Dossiernotitie met betrekking tot wijzigingen/aandachtspunten loonadministratie 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossiernotitie met betrekking tot wijzigingen/aandachtspunten loonadministratie 2006/2007"

Transcriptie

1 Dossiernotitie met betrekking tot wijzigingen/aandachtspunten loonadministratie 2006/2007 Dit betreft een interne notitie die via deze site voor cliënten en relaties beschikbaar is. Nadrukkelijk wordt vermeld dat geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor de juistheid en of volledigheid van de hier verstrekte gegevens. Wijzigingen 2007 Vereenvoudiging van de geschenkenregeling Ter gelegenheid van een algemeen erkende feestdag of Sinterklaas mag op dit moment per jaar één geschenk in natura tot 35 (incl. BTW, en voorzover de waarde in het economisch verkeer niet hoger is) onbelast worden verstrekt aan de werknemers. De werkgever draagt over de waarde van dit geschenk (incl. BTW) een eindheffing af van 15%. Indien de waarde van het geschenk meer dan 35 bedraagt in het economisch verkeer, dan kan voor het meerdere gebruik gemaakt worden van de eindheffingsregeling voor kleine verstrekkingen, waarbij het gebruteerde tabeltarief moet worden toegepast. In het wijzigingsplan De Paarse Krokodil per 1 januari 2007, vervalt de beperking dat er bij geschenken sprake moet zijn van een algemeen erkende feestdag. Het geschenk mag dus altijd worden gegeven. Het vrijgestelde bedrag wordt 70 per jaar, maar de eindheffing stijgt naar 20%. Het is dus van belang om het gehele jaar goed bij te houden, wanneer de 70-grens is bereikt. Van een geschenk is sprake als hier geen recht op bestaat. Dit houdt in, dat de werkgever het geschenk spontaan (onverwacht) moet schenken. Tevens wordt er onder geschenk, een geschenk in natura verstaan, dus geen geschenk in geld. Afschaffing 80-maaltijdenregeling Van maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter (bij overwerk, koopavonden, dienstreizen en zakelijke besprekingen met klanten) is op dit moment de vergoeding of verstrekking van de eerste 80 maaltijden vrijgesteld. Daarboven moet een normbedrag bij het loon worden geteld. Dit houdt in, dat men per werknemer moet bijhouden hoeveel maaltijden men heeft gehad, en vanaf maaltijd 81 of het een ontbijt, lunch of diner is. In het wijzigingsplan Paarse Krokodil vervalt de grens van 80, en worden alle maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter (meer dan 10%) vrijgesteld. Tevens wordt de definitie meer dan een bijkomstig zakelijk karakter uitgebreid. Maaltijden welke meer dan bijkomstig zakelijk zijn: al dan niet verwacht overwerk of werk op koopavonden; tijdens dienstreizen / reizen in het werk van mobiele / ambulante werknemers (vertegenwoordigers / accountants) tijdens een zakelijke bespreking met klanten buiten de vaste werkplek tijdens werkzaamheden op niet permanente locaties (wegenbouwers, bouwvakkers, filmcrew, ) aan boord van vliegtuigen, schepen, boorplatforms of kermiswagens maaltijden tijdens vergaderingen de 2 e maaltijd tijdens werktijd.

2 Vervallen loonbelastingverklaring Bij het in dienst nemen van nieuwe werknemers moet op dit moment een loonbelastingverklaring worden ingevuld en een kopie van het identiteitsbewijs (géén rijbewijs) worden gemaakt. De persoonlijke gegevens op de loonbelastingverklaring komen vrijwel overeen met de gegevens voor de eerstedagsmelding die werkgevers sinds 4 juli 2006 moeten doen. In het wijzigingsplan Paarse Krokodil vervalt de loonbelastingverklaring. Probleem bij deze vereenvoudiging is, dat de werkgever nog altijd de werknemer moet identificeren en de gevraagde gegevens op de loonbelastingverklaring moeten schriftelijk bij de werkgever bekend zijn. Het is dus verstandig om de loonbelastingverklaring toch te blijven handhaven. Vervallen bewaarplicht openbaarvervoerbewijzen Op dit moment moet de werkgever vervoerbewijzen bewaren in de administratie indien hij deze onbelast vergoedt aan de werknemer. In het wijzigingsplan Paarse Krokodil beslist de werkgever voortaan zelf hoe hij de vergoeding voor de Belastingdienst controleerbaar aantoont. De gedeclareerde plaatsbewijzen hoeven niet meer per werknemer te worden bewaard, maar mogen ook per tijdvak worden gebundeld. De vergoedingen moeten echter controleerbaar zijn door de belastingdienst! Afschaffing bijtelling openbaarvervoerkaarten Verstrekt de werkgever een NS- of OV-jaarkaart mede voor zakelijk gebruik, dan moet een relatief klein bedrag aan loon in natura tot het loon worden gerekend. In het wijzigingsplan Paarse Krokodil zal deze bijtelling van 54 of 82 (bij reizen 1 e klas) komen te vervallen. Bedrijfsfitness buiten werktijd ook vrijgesteld Op dit moment is bedrijfsfitness onbelast, indien het gehele personeel er gebruik van kan / mag maken en het bedrijfsfitness betreft, dat nagenoeg of geheel onder werktijd plaatsvindt. In het wijzigingsplan Paarse Krokodil wordt bedrijfsfitness buiten werktijd ook vrijgesteld. Per arbeidsplaats mag 1 fitnesslocatie worden aangewezen. De regeling moet toegankelijk zijn voor een brede werknemerskring (90% of meer per arbeidsplaats). De fitness mag niet gevestigd zijn op de woonlocatie van een werknemer. De locatie is hiermee bepalend geworden voor de vrijstelling. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag, indien hij (tezamen met zijn partner) meer dan 1/3 e van de aandelen bezit én er geen andere werknemers zijn, geen gebruik maken van de bedrijfsfitnessregeling.

3 Bijtelling fietsregeling vervalt Eens per drie jaar mag de werkgever een fiets geheel belastingvrij vergoeden, indien deze niet duurder is dan 749 euro (incl. btw). Is de fiets duurder, dan is het meerdere belast. Jaarlijks dient de werkgever voor de fiets een bedrag van 68 euro bij het loon te tellen. Tevens mag de werkgever eens in de drie jaar een bedrag van 250 euro onbelast vergoeden voor zakelijke kosten die samenhangen met de fiets, zoals de kosten van een regenpak of tassendrager. Kosten voor bijvoorbeeld een kinderstoeltje vallen hier niet onder. De aankoopbonnen dienen door de werkgever te worden ingenomen. Naast de bijtelling en kostenvergoeding mag de werkgever een fietsverzekering onbelast vergoeden. Voorwaarde is, dat de werknemer 50% van zijn woon-werkverkeer per fiets aflegt. In het wijzigingsplan Paarse Krokodil vervalt de bijtelling van 68 euro, waarmee tot een bedrag van 749 euro een fiets volledig onbelast kan worden verstrekt of vergoed. Daarnaast kan de werkgever voor bijkomende kosten aan de fiets een onbelaste vergoeding aan de werknemer geven van maximaal 82 euro per jaar, en de verzekering blijven vergoeden. Hiermee vervalt de noodzaak tot onderbouwing van de verstrekking of vergoeding. Deze regeling geldt voor alle jaren dat de fiets wordt gebruikt voor woon-werkverkeer, en de beoordeling of de fiets gebruikt wordt voor 50 procent van de werkdagen blijft wél bestaan. Verruiming vaste reiskostenvergoeding Sinds 1 januari 2004 is de 10km-grens vervallen, en bestaat er de mogelijkheid om voor woon-werkverkeer een onbelaste vergoeding per kilometer te geven voor alle werknemers. De werknemer moet dan wel hoofdzakelijk (70% of meer) naar de vaste arbeidsplaats reizen. Om de registratie hiervan voor de werkgever te verlichten, mag er worden uitgegaan van een vaste reiskostenvergoeding per maand volgens de berekening van de Belastingdienst. Bij een fulltime dienstverband komt het aantal werkbare dagen voor 2006 uit op: 260. Volgens een voorgeschreven berekening van de Belastingdienst, blijven er na aftrek van de vakantiedagen, feestdagen en ziektedagen, 206 werkbare dagen voor 2006 over. Deze 206 dagen mogen dan worden vergoed. Bij langdurige ziekte en dergelijke moet dit worden gecorrigeerd als de werknemer jaarlijks niet 70% of meer naar de vaste arbeidsplaats heeft gereisd. Uiteraard geldt voor werknemers die deeltijd werken een evenredig aantal dagen. In het wijzigingsplan Paarse Krokodil mag de werkgever nog steeds een vast bedrag per maand aan reiskosten voor woon-werkverkeer onbelast vergoeden ( 0,19 per km), mits de werknemer hoofdzakelijk (70% of meer) naar de vaste arbeidsplaats reist. Het vastgestelde aantal werkdagen is echter door de belastingdienst gewijzigd in 214 (na aftrek vakantiedagen, ziektedagen en feestdagen) in plaats van 206. Voor werknemers die deeltijd werken geldt een evenredig aantal dagen.

4 Grensbedrag personeelsfeesten, -reizen, en verenigingen vervalt Voor verstrekkingen en vergoedingen met betrekking tot personeelsactiviteiten kan nu, indien de activiteit voor minimaal 75% van de medewerkers toegankelijk is, door middel van een berekening worden bepaald of ze vrijgesteld zijn of belast. Op dit moment geldt voor personeelsactiviteiten een bijzondere regeling, waaraan een grensbedrag is opgenomen. Tot 340 euro per jaar (in bijzondere situaties, bijvoorbeeld jubileum werkgever, is dit 454 euro) is sprake van een onbelaste verstrekking, waarbij voor het meerdere afgerekend moet worden tegen het enkelvoudig tarief (nu maximaal 52 procent). In het wijzigingsplan Paarse Krokodil vervalt het grensbedrag voor personeelsfeesten en personeelsreizen, en worden de verstrekkingen en vergoedingen geheel vrijgesteld. Alle overige zaken blijven gehandhaafd. Ook de eventueel deelnemende partner van de werknemer zal voortaan volledig zijn vrijgesteld van loonheffing. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag, indien hij (tezamen met zijn partner) meer dan 1/3 e van de aandelen bezit en er geen andere werknemers zijn, geen gebruik maken van de personeelsvereniging (incl. personeelsreizen). LET OP: Tot de vrije vergoedingen en verstrekkingen behoren vergoedingen en verstrekkingen, in redelijkheid, ter zake van personeelsreizen, personeelsfestiviteiten en dergelijke incidentele personeelsvoorzieningen, die een gezamenlijk karakter dragen en waaraan deelname openstaat voor tenminste driekwart van de werknemers, of voor tenminste driekwart van de werknemers die behoren tot een organisatorische of functionele eenheid. In de lijn met deze aanpassing kan een werkgever vanaf 2007 de kosten van een lidmaatschap van een personeelsvereniging onbelast vergoeden. Het lidmaatschap moet voor tenminste 75% van alle werknemers openstaan. Voorwaarde is, dat de personeelsvereniging slechts incidentele activiteiten en ondergeschikte voorzieningen met een gezamenlijk karakter voor de werknemers organiseert. De werkgever mag geen enkele invloed hebben op de personeelsvereniging, bijvoorbeeld als bestuurder. Belastingheffing over vergoeding onregelmatige diensten Op dit moment zijn de vergoedingen onregelmatigheidsdiensten tot 0,68 euro per gewerkte nachtdienst en 1,13 euro per gewerkte middag- / avonddienst onbelast. In het wijzigingsplan Paarse Krokodil worden de vergoedingen voor de onregelmatige diensten per 1 januari 2007 belast. Invoering nieuwe pensioenwet De nieuwe Pensioenwet gaat in op 1 januari 2007 en wordt gefaseerd ingevoerd. De regering stelt voor, dat de invoering van de wet op uiterlijk 1 januari 2008 gereed moet zijn. De voorlichtingseisen voor de pensioenfondsen zijn verscherpt. De wet geeft aan op welke momenten en over welke onderwerpen werknemers geïnformeerd moeten worden. Zo ontvangt een nieuwe deelnemer per 1 januari 2007 van het pensioenfonds een zogenoemde startbrief over onder andere de inhoud van de pensioenregeling.tevens is de toetredingsleeftijd verlaagd naar 21 jaar.

5 Huidige indeling communicatiemiddelen vervalt Communicatiemiddelen, veelal mobiele telefoons, worden op dit moment van elkaar onderscheiden en voorzien van een bepaalde norm: Eerste telefoon: De werkgever mag bijvoorbeeld de eerste telefoon van een werknemer vergoeden. Hierbij moet dan een bedrag van 22,69 euro per maand worden gecorrigeerd. Dit kan eenvoudig via inhouding op het nettoloon, bijtelling bij het brutoloon of brutering. Heeft de werknemer minder dan 454 euro per jaar aan telefoonnota s, dan hoeft er niet gecorrigeerd te worden. Tweede telefoon: Voor de tweede telefoon mogen op dit moment de abonnements- en zakelijke gesprekskosten worden vergoed. De telefoon moet dan wel meer dan 10% zakelijk worden gebruikt. Wordt de telefoon meer dan 90% zakelijk gebruikt, dan mag alles onbelast worden vergoed. Probleem beoordeling zakelijk gebruik: Probleem bij de regeling rondom communicatiemiddelen is, dat de Belastingdienst eenvoudig kan opereren. Bij mobiele telefoons kunnen er gesprekslijsten worden opgevraagd, en aan de hand van de gesprekskosten en/of gesprekstijden kan worden bepaald in hoeverre er sprake is van zakelijke gesprekken. Bovendien worden de bereikbaarheidsfunctie en inkomende gesprekken niet als gebruik meegenomen. Dit kan betekenen dat een werknemer bijvoorbeeld 99 keer zakelijk wordt gebeld en 1 keer zelf naar huis belt om te zeggen dat hij later thuis is, de telefoon volgens de Belastingdienst 100% niet-zakelijk wordt gebruikt! Probleem beoordeling eerste of tweede telefoon: De huidige technologische ontwikkeling maken de indeling in een eerste en tweede telefoon onwerkbaar. In onze huidige tijd is de eerste telefoon niet meer automatisch de vaste telefoon. Veel mensen bellen alleen mobiel of gebruiken op hun woonadres ISDN-, ADSL- of Kabelverbindingen. In het wijzigingsplan Paarse Krokodil worden de vergoedingen en verstrekkingen van telefoon, internet en andere communicatiemiddelen vrijgesteld, mits het zakelijk gebruik meer is dan 10%. Dit is dus niet meer afhankelijk van het type verbinding of apparaat. Het zakelijke gebruik moet per product (abonnement of toestel) en over een langere periode worden beoordeeld. Op de werkgever rust ook de bewijslast. Belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen zijn alleen mogelijk, wanneer de betreffende werknemer telefoon of internet daadwerkelijk uit hoofde van zijn functie zakelijk gebruikt, ook al ligt dat zakelijke gebruik structureel niet zo heel ver boven de 10 procentgrens. Niet onder deze bepaling valt elektronische apparatuur, die geheel of gedeeltelijk bedoeld is voor taken die ook met een computer kunnen worden verricht.

6 Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang 2007 Momenteel is de werkgeversbijdrage voor de kinderopvang niet verplicht. U kunt deze wel hebben geregeld in een CAO of een bedrijfsregeling. De werknemer kan aan zijn werkgever en aan de werkgever van de partner vragen, om een onbelaste bijdrage van 1/6 e per werkgever voor de kinderopvang. Mocht één van beide werkgevers geen bijdrage willen leveren, dan mag de andere werkgever 1/3 e deel van de kinderopvang onbelast vergoeden. Tevens kan er een tegemoetkoming in de kinderopvang (1/3 e ) bij de overheid worden aangevraagd. Vanaf 1 januari 2007 gaat de werkgever verplicht bijdragen aan de kosten van kinderopvang van de werknemers. De overheid gaat de werkgeversbijdrage aan de ouders verstrekken. Werkende ouders ontvangen via de Belastingdienst / Toeslagen een vaste inkomensonafhankelijke toeslag van een derde deel van de kosten van de kinderopvang. Ouders krijgen daarnaast, net als nu, van de overheid een inkomensafhankelijke toeslag. De werkgever draagt bij aan een vaste toeslag via een opslag op de sectorpremie (wachtgeldpremie). Het als sectorpremie af te dragen percentage van het loon, wordt verhoogd met dat van de kinderopvangheffing. U betaalt deze heffing over de totale loonsom, dus voor zowel werknemers met kinderen als voor werknemers zonder kinderen. Voor 2007 zal deze heffing 0,28 % van het premieloon bedragen (onder voorbehoud). Op dit moment geven veel werkgevers hun werknemers momenteel een bijdrage in de kosten van kinderopvang op grond van afspraken in een CAO of een bedrijfsregeling. De verwachting is, dat de invoering van de verplichte werkgeversbijdrage voor werkgevers- en werknemersorganisaties aanleiding zal zijn om deze afspraken te herzien. Het kan voorkomen dat de bestaande afspraken over de werkgeversbijdrage in een CAO of bedrijfsreglement niet voor 1 januari 2007 veranderd zijn. Er kan dan een situatie ontstaan waarin een werknemer recht heeft op de vaste toeslag van de Belastingdienst / Toeslagen, en op een bijdrage van de werkgever (op grond van de CAO of een bedrijfsregeling). Voor u als werkgever zou dit dan betekenen, dat u tweemaal kosten moet maken. Er is daarom geregeld, dat u per 1 januari 2007 uitsluitend nog verplicht bent de afgesproken werkgeversbijdrage te betalen voor zover deze gunstiger is, dan de vaste toeslag die de overheid aan de ouders verstrekt (het verschil tussen de werkgeversbijdrage en de bijdrage van de belastingdienst).

7 Vrijstelling voor werknemers uit een aantal nieuwe EU-landen Op dit moment moeten de werkgevers voor werknemers uit een aantal nieuwe EU-landen (Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen), een flink aantal stappen ondernemen, voordat zij deze werknemers in dienst mogen nemen. De werkgever moet eerst meedoen aan de zogenoemde individuele arbeidstoets. Dit houdt in, dat er eerst moeite moet worden gedaan, om een werknemer uit Nederland of de oude EU-landen te vinden voor de functie. Mocht de werkgever na deze arbeidstoets geen geschikte medewerker hebben kunnen vinden, dan kan er een tewerktstellingsvergunning voor een werknemer uit een aantal nieuwe EU-landen worden aangevraagd bij het CWI. Het CWI zal eerst uitvoerig controleren, of de werkgever aan de individuele arbeidstoets heeft voldaan. Als het CWI de tewerkstellingsvergunning afgeeft, dan kan er ten slotte voor de werknemer een sofinummer worden aangevraagd en een eerstedagsmelding worden ingediend. Er hoeft voor werknemers uit de EU-landen geen verblijfsvergunning te worden aangevraagd. Een aantal sectoren hebben per 1 juni 2006 en per 1 oktober 2006 vrijstelling gekregen voor de individuele arbeidstoets. Er moet echter nog wél een tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd. De sectoren met deze vrijstelling zijn: Per 1 juni 2006: slachterijen en visfileerbedrijven, de agrarische sector, de binnenscheepvaart, wetenschappelijk onderzoek en kleinmetaal. Per 1 oktober 2006: Groothandels in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie, Metaalindustrie, Bakkerijen, Slagersbedrijven, Slagers overig (alleen de subsectoren loonslachterijen en abattoirs), Detailhandel en ambachten, Grootwinkelbedrijf, Horeca algemeen, Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen, Groothandel I, Groothandel II, Zakelijke dienstverlening II, Mortelbedrijf, Overheid, Rijk, politie, rechterlijke macht, Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen, Overheid, openbare nutsbedrijven, Overheid, overige instellingen, Telecommunicatie. Het kabinet wil dat in 2007 werknemers uit de 8 bovengenoemde nieuwe EU-lidstaten in Nederland mogen werken, zonder dat werkgevers een eventuele arbeidstoets moeten doen én dat er geen tewerkstellingsvergunning meer aangevraagd hoeft te worden. Deze werknemers worden dan gelijkgesteld aan werknemers uit de oude EU-landen. Roemenië en Bulgarije worden nog buitengesloten van deze regeling. Werkgevers zijn echter verplicht om zich te houden aan de arbeidsvoorwaarden zoals die gelden in Nederlandse wetgeving (minimumloon, vakantiedagen, vakantiegeld, arbeidstijdenwet, etc).

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling?

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling? DE WERKKOSTENREGELING Waarom de Werkkostenregeling? Systematiek van de Werkkostenregeling Intermediaire kosten Nihilwaardering Vrijgestelde kosten Vrije ruimte Veranderingen in 2015 1 De oude wettekst

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud Fiets van de zaak Inhoud De fietsregeling in het kort...1 Meer dan de helft van de werkdagen...1 Kosten i.v.m. de fiets...1 Twee varianten...2 Variant 1) Werknemer krijgt fiets. Betaalt niet terug...2

Nadere informatie

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen oordeel uit dienstbetrekking dus rijgesteld loon rije ruimte ANW gat verzekeringen: Deze verzekeringen worden onder de WKR niet anders behandeld dan voorheen. Er is weliswaar sprake van een voordeel uit

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Overzicht Werknemersgerelateerde vergoedingen en verstrekkingen 2015

Overzicht Werknemersgerelateerde vergoedingen en verstrekkingen 2015 verstrekkingen 2015 Arbo (verstrekkingen, terbeschikkingstellingen en in geld Arbovoorzieningen op de werkplek,inclusief de werkplek in de woning Veiligheidsbrillen, beeldschermbrilen EHBO-cursussen, stoelmassage,

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Kerstpakket & belasting

Kerstpakket & belasting Kerstpakket & belasting 2014 Wegwijzer voor het belastingdoolhof Whitepaper Kerstpakket en belasting 2014 Het is makkelijk om verdwaald te raken in het doolhof van belastingregels rondom het kerstpakket

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Klantnaam. Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% x Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing

WERKKOSTENREGELING. Klantnaam. Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% x Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing Klantnaam Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing Totale fiscale loonsom (eerste 10 maanden 2014) Loon voor de loonheffing indien

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Financiën, Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

De Staatssecretaris van Financiën, Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; (Ter informatie) Concept voor de wijzigingen in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 (met toelichting) naar aanleiding van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 2

2014 -- Loonheffing -- deel 2 Loonheffing les 2 programma Reiskosten Vergoeding van reiskosten Vaste kostenvergoeding Vergoeding intermediaire kosten Vervoer door de werkgever 1 Reiskosten Hierbij zijn verschillende situaties denkbaar.

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015 Vaststellingsovereenkomst 2015 A. Partijen: 1. HISWA Vereniging, gevestigd aan de Werfkade 2, 1033 RA Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door: hierna te noemen: Hiswa, en 2. Belastingdienst/, kantoor,

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte?

De werkkostenregeling en personeelsfeesten. Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten Waar zit je (vrije) ruimte? De werkkostenregeling en personeelsfeesten: waar zit je (vrije) ruimte? Alles is loon Alles wat je als werkgever vergoedt of verstrekt

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 december 2014 KDK/03474/i.01092 Datum: 11 november 2014 Verzonden: Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Werkkostenregeling per 1 januari 2015

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Let op: Het voorstel over de vaste toeslag van de overheid is opgenomen in het Belastingplan 2007. De Eerste Kamer moet hier nog mee akkoord gaan. De percentages

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Versie 01-01-2015 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t: 033-2570645 e: info@kpoa.nl w. www.kpoa.nl 1 Wat is de werkkostenregeling De werkkostenregeling stelt een werkgever in staat

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige vergoedingen/verstrekkingen Waarom de werkkostenregeling? Toekomstige situatie werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers Fietsregeling 2015 SPO De Liemers status Definitief pagina 1 van 5 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Voorwaarden voor deelname Artikel 3: Aanmeldingsprocedure Artikel 4: Uitruilen van het fietspakket

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 577 Wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan «Paarse krokodil») Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers.

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers. Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling voor het eerst ingevoerd. Tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode; de werkgever (inhoudingsplichtige) kan jaarlijks bij aanvang van het

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2010

Nieuwsbrief december 2010 Nieuwsbrief december 2010 Geachte relatie, Zoals u van ons gewend bent, proberen wij u aan het einde van elk jaar te informeren over de veranderingen op salaris- en personeelsgebied. Zo ook dit jaar. Kerstpakketten

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

De werkkostenregeling in het kort

De werkkostenregeling in het kort De werkkostenregeling in het kort De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht De Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Huizen, november 2013 1 Introductie Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv.

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv. WERKKOSTENREGELING Persoonlijk meer uitleg over werken met de werkostenregeling? Maak een vrijblijvende afspraak met BCS Door de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

Hoewel de regeling de eerste drie jaar optioneel is, verdient het nu al aanbeveling om op korte termijn voorbereidingen te treffen.

Hoewel de regeling de eerste drie jaar optioneel is, verdient het nu al aanbeveling om op korte termijn voorbereidingen te treffen. Aan : Werkgevers Van : drs. W.E. Janssen Betreft : De werkkostenregeling Datum : 19 maart 2012 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de zogenoemde werkkostenregeling geïntroduceerd. Door de werkkostenregeling

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e.

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e. Werkkostenregeling Versie 01-08-2017 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t. 033-2570645 e. info@kpoa.nl 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat is de werkkostenregeling... 3 Waarom gebruikmaken van de werkkostenregeling...

Nadere informatie

Tarieven, bedragen en percentages

Tarieven, bedragen en percentages Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016 In de tabellen verwijzen we naar paragrafen en hoofdstukken in het Handboek Loonheffingen 2015. Let op! Als de werknemer in september 2015 65 is geworden,

Nadere informatie

Fact sheet positie zeevarenden in de werkkostenregeling

Fact sheet positie zeevarenden in de werkkostenregeling Fact sheet positie zeevarenden in de werkkostenregeling Feitelijke situatie zeevarenden aan boord van zeeschepen Zeevarenden verblijven ca. 180 220 dagen per jaar aan boord op zeeschepen in internationale

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING

ONTWIKKELINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief ingevoerd, maar zijn er nog steeds veel vragen vanuit de praktijk. Hoe zat de Werkkostenregeling ook al weer in elkaar? De vrije wordt bepaald aan

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet INLEIDING In 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd met als doel belastingvrije verstrekkingen eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. In een brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel!

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige situatie Waarom de Werkkostenregeling? Toekomstige situatie Werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden Pauze Cafetariamodel

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING NOG ÉÉN JAAR (?)

WERKKOSTENREGELING NOG ÉÉN JAAR (?) 28 februari 2013 WERKKOSTENREGELING NOG ÉÉN JAAR (?) Alexander Rasink Rotterdam 1 Programma Seminar Werkkostenregeling 15:30 Fiscale aandachtspunten (Mazars Sectie Loonheffingen) 16:30 / 16:45 Pauze 16:45

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7 Werkkostenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Hoe ziet de werkkostenregeling er uit? 3 1.3 Hoe werkt de werkkostenregeling in het kort? 4 1.4 Wat nu te doen? 4 2. Hoe gaan we coderen?

Nadere informatie