zo mooi is onze achtertuin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zo mooi is onze achtertuin"

Transcriptie

1 zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop

2 d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST Ook in dichtbvolkt Zuid-Holland is d natuur dichtbij K om, w gaan vn friss lucht haln. Waar zulln w naar to gaan? Naar ht duingbid in Mijndl, widvoglrsrvaat D Wilck, houthakbos Wassrgst of d Niuwkoops Plassn? J staat r nit altijd bij stil, maar hir, in dit stukj Ndrland zijn w gluksvogls. Want d natuur ligt binnn handbrik n volt als onz ign achtrtuin. Duna, Natuurmonumntn, Staatsbosbhr n Zuid-Hollands Landschap zijn d ignaars van n groot dl van onz achtrtuin. Dz natuurorganisatis zt- Zuid-Holland is mt ruim 3,5 miljon inwonrs d mst dichtbvolkt provinci van Ndrland. Wat r aan rust, ruimt, natuur n cultuur is, motn w dan ook kostrn. Ht uwnoud Landgod Niuw Luwnhorst is zo n gbid. Hlpt u m? Er mot vl gburn om ht Landgod Niuw Luwnhorst in voll glori t hrstlln. D plannn zijn r. Onz mdwrkrs n vrijwilligrs zijn r klaar voor. Nu nog voldond gld inzamln om cht aan d slag t kunnn. Stun onz plannn voor dit spcial projct n kijk op: Md moglijk gmaakt door: 4 Ò tn zich idr op hun ign manir in voor d bschrming van (cultuur)landschap, flora n fauna. Z bschrmn hun gbidn nit alln mt knnis n kund maar ook mt passi. Z sluitn d trrinn nit af. Intgndl, z zttn ht tuinhk wijd opn. In dz spcial bijlag staat bschrvn wat r allmaal t ontdkkn n t blvn valt achtr d tuinhk. D journalistn di aan dz natuurbijlag mochtn mwrkn, hbbn daarvan gnotn. Ht gburt nit lk dag dat j urnlang mt n boswachtr ovr d plassn j f l b sptmbr Kunstig vrrassingn in d natuur D natuurkaart Op stap mt kindrn mhlpn Do m! Ruim 20 activit itn trkpaarddmonstrati markt Opn Monumntndag wordt op ht landgod van Kastl Kuknhof n dag vol blvnissn, mt allrli activititn: rondlidingn door GR ATIS ht kastl, go-cach routs door ht Kuknhofbosch, maar ook dmonstratis mt roofvogls, ganzn, schapn n paardn, of mhlpn in ht bos. Altijd al d handn uit d mouwn willn stkn voor d natuur? Op 8 sptmbr kan ht! Gnit ook van prachtig voorstllingn mt muzik n histori: Willm van Oranj n Spinoza komn langs. D film Buitnhuizn wordt vrtoond, n voor lifhbbrs van natuur n landschap zijn r workshops. 8 sptmbr gburt ht!.nu gocach d poortn zijn gopnd van 10 tot 17 uur ganznhodn Vrvolg agnda Op bzok bij... Op avontuur in Wassrgst 16/ Wlkom op d Niuwkoops Plassn Boswachtrs ovr hun favorit plk Kijk nou ns wat n bijzondr dir! Aan dit nummr wrktn vrdr m: Willm Buijtwg, Nadin Mussrt, Paulin Snl n Tssa d Wkkr Fotografi: Dick Hogwoning, Taco van dr Eb, foto s HDCMdia, Natuurmonumntn, Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbhr n Duna Natuurmonumntn is n vrniging mt mr dan ldn. Di hbbn n gzamnlijk dol: zorgn voor d natuur in Ndrland. Natuurmonumntn vrwrft n bhrt al sinds ht jaar 1905 natuurgbidn. Dit zijn r inmiddls 355 mt n gzamnlijk opprvlakt van ruim hctar. Natuurmonumntn komt op voor natuur in Ndrland n dot dat mt hart n zil. Dat is n blijft hard nodig, mnt d organisati. Voor n lfbar tokomst van mns n natuur. Zuid-Hollands Landschap Zo mooi is onz achtrtuin is n spcial uitgav van ht Lidsch Dagblad. D natuurkrant wrd in opdracht van Duna, Natuurmonumntn, Staatsbosbhr n Zuid-Hollands Landschap gmaakt. Ht blad vrschijnt op 24 april 2012 als bijlag in ht Lidsch Dagblad n op 25 april in alphn.cc. Daarnaast wordn xmplarn los vrsprid. Rgi n indrdacti: Natuurmonumntn Voor natuur n voor mnsn. Daar zt Staatsbosbhr zich voor in. In opdracht van d rijksovrhid bhrt d organisati hctar natuur.,,w kizn voor duurzaam bhr van natuur di mrdr functis vrvult. Dat btknt dat Staatsbosbhr ook aandacht hft rcrati, landschap n cultuurhistorisch waardn. D achtrban van Staatsbosbhr bstaat uit 16 miljon mnsn. In twënngntig procnt van d natuurgbidn van kunnn di trcht voor rcrati, sportn natuuractivititn. In d andr acht procnt is d natuur t kwtsbaar. Daarom zijn di gbidn nit of bprkt toganklijk. colofon Nancy Ubrt n Roza van dr Vr Duna producrt in d duinn tussn Monstr n Katwijk drinkwatr n lvrt dat vrvolgns aan ongvr 1,2 miljon klantn. Schoon drinkwatr, rust n ruimt in d Randstad vormn d basis voor n god lvn, is d ovrtuiging van Duna, di d prachtig natuur n drinkwatrwinning al 135 jaar bschrmt. Staatsbosbhr Agnda 5 6/7 8 rondlidingn Nancy Ubrt n Roza van dr Vr 9 10/11 14/15 Voorbij ht bord Vrbodn Togang schapnhodn In ht rdactilokaal, waar dz krant is gproducrd, wrdn w nit alln blij van d mooi foto s n uitnodignd vrhaln, maar ook van d samnwrking mt onz partnrs. In ht huidig politik klimaat wordt fors bknibbld op d natuur. (Bastiaan Ragas zgt daar ovrigns ook its ovr op d volgnd bladzijd.) Ht is prijznswaardig dat j ondanks di donkr wolkn als vir natuurorganisatis tóch in staat bnt om uitrst gmo- tivrd samn t wrkn. Samn willn z graag latn z zin ho mooi n intrssant d natuur is. Op n kaart in ht hart van dz uitgav staat wlk d vir natuurorganisatis allmaal vrzorgn. Maak gbruik van hun uitnodiging n ga ns bij z op bzok. Ga wandln, fitsn, sportn of buitnkunst ontdkkn. Misschin hb j n dol nodig. Kijk dan ns in d natuuragnda di in dz krant staat. Er is zovl t don n t blvn. En dat in onz ign achtrtuin! n k ij k n v s n E Bastiaan Ragas, praktisch natuurlifhbbr Shoppn in d natuur GROEN ERFGOED vaart of n xclusiv rondliding van d duinwachtr krijgt. Duna Vormgving: Romy Schoutn Stichting ht Zuid-Hollands Landschap bhrt ruim 100 natuurgbidn mt n total opprvlakt van mr dan hctar. Ook bhrt zij ngn landgodrn (waarondr buitnplaats Brbic in Voorschotn) n mr dan 50 gbouwn, waarvan n gdlt officil monumnt is. D trrinn vormn d basis n inspiratibron voor voorlichting n blangnbhartiging voor natuur n landschap in Zuid-Holland. Dat dot d stichting al sinds

3 bastiaan ragas Als ht vn kan, trkt hij mt zijn vrouw Toosk n d kindrn n natuurgbid in.,,na twintig jaar in d stad t hbbn gwoond, fits ik tgnwoordig vanaf mijn huis zo naar d duinn. Hrlijk! D lucht di j daar opsnuift, is hl andrs dan in d stad. Maar ook wr totaal vrschillnd van d gur in ht bos. Ik bn in Liss opggroid n wt nog hl god ho hrlijk ik ht vrogr vond om naar ht Kuknhofbos t gaan. Zkr ton ik nmaal vrindinntjs had. En wandling ovr n bospad kan zo romantisch zijn.,,ik bn gk op bomn. Maar ik ga z nit staan knuffln, of zo. Ik bn gn wichlrodlopr di n dansj dot in n holahoprokj. Bgrijp m god, ik wil d mnsn di op zok gaan naar d spiritualitit in d natuur cht nit blachlijk makn. Ik bgrijp dat n boom di al hondrdn jarn op zijn plk staat n symbool kan zijn n zlfs n bron van kracht. Ik ontmot livr n boomknufflaar dan n projctontwikklaar di ht zovlst bdrijvnpark uit d grond wil stampn. Bastiaan Ragas is vooral n praktisch natuurlifhbbr, zo blijkt uit zijn vrhaal.,,ht mnsnhoofd zit vol indrukkn. Zodra j d natuur intrkt, krijg j ruimt tussn j orn. En dat bidt uitindlijk wr niuw moglijkhdn. Laatst zag ik n gron spcht. Praktisch natuurlifhbbr,,d natuur vraagt nits van j. Z is r gwoon. Durf daarvan t gnitn. Woordn van Bastiaan Ragas. Actur, zangr, producnt n schrijvr.,,d natuur gft ons zovl, daarom motn w op onz burt ook voor haar willn zorgn. D vogl staat in ons land op d rod lijst. Ik wrd gwoon gpakt door dat bstj. Di intns klur gron, di bwgingn. Ht ovrrompld m. Ik wrd r stil van. Ik kan trouwns nt zo ondr d indruk zijn van d lucht. Zkr bovn d Niuwkoops plassn kun j soms n admbnmnd schouwspl van wolkn zin. Volgns Bastiaan Ragas is ht ssntil dat r organisatis bstaan di vchtn voor ht bhoud van d natuur.,,zondr d duinn zoudn w hl wat mindr lfruimt hbbn. Als d ritlandn nit ondrhoudn wordn, vrlizn w n stuk cultuurhistori. Dat d natuur zo blangrijk voor ons is, wordt zwaar ondrschat. D afglopn zstig jaar is ons land norm vrstdlijkt. Mijn gnrati wt nit btr dan dat w in n btonnn wrld lvn. Wat dnk j wat dat mt onz kindrn dot. Mt lkaar dbattrn w hovl virkant cntimtr lfruimt n varkn nodig hft. En afschuwlijk ralitit. Natuurlijk wordt tgngas ggvn. Ik troost m mt d gdacht dat uitindlijk n kritisch massa is brikt n w ht ror omgooin. Hlaas zijn w daar nog lang nit. Strkr nog, r wordt in Dn Haag juist drastisch bzuinigd op natuurblid. Trwijl wij in één van d dichtstbvolkt landn wonn. Jarn achtrn is gwrkt aan d vrbinding van Natuurlijk gaan w ook Gwoon n kamrjuwl, di massiv bijzttafl. Ht robuust mubl is gmaakt uit één stuk hout. Van n douglasspar uit d bossn van Staatsbosbhr. Bij n natuurorganisati dnk j nit snl aan winkln. Toch wordt in d bzokrscntra of via intrnt van alls vrkocht. Van knuffls tot mubln. D rdacti van dz krant maakt haar ign slcti: Foto: Natuurmonumntn / Mark Prins. cologisch zons. En ingnius plan dat stap voor stap wordt uitgvord. Vanwg d conomisch malais wordt plots n stolp ovr dit procs gzt. Nit t bvattn. Zo onbschaafd, zo onfatsonlijk. Ovr ht vrlis van d cultuursubsidis hoor j idrn klagn. Maar dat r mt mr Ik bn gn wichlrodlopr di n dansj dot in n holahoprokj dan 70 procnt op natuur wordt bknibbld, gft ampr ruring. Ik wil mijn stm wl graag gbruikn. En god ook. Daarom bn ik ambassadur van Natuurmonumntn gwordn. Op di manir hoop ik mnsn wakkr t schuddn. En z t stimulrn om naar buitn t gaan. Naar ht bos, d duinn, d hid of d ritlandn. D vrschidnhid van ons natuurlandschap is groot. Ht wordt tijd dat idrn d natuurgbidn gaat zin als d allrmooist prtparkn van ons land. En j mag nog gratis naar binnn, ook. shoppn... Hij vil mtn op, d stor knuffl van Staatsbosbhr in d vorm van n boom. Bomn wordn ook omarmd n gzond. Daarom introducrd Staatsbosbhr d knufflboom. En nu w ht toch ovr knuffls hbbn; op d vlrmuis van Natuurmonumntn raak j vrlifd. Hl apart is ht kartonnn krukj dat Natuurmonumntn aanbidt. Ook t gbruikn als 4 5 Tkst: Nancy Ubrt nachtkastj of bijzttafltj. D Dutch Dsign Chair is van karton maar cht hl rg strk. In d wbshop van ht Zuid- Hollands Landschap is nt als bij Natuurmonumntn vl t koop. Wi gk op splltjs is mot ns kijkn naar D spllndoos mt n A3 puzzl, n mmospl, n dominospl n n lgbord voor botr, kaas n irn. En andr uitdaging is ht bouwpakkt voor n Pimplmsnstkast. Hbbn pa n mo nmaal jouw nstkast gvondn, brngn z samn 9 tot 12 jongn pr brodsl groot. Dri dcnnia duinn ht d film di in Mijndl, in ht bzokrscntrum van Duna is t zin. D film is ook op dvd vrkrijgbaar. Intrssant! Zo warn grondbrodrs rond 1980, voordat d vos zijn ntr in d duinn maakt, nog hl gwoon. Kunstig vrrassingn in Hollands duinn Op n rustig doordwks dag zi j hrtn n khoorns tussn ht loofhout van ht Hollands Duin wgschitn. Ht duingbid mt d lijstrbssn n duindoorns maar ook ht gmngd bos En jaar of tin gldn wrdn d rst boomgropn aangplant van ht Bntwoud. En niuw natuur- n rcratigbid in ht Gron Hart aan d rand van Zotrmr, omringd door tuindrsdorpn Hazrswoud, Bnthuizn n Boskoop. Ovr ruim vijftin jaar kan idrn hir zijn hart ophaln in n Staatsbosbhr hft vl mr gbidn dan alln d duinn. Bijzondr is bijvoorbld D Wilck, tussn Lidn n Alphn aan dn Rijn. Daar zijn in d wintr vl klin zwann t vindn. In gropn van soms mr dan hondrd snuwwitt vogls vrblijvn z s nachts op d plas om t rustn. Na hun vrblijf in D Wilck trkkn z voor ht brodsizon wr trug naar d arctisch tondra s langs d Barntsz n vrdr naar ht oostn. Elk klin zwaan is andrs, howl dat op ht rst gzicht nit zo lijkt. Ht patroon op d snavl is bij idr individu vrschillnd. Klin zwann zijn rond Duindamsslag in Noordwijk hft chtr mr vrrassingn dan bijzondr dirn n plantn. Totmpaln, zmrminnn n vrouwntorso s duikn op tijdns n wandling door ht gbid van Staatsbosbhr. Groind Bntwoud cht bos. Spln in ht splbos, fitsn langs ht watr n struinn tussn d grot grazrs. Dat zijn tokomstplannn. Maar ook nu is r al n hoop t zin n t don in d niuw natuur. Door rglmatig trug t krn, kun j zin ho snl ht bos stds gronr n grotr wordt. Ht Bntwoud hft n vrucht- D Wilck rustplaats voor klin zwann cht plantntrs, di zich in d wintr t god don aan ht mals Ndrlands gras. Spciaal voor d Klin zwaan (n ook voor d andr bijzondr wintrgast d smint) is D Wilck aangwzn tot Natura 2000 gbid. Half januari was ht ht drukst mt klin zwann. Er ovrnachttn ton wl 112 klin zwann tglijkrtijd op d plas. Als d laatst wintrgastn nog nt nit allmaal wr naar ht noordn zijn vrtrokkn, vrschijnn d rst widvogls alwr. Z bvindn zich rst bij d plas om aan t vttn, n partnr t vindn om vrvolgns in ht opn vld t brodn. bar bodm waardoor d mst bomn hir hard zulln groin. Kom gnitn van d vl roofvogls, d hazn di rnnn tussn ht gras n d klutn langs d watrkant. Wandln ovr ht pad of spurn door ht gras, mt j nus in d wind. Ht kan allmaal in ht Bntwoud. Tkst: Nadin Mussrt n Roza van dr Vr En wi wt komn r dit jaar wr niuw kunstwrkn bij. Staatsbosbhr hft langs d kust n uitgbrid strook natuur ondr haar bhr. Duinn mt natt vallin waar bijzondr orchidën groin maar ook bos rond Duindamsslag. In d jarn drtig wrd dit dnnnbos aangplant als wrkvrschaffing én om d vrstuiving tgn t gaan. Nu wordt ht bos langzaam maar zkr omgvormd tot n vl natuurlijkr loofbos.,,d natuur in n loofbos is intrssantr dan in n naaldbos, vrtlt boswachtr Mark Kras.,,Ondr naaldbomn groit alln maar gras, ondr loofbomn krijgn allrli struikn n plantn n kans. Loofbomn vragn nit ht hl jaar door watr zoals naaldbomn Dit najaar wordn opniuw naaldbomn wgghaald. Ht hout wordt vrkocht want Staatsbosbhr producrt ook nog stds hout.,,uitindlijk gbruikt lk Ndrlandr jaarlijks n kuub hout aan papir n bankjs. Dat oogstn w ign land, licht hij to.,,w kijkn wl hl god wlk bomn w wghaln. En mooi klimboom latn w staan n w zorgn r ook voor dat d zwind nit t vl schad kan aanrichtn. In ht najaar wordt r naast d naaldbomn nog mr ghakt in ht Staatsbosbhrgbid. In sptmbr gaan kunstnaars aan d slag tijdns Kunst in Duin, n twjaarlijks vnmnt dat in 2012 voor d drd kr wordt ghoudn. In ht Pit Florisdal (bij Duindamsslag) wordt n lading boomstammn van landgod Elswout uit Ovrvn glost waar vrschillnd kunstnaars m aan d slag gaan. D kunstnaars di d mst hrri makn mt hun motorzagn, krijgn n plkj op ht grot vld in n hok. Op d andr vldn komn d kunstnaars di hout bschildrn, rstaurrn of bsnijdn. Vl ruimt is r dit kr voor ht kindrkunstdorp waarvoor d basisscholn uit d omgving al zijn uitgnodigd om kunstwrkn t makn mt matriaal uit d natuur. Kunstnaars gaan daarovr in gsprk mt d kin- drn. Ook voor volwassnn komn r workshops.,,er is vl t don op Kunst in Duin dit jaar, vrtlt Mark Kras.,,W willn mnsn op vrschillnd manirn d natuur latn blvn. Dat kan door t sportn of t wandln, door plantjs n dirn t bkijkn maar ook door kunst t makn n t kijkn. D vorig ditis van Kunst in Duin hbbn grsultrd in mrdr kunstwrkn in d duinn. Tussn d bomn vlak bij ht Pit Florisdal staan tw totmpaln mt d titls Grd kills it all n Powr of Natur van Willm van Vugt. Tussn d naaldbomn staat d vrouwntorso Hamdryad van Lian van Tol, in ht opn duin d rïncarnati van n zmrmin van Jan Carl Kostr n langs n votpad n bankj mt totmpaal mt d titl D Ontmoting Rol van Wijlick. Dit jaar hft ht vnmnt ht thma D Vrblding mgkrgn. Of r straks nog mr kunstwrkn in d duinn komn, wt boswachtr Mark Kras nog nit. Dat hangt af of r voldond gld is.,,maar ht wordt in idr gval wl wr n prachtig vnmnt. Kunst in Duin bgint op wonsdag 29 augustus n duurt tot n mt zondag 2 sptmbr. D kunstnaars wrkn vlal van 10 tot 20 uur, alln op zondag 2 sptmbr wordt om 17 uur gstopt mt wrkn. Togang kost voor volwassnn vijf uro. Kijk voor ht complt programma op Wi wil gnitn van d kunstwrkn in d duinn kan d Kunstinduinrout lopn. En routbschrijving mt all kunstwrkn (n nog mr luk natuuropdrachtn) is t koop voor 1,50 uro bij d rstaurant D Duinrand n strandpaviljon D Zspigl, allmaal bij Duindamsslag.

4 Voorbij ht bord Vrbodn togang Duinn als natuurlijk watrfiltr Duna bouwt aan n glodniuw bzokrscntrum. Vanaf half juli kunnn bzokrs van Mijndl hir trcht voor informati ovr ht natuurgbid, d bijzondr plantn n dirn, d cultuurhistori n d watrwinning. Ht oud bzokrscntrum wordt ingricht als activititncntrum. Trwijl d natuur nog uitslaapt, wordt r dag n nacht hard gwrkt in natuurgbid Mijndl. Als bzokr mrk j daar winig van. In ht vrog voorjaar, wannr d bomn n struikn nog in d knop zittn, hoor j tijdns n wandling alln d z n d vl vogls. Maar wi god kijkt, zit wldglijk tknn van ht wrk van d duinn, want ht zijn d duinn di hir d zwar arbid vrrichtn. Watr in Mijndl: god voor d natuur n straks lkkr uit d kraan. Archiffoto: Taco van dr Eb. Langs n kaarsrcht lijn liggn door d duinn vrsprid vrschillnd puttn. Z stlln voor ht zicht nit vl voor, slchts n plastic dksl in ht zand. Maar ondr di dksl gaat r vl tchnik vrborgn. D puttn zijn ondrdl van d watrzuivringsinstallati van Duna, ht duinwatrbdrijf dat drinkwatr lvrt aan ongvr 1,2 miljon mnsn in ht wstlijk dl van Zuid-Holland. Al di litrs watr motn natuurlijk wl schoon zijn. En daar komn d duinn bij kijkn. Ht Wil j achtr dit bordj kijkn dan mot j m mt n xcursi. watr is afkomstig uit d Afgdamd Maas n wordt door lidingn d plassn in d duinn in gpompt, waar ht zuivrn bgint. Ht zand van d duinn wrkt als n grot filtr, di alls wat nit in ht watr thuis hoort ruit haalt. Via d puttn n lidingn ondr d duinn komt ht uitindlijk als schoon drinkwatr uit d kraan. En daar kun j ht natuurlijk als duinwatrbdrijf bij latn. D duinn al ht wrk latn don n daar mooi van profitrn. D mnsn van Duna nit, di zin kansn. Kansn voor ht gbid, kansn voor mnsn n ook zkr kansn voor d natuur. Ondanks dat grot dln van Mijndl vrij toganklijk zijn, staan r ook vl Vrbodn togang-bordjs door d duinn vrsprid. Di zijn in d rst plaats nrgzt om d watrwinning t bschrmn. Want kost wat kost mot Duna r voor zorgn dat r gn vrvuiling in ht drinkwatr komt. Latr blkn d bordjs ook d natuur t hlpn. Dankzij d Vrbodn togang-bordjs krgn d dirn d rust n d ruimt. En klin gron oas middn in ht dichtstbvolkt gbid van Ndrland. Mijndl bidt nu ruimt aan hondrdn rën, vossn, konijnn n n hlbol bijzondr vogls. Van d buizrd n d tornvalk, tot d boomluwrik n d nachtgaal, allmaal voln z zich thuis in d duinn. Ht gbid hft nit alln n strk aantrkkingskracht op d dirn, maar trkt jaarlijks ook duizndn bzokrs (1 miljon) di d stad willn ontvluchtn. Om lkkr t fitsn of t wandln, uit t waain op ht strand, of mt n vrrkijkr op zok t gaan naar bijzondr vogls. Mt kilomtrs aan wandl- n fitspadn zijn r moglijkhdn gnog. Om bzokrs toch d kans t bidn n kijkj t nmn voorbij d Vrbodn togang-bordjs zijn r ht hl jaar door xcursis ondr bgliding van d duinwachtrs. Natuurlifhbbrs gaan in klin gropjs d duinn in n luistrn naar d avondzang van d nachtgaal of spottn rën tussn d bomn n struikn. Langs ht pad ligt altijd wl wat moois. Ook fitsn kan prima door Mijndl. 6 7 Tkst: Paulin Snl Lkkr wandln Middn in Mijndl hft Duna dri vast wandlrouts uitgzt. Ht gaat om d blauw, gl n rod paaltjsrout. Allmaal routs waarbij vl t zin n t gnitn is. Blauw rout (lngt 3 kilomtr) Vanuit ht bzokrscntrum vort dz rout u via ht uitkijkpunt d Ablntop langs nkl infiltratiplassn. Nmt u hir vooral ns d tijd bij d voglkijkwand om t zin wlk soortn vogls r lvn rond n in ht watr. Zit u ht vrschil tussn n kuifnd n n kraknd? Of wat dacht u van d karkit? Misschin schrt r wl n buizrd ovr d plas. Dan vort d wandling u door ht Mijnbos n ht Grot Bos. Typisch duinbossn di zijn gvormd door wr n wind! Rod rout (lngt 3 kilomtr) Vanaf ht parkrtrrin Kivitsduin brngt d rout u van ht bos naar d binnnduinrand. Vanaf ht uitzichtpunt d Pik zit u Wassnaar liggn n hft u n mooi zicht op z. Langs ht Hog Pad komt u trug in ht bosrijk gdlt. Ht Grot Bos is d woonplaats van r n khoorn. Bij d oud bomn gdijn zwammn n paddnstoln volop. Vooral in d vochtig jaargtijdn kunt u z ovral tgnkomn. En judasoor zokt zijn hil op n vlir. Elfnbankjs groin op dood hout. In d holts van d grot oud bomn nstln spchtn n vlrmuizn. Gl rout (lngt 5 kilomtr) Bij ht bzokrscntrum gaat u richting z ht opn duin in. Ht duin is gvormd door zout n wind. Dat is t zin aan d klin lag struikjs n blomrijk duingraslandn. Gl walstro n stalkruid zorgn in juni n juli voor n gl n roz blomkld mt n hrlijk gur van tijm. Halvrwg d Mijndls Slag zit u aan uw rchtrhand d Libllnvalli liggn, n vochtig duinvalli. Allrli soortn orchidën, ogntroost, watrmunt n duizndguldnkruid groin r talrijk. Ook d bijzondr rugstrppad gnit van zijn lvn in dit vochtig gbid. Na n prachtig blik op d Noordz, kunt u trugwandln via d infiltratiplassn langs d Oud Slag naar bordrij Mijndl. En ook nog dit Ook ht Vissrspad loopt dwars door Mijndl. Dit pad is ondrdl van ht Lang-Afstand-Wandlpad Hok van Holland - Haarlm. D NS-rout, di vanaf ht Cntraal Station in Dn Haag bij d Kivit in Wassnaar uitkomt, loopt voor n dl ovr dzlfd padn. Van ht provincial gron ntwrk vorn ook nkl routs door Mijndl. Tkst: Paulin Snl

5 Tappn maar Duna wil dat idrn kan mgnitn van ht vrs drinkwatr uit d duinn. Ht watrbdrijf is bzig mt ht plaatsn van opnbar tapkrann. Er staat r al één in Wassnaar n hl vl in Dn Haag maar r komn r nog vl mr. Dus vul j flsj watr straks gwoon ondrwg. Gratis, god voor gzondhid n miliu maar vooral ook hl rg lkkr. Uit mt kids Springn, spurn n klimmn Spring mt j schonn door d moddr, spur vanaf d uitkijktorn naar roofvogls n bklim d 25 hkkn van ht Oudshoornpad. D Niuwkoops Plassn plus d wandlrouts r omhn bidn vl uitdagingn voor kindrn n hun oudrs. Ht bzokrscntrum in Niuwkoop is n god startpunt voor n dagj uit. Hir kun j zin wlk dirn r wonn in d Niuwkoops Plassn. Spl mt Hoor j n kaboutr? Nimand prcis ho n kaboutr ruit zit. D klin manntjs houdn zich namlijk graag vrborgn. Maar wi wt lopn z toch vaak door d duinn. Als j hl stil bnt, kun j z misschin horn. Spciaal voor d kaboutrspurdrs is door ht gbid van Staatsbosbhr n kaboutrrout uitgzt. Gmarkrd door twaalf vrolijk paaltjs mt ht watrpijl in voglparadijs d Gron Jonkr n maak zlf bslissingn alsof j n cht boswachtr bnt. Daarnaast kun j n duik nmn in d Niuwkoops Plassn. In vijf aquaria zwmmn d vissn di lvn in d slootjs rondom d Niuwkoops Plassn. Vanaf ht bzokrscntrum vrtrkt ook idr wonsdagmiddag n watrsafari. Schipprs nmn j m d plassn op. Mt schpntjs spur naar d vissn puntmutsjs n andr kaboutrspulltjs wordt n wandling van ongvr n kilomtr gmaakt. D kindrn krijgn opdrachtjs n als z aan ht ind hun opdrachtnbokj trugbrngn, krijgn z n crtificaat. D kaboutrrout bgint bij Ndrzandt aan d Langvldrslag in Noordwijk. Daar kan ook d rout, ht bokj, d puntmuts n n vrsnapring wordn ghaald. n insctn di ondr watr lvn n mt n vrrkijkr om j nk gluur j ovr d ritvldn. Misschin zi j wl n lplaar mt zijn rar snavl of n kikndif di op jacht is naar n lkkr maaltijd. Uitindlijk stap j uit op n onbwoond iland om n spurtocht t makn. Idr vakanti zijn r tal van jugdactivititn t don. Kijk daarvoor op Kom naar buitn Wat is r lkkrdr dan ravottn in d natuur. Mt takkn n hut makn, in n boom klimmn, van n hog duintop afglijdn of mt n schpntj kijkn wat voor bstjs allmaal in ht watr lvn. In d natuur hof j j als kind nooit t vrvln. Gwoon stor klrn aan n spln maar. Hongr? Picknickn op n kldj of op n van d vl bankjs in d natuur kan ovral. Alln wl j romml mnmn natuurlijk. Maar r zijn ook bijzondr routs of vnmntn. En paar tips. Ontmot d riddrs van Balij En morasbos mt daar doorhn n zstig mtr lang loopvlondr. En laarznpad dwars door d bosvakkn n n natuurbos mt opn plkkn waar gallowayrundrn grazn. Klinkt spannnd, toch? Op naar D Balij, achtr d stadsbordrij D Balijhov in Zotrmr, voor wat avontuur! In ht Splbos staat n kastl Lkkr buitn spln Op 15 sptmbr is r d Natuurfstdag van Duna. Er kan in bomn gklommn wordn n r mogn huttn wordn gbouwd. Er zijn allrli luk watrsplltjs n -profjs t don. Ook kun j knutsln, schildrn of gschminkt wordn. Kortom, n dag om nit t missn. Kijk voor mr informati op Buitn d natuurspldag is ht voor kindrn ook god tovn in d duinn. In ht hart van Mijndl in Wassnaar is van alls t blvn. Naast dat j lkkr kunt wandln, paardrijdn of fitsn, kun j ook n bzok brngn aan ht niuw intractiv bzokrscntrum. Rondom En nachtj slapn in ht bos? Dat kan op Niuw Luwnhorst in Noordwijk. s Avonds zi j vlsmuizn door d lucht schrn n j hoort d nachtvogls. Voor kamprdrs is r n mooi vldj waar j hrlijk kunt spln, nt zoals in mt daaromhn n slotgracht n houtn stadsmurn. Ontmot hir d riddrs van Balij di d poort bwakn. Kom hir vrstopprtj spln, slootj springn, klimmn, struinn of n hut bouwn. Mt d pomp in ht middn van ht plin kun j zlf d slotgracht vulln. Er zijn picknickbankjs bij ht splbossn, dus nm j botrhammn m. ht bzokrscntrum van Duna is n splwid, n watrsplplaats n n splbos waar j kunt klautrn in d bomn, huttn bouwn of vrstopprtj spln tussn d bomn. Slapn in ht bos ht bos waar vl imposant ikn n bukn staan. En zwmbad is nit maar j fitst zo naar d z. En voorwaard: j mot wl kamprbschrmr zijn (dat kan bij ht Zuid-Hollands Landschap) n n nachtj van tvorn blln ( ) dat j wilt slapn. 8 Agnda: Antointt Vonk 9 Tkst: Roza van dr Vr, Nancy Ubrt n Nadin Mussrt Jugdmuzikthatr D Splkring vort bij Landgod Huys t Warmont d klassikr Midzomrnachtsdroom op. Ht spl van d jugdig acturs wordt bglid door muzik van Flix Mndlssohn. T zin op 29 n 30 juni én op 1 juli. Ingang Hrnwg 139 in Warmond. Foto Suzann Wansink APRIL Zondag 29 april NIEUWKOOP Bldhouwn voor kindrn tussn 8 n 12 jr. Maak zlf van spkstn n kunstwrk n nm ht m naar huis. Plassn, Dorpsstraat 116, u. WOERDENSE VERLAAT Knapzakwandling (2 uur) voor ht hl gzin. Mt n gids wandln ovr ht Pitrsnpad. Vrzamln op d parkrplaats aan Uitwg 27, u. MEI Dondrdag 3 mi NIEUWKOOP Kikkrmiddag voor klutrs (4-6 jr). Mt splltjs, vrhaln n knutsln lr j alls ovr dz rar springrs. Bzokrscntrum Niuwkoops Plassn, Dorpsstraat 116, n u. Zondag 6 mi NIEUWKOOP Wild Buitndag, lr ovrlvn! Vaar naar d survivalilandn n loop ht parcours dat d boswachtrs hbbn uitgzt. Rsrvrn aanbvoln! Plassn, Dorpsstraat 116, u. Vrtrk lk 20 minutn. WASSENAAR Voorjaar in d Zwart Pan Brkhid, Hotl- Rstaurant Duinoord, Wassnaarsslag 26, u. ( Vrijdag 11 mi WASSENAAR Excursi: Nachtgalnzang in Mijndl, u. ( KATWIJK Excursi: Nachtgaln in Brkhid, Zuidduinswg, Katwijk u. ( Zondag 13 mi NIEUWKOOP Modr Vrwn Vaartocht. Bzokrscntrum Niuwkoops Plassn, Dorpsstraat 116, u. Wonsdag 16 mi WASSENAAR Fstlijk ingbruiknam niuw paardnstal, Valli Mijndl, u. Togang gratis. Dondrdag 17 mi (Hmlvaartsdag) Zandmotor xcursi, u. ( NIEUWKOOP Dauwpddln, sportiv natuurtocht, zlf kanoën in n Canads kano, rvaring nit nodig. Bzokrscntrum Niuwkoops Plassn, Dorpsstraat 116, u. Zatrdag 18 mi NIEUWKOOP Dagtocht Niuwkoops Plassn. Vaartocht inclusif picknick, mt wandltocht op d vnmoshid n uitstapj trilvn. Plassn, Dorpsstraat 116, u. NIEUWKOOP Strrnkijkn mt dskundig gidsn op d Niuwkoops Plassn. Bzokrscntrum Niuwkoops Plassn, Dorpsstraat 116, u. Vrijdag 18 mi ZOETERMEER Voglxcursi in natuurgbid D Balij. Stadsbordrij D Balijhov, Kurkhout 100, uur. Zatrdag 19 mi WASSENAAR Excursi: Kindrn blvn d lnt in Mijndl, 9.30 u. ( BENTHUIZEN Dauwtrappn in ht Bntwoud. Parkrplaats Hoogvnswg, uur. Zondag 20 mi WASSENAAR Vrog vogls op Lntvrugd, Parkrplaats nabij rotond/katwijkswg 19, u. ( Wonsdag 23 mi WASSENAAR Excursi: Nachtgalnzang in Mijndl, u. ( Vrijdag 25 mi TEYLINGEN - Vlrmuisxcursi Ruïn van Tylingn ( Maandag 28 mi NIEUWKOOP Puur Natuurdag u. Evnmntntrrin op D Kivit mt natuurtstjs, boswachtrsprkuur, strkproductnprovrij, Knapzaktocht ovr Oudshoornpad, Natuurblvingstocht bij D Hack, lk uur n kort kanotocht vanaf Malta, Picknickn langs Pitrsnpad, vaarxcursis van n uur, kindrtocht naar gitnkamp, lzing n fotoprsntati n voglspurtocht mt tlscopn mt Gron Jonkr. JUNI Vrijdag 1 juni WASSENAAR Excursi: Nachtgalnzang in Mijndl, u. ( KATWIJK Excursi: Nachtgaln in Brkhid, Zuidduinswg, Katwijk u. ( Dondrdag 7 juni WASSENAAR Excursi: Bijzondr vogls kijkn langs d plassn in Mijndl, u. ( Vrijdag 8 juni WASSENAAR Excursi: Avond- Natuur Agnda Lkkr naar buitn. Bij mooi n slcht wr, n friss nus haln is altijd god. Wil j wat blvn, kijk dan ns in dz agnda. Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbhr, Natuurmonumntn n Duna organisrn allrli activititn in n ovr d natuur, voor jong n oud. Mt d boot ht watr op, mt n boswachtr d duinn of d bossn in, lkkr klussn in d natuur of haardhout haln voor d wintr. Op pagina 12 staat nog vl mr. In d natuur is altijd wat t blvn. wandling door Mijndl, u. ( Zatrdag 9 juni WASSENAAR Excursi: Zwrftocht door Mijndl, 9.00 u. ( Zondag 10 juni BENTHUIZEN Picknickn, margritn plukkn n activititn, inclusif knapzak mt lunch in kindrbomnbos. Parkrplaats Hoogvns wg, uur. ( Vrijdag 15 juni WASSENAAR Excursi: Mijndl tussn schmr n middrnacht, u. ( KATWIJK Excursi: Mns n dir in Katwijks duin. Brkhid, Zuidduinswg 1, Katwijk u. ( Zatrdag 16 juni WASSENAAR Excursi: Bloirs langs d watrkant, 9.30 u. ( Zondag 17 juni NIEUWKOOP Kanotocht op d Niuwkoops Plassn, Bzokrscntrum Niuwkoops Plassn, Dorpsstraat 116, u. Half uur voor aanvang aanwzig zijn voor instructis. Ervaring nit nodig, kano aanwzig. Wonsdag 20 juni ZOETERMEER Zomrwandlxcursi door D Balij. Stadsbordrij D Balijhov, Kurkhout 100, uur. Vrijdag 22 juni KATWIJK Excursi: Mns n dir in ht Katwijks duin. Brkhid, Zuidduinswg 1, u. ( Zondag 24 juni WASSENAAR Opndag Kikkrvallin (normaal gslotn voor publik), Mijndl, u. ( Vrijdag 29 juni, zatrdag 30 juni, zondag 1 juli WARMOND - Midzomrnachtsdroom van William Shakspar door Jugdmuzikthatr D Splkring in Landgod Huys t Warmont. 29 juni om u., 30 juni om n 21. u. n 1 juli om u. Korting voor bschrmrs ZHL (kaartn bij Zatrdag 30 juni WASSENAAR Excursi: Grazrs in ht duin, 9.30 u. ( JULI Zondag 1 juli LEIDSCHENDAM Op zok naar vlindrs in Duivnvoords- Vnzijds Poldr. Ingang Achtrbos, uur. Vrijdag 13 juli NIEUWKOOP Schmrvaarkanotocht. Pddl m mt d natuurgids, zlf kanoën in n Canads kano, rvaring nit nodig. Plassn, Dorpsstraat 116, u. AUGUSTUS Zatrdag 4 augustus NIEUWKOOP Schmrvaarkanotocht. Pddl m mt d natuurgids, zlf kanoën in n Canads kano, rvaring nit nodig. Plassn, Dorpsstraat 116, u. Zondag 5 augustus WASSENAAR Zomr in d Zwart Pan Brkhid, Hotl- Rstaurant Duinoord, Wassnaarsslag 26, u. ( Zatrdag 18 augustus WASSENAAR Excursi: Wat vligt daar in Mijndl? (Ovr vogls, vlindrs, tc.), u. ( Dondrdag 23 augustus Zandmotor xcursi, u. ( ZOETERMEER Workshop vlindrs hrknnn. Start bij Stadsbordrij D Balijhov, Kurkhout 100, Wonsdag 29 augustus tot n mt zondag 2 sptmbr NOORDWIJK Kunst in duin, Pit Florisdal, Randwg/Duindamsslag, u. ( SEPTEMBER Zatrdag 8 sptmbr LISSE Gron Erfgod blf j! Organisati: Stichting ht Zuidhollands Landschap, Landschapsbhr Zuid-Holland n Erfgodhuis Zuid-Holland. Dag mt liv muzik, rondlidingn, dmonstrati houtzagn, schaaphrdr, ganznhodn, stiltwandling, huifkartocht, Kuknhof. Zondag 9 sptmbr NIEUWKOOP Dagtocht Niuwkoops Plassn. Vaartocht inclusif picknick, mt wandling op vnmoshid n uitstapj trilvn. Plassn, Dorpsstraat 116, u. Zatrdag 15 sptmbr OEGSTGEEST Voglxcursi Poldrs Polgst ondr liding van n gids, mt bzok aan n uitlg ovr d historisch schpswrf Klaas Hnnwrf. ( Wonsdag 19 sptmbr ZOETERMEER- Kindrspurtocht 2012 naar paddnstoln mt gids Staatsbosbhr n zokkaartn. Stadsbordrij D Balijhov, Kurkhout 100, uur. WASSENAAR Natuurfstdag- Opning niuw Bzokrscntrum Duna, u. Togang gratis. ( Zondag 16 sptmbr NIEUWKOOP Kanotocht óf xcursitocht op d Niuwkoops Plassn voor mnsn mt n visul bprking, r wordt gvarn in twprsoons Canads kano s, nm n bglidr m. Wilt u nit zlf kanoën, stap dan op xcursiboot Blauw Jantj di op dzlfd tijd vrtrkt. Bzokrscntrum Niuwkoops Plassn, Dorpsstraat 116, u. WASSENAAR Parnasia n d kwl op Lntvrugd, Parkrplaats nabij rotond/katwijkswg 19, u.( Vrijdag 21 sptmbr WASSENAAR Excursi: Avondwandling in Mijndl, u. ( Zatrdag 29 sptmbr WASSENAAR Excursi: Trkvogls n bzok voglringstation Vinknbaan, 9.00 u. ( Zondag 30 sptmbr ZOETERMEER- Blot votn xcursi door splbos D Balij mt Staatsbosbhr. Stadsbordrij D Balijhov, Kurkhout 100, uur. OKTOBER Dondrdag 4 oktobr Zandmotor xcursi, u. ( Zatrdag 6 oktobr WASSENAAR Excursi: Cultuursporn in ht duin, 9.30 u. ( Zatrdag 20 oktobr WASSENAAR Excursi: Hrfstklurn n paddnstoln in Mijndl, 9.30 u. ( Wonsdag 24 oktobr WASSENAAR Excursi: Blf d hrfst in Mijndl, u. ( Zatrdag 27 oktobr WASSENAAR Excursi: Hrfstwandling mt appltaart to, 9.30 u. ( NOVEMBER Zatrdag 3 novmbr DIVERSE LOCATIES - Natuurwrkdag. Gf ht landschap n flink opknapburt. Voor kindrn zijn r aangpast activititn. ( Zondag 4 novmbr ZOETERMEER Hrfstxcursi in D Balij. Stadsbordrij D Balijhov, Kurkhout 100, uur. Zondag 11 novmbr BENTHUIZEN Wandln mt gids n na afloop warm chocomlk. Parkrplaats Bntwoud, Hogvnswg 71, uur. ( DECEMBER Zatrdag 8 dcmbr NOORDWIJKERHOUT Ht Zuid- Hollands Landschap vrkoopt haardhout op landgod Niuw Luwnhorst, Wstind t.h.v. no. 79, u. (

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag juli- 2015 -Vrijdag juli 2015 Zatrdag 2904 juni dondrdag 0410 juli-2013 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! t thma: h is k w Dz rld! w r t a w r d On Hallo allmaal, Hir

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Kollum, een wereldplaats!

Kollum, een wereldplaats! Colofon Kollum, n wrldplaats En mondial spurtocht door Kollum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Bink KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024-3504420 Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af! Zomrvakanti 18 tot n

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Verslag werkmiddag maart 2015

Verslag werkmiddag maart 2015 Niuwsbrif Tuinvrniging 't Pink april 2015 VOLOP LENTE Vrslag wrkmiddag maart 2015 in dit nummr PERMACULTUUR En artikl van Paul Fabr AANWIJZINGEN VOOR DE TUINKEURING Waar wordt op glt? 2 Zatrdag 14 maart

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Pico KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024 378 06 22 E bsopico@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Makker 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Makker 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Makkr KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024 355 10 20 M 06 22 01 34 42 E bsomakkr@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Vrijdag 11 juli 2014 - Dondrdag 17 juli 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D!!! Piratn Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort Evlin van Dort m a t n samn Skrubbi, ht varkntj van mvrouw Kroost, is hl ondugnd. Hij krijst vl n buurman Baal is boos. Sm n Eva hbbn vakanti. Zij gaan op Skrubbi passn. samn n tam Er komt n niuw jongn

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

bra nd in IJs s elbro ek

bra nd in IJs s elbro ek s ki o l it b v! D nog olr co bin Ro Aa a a hhh!! n d bra nd in IJs s lbro k D balk valt op mi jn b n. Ik ka n ni t m r w g. Mi jn kl k ni jpt dic ht n ik prob r om hulp t ro p n. Ma ar r komt alln n s

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014 Bvindinn n.a.v. vran tijdns vradrin Bwonrsvrniin Oud Ld van 29 oktobr 214 Contactprsoon Boudwijn van Ardnn Datum 21 januari 21 Knmrk N3-121479DAR-nja-V1-NL Dz notiti is opstld om u als inwonr van Oud Ld

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

e k project opdrachtgever datum schaal onderdeel tekening nr. landgoed stapelen boxtel imvest projectontwikkeling 10 12 2013 nvt integratie stad-land

e k project opdrachtgever datum schaal onderdeel tekening nr. landgoed stapelen boxtel imvest projectontwikkeling 10 12 2013 nvt integratie stad-land stdnbouw landschap @stdnbouwlandschap.nl duit 4 5283 pw boxtl t 0411 624162 f 0411 624506 landgod stapln boxtl imvst projctontwiling 10 12 2013 nvt intgrati stad-land huidig situati aanduiding huidig situati

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Goudwinde. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Goudwinde. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Goudwind KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 99 84 E bsogoudwind@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan ht

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

In memoriam Emma Essers

In memoriam Emma Essers EMMA In mmoriam Emma Essrs Soms komt wrldniuws hl dichtbij. Mstal ontploft d bom tw stratn vrdrop, maar dit kr was ht vrslijk raak. Emma was zs jaar n glifd lrling op onz school. Zr gtalntrd, mt ht

Nadere informatie

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!:

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: 1 FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: DE GOEDE GEESTEN, 3 E DEEL VAN DE ORESTEIA VAN AISCHYLOS IN CASTUM PEREGRINI AMSTERDAM, BIJBELS MUSEUM EN ALLARD PIERSON MUSEUM TE AMSTERDAM

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie