Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

2 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever: De contractspartij waarmee Robin Krooshof Services de samenwerking aan gaat. 1.3 De algemene voorwaarden webdesign 2012 hebben betrekking tot alle af te nemen diensten met betrekking tot (web)design bij Robin Krooshof Services, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door alle partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 1.4 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Robin Krooshof services met betrekking tot domeinnaam, hosting, design en onderhoud. 1.6 Indien de opdrachtgever zelf met algemene voorwaarden werkt, prevaleren bij onderlinge strijd de algemene voorwaarden van Robin Krooshof Services boven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Iedere bepaling waarbij een recht van Robin Krooshof Services wordt beperkt of een verplichting aan haar wordt opgelegd is strijdig met deze algemene voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 1.7 Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk met wederzijds goedvinden rechtsgeldig worden afgeweken. 1.8 Met de term schriftelijk in deze algemene voorwaarden wordt verstaan: informeren per brief of .

3 Pagina 3 van 7. Artikel 2 Rechten en plichten Robin Krooshof Services (leverancier) 2.1 Robin Krooshof Services zal te allen tijde proberen de aan haar verleende opdracht naar beste te kunnen uit voeren. 2.2 Robin Krooshof Services staat niet in voor een gezagsverhouding tot de opdrachtgever. 2.3 Robin Krooshof Services is niet verplicht onderhoud te verrichten op de geleverde producten, te definiëren als design, tenzij anders overeengekomen. Evenals instructies geven hierover. 2.4 Robin Krooshof Services is niet verplicht promotie en reclame voor haar rekening te nemen, tenzij anders overeengekomen. Evenals instructies geven hierover. 2.5 Het intellectuele eigendom van het door Robin Krooshof Services geleverde product, dan wel het auteursrecht daarop, berust uitsluitend bij Robin Krooshof Services, tenzij anders overeengekomen en uiteraard tenzij dit door de opdrachtgever is aangereikt. 2.6 Robin Krooshof Services is verplicht tot geheimhouding van wat zij bij de uitvoering van de opdracht over het bedrijf van de opdrachtgever verneemt voor zover het vrijgeven van deze informatie voorzienbaar zou kunnen leiden tot schade voor de opdrachtgever. Artikel 3 Rechten en plichten opdrachtgever 3.1 De opdrachtgever is verplicht om Robin Krooshof Services tijdig te voorzien van alle informatie welke Robin Krooshof Services behoeft om de opdracht naar beste kunnen uit te voeren. Indien hier niet aan gehouden wordt door de opdrachtgever, behoudt Robin Krooshof Services zich het recht te facturen alvorens de oplevering heeft plaats gevonden of de overeenkomst te beëindigen zoals nader toegelicht in artikel De opdrachtgever is verplicht te onderzoeken of er bij het vervullen van de opdracht risico bestaat voor het maken van een inbreuk op enig auteursrecht of merkenrecht en licht Robin Krooshof Services bij gebleken risico daar tijdig en schriftelijk over in. 3.3 Robin Krooshof Services dient de opdrachtgever (en vice versa) op de hoogte te brengen van ziekte of enig ander onverhoopt overmacht om enig vertraging tegen te gaan. Beide partijen dienen met een mogelijke passende oplossing akkoord te gaan. 3.4 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven en up-to-date houden van correcte contactgegevens. Denk hierbij onder andere aan de n.a.w.-gegevens en het adres.

4 Pagina 4 van 7. Artikel 4 Domeinnaam en hosting 4.1 Robin Krooshof Services huurt hosting in van derde partijen om een goede kwaliteit te kunnen waarborgen. Echter blijft het risico bestaan van een storing of enig ander invloed. Robin Krooshof Services zal te allen tijde alles in het werk stellen om problemen op te lossen. Indien nodig zal er een compensatie optreden in de vorm van goederen, diensten of restitutie. Dit zal bepaald worden door Robin Krooshof Services. 4.2 Indien de opdrachtgever buiten de toegestane specificaties treed van de geboden hosting, behoud Robin Krooshof Services zich het recht hiervoor kosten in rekening te brengen, uiteraard nadat er een schriftelijke waarschuwing of mededeling is verzonden. 4.3 Een domeinnaam wordt geregistreerd op naam van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever kan, in achtneming van de contractstermijnen met Robin Krooshof Services, zelf bepalen wat hij of zij met de domeinnaam uitvoert. 4.4 In vervolge van artikel 4.3 leidt hierdoor dat op de domeinnaam de algemene voorwaarden van SIDN van toepassing zijn. Robin Krooshof Services heeft hier verder geen invloed op en beheerd slechts de administratieve afhandeling. Artikel 5 Onderhoudscontract Punten in dit artikel zijn van toepassing wanneer er sprake is van een onderhoudscontract. 5.1 Er is sprake van een onderhoudscontract wanneer het speciale formulier volledig en naar waarheid door beide partijen is ingevuld. 5.2 Kleine updates (max. 20 minuten per onderdeel) worden binnen 48 uur verwerkt. Wanneer dit om wat voor reden dan ook als niet mogelijk wordt geacht door Robin Krooshof Services, zal u hierover binnen 24 uur van op de hoogte worden gesteld. 5.3 Aangekochte onderhoudsuren blijven één jaar geldig en komen daarna te vervallen. Onderhoudsuren worden verbruikt op volgorde van aankopen. 5.4 Wanneer het onderhoudscontract wordt beëindigd, dienen de reeds openstaande uren binnen drie maanden na beëindiging verbruikt te worden. Na deze periode komen de uren te vervallen. 5.5 Aangekochte onderhoudsuren kunnen alleen besteedt worden bij de website waarvoor deze zijn aangekocht. 5.6 Na afloop van een contractsperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend met telkens één maand verlengt. 5.7 Het ophogen van het aantal onderhoudsuren kan te allen tijde uitgevoerd worden. Verlagen kan alleen buiten de contractsperiode om en de drie maanden ervoor mogen er geen activiteit in het contract zijn geweest. 5.8 Wanneer u meer onderhoudsuren verbruikt dan zijn aangekocht, gelden er voor deze daarop volgende onderhoudsuren het kortingstarief welke op voorhand zijn afgesproken. Het aantal uren welke u tekort komt, dient dan ook verplicht eenmalig aangevuld te worden.

5 Pagina 5 van 7. Artikel 6 Beëindigen 6.1 Tenzij anders aangeven, worden overeenkomsten betreffende domeinnamen en hosting aangegaan voor onbepaalde tijd met telkens een verlenging van één hele maand. Overeenkomsten kunnen per een hele maand opgezegd worden. 6.2 Aangegane (mondelinge) overeenkomsten voor het ontwikkelen van een ontwerp kunnen niet zonder wederzijdse toestemming worden beëindigd alvorens de oplevering heeft plaatsgevonden. Zowel opdrachtgever als Robin Krooshof Services kan hiervoor dan alsnog een vergoeding in rekening brengen. 6.3 Robin Krooshof Services behoudt zich het recht voor de overeenkomst op te schorten of te beëindigen wanneer de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Robin Krooshof Services stelt de opdrachtgever in gebreke alvorens de overeenkomst op te schorten of te beëindigen. Na opschorting of beëindiging behoud Robin Krooshof Services zich het recht een vergoeding in rekening te brengen voor het verrichte werk. Dit middels het berekenen van gemaakte uren of 50% van de orderkosten in rekening te brengen. 6.4 Reeds gefactureerde contractsperiodes worden niet gerestitueerd. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld per abuis gemaakte fouten of wanneer er iets anders is overeen gekomen.

6 Pagina 6 van 7. Artikel 7 Betaling 7.1 Alle genoemde bedragen in overeenkomsten, offertes en op de website zijn exclusief de verschuldigde BTW, tenzij dit er expliciet bij wordt vermeld en met uitzondering op de particuliere multimedia- en computerhulp producten en diensten. 7.2 Robin Krooshof Services is gerechtigd tot 50% van de overeengekomen kosten(indicatie) in rekening te brengen voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever. 7.3 Facturen afkomstig van Robin Krooshof Services dienen te worden voldaan binnen twee weken (14 dagen) na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de door Robin Krooshof Services opgegeven bankrekening. 7.4 Artikel 7.3 is tevens van toepassing als de betaling wordt verricht door een derde persoon of partij. Indien de declaratie naar een afwijkend adres verstuurd moet worden, dient dit bij het aangaan van de overeenkomst aangegeven te worden. 7.5 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft te betalen zal Robin Krooshof Services de volgende procedure hanteren: - de opdrachtgever zal 14 dagen na factuurdatum herinnerd worden aan de betaalverplichting; - de opdrachtgever zal 28 dagen na factuurdatum herinnerd worden aan de betaalverplichting middels een sanctie bovenop het factuurbedrag van 10 % van het oorspronkelijk factuurbedrag met een minimum van 13,75 ex. btw.; - indien betaling nog steeds uit blijft, zal 42 dagen na factuurdatum de incassoprocedure uit handen gegeven worden met ieder (financieel) gevolg voor de opdrachtgever en zullen alle contracten en diensten opgeschort worden totdat alle openstaande (nieuwe) vorderingen zijn voldaan; - Bij het wederom uitblijven van een betaling is Robin Krooshof Services bevoegd de geboden diensten te beëindigen of kosteloos over te nemen. Openstaande facturen en gemaakte kosten worden uiteraard niet gevrijwaard. 7.6 Klachten inzake een factuur dient binnen acht dagen per schriftelijk schrijven of e- mailbericht bij Robin Krooshof Services binnen te zijn. Opdrachtgever kan pas van ontvangst uitgaan wanneer deze een bevestiging heeft ontvangen. 7.7 Voor een factuur welke per post verstuurd wordt zal 1,- excl. btw in rekening gebracht worden. Indien de opdrachtgever deze kosten wil mijden, kan de opdrachtgever ervoor kiezen de facturen per bericht te laten zenden. 7.8 Facturen zullen standaard middels een bericht verstuurd worden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk er zorg voor te dragen dat er een juist e- mailadres bekent is bij Robin Krooshof Services. 7.9 Verrekening van enig verschuldigd bedrag door de opdrachtgever is niet mogelijk Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden geeft u Robin Krooshof Services het recht eventuele met regelmaat terugkerende kosten automatisch van uw rekening af te schrijven, uiteraard wordt vooraf met u overeengekomen welke diensten dit betreft. Dit recht komt te vervallen wanneer de betreffende geboden diensten worden beëindigd of wanneer u de machtiging intrekt. De opdrachtgever heeft altijd het recht een incasso binnen vijf werkdagen ongedaan te maken.

7 Pagina 7 van 7. Artikel 8 Aansprakelijkheid 8.1 Robin Krooshof Services is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van opdrachtgever of derden geleden welke in verband staat met de opdracht, noch voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendom, auteursrecht of merkenrecht. De opdrachtgever vrijwaart Robin Krooshof Services voor aanspraken van derden ter zake. 8.2 Robin Krooshof Services is niet verantwoordelijk voor de inhoud van teksten of afbeeldingen op de website. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een eindcontrole van deze stukken. Indien Robin Krooshof Services hierop zou worden aangesproken door derden, vrijwaart de opdrachtgever haar ter zake. 8.3 Robin Krooshof Services verklaart intellectuele eigendommen, auteursrechten of merkenrechten van derden te zullen accepteren en na te leven. 8.4 Indien schade ontstaat welke in verband gebracht kan worden met het niet naleven van de verplichtingen van de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden deze schade volledig te vergoeden. - laatste blad - Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle domeinnaam, hosting, design en onderhoud gerelateerde diensten van Robin Krooshof Services. Door verlening van een opdracht aan Robin Krooshof services verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in april 2012.

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 LAATSTE WIJZIGING 01 FEBRUARI 2013 TYPE- EN/OF DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN Artikel 1 Definities! Creatief Bureau: Opdrachtnemer. Leverancier van diverse

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6-1-2015. Pagina 1 van 5

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6-1-2015. Pagina 1 van 5 Algemene leveringsvoorwaarden Silverstone Studio, gevestigd en kantoorhoudende te Agnesa van Laersingel 16, 9617 ES Harkstede, geregistreerd bij de K.v.K. in Groningen onder nummer 01135857. Hieronder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van 2BHIP reclame & ontwerpstudio. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en 2BHIP

Nadere informatie

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. ALGEMENE VOORWAARDEN Lightsome Webservices Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lightsome Webservices. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lightsome Webservices.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden totoweb. Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 1. Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht

Algemene voorwaarden totoweb. Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 1. Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht Algemene voorwaarden totoweb Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door totoweb. De contractspartij waarmee totoweb overeenkomsten afsluit zal in deze

Nadere informatie

Let op! design copywriting hosting

Let op! design copywriting hosting In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. By Nouk: bedrijf dat opdrachten aanneemt en uitvoert. 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Inhoud 1. Algemene informatie... 2 1.1 Definities... 2 1.2 Algemeen... 2 2. Hosting en domeinregistratie... 3 2.1 Voorwaarden voor de serviceverlening... 3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEDEVELOP IT. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

ALGEMENE VOORWAARDEN WEDEVELOP IT. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes ALGEMENE VOORWAARDEN WEDEVELOP IT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WeDevelop IT. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WeDevelop IT. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Algemene Voorwaarden Webbro Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.!

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.! Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOP INTERNETOPLOSSINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TOP INTERNETOPLOSSINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TOP INTERNETOPLOSSINGEN Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van TOP Internetoplossingen. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en TOP Internetoplossingen.

Nadere informatie

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops deel 1 Webdesign Algemene leveringsvoorwaarden Hieronder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: cliënt van Pliek Web Design. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pliek Web Design. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van De Website Oom. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Website Oom. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden versie 1.2

Algemene voorwaarden versie 1.2 Pagina 1 v/d 8 Algemene voorwaarden versie 1.2 Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Aureusweb. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Aureusweb, tenzij expliciet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Campo Internet

Algemene Voorwaarden Campo Internet 1 Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door, tenzij expliciet anders vermeld wordt in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Ren Bours Internet Service & Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Ren Bours Internet Service

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Heijsen Webdesign & ICT. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Heijsen Webdesign & ICT. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Pagina 1 Algemene leveringsvoorwaarden Heijsen Webdesign & ICT Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1. Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van MERCIYES MEDIA TE LEERDAM. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door MERCIYES MEDIA TE LEERDAM, tenzij expliciet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van STUDIO- DESIGN. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door STUDIO- DESIGN, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Diggi Media. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Diggi Media, tenzij expliciteit anders vermeld wordt

Nadere informatie

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Panis Consultancy. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 15 elkaar opvolgende

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WvdS WebDesign Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door WvdS WebDesign, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offerte en overeenkomst tussen Othersight en de wederpartij, hierna te namen: Opdrachtgever,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten

Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten Hieronder vind je de algemene leveringsvoorwaarden van de Internet Business Coach. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van RiboSystems. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door RiboSystems, tenzij expliciet anders vermeld wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NXTLVL-IT 1 Mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN NXTLVL-IT 1 Mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN NXTLVL-IT 1 Mei 2015 NXTLVL-IT v.o.f. Zuiderkade 21 8301 AS Emmeloord KvK 55727298 BTW NL8518.36.227/B01 NL51RABO0175215863 info@nxtlvl-it.com www.nxtlvl-it.com 1. Definities 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever: de wederpartij van webdesign4me.

Nadere informatie