CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van tot uur in het Stadhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van 19.30 tot 21.10 uur in het Stadhuis"

Transcriptie

1 CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van tot uur in het Stadhuis Voorzitter: H. Willems Raadsgriffier: A. Emmen Aanwezige leden: J.M.A. Aerts (Lijst Aerts), E.W.H.M. vanspaandonk (DDE 2002), A.L.J. van Delft (DDE 2002), C.A.M. vanbokhoven (Lijst Van Bokhoven), T.M. de Laat (DMP), A.J.M.C. Pulles(DMP), A.T.E. Muskens-de Bont (CDA), C.M.M. Musters(Gemeentebelangen), C.P.P.M. van den Brandt (Gemeentebelangen),A.P.M. van de Hoven (Gemeentebelangen), J.J. de Bonth (Gemeentebelangen), F.A. van der Lee (Heusden Een), A.G.M. van Bladel (Heusden Een), D.H. van Helvoort (Heusden Een), J.M.C.J.M. van der Dungen (Heusden Een), L.A.J. van der Heijden (Heusden Een), J.E.P. Pijnenburg (Heusden Een), M. Mulder (PvdA), I. Dekker (PvdA), M. de Wild (PvdA), S.C.O. Pladet (VVD), A.C.A. Couwenburg (VVD), M.A.T. Merkx (GroenLinks), P.C.M. Verboven (GroenLinks) Wethouders: M.G.M. van der Poel, M. Buijs, R. van den Bos, A.A.G.van Mierlo, B.M. Groen Afwezigen: J.J.G. Levink (CDA), J. Nieuwkerk (CDA) en W.D.Schippers (Heusden Een), Overige aanwezigen: H. Claassen (Notuleerservice Nederland),vertegenwoordiger van de pers, publiek 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. 2. Vaststelling van de agenda De Lijst Van Bokhoven verzoekt om agendapunt 9 op de B-lijst te plaatsen. Heusden Een vraagt om een motie over NDZW als agendapunt toe te voegen: De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen De DMP vraagt om bij ingekomen stuk 4 het complete dossier aan de orde te stellen tijdens de informatievergadering. Naar aanleiding van ingekomen stuk 6 vraagt de DMP om duidelijkheid over het jaartal van het intrekken van het raadsbesluit, namelijk 2006 of Gemeentebelangen wil aan het einde van de vergadering terugkomen op ingekomen stuk 9. Spreker merkt op dat de ingekomen stukken 3 tot en met 8 nog niet beantwoord zijn. Hij geeft aan ingekomen stuk 7 te willen behandelen. Ook de brieven 10 tot en met 17, behorend bij de raadsvergadering van 25 september, zijn nog niet beantwoord. Dit is een vervelende zaak. De voorzitter zegt toe na te gaan hoe het met de beantwoording van de brieven van september staat. Het college zal naar de ingekomen stukken 4, 6 en 7 kijken. Het is akkoord om ingekomen stuk 9 als agendapunt toe te voegen. GroenLinks wil ingekomen stuk 2 de volgende keer bespreken. De ingekomen stukken en mededelingen worden ter kennisgeving aangenomen.

2 De voorzitter deelt mee dat de heren Levink, Schippers en Nieuwkerk verhinderd zijn. 4. Trekking voor stemmingsnummer Bij stemmingen zal de heer Pulles als eerste zijn stem uitbrengen. 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de op 25 september gehouden openbare raadsvergadering DDE 2002 merkt op dat op pagina 1 bij punt 4 Gemeentebelangen vervangen moet worden door de heer Musters. Op pagina 6 dient in de derde alinea in de laatste zin.door het CMD. vermoedelijk vervangen te worden door.van het CMD. De Lijst Van Bokhoven herhaalt de tijdens de vorige raadsvergadering gemaakte opmerkingen over het ontbreken van besluitenlijsten en het niet beschikbaar zijn van de verslaglegging via NotuBiz. Ook is een aantal toezeggingen, die tijdens de informatievergaderingen zijn gedaan, niet nagekomen. De voorzitter vraagt de opmerkingen aan de griffier door te geven, die ze dan aan de voorzitter kan doorgeven. De Lijst Van Bokhoven merkt op dat er niets veranderd is sinds de vorige vergadering. De toezeggingen betreffen onder andere een aantal bestemmingsplannen, de hoogtekaart van de gemeente Heusden en een presentatie van het Ontwikkelingsplan buitengebied. De voorzitter zegt toe dit samen met de griffier uit te zoeken. Heusden Een merkt naar aanleiding van punt 6, het vaststellen van de besluitenlijst, op dat geen schriftelijke reactie is ontvangen over de uitspraken inzake het uitvoeringsplan openbare ruimte vesting Heusden. De voorzitter zegt toe dit mee te nemen. Het verslag wordt met inachtneming van deze opmerkingen vastgesteld. A-LIJST 6. Luchtkwaliteitsplan en actieplan luchtkwaliteit 7. Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Bezwaarschrift dhr. Eekels te Vlijmen tegen raadsbesluit tot vestiging voorkeursrecht 9. Vaststellen MER-richtlijnen HOWABO B-LIJST

3 10. Delegatiebesluit MFA/brede school Palet Vliedberg De Lijst Van Bokhoven zegt dat tijdens de raadsvergadering van 26 juni is besproken dat een besluit tot wijziging van de sportzaal in een gymzaal het proces zou bespoedigen. Volleybalvereniging Minerva had tijdens die vergadering in een brief laten weten op zoek te zijn naar nieuwe partners om zo nieuwbouw mogelijk te maken. De raad heeft destijds unaniem ingestemd met de wijziging van een sportzaal naar een gymzaal. Tijdens de afgelopen begrotingsvergadering meldde wethouder Groen echter dat men bezig was te bekijken om een aanbouw te realiseren aan Die Heygrave ten behoeve van Minerva. Lijst Van Bokhoven is ontevreden over de gang van zaken en geeft het college niet het vertrouwen voor een delegatiebesluit. De VVD geeft aan dat de bedoelingen van Lijst van Bokhoven niet duidelijk zijn. De Lijst Van Bokhoven licht toe zich te voelen misbruikt met het besluit van 26 juni omdat er daarna geheel andere plannen zijn voorbereid. Wellicht hebben er meer raadsleden problemen met de gang van zaken. Wethouder Van den Bos zegt een ander licht op de zaak te willen werpen. De raad heeft op 26 juni zijn zorg uitgesproken over de gebruikers. Minerva was toen, als een van de hoofdgebruikers, op zoek naar andere partners. Op verzoek van de heer Levink heeft spreker destijds de toezegging gedaan voor het eind van het jaar de mogelijkheden te onderzoeken. Het college heeft dit in gang gezet. Wethouder Groen heeft met Minerva gesproken. Er is gebleken dat de eerste optie, privatiseren van De Hoge Heide, niet de meest wenselijke was. De resultaten van de verkenning zijn in het college besproken. Er werd geconstateerd dat er moest worden gezocht naar andere oplossingen. Een van de besproken oplossingen is een uitbreiding van Die Heygrave. Vandaag zijn er vragen ex artikel 61 binnengekomen van Lijst Van Bokhoven. Deze zijn nu gedeeltelijk beantwoord. Er is geen intentie tot misbruik geweest. Spreker hoopt het vertrouwen te krijgen om de raad voor 1 januari 2008 verder te informeren. Tot slot merkt hij op dat het in een vorige raadsperiode genomen besluit om De Hoge Heide te slopen nog overeind staat. De Lijst Van Bokhoven is deels tevreden, deels echter ontevreden vanwege de brief van Minerva om met andere partners op De Hoge Heide nieuwbouw te plegen. Mede door die brief is spreker akkoord gegaan met de omzetting naar een gymzaal. Hij wijst erop dat in een brede school vele uren per dag activiteiten plaatsvinden in de sportzaal. Minerva was hier een geschikte kandidaat voor maar kan niet terecht in een gymzaal. De brief van Minerva is nu een nutteloos papier geworden. DDE 2002 is blij met de toelichting van de wethouder. De uitspraken van wethouder Groen tijdens de begrotingsvergadering over amoveren van De Hoge Heide en aanbouwen aan Die Heygrave leken nogal stellig. Nu lijken alle alternatieven nog open. Spreker vraagt ook het alternatief mee te nemen van gezamenlijk gebruik door twee volleybalverenigingen van twee sportzalen, de nieuwe Onder de Bogen en Die Heygrave, mede gezien de motie die is aangenomen. Ook vraagt hij aan het college voortaan duidelijk de bedoelingen aan te geven. De DMP sluit zich aan bij het betoog van Lijst Van Bokhoven. De fractie is niet zeker over het sloopbesluit voor De hoge Heide maar is wel zeker dat wethouder Groen de uitspraak over sloop heeft gedaan. Spreker hoopt dat het college niet te voortvarend met sloop is zonder dat er duidelijkheid is voor Minerva en andere sportverenigingen. Heusden Een wijst erop dat het sloopbesluit al jaren geleden is genomen en wil niet nu deze discussie voeren. De DMP wil de datum van het sloopbesluit weten en vraagt wanneer Heusden Een wel de discussie wil voeren. Spreker wil nu wel de inhoudelijke discussie voeren. Heusden Een is verbaasd over het relaas van Lijst van Bokhoven. Spreker vindt dat ten

4 onrechte gesuggereerd wordt dat Total Fit al wil gaan bouwen. Lijst Van Bokhoven verwijst naar de brief d.d. 25 juni van Minerva, waarin Total Fit als partner wordt genoemd. De voorzitter vraagt de fracties of zij kunnen instemmen met het voorstel. Hij stelt vast dat de fracties van DMP, Lijst van bokhoven en DDE 2002 tegen zijn. Het CDA merkt op voor te stemmen zodat Het Palet kan doorgaan. Spreekster is het wel eens met de opmerkingen van Lijst Van Bokhoven. De voorzitter stelt vast dat de meerderheid van de raad voor het voorstel stemt. 11. Bergsche Maasveren Gemeentebelangen meldt dat na de informatievergadering gewijzigde stukken zijn ontvangen over de juridische structuur en de leiding. In het kader van het dualisme gaat spreker akkoord met het feit dat de raad niet meer in het bestuur is vertegenwoordigd. Wel is het van belang dat de raad regelmatig geïnformeerd wordt. Dit is mogelijk door jaarlijks de jaarrekening en de begroting van de stichting ter kennisname aan de raad aan te bieden. Een tweede suggestie is om in het concept-besluit onder punt 4 een keuze te maken voor een van de twee beleggingsstrategieën. De fractie is eigenlijk voor strategie 1. Gezien het marginale verschil met 2 en gezien het feit dat de meerderheid voor 2 is, kan de fractie ook met 2 instemmen. Tot slot vraagt spreker om de inhoud van de brief van de heer Van der Linden, de veerman, mee te nemen bij de verdere uitwerking. De DMP krijgt graag een reactie van de wethouder op de brief van de heer Van der Linden. DDE 2002 vindt dat de heer Groenestijn, als belangrijke trekker van het project, vermeld dient te worden in de verslaglegging. Lijst Aerts wil, gezien de gerechtelijke procedure die de Stichting Maasveren is aangegaan, weten hoe het staat met het binnenhalen van de rechten. Het zijn goede suggesties om de raad jaarlijks te informeren en de inhoud van de brief van de heer Van der Linden mee te nemen. Voorlopig kan men weer dertig jaar vooruit. De wijze van beleggen is zeer behoudend. GroenLinks gaat akkoord met het voorstel en eveneens met de suggesties van Gemeentebelangen. Spreker stelt vertrouwen in de stichting. De PvdA gaat akkoord met het voorstel. Spreekster wijst op de verbetering in het toeristisch functioneren. De keuze voor de juridische structuur is een goede zaak. Een reactie van het college op de brief van de heer Van der Linden wordt afgewacht. Heusden Een gaat akkoord met het voorstel en kiest voor beleggingsstrategie 2. Spreker vraagt welk verschil in beheerskosten zit tussen beide strategieën. Wethouder Buijs zegt toe jaarlijks de jaarrekening en de begroting van de stichting aan de raad ter kennisname aan te bieden. Er zit speelruimte tussen keuze 1 en keuze 2. De definitieve keuze volgt op basis van de stemming in de raad. Rijkswaterstaat heeft gereageerd op de brief van de heer Van der Linden. Er blijft risico verbonden aan het gebruik van kabelveren. Over een mogelijk verbod van kabels is nu nog niets bekend. De heer Groenestijn verdient inderdaad de complimenten voor zijn rol in het geheel. Er is volgens spreker sprake van een mooie deal en voor de burgers zal getracht worden de gratis overgang voor circa dertig jaar te waarborgen. Als gemeente is het niet mogelijk veel risico te nemen met beleggen. De beheerskosten liggen tussen 0,1% en 0,5% van het bedrag per jaar en zijn voor beide strategieën bijna gelijk. Het gaat om tot euro per jaar. Naarmate het risico groter wordt, wordt het rendement groter maar nemen ook de beheerskosten toe.

5 De voorzitter geeft gelegenheid voor de tweede termijn. De Lijst Van Bokhoven houdt de wethouder aan zijn toezegging om de brief van Rijkswaterstaat na te sturen. Hij doet de suggestie om bij Rijkswaterstaat een hardheidsclausule te bedingen voor een periode van dertig jaar dat de kabelveren nog actief zijn. De Lijst Aerts wil een antwoord van de wethouder over de onmogelijkheid van een rechtsgang. Spreker zou graag een andere verdeling obligaties/aandelen zien met hogere rente. Hij gaat met grote moeite akkoord met het voorstel. Heusden Een wijst erop dat de raad weinig kan met de brief van de heer Van der Linden. Het is van belang de regels in acht te nemen. Wethouder Buijs voelt wel wat voor de suggestie van Lijst van Bokhoven. Er zijn echter geen tekenen dat er snel een verbod op kabelveren te verwachten is. Over de voorliggende financiële gegevens zijn nog geen onderhandelingen gevoerd. Dit zal nog gebeuren. De beheerskosten kunnen waarschijnlijk nog omlaag. Claims uit het verleden kunnen volgens hem niet overgaan en het risico is zodoende eigenlijk nihil. De voorzitter concludeert dat de raad akkoord gaat met het voorstel en in meerderheid kiest voor strategie 2. Daarbij dient te worden aangetekend dat dit moet passen binnen het treasurybeleid. 12. Ontwerp bodembeleidsplan Bodem in breder perspectief 13. Motie NDZW Heusden Een licht kort de motie toe. De korfbalclub heeft in een brief gevraagd om de steun van de raad om per maart 2008 op De Hoge Heide te kunnen spelen en niet te hoeven inkrimpen. Spreker heeft contact gehad met de heer B. Liebregts om samen gegevens uit te wisselen en zaken te bekijken, zoals velden en verlichting. Ook is het lijstje bekeken met de benodigdheden om op 1 maart te kunnen spelen. Dit punt is vandaag in het college aan de orde geweest. Spreker is benieuwd naar de uitkomst hiervan. Hij wijst op de noodzaak om ook na 1 maart 2008 de communicatie richting NDZW op gang te houden. Tot slot leest hij de motie voor. DDE 2002 vraagt of in de motie bedoeld wordt dat de accommodatie voldoet aan de NOC/NSF-normen. Heusden Een antwoordt dat dit niet de bedoeling is. Waar het onder meer om gaat is dat de verlichting in orde is. De DMP acht het van belang te weten wat de vereniging gevraagd heeft en wat het college besloten heeft. Spreker is van geen van beide op de hoogte. Hij wil van de wethouder weten of aan de NOC/NSF-normen wordt voldaan omdat dit het uitgangspunt is geweest. Het CDA vindt de motie wel sympathiek maar eigenlijk een open deur omdat communicatie altijd een vereiste is. De motie komt eigenlijk te vroeg, er is immers nog geen collegebesluit aan de vereniging medegedeeld. Gemeentebelangen vraagt of de motie wel nodig is omdat er weinig vertrouwen uit spreekt. De communicatie is tot op heden een pijnpunt geweest. Spreker wil weten of het college het besluit van 1 november unaniem heeft genomen. Afhankelijk van het antwoord van de wethouder wil hij een schorsing aanvragen. De Lijst Aerts is van mening dat het een reële motie is, die om meer gaat dan alleen

6 communicatie. Dit sympathieke gebaar verdient steun. Wethouder Groen geeft aan dat de communicatie vanuit de gemeente met NDZW altijd open is geweest. Alle collegebesluiten, inclusief dat van vandaag, zijn unaniem genomen. Het wensenlijstje is in het college besproken en zal met de heer Liebregts worden besproken. Het college zal aan de meeste wensen ruimhartig tegemoetkomen. De resultaten van het gesprek met NDZW zullen in de raads- dan wel de informatievergadering teruggekoppeld worden. Het CDA wijst er nogmaals op dat de motie eigenlijk niet nodig is. De DMP zegt het betreffende lijstje niet te kennen en evenmin de stand van zaken ervan. Spreker wil antwoord op zijn vraag of aan de NOC/NSF-norm wordt voldaan. Gemeentebelangen wil van de wethouder weten of hij de communicatiestructuur de afgelopen maanden echt wel open heeft gehouden. Het is een vreemde zaak dat een collega-wethouder de communicatie heeft onderhouden. DDE 2002 zegt duidelijke informatie over het collegebesluit te willen hebben. Spreker vraagt de besluitenlijst van het college zo in te richten dat duidelijk is aan welke wensen is voldaan. Ook vraagt hij in ieder geval zoveel mogelijk aan de NOC/NSF-normen te voldoen. Deze normen zijn bij andere velden ook uitgangspunt geweest. Tot slot zegt hij de motie niet te begrijpen. Heusden Een geeft aan van de wethouder te verwachten dat hij eerst bij de korfbalvereniging het besluit toelicht en daarna de bevindingen terugbrengt in de raad. De Lijst Aerts acht het juist dat de zaak weer tot normale proporties wordt teruggebracht. Spreker gaat ervan uit dat de accommodaties van alle clubs binnen de gemeente goed zijn. Hij stelt voor de motie als extra blijk van vertrouwen toch in stemming te brengen. Heusden Een stelt dat de heer Liebregts blij is met de steun van Heusden Een. Spreker vindt dat NDZW als een normale sportvereniging moet worden behandeld. De motie is bedoeld om de vereniging te ondersteunen om de benodigde zaken tijdig voor elkaar te krijgen. Het CDA wijst erop dat er overeenstemming moet komen tussen NDZW en de gemeente. De motie is niet nodig als de juiste procedure wordt gevoerd. De voorzitter geeft aan dat het college een besluit heeft genomen over het wensenlijstje. Dit besluit voorziet erin dat op meer dan adequate wijze per 1 maart 2008 competitie kan worden gespeeld. Het besluit wordt op korte termijn met de club besproken. De inhoud wordt daarna pas openbaar gemaakt. Het college heeft alle vertrouwen in een goede afloop. Wethouder Groen zegt dat het collegebesluit van vandaag ertoe bijdraagt dat NDZW er tijdig goed bij zit. Eerst wordt er contact opgenomen met de vereniging. DMP vraagt nogmaals of aan de NOC/NSF-normen wordt voldaan. Wethouder Groen antwoordt dat de velden aan de normen voldoen. Bij andere voorzieningen gelden deze normen als richtlijn maar worden ze niet gehaald. Dit geldt ook voor andere verenigingen. De motie wordt overgenomen. Het CDA zegt de motie graag vooraf te hebben willen lezen. De voorzitter zegt dat de motie eerder is voorgelezen. De DMP vindt het een merkwaardige gang van zaken. Heusden Een geeft aan het verschrikkelijk te vinden als een florerende vereniging ten onder zou gaan aan alle heersende commotie. De fractie heeft met de motie de korfbalvereniging

7 willen steunen. 14. Vragen Gemeentebelangen inzake jeu de bouleshal Gemeentebelangen zegt dat de antwoorden enige duidelijkheid scheppen. De vragen waren gericht op het garanderen van een zorgvuldige besluitvorming. Dit is namelijk in het belang van de gemeente en de club zelf. In de beantwoording staat dat er geen financiële gevolgen zijn voor de gemeente. Spreker vraagt of er op de betreffende locatie geen infrastructurele aanpassingen of nutsvoorzieningen nodig zijn. De vraag is wie dat gaat betalen. Verder is opvallend in de besluitvorming dat het college in maart 2007 heeft aangegeven geen besluit te kunnen nemen wegens onduidelijkheid rond de besluitvorming over sporthal Onder de Bogen. Op 25 juli is er echter wel een besluit genomen. Spreker vraagt waar het verschil in zit ten opzichte van maart. Vervolgens vraagt spreker wat de status van het besluit is omdat dit volgens hem nooit in een besluitenlijst is opgenomen. Tot slot vraagt hij hoe de keuze voor een mobiele hal zich verhoudt tot de gewenste architectonische kwaliteit. Wethouder Groen zegt dat het besluit geen financiële gevolgen voor de gemeente heeft. Volgens hem is Batard binnen de door de gemeente gestelde randvoorwaarden nog steeds op zoek naar mogelijkheden. Het afgeven van een tijdelijke bouwvergunning is mogelijk als daarna een en ander via het bestemmingsplan wordt vastgelegd. De voorgestelde locatie is losgekoppeld van Onder de Bogen omdat over dat complex nog geen duidelijkheid bestaat. Het verschil tussen de situatie in maart en in juli zit in het verzoek van de club aan de gemeente. Waarschijnlijk staat het besluit op de besloten besluitenlijst. De voorzitter zegt dat deze kwestie in het college behandeld is. Hij zegt uit te zoeken hoe de communicatie hierover zal geschieden. Gemeentebelangen merkt op dat in het antwoord wordt vermeld dat het antwoord op de besluitenlijst staat. Tot op heden heeft spreker het echter niet kunnen ontdekken. Gezien het antwoord wil hij zijn controlerende taak kunnen uitvoeren. 15. Sluiting De voorzitter vraagt de raadsleden na de vergadering in de trouwzaal bijeen te komen om verder te praten over BABS. Hij sluit de vergadering om uur na het uitspreken van het sluitingsgebed.

BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden van dinsdag 27 maart 2007

BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden van dinsdag 27 maart 2007 BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden van dinsdag 27 maart 2007 Aanwezig: Griffier drs. H.P.T.M. Willems, voorzitter A.J. Emmen Aanwezige leden J.M.A. Aerts ing.

Nadere informatie

van de openbare informatievergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 6 maart 2007, locatie gemeentehuis te Vlijmen.

van de openbare informatievergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 6 maart 2007, locatie gemeentehuis te Vlijmen. BESLUITENLIJST van de openbare informatievergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 6 maart 2007, locatie gemeentehuis te Vlijmen. I. CLUSTER BESTUUR Voorzitter Griffier H.P.T.M. Willems

Nadere informatie

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 12 mei 2009 van 19.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 12 mei 2009 van 19.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 12 mei 2009 van 19.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis Voorzitter: Raadsgriffier: Aanwezige leden: H.P.T.M. Willems E. de Graaf

Nadere informatie

VERSLAG Openbare extra vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 8 september 2009 van 19.30 tot 22.40 uur in het gemeentehuis

VERSLAG Openbare extra vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 8 september 2009 van 19.30 tot 22.40 uur in het gemeentehuis VERSLAG Openbare extra vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 8 september 2009 van 19.30 tot 22.40 uur in het gemeentehuis Voorzitter: Raadsgriffier: Aanwezige leden: H.P.T.M. Willems E.

Nadere informatie

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen. Raad 200901065 Onderwerp: Ingekomen stukken Raad 10-11-2009 Raadsvoorstel Inleiding: Conform artikel 41 van het reglement van orde dienen aan de raad gerichte ingekomen stukken, waarvan de onderwerpen

Nadere informatie

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen. Ingekomen stukken Raad GR 23 Onderwerp: Ingekomen stukken Raad 22-03-2011 Raadsvoorstel Inleiding: Conform artikel 41 van het reglement van orde dienen aan de raad gerichte ingekomen stukken, waarvan de

Nadere informatie

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 10 mei 2011 van 19.30 tot 21.50 uur in het gemeentehuis

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 10 mei 2011 van 19.30 tot 21.50 uur in het gemeentehuis VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 10 mei 2011 van 19.30 tot 21.50 uur in het gemeentehuis Voorzitter: H.P.T.M. Willems Raadsgriffier: E.J.M. de Graaf Aanwezige leden:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 16 maart 2005

Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 16 maart 2005 Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 16 maart 2005 Aanwezig Voorzitter : De heer C.A.M. van Bokhoven Secretaris : De heer A.J. Emmen, griffier Leden : De heer

Nadere informatie

VERSLAG Extra openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 6 januari 2009 van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis

VERSLAG Extra openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 6 januari 2009 van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis VERSLAG Extra openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 6 januari 2009 van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis Voorzitter: H.P.T.M. Willems burgemeester Raadsgriffier: E. de Graaf

Nadere informatie

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 10 november 2009 van 19.30 tot 23.05 uur in het gemeentehuis

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 10 november 2009 van 19.30 tot 23.05 uur in het gemeentehuis VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 10 november 2009 van 19.30 tot 23.05 uur in het gemeentehuis Voorzitter: Raadsgriffier (plv.): Aanwezige leden: Wethouders: Afwezigen:

Nadere informatie

van de informatieve bijeenkomst van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 18 mei 2006, locatie gemeentehuis te Vlijmen.

van de informatieve bijeenkomst van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 18 mei 2006, locatie gemeentehuis te Vlijmen. NOTULEN van de informatieve bijeenkomst van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 18 mei 06, locatie gemeentehuis te Vlijmen. Voorzitter Griffier M. Kuper A.J. Emmen Aanwezige leden J.M.A. Aerts

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

M. Buijs B.M. Groen A.A.G. van Mierlo dr. M.G.M. van der Poel

M. Buijs B.M. Groen A.A.G. van Mierlo dr. M.G.M. van der Poel NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 2 november 2006, locatie gemeentehuis te Vlijmen. Voorzitter Griffier drs. H.P.T.M. Willems A.J. Emmen Aanwezige leden

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Nr.: 48 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Aanwezig: de wethouders: de secretaris: B.M. Groen, burgemeester-loco Ing. A.A.G. van Mierlo M. Buijs Dr. M.G.M.

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 12 juli 2011 van 19.30 tot 21.40 uur in het gemeentehuis

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 12 juli 2011 van 19.30 tot 21.40 uur in het gemeentehuis VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 12 juli 2011 van 19.30 tot 21.40 uur in het gemeentehuis Voorzitter: Raadsgriffier: Aanwezige leden: Wethouders: Afwezigen: H.P.T.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Advies raadswerkgroep grote projecten 18 mei 2011

Advies raadswerkgroep grote projecten 18 mei 2011 Inleiding Deze notitie bevat een advies van de raadswerkgroep informatievoorziening grote projecten over hoe de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad bij projectmatig werken (PMW) verder

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 21 juli 2009 van 19.30 tot 23.00 uur in het gemeentehuis

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 21 juli 2009 van 19.30 tot 23.00 uur in het gemeentehuis VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 21 juli 2009 van 19.30 tot 23.00 uur in het gemeentehuis Voorzitter: Raadsgriffier: Aanwezige leden: C. van Bokhoven (plv) E. de

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Ruimtelijke Zaken d.d. 21 november 2005

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Ruimtelijke Zaken d.d. 21 november 2005 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Ruimtelijke Zaken d.d. 21 november 2005 Aanwezig Voorzitter : De heer C.M.M. Musters (vervangt de heer Kamps) Secretaris : De heer M.L.A.M. van der Heijden Leden

Nadere informatie

van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op dinsdag 14 mei 2002, locatie gemeentehuis te Vlijmen.

van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op dinsdag 14 mei 2002, locatie gemeentehuis te Vlijmen. NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op dinsdag 14 mei 02, locatie gemeentehuis te Vlijmen. Voorzitter Secretaris (loco) drs. H.P.T.M. Willems drs. R.F.W. van

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 15 januari 2003

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 15 januari 2003 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 15 januari 2003 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer M.J.P.M. Post Leden : De heer A.A.M. van Bokhoven De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 22 september 2015 om 19.30 uur.

Besluitenlijst. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 22 september 2015 om 19.30 uur. Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 22 september 2015 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer T.C. Segers Griffier : mevrouw L. Randsdorp

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG Openbare informatieavond van de gemeente Heusden op dinsdag 25 maart 2008 van 19.30 tot 22.40 uur in het stadhuis Cluster bestuur

CONCEPTVERSLAG Openbare informatieavond van de gemeente Heusden op dinsdag 25 maart 2008 van 19.30 tot 22.40 uur in het stadhuis Cluster bestuur CONCEPTVERSLAG Openbare informatieavond van de gemeente Heusden op dinsdag 25 maart 2008 van 19.30 tot 22.40 uur in het stadhuis Cluster bestuur Voorzitter: C.A.M. van Bokhoven (plv. voorzitter) Commissiegriffier:

Nadere informatie

De heer C.A.M. van Bokhoven, plaatsvervangend voorzitter.

De heer C.A.M. van Bokhoven, plaatsvervangend voorzitter. CONCEPT-BESLUITENLIJST Openbare informatieavond van de raad van de gemeente Heusden woensdag 17 oktober 2007 aanvang 19.30 uur Raadzaal stadhuis in Vlijmen Voorzitter: Raadsgriffier: Aanwezige leden: Wethouders:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 26 februari 2003

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 26 februari 2003 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 26 februari 2003 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer A.J. Emmen Leden : De heer A.A.M. van Bokhoven De heer C.P.P.M.

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

De voorzitter opent om uur de vergadering en spreekt een in memoriam uit n.a.v. het overlijden van oud raadslid en wethouder Frans Pijnenburg.

De voorzitter opent om uur de vergadering en spreekt een in memoriam uit n.a.v. het overlijden van oud raadslid en wethouder Frans Pijnenburg. Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 september 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en spreekt

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadscommissie voor Inwonerszaken d.d. 8 oktober 2003

Besluitenlijst van de raadscommissie voor Inwonerszaken d.d. 8 oktober 2003 Besluitenlijst van de raadscommissie voor Inwonerszaken d.d. 8 oktober 2003 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer A.J. Emmen Leden : De heer A.A.M. van Bokhoven De Heer R. van

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 16 april 2003.

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 16 april 2003. Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 16 april 2003. Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer A.J. Emmen Leden : De heer A.A.M. van Bokhoven De heer C.P.P.M.

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

mw. ing./msc I. Dekker

mw. ing./msc I. Dekker NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 12 en 19 december 2006, locatie gemeentehuis te Vlijmen. Voorzitter Griffier drs. H.P.T.M. Willems A.J. Emmen Aanwezige

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 16 november 2010 om 19.30 uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 16 november 2010 om 19.30 uur. (Concept) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 16 november 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier : mevrouw

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Onderwerp Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 27 juli 2010.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Onderwerp Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 27 juli 2010. College ORGOJH015 Onderwerp Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 27 juli 2010. Collegevoorstel Feitelijke informatie Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 27 juli 2010. Voorgenomen besluit

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Raadsvoorstel Bijlagen: 1. Besluitenlijsten Informatievergaderingen; 2. Vragen en antwoorden art. 61 RvO

Raadsvoorstel Bijlagen: 1. Besluitenlijsten Informatievergaderingen; 2. Vragen en antwoorden art. 61 RvO Oproeping voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden te houden op dinsdag 1 november 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis Vlijmen. AGENDA 1. Opening 2. Vaststelling van de agenda

Nadere informatie

Van het spreekrecht wordt m.b.t. agendapunt 7a en 7, zijnde resp. Verzoek om. referendum van actiecomité 50 oké, 212 nee en Vestiging aanvullende

Van het spreekrecht wordt m.b.t. agendapunt 7a en 7, zijnde resp. Verzoek om. referendum van actiecomité 50 oké, 212 nee en Vestiging aanvullende Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 november 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOMB231. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 20 september 2011.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOMB231. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 20 september 2011. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van. Collegevoorstel Zaaknummer: ORGOMB231 Feitelijke informatie Vaststellen van de besluitenlijst van. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit

Nadere informatie

van de besloten vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 24 juli 2006, locatie gemeentehuis te Vlijmen.

van de besloten vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 24 juli 2006, locatie gemeentehuis te Vlijmen. NOTULEN van de besloten vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 24 juli 2006, locatie gemeentehuis te Vlijmen. Voorzitter Plaatsvervangend Griffier drs. H.P.T.M. Willems M. Leijtens

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 25 november 2014 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006

van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006 Nr.: 34 Besluitenlijst van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006 Aanwezig: Afwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouder: de secretaris: B.M. Groen A.A.G. van

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken d.d. 17 april 2003

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken d.d. 17 april 2003 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken d.d. 17 april 2003 Aanwezig Voorzitter : De heer C.M.M. Musters Secretaris : De heer M.L.A.M. van der Heijden Leden : De heer J.B.M.

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Nr. Omschrijving Actie

Nr. Omschrijving Actie Besluitenlijst van de adviescommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken d.d. 9 oktober 2003 Aanwezig Voorzitter : De heer C.M.M. Musters Secretaris : De heer M.L.A.M. van der Heijden Leden : De heer

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 juni Aanwezig: Voorzitter: College: Drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Ambtenaren: -- Griffier: Aanwezig: J. van

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOMB187. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 21 juni 2011.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOMB187. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 21 juni 2011. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 21 juni 2011. Collegevoorstel Zaaknummer: ORGOMB187 Feitelijke informatie Vaststellen van de besluitenlijst van 21 juni 2011. Voorgenomen besluit Wij stellen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 januari 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 13 januari 2015 1. 7839 Herziening bestemmingsplan bedrijventerreinen Stem in om offerte te vragen aan tenminste drie stedenbouwkundige adviesbureaus voor de actualisering van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen. Actualisering

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 11 november 2003, locatie gemeentehuis te Vlijmen.

van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 11 november 2003, locatie gemeentehuis te Vlijmen. NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 11 november 03, locatie gemeentehuis te Vlijmen. Voorzitter Griffier drs. H.P.T.M. Willems A.J. Emmen Aanwezige leden

Nadere informatie

van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen

van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen Nr.: 18 Besluitenlijst van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen d.d. 2 mei 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen M. Buijs A.A.G.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de informatievergadering van 7 juni 2007 Cluster Ruimte. Aanwezig: drs. H.P.T.M. Willems burgemeester, voorzitter

BESLUITENLIJST van de informatievergadering van 7 juni 2007 Cluster Ruimte. Aanwezig: drs. H.P.T.M. Willems burgemeester, voorzitter BESLUITENLIJST van de informatievergadering van 7 juni 2007 Cluster Ruimte. Aanwezig: drs. H.P.T.M. Willems burgemeester, voorzitter A.J. Emmen griffier A. G.M. van Bladel Heusden Eén J.J. de Bonth Gemeentebelangen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming.

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: NUON-reserve tranche 2015. Toelichting: Op

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 18 JANUARI 2005

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 18 JANUARI 2005 No. 03 VASTGESTELD BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: E.R. TRIEMSTRA, VOORZITTER J. BOLTE, WETHOUDER W.A. MATEMAN,

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. College V200900379 Onderwerp: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009 Collegevoorstel Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. Advies: Wij stellen u voor bijgaand

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING, gehouden op dinsdag 25 november 2008, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis van Aalburg.

NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING, gehouden op dinsdag 25 november 2008, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis van Aalburg. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING, gehouden op dinsdag 25 november 2008, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis van Aalburg. Aanwezig: Voorzitter Griffier Leden Tevens aanwezig: de heer A.M.T.

Nadere informatie

Raadsvergadering 10 februari 2015

Raadsvergadering 10 februari 2015 Raadsvergadering 10 februari 2015 Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang: Gemeenteraadsvergadering Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen dinsdag 10 februari 2015 19:30 uur 1. Opening 2. Vaststelling van de agenda

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 24 november 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

omgegaan met het intern integriteitsonderzoek eveneens van bestuurskracht. Wij hebbeh " "'

omgegaan met het intern integriteitsonderzoek eveneens van bestuurskracht. Wij hebbeh  ' De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 21 30 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Contactpersoon Maatschappelijke en

Nadere informatie

6. 17 november 2008, Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden, Nota Volkshuisvesting

6. 17 november 2008, Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden, Nota Volkshuisvesting Raad V200801446 Onderwerp: Ingekomen stukken raad 16 december 2008 Raadsvoorstel Inleiding Conform artikel 41 van het reglement van orde dienen aan de raad gerichte ingekomen stukken waarvan de onderwerpen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken d.d. 11 september 2003

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken d.d. 11 september 2003 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken d.d. 11 september 2003 Aanwezig Voorzitter : De heer C.M.M. Musters Secretaris : De heer M.L.A.M. van der Heijden Leden : De heer

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

Nr. Omschrijving Actie

Nr. Omschrijving Actie Besluitenlijst van de adviescommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken d.d. 9 juni 2005 Aanwezig Voorzitter : De heer C.M.M. Musters Secretaris : De heer M.L.A.M. van der Heijden Leden : De heer J.B.M.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie