R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der"

Transcriptie

1 CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter A.E. Koopmanschap PVDA E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* SP P. Visser, W. van Vugt* VVD Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. Wielage* Groen Links F. Eerkens, R.M. Smit, H.G. Uiterdijk* CDA M.G.F. Tokkie* Leefbaar Diemen R. Herder*, G. Smit-van der Wal Democraten Diemen M.J. Israël* D66 K. de Haan, J.D.W. Klaasse* Wethouders Mark Notulist Griffier R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der M. Wierstra H. van Berkum Afwezig: - 1a. OPENING EN MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER De VOORZITTER: Dames en heren, welkom. Mag ik u vragen om plaats te nemen? Dan beginnen we met ons eerste deel van de begrotingsraad. Ik wil u melden dat niemand zich afwezig heeft gemeld. Dus iedereen neemt deel vanavond. 1b. VASTSTELLING AGENDA De VOORZITTER: We hebben een agenda voorliggen die zowel vanavond als volgende week behelst. Ik wil namelijk eind van deze avond schorsen om dan vervolgens volgende week voort te gaan. Ik wil u vragen of u akkoord kunt gaan met die agenda. Meneer Mulder. De heer MULDER: Voorzitter. Naar aanleiding van de algemene beschouwingen en het indienen van de moties, hebben wij één motie die ook een onderdeel bevat wat nog onder embargo ligt. Dus wij willen dat onderdeel graag in beslotenheid behandelen, aangezien het embargo niet opgeheven is en wij geen enkele mededeling hebben gekregen dat dat aanstaande is. Dit tot onze spijt, want wij zijn in alle toonaarden tegen het onder embargo verstrekken van informatie die op dit moment aan ons verstrekt is. De VOORZITTER: Dat zou kunnen, maar ik wil even kijken of ik u een mogelijkheid kan bieden. Ik weet niet of het een oplossing is dat u even met de betreffende wethouder overlegt of het embargo er nog op ligt en als dat zo is, dan moeten we naar beslotenheid. Zo niet dan zou het op een andere manier kunnen. Is dat een voorstel? De heer MULDER: Voorzitter, ik neem aan dat dit College niet lichtzinnig omgaat met embargo s. Dus ik neem aan dat als het embargo eraf had gekund, dat we dat al geweten

2 hadden. Dus ik neem even aan dat ik geen overleg met de wethouder behoef, omdat hij mij dat al preventief zou hebben gemeld. De VOORZITTER: Als u er in zit, u weet het maar nooit. Het kan soms helpen. Maar dan stel ik u voor om aan het eind van de inbreng van de algemene beschouwingen, voor de pauze zullen we maar zeggen, dit stukje even besloten te doen. Tenzij dat u zegt, het kan ook aan het einde van deze avond. Maar dat is natuurlijk een vreemde figuur. Ik ben even aan het zoeken en puzzelen hoe dat zou kunnen. De heer MULDER: Misschien komt het College met een tussentijdse mededeling. Het zou zo maar kunnen. De VOORZITTER: Ja maar dat weet u pas op het moment dat u er een reactie op heeft gekregen. De MULDER: Wij zullen zo een vraag stellen en mogelijk krijgen wij dan een antwoord waardoor het embargo er plotseling af is. Dat zou ons verbazen, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. De VOORZITTER: Weet u wat het is? De wonderen zijn helemaal de wereld nog niet uit. Want zonder dat we één onderwerp genoemd hebben, zie ik dat de wethouder in kwestie zit te popelen om te reageren. Dus wie weet. Meneer Scholten. De heer SCHOLTEN: Ik stel voor dat ik zo direct even met de heer Mulder praat. Het embargo had een bepaalde bedoeling. Het hangt van zijn inbreng af of het wel of niet in openheid kan. Dus ik denk dat als we even overleggen we er daarna wel uit zijn. De VOORZITTER: Nou dames en heren, welkom op deze vergadering. Dit is natuurlijk een beetje raadselachtig, maar u heeft het even zo te nemen. Soms is het zo dat wij in deze raad zaken met elkaar delen die niet helemaal in de openbaarheid kunnen. Het kan natuurlijk zijn dat zoiets in de begrotingsbespreking terugkomt. Dat is nu het geval, vandaar deze wat mistige discussie. De heer Tokkie. De heer TOKKIE: Ook over de agenda mevrouw de voorzitter. Met uw welnemen, ik wil niet heel vervelend doen, maar als ik de vergadering van 4 en 11 november voor mij neem, want daar hebben we het over, dan begint die van 11 november gewoon met opening en mededelingen van de voorzitter en vaststelling agenda. Als dat een voortzetting is van de vergadering van vanavond, lijkt het me dat het een samengestelde agenda moet zijn. En dan vindt de vaststelling van de agenda vanavond voor beide avonden plaats. De VOORZITTER: Dat is wat ik hier ook in feite voorlegde. Dan zou het betekenen dat het punt de opening nog wel, maar de vaststelling van de agenda onder 1b van volgende week niet nodig is. Daarom stelde ik u ook voor om er één vergadering van te maken met een schorsing vanavond om voort te gaan volgende week 11 november. Als u met het schrappen van 1b van volgende week met het geheel akkoord kunt gaan, dan zou ik dat graag horen. Ja? Meneer Israël. De heer ISRAËL: Ik wil toch een opmerking maken over het voorstel. De VOORZITTER: Nee nu eerst even over het agendavoorstel. Ga uw gang.

3 De heer ISRAËL: Meneer Scholten zegt dat hij een minuutje overleg nodig heeft met de VVD om tot een oplossing te komen. Ik wil graag weten waar we aan toe zijn, en ik denk wij allen. Dus ik stel voor om een minuutje te schorsen en dat de wethouder en de heer Mulder even in overleg gaan en dan kunnen we daarna weer verder gaan. De VOORZITTER: Ik heb al begrepen dat de VVD een vraag gaat stellen en ik zie nu dat daar snel iets kan. Dus ik stel voor dat we daar niet op hoeven te wachten. Het resultaat zullen we bemerken. De agenda is vastgesteld. Akkoord. 2. BEGROTING 2011 EN MEERJARENBEGROTING De VOORZITTER: Ik wil met u de vergadering starten. Ik wil u aangeven dat alle fracties tien minuten de tijd hebben. Ik ga heel exact de tijd bijhouden en ik laat u na zeven minuten weten dat u nog drie minuten heeft en na negen minuten laat ik u weten dat u nog één minuut heeft. Er zullen, en er kunnen, interrupties zijn. Maar ik ga er even van uit dat interrupties kort en krachtig zijn. Als dat naar mijn oordeel niet het geval is, zal ik dat laten weten. We beginnen met de fractie van de VVD. Mevrouw Wielage, mag ik u het woord geven? Het spreekgestoelte is aan u en onze oren zijn voor u. De heer Mulder is binnen zodra u daar bent. EERSTE TERMIJN Mevrouw WIELAGE: Geachte leden van de raad, mevrouw de voorzitter en aanwezigen hier in de raadszaal. De VVD is van mening dat deze begroting en het onderliggende financiële beleid teleurstellend is voor de burgers van Diemen. De begroting voor 2011 is sluitend door forse lastenverhoging en beperkte bezuinigingsmaatregelen. Het meerjarenperspectief tot en met 2014 is negatief en wordt steeds donkerder. Dit laatste hebben wij reeds geconstateerd bij de begroting De algemene reserve, vrij besteedbaar, van de gemeente blijft tot en met deze periode in de rode cijfers staan. Er zit dankzij de gevraagde correctie van de VVD 5 miljoen euro in de risicoreserve. Daar tegenover staat echter 12,4 miljoen aan risico s. Hierin zit opgenomen dat het tekort op Plantage de Sniep nog eens oploopt met 5 miljoen de komende jaren. Pas na 2016, dus niet gedurende deze collegeperiode, kan er worden gespaard om de extra tekorten op Plantage de Sniep om te zetten in positieve cijfers. Alleen wordt nog niet verteld hoe. Door verdergaande bezuinigingsmaatregelen of door de lasten nog verder te verhogen? Uit de Nota Lokale Heffingen, die officieel niet naar de raad is gegaan, blijkt dat er nog steeds ruimte is om de lasten verder te verhogen. De VVD is het niet eens met de ingezette koers. Wij vinden deze begroting een visieloos stuk met vooral lastenverhoging om de linkse thema s te financieren. Want ondanks het feit dat onze vrij opneembare spaarrekening negatief is, gaan we gewoon nieuw beleid voorstellen. Extra gelden voor het Loswal festival, het structureel maken van subsidies, uitbreiden van het armoedebeleid. En dat laatste ondanks de conclusie van de Rekenkamer dat het armoedebeleid in Diemen bovengemiddeld goed is. Of zijn het misschien allemaal acties voor de bühne? Want de communicatie omtrent het armoedebeleid gaat u wel wegbezuinigen. Want o wee als alle mensen die recht hebben op wat u voorstelt dat ook komen innen. Dan heeft u pas echt een probleem. Wij snappen wel dat er bij de coalitieonderhandelingen concessies zijn gedaan richting de SP. In dat licht zouden wij de wethouder van de SP willen vragen haar visie te geven op de financiële situatie van Diemen. Een en ander mede in het licht van het door de SP gevraagde nieuwe onderzoek rond de Brede School in Diemen Noord. Een andere optie dan de Tureluurweg zou ook wel eens een extra investering van miljoenen kunnen vragen. Harde keuzes ontbreken in deze begroting. Vanaf 2012 beginnen de problemen pas goed en laat de meerjarenbegroting een fors tekort zien waar nog geen maatregelen tegenover staan. Dat vraagt om moeilijke beslissingen. En die legt

4 u eerst bij de burgers en Diemense organisaties neer. U durft zelf niet met voorstellen te komen bij deze begroting. De VVD vindt dat u dan ook zo flink moet zijn de keuze voor lastenverhoging aan de burgers voor te leggen. Maar dat durft u niet. Nee, u start met de kaasschaafmethode; wegbezuinigen wat zonder moeite doorgevoerd kan worden en de rekening bij de burgers neerleggen. Zowel de OZB, de rioolheffing als de afvalstoffenheffing worden fors verhoogd. In totaal stijgen de lasten voor de Diemense inwoners in 2011 zo n 17%. Hoe is het mogelijk dat D66 hiermee instemt? U heeft immers de burgers bij de verkiezingen beloofd geen OZB verhoging door te voeren. De heer KLAASSE: Ter interruptie. Dat hebben wij niet zo beloofd. Wij hebben gezegd dat we er alles aan zouden doen om verhoging van de OZB tegen te gaan. Mevrouw WIELAGE: Ik zal u zo een uitdraai van uw website laten zien waarop staat nummer 1, geen OZB verhoging. Dat staat zwart op wit. U heeft immers de burgers beloofd dat niet te doen. En dan wel een uitbreiding van de wethoudersformatie van 0,4 fte eisen. Blijkbaar ten koste van de portemonnee van de Diemense inwoners. De VVD is in principe tegen lastenverhoging voor de burgers. Ons standpunt is steeds dat je eerst goed moet kijken naar mogelijke bezuinigingen. Dat is nu onvoldoende gebeurd. En wij kunnen u wederom vertellen dat voor de VVD bezuiniging op Veiligheid, Onderwijs, Sport en Openbare Ruimte niet aan de orde is. In ieder geval niet voordat u alles wat verder gaat dan onze kerntaken hebt aangepakt. Wat betreft de egalisatiereserve afvalstoffen valt ons op dat deze eind 2014 negatief is. Deze reserve hebben we ingesteld om fluctuaties in het tarief te voorkomen. Dat klopt beantwoord u ons, want wij willen de afvalinzameling verder versoberen. Dus de lasten worden drastisch verhoogd en de dienstverlening wordt blijkbaar teruggeschroefd. Waarom gaat u niet eerst eens praten met de Meerlanden of samenwerking nog wel zinvol is voor Diemen. Wij betalen een vermogen aan deze partij en krijgen er steeds minder voor terug. Hoe denkt de portefeuillehouder hierover? Diemen staat rood en moet veel geld lenen. Ongeveer 81 miljoen. Terwijl in 2008 nog werd uitgegaan van 25 miljoen. Dit komt met name door de sterk vertraagde bouw van Plantage de Sniep. Waar blijven de creatieve voorstellen van dit College om Diemen sterker te profileren zodat kopers Diemen überhaupt weten te vinden? De VVD zal na deze begrotingsbehandeling met een eigen voorstel hiertoe komen. Hoe dan ook, dit College maakt zich geen zorgen. We gaan gewoon door met geld uitgeven. U stelt zelfs nieuw beleid voor. En dat terwijl u weet: geld lenen kost geld. Dus hebben we nu en in de toekomst minder te besteden in plaats van meer. Maar daar heeft u het volgende op gevonden. U breidt de hypotheek op de toekomst gewoon nog verder uit. In deze collegeperiode worden de geplande werken in de openbare ruimte uitgevoerd. Dat is ook hard nodig, want anders worden we in de toekomst met nog veel hogere kosten geconfronteerd. Maar u voert wederom een financiële truc uit. Door ieder jaar te lenen, u noemt dit het activeren van aankopen, wordt de begroting aanvankelijk minder belast. Echter, de rekeningen, de aflossingen en voortdurende rentebetalingen volgen later. Na ons de zondvloed. Hoe denkt de wethouder openbare ruimte hier eigenlijk over? Wij beoordelen dit als onverantwoord financieel beleid en kunnen zonder drastische wijzigingen niet instemmen met deze begroting. U speelt met de zelfstandigheid van Diemen. U speelt met wat de burgers van Diemen nog verder kunnen dragen. U investeert niet in werk, maar in het in stand houden van de armoede. U durft niet op tijd in te grijpen en bij te sturen. U durft de inwoners van Diemen wel een worst voor te houden terwijl u weet dat Diemen naar verwachting een aantal voorzieningen zal moeten bijstellen in negatieve zin. Gelukkig is er op de vraag van de VVD een Democraten Diemen een nieuwe Staat van Reserves en Voorzieningen. Van de Staat die u heeft geleverd bij deze begroting klopt niets.

5 De VOORZITTER: Mevrouw Wielage, u heeft nog drie minuten. Mevrouw WIELAGE: Miljoenen staan verkeerd geboekt. Misschien dat u na bestudering van deze nieuwe Staat tot nieuwe inzichten komt. Wij bieden u graag hierbij onze hulp aan. En we willen middels een aantal moties en amendementen direct al een aantal voorstellen doen ter verbetering van deze begroting. Deze liggen op het terrein van het financiële herstel van de gemeente, van de Omval, en van een onderwerp die onder embargo stond en waarvan ik niet weet of ik dat hier nu kan noemen. Wij willen graag blijven meewerken aan een beter Diemen. In het belang van Diemen. Dank u wel. De VOORZITTER: Dank u wel. Ik constateer dat u drie amendementen en een motie heeft ingediend. Een amendement over de OZB, een amendement over de horeca, een amendement over de huurkosten van de Brede Hoed en een motie over het op de kaart zetten van Diemen en de Plantage de Sniep. Mevrouw WIELAGE: Ja. De VOORZITTER: Een motie Brede Hoed. Neem me niet kwalijk, twee moties en twee amendementen. Mevrouw WIELAGE: Dat is juist. Amendement VVD Garantie horeca De Omval De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op 11 november 2010, gelezen de begroting 2011 en de meerjarenbegroting , overwegende dat: - De aanbestedingsprocedure voor de horeca van De Omval geen geschikte kandidaten heeft opgeleverd; - De pachtsom per jaar zo n zou moeten bedragen, te betalen door de horecaondernemer; - De Stichting De Omval heeft besloten in samenspraak met de gemeente om de horecafunctie zelf vorm te gaan geven; - daar, waar de resultaten van deze horecafunctie te kort zouden schieten om de beoogde pacht van te dekken, reserveert de gemeente een bedrag van in totaal maximaal om de tekorten, die vanwege de horecafunctie van de Stichting De Omval zouden ontstaan gedurende de jaren 2011 t/m 2014, op te vangen; - Door de garantie van de gemeente van het gevaar bestaat dat er een verstoring van de mededinging in de horecabranche in Diemen optreedt, verzoekt het College om: - Nu er een garantiebedrag van beschikbaar is voor het dekken van initiële tekorten t.a.v. de horeca bij De Omval, opnieuw te bezien of (met deze wetenschap) er (Diemense) horecaondernemers zijn die de horecafunctie van De Omval nu wel zouden kunnen c.q. willen invullen.

6 En gaat over tot de orde van de dag. VVD-fractie Diemen Amendement VVD OZB verhoging op 0 De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op 11 november 2010, gelezen de begroting 2011 en de meerjarenbegroting , Overwegende dat Het College voorstelt de OB te verhogen met per jaar en in 2012 nog eens met ; De doorgevoerde stijging 5,33% is in 2011 is 1,83% hoger dan de macronorm die door het Rijk is vastgesteld; De voorgestelde stijging dus bovengemiddeld is voor een gemeente in Nederland; Ook de afvalstoffen heffing en de rioolheffing worden verhoogd. De opbrengst hiervan in 2011 is en in ; Dit in totaal een lastenverhoging betekent van 17% - 19%. Stelt vast De optelsom een onevenredige lastenverhoging betekent voor de burgers; Afvalstoffenheffing en riool heffing wordt vastgesteld op basis van kostendekkendheid; dit voor de OZB niet geldt Draag het College op De OZB verhoging niet door te voeren; dit te financieren in 2011 door het schrappen van nieuw beleid door het College zelf vast te stellen; Uit een verlaging van de subsidies aan de SWD met 10% van 2012; of door inkomensverhogende maatregelen te treffen bijvoorbeeld in de vorm van extra reclameborden En gaat over tot de orde van de dag. VVD-fractie Diemen Motie VVD - Extra huurkosten Brede Hoed De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op 11 november 2010, gelezen de begroting 2011 en de meerjarenbegroting , Overwegende dat De bouw van de Brede hoed tot onbekend tijdstip is uitgesteld; De extra kosten van de huur daardoor niet gemaakt zullen worden; De financiële positie van Diemen zwak te noemen is

7 Draag het College op Om de extra huurkosten van de Brede Hoed geheel te schappen uit de begroting van 2011 en dit vrij te laten vallen in de algemene reserve of een vermindering van de lasten die doorbelast worden aan de burger; En gaat over tot de orde van de dag. VVD-fractie Diemen Motie VVD Zet Diemen op de kaart en stimuleer de verkopen op Plantage De Sniep De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op 11 november 2010, gelezen de begroting 2011 en de meerjarenbegroting , Overwegende dat De rentelasten van Plantage de Sniep een enorme belasting voor de begroting betekent; De huizen verkopen nog niet lijken aan te trekken; Diemen relatief onbekend is als goed woongebied in de omgeving van Amsterdam; Dit een extra nadeel vormt voor de verkopen van de huizen op Plantage de Sniep Stelt vast Dat het College nog geen plan van aanpak aan de raad heeft gepresenteerd om de verkopen op Plantage de Sniep te stimuleren; Het College nog geen plan van aanpak heeft gepresenteerd om Diemen beter te profileren in de regio Draag het College op Nog voor het einde van 2010 met een nieuwe, vraaggerichte invulling van Plantage de Sniep te komen; Nog voor het einde van 2010 met een plan van aanpak over de communicatie van Plantage de Sniep en Diemen als aantrekkelijk woongebied te komen; dit te realiseren middels een minimale financiële inspanning; Hiermee uiterlijk eerste kwartaal van 2011 te starten En gaat over tot de orde van de dag. VVD-fractie Diemen De VOORZITTER: Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan de heer Verheuvel van de Partij van de Arbeid.

8 De heer VERHEUVEL: Mevrouw de voorzitter, leden van het college, leden van de raad en andere belangstellenden. Wij zijn er trots op dat het collegeprogramma van het nieuwe college recent zo veel steun heeft gekregen in de raad. Daaruit blijkt dat de hoofddoelstellingen die dit college heeft gesteld door een ruime meerderheid van de raad worden onderschreven. En dat is juist nu zo belangrijk, omdat het financiële meerjarenperspectief van onze gemeente niet rooskleurig is. Wij zullen de komende jaren het hoofd moeten bieden aan maatregelen van de rijksoverheid die enerzijds bestaan uit bezuinigingen en anderzijds uit het overhevelen van taken naar de lokale overheid zonder dat daarmee ook budget wordt overgeheveld. Het is op dit moment echter nog niet geheel duidelijk wat de omvang van deze maatregelen zal zijn. Het college houdt rekening met een structurele korting die oploopt tot 1,5 miljoen in 2014 en wij onderschrijven deze visie. Daarnaast worden wij als gemeente specifiek getroffen door de slechte situatie op de huizenmarkt waardoor er vertraging optreedt bij de verkoop van de huizen op Plantage de Sniep. Deze vertraging leidt tot grote renteverliezen, waarvan de omvang op dit moment overigens ook nog niet duidelijk is. In deze situatie is het nemen van maatregelen noodzakelijk. Vanzelfsprekend zal er ingrijpend bezuinigd moeten worden. Voor het sluitend maken van de begroting 2011 is daar door het college nu al een begin mee gemaakt. De betreffende voorstellen van het college worden door onze fractie onderschreven. Voor de jaren daarna wenst het college in overleg met de raad tot verdergaande maatregelen te komen, nadat die zijn besproken met organisaties en inwoners van Diemen. Wij zijn het met dit voornemen helemaal eens, omdat het van belang is om keuzes te maken die kunnen rekenen op een groot draagvlak onder de bevolking. Daar komt bij dat het in de komende maanden waarschijnlijk ook duidelijk wordt wat de gevolgen zijn voor Diemen van het in onze ogen kille bezuinigingsbeleid van het nieuwe rechtse kabinet. Wat wij bijzonder waarderen in het beleid van dit nieuwe college, is dat het bij de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen de durf toont om datgene centraal te stellen wat Diemen maakt tot een gemeente waarin het goed wonen en werken is. Wij denken daarbij vooral aan de goede voorzieningen en het rijke verenigingsleven dat Diemen kent. Sterker nog, in tegenstelling tot de nieuwe regering, die mensen met een minimuminkomen in de kou laat staan, toont het college zelfs de durf om extra te investeren in sociaal beleid. De heer MULDER: Ter interruptie. Meneer Verheuvel, gister heb ik met veel belangstelling gehoord hoe het wetenschappelijk bureau van de PvdA, uw eigen organisatie, het failliet van het bestaande minimabeleid en het sociale beleid heeft aangekondigd. Kunt u uw visie geven op uw voorstellen in relatie tot het wetenschappelijk bureau van de PvdA zoals dat gister uitgesproken is? De heer VERHEUVEL: Nee dat kan ik niet. Dat gaat te ver op dit moment, dus ik ga verder met mijn betoog. De heer MULDER: Dat verbaast mij niets. De heer VERHEUVEL: Daarnaast wenst dit college te investeren in onder meer de inrichting van de openbare ruimte, het verbeteren van de dienstverlening, het verbeteren van de veiligheid en maatregelen op het gebied van een groene en duurzame woon- en werkomgeving. Onze fractie is het met dit beleid van harte eens, want stilstand is achteruitgang. Ook wij als PvdA-fractie hebben ambities en die laten wij ons op basis van de financiële situatie niet ontnemen. Wij zijn er daarnaast van overtuigd dat de inwoners van Diemen ook niet zouden willen dat wij door de bezuinigingen in een neerwaartse spiraal

9 terecht zouden komen, waar het gaat om bijvoorbeeld de dienstverlening vanuit de gemeente en het veiligheidsbeleid. De bevolking heeft er volgens ons juist begrip voor dat er van hen een extra financiële bijdrage gevraagd wordt in de vorm van het verhogen van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Mevrouw WIELAGE: Ter interruptie. Op basis waarvan trekt u die conclusies? Want ons bereiken hele andere geluiden. De heer VERHEUVEL: Dat spijt me. Ons bereiken de geluiden die ik net heb verwoord. Goede voorzieningen kosten nu eenmaal geld en wij vinden het terecht dat de rekening daarvan voor een deel op het bordje van de inwoners wordt gelegd. Over de inhoud van de programma s en de financiële vertaling daarvan in de begroting 2011 volstaan wij met het maken van enkele opmerkingen. Zo vlak na de start van het nieuwe college hebben wij geen behoefte aan het indienen van moties of amendementen. Naar aanleiding van programma 0 Bestuur en Dienstverlening merkt het college op dat zij continu blijft werken aan de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Wat wij in dit kader in deze begroting missen, is een overzicht van de kosten van het ambtelijk apparaat, zowel in zijn totaliteit als per programma. Wij zouden graag mee willen denken over het beheersbaar maken van deze begrotingspost die ongeveer 15% uitmaakt van de totale gemeentelijke lasten, maar dat wordt ons op deze manier niet echt makkelijk gemaakt. Daarnaast missen wij per programma een overzicht van de geoormerkte bijdragen die wij per programma van het Rijk of van andere subsidiegevers toegekend krijgen. Mevrouw WIELAGE: Ter interruptie. Meneer Verheuvel, de raad is toch uitgebreid geïnformeerd over het hele traject Koers op Kwaliteit en de begrootte reorganisatie die daar heeft plaatsgevonden. En de gemeentesecretaris heeft ons toch ook duidelijk aangegeven dat wij eigenlijk al op een niveau zitten waarop we niet meer terug kunnen gaan daarin. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? De heer VERHEUVEL: Het gaat om de structuur van de begroting, niet meer dan dat. Dat maakt het onmogelijk om een goed oordeel te vellen over de prioriteitstelling in de komende jaren, aangezien wij op deze manier niet kunnen weten wat het financiële effect is van het eventueel niet meer uitvoeren van bepaalde vormen van dienstverlening. Graag vernemen wij van het college of zij de raad het komende jaar op deze twee onderdelen inzicht kan geven. Naar aanleiding van programma 1 Veiligheid en openbare orde zien wij uit naar het uitvoeringsplan voor 2011 als onderdeel van het door de raad vastgestelde integrale veiligheidsbeleid. Wij vragen het college ons te informeren tijdens welke informatieve raadsvergadering dit uitvoeringsplan aan de orde komt. Het veiligheidsbeleid gaat ons zoals u weet zeer aan het hart en wij dringen er op aan dat dit uitvoeringsplan voortvarend wordt aangepakt. Naar aanleiding van programma 3 Onderwijs en Kinderopvang zouden wij graag door het college geïnformeerd willen worden over de actuele stand van zaken met betrekking tot de Stichting Openbaar Onderwijs in Diemen. Daarnaast maken wij ons zorgen over de berichten dat de geoormerkte subsidiegelden voor voor- en vroegschoolse educatie de komende jaren dalen van naar Naar aanleiding van programma 4 Welzijn en cultuur merken wij op dat wij de activiteiten van het ambulant jongerenwerk onderbelicht vinden. Wij vragen het college hier meer aandacht aan te besteden, omdat wij van mening zijn dat van deze activiteiten een belangrijke preventieve werking uitgaat. De VOORZITTER: Meneer Verheuvel, u heeft nog drie minuten.

10 De heer VERHEUVEL: Naar aanleiding van programma 5 Sport en recreatie zijn wij verheugd over de positieve berichten die ons bereikt hebben over de belangrijke functie die onze nieuwe sporthal Voordewind nu al heeft voor de Diemense sportverenigingen. Verder merken wij op dat wij het jammer vinden dat de raad voorafgaande aan deze begrotingsbehandeling niet de beschikking heeft over de evaluatie van de inzet die wij de afgelopen jaren aan verenigingsondersteuning hebben besteed. Kan het college toezeggen dat verenigingsondersteuning, in welke vorm dan ook, gecontinueerd zal worden de komende jaren wanneer daar behoefte aan blijkt te zijn? Ter zake van het Diemer Festijn en het Loswal festival zijn wij van mening dat deze in welke vorm en omvang dan ook behouden moeten blijven, omdat zij zorgen voor binding binnen onze gemeenschap. Kan het college inzicht geven in de toekomst van deze evenementen? Wij vragen dit omdat hierover bij de speerpunten van het beleid niets gezegd wordt. Naar aanleiding van programma 6 Participatie, inkomen en zorg zijn wij enthousiast over de maatregelen die het college als nieuw beleid voorstelt, omdat hieruit blijkt dat dit college ook in financieel moeilijke tijden voorrang geeft aan het in stand houden en zelfs aan het vergroten van de solidariteit tussen de verschillende inkomensgroepen in onze gemeente. Van een college dat dat in haar vaandel heeft, maken wij graag deel uit. Wij wensen het college ten slotte veel wijsheid en energie toe de komende jaren en wij hopen ook dat het college, in goede samenspraak met alle partijen in de raad, Diemen door de moeilijke jaren zal loodsen die ons in financieel opzicht te wachten staan. Wij hebben daar overigens alle vertrouwen in. Dank u wel voor uw aandacht. De VOORZITTER: Dank u wel meneer Verheuvel. Ik wil graag het woord geven aan mevrouw Herder van Leefbaar Diemen. Mevrouw HERDER: De begroting 2011 en de Meerjarenbegroting leest als een mooi sprookje. Want dat is het, het kan niet mooier. Er worden allerlei beloften gedaan, zoals een goed sociaal beleid, een groen een duurzame woon- en werkomgeving, de inrichting, veiligheid en de realisatie van nieuwbouw om maar een paar voorbeelden te geven. En kijk eens aan, er wordt zelfs nog zo n vijf ton voor nieuw beleid uitgetrokken. Leefbaar Diemen vraagt zich af: wie zal dat betalen? Gezien onze financiële positie en het feit dat we niet snel een verbetering zullen zien is dit levensgevaarlijk. Dus snel ingrijpen is onvermijdelijk. De begroting moet nu helaas een duidelijk signaal afgeven dat alles tot een minimum beperkt wordt. Geld wat er niet is, kan niet worden uitgegeven. Waarom doet dit college het dan wel? De Meerjarenbegroting is mogelijk nog zorgelijker. Beloftes worden gedaan, er wordt gespaard voor een positieve algemene reserve, bedragen worden gedoteerd. Maar ondertussen zijn de jaren na 2014 vogelvrij verklaard. Dan is het op en kunnen wij de tent wel sluiten. Dit baart ons zorgen. Het feit dat meerjarenbegrotingen zo fluctueren is erg verontrustend. Het lijkt wel of dit college de brief van de Provincie van oktober 2009 met betrekking tot de vorige begroting van 2010 helemaal vergeten is. Begrijpen wij goed dat het college ervan uitgaat dat de Provincie ook van sprookjes houdt en elk jaar reikhalzend uitkijkt naar het nieuwste fabeltje? Kom op, laten we de crisis eens serieus tegemoet treden. De kranten staan bol van de verhalen over gemeenten die de belastingmaat tot het uiterste tarten. Hele lijsten van gemeenten worden bijgehouden welke de goedkoopste en de duurste zijn. Heel gemakkelijk om de burgers met een lastenverzwaring voor de problemen te laten opdraaien. Leefbaar Diemen is van mening dat er onvoldoende is gezocht naar verantwoorde besparingen in eigen huis, uitvoeringstaken en subsidies. Besturen is vooruitzien. Dat klinkt heel mooi, maar is net zo moeilijk als het klinkt. Desondanks verwacht iedereen het wel van zijn gemeente. De raad heeft de controlerende functie en daardoor moeten wij met een stofkam door de begroting heen. Klopt het wel wat hier allemaal staat? Ontvangen wij wel de juiste informatie? Dit zijn vragen die elk zichzelf respecterend raadslid moet stellen op het

11 moment dat de begroting in de brievenbus valt. Wij zijn afhankelijk van de informatie die het college biedt. In dat licht is het onbegrijpelijk om regelmatig te constateren dat het college soms niet weet waar ze over praat. Gelukkig snellen goedwillende ambtenaren toe om de benauwde wethouder zuurstof toe te dienen zodat er dan toch nog een verklaring komt. Voor de duidelijkheid, we hebben het niet over foutjes, we hebben het over vijf miljoen plus of min. U wordt door de burger betaald om de zaken op orde te hebben. Over de hoogte van uw vergoeding is toch ook geen onduidelijkheid? Leefbaar Diemen mist bij dit college de wil om echt beleid neer te zetten. Diemen verdient een beleid dat staat als een huis. De gemeente Diemen is op veengrond gebouwd, dus heien is toch echt noodzakelijk. Wij hebben te lang op te grote voet geleefd. Daar betalen we nu de rekening voor. Op gevaar af dat ik nu herhaling val, er zijn veel zaken te benoemen waar beter naar gekeken moet worden. Noem maar op: minder dotaties, besparingsruimte zoeken bij het onderhoud, openbare ruimten en kunstwerken. Bijvoorbeeld geen reflecterende straatnaamborden. Neem de SWD eens wat beter onder de loep. Krijgt de Diemense burger hier echt waar voor zijn geld? Is het nou echt nodig? Kijk eens langs uw politieke voorkeur en vraag uzelf af of dit alles in deze crisis iets is waar de Diemenaar echt op zit te wachten. Het moet met minder kunnen. Een goed sociaal beleid, daar staan wij helemaal achter. Maar hier geldt ook, regeren is duidelijk zijn. Je kunt niet de referteperiode verlagen van vijf naar drie jaar en de minimumnorm optrekken naar 115% zonder de burgers hiervan op de hoogte te stellen. Leefbaar Diemen vindt dat er niet gekort mag worden op de informatievoorziening met betrekking tot het minimabeleid. Er zijn legio zaken te bedenken waar wel op gekort kan worden, zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke bedrijfsvoering. Terug naar het mooie sprookje. Een sprookje eindigt altijd met de gevleugelde woorden en zij leefden nog lang en gelukkig. Was dat maar zo. Helaas zijn wij te oud voor sprookjes en we hopen dat het college in deze tijd van crisis met de begroting wat meer met de beide benen op de grond gaat staan. Leefbaar Diemen kan het niet genoeg herhalen, de Diemense bevolking verdient beter. Dat heeft niets met links of rechts te maken, maar alleen met gezond verstand. Wij zullen vier moties indienen. Een over het stukje Polderland, een over WWB, een over de GGD en een motie over de mantelzorgers. Amendement Beperken van het voorlichtingsbudget WWB De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op 11 november 2010 Constaterende, dat er in de begroting 2011 gesproken wordt van een bezuiniging van euro ten opzichte van de euro van 2010 op het budget van de voorlichting met betrekking tot de minimaregelingen, Constaterende, dat er aangegeven wordt dat er in de vorige periode veel aandacht is geweest voor het tegengaan van het niet-gebruiken en het voorlichten over de minimaregelingen, Wetende, dat het tij nog steeds niet is gekeerd als het gaat om de recessie en dat dit tot gevolg kan hebben dat er in de toekomst meer mensen gebruik zullen moeten maken van minimaregelingen, Er vanuit gaande, dat het college zwaar insteekt op het minimabeleid, met name het terugbrengen van de referte periode van 5 naar 3 jaar en het verhogen van de bijstandsnorm naar 115%,

12 Overwegende, dat het dan wel prettig zou zijn als de mensen, die het aangaat en mensen, die het zal aangaan in de nabije toekomst, hiervan zouden weten, Draagt het college op deze financiering ten koste van het voorlichtingsbudget terug te draaien, En gaat over tot de orde van de dag. De fractie van Leefbaar Diemen Motie Invulling locatie voormalig woonwagenkamp in Polderland De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 11 november 2010, Overwegende, dat de locatie woonwagenkamp Polderland voorlopig geen andere bestemming heeft, Wetende dat gemeenschapszin een belangrijk element is in het invullen van een bestemming en dat het de beleving en de veiligheid van een buurt ten goede zal komen, Constaterende, dat hier draagvlak voor is vanuit het wijkgericht werken en het Groenplan, In gedachte nemende, dat het voor een buurt belangrijk kan zijn haar eigen initiatieven te ontwikkelen, Beseffende, dat er legio invullingen te bedenken zijn, In acht nemende, dat de buurt hier zelf over zou moeten kunnen beslissen en in consensus moet handelen, Draagt het college op via het wijkgericht werken een bijeenkomst te organiseren om te onderzoeken of er draagvlak is voor een gemeenschappelijk initiatief, En gaat over tot de orde van de dag, De fractie van Leefbaar Diemen Motie Met betrekking tot de hygiëne van scholen in Diemen De gemeente raad van Diemen in vergadering bijeen op 11 november 2010, Wetende dat de gemeente Diemen een goed samenwerkingsverband met de GGD in Amsterdam heeft, dat op diverse fronten van de gezondheidzorg opereert, actief en preventief, Overwegende, dat er 7 basisscholen in Diemen zijn en dat deze scholen veel leerlingen tellen. Dat veel van deze leerlingen ook gebruik zullen maken van de toiletten, die op de scholen aanwezig zijn en hygiëne een aandachtspunt is. Ook kennen de scholen andere plekken waar het niet denkbeeldig is dat daar de nodige ziektekiemen aanwezig zijn, Beseffende, dat, als men het niet zo nauw neemt met deze hygiëne, het al gauw uit de hand kan lopen, met alle gevolgen van dien,

13 Ervan uitgaande, dat preventief monitoren een kostenbesparende werking zal hebben en het ziekteverzuim van leerling en leerkracht zal verminderen, Draagt het college op te onderzoeken of binnen het kostenplaatje van het pakket van de GGD het toetsen van de hygiëne op de Diemense scholen zou kunnen worden opgenomen, En gaat over tot de orde van de dag, Fractie van Leefbaar Diemen. Motie Vrijkaart blauwe zone mantelzorger De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen op 11 november 2010 Constaterende dat in de begroting 2011 de tarieven voor de blauwe zone zijn verhoogd. Dat mantelzorgers meestal niet voor 1 a 2 uur zorg verlenen, maar langer met zorg bezig zijn. Dat door de blauwe zone de mantelzorger financieel extra wordt belast. Wetende dat Amsterdam aan mantelzorgers in een betaalde zone ontheffing verleent. Verzoekt het College in navolging van Amsterdam mantelzorgers in de blauwe zone een vrijkaart te verlenen, zodat het financiële aspect geen rol hoeft te spelen bij de mantelzorger. En gaat over tot de orde van de dag Fractie Leefbaar Diemen. De VOORZITTER: Dank u wel mevrouw Herder. Ik heb hier gekregen een amendement over de WWB en drie moties. Ja? Dank u wel. We blijven allemaal heel netjes binnen de tijd. Mijn complimenten. Mag ik de fractievoorzitter van GroenLinks het woord geven, mevrouw Uiterdijk? Mevrouw UITERDIJK: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Geachte raad, geacht college, geachte aanwezigheid van binnen en buiten het gemeentehuis. De beschouwing van GroenLinks op de begroting 2011 en het Meerjarenperspectief van de gemeente Diemen. De begroting zoals deze nu ter vaststelling voor ons ligt, heeft voor 2011 gelukkig een gunstig perspectief. Daarna moet er echter in drie jaar in flinke stappen toegewerkt worden naar een structurele bezuiniging die moet uitkomen op rond de 1,8 miljoen jaarlijks in de jaren na Mevrouw WIELAGE: Ter interruptie. Vindt u het niet raar dat met name na 2014 de grote bezuinigingszaak komt? Waarom gebeurt dat niet binnen deze collegeperiode? Mevrouw UITERDIJK: Ik geef in mijn beschouwing alleen aan waar we uitkomen na deze collegeperiode. That s all. Dank u wel. Mevrouw WIELAGE: Daar was ik al bang voor.

14 Mevrouw UITERDIJK: Sommige geven in 2014 en wij geven na Dat biedt dus een perspectief waarvan wij ons bewust zijn. En ik denk dat u dat ons niet kwalijk zal nemen. Daarbij hebben we nog geen zekerheid hoe Diemen er in de komende jaren financieel voor komt te staan. Dat bent u met me eens, dat zegt u namelijk zelf ook vaak genoeg. De nieuwe regering is niet alleen van plan om op het gemeentefonds te bezuinigen, er zullen ook taken doorgeschoven worden van de landelijke overheid naar de gemeenten. Het is nog lang niet zeker of daarbij toereikend budget wordt overgeheveld om die taken uit te voeren. In dit perspectief is de meerjarenraming op dit moment voor geen enkele gemeente goed in te schatten, dus ook niet voor Diemen. Wij hopen dat dit bij de Kadernota in 2011 beter mogelijk zal zijn. De bezuinigingen van de regering moeten de gevolgen van de crisis, waarbij de overheid met geld van alle Nederlanders de banken overeind heeft gehouden, repareren. Het is de vraag of het echt nodig is om uiteindelijk op structureel 18 miljard in 2014, 25 miljard in 2015, uit te komen. Het is ook de vraag of dergelijke grote-bedragenbezuinigingen de aangeslagen economie werkelijk vooruit helpen als ze tegelijkertijd flinke delen van de samenleving verlammen. Nu al komt duidelijk naar voren uit het regeringsbeleid dat het vooral op de provincies en gemeenten aan zal komen om de samenleving draaiende te houden. Om dat mogelijk te maken is een goede heroverweging op de uitgaven van de gemeenten onontkoombaar en zijn ook extra inkomsten nodig. Mensen met werk zullen er in koopkracht per saldo niet op achteruitgaan, zo belooft de regering. Maar dat kan betekenen dat er extra gekort moet worden op de bijstand. De regering wil de bijstand omlaag brengen en wil tegelijkertijd zelfs ingrijpen in het eigen beleid van de gemeenten voor de inkomensondersteuning. De heer MULDER: Ter interruptie. Het klopt dat de koopkracht overeind kan blijven. Behalve als een gemeente 17% in zijn lasten gaat verzwaren. Dus niet deze regering zorgt voor een lastenverzwaring van de burgers, maar dat doet de gemeente Diemen, in casu het college. Die constatering doe ik. Mevrouw UITERDIJK: Ik ben het helemaal met u eens. De regering kan het beloven, omdat de taken worden doorgeschoven naar de gemeenten zonder budget. Daar zal ik duidelijk op uitdraaien. U ziet het al. Dank u wel. De heer MULDER: Het klopt dat ik dat zie. Ik stel dus ook vast dat u een totaal gebrek aan visie en verantwoordelijkheid heeft om gewoon binnen het beschikbare budget wel de doelen te bereiken. Sterker nog, u legt, als u dit beleid ondersteund, de verantwoordelijkheid bij de burgers neer. Vertelt u maar waar wij moeten snijden, want wij durven het zelf niet! Mevrouw UITERDIJK: Ik zal hier zo meteen op ingaan meneer Mulder. De heer Tokkie: Ter interruptie mevrouw de voorzitter. Ik heb net al naar meneer Verheuvel moeten luisteren en ik luister nu naar mevrouw Uiterdijk. Ik zal het toch op prijs stellen als we landelijke zaken gewoon in Den Haag laten. Dat u het niet kunt hebben dat u blijkbaar niet in deze regering zit, dat zal wel. Maar laten we ons hier gewoon beperken tot Diemense zaken. Mevrouw UITERDIJK: Ik zal u straks uitleggen wat wij van het regeringsbeleid vinden. Ik wil nu graag gaan want ik heb ook maar tien minuten totaal. Dit betekent bijvoorbeeld dat het Diemen verboden kan worden de inkomensgrens voor bijzondere bijstand van 110% naar 115% te verhogen. Ook de begeleiding van mensen naar werk zal door de regering worden ingekrompen. Het zal in de komende begrotingsperiode op deze manier niet makkelijk

15 worden het huidige sociale beleid van de gemeente Diemen gestand te doen. Wat GroenLinks betreft gaat dat echter wel gebeuren. Naast alle bezuinigingen is de gemeente Diemen ook gedwongen te sparen. We sparen voor vele miljoenen die we voor het exploitatietekort op De Sniep bijeen brengen. Deze situatie is helaas ook een gevolg van de bankencrisis. Als gevolg van deze crisis is de huizenmarkt vastgelopen en gaat nieuwbouw van woningen dus veel trager dan gepland was. De heer TOKKIE: Ter interruptie. Mevrouw UITERDIJK: Ik wilde wel graag even mijn zin afmaken. Ik vind interrupties prima, maar die hoeven niet voorop. De heer TOKKIE: Het debakel op De Sniep komt omdat de gemeente de saneringskosten op zich heeft genomen. Dat heeft niets met de bankencrisis te maken. Mevrouw UITERDIJK: Dan verschillen wij daarover van mening. De heer MULDER: Ik stel vast dat in dit hele verhaal een beetje lijdzaam naar Den Haag gekeken wordt. Kunt u ook gewoon to the point komen en uitleggen wat dat nou voor Diemen betekent? Mevrouw UITERDIJK: Ja hoor. Als u verder wilt luisteren. Ik ben niet echt van plan om op interrupties in te gaan want dat vind ik zonde van mijn tijd. Uw interrupties zijn tot nu toe zonde van mijn tijd. De heer MULDER: Mevrouw de voorzitter. De VOORZITTER: Ik denk dat het goed is dat we elkaar de ruimte geven om interrupties te plaatsen. Een waardeoordeel hoeft daar niet bij. Ik stel voor dat mevrouw Uiterdijk nu de kans krijgt om haar betoog af te maken, al of niet geïnterrumpeerd. Maar ik ga ervan uit dat dat over de inhoud gaat. De heer MULDER: Ik wil één korte opmerking maken. Respect begint hier. Mevrouw UITERDIJK: Ik heb hier geen commentaar op. Voor deze tegenvaller op De Sniep sparen we in de komende jaren in totaal bijna 29 miljoen bij elkaar. Zolang we in staat zijn aan onze spaaropdracht voor De Sniep te voldoen kunnen we niet echt zeggen dat we een armlastige gemeente zijn. We moeten daarom met grote zorgvuldigheid kijken naar de manier waarop we verdere bezuinigingen in Diemen inrichten in de komende jaren. Voor GroenLinks betekent dit dat cruciale voorzieningen voor de sociale samenhang, gezondheid en welzijn in Diemen behouden dienen te blijven en dat we uitgaan van het gegeven dat de sterkste schouders kunnen helpen de lasten te dragen. Het college stelt voor in de komende maanden in goed overleg met de fracties in de raad, met het maatschappelijk middenveld en met betrokken Diemenaren, de juiste keuzes te maken om straks de begroting sluitend te krijgen voor de jaren 2012 en verder. De VOORZITTER: Mevrouw Uiterdijk, u heeft nog drie minuten. Mevrouw UITERDIJK: GroenLinks vindt dit een solide voorstel en geeft dit proces de hoogste prioriteit. Wij vragen het college dan ook om aan te geven welke andere projecten op

16 de termijnagenda verschoven worden om in de komende maanden, ook in de ambtelijke organisatie, de volle ruimte aan dit proces te kunnen geven. Al sparend en bezuinigend blijft het naar de mening van GroenLinks ook nodig om in de toekomst van de gemeente te blijven investeren. Immers, de nieuwe regering heeft het uitsluitend en alleen over onze schulden als ze het over geld heeft en stelt onze kinderen niet op te willen zadelen met onze schulden. In de visie van GroenLinks is het echter zo dat financiële schulden, juist op termijn, ingelost kunnen worden, maar dat schulden aan onze kinderen in de vorm van onherstelbare schade aan leefomgeving, sociale structuur en groen en gebrek aan inzet op duurzame energie, later juist veel moeilijker te repareren zijn. GroenLinks stemt daarom van harte in met de inzet van de huidige coalitie in de begroting en de meerjarenraming om in de komende periode ook te durven investeren, waar nodig, in een duurzame, groene, gezonde en cultureel en sociaal stevige toekomst voor Diemen. Dat verdienen de Diemenaren. Wij gaan akkoord met de Begroting 2011 en de voorstellen daarbij. Uit voorzorg voor de jaren die voor ons liggen stemmen wij ook in met het voorstel van het college om het positief begrotingssaldo van 2011 toe te voegen aan de algemene reserve. Dus bij de begroting zelf dienen wij geen moties in. Maar ingegeven door de actualiteit in de media over de eventuele verkoop van delen van het Diemerbos omdat Staatsbosbeheer daar eigenaar van is, waarvan wij burgers dachten dat dat was gedaan om het beheer, hebben wij een motie om het college op te roepen om op die mogelijkheid te reageren naar onze regering. Dank u wel. De heer TOKKIE: Ter interruptie. De VOORZITTER: Dank u wel mevrouw Uiterdijk. Een moment meneer Tokkie. Een motie met betrekking tot de verkoop Diemerbos, dat is motie nummer 6. Meneer Tokkie. De heer TOKKIE: Mevrouw Uiterdijk, ik hoor u net zeggen, en ik heb u echt uw zin af laten maken dit keer, dat de regering in Den Haag het altijd over onze schulden heeft. Nu ben ik maar een simpele bankier, maar realiseert u zich als je schulden vooruitschuift in de toekomst, dat de rentelast dan stijgt en dat het totale bedrag dat je moet terugbetalen hoger wordt? En dat je daarmee dus je kinderen opzadelt? Mevrouw UITERDIJK: Meneer Tokkie, dat hoeft niet zo te zijn. We hebben voorbeelden dat de rente fluctueert en dat het soms wel mee kan vallen en dat het soms tegen kan vallen. De VOORZITTER: Meneer Tokkie, ik stel voor dat we dit debat niet nu voeren. Mevrouw Uiterdijk heeft haar bijdrage beëindigd, dank u wel. Ik wil graag meneer Tokkie zelf als fractievoorzitter van het CDA de gelegenheid geven om ons zijn algemene beschouwing te laten horen.

17 Motie Verkoop Diemerbos De Gemeenteraad van Diemen, bijeen op donderdag 11 november 2010, Gezien - het regeerakkoord, waarin Staatsbosbeheer de opdracht krijgt voor 100 miljoen euro aan gebieden te verkopen, gelegen buiten de Ecologische Hoofdstructuur ( EHS), - de berichten in de pers (Radio 1 vrijdag 29 oktober; de Volkskrant zaterdag 30 oktober) dat Staatsbosbeheer aangeeft dat dan ook het Diemerbos, gelet op de hier gangbare prijzen voor bouwgrond, in aanmerking zou kunnen komen voor verkoop. Overwegende dat - het Diemerbos deel uitmaakt van een rijksbufferzone, ingesteld als onderdeel van het recreatiegebied Groengebied Amstelland, - er op dit moment 1.7 miljoen euro wordt geïnvesteerd in verbetering en uitbreiding van het recreatiegebied, - in de recent vastgestelde provinciale structuurvisie het Diemerbos onderdeel uitmaakt van de EHS, - het Diemerbos deel uitmaakt van de groene longen rondom de stedelijke gebieden en zó, bij de toenemende stedelijke verdichting, een onmisbare groene en recreatieve functie vervult. Spreekt als zijn mening uit - dat verkoop van het Diemerbos als bouwgrond een niet omkeerbare en onacceptabele aantasting van het leefklimaat in de regio zal betekenen. Verzoekt het College - deze motie ter kennis van de regering en het parlement te brengen. En gaat over tot de orde van de dag De fractie van GroenLinks. De heer TOKKIE: Zo. Goedenavond allemaal, dan heb ik iedereen gehad. Het is dit jaar op de kop af twintig jaar geleden dat ik begon in de Diemense politiek mevrouw de voorzitter. U begrijpt, ik kan er inmiddels een boek over schrijven. Al mijmerend denk ik soms na over die oude tijd. Heel veel dingen hadden wij vroeger nog niet. Dus het zal redelijk behelpen zijn geweest toen. Ik vraag me zelfs af of we de gemeente toen wel goed konden besturen. We hadden bijvoorbeeld geen griffier. Van een raadslid werd verwacht dat deze geheel zelfstandig een motie of een amendement kon schrijven en ook dat hij of zij het verschil tussen die twee wist. Als je geluk had kon je een ambtenaar vragen om je te helpen bij een moeilijke vraag. Maar ja, voor je het wist was je vraag al doorgespeeld in het apparaat en kwam de wethouder gelijk met een inhoudelijke reactie. Diezelfde wethouder zat overigens ook de commissievergadering voor en gaf zelf antwoorden op de vragen die werden gesteld. We hadden ook geen auditcommissie en geen werkgroep communicatie. Van een presidium of agendacommissie hadden we nog nooit gehoord. De agenda voor de raad werd wel door de ambtenaren en het college gemaakt. Als we diensten gingen uitbesteden, wat we overigens bijna nooit deden, dan werd een vertrouwde bekende leverancier gezocht. Daar deden we toch

18 al tot grote tevredenheid jaren zaken mee. Van Europese aanbesteding hadden we nog nooit gehoord. Een eigen handhavingsafdeling hadden we niet. Ook waren er geen jongerenwerkers, geen ouderenadviseurs, geen buurtconciërges en geen ombudsman of sociaal raadvrouw. Als er een auto fout geparkeerd stond of er was een andere vorm van overlast dan nam onze burgemeester contact op met de groepscommandant van de Rijkspolitie en die stuurde daar direct agenten op af. Het overleg met de politie vond plaats op het gemeentehuis en de groepscommandant had slechts de verantwoordelijkheid over Diemen en we hadden een korps van tussen de veertig en vijftig agenten. Ook graffiti en rondhangende jongeren werden aangesproken op hun gedrag door diezelfde agenten. De groepscommandant wilde immers dat de burgemeester tevreden was. Het aantal aangiftes van diefstallen uit auto s en straatroven bedroeg een tiende van wat we heden ten dage scoren. We hadden geen steunpunt voor de ouderen, die kwamen gewoon naar het gemeentehuis. De straten waren keurig onderhouden en de opzichter nam alle schades mee als hij op zijn fiets de wijken doorkruiste. Prullenbakken en lantaarnpalen waren heel en als er al eens eentje kapot was dan was dat dezelfde week geregeld. En, kostte die aanpak veel geld? De begroting bedroeg rond de 40 miljoen guldens, een fractie van wat we nu nodig hebben. Beste burgers van Diemen, waar is het toch misgegaan? Feit is dat heel veel zaken die vroeger in de buurt of in het gezin werden opgelost nu op de schouders van de overheid worden gelegd. Zo hoorde ik laatst: Waar kunnen we moeder kwijt want we moeten op wintersport. Dat toenemende beroep op de overheid is iets van de burger, maar de gemeente kan wel een rol spelen in het bepalen waar we als overheid wel of niet geld in willen investeren. In dat licht moeten we ook eens nagaan waar we onze middelen inzetten. Zijn dat schaarse middelen? Nou nee, als er nog ruimte is voor subsidies waarvan je het nut ter discussie kunt stellen zijn de middelen niet schaars. Wij kiezen ervoor om dat niet nu te doen maar samen met de rest van de raad in 2011 een zorgvuldige afweging te maken. Wel zien wij al een behoorlijk aantal doublures, voornamelijk onder maatschappelijke dienstverlening en ook in handhaving en toezicht treden diverse partijen op. Onze gemeentelijke handhavers volstaan daarbij wat ons betreft en kunnen mogelijk worden uitgebreid. Het is niet zinnig die taken bij verschillende partijen te beleggen. Dat zorgt alleen maar voor veel extra overleg en een vergadercultuur. Echter, het rücksichtloss schrappen van alle subsidies onder Welzijn, zorg en cultuur lost het financieel probleem van de gemeente niet op, we praten over slechts 2,3 miljoen. Als we alle subsidies afschaffen, wordt het een kille en kale gemeente. Wij zouden, en dat is een concrete vraag, een toezegging willen hebben dat in de volgende begroting naast de subsidiebedragen ook het beoogde resultaat wordt vermeld. Wat krijgen we ervoor terug? Een stap verder is om het om te draaien en het uitkeren van de subsidies afhankelijk te maken van het resultaat. Eerst resultaat bereiken en daarna subsidie komen halen. Daarbij moeten we ook nagaan of we alle voorzieningen wel in Diemen willen hebben. Er zijn veel theaters, zwembaden en sportmogelijkheden in de omgeving. Voor een nieuwe spijkerbroek kunnen we de tram naar Amsterdam pakken. Voor onze cultuur en ontspanning kan dat plotseling niet? Laten we ook niet vergeten dat die problemen door onszelf zijn veroorzaakt door bijvoorbeeld de wijze waarop de sanering van De Sniep voor rekening van de gemeente hebben laten komen. Kortom, missers uit het verleden geven geen garantie op een onbezorgde toekomst. Dit college kiest ervoor om de lasten voor de burger te verhogen. Bij een appartement van , zo schrijft wethouder Scholten, stijgt de OZB slechts met 15 per jaar. Concrete vraag aan het college, hebben we zulke goedkope appartementen in Diemen? De afvalstoffen en rioolheffing gaan nog forser omhoog. Wethouder Scholten schrijft namens het college dat de lasten stijgen voor eigenaar-bewoners, maar de grootste kostenstijging, de afvalstoffen en rioolheffing, raakt alle burgers. Het is hun zaak dat deze linkse coalitie die keuze maakt, maar wees er gewoon eerlijk over. Ook de gemeente en de ambtenaren moeten zelf hun eigen werk ter discussie durven stellen. Kijk eens met een ondernemersblik naar de taken. Moeten we het

19 helemaal zelfstandig doen, of kunnen we taken ook in samenwerking doen? Hebben ambtenaren in Diemen de durf hun eigen werk ter discussie te stellen of streven we naar een 40-jarig dienstverband? Er stond laatst een interessant artikel in de krant waarbij iemand zich afvroeg waarom elke gemeente zelfstandig zijn IT inkoopt. Dat zou landelijk stukken goedkoper kunnen als alle gemeentes daaraan meewerken. Een computer is een computer nietwaar? En lokale vrijheid kost hier onnodig extra geld. De gemeenschappelijke inkoop met andere gemeenten is een stap, maar nog niet voldoende. Kortom, het CDA gaat straks in 2011 graag de discussie aan over de verdeling van het geld van de gemeente en van de gemeenschap. Uitgangspunt is dat als we iets uitgeven we er iets concreets voor terug moeten krijgen, en dat we rekening houden met het feit dat de gemeente er voor de burgers is, en niet andersom. Dank u wel voor uw aandacht. De VOORZITTER: Dank u wel meneer Tokkie. Mag ik de fractievoorzitter van D66 het woord geven? De heer Klaasse. De heer KLAASSE: Voorzitter, collega-raadsleden, geacht college en natuurlijk inwoners en andere belangstellenden op de publieke tribune. Diemen durft ambities te tonen in moeilijke tijden. D66 is blij met deze positieve opstelling van het college. In plaats van problemen, praten we over uitdagingen. College en raad zullen de komende jaren een enorme prestatie moeten leveren om Diemen financieel maar ook maatschappelijk gezond te houden. D66 is ervan overtuigd dat we dat aankunnen. Een goede samenwerking binnen de raad, met uiteraard de ruimte voor een constructief-kritische noot, zal ertoe leiden dat de samenleving in Diemen zo weinig mogelijk hinder ondervindt van deze moeilijke tijden. We moeten met elkaar praten over creatieve oplossingen. Ook met geringe middelen kunnen we grote doelen bereiken. En daar is veel creativiteit voor nodig. We trekken extra geld uit voor armoedebeleid, energiebeleid en een veilige, schone en goed onderhouden openbare ruimte. Van de inwoners vragen wij een extra bijdrage. Daardoor is het mogelijk het sociale en culturele verenigingsleven van Diemen voorlopig op peil te houden en de Diemense identiteit zo veel mogelijk te behouden. D66 is groot voorstander van het Brede School idee. We bedanken het college voor de serieuze aanpak in de discussie over de te bouwen Brede School in Diemen Noord. Het college is de dialoog aangegaan met onder andere omwonenden, ouders en leerkrachten. En dat vindt D66 belangrijk. We vinden het ook belangrijk dat er goede milieumetingen worden uitgevoerd, om te kunnen achterhalen of de beoogde locatie nabij een snelweg roet in het eten gooit. D66 is voor inspanningen van het college om het onderwijsaanbod in Diemen uit te breiden. Nu al zijn studenten van de Hogeschool Inholland betrokken bij de Diemense samenleving. Zo gaan studenten de komende maanden in de Omval kosteloos evenementen organiseren die voor de Diemense inwoners vrij te bezoeken zijn. Het is goed vaker gebruik te maken van deze mogelijkheden, zeker nu Inholland besloten heeft tot in ieder geval 2016 in Diemen te blijven. Mocht in Diemen ooit een vestiging van Middelbaar Beroepsonderwijs komen, dan hebben we nog veel meer mogelijkheden om met geringe middelen grote doelen te bereiken. Op cultureel gebied volgt Diemen niet de landelijke tendens. Waar Den Haag gaat voor een verarming van het culturele aanbod, zal Diemen tegenwicht bieden en haar aanbod juist beschermen en waar mogelijk uitbreiden. Het plan om de Omval te behouden is goed opgezet. Uiteraard moeten we wel de kosten in de gaten blijven houden. Uitgangspunt is toch wel het behouden en versterken van een belangrijk cultureel middelpunt in de Diemense samenleving. Ook de inspanningen van de Historische Kring Diemen moeten we koesteren. De gemeente kan, met hulp van de Historische Kring, veel bereiken met geringe middelen. Bijvoorbeeld door het doortrekken van historische fietsroutes van en naar omliggende gemeenten of aandacht voor historische monumenten, zoals De Hoop en De Smidse. Met name in Diemen Zuid staan veel kantoren leeg. Ook hier

20 is, samen met partners, een creatieve oplossing te vinden om deze ruimte beter te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een plaats voor leerwerkbedrijven, ruimte voor jonge ondernemers of kantoortuinen voor ZZP-ers. De gemeente Diemen kan een regiefunctie vervullen om dergelijke processen tot stand te brengen. Waar aan de ene kant veel leegstand is van kantoren, is aan de andere kant veel behoefte aan studentenhuisvesting in de regio Amsterdam. Dit is ook te merken in Diemen. Studenten hebben een grote wens om ook na 2012 in hun tijdelijke woningen in Bergwijkpark te kunnen blijven. Behalve aandacht voor bestaande huisvesting, kan ook gekeken worden naar nieuwe studentenhuisvesting binnen de gemeente. Ook hierin kan de gemeente Diemen een regiefunctie vervullen. Een aantrekkelijk Diemerbos en goede groenvoorzieningen in Diemen zijn belangrijk voor D66. Een opgeknapte Begraafplaats Rustoord zien wij ook als een groene verrijking van onze gemeente. Bij een groene gemeente hoort natuurlijk ook een groen energiebeleid en aandacht voor de luchtkwaliteit. Eén van de speerpunten van het college is het terugdringen van geluidshinder en verbetering van de luchtkwaliteit. Uiteraard is dit van bijzonder groot belang voor een gemeente als Diemen, omringd door drukke snelwegen, sporen en vaarroutes. D66 wil het college dan ook bedanken voor de bereikte onderhandelingsresultaten die tot hogere geluidsschermen op meerdere plekken in Diemen zullen leiden. De geluidshinder zal hierdoor voor veel inwoners afnemen. Over de luchtkwaliteit maken we ons echter nog wel zorgen. We verzoeken het college dan ook om de ontwikkelingen de komende jaren goed te blijven volgen en proactief te blijven zoeken naar oplossingen voor dit probleem. Deel van deze oplossing is het scherp houden van de rijksoverheid, goed te onderhandelen met betrokken partijen en verzekeren dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Diemen heeft op verschillende terreinen een goede samenwerking met de gemeente Ouder-Amstel. Ook met andere gemeenten en omliggende stadsdelen wordt constructieve samenwerking gezocht waar mogelijk. Door deze samenwerkingverbanden kan op veel beleidsterreinen efficiënter worden gewerkt en geld worden bespaard. D66 verzoekt het college om hiermee door te gaan en de samenwerking uit te breiden indien wenselijk. Het moge duidelijk zijn, dat De Sniep het grootste financiële probleem voor Diemen is. Zonder De Sniep stonden we, in vergelijking met andere gemeenten, er helemaal nog niet zo slecht voor. D66 is heel benieuwd naar de visie van het college over hoe de problemen rondom De Sniep aan te pakken. Maar niet alleen het college dient hier een rol in te spelen, het is ook goed de Raad te betrekken bij het komen tot oplossingen. Om het gebied onder de aandacht te brengen, is het in ieder geval een goed idee het niet braak te laten liggen, maar het tijdelijk te gebruiken voor andere doeleinden. Een skihal is daarbij een mogelijkheid, maar een stadsstrand waar bijvoorbeeld beachvolleybaltoernooien kunnen worden gehouden is een eenvoudigere optie. Daarmee kunnen we met geringe middelen grote resultaten boeken. Zo wordt meer levendigheid in het gebied gecreëerd en wordt, mede door de media aandacht, de bekendheid en het imago van het gebied verhoogd. Volgens D66 verdient De Sniep als financiële molensteen van de gemeente meer aandacht in de raad. Soms is het verbazingwekkend hoe in de raad relatief lang wordt gesproken over kleine bedragen, terwijl regelmatig snel beslissingen worden genomen over grote bedragen. Over een bijdrage aan de rekenkamer praat de raad bijvoorbeeld aanzienlijk langer dan over het vloeistofdicht maken van delen van de grond op de gemeentewerf voor We moeten natuurlijk nu elk dubbeltje omdraaien en vele kleine bedragen maken ook een groot bedrag, maar het is goed om te weten of dergelijke onvoorziene en mogelijk noodzakelijke grote bedragen in de komende jaren nog langskomen en in hoeverre hier rekening mee is gehouden binnen de meerjarenbegroting van de gemeente. Tot slot mevrouw de voorzitter. We verkeren als gemeente in een financieel zware periode. Om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen zijn maatregelen nodig. Deze maatregelen zullen we moeten nemen na een zorgvuldig maatschappelijk debat met bewoners, maatschappelijke instellingen, bedrijven en de gemeentelijke politiek, zowel coalitie als

Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Aanwezig: (*fractievoorzitters) CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011

INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011 Voorzitter: de heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer R

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode.

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. PvdA Venlo Begroting 2014-2017 Venlo, 7 November 2013 Voorzitter; Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. Voorzitter, deze begroting kunnen wij op hoofdlijnen goedkeuren. Het

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Programmabegroting 2009

Programmabegroting 2009 Investeren in Brunssum Programmabegroting 2009 Geachte Voorzitter, college, gemeenteraad en burgers van Brunssum Vz, Lijst Borger is trots op Brunssum en dat zeggen wij niet zonder reden. Er is in Brunssum

Nadere informatie

Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Aanwezig: (*fractievoorzitters) CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 10 november 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Het geld van Roosendaal

Het geld van Roosendaal Het geld van Roosendaal Hoe weet u als inwoner en als belastingbetaler dat er goed wordt omgegaan met het door u ingebrachte belastinggeld? Deze vraag proberen wij in dit document voor u te beantwoorden.

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Fractievoorzitter aan het woord

Fractievoorzitter aan het woord In dit nummer: Fractievoorzitter aan het woord CDA maakt het verschil voor Weerter verenigingen Moties en amendementen Fractievoorzitter aan het woord Beste lezer, De begrotingsbehandeling van de gemeente

Nadere informatie

Bundel amendementen en moties. Begrotingsraad 10 november 2016

Bundel amendementen en moties. Begrotingsraad 10 november 2016 Bundel amendementen en moties Begrotingsraad 10 november 2016 2016 AMENDEMENT Programma leefbaarheid, punt 2.1 O Onderwerp: Fietspad langs de Ruinerweg te Echten. De raad van de gemeente De Wolden in vergadering

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Verdieping: Eerste reactie partijen

Verdieping: Eerste reactie partijen Verdieping: Eerste reactie partijen Korte omschrijving werkvorm: Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van Nederland in 2013 en 2014 niet onder de door de EU gestelde 3%-norm

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Voorzitter: De heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer J.

Nadere informatie

Geachte college, geachte leden van de raad.

Geachte college, geachte leden van de raad. Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2013. Geachte college, geachte leden van de raad. Dankbaar zijn we dat we hier na een woelig jaar van bezuinigingen, en verkiezingen weer mogen

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W. van Vugt* J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W. van Vugt* J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 1 december 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT KADERNOTA 2015 Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2015, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies Raadsvoorstel Inleiding Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 heeft u besloten om vanaf 2014 structureel 300.000,00 te gaan bezuinigen op subsidies. Via dit voorstel wordt u verzocht een besluit

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Inbreng VVD in begrotingsraad:

Inbreng VVD in begrotingsraad: Inbreng VVD in begrotingsraad: Allereerst is de VVD fractie ontevreden over het antwoord op de extra gestelde vraag over de kosten van het leerlingenvervoer. De VVD heeft expliciet gevraagd of de berekening

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Voorzitter, dames, mijne heren,

Voorzitter, dames, mijne heren, Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid op de Van Boetzelaerlaan en Sportlaan te verbeteren. Hieronder de volledige inbreng van de VVD tijdens de begrotingsbehandeling.

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 12 november 2015 Agendapunt 06 Onderwerp: Subsidie Boerderijmuseum 'De Bovenstreek'. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor de financiële verhoudingen Korte Voorhout

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen.

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Algemene beschouwingen met betrekking tot de begroting 2015 van de gemeente Schinnen Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de

Nadere informatie

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden,

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden, Financiële beschouwingen, begroting 2014 Stadsdeel Amsterdam West Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 26 november 2013 Voorzitter, Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA,

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA, van de fracties van en de, Onderwerp: bezuinigingen op de griffie en de rekenkamercommissie De griffie de enige ambtelijke ondersteuning is die de gemeenteraad in Veenendaal heeft De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013 Riedsútstel Ried : 11 oktober 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Bijlage 1 TB-M1 - PvdA motie overhead Bijlage 2 TB-M2 - PvdA motie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Onderwerp Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr. 2012-004 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel 23 december 2011 Opiniërende raad 31

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

Initiatief voorstel D66 en GL

Initiatief voorstel D66 en GL Initiatief voorstel D66 en GL Titel Nota dierenwelzijn Oostzaan Nummer 12/68 Datum 6 december 2012 Programma Leefomgeving Fase Onderwerp Dierenwelzijn Fractie D66 en GroenLinks Portefeuillehouder E.J.

Nadere informatie

Algemene beschouwingen 2014

Algemene beschouwingen 2014 Algemene beschouwingen 2014 Voorzitter, dit is de eerste begroting van deze bestuursperiode. De lijnen voor de komende vier jaar worden uitgezet. Voor onze fractie en deze fractievoorzitter is het ook

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

De PvdA zal hierbij allereerst kiezen voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De PvdA zal hierbij allereerst kiezen voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De PvdA Diemen wil een sterke, sociale gemeente met voor ieder bereikbare voorzieningen. Dat vraagt samenwerking en solidariteit. Wij zien uit naar de inbreng van de andere fracties en de reactie van het

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad.

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad. Nr.: 06-16 Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep Diemen, 10 februari Aan de raad. Op 26 januari 2006 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan voor de Sniep

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie