Jaarstukken 2011 Versie DB 20 juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2011 Versie DB 20 juni 2012"

Transcriptie

1 Agendapunt: 6a Jaarstukken 2011 Versie DB 20 juni 2012 T:\SAMENWERKING\STAF\DIENST\FINANCIEN\JAARREKENING\2011\Jaarstukken 2011 Vastgesteld DB 20 juni 2012

2 Inhoudsopgave Jaarstukken 2011 Inleiding 3 I Jaarverslag 1. Programmaverantwoording 4 2. Paragrafen 23 II Jaarrekening 1. Balans en toelichting Programmarekening SISA Rechtmatigheid 52 Bijlagen 56 Pagina 2 van 59

3 Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2011 van de Omgevingsdienst ZHZ. Hiermee doen wij verslag over de uitvoering van de begroting Het jaarverslag is de verantwoording over de behaalde resultaten, zowel beheersmatig als financieel. Inhoudelijk wordt separaat gerapporteerd naar elk van de opdrachtgevers als verantwoording van het gegeven mandaat. In de begroting 2011 hebben wij speerpunten en prestatie indicatoren geformuleerd. In het jaarverslag sluiten wij hierop aan en gaan we in op de resultaten. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (deel I) en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de programmaverantwoording (wat willen we, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost?)en de verplichte paragrafen. De jaarrekening (deel II) bevat de balans, programmarekening en de SISA verantwoording over de subsidiebijdragen van het Rijk en provincie. Pagina 3 van 59

4 DEEL I Jaarverslag Pagina 4 van 59

5 1 Programmaverantwoording 1.1 Directieverslag Samenvatting Het jaar 2011 is voor de omgevingsdienst vrijwel geheel volgens plan verlopen. Als gevolg van de incidenten op Moerdijk en Kijkhoek is extra focus geweest op het beheersen van de risicovolle bedrijven in onze regio. Gemeenten en provincie zijn adequaat geïnformeerd en geconcludeerd kon worden dat de gemeenten en provincie voldoende in control waren. De inhoudelijke opdrachten van de gemeenten en provincie zijn uitgevoerd en waargemaakt en tegelijkertijd is de exploitatie, vrijwel conform begroting, sluitend geweest. De medewerkers binnen de dienst raken goed op elkaar ingespeeld. De Omgevingsdienst ZHZ bereidt een nieuwe manier van uitvoering van met name toezicht en handhaving voor, risico in plaats van regelgericht. Algemeen Op 1 januari 2011 startte de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, als eerste in zijn soort in Nederland. Een nieuwe organisatie, waarin het collectief van gemeenten en de provincie de krachten bundelen voor de uitvoering van omgevingstaken. De Omgevingsdienst ZHZ verleent, voor de 20 opdrachtgevers, in mandaat omgevingsvergunningen en handhaaft deze. Daarnaast adviseert de Omgevingsdienst ZHZ gemeenten en provincie bij (duurzaam) ruimtelijk beheer en - ontwikkeling. Ruim 200 medewerkers werken daarbij samen aan een veilige, gezonde en leefbare, vitale regio Zuid-Holland Zuid. In Nederland worden voorbereidingen getroffen dat in alle (politie/veiligheids-) regio s regionale uitvoeringsdiensten ontstaan. De Omgevingsdienst ZHZ geldt bij veel initiatieven als voorbeeld en kennisoverdracht en delen van documenten vindt ruimhartig plaats. Omgevingsbeheer in 2011 De Omgevingsdienst ZHZ werkt op basis van jaarwerkplannen per opdrachtgever en enkele programma s in opdracht van het collectief van gemeenten en provincie. Uitvoeringskwaliteit Het kwaliteitsniveau van de uitvoering van omgevingstaken staat alom ter discussie. De lessen uit de evaluatie van grootschalige rampen zijn dat de kwaliteit van vergunningen en handhavend optreden van de overheid heel vaak te wensen overlaat. Dit speelt, zo blijkt vooral in situaties waarin de uitvoering te kleinschalig is. Noodzakelijke bezuinigingen verhogen de al aanwezige veiligheids-, gezondheids- en/of milieurisico s verder. Dit onderkennende hebben de gemeenten opdracht gegeven om tot een herijking van de uitvoeringskwaliteit te komen. In 2011 zijn op dat terrein stappen gezet. Kern van de verandering is dat de uitvoering van regelgericht naar risicogericht wordt verlegd en dat de prioriteiten worden gelegd vanuit de handhavende overheid. In de najaarsconferentie van de portefeuillehouders zijn richtinggevende uitspraken gedaan voor het opnieuw definiëren van een minimaal regionaal kwaliteitsniveau voor de uitvoering van milieutaken. Voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid gaat het borgen van Veiligheid en Gezondheid als regionale kerndoelen gelden. Leefbaarheid en de overige milieudoelen kunnen lokaal geprioriteerd worden. Het toezicht op activiteiten met een relatief laag veiligheid- en gezondheidrisico gaat meer algemeen en Pagina 5 van 59

6 regionaal geprogrammeerd worden gedaan en legaliseringsprocessen (verlenen van vergunningen en afdoen van meldingen) worden zover mogelijk vereenvoudigd en geconcentreerd op de kerndoelen (veiligheid en gezondheid). Deze vernieuwde uitvoering biedt de mogelijkheid om het kwaliteitsniveau opnieuw af te stemmen op de budgettaire mogelijkheden en tegelijkertijd de kwaliteit van uitvoering te verbeteren. Milieuruimte Heel vaak blijkt dat ruimtelijk beperkingen moeten worden opgelegd aan ruimtelijk economische ontwikkelingen door (Europese-) grenzen voor veiligheid, luchtkwaliteit geluid of natuurontwikkeling. Bedrijfsleven en overheid nemen deze grenzen steeds vaker en vroeger als randvoorwaarde mee bij hun planvorming. De Bestuurscommissie van de Omgevingsdienst ZHZ gaf de dienst in maart 2011 groen licht voor een meerjarig programma voor een duurzaam beheer en ontwikkeling van omgevingsruimte. Doel van dit meerjarenprogramma is dat de Omgevingsdienst ZHZ kennis/expertise opbouwt en milieudata verzamelt, beheert en ontsluit ten behoeve van ruimtelijk beheer en ontwikkeling van gemeenten en provincie in Zuid-Holland Zuid. Daarnaast specialiseert de Omgevingsdienst ZHZ zich, gelet op de specifieke kenmerken van de regio Zuid-Holland Zuid op vervoer en milieu. Het programma wordt voornamelijk gefinancierd door de provincie, al dan niet via subsidies van het Rijk. In 2011 is het programma niet alleen opgesteld en gefiatteerd, maar ook op onderdelen gerealiseerd. Externe ontwikkelingen Begin 2011 deden zich twee incidenten voor, die belangrijke impact hadden voor onze regio. De brand bij Chemiepack op Moerdijk zorgde voor depositie van verontreiniging in onder meer de regio Zuid- Holland Zuid. Tijdens het incident richtte de aandacht van de regionale overheid zich op mogelijk gevaar voor gezondheid van de burgers in de regio. De wachtdienst van de Omgevingsdienst ZHZ was één van de diensten, die daarbij betrokken was. Een tweede incident betrof een brand op Kijfhoek, het goederenrangeeremplacement in de Zwijndrechtse Waard. Deze brand was zeer risicovol en volgt op een groot aantal kleinere incidenten in de afgelopen jaren. Omgevingsdienst ZHZ beschikt nu, door de bundeling van provinciale en gemeentelijke expertise, over alle kennis en ervaring rond dit emplacement, en kon niet alleen adequaat adviseren en informeren tijdens het incident, maar kan ook beter richting geven aan een betere borging van veiligheidsrisico s. Inzet is om, samen met andere RUD s te werken aan een betere en eenduidige benadering van alle actoren, die zich met vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor bezighouden. Beide incidenten hebben wederom de aandacht gevestigd op het belang van een goede uitvoering van milieu en veiligheidstaken bij de grote risicovolle bedrijven. De Omgevingsdienst ZHZ heeft alle gemeenten en provincie direct geïnformeerd over de stand van zaken bij deze bedrijven in elke gemeente. In onze regio bleken deze bedrijven goed in control. Bij enkele bedrijven is extra inzet gevraagd om eventuele veiligheidsgebreken op te heffen. Nadien ontspon zich een bestuurlijke discussie rond de vraag of het veiligheidsmanagement, en vooral borging daarvan en het toezicht daarop, wel goed is in Nederland na de eerdere ervaringen van de vuurwerkramp en andere grootschalige incidenten. De rijksoverheid zette in op professionalisering van overheidstoezicht en opschaling van de uitvoering ervan. Deze taak is voor de bedrijven in Zuid-Holland Zuid een essentieel onderdeel van het takenpakket van de Omgevingsdienst ZHZ. De noodzaak van voldoende kwaliteit en vooral continuïteit is in onze regio voldoende geborgd. Sinds 2006 wordt deze taak in een samenwerkingspool uitgevoerd samen met en onder operationeel management van de DCMR/milieudienst Rijnmond. Deze oplossing geldt nu als voorbeeld voor andere delen in Nederland, waarbij verdere opschaling naar risicoclusters het doel is Pagina 6 van 59

7 en bij voorkeur in een organisatorisch verband. Voor Zuid-Holland betekent dit dat deze taken waarschijnlijk verder worden gebundeld met Zeeland. In het oog sprong verder de bedreiging aan het adres van de voormalige Milieudienst ZHZ rond de jaarwisseling eind De aanpak van illegaal kamerverhuur in Dordrecht door de gemeente, waaraan de Omgevingsdienst ZHZ meewerkt, vormde waarschijnlijk de aanleiding. De ontruiming van het pand en de publiciteit heeft een grote impact gehad op de betrokken medewerkers en organisatie als geheel. Prestaties Het totaal aan productie/prestatieafspraken is in 2011 voor 99% gehaald. Uiteraard zijn er wel verschillen per opdrachtgever. Om te voorkomen dat het beschikbaar budget van een opdrachtgever zou worden overschreden, is nauwgezet gestuurd op inzet. Aan de andere kant van het spectrum waren er enkele opdrachtgevers, waar het werkaanbod kleiner was, dan de budgettaire capaciteit. In een enkel geval hing dit samen met minder werkaanbod, samenhangend met de economische situatie, in andere gevallen tekent zich een meer structureel patroon af. Voor de provincie gold voor 2011 dat het budget gefixeerd is. realisatie jaarprogramma's % 160% 140% Vergunning en Meldingen Toezicht en handhaving Milieu en Ruimte Totaal MIN 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% AL BI CR DO GF GI GO HG HI KO LE LI NL OB PA SL ST ZD ZW PZH TOT Collectieve opdracht: regionale programma s Het doel van het meerjarenprogramma Omgevingsruimte en Databeheer is om gemeenten en provincie beter te ondersteunen bij het maken van afwegingen en keuzes in ruimtelijke planprocessen, in relatie tot milieuaspecten. De Omgevingsdienst ZHZ investeert in het verder opbouwen en doorontwikkelen en ontsluiten van milieudata en milieuexpertise. Binnen het deelprogramma Bovengrond is het basisdocument gemeenteprofiel gereed gekomen. Binnen het deelprogramma Vervoer zijn onder meer signaleringskaarten externe veiligheid en lucht opgeleverd. Binnen het deelprogramma Ondergrond is een verkenning uitgevoerd naar gebiedsgericht grondwaterbeheer voor Dordrecht (m.n. het Zeehavengebied). Er is een belangrijke impuls gegeven aan het uniform geografisch weergeven van milieudata. De voortgang van het totale programma is vertraagd doordat specifieke deskundigheid niet tijdig beschikbaar was (waaronder verkeerskundige kennis) en de beperkingen van de ICT-infrastructuur bij het gebruik van complexe reken- en modelleringsprogramma s. Desondanks loopt het merendeel van de projecten conform planning. Naar verwachting kunnen de deelprogramma s binnen de gestelde programmaperiode (tot 2015) afgerond worden. Pagina 7 van 59

8 In 2012 zullen relevante regionale en landelijke ontwikkelingen waaronder de heroriëntatie van het regionaal uitvoeringsniveau, de impact van de Havenvisie Rotterdam 2030 op de regio ZHZ en de nieuwe Omgevingswet worden gevolgd en zo nodig meegenomen in de aanpak. Organisatie De organisatie van de dienst heeft zich in 2011 moeten zetten. De fusie van de Milieudienst ZHZ en een deel van de provinciale organisatie betekende voor veel medewerkers een nieuwe werkomgeving, nieuwe collega s en een nieuwe taak. De Omgevingsdienst ZHZ startte met relatief veel vacatures. De formatieomvang kon daarom van 209 teruggebracht worden naar 190 FTE. Daarmee kan een kleine flexibele schil worden opgebouwd. Een tiental sleutelfuncties zijn in de loop van 2011 ingevuld. In de loop van 2011 is ook duidelijk geworden op welke plaatsen in de organisatie verdere optimalisatie van de structuur nodig is. In 2012 zal een eerste onderhoudsronde worden uitgevoerd. De organisatieopbouw is niet geheel in balans: de senior -functies zijn overbezet en de junior functies zijn onderbezet. Ook is de gemiddelde leeftijd van de organisatie relatief hoog. Tezamen met de noodzaak om de flexibele capaciteitsschil groter te maken, belemmert dit doorgroei voor medewerkers. Het moment, waarop de organisatie min of meer stabiel wordt, schuift daarmee naar achteren. Het ontwikkelen van een eigen identiteit/cultuur van de Omgevingsdienst ZHZ is in gang gezet. Er zijn leidende principes ontwikkeld en deze worden nu ter hand genomen en betrokken bij de manier van werken, ontwikkelen en beheren van de dienst. De Omgevingsdienst ZHZ gaat geleidelijk invulling gaan geven aan het Nieuwe Werken. Dat heeft impact op de manier, waarop de dienst haar informatisering en ICT inricht. Ook zal de huisvesting voor de toekomst daarop worden afgestemd. De Omgevingsdienst ZHZ vindt de bestuurlijke en ambtelijke contacten met de opdrachtgevers van groot belang. Accounthouders hebben minimaal 2 maal per jaar overleg met de portefeuillehouder over het jaarprogramma. De Omgevingsdienst ZHZ is daarbij transparant over de voortgang van het werk, zodat de opdrachtgever op een goede manier en indien nodig kan bijsturen. Ontvlechting RZHZ en provincie De regio Zuid-Holland Zuid en de Omgevingsdienst ZHZ zijn begin 2011 een ontvlechtingovereenkomst aangegaan. Daarin is een ordentelijke overgang van rechten en verplichtingen van de RZHZ, waarbinnen de sector Milieudienst ressorteerde, naar de Omgevingsdienst ZHZ. In afwijking van deze overeenkomst zijn bestuurlijk aanvullende besluiten genomen, als gevolg waarvan de structurele inkomsten van de Omgevingsdienst ZHZ aanzienlijk teruggelopen zijn en aanvullende bijdragen aan de GR regio Zuid-Holland Zuid verplicht zijn geworden. De ontvlechtingsafspraken met de provincie zijn conform afspraken uitgevoerd en nagekomen. Bestuurlijk De bestuursstructuur is complex gebleken. De deelname in de Omgevingsdienst ZHZ van de Regio Zuid-Holland Zuid (namens de 19 Zuid-Holland Zuid gemeenten) maakte dat de gemeenten zich niet voldoende mede-eigenaar voelden. De bestuurders gaven aan de besluitvormingsprocessen niet transparant genoeg te vinden. Tot slot bleek er als gevolg van verkiezingen (gemeenten 2010) langdurig sprake van bestuurlijke discontinuïteit als gevolg van de getrapte deelname van de gemeenten. Begin 2011 is een eerste voorstel gedaan om de structuur om te bouwen naar een directe deelname van de gemeenten in de Omgevingsdienst ZHZ. Uiteindelijk heeft het Algemeen Bestuur in november Pagina 8 van 59

9 het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling vastgesteld; de Bestuurscommissie heeft in december geadviseerd. Het dagelijks bestuur heeft in januari 2012 het definitieve voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling in procedure gebracht bij de beide eigenaren. Eind 2012 is dit traject afgerond zodat per 1 januari 2013 de gemeenten wel en RZHZ niet meer deelneemt in de Omgevingsdienst ZHZ. Het Dagelijks Bestuur kwam in 2011 zeven keer bijeen, het Algemeen Bestuur drie keer. De Bestuurscommissie kwam zes keer bijeen en adviseerde het Dagelijks en Algemeen Bestuur een aantal malen, vooral rond de begrotingsbesluiten 2012, het Beheersplan, de ontvlechtingsafspraken met de Regio ZHZ, de ontvlechting en vormgeving van de nieuwe relatie met het SCD en de nieuwe gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst ZHZ. De Bestuurscommissie heeft telkenmale geaccentueerd dat zij als collectief van opdrachtgevers een belangrijke stem wenst te hebben in de besluitvorming binnen de Omgevingsdienst ZHZ. De adviezen van de bestuurscommissie ten aanzien van de ontvlechting vanuit de regio Zuid-Holland Zuid zijn door het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst ZHZ niet altijd opgevolgd. Het Algemeen Bestuur stelde in februari de richtlijnen voor de begroting 2012 vast. De definitieve begroting 2012 werd in juli vastgesteld. Ook in juli werd de nieuwe gedeputeerde aangewezen als voorzitter van de omgevingsdienst. In november stelde het Algemeen Bestuur onder meer de begrotingswijziging 2011, de richtlijnen voor de begroting 2013, de openingsbalans en het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling vast. Met betrekking tot de tijdelijke opslag van de tarieven vanwege de balansbijdrage aan de Regio ZHZ en vanwege de opbouw voor een voorziening voor de verlofinbreng vanuit de Milieudienst ZHZ werd besloten advies te vragen aan de Bestuurscommissie. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het Algemeen Bestuur. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur op basis van delegatie en mandaat eigen bevoegdheden. Vanuit beheersmatig oogpunt heeft besluitvorming plaatsgevonden over de bestuursrapportages en het beheersplan Vanuit operationeel oogpunt heeft het Dagelijks Bestuur onder meer de dienstverleningsovereenkomst 2011 met het SCD vastgesteld. Ook werden de mantelovereenkomsten met externe dienstverleners verlengd en is, als sluitstuk van het project systeemkoppelingen, het pakket Efficy aangeschaft ten behoeve van de projectadministratie. De Bestuurscommissie stelde, als collectief opdrachtgever, het uitvoeringsplan , het programma Duurzaam beheer en ontwikkeling van omgevingsruimte , het programma Databeheer , het programma Uitvoering algemene wettelijke taken en het jaarprogramma 2012 Externe Veiligheid vast. Daarnaast stelde zij in september het herziene uniforme model voor het mandaatbesluit van de Omgevingsdienst vast. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst ZHZ is gebaseerd op het principe van zaakgericht werken. Dit door de rijksoverheid ontwikkelde (EGEM/NORA) werkprincipe moet borgen dat de overheid transparant werkt en informatie eenvoudig te delen is. Samen met de gemeente Dordrecht en Drechtsteden is al in 2006 daartoe de verandering ingezet. Zaakgericht werken betekent dat proces, kosten, informatie en documenten op productniveau eenduidig worden vastgelegd en gemanaged. Het betekent een investering in de opzet en implementatie van Pagina 9 van 59

10 zaakgericht werken, maar betekent winst op transparantie, proces- en informatiemanagement en exploitatiekosten. De producten/dienstencatalogus staat centraal in alle bedrijfsprocessen van de dienst. De nieuwe PDC kent in totaal 193 actieve productsoorten/zaaktypen 1, waarvan er 165 betrekking hadden op externe productsoorten. De komende jaren wordt toegewerkt naar het verder bundelen van zaaktypen op geleide van verdere vereenvoudiging van omgevingswetten. Naar opdrachtgevers wordt geconsolideerd gerapporteerd op ca. 20 productgroepen/hoofdtaken. De verdere implementatie van zaakgericht werken is in 2011 vertraagd. De invoering van met name het basiswerkpakket Squit XO en de koppeling aan het Drechtsteden pakket Mozaïek kreeg minder prioriteit binnen de verandercapaciteit van het SCD (service centrum Drechtsteden) dan wenselijk vanuit de belangen van Omgevingsdienst ZHZ. Dit geldt ook voor de systeemkoppelingen naar het financieel pakket en het inrichten van de projectadministratie, beide essentieel voor de succesvolle implementatie. In het latere perspectief van de beëindiging van de dienstverlening door SCD, heeft de Omgevingsdienst ZHZ zelf een, op de markt verkrijgbaar standaard pakket voor projectadministratie en management aangeschaft. Verder is de invoering van een DMS (waarmee vergaand digitaal werken mogelijk wordt) uitgesteld tot het moment dat een nieuwe ICT dienstverlener is geselecteerd (2013). Dienstverlening door SCD Voortzetting van de dienstverlening door SCD aan, onder meer, de Omgevingsdienst ZHZ via inbesteding stuit op de aanbestedingswetgeving. Als gevolg daarvan is door een bestuurlijke coördinatiegroep een kaderafspraak gemaakt over de eventuele ontvlechting vanuit SCD, mocht aanbesteding niet leiden tot gunning aan SCD. Medio 2012 worden op dit punt finale besluiten verwacht. Financieel Oprichtingsafspraken De oprichtingsafspraken van de Omgevingsdienst ZHZ zijn gefundeerd op de afspraak dat de budgetten van gemeenten en provincie voor drie jaar in stand zouden blijven en dat de aanloopkosten, sociaal plan kosten en opbouw van het weerstandsvermogen in drie jaar zou plaatsvinden. De Omgevingsdienst ZHZ stelde in de zomer van 2010 de begroting voor 2011 op. Die was zodanig dat de terugverdienperiode op drie jaar is gehandhaafd. Dat was voorafgaande aan de plaatsing van personeel en vorming van de organisatie. De plaatsing van medewerkers en inrichting van de organisatie week uiteindelijk fors af van de verwachtingen. Dat had effecten op de exploitatie, deels gunstig, deels ongunstig. Financiering De Omgevingsdienst ZHZ is niet vast gefinancierd. De inkomsten zijn afhankelijk van de mate waarin de afgesproken prestaties zijn behaald. Deze prestaties bestaan uit productieve uren en zijn dus direct gerelateerd aan de personele capaciteit/formatie. Het goed afstemmen van benodigde en beschikbare personele capaciteit, zowel qua omvang als kwaliteit maakt dat de Omgevingsdienst ZHZ bedrijfsmatig overeenkomst met een ingenieurs/adviesbureau en zich wezenlijk onderscheid van de karakteristiek van de overheid. Omzet Het voor de gemeentelijke taakuitvoering van de Omgevingsdienst ZHZ beschikbare budget is in 2011 ten opzichte van 2010 met 6,8 % verminderd ( 0,7 mln.). Dit is direct of indirect ten goede gekomen 1 Het onderscheid tussen zaaktypen wordt bepaald door verschillende processen, financieringsvorm, taakveld en/of documentatievereisten. Pagina 10 van 59

11 aan de gemeenten door reductie van budgetten en vermeden kostenstijging. De gemeenten hebben alle verbonden partijen een bezuinigingsopgave opgelegd van 5% in 2011 en nog eens 5% (beide ten opzichte van 2010) in Van deze doelstelling is door Omgevingsdienst ZHZ dus al voor 6,8 % gerealiseerd in Kosten De kosten van de Omgevingsdienst ZHZ bestaan voor 78% (181 fte) uit personeelskosten, waarvan de externe inhuur 8% is (flexibele schil, 28fte). Daarnaast zijn huisvesting (4%) en ondersteuning van SCD (9%) de grootste kostenposten. Het sturen op productiviteit per medewerker is de belangrijkste sleutel voor een goede exploitatie. In 2011 was de productiviteit van de dienst begroot op 67,3% en is deze uitgekomen op 65,9%. Resultaat De jaarrekening 2011 sluit met een positief saldo van In vergelijking met de bijgestelde begroting bij de tweede bestuursrapportage ( 1.049) is er sprake van een voordeel van 100. Het resultaat wordt bestemd voor het terugverdienen van de aanloopkosten, sociaal plan kosten en de opbouw van weerstandsvermogen. Vooruitzichten In 2012/2013 zullen in Nederland regionale uitvoeringsdiensten ontstaan. Als gevolg daarvan zullen bevoegdheden van provincie naar gemeenten verschuiven, budgetten verschuiven en een nieuw sterk uitvoeringsnetwerk in Nederland ontstaan. Omgevingsdienst ZHZ zal daarin actief participeren. In de Rijn-Schelde Delta zal de samenwerking en gedeeltelijke integratie sneller gaan en intensiever zijn. In 2012 zal een nieuw kwaliteitsniveau voor de wettelijke omgevingstaken worden gedefinieerd en geimplementeerd. Risico s staan centraal en niet de wettelijke regels. Dat vraagt van besturen keuzes (welke en tot welk niveau zijn risico s acceptabel) en het vraagt van de dienst een nieuwe manier van werken. De OZHZ maakt, als uitvloeisel van de landelijke kwaliteitscriteria, een algemene businesscase voor de uitvoering van BWT-taken. Voor 3 gemeenten zal al een specifieke businesscase worden opgesteld met de intentie om deze taken in 2013 door de Omgevingsdienst ZHZ te doen uitvoeren zal duidelijke ontstaan over eventuele voortzetting van de dienstverlening door SCD. Pagina 11 van 59

12 1.2 Het beheer van de Omgevingsdienst Taken (wat willen we) De doelstelling van de dienst is het in opdracht van gemeenten en provincie, individueel en collectief, uitvoeren van wettelijke taken, adviestaken en programmataken op een zo efficiënt mogelijke manier op een goed kwaliteitsniveau. De dienst heeft daartoe medewerkers in eigen dienst en verwerft op contractbasis personele capaciteit en/of specifieke kwaliteit van extern personeel. De Omgevingsdienst ZHZ beschikt over informatie- en processystemen, een kwaliteitsmanagementsysteem en een piketdienst en -voorzieningen voor klachten en meldingen. Activiteiten (wat doen we ervoor) Wettelijke taken Vergunningverlening en afhandelen meldingen Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Beide procedures moeten geïntegreerd worden behandeld in het kader van de WABO, waarbij aansluiting moet zijn met de gemeentelijke loketten. Speerpunt Tijdige en geïntegreerde vergunningen Transparant proces via gemeentelijk loket. Voldoen aan inhoudelijke kwaliteit Pro-actief informeren van bestuurders over de voortgang van vergunningverlening Bestuurlijke sturing op strategie en afstemming op ruimtelijke mogelijkheden/ambities Uitvoeren jaarprogramma passend binnen het Meerjarenprogramma (4- jaar) Prestatie indicator Tijdige verlening van (geïntegreerde) vergunningen binnen wettelijke termijn. 95% binnen termijn tenzij opdrachtgever instemt met termijnoverschrijding. Beschikkingen komen tot stand als beschreven in het kwaliteitshandboek en bijbehorende werkinstructies Geen inhoudelijke gebreken aan beschikkingen bij beroeps en bezwaarprocedures. Tijdigheid voortgangsrapportages Frequent driehoeksoverleg bestuur/beleid/uitvoering. Producten en prestaties binnen een bandbreedte van % van het jaarprogramma. Pagina 12 van 59

13 Toezicht en handhaving De Omgevingsdienst ZHZ zet zich ervoor in om te komen tot een zodanig naleving van de wettelijke voorschriften dat leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid optimaal wordt bevorderd. Daartoe houdt Omgevingsdienst ZHZ geprogrammeerd toezicht en handhaaft de relevante wettelijke bepalingen. Onder handhaving wordt verstaan het verzamelen van informatie over het feit of een activiteit is toegestaan en/of wordt voldaan aan de overige eerder opgelegde regels/voorschriften al dan niet in vergunningen, meldingen en/of brieven. Bij een overtreding zal een sanctiemiddel worden toegepast. Bij toezicht wordt informatie verzameld over het feit of een activiteit voldoet aan de in de vergunning en regels gestelde eisen, waarna over de verzamelde informatie een oordeel wordt gevormd (legaliseren of handhaven). Heldere en waar mogelijk standaardprocedures in goede afstemming met handhavingspartners moeten onnodige administratieve lasten voorkomen. Om klachten vanuit de samenleving optimaal te behandelen, heeft de ODZHZ een 24-uurs wachtdienst. Speerpunt Uitvoeren jaarprogramma passend binnen het Meerjarenprogramma (4-jaar) Optimaal toezichtproces Integraal toezicht Verbeteren professionaliteit toezichthouders Effectieve wachtdienst Optimale informatieuitwisseling met handhavingspartners Prestatie indicator Producten en prestaties binnen een bandbreedte van % van het jaarprogramma. ca. 80% van de tijd zijn toezichthouders in het veld actief. Bij 90% van de inspecties volstaat één toezichthouder. Voldoen aan maatlatten (BRZO en milieu) en kwaliteitseisen Snelle follow-up van meldingen en incidenten Beschikbaarheid van systemen en processen van informatiemanagement. Adviestaken De Omgevingsdienst verstrekt milieuadvies op het gebied van geluid, lucht, bodem en externe veiligheid aan de regiomeenten en subregio s en de provincie omtrent het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving. De dienst treedt op als adviseur (facilitator) richting de gemeenten en provincie en heeft oog voor het inbrengen van milieuaspecten op het juiste moment en in de juiste vorm in het ruimtelijk planvormingsproces. De OZHZ moet voldoen aan de volgende inhoudelijke vereisten: In staat zijn om integrale milieuadviezen te verstrekken zowel procesmatig/organisatorisch als inhoudelijk. Inhoudelijk betekent dat kennis en inzicht in de onderlinge verbanden tussen milieu en ruimtelijke ordening aanwezig moeten zijn; Kennis van de milieuruimte van een gemeente of subregio ten aanzien van geluid, externe veiligheid, lucht en bodem en in staat zijn om de milieu-informatie te interpreteren/toe te passen in advisering; Pagina 13 van 59

14 Kennis van milieueffecten met daaraan gekoppeld de impact op vervoerstromen over weg, water, spoor en in de ondergrond en in staat zijn om de milieu-informatie te interpreteren/toe te passen in advisering; Kennis en inzicht in de milieuruimte (incl. impact op vervoersstromen) veronderstelt dat milieudata beschikbaar, toegankelijk, reproduceerbaar, betrouwbaar en actueel is en voldoet aan de interne en externe kwaliteitseisen; Investeren in relaties met gemeenten en provincie als klant. Dat betekent onder meer dat de werkwijze (kostenraming, back/front-office etc.) en de werkzaamheden bij de gemeenten en de provincie bekend moeten zijn. Speerpunt Adviestaken Integratie adviezen Kennisopbouw en behoud kennis van milieuruimte Beschikbaarheid milieuspecialismen. Zelf of in netwerk klanttevredenheid Prestatie indicator Relatieve ontwikkeling in aantal integrale adviezen. Actuele gemeente- en gebiedsprofielen Behandeling van alle vraagstukken in de regio Zuid-Holland Zuid in het omgevingsdomein Regelmatig meten en verbeteren. Programmataken De bestuurscommissie Omgevingsdienst ZHZ (Alle gemeenten in Zuid-Holland Zuid met de provincie Zuid-Holland) is opdrachtgever voor de uitvoering van de collectieve regiobrede programma s op voorstel van de Omgevingsdienst ZHZ. namelijk: Programma Omgevingsruimte Bovengrond. Programma Omgevingsruimte Ondergrond. Programma Omgevingsruimte Vervoer. Samen met gemeenten of (sub-)regionale organisaties wordt gewerkt aan de regionale ambitie om in de toekomst een kennis- en expertisecentrum te hebben waarin omgevingsmanagement m.b.t. de effecten van transport en mobiliteit op de omgeving (externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, straling, etc) centraal staan. Programma Databeheer. De Omgevingsdienst ZHZ zal omgevingsinformatie beheren en onderhouden en dit programmatisch verder vormgeven. De bestuurscommissie stelt voor een periode van 4 jaar de doelstellingen voor de betreffende meerjarenprogramma s vast, evenals het voor de uitvoering van de programma s totaal beschikbare budget uit de inwonerbijdrage en subsidies. De directie informeert de bestuurcommissie jaarlijks over de voortgang en legt verantwoording af over bestede middelen. Voor zover voor onderdelen van de programma s subsidies beschikbaar gesteld worden, rapporteert de directie eveneens de betreffende subsidiënt over de behaalde resultaten en de besteding van de betreffende financiële middelen. Pagina 14 van 59

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Presentatie Alblasserwaard Vijfheerenlanden 15 april 2015 Inhoud Missie en werkgebied Hoofdtaken Bestuurlijke aansturing Sturing en verantwoording Financiële

Nadere informatie

QPD 20.07.2012 0477. Verzenddatum 18 JUÜ 2012. Dossier. Zaaknummer 9071587. Ons kenmerk 2012017297. Behandeld door Drs, J.

QPD 20.07.2012 0477. Verzenddatum 18 JUÜ 2012. Dossier. Zaaknummer 9071587. Ons kenmerk 2012017297. Behandeld door Drs, J. / "^ ) Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ZIZ Gemeente Papendrecht Aan het College van Burgemeester & Wethouders Postbus 11 335 AA PAPENDRECHT MPGPD2Ö12721159477 QPD 2.7.212 477 /; Nöordendijk 25 Postbus

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/12-00441 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.C.M. Schuurmans Datum: 1 mei 2012 Afdeling Vergunningen en Belastingen

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Gelet op: artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Gelet op: artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergaderdatum Juni 2011 Nummer 6352 Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten over ontwerp programmabegroting 2012 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Nadere informatie

Programmabegroting 2014. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Programmabegroting 2014. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ONTWERP Programmabegroting 2014 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Routing Begroting 2014 OZHZ: 19 februari 2013: Adviesgroep Eigenaren: advies 28 maart 2013: Dagelijks bestuur OZHZ: vaststellen ontwerpbegroting

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 Periode: januari t/m juni 2015 Datum: 7 september 2015. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken programma s 6 4. Stand van zaken financiële begroting

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid.

Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. F.H.Hartog Hoofd V&H, milieudienst Zuid-Holland Zuid Profiel milieudienst Uitgeplaatste Milieu-afdeling (centrale

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015.

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015. Agendapunt voor de vergadering 29juni2015 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum:.26-05-2014 Opsteller: T. de Boer / G. Schepers Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar Advies van de raad van

Nadere informatie

-y~ Agendapunt. 11 juli Datum: 30 mei 2016 Opsteller: G. Schepers r: Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe./

-y~ Agendapunt. 11 juli Datum: 30 mei 2016 Opsteller: G. Schepers r: Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe./ Agendapunt voor de vergadering 11 juli 2016 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum: 30 mei 2016 Opsteller: G. Schepers r: ~) Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe./ Openbaar Advies raad van opdrachtgevers

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond over het onder I. genomen besluit te informeren.

Het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond over het onder I. genomen besluit te informeren. Voordracht aan Provinciale Staten Van commissie Bestuur en Middelen Vergadering Juni 2016 Nummer Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten op de begroting 2017 DCMR Milieudienst Rijnmond 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Factsheet verbonden partijen Versie ten behoeve van de gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Factsheet verbonden partijen Versie ten behoeve van de gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Factsheet verbonden partijen Versie ten behoeve van de gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Versie mei 2017 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland

Nadere informatie

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Bestuursnotitie 11 FEBRUARI Gemeente Molenwaard. Reguliere vergadering Agendapunt: 6. Inleiding

Bestuursnotitie 11 FEBRUARI Gemeente Molenwaard. Reguliere vergadering Agendapunt: 6. Inleiding 11 FEBRUARI 2014 0 N Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 1 / Gemeente Molenwaard Reguliere vergadering Agendapunt: 6 Bestuursnotitie Datum Onderwerp April 2013 Inzichten informatie bij de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO Onderwerp Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 14 maart 2017 Opsteller Akke Cloo Registratie GF17.20019 Agendapunt 10 Voorstel 1. De zienswijze over de begroting 2018 van de FUMO zoals verwoord

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Ontwerpbegroting AQUON 2015

Ontwerpbegroting AQUON 2015 Ontwerpbegroting AQUON 2015 Aan Van DB AQUON Theo Houterman Datum 14 mei 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Aangepaste Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Opbouw en toelichting Achtergrond Bedrijfsplan Gevolgen gemeente Drimmelen GR Vervolg OMWB: achtergrond

Nadere informatie

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Raadsvergadering 28 oktober Portefeuillehouder Wethouder J.R. Reuwer.

Raadsvergadering 28 oktober Portefeuillehouder Wethouder J.R. Reuwer. RAADSVOORSTEL Datum en nummer 21 september 2010, nummer 060/2010 Raadsvergadering 28 oktober 2010 Agendapunt 08 Programmaveld 3 Portefeuillehouder Wethouder J.R. Reuwer. Wettelijke basis Wet gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20) 1.1 De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte

Nadere informatie

Tweede begrotingswijziging 2017

Tweede begrotingswijziging 2017 Tweede begrotingswijziging 2017 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum januari 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Toelichting op: Ontwerp jaarstukken 2014 Voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2014 Ontwerpbegroting 2016

Toelichting op: Ontwerp jaarstukken 2014 Voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2014 Ontwerpbegroting 2016 Toelichting op: Ontwerp jaarstukken 2014 Voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2014 Ontwerpbegroting 2016 Ontwerp jaarstukken 2014 Algemeen Met de vastgestelde begroting 2014 verleende het Algemeen

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

inzake vaststellen jaarrekening 2013 en bestemmen resultaat Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 26 juni 2014 AGENDAPUNT: 7.A.1.A

inzake vaststellen jaarrekening 2013 en bestemmen resultaat Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 26 juni 2014 AGENDAPUNT: 7.A.1.A Voorstel inzake vaststellen jaarrekening 2013 en bestemmen resultaat Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 26 juni 2014 AGENDAPUNT: 7.A.1.A Aan het Algemeen Bestuur, Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2013

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Zaaknummer

Zaaknummer Raadsvoorstel Inleiding Sinds 2013 is de gemeente Heusden deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR). Dit verplichte samenwerkingsverband heeft als doel om

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland. Korte toelichting op: Ontwerp jaarstukken 2016 Voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2016 Ontwerpbegroting 2018

Omgevingsdienst Rivierenland. Korte toelichting op: Ontwerp jaarstukken 2016 Voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2016 Ontwerpbegroting 2018 Omgevingsdienst Rivierenland Korte toelichting op: Ontwerp jaarstukken 2016 Voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2016 Ontwerpbegroting 2018 Ontwerp jaarstukken 2016 Algemeen Met de vastgestelde begroting

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand...

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand... Financiële Najaarsrapportage 2014 Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Samenvatting:... 3 3. Begroting... 5 4. Financiële tussenstand... 6 5. Toelichting op Financiële Tussenstand... 7 LASTEN... 7 1. Personeelskosten

Nadere informatie

M P G P D 2 0 1 3 0 4 0 2 0 8 5 0 0 0 1 6 GPD 02.04.2013 0016

M P G P D 2 0 1 3 0 4 0 2 0 8 5 0 0 0 1 6 GPD 02.04.2013 0016 _I umg evi ng s ai en s t Lu ia- ri onana Lu la / / A 1 IN 111 11 Gemeente Papendrecht T.a.v. Gemeenteraad Postbus 11 3350 AA PAPENDRECHT M P G P D 2 0 1 3 0 4 0 2 0 8 5 0 0 0 1 6 GPD 02.04.2013 0016 Noordendijk

Nadere informatie

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting GGD/;( regio Utrech~ Aan de raden van de deelnemende gemeenten door tussenkomst van het college van B&W Kenmerk Bijlagen Datum Onderwerp Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :

Nadere informatie