Whitepaper Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening"

Transcriptie

1 Whitepaper Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening

2 FMN Sponsoren Voorwoord Twynstra Gudde heeft onderzoek uitgevoerd naar de invloed van Het Nieuwe Werken (HNW) op de facilitaire dienstverlening. Over deze invloed is, zeker daar waar het de soft services betreft, vrij weinig bekend. De vraag naar facilitaire dienstverlening blijkt sterk afhankelijk van het ontwikkelstadium waarin Het Nieuwe Werken zich bevindt. In de verschillende ontwikkelstadia is sprake van een verschillende vraag naar dienstverlening. Wij signaleren als gevolg van Het Nieuwe Werken een trend van aanbodgestuurde dienstverlening naar vraaggestuurde en maatwerkdienstverlening. Persoonlijke aandacht voor de klant en het inlevingsvermogen in de klantvraag worden belangrijker. In een stappenmodel wordt aangegeven hoe de vraag naar facilitaire dienstverlening door Het Nieuwe Werken verandert. Dit model maakt de ontwikkeling van facilitaire dienstverlening binnen Het Nieuwe Werken inzichtelijk en geeft de facilitair manager handvatten voor een stapsgewijze aanpak. Het onderzoek is uitgevoerd door Mede mogelijk gemaakt door Auteurs: Jurgen van der Meer en Bote Scholtens Uitgever: FMN, Naarden Foto omslag: Vodafone, B&C Fotografie Vormgeving: Merit op de Dijk, APPR 2012 Twynstra Gudde en Facility Management Nederland Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 3

3 Ontwikkeling van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken krijgt steeds meer een volwassen karakter. In aanvang betrof Het Nieuwe Werken het flexibiliseren van kantoren, maar inmiddels is sprake van brede en integrale concepten, waarin naast het facilitair management ook ICT en HR een rol spelen. Een groeiend aantal bedrijven geeft aan met Het Nieuwe Werken iets te doen en volgens de HNW-principes te werken, waardoor er een brede maatschappelijke trend ontstaat. De voordelen van Het Nieuwe Werken in de sfeer van het vergroten van bedrijfsflexibiliteit en vitaliteit, het concurrentievermogen en de medewerkertevredenheid worden benadrukt. Je zou kunnen zeggen dat wij inmiddels kunnen spreken van Het Nieuwe Werken 2.0. Het Nieuwe Werken maakt s future proof. Volgens Twynstra Gudde bestaat Het Nieuwe Werken uit de volgende principes: Niet het product of de dienst, maar de mens staat centraal. Medewerkers bepalen zelf hoe, waar, wanneer en met wie zij werken. Er wordt gewerkt aan en gestuurd op concrete resultaten. Er wordt gewerkt in tijdelijke netwerkverbanden. De HNW-concepten worden uitgewerkt op basis van bedrijfsspecifieke doelen, waarbij accenten worden aangebracht. Hoewel het merendeel van de bedrijven Het Nieuwe Werken als integraal concept benadert, is altijd sprake van een dominante invalshoek. Zo zetten sommige bedrijven in Het Nieuwe Werken het vergroten van de medewerkertevredenheid centraal, terwijl weer andere Het Nieuwe Werken zien als een middel om productiviteit te verhogen. Deze verscheidenheid is juist de kracht van Het Nieuwe Werken: het werkt alleen op een manier die past bij de. Een volledig nieuwe manier van werken bestaat niet en is dus ook geen doel op zich; het is slechts een middel ter ondersteuning van de bestaande en nieuwe bedrijfsdoelstellingen. Uit de literatuur en praktijk maken wij op dat er ongeacht de unieke verschijningsvorm van Het Nieuwe Werken altijd een drietal elementen terugkeert. Op de eerste plaats is Het Nieuwe Werken tijd- en plaatsonafhankelijk werken; de medewerker kan kiezen om te werken, waar en wanneer hij maar wil. Op de tweede plaats kennisintensiever werken; samenwerken en kennisdelen, stimuleren creativiteit en verbeteren van de bedrijfsprestaties. Op de derde plaats (sociale) innovatie; er vindt altijd een vorm van innovatie in werkverhouding en in management plaats, waarbij de individuele medewerker meer zeggingskracht krijgt en wordt gevraagd om ondernemender te zijn. Kennis Tijd/plaats Innovatie Verschijningsvorm HNW Figuur 1: basiselementen van HNW Deze drie elementen zijn van invloed op de facilitaire dienstverlening. Voornamelijk tijd- en plaatsonafhankelijk werken lijkt van invloed op facilitaire dienstverlening: tijdonafhankelijker werken en plaatsonafhankelijker werken kan betekenen dat het dagvenster van de facilitaire dienstverlening verbreed moet worden en dat er diensten op meerdere plaatsen (naast kantoor ook onderweg of thuis) geleverd moeten worden. Maar ook kennisintensie- ver werken en sociale innovatie kunnen impact hebben op facilitaire dienstverlening. Voor kenniscreatie en kennisdeling zijn nieuwe faciliteiten nodig, zoals concentratie- en samenwerkingsfaciliteiten. Individualisering en zelfsturing in de context van sociale innovatie betekenen dat de facilitaire te maken krijgt met nieuwe en mondigere klanten die hoge eisen gaan stellen aan de kwaliteit en flexibiliteit van de dienstverlening. Daardoor is het denkbaar dat in toenemende mate maatwerkdiensten geleverd moeten worden en dat ontevredenheid zal ontstaan over standaard aanbod of over de beperkte mogelijkheden om zelf te kunnen sturen en plannen in de faciliteitenbehoefte. Dat kan zelfs betekenen dat het facilitair management het alleenrecht over de besturing van die faciliteiten en het verlenen van diensten gaat verliezen. Verschijningsvorm HNW Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Kennisintensief werken Sociale innovatie - Nieuwe arbeidsvormen - Verschuiven management verantwoordelijkheden Diensten behoefte Figuur 2: Samenhang tussen HNW en facilitaire dienstverlening Op ieder tijdstip diensten leveren Op iedere plaats diensten leveren Diensten gericht op ontmoeten, samenwerken en kennis delen Verschillende behoeften per vrager Ruimte voor keuze, zelfmaakbaarheid en interactiviteit De sterke samenhang tussen Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening veronderstelt dat deze ook in de ontwikkeling sterk samenhangen. Iedere ontwikkeling van Het Nieuwe Werken maakt bepaalde stadia door. Er kunnen vier ontwikkelstadia onderscheiden worden: 1. Beschouwend: men ziet Het Nieuwe Werken bij andere s en overweegt invoering in de eigen. 2. Beginnend: men start met de invoering van Het Nieuwe Werken en doet hier de eerste ervaringen mee op. 3. Gevorderd: men werkt enige tijd volgens Het Nieuwe Werken en professionaliseert dit. 4. Expert: men is al geruime tijd bezig met Het Nieuwe Werken, heeft het concept geperfectioneerd en benut dit voor meerdere doeleinden. Het inzicht in de ontwikkeling van Het Nieuwe Werken is van belang voor de facilitair manager. Dit omdat het stadium waarin Het Nieuwe Werken zich bevindt grote invloed kan hebben op de vraag naar facilitaire dienstverlening en de toegevoegde waarde van de facilitaire aan het HNW-concept. Wanneer de facilitair manager de ontwikkeling van Het Nieuwe Werken doorziet, kan deze goed anticiperen op de wisselende vraag naar dienstverlening, waardoor enerzijds de slagkracht en de slagingskans van het concept wordt vergroot, en anderzijds de positie van de facilitaire in de conceptontwikkeling en besturing belangrijker wordt. Facilitaire dienstverlening 24 / 7 Op kantoor, onderweg, thuis en bij de klant Activiteitgerichte dienstverlening Doelgroependifferentiatie Vraaggerichte dienstverlening services, serviceshop 4 5

4 Ontwikkeling van de facilitaire dienstverlening Twynstra Gudde heeft de ontwikkeling van de facilitaire dienstverlening in haar facilitair marktonderzoeken op uitgebreide wijze onderzocht. Al een aantal jaren is sprake van een ontwikkeling, waarbij het beheer en de uitvoering van de facilitaire diensten in toenemende mate worden uitbesteed aan leveranciers. Een duidelijke trend is zichtbaar, waarbij het facilitair bedrijf alleen nog bestaat in de vorm van een regie. De regie- bepaalt de facilitaire strategie en het facilitair beleid en coördineert de uitvoering daarvan. In het meest vergevorderde stadium van de ontwikkeling is sprake van een zogenaamde demandmanagement-, waarbij het totale dienstenaanbod is ondergebracht bij één leverancier ( integrated facilitator of total facilitator ). Wij denken dat door verdere professionalisering en door de toenemende scheiding tussen vraag- en aanbodbepaling en uitvoering, de regie- en demandmanagements de toekomst hebben. De outsourcing van facilitaire diensten wordt ingegeven door professionalisering van de bedrijfsvoering, waarbij vanuit principes van flexibiliteit, continuïteit, kwaliteit en kosten het tactisch en operationeel niveau van de dienstverlening wordt uitbesteed. Het facilitair bedrijf beperkt zich in haar activiteiten tot versterking en verbetering van het facilitaire proces en oriënteert zich meer en meer op de klantvraag. Er is sprake van een verschuiving van een productoriëntatie naar een proces- en klantoriëntatie. Men verwacht daardoor efficiënter diensten te kunnen leveren, waarbij snelheid, betrouwbaarheid en een goede kostenkwaliteit centraal staan. De ontwikkeling naar regie- en demandmanagements is mede ontstaan als gevolg van een duidelijke kosten- en kwaliteitsfocus. Door de economische laagconjunctuur neemt de druk op secundaire diensten (als kostenpost) toe en worden dienstverleners gedwongen om hun bestaansrecht door middel van efficiëntie en kostenreductie af te zekeren. Dat uit zich in verdere standaardisatie van werkprocessen en de nadruk op snelle en foutloze dienstverlening. Facilitair medewerkers zijn kostenbewust, accuraat en resultaatgericht. In de uitvoering van taken is sprake van beperkte autonomie en in de besturings wordt de aandacht gericht op procesverbetering. De ontwikkeling van Het Nieuwe Werken kan haaks staan op de ontwikkeling van de facilitaire dienstverlening. Door het individuele karakter van Het Nieuwe Werken en door de verwachte variatie in de vraag naar dienstverlening zal de facilitaire behoeftebepaling maatwerk zijn. Het inleven in de klantbehoefte, het bieden van diensten op meerdere kwaliteitsniveaus en de nieuwe toegevoegde waarden van dienstverlening, zoals inlevingsvermogen in de klant, flexibiliteit en effectiviteit, worden belangrijker dan de prijs-kwaliteitverhouding en efficiëntie. Er wordt meer gevraagd van het ondernemerschap van de facilitair manager en de nadruk komt te liggen op resultaatverantwoordelijkheid in plaats van resultaatgerichtheid. Dat staat op gespannen voet met waardeprincipes, die nu dominant zijn in facilitaire processen, zoals standaardisatie en aanbod- en kostenfocus. De ontwikkeling van de facilitaire dienstverlening biedt kansen voor Het Nieuwe Werken. In regie- en demandmanagements komt het vraaggericht werken en de professionalisering van de behoefteafstemming met de klant steeds meer centraal te staan. Doordat de vraag-aanbodbepaling wordt gescheiden van de uitvoering kan de focus van het facilitair management worden gelegd op customization van de dienstverlening en maatwerk. Facilitair managers kunnen besluiten om de vraagspecificatie (het wat ) met een structurele behoeftebepaling in te richten en in het inkoop- en leveranciersmanagement (het hoe ) ruimte in te bouwen voor variatie in aanbod, prijs en kwaliteit. In resultaatgerichte contracten met leveranciers kan geëxperimenteerd worden met de kennis en kunde van leveranciers in het bieden van hogere en meervoudige kwaliteit en meer variatie. De risico s daarvan kunnen in een vorm van ondernemerschap worden belegd bij de leverancier. Figuur 3: Ontwikkeling van facilitaire modellen uit het FMN marktonderzoek 2010 Verwachting 2013 Demand management 1,6% Demand management 7,9% Professionalisering Traditionale beheer Verspreid over de Regie 44,2% 46,3% 7,9% Professionalisering Traditionale beheer Verspreid over de Regie 74,2% 13,7% 4,2% Zelf doen Uitbesteden Zelf doen Uitbesteden 6 7

5 Het onderzoek naar Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening Twynstra Gudde heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening. Het onderzoek is uitgevoerd in de veronderstelling dat bij de verschillende ontwikkelstadia van Het Nieuwe Werken sprake is van een verschillende vraag naar facilitaire dienstverlening. Deze veranderende vraag naar dienstverlening heeft consequenties voor het facilitaire dienstenaanbod en de facilitaire. Voor het onderzoek zijn de vier eerdergenoemde ontwikkelstadia van Het Nieuwe Werken als uitgangspunt genomen. Er zijn interviews afgenomen bij twaalf bedrijven die zich in de te onderscheiden groepen bevinden. Facilitair managers en hun klanten zijn geïnterviewd. Op basis van de uitkomsten van de interviews is voor iedere groep een vergelijking gemaakt tussen de vraag naar en het aanbod van facilitaire diensten. De veranderende vraag naar facilitaire dienstverlening door Het Nieuwe Werken is schematisch weergegeven in het ontwikkelmodel voor facilitaire dienstverlening. diensten worden door experts verder geprofessionaliseerd. Daardoor ervaren klanten in dat stadium nieuwe toegevoegde waarde van de facilitaire dienstverlening, zoals betrouwbaarheid, zekerheid en empathie. Deze nieuwe toegevoegde waarden illustreren de verschuiving van een fysiek naar een mentaal concept. In aanvang wordt het besluit om Het Nieuwe Werken in te voeren voornamelijk op basis van bedrijfsspecifieke factoren (zoals werknemerstevredenheid) genomen, terwijl gevorderden en experts doorgaans besluiten om Het Nieuwe Werken in te voeren vanwege omgevingsfactoren (zoals maatschappelijke of economische trends). Verder lijkt er voor de marketing van facilitaire concepten weinig aandacht te zijn, en worden kostendoorbelastingssystemen aangepast of volledig afgeschaft. Ook valt op dat alle onderzochte facilitaire s van mening zijn dat de facilitaire kosten (in absolute zin) als gevolg van Het Nieuwe Werken zullen toenemen. Als reden wordt hiervoor de vraag naar hogere kwaliteit, de intensivering van de dienstverlening, de verlengde openstellingstijden en maatwerk genoemd. Beschouwend Beginnend HNW-concept Obstakels wegnemen Katalyseren/ stimuleren Facilitair concept Afbouw traditionele diensten Nieuwe huisvestingsdiensten Belangrijke bevindingen van toepassing op alle fasen in de ontwikkeling 24/7 concepten en servicen onderweg, bij de klant en thuis komen in alle ontwikkelstadia nog nauwelijks voor. Het Nieuwe Werken is in facilitaire zin voornamelijk een fysiek concept. Serviceconcepten krijgen in algemeenheid weinig aandacht in Het Nieuwe Werken. Een specifieke marketing mix voor facilitaire diensten ontbreekt. Diensten worden niet of nauwelijks gemarket. Gevorderd Expert Faciliteren Employee Benefit realiseren Figuur 4: Ontwikkelmodel voor Facilitaire Dienstverlening Combinatie van huisvesting en services Integraal Concept (FM, HR, ICT) Belangrijke verschillen Kenmerk Beschouwend/beginnend Gevorderd/expert Facilitaire focus Fysieke onderdelen Mentale onderdelen Dienstverlening Aanbodgestuurd Vraaggestuurd Diensten Afbouw Traditioneel (post, reprografie etc.) Nieuw (hospitality, thuiswerken etc.) Kosten doorbelasting Per m² of FTE Naar rato van gebruik Waardedisciplines Operational Excellence Customer Intimacy De hoofdconclusie uit het onderzoek is dat het dienstenaanbod in karakter evolueert van aanbodgestuurde dienstverlening naar vraaggestuurde dienstverlening en maatwerkdiensten, waarbij klantinteractie en persoonlijke aandacht steeds belangrijker worden. Voor beschouwers en beginners van Het Nieuwe Werken ligt de nadruk op het afbouwen van klassieke facilitaire diensten (post en reprografie) en het wegnemen van obstakels voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken, zoals het digitaliseren van het werkarchief. Het HNWconcept is in deze stadia in de kern een fysiek concept dat zich voornamelijk richt op het flexibiliseren van de kantooromgeving. Thuiswerken is mogelijk, maar wordt niet nadrukkelijk facilitair ondersteund. Gevorderden ontwikkelen nieuwe facilitaire diensten, zoals hospitality, informatiediensten en thuiswerkdiensten en realiseren veranderingen in cateringconcepten, onderhoudsconcepten, mobiliteitsconcepten en openstellingstijden. Deze 8 9

6 Wat betekent dit voor de facilitaire dienstverlening en de facilitaire? Het facilitair bedrijf kan de dienstverlening passend op de ontwikkeling van Het Nieuwe Werken inrichten. De kern hiervan is dat het facilitair bedrijf haar dienstverlening afstemt op het ontwikkelstadium waarin Het Nieuwe Werken zich bevindt. Daarbij kunnen een aantal golden rules worden gehanteerd. Ga uit van een wisselende vraag naar dienstverlening Geconstateerd is dat in de onderscheiden ontwikkelstadia van Het Nieuwe Werken sprake is van verschillende facilitaire behoeften. Een goede en gestructureerde behoeftebepaling, waarbij niet het aanbod maar de vraag centraal staat, is essentieel. In aanvang is doorgaans sprake van behoeften aan diensten, die obstakels voor flexibel werken en tijd- en plaatsonafhankelijk werken wegnemen. Daarna verschuiven de behoeften naar het ondersteunen van effectief en efficiënt werken. Tenslotte wordt het facilitair concept door klanten nadrukkelijk gezien als secundaire arbeidsvoorwaarde en employee benefit. Stuur op toegevoegde waarde Ook de toegevoegde waarde van facility management verschuift in de ontwikkelstadia van Het Nieuwe Werken. Klanten zullen deze in aanvang van Het Nieuwe Werken met name afmeten aan de wijze waarop het facilitair concept als katalysator en stimulator van Het Nieuwe Werken functioneert. Daarna wordt het ongestoord werken en continu werken belangrijk en moet het concept een logisch en herkenbaar deel vormen van het totale HNWconcept. Betrouwbaarheid, snelheid, flexibiliteit en continuïteit zijn sleutelwoorden. Tenslotte wordt verwacht dat het facilitair concept samen met andere secundaire diensten, zoals HR en ICT een onlosmakelijk geheel vormt. Dit met het oog op het onderstrepen van de bedrijfscultuur en het uitdragen van de bedrijfsidentiteit. Het facilitair concept gaat nadrukkelijk functioneren als arbeidsvoorwaarde. Cultuurverbetering, marketing van het concept en medewerkertevredenheid worden dan belangrijk. Geef aandacht aan soft services Facilitaire concepten in Het Nieuwe Werken worden tot nu toe met name gezien als fysieke concepten. Er gaat verrassend weinig aandacht uit naar soft services in de verbreding en ondersteuning van het HNW-concept. Aandacht voor soft services ontstaat eerst wanneer deze, nadat men al langere tijd met het concept werkt, worden gemist. Het facilitair concept wint aan kracht indien dit in aanvang bestaat uit huisvestingsdiensten én soft services, zoals catering, hospitality en digitalisering. Dat vergroot de beeldvorming bij klanten omtrent de facilitaire mogelijkheden en scherpt deze aan in het meer nauwkeurig formuleren van de behoeften. Dat eerst in latere stadia het aanbod wordt geëffectueerd, is geen enkel probleem; dat kan zelfs beter plaatsvinden doordat de vraag al in een vroeg stadium is geïnventariseerd! Zet generalisten in In de ontwikkeling naar een meer vraaggestuurde facilitaire komt de klant centraal te staan. Klanten zullen meer waarde gaan hechten aan het feit dat zij voor meervoudige vragen terecht kunnen bij één loket van dienstverlening. Dat vraagt van de facilitair medewerker een bredere kennis van dienstverlening en andere competenties, zoals proactief handelen, inleving in de klant en zijn/haar vragen, intensief, persoonlijk en informeel contact. Vormen van hostmanship en stewardship worden belangrijk, waarbij het succes van facilitaire dienstverlening wordt afgemeten aan het sociaal contact tussen klant en dienstverlener. De facilitair medewerker, die primair handelt vanuit vakdiscipline, deelresultaat en controle, schuift naar de achtergrond. De behoefte aan generalisten, die zich weten te verplaatsen in de klant, beschikken over oplossend vermogen voor meervoudige vragen en integraal kunnen denken, neemt toe. Van: Medewerker Schoonmaak Medewerker Post Figuur 5: De opkomst van generalisten Medewerker Archief Naar: Archief Post Schoonmaak Kies positie tussen vraag en aanbod In regie- en demandmanagements wordt het management van vraag en aanbod van dienstverlening strakker gescheiden van de uitvoering. Het Nieuwe Werken kan deze ontwikkeling versnellen en versterken, doordat nog meer nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor maatwerk, wisselende behoeften en persoonlijk contact. Een aantal facilitaire managers, die in het onderzoek zijn geïnterviewd, is van mening dat naarmate de facilitaire dienstverlening meer in harmonie met het HNW-concept wordt ontwikkeld en dichter staat op het DNA van de onderneming, de vraag-aanbodbepaling in eigen beheer moet worden gevoerd. De reden hiervan is dat de eigen facilitaire dichter op de klant staat dan leveranciers en zich sneller en effectiever kan inleven in de klantvraag. Andere facilitair managers zijn echter van mening dat de brede kennis en kunde van leveranciers een goede bijdrage kan leveren aan het vaststellen van de dienstenbehoefte en geven leveranciers de ruimte om vanuit professie en ondernemerschap, prijs- en kwaliteitsvariatie aan te brengen. Deze facilitair managers stellen zich meer op als intermediair tussen vraag- en aanbod en bepalen zich tot het coördineren en kanaliseren van de dienstverlening. In principe is het minder relevant welke positie het facilitair bedrijf kiest tussen vraagen aanbod. Het gaat in de kern eerder om een bewuste keuze, waarbij de ontwikkeling van Het Nieuwe Werken en de ontwikkeling van facilitaire dienstverlening, die worden nagestreefd, centraal staan. De positie die wordt gekozen moet passend zijn binnen deze ontwikkeling

7 Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening Bij de invoering van Het Nieuwe Werken blijft de facilitaire dienstverlening vaak beperkt tot een nieuwe huisvesting. HNW, facilitaire diensten en huisvesting hangen echter sterk samen. In de ontwikkeling van HNW is sprake van een wisselende vraag naar dienstverlening. In een stappenmodel wordt aangegeven hoe de vraag naar facilitaire dienstverlening door Het Nieuwe Werken verandert. Dit model maakt de ontwikkeling van facilitaire dienstverlening binnen Het Nieuwe Werken inzichtelijk en geeft de facilitair manager handvatten voor een stapsgewijze aanpak. Jurgen van der Meer is zelfstandig adviseur in HNW, huisvestingsvraagstukken en facilitaire vraagstukken. Vanuit de eigen adviespraktijk Pandion Advies & Management heeft hij diverse s begeleid in de invoering van HNW. Jurgen van der Meer werkt samen met Twynstra Gudde in toegepast wetenschappelijk onderzoek op het vlak van HNW, vastgoed en facility management. Hij schreef tal van onderzoekspublicaties, white papers en artikelen op deze onderwerpen en is mede-auteur van het boek De Kunst van Het Nieuwe Werken. Bote Scholtens is adviseur bij Adviestalent, Twynstra Gudde. Hij is in september afgestudeerd in de Master Facilitymanagement aan de University of Greenwich. Voor zijn scriptie deed Bote onderzoek naar de besluitvorming rondom Het Nieuwe Werken bij financiële instellingen. Bij Adviestalent zet hij zijn kennis over Het Nieuwe Werken in als projectleider en adviseur bij huisvestingsvraagstukken over activiteitgerelateerd werken en HNW. Adviestalent is het driejarig traineeship van Twynstra Gudde waarin jong talent in een driejarig leertraject wordt klaargestoomd als medior adviseur of junior manager. Facility Management Nederland Postbus AC Naarden t: e: i:

Whitepaper Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening

Whitepaper Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening Whitepaper Het Nieuwe Werken en de facilitaire dienstverlening FMN Sponsoren Het onderzoek is uitgevoerd door Mede mogelijk gemaakt door Auteurs: Jurgen van der Meer en Bote Scholtens Uitgever: FMN, Naarden

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

DE RUIT VAN KLANTGERICHTHEID IN DE ZORG

DE RUIT VAN KLANTGERICHTHEID IN DE ZORG DE RUIT VAN KLANTGERICHTHEID IN DE ZORG 8 OKTOBER 2009 OVER KLANTGERICHTHEID BRON: WWW.STUDIOBONTEKOE.NL INTRO Klantgerichtheid programma s en trajecten op maat INTRO Zorgorganisatie De klant staat centraal

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis

Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis THE OPERATORS Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis Facilicom en Strukton Worksphere bieden onder het label The Operators een nieuw concept aan voor ziekenhuizen. Samen hebben we een model

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Professioneel facility management. Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces

Professioneel facility management. Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces Professioneel facility management Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces Inhoud Voorwoord Professionele frontliners 1. Theoretisch kader 2. Competenties en

Nadere informatie

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl Samenwerken in een SSC Ton Bernts Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Achtergrond 49% Energy 2 Het netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door de onderdelen Liander, Liandon en Endinet.

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 even voorstellen Experts Jeroen Freijser MBA (manager Facility Management KPN) Anneke de Graaf

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data acilitair anagement zet og (te) weinig n op data De wereld veranderd razendsnel. Nieuwe technologische innovaties zoals sensoren, robots en data bieden nieuwe kansen om problemen op te lossen. Ook sociale

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Titeldia Ondertitel Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Onderzoeksvraag Hoe moet een Real Estate Investment Manager zich - gegeven de veranderende

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016 WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media Sittard - 20 oktober 2016 Programma Why, how, what Zijn we sterk genoeg? Filosofie op commercie Filosofie op support De afdelingen 10 trends Machtige

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Uitbesteden vraagt om meer ondernemend samenwerken

Uitbesteden vraagt om meer ondernemend samenwerken Uitbesteden vraagt om meer ondernemend samenwerken 3090-1 Uitbesteden vraagt om meer ondernemend samenwerken Barbera van Schaik 1 1. Inleiding 1 2. Uitbesteden: van transactioneel samenwerken naar meer

Nadere informatie

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Dienstverlener met karakter Peter Lensselink 27 september 2016 Algemeen directeur Care Shared Services Inhoud Historisch perspectief Organisatie en dienstverleningsconcept

Nadere informatie

Presentatie medewerkers 30 september en 1 oktober 2013

Presentatie medewerkers 30 september en 1 oktober 2013 Presentatie medewerkers 30 september en 1 oktober 2013 Even voorstellen Bedrijfsopbrengsten: 137 mln. Bedrijfsopbrengsten: 116 mln. Resultaat: 3,5 mln. Resultaat: 2,6 mln. Fte s: 1.529 Fte s: 1.296 Bedden:

Nadere informatie

1 Inkoop wordt erkend als belangrijk vakgebied binnen facilitair management

1 Inkoop wordt erkend als belangrijk vakgebied binnen facilitair management 1 Inkoop wordt erkend als belangrijk vakgebied binnen facilitair management 1.1 Facilitair management is tegenwoordig meer dan huismeesterschap Bij facilitair management staan activiteiten die ondersteunend

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

FM IN BELGIË ONTWIKKELINGEN IN HET VAKGEBIED

FM IN BELGIË ONTWIKKELINGEN IN HET VAKGEBIED FM IN BELGIË ONTWIKKELINGEN IN HET VAKGEBIED Iris Jongeneel FMAAINT40 20 juni 2013 Voorwoord In het kader van het vak International Business Experience voor de opleiding FM aan Hogeschool Rotterdam dient

Nadere informatie

Gastbeleving ANWB Business Services. Erik de Jonge

Gastbeleving ANWB Business Services. Erik de Jonge 08 12 2011 Gastbeleving ANWB Business Services Erik de Jonge Missie/visie ANWB 2 3 Visie Business Services Visie. Business Services wil voor de ANWB de beste partner zijn om met hoge kwaliteit en efficiëntie,

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Waarom is een Visie op de Digitale Overheid juist Nu Nodig? ICT is veel meer

Nadere informatie

Andreas van Wagenberg Office for Human Environments Vlissingen

Andreas van Wagenberg Office for Human Environments Vlissingen Andreas van Wagenberg Office for Human Environments Vlissingen Overzicht van het verhaal Afbakening van het onderwerp i.v.m. de discussie Presentatie van zeven stellingen waarvan stelling nr. vijf uit

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15 VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken AGENDA Inleiding Bezuiniging Huisvesting VR Het Nieuwe Werken Huisvestingslasten Besparing

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

Toolbox Het Nieuwe Werken

Toolbox Het Nieuwe Werken 18 werkvormen gericht op gedragsverandering Amersfoort 19 september 2012 Ferry Bezem Gert van den Heuvel Marijke van der Geest Ahuis Hanneke Vos Introductie Toolbox Het Nieuwe Werken (HNW) kent vele betekenissen

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0. Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010

Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0. Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010 filmpje youtube 1 Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0 Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010 Digitaal werken van cruciaal belang Wat is HNW? Agenda Waarom HNW? Invoeren HNW: 5 elementen

Nadere informatie

De regieorganisatie als kans voor actieve facilitaire sturing

De regieorganisatie als kans voor actieve facilitaire sturing Programma Regieorganisatie van eisen kansen De regieorganisatie als kans voor actieve facilitaire sturing Een professionele facilitaire organisatie ontleent haar bestaansrecht aan het bieden van een optimale

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead

Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Utrecht, augustus 2011 1 Achtergrond en aanleiding Berenschot heeft een uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

Het beheersen van strategie in de Ouderenzorg. Afstudeeronderzoek E. Leemans

Het beheersen van strategie in de Ouderenzorg. Afstudeeronderzoek E. Leemans Het beheersen van strategie in de Ouderenzorg Afstudeeronderzoek E. Leemans Voorwoord 16 januari 2015 Beste lezer, Voor u ligt het onderzoeksrapport wat ik in het kader van de Extended Master Organisation

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

TIC 1. Trends in Continuity. BCM Academy

TIC 1. Trends in Continuity. BCM Academy TIC 1 Trends in Continuity BCM Academy Trends in continuity (TIC 1 ) Jeroen de Haas BCM Academy ISBN 978-90-810553-0-7 2017 BCM Academy Auteur: Jeroen de Haas Vormgeving: MGO-studio, Maarssen Illustraties:

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

CIRM & SSC. Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres

CIRM & SSC. Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres CIRM & SSC Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres Inhoud Voorwoord Corporate Infrastructure Resource Management 1. People, Process, Place 2. Veranderingen

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

PROCORE - HET NIEUWE WERKEN

PROCORE - HET NIEUWE WERKEN PROCORE - HET NIEUWE WERKEN ALGEMENE WERKWIJZE Omgeving Van omgeving naar doelstelling naar strategie Organisatiestrategie Missie en Visie Klanten & Markten Producten & Diensten Strategy alignment Huisvestingstrategie

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Amersfoort Hospitality Consultants b.v. Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD Amersfoort Telefoon: 033-462 55 55 Fax: 033-462 55 52

Amersfoort Hospitality Consultants b.v. Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD Amersfoort Telefoon: 033-462 55 55 Fax: 033-462 55 52 Amersfoort Hospitality Consultants b.v. Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD Amersfoort Telefoon: 033-462 55 55 Fax: 033-462 55 52 Maastricht Hospitality Consultants b.v. Op de Thermen 28 B Postbus 755

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie Trends in de zorg Toenemende concurrentie Rendement op zorgproducten en -diensten daalt Dilemma: lagere kosten én hogere kwaliteit

Nadere informatie

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates Welk consortium helpt USG People en andere corporates om invulling te geven aan hun dynamische huisvestingsvraag, waarbij gebruik centraal

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde Aanleiding Professionaliseringsprogramma sector Bedrijfsvoering, onderbouwd met 2 onderzoeken uit 2013: IT-scan door Ernst en Young Analyse en advies I&A-organisatie door BoerCroon Context: Krimp van beschikbare

Nadere informatie

Paragraaf 5. Bedrijfsvoering

Paragraaf 5. Bedrijfsvoering Paragraaf 5. Bedrijfsvoering Organisatie Er wordt in Twente volop gewerkt aan de vorming van de Omgevingsdienst Twente (ODT). Dit gaat met name de medewerkers van het team VTH van de afdeling Leefomgeving

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Congres Vastgoedbeheer door regio s

Congres Vastgoedbeheer door regio s Congres Vastgoedbeheer door regio s Benchmarking van vastgoed en facilities September 2017 Onbegonnen werk bij de veiligheidsregio s? Facility Management Consultancy De Colliers Real Estate & Facility

Nadere informatie

FACILITAIRE PERFORMANCE 2017

FACILITAIRE PERFORMANCE 2017 FACILITAIRE PERFORMANCE 2017 MEDEWERKERS VRAGEN OM INSPIRATIE, IDENTITEIT EN GEZONDE KEUZE IN FACILITAIRE SERVICES Facilitaire services in kantoren zorg en onderwijs laten in 2017 met een tevredenheidscijfer

Nadere informatie

honderd procent een 2020-visie op dienstverlening door de lokale overheid

honderd procent een 2020-visie op dienstverlening door de lokale overheid een 2020-visie op dienstverlening door de lokale overheid Betrouwbaar Integer Rechtvaardig Onpartijdig Zeker 19 september 2008; Challenge door TNO voor Vereniging Directeuren Publiekdiensten Werkgroep

Nadere informatie

USG People gaat totaal integraal

USG People gaat totaal integraal USG People gaat totaal integraal Een hoofdkantoor met zo'n 500 medewerkers. En een kleine 250 vestigingen in het land. USG People had voor de servicing, het onderhoud en het beheer van al die panden nog

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Lenneke Noorlander. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate.

Lenneke Noorlander. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate. CURRICULUM VITAE Lenneke Noorlander 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate.nl Profiel Lenneke is een gedreven facilitair professional, die energie haalt uit het

Nadere informatie

Regieorganisatie bij een zorginstelling. Joke van der Schoor 11 juni 2013

Regieorganisatie bij een zorginstelling. Joke van der Schoor 11 juni 2013 Regieorganisatie bij een zorginstelling Joke van der Schoor 11 juni 2013 Werkgebied Facilitair Bedrijf Eén van de grootste GGZ-organisaties in Nederland. 8 zorgbedrijven met 10 merken Kernregio s Haaglanden,

Nadere informatie

Shared Service Centers

Shared Service Centers Shared Service Centers Uitdagingen, aandachtspunten en obstakels bij het implementeren van een SSC Studiehandleiding: Shared Service Centra Opleiding: Facility Management Fase: 4 e jaar Jaar: va. 2009

Nadere informatie

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Agenda 1. Wie is SNS REAAL? 2. HNW bij SNS REAAL? 3. Impact HNW op BCM 4. BCM tijdens de overgang naar HNW 5. Lessons learned 6. Vragen? 1. Wie is SNS

Nadere informatie

Peter Meijers 29 oktober 2013. Het Gildehuis van morgen

Peter Meijers 29 oktober 2013. Het Gildehuis van morgen Peter Meijers 29 oktober 2013 Het Gildehuis van morgen Even voorstellen Peter Meijers Achtergrond bedrijfskundige informatica. 17 jaar ervaring met Het Nieuwe Werken Als zelfstandig adviseur en programmamanager

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie

HR outsourcing, kans of bedreiging?

HR outsourcing, kans of bedreiging? HR outsourcing, kans of bedreiging? Prof. Dr.Luc Sels Gewoon hoogleraar Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie Vice-decaan Faculteit ETEW - KU Leuven 1. HR outsourcing, what s in a name? Strategisch,

Nadere informatie

AMBITIE & VISIE. Dienstverlening

AMBITIE & VISIE. Dienstverlening AMBITIE & VISIE Dienstverlening Inhoud 1 Gemeente Brummen in de toekomst... 3 2 Ambitie gemeente Brummen... 4 3 Visie gemeente Brummen... 5 3.1 Visie op de toekomst... 5 3.2 Positionering gemeente Brummen...

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving freddy Willems www..be Drie thema s Flexplek, Het Nieuwe Werken en thuiswerken Het landschapskantoor 1 1 Flexplek, HNW en thuis werken Standpunten - geschiedenis

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Stoppen met cursussen? Een nieuwe aanpak voor leren in het bedrijf

Stoppen met cursussen? Een nieuwe aanpak voor leren in het bedrijf Stoppen met cursussen? Een nieuwe aanpak voor leren in het bedrijf Even voorstellen Hans Hautvast: docent/trainer, bestuurder en consultant, actief rond opleiden, arbeidsverhoudingen, veranderen. Missie:

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie