEN OF DE PERSOON DIE GEMACHTIGD IS OP TE TREDEN IN NAAM VAN DE KLANT EN IK AANVAARD DE BEPALINGEN VAN HET CONTRACT MET BETREKKING TOT DE ONDERHOUDSDIENST SERVICEPAC VAN IBM. OPMERKING: EENS U DEZE DIENST ACTIVEERT, ZAL UW GELD NIET TERUGBETAALD WORDEN. Kies een van de volgende opties:

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

Dell Channel Partner Agreement

Dell Channel Partner Agreement Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR CLOUD-DIENSTEN

EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR CLOUD-DIENSTEN EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR CLOUD-DIENSTEN OVERWEGENDE DAT: 1. De Reseller zich - via een tussenpersoon in de hoedanigheid van zijn technische partner - specialiseert in de installatie, configuratie

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

PC banking Business. Algemene voorwaarden

PC banking Business. Algemene voorwaarden PC banking Business Algemene voorwaarden BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00 F04096N 16/07/2015 1/23 ALGEMEEN KADER I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8 Overzicht van de service Dell is verheugd (hierna genoemd de service of services ) aan te bieden voor bepaalde server-, opslag-, desktop- en notebooksystemen en printers (hierna genoemd de ondersteunde

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Deze garantie

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Samenwerkingsoplossing in de cloud. Contractuele dienstbeschrijving Microsoft Office 365

Samenwerkingsoplossing in de cloud. Contractuele dienstbeschrijving Microsoft Office 365 Samenwerkingsoplossing in de cloud Contractuele dienstbeschrijving Vertrouwelijkheid: Unrestricted Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Dienstcomponenten... 4 2.1 -component... 4 2.1.1 Onlinebeheerportaal... 4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE Klantnummer: Contractnummer: Softwareovereenkomst CompuFit Tussen: CompuFit bvba, met zijn exploitatiezetel te Elisabethlaan 441, 8400 Oostende met ondernemingsnummer 0456.954.231, hierna genoemd CompuFit

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN

Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN LEES DE VOLGENDE SERVICEVOORWAARDEN GOED DOOR. Deze servicevoorwaarden (de "Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op onze levering en uw gebruik van de

Nadere informatie

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Software: Trend Micro Consumer Products Versie: Nederlands Doel: Proef en betaalde abonnement gebruikslicentie Datum: januari 2014 BELANGRIJK: De onderstaande

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA

Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA Versie januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst... Artikel 3. Gebruiksrecht / Licentievoorwaarden... Artikel

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding Visiting address Coöperatiehof 16a, 1073 JR Amsterdam, The Netherlands Postal address Postbus 51050, 1007 EB Amsterdam, The Netherlands Phone +31(0)20 305 97 50 Fax +31(0)20 305 97 51 ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

HP KLANTENOVEREENKOMST - PORTFOLIO

HP KLANTENOVEREENKOMST - PORTFOLIO HP KLANTENOVEREENKOMST - PORTFOLIO 1. Partijen. Onderhavige voorwaarden vertegenwoordigen de overeenkomst (hierna: Overeenkomst ) die van toepassing is op de aankoop van producten en diensten van de Hewlett-Packard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Bepalingen 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

HPE KLANTENOVEREENKOMST - PORTFOLIO

HPE KLANTENOVEREENKOMST - PORTFOLIO HPE KLANTENOVEREENKOMST - PORTFOLIO 1. Partijen. Onderhavige voorwaarden vertegenwoordigen de overeenkomst (hierna: Overeenkomst ) die van toepassing is op de aankoop van producten en diensten van de Hewlett

Nadere informatie