HRM Opinieleiders: Grote uitdagingen in een veranderende wereld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HRM Opinieleiders: Grote uitdagingen in een veranderende wereld"

Transcriptie

1 HRM Opinieleiders: Grote uitdagingen in een veranderende wereld Inleiding In de loop van 2012 interviewde Monizze een aantal top HRM managers uit zowel de profit als non-profit sector. Onder de bevraagde bedrijven bevonden zich Mobistar, MIVB, Recticel, SPF Sociale Zekerheid, Luminus, Belgacom en Vlan. Het belangrijkste doel van de gesprekken was om inzicht te verwerven in de manier waarop de strategische planning van Menselijk Kapitaal (ervaring, vaardigheden, kennis) in deze organisaties in de praktijk wordt gebracht. De hamvraag was dan ook hoe de HR strategie aansloot op de algemene strategie van de organisatie. Om dit alles beter te kunnen vatten, werden eerst de grote lijnen van deze strategie in kaart gebracht. Vervolgens werd de HRM-strategie gedetailleerd beschreven. Tenslotte legde Monizze de geïnterviewden de grootste uitdagingen op het gebied van HRM voor, of anders gezegd: de belangrijkste succesfactoren om een organisatie van zijn huidige toestand naar een gewenste toestand te brengen. De bedoeling hiervan was om voor elke organisatie de meest relevante factoren te bepalen. Onze bevindingen: 1 De strategie van de organisatie bepaalt onomstotelijk het beheer en de planning van het menselijk kapitaal. Tegelijkertijd blijft het een hele uitdaging om met een veranderende omgeving om te gaan. 2 Bij het uitvoeren van traditionele HR taken (rekruteren, optimaliseren van HR processen, beheren van loonkosten) worden de best mogelijke HR technieken toegepast. Isomorfisme van HR lijkt hiermee tot een ver verleden te behoren. 3 Organisaties passen hun strategie aan de snel veranderende omgeving aan. Dit zet HR leidinggevenden niet enkel aan om hun organisatie, processen en technologieën aan te passen, maar ook om hun takenpakket binnen te organisatie hierop af te stemmen. 4 - Ondanks het feit dat HRM een sleutelpositie inneemt in het veranderingsproces, maakt het niet expliciet deel uit van het organisatiebeheer. Deze rol wordt verder ondersteund door een nieuw wetenschappelijk model, bijvoorbeeld de neurobiologie. 5 - De belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst zijn talent management, arbeidspotentieel demografie en diversiteitsplanning, verbetering van leiderschap.

2 1. De organisatiestrategie bepaalt het Menselijk Kapitaal Management & Planning Bij alle ondervraagde organisaties houden de HR-afdelingen in hun strategisch plan expliciet rekening met de strategie van de organisatie en stellen ze hun eigen plannen af op de intenties en prioriteiten ervan. De HR-roadmaps vertonen een goed evenwicht tussen de "harde" en de "zachte" business thematiek. Dit is tevens de hoofdbekommernis van HR: hoe dient men om te gaan met emoties om prestaties te stimuleren en tegelijkertijd de mens een centrale plaats toekennen? Tot de harde doelstellingen van HRM behoren reorganisatie van processen en de organisatie zelf, procesverbetering door digitalisering, talent planning en prestatie management. De MIVB is een mooi voorbeeld van hoe de zakelijke doelstellingen in een HR ondersteunende strategie omgezet kan worden. De klantgerichtheid als strategisch doel wordt weerspiegeld in initiatieven zoals het definiëren van de service-overeenkomst van de HRM, duidelijke HRM prestatiemetingen, en lead by example. Bij Mobistar werd een programma ingevoerd om de nodige competenties en de business roadmap tegen 2017 adequaat op elkaar af te stemmen. De "zachte" doelstellingen worden gedefinieerd door thema's zoals individuele ontwikkeling, culturele aanscherping, stimuleren van leiderschap, motivatie stimulatie en organisatiewaarden. Bij SPF Sociale Zekerheid worden langetermijndoelstellingen gedefinieerd als een formule: "vrijheid + verantwoordelijkheid" = "prestatie + geluk". Vanzelfsprekend is het onderscheid tussen "zachte" en "harde" doelen een vrij conventionele benadering. Het stimuleren van menselijke capaciteiten en welzijn - zachtere aspecten zullen immers leiden tot 'harde' resultaten binnen de organisatie. Bij Recticel wordt prestatiemanagement gestimuleerd door werknemers hun attitude te laten overeenkomen met de bedrijfscultuur. Toch erkennen de meeste organisaties dat de confrontatie met een steeds veranderende omgeving een uitdaging is. Bij Belgacom wordt 80% van de inkomsten verworven uit producten of technologieën die 15 jaar geleden niet eens bestonden!

3 2. Toepassing van de beste technieken latent isomorfisme werd niet vastgesteld Voor traditionele HR gebieden, zoals rekrutering, compensatie & sociale voordelen, het beheer van de loonkosten, HR processen & systeem optimalisatie, worden de mogelijkheden van de organisatie toegepast. Bovendien worden veel projecten en initiatieven uitgevoerd binnen een gevestigd en volgroeid kader, dat op zijn beurt voortdurend verder op punt gesteld wordt. Voorbeelden van optimalisering van HR-processen en -communicatie zijn terug te vinden in een goed georganiseerd intranet, speciale HR Call Centers (bijvoorbeeld bij Belgacom), een doordacht personeelsbestandsbeleid, e-learning, prestatiemanagement, e-loonbriefjes, enz. Bij Luminus werd de HR afdeling adequaat geoptimaliseerd. Dit werd niet enkel bereikt door het aanpassen van processen en de personeelsbezetting, maar ook door het implementeren van loonlijstsystemen, partnerships en een HRM-portaal. Tijdens de interviews vielen ook de impact van de organisatie strategie, business context en prioriteiten voor de e-hr verbetering op. De mate waarin de HR afdeling processen optimaliseert en digitaliseert is direct gekoppeld aan de eisen van de organisatie op het gebied van 'operationele uitmuntendheid', of operationele kostenvermindering. Kortom, isomorfisme in HR roadmaps bestaat niet meer. Dit is een mooi bewijs dat HR organisaties een grote mate van zakelijke volwassenheid hebben bereikt. Tenslotte dient hier opgemerkt te worden dat de proces optimalisatie niet bij alle organisaties in dezelfde mate verloopt. Ofschoon in alle organisaties roadmaps gepland en expliciet geformuleerd worden, is er een groot verschil tussen deze organisaties op het gebied van de maturiteit van de optimalisatie en het behalen van de doelstellingen. Het lijkt er bovendien op dat de mate van hoogdwingendheid niet noodzakelijk de marktpositie van het bedrijf weerspiegelt. De druk op HR om de processen te verbeteren staat los van het feit of een organisatie marktleider is of niet.

4 3. De snelle evolutie van omstandigheden eist de overstap van traditionele naar strategische HR De meeste geïnterviewden erkennen de noodzaak om de rol van HR te zien evolueren van een meer traditionele en administratieve deskundige naar een strategische partner of werknemerskampioen (Ulrich's HRM model). Deze evolutie is nodig om beter te kunnen inspelen op de veranderende wereld waarin we leven. De HRM doelstelling is meer en meer gericht op het toepassen van expliciete processen zodat werknemers over de nodige kennis en vaardigheden beschikken. Hierdoor ontstaat een continue ontwikkelings- en leeromgeving. Een deel van de uitdaging voor de HRM strategie van de MIVB bestaat uit het voortdurend trachten verbeteringen aan te brengen binnen een nagenoeg publieke context. Doordat de HR afdeling meer aandacht begint te besteden aan zakelijke kennis in de HR afdeling van de MIVB zijn ook mensen met business profielen tewerkgesteld wordt het moeilijk voor HR om gehoord te worden wanneer ze initiatieven in de organisatie wil nemen. Uiteindelijk is elke manager binnen de bedrijfshiërarchie verantwoordelijk voor het HR beleid en het invoeren van verbeteringen die voorgesteld zijn door HR. In de praktijk blijkt echter dat het voor veel organisaties nog steeds een uitdaging is om de best mogelijke aanpak op het gebied van people management door te voeren.

5 4. De nieuwe vereiste HR rol - een strategische verdediger van verandering op het hoogste niveau met nieuwe referentiemodellen Bij de MIVB speelt de HRM-afdeling een belangrijke rol bij de ondersteuning van de bedrijfstransformatie op zodanige wijze dat de directeur van HRM een soort van "Chef Transformatie Medewerker" is geworden. Dit gaat samen met de intrede van profielen die rechtstreeks uit de business line functies komen. Onze analyse over de veranderde accenten en het takenpakket van de HRM afdelingen is uitsluitend toegespitst op het opsporen van initiatieven binnen deze organisaties. Rekening houdend met de aard van menselijke uitdagingen bij het verwezenlijken van de organisatiewaarden, is deze bevinding verre van een verrassing te noemen. Toch blijft er een lange weg afgelegd te worden door HRM als sleutelafdeling bij het realiseren van de organisatiestrategie. Voor de meeste van de geïnterviewde organisaties lijkt deze rol nog niet heel expliciet omschreven, maar kan men wel al anticiperen op een aantal veranderingen voor de komende jaren. Belangrijke neurobiologische ontdekkingen op gebied van emoties, gevoelens en sociaal gedrag hebben een kader geschept voor de cognitieve psychologie. Hierdoor heeft men ook een betere kijk gekregen op het verband tussen geluk en prestatie. Als gevolg zijn er nieuwe HRM modellen ontstaan die menselijke prestaties, de ware rijkdom van een organisatie, kunnen verbeteren en dus ook leiden tot betere bedrijfsresultaten dan die van de concurrentie. In zijn boek Het gelijk van Spinoza zet neurobioloog Dr Damasio uiteen hoe de confrontatie tussen wetenschap en filosofie ons een beter inzicht kan doen verwerven op onszelf en de wereld. De nieuwe aanpak van people management door HRM zal binnenkort een concurrentievoordeel opleveren. Bij SPF Sociale Zekerheid geldt de volgende mantra: Slaag er niet in. Heb lief. Werk niet. Heb plezier. Denk niet. Denk groen. Motiveer niet. Vertrouw. Klaag niet. Innoveer. Deze modellen zullen de prestaties van de hele organisatie helpen verbeteren. En wie anders dan de HRM afdeling bevindt zich in de beste positie om dit soort veranderingen op het gebied van people management te help invoeren?

6 5. De belangrijkste HRM uitdagingen voor de komende jaren De onderstaande afbeelding geeft een goed beeld van de vooroordelen en uitdagingen die tijdens onze gesprekken naar boven kwamen. Ofschoon niet alle geïnterviewde organisaties de behandelde thema's met dezelfde intensiteit beleven, geeft de dynamiek tussen de uitdagingen voor de toekomst en de huidige mogelijkheden, toch een helder beeld van de gebieden waarin HRM afdelingen hun kennis en expertise zullen moeten uitbouwen. Sociale netwerken en media, zoals Yammer, zijn met succes geïntroduceerd en tegen alle verwachtingen in massaal aanvaard, zelfs buiten de grenzen van de SPF Sociale Zekerheid. Het ontwikkelt structuren en werkwijzen waarin mensen samenkomen wars van de functies die ze vervullen en de afdelingen waarin ze werken. Bovendien bevordert het synergieën die tot verbeterde prestaties leiden. Gamificatie heeft ook zijn intrede gedaan in de manier waarop HRM aan haar communicatiekanalen en - efficiëntie werkt. Alle ondervraagden beschouwden dit echter niet als prioritair. Dit soort initiatieven blijken de eerste voorzichtige stappen te zijn in het begrijpen van een wereld van mogelijkheden voor de organisaties om hun business en sociale voetafdruk in onze wereld vol connecties drastisch te verbeteren. Wij geloven sterk dat enkel HR afdelingen over de juiste doelstellingen en vaardigheden beschikken om organisaties op dit veelbelovende pad te zetten.

7 Aanvullende vraag Tijdens de interviews stelden we een aanvullende vraag, namelijk of de capaciteit van de organisatie om van papieren naar elektronische maaltijdcheques over te schakelen geen waardevolle prestatie-indicator kan zijn voor het inschatten van het vermogen van de organisatie om het hoofd te bieden aan de HRM uitdagingen. De meeste ondervraagden waren het hier volmondig mee eens: a- Het digitale tijdperk en de sociale verantwoordelijkheid van de onderneming roepen op tot moderne en ecologische middelen. b- Door het verminderen van administratieve taken die geen meerwaarde bieden, zal er meer tijd beschikbaar zijn voor meer strategische HR taken. c- Veranderingen in evenwichtige en constructieve relaties met de vakbonden zal een concurrentievoordeel voor de organisatie blijken te zijn. Aanbevolen acties: Niet alle organisaties hebben reeds hetzelfde niveau van maturiteit bereikt. Er is nog ruimte voor verbetering die verder benut kan worden. Een HRM beschouwen als een belangrijk iemand die verandering teweeg kan brengen binnen de organisatie en de HRM functie in die zin laten evolueren, zal ongetwijfeld een inspiratiebron worden voor leidinggevenden die het enkel beste voor hun organisatie willen. De aankomende HRM uitdagingen zijn niet alleen een kwestie voor de HRM afdeling. Het zijn uitdagingen voor alle afdelingen van de organisatie. De stem van HRM laten horen tijdens de bepaalde gelegenheden zal ongetwijfeld de organisatie helpen om de manier te verbeteren waarop deze werkt en presteert op de markten, of haar activiteiten uitvoert. Het is sterk aanbevolen om nieuwe prestatie-indicatoren in te voeren die met dit alles rekening houden. Overstappen van papieren naar elektronische maaltijdcheques levert een duidelijke feedback op over hoe innovatie, kostencontrole en sociale dialoog in een organisatie plaatsvinden. Auteur : Jean-Louis Van Houwe CEO - Mede-oprichter

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Hoe HR meerwaarde levert

Hoe HR meerwaarde levert Hoe HR meerwaarde levert 1 Het leveren van meerwaarde aan de business: 6 tips Zorg dat HR meer is dan een administratief orgaan HR is meer dan een administratieve verantwoordelijkheid in de vorm van salarisadministratie

Nadere informatie

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Onderzoek naar de bereidheid van medewerkers, teamleaders en managers van Philips Healthcare om resultaatgericht te gaan werken Irene Zorgman Utrecht,

Nadere informatie

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Petra Biemans Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komt de term human resources management (HRM) in zwang. Met name in het westen, waar

Nadere informatie

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO Digitale Transformatie in de Benelux Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO November 2014 Inleiding In het najaar van 2014 is een kwalitatief marktonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

HR analytics en de rol van HR als business partner

HR analytics en de rol van HR als business partner HR analytics en de rol van HR als business partner Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers aankijken tegen de veranderende rol van HR Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 HR beperkt

Nadere informatie

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios De wereld is dynamisch, het lijkt wel alsof alles alleen nog draait om veranderen. Nieuwe internationale

Nadere informatie

Commercieel innoveren Praktijkboek voor verkooporganisaties

Commercieel innoveren Praktijkboek voor verkooporganisaties Commercieel innoveren Praktijkboek voor verkooporganisaties Eerste druk, maart 2012 2012 Piet Aarts isbn: 978-90-484-2335-4 nur: 801 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan

Nadere informatie

Partner: Deze handleiding kwam tot stand met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. Een initiatief van:

Partner: Deze handleiding kwam tot stand met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. Een initiatief van: Een initiatief van: Partner: Deze handleiding kwam tot stand met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid,

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V.

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Een onderzoek naar de ondersteuning van HR bij Het Nieuwe Werken 2011 Master Strategisch Human Resource Management augustus 2011 Leerkring:

Nadere informatie

Institutionele omgeving. (sociaal-cultureel-wetgeving) Aanbod. Personeel

Institutionele omgeving. (sociaal-cultureel-wetgeving) Aanbod. Personeel 7 Verandervermogen van publieke organisaties Marco de Witte, Ben Kuipers en Tessa Janssen Marktomgeving (product-markt-technologie) Institutionele omgeving (sociaal-cultureel-wetgeving) Organisatie Organisatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSB AANP KKEN

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSB AANP KKEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSB I AANP KKEN PSYCHOSOCIALE RISICO'S.be LEEftIjdSbEwuSt PERSOnEELSbELEId AAnPAkkEn met nuttige aanbevelingen voor de uitvoering van de Cao nr.104 betreffende een werkgelegenheidsplan

Nadere informatie

DE SAXION HR- PROFESSIONAL

DE SAXION HR- PROFESSIONAL DE SAXION HR- PROFESSIONAL Beroepsvisie en Competentieprofiel Bachelor Human Resource Management Voltijd/Deeltijd Academie Mens & Arbeid Mei 2013 Kom verder. Saion. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Onze

Nadere informatie

Coaching: De confrontatie tussen de theorie en de praktijk van het bedrijfsleven

Coaching: De confrontatie tussen de theorie en de praktijk van het bedrijfsleven HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT HANDELSWETENSCHAPPEN EN BESTUURSKUNDE Opleiding Handelswetenschappen Coaching: De confrontatie tussen de theorie en de praktijk van het bedrijfsleven Licentiaatsverhandeling

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Implementeren? Communiceren!

Implementeren? Communiceren! Deze scriptie is aangemeld voor de Scriptieprijs Online Hulp 2011. Een overzicht van alle scripties over hulpverlening via internet is te vinden op http://www.e-hulp.nl/scriptieprijs. Wij wensen u veel

Nadere informatie

CHANGE MANAGEMENT. HR IS DE BASIS Voor Nathalie Mazy, CEO van Mercuri Urval, start een veranderingsproject bij de aanwerving van het personeel 3TIPS

CHANGE MANAGEMENT. HR IS DE BASIS Voor Nathalie Mazy, CEO van Mercuri Urval, start een veranderingsproject bij de aanwerving van het personeel 3TIPS 3TIPS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Communicatie en interactie Nood aan een geloofwaardige leider Opvolging en analyse

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie