Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003"

Transcriptie

1 Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003 maart 2004 Stichting CKB Postbus AL Gouda auditrapportage CKB betreffende het certifcatiejaar 2003 Pagina 1 van 9

2 Inleiding Ten behoeve van de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven worden jaarlijks de certificatieresultaten bijeengebracht en gerangschikt in de auditrapportage. Het doel van deze rapportage is om het College van Deskundigen CKB inzicht te verschaffen in de total e auditresultaten alsmede in de verschillen en overeenkomsten in de resultaten van de individuele certificerende instellingen die werkzaam zijn voor de CKB. De input voor rapportage wordt ieder jaar aangeleverd door de certificerende instellingen. Deze input wordt verwerkt en geanalyseerd in de jaarlijkse auditrapportage. Het concept van deze rapportage wordt met de certificerende instellingen besproken, waarna het eindconcept ter vaststelling wordt voorgelegd aan het College van Deskundigen. De opbouw van het rapport is zo gekozen dat allereerst de ontwikkeling van het aantal certificaten is gegeven, zowel voor de gehele regeling als per C.I. Na het overzicht van geregistreerde klachten worden de certificerende instellingen vergeleken op het aantal uitgevoerde audits en de daarbij gemaakte opmerkingen en geconstateerde tekortkomingen. Bij de laatstgenoemde twee items wordt tevens aangegeven hoe deze verdeeld zijn over de verschillende onderdelen uit de CKB-regeling. Tot slot worden de opmerkingen in de rapportages per thema geanalyseerd. Hierbij worden de gegevens van de drie CKB-certificerende instellingen met de meeste gecertificeerde bedrijven onderling vergeleken en vergeleken met de totaal resultaten. concept auditrapportage CKB betreffende het certificatiejaar 2003 Pagina 2 van 9

3 1. Ontwikkeling aantal erkende CKB-bedrijven 2003 In onderstaande tabellen wordt de ontwikkeling van het aantal certificaten in 2003 weergegeven. Dit is per certificerende instelling gedaan, waarna alle gegevens zijn getotaliseerd. Indien certificaten zijn ingetrokken is tevens aangegeven waarom dit is gebeurd. Aantal certificaten A W D R G Y P Totaal aantal certificaten scope kabel per aantal certificaten scope buizen per aantal certifi caten beide scopes per totaal aantal certificaten per nieuwe certificaten in ingetrokken certificaten in > door faillissement > op verzoek bedrijf > n.a.v. sancties C.I > wegens niet (tijdig) omzetten aantal certifi caten scope kabel per aantal certificaten scope buizen per aantal certificaten beide scopes per aantal certificaten per In 2003 zijn 8 nieuwe CKB-certificaten verleend. Er zijn echter 27 certificaten ingetrokken, waarvan 22 op verzoek van het betreffende bedrijf en 1 naar aanleiding van sancties door de Certificerende Instelling. Daarnaast zijn 4 certificaten ingetrokken vanwege een faillissement, hiervan hebben 2 bedrijven een doorstart gemaakt en een nieuw certificaat aangevraagd en gekregen. Per saldo neemt over 2003 het aantal geldige certificaten af met 19. Deze daling vond vooral plaats in de categorieën: kabels en beide scopes, de scope buizen daalde slechts met 1. Alleen bij Y en P blijft het aantal certificaten op peil. De CI-en zien een drietal oorzaken voor deze daling: samenvoeging van meerdere certificaten tot één (vooral door samenbrengen van verschillende bedrijfsonderdelen) niet tijdige aanpassing aan de nieuwe ISO-norm, waardoor deze en dus ook het CKBcertificaat wordt ingetrokken heroverweging van de kosten en baten van het CKB-certificaat concept auditrapportage CKB betreffende het certificatiejaar 2003 Pagina 3 van 9

4 2. Klachten m.b.t. tot de C.I.-en in Klachten A W D R G Y P Totaal Van gecertificeerden over C.I Van opdrachtgevers over bedrijf Sancties C.I. n.a.v. klachten Voor het eerst worden er klachten gerapporteerd, twee bij D. D heeft voor CKB, na een jarenlange periode met eenzelfde auditor, een andere auditor ingezet. Hierbij merkt de nieuwe auditor andere punten op, waarover is geklaagd. De klagers wilden echter geen formele klachtenprocedure op gang zetten. Wel heeft D maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. In de rapportage over 2002 is gemeld dat er een klacht is ingediend bij het secretariaat CKB. Deze is in 2003 behandeld door het CCvD CKB en doorverwezen naar de CI-en. Zij hebben deze toen in behandeling genomen. Daar deze klacht in 2002 was ingediend is deze door de CI-en echter niet gerapporteerd voor klachtenoverzicht van Indien deze klacht wel was meegenomen zou het schema er als volgt uit zien: Klachten A W D R G Y P Totaal Van gecertificeerden over C.I Van opdrachtgevers over bedrijf Sancties C.I. n.a.v. klachten concept auditrapportage CKB betreffende het certificatiejaar 2003 Pagina 4 van 9

5 3. Aantal bezoeken per gecertificeerd bedrijf In de CKB-regeling staan richtlijnen voor het aantal audits dat per bedrijf per jaar uitgevoerd moet worden. Dit aantal is afhankelijk van het aantal processen waarvoor een bedrijf wordt gecertificeerd en van de resultaten van de audits bij een bedrijf in het verleden. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel bezoeken de certificerende instellingen in het jaar 2003 per bedrijf hebben afgelegd. Tevens wordt aangegeven wat de planning voor het jaar 2003 was en wat de planning voor het jaar is. Bezoeken aan bedrijven (gem. per bedrijf) A W D R G Y P Systeem vastgelegd ,3 1,6 1,1 3 1,0 1 1,7 Systeem uitgevoerd ,3 2,0 1,4 3 1,1 1,3 1,7 Voorstel freq. Systeem , ,0 1 2 Proces vastgelegd ,1 6,6 4 6,2 7,3 4 Proces uitgevoerd ,0 6,4 4 6,2 12,3 5,7 Voorstel freq. Proces ,5 5,0 6,9 4 6,1 7,7 4,3 Volgens de bovenstaande gegevens waren er voor systeemaudits en 507 procesaudits gepland 1. Gerealiseerd zijn 130 systeemaudits en 551 procesaudits. Voor 2004 zijn 104 systeemaudits en 472 procesaudits gepland. Opvallend zijn de grote variaties in de aantallen uitgevoerde audits per bedrijf ten opzichte van de geplande audits. In de bovenstaande tabel is te zien dat bij Y bijna 70% meer procesaudits zijn uitgevoerd dan gepland en bij P ruim 40% meer dan gepland. Echter ook bij de andere Certificerende Instellingen komen bij individuele bedrijven dit soort afwijkingen voor. In het gemiddelde is dat echter minder zichtbaar, omdat afwijkingen naar boven en beneden elkaar uitmiddelen. Volgens de CI-en is dit een logisch gevolg van de audit-praktijk. De audits worden voor een bepaalde tijdsduur gepland. Hoeveel processen in deze periode geaudit worden hangt af van hoeveel en welke processen de certificaathouder op dat moment uitvoert en de bereikbaarheid hiervan. 1 Volgens de Auditrapportage 2002 waren voor systeemaudits en 580 procesaudits gepland. Volgens de CI-en komt dit verschil door Certificaten die niet gecontroleerd zijn omdat ze in 2003 zijn ingetrokken. Deze Certificaten zijn wel opgenomen in de voor 2003 voorgestelde frequentie van de Auditrapportage 2002, maar niet in de voor 2003 vastgelegde frequentie van de Auditrapportage concept auditrapportage CKB betreffende het certificatiejaar 2003 Pagina 5 van 9

6 OPMERKINGEN A W D R G Y P Totaal Per per Per per per per per Per per per per per per Per per per bedrijf C.I. C.I. bedrijf C.I. bedrijf C.I. bedrijf C.I. bedrijf C.I. bedrijf C.I. bedrijf C.I. bedrijf Directieverantwoordelijkheid , ,25 2 2,00 1 0,03 1 0,33 3 0, ,46 Kwaliteitssysteem 0-4 0,18 4 0,24-9 0, ,20 Contractbeoordeling 0-3 0,14 8 0,47-2 0, ,15 Ontwerpbeheersing 0-2 0,09 6 0, ,09 Document- en gegevensbeheer 0-3 0, , ,60 1 0, ,76 Inkoop 0-5 0,23 8 0,47-7 0,20 2 0, ,25 Onderaanneming 0-4 0,18 1 0,06-5 0, ,11 Beheersing van de door klant verstrekte producten , ,01 Identificatie & naspeurbaarheid , ,01 Procesbeheersing 0-4 0,18 5 0, , ,25 Techn. voorschr. & normen 0-8 0,36 4 0,24-1 0, ,15 Materieel & gereedschap 0-9 0, , , ,36 KLIC-melding 0-1 0,05 2 0,12-1 0, ,05 Oplevering werkzaamheden / project 0-3 0,14 6 0,35-2 0, ,13 Keuringen & beproevingen 0-1 0, , ,34-1 0, ,32 Beheersing meetinstrumenten 0-2 0, ,06-4 0, ,28 Keurings- en beproevingsstatus 0-1 0,05 4 0,24-6 0, ,13 Beheersing afwijkingen ,29-5 0,14 2 0, ,14 Corrigerende & preventieve maatregelen 0-4 0, ,94-1 0,03-2 0, ,26 Opslag, verpakking, conservering, aflevering ,29-2 0,06 1 0,33-8 0,09 Beheersing kwaliteitsregistraties 0-3 0,14 3 0,18-6 0, ,14 Interne audits 0-7 0,32 9 0,53-5 0,14 1 0, ,25 Opleidingen 0-8 0, , ,40-4 0, ,44 Nazorg , ,02 Alg. arbo & milieu-eisen , ,06 3 3, ,51 4 1, ,91 Hulp- en bouwstoffen ,18-4 0,11-2 0,29 9 0,10 Afval 0-1 0,05 3 0, ,05 Voorzieningen personeel 0-4 0,18 4 0,24-4 0, ,14 Brand- en ongevallenregistratie 0-3 0, ,03 Adm., financ. en fiscale eisen totalen , ,47 5 2, , , , ,28 totalen , , , , ,80 7 1,75 9 1, ,91 totalen , , , , , ,78 Nadat in 2002 het gemiddeld aantal opmerkingen per bedrijf met ruim 20% daalde, daalt het in 2003 met bijna 9% tot 6,28. Deze afname is vooral te danken aan A (-100%) en G (-59%). Ook bij R daalt het aantal opmerkingen per bedrijf sterk (-77%). Bij de andere CI-en stijgt het gemiddeld aantal opmerkingen per bedrijf. Opvallend is het relatief grote aantal opmerkingen bij D in het algemeen en bij document en gegevensbeheer in het bijzonder. Per bedrijf rapporteert D bijna drie keer zoveel opmerkingen als W en meer dan vier maal zo veel als de overige certificeerders. concept auditrapportage CKB betreffende het certificatiejaar 2003 Pagina 6 van 9

7 TEKORTKOMINGEN A W D R G Y P Totaal per per per per Per per per per per per per per per per Per per bedrijf C.I. bedrijf C.I. bedrijf C.I. bedrijf C.I. bedrijf C.I. bedrijf C.I. bedrijf C.I. bedrijf C.I. Directieverantwoordelijkheid 3 1,00 6 0,27 8 0,50-1 0, ,21 Kwaliteitssysteem 0-4 0, , ,18 Contractbeoordeling 0-3 0, , ,06 Ontwerpbeheersing 0-1 0, ,01 Document- en gegevensbeheer 0-3 0,14 2 0,13-7 0, ,14 Inkoop 0-2 0,09 3 0,19-4 0, ,10 Onderaanneming 0-1 0,05 4 0,25-1 0, ,07 Beheersing van de door klant verstrekte producten Identificatie & naspeurbaarheid Procesbeheersing 0-1 0,05 1 0,06-9 0, ,13 Techn. Voorschr. & normen , ,02 Materieel & gereedschap 0-5 0,23 3 0, , ,21 KLIC-melding Oplevering werkzaamheden / project , ,01 Keuringen & beproevingen 1 0,33 2 0,09 7 0, , ,28 Beheersing meetinstrumenten 1 0,33 3 0,14 6 0,38-5 0, ,17 Keurings- en beproevingsstatus 1 0,33 1 0, , ,03 Beheersing afwijkingen 1 0,33-2 0,13-3 0, ,07 Corrigerende & preventieve maatregelen 0-2 0,09 4 0,25-3 0, ,10 Opslag, verpakking, conservering, aflevering Beheersing kwaliteitsreg Interne audits 0-5 0,23 5 0,31-1 0, ,13 Opleidingen 2 0,67 3 0,14 2 0,13-5 0, ,14 Nazorg Alg. arbo & milieu-eisen ,64 6 0, ,43 3 1, ,44 Hulp- en bouwstoffen , ,02 Afval Voorzieningen personeel 0-5 0, , ,08 Brand- en ongevallenreg Adm., financ. en fiscale eisen totalen , , , ,20 3 0, ,60 totalen , , ,12 7 3, , ,06 totalen , ,1 8 0,44 3 1,5 23 0, ,6 Nadat in 2002 het aantal tekortkomingen per bedrijf al met ruim 240% was gestegen neemt deze in 2003 met ruim 20% toe. Dit komt vooral doordat W (+ 25%) en G (+15%) meer tekortkomingen per bedrijf constateerden. Ook Y rapporteerde de eerste tekortkomingen sinds lange tijd. A en D constateerden juist minder tekortkomingen dan vorig jaar. Het aantal tekortkomingen bij algemene arbo en milieu-eisen is in 2003 sterk gedaald ten opzicht van 2002, vooral bij D. D rapporteert het grootste aantal tekortkomingen per bedrijf. Het verschil met de andere CI-en echter minder groot als bij de opmerkingen. A, die geen opmerkingen rapporteerde, volgt D op de voet met betrekking tot het aantal tekortkomingen per bedrijf. Opvallend is dat de R en P geen tekortkomingen constateren en Y weinig. concept auditrapportage CKB betreffende het certificatiejaar 2003 Pagina 7 van 9

8 5. Grafische vergelijking grootste certificerende instellingen Om de gegevens met betrekking tot de opmerkingen grafisch goed te kunnen vergelijken zijn de gegevens van de drie grootste certificerende instellingen (W, D en G) genormaliseerd per bedrijf hieronder weergegeven. De gegevens van de kleine certificerende instellingen zijn slechts in het totaal meegenomen daar een enkele opmerking op een onderdeel het beeld bij deze C.I.-en al snel scheef trekt. Gemiddeld aantal opmerkingen per bedrijf Adm., financ. en fiscale eisen Brand- en ongevallenregistratie Voorzieningen personeel Afval Hulp- en bouwstoffen Alg. arbo & milieu-eisen Nazorg Opleidingen Interne audits Beheersing kwaliteitsregistraties Opslag, verpakking, conservering, aflevering Corrigerende & preventieve maatregelen Beheersing afwijkingen Keurings- en beproevingsstatus Beheersing meetinstrumenten Categorie Keuringen & beproevingen Oplevering werkzaamheden / project KLIC-melding Materieel & gereedschap Techn. voorschr. & normen Procesbeheersing Identificatie & naspeurbaarheid Beheersing van de door klant verstrekte producten Onderaanneming Inkoop Document- en gegevensbeheer Ontwerpbeheersing Contractbeoordeling Kwaliteitssysteem Directieverantwoordelijkheid - 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 Totaal D W G Figuur 1 Grafische voorstelling van het gemiddeld aantal opmerkingen per bedrijf, uitgesplitst naar de verschillende soorten bedrijven en de verschillende certificerende instellingen De meeste opmerkingen worden gerapporteerd bij documenten en gegevensbeheer en algemene arbo en milieu-eisen. Bij beide categorieën wordt het gemiddelde sterk beïnvloed door de hoge score van D (meer dan 2 opmerkingen per bedrijf). Bij algemene arbo en milieu-eisen worden net iets meer opmerkingen gerapporteerd. W rapporteert hierbij de meeste opmerkingen, terwijl G en D maar net iets minder opmerkingen rapporteren dan bij documenten en gegevensbeheer. Ook bij directieverantwoordelijkheid en opleidingen worden veel opmerkingen gerapporteerd. D en W rapporteren relatief veel opmerkingen bij directieverantwoordelijkheid zodat deze (ondanks de lage score bij G) opleidingen net voor blijft. D en W verklaren de hoge score van directieverantwoordelijkheid met de invoering van de nieuwe ISO norm. concept auditrapportage CKB betreffende het certificatiejaar 2003 Pagina 8 van 9

9 6. Conclusies Certificaten Het aantal certificaten daalt in 2003 met 18% tot 89. Hiervoor is een aantal verklaringen genoemd door de CI-en: samenhangend met de consolidatie in de branche hebben diverse bedrijven ook de certificaten samengevoegd tot één. Enkele certificaten zijn ingetrokken vanwege faillissement. Sommige certificaten zijn uit kostenoverwegingen op verzoek van de Certificaathouder ingetrokken. Weer andere certificaten zijn vervallen doordat de Certificaathouder niet tijdig het nieuwe ISO systeem had ingevoerd. Hierdoor is het ISO -certificaat bij deze bedrijven vervallen, als gevolg waarvan er evenmin een CKB-certificaat kon worden afgegeven. Bij één bedrijf heeft een CI om deze reden het CKB-certificaat als sanctie moeten intrekken. Audits De CKB-regeling schrijft voor dat er een bepaald aantal audits per jaar moet worden uitgevoerd. Dit aantal is afhankelijk van het aantal processen op het certificaat. De CI-en gaan bij hun planning en uitvoering echter uit van een bepaalde tijdsduur die de audits in beslag nemen. Hoeveel processen vervolgens daadwerkelijk worden geaudit is afhankelijk van de omstandigheden (welke processen op dat moment worden uitgevoerd en waar) op het moment van de audits. Dit verklaar t waarom het aantal uitgevoerde audits vaak afwijkt van het aantal geplande audits. Klachten Voor het eerst zijn in de auditrapportage klachten gerapporteerd. Voor het jaar 2003 betreft het klachten naar aanleiding van het wisselen van auditor, waar de klagers verder geen consequenties aan willen verbinden. Wel heeft de CI maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. In 2002 is een klacht binnengekomen bij het secretariaat CKB. Het CCvD heeft deze klacht in behandeling genomen en hiervoor de betrokken CI-en benaderd, die hem in 2003 hebben behandeld. Doordat de klacht echter in 2002 is ingediend is de klacht niet opgenomen in de registratie over Opmerkingen en tekortkomingen In 2003 is het gemiddeld aantal gerapporteerde opmerkingen per bedrijf gedaald en het aantal tekortkomingen per bedrijf gestegen, maar in mindere mate als in Opvallend is dat bij documenten en gegevensbeheer en directieverantwoordelijkheid dit jaar veel opmerkingen worden gerapporteerd. De CI-en vermoeden dat dit voor directieverantwoordelijkheid samenhangt met de invoering van de nieuwe ISO. concept auditrapportage CKB betreffende het certificatiejaar 2003 Pagina 9 van 9

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2004

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2004 Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2004 maart 2005 Stichting CKB Postbus 474 2800 AL Gouda auditrapportage CKB betreffende het

Nadere informatie

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2009

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2009 Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2009 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen CKB juni 2010 Stichting CKB Auditrapportage

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2012

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2012 Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2012 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen CKB 17 april 2013 Stichting CKB

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA

3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA Hoofdgroep Procedure Nummer : Procedure : Werkwijze systeemcertificering : S04 Inhoud : 1 DOEL 2 INLEIDING 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA 4 AUDITPROCES 4.1 Aanvraag

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO , ISO of OHSAS certificaat. n versie 15 september 2016

Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO , ISO of OHSAS certificaat. n versie 15 september 2016 Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO 14001-, ISO 50001 of OHSAS 18001-certificaat 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Normdocument en wijzigingsbladen

1. Inleiding. 2. Normdocument en wijzigingsbladen Notitie : 0SVMS-SEC.01435.R Datum : 31-12-2010 Voor : CCvD Slopen en overige betrokkenen BRL SVMS-007 Van : secretariaat Betreft : samenvattend jaarverslag periode 2009 Status : definitief 1. Inleiding

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep Beloofd is beloofd Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSION KPC GROEP 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 4.1 Organogram 4.2 Processchema 5 HET

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BRL 9500 Deel 00 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Certificering Mechanisch boren

Certificering Mechanisch boren SIKB, 18 juni 2010 Partner for progress Certificering Mechanisch boren BRL 2100, protocol 2101 Jan Keijzer Inhoud van de prestatie 1. Inleiding 2. Het certificatieproces 3. Planning tot 31-12-2010 Presentatie

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Procedure Logogebruik

Procedure Logogebruik Procedure Logogebruik INHOUD: 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen 2 3.2 Voorwaarden 2 3.2.1 Producten en/of verpakkingen 2 3.2.2 Per norm 2 3.2.3

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 00 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Certificeren KNA Uitwerking fase 2

Certificeren KNA Uitwerking fase 2 Certificeren KNA Uitwerking fase 2 Presentatie t.b.v. startbijeenkomst fase 2 SIKB, Jelle de Boer 5 februari 2015 Inhoud Korte introductie op certificering Archeologisch proces Onderlinge relatie BRL en

Nadere informatie

VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4. Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011

VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4. Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011 VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4 Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011 Aangepast op 26-9-2012: Directieverklaring mag niet ouder zijn dan 3 jaar. In versie 1.0.4.-3 was dit 1 jaar,

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest

Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest Alleen gecertificeerde bedrijven en personen mogen met asbest werken. De certificatieeisen zijn verbeterd, waardoor de controle op de naleving

Nadere informatie

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Klachtenanalyse 2011. vervallen. Men kent nog maar 1 type mediator: de NMI registermediator.

Klachtenanalyse 2011. vervallen. Men kent nog maar 1 type mediator: de NMI registermediator. Klachtenanalyse. Inleiding Al sinds heeft het NMI een klachtenregeling met als doel klachten over een bij het NMI ingeschreven mediator op een laagdrempelige en informele manier op te lossen. Als een partij

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF Blz 1/5 Artikel 1. Aanvaarding opdracht De certificatieopdracht wordt aanvaard na ontvangst van het volledig ingevulde formulier Aanvraagformulier voor certificatie door de aanvrager. Artikel 2. Geheimhouding

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Verantwoordelijke Directie/bestuur heeft schriftelijk een persoon aangewezen die verantwoordelijk

Nadere informatie

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3 Certificatieschema Kiwa Keurmerk voor de Groothandel voor Bouw en Industrie Versie 3 01 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Norm... 3 Normcommissie... 3 Beoordelingsmethodiek en rapportage... 4 Certificatiecriteria...

Nadere informatie

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd.

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd. - de data waarop de interne audits plaats vinden; - de personen die bij de interne audits betrokken zijn (auditoren en auditees); - de bijeenkomsten van het auditteam met het management; - het tijdstip

Nadere informatie

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 KBI heeft per 31 augustus 2011 nieuwe versies vastgesteld van BRL 9500-00, 01 en 03. De overgang van BRL 9500,

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 4 PROCEDURE VOOR HET AANMELDEN VAN EEN NIET IN DE REGELING GENOEMDE OPLEIDING EN HET AANVRAGEN VAN VRIJSTELLINGEN

Nadere informatie

Ontwerp Kwaliteitsplan. Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek Besteknummer

Ontwerp Kwaliteitsplan. Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek Besteknummer Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek 2016-2018 Besteknummer 238820 Januari 2016 Auteur: P.A.A. Rutten Ontwerp Kwaliteitsplan Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek 2016-2018 Bestek nr: 238820

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 06-027 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 2e kwartaal 2006 September 2006 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg

Nadere informatie

SCHOUWINGSLIJST VOOR BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN

SCHOUWINGSLIJST VOOR BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN SCHOUWINGSLIJST VOOR BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN Vaststelling door : Centraal College van Deskundigen Slopen Vaststellingsdatum : 10 juni 2014 Goedkeuring door : bestuur SVMS Goedkeuringsdatum

Nadere informatie

Systeemgerichte Contractbeheersing in juridisch perspectief

Systeemgerichte Contractbeheersing in juridisch perspectief Systeemgerichte Contractbeheersing in juridisch perspectief Even voorstellen Herman Gerrits Grote Projecten en Onderhoud (GPO) Inkoop Centrum GWW (ICG) 2 SCB juridisch perspectief Ontwikkelingen Beleid

Nadere informatie

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010.

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010. NGK ERKENDE SMEDERIJ VOORWOORD 3 ERKENNING 4 AANVRAAG 4 VAKBEKWAAMHEID 5 INITIËLE AUDIT 5 TUSSENAUDIT 6 HERAUDIT 6 AUDITBEGRIPPEN 7 VERVALLEN/INTREKKING VAN DE ERKENNING 7 WEIGEREN VAN EEN ERKENNING 8

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog

Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog In 2013 heeft SCCM onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van zowel ISO 14001- als OHSAS 18001-certificatie. Het onderzoek onder ISO

Nadere informatie

350.51 Interne audits effectiever inzetten

350.51 Interne audits effectiever inzetten 350.51 Interne audits effectiever inzetten ing. A.M. Ruting Inleiding Een belangrijk doel van een audit is het boven tafel krijgen van informatie. In het woordenboek wordt de betekenis van het woord audit

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Certificering: Waar komen we vandaan, waar staan we nu?

Certificering: Waar komen we vandaan, waar staan we nu? Certificering: Waar komen we vandaan, waar staan we nu? Joost Kuggeleijn (OCW, E&K) Marjolein Verschuur (OCW, RCE) SIKB velddag, 14 juni 2016 Inhoud presentatie Certificering in de Erfgoedwet Overgangsrecht

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden CI

Erkenningsvoorwaarden CI 1 Doel document Het vaststellen van de voorwaarden en procedure voor erkenning van Certificerende Instanties voor het certificeren van bedrijven zoals bedoeld in de POV Regeling Stalkeuring, hierna te

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 EindvVerantwoordelijke Directie/bestuur heeft (schriftelijk) een persoon aangewezen die

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2014-2015 Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015 in Nederland Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Landelijk beeld... 5 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 6

Nadere informatie

SCHOUWINGSLIJST VOOR BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN

SCHOUWINGSLIJST VOOR BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN SCHOUWINGSLIJST VOOR BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN Vaststelling door : Centraal College van Deskundigen Slopen Vaststellingsdatum : 05-01-2016 Goedkeuring door : bestuur SVMS Goedkeuringsdatum

Nadere informatie

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Kwaliteitssysteem Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

VIA/001C. MANAGEMENTSYSTEEM Uw gedocumenteerde managementsysteem is geen Wetboek van Bedrijfsstrafrecht VIA/003C. Strategische aspecten VIA/004

VIA/001C. MANAGEMENTSYSTEEM Uw gedocumenteerde managementsysteem is geen Wetboek van Bedrijfsstrafrecht VIA/003C. Strategische aspecten VIA/004 VERBETEREN DOOR INTERNE AUDITS Peter H. de Dreu 19 januari 01 EEN MENS IS NOOIT TE OUD OM TE LEREN, TENZIJ MEN JONG GENOEG GELEERD HEEFT OM NOOIT MEER IETS TE LEREN Bron: Havank - 474 VIA/001/19 VIA/001C

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarmaker]

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarmaker] Postbus 239 5060 AE Oisterwijk Tel: 013 76 20 607 info@ascert.nl Ascert Rabobank NL79RABO0397031564 KvK Arnhem 09112654 BTW NL808450153B01 De commissie ziet geen reden om te oordelen dat het gebruik van

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies 26 juni 2013 > Samenvatting 2 > Conclusies 5 1 Samenvatting en conclusies Deze samenvatting en conclusies komen uit het

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Bob Alisic (NEN) Tweedeling in 'ISO land' dankzij ISO 9001:2015? Eindelijk!

Bob Alisic (NEN) Tweedeling in 'ISO land' dankzij ISO 9001:2015? Eindelijk! Bob Alisic (NEN) Tweedeling in 'ISO land' dankzij ISO 9001:2015? Eindelijk! Gaat de volgende versie van ISO 9001 echt iets anders betekenen voor haar gebruikers dan de huidige 2008 versie? Komt er nu een

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

1 Wat zijn interne audits?

1 Wat zijn interne audits? 1 Wat zijn interne audits? Binnen de organisatie willen we kwaliteit garanderen in de zorgverlening die wij bieden of het product dat we maken. We hebben daarom allerlei afspraken gemaakt over het werk.

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten 2011

Registratie discriminatieklachten 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek- Registratie discriminatieklachten 2011 Methode en uitkomsten Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, augustus 2012. Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 METHODE...

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management plan. Pagina van 6

3.B.2 Energie Management plan. Pagina van 6 3.B.2 Energie Management plan Pagina van 6 1 Documentversie: 1.0 Datum: April 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl, tel: 06-52.54.10.83 G Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Energie management

Nadere informatie

SCv Certificaatregister Reglement Ascert versie

SCv Certificaatregister Reglement Ascert versie SCv blad 1 van 6 1. INLEIDING... 2 2. IDENTIFICATIE VAN CERTIFICAATHOUDERS... 2 2.1 Het Ascert-Certificaatnummer voor persoonscertificaten... 2 2.2 Het Ascert-Certificaatnummer voor procescertificaten...

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1 Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Normen, eisen en richtlijnen 3 2.1 Normen, en richtlijnen voor het product 3 2.2 Eisen aan de uitvoering van de keuring

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog?

Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog? Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog? Auditeren is het controleren of een organisatie voldoet aan de eisen uit de brl en onderliggende protocollen alsmede

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Het Certificatieproces

Het Certificatieproces Het Certificatieproces Bureau Veritas Certification versie 1/2011 Het certificatieproces in een notendop Deze brochure beschrijft de essentie van het certificatieproces in de praktijk. Staat u aan het

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 8-8 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 4e kwartaal 27 Februari 28 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samenvoegen van grond op eigen terrein. Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven. 1 december 2010. Michiel Gadella

Samenvoegen van grond op eigen terrein. Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven. 1 december 2010. Michiel Gadella Samenvoegen van grond op eigen terrein Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven 1 december 2010 Michiel Gadella MENU Kwalibo achtergrond en doelstelling Erkenningsregeling wat betekent dat Werkzaamheid

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda Welkom of? Zicht op de verschillen Twan de Kruijf Directeur Kleemans 1 februari 2011 Congres of te Breda Adviseurs in ondernemerschap 3 business units: AgriFood MKB Zorg Kwaliteitsmanagementsystemen en

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 01 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Toelichting Het Kiwa reglement voor productcertificatie beschrijft in artikel 12.7 tekortkomingen en en bij tekortkomingen. Naar aanleiding van een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

NTA 8620 en certificatie managementsystemen

NTA 8620 en certificatie managementsystemen NTA 8620 en certificatie managementsystemen 13 november 2014 Onderwerpen - Introductie SCCM - Ervaringen met ISO 14001 bij Odfjell - ISO 14001/OHSAS 18001 bij BRZO-bedrijven - Visie op relatie toezicht

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie