Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie"

Transcriptie

1 Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie:

2 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan in deze SLA uitdrukkelijk wordt afgeweken. Als woorden in deze aanvullende voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, wordt in meervoud of enkelvoud het volgende bedoeld: Aanvrager Een natuurlijke of rechtspersoon welke een offerte aanvraagt bij 3Bvoice, met de zuivere intentie om tot een Overeenkomst met 3Bvoice te komen. Algemene Voorwaarden De Algemene Voorwaarden van 3Bplus, welke van toepassing zijn op Aanvullende Voorwaarden de Diensten van 3Bplus. deze Aanvullende Voorwaarden 3Bvoice welke aanvullend zijn op de Algemene Voorwaarden van 3Bplus. Beschikbaarheid Beschikbaarstelling Diensten Eindgebruiker Functiehersteltijd Hinder Klant Netwerkaansluitpunt Onderhoud Overeenkomst Randapparatuur Seat Storing Tarievenlijst Telecommunicatienetwerk Het percentage dat de Dienst, gemeten in uren over een jaar, zonder Storing functioneert. Het moment dat de Dienst is geactiveerd en de Klant hiervan een (elektronische) mededeling heeft ontvangen. De diensten welke worden geleverd door 3Bvoice, of diensten van derden welke door 3Bvoice worden geleverd. Degene die gebruik maakt van de Diensten van 3Bvoice. De door 3Bvoice of haar leverancier gemeten tijd tussen het ontvangen van een door de Klant gemelde Storing en de melding aan de Klant, of de eerste poging daartoe, dat de gemelde Storing is verholpen. De situatie waarin de Dienst niet geheel functioneert zoals beschreven staat in de Overeenkomst, maar er geen sprake is van een Storing. Een natuurlijke of rechtspersoon welke een Overeenkomst heeft met 3Bvoice. Een eindpunt van het vaste telecommunicatienetwerk dat dient voor het aansluiten van Randapparaten. Het door of namens 3Bvoice uitvoeren van werkzaamheden aan de Diensten en/of de apparatuur welke onderdeel zijn van de Overeenkomst. De voor akkoord schriftelijk getekende offerte voor het aangeboden Diensten pakket tussen 3Bvoice en de Klant. De door 3Bvoice of haar leverancier toegestane apparatuur, welke noodzakelijk moet worden aangesloten op een Netwerkaansluitpunt om gebruik te kunnen maken van de Diensten van 3Bvoice. Eén (1) account waarmee met één (1) device, bijvoorbeeld een SIP telefoon of softphone, gebruik gemaakt kan worden van de Diensten van 3Bvoice. Een Eindgebruiker kan dus meerdere Seats hebben. De situatie waarin de Dienst niet beschikbaar is, of niet conform de specificaties werkt zonder dat er sprake is van Hinder. De tarievenlijst voor 3Bvoice diensten die op verzoek van de Klant wordt toegestuurd. Een samenstelling van knooppunten en verbindingen die communicatie tussen twee of meer aansluitpunten mogelijk maakt. 2 Service Level Agreement Telefonie 3Bvoice

3 2 Toepasselijkheid voorwaarden 2.1 De Algemene Voorwaarden van 3Bplus en de Aanvullende Voorwaarden van 3Bvoice blijven van toepassing op alle door 3Bvoice uit te brengen offertes, aanbiedingen, aanvaarde opdrachten en gesloten Overeenkomsten tussen 3Bvoice en de Klant. 2.2 De in de Aanvullende Voorwaarden van 3Bvoice gebruikte begrippen behouden hun betekenis in deze Service Level Agreement, hierna te noemen SLA. 2.3 Als een bepaling, begrip of definitie in de SLA afwijkt van een bepaling, begrip of definitie in de Aanvullende Voorwaarden, dan geldt het bepaalde in deze SLA. 2.4 Afwijkende bedingen van de inhoud van deze SLA zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door 3Bvoice aan de Klant zijn bevestigd. 2.5 Als bijlage zijn, indien van toepassing, de project specifieke voorwaarden toegevoegd, die alleen geldig zijn voor genoemd project. 3 oplevering 3.1 Verbindingen naar (klant)locatie maken geen deel uit van de 3BVoice SLA en maken geen onderdeel uit van de SLA 3BVoice telefoniediensten. 3.2 De termijn van oplevering wordt vastgelegd in de Overeenkomst en vangt aan op de datum dat de door de Klant ondertekende Overeenkomst door 3BVoice ontvangen is. 3.3 De oplevering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat eventueel de voor partijen benodigde toestemmingen tijdig worden verleend BVoice is gerechtigd de termijn van oplevering op te schorten, zonder daartoe schadeplichtig te worden, indien en voor zover de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde toestemmingen niet tijdig worden verleend. 3.5 De oplevering vindt plaats op Werkdagen. 3.6 De Dienst is opgeleverd op de dag dat: a) de oplevering door de Klant is geaccepteerd. Kleine gebreken in de werking van de Dienst zijn geen reden om de Dienst niet te accepteren, mits zij een ingebruikneming van de Dienst niet in de weg staan. 3BVoice is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen; b) het protocol van oplevering door de Klant schriftelijk onder voorbehoud is geaccepteerd, welk voorbehoud niet geacht kan worden de oplevering te blokkeren; c) De Dienst zonder protocol van oplevering aan de Klant beschikbaar wordt gesteld en de Klant niet binnen vijf (5) Werkdagen na beschikbaarstelling schriftelijke melding heeft gemaakt van het niet functioneren van de Dienst; d) De Dienst door de Klant feitelijk in gebruik wordt genomen; 3 Service Level Agreement Telefonie 3Bvoice

4 e) Indien ondanks de oplevering, door niet aan 3BVoice toe te rekenen omstandigheden, de Dienst niet direct in gebruik kan worden genomen dan wel wordt genomen, behoudt 3BVoice zich het recht voor vanaf de dag van oplevering de éénmalige installatie en vaste maandelijkse kosten te factureren. 4 Onderhoud 4.1 Om de kwaliteit van de Diensten te kunnen garanderen voert 3BVoice Onderhoud uit dan wel laat 3BVoice Onderhoud uitvoeren. 3BVoice zal dit Onderhoud zorgvuldig plannen en voorbereiden om het ongemak en eventuele onderbreking zo kort mogelijk te houden. 4.2 Verbindingen naar (klant)locatie maken geen deel uit van het 3BVoice netwerk en maken geen onderdeel uit van de SLA 3BVoice telefonie BVoice of haar provider zal voor aanvang van onderhoud de werkzaamheden aankondigen via telefoon, of via haar website. In het geval van geplande onderbreking van de dienst geldt een aanmeldingstermijn van tenminste vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de onderbreking. De melding bevat een omschrijving van het onderhoud, het tijdstip en de duur van het onderhoud en de eventuele verwachte periode van de onderbreking. 4.4 Onderhoud zal zoveel mogelijk plaatsvinden tussen 23:00 en 08:00 uur. Indien in verband met zwaarwegende belangen het onderhoud niet te realiseren is tussen genoemde tijdstippen, zal 3BVoice met de Klant in overleg treden over andere tijdstippen. Daarbij zal de tijd uiteindelijk worden vastgesteld door 3BVoice. 4.5 Wanneer noodzakelijk zal de Klant te allen tijde aan 3BVoice toegang tot zijn Locatie verschaffen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 4.6 In uitzonderlijke gevallen is noodonderhoud noodzakelijk en behoudt 3BVoice zich het recht voor om dit noodonderhoud zonder kennisgeving te verrichten. 3BVoice streeft ernaar om de Klant in dergelijke gevallen voortijdig te berichten. 4 Service Level Agreement Telefonie 3Bvoice

5 5 Storing 5.1 Verbindingen naar (klant)locatie maken geen deel uit van het 3BVoice netwerk en maken geen onderdeel uit van de SLA 3BVoice telefonie. 5.2 Als de Klant een storing constateert, een vraag of probleem heeft, meldt de Klant een incident aan bij 3BVoice. 5.3 Storingen voor Diensten kunnen worden gemeld gedurende het Support Window en opgelost gedurende het Service Window. In onderstaande tabel staan de Support en Service Windows. Afhandeling Storingen Support Window Telefonisch: Ma-Vr :30. Aanmelden per kan 24/7. Service Window Individuele storingen en Hinder Ma-Vr :30 Calamiteiten 24 / 7. Responsetijd Binnen één (1) uur na melding, vervolgens op afspraak Functiehersteltijd 16 Kantooruren 5.4 Storingen en/of Hinder die door de Klant worden gedetecteerd, kunnen alleen worden aangemeld bij 3BVoice door de door partijen aangewezen personen of afdelingen. 5.5 De begintijd van een eventuele Storing is het door 3BVoice gemeten tijdstip waarop de Klant de Storing meldt aan 3BVoice, dan wel het door 3BVoice gemeten tijdstip waarop 3BVoice de door 3BVoice de Storing ontdekte. 5.6 De Klant dient bij een melding van een Storing en/of Hinder ten minste de volgende gegevens te verstrekken: a. naam van de Klant en contactpersoon; b. naam van de melder van de Storing; c. Service ID, indien 3BVoice dit bij de oplevering heeft opgegeven; d. gedetailleerde omschrijving van de Storing; e. telefoonnummer(s) waarop de melder van de Storing en de contactpersoon te bereiken zijn, zowel binnen als buiten hun werktijden; f. tijdstip van waarneming van de Storing; g. postcode en huisnummer van de Locatie waarop de Storing en/of Hinder plaatsvindt. 5.7 Voor de aanmelding van een incident via een mail naar geldt het tijdstip van ontvangst van de mail als uitgangspunt voor de bepaling van de respons- en hersteltijd, uitgaande van het Support Window. Daarnaast is 3Bvoice telefonisch te bereiken tijdens het Support Window. 5 Service Level Agreement Telefonie 3Bvoice

6 5.8 De melder van een Storing en/of Hinder ontvangt bij de melding van de Storing en/of Hinder een uniek ticket nummer. De Klant zal dit nummer bij alle volgende contacten met 3BVoice over de betreffende Storing en/of Hinder vermelden. 5.9 De Klant dient 3BVoice bij het herstellen van een Storing en/of Hinder kosteloos alle medewerking te verlenen. Hieronder valt mede het verlenen van medewerking binnen en buiten Werkdagen en indien noodzakelijk het verschaffen van toegang tot de Locatie(s). Indien er door gebrek aan medewerking vertraging ontstaat, zal deze tijd op de Functiehersteltijd in mindering worden gebracht Indien voor het leveren van de Dienst gebruik wordt gemaakt van een door de Klant ter beschikking gesteld en/of onderhouden netwerk dan is de Klant zelf verantwoordelijk voor het (laten) onderzoeken en oplossen van de storingen in dat bedoelde netwerk Tijdens het oplossen van een incident zal 3BVoice communiceren met de Klant via ticket updates die automatisch g d worden naar de technische contactpersonen van de klant. Direct nadat een storing verholpen is, zal 3BVoice de storing bij de Klant als gereed melden. Indien nodig zal 3BVoice telefonisch in contact treden met de Klant Direct nadat de Storing is verholpen, zal 3BVoice de Storing telefonisch, en op verzoek bevestigd per , bij de Klant als opgeheven aanmelden. De Klant dient spoedig doch uiterlijk binnen dertig (30) minuten na melding van de opheffing van de Storing, 3BVoice te bellen indien Klant de Storing niet als opgeheven ervaart. Indien Klant na die dertig (30) minuten belt om de Storing als niet opgeheven door te geven, dan is er sprake van een nieuwe Storing Indien er sprake is van een regelmatig optredende Storing en/of Hinder, zal 3BVoice in overleg met de Klant een onderzoek uitvoeren om de Storing en/of Hinder te verhelpen en in de toekomst te vermijden Indien blijkt dat regelmatig sprake is van onterechte storingsmeldingen, zullen 3BVoice en de Klant hierover in overleg treden met als doel dit aantal te verminderen. 6 Service Level Agreement Telefonie 3Bvoice

7 6 KPI 6.1 3BVoice streeft ernaar incidenten op te lossen volgens een norm op Key Performance Indicators (KPI s). 6.2 Storingen die impact hebben op de diensten van klanten van meerdere Klanten worden gemeld op www. 3bvoice.nl/ 6.3 De KPI beschikbaarheid is gedefinieerd als dat de 3BVoice User Interface niet beschikbaar kan zijn als er geen telefonieverkeer mogelijk is op het VOIP platform van 3BVoice. Onder het VoIP platform vallen de systemen die het telefonieverkeer afhandelen. 6.4 Verbindingen naar (klant)locatie maken geen deel uit van het 3BVoice netwerk en maken geen onderdeel uit van de VOIP SLA. 6.5 De beschikbaarheid wordt als volgt berekend: beschikbaarheid = 100% aantal minuten in contractjaar aantal minuten storing aantal minuten in contractjaar de Klant kan daarbij het volgende verwachten: Streeft naar 99,8% beschikbaarheid Monitoring 8 x 6 Alarmering proactief Hersteltijden storingen 90% <12 uur Hersteltijden hinder 90% < 16 uur Service window 13x6 Creditering Ja Niet-beschikbaarheid van de Diensten tijdens geplande werkzaamheden, storingen aan Klantapparatuur, ongeoorloofde aanpassingen aan Eindapparatuur door de Klant (of een door de Klant ingehuurde derde) of hinder worden niet meegenomen in de berekening bij het bepalen van de Beschikbaarheid. Incidenten waar een workaround voor is geïmplementeerd gelden als opgelost binnen het service level. Een definitieve oplossing wordt zo snel mogelijk geïmplementeerd. Wachttijd voor incidenten die wachten op activiteiten en/of reacties van een medewerker vallen buiten het bepalen van een service level. Klant is verplicht vooraf melding te geven van gepland onderhoud indien dit mogelijkerwijs resulteert in een door 3BVoice detecteerbare uitval van de Dienst (zoals door een stroomonderbreking). 7 Service Level Agreement Telefonie 3Bvoice

8 7 Slotbepaling 7.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen 3Bvoice en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 7.2 Partijen zullen een geschil zoveel mogelijk in de minne proberen te schikken. 7.3 Indien een Partij een geschil wenst voor te leggen aan de rechter, zal hij dit doen aan de rechtbank te Amsterdam. 8 Service Level Agreement Telefonie 3Bvoice

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT SLA RoutIT VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 7 september 2012 Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Type SLA... 3 2 Incidenten... 4 2.1 Type incident... 4

Nadere informatie

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel.

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel. SLA Aventel VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 15 april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Incidenten 4 3. Onderhoud 7 4. Key Performance Indicatoren 8 1. Introductie Dit document beschrijft

Nadere informatie

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT INHOUDSOPGAVE 3 1 INTRODUCTIE 4 2 INCIDENTEN 8 3 ONDERHOUD 9 4 KEY PREFORMANCE INDICATOREN Hoofdstuk Inhoudsopgave Onderdeel 2 1 - INTRODUCTIE Dit document beschrijft

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP Versie: 1.1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Service Level Agreement

Zakelijk Hosted Bellen. Service Level Agreement Zakelijk Hosted Bellen Service Level Agreement Per april 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Afkortingen en definities 4 Artikel 2 Overeenkomst 5 Artikel 3 Oplevering 6 Artikel 4 Voorzieningen 7 Artikel 5 Beschikbaarheid

Nadere informatie

Cable Access. Service Level Agreement

Cable Access. Service Level Agreement Cable Access Service Level Agreement Per april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Afkortingen en definities 4 Artikel 2 Overeenkomst 5 Artikel 3 Oplevering 6 Artikel 4 Voorzieningen 7 Artikel 5 Beschikbaarheid

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis Aanvullende Voorwaarden Office Basis artikel 1 - Definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Telefonie en de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet gebruikte en

Nadere informatie

Pin Zeker. Service Level Agreement

Pin Zeker. Service Level Agreement Pin Zeker Service Level Agreement Per april 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Afkortingen en definities 4 Artikel 2 Overeenkomst 6 Artikel 3 Oplevering 7 Artikel 4 Voorzieningen 8 Artikel 5 Beschikbaarheid

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Connect MKB Internet. Service Level Agreement

Connect MKB Internet. Service Level Agreement Connect MKB Internet Service Level Agreement Per april 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Afkortingen en definities 4 Artikel 2 Overeenkomst 5 Artikel 3 Oplevering 6 Artikel 4 Voorzieningen 7 Artikel 5 Beschikbaarheid

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

1. SLA Voice Connect. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0

1. SLA Voice Connect. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 1. SLA Voice Connect Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 Inhoud SLA Voice Connect... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoud... 2 Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Service Level Agreement Basic Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 Definities Blz. 3 3 Overeenkomst Blz. 4 4 Service levels / ondersteuning Blz. 4 4.1 Meldingen

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement RoutIT Datum: 29-11-2016 Versielog RoutIT Start document RoutIT 13-08-2013 1 e gebruik door CBG Connect April 2014 RoutIT wijzigingen Juli 2015 RoutIT wijzigingen 29-11-2016 Nieuwe

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

Zakelijk Internet over Glasvezel. Premium Service Level Agreement

Zakelijk Internet over Glasvezel. Premium Service Level Agreement Zakelijk Internet over Glasvezel Premium Service Level Agreement Inhoudsopgave Artikel 1.0 Afkortingen en definities 4 Artikel 2.0 Overeenkomst 5 Artikel 3.0 Oplevering 6 Artikel 4.0 Voorzieningen 7 Artikel

Nadere informatie

Service Level Agreement Internet Plus

Service Level Agreement Internet Plus Service Level Agreement Internet Plus Artikel 1 - afkortingen en definities De in de Algemene Voorwaarden Ziggo Zakelijk gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in de SLA Internet Plus,

Nadere informatie

Internet Plus Extra. Service Level Agreement

Internet Plus Extra. Service Level Agreement Internet Plus Toekomst Extra Service Level Agreement Per april juni 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Afkortingen en definities 2 Artikel 2 Overeenkomst 4 Artikel 3 Oplevering 4 Artikel 4 Voorzieningen 5 Artikel

Nadere informatie

TV Op Maat (TOM) Service Level Agreement

TV Op Maat (TOM) Service Level Agreement TV Op Maat (TOM) Service Level Agreement Per april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Afkortingen en definities 4 Artikel 2 Overeenkomst 6 Artikel 3 Oplevering 7 Artikel 4 Voorzieningen 8 Artikel 5 Beschikbaarheid

Nadere informatie

Voorwaarden Service Level Agreements

Voorwaarden Service Level Agreements Voorwaarden Service Level Agreements Copyright 2014, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic PRO XL

Service Level Agreement Basic PRO XL Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning 3 4.1 Meldingen 3 4.2 Prioriteit niveaus 4 4.3 Incidentenafhandeling 5 5 5 Gepland onderhoud

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT Q.ON.IT

SERVICE LEVEL AGREEMENT Q.ON.IT SERVICE LEVEL AGREEMENT Q.ON.IT Partijen Q.on.IT, gevestigd aan het Herengracht 124 te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer KvK 34330814 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. R Veendorp (hierna:

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0

Nadere informatie

Ziggo Bapp. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Bapp. Aanvullende voorwaarden Ziggo Aanvullende voorwaarden Per september 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel 3 Artikel 3 Installatie en aanvang Abonnement 3 Artikel

Nadere informatie

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V.

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. Inhoud 1. Dienstbeschrijving 3 1.1 Glasvezel van Glasnet Veghel B.V. 3 1.1.1. Netwerk 3 1.1.2. Facturering 3 1.2

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

ZAKELIJK INTERNET OVER GLASVEZEL PREMIUM SERVICE LEVEL AGREEMENT 24/7

ZAKELIJK INTERNET OVER GLASVEZEL PREMIUM SERVICE LEVEL AGREEMENT 24/7 ZAKELIJK INTERNET OVER GLASVEZEL PREMIUM SERVICE LEVEL AGREEMENT 24/7 Zakelijk Internet over Glasvezel Premium Service Level Agreement Inhoudsopgave Artikel 1.0 Afkortingen en definities 4 Artikel 2.0

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG Partijen [NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd aan het [ADRES OPDRACHTNEMER] te [PLAATS OPDRACHTNEMER], Kamer van Koophandel nummer [KVK OPDRACHTNEMER] en rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ZAKELIJK INTERNET OVER GLASVEZEL STANDAARD SERVICE LEVEL AGREEMENT

ZAKELIJK INTERNET OVER GLASVEZEL STANDAARD SERVICE LEVEL AGREEMENT ZAKELIJK INTERNET OVER GLASVEZEL STANDAARD SERVICE LEVEL AGREEMENT Zakelijk Internet over Glasvezel Premium Service Level Agreement Inhoudsopgave Artikel 1.0 Afkortingen en definities 4 Artikel 2.0 Overeenkomst

Nadere informatie

Internet Plus. Service Level Agreement

Internet Plus. Service Level Agreement Internet Plus Service Level Agreement Per april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Afkortingen en definities 4 Artikel 2 Overeenkomst 5 Artikel 3 Oplevering 6 Artikel 4 Voorzieningen 7 Artikel 5 Beschikbaarheid

Nadere informatie

SLA CanConnect Mobile

SLA CanConnect Mobile SLA CanConnect Mobile Inhoud Definities... 2 1. Domein /verantwoordelijkheden... 4 1.1 Netwerk overzicht... 4 1.2 Matrix verantwoordelijkheden... 4 2. Service Assurance... 5 2.1 Impact niveaus... 5 2.2

Nadere informatie

Specifieke Voorwaarden 3Bvoice Telefonie

Specifieke Voorwaarden 3Bvoice Telefonie Specifieke Voorwaarden 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2015 1 Definities Als woorden in deze aanvullende voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, wordt in meervoud of enkelvoud het volgende bedoeld:

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2. Inhoud 1 Inleiding 3 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.3 Facturatie 4 3 Qfast Telefonie 5 3.1 Wat is Qfast Telefonie? 5 3.2 Hoe werkt Qfast

Nadere informatie

Service Level Agreement. Onderwerp Social Learning Platform

Service Level Agreement. Onderwerp Social Learning Platform Service Level Agreement Onderwerp Social Learning Platform Versie 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING 3 2.0 AFKORTINGEN/DEFINITIES 4 3.0 SERVICE, MAINTENANCE EN SUPPORT WINDOW 5 4.0 LEVERINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

ONLINE-CONFERENCE Dienstbeschrijving en SLA. versie 1.0

ONLINE-CONFERENCE Dienstbeschrijving en SLA. versie 1.0 ONLINE-CONFERENCE Dienstbeschrijving en SLA versie 1.0 Gilze, augustus 2012 I: DIENSTBESCHRIJVING 1. ALGEMEEN 1.1. Online-Conference biedt de mogelijkheid om online een videconference omgeving te gebruiken

Nadere informatie

NETWORKCONNECT Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

NETWORKCONNECT Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 NETWORKCONNECT Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, maart 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. VastMobiel Totaal

Aanvullende Voorwaarden. VastMobiel Totaal Aanvullende Voorwaarden VastMobiel Totaal Maart 2012 AANVULLENDE VOORWAARDEN VastMobiel Totaal KPN B.V. versie maart 2012 I N H O U D 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2: OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN.... 2

Nadere informatie

Office Basis. Aanvullende Voorwaarden

Office Basis. Aanvullende Voorwaarden Office Basis Aanvullende Voorwaarden Per april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Afkortingen en definities 4 Artikel 2 Abonnement Ziggo Office Basis 5 Artikel 3 Oplevering 6 Artikel 4 Gebruik 7 Artikel 5 Beschikbaarheid

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

Service Level Agreement Managed Voice

Service Level Agreement Managed Voice Service Level Agreement Managed Voice Dit document beschrijft het Service Level Agreement (SLA) voor de dienst Managed Voice. Het beschrijft de scope van verantwoordelijkheid, de serviceniveaus, de responstijden,

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Quality of Service Voice Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Quality of Service Voice Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Quality of Service Voice Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Service Level Agreement. Platinum

Service Level Agreement. Platinum Service Level Agreement Platinum Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Service Level Agreement MTTM.nl

Service Level Agreement MTTM.nl Service Level Agreement MTTM.nl INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 DEFINITIES... 2 ARTIKEL 2 AARD EN OMVANG VAN HET SERVICE LEVEL... 2 ARTIKEL 3 UITGANGSPUNTEN... 2 ARTIKEL 4 HET LEVEREN VAN DIENSTEN DOOR MTTM...

Nadere informatie

SLA EWAN. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0

SLA EWAN. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 SLA EWAN Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 Inhoud 1. Definities... 3 2. Domein/verantwoordelijkheden... 4 2.1 Netwerkoverzicht... 4 2.2 Matrix verantwoordelijkheden... 4 3. Service Assurance...

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BASECONE N.V.

SERVICE LEVEL AGREEMENT BASECONE N.V. SERVICE LEVEL AGREEMENT BASECONE N.V. Versie: SLANL2.0 Datum: 9 november 2016 ARTIKEL 1. DEFINITIES In aanvulling op de definities zoals gebruikt in de Algemene Voorwaarden worden in deze SLA de volgende

Nadere informatie

Service level Agreement MTTM GROUP Group BV ZakelijkeNummers.nl BV ZakelijkeTelefonie BV MTTM.nl. -hierna te noemen MTTM Group BV-

Service level Agreement MTTM GROUP Group BV ZakelijkeNummers.nl BV ZakelijkeTelefonie BV MTTM.nl. -hierna te noemen MTTM Group BV- Service level Agreement MTTM GROUP Group BV ZakelijkeNummers.nl BV ZakelijkeTelefonie BV MTTM.nl -hierna te noemen MTTM Group BV- 0 INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 DEFINITIES... FOUT! BLADWIJZER NIET ARTIKEL

Nadere informatie

DVS Service Level Agreement met afnemer...

DVS Service Level Agreement met afnemer... DVS Service Level Agreement met afnemer... versie 1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 0. Versiebeheer... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Positionering van dit SLA... 4 1.2 Scope van dit SLA... 4 2. DVS dienstverlening

Nadere informatie

SLA WLR / CPS. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0

SLA WLR / CPS. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 SLA WLR / CPS Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 Inhoud Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden... 4 1.1 Matrix verantwoordelijkheden... 4 2. Service Assurance... 4 2.1 Impact

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1.1 Algemene Voorwaarden : onderhavige voorwaarden. 1.2 E-learning Module(s) : de online cursus(sen) die door NCJ aan de Gebruiker

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties.

Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties. Leveringsrapport: Beschrijving van diensten, service en restricties. Coöperatieve vereniging Glasnet Kaatsheuvel U.A. 23 juni 2015, Versie 2.2 Coöperatieve vereniging Glasnet Kaatsheuvel U.A Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 1 Service Level GTS-Online helpdesk... 1 Kostenstructuur Helpdesk... 1 Beschrijving en tarieven Helpdesk...

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Aanvullende Voorwaarden

Zakelijk Hosted Bellen. Aanvullende Voorwaarden Zakelijk Hosted Aanvullende Voorwaarden Per april 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Zakelijk Hosted 4 Artikel 3 Aangaan, duur en beëindiging

Nadere informatie

SLA Interbel Managed Voice. Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1

SLA Interbel Managed Voice. Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1 SLA Interbel Managed Voice Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1 Inhoud Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden... 4 1.1 Netwerk overzicht... 4 1.2 Responsibility Matrix... 4 2. Service Assurance...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Per maand: 35,00 Per maand: 55,00 Per maand: 70,00

Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Per maand: 35,00 Per maand: 55,00 Per maand: 70,00 Bestelformulier Fore Freedom 1/5 XXLNet wil zijn klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie en communicatie in een continu veranderende wereld. ICT producten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Per maand: 35,00 Per maand: 55,00 Per maand: 75,00

Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Eenmalig: 50,00 Per maand: 35,00 Per maand: 55,00 Per maand: 75,00 Bestelformulier Fore Freedom 1/6 XXLNet wil zijn klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie en communicatie in een continu veranderende wereld. ICT producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Huizentweets.nl

Algemene voorwaarden Huizentweets.nl Algemene voorwaarden Huizentweets.nl Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zin van het woord, die door Huizentweets.nl, ten

Nadere informatie

SLA, Service Level Agreement

SLA, Service Level Agreement SLA, Service Level Agreement Algemeen Hieronder is de SLA beschreven voor de Overeenkomst tussen SpotOnMedics B.V., hierna te noemen SpotOnMedics, en de Klant met betrekking tot de levering en instandhouding

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Bijlage B. Service-overeenkomst Nieuwland E-learning. Versie 1.0

Bijlage B. Service-overeenkomst Nieuwland E-learning. Versie 1.0 Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Bijlage B Service-overeenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Service-overeenkomst

Nadere informatie

Services Level Agreement

Services Level Agreement Services Level Agreement Social Learning Platform 2015 v7 Inhoudsopgave 1.0 INLEIDING... 3 2. 0 AFKORTINGEN/DEFINITIES... 4 3. 0 SERVICE, SUPPORT EN MAINTENANCE WINDOW... 6 4.0 LEVERINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) voor Basisaansluiting Glasvezel

Service Level Agreement (SLA) voor Basisaansluiting Glasvezel Service Level Agreement (SLA) voor Basisaansluiting Glasvezel Dit document bevat de Service Level Agreement voor de Basisaansluiting Glasvezel van Netoperator Nederland B.V. (NN). Deze Service Level Agreement

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van colocated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden Ziggo Muziek Aanvullende voorwaarden Per 1 juni 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Muziek 3 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement 3

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Alarm over IP Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is Alarm over IP?... 3 1.2. Waarom lanceert The VOIP Company

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Service Level Agreement. We Protect You Control

Service Level Agreement. We Protect You Control We Protect You Control Hieronder vindt u de SLA voor uw overeenkomst met CleanPort BV. Door het aangaan van een relatie met CleanPort BV zijn alle betrekkingen tussen CleanPort BV en haar cliënten onderworpen

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave Algemenevoorwaarden Inhoudsopgave Algemeen...2 Onderhoud van de website...2 Aanbiedingen en offertes...2 Prijzen, facturatie en betaling...2 Verplichtingen...3 Uitvoering van de overeenkomst...3 Wijzigingen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden De Vries WFM

Aanvullende voorwaarden De Vries WFM Aanvullende voorwaarden De Vries WFM plan people smarter Versie 1 Datum mei 2012 Kruisboog 42, 3905 TG Veenendaal T +31 (0) 318 58 28 28 E info@devrieswfm.com I www.devrieswfm.com Inhoudsopgave 1. Aanvullende

Nadere informatie

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk iasset BV iasset B.V. Bezoekadres Betreft: Kenmerk: Bijlage: SLA SLA/iASSET/2014_v1.2 geen Postadres Kantoor: (0341) 760 799 KvK: 575 70744 IBAN: NL97 RABO 0120 3698 77 BIC: RABONL2U helpdesk@iasset.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel P 1 / 5 Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel De algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkopen van Imperfect Design BV aan consumenten en uitsluitend op overeenkomsten op

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Kracht een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Kracht een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Stichting Biezonderwijs, expertisecentrum De Kracht, gevestigd aan De Schans 135, 5011 EN te

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst;

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst; AANVULLENDE VOORWAARDEN 088 DIENSTEN EN - FACILITEITEN ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 088 Dienst : de dienst van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek

Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek 1. Definities 1.1 Opdrachtnemer: De eenmanszaak Die andere elektrotechniek statutair gevestigd te Uitgeest aan de Castricummerweg 5 (1911GA), ingeschreven

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Levering van de dienst... 4 2.1 Maximale doorlooptijd... 4 2.2 Installatie op klantlocatie door Panas... 4 2.2.1 Installatie van VoIP- verbinding en Hosted Telefonie...

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Algemene voorwaarden voedingssupplementen Brainlabs BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Pinnen over IP

Dienstbeschrijving Pinnen over IP Dienstbeschrijving Pinnen over IP RoutIT Datum: 2016 Versielog RoutIT Pinnen over IP 11-10-2016 2 Inhoudsopgave 1 Pinnen over IP... 4 2 Technische specificaties... 5 3 Pinnen over IP of Pinnen over Internet...

Nadere informatie

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

SURFdrive Service Level Specificatie

SURFdrive Service Level Specificatie SURFdrive SLS V1.08 1 / 6 SURFdrive Auteur(s) : Rogier Spoor, Ron Trompert, Florian Draisma Versienummer : 1.08 SURF SURFdrive SLS V1.08 2 / 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Documentgeschiedenis 3 1.1

Nadere informatie