Whitepaper Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening"

Transcriptie

1 Whitepaper Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening

2 FMN Sponsoren Voorwoord Twynstra Gudde heeft onderzoek uitgevoerd naar de invloed van Het Nieuwe Werken (HNW) op de facilitaire dienstverlening. Over deze invloed is, zeker daar waar het de soft services betreft, vrij weinig bekend. De vraag naar facilitaire dienstverlening blijkt sterk afhankelijk van het ontwikkelstadium waarin Het Nieuwe Werken zich bevindt. In de verschillende ontwikkelstadia is sprake van een verschillende vraag naar dienstverlening. Wij signaleren als gevolg van Het Nieuwe Werken een trend van aanbodgestuurde dienstverlening naar vraaggestuurde en maatwerkdienstverlening. Persoonlijke aandacht voor de klant en het inlevingsvermogen in de klantvraag worden belangrijker. In een stappenmodel wordt aangegeven hoe de vraag naar facilitaire dienstverlening door Het Nieuwe Werken verandert. Dit model maakt de ontwikkeling van facilitaire dienstverlening binnen Het Nieuwe Werken inzichtelijk en geeft de facilitair manager handvatten voor een stapsgewijze aanpak. Het onderzoek is uitgevoerd door Mede mogelijk gemaakt door Auteurs: Jurgen van der Meer en Bote Scholtens Uitgever: FMN, Naarden Foto omslag: Vodafone, B&C Fotografie Vormgeving: Merit op de Dijk, APPR 2012 Twynstra Gudde en Facility Management Nederland Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 3

3 Ontwikkeling van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken krijgt steeds meer een volwassen karakter. In aanvang betrof Het Nieuwe Werken het flexibiliseren van kantoren, maar inmiddels is sprake van brede en integrale concepten, waarin naast het facilitair management ook ICT en HR een rol spelen. Een groeiend aantal bedrijven geeft aan met Het Nieuwe Werken iets te doen en volgens de HNW-principes te werken, waardoor er een brede maatschappelijke trend ontstaat. De voordelen van Het Nieuwe Werken in de sfeer van het vergroten van bedrijfsflexibiliteit en vitaliteit, het concurrentievermogen en de medewerkertevredenheid worden benadrukt. Je zou kunnen zeggen dat wij inmiddels kunnen spreken van Het Nieuwe Werken 2.0. Het Nieuwe Werken maakt s future proof. Volgens Twynstra Gudde bestaat Het Nieuwe Werken uit de volgende principes: Niet het product of de dienst, maar de mens staat centraal. Medewerkers bepalen zelf hoe, waar, wanneer en met wie zij werken. Er wordt gewerkt aan en gestuurd op concrete resultaten. Er wordt gewerkt in tijdelijke netwerkverbanden. De HNW-concepten worden uitgewerkt op basis van bedrijfsspecifieke doelen, waarbij accenten worden aangebracht. Hoewel het merendeel van de bedrijven Het Nieuwe Werken als integraal concept benadert, is altijd sprake van een dominante invalshoek. Zo zetten sommige bedrijven in Het Nieuwe Werken het vergroten van de medewerkertevredenheid centraal, terwijl weer andere Het Nieuwe Werken zien als een middel om productiviteit te verhogen. Deze verscheidenheid is juist de kracht van Het Nieuwe Werken: het werkt alleen op een manier die past bij de. Een volledig nieuwe manier van werken bestaat niet en is dus ook geen doel op zich; het is slechts een middel ter ondersteuning van de bestaande en nieuwe bedrijfsdoelstellingen. Uit de literatuur en praktijk maken wij op dat er ongeacht de unieke verschijningsvorm van Het Nieuwe Werken altijd een drietal elementen terugkeert. Op de eerste plaats is Het Nieuwe Werken tijd- en plaatsonafhankelijk werken; de medewerker kan kiezen om te werken, waar en wanneer hij maar wil. Op de tweede plaats kennisintensiever werken; samenwerken en kennisdelen, stimuleren creativiteit en verbeteren van de bedrijfsprestaties. Op de derde plaats (sociale) innovatie; er vindt altijd een vorm van innovatie in werkverhouding en in management plaats, waarbij de individuele medewerker meer zeggingskracht krijgt en wordt gevraagd om ondernemender te zijn. Kennis Tijd/plaats Innovatie Verschijningsvorm HNW Figuur 1: basiselementen van HNW Deze drie elementen zijn van invloed op de facilitaire dienstverlening. Voornamelijk tijd- en plaatsonafhankelijk werken lijkt van invloed op facilitaire dienstverlening: tijdonafhankelijker werken en plaatsonafhankelijker werken kan betekenen dat het dagvenster van de facilitaire dienstverlening verbreed moet worden en dat er diensten op meerdere plaatsen (naast kantoor ook onderweg of thuis) geleverd moeten worden. Maar ook kennisintensie- ver werken en sociale innovatie kunnen impact hebben op facilitaire dienstverlening. Voor kenniscreatie en kennisdeling zijn nieuwe faciliteiten nodig, zoals concentratie- en samenwerkingsfaciliteiten. Individualisering en zelfsturing in de context van sociale innovatie betekenen dat de facilitaire te maken krijgt met nieuwe en mondigere klanten die hoge eisen gaan stellen aan de kwaliteit en flexibiliteit van de dienstverlening. Daardoor is het denkbaar dat in toenemende mate maatwerkdiensten geleverd moeten worden en dat ontevredenheid zal ontstaan over standaard aanbod of over de beperkte mogelijkheden om zelf te kunnen sturen en plannen in de faciliteitenbehoefte. Dat kan zelfs betekenen dat het facilitair management het alleenrecht over de besturing van die faciliteiten en het verlenen van diensten gaat verliezen. Verschijningsvorm HNW Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Kennisintensief werken Sociale innovatie - Nieuwe arbeidsvormen - Verschuiven management verantwoordelijkheden Diensten behoefte Figuur 2: Samenhang tussen HNW en facilitaire dienstverlening Op ieder tijdstip diensten leveren Op iedere plaats diensten leveren Diensten gericht op ontmoeten, samenwerken en kennis delen Verschillende behoeften per vrager Ruimte voor keuze, zelfmaakbaarheid en interactiviteit De sterke samenhang tussen Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening veronderstelt dat deze ook in de ontwikkeling sterk samenhangen. Iedere ontwikkeling van Het Nieuwe Werken maakt bepaalde stadia door. Er kunnen vier ontwikkelstadia onderscheiden worden: 1. Beschouwend: men ziet Het Nieuwe Werken bij andere s en overweegt invoering in de eigen. 2. Beginnend: men start met de invoering van Het Nieuwe Werken en doet hier de eerste ervaringen mee op. 3. Gevorderd: men werkt enige tijd volgens Het Nieuwe Werken en professionaliseert dit. 4. Expert: men is al geruime tijd bezig met Het Nieuwe Werken, heeft het concept geperfectioneerd en benut dit voor meerdere doeleinden. Het inzicht in de ontwikkeling van Het Nieuwe Werken is van belang voor de facilitair manager. Dit omdat het stadium waarin Het Nieuwe Werken zich bevindt grote invloed kan hebben op de vraag naar facilitaire dienstverlening en de toegevoegde waarde van de facilitaire aan het HNW-concept. Wanneer de facilitair manager de ontwikkeling van Het Nieuwe Werken doorziet, kan deze goed anticiperen op de wisselende vraag naar dienstverlening, waardoor enerzijds de slagkracht en de slagingskans van het concept wordt vergroot, en anderzijds de positie van de facilitaire in de conceptontwikkeling en besturing belangrijker wordt. Facilitaire dienstverlening 24 / 7 Op kantoor, onderweg, thuis en bij de klant Activiteitgerichte dienstverlening Doelgroependifferentiatie Vraaggerichte dienstverlening services, serviceshop 4 5

4 Ontwikkeling van de facilitaire dienstverlening Twynstra Gudde heeft de ontwikkeling van de facilitaire dienstverlening in haar facilitair marktonderzoeken op uitgebreide wijze onderzocht. Al een aantal jaren is sprake van een ontwikkeling, waarbij het beheer en de uitvoering van de facilitaire diensten in toenemende mate worden uitbesteed aan leveranciers. Een duidelijke trend is zichtbaar, waarbij het facilitair bedrijf alleen nog bestaat in de vorm van een regie. De regie- bepaalt de facilitaire strategie en het facilitair beleid en coördineert de uitvoering daarvan. In het meest vergevorderde stadium van de ontwikkeling is sprake van een zogenaamde demandmanagement-, waarbij het totale dienstenaanbod is ondergebracht bij één leverancier ( integrated facilitator of total facilitator ). Wij denken dat door verdere professionalisering en door de toenemende scheiding tussen vraag- en aanbodbepaling en uitvoering, de regie- en demandmanagements de toekomst hebben. De outsourcing van facilitaire diensten wordt ingegeven door professionalisering van de bedrijfsvoering, waarbij vanuit principes van flexibiliteit, continuïteit, kwaliteit en kosten het tactisch en operationeel niveau van de dienstverlening wordt uitbesteed. Het facilitair bedrijf beperkt zich in haar activiteiten tot versterking en verbetering van het facilitaire proces en oriënteert zich meer en meer op de klantvraag. Er is sprake van een verschuiving van een productoriëntatie naar een proces- en klantoriëntatie. Men verwacht daardoor efficiënter diensten te kunnen leveren, waarbij snelheid, betrouwbaarheid en een goede kostenkwaliteit centraal staan. De ontwikkeling naar regie- en demandmanagements is mede ontstaan als gevolg van een duidelijke kosten- en kwaliteitsfocus. Door de economische laagconjunctuur neemt de druk op secundaire diensten (als kostenpost) toe en worden dienstverleners gedwongen om hun bestaansrecht door middel van efficiëntie en kostenreductie af te zekeren. Dat uit zich in verdere standaardisatie van werkprocessen en de nadruk op snelle en foutloze dienstverlening. Facilitair medewerkers zijn kostenbewust, accuraat en resultaatgericht. In de uitvoering van taken is sprake van beperkte autonomie en in de besturings wordt de aandacht gericht op procesverbetering. De ontwikkeling van Het Nieuwe Werken kan haaks staan op de ontwikkeling van de facilitaire dienstverlening. Door het individuele karakter van Het Nieuwe Werken en door de verwachte variatie in de vraag naar dienstverlening zal de facilitaire behoeftebepaling maatwerk zijn. Het inleven in de klantbehoefte, het bieden van diensten op meerdere kwaliteitsniveaus en de nieuwe toegevoegde waarden van dienstverlening, zoals inlevingsvermogen in de klant, flexibiliteit en effectiviteit, worden belangrijker dan de prijs-kwaliteitverhouding en efficiëntie. Er wordt meer gevraagd van het ondernemerschap van de facilitair manager en de nadruk komt te liggen op resultaatverantwoordelijkheid in plaats van resultaatgerichtheid. Dat staat op gespannen voet met waardeprincipes, die nu dominant zijn in facilitaire processen, zoals standaardisatie en aanbod- en kostenfocus. De ontwikkeling van de facilitaire dienstverlening biedt kansen voor Het Nieuwe Werken. In regie- en demandmanagements komt het vraaggericht werken en de professionalisering van de behoefteafstemming met de klant steeds meer centraal te staan. Doordat de vraag-aanbodbepaling wordt gescheiden van de uitvoering kan de focus van het facilitair management worden gelegd op customization van de dienstverlening en maatwerk. Facilitair managers kunnen besluiten om de vraagspecificatie (het wat ) met een structurele behoeftebepaling in te richten en in het inkoop- en leveranciersmanagement (het hoe ) ruimte in te bouwen voor variatie in aanbod, prijs en kwaliteit. In resultaatgerichte contracten met leveranciers kan geëxperimenteerd worden met de kennis en kunde van leveranciers in het bieden van hogere en meervoudige kwaliteit en meer variatie. De risico s daarvan kunnen in een vorm van ondernemerschap worden belegd bij de leverancier. Figuur 3: Ontwikkeling van facilitaire modellen uit het FMN marktonderzoek 2010 Verwachting 2013 Demand management 1,6% Demand management 7,9% Professionalisering Traditionale beheer Verspreid over de Regie 44,2% 46,3% 7,9% Professionalisering Traditionale beheer Verspreid over de Regie 74,2% 13,7% 4,2% Zelf doen Uitbesteden Zelf doen Uitbesteden 6 7

5 Het onderzoek naar Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening Twynstra Gudde heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening. Het onderzoek is uitgevoerd in de veronderstelling dat bij de verschillende ontwikkelstadia van Het Nieuwe Werken sprake is van een verschillende vraag naar facilitaire dienstverlening. Deze veranderende vraag naar dienstverlening heeft consequenties voor het facilitaire dienstenaanbod en de facilitaire. Voor het onderzoek zijn de vier eerdergenoemde ontwikkelstadia van Het Nieuwe Werken als uitgangspunt genomen. Er zijn interviews afgenomen bij twaalf bedrijven die zich in de te onderscheiden groepen bevinden. Facilitair managers en hun klanten zijn geïnterviewd. Op basis van de uitkomsten van de interviews is voor iedere groep een vergelijking gemaakt tussen de vraag naar en het aanbod van facilitaire diensten. De veranderende vraag naar facilitaire dienstverlening door Het Nieuwe Werken is schematisch weergegeven in het ontwikkelmodel voor facilitaire dienstverlening. diensten worden door experts verder geprofessionaliseerd. Daardoor ervaren klanten in dat stadium nieuwe toegevoegde waarde van de facilitaire dienstverlening, zoals betrouwbaarheid, zekerheid en empathie. Deze nieuwe toegevoegde waarden illustreren de verschuiving van een fysiek naar een mentaal concept. In aanvang wordt het besluit om Het Nieuwe Werken in te voeren voornamelijk op basis van bedrijfsspecifieke factoren (zoals werknemerstevredenheid) genomen, terwijl gevorderden en experts doorgaans besluiten om Het Nieuwe Werken in te voeren vanwege omgevingsfactoren (zoals maatschappelijke of economische trends). Verder lijkt er voor de marketing van facilitaire concepten weinig aandacht te zijn, en worden kostendoorbelastingssystemen aangepast of volledig afgeschaft. Ook valt op dat alle onderzochte facilitaire s van mening zijn dat de facilitaire kosten (in absolute zin) als gevolg van Het Nieuwe Werken zullen toenemen. Als reden wordt hiervoor de vraag naar hogere kwaliteit, de intensivering van de dienstverlening, de verlengde openstellingstijden en maatwerk genoemd. Beschouwend Beginnend HNW-concept Obstakels wegnemen Katalyseren/ stimuleren Facilitair concept Afbouw traditionele diensten Nieuwe huisvestingsdiensten Belangrijke bevindingen van toepassing op alle fasen in de ontwikkeling 24/7 concepten en servicen onderweg, bij de klant en thuis komen in alle ontwikkelstadia nog nauwelijks voor. Het Nieuwe Werken is in facilitaire zin voornamelijk een fysiek concept. Serviceconcepten krijgen in algemeenheid weinig aandacht in Het Nieuwe Werken. Een specifieke marketing mix voor facilitaire diensten ontbreekt. Diensten worden niet of nauwelijks gemarket. Gevorderd Expert Faciliteren Employee Benefit realiseren Figuur 4: Ontwikkelmodel voor Facilitaire Dienstverlening Combinatie van huisvesting en services Integraal Concept (FM, HR, ICT) Belangrijke verschillen Kenmerk Beschouwend/beginnend Gevorderd/expert Facilitaire focus Fysieke onderdelen Mentale onderdelen Dienstverlening Aanbodgestuurd Vraaggestuurd Diensten Afbouw Traditioneel (post, reprografie etc.) Nieuw (hospitality, thuiswerken etc.) Kosten doorbelasting Per m² of FTE Naar rato van gebruik Waardedisciplines Operational Excellence Customer Intimacy De hoofdconclusie uit het onderzoek is dat het dienstenaanbod in karakter evolueert van aanbodgestuurde dienstverlening naar vraaggestuurde dienstverlening en maatwerkdiensten, waarbij klantinteractie en persoonlijke aandacht steeds belangrijker worden. Voor beschouwers en beginners van Het Nieuwe Werken ligt de nadruk op het afbouwen van klassieke facilitaire diensten (post en reprografie) en het wegnemen van obstakels voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken, zoals het digitaliseren van het werkarchief. Het HNWconcept is in deze stadia in de kern een fysiek concept dat zich voornamelijk richt op het flexibiliseren van de kantooromgeving. Thuiswerken is mogelijk, maar wordt niet nadrukkelijk facilitair ondersteund. Gevorderden ontwikkelen nieuwe facilitaire diensten, zoals hospitality, informatiediensten en thuiswerkdiensten en realiseren veranderingen in cateringconcepten, onderhoudsconcepten, mobiliteitsconcepten en openstellingstijden. Deze 8 9

6 Wat betekent dit voor de facilitaire dienstverlening en de facilitaire? Het facilitair bedrijf kan de dienstverlening passend op de ontwikkeling van Het Nieuwe Werken inrichten. De kern hiervan is dat het facilitair bedrijf haar dienstverlening afstemt op het ontwikkelstadium waarin Het Nieuwe Werken zich bevindt. Daarbij kunnen een aantal golden rules worden gehanteerd. Ga uit van een wisselende vraag naar dienstverlening Geconstateerd is dat in de onderscheiden ontwikkelstadia van Het Nieuwe Werken sprake is van verschillende facilitaire behoeften. Een goede en gestructureerde behoeftebepaling, waarbij niet het aanbod maar de vraag centraal staat, is essentieel. In aanvang is doorgaans sprake van behoeften aan diensten, die obstakels voor flexibel werken en tijd- en plaatsonafhankelijk werken wegnemen. Daarna verschuiven de behoeften naar het ondersteunen van effectief en efficiënt werken. Tenslotte wordt het facilitair concept door klanten nadrukkelijk gezien als secundaire arbeidsvoorwaarde en employee benefit. Stuur op toegevoegde waarde Ook de toegevoegde waarde van facility management verschuift in de ontwikkelstadia van Het Nieuwe Werken. Klanten zullen deze in aanvang van Het Nieuwe Werken met name afmeten aan de wijze waarop het facilitair concept als katalysator en stimulator van Het Nieuwe Werken functioneert. Daarna wordt het ongestoord werken en continu werken belangrijk en moet het concept een logisch en herkenbaar deel vormen van het totale HNWconcept. Betrouwbaarheid, snelheid, flexibiliteit en continuïteit zijn sleutelwoorden. Tenslotte wordt verwacht dat het facilitair concept samen met andere secundaire diensten, zoals HR en ICT een onlosmakelijk geheel vormt. Dit met het oog op het onderstrepen van de bedrijfscultuur en het uitdragen van de bedrijfsidentiteit. Het facilitair concept gaat nadrukkelijk functioneren als arbeidsvoorwaarde. Cultuurverbetering, marketing van het concept en medewerkertevredenheid worden dan belangrijk. Geef aandacht aan soft services Facilitaire concepten in Het Nieuwe Werken worden tot nu toe met name gezien als fysieke concepten. Er gaat verrassend weinig aandacht uit naar soft services in de verbreding en ondersteuning van het HNW-concept. Aandacht voor soft services ontstaat eerst wanneer deze, nadat men al langere tijd met het concept werkt, worden gemist. Het facilitair concept wint aan kracht indien dit in aanvang bestaat uit huisvestingsdiensten én soft services, zoals catering, hospitality en digitalisering. Dat vergroot de beeldvorming bij klanten omtrent de facilitaire mogelijkheden en scherpt deze aan in het meer nauwkeurig formuleren van de behoeften. Dat eerst in latere stadia het aanbod wordt geëffectueerd, is geen enkel probleem; dat kan zelfs beter plaatsvinden doordat de vraag al in een vroeg stadium is geïnventariseerd! Zet generalisten in In de ontwikkeling naar een meer vraaggestuurde facilitaire komt de klant centraal te staan. Klanten zullen meer waarde gaan hechten aan het feit dat zij voor meervoudige vragen terecht kunnen bij één loket van dienstverlening. Dat vraagt van de facilitair medewerker een bredere kennis van dienstverlening en andere competenties, zoals proactief handelen, inleving in de klant en zijn/haar vragen, intensief, persoonlijk en informeel contact. Vormen van hostmanship en stewardship worden belangrijk, waarbij het succes van facilitaire dienstverlening wordt afgemeten aan het sociaal contact tussen klant en dienstverlener. De facilitair medewerker, die primair handelt vanuit vakdiscipline, deelresultaat en controle, schuift naar de achtergrond. De behoefte aan generalisten, die zich weten te verplaatsen in de klant, beschikken over oplossend vermogen voor meervoudige vragen en integraal kunnen denken, neemt toe. Van: Medewerker Schoonmaak Medewerker Post Figuur 5: De opkomst van generalisten Medewerker Archief Naar: Archief Post Schoonmaak Kies positie tussen vraag en aanbod In regie- en demandmanagements wordt het management van vraag en aanbod van dienstverlening strakker gescheiden van de uitvoering. Het Nieuwe Werken kan deze ontwikkeling versnellen en versterken, doordat nog meer nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor maatwerk, wisselende behoeften en persoonlijk contact. Een aantal facilitaire managers, die in het onderzoek zijn geïnterviewd, is van mening dat naarmate de facilitaire dienstverlening meer in harmonie met het HNW-concept wordt ontwikkeld en dichter staat op het DNA van de onderneming, de vraag-aanbodbepaling in eigen beheer moet worden gevoerd. De reden hiervan is dat de eigen facilitaire dichter op de klant staat dan leveranciers en zich sneller en effectiever kan inleven in de klantvraag. Andere facilitair managers zijn echter van mening dat de brede kennis en kunde van leveranciers een goede bijdrage kan leveren aan het vaststellen van de dienstenbehoefte en geven leveranciers de ruimte om vanuit professie en ondernemerschap, prijs- en kwaliteitsvariatie aan te brengen. Deze facilitair managers stellen zich meer op als intermediair tussen vraag- en aanbod en bepalen zich tot het coördineren en kanaliseren van de dienstverlening. In principe is het minder relevant welke positie het facilitair bedrijf kiest tussen vraagen aanbod. Het gaat in de kern eerder om een bewuste keuze, waarbij de ontwikkeling van Het Nieuwe Werken en de ontwikkeling van facilitaire dienstverlening, die worden nagestreefd, centraal staan. De positie die wordt gekozen moet passend zijn binnen deze ontwikkeling

7 Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening Bij de invoering van Het Nieuwe Werken blijft de facilitaire dienstverlening vaak beperkt tot een nieuwe huisvesting. HNW, facilitaire diensten en huisvesting hangen echter sterk samen. In de ontwikkeling van HNW is sprake van een wisselende vraag naar dienstverlening. In een stappenmodel wordt aangegeven hoe de vraag naar facilitaire dienstverlening door Het Nieuwe Werken verandert. Dit model maakt de ontwikkeling van facilitaire dienstverlening binnen Het Nieuwe Werken inzichtelijk en geeft de facilitair manager handvatten voor een stapsgewijze aanpak. Jurgen van der Meer is zelfstandig adviseur in HNW, huisvestingsvraagstukken en facilitaire vraagstukken. Vanuit de eigen adviespraktijk Pandion Advies & Management heeft hij diverse s begeleid in de invoering van HNW. Jurgen van der Meer werkt samen met Twynstra Gudde in toegepast wetenschappelijk onderzoek op het vlak van HNW, vastgoed en facility management. Hij schreef tal van onderzoekspublicaties, white papers en artikelen op deze onderwerpen en is mede-auteur van het boek De Kunst van Het Nieuwe Werken. Bote Scholtens is adviseur bij Adviestalent, Twynstra Gudde. Hij is in september afgestudeerd in de Master Facilitymanagement aan de University of Greenwich. Voor zijn scriptie deed Bote onderzoek naar de besluitvorming rondom Het Nieuwe Werken bij financiële instellingen. Bij Adviestalent zet hij zijn kennis over Het Nieuwe Werken in als projectleider en adviseur bij huisvestingsvraagstukken over activiteitgerelateerd werken en HNW. Adviestalent is het driejarig traineeship van Twynstra Gudde waarin jong talent in een driejarig leertraject wordt klaargestoomd als medior adviseur of junior manager. Facility Management Nederland Postbus AC Naarden t: e: i:

SSC & CIRM: een toegevoegde

SSC & CIRM: een toegevoegde Marjon Klootwijk, MFM Het Handboek n Aflevering 34 n September 2006 Ontwikkelingen van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat waardetoevoeging en effectiviteit steeds belangrijker worden voor de continuïteit

Nadere informatie

Het Rieten Dak als basis

Het Rieten Dak als basis Het Rieten Dak als basis Henk Rietveld Leon- Paul de Rouw Werkboek: Het Rieten Dak als basis Karin, keek bedachtzaam in haar bijna lege wijnglas,?nu ik er zo over nadenk wil ik feitelijk een betere grip

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 Inhoudsopgave VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3 Inleiding... 4 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 2. Samenvatting en conclusies van het onderzoek... 7 3. Bevindingen

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van fm

De toegevoegde waarde van fm De toegevoegde waarde van fm Begrippen, maatregelen en prioriteiten in de zorgsector De toegevoegde waarde van fm Begrippen, maatregelen en prioriteiten in de zorgsector Jet Prevosth en Theo van der Voordt

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Corporate Infrastructure Resource Management & Shared Service Center

Corporate Infrastructure Resource Management & Shared Service Center 3027-1 Corporate Infrastructure Resource Management & Shared Service Center Het beste van twee werelden? Mw. M. Klootwijk, MFM 1. Inleiding 1 2. Shared Service Center (SSC) 2 2.1 Doel van een SSC 4 2.2

Nadere informatie

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Jet Prevosth, 2011 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Auteur J.M. (Jet) Prevosth, 0784301 Opleiding Module

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden www.servicecentrumdrechtsteden.nl 4 oktober 2011 Realisatieplan voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden, resultaatgerichte dienstverlener - Inhoudsopgave

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Transformaties in de verzekeringsmarkt White paper Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Inhoud Inleiding 4 Het onderzoek 5 Trends 7 Verzekeraars moeten een strategische keuze

Nadere informatie

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus Goed geregeld?! Toegang tot zorg- en dienstverlening voor klanten van concerns voor zorg en welzijn Toegang van Annemagreet Kuiper Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Uitleg quickscan. Het Nieuwe Werken Scan 1

Het Nieuwe Werken. Uitleg quickscan. Het Nieuwe Werken Scan 1 Het Nieuwe Werken Uitleg quickscan Het Nieuwe Werken Scan 1 2 A&O-fonds Waterschappen Inhoudsopgave Inleiding en doel 5 Volwassenheidsmodel als basis voor de scan 7 Instructies voor het uitvoeren van de

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

RaboUnplugged. Versie 1

RaboUnplugged. Versie 1 RaboUnplugged Versie 1 Bestemd voor stuurgroepvergadering d.d. 1 december 2006 Inhoud Vooraf: naar een nieuwe manier van werken 1. Rabo Unplugged: een integrale werkstijl 4 2. Over de noodzaak van verandering

Nadere informatie

Een organisatie onderweg

Een organisatie onderweg Een organisatie onderweg Een onderzoek naar betrokkenheid en cohesie bij de Arbeidsinspectie Tilburg, augustus 2011 Menno Jacobs Marcel Quanjel Kazimier Helfenrath Joris de Rooij IVA beleidsonderzoek en

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

IT-governance en de rol van opdrachtgever

IT-governance en de rol van opdrachtgever IT-governance i IT-governance en de rol van opdrachtgever Goed opdrachtgeverschap Veel tijd en aandacht gaat naar het verbeteren van de ICTaansluiting bij de organisatie. Diverse IT-governancemodellen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Slim Samenwerken aan ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Colofon Samenstelling

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen Strategisch Beleidsplan Spectrum Wonen 2006-2008 2006-2008 Colofon Colofon Strategisch Beleidsplan Uitgave Strategisch Beleidsplan is een uitgave van Spectrum Wonen. Redactie Spectrum Wonen Coördinatie,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Slim werk. Bijlage Case beschrijvingen

Slim werk. Bijlage Case beschrijvingen 1938 Slim werk Bijlage Case beschrijvingen 75 2013 Slim werk Resultaten van het onderzoek naar toepassing van Het Nieuwe Werken onder leden van het Verbond van Verzekeraars Bijlage Case beschrijvingen

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

INHOUD. Wenkende perspectieven

INHOUD. Wenkende perspectieven INHOUD Wenkende perspectieven Een beschouwing van trends in de ontwikkeling van bedrijfsstrategieën, tegen de achtergrond van veranderende concurrentiekrachten en mogelijke scenario s voor de toekomst.

Nadere informatie