Service Level Agreement Basic PRO XL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Level Agreement Basic PRO XL"

Transcriptie

1 Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning Meldingen Prioriteit niveaus Incidentenafhandeling Gepland onderhoud 5.1 Meldingen Prioriteit niveaus 6 Beschikbaarheid 6 7 Boeteclausule en beperkingen / overmacht Boete clausule Beperkingen, afhankelijkheden en overmacht 8 Duur Sla 7 9 Overige Rapportage procedure Technische assistentie Contactgegevens 9 1

2 1. Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de diensten die door Mijnwebsitehosting worden geleverd aan de opdrachtgever. Doelstelling van deze SLA is een kwaliteit waarborging van Mijnwebsitehosting BV naar de opdrachtgever. 2. Definities Beschikbaarheid: De totale tijdsduur waarin de opdrachtgever daadwerkelijk van de diensten gebruik heeft kunnen maken, uitgedrukt in een percentage van de totale tijdsduur gemeten gedurende een (1) kalendermaand. Gepland onderhoud wordt niet meegerekend bij het bepalen van de beschikbaarheid (het beschikbaarheid percentage). Dienst: De specifieke dienst die Mijnwebsitehosting met de opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de overeenkomst. Gepland onderhoud: De uitvoerende werkzaamheden aan het infrastructuur van Mijnwebsitehosting, welke plaatsvindt op een vast tijdstip met als doel de kwaliteit van de Mijnwebsitehosting dienstverlening te kunnen garanderen. Hersteltijd: Tijd door Mijnwebsitehosting gemeten en geregistreerd, tussen de melding van de storing door de opdrachtgever aan Mijnwebsitehosting en het gereed melden van de storing door Mijnwebsitehosting aan de opdrachtgever Dan wel het tijdstip dat Mijnwebsitehosting geprobeerd heeft dit temelden Kantoortijden: Op werkdagen van 9.00 tot uur. De opdrachtgever: Degene met wie Mijnwebsitehosting een overeenkomst is aangegaan. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Mijnwebsitehosting en de opdrachtgever op grond waarvan Mijnwebsitehosting een dienst levert. 2

3 Reactietijd: De tijd tussen het ontstaan van een storing en het eerste contact of poging tot contact door Mijnwebsitehosting met de opdrachtgever. Storing: Van een storing is sprake als de dienst (zoals vermeld in de overeenkomst) niet beschikbaar is en deze niet-beschikbaarheid aan Mijnwebsitehosting valt toe te rekenen. Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag. (uitgezonderd feestdagen 3. Overeenkomst Deze SLA is onverbrekelijk verbonden met de tussen Mijnwebsitehosting en met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waarvan de algemene voorwaarden van Mijnwebsitehosting integraal onderdeel uitmaken. Daarbij heeft deze SLA betrekking op het beheer van de Dienst(hardware/software). 4. Service levels / ondersteuning 4.1 Meldingen Storingen moeten worden gemeld bij de afdelingen, zoals in deze SLA staan vermeld onder contactpersonen (Paragraaf 11), afhankelijk van de prioriteit en het tijdstip: - via (lage prioriteit) - telefonisch (hoge prioriteit en/of buiten kantoortijden) Voor het maken van meldingen via andere kanalen, of telefoonnummers en e- mailadressen die niet genoemd zijn onder de contactpersonen (Paragraaf(11)kan geen garantie verleend worden. 3

4 4.2 Prioriteitsniveau Beschrijving prioriteit niveaus: 1 Hoog Wanneer de dienst niet beschikbaar is. 2 Gemiddeld Wanneer de dienst gedeeltelijk onderbroken is of verminderde prestatie van de dienst 3 Laag Problemen met beperkte gevolgen voor de opdrachtgever 4 Laag Verzoek om wijziging van de dienst Het prioriteitsniveau wordt bepaald door de technisch medewerker van Mijnwebsitehosting die de storing in behandeling neemt. Deze medewerker zal opdrachtgever telefonisch berichten over: * de incidentenklasse van de storing; en indien deze beschikbaar zijn * de oorzaak en de oplossing van de storing 4

5 4.3 Incidentenafhandeling In onderstaande kolommen staat weergegeven hoe Mijnwebsitehosting omgaat met de Storing per prioriteitsniveau. Prioriteitsniveau Reactietijd Hersteltijd tijdens Kantoortijden* (inspanningsverplichting ) 1 4 uur 5/7 uur 2 6 uur 10/16 uur 3 12 uur n.v.t uur n.v.t. Mijnwebsitehosting maakt gebruik van een escalatieprocedure die wordt ingezet wanneer een storing niet binnen een bepaalde tijd (laatste kolom) kan worden opgelost. Tijdens deze procedure zal Mijnwebsitehosting alle redelijkerwijs beschikbare middelen (waaronder, indien zij dit noodzakelijk acht, andere technische engineers) inzetten om de oplossing van de storing te bespoedigen. Tijdens de escalatieprocedure worden daarnaast eventueel specifieke afspraken gemaakt over de oplossing van de storing met opdrachtgever. Tijdens deze procedure zal Mijnwebsitehosting de klant iedere 3 uur op de hoogte houden van de voortgang. 5. Gepland Onderhoud 5.1 Melding Indien de dienst als gevolg van gepland onderhoud niet beschikbaar zal zijn zal Mijnwebsitehosting dit gepland onderhoud tenminste vijf werkdagen voor de aanvang aankondigen, tenzij anders overeengekomen. De aankondiging zal bestaan uit het vermelden van: * het aanvangstijdstip van de werkzaamheden; * de duur van de werkzaamheden; * te verwachten niet-beschikbaarheid. Indien dit van toepassing is wordt ernaar gestreefd gepland onderhoud zoveel mogelijk buiten kantoortijden uit te voeren. 5

6 5.2 Maximaal toegestane onderhoudstijd Gepland onderhoud zal op afspraak plaatsvinden en per keer maximaal acht uur duren, zijnde de maximaal toegestane onderhoudstijd. 6. Beschikbaarheid Voor de beschikbaarheid van de dienst geldt de volgende inspanningsverplichting: * Beschikbaar: 99,9% per kwartaal 7. Boeteclausule en beperkingen/overmacht 7.1 Boeteclausule In het geval dat Mijnwebsitehosting de reactietijd en beschikbaarheid niet nakomt wordt op verzoek van de opdrachtgever, de dienst van de opdrachtgever gecrediteerd in overeenstemming met een dag van het maandelijkse bedrag dat de opdrachtgever aan Mijnwebsitehosting verschuldigd is voor levering van de dienst met betrekking tot welke de inspanningsverplichting niet is nagekomen; met dien verstande dat de opdrachtgever niet meer dan een credit boeking per dag ontvangt, ongeacht het aantal keren dat Mijnwebsitehosting de inspanningsverplichtingen niet nakomt op die dag. De opdrachtgever dient het verzoek tot creditering binnen 5 werkdagen na melding van de storing bij Mijnwebsitehosting in te dienen. 7.2 Beperkingen, afhankelijkheden en overmacht Op de inspanningsverplichting en op het recht op de daarmee samenhangende contractuele boetes kan door de opdrachtgever geen beroep worden gedaan indien het niet nakomen van de service levels door Mijnwebsitehosting voortvloeien uit een of meerdere van de onderstaande punten: * het handelen van de opdrachtgever in strijd met de verplichtingen 6 die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst; * het handelen van een derde partij voor zover dit volgens in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening en/of risico van de opdrachtgever, althans niet voor rekening en/of risico van Mijnwebsitehosting behoort te komen; * de hersteltijd; * overmacht zoals omschreven de Algemene Voorwaarden van Mijnwebsitehosting. Van overmacht aan de zijde van Mijnwebsitehosting is sprake indien Mijnwebwebsitehosting na het sluiten van de overeenkomst door omstandigheden die niet aan haar kunnen worden toegerekend verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen of aan de voorbereiding daarvan te beginnen ten gevolge van bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, inuitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, computerstoringen, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Mijnwebsitehosting als bij derden van wie Mijnwebsitehosting de zaken moet betrekken, evenals bij opslag gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Mijnwebsitehosting. ontstaan.

7 8. Duur SLA De SLA gaat in op datum van oplevering van de dienst en heeft een looptijd gelijk aan die van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. 9. Overige De aard van de storing bepaalt de wijze waarop de storing en het oplossen van de storing wordt gerapporteerd. Deze rapportage zal binnen vijf werkdagen na het oplossen van de storing door Mijnwebsitehosting worden verstrekt. De rapportage vermeldt minimaal: * het tijdstip van de melding * het tijdstip van het herstel * omschrijving van de storing en de verloop daarvan * de contactpersonen 9.1 Rapportage procedure De opdrachtgever kan te allen tijde een beroep doen op Mijnwebsitehosting voor technische assistentie. Tijdens kantoortijden is Mijnwebsitehosting te bereiken middels het telefoonnummer of via adres Om een terugkoppeling aan de opdrachtgever te kunnen geven dient Mijnwebsitehosting in het bezit te zijn van een geldig telefoonnummer en een e- mailadres van de technische contactpersoon van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft hierbij de verantwoordelijkheid voor het verschaffen van correcte en juiste informatie. Indien de contactinformatie van Mijnwebsitehosting betreffende de contactpersoon niet juist is vanwege een doen of nalaten door de opdrachtgever kan dit Mijnwebsitehosting niet worden aangerekend. Bij het vragen van assistentie dienen de volgende gegevens doorgegeven te worden door opdrachtgever: * bedrijfsnaam * naam van de contactpersoon * contactgegevens: telefoonnummers en adressen) * beschrijving van het probleem, zo accuraat mogelijk * beschrijving van de door opdrachtgever reeds ondernomen stappen. Opdrachtgever stemt er mee in naar beste vermogen te assisteren bij het verhelpen van het incident. 7

8 9.2 Technische assistentie De aard van de storing bepaalt de wijze waarop de storing en het oplossen van de storing wordt gerapporteerd. Deze rapportage zal binnen vijf werkdagen na het oplossen van de storing door Mijnwebsitehosting worden verstrekt. De rapportage vermeldt minimaal: * het tijdstip van de melding * het tijdstip van het herstel * omschrijving van de storing en de verloop daarvan * de contactpersonen De opdrachtgever kan te allen tijde een beroep doen op Mijnwebsitehosting voor technische assistentie. Tijdens kantoortijden is Mijnwebsitehosting te bereiken middels het telefoonnummer of via adres Om een terugkoppeling aan de opdrachtgever te kunnen gevendient Mijnwebsitehosting in het bezit te zijn van een geldig telefoonnummer en een e- mailadres van de technische contactpersoon van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft hierbij de verantwoordelijkheid voor het verschaffen van correcte en juiste informatie. Indien de contactinformatie van Mijnwebsitehosting betreffende de contactpersoon niet juist is vanwege een doen of nalaten door de opdrachtgever kan dit Mijnwebsitehosting niet worden aangerekend. Bij het vragen van assistentie dienen de volgende gegevens doorgegeven te worden door opdrachtgever: * bedrijfsnaam * naam van de contactpersoon * contactgegevens: telefoonnummers en adressen) * beschrijving van het probleem, zo accuraat mogelijk * beschrijving van de door opdrachtgever reeds ondernomen stappen. Opdrachtgever stemt er mee in naar beste vermogen te assisteren bij het verhelpen van het incident. 8

9 9.3 Contactgegevens Mijnwebsitehosting Nikkelstraat AJ Lelystad Nederland Telefoon: K.V.K BTW Bank IBAN BIC NL B.01 ABN/AMRO NL17ABNa ABNANL2A adressen: Informatie Support Sales Abuse 9

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG Partijen [NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd aan het [ADRES OPDRACHTNEMER] te [PLAATS OPDRACHTNEMER], Kamer van Koophandel nummer [KVK OPDRACHTNEMER] en rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bluerail Service Level Agreement

Bluerail Service Level Agreement de Nederlandse Ruby on Rails hoster Bluerail Service Level Agreement versie 2013.1 Inhoudsopgave 1 Afkortingen en de nities 3 2 Algemeen 5 2.1 Rangorde van overeenkomsten........................... 5 2.2

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Virtual Private Server SLA Managed

Virtual Private Server SLA Managed Virtual Private Server SLA Managed versie 1.0, 1 oktober 2014 Inhoudsopgave Definities 3 Algemene Voorwaarden 5 1 Inleiding 6 2 Algemeen 7 2.1 Duur van het SLA 7 3 Dienstomschrijving 8 3.1 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

D-Hosting, tevens handelende onder de naam Divine Creations of D-Creations, gevestigd te Rhoon; betekent Consument en Zakelijke Cliënt;;

D-Hosting, tevens handelende onder de naam Divine Creations of D-Creations, gevestigd te Rhoon; betekent Consument en Zakelijke Cliënt;; 1 D-Hosting - Algemene Voorwaarden Definities Algemene Voorwaarden D-Hosting Cliënt Consument Dienst of Diensten Domeinnaam Gebruikersnaam IP-Adres Netwerk Overeenkomst Programmatuur Provider deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk 2 Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk Ingangsdatum 13 april 2015 Algemene Voorwaarden. Ingangsdatum 1 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v.

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van NovaLock B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS

Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS Artikel 1 Definities en begrippen 1. Twenty-Five VPS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van de besloten vennootschap Kumina bv, gevestigd op

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst voor systeembeheer-en ICT diensten zakelijk

Service Niveau Overeenkomst voor systeembeheer-en ICT diensten zakelijk Service Niveau Overeenkomst voor systeembeheer-en ICT diensten zakelijk (versie 1.3, 8 januari 2013) Inhoudsopgave - Artikel 1: Definities - Artikel 2: Verplichtingen ten aanzien van de dienstverlening

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de YZCommunicatie gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie