People Inc. en de WKR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "People Inc. en de WKR"

Transcriptie

1 1 / 8 De werkkostenregeling komt eraan en zal verplicht zijn voor alle werkgevers vanaf Op Prinsjesdag wordt de definitieve regeling waarschijnlijk bekend gemaakt en de informatie in dit document is gebaseerd op wat er nu bekend is. Wat houdt de werkkostenregeling (WKR) nu in en wat moet u er voor doen? In dit document hopen wij u een duidelijk overzicht te kunnen geven van de hoofdlijnen van de regeling en welke rol uw HRM systeem hierin kan spelen voor u. Achtergrond informatie Om de WKR uit te leggen is het van belang te beginnen met het grondprincipe van de loonadministratie, namelijk het begrip loon. De wet op de inkomstenbelasting stelt dat alles wat een werknemer ontvangt in het kader van zijn dienstbetrekking valt onder het begrip loon. Dit betekent dat over alles wat een medewerker ontvangt van zijn werkgever in principe loonbelasting en premies betaald moeten worden. In de loop van de jaren zijn op deze regel nogal wat uitzonderingen ontstaan. Zo zijn verschillende vergoedingen/verstrekkingen onbelast (bijv. reiskosten tot maximaal 0,19 per kilometer), zijn er ook allerlei eindheffingstarieven (belasting betaald door de werkgever) ontstaan varieërend van 20% (kerstpakketten ) tot 108,30% (bovenmatige onkostenvergoedingen) en geldt voor een aantal zaken een nihil waardering (bijv. consumpties tijdens werk, zoals koffie en thee). In 2004 is de wet WALVIS aangenomen. De bedoeling van deze wet is om de administratieve lasten voor bedrijven aanzienlijk te verminderen. Een onderdeel van deze wet is de WKR, die als doel heeft het regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer, dat 29 gedetailleerde regelingen bevat, aanzienlijk te vereenvoudigen en de daarmee gepaard gaande administratieve verplichtingen te verminderen. De WKR is vanaf 2011 van kracht waarbij werkgevers tussen 2011 en 2014 jaarlijks kunnen kiezen of men de WKR gaat toepassen of dat men de oude regels nog gaat hanteren, vanaf 2015 bestaat deze keuze mogelijkheid niet meer en is de WKR verplicht! Werkkostenregeling In de WKR worden de al eerder genoemde uitzonderingen onderverdeeld in een aantal categorieën, waarbij nog maar 1 tarief eindheffing (belasting betaald door de werkgever) overblijft, namelijk 80%. De categorieën waarin de onbelaste (netto) vergoedingen en verstrekkingen ingedeeld moeten worden zijn: Intermediaire kosten Gerichte vrijstellingen Dit zijn kosten die een werknemer namens zijn werkgever maakt. Denk daarbij bijv. aan postzegels die een medewerker koopt voor de zaak en vervolgens declareert. Dit zijn kosten die onder de huidige regels vaak ook onbelast vergoedt mogen worden, denk hierbij bijv. aan reiskosten woon-werk van maximaal 0,19 per kilometer.

2 2 / 8 Nihil-waarderingen Vrije ruimte Dit zijn verstrekkingen aan medewerkers die de belastingdienst niet tot het loon rekent, zoals bijv. consumpties tijdens werktijd (koffie, thee ed.) of werkkleding die op het werk achterblijft. Alles wat niet onder de voorgaande categorieën valt. Bijv. reiskosten boven 0,19 per kilometer of personeelsuitjes buiten de eigen werkplek. Als werkgever heeft u in 2014 een vrije ruimte van maximaal 1,5% van het fiscaalloon van alle medewerkers. Over het deel dat boven die 1,5% komt bent u als werkgever de eindheffing van 80% verschuldigt, dus een extra belasting van 80%! In 2015 wordt het percentage van de vrije ruimte zelfs verlaagd naar 1,2%. Noodzakelijkheidscriterium vanaf 2015 Vanaf 2015 wordt als aanvulling op de eerder genoemde categorieën het noodzakelijkheidscriterium ingevoerd. Dit criterium stelt dat een werkgever alles wat hij noodzakelijk acht voor de bedrijfsvoering onbelast aan een werknemer mag verstrekken. Omdat het lastig te bepalen is of iets noodzakelijk is voor de dienstbetrekking en om discussies tussen werkgevers en belastinginspecteurs te voorkomen vallen in 2015 de volgende zaken onder dit nieuwe criterium: - Gereedschappen - Mobiele communicatie aparatuur - Portable computers (ook tablets) Deze groep producten is gekozen omdat hier vaak onduidelijkheden over bestaan, aangezien op dit moment het zakelijk gebruik nog aangetoond moet worden om onbelast verstrekt te mogen worden (bijv. 10% zakelijk gebruik bij kleinere tablets (<7 inch) en smartphones en 90% bij portable pc s en tablets >7 inch). Het verstrekken van dergelijke aparaten heeft dus geen invloed op de vrije ruimte. In feite lijkt dit erg op de categorie gerichte vrijstelling. Let op! Het verstrekken van dergelijke zaken moet wel met het uitvoeren van de dienstbetrekking te maken hebben. Als een werkgever besluit iedereen met kerst een tablet kado te doen, komt dit wel ten laste van de vrije ruimte! Hoe bepaal je de vrije ruimte In 2014 heeft u dus 1,5% (vanaf ,2%) van het fiscaalloon van alle medewerkers (dat is het loon voor loonheffingen zoals op de jaaropgave staat) als ruimte voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Per vergoeding of verstrekking moet bepaald worden onder welke categorie deze valt zodat bepaald kan worden welk deel in de vrije ruimte hoort en of daar eventueel de 80% eindheffing over betaald moet worden.

3 3 / 8 Aan het eind van het fiscale jaar is de totale loonsom bekend en dus ook de beschikbare vrije ruimte. Als blijkt dat het totaal aan vergoedingen/verstrekkingen de vrije ruimte overschrijdt moet de eindheffing in de eerste aangifte van het volgende kalenderjaar afgedragen worden. De gebruikelijkheidstoets Wat mag er eigenlijk allemaal in de vrije ruimte onder gebracht worden? De belastingdienst laat werkgevers wat dat betreft vrij om zelf te bepalen wat men in de vrije ruimte wil onderbrengen maar stelt daarbij wel 1 regel, namelijk de gebruikelijkheidstoets. Die regel stelt dat de vergoedingen/verstrekkingen die een werkgever in de vrije ruimte wil onderbrengen niet meer dan 30% mogen afwijken van wat gebruikelijk is in vergelijkbare omstandigheden. Daarbij moet gekeken worden naar: - de soort vergoedingen en verstrekkingen en de waarde ervan - de hoogte van de vergoedingen en verstrekkingen - wie de vergoedingen en verstrekkingen krijgen Deze gebruikelijkstoets maakt het verhaal er uiteraard niet duidelijker op. De belastingdienst geeft in het handboek loonheffingen wel een aantal voorbeelden van zaken die als gebruikelijk of ongebruikelijk gezien mogen worden, maar het begrip gebruikelijk is iets waarover discussies kunnen ontstaan. De belastingdienst stelt dat zij bij een controle moeten aantonen of zaken ongebruikelijk zijn, waarna u als werkgever moet toelichten waarom deze toch als gebruikelijk te kwalificeren zijn. De voorbeelden uit het handboek zijn: Voorbeeld 1 U hebt een middelgroot bedrijf en geeft uw werknemers met kerst een flatscreentelevisie. Binnen uw sector is het gebruikelijk dat het personeel met kerst een duur cadeau krijgt. U mag de flatscreentelevisie volledig in de vrije ruimte onderbrengen. Voorbeeld 2 U geeft een van uw werknemers een elektrische fiets van Deze werknemer komt op deze fiets naar het werk. Deze situatie en de prijs van de fiets zijn niet ongebruikelijk. U mag de fiets volledig in de vrije ruimte onderbrengen. Voorbeeld 3 Voorbeeld 4 Een bedrijf heeft behalve een directeur-grootaandeelhouder(dga) geen andere werknemers. De dga krijgt een vergoeding voor zijn werk van Het bedrijf bestempelt als loon van de dga en brengt de overige onder in de vrije ruimte. Het is duidelijk dat zo'n 'knip' ongebruikelijk is. U geeft uw werknemers met kerst een kerstpakket. De directeur heeft net zijn vliegbrevet gehaald en hij vertelt altijd gepassioneerd over zijn hobby. U geeft de directeur met kerst een zelfbouwpakket

4 4 / 8 van een sportvliegtuig van Een kerstpakket van is niet gebruikelijk: de waarde van het pakket wijkt meer dan 30% af van de waarde van pakketten die andere werkgevers in vergelijkbare omstandigheden aan hun directeuren geven. U rekent het deel van de verstrekking dat meer dan gebruikelijk is, tot het loon van de directeur. Controle belastingdienst De belastingdienst controleert de toepassing van de WKR in uw boekhouding. Uit de boekhouding moet blijken welke vergoedingen/verstrekking gedaan zijn en onder welke categorie deze vallen. Daarbij zal de belastingdienst dus vooral gaan kijken of de vergoedingen/verstrekkingen terecht niet in de vrije ruimte ondergebracht zijn en of de vergoedingen/verstrekkingen die wel in de vrije ruimte geboekt zijn ook voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. Uw boekhouding gaat dus een belangrijke rol spelen als het gaat om de WKR. Vanuit de boekhouding kunnen de verschillende categorieën inzichtelijk gemaakt worden en kan ook de vrije ruimte in de gaten gehouden worden. Door in het grootboekschema een groepering aan te brengen kunnen de verschillende vergoedingen en verstrekkingen eenvoudig verwerkt worden. Zie bijlage 1 voor een voorbeeld. Uw HRM systeem en de WKR De rol die uw HRM systeem in de WKR speelt is beperkt. Aangezien de WKR ook over andere kosten gaat dan alleen de vergoedingen die in uw HRM systeem staan. Denk aan zaken als personeelsuitjes, kerstpakketten etc. Uw boekhouding zal leidend zijn in de WKR, niet alleen bij een controle maar ook voor de berekening van de vrije ruimte. Bij het benutten van de vrije ruimte kan uw HRM systeem wel een belangrijke rol spelen. Met behulp van de online declaratie add-on in de Employee Self Service module kunnen uw medewerkers gespecificeerde declaraties indienen waardoor ze per kostensoort inzichtelijk worden in uw administratie. Vaak zijn declaraties intermediaire kosten en door deze goed te specificeren worden ze niet onterecht aan de vrije ruimte toebedeeld zodat ook een eventuele eindheffing van 80% voorkomen kan worden. Op onze website vindt u meer informatie over de online declaratie mogelijkheden binnen People Inc. De declaratie add-on is al beschikbaar voor een eenmalige investering van geïnstalleerd en wel. Deze investering verdient u al terug als u meer dan aan declaraties heeft in het komende jaar waarover u geen eindheffing hoeft te betalen. Benieuwd welke voordelen de declaratiemodule voor u heeft of wilt u meer weten over de andere mogelijkheden van de Employee Self Service/Manager Self Service module? Neem contact op met ons op via of via

5 5 / 8 Stappenplan invoering Om de WKR in te voeren zijn er een aantal stappen die u als werkgever zou moeten volgen: 1. Inventarisatie Allereerst moet in kaart gebracht worden welke vergoedingen en verstrekkingen er zijn. Het gaat daarbij om alles wat aan het personeel vergoedt of verstrekt wordt of personeelsgerelateerde zaken waarvan de werkgever de kosten voor haar rekening neemt. Een gedeelte hiervan zal in PeopleInc. staan, met name de vaste reiskosten, onkostenvergoedingen ed. Daarnaast zijn er zaken die buiten de loonadministratie om geregeld worden, denk daarbij aan de personeelsfeesten, kerstgeschenken of declaraties die niet via de loonstrook lopen. Op basis van de loonadministratie in combinatie met de financiële administratie zal dus een totaal overzicht opgesteld moeten worden. Vervolgens moet dan bepaald worden onder welke categorie de betreffende vergoeding of verstrekking komt te vallen. Om die indeling goed te kunnen maken kan gebruik gemaakt worden van de link die verderop onder Extra informatie. 2. budget berekenen De volgende stap is het budget, de vrije ruimte, berekenen op basis van het fiscaalloon van het vorige jaar of door een schatting te maken van het fiscaalloon op basis van de huidige stand. Het fiscaalloon van het vorig jaar kunt u van de verzamelloonstaat afhalen, een berekening op basis van de huidige gegevens kan ook middels de verzamelloonstaat van het lopende jaar maar die moet dan nog wel geëxtrapoleert worden naar een heel jaar. De ruimte is dan 1,5% (1,2% vanaf 2015) van het fiscaalloon. Door de ruimte te bepalen krijgt u inzicht in welke ruimte eventueel nog beschikbaar is of wordt duidelijk dat de uitgaven de vrije ruimte overschrijden en kunnen daar eventueel maatregelen voor genomen worden. 3. Implementatie Op basis van stap 1 en 2 kan het dus noodzakelijk zijn om bepaalde arbeidsvoorwaarden aan te passen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vaste onkostenvergoedingen; onder de huidige regels is dit toegestaan en moet dit bij een belastingcontrole via een steekproef achteraf aangetoond worden (middels bonnen). Onder de WKR is een vaste onkostenvergoeding ook toegestaan, maar moet dit vooraf getoetst worden waarbij per kostensoort de uitsplitsing gemaakt moet worden naar intermediaire kosten,

6 6 / 8 gerichte vrijstelling, nihil-waarderingen en overige posten (vrije ruimte). Ons advies is dan ook de vaste kostenvergoedingen om te zetten in een declaratiestructuur. Daarmee voorkomt u eventuele problemen met de belastingdienst en heeft u per kostensoort de totaal bedragen direct inzichtelijk. 4. Administratie Als laatste moet de boekhouding dusdanig ingericht worden dat eenvoudig de bedragen per categorie inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Dit geeft automatisch ook een goed inzicht in de bedragen die binnen de vrije ruimte vallen en of er dus eindheffing verschuldigt is. Dat maakt het ook gemakkelijker om hierop te sturen, zodat extra kosten voorkomen kunnen worden. Let op! voor het bepalen van de vrije ruimte moeten de bedragen inclusief BTW genomen worden! Als voorbeeld: stel dat een bedrijf nog een geschatte vrije ruimte heeft van 2000,00 en men wil een groot eindejaarsfeest geven wat zo n 5000,00 gaat kosten. Dat zou betekenen dat over 3000,00 de 80% eindheffing betaald moet gaan worden. Een extra kostenpost van 2400,00! Totaal gaat zo n eindejaarsfeest dan geen 5000,00 maar 7400,00 kosten, toch iets om even bij stil te staan! Extra informatie Ook onder de WKR blijven veel uitzonderingen en regels bestaan. Om de juiste indeling naar categorieën te kunnen maken willen wij u graag verwijzen naar de site van de rijksoverheid:

7 7 / 8 People Inc. People Inc. is gespecialiseerd in standaard Human Resource oplossingen met een grote mate van flexibiliteit. Het productassortiment bestaat onder andere uit personeelsinformatie-, tijdregistratie en toegangscontrole-, werving & selectie- en trainingsmanagementsoftware aangevuld met een salaris service. Kortom alles wat u nodig heeft voor uw HRM afdeling. Een van de sterke punten van People Inc. is zondermeer de integratie van alle processen in één systeem. Sinds de oprichting in 1997 hebben meer dan bedrijven één van onze oplossingen aangeschaft en dat is mede te danken aan onze zeer pragmatische aanpak en aan onze prijsstelling. Onze specialisten weten precies hoe de wensen in het HRM werkveld het beste worden vertaald naar software oplossingen en dat maken we dagelijks waar bij onze klanten. Het is ons specialisme, zoals HRM het jouwe is. Ieder zijn vak Referenties Bent u geïnteresseerd hoe andere bedrijven People Inc. en de implementatie van People Inc. hebben ervaren dan kunt u onze website raadplegen via; Voor vragen over uw situatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen via of via mail Tot slot Dit white paper is puur informatief en kan nimmer als advies worden aangemerkt. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. Wilt u onderdelen van deze white paper gebruiken in eigen teksten of documenten, dan vernemen wij dat graag.

8 8 / 8 Bijlage 1 Voorbeeld grootboekrekeningschema Uw boekhouding gaat een belangrijke rol spelen in de WKR. Hierin kunnen de verschillende categorieën inzichtelijk gemaakt worden en kan ook de vrije ruimte in de gaten gehouden worden. Op basis van een standaard rekeningschema zou dat er zo uit kunnen zien: Schema voor invoer WKR: Grootboekrekening 4000 Brutoloon Grootboekrekening 4010 Sociale lasten Grootboekrekening 4020 Reiskosten Grootboekrekening 4030 Onkostenvergoeding Grootboekrekening 4040 Telefoonkostenvergoeding Grootboekrekening 4050 Overige personeelskosten Schema na invoer WKR: Grootboekrekening 4000 Brutoloon Grootboekrekening 4010 Sociale lasten Grootboekrekening 4100 Intermediaire kosten Grootboekrekening 4200 Gerichte vrijstellingen Grootboekrekening 4300 Nihil waarderingen Grootboekrekening 4400 Vrije ruimte Uiteraard kan ook binnen de categorieën onderscheidt gemaakt worden voor meer inzicht: Uitgebreid schema na invoer WKR: Grootboekrekening 4000 Brutoloon Grootboekrekening 4010 Sociale lasten Grootboekrekening 4100 Intermediaire kosten Onderverdeling: Grootboekrekening 4101 Portokosten Grootboekrekening 4102 Kantoorartikelen Grootboekrekening 4103 Brandstofkosten Grootboekrekening 4200 Gerichte vrijstellingen Onderverdeling: Grootboekrekening 4201 Reiskostenvergoeding (t/m 0,19) Grootboekrekening 4202 Studiekosten Grootboekrekening 4203 Zakelijke maaltijden Grootboekrekening 4300 Nihil waarderingen Onderverdeling: Grootboekrekening 4301 Werkkleding Grootboekrekening 4302 Telefoonkosten Grootboekrekening 4302 Consumpties tijdens werktijden Grootboekrekening 4400 Vrije ruimte Onderverdeling: Grootboekrekening 4401 Reiskostenvergoeding (> 0,19) Grootboekrekening 4402 Fietsplan Grootboekrekening 4403 Personeelsfeesten

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 accountants & belastingadviseurs Colofon Uitgever: SRA T 030 656 60 60 info@sra.nl www.sra.nl Auteur: Mr. L. Bource Vormgeving: Forms Broker 2010, SRA. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Tweede herziene druk Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werk kostenregeling: een nieuwe manier van

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling Werkkostenregeling Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Vereniging van Openbare Bibliotheken Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking Den Haag, december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemeen

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie!

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! 2 De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! 3 INLEIDING DE WERKKOSTENREGELING 2014 EN 2015 De in 2011

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen Werkkostenregeling De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010 Werkkostenregeling: Huidige regelingen Introductie werkkostenregeling Werkkostenregeling in detail Overgangsrecht Samenvatting Huidige

Nadere informatie

Wegwijzer Werkkosten. adp.nl. HR. Payroll. Benefits.

Wegwijzer Werkkosten. adp.nl. HR. Payroll. Benefits. Wegwijzer Werkkosten adp.nl HR. Payroll. Benefits. Inleiding Tot 2011 kenden we in Nederland een wirwar van regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Werkkostenregeling Versie: 11 maart 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014 september 2014 1 Krijgen uw werknemers

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking FAQ werkkostenregeling Versie: december 2014 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie