CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van tot uur in het Stadhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van 19.30 tot 21.10 uur in het Stadhuis"

Transcriptie

1 CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van tot uur in het Stadhuis Voorzitter: H. Willems Raadsgriffier: A. Emmen Aanwezige leden: J.M.A. Aerts (Lijst Aerts), E.W.H.M. vanspaandonk (DDE 2002), A.L.J. van Delft (DDE 2002), C.A.M. vanbokhoven (Lijst Van Bokhoven), T.M. de Laat (DMP), A.J.M.C. Pulles(DMP), A.T.E. Muskens-de Bont (CDA), C.M.M. Musters(Gemeentebelangen), C.P.P.M. van den Brandt (Gemeentebelangen),A.P.M. van de Hoven (Gemeentebelangen), J.J. de Bonth (Gemeentebelangen), F.A. van der Lee (Heusden Een), A.G.M. van Bladel (Heusden Een), D.H. van Helvoort (Heusden Een), J.M.C.J.M. van der Dungen (Heusden Een), L.A.J. van der Heijden (Heusden Een), J.E.P. Pijnenburg (Heusden Een), M. Mulder (PvdA), I. Dekker (PvdA), M. de Wild (PvdA), S.C.O. Pladet (VVD), A.C.A. Couwenburg (VVD), M.A.T. Merkx (GroenLinks), P.C.M. Verboven (GroenLinks) Wethouders: M.G.M. van der Poel, M. Buijs, R. van den Bos, A.A.G.van Mierlo, B.M. Groen Afwezigen: J.J.G. Levink (CDA), J. Nieuwkerk (CDA) en W.D.Schippers (Heusden Een), Overige aanwezigen: H. Claassen (Notuleerservice Nederland),vertegenwoordiger van de pers, publiek 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. 2. Vaststelling van de agenda De Lijst Van Bokhoven verzoekt om agendapunt 9 op de B-lijst te plaatsen. Heusden Een vraagt om een motie over NDZW als agendapunt toe te voegen: De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen De DMP vraagt om bij ingekomen stuk 4 het complete dossier aan de orde te stellen tijdens de informatievergadering. Naar aanleiding van ingekomen stuk 6 vraagt de DMP om duidelijkheid over het jaartal van het intrekken van het raadsbesluit, namelijk 2006 of Gemeentebelangen wil aan het einde van de vergadering terugkomen op ingekomen stuk 9. Spreker merkt op dat de ingekomen stukken 3 tot en met 8 nog niet beantwoord zijn. Hij geeft aan ingekomen stuk 7 te willen behandelen. Ook de brieven 10 tot en met 17, behorend bij de raadsvergadering van 25 september, zijn nog niet beantwoord. Dit is een vervelende zaak. De voorzitter zegt toe na te gaan hoe het met de beantwoording van de brieven van september staat. Het college zal naar de ingekomen stukken 4, 6 en 7 kijken. Het is akkoord om ingekomen stuk 9 als agendapunt toe te voegen. GroenLinks wil ingekomen stuk 2 de volgende keer bespreken. De ingekomen stukken en mededelingen worden ter kennisgeving aangenomen.

2 De voorzitter deelt mee dat de heren Levink, Schippers en Nieuwkerk verhinderd zijn. 4. Trekking voor stemmingsnummer Bij stemmingen zal de heer Pulles als eerste zijn stem uitbrengen. 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de op 25 september gehouden openbare raadsvergadering DDE 2002 merkt op dat op pagina 1 bij punt 4 Gemeentebelangen vervangen moet worden door de heer Musters. Op pagina 6 dient in de derde alinea in de laatste zin.door het CMD. vermoedelijk vervangen te worden door.van het CMD. De Lijst Van Bokhoven herhaalt de tijdens de vorige raadsvergadering gemaakte opmerkingen over het ontbreken van besluitenlijsten en het niet beschikbaar zijn van de verslaglegging via NotuBiz. Ook is een aantal toezeggingen, die tijdens de informatievergaderingen zijn gedaan, niet nagekomen. De voorzitter vraagt de opmerkingen aan de griffier door te geven, die ze dan aan de voorzitter kan doorgeven. De Lijst Van Bokhoven merkt op dat er niets veranderd is sinds de vorige vergadering. De toezeggingen betreffen onder andere een aantal bestemmingsplannen, de hoogtekaart van de gemeente Heusden en een presentatie van het Ontwikkelingsplan buitengebied. De voorzitter zegt toe dit samen met de griffier uit te zoeken. Heusden Een merkt naar aanleiding van punt 6, het vaststellen van de besluitenlijst, op dat geen schriftelijke reactie is ontvangen over de uitspraken inzake het uitvoeringsplan openbare ruimte vesting Heusden. De voorzitter zegt toe dit mee te nemen. Het verslag wordt met inachtneming van deze opmerkingen vastgesteld. A-LIJST 6. Luchtkwaliteitsplan en actieplan luchtkwaliteit 7. Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Bezwaarschrift dhr. Eekels te Vlijmen tegen raadsbesluit tot vestiging voorkeursrecht 9. Vaststellen MER-richtlijnen HOWABO B-LIJST

3 10. Delegatiebesluit MFA/brede school Palet Vliedberg De Lijst Van Bokhoven zegt dat tijdens de raadsvergadering van 26 juni is besproken dat een besluit tot wijziging van de sportzaal in een gymzaal het proces zou bespoedigen. Volleybalvereniging Minerva had tijdens die vergadering in een brief laten weten op zoek te zijn naar nieuwe partners om zo nieuwbouw mogelijk te maken. De raad heeft destijds unaniem ingestemd met de wijziging van een sportzaal naar een gymzaal. Tijdens de afgelopen begrotingsvergadering meldde wethouder Groen echter dat men bezig was te bekijken om een aanbouw te realiseren aan Die Heygrave ten behoeve van Minerva. Lijst Van Bokhoven is ontevreden over de gang van zaken en geeft het college niet het vertrouwen voor een delegatiebesluit. De VVD geeft aan dat de bedoelingen van Lijst van Bokhoven niet duidelijk zijn. De Lijst Van Bokhoven licht toe zich te voelen misbruikt met het besluit van 26 juni omdat er daarna geheel andere plannen zijn voorbereid. Wellicht hebben er meer raadsleden problemen met de gang van zaken. Wethouder Van den Bos zegt een ander licht op de zaak te willen werpen. De raad heeft op 26 juni zijn zorg uitgesproken over de gebruikers. Minerva was toen, als een van de hoofdgebruikers, op zoek naar andere partners. Op verzoek van de heer Levink heeft spreker destijds de toezegging gedaan voor het eind van het jaar de mogelijkheden te onderzoeken. Het college heeft dit in gang gezet. Wethouder Groen heeft met Minerva gesproken. Er is gebleken dat de eerste optie, privatiseren van De Hoge Heide, niet de meest wenselijke was. De resultaten van de verkenning zijn in het college besproken. Er werd geconstateerd dat er moest worden gezocht naar andere oplossingen. Een van de besproken oplossingen is een uitbreiding van Die Heygrave. Vandaag zijn er vragen ex artikel 61 binnengekomen van Lijst Van Bokhoven. Deze zijn nu gedeeltelijk beantwoord. Er is geen intentie tot misbruik geweest. Spreker hoopt het vertrouwen te krijgen om de raad voor 1 januari 2008 verder te informeren. Tot slot merkt hij op dat het in een vorige raadsperiode genomen besluit om De Hoge Heide te slopen nog overeind staat. De Lijst Van Bokhoven is deels tevreden, deels echter ontevreden vanwege de brief van Minerva om met andere partners op De Hoge Heide nieuwbouw te plegen. Mede door die brief is spreker akkoord gegaan met de omzetting naar een gymzaal. Hij wijst erop dat in een brede school vele uren per dag activiteiten plaatsvinden in de sportzaal. Minerva was hier een geschikte kandidaat voor maar kan niet terecht in een gymzaal. De brief van Minerva is nu een nutteloos papier geworden. DDE 2002 is blij met de toelichting van de wethouder. De uitspraken van wethouder Groen tijdens de begrotingsvergadering over amoveren van De Hoge Heide en aanbouwen aan Die Heygrave leken nogal stellig. Nu lijken alle alternatieven nog open. Spreker vraagt ook het alternatief mee te nemen van gezamenlijk gebruik door twee volleybalverenigingen van twee sportzalen, de nieuwe Onder de Bogen en Die Heygrave, mede gezien de motie die is aangenomen. Ook vraagt hij aan het college voortaan duidelijk de bedoelingen aan te geven. De DMP sluit zich aan bij het betoog van Lijst Van Bokhoven. De fractie is niet zeker over het sloopbesluit voor De hoge Heide maar is wel zeker dat wethouder Groen de uitspraak over sloop heeft gedaan. Spreker hoopt dat het college niet te voortvarend met sloop is zonder dat er duidelijkheid is voor Minerva en andere sportverenigingen. Heusden Een wijst erop dat het sloopbesluit al jaren geleden is genomen en wil niet nu deze discussie voeren. De DMP wil de datum van het sloopbesluit weten en vraagt wanneer Heusden Een wel de discussie wil voeren. Spreker wil nu wel de inhoudelijke discussie voeren. Heusden Een is verbaasd over het relaas van Lijst van Bokhoven. Spreker vindt dat ten

4 onrechte gesuggereerd wordt dat Total Fit al wil gaan bouwen. Lijst Van Bokhoven verwijst naar de brief d.d. 25 juni van Minerva, waarin Total Fit als partner wordt genoemd. De voorzitter vraagt de fracties of zij kunnen instemmen met het voorstel. Hij stelt vast dat de fracties van DMP, Lijst van bokhoven en DDE 2002 tegen zijn. Het CDA merkt op voor te stemmen zodat Het Palet kan doorgaan. Spreekster is het wel eens met de opmerkingen van Lijst Van Bokhoven. De voorzitter stelt vast dat de meerderheid van de raad voor het voorstel stemt. 11. Bergsche Maasveren Gemeentebelangen meldt dat na de informatievergadering gewijzigde stukken zijn ontvangen over de juridische structuur en de leiding. In het kader van het dualisme gaat spreker akkoord met het feit dat de raad niet meer in het bestuur is vertegenwoordigd. Wel is het van belang dat de raad regelmatig geïnformeerd wordt. Dit is mogelijk door jaarlijks de jaarrekening en de begroting van de stichting ter kennisname aan de raad aan te bieden. Een tweede suggestie is om in het concept-besluit onder punt 4 een keuze te maken voor een van de twee beleggingsstrategieën. De fractie is eigenlijk voor strategie 1. Gezien het marginale verschil met 2 en gezien het feit dat de meerderheid voor 2 is, kan de fractie ook met 2 instemmen. Tot slot vraagt spreker om de inhoud van de brief van de heer Van der Linden, de veerman, mee te nemen bij de verdere uitwerking. De DMP krijgt graag een reactie van de wethouder op de brief van de heer Van der Linden. DDE 2002 vindt dat de heer Groenestijn, als belangrijke trekker van het project, vermeld dient te worden in de verslaglegging. Lijst Aerts wil, gezien de gerechtelijke procedure die de Stichting Maasveren is aangegaan, weten hoe het staat met het binnenhalen van de rechten. Het zijn goede suggesties om de raad jaarlijks te informeren en de inhoud van de brief van de heer Van der Linden mee te nemen. Voorlopig kan men weer dertig jaar vooruit. De wijze van beleggen is zeer behoudend. GroenLinks gaat akkoord met het voorstel en eveneens met de suggesties van Gemeentebelangen. Spreker stelt vertrouwen in de stichting. De PvdA gaat akkoord met het voorstel. Spreekster wijst op de verbetering in het toeristisch functioneren. De keuze voor de juridische structuur is een goede zaak. Een reactie van het college op de brief van de heer Van der Linden wordt afgewacht. Heusden Een gaat akkoord met het voorstel en kiest voor beleggingsstrategie 2. Spreker vraagt welk verschil in beheerskosten zit tussen beide strategieën. Wethouder Buijs zegt toe jaarlijks de jaarrekening en de begroting van de stichting aan de raad ter kennisname aan te bieden. Er zit speelruimte tussen keuze 1 en keuze 2. De definitieve keuze volgt op basis van de stemming in de raad. Rijkswaterstaat heeft gereageerd op de brief van de heer Van der Linden. Er blijft risico verbonden aan het gebruik van kabelveren. Over een mogelijk verbod van kabels is nu nog niets bekend. De heer Groenestijn verdient inderdaad de complimenten voor zijn rol in het geheel. Er is volgens spreker sprake van een mooie deal en voor de burgers zal getracht worden de gratis overgang voor circa dertig jaar te waarborgen. Als gemeente is het niet mogelijk veel risico te nemen met beleggen. De beheerskosten liggen tussen 0,1% en 0,5% van het bedrag per jaar en zijn voor beide strategieën bijna gelijk. Het gaat om tot euro per jaar. Naarmate het risico groter wordt, wordt het rendement groter maar nemen ook de beheerskosten toe.

5 De voorzitter geeft gelegenheid voor de tweede termijn. De Lijst Van Bokhoven houdt de wethouder aan zijn toezegging om de brief van Rijkswaterstaat na te sturen. Hij doet de suggestie om bij Rijkswaterstaat een hardheidsclausule te bedingen voor een periode van dertig jaar dat de kabelveren nog actief zijn. De Lijst Aerts wil een antwoord van de wethouder over de onmogelijkheid van een rechtsgang. Spreker zou graag een andere verdeling obligaties/aandelen zien met hogere rente. Hij gaat met grote moeite akkoord met het voorstel. Heusden Een wijst erop dat de raad weinig kan met de brief van de heer Van der Linden. Het is van belang de regels in acht te nemen. Wethouder Buijs voelt wel wat voor de suggestie van Lijst van Bokhoven. Er zijn echter geen tekenen dat er snel een verbod op kabelveren te verwachten is. Over de voorliggende financiële gegevens zijn nog geen onderhandelingen gevoerd. Dit zal nog gebeuren. De beheerskosten kunnen waarschijnlijk nog omlaag. Claims uit het verleden kunnen volgens hem niet overgaan en het risico is zodoende eigenlijk nihil. De voorzitter concludeert dat de raad akkoord gaat met het voorstel en in meerderheid kiest voor strategie 2. Daarbij dient te worden aangetekend dat dit moet passen binnen het treasurybeleid. 12. Ontwerp bodembeleidsplan Bodem in breder perspectief 13. Motie NDZW Heusden Een licht kort de motie toe. De korfbalclub heeft in een brief gevraagd om de steun van de raad om per maart 2008 op De Hoge Heide te kunnen spelen en niet te hoeven inkrimpen. Spreker heeft contact gehad met de heer B. Liebregts om samen gegevens uit te wisselen en zaken te bekijken, zoals velden en verlichting. Ook is het lijstje bekeken met de benodigdheden om op 1 maart te kunnen spelen. Dit punt is vandaag in het college aan de orde geweest. Spreker is benieuwd naar de uitkomst hiervan. Hij wijst op de noodzaak om ook na 1 maart 2008 de communicatie richting NDZW op gang te houden. Tot slot leest hij de motie voor. DDE 2002 vraagt of in de motie bedoeld wordt dat de accommodatie voldoet aan de NOC/NSF-normen. Heusden Een antwoordt dat dit niet de bedoeling is. Waar het onder meer om gaat is dat de verlichting in orde is. De DMP acht het van belang te weten wat de vereniging gevraagd heeft en wat het college besloten heeft. Spreker is van geen van beide op de hoogte. Hij wil van de wethouder weten of aan de NOC/NSF-normen wordt voldaan omdat dit het uitgangspunt is geweest. Het CDA vindt de motie wel sympathiek maar eigenlijk een open deur omdat communicatie altijd een vereiste is. De motie komt eigenlijk te vroeg, er is immers nog geen collegebesluit aan de vereniging medegedeeld. Gemeentebelangen vraagt of de motie wel nodig is omdat er weinig vertrouwen uit spreekt. De communicatie is tot op heden een pijnpunt geweest. Spreker wil weten of het college het besluit van 1 november unaniem heeft genomen. Afhankelijk van het antwoord van de wethouder wil hij een schorsing aanvragen. De Lijst Aerts is van mening dat het een reële motie is, die om meer gaat dan alleen

6 communicatie. Dit sympathieke gebaar verdient steun. Wethouder Groen geeft aan dat de communicatie vanuit de gemeente met NDZW altijd open is geweest. Alle collegebesluiten, inclusief dat van vandaag, zijn unaniem genomen. Het wensenlijstje is in het college besproken en zal met de heer Liebregts worden besproken. Het college zal aan de meeste wensen ruimhartig tegemoetkomen. De resultaten van het gesprek met NDZW zullen in de raads- dan wel de informatievergadering teruggekoppeld worden. Het CDA wijst er nogmaals op dat de motie eigenlijk niet nodig is. De DMP zegt het betreffende lijstje niet te kennen en evenmin de stand van zaken ervan. Spreker wil antwoord op zijn vraag of aan de NOC/NSF-norm wordt voldaan. Gemeentebelangen wil van de wethouder weten of hij de communicatiestructuur de afgelopen maanden echt wel open heeft gehouden. Het is een vreemde zaak dat een collega-wethouder de communicatie heeft onderhouden. DDE 2002 zegt duidelijke informatie over het collegebesluit te willen hebben. Spreker vraagt de besluitenlijst van het college zo in te richten dat duidelijk is aan welke wensen is voldaan. Ook vraagt hij in ieder geval zoveel mogelijk aan de NOC/NSF-normen te voldoen. Deze normen zijn bij andere velden ook uitgangspunt geweest. Tot slot zegt hij de motie niet te begrijpen. Heusden Een geeft aan van de wethouder te verwachten dat hij eerst bij de korfbalvereniging het besluit toelicht en daarna de bevindingen terugbrengt in de raad. De Lijst Aerts acht het juist dat de zaak weer tot normale proporties wordt teruggebracht. Spreker gaat ervan uit dat de accommodaties van alle clubs binnen de gemeente goed zijn. Hij stelt voor de motie als extra blijk van vertrouwen toch in stemming te brengen. Heusden Een stelt dat de heer Liebregts blij is met de steun van Heusden Een. Spreker vindt dat NDZW als een normale sportvereniging moet worden behandeld. De motie is bedoeld om de vereniging te ondersteunen om de benodigde zaken tijdig voor elkaar te krijgen. Het CDA wijst erop dat er overeenstemming moet komen tussen NDZW en de gemeente. De motie is niet nodig als de juiste procedure wordt gevoerd. De voorzitter geeft aan dat het college een besluit heeft genomen over het wensenlijstje. Dit besluit voorziet erin dat op meer dan adequate wijze per 1 maart 2008 competitie kan worden gespeeld. Het besluit wordt op korte termijn met de club besproken. De inhoud wordt daarna pas openbaar gemaakt. Het college heeft alle vertrouwen in een goede afloop. Wethouder Groen zegt dat het collegebesluit van vandaag ertoe bijdraagt dat NDZW er tijdig goed bij zit. Eerst wordt er contact opgenomen met de vereniging. DMP vraagt nogmaals of aan de NOC/NSF-normen wordt voldaan. Wethouder Groen antwoordt dat de velden aan de normen voldoen. Bij andere voorzieningen gelden deze normen als richtlijn maar worden ze niet gehaald. Dit geldt ook voor andere verenigingen. De motie wordt overgenomen. Het CDA zegt de motie graag vooraf te hebben willen lezen. De voorzitter zegt dat de motie eerder is voorgelezen. De DMP vindt het een merkwaardige gang van zaken. Heusden Een geeft aan het verschrikkelijk te vinden als een florerende vereniging ten onder zou gaan aan alle heersende commotie. De fractie heeft met de motie de korfbalvereniging

7 willen steunen. 14. Vragen Gemeentebelangen inzake jeu de bouleshal Gemeentebelangen zegt dat de antwoorden enige duidelijkheid scheppen. De vragen waren gericht op het garanderen van een zorgvuldige besluitvorming. Dit is namelijk in het belang van de gemeente en de club zelf. In de beantwoording staat dat er geen financiële gevolgen zijn voor de gemeente. Spreker vraagt of er op de betreffende locatie geen infrastructurele aanpassingen of nutsvoorzieningen nodig zijn. De vraag is wie dat gaat betalen. Verder is opvallend in de besluitvorming dat het college in maart 2007 heeft aangegeven geen besluit te kunnen nemen wegens onduidelijkheid rond de besluitvorming over sporthal Onder de Bogen. Op 25 juli is er echter wel een besluit genomen. Spreker vraagt waar het verschil in zit ten opzichte van maart. Vervolgens vraagt spreker wat de status van het besluit is omdat dit volgens hem nooit in een besluitenlijst is opgenomen. Tot slot vraagt hij hoe de keuze voor een mobiele hal zich verhoudt tot de gewenste architectonische kwaliteit. Wethouder Groen zegt dat het besluit geen financiële gevolgen voor de gemeente heeft. Volgens hem is Batard binnen de door de gemeente gestelde randvoorwaarden nog steeds op zoek naar mogelijkheden. Het afgeven van een tijdelijke bouwvergunning is mogelijk als daarna een en ander via het bestemmingsplan wordt vastgelegd. De voorgestelde locatie is losgekoppeld van Onder de Bogen omdat over dat complex nog geen duidelijkheid bestaat. Het verschil tussen de situatie in maart en in juli zit in het verzoek van de club aan de gemeente. Waarschijnlijk staat het besluit op de besloten besluitenlijst. De voorzitter zegt dat deze kwestie in het college behandeld is. Hij zegt uit te zoeken hoe de communicatie hierover zal geschieden. Gemeentebelangen merkt op dat in het antwoord wordt vermeld dat het antwoord op de besluitenlijst staat. Tot op heden heeft spreker het echter niet kunnen ontdekken. Gezien het antwoord wil hij zijn controlerende taak kunnen uitvoeren. 15. Sluiting De voorzitter vraagt de raadsleden na de vergadering in de trouwzaal bijeen te komen om verder te praten over BABS. Hij sluit de vergadering om uur na het uitspreken van het sluitingsgebed.

BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden van dinsdag 27 maart 2007

BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden van dinsdag 27 maart 2007 BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden van dinsdag 27 maart 2007 Aanwezig: Griffier drs. H.P.T.M. Willems, voorzitter A.J. Emmen Aanwezige leden J.M.A. Aerts ing.

Nadere informatie

Verslag Vervolg van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op woensdag 17 december van tot uur in het gemeentehuis

Verslag Vervolg van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op woensdag 17 december van tot uur in het gemeentehuis Verslag Vervolg van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op woensdag 17 december van 20.00 tot 23.35 uur in het gemeentehuis Voorzitter: Griffier: drs. H.P.T.M. Willems drs. E.J.M. de

Nadere informatie

van de openbare informatievergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 6 maart 2007, locatie gemeentehuis te Vlijmen.

van de openbare informatievergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 6 maart 2007, locatie gemeentehuis te Vlijmen. BESLUITENLIJST van de openbare informatievergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 6 maart 2007, locatie gemeentehuis te Vlijmen. I. CLUSTER BESTUUR Voorzitter Griffier H.P.T.M. Willems

Nadere informatie

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen. Ingekomen stukken Raad V200900758 Onderwerp: Ingekomen stukken Raad 21-07-2009 Raadsvoorstel Inleiding: Conform artikel 41 van het reglement van orde dienen aan de raad gerichte ingekomen stukken, waarvan

Nadere informatie

Feitelijke informatie: Bijgevoegd treft u de concept-agenda aan voor de raadsvergadering van 6 november 2007.

Feitelijke informatie: Bijgevoegd treft u de concept-agenda aan voor de raadsvergadering van 6 november 2007. College V200701093 Onderwerp: Concept-agenda raadsvergadering 6 november 2007 Collegevoorstel Feitelijke informatie: Bijgevoegd treft u de concept-agenda aan voor de raadsvergadering van 6 november 2007.

Nadere informatie

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 12 mei 2009 van 19.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 12 mei 2009 van 19.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 12 mei 2009 van 19.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis Voorzitter: Raadsgriffier: Aanwezige leden: H.P.T.M. Willems E. de Graaf

Nadere informatie

Voorzitter D.H. van Helvoort plv. voorzitter

Voorzitter D.H. van Helvoort plv. voorzitter NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 16 november 04, locatie gemeentehuis te Vlijmen. Voorzitter D.H. van Helvoort plv. voorzitter Griffier A.J. Emmen Aanwezige

Nadere informatie

VERSLAG Openbare extra vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 8 september 2009 van 19.30 tot 22.40 uur in het gemeentehuis

VERSLAG Openbare extra vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 8 september 2009 van 19.30 tot 22.40 uur in het gemeentehuis VERSLAG Openbare extra vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 8 september 2009 van 19.30 tot 22.40 uur in het gemeentehuis Voorzitter: Raadsgriffier: Aanwezige leden: H.P.T.M. Willems E.

Nadere informatie

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen. Raad 200901065 Onderwerp: Ingekomen stukken Raad 10-11-2009 Raadsvoorstel Inleiding: Conform artikel 41 van het reglement van orde dienen aan de raad gerichte ingekomen stukken, waarvan de onderwerpen

Nadere informatie

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen. Ingekomen stukken Raad GR 23 Onderwerp: Ingekomen stukken Raad 22-03-2011 Raadsvoorstel Inleiding: Conform artikel 41 van het reglement van orde dienen aan de raad gerichte ingekomen stukken, waarvan de

Nadere informatie

Vaststelling van de agendade agendapunten 10 (Integraal Huisvestingsplan) en 12

Vaststelling van de agendade agendapunten 10 (Integraal Huisvestingsplan) en 12 BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden van dinsdag 26 juni 2007 Aanwezig: drs. H.P.T.M. Willems voorzitter A.J. Emmen griffier Aanwezige leden ing. A.G.M. van Bladel

Nadere informatie

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 10 mei 2011 van 19.30 tot 21.50 uur in het gemeentehuis

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 10 mei 2011 van 19.30 tot 21.50 uur in het gemeentehuis VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 10 mei 2011 van 19.30 tot 21.50 uur in het gemeentehuis Voorzitter: H.P.T.M. Willems Raadsgriffier: E.J.M. de Graaf Aanwezige leden:

Nadere informatie

(Gemeentebelangen), griffier,couwenberg (VVD)

(Gemeentebelangen), griffier,couwenberg (VVD) Besluitenlijst informatievergadering Bestuur en Beheer (Voor meer informatie over deze vergadering kunt u het audioverslag raadplegen op onze website onder het kopje raadsinformatie) Vergadering 12 juni

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 16 maart 2005

Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 16 maart 2005 Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 16 maart 2005 Aanwezig Voorzitter : De heer C.A.M. van Bokhoven Secretaris : De heer A.J. Emmen, griffier Leden : De heer

Nadere informatie

A.A.G. van Mierlo, M. Poel, M. Buijs, R. van den Bos, H. van der Ven, B.M. Groen. T.M. de Laat (DMP), M. de Wild (PvdA), W.D. Schipper (Heusden EEN)

A.A.G. van Mierlo, M. Poel, M. Buijs, R. van den Bos, H. van der Ven, B.M. Groen. T.M. de Laat (DMP), M. de Wild (PvdA), W.D. Schipper (Heusden EEN) CONCEPTVERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 23 september 2008 van 19.30 tot 23.00 uur in het gemeentehuis te Vlijmen Voorzitter: Raadsgriffier: Aanwezige leden: Wethouders:

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

VERSLAG Extra openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 6 januari 2009 van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis

VERSLAG Extra openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 6 januari 2009 van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis VERSLAG Extra openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 6 januari 2009 van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis Voorzitter: H.P.T.M. Willems burgemeester Raadsgriffier: E. de Graaf

Nadere informatie

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 10 november 2009 van 19.30 tot 23.05 uur in het gemeentehuis

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 10 november 2009 van 19.30 tot 23.05 uur in het gemeentehuis VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 10 november 2009 van 19.30 tot 23.05 uur in het gemeentehuis Voorzitter: Raadsgriffier (plv.): Aanwezige leden: Wethouders: Afwezigen:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare informatieavond van de raad van de gemeente Heusden van woensdag 29 augustus 2007 Cluster Samenleving.

BESLUITENLIJST van de openbare informatieavond van de raad van de gemeente Heusden van woensdag 29 augustus 2007 Cluster Samenleving. BESLUITENLIJST van de openbare informatieavond van de raad van de gemeente Heusden van woensdag 29 augustus 2007 Cluster Samenleving. Aanwezig: mw. I. Dekker voorzitter A.J. Emmen griffier R.. Boersma

Nadere informatie

van de informatieve bijeenkomst van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 18 mei 2006, locatie gemeentehuis te Vlijmen.

van de informatieve bijeenkomst van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 18 mei 2006, locatie gemeentehuis te Vlijmen. NOTULEN van de informatieve bijeenkomst van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 18 mei 06, locatie gemeentehuis te Vlijmen. Voorzitter Griffier M. Kuper A.J. Emmen Aanwezige leden J.M.A. Aerts

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG Extra openbare vergadering van de gemeente Heusden op maandag 23 juni 2008 van tot uur in het gemeentehuis te Vlijmen

CONCEPTVERSLAG Extra openbare vergadering van de gemeente Heusden op maandag 23 juni 2008 van tot uur in het gemeentehuis te Vlijmen CONCEPTVERSLAG Extra openbare vergadering van de gemeente Heusden op maandag 23 juni 2008 van 19.30 tot 23.50 uur in het gemeentehuis te Vlijmen Voorzitter: Griffier: Aanwezige leden: Wethouders H.P.T.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen. Ingekomen stukken Raad 200900766 Onderwerp: Ingekomen stukken Raad 29-09-2009 Raadsvoorstel Inleiding: Conform artikel 41 van het reglement van orde dienen aan de raad gerichte ingekomen stukken, waarvan

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 28 maart 2017 van uur tot uur in het gemeentehuis

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 28 maart 2017 van uur tot uur in het gemeentehuis VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 28 maart 2017 van 19.30 uur tot 20.50 uur in het gemeentehuis Voorzitter: Griffier: Aanwezige leden: Wethouders: Afwezigen: Insprekers:

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

M. Buijs B.M. Groen A.A.G. van Mierlo dr. M.G.M. van der Poel

M. Buijs B.M. Groen A.A.G. van Mierlo dr. M.G.M. van der Poel NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 2 november 2006, locatie gemeentehuis te Vlijmen. Voorzitter Griffier drs. H.P.T.M. Willems A.J. Emmen Aanwezige leden

Nadere informatie

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 22 mei 2014 van uur tot uur in het gemeentehuis

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 22 mei 2014 van uur tot uur in het gemeentehuis VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 22 mei 2014 van 19.30 uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis Voorzitter: Griffier: Aanwezige leden: Tot agendapunt 8: Vanaf agendapunt

Nadere informatie

Stukken ter kennisname aan de raad en ter afdoening in handen college:

Stukken ter kennisname aan de raad en ter afdoening in handen college: Ingekomen stukken Raad 200901467 Onderwerp: Ingekomen stukken Raad 09-02-2010 Raadsvoorstel Inleiding: Conform artikel 41 van het reglement van orde dienen aan de raad gerichte ingekomen stukken, waarvan

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Nr.: 48 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Aanwezig: de wethouders: de secretaris: B.M. Groen, burgemeester-loco Ing. A.A.G. van Mierlo M. Buijs Dr. M.G.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 1 december 2004 (vervolg van de vergadering van 24 november 2004)

Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 1 december 2004 (vervolg van de vergadering van 24 november 2004) Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 1 december 2004 (vervolg van de vergadering van 24 november 2004) Aanwezig Voorzitter : De heer C.A.M. van Bokhoven Secretaris

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 20 september 2011 van tot uur in het gemeentehuis

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 20 september 2011 van tot uur in het gemeentehuis VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 20 september 2011 van 19.30 tot 20.30 uur in het gemeentehuis Voorzitter: H.P.T.M. Willems Raadsgriffier: E.J.M. de Graaf Aanwezige

Nadere informatie

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 12 juli 2011 van 19.30 tot 21.40 uur in het gemeentehuis

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 12 juli 2011 van 19.30 tot 21.40 uur in het gemeentehuis VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 12 juli 2011 van 19.30 tot 21.40 uur in het gemeentehuis Voorzitter: Raadsgriffier: Aanwezige leden: Wethouders: Afwezigen: H.P.T.M.

Nadere informatie

Advies raadswerkgroep grote projecten 18 mei 2011

Advies raadswerkgroep grote projecten 18 mei 2011 Inleiding Deze notitie bevat een advies van de raadswerkgroep informatievoorziening grote projecten over hoe de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad bij projectmatig werken (PMW) verder

Nadere informatie

van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 15 november 2005 locatie gemeentehuis te Vlijmen.

van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 15 november 2005 locatie gemeentehuis te Vlijmen. NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 15 november 2005 locatie gemeentehuis te Vlijmen. Voorzitter Griffier drs. H.P.T.M. Willems A.J. Emmen Aanwezige leden

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 21 juli 2009 van 19.30 tot 23.00 uur in het gemeentehuis

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 21 juli 2009 van 19.30 tot 23.00 uur in het gemeentehuis VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 21 juli 2009 van 19.30 tot 23.00 uur in het gemeentehuis Voorzitter: Raadsgriffier: Aanwezige leden: C. van Bokhoven (plv) E. de

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

A.P.M. van den Hoven

A.P.M. van den Hoven VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op woensdag 21 september 2011 van 19.30 tot 20.15 uur in het gemeentehuis Plv. voorzitter: A.P.M. van den Hoven Raadsgriffier: E.J.M. de Graaf

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Ruimtelijke Zaken d.d. 21 november 2005

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Ruimtelijke Zaken d.d. 21 november 2005 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Ruimtelijke Zaken d.d. 21 november 2005 Aanwezig Voorzitter : De heer C.M.M. Musters (vervangt de heer Kamps) Secretaris : De heer M.L.A.M. van der Heijden Leden

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

VERSLAG Extra openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 31 januari 2012 van tot uur in het gemeentehuis

VERSLAG Extra openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 31 januari 2012 van tot uur in het gemeentehuis VERSLAG Extra openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 31 januari 2012 van 20.30 tot 20.38 uur in het gemeentehuis Plv. voorzitter: Raadsgriffier: Aanwezige leden: Afwezig: Wethouders:

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openbare besluitenlijst college 23 mei 2017

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openbare besluitenlijst college 23 mei 2017 Zaaknummer: 00512630 openbare besluitenlijst college 23 mei 2017 Collegevoorstel Inleiding De openbare besluitenlijst van 23 mei 2017 treft u bijgaand aan. Voorgenomen besluit Het voorstel is om bijgaand

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op dinsdag 14 mei 2002, locatie gemeentehuis te Vlijmen.

van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op dinsdag 14 mei 2002, locatie gemeentehuis te Vlijmen. NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op dinsdag 14 mei 02, locatie gemeentehuis te Vlijmen. Voorzitter Secretaris (loco) drs. H.P.T.M. Willems drs. R.F.W. van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 15 januari 2003

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 15 januari 2003 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 15 januari 2003 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer M.J.P.M. Post Leden : De heer A.A.M. van Bokhoven De heer

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

Stukken ter kennisname aan de raad en ter afdoening in handen college:

Stukken ter kennisname aan de raad en ter afdoening in handen college: Raadsvoorstel Inleiding: Conform artikel 41 van het reglement van orde dienen aan de raad gerichte ingekomen stukken, waarvan de onderwerpen behoren tot de bevoegdheden van de raad, geplaatst te worden

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006 Nr.: 40 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen A.A.G. van Mierlo M.

Nadere informatie

: 18 juni 2014, uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad

: 18 juni 2014, uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 juni 2014 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 18 juni 2014, 20.00 uur, stadhuis Grave, raadzaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. R. Bannink

Nadere informatie

De voorzitter opent om uur de vergadering en spreekt een in memoriam uit n.a.v. het overlijden van oud raadslid en wethouder Frans Pijnenburg.

De voorzitter opent om uur de vergadering en spreekt een in memoriam uit n.a.v. het overlijden van oud raadslid en wethouder Frans Pijnenburg. Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 september 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en spreekt

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 21 november 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 21 november 2006 Nr.: 46 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 21 november 2006 Aanwezig: de wethouders: B.M. Groen Mr. A.A.G. van Mierlo M. Buijs Dr. M.G.M. van der Poel R. van den Bos De

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Afwezig: J.M.B van Bers lid Mw. A.J. van Ruremonde-van der Lee lid

Afwezig: J.M.B van Bers lid Mw. A.J. van Ruremonde-van der Lee lid NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op augustus 05 locatie gemeentehuis te Vlijmen. Voorzitter Griffier drs. H.P.T.M. Willems A.J. Emmen Aanwezige leden J.M.A.

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 26 februari 2003

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 26 februari 2003 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 26 februari 2003 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer A.J. Emmen Leden : De heer A.A.M. van Bokhoven De heer C.P.P.M.

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG Openbare informatieavond van de gemeente Heusden op dinsdag 25 maart 2008 van 19.30 tot 22.40 uur in het stadhuis Cluster bestuur

CONCEPTVERSLAG Openbare informatieavond van de gemeente Heusden op dinsdag 25 maart 2008 van 19.30 tot 22.40 uur in het stadhuis Cluster bestuur CONCEPTVERSLAG Openbare informatieavond van de gemeente Heusden op dinsdag 25 maart 2008 van 19.30 tot 22.40 uur in het stadhuis Cluster bestuur Voorzitter: C.A.M. van Bokhoven (plv. voorzitter) Commissiegriffier:

Nadere informatie

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 18 september 2012 van uur tot uur in het gemeentehuis

VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 18 september 2012 van uur tot uur in het gemeentehuis VERSLAG Openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op dinsdag 18 september 2012 van 19.30 uur tot 23.45 uur in het gemeentehuis Voorzitter: J. Hamming Raadsgriffier: M.C. van Dijk (plv) Aanwezige

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rz 20 oktober 2oro OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 maart 2013

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 maart 2013 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 maart 2013 Agendapunt 5 2013-24 Aanwezig: J. Nielen (CDA), A. Weijers (CDA), J. Hendriks (CDA), R. Poel (PvdA), S. Derks (PvdA), A. van Diemen-Vereijken (GroenLinks),

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang uur in het gemeentehuis.

Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang uur in het gemeentehuis. Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: Ruud Severijns, voorzitter Ad van den Akker

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 Voorzitter: Griffier: dhr. S.W. van t Erve, burgemeester mw. M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 19 mei 2014

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 19 mei 2014 De rest van dit document kun je "doorlopen" met F11. CONTROLEER OP HET LAATST OF DE GEGEVENS BIJ AANWEZIGHEID KLOPPEN!!!!!!Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast

Nadere informatie

van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 29 juni en 3 juli 2006, locatie gemeentehuis te Vlijmen.

van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 29 juni en 3 juli 2006, locatie gemeentehuis te Vlijmen. NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 29 juni en 3 juli 06, locatie gemeentehuis te Vlijmen. Voorzitter Griffier drs. H.P.T.M. Willems A.J. Emmen Aanwezige

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Per Post CDA-fractie J. Nieuwkerk Sterrestraat EL HEUSDEN

Per Post CDA-fractie J. Nieuwkerk Sterrestraat EL HEUSDEN Per Post CDA-fractie J. Nieuwkerk Sterrestraat 7 5256 EL HEUSDEN Ons kenmerk: Behandeld door: J. Maurix Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: vragen CDA ex art 61 RvO

Nadere informatie

Besluitenlijst. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 22 september 2015 om 19.30 uur.

Besluitenlijst. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 22 september 2015 om 19.30 uur. Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 22 september 2015 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer T.C. Segers Griffier : mevrouw L. Randsdorp

Nadere informatie

VERSLAG Openbare informatievergadering van de gemeente Heusden op woensdag 15 oktober van tot uur in het gemeentehuis Cluster Beheer

VERSLAG Openbare informatievergadering van de gemeente Heusden op woensdag 15 oktober van tot uur in het gemeentehuis Cluster Beheer VERSLAG Openbare informatievergadering van de gemeente Heusden op woensdag 15 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis Cluster Beheer Voorzitter: Plv. griffier: Aanwezige leden: Wethouders:

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Griffier Mevr. drs. E.J.M. de Graaf. 1. Opening. 2. Vaststelling agenda Vastgesteld. 3. Spreekrecht Geen insprekers

Griffier Mevr. drs. E.J.M. de Graaf. 1. Opening. 2. Vaststelling agenda Vastgesteld. 3. Spreekrecht Geen insprekers Besluitenlijst informatievergadering Bestuur en Beheer (oor meer informatie over deze vergadering kunt u het audioverslag raadplegen op onze website onder het kopje raadsinformatie) ergadering 24 april

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadscommissie voor Inwonerszaken d.d. 8 oktober 2003

Besluitenlijst van de raadscommissie voor Inwonerszaken d.d. 8 oktober 2003 Besluitenlijst van de raadscommissie voor Inwonerszaken d.d. 8 oktober 2003 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer A.J. Emmen Leden : De heer A.A.M. van Bokhoven De Heer R. van

Nadere informatie