INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING"

Transcriptie

1 Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op gemeentelijk (Dordrecht), provinciaal (Provincie Nieuwe stijl/tum) en rijksniveau (wetgeving/stimulering/ integratie) zijn daarvoor initiatieven genomen. Administratieve lastenverlichting De administratieve lasten voor burgers en bedrijven moeten worden verlicht. De burger/ondernemer verwacht dat de overheid efficiënt werkt. Het Kabinet wil de regeldruk verminderen. Deregulering krijgt nu concreet vorm. In het optreden van de overheid staat doorgaans de regel/verplichting/gebod/ verbod centraal en worden doelen per taakveld (bouwen/milieu en brandveiligheid) ingekleurd en uitgevoerd. Doel(-groep) gericht optreden van de overheid vraagt om integratie van uitvoering. Wetten en regels vormen daarbij een toolbox om vooraf gestelde doelen te bereiken en verantwoordelijkheden te waarborgen. Informatisering en werkprocessen De andere overheid vormt de basis voor een aantal informatiseringprojecten. Landelijke voorzieningen en lokaal maatwerk geven een impuls aan nieuwe werkprocessen en standaarden voor inrichting van informatiesystemen (EGEM). In de toekomst krijgt de burger en ondernemer digitaal toegang tot de overheid en kan deze de voortgang van aanvragen en verzoeken volgen. Er is een breed gedragen concept van werken ontstaan: het Office-model : Een (gemeentelijk) frontoffice voor burgers en ondernemers, een digitaal midoffice en een deskundig backoffice met voldoende continuïteit. Deregulering binnen Milieu- en bouwwetgeving gaan gepaard met (landelijke) informatiseringvernieuwingen. Grenzen aan verantwoordelijkheden Lastenverlichting voor burger en ondernemer roept de vraag op of bemoeienis van de overheid in alle opzichten nodig is. Treedt de overheid niet in de eigen verantwoordelijkheden van burger of bedrijf? Begrenzing van de verantwoordelijkheden van de overheid moet integraal binnen het omgevingsdomein worden ontwikkeld. Integratie of coördinatie? Coördinatie van uitvoering heeft de afgelopen jaren onvoldoende resultaat gehad. Integratie van uitvoering van vergunningverlening en handhaving op het terrein van de fysieke omgeving (bouwen/milieu/brandveiligheid/apv etc.) leidt tot meer efficiency en doelgerichtheid. Bestuurders worden beter in staat gesteld om prioriteiten te stellen. Kwaliteit en continuïteit De kwaliteit van uitvoering van vergunningverlening en handhaving is een zorg van de overheid. Audits van de VROM-inspectie geven vaak aan dat er gebreken zijn op het punt van kwaliteit en continuïteit. VROM heeft maatlatten ontwikkeld, waaraan uitvoeringsorganisaties moeten voldoen. Deskundige medewerkers voor vergunningverlening en handhaving zijn schaars. Inhuur van bureaus is duur en verhindert kennisopbouw binnen de overheid.

2 Provincie nieuwe stijl De provincie ZH definieert haar plaats en verantwoordelijkheden en meerwaarde scherper, mede tegen de achtergrond van verschillende nieuwe wetswijzigingen. In dat kader wil de provincie komen tot een aantal regionale omgevingsdiensten, waarin uitvoering van vergunningverlening en handhaving en milieu-inbreng naar ruimtelijke ordening wordt ondergebracht. De omgevingswet De Omgevingswet (WABO) regelt het gemeentelijk loket en de coördinatie over de kolommen milieu, bouwen, brandveiligheid en openbare orde etc. Het gaat om 25 wetten en regelingen rond omgevingsbeheer. Initiatief Bouwen Brandweer Milieu APV wabo Één loket Één procedure en besluit gecoördineerd toezicht De omgevingswet is voor 10-20% van de gemeentelijke procedures relevant (in aantallen), maar voor ca 40-60% van de personele inzet van gemeenten. Sturing en beheersing blijven bij de gemeenten. Bundeling en uitplaatsing van uitvoeringscapaciteit bij de milieudienst vraagt reguliere afstemming tussen bestuur, beleid en uitvoering ( driehoeksoverleg ).... toegepast in de regio Zuid-Holland Zuid In Zuid-Holland Zuid is de milieudienst betrokken bij de vraag hoe de uitvoering omgevingswetten per gemeente wordt vormgegeven. In een aantal infosheets worden twee organisatievormen op hoofdlijnen beschreven. Het gaat daarbij om de vraag of en in welke mate backoffices worden geïntegreerd. Uitvoeringsmodellen WABO ALTIJD: LOKET EN GEZAG BIJ GEMEENTEN. Gemeente Gemeente Gemeente BURGERS EN BEDRIJVEN Milieudeel naar gemeenten BEDRIJVEN full-service naar bedrijven, integrale handhaving proces- en informatie management integrale BackOffice Integrale handhaving Bestaande situatie Model: regionaal BackOffice bedrijven regionaal BackOffice V&H

3 Infosheet 2 REGIONAAL BACKOFFICE BEDRIJVEN Een regionaal backoffice bedrijven verzorgt de afhandeling van aanvragen en meldingen en toezicht/handhaving voor de bedrijven binnen het omgevingsdomein. Vormgeving De gemeente is het loket voor alle doelgroepen. Aanvragen en meldingen worden doorgestuurd naar de milieudienst. De gemeente ontvangt aanvragen digitaal vanuit het (landelijke) omgevingsloket. De gemeente behandelt alle aanvragen in het fysieke domein voor burgers. De gemeente richt zelf haar werkprocessen in en bepaalt of en in hoeverre zij deze processen digitaliseert en regelt de interne coördinatie. De milieudienst doet dit voor de bedrijven 1. Vrijwel alle zaken, die voor de Wabo relevant zijn, worden in dat model door de regionale dienst verzorgd. Er worden concrete afspraken gemaakt over de aansluiting van de werkprocessen van de milieudienst en het gemeentelijk (ondernemers-) loket. Desgewenst kunnen gemeenten alle WABO relevante procedures laten ondersteunen door de milieudienst. Informatisering en werkprocessen De Drechtsteden werken zaakgericht met Mozaïek. De werkprocessen worden in dit model voor vrijwel alle zaken, die Wabo relevant zijn, uniform ingericht bij de milieudienst. Er is voor bedrijven in de Drechtsteden een eenduidige manier van werken. De werkprocessen voor de doelgroep burgers kan verschillen per gemeente. De gemeente voert zaakgericht werken in voor de behandeling van procedures voor burgers. Het is aan te bevelen dat de gemeenten in Drechtsteden uniforme processen hanteren en daar hun interne organisatie op aanpassen. Binnen de Drechtsteden ontstaat dan een eenduidig proces voor burgers en bedrijven. Ook het kiezen van één gebruiksapplicatie voor alle gemeenten is zeer wenselijk. Innovatiekansen De behandeling van aanvragen en meldingen worden intern geïntegreerd voor bedrijven. Een accountmanager vanuit de dienst stemt af met de initiatiefnemer bij complexe en meervoudige procedures. In de bouw- en gebruiksfase wordt integraal gehandhaafd. De toezichtlast voor ondernemers is lager en de overheid werkt zelf efficiënter. De verantwoordelijkheden tussen overheid en initiatiefnemers/exploitanten rond omgevingsbeheer kunnen scherper worden afgebakend en bewaakt. De overheid kan integraal doelgericht optreden. Het accent verschuift van een instrumentele benadering (milieu/bouwen/gebruik etc.) naar doelgericht optreden (veiligheid/gezondheid/leefbaarheid). Continuïteit, kwaliteit en kosten Het regionale backoffice bedrijven behandelt de complexere zaken af. Bundeling van krachten rond vergunningverlening en handhaving geeft garanties op continuïteit. Functiespecialisatie verbetert de (eigen) kwaliteit van de uitvoering. Juist voor complexere zaken werken veel gemeenten nu met externe (advies-) capaciteit, wat kennisopbouw in de weg staat en duurder is. Integratie en stroomlijning van interne procedures leidt tot kostenbesparing. 1 Onder de verzamelterm bedrijven worden ook initiatiefnemers voor complexe objecten (projectontwikkelaars etc.) verstaan.

4 Sturing en beheersing De bestuurlijke en beleidsmatige verantwoordelijkheid van de gemeente blijft geborgd terwijl de prioriteiten transparant worden. (Mozaïek biedt online inzicht). Periodiek werkoverleg tussen bestuurder/ beleidsafdeling en milieudienst borgt goede sturing door de bestuurders en afstemming met gemeentelijk beleid. De milieudienst werkt op basis van een Dienstverleningsovereenkomst. In jaarplannen worden concrete producten begroot en verantwoord. Gemeenten kunnen (en moeten) daarbinnen prioriteren. Provincie Nieuwe Stijl De provincie wil haar uitvoeringstaken onderbrengen bij regionale milieudiensten. Gebundeld met het regionaal backoffice vergunningverlening en handhaving ontstaat een sterke, integraal werkende milieudienst. Deze dienst staat garant voor een eenduidige, kwalitatief hoogwaardige uitvoering van omgevingstaken en verzorgt van daaruit inbreng naar ruimtelijke ordening. Omgevingsdienst bedrijven + Burgers Bedrijven (G) Bedrijven (P) LOKET gemeenten afhandeling gemeenten afhandeling MD gemeente provincie Voordeel voor bedrijven Bedrijven in de regio krijgen te maken met één loket bij de gemeente en met een eenduidige en doelgerichte uitvoering van alle omgevingswetten in de regio. Voordeel voor gemeenten Gemeenten zijn beter dan nu verzekerd van een kwalitatief goede en voldoende continue uitvoeringscapaciteit van de kerntaak vergunningverlening en handhaving voor meervoudig/complexe initiatieven. De gemeenten stellen gericht prioriteiten op basis van bestuurlijke doelen. De milieudienst zoekt voortdurend naar middelen om vergunningverlening en handhaving innovatief uit te voeren en grenzen van de verantwoordelijkheid van de overheid aan te geven. Bij gelijkblijvend niveau van uitvoering kunnen de kosten voor vergunningverlening en handhaving omlaag. De mate waarin zal per gemeente verschillen.

5 Infosheet 3 REGIONAAL BACKOFFICE VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Een regionaal backoffice vergunningverlening en handhaving verzorgt de afhandeling van aanvragen en meldingen en toezicht/handhaving voor burgers en bedrijven binnen het omgevingsdomein. Vormgeving De gemeente is het loket voor alle doelgroepen. Aanvragen en meldingen worden doorgestuurd naar de milieudienst. De gemeente ontvangt aanvragen digitaal vanuit het (landelijke) omgevingsloket. Voor burgers blijft het gemeentehuis de plaats, waar zij over zaken overleggen met de overheid. Daartoe zal de milieudienst medewerkers (op vaste tijden) zorgen voor medewerkers, die burgers kunnen helpen. Op ieder gemeentehuis zal de milieudienst een werkplek hebben. De milieudienst draagt zorg voor de afhandeling van alle aanvragen. Er worden concrete afspraken gemaakt over de aansluiting van de werkprocessen van de milieudienst en het gemeentelijke loket. Informatisering en werkprocessen De Drechtsteden werken zaakgericht met Mozaïek. De werkprocessen worden voor alle (omgevingswet-) zaken uniform ingericht gebaseerd op uitvoering bij de milieudienst. Er is voor de gemeente een eenduidige manier van werken. De gemeente Dordrecht heeft inmiddels tot dit model besloten. Bovendien wordt gebruik gemaakt van één backoffice pakket (Squit XO). Initiatief wabo Dordrecht Bouwen Brandweer Milieu APV Één loket MOZAIEK Integrale BackOffice Één procedure en besluit gecoordineerd Integrale toezicht handhaving Innovatiekansen De uitvoering van vergunningverlening en handhaving kan vergaand worden geïntegreerd. De behandeling van aanvragen en meldingen worden intern gecoördineerd. Een accountmanager vanuit de dienst stemt af met de initiatiefnemer bij complexe en meervoudige procedures. In de bouw- en gebruiksfase wordt integraal gehandhaafd. De toezichtlast voor burgers en ondernemers is lager en de overheid werkt zelf efficiënter. De verantwoordelijkheden tussen overheid en initiatiefnemers/exploitanten kunnen scherper worden afgebakend en bewaakt.

6 De overheid kan integraal doelgericht optreden. Het accent verschuift van een instrumentele benadering (milieu/bouwen/gebruik etc.) naar doelgericht optreden (veiligheid/gezondheid/leefbaarheid). Continuïteit, kwaliteit en kosten Het regionaal backoffice vergunningverlening en handhaving handelt alle zaken af. Er bestaan meer garanties op continuïteit en kwaliteit. Juist voor complexere zaken werken veel gemeenten nu met externe (advies-) capaciteit. Integratie en stroomlijning van interne procedures brengt hogere efficiency en leidt tot kostenbesparing. Sturing en beheersing De bestuurlijke en beleidsmatige verantwoordelijkheid van de gemeente blijft geborgd terwijl de prioriteiten transparant worden. (Mozaïek biedt online inzicht). Periodiek werkoverleg tussen bestuurder/beleidsafdeling en milieudienst borgt goede sturing door de bestuurders en afstemming met gemeentelijk beleid. De milieudienst werkt op basis van een Dienstverleningsovereenkomst. In jaarplannen worden concrete producten begroot en verantwoord. Gemeenten kunnen (en moeten) daarbinnen prioriteren. Provincie Nieuwe Stijl De provincie wil haar uitvoeringstaken onderbrengen bij regionale milieudiensten. Gebundeld met het regionaal backoffice vergunningverlening en handhaving ontstaat een sterke, integraal werkende milieudienst. Deze dienst staat garant voor een eenduidige, kwalitatief hoogwaardige uitvoering van omgevingstaken en verzorgt van daaruit inbreng naar ruimtelijke ordening. Omgevingsdienst bedrijven + Burgers Bedrijven (G) Bedrijven (P) LOKET gemeenten afhandeling MD gemeente provincie Voordeel voor burgers en bedrijven Burgers en bedrijven in de regio krijgen te maken met één loket bij de gemeente en met een integrale doelgerichte benadering vanuit de overheid. Voordeel voor gemeenten Gemeenten weten zich optimaal verzekerd van een kwalitatief goede en voldoende continue uitvoeringscapaciteit van de kerntaak vergunningverlening en handhaving. De gemeenten stellen gericht prioriteiten op basis van bestuurlijke doelen. De milieudienst zoekt voortdurend naar middelen om vergunningverlening en handhaving innovatief uit te voeren en grenzen van de verantwoordelijkheid van de overheid aan te geven. Bij gelijkblijvend niveau van uitvoering kunnen de kosten voor vergunningverlening en handhaving omlaag. De mate waarin zal per gemeente verschillen.

Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid.

Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. F.H.Hartog Hoofd V&H, milieudienst Zuid-Holland Zuid Profiel milieudienst Uitgeplaatste Milieu-afdeling (centrale

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

14 vragen op strategisch niveau over de omgevingsvergunning

14 vragen op strategisch niveau over de omgevingsvergunning 14 vragen op strategisch niveau over de omgevingsvergunning INDICATOR VRAGEN ANTWOORDMOGELIJKHEDEN EEN LOKET DIENST- VERLENING UITVOERINGS- ORGANISATIE Wat is de huidige situatie ten aanzien van de dienstverlening

Nadere informatie

Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning

Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning Inhoud Situatie voor en na de Wabo/omgevingsvergunning Effecten voor de aanvrager Effecten voor gemeenten Huidige situatie vergunningverlening Groot aantal vergunningen/toestemmingen

Nadere informatie

Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010

Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010 Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010 Georganiseerde veiligheid contouren voor het borgen van externe veiligheid in beleid en uitvoering van gemeenten in Noord-Brabant Petra de Paauw projectleider

Nadere informatie

Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst Provincie Utrecht 2017

Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst Provincie Utrecht 2017 Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst Provincie Utrecht 2017 1. Inleiding De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Opdrachtnemer) staat voor de bewaking en bevordering van de veiligheid en kwaliteit van

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst raads- en statenleden 14 maart 2016

Informatie bijeenkomst raads- en statenleden 14 maart 2016 Informatie bijeenkomst raads- en statenleden 14 maart 2016 19.15 Welkom door Maurice Hoogeveen Ontwikkelingen RUD Drenthe door Johan Vogelaar GR; invloed en rol van de raads- en statenleden Omgevingswet

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Omgevingswet

Initiatiefvoorstel Omgevingswet Initiatiefvoorstel Omgevingswet Rotterdam, september 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Hoofdlijnen 5 3. Consequenties voor Rotterdam 6 4. Aanbevelingen 7 Conclusie 8

Nadere informatie

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-gravenhage Nr. 45697 22 maart 2017 Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst raads- en statenleden 14 maart 2016

Informatie bijeenkomst raads- en statenleden 14 maart 2016 Informatie bijeenkomst raads- en statenleden 14 maart 2016 19.15 Welkom door Maurice Hoogeveen Ontwikkelingen RUD Drenthe door Johan Vogelaar GR; invloed en rol van de raads- en statenleden Omgevingswet

Nadere informatie

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief;

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief; Omgevingswet: wat verandert er voor gemeenten? Met de invoering van de omgevingswet veranderen er veel zaken voor gemeenten. Het doel van de omgevingswet is om de verschillende verordeningen en versnipperde

Nadere informatie

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Berg en Dal

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Berg en Dal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Berg en Dal. Nr. 103855 28 juli 2016 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Berg en Dal De raad van de gemeente

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Sturen op kwaliteit 1 juni 2010 Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein X, BWT en BRW verschijnen niet Een groep burgers spreekt de wethouder

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Vraag 1 Wat willen we met het beleidsveld milieu in Fryslân?

Vraag 1 Wat willen we met het beleidsveld milieu in Fryslân? 4 Factsheets ochtend Vraag 1 Wat willen we met het beleidsveld milieu in Fryslân? a. Level playing field of ieder voor zich? b. Taken gebundeld of verspreid? c. Wat is onze visie op toezicht en handhaving?

Nadere informatie

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 RIS296472 BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, de burgemeester van Den Haag, ieder voor zover

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

Gemeenteraad College van B&W Management Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Gemeenteraad College van B&W Management Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Impact organisatie De Omgevingswet komt er natuurlijk vooral voor onze burgers en de bedrijven. Zij hebben direct belang bij wat er in Weert gebeurt, op hun eigen terrein en n hun omgeving. Zij zijn de

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Uw omgevingsdienst regio Utrecht

Uw omgevingsdienst regio Utrecht Uw omgevingsdienst regio Utrecht Raadsavond 6 april 2017 Jacco Post Directeur ODRU Arno Klarenbeek Regievoerder gemeente Zeist Mark Boerman Accountmanager ODRU Programma ODRU uitgenodigd door Zeist over

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Presentatie Alblasserwaard Vijfheerenlanden 15 april 2015 Inhoud Missie en werkgebied Hoofdtaken Bestuurlijke aansturing Sturing en verantwoording Financiële

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Informatiebrief Omgevingsdienst De Vallei

Informatiebrief Omgevingsdienst De Vallei Aan: College van B&W van de partners van Omgevingsdienst de Vallei; Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland met het verzoek deze Informatiebrief

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

Naar Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) in Brabant. - advies op hoofdlijnen -

Naar Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) in Brabant. - advies op hoofdlijnen - Naar Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) in Brabant - advies op hoofdlijnen - januari 2012 1 Inhoud Samenvattend 1. Inleiding 2. Adviesvraag provincie 3. Opzet en uitgangspunten advies 4. Visie bedrijfsleven

Nadere informatie

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Statenvoorstel 52/15 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 10 juli 2015 Onderwerp Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Onderwerp Brabantbrede

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

van visie naar praktijk

van visie naar praktijk van visie naar praktijk Wico Ankersmit Directeur Vereniging BWT Nederland 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein

Nadere informatie

BEGROTING 2016 EN MEERJARENRAMING 2017-2019

BEGROTING 2016 EN MEERJARENRAMING 2017-2019 BEGROTING 2016 EN MEERJARENRAMING 2017-2019 VERSIE 25 JUNI 2015 Z.24419/D.85125 Pagina 2 van 42 25 juni 2015 BEGROTING 2016 EN MEERJARENRAMING 2017-2019 VERSIE 25 JUNI 2015 In opdracht van Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Nadere informatie

De Omgevingswet: 80 % cultuur, 20% regelgeving. Workshop W2.9 jaarcongres Vereniging BWT Nederland 27 oktober 2016

De Omgevingswet: 80 % cultuur, 20% regelgeving. Workshop W2.9 jaarcongres Vereniging BWT Nederland 27 oktober 2016 De Omgevingswet: 80 % cultuur, 20% regelgeving Workshop W2.9 jaarcongres Vereniging BWT Nederland 27 oktober 2016 BMC Implementatie Jan van Dieren Robert Halfwerk Team Omgevingswet Aanleiding Kabinet

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

TABEL 1: Benodigde capaciteit vergunningverlening (algemeen). weigering van een vergunning) Aantallen Uren Totaal uren

TABEL 1: Benodigde capaciteit vergunningverlening (algemeen). weigering van een vergunning) Aantallen Uren Totaal uren BIJLAGE 3A: BENODIGDE CAPACITEIT VERGUNNINGVERLENING. Kenmerk: Z.02130 INT.04009 NB: In Kolom 1 van Tabel 1 zijn de - qua risico - belangrijkste en/of meest voorkomende werkterreinen en taakvelden inzichtelijk

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Betreft: De samenhang tussen MWB-norm, GUK en Programmering taken OMWB.

Betreft: De samenhang tussen MWB-norm, GUK en Programmering taken OMWB. BIJLAGE 3 / onderdeel van het bestuursvoorstel GUK: Gemeenschappelijk Uitvoeringskader voor de regio MWB. Tilburg, 13 juni 2018 Betreft: De samenhang tussen MWB-norm, GUK en Programmering taken OMWB. Inleiding

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Naast onze succesvolle in-company trainingen biedt Senze ook de mogelijkheid om je individueel in te schrijven voor verschillende trainingen. Wil je je kennis

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL december 2017 Registratiekenmerk: Raadsvergadering van : 25 januari 2018 Vergadering Commissie van: 13 januari 2018

RAADSVOORSTEL december 2017 Registratiekenmerk: Raadsvergadering van : 25 januari 2018 Vergadering Commissie van: 13 januari 2018 RAADSVOORSTEL 2018 Datum voorstel: 19 december 2017 Registratiekenmerk: Raadsvergadering van : 25 januari 2018 Vergadering Commissie van: 13 januari 2018 Portefeuillehouder: D.P. de Kruif Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving?

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? 16 april 2009 Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? Welke eisen worden aan de gemeente gesteld? Wat gaan

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

Samenvatting Integrale Handhaving

Samenvatting Integrale Handhaving Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers

Nadere informatie

PROGRAMMA 2: VEILIGHEID EN REGELS Visieblad

PROGRAMMA 2: VEILIGHEID EN REGELS Visieblad PROGRAMMA 2: VEILIGHEID EN REGELS Visieblad 2.1 Integrale veiligheidszorg Ons uitgangspunt is dat inwoners, ondernemers en bezoekers aan Hof van Twente zich veilig voelen en dat wij een veilige gemeente

Nadere informatie

Bijlage: Omgevingswet

Bijlage: Omgevingswet Bijlage: wet In het regeerakkoord Vrijheid en Verantwoordelijkheid (2010) kondigde het kabinet-rutte I voorstellen aan tot bundeling, vereenvoudiging, modernisering en versobering van het omgevingsrecht

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad Portefeuille: D.M. Vis No. B16.001595 Dronten, 14 juni 2016 Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT Aan de gemeenteraad VOORSTEL I. Wij bieden u hierbij ter kennisname aan, het Verslag Vergunningen

Nadere informatie

Omgevingswet en impact voor gemeenten

Omgevingswet en impact voor gemeenten Omgevingswet en impact voor gemeenten Onderwerpen 1. Achtergrond Omgevingswet 2. Veranderingen en samenhang 3. Impactanalyse 2 Waarom een Omgevingswet? de koning wil het De Omgevingswet vereenvoudigt en

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI248.OOI Inboeknummer osbstoxaxz Dossiernummer Ssx.60x 24 mel 2005 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft voortgang Inkomensondersteuningsloket WZI.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 13 december 2017 ALDUS VASTGESTELD 21 DECEMBER Regiovisie op het sociaal domein

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 13 december 2017 ALDUS VASTGESTELD 21 DECEMBER Regiovisie op het sociaal domein Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 21 DECEMBER 2017 Regiovisie op het sociaal domein Te besluiten om: 1. De regionale visie op samenwerking in het sociaal domein, zoals beschreven in het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11 Raadsvoorstel Agenda nr. 11 Onderwerp: Indienen zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) Soort: Besluitvormend Opsteller: P.M.H.

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

Einddocument Werkgroep Klantgerichte benadering. J. Geerlinks, waterschap Veluwe G. van Lankveld, waterschap Roer en Overmaas

Einddocument Werkgroep Klantgerichte benadering. J. Geerlinks, waterschap Veluwe G. van Lankveld, waterschap Roer en Overmaas Einddocument Werkgroep Klantgerichte benadering J. Geerlinks, waterschap Veluwe G. van Lankveld, waterschap Roer en Overmaas Deelnemende waterschappen: Alle groen: deelnemers + agendaleden prof.verg.verl

Nadere informatie

Kanaalontwerp uitwerking. Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009

Kanaalontwerp uitwerking. Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009 Kanaalontwerp uitwerking De buurtfeestvergunning Lex Heerink Kanalen in Balans seminar Amstelveen, 2 december 2009 Kanaalontwerp? frontoffice backoffice Afstemming voorkant achterkant Architecturale impact

Nadere informatie

AOPA and AEROCLUBS Flightschool Foundation. Presentatie AFF RTF ATO 21 november 2013. AOPA Nederland 2013 1

AOPA and AEROCLUBS Flightschool Foundation. Presentatie AFF RTF ATO 21 november 2013. AOPA Nederland 2013 1 AOPA and AEROCLUBS Flightschool Foundation Presentatie AFF RTF ATO 21 november 2013 AOPA Nederland 2013 1 Namens Jan de Vries: AFF voor vliegopleiders Op 6 oktober 2012 tekenden ILT, de Vliegclubs en AOPA

Nadere informatie

Waarom Omgevingswet?

Waarom Omgevingswet? Op weg naar de Omgevingswet Kennisdag FUMO- provincie 15 mei 2014 1 Waarom Omgevingswet? Huidige omgevingsrecht: - complex en versnipperd - onoverzichtelijk en onvoldoende samenhang - trage besluitvorming:

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

#landgoedbedrijf. Workshop B. Nieuwe omgevingswet. Jannemarie de Jonge

#landgoedbedrijf. Workshop B. Nieuwe omgevingswet. Jannemarie de Jonge #landgoedbedrijf Workshop B Nieuwe omgevingswet Jannemarie de Jonge Omgevingswet: nieuwe ruimte voor maatschappelijk ondernemende landgoederen? Achtergrond Omgevingswet Waarom stelselherziening aansluiting

Nadere informatie

Introductie omgevingsvergunning Gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer

Introductie omgevingsvergunning Gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer Introductie omgevingsvergunning Gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer 5 juni 2008 Inhoud Waarom een Omgevingsvergunning? Wat is de Omgevingsvergunning? Wat merkt de (ondernemende) burger er van?

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Administratieve lastenverlichting voor burgers en ondernemers Registratienummer: 2010/30066

Raadsstuk. Onderwerp: Administratieve lastenverlichting voor burgers en ondernemers Registratienummer: 2010/30066 Raadsstuk Onderwerp: Administratieve lastenverlichting voor burgers en ondernemers Registratienummer: 2010/30066 1. Inleiding In het kader van de opdracht van het Rijk tot het realiseren van een administratieve

Nadere informatie

ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud Adviesnota B&W Vaststellen Uitvoeringsstrategieën omgevingsrecht VTH 15.

ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud Adviesnota B&W Vaststellen Uitvoeringsstrategieën omgevingsrecht VTH 15. ADVIESNOTA AAN B&W Onderwerp en inhoud Adviesnota B&W Vaststellen Uitvoeringsstrategieën omgevingsrecht VTH Postregistratienummer 15.0014435 Vertrouwelijk Nee Sector Grondgebiedzaken Afdeling BWTM Medewerk(st)erZtel

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Startnotitie Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht Informatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer S.C.G.M. den Dulk-Winder

Nadere informatie

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van:

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van: RIS112296_09-01-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk /2003.963 RIS 112296 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. vast te stellen: Uitvoeringsbesluit Organisatie 1. Omschrijving van het beleidsterrein

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Schakeldag 2015. Omgevingsloket online versie 3 voor aanvragers. Ivo de Been Florien de Jong InfoMil

Schakeldag 2015. Omgevingsloket online versie 3 voor aanvragers. Ivo de Been Florien de Jong InfoMil Schakeldag 2015 Omgevingsloket online versie 3 voor aanvragers Ivo de Been Florien de Jong InfoMil Programma Programma Omgevingsloket online (Olo) algemeen Inhoud release Olo 2.11 Uitgangspunten en afbakening

Nadere informatie

Wabo kans of bedreiging

Wabo kans of bedreiging Wabo kans of bedreiging Charles Meijer Workshop NVBR Congres 24-09-2010 Waar gaan we het over hebben? 1 Regio s niet uniform Kans of bedreiging? 2 Doelen Wabo Integraal Klantgerichter Kredietcrisis Effecten

Nadere informatie

Visiedocument. Eén in Dienstverlening

Visiedocument. Eén in Dienstverlening Visiedocument Eén in Dienstverlening 1 Inleiding Sinds 2008 hebben onder andere de volgende ontwikkelingen een nieuw licht geworpen op de dienstverlening door de gemeente Heerenveen: Nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

Zelfevaluatie VTH kwaliteitscriteria 2.1

Zelfevaluatie VTH kwaliteitscriteria 2.1 Zelfevaluatie VTH kwaliteitscriteria 2.1 en het verbeterplan. Alblasserdam, 4 februari 2014 Ronald Visser, directeur Omgevingsdienst (OZHZ) Uitvoeringsorganisatie Vergunningverlening, toezicht, handhaving

Nadere informatie

Verkennende Impactanalyse

Verkennende Impactanalyse Verkennende Impactanalyse Aanleiding onderzoek Onderzoek onder: Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten Waterschappen Rijk Bedrijfsleven Verkennen hoe organisaties de impact van de Omgevingswet en AMvB

Nadere informatie

Toelichting bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ 2014 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Toelichting bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ 2014 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Toelichting bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ 2014 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 1. Inleiding De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) voert een groot aantal milieutaken uit in opdracht

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG

Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG Welke sessie is dit? Best Practice 1: Het belastingloket Best Practice 2: Burgerzakenloket: Buitengemeentelijke verhuizingen

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017 Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH 18 april 2017 Historie Kwaliteitscriteria zijn niet nieuw Implementatietraject vanaf 2013 Wet VTH onderdeel Omgevingswet Vaststellen verordening met een kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Boxtel / Sint Michielsgestel 22 november 2016

Boxtel / Sint Michielsgestel 22 november 2016 Boxtel / Sint Michielsgestel 22 november 2016 Meewerkend Boxtel Sint Michielsgestel geeft ruimte 23-11-2016 1 Programma Achtergronden Omgevingswet Instrumenten gemeenten: Omgevingsvisie Omgevingsplan Omgevingsvergunning

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS WATERKWANTITEIT KEUR WATERSCHAP HUNZE EN AA S 2014 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5

ALGEMENE REGELS WATERKWANTITEIT KEUR WATERSCHAP HUNZE EN AA S 2014 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5 Artikel 1 Begripsbepalingen a. Steiger: constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel. b. Natuurvriendelijke

Nadere informatie

Roxit Groep. Roxit Green Valley Crotec PSMS

Roxit Groep. Roxit Green Valley Crotec PSMS Roxit Groep Roxit Green Valley Crotec PSMS VTH Communicatie ediensten Ruimtelijke Plannen Kabels/leidingen overheden Ondergrond Digitale werkplek Geografie Kabels/leidingen kabelbedrijven Ruimtelijke plannen

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID Doel van de Audit Criteria Aandachtsgebieden Opzet van de audit o o o o o o o o o Uitvoering audit Opmerking:

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer Servicecentrum Drechtsteden Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer 1 Het netwerkconcept van het servicecentrum Drechtsteden is vernieuwend! Deelnemers Deelnemers

Nadere informatie

Foto plaatsen. OR en de Omgevingswet. 12 april 2018

Foto plaatsen. OR en de Omgevingswet. 12 april 2018 Foto plaatsen OR en de Omgevingswet 12 april 2018 Wat weet jij van de Omgevingswet? Https://Kahoot.it Verbeterdoelen Omgevingswet Anders Werken Integraal: alle inhoudelijke beleidsdomeinen, maar ook ondersteunende

Nadere informatie

Digitaal Werken in Purmerend

Digitaal Werken in Purmerend Digitaal Werken in Purmerend Stand van zaken en vervolgstappen 5 januari 2016 Bedrijfsvoering Purmerend 0. Doel informatiebijeenkomst 5 januari Informatie over bedoeling en aanpak digitaal werken. Stand

Nadere informatie

Schakeldag 2015. Omgevingsloket online versie 3 voor overheden. Ivo de Been Florien de Jong InfoMil

Schakeldag 2015. Omgevingsloket online versie 3 voor overheden. Ivo de Been Florien de Jong InfoMil Schakeldag 2015 Omgevingsloket online versie 3 voor overheden Ivo de Been Florien de Jong InfoMil Programma Programma Omgevingsloket online (Olo) algemeen Inhoud Olo 2.11 Uitgangspunten en afbakening Olo3

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA Omgevingsbeleidsplan Valkenswaard

UITVOERINGSPROGRAMMA Omgevingsbeleidsplan Valkenswaard UITVOERINGSPROGRAMMA 2014 Omgevingsbeleidsplan 2011-2014 Valkenswaard Team Vergunningen, Toezicht & Handhaving vastgesteld op 3 december 2013 1. Inleiding Het Omgevingsbeleidsplan is op grond van het Besluit

Nadere informatie