Auditrapport. Rapportdatum J. den Breejen Handel en Transport B.V. Postbus AD Hoofddorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auditrapport. Rapportdatum 14-5-2014. J. den Breejen Handel en Transport B.V. Postbus 193 2130 AD Hoofddorp"

Transcriptie

1 Rapportdatum Auditrapport J. den Breejen Handel en Transport B.V. Postbus AD Hoofddorp ISO Herevaluatie ISO Toelating Audit Rapportversie 01 Pagina 1 van 23

2 Auditrapport Kiwa Nederland B.V. Organisatie Bedrijfsnaam Sir Winston hurchilllaan 273 Postbus AB RIJSWIJK ontactpersoon W.J. den Breejen Vestigingsadres Postadres Tel Fax Postbus AD Hoofddorp Rijnlanderweg MP Hoofddorp Website Aantal bedrijfslocaties 3 Medewerkers Operationeel Overhead Depot Kudelstaart Mijnsherenweg AS Kudelstaart Tel Fax Depot Nieuwveen Blokland GE Nieuwveen Projecten gelijktijdig n.v.t. Onderzoek Audit type ISO Herevaluatie ISO Toelating Datum , , , , , , Rapportversie 01 Kiwareglement voor Systeemcertificatie 2008 SM certificatiesysteem Milieumanagement systemen volgens ISO (d.d. 07/12/2013) Audit Team Teamleider Auditor(en) Normeisen Reglement(en) Norm(en) Toepassingsgebied(en) Scope/Nace ISO Winning, bewerking en transport van bouwgrondstoffen; weg en waterbouwactiviteiten en bodemsanering. Winning, bewerking en transport van bouwgrondstoffen; weg en waterbouwactiviteiten en bodemsanering. 2, 28, 31 ISO ertificaatnr. 2, 28, 31 Samenvatting Auditteam Normuitsluitingen Auditplan De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen. Normuitsluitingen zijn voldoende onderbouwd. Het auditplan is ter afstemming op 19/02/2014 per mail naar de klant verzonden en door de klant akkoord bevonden. Het auditplan in dit rapport is zonodig aangepast aan de werkelijk uitgevoerde audit. Audit Rapportversie 01 Pagina 2 van 23

3 Handboek, procedures De systeemdocumentatie is vastgesteld in het KAMhandboek d.d orrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit zijn effectief doorgevoerd. Het systeem functioneert effectief (beleid, doelstellingen, review en acties) Het gebruik van logo's, pictogrammen, certificaat is conform het reglement. De klachtenprocedure functioneert effectief. Het bedrijf wordt t.a.v. het beheer/onderhoud van hun zorgsysteem extern geadviseerd door J. Bos van Bos Milieuadvies. Acties uit vorige audit Effectiviteit systeem Logo's / pictogrammen Klachten Adviseur NVT Bevindingen (definitie) onform Voldoet aan de normeis. Info eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder doorontwikkeld worden. T Tekortkoming Na afloop van de audit is/zijn er 0 tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. (niet mogelijk bij VA certificatie) Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatieeis. Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen. De implementatie van de corrigerende maatregelen wordt beoordeeld tijdens de volgende audit. KT Kritische Tekortkoming Na afloop van de audit is/zijn er 0 kritische tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. Het managementsysteem voldoet niet aan de certifcatieeis. Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen inclusief de implementatie en effectiviteit moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen. Doorgaans is hiervoor een extra audit noodzakelijk. Vervolgafspraken ISO 9001 ISO Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) tijdens de volgende audit op juni 2014 Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) tijdens de volgende audit op april 2015 Beoordeling corrigerende maatregelen Beoordelingsresultaat ISO N.V.T. ertificatieadvies Het auditteam adviseert Kiwa tot ISO uitgifte van het certificaat. Op basis van dit advies zal en intern binnen Kiwa een onafhankelijke review op het auditrapport plaatsvinden. U kunt binnen 4 weken een definitieve beslissing verwachten. Evt. bijzonderheden Voor ISO is sprake van een toelatingsaudit; voor ISO 9001 betreft het een hercertificatie/overname audit. Op is er een volledig fase 1 onderzoek uitgevoerd voor ISO en een beperkt fase 1 onderzoek (alleen documentatie) voor ISO Op 283 is aanvullende informatie beoordeeld, waarna fase 1 kon worden afgesloten (0,5 dag). Hierna is op 313, 14 en een fase 2 onderzoek uitgevoerd voor ISO In juni 2014 zal een gecombineerde ISO 9001 (fase 2) en VA audit uitgevoerd worden waarbij gebruik gemaakt zal worden van de informatie van de 14001/9001 fase 1 audit en de relevante waarnemingen van de fase 2 audit. Verloop van het auditproces Beoordeling auditresultaten voorafgaande drie jaar N.V.T. voor ISO (toelatingsaudit). Wijzigingen in de organisatie >> Voorafgaand aan het onderzoek zijn er geen organisatiewijzigingen bekend. Wijzigingen in de norm Audit Rapportversie 01 Pagina 3 van 23

4 >> Er zijn geen normwijzigingen. Wijzigingen van omstandigheden / in wetgeving >> Er zijn geen relevantie wijzigingen in omstandigheden/wetgeving. Bedrijfsgegevens Overeenkomt op basis van offerte d.d. 19/09/2013 getekend door W.J. den Breejen d.d alculatie d.d. 18/09/2013 De overeenkomst en calculatie zijn beide nog actueel. Beschrijving organisatie >> Het managementsysteem is van toepassing op (holding) en de volgende werkmaatschappijen (100 % dochterondernemingen) >> Binnen het bedrijf wordt niet in ploegendienst/shifts gewerkt. Afhankelijkvan werkplanning en weersomstandigheden kan we wel gewerkt worden met verlengde bedrijfstijd. Vooraf ontvangen gegevens >> Voorafgaand aan het onderzoek zijn geen documenten ontvangen. >> Er is één overkoepelend en geïntegreerd managementsysteem. Vooronderzoek (fase 1) Op grond van bovenstaande heeft er een compleet vooronderzoek (fase 1) bij het bedrijf plaatsgevonden (zie auditplanning). De resultaten zijn verwerkt in de auditmatrix. Na afloop van het vooronderzoek (fase1) zijn er drie aandachtsgebieden aan het bedrijf gerapporteerd waarbij is aangegeven dat deze gedurende fase 2 tot tekortkomingen kunnen leiden. De gerapporteerde aandachtsgebieden zijn controle van de naleving wettelijke eisen voor de vaste locatie Hoofddorp en de depots Kudelstaart en Nieuwveen uitvoering directiebeoordeling t.o.v. normeisen ISO (wel concept ingezien tijdens fase 1) uitvoering leveranciersbeoordeling m.b.t. milieuaspecten >> Omdat er ten aanzien van de directiebeoordeling alleen beperkte aandachtsgebieden zijn gerapporteerd en t.a.v. de interne audits geen, was het wel mogelijk om één maand na fase 1 over te gaan naar fase 2. Overgang vooronderzoek (fase 1) naar implementatieonderzoek (fase 2) >> De corrigerende maatregelen naar aanleiding van de gerapporteerde aandachtsgebieden zijn vooraf op 25 maart opgestuurd naar Kiwa en tevens besproken op 28 maart 2014 met de directievertegenwoordiger van het bedrijf. Op grond van de beoordeling van de ontvangen corrigerende maatregelen heeft Kiwa de conclusie getrokken dat kan worden aangevangen met het implementatieonderzoek (fase 2). Planning implementatieonderzoek (fase 2) >> Afhankelijk van de uitkomst van het vooronderzoek (fase 1) is de planning voor het implementatieonderzoek (fase 2) wel aangepast. >> In de planning is rekening gehouden met een steekproef over de verschillende bedrijfsonderdelen en processen. De steekproef kan als volgt worden toegelicht De beide depots Kudelstaart en Nieuwveen zijn bezocht, omdat ondanks bepaalde overeenkomsten er sprake is van unieke kenmerken nl. Kudelstaart ontvangst licht verontreinigde grond op vloeistofdichte vloer en Nieuwveen samenstelling grondproducten conform RAG. Twee projecten zijn bezocht waar grond wordt ontgraven, bewerkt en afgevoerd; hierbij is zowel de GWWtak van het bedrijf actief als de handel en transport tak; geselecteerd zijn projecten AO A'dam /Duivendrecht en Uithoorn N201 mitigerendemaatregelen (natuurcompensatie). Op 2 mei zijn op kantoor Hoofddorp de leveranciersbeoordeling doorgenomen alsmede restpunten met name registratie training en opleiding m.b.t. milieubewustzijn personeel. Hierna is de audit afgesloten met het eindgesprek De centrale organisatie is geaudit. De beide vestigingen zijn bezocht waarbij het aantal bezochte vestigingen voldoet aan de calculatie. De omvang en frequentie van de beoordeling van de nevenvestigingen is afhankelijk geweest van de risico s en activiteiten. >> De toepassing van het multisiteprincipe is mogelijk vanwege De activiteiten op de vestigingen vallen binnen het eenzelfde basisproces cq EA(deel)code; De centrale organisatie heeft (juridische) zeggenschap en controle over betreffende vestigingen; De aanwezigheid van een centraal of hoofdkantoor; Er is een gemeenschappelijk managementsysteem; Er is middels interne audits continu toezicht op de vestigingen; De nevenvestigingen moeten corrigerende maatregelen vanuit het hoofdkantoor doorvoeren; Audit Rapportversie 01 Pagina 4 van 23

5 Er is een centrale managementreview; Alle vestigingen zijn onderdeel van het auditprogramma en zijn minimaal eenmalig intern geaudit; De gehele organisatie voldoet aan de te getoetste eisen. >> De klant is er (in verband met het multisiteprincipe) op gewezen dat op een vestiging geconstateerde tekortkomingen consequenties hebben voor het gehele certificaat, incl. alle vestigingen. Bij de oplossing van geconstateerde tekortkomingen dienen alle relevante vestigingen in ogenschouw genomen te worden. De omvang van de ISO 14001audit is in totaal 5,0 auditdag op het bedrijf en de projecten geweest, waarvan 1,5 dag fase 1 gevolgd door 2,5 dag fase 2 en 1,0 dag voorbereiding (1,5 uur) en rapportage (6,5 uur). Dit is in overeenstemming met de tijdsbesteding in de overeenkomst (5,0 dag). Waar normeisen van ISO 9001 overlappen met die van ISO zijn die meegenomen bijv. Documentenbeheer. Waar bepaalde normeisen ISO 9001 slechts gedeeltelijk beoordeeld konden worden is als toetsingsresultaat "niet beoordeeld" vermeld. Teamleider Kiwa Naam Datum Handtekening Review en certificatiebeslissing Kiwa (voor intern gebruik Kiwa) Naam Datum Handtekening Dit rapport heeft de volgende bijlagen Auditmatrix 0 rapportblad(en) AuditPlan OngevallenStatistiek Auditplan volgende audit Los bijgevoegde documenten Audit Rapportversie 01 Pagina 5 van 23

6 Auditprogramma, komende 3 jaar Postbus AD Hoofddorp ISO 9001 ISO Herevaluatie Toelating Specifieke aandacht scope A2* ISO 9001 ISO regulier na ca. 10 maanden Specifieke aandacht scope A3* ISO 9001 ISO regulier na ca. 22 maanden Specifieke aandacht scope A4* ISO 9001 ISO regulier na ca. 34 maanden Specifieke aandacht scope Directie /verkoop /PL /werkvb /werkplaats Systeem + min. 2 projecten + handel Directie /verkoop /PL /werkvb /werkplaats Systeem + min. 1 projecten + handel Depot Kudelstaar t Mijnsheren weg AS Kudelstaar t Depot Nieuwveen Blokland GE Nieuwveen Depotbehe erder Depotbehe erder Opslag en verwerking Opslag en verwerking Depotbehe erder Opslag en verwerking Directie /verkoop /PL /werkvb /werkplaats Systeem + min. 1 projecten + handel Directie /verkoop /PL /werkvb /werkplaats Systeem + min. 2 projecten + handel Depotbehe erder Opslag en verwerking Depotbehe erder Depotbehe erder Opslag en verwerking Opslag en verwerking Audit Rapportversie 01 Pagina 6 van 23

7 Kiwa procesmodel Het Kiwa Progress toetsingsmodel is ontwikkeld voor audits op het gebied van systeemcertificering. Het model is gebaseerd op de managementmodellen van het EFQM (www.efqm.com) en het INK (www.ink.nl). Het stelt de Kiwaauditor in staat om procesmatiger te werken en de normaspecten van diverse normen op overzichtelijke wijze te bundelen via een aantal vaste, herkenbare op de bedrijfsprocessen afgestemde aandachtsgebieden. Met het model kan de auditor flexibel schakelen tussen normdetails en bedrijfsproces. De audit kan hierdoor op een efficientere wijze plaatsvinden en bevat derhalve meer inhoud en toegevoegde waarde. Systeem Managementsysteem Documentenbeheer Medewerkers Personeel management Vakbekwaamheid Klanten Organisatie en Leiderschap Directiebetrokkenheid Organisatie ommunicatie Strategie en Beleid Risico's en wetgeving Beleid en Doelen Procesbeheersing Algemeen Inkoopproces Verkoopproces Ontwerpproces Productieproces Klanttevredenheid Leveranciers Resultaten Procesmeting Interne audits Monitoring op naleving Afwijkingen/incidenten Noodsituaties Verbeteringen Leveranciersbeoordelin g Assetmanagement Middelen Werkomgeving Meetapparatuur Maatschappij Evaluatie Algemene systeemeisen Systeemevaluatie Progress toetsingsmodel Audit Rapportversie 01 Pagina 7 van 23

8 Auditmatrix = onform T = nietkritisch KT = kritisch ISO ISO Info = onform met info KT> = Aangepast T> = Aangepast. Systeem Managementsysteem ISO , Documentatie van het kwaliteitszorgsysteem beleid, doelstellingen, handboek, procedures, registratie. ISO , Kwaliteitshandboek toepassingsgebied, uitsluitingen, interacties processen. ISO , Documentatie van het milieuzorgsysteem beleid, doel en taakstellingen, systeemelementen. Kwaliteitshandboek versie voor de volgende werkmaatschappijnen Het gedocumenteerde managementsysteem voldoet aan de gestelde eisen. In het managementhandboek zijn opgenomen het toepassingsgebied van het managementsysteem, de procedures en de verdere documentatie. De onderlinge samenhang tussen de systeemonderdelen is aantoonbaar.. Voor ISO 9001 is een normuitsluitingen ISO 9001 vastgelegd m.b.t. 7.3 ontwerp en ontwikkeling. Argumentatie is dat het bedrijf standaard producten en diensten aanbiedt, zoals transport, grond, weg en waterbouwwerkzaamheden. Bij de voorbereiding van de audit is de website beoordeeld Tijdens fase 2 is gebleken dat de website een realistisch beeld geeft van de organisatie en activiteiten van het bedrijf. Tevens wordt er informatie gegeven over WKAgegevens, prijslijst, inkoopvoorwaarden, etc. en correcte informatie over de huidige certificering van het bedrijf. Documentenbeheer ISO , Documentbeheer procedure uitgifte, goedkeur, versiebeheer, externe doc's. ISO , Registraties procedure identificatie, opslaan, bewaartermijn. ISO , Beheer van alle milieudocumenten. ISO , Registraties, behaalde resultaten uit het milieumanagementsysteem moeten aantoonbaar zijn registratie. Procedure voor het beheersen van documenten H 4.2 De vrijgave van documenten komt tot uiting door plaatsing op het netwerk door de ITbeheerder, na goedkeuring van de wijziging door de directie. De wijzigingen in documenten zijn kenbaar d.m.v. een andere kleur of arcering voor de laatste wijzigingen. Van de registraties zijn de bewaartermijnen en soort van vernietiging bepaald. Procedure voor het beheersen van registraties H Vastgesteld is dat de opzet en wijzigingen zijn doorgevoerd volgens de daarvoor opgestelde procedure. Op de bezochte werkplekken zijn de relevante documenten in de juiste uitvoering aangetroffen. In de beoordeelde dossiers zijn de juiste registraties aangetroffen (zie verder in rapport).. Audit Rapportversie 01 Pagina 8 van 23

9 Organisatie en Leiderschap Directiebetrokkenheid ISO , 5.1 Betrokkenheid directie klanteisen, wetgeving, beleid, doelen, review, middelen. ISO , 4.4.1a Middelen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor implementeren, beheersen, onderhouden en verbeteren. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld en komen tot uiting in functieomschrijvingen/ procedures/ TBV matrix / anders H 5.5 en Er zijn voldoende middelen (personele middelen, specialistische vaardigeheden en financiële middelen) beschikbaar voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van het (Kwaliteit, Arbo & Milieu) managementsysteem. Dat komt tot uiting door training en instructie personeel m.b.t. milieubewustzijn en kwaliteit; investeringen in materieel (vrachtwagens, kranen, shovels, grondzeven, klein materieel, personenwagens, etc.) en middelen voor ondersteuning kwaliteitssyteem en interne audit o.a. inzet Bos milieuadvies. Uit het vastgelegde beleid, opgestelde doelen, interne communicatie komt de bedoelde betrokkenheid van de directie voldoende tot uiting. Er is wel sprake van relevante wetgeving en hier wordt als volgt mee omgegaan Besluit bodemkwaliteit grond wordt onderzocht voor afgraven en getoetst aan klassen AW /wonen /industrie Regeling aanvulgronden (RAG), toetsing producten hieraan Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit checklist voor de vaste locaties waarin relevante eisen zijn opgenomen incl. PGS 15, 29 en 30, NRB (bodembescherming) etc. Organisatie ISO , TBV's verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedefinieerd en bekend. ISO , Directievertegenwoordiger lid management met voldoende bevoegdheden. ISO , 4.4.1b De directievertegenwoordiger rapporteert aanbevelingen voor verbetering over milieuprestaties aan de directie. Vanuit de 4koppige directie is de heer W.J. den Breejen aangesteld om als directievertegenwoordiger in het kader van het Milieumanagementsysteem rapporteren aan de directie; de heer E den Breejen aangesteld om als directievertegenwoordiger in het kader van het Kwaliteit en veiligheidmanagementsysteem rapporteren aan de directie. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld en komen tot uiting in functieomschrijvingen/ procedures/ TVB matrix/ inzetbaarheidoverzicht. Er is een organisatieschema vastgelegd waarin de juridische structuur tot uitdrukking komt H 1.2. In het organigram H 5.5 komen de onderlinge verbindingen binnen de organisatie tot uiting. ommunicatie ISO , Interne communicatie communicatie klanteisen en doeltreffendheid systeem. ISO , Beslissing tot communicatie over milieuaspecten vastleggen. Wijze waarop gecommuniceerd wordt vastleggen en implementeren. ommunicatieprocedure H Vastgesteld is dat de interne communicatie plaatsvindt tussen de verschillende functies en niveaus volgens de hierover gemaakte afspraken (deelnemers/ frequentie/verslag). MT bijeenkomsten ingezien div. data o.a (besluit tot implementatie ISO 14001) en (beoordeling stand van zaken m.b.t. implmentatie ISO in voorbereiding op fase 1 audit op 28214); kwaliteitsoverleg 2x per jaar Audit Rapportversie 01 Pagina 9 van 23

10 werkoverleg/toolbox met deels milieurelevante onderwerpen, ingezien toolbox 10 bodemsanering en toolbox 39 gevaren van asbest (ook in de grond) die door itvoerders zijn gegeven op werken waar dit relevant was (div. data). startwerkinstructie door planning naar chauffeur bijv * M. Vrieswijk 8x4 BRZS22 en. Zevenhoven 10x4 BVLT17 beiden hele dag omrijden vanaf kraan Wietse naar kraan John; * M. Straathof trailer BZD97 combi Badhoeverbogen rijden vracht AVIbodemas van Australiehavenweg A'dam naar werk Badhoevedorp met uitgebreide instructie o.a. max.vracht, verplichte aanrijroute en vervolgroute na lossen startwerkoverleg bij werk volgens VGMplan of BRL d.d voor bodemsanering locatie De Groendijck te Waarder (kadeverbetering Dubbele Wiericke); bij elke instructie staat mob.nr uitvoerder zodat chauffeur /machinist weet bij wie hij terecht kan voor vragen LMRA geen notulen. Het besluit tot extern communiceren is gedocumenteerd in H de directie maakt (na behalen certificaat) alleen kenbaar dat men beschikt over het ISO certificaat. Verder is vastgelegd dat bij nieuwe gegevens over de milieuaspecten dit gedeeld wordt binnen directieoverleg en werkoverleg zodat een ieder op de hoogte is. Wanneer een en ander leidt tot communicatie naar derden zal dit door de directie verzorgd worden. Strategie en Beleid Risico's en wetgeving ISO , 4.3.1a Milieuaspecten en invloed op de verschillende fasen in de totale keten. ISO , Wettelijke en andere milieueisen Identificeren en toegang hebben, van toepassing op milieuaspecten. Procedure Milieuaspecten H 6.5 vanuit milieucompartimenten zijn aspecten geinventariseerd en gewogen (1= meest belangrijk, 2=gemiddeld, 3=minste belangrijk). Procedure Wettelijke en andere eisen 6.5 waarin de bronnen benoemd zijn van relevante wettelijke eisen. De milieuaspecten zijn gedocumenteerd in milieumatrx, bij het identificeren van de milieuaspecten wordt rekening gehouden met geplande of nieuwe ontwikkelingen, nieuwe of gewijzigde activiteiten, producten en diensten. Actualisatie is geborgd door toetsing actualiteit in de jaarlijkse directiebeoordeling. De van toepassing zijnde wettelijke eisen en andere eisen zijn geïdentificeerd, en gedocumenteerd in milieumatrix en het milieuprogramma. Per m ilieuaspect is aangegeven welke regelgeving van toepassing is. Vaststelling hoe de wettelijke en andere eisen van toepassing zijn op de milieuaspecten is gerealiseerd d.m.v. milieumatrix en het milieuprogramma. Toegang tot deze wettelijke en andere eisen is op de volgende wijze bewerkstelligd intranet, milieumatrix en het milieuprogramma. OPM FASE 1 nog concreter maken wat gedaan moet worden en wie dit doet bv. Jaarlijkse inspectie tankplaats Hoofddorp; periodieke inspectie bezinkput /OBAS op depots Kudelstaart en Nieuwveen. Fase 2 Dit is ingevuld m.b.v. hecklist Activiteitenbesluit Hoofddorp cq. Nieuwveen /hecklist vergunning Kudelstaart; alle drie ingevuld op Depot Kudelstaart in bezit van provinciale milieuverguning afgegeven door prov. NH (kenmerk ); men mag ook ongekeurde grond innemen, opslag op vloeistofdicht gedeelte van het depot en ter plaatse laten keuren. De depotbeheerder houdt een plattegrond bij met alle partijen grond en andere afvalstoffen zoals ongebroken puin en bouwstoffen zoals menggranulaat. Tevens houdt de beheerder een logboek bij. In het bestemmingsplan van de gemeente "Kudelstaart 2006" is het terrein vergund voor de activiteiten "aannemingsbedrijf, opslag en werkplaats; tevens productie en opslag boomschors en potgrond, op en overslag van puin en het breken van puin". Kudelstaart ingezien WvOvergunningaanvraag ; deze vergunning is inmiddels vervangen door algemene regels voor lozingen in het Activiteitenbesluit. Project Uithoorn N201 vergunningenregister met hierin o.a. Omgevingsvergunning afgegeven door gemeente Amstelveen ; Ontgrondingsvergunning afgegeven door prov. NoordHolland ; Flora en faunaontheffing afgegeven door Min. EZ op resp Audit Rapportversie 01 Pagina 10 van 23

11 Beleid en Doelen ISO , 5.2 Klantgerichtheid eisen van klanten bepaald, verhogen tevredenheid. ISO , 5.3 Kwaliteitsbeleid continue verbetering, passend, begrepen, beoordeeld. ISO , Kwaliteitsdoelstellingen vanuit beleid, meetbaar (SMART), voor functies/nivo's. ISO , Planning uitvoeren eisen 4.1, doelstellingen invullen, samenhang. ISO , 6.1 Middelen beschikbaar doeltreffendheid systeem en klanttevredenheid verhogen. ISO , 4.2 Milieubeleid Binnen de gedefinieerde scope. ISO , Milieudoelstellingen en taakstellingen (milieuzorgprogramma) meetbaar, gebaseerd op beleid, rekening houdend met wettelijke eisen en milieuaspecten. In het (Kwaliteits, Arbo & Milieu) handboek is een beleidsverklaring d.d van de directie opgenomen. Deze is verklaring is ondertekend door W.J. den Breejen. In dit beleid wordt verwezen naar doelstellingen, die in het milieuprogramma gekoppeld worden aan taakhouders. De organisatie heeft vastgesteld welke middelen nodig zijn t.a.v. invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem. Het beleid wordt kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn d.m.v. de overlegstructuur en een brief bij salarisstrook febr De doel en taakstellingen voor relevante functies en niveaus binnen de organisatie zijn vastgesteld en gedocumenteerd in milieuprogramma. Huidige SMART doelstellingen zijn o.a. 1. Terugdringen dieselverbruik, in 2013 ca liter, door aanschaf aantal nieuwe Euro6 vrachtwagens en zuiniger personenwagens, bevoedering zuiniger rijstijl o.a door kastje en software in vrachtauto. 2. Borgen periodiek inspecteren en legen OBAS op depots, taakhouder terreinchef. 3. Verbetering milieubeheer op locaties o.a. kattengrit en poetsdoeken voor opruimen gemorste olie in werkplaats; aparte inzameling papier op kantoor Hoofddorp en plastic folie werkplaats Hoofddorp. Het beleid wordt/is kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn d.m.v projectoverdracht + startwerkoverleg voor werken met VGMplan of BRL + toolbox indien relevant bijv. Bodemsanering. Ingezien toolbox 10 bodemsanering; toolbox 39 asbest. Klanten Klanttevredenheid ISO , Klanttevredenheid perceptie van klant, methode verkrijgen en gebruiken. Procedure Klanttevredenheid H Den Breejen meet klantentevredenheid middels (jaarlijkse) vergelijking van omzetontwikkeling bij een maatgevend deel van de regelmatige (vaste ) klanten. Uitgangspunt hierbij is, dat de continuïteit van omzet in het klantenbestand bewijs is van de klantentevredenheid. Betreffende gegevens vormen input voor de periodieke MT bijeenkomsten en de jaarlijkse directiebeoordeling. Fase 2 Niet beoordeeld (fase 2 ISO 9001 gepland in juni 2014). Audit Rapportversie 01 Pagina 11 van 23

12 Personeel management Vakbekwaamheid ISO , 6.2 Personeel eisen vaststellen, opleiden, effect beoordelen, registratie. Bewust zijn van bijdrage aan doelen en klanttevredenheid. ISO , Vakbekwaamheid, opleiding en bewustzijn Voor eigen en ingehuurd personeel; registratie gevolgde opleiding/training. Procedure Personeel, bekwaamheid, opleiding/training en bewustzijn H Functieinhoud en eisen zijn bepaald en vastgelegd in functiebeschrijvingen. Van de volgende functies/medewerkers is vastgesteld dat aanwezige ervaring/opleiding voldoen aan de gestelde functie eisen D. van Rooijen, depotbeheerder; K. den Breejen, kraanmachinist. Vakbekwaamheden in relatie met taken en de geidentificeerde milieueffecten op basis geschikte opleiding, training of ervaring zijn vastgesteld in functiebeschrijvingen. Het betreft bijv. Voor chauffeurs de juiste omgang met transportdocumenten, zorgvuldig omgaan met materieel, zuinig rijden etc. De behoeften tot ervaring/opleiding/training zijn geidentificeerd in samenhang met de (belangrijke)milieuaspecten, hieraan wordt d.m.v. een actueel opleidingsplan invulling gegeven, het betreft training zuinig rijden gegeven aan alle vaste vrachtwagen chauffeurs. Geverifieerd certificaten afgegeven aan 39 chauffeursdoor Volvo Truck Training, T. Vreugdenhil voor o.a. P.G. van de Aar (6114), T.J.M. Hoogkamer (14114), J.H.G. Keuter (15114), W.E. Spreeuw (27114)o.a. XXXXX Tijdens en na gevolgde opleidingen wordt ook de doeltreffendheid van de opleiding bepaald; voor zuinig rijden geberut dit door het volgen van het brandstofverbruik per vrachtauto en de onderhoudskosten; dit gebeurt door de chef werkplaats te Hoofddorp. Registraties daarvan zijn aangezien, zie ook cluster "Assetmanagement". Assetmanagement Middelen ISO , 6.3 Infrastructuur gebouwen, machines, IT, transport, communicatie. ISO , 4.4.6b Beheersing van werkzaamheden onderhoud en beheer van materieel. H 6.3 Den Breejen hanteet voor te gebruiken materiaal en materieel minimaal kwaliteitseisen die voldoen aan wettelijke normen en eisen (zie ook 7.4 inkoopcriteria). In gebruik zijnde materieel en apparatuur wordt jaarlijks gekeurd (en voorzien van keurmerk) als borging voor veiligheid en milieu. Van deze keuringen wordt registratie gevoerd, ingezien o.a. depot Kudelstaart brandblussers Intertraining gekeurd tot maart 2015; shovel L120F BMWT gekeurd tot jan depot Nieuwveen brandblussers Intertraining gekeurd tot maart 2015; Sciosinspectie ruimteverwarming Mark Fohn MG 2011 nom.vermogen 166 kw uitgevoerd door Mark volgende inspectie voor (freq. 1x per 4 jaar ivm aardgastoestel); Hoofddorp verwarming kantoor d.m.v. WKO; verwarming werkplaats voorheen met ruimteverwarming echter deze is buiten gebruik gesteld en vervangen door vloerverwarming met verhoging capaciteit door plaatsing extra Vketel; nu opgesteld 2x Vketel voor warmwater en vloerverwarming laatste onderhoud door Airco Eating. Voor onderhoud en opslag van materieel en bedrijfsmiddelen worden gebruik, opslag, en onderhoudsregels gehanteerd, zoals voorgeschreven door leveranciers. Veiligheidsbladen van als wettelijk gevaarlijke stoffen aangeduide producten zijn beschikbaar via PISA (www.arbouw.nl ) en voor iedere medewerker inzichtelijk. Bij indiensttreding wordt hierover informatie verstrekt aan a.s. medewerkers alvorens zij uitvoerend werk starten. Audit Rapportversie 01 Pagina 12 van 23

13 Onderhoudsactiviteiten welke samenhangen met de (belangrijke) milieuaspecten worden beoordeeld en zo uitgevoerd dat de daarmee samenhangende nadelige effecten worden beheerst d.m.v. onderhoudsplanning grote beurten 500 en 1000 draaiuren door werkplaats en tussentijds door machinisten zelf milieuprogramma v.w.. Wettelijke eisen zoals periodieke inspectie en ledigen OBAS. De aangetroffen infrastructuur heeft geen negatieve invloed op de productkwaliteit. Vastgesteld d.m.v. rondgang langs hoofdvestiging Hoofddorp, depots Kudelstaart en Nieuwveen; projecten Duivendrecht en N201 Uithoorn. Werkomgeving ISO , 6.4 Werkomgeving geschikt voor eisen product en mens. ISO , 4.4.6c Beheersing van werkzaamheden werkomgeving. Bekendmaking van de van toepassing zijnde procedures en eisen aan leveranciers is geborgd d.m.v. specificaties bij de offerteaanvraag van Den Breejen aan (potentiele) leveranicier bijv. Bijvoegen bestek met eis FShout. De aangetroffen werkomgeving heeft geen negatieve invloed op debeheersing van milieuaspecten noch op de productkwaliteit. Vastgesteld d.m.v. rondgang langs hoofdvestiging Hoofddorp, depots Kudelstaart en Nieuwveen; projecten Duivendrecht en N201 Uithoorn. Meetapparatuur ISO , 7.6 Bewakings/meetapparatuur identificatie, standaard, callback, software, registratie. ISO , 4.5.1a Gebruik van gekalibreerd of geverifieerd monitoring en meetapparatuur (incl. registraties). Procedure meetmiddelen H 7.6 In contracten of interne documenten heeft de organisatie vastgesteld welke metingen met gekalibreerde meetmiddelen /erkende monsternemer /erkend laboratorium uitgevoerd dienen te worden. Een overzicht van beschikbare meetmiddelen is aanwezig. Meetmiddelen zijn geïdentificeerd en meetmiddelen t.b.v. selectieve metingen worden (extern) gekalibreerd. Kalibratieresultaten worden beoordeeld en bij vastgestelde afwijkingen worden acties genomen om de geldigheid van vorige metingen te beoordelen. De volgende kalibratieregistraties zijn hierop ingezien depot Kudelstaart weegbrug Mettler ; Verispect geen afwijkingen; milieurelevante metingen door externe erkende instantie bijv. Afvalwater analyse Waterproef (RvA accred. L 446); inspectie vloeistofdichte voorzieningen ABV Haukes (RvA accred. I 198), brandstofverbruik meting door geijkte meter brandstofleverancier, energieverbruik vaste locaties meting door geijkte meter netbeheerder. Leveranciers Leveranciersbeoordeling ISO , 7.4b Leveranciers/onderaannemers selectie en beoordeling. ISO , 4.4.6d Leveranciersbeoordeling op milieuaspecten en prestatie. Procedure leveranciersselectie/beoordeling H hierin zijn criteria voor inkoop van goederen en diensten vastgelegd incl. inhuur /ZZP. Hiervoor is ook een sztroomschema opgesteld, waarin aangegeven wordt dat potentiele leveranciers geselecteerd worden, die voldoen aan de criteria waarna op grond van prijs/kwaliteit/levertijd een keuze gemaakt wordt. Bij afwijkingen wordt dit vastgelegd volgens H 8.3 en geanalyseerd volgens H 8.4 Indien er geen afwijkingen optreden wordt de leverancier geacht nog steeds te voldoen. Bij de directiebeoordeling wordt de analyse van prestaties van leveranciers besproken en worden zo nodig conclusies en maatregelen vastgelegd. Audit Rapportversie 01 Pagina 13 van 23

14 Voor leveranciers zijn criteria ten aanzien van milieuaspecten opgesteld. De leveranciers ondergaan een selectieprocedure. Tevens worden geselecteerde leveranciers periodiek herbeoordeeld. Een overzicht van deze geselecteerde leveranciers is beschikbaar voor relevante medewerkers. Registratie van selectie en herbeoordeling is ingezien van Van Walraven, PV en wegendoek, ; Beelen, zand en korrel (granulaten), Spaansen, zand, ; Versluys, aanbrengen asfalt, ; Struyk Verwo, betonnen bestratingsmaterialen, ; J. van Ingen, straatwerk, Zwammerdam, aanbrengen asfalt, Projectgebonden inkoop N201 vastgelegd in projectdossier onderaannemers o.a. Gebr. Visscher voor leveren en aanbrengen beplantingen en leveranciers o.a. Joosten Kunststoffen voor leveren duikers en wegendoek; Giverbo voor prefab betonbruggen. Tijdens projectbezoek gesproken met E. Visscher deze was met drie collega's bezig met het planten van riet in de nieuwe waterstroom; aanvoer door big bag met rietplanten vanaf de ventweg van de nieuwe N201 in het water te laten zakken en dan met handkracht naar de juiste plaats te brengen. Er worden ca rietplanten gepoot in dit natuurcompensatieproject. Procesbeheersing Algemeen ISO , 7.1 Planning productrealisatie doelen/eisen product, documenten, keuren, registratie. ISO , 4.4.6a Schriftelijke procedure voor de beheersing van de werkzaamheden. Procedure om situaties te beheersen waar het ontbreken van deze procedure(s) kan leiden tot afwijkingen van het milieubeleid, de milieudoelstellingen en taakstellingen is vastgelegd in toekenning van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bijv. Depotbeheerders voor Kudelstaart en Nieuwveen, Uitvoerder en voorman voor GWWwerken, Planning voor chauffeurs bestek en/of contract /VGMplan (GWWwerken) Ingezien zijn de volgende voorbeelden van beheersing van situaties depotbeheer Kudelstaart depotbeheer Nieuwveen beheer vaste locatie waarbij met name aandacht besteed is aan de werkplaats met bijbehorende was en tanksplaats; GWWwerk ontvening AO te Duivendrecht; aanvoer industriegrond en profilering volgens contract met opdrachtgever GWWwerk Uithoorn N201 mitigerende maatregelen, waarbij klei afgegraven wordt (gewonnen) en natuur aangelegd wordt volgens bestek van Provincie NH planning chauffeurs met klant en opdrachtspecifieke instructies uitvoering bodemsanering a.h.v. projectdossier A4West 1e fase Hoofddorp, omdat er geenbodemsanering project in uitvoering was ten tijde van de audit. GWWwerk ontvening AO te Duivendrecht er wordt op de Amsterdam Old golf ourse in totaal ton veen afgegraven en ton industriegrond aangevoerd; doel is verbetering van de waterhuishouding door nietveengrond aan te voeren en het terrein plaatselijk op te hogen met 1 a 2 meter volgens een door opdrachtgever vastgesteld profiel. De veengrond wordt eerst naar depot gebracht nabij station Duivendrecht en daar opgedraaid door kraan met lange giek zodat het iets ontwaterd en steekvast wordt, geschikt voor transport. Gesproken met G. Verkleij machinist kraan met lange giek, M. Steur machinist mobiele kraan en M. Steur machinist rupskraan; noodinstructie en alarmkaart aanwezig in keet en inhoud bekend. GWWwerk Uithoorn N201 mitigerende maatregelen i.v.m. aanleg nieuwe N201 project Er werd kleigond afgegraven en omgereden naar depot op ca. 200 meter afstand waar het tijdelijk opgeslagen wordt in afwachting van verkoop als dijkenklei. De klei is al insitu gekeurd en geschikt bevonden als dijkenklei. Gesproken met machinisten en chauffeurs en met E. Visscher onderaannemer die rietplanten levert en plant, in totaal ca stuks. Audit Rapportversie 01 Pagina 14 van 23

15 Projectleider J. den Breejen is bekend met relevante bepalingen flora en faunawet men heeft van 3103 tot 3004 een aantal soten drooggezet zodat watervogels hier net zij gaan broeden en met op die plaatsen kleigrond kon afgraven volgens plan. Tijdens de audit waargenomen dat in de nieuw aangeegde waterstroom al de nodige meerkoeten een verblijf en fourageerplaats gevonden hebben. Planning chauffeurs o.a. BZBD97 M. Straathof naar ombinatie Badhoeverbogen laden AVIbodemas bij AVIWest Amsterdam met uitgebreide klantspecifieke instructie zowel voor laden bij AVIWest als voor het lossen op het werk onder toezicht van KWS. Rijroute is voorgeschreven. Instructie voor BRZS22 M. Vrieswijk op eigen project Uithoorn N201 mobiele nr uitvoerder en instructie hele dag klei omrijden van Wietse (= machinist die ontgraaft) naar John (= machinist die kleidepot opbouwt). Uitvoering bodemsanering beoordeeld a.h.v. projectdossiers en auditrapport SGS Intron ertificatie t.o.v. normeisen BRL 7000; ingezien rapport cert. UB041/4. De volgende zaken zijn vooraf aan de sanering aanwezig Plan van aanpak projectgebied A4west 1e fase te Hoofddorp opgesteld door TerraScan BV d.d. november Melding Asbest Goedkeuring door de provincie NoordHolland met kenmerk / d.d. 11 april Bodemonderzoek opgesteld door TerraScan BV met kenmerk T d.d. september Melding start sanering naar bevoegd gezag en SGS Intron ertificatie. Er is een grondboekhouding aanwezig in het logboek en in het transport managementsysteem Transpas; transport en wegingsbonnen zijn in het projectdossier aanwezig. Grond afgevoerd naar Sortiva te Middenmeer, afvalstroomnummer ; totale afvoer 573,92 ton Grond afgevoerd naar Vink te Barneveld, afvalstroomnummer 05Z ; totale afvoer 143,34 ton Er is zand aangevoerd op de locatie, totale aanvoer zand 428 m3; certificaten van het zand zijn aanwezig. Het werken volgens binnen het Kwaliteits en milieumanagementsysteem gemaakte afspraken (procedures, werkinstructies etc.) zorgt voor een juiste planning om de milieuaspecten te beheersen, te voldoen aan relevante milieuwet en regelgeving en aan de afspraken met de klant te voldoen. Inkoopproces ISO , 7.4a Inkoop schriftelijke procedure, inkoopspecificatie, keuren, registratie. ISO , 4.4.6e Inkoop Schriftelijke procedure voor de beheersing van de werkzaamheden. Procedure Inkoop H 7.3 Inkoop vindt plaats m.b.v. fax/ /internet n.a.v. aangegeven behoefte vanuit de organisatie. Bestellingen van kritische producten/diensten vinden bij geselecteerde leveranciers plaats. Goederen ondergaan bij ontvangst een ingangscontrole waarvan registratie plaatsvindt d.m.v. pakbon en/of factuur; afwijkingn worden genoteerd en gecommuniceerd naar leverancier en intern naar administratie. Milieuaspecten van goederen en diensten zijn beoordeeld bijv. Euroklasse vrachtwagens. Bij de leveranciersbeoordeling zijn milieuaspecten meegenomen bij de beoordelingscriteria; zo zijn een aantal leveranciers in bezit van het ISO certificaat, dit zijn. Beelen, zand en korrel (granulaten), beoordeeld Struyk Verwo, betonnen bestratingsmaterialen, beoordeeld Verkoopproces ISO , 7.2 Processen i.v.m. klant klanteisen, wetgeving, beoordelen, registratie. Procedure Verkoop vastgelegd in stroomschema "Productieproces acquisitie, offerte en aanbesteding". Naar aanleiding van telefonische of schriftelijke aanvragen van klanten of van de eigen buitendienst worden offertes of opdrachtbevestigingen opgesteld, dan wel ingeschreven op een aanbesteding. Bedrijfsbureau beoordeelt aanvragen en brengt offerte uit na overleg met directie, waarbij men bij onderhandse aanvragen voor kleine werken wel bevoegd is zelfstandig een offerte uit te brengen. Bij aaabesteding altijd overleg met directie en ondertekening inschrijving door directie. Project N201 Uithoorn plan van aanpak incl. bijlagen met hierin beschreven hoe J. den Breejen het werk ging overnemen van de failliete aannemer Van den Heuvel die het werk aangenomen had en voor een klein deel al uitgevoerd met J. den Breejen als onderaannemer. Het betreft een UAV/G contract met de provincie NoordHolland als opdrachtgever. De voorgestelde datum van oplevering is Doel project is realiseren Audit Rapportversie 01 Pagina 15 van 23

16 natuurcompensatie i.v.m. aanleg van nieuwe N201 rond Uithoorn, waarbij tevens recreatievoorzieningen zijn opgenomen. Projectorganisatie is beschreven, evenals onderaannemers (o.a. Gebr. Visscher voor leveren en aanbrengen beplantingen) en leveranciers (Joosten Kunststoffen voor leveren duikers en wegendoek; Giverbo voor prefab betonbruggen). Getoond opdrachtbevestiging prov. NH verstuurd door dhr. J.J. Yntema. Procedure Klachten en Afwijkingen vasgelegd in stroomschema. De afgelopen periode zijn er geen klachten van klanten geweest, noch van belnghebbenden of van de overheid. In de volgende registratie is vastgesteld dat over afwijkingen communicatie met de opdrachtrgever /balanghebbenden plaatsvindt contract N201 Uithoorn gevraagd voor wandelpad 2 m breed onderconstructie zand 4 m breed; dit is overgedimensioneerd door J. den Breejen voorgesteld zand ook 2 m breed aan te leggen; beoordeling door prov. NH (vertraagd vanwege faillisement Van den Heuvel) resultaat niet akkoord; op opnieuw voorstel ingediend door J. den Breejen met onderbaan zand breed 2,5 m; dit laatste is akkoord bevonden door prov. NH. Ontwerpproces ISO , 7.3 Ontwerp en ontwikkeling planning ontwerpstappen, TBV's, input, output, beoordelen, verificatie, validatie, wijzigingen, registratie. NVT Ontwerp en ontwikkeling is in H 1.2 uitgeslten van het toepassingsgebied van het certificaat. Productieproces ISO , Productie/ dienstverlening productinfo, instructies, uitrusting, bewaken, meten. ISO , Geldig verklaren processen bijzondere processen, eisen, personeel, keuren, registratie. ISO , Overige eisen identificatie, eigendom klant, instandhouding product. Er zijn stroomschema's opgesteld voor primaire processen o.a. transport grond (ook geldig voor andere bouwstoffen zoals granulaten) bodemsanering primair productieproces werkvoorbereiding en uitvoering (voor GWWwerken). Voor aantal processen is een apart handboek opgesteld nl. grond samenvoegen BRL en 4 grond reinigen of immobliseren komt aparte beschrijving voor die medio 2014 beoordeeld zal worden t.b.v. productcertificering. Procedure afwijking/incidenten, corrigerende maatregelen en preventieve maatregelen H 8.3 en H 6.7 noodsituaties milieu. Fase 2 De uitvoering wordt beheerst d.m.v. procedures, werkinstructies, controleprotocollen, werkoverleg. Voor een juiste uitvoering zijn geschikte middelen aanwezig zoals materieel (rupskranen, mobile kranen, shovels, vrachtwagens, grondzeven, etc.), meetmiddelen (weegbrug Kudelstaart en Nieuwveen; lasers voor uitzetten XY en Zcoordinaten op GWWwerken). Audit Rapportversie 01 Pagina 16 van 23

17 Resultaten Procesmeting ISO , 8.1 Algemeen producteisen, systeemeisen, continue verbetering. ISO , Bewaking en meting van processen methoden vaststellen, registraties. ISO , Bewaking, meting en vrijgave van producten methoden, bevoegdheden, registratie vrijgave. ISO , Monitoring en metingen van de belangrijkste werkzaamheden ter beheersing van de milieuaspecten in relatie met milieudoel en taakstellingen. Het werken volgens binnen het managementsysteem gemaakte afspraken (procedures, werkinstructies etc.) zorgt voor een juiste proces en productbewaking om aan de afspraken met de klant te voldoen. Het gaat in veel gevallen om concrete producten en diensten bijv. ontgraven en afvoeren X kuub grond uit bouwput leveren Y kuub zand, granulaat, aanvulgrond of andere bouwstoffen Bij meer complexe leveringen wordt e.e.a. vastgelegd in een contract bijv UAV/Gcontract. Procedure monitoring en meting voor het regelmatig monitoren en meten van de belangrijkste kenmerken van haar werkzaamheden die belangrijke milieueffecten kunnen hebben Depot Kudelstaart verklaring vloeistofdichte voorzieningen rapport d.d ABV Haukes (RvA accred. I 198) voor 1500 m2, deel van het depot. Bedrijfsinterne inspectie uitgevoerd door R. Remerink ; door W. de Breejen bij beide inspecties geen gebreken vastgesteld. Kudelstaart afvalwaterlozing bemonsterd door Waternet, rapport Waterproef onopgeloste bestanddelen 14 mg/l min.olie <0,25 mg/l en ZV 51 mg/l voldoet aan eisen Activiteitenbesluit. Kudelstaart IB 3,0 m3 voor diesel geplaatst op vloeistofdichte deel van de vloer; IB voorzien van Kiwakeur VLG/ADR gekeurd H. Visser Kiwa tankreg. SPT K3 KK. Depot Nieuwveen IB 3,0 m3 voor diesel geplaatst op vloeistofdichte deel van de vloer; IB voorzien van Kiwakeur VLG/ADR H. Visser Kiwa tankreg. SPT K3 KK; mobiele tank in werkplaats gekeurd geldig tot ; bovengrondse tank 20 m3 met tankcertificaat en installatiecertificaat conform BRLK903/8 reg.nr Hoofdvestiging Hoofddorp, was en tankplaats verklaring vloeistofdichte voorzieningen rapport d.d ontrall (RvA accred. I 129) voor 192 m2,. Bedrijfsinterne inspectie uitgevoerd door R. Remerink en ; bemerking herstel nodig deel kitnaden, offerte DSA voor herstel , dit is inmiddels uitgevoerd. Hoofddorp, legen en inspecteren Obas door Teeuwissen 23114; afvoer oliefilters door Sita ; afvoer afgewerkte olie door Groenendaal 3500 kg op ; afvoer oude accu's 948 kg door Van Peperzeel 19913; brief Vaco dat voor oude vachtwagenbanden geen afvalstroomnummer meer van toepassing is (bij banden zonder velg), bij personenwagens ook niet omdat er een verwijderingsbijdrage betaald wordt bij aanschaf, ook deze banden kunnen kosteloos worden ingeleverd mits zonder velg. Hoofddorp monitoring brandstofverbruik door chef werkplaats, totaal verbruik in 2012 was liter diesel, dit is in 2013 al iets gedaald; afgelopen jaar is geinvesteerd in volgen van het rijgedrag met het Trible Fleet managementsysteem o.a. "toestel rapport" m.b.v. gegevens verzameld door de ar ube die online het rijgedrag meet o.a. intensiteit en frequentie remmen en optrekken. Documenteren van informatie ten aanzien van het monitoren van prestaties, de van toepassing zijnde beheersingsmaatregelen voor werkzaamheden en de naleving van de milieudoelstellingen en taakstellingen van de organisatie is vastgelegd in milieulogboek voor de depots; checklisten centrale registratie (directieverteg.); brandstofverbruik en onderhoudskosten chef werkplaats; andere gegevens door administratie onder verantwoordelijkheid van directievertegenwoordiger bijv. Energieverbruik vaste locaties. Interne audits ISO , Interne audits procedure, programma, auditors, objectiviteit, registraties, acties. ISO , Milieuzorgsysteemaudits. Audit Rapportversie 01 Pagina 17 van 23

18 Procedure Interne audit H Interne audits worden planmatig uitgevoerd door daarvoor aangestelde medewerkers die onafhankelijk zijn t.a.v. het te auditten onderwerp. Ingezien de actuele auditjaarplanning. N.a.v. auditresultaten worden er indien noodzakelijk maatregelen doorgevoerd door het verantwoordelijke management. In de volgende auditregistratie is vastgesteld dat alle gestelde eisen voldoende aanwezig zijn. heck Monitoring op naleving ISO , De organisatie zèlf evalueert periodiek de naleving van van toepassing zijnde wetgeving èn andere regelgeving die de organisatie onderschrijft. Procedure beoordeling van naleving H De volgende registraties van de resultaten van de periodieke beoordelingen zijn ingezien hecklist Activiteitenbesluit Hoofddorp cq. Nieuwveen /hecklist vergunning Kudelstaart; alle drie ingevuld op Afwijkingen/incidenten ISO , 8.3 Afwijkende producten procedure, maatregelen, vrijgave, registratie. ISO , 4.5.3a Afwijkingen en corrigerende en preventieve maatregelen. Identificatie, correctie. Procedure afwijking/incidenten, corrigerende maatregelen en preventieve maatregelen H 8.3 en H 6.7 noodsituaties milieu. De volgende registraties betreffende afwijkingen/incidenten incl. genomen corrigerende en preventieve maatregelen zijn ingezien contract N201 Uithoorn gevraagd voor wandelpad 2 m breed onderconstructie zand 4 m breed; dit is overgedimensioneerd door J. den Breejen voorgesteld zand ook 2 m breed aan te leggen; beoordeling door prov. NH (vertraagd vanwege faillisement Van den Heuvel) resultaat niet akkoord; op opnieuw voorstel ingediend door J. den Breejen met onderbaan zand breed 2,5 m; dit laatste is akkoord bevonden door prov. NH. Bij de bezoeken die door het bevoegd gezag zijn afgelegd in de laatste drie jaar (2011 t/m heden) zijn geen afwijkingen geconstateerd o.a. ingezien brief van Omgevingsdienst NZkanaalgebied n.a.v. bezoek geen overtredingen geconstateerd; voorgaande bezoek prov. NH was op ingezien brief ook geen overtredingen alleen opmerking dat er enkele koffiebekertjes in de ton met oliehoudend afval zaten. Doeltreffendheid van de corrigerende en preventieve maatregelen zijn beoordeeld d.m.v. projectevaluaties en de directiebeoordeling. Noodsituaties ISO , Voorbereid zijn en reageren op (potentiële) noodsituaties en nemen van adequate acties. Beproefde noodprocedures. ISO , 4.5.3b Afwijkingen en corrigerende en preventieve maatregelen oorzaakonderzoek, onderzoek voorval, beperking gevolgen, voorvallen voorkomen. Procedure voor noodsituaties is vastgelegd in H 6.7 noodsituaties milieu Ingezien ontruimingsplan d.d voor hoofdlocatie Hoofddorp. De organisatie van bedrijfshulpverlening is zodanig ingericht dat effectief optreden in geval van noodsituaties mogelijk is. Keuring van aanwezige noodvoorzieningen (blusmiddelen, EHBO middelen, nooddouches) vindt periodiek plaats. Oefeningen van de bedrijfshulpverlening vinden plaats o.a. werken met de defibrilator (AED) en op is een oefening uitgevoerd samen met de brandweer gem. Hoofddorp. Daarbij is ook gecontroleerd of voldoende bluswater voorhanden is in geval van een calamiteit. J. den Breejen heeft om risico s te voorkomen een eigen bluswatervoorziening op het bedrijfsterrein. De werking en de kwaliteit van de aanwezige blusvoorzieningen voldoen ruimschoots aan de verwachtingen. Audit Rapportversie 01 Pagina 18 van 23

19 Op de bezochte GWW werken is in de keet een alarmkaart aanwezig en dit is bekend bij de aanwezige medewerkers. Verbeteringen ISO , 8.4 Analyse van gegevens klanttevredenheid, producteisen, trends, leveranciers. ISO , 8.5 ontinue verbetering procedures corr/prev, oorzaak, actie, effect, registratie. ISO , 4.5.3c Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Registratie resultaten en evaluatie van effectiviteit. Procedure orrigerende en preventieve maatregelen stroomschema corrigerende en Preventieve maatregelen. Proc. Verbeteringen H 8.5 Binnen de organisatie is duidelijkheid over het verschil tussen corrigerende maatregelen en preventieve maatregelen. Maatregelen n.a.v. afwijkingen worden vastgelegd op afwijkingsformulieren; maatregelen die vanuit eigen initiatief tot verbetering tot stand komen worden vastgelegd in de overlegstructuur. Het beoordelen of doorgevoerde maatregelen inderdaad effectief zijn geweest vindt plaats d.m.v. de overlegstructuur en de directiebeoordeling. De gegevens aangaande procesbeheersing, productconformiteit, klanttevredenheid en leveranciers worden periodiek geanalyseerd tijdens de directiebeoordeling. Evaluatie Algemene systeemeisen ISO , 4.1 Algemene eisen Procesbenadering, interacties, pdcacyclus, uitbesteding. ISO , 4.1 Algemene eisen opzetten, documenteren, implementeren, onderhouden en continu verbeteren mms. Scope definiëren en vastleggen. Het management systeem is opgezet, gedocumenteerd, ingevoerd en onderhouden volgens de gestelde eisen. Door interne controles worden verbeteringen geïnvetariseerd om de doeltreffendheid van het systeem continu te verbeteren. Systeemevaluatie ISO , 5.6 Beoordeling door de directie gepland, inputeisen (7), output doeltreffend, registratie. ISO , 4.6 Beoordeling milieuzorgsysteem door de directie Verslag van de directiebeoordeling bevat minimaal 8 inputeisen. Procedure directiebeoordeling H 5.6 Jaarlijks voert de directie beoordelingen uit op het managementsysteem op geschiktheid en doeltreffendheid. De input voor en de output van deze beoordeling voldoet aan de gestelde eisen. Registratie van de laatste directiebeoordeling d.d aangevuld op is beoordeeld en besproken met de directie. Stand van zaken t.a.v. Doelstellingen actueel en vorige periode terugdringen dieselverbruik, in ,6 % minder verbruikt dan in 2012; acties zijn ingezet om te komen tot verdere bespraring o.a. vernieuwing wagenpark en analyse rijgedrag door chef werkplaats m.b.v. ar ube; terugdringen gas en elektraverbruik; voor Hoofddorp is dit al gerealiseerd door voor de werkplaats te investeren in een extra Vketel en vloerverwarming te gebruiken i.p.v. ruimteverwarming; dit heeft geresulteerd in gasverbruik m3 in 2013 tegen in 2012 (beide jaren vergelijkbaar v.w.b. strengheid winter); bij nieuwbouw van het kantoorpand enkele jaren geleden is al geinvesteerd in aardwarmte (WKO) Audit Rapportversie 01 Pagina 19 van 23

20 milieubeheer op locatie verplicht en praktisch uitvoerbaar, registratie in milieulogboek door de depotbeheerder (Kudelstaart /Nieuwveen) resp. chef werkplaats (Hoofddorp). Noodzaak voor middelen/investeringen nieuwe vrachtwagens, meerdere gemeenten en klanten eisen al euro6 norm; milieubeheer op locatie praktisch uitvoerbaar zonder noemenswaardige extra investeringen orrigerende maatregelen niet nodig de wettelijke eisen worden goed nageleefd en er zijn geen milieuklachten Preventieve maatregelen milieubeheer op locatie Hoofddorp optimaliseren o.a. ton voor oliehoudende poetsdoeken (worden extern gewassen), papiercontainer, plastic folie apart inzamelen, terrein min. 1x per week vegen en spoeien bij droog weer; Effectiviteit van de gevolgde opleidingen directie gaat bekijken of het opleiden van een medewerker tot MVK (Middelbare Veiligheid Kundige) niveau toegevoegde waarde kan hebben Externe audit resultaten niet van toepassing, de toelatingsaudit moet nog worden uitgevoerd; Oordeel van de directie het milieusysteem is praktische uitvoerbaar en biedt voordelen voor de J den Breejen Groep. Audit Rapportversie 01 Pagina 20 van 23

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Rapportdatum 15-4-2013. Auditrapport. Lugera & Makler Temps S.R.O. Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije. VCU : 2011/05 Toelating (fase 1+2)

Rapportdatum 15-4-2013. Auditrapport. Lugera & Makler Temps S.R.O. Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije. VCU : 2011/05 Toelating (fase 1+2) Rapportdatum 15-4-2013 Auditrapport Lugera & Makler Temps SRO Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije VU 2011/05 Toelating (fase 1+2) Auditrapport Organisatie Naam Lugera & Makler Temps SRO ontactpersoon

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Hoofdstraat 40 4765 CG Zevenbergschen Hoek. Postbus 31 4765 ZG Zevenbergschen Hoek T: (0168) 33 69 90 F: (0168) 33 60 06

Hoofdstraat 40 4765 CG Zevenbergschen Hoek. Postbus 31 4765 ZG Zevenbergschen Hoek T: (0168) 33 69 90 F: (0168) 33 60 06 Hoofdstraat 40 4765 G Zevenbergschen Hoek Postbus 31 4765 ZG Zevenbergschen Hoek T: (0168) 33 69 90 F: (0168) 33 60 06 E-mail: advies@nikta.nl http://www.nikta.nl KvK-West-Brabant 24257726 Algemeen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7 Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 www.dnvba.nl/training 9001 14001 18001 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek Milieu Page 1 of 14 Versie beheer Versie no. Datum Wijzigingen Auteur(s) 001 13-06-2014 H. Luksen Page 1 of 14 Milieu Page 2 of 14 Inhoud 0. MANAGEMENTVERKLARING 4 1. DOEL, INHOUD, STRUCTUUR MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning Directiebeoordeling Vaststelling van het CO 2 managementplan, de voortgang op de implementatie van de CO 2- Prestatieladder en activiteiten voor het komende jaar. Bedrijf: Max Bögl Directie: Hans de Koning

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Auditrapport. Rapportdatum Digitaalstraat MP AMSTERDAM Netherlands. BRL 6000-AB : 2016 Toelating

Auditrapport. Rapportdatum Digitaalstraat MP AMSTERDAM Netherlands. BRL 6000-AB : 2016 Toelating Rapportdatum 532017 Auditrapport Digitaalstraat 5 1033 MP AMSTERDAM Netherlands BRL 6000AB 2016 Toelating Audit Rapportversie 01 Pagina 1 van 13 Auditrapport Kiwa Nederland B.V. Organisatie Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Auditrapport. Rapportdatum 2-6-2015. Marvin bv. Bilteseveste 26 3432 AS Nieuwegein. ISO 9001 : 2008 Herevaluatie

Auditrapport. Rapportdatum 2-6-2015. Marvin bv. Bilteseveste 26 3432 AS Nieuwegein. ISO 9001 : 2008 Herevaluatie Rapportdatum 2-6-2015 Auditrapport Marvin bv Bilteseveste 26 3432 AS Nieuwegein ISO 9001 : 2008 Herevaluatie Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 1 van 25 Auditrapport Organisatie Bedrijfsnaam Contactpersoon

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport NedLes Amsterdam Kiwa N.V.

Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport NedLes Amsterdam Kiwa N.V. Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport Voorlopig Procesaudit NedLes Amsterdam Kiwa N.V. s-gravenpolderseweg 4e 4462 CG Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.kiwa.nl Versie 1.2 27-02-2007

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Almere, 26 februari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Bedrijfsafbakening Knipscheer... 4 2. Doelstellingen... 5 3. Uitvoering... 5 3.1 Energieaspecten... 5 3.2. Referentiejaar... 6 3.3. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv

CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv Van Mensvoort Beheer bv CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv 2015 B. van Lier 14 april 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ENERGIESTROMEN... 3 2.1. Kwantitatieve reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003 Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003 maart 2004 Stichting CKB Postbus 474 2800 AL Gouda auditrapportage CKB betreffende het

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Implementatie administratieve organisatie en interne controle.

Implementatie administratieve organisatie en interne controle. Implementatie administratieve organisatie en interne controle. BLOK A Algemeen U dient een beschrijving van de interne organisatie aan te leveren. Deze beschrijving dient te bevatten: A3 Een organogram

Nadere informatie

Auditrapport. Rapportdatum Gebr. Van Dijk Made B.V. Gebr. van Dijk Service & Onderhoud B.V. Brieltjenspolder PK Made

Auditrapport. Rapportdatum Gebr. Van Dijk Made B.V. Gebr. van Dijk Service & Onderhoud B.V. Brieltjenspolder PK Made Rapportdatum 12-6-2016 Auditrapport Gebr. van Dijk Service & Onderhoud B.V. Brieltjenspolder 3 4921 PK Made BRL 6000 : 2005 Toelating Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 1 van 18 Auditrapport Organisatie Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linkinglists tussen de Referentie Energiezorg en ISO 14001 Versie december 2002 Zowel voor de industrie als voor profit- en non-profitorganisaties Inhoudsopgave

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

BHK Langens Betonboringen bv

BHK Langens Betonboringen bv Rapport Periodiek onderzoek 2 BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1 Datum onderzoek: 8 mei 2017 Inhoud 1. Algemene bedrijfsgegevens... 3 2. Gegevens met betrekking tot het VGM-beheersysteem... 3 3.

Nadere informatie

1. Waar staan we nu? (de nulmeting)

1. Waar staan we nu? (de nulmeting) Amsterdam, 19 september 2015 Hoe zet u een praktisch milieumanagementsysteem voor uw organisatie op? Het stappenplan "ISO 14001 in 7 stappen" helpt u op weg! Onderstaand stappenplan is opgebouwd aan de

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Nistelrode, februari 2016 Opgesteld door: M. Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord directie: Dhr. A. Strijbosch Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3..1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem 2013. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem 2013. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem 2013 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Dalmulder Infra Auteur(s): C.J.J. Dalmulder, directeur & CO 2-functionaris

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015:

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Pagina: 323.6-1 / 7 3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Periode: januari 2014 t/m december 2015 Versie: 2 Pagina: 323.6-2 / 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Reductiedoelstellingen... 2 3.

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO 2 Reductiebeleid 2016

Eis 3.B.1 CO 2 Reductiebeleid 2016 CO 2 Reductiebeleid 2016 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers. Ronald Peters PTB 11 november 2014

Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers. Ronald Peters PTB 11 november 2014 Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers Ronald Peters PTB 11 november 2014 Inhoud 1. Even voorstellen; ILT 2. ILT-inspectie puinbrekers; scope & selectie bedrijven. 3. Controlepunten ILT &

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument. Vereniging System Integrators

Kwaliteitsdocument. Vereniging System Integrators Kwaliteitsdocument Vereniging System Integrators versie 2.0 november 2011 Betrokkenheid van de directie Directieverklaring Elk VSI-lid ondertekent een directieverklaring waarin de betrokkenheid, verantwoordelijkheid

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging van het energiegebruik, en daarmee

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Management review - invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4

Nadere informatie

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3 Certificatieschema Kiwa Keurmerk voor de Groothandel voor Bouw en Industrie Versie 3 01 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Norm... 3 Normcommissie... 3 Beoordelingsmethodiek en rapportage... 4 Certificatiecriteria...

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Handboek CO 2 -Prestatieladder

Handboek CO 2 -Prestatieladder Handboek CO 2 -Prestatieladder + Van Aalsburg Griendhouthandel B.V. Paalgraaf 11 4174 LC Hellouw Inhoudsopgave handboek: 1. Energie en emissie beleid 2. Verantwoordelijkheden CO2 prestatieladder 3. Basis

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

REVIEW CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 2014-1

REVIEW CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 2014-1 REVIEW CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 2014-1 Projectgegevens Opsteller B. Ketelaars Versie 2014-1 Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B. Ketelaars 07-02-2014

Nadere informatie