CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van tot uur in het Stadhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van 19.30 tot 21.10 uur in het Stadhuis"

Transcriptie

1 CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van tot uur in het Stadhuis Voorzitter: H. Willems Raadsgriffier: A. Emmen Aanwezige leden: J.M.A. Aerts (Lijst Aerts), E.W.H.M. vanspaandonk (DDE 2002), A.L.J. van Delft (DDE 2002), C.A.M. vanbokhoven (Lijst Van Bokhoven), T.M. de Laat (DMP), A.J.M.C. Pulles(DMP), A.T.E. Muskens-de Bont (CDA), C.M.M. Musters(Gemeentebelangen), C.P.P.M. van den Brandt (Gemeentebelangen),A.P.M. van de Hoven (Gemeentebelangen), J.J. de Bonth (Gemeentebelangen), F.A. van der Lee (Heusden Een), A.G.M. van Bladel (Heusden Een), D.H. van Helvoort (Heusden Een), J.M.C.J.M. van der Dungen (Heusden Een), L.A.J. van der Heijden (Heusden Een), J.E.P. Pijnenburg (Heusden Een), M. Mulder (PvdA), I. Dekker (PvdA), M. de Wild (PvdA), S.C.O. Pladet (VVD), A.C.A. Couwenburg (VVD), M.A.T. Merkx (GroenLinks), P.C.M. Verboven (GroenLinks) Wethouders: M.G.M. van der Poel, M. Buijs, R. van den Bos, A.A.G.van Mierlo, B.M. Groen Afwezigen: J.J.G. Levink (CDA), J. Nieuwkerk (CDA) en W.D.Schippers (Heusden Een), Overige aanwezigen: H. Claassen (Notuleerservice Nederland),vertegenwoordiger van de pers, publiek 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. 2. Vaststelling van de agenda De Lijst Van Bokhoven verzoekt om agendapunt 9 op de B-lijst te plaatsen. Heusden Een vraagt om een motie over NDZW als agendapunt toe te voegen: De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen De DMP vraagt om bij ingekomen stuk 4 het complete dossier aan de orde te stellen tijdens de informatievergadering. Naar aanleiding van ingekomen stuk 6 vraagt de DMP om duidelijkheid over het jaartal van het intrekken van het raadsbesluit, namelijk 2006 of Gemeentebelangen wil aan het einde van de vergadering terugkomen op ingekomen stuk 9. Spreker merkt op dat de ingekomen stukken 3 tot en met 8 nog niet beantwoord zijn. Hij geeft aan ingekomen stuk 7 te willen behandelen. Ook de brieven 10 tot en met 17, behorend bij de raadsvergadering van 25 september, zijn nog niet beantwoord. Dit is een vervelende zaak. De voorzitter zegt toe na te gaan hoe het met de beantwoording van de brieven van september staat. Het college zal naar de ingekomen stukken 4, 6 en 7 kijken. Het is akkoord om ingekomen stuk 9 als agendapunt toe te voegen. GroenLinks wil ingekomen stuk 2 de volgende keer bespreken. De ingekomen stukken en mededelingen worden ter kennisgeving aangenomen.

2 De voorzitter deelt mee dat de heren Levink, Schippers en Nieuwkerk verhinderd zijn. 4. Trekking voor stemmingsnummer Bij stemmingen zal de heer Pulles als eerste zijn stem uitbrengen. 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de op 25 september gehouden openbare raadsvergadering DDE 2002 merkt op dat op pagina 1 bij punt 4 Gemeentebelangen vervangen moet worden door de heer Musters. Op pagina 6 dient in de derde alinea in de laatste zin.door het CMD. vermoedelijk vervangen te worden door.van het CMD. De Lijst Van Bokhoven herhaalt de tijdens de vorige raadsvergadering gemaakte opmerkingen over het ontbreken van besluitenlijsten en het niet beschikbaar zijn van de verslaglegging via NotuBiz. Ook is een aantal toezeggingen, die tijdens de informatievergaderingen zijn gedaan, niet nagekomen. De voorzitter vraagt de opmerkingen aan de griffier door te geven, die ze dan aan de voorzitter kan doorgeven. De Lijst Van Bokhoven merkt op dat er niets veranderd is sinds de vorige vergadering. De toezeggingen betreffen onder andere een aantal bestemmingsplannen, de hoogtekaart van de gemeente Heusden en een presentatie van het Ontwikkelingsplan buitengebied. De voorzitter zegt toe dit samen met de griffier uit te zoeken. Heusden Een merkt naar aanleiding van punt 6, het vaststellen van de besluitenlijst, op dat geen schriftelijke reactie is ontvangen over de uitspraken inzake het uitvoeringsplan openbare ruimte vesting Heusden. De voorzitter zegt toe dit mee te nemen. Het verslag wordt met inachtneming van deze opmerkingen vastgesteld. A-LIJST 6. Luchtkwaliteitsplan en actieplan luchtkwaliteit 7. Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Bezwaarschrift dhr. Eekels te Vlijmen tegen raadsbesluit tot vestiging voorkeursrecht 9. Vaststellen MER-richtlijnen HOWABO B-LIJST

3 10. Delegatiebesluit MFA/brede school Palet Vliedberg De Lijst Van Bokhoven zegt dat tijdens de raadsvergadering van 26 juni is besproken dat een besluit tot wijziging van de sportzaal in een gymzaal het proces zou bespoedigen. Volleybalvereniging Minerva had tijdens die vergadering in een brief laten weten op zoek te zijn naar nieuwe partners om zo nieuwbouw mogelijk te maken. De raad heeft destijds unaniem ingestemd met de wijziging van een sportzaal naar een gymzaal. Tijdens de afgelopen begrotingsvergadering meldde wethouder Groen echter dat men bezig was te bekijken om een aanbouw te realiseren aan Die Heygrave ten behoeve van Minerva. Lijst Van Bokhoven is ontevreden over de gang van zaken en geeft het college niet het vertrouwen voor een delegatiebesluit. De VVD geeft aan dat de bedoelingen van Lijst van Bokhoven niet duidelijk zijn. De Lijst Van Bokhoven licht toe zich te voelen misbruikt met het besluit van 26 juni omdat er daarna geheel andere plannen zijn voorbereid. Wellicht hebben er meer raadsleden problemen met de gang van zaken. Wethouder Van den Bos zegt een ander licht op de zaak te willen werpen. De raad heeft op 26 juni zijn zorg uitgesproken over de gebruikers. Minerva was toen, als een van de hoofdgebruikers, op zoek naar andere partners. Op verzoek van de heer Levink heeft spreker destijds de toezegging gedaan voor het eind van het jaar de mogelijkheden te onderzoeken. Het college heeft dit in gang gezet. Wethouder Groen heeft met Minerva gesproken. Er is gebleken dat de eerste optie, privatiseren van De Hoge Heide, niet de meest wenselijke was. De resultaten van de verkenning zijn in het college besproken. Er werd geconstateerd dat er moest worden gezocht naar andere oplossingen. Een van de besproken oplossingen is een uitbreiding van Die Heygrave. Vandaag zijn er vragen ex artikel 61 binnengekomen van Lijst Van Bokhoven. Deze zijn nu gedeeltelijk beantwoord. Er is geen intentie tot misbruik geweest. Spreker hoopt het vertrouwen te krijgen om de raad voor 1 januari 2008 verder te informeren. Tot slot merkt hij op dat het in een vorige raadsperiode genomen besluit om De Hoge Heide te slopen nog overeind staat. De Lijst Van Bokhoven is deels tevreden, deels echter ontevreden vanwege de brief van Minerva om met andere partners op De Hoge Heide nieuwbouw te plegen. Mede door die brief is spreker akkoord gegaan met de omzetting naar een gymzaal. Hij wijst erop dat in een brede school vele uren per dag activiteiten plaatsvinden in de sportzaal. Minerva was hier een geschikte kandidaat voor maar kan niet terecht in een gymzaal. De brief van Minerva is nu een nutteloos papier geworden. DDE 2002 is blij met de toelichting van de wethouder. De uitspraken van wethouder Groen tijdens de begrotingsvergadering over amoveren van De Hoge Heide en aanbouwen aan Die Heygrave leken nogal stellig. Nu lijken alle alternatieven nog open. Spreker vraagt ook het alternatief mee te nemen van gezamenlijk gebruik door twee volleybalverenigingen van twee sportzalen, de nieuwe Onder de Bogen en Die Heygrave, mede gezien de motie die is aangenomen. Ook vraagt hij aan het college voortaan duidelijk de bedoelingen aan te geven. De DMP sluit zich aan bij het betoog van Lijst Van Bokhoven. De fractie is niet zeker over het sloopbesluit voor De hoge Heide maar is wel zeker dat wethouder Groen de uitspraak over sloop heeft gedaan. Spreker hoopt dat het college niet te voortvarend met sloop is zonder dat er duidelijkheid is voor Minerva en andere sportverenigingen. Heusden Een wijst erop dat het sloopbesluit al jaren geleden is genomen en wil niet nu deze discussie voeren. De DMP wil de datum van het sloopbesluit weten en vraagt wanneer Heusden Een wel de discussie wil voeren. Spreker wil nu wel de inhoudelijke discussie voeren. Heusden Een is verbaasd over het relaas van Lijst van Bokhoven. Spreker vindt dat ten

4 onrechte gesuggereerd wordt dat Total Fit al wil gaan bouwen. Lijst Van Bokhoven verwijst naar de brief d.d. 25 juni van Minerva, waarin Total Fit als partner wordt genoemd. De voorzitter vraagt de fracties of zij kunnen instemmen met het voorstel. Hij stelt vast dat de fracties van DMP, Lijst van bokhoven en DDE 2002 tegen zijn. Het CDA merkt op voor te stemmen zodat Het Palet kan doorgaan. Spreekster is het wel eens met de opmerkingen van Lijst Van Bokhoven. De voorzitter stelt vast dat de meerderheid van de raad voor het voorstel stemt. 11. Bergsche Maasveren Gemeentebelangen meldt dat na de informatievergadering gewijzigde stukken zijn ontvangen over de juridische structuur en de leiding. In het kader van het dualisme gaat spreker akkoord met het feit dat de raad niet meer in het bestuur is vertegenwoordigd. Wel is het van belang dat de raad regelmatig geïnformeerd wordt. Dit is mogelijk door jaarlijks de jaarrekening en de begroting van de stichting ter kennisname aan de raad aan te bieden. Een tweede suggestie is om in het concept-besluit onder punt 4 een keuze te maken voor een van de twee beleggingsstrategieën. De fractie is eigenlijk voor strategie 1. Gezien het marginale verschil met 2 en gezien het feit dat de meerderheid voor 2 is, kan de fractie ook met 2 instemmen. Tot slot vraagt spreker om de inhoud van de brief van de heer Van der Linden, de veerman, mee te nemen bij de verdere uitwerking. De DMP krijgt graag een reactie van de wethouder op de brief van de heer Van der Linden. DDE 2002 vindt dat de heer Groenestijn, als belangrijke trekker van het project, vermeld dient te worden in de verslaglegging. Lijst Aerts wil, gezien de gerechtelijke procedure die de Stichting Maasveren is aangegaan, weten hoe het staat met het binnenhalen van de rechten. Het zijn goede suggesties om de raad jaarlijks te informeren en de inhoud van de brief van de heer Van der Linden mee te nemen. Voorlopig kan men weer dertig jaar vooruit. De wijze van beleggen is zeer behoudend. GroenLinks gaat akkoord met het voorstel en eveneens met de suggesties van Gemeentebelangen. Spreker stelt vertrouwen in de stichting. De PvdA gaat akkoord met het voorstel. Spreekster wijst op de verbetering in het toeristisch functioneren. De keuze voor de juridische structuur is een goede zaak. Een reactie van het college op de brief van de heer Van der Linden wordt afgewacht. Heusden Een gaat akkoord met het voorstel en kiest voor beleggingsstrategie 2. Spreker vraagt welk verschil in beheerskosten zit tussen beide strategieën. Wethouder Buijs zegt toe jaarlijks de jaarrekening en de begroting van de stichting aan de raad ter kennisname aan te bieden. Er zit speelruimte tussen keuze 1 en keuze 2. De definitieve keuze volgt op basis van de stemming in de raad. Rijkswaterstaat heeft gereageerd op de brief van de heer Van der Linden. Er blijft risico verbonden aan het gebruik van kabelveren. Over een mogelijk verbod van kabels is nu nog niets bekend. De heer Groenestijn verdient inderdaad de complimenten voor zijn rol in het geheel. Er is volgens spreker sprake van een mooie deal en voor de burgers zal getracht worden de gratis overgang voor circa dertig jaar te waarborgen. Als gemeente is het niet mogelijk veel risico te nemen met beleggen. De beheerskosten liggen tussen 0,1% en 0,5% van het bedrag per jaar en zijn voor beide strategieën bijna gelijk. Het gaat om tot euro per jaar. Naarmate het risico groter wordt, wordt het rendement groter maar nemen ook de beheerskosten toe.

5 De voorzitter geeft gelegenheid voor de tweede termijn. De Lijst Van Bokhoven houdt de wethouder aan zijn toezegging om de brief van Rijkswaterstaat na te sturen. Hij doet de suggestie om bij Rijkswaterstaat een hardheidsclausule te bedingen voor een periode van dertig jaar dat de kabelveren nog actief zijn. De Lijst Aerts wil een antwoord van de wethouder over de onmogelijkheid van een rechtsgang. Spreker zou graag een andere verdeling obligaties/aandelen zien met hogere rente. Hij gaat met grote moeite akkoord met het voorstel. Heusden Een wijst erop dat de raad weinig kan met de brief van de heer Van der Linden. Het is van belang de regels in acht te nemen. Wethouder Buijs voelt wel wat voor de suggestie van Lijst van Bokhoven. Er zijn echter geen tekenen dat er snel een verbod op kabelveren te verwachten is. Over de voorliggende financiële gegevens zijn nog geen onderhandelingen gevoerd. Dit zal nog gebeuren. De beheerskosten kunnen waarschijnlijk nog omlaag. Claims uit het verleden kunnen volgens hem niet overgaan en het risico is zodoende eigenlijk nihil. De voorzitter concludeert dat de raad akkoord gaat met het voorstel en in meerderheid kiest voor strategie 2. Daarbij dient te worden aangetekend dat dit moet passen binnen het treasurybeleid. 12. Ontwerp bodembeleidsplan Bodem in breder perspectief 13. Motie NDZW Heusden Een licht kort de motie toe. De korfbalclub heeft in een brief gevraagd om de steun van de raad om per maart 2008 op De Hoge Heide te kunnen spelen en niet te hoeven inkrimpen. Spreker heeft contact gehad met de heer B. Liebregts om samen gegevens uit te wisselen en zaken te bekijken, zoals velden en verlichting. Ook is het lijstje bekeken met de benodigdheden om op 1 maart te kunnen spelen. Dit punt is vandaag in het college aan de orde geweest. Spreker is benieuwd naar de uitkomst hiervan. Hij wijst op de noodzaak om ook na 1 maart 2008 de communicatie richting NDZW op gang te houden. Tot slot leest hij de motie voor. DDE 2002 vraagt of in de motie bedoeld wordt dat de accommodatie voldoet aan de NOC/NSF-normen. Heusden Een antwoordt dat dit niet de bedoeling is. Waar het onder meer om gaat is dat de verlichting in orde is. De DMP acht het van belang te weten wat de vereniging gevraagd heeft en wat het college besloten heeft. Spreker is van geen van beide op de hoogte. Hij wil van de wethouder weten of aan de NOC/NSF-normen wordt voldaan omdat dit het uitgangspunt is geweest. Het CDA vindt de motie wel sympathiek maar eigenlijk een open deur omdat communicatie altijd een vereiste is. De motie komt eigenlijk te vroeg, er is immers nog geen collegebesluit aan de vereniging medegedeeld. Gemeentebelangen vraagt of de motie wel nodig is omdat er weinig vertrouwen uit spreekt. De communicatie is tot op heden een pijnpunt geweest. Spreker wil weten of het college het besluit van 1 november unaniem heeft genomen. Afhankelijk van het antwoord van de wethouder wil hij een schorsing aanvragen. De Lijst Aerts is van mening dat het een reële motie is, die om meer gaat dan alleen

6 communicatie. Dit sympathieke gebaar verdient steun. Wethouder Groen geeft aan dat de communicatie vanuit de gemeente met NDZW altijd open is geweest. Alle collegebesluiten, inclusief dat van vandaag, zijn unaniem genomen. Het wensenlijstje is in het college besproken en zal met de heer Liebregts worden besproken. Het college zal aan de meeste wensen ruimhartig tegemoetkomen. De resultaten van het gesprek met NDZW zullen in de raads- dan wel de informatievergadering teruggekoppeld worden. Het CDA wijst er nogmaals op dat de motie eigenlijk niet nodig is. De DMP zegt het betreffende lijstje niet te kennen en evenmin de stand van zaken ervan. Spreker wil antwoord op zijn vraag of aan de NOC/NSF-norm wordt voldaan. Gemeentebelangen wil van de wethouder weten of hij de communicatiestructuur de afgelopen maanden echt wel open heeft gehouden. Het is een vreemde zaak dat een collega-wethouder de communicatie heeft onderhouden. DDE 2002 zegt duidelijke informatie over het collegebesluit te willen hebben. Spreker vraagt de besluitenlijst van het college zo in te richten dat duidelijk is aan welke wensen is voldaan. Ook vraagt hij in ieder geval zoveel mogelijk aan de NOC/NSF-normen te voldoen. Deze normen zijn bij andere velden ook uitgangspunt geweest. Tot slot zegt hij de motie niet te begrijpen. Heusden Een geeft aan van de wethouder te verwachten dat hij eerst bij de korfbalvereniging het besluit toelicht en daarna de bevindingen terugbrengt in de raad. De Lijst Aerts acht het juist dat de zaak weer tot normale proporties wordt teruggebracht. Spreker gaat ervan uit dat de accommodaties van alle clubs binnen de gemeente goed zijn. Hij stelt voor de motie als extra blijk van vertrouwen toch in stemming te brengen. Heusden Een stelt dat de heer Liebregts blij is met de steun van Heusden Een. Spreker vindt dat NDZW als een normale sportvereniging moet worden behandeld. De motie is bedoeld om de vereniging te ondersteunen om de benodigde zaken tijdig voor elkaar te krijgen. Het CDA wijst erop dat er overeenstemming moet komen tussen NDZW en de gemeente. De motie is niet nodig als de juiste procedure wordt gevoerd. De voorzitter geeft aan dat het college een besluit heeft genomen over het wensenlijstje. Dit besluit voorziet erin dat op meer dan adequate wijze per 1 maart 2008 competitie kan worden gespeeld. Het besluit wordt op korte termijn met de club besproken. De inhoud wordt daarna pas openbaar gemaakt. Het college heeft alle vertrouwen in een goede afloop. Wethouder Groen zegt dat het collegebesluit van vandaag ertoe bijdraagt dat NDZW er tijdig goed bij zit. Eerst wordt er contact opgenomen met de vereniging. DMP vraagt nogmaals of aan de NOC/NSF-normen wordt voldaan. Wethouder Groen antwoordt dat de velden aan de normen voldoen. Bij andere voorzieningen gelden deze normen als richtlijn maar worden ze niet gehaald. Dit geldt ook voor andere verenigingen. De motie wordt overgenomen. Het CDA zegt de motie graag vooraf te hebben willen lezen. De voorzitter zegt dat de motie eerder is voorgelezen. De DMP vindt het een merkwaardige gang van zaken. Heusden Een geeft aan het verschrikkelijk te vinden als een florerende vereniging ten onder zou gaan aan alle heersende commotie. De fractie heeft met de motie de korfbalvereniging

7 willen steunen. 14. Vragen Gemeentebelangen inzake jeu de bouleshal Gemeentebelangen zegt dat de antwoorden enige duidelijkheid scheppen. De vragen waren gericht op het garanderen van een zorgvuldige besluitvorming. Dit is namelijk in het belang van de gemeente en de club zelf. In de beantwoording staat dat er geen financiële gevolgen zijn voor de gemeente. Spreker vraagt of er op de betreffende locatie geen infrastructurele aanpassingen of nutsvoorzieningen nodig zijn. De vraag is wie dat gaat betalen. Verder is opvallend in de besluitvorming dat het college in maart 2007 heeft aangegeven geen besluit te kunnen nemen wegens onduidelijkheid rond de besluitvorming over sporthal Onder de Bogen. Op 25 juli is er echter wel een besluit genomen. Spreker vraagt waar het verschil in zit ten opzichte van maart. Vervolgens vraagt spreker wat de status van het besluit is omdat dit volgens hem nooit in een besluitenlijst is opgenomen. Tot slot vraagt hij hoe de keuze voor een mobiele hal zich verhoudt tot de gewenste architectonische kwaliteit. Wethouder Groen zegt dat het besluit geen financiële gevolgen voor de gemeente heeft. Volgens hem is Batard binnen de door de gemeente gestelde randvoorwaarden nog steeds op zoek naar mogelijkheden. Het afgeven van een tijdelijke bouwvergunning is mogelijk als daarna een en ander via het bestemmingsplan wordt vastgelegd. De voorgestelde locatie is losgekoppeld van Onder de Bogen omdat over dat complex nog geen duidelijkheid bestaat. Het verschil tussen de situatie in maart en in juli zit in het verzoek van de club aan de gemeente. Waarschijnlijk staat het besluit op de besloten besluitenlijst. De voorzitter zegt dat deze kwestie in het college behandeld is. Hij zegt uit te zoeken hoe de communicatie hierover zal geschieden. Gemeentebelangen merkt op dat in het antwoord wordt vermeld dat het antwoord op de besluitenlijst staat. Tot op heden heeft spreker het echter niet kunnen ontdekken. Gezien het antwoord wil hij zijn controlerende taak kunnen uitvoeren. 15. Sluiting De voorzitter vraagt de raadsleden na de vergadering in de trouwzaal bijeen te komen om verder te praten over BABS. Hij sluit de vergadering om uur na het uitspreken van het sluitingsgebed.

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 09, in de raadzaal te Utrecht. Aanwezig: De voorzitter, C.A. Geldof, wethouder voor Stationsgebied,

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen 1 Nr. 2010013429 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden c.q. duocommissieleden:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman.

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman. 1 Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen gehouden op donderdag 12 december 2013 om 20.30 uur in het TATA Steel Stadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

1 Opening 2 Vaststelling van de raadsagenda 3 Goedkeuring van de notulen van de raadsvergadering van 17 december 2008. 4 Ingekomen stukken.

1 Opening 2 Vaststelling van de raadsagenda 3 Goedkeuring van de notulen van de raadsvergadering van 17 december 2008. 4 Ingekomen stukken. NOTULEN van het verhandelde in de openbare raadsvergadering, gehouden ten raadhuize op woensdag 18 februari 09 om 19.00 uur. Nr: 09it00097 A G E N D A : 1 Opening 2 Vaststelling van de raadsagenda 3 Goedkeuring

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie