Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 16 maart 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 16 maart 2005"

Transcriptie

1 Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 16 maart 2005 Aanwezig Voorzitter : De heer C.A.M. van Bokhoven Secretaris : De heer A.J. Emmen, griffier Leden : De heer A.A.M. van Bokhoven De heer R. van den Bos (vervangt Mevrouw J.E. Richter) De heer C.P.P.M. van den Brandt Mevrouw J.M.C.J.M. van den Dungen De heer J. van Engelen Mevrouw F. Gaastra De heer C.G.C. Knuvers Mevrouw M.A.T. Merkx De heer J. Nieuwkerk (vervangt de heer J.J.G. Levink) Mevrouw A.J. van Ruremonde- van der Lee Verhinderd : De heer C.A.J. de Hart De heer J.J.G. Levink Mevrouw J.E. Richter Mevrouw H.M. Robben-Wardenaar Tevens aanwezig : Wethouder P.R. Groenestein Wethouder E.W.H.M. van Spaandonk De heer M.J. Post (Hoofd afdeling Educatie, Welzijn en Zorg) De heer A. Dumont (beleidsmedewerker EWZ) De heer D. Veen (Hoofd afdeling CCT) De heer J. Vos, beleidsmedewerker onderwijs (EWZ) Nr. Omschrijving Actie 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 2. Spreekrecht Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door de heer John Scholtes namens de Stichting Scala, basisonderwijs in de gemeente Heusden. Voor de schriftelijke weergave van zijn inspraakreactie wordt verwezen naar Bijlage Vaststelling agenda De voorzitter stelt voor om agendapunt 10 Tijdelijke huisvesting van de speciale 1

2 school voor basisonderwijs De Regenboog, qua behandeling naar voren te halen omdat er over dit agendapunt is ingesproken. De leden van de commissie stemmen hiermee in. 4. Mededelingen 4.1. Presentatie door vertegenwoordiger van de GGD 4.2. Presentatie van de recente stand van zaken rondom de ontwikkeling van het project multifunctionele accommodatie annex Brede School 5. Besluitenlijsten van 12 januari 2005 en van de extra bijeenkomst d.d. 26 januari De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 6. Lijst van aandachtspunten van 16 maart 2005 ONDERWERPEN b. ter kennisname 10. Tijdelijke huisvesting van de speciale school voor basisonderwijs De Regenboog De fractie VVD stelt dat er een voorstel zou komen met betrekking tot de huisvesting van het speciaal onderwijs. Nu ligt er ineens een besluit van het college voor om niet over te gaan tot tijdelijke voorzieningen voor het speciaal onderwijs en de huisvesting in Waalwijk te handhaven totdat de definitieve huisvesting in Heusden is gerealiseerd. De fractie vraagt zich af of hierbij qua bevoegdheden en gezien de gemaakte afspraken wel de juiste procedure is gevolgd. De fractie CDA vraagt zich af waarom dit besluit nu ter kennisname bij de commissie voorligt. Men vraagt zich af of er voor de commissie nog wel mogelijkheden zijn om invloed op de gang van zaken uit te oefenen. Wethouder Groenestein geeft aan dat het hier een bevoegdheid van het college betreft. Hij wil over dit onderwerp best nog wel discussiëren, maar dan los van het voorliggende besluit. Enkele commissieleden reageren hierop met de opmerking dat het weinig zinvol is te discussiëren als er toch niets meer kan worden veranderd. Het voorliggende besluit staat op gespannen voet met de wens van de commissie en de raad, Men zou dit onderwerp liever alsnog terugzien in de vorm van een raadsvoorstel. De fractie Heusden Eén wijst op het door Scala ingediende bezwaarschrift en vraagt zich af wat het college daar nu mee gaat doen. Er lag al een bezwaarschrift en er zouden toezeggingen zijn gedaan. Daarover graag meer informatie. De fractie VVD zegt goed gekeken te hebben naar een eerder raadsbesluit, naar de begrotingsbehandeling en goed geluisterd te hebben naar de inspreker. De raad heeft besloten dat er speciaal onderwijs zal komen in Drunen. Dat besluit wordt door het college niet ingetrokken. In september 2004 heeft er een discussie plaatsgevonden, waarbij de raad heeft besloten dat er speciaal onderwijs in Drunen en in Heusden zou komen. Er is toen een convenant afgesloten die niet uitvoerbaar bleek. Daarom is besloten alvast 2 groepen van Waalwijk naar Drunen over te plaatsen. Dat werd niet wenselijk geacht. Er is nu sprake van een drietrapsproces: noodlokalen bij t Span t.b.v. vrijmaken 2

3 gebouw Albert Schweizer, leegkomst Albert Schweizer gebouw geschikt maken voor speciaal onderwijs. De Regenboog naar gebouw Albert Schweizer. Iedereen stemde daarmee in, behalve De Regenboog. Nu lijkt het wel alsof de wethouder gemaakte afspraken niet nakomt. De fractie distantieert zich van die suggestie. Een afgeleid probleem is volgens de fractie dat het speciaal onderwijs pas in 2006 in Drunen kan worden gerealiseerd. De kritiek van Scala verdient enige nuancering. Er is geen sprake van opzet van deze kant van het gemeentebestuur. Iedereen wil speciaal onderwijs in de gemeente Heusden realiseren. Er zijn tijdig signalen afgegeven. De suggestie dat de raad niet bereidwillig zou zijn moet van de hand worden gewezen. Het is zaak nu te kijken hoe we zo snel mogelijk het speciaal onderwijs in Heusden kunnen realiseren. Is het realistisch, zo is de vraag, te veronderstellen dat het speciaal onderwijs daadwerkelijk in 2006 in Venne West en in het Albert Schweizergebouw gehuisvest kan worden? Als die garantie kan worden gegeven, dan is de afweging zoals die in het besluit van het college wordt vermeld, te billijken. Zo niet, dan wellicht nu al via tijdelijke huisvesting een oplossing te vinden. De hoogte van de kosten is in dit verband een relatief en creatief te hanteren begrip. Er wordt gesproken over , maar slechts heeft daadwerkelijk betrekking op de huisvesting en de overige kosten hebben betrekking op andere zaken. Incidentele kosten zouden bijvoorbeeld weggeschreven kunnen worden naar het grondbedrijf. Het is dus een kwestie van toerekenen en toedelen. De fractie GroenLinks is van mening dat het alleen kijken naar de kosten een puur economische benadering betekent en dat is te beperkt. De fractie stelt geschrokken te zijn van het besluit van het college. De afweging die gemaakt is, is niet billijk. De termijn 2006 lijkt geen hard gegeven. De relatie tussen kosten en de meerwaarde voor het speciaal onderwijs wordt niet gelegd en is derhalve onduidelijk. De vraag is of alle termijnen wel goed op elkaar aansluiten. Als het lang gaat duren is het niet aanvaardbaar. Natuurlijk is het niet wenselijk kinderen voor korte termijn te herhuisvesten, maar het gaat hier om dezelfde school, alleen op een andere plaats. De fractie concludeert dat het besluit van het college niet gefundeerd is genomen. De fractie Gemeentebelangen is het in grote lijnen eens met de opmerkingen van de fractie VVD. De fractie is echter van mening dat teveel wordt gebagatelliseerd dat de zwarte piet in het geheel niet bij de wethouder zou liggen. Hij zou er graag voor willen gaan om het speciaal onderwijs zo snel mogelijk te realiseren in de gemeente Heusden. De fractie draagt het speciaal basisonderwijs een warm hart toe, maar niet tot elke prijs. Een bedrag van voor een periode van één jaar is wel veel. Aan de andere kant is het de vraag of 2006 haalbaar is. Het moet snel, dat is beloofd, dat is men ook moreel verplicht, maar nogmaals: niet tegen elke prijs. Als de kosten lager worden, of als de termijn niet haalbaar blijkt te zijn is de fractie bereid over alternatieve oplossingen mee te denken. De opdracht aan het college zou kunnen zijn te komen met een andere zoeklocatie. Wethouder Groenestein stelt dat de fractie VVD een stukje voorgeschiedenis goed heeft weergegeven. Er is getracht op korte termijn een oplossing te vinden. Het streven was augustus Jammer dat er nu bepaalde suggesties worden gewekt, zeker gezien de inspanningen die er vanuit de ambtelijke organisatie zijn geleverd. Een oplossing vinden werd steeds problematischer. De voorliggende oplossing is naar de mening van het college te duur. De heer Vos (afd. EWZ) licht desgevraagd toe dat het convenant uit 2003 uitging van: twee lokalen in Drunen. In 2004 bleek dat uitvoering van het convenant niet haalbaar was. Derhalve is tussentijds bekeken of tijdelijke huisvesting een mogelijkheid zou zijn. Het resultaat van dat onderzoek ligt voor. Naar de opvatting 3

4 van het college is die oplossing te duur. Wethouder Groenestein zegt dat er nog naar andere oplossingen wordt gezocht. Hij zal deze zaak mee terug nemen naar het college. Uitgangspunt is realisering in augustus 2006, maar als er procedures worden gestart is die termijn niet zeker. In de planning is namelijk geen rekening gehouden met de tijd die eventueel verloren zou kunnen gaan als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures. De fractie Gemeentebelangen zou graag zien dat er langs twee sporen wordt gewerkt en dat het maximale gedaan wordt om de gestelde termijn ook daadwerkelijk te halen. Wellicht is tijdelijke huisvesting toch nodig. Dan wel graag informatie over de financiële consequenties. Het is te riskant om lijdzaam af te wachten tot De fractie Heusden Eén steunt de redenering van de fracties van Gemeentebelangen en VVD. Wethouder Groenestein verzoekt de fracties dan wel creatief mee te denken over mogelijke alternatieve oplossingen. De fractie VVD wijst op ontwikkelingen bij t Palet, het multifunctionele centrum in Oudheusden. Wellicht is het een optie om tijdelijke lokalen niet te huren, maar te kopen. Wethouder Groenestein meldt dat die optie (kopen) is onderzocht, maar dat die nog veel duurder is dan de nu voorliggende oplossing. De fractie VVD verzoekt naar creatieve oplossingen te zoeken en niet te snel af te haken. De fractie GroenLinks stelt dat tijdelijke huisvesting voor de Regenboog de druk bij de Albert Schweizerschool vermindert en dat dat een extra argument is om nu te kiezen voor tijdelijke huisvesting. De voorzitter rondt de discussie af en stelt dat de boodschap van de commissie aan het college zijns inziens duidelijke is. Er zal worden nagegaan of deze zaak procedureel en qua verantwoordelijkheden is gelopen zoals die had moeten lopen. Griffier a. ter advisering aan de raad 7. Onderwerp: Voorstel tot wijziging van de Verordening Huisvesting Onderwijs. De commissie heeft geen behoefte aan beraadslaging De commissie adviseert positief. Het stuk wordt op de A-lijst geplaatst 8. Onderwerp: Voorstel inzake verzoeken tot vergoeding van herstelkosten als gevolg van vandalisme bij diverse scholen. 4

5 De commissie heeft geen behoefte aan beraadslaging De commissie adviseert unaniem positief. Het tuk wordt op de A-lijst geplaatst. 9. Onderwerp: Voorstel inzake inbrengbalans 01 januari 2004 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst De commissie heeft geen behoefte aan beraadslaging. De commissie adviseert positief. Het stuk wordt op de A-lijst geplaatst. 11. Rondvraag Er zijn voorafgaand aan de vergadering bij de griffier géén schriftelijke vragen voor de rondvraag ingediend. De fractie Heusdens Initiatief vraagt nogmaals aandacht voor het verschijnsel huiselijk geweld. Men wil graag weten wat er met de destijds door het college overgenomen motie is gebeurd. De griffier zal dit nagaan. De fractie VVD spreekt zijn grote ongenoegen uit over het feit dat men vanmorgen via de krant moest vernemen dat het college heeft besloten geen verdere actie te ondernemen tot het realiseren van een op Heusdense schaal gebaseerde huisartszorgvoorziening. Temeer daar hier sprake was van een initiatiefvoorstel waaraan én door de commissie én door de raad veel zorg en tijd is besteed. De fractie noemt het te gek voor woorden dat zo n belangrijk onderwerp op deze wijze wordt afgedaan. Dat siert het college bepaald niet. De fractie wijst in dit verband op een krantenbericht van 25 februari 2005: huisartsen gaan contracten met huisartsenposten opzeggen vóór 1 mei Vanaf 2006 zullen patiënten niet meer op naam staan en kunnen zij gaan shoppen. De primaire taak van de huisarts wordt dagzorg. De politiek is er voor de mensen en die mensen hebben wensen, óók op het gebied van de eerstelijnszorg. Patiëntenorganisaties hebben bij herhaling aangegeven dat het noodzakelijk is de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënten te brengen, dat was ook het doel van het initiatiefvoorstel. Dat voorstel heeft, gelet op de genoemde ontwikkelingen dan ook nog niets aan actualiteit ingeboet. De fractie roept, via de voorzitter, de verantwoordelijke portefeuillehouder dan ook op om uit te leggen hoe een en ander kon lopen zoals het is gelopen. De fractie Heusden Eén ondersteunt de kritische kanttekeningen van de fractie VVD. De fractie Gemeentebelangen ondersteunt de intentie die achter de woorden van de fractie VVD zit. De vraag is relevant: hoe kon dit zo in de krant komen? Gaat het wellicht béter met de huisartsenpost dan wij enige tijd geleden vreesden? Communicatief bepaald geen sterk optreden. Griffier 5

6 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld d.d. 20 april De commissie De secretaris, De voorzitter, A.J. Emmen C.A.M. van Bokhoven. 6

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 1 december 2004 (vervolg van de vergadering van 24 november 2004)

Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 1 december 2004 (vervolg van de vergadering van 24 november 2004) Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 1 december 2004 (vervolg van de vergadering van 24 november 2004) Aanwezig Voorzitter : De heer C.A.M. van Bokhoven Secretaris

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 16 april 2003.

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 16 april 2003. Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 16 april 2003. Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer A.J. Emmen Leden : De heer A.A.M. van Bokhoven De heer C.P.P.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 26 februari 2003

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 26 februari 2003 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 26 februari 2003 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer A.J. Emmen Leden : De heer A.A.M. van Bokhoven De heer C.P.P.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 15 januari 2003

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 15 januari 2003 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 15 januari 2003 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer M.J.P.M. Post Leden : De heer A.A.M. van Bokhoven De heer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden van dinsdag 27 maart 2007

BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden van dinsdag 27 maart 2007 BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden van dinsdag 27 maart 2007 Aanwezig: Griffier drs. H.P.T.M. Willems, voorzitter A.J. Emmen Aanwezige leden J.M.A. Aerts ing.

Nadere informatie

Voorzitter D.H. van Helvoort plv. voorzitter

Voorzitter D.H. van Helvoort plv. voorzitter NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 16 november 04, locatie gemeentehuis te Vlijmen. Voorzitter D.H. van Helvoort plv. voorzitter Griffier A.J. Emmen Aanwezige

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadscommissie voor Inwonerszaken d.d. 8 oktober 2003

Besluitenlijst van de raadscommissie voor Inwonerszaken d.d. 8 oktober 2003 Besluitenlijst van de raadscommissie voor Inwonerszaken d.d. 8 oktober 2003 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer A.J. Emmen Leden : De heer A.A.M. van Bokhoven De Heer R. van

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

van de openbare informatievergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 6 maart 2007, locatie gemeentehuis te Vlijmen.

van de openbare informatievergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 6 maart 2007, locatie gemeentehuis te Vlijmen. BESLUITENLIJST van de openbare informatievergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 6 maart 2007, locatie gemeentehuis te Vlijmen. I. CLUSTER BESTUUR Voorzitter Griffier H.P.T.M. Willems

Nadere informatie

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen. Ingekomen stukken Raad V200900758 Onderwerp: Ingekomen stukken Raad 21-07-2009 Raadsvoorstel Inleiding: Conform artikel 41 van het reglement van orde dienen aan de raad gerichte ingekomen stukken, waarvan

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 10 maart 2004

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 10 maart 2004 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 10 maart 2004 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Leden : De heer R. van den Bos (vervangt mevrouw Richter) De heer C.P.P.M. van den

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare informatieavond van de raad van de gemeente Heusden van woensdag 29 augustus 2007 Cluster Samenleving.

BESLUITENLIJST van de openbare informatieavond van de raad van de gemeente Heusden van woensdag 29 augustus 2007 Cluster Samenleving. BESLUITENLIJST van de openbare informatieavond van de raad van de gemeente Heusden van woensdag 29 augustus 2007 Cluster Samenleving. Aanwezig: mw. I. Dekker voorzitter A.J. Emmen griffier R.. Boersma

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen. Ingekomen stukken Raad GR 23 Onderwerp: Ingekomen stukken Raad 22-03-2011 Raadsvoorstel Inleiding: Conform artikel 41 van het reglement van orde dienen aan de raad gerichte ingekomen stukken, waarvan de

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van 19.30 tot 21.10 uur in het Stadhuis

CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van 19.30 tot 21.10 uur in het Stadhuis CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van 19.30 tot 21.10 uur in het Stadhuis Voorzitter: H. Willems Raadsgriffier: A. Emmen Aanwezige leden: J.M.A. Aerts

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade.

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 14 juli 2009 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/45 Datum : 30 juni 2009 Onderwerp : Tweede behandeling bezwaarschrift Jeremiasse tegen

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006 Nr.: 40 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen A.A.G. van Mierlo M.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Bijlage 1, behorende bij de Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015 agendapunt bijlage nr. : [door griffie in te vullen] : [door griffie in te vullen] Raadsvergadering:

Nadere informatie

Raad : 4 oktober 2005 Agendanr. : Doc.nr : : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL. : subsidie leerlingenvervoer.

Raad : 4 oktober 2005 Agendanr. : Doc.nr : : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL. : subsidie leerlingenvervoer. Raad : 4 oktober 2005 Agendanr. : 200507942 Doc.nr : Afdeling: : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL Onderwerp : subsidie leerlingenvervoer Inleiding In december 2004 zijn voorstellen aan de raad gedaan

Nadere informatie

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Advies: De agendacommissie stelt u voor bijgaand besluit vast te stellen. Raad 200901065 Onderwerp: Ingekomen stukken Raad 10-11-2009 Raadsvoorstel Inleiding: Conform artikel 41 van het reglement van orde dienen aan de raad gerichte ingekomen stukken, waarvan de onderwerpen

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Datum: 2 mei 2014 Zaaknr.: HG Documentnr.: Van afdeling : BOO Opgesteld door: B.R. van Leeuwen. Onderwerp Raadsvoorstel en -besluit:

Datum: 2 mei 2014 Zaaknr.: HG Documentnr.: Van afdeling : BOO Opgesteld door: B.R. van Leeuwen. Onderwerp Raadsvoorstel en -besluit: gemeente Hardinxveld-Giessendam RAADSVOORSTEL EN BESLUIT Datum: 2 mei 2014 Zaaknr.: HG 20262 Documentnr.: 15426 Van afdeling : BOO Opgesteld door: B.R. van Leeuwen Portefeuillehouder Datum raadsbehandeling

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

gemeente roerdalen R. Notermans, griffier

gemeente roerdalen R. Notermans, griffier Verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondzaken, gehouden op dinsdag, 14 januari 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Schaapsweg 20 te Sint Odiliënberg. Aanwezig: H. Minkenberg, voorzitter

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken d.d. 17 april 2003

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken d.d. 17 april 2003 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken d.d. 17 april 2003 Aanwezig Voorzitter : De heer C.M.M. Musters Secretaris : De heer M.L.A.M. van der Heijden Leden : De heer J.B.M.

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

Advies raadswerkgroep grote projecten 18 mei 2011

Advies raadswerkgroep grote projecten 18 mei 2011 Inleiding Deze notitie bevat een advies van de raadswerkgroep informatievoorziening grote projecten over hoe de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad bij projectmatig werken (PMW) verder

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Verslag Vervolg van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op woensdag 17 december van tot uur in het gemeentehuis

Verslag Vervolg van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op woensdag 17 december van tot uur in het gemeentehuis Verslag Vervolg van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Heusden op woensdag 17 december van 20.00 tot 23.35 uur in het gemeentehuis Voorzitter: Griffier: drs. H.P.T.M. Willems drs. E.J.M. de

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009

Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009 Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009 Aanwezig Afwezig Mevr. A. Hegger (voorzitter) Dhr. D. Van Bunder (commissiegriffier) Dhr. P. de Cock (lid) Dhr. F. Smits (lid) Dhr. W. Waumans (plv. lid)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- R

Voorstel Gemeenteraad VII- R Voorstel Gemeenteraad VII- R Onderwerp Portefeuillehouder Raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst Presidium Programma Raadsgriffie Aangeboden aan Raad Stuknummer (invulling door Griffie) Corsanummer

Nadere informatie

06-22737640 Geraadpleegd. Advies: de aanvraag van het Kalsbeek College afwijzen d.m.v. bijgevoegde beschikking.

06-22737640 Geraadpleegd. Advies: de aanvraag van het Kalsbeek College afwijzen d.m.v. bijgevoegde beschikking. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Sneep Tel.nr. : 06-22737640 Geraadpleegd consulent Datum: 4 november 2013 Team: OWZ Financieel: Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: R.deJongh, C.Verhoeff,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 15 maart 2004

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 15 maart 2004 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 15 maart 2004 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Leden : De heer A.A.M. van Bokhoven De heer C.P.P.M. van den Brandt Mevrouw J.M.C.J.M.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Ik adviseer u in dit verband uw besluit van 8 januari 2009 te herroepen.

Ik adviseer u in dit verband uw besluit van 8 januari 2009 te herroepen. College Onderwerp: V200900611 Beslissing op bezwaar van I. Metwally tegen weigering bouwvergunning voor het plaatsen van een afzuigkapafvoer aan het Burgemeester van Houtplein 3 te Vlijmen. Collegevoorstel

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad,

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad, RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen Aan de Raad, 1. Gevraagd Raadsbesluit In te stemmen met de navolgende richtlijn besteding fractievergoeding

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Beslispunten De verordening tot wijziging van de Bouwverordening 201o vast te stellen.

Beslispunten De verordening tot wijziging van de Bouwverordening 201o vast te stellen. OPENBAAR Adviseur: B Kock (CS, tst. 881) Portefeuillehouder: W.E. Tönjann - Levert 11.08786 1 ADVIESNOTA Politieke Ronde d.d. 15 maart 2012 Raadsvergadering d.d. 29 maart 2012 Voorstel nr. Programma en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Aanwezig: S. Derks (PvdA), M. van der Staak (PvdA), W. Pluk (ABC), A. Geboers (ABC), F. van Diemen (GroenLinks), I. Artz (GroenLinks), M.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Nr.: 48 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Aanwezig: de wethouders: de secretaris: B.M. Groen, burgemeester-loco Ing. A.A.G. van Mierlo M. Buijs Dr. M.G.M.

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Beheerszaken d.d. 9 maart 2004

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Beheerszaken d.d. 9 maart 2004 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Beheerszaken d.d. 9 maart 2004 Aanwezig Voorzitter : De heer C.A.M. van Bokhoven Secretaris : De heer W.A.A.M. Peters Leden : De heer R. van den Bos De heer M.

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008BEM30-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 16 september 2008 Nummer PS : PS2008BEM30 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Registratienummer : 2008INT229327 Portefeuillehouder : Dekker

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE De raad van de gemeente Montfoort; Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 14 januari 2004

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 14 januari 2004 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d. 14 januari 2004 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : Mevrouw H.M. Robben-Wardenaar Leden : De heer A.A.M. van Bokhoven

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 376480 Datum : 8 november 2016 Programma : Onderwijs, sport en cultuur Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken d.d. 21 november 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken d.d. 21 november 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken d.d. 21 november 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer C.M.M. Musters Secretaris : De heer M.L.A.M. van der Heijden Leden : De heer

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Raad 11 februari 2003 Agendanr. : Doc.nr : B2002 17208. : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL

Raad 11 februari 2003 Agendanr. : Doc.nr : B2002 17208. : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Raad 11 februari 2003 Agendanr. : Doc.nr : B2002 17208 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Heroriëntatie Centrum voor Muziek en Dans; instemming met de Notitie Aanzet voor een nieuwe

Nadere informatie

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening Onderwerp Volgnr. 2014-001 Delegatie vaststelling Exploitatieplan art. 6.12 lid 3 Wet ruimtelijke ordening Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar S. Ouwerkerk Afdeling Ruimte Datum voorstel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr. 2012-049 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Gerty Vonk Afdeling Samenleving Datum voorstel 21 augustus 2012 Opiniërende raad 11 september

Nadere informatie

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. : 4 juli 2017 Blad. : 1 van 5

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. : 4 juli 2017 Blad. : 1 van 5 Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 460565 Programma : Ruimte en samenleving Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 19 april 2006 Portefeuillehouder M.F.H. Leurs Bijlagen diversen Afdeling B&P Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 19 april 2006 Portefeuillehouder M.F.H. Leurs Bijlagen diversen Afdeling B&P Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. BP/010 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 19 april 2006 Portefeuillehouder M.F.H. Leurs Bijlagen diversen Afdeling B&P Ons Kenmerk ONDERWERP: Fusie Haltbureau's

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op dinsdag 14 mei 2002, locatie gemeentehuis te Vlijmen.

van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op dinsdag 14 mei 2002, locatie gemeentehuis te Vlijmen. NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op dinsdag 14 mei 02, locatie gemeentehuis te Vlijmen. Voorzitter Secretaris (loco) drs. H.P.T.M. Willems drs. R.F.W. van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0097 Rv. nr.: 10.0097 B&W-besluit d.d.: 7-9-2010 B&W-besluit nr.: 10.0897 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Vaststelling Verordening op de Commissie voor de Bezwaarschriften 2011 in

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie