Auditrapport. Rapportdatum J. den Breejen Handel en Transport B.V. Postbus AD Hoofddorp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auditrapport. Rapportdatum 14-5-2014. J. den Breejen Handel en Transport B.V. Postbus 193 2130 AD Hoofddorp"

Transcriptie

1 Rapportdatum Auditrapport J. den Breejen Handel en Transport B.V. Postbus AD Hoofddorp ISO Herevaluatie ISO Toelating Audit Rapportversie 01 Pagina 1 van 23

2 Auditrapport Kiwa Nederland B.V. Organisatie Bedrijfsnaam Sir Winston hurchilllaan 273 Postbus AB RIJSWIJK ontactpersoon W.J. den Breejen Vestigingsadres Postadres Tel Fax Postbus AD Hoofddorp Rijnlanderweg MP Hoofddorp Website Aantal bedrijfslocaties 3 Medewerkers Operationeel Overhead Depot Kudelstaart Mijnsherenweg AS Kudelstaart Tel Fax Depot Nieuwveen Blokland GE Nieuwveen Projecten gelijktijdig n.v.t. Onderzoek Audit type ISO Herevaluatie ISO Toelating Datum , , , , , , Rapportversie 01 Kiwareglement voor Systeemcertificatie 2008 SM certificatiesysteem Milieumanagement systemen volgens ISO (d.d. 07/12/2013) Audit Team Teamleider Auditor(en) Normeisen Reglement(en) Norm(en) Toepassingsgebied(en) Scope/Nace ISO Winning, bewerking en transport van bouwgrondstoffen; weg en waterbouwactiviteiten en bodemsanering. Winning, bewerking en transport van bouwgrondstoffen; weg en waterbouwactiviteiten en bodemsanering. 2, 28, 31 ISO ertificaatnr. 2, 28, 31 Samenvatting Auditteam Normuitsluitingen Auditplan De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen. Normuitsluitingen zijn voldoende onderbouwd. Het auditplan is ter afstemming op 19/02/2014 per mail naar de klant verzonden en door de klant akkoord bevonden. Het auditplan in dit rapport is zonodig aangepast aan de werkelijk uitgevoerde audit. Audit Rapportversie 01 Pagina 2 van 23

3 Handboek, procedures De systeemdocumentatie is vastgesteld in het KAMhandboek d.d orrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit zijn effectief doorgevoerd. Het systeem functioneert effectief (beleid, doelstellingen, review en acties) Het gebruik van logo's, pictogrammen, certificaat is conform het reglement. De klachtenprocedure functioneert effectief. Het bedrijf wordt t.a.v. het beheer/onderhoud van hun zorgsysteem extern geadviseerd door J. Bos van Bos Milieuadvies. Acties uit vorige audit Effectiviteit systeem Logo's / pictogrammen Klachten Adviseur NVT Bevindingen (definitie) onform Voldoet aan de normeis. Info eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder doorontwikkeld worden. T Tekortkoming Na afloop van de audit is/zijn er 0 tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. (niet mogelijk bij VA certificatie) Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatieeis. Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen. De implementatie van de corrigerende maatregelen wordt beoordeeld tijdens de volgende audit. KT Kritische Tekortkoming Na afloop van de audit is/zijn er 0 kritische tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. Het managementsysteem voldoet niet aan de certifcatieeis. Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen inclusief de implementatie en effectiviteit moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen. Doorgaans is hiervoor een extra audit noodzakelijk. Vervolgafspraken ISO 9001 ISO Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) tijdens de volgende audit op juni 2014 Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) tijdens de volgende audit op april 2015 Beoordeling corrigerende maatregelen Beoordelingsresultaat ISO N.V.T. ertificatieadvies Het auditteam adviseert Kiwa tot ISO uitgifte van het certificaat. Op basis van dit advies zal en intern binnen Kiwa een onafhankelijke review op het auditrapport plaatsvinden. U kunt binnen 4 weken een definitieve beslissing verwachten. Evt. bijzonderheden Voor ISO is sprake van een toelatingsaudit; voor ISO 9001 betreft het een hercertificatie/overname audit. Op is er een volledig fase 1 onderzoek uitgevoerd voor ISO en een beperkt fase 1 onderzoek (alleen documentatie) voor ISO Op 283 is aanvullende informatie beoordeeld, waarna fase 1 kon worden afgesloten (0,5 dag). Hierna is op 313, 14 en een fase 2 onderzoek uitgevoerd voor ISO In juni 2014 zal een gecombineerde ISO 9001 (fase 2) en VA audit uitgevoerd worden waarbij gebruik gemaakt zal worden van de informatie van de 14001/9001 fase 1 audit en de relevante waarnemingen van de fase 2 audit. Verloop van het auditproces Beoordeling auditresultaten voorafgaande drie jaar N.V.T. voor ISO (toelatingsaudit). Wijzigingen in de organisatie >> Voorafgaand aan het onderzoek zijn er geen organisatiewijzigingen bekend. Wijzigingen in de norm Audit Rapportversie 01 Pagina 3 van 23

4 >> Er zijn geen normwijzigingen. Wijzigingen van omstandigheden / in wetgeving >> Er zijn geen relevantie wijzigingen in omstandigheden/wetgeving. Bedrijfsgegevens Overeenkomt op basis van offerte d.d. 19/09/2013 getekend door W.J. den Breejen d.d alculatie d.d. 18/09/2013 De overeenkomst en calculatie zijn beide nog actueel. Beschrijving organisatie >> Het managementsysteem is van toepassing op (holding) en de volgende werkmaatschappijen (100 % dochterondernemingen) >> Binnen het bedrijf wordt niet in ploegendienst/shifts gewerkt. Afhankelijkvan werkplanning en weersomstandigheden kan we wel gewerkt worden met verlengde bedrijfstijd. Vooraf ontvangen gegevens >> Voorafgaand aan het onderzoek zijn geen documenten ontvangen. >> Er is één overkoepelend en geïntegreerd managementsysteem. Vooronderzoek (fase 1) Op grond van bovenstaande heeft er een compleet vooronderzoek (fase 1) bij het bedrijf plaatsgevonden (zie auditplanning). De resultaten zijn verwerkt in de auditmatrix. Na afloop van het vooronderzoek (fase1) zijn er drie aandachtsgebieden aan het bedrijf gerapporteerd waarbij is aangegeven dat deze gedurende fase 2 tot tekortkomingen kunnen leiden. De gerapporteerde aandachtsgebieden zijn controle van de naleving wettelijke eisen voor de vaste locatie Hoofddorp en de depots Kudelstaart en Nieuwveen uitvoering directiebeoordeling t.o.v. normeisen ISO (wel concept ingezien tijdens fase 1) uitvoering leveranciersbeoordeling m.b.t. milieuaspecten >> Omdat er ten aanzien van de directiebeoordeling alleen beperkte aandachtsgebieden zijn gerapporteerd en t.a.v. de interne audits geen, was het wel mogelijk om één maand na fase 1 over te gaan naar fase 2. Overgang vooronderzoek (fase 1) naar implementatieonderzoek (fase 2) >> De corrigerende maatregelen naar aanleiding van de gerapporteerde aandachtsgebieden zijn vooraf op 25 maart opgestuurd naar Kiwa en tevens besproken op 28 maart 2014 met de directievertegenwoordiger van het bedrijf. Op grond van de beoordeling van de ontvangen corrigerende maatregelen heeft Kiwa de conclusie getrokken dat kan worden aangevangen met het implementatieonderzoek (fase 2). Planning implementatieonderzoek (fase 2) >> Afhankelijk van de uitkomst van het vooronderzoek (fase 1) is de planning voor het implementatieonderzoek (fase 2) wel aangepast. >> In de planning is rekening gehouden met een steekproef over de verschillende bedrijfsonderdelen en processen. De steekproef kan als volgt worden toegelicht De beide depots Kudelstaart en Nieuwveen zijn bezocht, omdat ondanks bepaalde overeenkomsten er sprake is van unieke kenmerken nl. Kudelstaart ontvangst licht verontreinigde grond op vloeistofdichte vloer en Nieuwveen samenstelling grondproducten conform RAG. Twee projecten zijn bezocht waar grond wordt ontgraven, bewerkt en afgevoerd; hierbij is zowel de GWWtak van het bedrijf actief als de handel en transport tak; geselecteerd zijn projecten AO A'dam /Duivendrecht en Uithoorn N201 mitigerendemaatregelen (natuurcompensatie). Op 2 mei zijn op kantoor Hoofddorp de leveranciersbeoordeling doorgenomen alsmede restpunten met name registratie training en opleiding m.b.t. milieubewustzijn personeel. Hierna is de audit afgesloten met het eindgesprek De centrale organisatie is geaudit. De beide vestigingen zijn bezocht waarbij het aantal bezochte vestigingen voldoet aan de calculatie. De omvang en frequentie van de beoordeling van de nevenvestigingen is afhankelijk geweest van de risico s en activiteiten. >> De toepassing van het multisiteprincipe is mogelijk vanwege De activiteiten op de vestigingen vallen binnen het eenzelfde basisproces cq EA(deel)code; De centrale organisatie heeft (juridische) zeggenschap en controle over betreffende vestigingen; De aanwezigheid van een centraal of hoofdkantoor; Er is een gemeenschappelijk managementsysteem; Er is middels interne audits continu toezicht op de vestigingen; De nevenvestigingen moeten corrigerende maatregelen vanuit het hoofdkantoor doorvoeren; Audit Rapportversie 01 Pagina 4 van 23

5 Er is een centrale managementreview; Alle vestigingen zijn onderdeel van het auditprogramma en zijn minimaal eenmalig intern geaudit; De gehele organisatie voldoet aan de te getoetste eisen. >> De klant is er (in verband met het multisiteprincipe) op gewezen dat op een vestiging geconstateerde tekortkomingen consequenties hebben voor het gehele certificaat, incl. alle vestigingen. Bij de oplossing van geconstateerde tekortkomingen dienen alle relevante vestigingen in ogenschouw genomen te worden. De omvang van de ISO 14001audit is in totaal 5,0 auditdag op het bedrijf en de projecten geweest, waarvan 1,5 dag fase 1 gevolgd door 2,5 dag fase 2 en 1,0 dag voorbereiding (1,5 uur) en rapportage (6,5 uur). Dit is in overeenstemming met de tijdsbesteding in de overeenkomst (5,0 dag). Waar normeisen van ISO 9001 overlappen met die van ISO zijn die meegenomen bijv. Documentenbeheer. Waar bepaalde normeisen ISO 9001 slechts gedeeltelijk beoordeeld konden worden is als toetsingsresultaat "niet beoordeeld" vermeld. Teamleider Kiwa Naam Datum Handtekening Review en certificatiebeslissing Kiwa (voor intern gebruik Kiwa) Naam Datum Handtekening Dit rapport heeft de volgende bijlagen Auditmatrix 0 rapportblad(en) AuditPlan OngevallenStatistiek Auditplan volgende audit Los bijgevoegde documenten Audit Rapportversie 01 Pagina 5 van 23

6 Auditprogramma, komende 3 jaar Postbus AD Hoofddorp ISO 9001 ISO Herevaluatie Toelating Specifieke aandacht scope A2* ISO 9001 ISO regulier na ca. 10 maanden Specifieke aandacht scope A3* ISO 9001 ISO regulier na ca. 22 maanden Specifieke aandacht scope A4* ISO 9001 ISO regulier na ca. 34 maanden Specifieke aandacht scope Directie /verkoop /PL /werkvb /werkplaats Systeem + min. 2 projecten + handel Directie /verkoop /PL /werkvb /werkplaats Systeem + min. 1 projecten + handel Depot Kudelstaar t Mijnsheren weg AS Kudelstaar t Depot Nieuwveen Blokland GE Nieuwveen Depotbehe erder Depotbehe erder Opslag en verwerking Opslag en verwerking Depotbehe erder Opslag en verwerking Directie /verkoop /PL /werkvb /werkplaats Systeem + min. 1 projecten + handel Directie /verkoop /PL /werkvb /werkplaats Systeem + min. 2 projecten + handel Depotbehe erder Opslag en verwerking Depotbehe erder Depotbehe erder Opslag en verwerking Opslag en verwerking Audit Rapportversie 01 Pagina 6 van 23

7 Kiwa procesmodel Het Kiwa Progress toetsingsmodel is ontwikkeld voor audits op het gebied van systeemcertificering. Het model is gebaseerd op de managementmodellen van het EFQM (www.efqm.com) en het INK (www.ink.nl). Het stelt de Kiwaauditor in staat om procesmatiger te werken en de normaspecten van diverse normen op overzichtelijke wijze te bundelen via een aantal vaste, herkenbare op de bedrijfsprocessen afgestemde aandachtsgebieden. Met het model kan de auditor flexibel schakelen tussen normdetails en bedrijfsproces. De audit kan hierdoor op een efficientere wijze plaatsvinden en bevat derhalve meer inhoud en toegevoegde waarde. Systeem Managementsysteem Documentenbeheer Medewerkers Personeel management Vakbekwaamheid Klanten Organisatie en Leiderschap Directiebetrokkenheid Organisatie ommunicatie Strategie en Beleid Risico's en wetgeving Beleid en Doelen Procesbeheersing Algemeen Inkoopproces Verkoopproces Ontwerpproces Productieproces Klanttevredenheid Leveranciers Resultaten Procesmeting Interne audits Monitoring op naleving Afwijkingen/incidenten Noodsituaties Verbeteringen Leveranciersbeoordelin g Assetmanagement Middelen Werkomgeving Meetapparatuur Maatschappij Evaluatie Algemene systeemeisen Systeemevaluatie Progress toetsingsmodel Audit Rapportversie 01 Pagina 7 van 23

8 Auditmatrix = onform T = nietkritisch KT = kritisch ISO ISO Info = onform met info KT> = Aangepast T> = Aangepast. Systeem Managementsysteem ISO , Documentatie van het kwaliteitszorgsysteem beleid, doelstellingen, handboek, procedures, registratie. ISO , Kwaliteitshandboek toepassingsgebied, uitsluitingen, interacties processen. ISO , Documentatie van het milieuzorgsysteem beleid, doel en taakstellingen, systeemelementen. Kwaliteitshandboek versie voor de volgende werkmaatschappijnen Het gedocumenteerde managementsysteem voldoet aan de gestelde eisen. In het managementhandboek zijn opgenomen het toepassingsgebied van het managementsysteem, de procedures en de verdere documentatie. De onderlinge samenhang tussen de systeemonderdelen is aantoonbaar.. Voor ISO 9001 is een normuitsluitingen ISO 9001 vastgelegd m.b.t. 7.3 ontwerp en ontwikkeling. Argumentatie is dat het bedrijf standaard producten en diensten aanbiedt, zoals transport, grond, weg en waterbouwwerkzaamheden. Bij de voorbereiding van de audit is de website beoordeeld Tijdens fase 2 is gebleken dat de website een realistisch beeld geeft van de organisatie en activiteiten van het bedrijf. Tevens wordt er informatie gegeven over WKAgegevens, prijslijst, inkoopvoorwaarden, etc. en correcte informatie over de huidige certificering van het bedrijf. Documentenbeheer ISO , Documentbeheer procedure uitgifte, goedkeur, versiebeheer, externe doc's. ISO , Registraties procedure identificatie, opslaan, bewaartermijn. ISO , Beheer van alle milieudocumenten. ISO , Registraties, behaalde resultaten uit het milieumanagementsysteem moeten aantoonbaar zijn registratie. Procedure voor het beheersen van documenten H 4.2 De vrijgave van documenten komt tot uiting door plaatsing op het netwerk door de ITbeheerder, na goedkeuring van de wijziging door de directie. De wijzigingen in documenten zijn kenbaar d.m.v. een andere kleur of arcering voor de laatste wijzigingen. Van de registraties zijn de bewaartermijnen en soort van vernietiging bepaald. Procedure voor het beheersen van registraties H Vastgesteld is dat de opzet en wijzigingen zijn doorgevoerd volgens de daarvoor opgestelde procedure. Op de bezochte werkplekken zijn de relevante documenten in de juiste uitvoering aangetroffen. In de beoordeelde dossiers zijn de juiste registraties aangetroffen (zie verder in rapport).. Audit Rapportversie 01 Pagina 8 van 23

9 Organisatie en Leiderschap Directiebetrokkenheid ISO , 5.1 Betrokkenheid directie klanteisen, wetgeving, beleid, doelen, review, middelen. ISO , 4.4.1a Middelen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor implementeren, beheersen, onderhouden en verbeteren. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld en komen tot uiting in functieomschrijvingen/ procedures/ TBV matrix / anders H 5.5 en Er zijn voldoende middelen (personele middelen, specialistische vaardigeheden en financiële middelen) beschikbaar voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van het (Kwaliteit, Arbo & Milieu) managementsysteem. Dat komt tot uiting door training en instructie personeel m.b.t. milieubewustzijn en kwaliteit; investeringen in materieel (vrachtwagens, kranen, shovels, grondzeven, klein materieel, personenwagens, etc.) en middelen voor ondersteuning kwaliteitssyteem en interne audit o.a. inzet Bos milieuadvies. Uit het vastgelegde beleid, opgestelde doelen, interne communicatie komt de bedoelde betrokkenheid van de directie voldoende tot uiting. Er is wel sprake van relevante wetgeving en hier wordt als volgt mee omgegaan Besluit bodemkwaliteit grond wordt onderzocht voor afgraven en getoetst aan klassen AW /wonen /industrie Regeling aanvulgronden (RAG), toetsing producten hieraan Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit checklist voor de vaste locaties waarin relevante eisen zijn opgenomen incl. PGS 15, 29 en 30, NRB (bodembescherming) etc. Organisatie ISO , TBV's verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedefinieerd en bekend. ISO , Directievertegenwoordiger lid management met voldoende bevoegdheden. ISO , 4.4.1b De directievertegenwoordiger rapporteert aanbevelingen voor verbetering over milieuprestaties aan de directie. Vanuit de 4koppige directie is de heer W.J. den Breejen aangesteld om als directievertegenwoordiger in het kader van het Milieumanagementsysteem rapporteren aan de directie; de heer E den Breejen aangesteld om als directievertegenwoordiger in het kader van het Kwaliteit en veiligheidmanagementsysteem rapporteren aan de directie. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld en komen tot uiting in functieomschrijvingen/ procedures/ TVB matrix/ inzetbaarheidoverzicht. Er is een organisatieschema vastgelegd waarin de juridische structuur tot uitdrukking komt H 1.2. In het organigram H 5.5 komen de onderlinge verbindingen binnen de organisatie tot uiting. ommunicatie ISO , Interne communicatie communicatie klanteisen en doeltreffendheid systeem. ISO , Beslissing tot communicatie over milieuaspecten vastleggen. Wijze waarop gecommuniceerd wordt vastleggen en implementeren. ommunicatieprocedure H Vastgesteld is dat de interne communicatie plaatsvindt tussen de verschillende functies en niveaus volgens de hierover gemaakte afspraken (deelnemers/ frequentie/verslag). MT bijeenkomsten ingezien div. data o.a (besluit tot implementatie ISO 14001) en (beoordeling stand van zaken m.b.t. implmentatie ISO in voorbereiding op fase 1 audit op 28214); kwaliteitsoverleg 2x per jaar Audit Rapportversie 01 Pagina 9 van 23

10 werkoverleg/toolbox met deels milieurelevante onderwerpen, ingezien toolbox 10 bodemsanering en toolbox 39 gevaren van asbest (ook in de grond) die door itvoerders zijn gegeven op werken waar dit relevant was (div. data). startwerkinstructie door planning naar chauffeur bijv * M. Vrieswijk 8x4 BRZS22 en. Zevenhoven 10x4 BVLT17 beiden hele dag omrijden vanaf kraan Wietse naar kraan John; * M. Straathof trailer BZD97 combi Badhoeverbogen rijden vracht AVIbodemas van Australiehavenweg A'dam naar werk Badhoevedorp met uitgebreide instructie o.a. max.vracht, verplichte aanrijroute en vervolgroute na lossen startwerkoverleg bij werk volgens VGMplan of BRL d.d voor bodemsanering locatie De Groendijck te Waarder (kadeverbetering Dubbele Wiericke); bij elke instructie staat mob.nr uitvoerder zodat chauffeur /machinist weet bij wie hij terecht kan voor vragen LMRA geen notulen. Het besluit tot extern communiceren is gedocumenteerd in H de directie maakt (na behalen certificaat) alleen kenbaar dat men beschikt over het ISO certificaat. Verder is vastgelegd dat bij nieuwe gegevens over de milieuaspecten dit gedeeld wordt binnen directieoverleg en werkoverleg zodat een ieder op de hoogte is. Wanneer een en ander leidt tot communicatie naar derden zal dit door de directie verzorgd worden. Strategie en Beleid Risico's en wetgeving ISO , 4.3.1a Milieuaspecten en invloed op de verschillende fasen in de totale keten. ISO , Wettelijke en andere milieueisen Identificeren en toegang hebben, van toepassing op milieuaspecten. Procedure Milieuaspecten H 6.5 vanuit milieucompartimenten zijn aspecten geinventariseerd en gewogen (1= meest belangrijk, 2=gemiddeld, 3=minste belangrijk). Procedure Wettelijke en andere eisen 6.5 waarin de bronnen benoemd zijn van relevante wettelijke eisen. De milieuaspecten zijn gedocumenteerd in milieumatrx, bij het identificeren van de milieuaspecten wordt rekening gehouden met geplande of nieuwe ontwikkelingen, nieuwe of gewijzigde activiteiten, producten en diensten. Actualisatie is geborgd door toetsing actualiteit in de jaarlijkse directiebeoordeling. De van toepassing zijnde wettelijke eisen en andere eisen zijn geïdentificeerd, en gedocumenteerd in milieumatrix en het milieuprogramma. Per m ilieuaspect is aangegeven welke regelgeving van toepassing is. Vaststelling hoe de wettelijke en andere eisen van toepassing zijn op de milieuaspecten is gerealiseerd d.m.v. milieumatrix en het milieuprogramma. Toegang tot deze wettelijke en andere eisen is op de volgende wijze bewerkstelligd intranet, milieumatrix en het milieuprogramma. OPM FASE 1 nog concreter maken wat gedaan moet worden en wie dit doet bv. Jaarlijkse inspectie tankplaats Hoofddorp; periodieke inspectie bezinkput /OBAS op depots Kudelstaart en Nieuwveen. Fase 2 Dit is ingevuld m.b.v. hecklist Activiteitenbesluit Hoofddorp cq. Nieuwveen /hecklist vergunning Kudelstaart; alle drie ingevuld op Depot Kudelstaart in bezit van provinciale milieuverguning afgegeven door prov. NH (kenmerk ); men mag ook ongekeurde grond innemen, opslag op vloeistofdicht gedeelte van het depot en ter plaatse laten keuren. De depotbeheerder houdt een plattegrond bij met alle partijen grond en andere afvalstoffen zoals ongebroken puin en bouwstoffen zoals menggranulaat. Tevens houdt de beheerder een logboek bij. In het bestemmingsplan van de gemeente "Kudelstaart 2006" is het terrein vergund voor de activiteiten "aannemingsbedrijf, opslag en werkplaats; tevens productie en opslag boomschors en potgrond, op en overslag van puin en het breken van puin". Kudelstaart ingezien WvOvergunningaanvraag ; deze vergunning is inmiddels vervangen door algemene regels voor lozingen in het Activiteitenbesluit. Project Uithoorn N201 vergunningenregister met hierin o.a. Omgevingsvergunning afgegeven door gemeente Amstelveen ; Ontgrondingsvergunning afgegeven door prov. NoordHolland ; Flora en faunaontheffing afgegeven door Min. EZ op resp Audit Rapportversie 01 Pagina 10 van 23

11 Beleid en Doelen ISO , 5.2 Klantgerichtheid eisen van klanten bepaald, verhogen tevredenheid. ISO , 5.3 Kwaliteitsbeleid continue verbetering, passend, begrepen, beoordeeld. ISO , Kwaliteitsdoelstellingen vanuit beleid, meetbaar (SMART), voor functies/nivo's. ISO , Planning uitvoeren eisen 4.1, doelstellingen invullen, samenhang. ISO , 6.1 Middelen beschikbaar doeltreffendheid systeem en klanttevredenheid verhogen. ISO , 4.2 Milieubeleid Binnen de gedefinieerde scope. ISO , Milieudoelstellingen en taakstellingen (milieuzorgprogramma) meetbaar, gebaseerd op beleid, rekening houdend met wettelijke eisen en milieuaspecten. In het (Kwaliteits, Arbo & Milieu) handboek is een beleidsverklaring d.d van de directie opgenomen. Deze is verklaring is ondertekend door W.J. den Breejen. In dit beleid wordt verwezen naar doelstellingen, die in het milieuprogramma gekoppeld worden aan taakhouders. De organisatie heeft vastgesteld welke middelen nodig zijn t.a.v. invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem. Het beleid wordt kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn d.m.v. de overlegstructuur en een brief bij salarisstrook febr De doel en taakstellingen voor relevante functies en niveaus binnen de organisatie zijn vastgesteld en gedocumenteerd in milieuprogramma. Huidige SMART doelstellingen zijn o.a. 1. Terugdringen dieselverbruik, in 2013 ca liter, door aanschaf aantal nieuwe Euro6 vrachtwagens en zuiniger personenwagens, bevoedering zuiniger rijstijl o.a door kastje en software in vrachtauto. 2. Borgen periodiek inspecteren en legen OBAS op depots, taakhouder terreinchef. 3. Verbetering milieubeheer op locaties o.a. kattengrit en poetsdoeken voor opruimen gemorste olie in werkplaats; aparte inzameling papier op kantoor Hoofddorp en plastic folie werkplaats Hoofddorp. Het beleid wordt/is kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn d.m.v projectoverdracht + startwerkoverleg voor werken met VGMplan of BRL + toolbox indien relevant bijv. Bodemsanering. Ingezien toolbox 10 bodemsanering; toolbox 39 asbest. Klanten Klanttevredenheid ISO , Klanttevredenheid perceptie van klant, methode verkrijgen en gebruiken. Procedure Klanttevredenheid H Den Breejen meet klantentevredenheid middels (jaarlijkse) vergelijking van omzetontwikkeling bij een maatgevend deel van de regelmatige (vaste ) klanten. Uitgangspunt hierbij is, dat de continuïteit van omzet in het klantenbestand bewijs is van de klantentevredenheid. Betreffende gegevens vormen input voor de periodieke MT bijeenkomsten en de jaarlijkse directiebeoordeling. Fase 2 Niet beoordeeld (fase 2 ISO 9001 gepland in juni 2014). Audit Rapportversie 01 Pagina 11 van 23

12 Personeel management Vakbekwaamheid ISO , 6.2 Personeel eisen vaststellen, opleiden, effect beoordelen, registratie. Bewust zijn van bijdrage aan doelen en klanttevredenheid. ISO , Vakbekwaamheid, opleiding en bewustzijn Voor eigen en ingehuurd personeel; registratie gevolgde opleiding/training. Procedure Personeel, bekwaamheid, opleiding/training en bewustzijn H Functieinhoud en eisen zijn bepaald en vastgelegd in functiebeschrijvingen. Van de volgende functies/medewerkers is vastgesteld dat aanwezige ervaring/opleiding voldoen aan de gestelde functie eisen D. van Rooijen, depotbeheerder; K. den Breejen, kraanmachinist. Vakbekwaamheden in relatie met taken en de geidentificeerde milieueffecten op basis geschikte opleiding, training of ervaring zijn vastgesteld in functiebeschrijvingen. Het betreft bijv. Voor chauffeurs de juiste omgang met transportdocumenten, zorgvuldig omgaan met materieel, zuinig rijden etc. De behoeften tot ervaring/opleiding/training zijn geidentificeerd in samenhang met de (belangrijke)milieuaspecten, hieraan wordt d.m.v. een actueel opleidingsplan invulling gegeven, het betreft training zuinig rijden gegeven aan alle vaste vrachtwagen chauffeurs. Geverifieerd certificaten afgegeven aan 39 chauffeursdoor Volvo Truck Training, T. Vreugdenhil voor o.a. P.G. van de Aar (6114), T.J.M. Hoogkamer (14114), J.H.G. Keuter (15114), W.E. Spreeuw (27114)o.a. XXXXX Tijdens en na gevolgde opleidingen wordt ook de doeltreffendheid van de opleiding bepaald; voor zuinig rijden geberut dit door het volgen van het brandstofverbruik per vrachtauto en de onderhoudskosten; dit gebeurt door de chef werkplaats te Hoofddorp. Registraties daarvan zijn aangezien, zie ook cluster "Assetmanagement". Assetmanagement Middelen ISO , 6.3 Infrastructuur gebouwen, machines, IT, transport, communicatie. ISO , 4.4.6b Beheersing van werkzaamheden onderhoud en beheer van materieel. H 6.3 Den Breejen hanteet voor te gebruiken materiaal en materieel minimaal kwaliteitseisen die voldoen aan wettelijke normen en eisen (zie ook 7.4 inkoopcriteria). In gebruik zijnde materieel en apparatuur wordt jaarlijks gekeurd (en voorzien van keurmerk) als borging voor veiligheid en milieu. Van deze keuringen wordt registratie gevoerd, ingezien o.a. depot Kudelstaart brandblussers Intertraining gekeurd tot maart 2015; shovel L120F BMWT gekeurd tot jan depot Nieuwveen brandblussers Intertraining gekeurd tot maart 2015; Sciosinspectie ruimteverwarming Mark Fohn MG 2011 nom.vermogen 166 kw uitgevoerd door Mark volgende inspectie voor (freq. 1x per 4 jaar ivm aardgastoestel); Hoofddorp verwarming kantoor d.m.v. WKO; verwarming werkplaats voorheen met ruimteverwarming echter deze is buiten gebruik gesteld en vervangen door vloerverwarming met verhoging capaciteit door plaatsing extra Vketel; nu opgesteld 2x Vketel voor warmwater en vloerverwarming laatste onderhoud door Airco Eating. Voor onderhoud en opslag van materieel en bedrijfsmiddelen worden gebruik, opslag, en onderhoudsregels gehanteerd, zoals voorgeschreven door leveranciers. Veiligheidsbladen van als wettelijk gevaarlijke stoffen aangeduide producten zijn beschikbaar via PISA (www.arbouw.nl ) en voor iedere medewerker inzichtelijk. Bij indiensttreding wordt hierover informatie verstrekt aan a.s. medewerkers alvorens zij uitvoerend werk starten. Audit Rapportversie 01 Pagina 12 van 23

13 Onderhoudsactiviteiten welke samenhangen met de (belangrijke) milieuaspecten worden beoordeeld en zo uitgevoerd dat de daarmee samenhangende nadelige effecten worden beheerst d.m.v. onderhoudsplanning grote beurten 500 en 1000 draaiuren door werkplaats en tussentijds door machinisten zelf milieuprogramma v.w.. Wettelijke eisen zoals periodieke inspectie en ledigen OBAS. De aangetroffen infrastructuur heeft geen negatieve invloed op de productkwaliteit. Vastgesteld d.m.v. rondgang langs hoofdvestiging Hoofddorp, depots Kudelstaart en Nieuwveen; projecten Duivendrecht en N201 Uithoorn. Werkomgeving ISO , 6.4 Werkomgeving geschikt voor eisen product en mens. ISO , 4.4.6c Beheersing van werkzaamheden werkomgeving. Bekendmaking van de van toepassing zijnde procedures en eisen aan leveranciers is geborgd d.m.v. specificaties bij de offerteaanvraag van Den Breejen aan (potentiele) leveranicier bijv. Bijvoegen bestek met eis FShout. De aangetroffen werkomgeving heeft geen negatieve invloed op debeheersing van milieuaspecten noch op de productkwaliteit. Vastgesteld d.m.v. rondgang langs hoofdvestiging Hoofddorp, depots Kudelstaart en Nieuwveen; projecten Duivendrecht en N201 Uithoorn. Meetapparatuur ISO , 7.6 Bewakings/meetapparatuur identificatie, standaard, callback, software, registratie. ISO , 4.5.1a Gebruik van gekalibreerd of geverifieerd monitoring en meetapparatuur (incl. registraties). Procedure meetmiddelen H 7.6 In contracten of interne documenten heeft de organisatie vastgesteld welke metingen met gekalibreerde meetmiddelen /erkende monsternemer /erkend laboratorium uitgevoerd dienen te worden. Een overzicht van beschikbare meetmiddelen is aanwezig. Meetmiddelen zijn geïdentificeerd en meetmiddelen t.b.v. selectieve metingen worden (extern) gekalibreerd. Kalibratieresultaten worden beoordeeld en bij vastgestelde afwijkingen worden acties genomen om de geldigheid van vorige metingen te beoordelen. De volgende kalibratieregistraties zijn hierop ingezien depot Kudelstaart weegbrug Mettler ; Verispect geen afwijkingen; milieurelevante metingen door externe erkende instantie bijv. Afvalwater analyse Waterproef (RvA accred. L 446); inspectie vloeistofdichte voorzieningen ABV Haukes (RvA accred. I 198), brandstofverbruik meting door geijkte meter brandstofleverancier, energieverbruik vaste locaties meting door geijkte meter netbeheerder. Leveranciers Leveranciersbeoordeling ISO , 7.4b Leveranciers/onderaannemers selectie en beoordeling. ISO , 4.4.6d Leveranciersbeoordeling op milieuaspecten en prestatie. Procedure leveranciersselectie/beoordeling H hierin zijn criteria voor inkoop van goederen en diensten vastgelegd incl. inhuur /ZZP. Hiervoor is ook een sztroomschema opgesteld, waarin aangegeven wordt dat potentiele leveranciers geselecteerd worden, die voldoen aan de criteria waarna op grond van prijs/kwaliteit/levertijd een keuze gemaakt wordt. Bij afwijkingen wordt dit vastgelegd volgens H 8.3 en geanalyseerd volgens H 8.4 Indien er geen afwijkingen optreden wordt de leverancier geacht nog steeds te voldoen. Bij de directiebeoordeling wordt de analyse van prestaties van leveranciers besproken en worden zo nodig conclusies en maatregelen vastgelegd. Audit Rapportversie 01 Pagina 13 van 23

14 Voor leveranciers zijn criteria ten aanzien van milieuaspecten opgesteld. De leveranciers ondergaan een selectieprocedure. Tevens worden geselecteerde leveranciers periodiek herbeoordeeld. Een overzicht van deze geselecteerde leveranciers is beschikbaar voor relevante medewerkers. Registratie van selectie en herbeoordeling is ingezien van Van Walraven, PV en wegendoek, ; Beelen, zand en korrel (granulaten), Spaansen, zand, ; Versluys, aanbrengen asfalt, ; Struyk Verwo, betonnen bestratingsmaterialen, ; J. van Ingen, straatwerk, Zwammerdam, aanbrengen asfalt, Projectgebonden inkoop N201 vastgelegd in projectdossier onderaannemers o.a. Gebr. Visscher voor leveren en aanbrengen beplantingen en leveranciers o.a. Joosten Kunststoffen voor leveren duikers en wegendoek; Giverbo voor prefab betonbruggen. Tijdens projectbezoek gesproken met E. Visscher deze was met drie collega's bezig met het planten van riet in de nieuwe waterstroom; aanvoer door big bag met rietplanten vanaf de ventweg van de nieuwe N201 in het water te laten zakken en dan met handkracht naar de juiste plaats te brengen. Er worden ca rietplanten gepoot in dit natuurcompensatieproject. Procesbeheersing Algemeen ISO , 7.1 Planning productrealisatie doelen/eisen product, documenten, keuren, registratie. ISO , 4.4.6a Schriftelijke procedure voor de beheersing van de werkzaamheden. Procedure om situaties te beheersen waar het ontbreken van deze procedure(s) kan leiden tot afwijkingen van het milieubeleid, de milieudoelstellingen en taakstellingen is vastgelegd in toekenning van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bijv. Depotbeheerders voor Kudelstaart en Nieuwveen, Uitvoerder en voorman voor GWWwerken, Planning voor chauffeurs bestek en/of contract /VGMplan (GWWwerken) Ingezien zijn de volgende voorbeelden van beheersing van situaties depotbeheer Kudelstaart depotbeheer Nieuwveen beheer vaste locatie waarbij met name aandacht besteed is aan de werkplaats met bijbehorende was en tanksplaats; GWWwerk ontvening AO te Duivendrecht; aanvoer industriegrond en profilering volgens contract met opdrachtgever GWWwerk Uithoorn N201 mitigerende maatregelen, waarbij klei afgegraven wordt (gewonnen) en natuur aangelegd wordt volgens bestek van Provincie NH planning chauffeurs met klant en opdrachtspecifieke instructies uitvoering bodemsanering a.h.v. projectdossier A4West 1e fase Hoofddorp, omdat er geenbodemsanering project in uitvoering was ten tijde van de audit. GWWwerk ontvening AO te Duivendrecht er wordt op de Amsterdam Old golf ourse in totaal ton veen afgegraven en ton industriegrond aangevoerd; doel is verbetering van de waterhuishouding door nietveengrond aan te voeren en het terrein plaatselijk op te hogen met 1 a 2 meter volgens een door opdrachtgever vastgesteld profiel. De veengrond wordt eerst naar depot gebracht nabij station Duivendrecht en daar opgedraaid door kraan met lange giek zodat het iets ontwaterd en steekvast wordt, geschikt voor transport. Gesproken met G. Verkleij machinist kraan met lange giek, M. Steur machinist mobiele kraan en M. Steur machinist rupskraan; noodinstructie en alarmkaart aanwezig in keet en inhoud bekend. GWWwerk Uithoorn N201 mitigerende maatregelen i.v.m. aanleg nieuwe N201 project Er werd kleigond afgegraven en omgereden naar depot op ca. 200 meter afstand waar het tijdelijk opgeslagen wordt in afwachting van verkoop als dijkenklei. De klei is al insitu gekeurd en geschikt bevonden als dijkenklei. Gesproken met machinisten en chauffeurs en met E. Visscher onderaannemer die rietplanten levert en plant, in totaal ca stuks. Audit Rapportversie 01 Pagina 14 van 23

15 Projectleider J. den Breejen is bekend met relevante bepalingen flora en faunawet men heeft van 3103 tot 3004 een aantal soten drooggezet zodat watervogels hier net zij gaan broeden en met op die plaatsen kleigrond kon afgraven volgens plan. Tijdens de audit waargenomen dat in de nieuw aangeegde waterstroom al de nodige meerkoeten een verblijf en fourageerplaats gevonden hebben. Planning chauffeurs o.a. BZBD97 M. Straathof naar ombinatie Badhoeverbogen laden AVIbodemas bij AVIWest Amsterdam met uitgebreide klantspecifieke instructie zowel voor laden bij AVIWest als voor het lossen op het werk onder toezicht van KWS. Rijroute is voorgeschreven. Instructie voor BRZS22 M. Vrieswijk op eigen project Uithoorn N201 mobiele nr uitvoerder en instructie hele dag klei omrijden van Wietse (= machinist die ontgraaft) naar John (= machinist die kleidepot opbouwt). Uitvoering bodemsanering beoordeeld a.h.v. projectdossiers en auditrapport SGS Intron ertificatie t.o.v. normeisen BRL 7000; ingezien rapport cert. UB041/4. De volgende zaken zijn vooraf aan de sanering aanwezig Plan van aanpak projectgebied A4west 1e fase te Hoofddorp opgesteld door TerraScan BV d.d. november Melding Asbest Goedkeuring door de provincie NoordHolland met kenmerk / d.d. 11 april Bodemonderzoek opgesteld door TerraScan BV met kenmerk T d.d. september Melding start sanering naar bevoegd gezag en SGS Intron ertificatie. Er is een grondboekhouding aanwezig in het logboek en in het transport managementsysteem Transpas; transport en wegingsbonnen zijn in het projectdossier aanwezig. Grond afgevoerd naar Sortiva te Middenmeer, afvalstroomnummer ; totale afvoer 573,92 ton Grond afgevoerd naar Vink te Barneveld, afvalstroomnummer 05Z ; totale afvoer 143,34 ton Er is zand aangevoerd op de locatie, totale aanvoer zand 428 m3; certificaten van het zand zijn aanwezig. Het werken volgens binnen het Kwaliteits en milieumanagementsysteem gemaakte afspraken (procedures, werkinstructies etc.) zorgt voor een juiste planning om de milieuaspecten te beheersen, te voldoen aan relevante milieuwet en regelgeving en aan de afspraken met de klant te voldoen. Inkoopproces ISO , 7.4a Inkoop schriftelijke procedure, inkoopspecificatie, keuren, registratie. ISO , 4.4.6e Inkoop Schriftelijke procedure voor de beheersing van de werkzaamheden. Procedure Inkoop H 7.3 Inkoop vindt plaats m.b.v. fax/ /internet n.a.v. aangegeven behoefte vanuit de organisatie. Bestellingen van kritische producten/diensten vinden bij geselecteerde leveranciers plaats. Goederen ondergaan bij ontvangst een ingangscontrole waarvan registratie plaatsvindt d.m.v. pakbon en/of factuur; afwijkingn worden genoteerd en gecommuniceerd naar leverancier en intern naar administratie. Milieuaspecten van goederen en diensten zijn beoordeeld bijv. Euroklasse vrachtwagens. Bij de leveranciersbeoordeling zijn milieuaspecten meegenomen bij de beoordelingscriteria; zo zijn een aantal leveranciers in bezit van het ISO certificaat, dit zijn. Beelen, zand en korrel (granulaten), beoordeeld Struyk Verwo, betonnen bestratingsmaterialen, beoordeeld Verkoopproces ISO , 7.2 Processen i.v.m. klant klanteisen, wetgeving, beoordelen, registratie. Procedure Verkoop vastgelegd in stroomschema "Productieproces acquisitie, offerte en aanbesteding". Naar aanleiding van telefonische of schriftelijke aanvragen van klanten of van de eigen buitendienst worden offertes of opdrachtbevestigingen opgesteld, dan wel ingeschreven op een aanbesteding. Bedrijfsbureau beoordeelt aanvragen en brengt offerte uit na overleg met directie, waarbij men bij onderhandse aanvragen voor kleine werken wel bevoegd is zelfstandig een offerte uit te brengen. Bij aaabesteding altijd overleg met directie en ondertekening inschrijving door directie. Project N201 Uithoorn plan van aanpak incl. bijlagen met hierin beschreven hoe J. den Breejen het werk ging overnemen van de failliete aannemer Van den Heuvel die het werk aangenomen had en voor een klein deel al uitgevoerd met J. den Breejen als onderaannemer. Het betreft een UAV/G contract met de provincie NoordHolland als opdrachtgever. De voorgestelde datum van oplevering is Doel project is realiseren Audit Rapportversie 01 Pagina 15 van 23

16 natuurcompensatie i.v.m. aanleg van nieuwe N201 rond Uithoorn, waarbij tevens recreatievoorzieningen zijn opgenomen. Projectorganisatie is beschreven, evenals onderaannemers (o.a. Gebr. Visscher voor leveren en aanbrengen beplantingen) en leveranciers (Joosten Kunststoffen voor leveren duikers en wegendoek; Giverbo voor prefab betonbruggen). Getoond opdrachtbevestiging prov. NH verstuurd door dhr. J.J. Yntema. Procedure Klachten en Afwijkingen vasgelegd in stroomschema. De afgelopen periode zijn er geen klachten van klanten geweest, noch van belnghebbenden of van de overheid. In de volgende registratie is vastgesteld dat over afwijkingen communicatie met de opdrachtrgever /balanghebbenden plaatsvindt contract N201 Uithoorn gevraagd voor wandelpad 2 m breed onderconstructie zand 4 m breed; dit is overgedimensioneerd door J. den Breejen voorgesteld zand ook 2 m breed aan te leggen; beoordeling door prov. NH (vertraagd vanwege faillisement Van den Heuvel) resultaat niet akkoord; op opnieuw voorstel ingediend door J. den Breejen met onderbaan zand breed 2,5 m; dit laatste is akkoord bevonden door prov. NH. Ontwerpproces ISO , 7.3 Ontwerp en ontwikkeling planning ontwerpstappen, TBV's, input, output, beoordelen, verificatie, validatie, wijzigingen, registratie. NVT Ontwerp en ontwikkeling is in H 1.2 uitgeslten van het toepassingsgebied van het certificaat. Productieproces ISO , Productie/ dienstverlening productinfo, instructies, uitrusting, bewaken, meten. ISO , Geldig verklaren processen bijzondere processen, eisen, personeel, keuren, registratie. ISO , Overige eisen identificatie, eigendom klant, instandhouding product. Er zijn stroomschema's opgesteld voor primaire processen o.a. transport grond (ook geldig voor andere bouwstoffen zoals granulaten) bodemsanering primair productieproces werkvoorbereiding en uitvoering (voor GWWwerken). Voor aantal processen is een apart handboek opgesteld nl. grond samenvoegen BRL en 4 grond reinigen of immobliseren komt aparte beschrijving voor die medio 2014 beoordeeld zal worden t.b.v. productcertificering. Procedure afwijking/incidenten, corrigerende maatregelen en preventieve maatregelen H 8.3 en H 6.7 noodsituaties milieu. Fase 2 De uitvoering wordt beheerst d.m.v. procedures, werkinstructies, controleprotocollen, werkoverleg. Voor een juiste uitvoering zijn geschikte middelen aanwezig zoals materieel (rupskranen, mobile kranen, shovels, vrachtwagens, grondzeven, etc.), meetmiddelen (weegbrug Kudelstaart en Nieuwveen; lasers voor uitzetten XY en Zcoordinaten op GWWwerken). Audit Rapportversie 01 Pagina 16 van 23

17 Resultaten Procesmeting ISO , 8.1 Algemeen producteisen, systeemeisen, continue verbetering. ISO , Bewaking en meting van processen methoden vaststellen, registraties. ISO , Bewaking, meting en vrijgave van producten methoden, bevoegdheden, registratie vrijgave. ISO , Monitoring en metingen van de belangrijkste werkzaamheden ter beheersing van de milieuaspecten in relatie met milieudoel en taakstellingen. Het werken volgens binnen het managementsysteem gemaakte afspraken (procedures, werkinstructies etc.) zorgt voor een juiste proces en productbewaking om aan de afspraken met de klant te voldoen. Het gaat in veel gevallen om concrete producten en diensten bijv. ontgraven en afvoeren X kuub grond uit bouwput leveren Y kuub zand, granulaat, aanvulgrond of andere bouwstoffen Bij meer complexe leveringen wordt e.e.a. vastgelegd in een contract bijv UAV/Gcontract. Procedure monitoring en meting voor het regelmatig monitoren en meten van de belangrijkste kenmerken van haar werkzaamheden die belangrijke milieueffecten kunnen hebben Depot Kudelstaart verklaring vloeistofdichte voorzieningen rapport d.d ABV Haukes (RvA accred. I 198) voor 1500 m2, deel van het depot. Bedrijfsinterne inspectie uitgevoerd door R. Remerink ; door W. de Breejen bij beide inspecties geen gebreken vastgesteld. Kudelstaart afvalwaterlozing bemonsterd door Waternet, rapport Waterproef onopgeloste bestanddelen 14 mg/l min.olie <0,25 mg/l en ZV 51 mg/l voldoet aan eisen Activiteitenbesluit. Kudelstaart IB 3,0 m3 voor diesel geplaatst op vloeistofdichte deel van de vloer; IB voorzien van Kiwakeur VLG/ADR gekeurd H. Visser Kiwa tankreg. SPT K3 KK. Depot Nieuwveen IB 3,0 m3 voor diesel geplaatst op vloeistofdichte deel van de vloer; IB voorzien van Kiwakeur VLG/ADR H. Visser Kiwa tankreg. SPT K3 KK; mobiele tank in werkplaats gekeurd geldig tot ; bovengrondse tank 20 m3 met tankcertificaat en installatiecertificaat conform BRLK903/8 reg.nr Hoofdvestiging Hoofddorp, was en tankplaats verklaring vloeistofdichte voorzieningen rapport d.d ontrall (RvA accred. I 129) voor 192 m2,. Bedrijfsinterne inspectie uitgevoerd door R. Remerink en ; bemerking herstel nodig deel kitnaden, offerte DSA voor herstel , dit is inmiddels uitgevoerd. Hoofddorp, legen en inspecteren Obas door Teeuwissen 23114; afvoer oliefilters door Sita ; afvoer afgewerkte olie door Groenendaal 3500 kg op ; afvoer oude accu's 948 kg door Van Peperzeel 19913; brief Vaco dat voor oude vachtwagenbanden geen afvalstroomnummer meer van toepassing is (bij banden zonder velg), bij personenwagens ook niet omdat er een verwijderingsbijdrage betaald wordt bij aanschaf, ook deze banden kunnen kosteloos worden ingeleverd mits zonder velg. Hoofddorp monitoring brandstofverbruik door chef werkplaats, totaal verbruik in 2012 was liter diesel, dit is in 2013 al iets gedaald; afgelopen jaar is geinvesteerd in volgen van het rijgedrag met het Trible Fleet managementsysteem o.a. "toestel rapport" m.b.v. gegevens verzameld door de ar ube die online het rijgedrag meet o.a. intensiteit en frequentie remmen en optrekken. Documenteren van informatie ten aanzien van het monitoren van prestaties, de van toepassing zijnde beheersingsmaatregelen voor werkzaamheden en de naleving van de milieudoelstellingen en taakstellingen van de organisatie is vastgelegd in milieulogboek voor de depots; checklisten centrale registratie (directieverteg.); brandstofverbruik en onderhoudskosten chef werkplaats; andere gegevens door administratie onder verantwoordelijkheid van directievertegenwoordiger bijv. Energieverbruik vaste locaties. Interne audits ISO , Interne audits procedure, programma, auditors, objectiviteit, registraties, acties. ISO , Milieuzorgsysteemaudits. Audit Rapportversie 01 Pagina 17 van 23

18 Procedure Interne audit H Interne audits worden planmatig uitgevoerd door daarvoor aangestelde medewerkers die onafhankelijk zijn t.a.v. het te auditten onderwerp. Ingezien de actuele auditjaarplanning. N.a.v. auditresultaten worden er indien noodzakelijk maatregelen doorgevoerd door het verantwoordelijke management. In de volgende auditregistratie is vastgesteld dat alle gestelde eisen voldoende aanwezig zijn. heck Monitoring op naleving ISO , De organisatie zèlf evalueert periodiek de naleving van van toepassing zijnde wetgeving èn andere regelgeving die de organisatie onderschrijft. Procedure beoordeling van naleving H De volgende registraties van de resultaten van de periodieke beoordelingen zijn ingezien hecklist Activiteitenbesluit Hoofddorp cq. Nieuwveen /hecklist vergunning Kudelstaart; alle drie ingevuld op Afwijkingen/incidenten ISO , 8.3 Afwijkende producten procedure, maatregelen, vrijgave, registratie. ISO , 4.5.3a Afwijkingen en corrigerende en preventieve maatregelen. Identificatie, correctie. Procedure afwijking/incidenten, corrigerende maatregelen en preventieve maatregelen H 8.3 en H 6.7 noodsituaties milieu. De volgende registraties betreffende afwijkingen/incidenten incl. genomen corrigerende en preventieve maatregelen zijn ingezien contract N201 Uithoorn gevraagd voor wandelpad 2 m breed onderconstructie zand 4 m breed; dit is overgedimensioneerd door J. den Breejen voorgesteld zand ook 2 m breed aan te leggen; beoordeling door prov. NH (vertraagd vanwege faillisement Van den Heuvel) resultaat niet akkoord; op opnieuw voorstel ingediend door J. den Breejen met onderbaan zand breed 2,5 m; dit laatste is akkoord bevonden door prov. NH. Bij de bezoeken die door het bevoegd gezag zijn afgelegd in de laatste drie jaar (2011 t/m heden) zijn geen afwijkingen geconstateerd o.a. ingezien brief van Omgevingsdienst NZkanaalgebied n.a.v. bezoek geen overtredingen geconstateerd; voorgaande bezoek prov. NH was op ingezien brief ook geen overtredingen alleen opmerking dat er enkele koffiebekertjes in de ton met oliehoudend afval zaten. Doeltreffendheid van de corrigerende en preventieve maatregelen zijn beoordeeld d.m.v. projectevaluaties en de directiebeoordeling. Noodsituaties ISO , Voorbereid zijn en reageren op (potentiële) noodsituaties en nemen van adequate acties. Beproefde noodprocedures. ISO , 4.5.3b Afwijkingen en corrigerende en preventieve maatregelen oorzaakonderzoek, onderzoek voorval, beperking gevolgen, voorvallen voorkomen. Procedure voor noodsituaties is vastgelegd in H 6.7 noodsituaties milieu Ingezien ontruimingsplan d.d voor hoofdlocatie Hoofddorp. De organisatie van bedrijfshulpverlening is zodanig ingericht dat effectief optreden in geval van noodsituaties mogelijk is. Keuring van aanwezige noodvoorzieningen (blusmiddelen, EHBO middelen, nooddouches) vindt periodiek plaats. Oefeningen van de bedrijfshulpverlening vinden plaats o.a. werken met de defibrilator (AED) en op is een oefening uitgevoerd samen met de brandweer gem. Hoofddorp. Daarbij is ook gecontroleerd of voldoende bluswater voorhanden is in geval van een calamiteit. J. den Breejen heeft om risico s te voorkomen een eigen bluswatervoorziening op het bedrijfsterrein. De werking en de kwaliteit van de aanwezige blusvoorzieningen voldoen ruimschoots aan de verwachtingen. Audit Rapportversie 01 Pagina 18 van 23

19 Op de bezochte GWW werken is in de keet een alarmkaart aanwezig en dit is bekend bij de aanwezige medewerkers. Verbeteringen ISO , 8.4 Analyse van gegevens klanttevredenheid, producteisen, trends, leveranciers. ISO , 8.5 ontinue verbetering procedures corr/prev, oorzaak, actie, effect, registratie. ISO , 4.5.3c Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Registratie resultaten en evaluatie van effectiviteit. Procedure orrigerende en preventieve maatregelen stroomschema corrigerende en Preventieve maatregelen. Proc. Verbeteringen H 8.5 Binnen de organisatie is duidelijkheid over het verschil tussen corrigerende maatregelen en preventieve maatregelen. Maatregelen n.a.v. afwijkingen worden vastgelegd op afwijkingsformulieren; maatregelen die vanuit eigen initiatief tot verbetering tot stand komen worden vastgelegd in de overlegstructuur. Het beoordelen of doorgevoerde maatregelen inderdaad effectief zijn geweest vindt plaats d.m.v. de overlegstructuur en de directiebeoordeling. De gegevens aangaande procesbeheersing, productconformiteit, klanttevredenheid en leveranciers worden periodiek geanalyseerd tijdens de directiebeoordeling. Evaluatie Algemene systeemeisen ISO , 4.1 Algemene eisen Procesbenadering, interacties, pdcacyclus, uitbesteding. ISO , 4.1 Algemene eisen opzetten, documenteren, implementeren, onderhouden en continu verbeteren mms. Scope definiëren en vastleggen. Het management systeem is opgezet, gedocumenteerd, ingevoerd en onderhouden volgens de gestelde eisen. Door interne controles worden verbeteringen geïnvetariseerd om de doeltreffendheid van het systeem continu te verbeteren. Systeemevaluatie ISO , 5.6 Beoordeling door de directie gepland, inputeisen (7), output doeltreffend, registratie. ISO , 4.6 Beoordeling milieuzorgsysteem door de directie Verslag van de directiebeoordeling bevat minimaal 8 inputeisen. Procedure directiebeoordeling H 5.6 Jaarlijks voert de directie beoordelingen uit op het managementsysteem op geschiktheid en doeltreffendheid. De input voor en de output van deze beoordeling voldoet aan de gestelde eisen. Registratie van de laatste directiebeoordeling d.d aangevuld op is beoordeeld en besproken met de directie. Stand van zaken t.a.v. Doelstellingen actueel en vorige periode terugdringen dieselverbruik, in ,6 % minder verbruikt dan in 2012; acties zijn ingezet om te komen tot verdere bespraring o.a. vernieuwing wagenpark en analyse rijgedrag door chef werkplaats m.b.v. ar ube; terugdringen gas en elektraverbruik; voor Hoofddorp is dit al gerealiseerd door voor de werkplaats te investeren in een extra Vketel en vloerverwarming te gebruiken i.p.v. ruimteverwarming; dit heeft geresulteerd in gasverbruik m3 in 2013 tegen in 2012 (beide jaren vergelijkbaar v.w.b. strengheid winter); bij nieuwbouw van het kantoorpand enkele jaren geleden is al geinvesteerd in aardwarmte (WKO) Audit Rapportversie 01 Pagina 19 van 23

20 milieubeheer op locatie verplicht en praktisch uitvoerbaar, registratie in milieulogboek door de depotbeheerder (Kudelstaart /Nieuwveen) resp. chef werkplaats (Hoofddorp). Noodzaak voor middelen/investeringen nieuwe vrachtwagens, meerdere gemeenten en klanten eisen al euro6 norm; milieubeheer op locatie praktisch uitvoerbaar zonder noemenswaardige extra investeringen orrigerende maatregelen niet nodig de wettelijke eisen worden goed nageleefd en er zijn geen milieuklachten Preventieve maatregelen milieubeheer op locatie Hoofddorp optimaliseren o.a. ton voor oliehoudende poetsdoeken (worden extern gewassen), papiercontainer, plastic folie apart inzamelen, terrein min. 1x per week vegen en spoeien bij droog weer; Effectiviteit van de gevolgde opleidingen directie gaat bekijken of het opleiden van een medewerker tot MVK (Middelbare Veiligheid Kundige) niveau toegevoegde waarde kan hebben Externe audit resultaten niet van toepassing, de toelatingsaudit moet nog worden uitgevoerd; Oordeel van de directie het milieusysteem is praktische uitvoerbaar en biedt voordelen voor de J den Breejen Groep. Audit Rapportversie 01 Pagina 20 van 23

Rapportdatum 15-4-2013. Auditrapport. Lugera & Makler Temps S.R.O. Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije. VCU : 2011/05 Toelating (fase 1+2)

Rapportdatum 15-4-2013. Auditrapport. Lugera & Makler Temps S.R.O. Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije. VCU : 2011/05 Toelating (fase 1+2) Rapportdatum 15-4-2013 Auditrapport Lugera & Makler Temps SRO Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije VU 2011/05 Toelating (fase 1+2) Auditrapport Organisatie Naam Lugera & Makler Temps SRO ontactpersoon

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

Auditrapport. Criteria ZKN Keurmerk. Certificatieonderzoek. Naam: Kliniek Lasik Centrum Plaats: Boxtel en Velp. Rapportdatum: 16 februari 2012

Auditrapport. Criteria ZKN Keurmerk. Certificatieonderzoek. Naam: Kliniek Lasik Centrum Plaats: Boxtel en Velp. Rapportdatum: 16 februari 2012 Rapportdatum: 16 februari 2012 Auditrapport riteria ZKN Keurmerk ertificatieonderzoek Naam: Kliniek Lasik entrum Plaats: Boxtel en Velp Kiwa N.V. ertificatie en Keuringen Zuidwest Nederland Stationspark

Nadere informatie

Managementsysteem. Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1

Managementsysteem. Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1 Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1 document 001 versie 07-01/04/2014 Inhoudsopgave (Tabel) Document 002 Blad 1 van 2 0: Ondersteunende processen Nummer Omschrijving Versie Datum 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014 Handboek ISO 9001 Versie: 2013 2014 Inhoudsopgave 0: Inhoudsopgave Blz. 2 0.1: Directieverklaring Koudetechniek Blz. 4 1: Organisatie 1.1: Hoofdschema Blz. 5 1.2: Organisatieschema Koudetechniek Blz. 5

Nadere informatie

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl RAPPORT Alerimus o Opvolgaudit 1 en fase 1 d.d. 3 en 4 september 2013 Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl Kiwa Auditrapport

Nadere informatie

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Boomverzorging + ISO 9001 15 maart 2012 Pagina 1 Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001 Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Status:

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Auditrapport. : Haagse Beek Organisatieadvies BV. Audit datum/data : 19 december 2013 (fase 1)

Auditrapport. : Haagse Beek Organisatieadvies BV. Audit datum/data : 19 december 2013 (fase 1) TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Versie: 20130207 TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport Organisatie : Haagse Beek Organisatieadvies BV Soort

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD * Versie 1.5 Datum: 24 april 2013

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD * Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD * Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Scope: gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche: KZD * Verantwoorde demontage. KZD ** Verantwoorde

Nadere informatie

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl PROCEDURES ENERGIEZORG MVO Format opgesteld in opdracht van het Productschap MVO door: Hoeks training en advies, ir. C.H. Hoeks A+, ir. R.C.J. Ongenae van commentaar voorzien door: Een werkgroep energiezorg

Nadere informatie

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Scope: gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche: KZD * Verantwoorde demontage. KZD ** Verantwoorde

Nadere informatie

Auditen van Managementsystemen

Auditen van Managementsystemen AMS1 Auditen van Managementsystemen Cursus 1 WWW.IMSITE.EU ing. N.M. van Schie MBA Zuiderweg 28 8393 KT VINKEGA The Netherlands M : +31 (0)6-52638130 T : +31 (0)561-433573 E : info@nemus.nl I : www.nemus.nl

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 1.1. 1.2. 1.3. Managementverklaring... 5 Organisatie... 6 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 7 Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620

Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620 Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620 bij een opslagbedrijf voor gevaarlijke stoffen 30 juni 2006 Inhoudsopgave 1 Doel en achtergrond toelichting

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie

Handhaving: periodieke / preventieve controle Handhaving HPI Provincie Zuid-Holland

Handhaving: periodieke / preventieve controle Handhaving HPI Provincie Zuid-Holland Verslag 0 Datum Project Auteur 02-08-2004 265600 20255812 Onderwerp Draaiboek reinigen bluswatersysteem Locatie Naam Adres Plaatsbepaling Activiteit (sub) Locatiesoort Status Verslag Verslagdatum Rapporteur

Nadere informatie

Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012. Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument

Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012. Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument Tuinaanleg & Tuinonderhoud vastgesteld 12 september 2012 Pagina 1 Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012 Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens Kwaliteitshandboek van Volgens NEN-ISO-9001:2008 Colofon: Dit kwaliteitshandboek is eigendom van: De Betho Scottweg 4 4462 GS Goes. Tel: 0113-233933. Fax: 0113-233444. Dit kwaliteitshandboek is samengesteld

Nadere informatie

Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014

Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014 Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014 Doelstelling De doelen van deze certificeringsregeling zijn het volgende: Het verder professionaliseren van de textielrecyclingbranche; Het optimaliseren

Nadere informatie

Norm TX-Keur (inclusief handleiding) Versie 2

Norm TX-Keur (inclusief handleiding) Versie 2 Norm TX-Keur (inclusief handleiding) Versie 2 1 januari 2007 ALGEMEEN De norm is een standaard voor het borgen van de belangen in de uitvoering van de taxionderneming. Een taxionderneming moet aan de eisen

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie