Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V."

Transcriptie

1 Service Level Agreement Basic Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 Definities Blz. 3 3 Overeenkomst Blz. 4 4 Service levels / ondersteuning Blz Meldingen Blz Prioriteitsniveau s Blz Incidentenafhandeling Blz. 6 5 Gepland onderhoud Blz Meldingen Blz Maximaal toegestane onderhoudstrijd Blz. 7 6 Beschikbaarheid Blz. 7 7 Boeteclausule en beperkingen / overmacht Blz Boeteclausule Blz Beperkingen, afhankelijkheden en overmacht Blz. 8 8 Duur SLA Blz. 8 9 Rapportage procedure Blz. 9 10Technische assistentie Blz. 9

3 1. Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ixl hosting worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling van deze SLA is een kwaliteitswaarborging van ixl hosting naar Opdrachtgever. 2. Definities Beschikbaarheid: De totale tijdsduur waarin de Opdrachtgever daadwerkelijk van de Diensten gebruik heeft kunnen maken uitgedrukt in een percentage van de totale tijdsduur gemeten gedurende een (1) kalendermaand. Gepland Onderhoud wordt niet meegerekend bij het bepalen van de Beschikbaarheid (het beschikbaarheidspercentage). Dienst: de specifieke dienst die ixl hosting met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst. Gepland Onderhoud: Het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur van ixl hosting, welke plaatsvindt op een vast tijdstip met als doel de kwaliteit van de ixl hosting dienstverlening te kunnen garanderen. Hersteltijd: De tijd, door ixl hosting gemeten en geregistreerd, tussen de melding van de Storing door Opdrachtgever aan ixl hosting en het gereed melden van de Storing door ixl hosting aan Opdrachtgever (dan wel het tijdstip dat ixl hosting geprobeerd heeft dit te melden). Kantoortijden: zijn de uren van 09:00 tot 17:30 op Werkdagen. Opdrachtgever: Degene met wie ixl hosting een Overeenkomst is aangegaan. Overeenkomst: De overeenkomst tussen ixl hosting en Opdrachtgever op grond waarvan ixl hosting een Dienst (op)levert. Reactietijd: de tijd tussen het ontstaan van een Storing en het eerste contact of poging tot contact door ixl hosting met Opdrachtgever.

4 Storing: van een storing is sprake als de Dienst (zoals vermeld in de Overeenkomst) niet beschikbaar is en deze niet-beschikbaarheid aan ixl hosting valt toe te rekenen. Werkdagen: zijnde dagen, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. 3. Overeenkomst Deze SLA is onlosmakelijk verbonden met de tussen ixl hosting en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, waarvan de algemene voorwaarden van ixl hosting integraal onderdeel uitmaken. Daarbij heeft deze SLA betrekking op het beheer van de Dienst (hardware/software). 4. Service levels / ondersteuning 4.1 Meldingen Storingen worden gemeld bij de afdelingen, zoals in deze SLA staan vermeld onder Contactpersonen (Paragraaf 12), afhankelijk van de prioriteit en het tijdstip: - via (lage prioriteit) - telefonisch (hoge prioriteit en/of buiten Kantoortijden) Voor het doen van meldingen op andere manieren, telefoonnummers, of e- mailadressen die niet genoemd zijn onder Contactpersonen (Paragraaf 12), wordt geen garantie verleend.

5 4.2 Prioriteitsniveau s Beschrijving prioriteitniveaus: 1 Hoog Het geheel niet langer beschikbaar zijn van de Dienst 2 Gemiddeld Gedeeltelijk onderbroken / verminderde prestatie van de Dienst 3 Laag Problemen met beperkte gevolgen voor Opdrachtgever 4 Laag Verzoek om wijziging van de Dienst Het prioriteitsniveau wordt bepaald door de technisch medewerker van ixl hosting, die de Storing in behandeling neemt. Deze medewerker zal Opdrachtgever telefonisch berichten over: de incidentenklasse van de Storing; en indien deze beschikbaar zijn de oorzaak en de oplossing van de Storing.

6 4.3 Incidentenafhandeling In onderstaande kolom staat weergegeven hoe ixl hosting omgaat met de Storing per prioriteitsniveau. Prioriteitsniveau Reactietijd Hersteltijd tijdens Kantoortijden* (inspanningsverplichting) 1 3 uur 4/6 uur 2 6 uur 12/18 uur 3 12 uur n.v.t uur n.v.t. ixl hosting maakt gebruik van een escalatieprocedure die wordt ingezet wanneer een Storing niet binnen een bepaalde tijd (laatste kolom) kan worden opgelost. Tijdens deze procedure zal ixl hosting alle redelijkerwijs beschikbare middelen (waaronder, indien zij dit noodzakelijk acht, andere technische engineers) inzetten om de oplossing van de Storing te bespoedigen. Tijdens de escalatieprocedure worden daarnaast eventueel specifieke afspraken gemaakt over de oplossing van de Storing met Opdrachtgever. Tijdens deze procedure zal ixl hosting de klant iedere 3 uur op de hoogte houden van de voortgang van de oplossing van de Storing.

7 5. Gepland Onderhoud 5.1 Melding Indien de Dienst als gevolg van Gepland Onderhoud niet beschikbaar zal zijn, zal ixl hosting dit Gepland Onderhoud tenminste vijf werkdagen voor de aanvang aankondigen, tenzij anders overeengekomen. De aankondiging zal bestaan uit vermelding van: het aanvangstijdstip van de werkzaamheden; de duur van de werkzaamheden; de te verwachten niet-beschikbaarheid. Indien dit van toepassing is, wordt ernaar gestreefd Gepland Onderhoud zoveel mogelijk buiten Kantoortijden uit te voeren. 5.2 Maximaal toegestane onderhoudstijd Gepland Onderhoud zal op afspraak plaatsvinden en per keer maximaal acht uur, zijnde de maximaal toegestane onderhoudstijd. 6. Beschikbaarheid Voor de Beschikbaarheid van de Dienst geldt de volgende inspanningsverplichting: Beschikbaar: 99,9% per kwartaal (op basis van drie maanden)

8 7. Boeteclausule en beperkingen/overmacht 7.1 Boeteclausule In het geval dat ixl hosting de Reactietijd en Beschikbaarheid niet nakomt, wordt, op verzoek van de Opdrachtgever, de Dienst van de Opdrachtgever gecrediteerd in overeenstemming met een dag van het maandelijkse bedrag dat de Opdrachtgever aan ixl hosting verschuldigd is voor levering van de Dienst met betrekking tot welke de inspanningsverplichting niet is nagekomen; met dien verstande dat de Opdrachtgever niet meer dan een credit boeking per dag ontvangt, ongeacht het aantal keren dat ixl hosting de inspanningsverplichtingen niet nakomt op die dag. Opdrachtgever dient het verzoek tot creditering binnen exact 5 werkdagen na melding van de Storing bij ixl hosting in te dienen. 7.2 Beperkingen, afhankelijkheden en overmacht Op de inspanningsverplichting en op het recht op daarmee samenhangende contractuele boetes (paragraaf 8.1) kan door Opdrachtgever geen beroep worden gedaan indien het niet-nakomen van de service levels door ixl hosting voortvloeien uit een of meerdere van de onderstaande punten: het handelen van Opdrachtgever in strijd met de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Overeenkomst; het handelen van een derde partij voor zover dit volgens in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening en/of risico van Opdrachtgever, althans niet voor rekening en/of risico van ixl hosting, behoort te komen; de Hersteltijd; overmacht, zoals omschreven de algemene voorwaarden van ixl hosting. 8. Duur SLA De SLA gaat in op datum van oplevering van de Dienst en heeft een looptijd gelijk aan die van de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

9 9. Rapportage procedure De aard van de storing bepaalt de wijze waarop de Storing en het oplossen van de Storing wordt gerapporteerd. Deze rapportage zal binnen vijf werkdagen na het oplossen van de Storing door ixl hosting worden verstrekt. De rapportage vermeldt minimaal: het tijdstip van de melding; tijdstip van herstel; omschrijving van de storing en verloop; de contactpersonen. 10. Technische assistentie Opdrachtgever kan te allen tijde een beroep doen op ixl hosting voor technische assistentie. Tijdens Kantoortijden is ixl hosting te bereiken middels het telefoonnummer of via het adres Voor na Kantoortijden is er een alternatief telefoonnummer: Om een terugmelding naar de Opdrachtgever te doen, dient ixl hosting in bezit te zijn van een geldig telefoonnummer en een adres van de technische contactpersoon van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft hierbij de verantwoordelijkheid voor het verschaffen van correcte en up-to-date informatie. Indien de contactinformatie van ixl hosting, betreffende de contactpersoon, niet juist zijn vanwege een doen of nalaten door de Opdrachtgever of indien het verzuim van ixl hosting het gevolg is van omstandigheden welke ixl hosting niet kunnen worden toegerekend. Bij het vragen van assistentie dienen de volgende gegevens doorgegeven te worden door Opdrachtgever: bedrijfsnaam; naam van de contactpersoon; contactgegevens (telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, adres); beschrijving van het probleem, zo accuraat als mogelijk; beschrijving van de door Opdrachtgever reeds genomen stappen. Opdrachtgever stemt er mee in naar beste vermogen te assisteren bij het verhelpen van het incident.

10 12. Contactgegevens ixl hosting B.V. Voltastraat AJ Ede Nederland Telefoon: +31 (0) Storing: +31 (0) (24/7) KVK nummer: BTW nummer: NL B01 adressen Informatie: Sales: Support: Abuse:

Service Level Agreement Basic PRO XL

Service Level Agreement Basic PRO XL Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning 3 4.1 Meldingen 3 4.2 Prioriteit niveaus 4 4.3 Incidentenafhandeling 5 5 5 Gepland onderhoud

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG Partijen [NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd aan het [ADRES OPDRACHTNEMER] te [PLAATS OPDRACHTNEMER], Kamer van Koophandel nummer [KVK OPDRACHTNEMER] en rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bluerail Service Level Agreement

Bluerail Service Level Agreement de Nederlandse Ruby on Rails hoster Bluerail Service Level Agreement versie 2013.1 Inhoudsopgave 1 Afkortingen en de nities 3 2 Algemeen 5 2.1 Rangorde van overeenkomsten........................... 5 2.2

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP Versie: 1.1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april

Nadere informatie

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel.

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel. SLA Aventel VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 15 april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Incidenten 4 3. Onderhoud 7 4. Key Performance Indicatoren 8 1. Introductie Dit document beschrijft

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BE√čINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

Service Level Agreement. Onderwerp Social Learning Platform

Service Level Agreement. Onderwerp Social Learning Platform Service Level Agreement Onderwerp Social Learning Platform Versie 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING 3 2.0 AFKORTINGEN/DEFINITIES 4 3.0 SERVICE, MAINTENANCE EN SUPPORT WINDOW 5 4.0 LEVERINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Epacity IP-VPN Release 11.2 Service Level Agreement

Epacity IP-VPN Release 11.2 Service Level Agreement SLA Epacity_11.2_26092011 Epacity IP-VPN Release 11.2 Service Level Agreement Versie 11.2 26092011 Pagina 1 van 14 Versie 11.2 26092011 Pagina 2 van 14 I nho udo p gav e 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

Virtual Private Server SLA Managed

Virtual Private Server SLA Managed Virtual Private Server SLA Managed versie 1.0, 1 oktober 2014 Inhoudsopgave Definities 3 Algemene Voorwaarden 5 1 Inleiding 6 2 Algemeen 7 2.1 Duur van het SLA 7 3 Dienstomschrijving 8 3.1 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Elektronische Communicatiediensten Augustus 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALING...2 2 TOEPASSELIJKHEID...2 3 HET IN DIENST STELLEN EN WIJZIGEN VAN (AANVULLENDE) ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Managed Dedicated Server Hosting Inleiding... 3 Definities... 3 Service Levels... 3 1. Infrastructuur en faciliteiten... 4 1.1. Stroomvoorziening... 4 1.2. IP connectiviteit...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie