Auditrapport. Rapportdatum Marvin bv. Bilteseveste AS Nieuwegein. ISO 9001 : 2008 Herevaluatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auditrapport. Rapportdatum 2-6-2015. Marvin bv. Bilteseveste 26 3432 AS Nieuwegein. ISO 9001 : 2008 Herevaluatie"

Transcriptie

1 Rapportdatum Auditrapport Marvin bv Bilteseveste AS Nieuwegein ISO 9001 : 2008 Herevaluatie Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 1 van 25

2 Auditrapport Organisatie Bedrijfsnaam Contactpersoon Marvin bv : J. Streef : Vestigingsadres : Bilteseveste AS Nieuwegein Postadres : Bilteseveste AS Nieuwegein Tel : Fax : Kiwa Nederland B.V. Sir Winston Churchilllaan 273 Postbus AB RIJSWIJK Tel Fax Website : Aantal bedrijfslocaties : 1 Medewerkers : Operationeel 2 Overhead 1 Projecten gelijktijdig : 2 3 Onderzoek Audit type : A7 : ISO 9001:2008 Herevaluatie Datum : , Rapportversie : 01 Audit Team Teamleider Auditor(en) : Th. Vens : Th. Vens Normeisen Reglement(en) : Kiwa-reglement voor Systeemcertificatie: 2014 Norm(en) Toepassingsgebied(en) Scope/Nace Certificaatnr. ISO 9001:2008 Het uitvoeren van grondboringen en plaatsen van peilbuizen bij milieuhygiënisch onderzoek; Het nemen van grondwatermonsters Het plaatsen van handboringen, en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondwatermonsters en waterpassen Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem Het uitvoeren van mileukundige begeleidingen; 35 K49632/01 Samenvatting Normuitsluitingen Normuitsluitingen zijn voldoende onderbouwd. C Handboek, procedures De systeemdocumentatie is vastgesteld in het handboek Marvin dd C 2015 Acties uit vorige audit Corrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audits zijn effectief C doorgevoerd. Effectiviteit systeem Het systeem functioneert effectief (beleid, doelstellingen, review en acties) C Logo's / pictogrammen Het gebruik van logo's, pictogrammen, certificaat is conform het reglement. C Klachten De klachtenprocedure functioneert effectief. C Auditplan Het auditplan is ter afstemming op per mail naar de klant C Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 2 van 25

3 verzonden en door de klant akkoord bevonden. Het auditplan in dit rapport is zonodig aangepast aan de werkelijk uitgevoerde audit. Adviseur Het bedrijf wordt vanaf 2013 t.a.v. het beheer/onderhoud van hun Info zorgsysteem extern geadviseerd door BOS Milieuadvies in de persoon van Jacob Bos. Auditteam De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen. Info Bevindingen (definitie) C - Conform : Voldoet aan de normeis. Info: eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder doorontwikkeld worden. T - Tekortkoming : Na afloop van de audit is/zijn er 0 tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. (niet mogelijk bij VCA certificatie) Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. De implementatie van de corrigerende maatregelen wordt beoordeeld tijdens de volgende audit. KT - Kritische Tekortkoming Vervolgafspraken ISO 9001 : Na afloop van de audit is/zijn er 0 kritische tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. Het managementsysteem voldoet niet aan de certifcatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen inclusief de implementatie en effectiviteit moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. Doorgaans is hiervoor een extra audit noodzakelijk. : Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) tijdens de volgende audit op: april 2016 Beoordeling corrigerende maatregelen Beoordelingsresultaat ISO 9001 : N.V.T. Certificatieadvies Het auditteam adviseert Kiwa tot: ISO 9001 : herverlening van het certificaat. Op basis van dit advies zal en intern binnen Kiwa een onafhankelijke review op het auditrapport plaatsvinden. U kunt binnen 4 weken een definitieve beslissing verwachten. Evt. bijzonderheden: Verloop van het auditproces: Beoordeling auditresultaten voorafgaande drie jaar: De bedrijfs- en auditresultaten van de voorafgaande drie jaar zijn beoordeeld. Het managementsysteem wordt in voldoende mate beheerst, de door Kiwa geconstateerde tekortkomingen zijn niet structureel en worden altijd op adequate wijze opgelost. Wijzigingen in de organisatie: Voorafgaand aan het onderzoek zijn er geen organisatiewijzigingen bekend. Wijzigingen in de norm: Er zijn geen normwijzigingen. Wijzigingen van omstandigheden / in wetgeving: Er zijn geen relevante wijzigingen in omstandigheden/wetgeving. Auditdoelstelling: Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 3 van 25

4 Gezien de auditresultaten van de voorgaande drie jaar, de wijzigingen en de tijdens voorgaande audits beoordeelde delen van de organisatie volgen voor de komende audit van Kiwa de volgende specifieke aandachtspunten en doelstellingen: - archivering en overdracht van gegevens. - beheersing van meetapparatuur Bedrijfsgegevens: Overeenkomst d.d Calculatie d.d De overeenkomst en/of calculatie is niet aangepast. Beschrijving organisatie: Binnen het bedrijf wordt niet in ploegendienst/shifts gewerkt. Vooraf ontvangen gegevens: Voorafgaand aan het onderzoek zijn de volgende documenten ontvangen: - Directiebeoordleing Marvin BV Handboek Marvin dd Interne audit ISO9001 dd Er is één overkoepelend en geïntegreerd managementsysteem. Vooronderzoek (fase 1): Op grond van bovenstaande heeft er geen vooronderzoek (fase 1) bij het bedrijf plaatsgevonden. Omdat er ten aanzien van de directiebeoordeling en de interne audits geen aandachtsgebieden zijn gerapporteerd was het mogelijk om direct over te gaan naar fase 2. Implementatieonderzoek (fase 2): In de planning is rekening gehouden met een steekproef over de verschillende bedrijven/bedrijfsonderdelen/bedrijfsprocessen. De steekproef kan als volgt worden toegelicht: Bedrijfsbezoek op en beoordeling werkzaamheden in het veld door D. de Vries dd Het gehele toepassingsgebied is getoetst op de volgende projecten/dossiers: Deelgebied: Het uitvoeren van grondboringen en plaatsen van peilbuizen bij milieuhygiënisch onderzoek, het nemen van grondwatermonsters, het plaatsen van handboringen, peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondwatermonsters en waterpassen en locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (werkzaamheden conform de BRL SIKB 2000): - MV15018 Uitvoering bodemonderzoek Wakkerendijk Eemnes (J. Streef 2001 voor ZVS Eemnes) - MV15008 Plaatsen peilbuizen grondwateronderzoek Gouda (D. de Vries 2001 voor Wareco) - MV15010 Asbestonderzoek Arendstraat, Hilversum (mn D. de Vries en pl J. Streef 2018 ZVS Eemnes) - MV15004 Verkennend BO Binnenweg 14, Ouderkerk a/d Amstel (2001 D. de Vries Wareco) - MV15011 VBO Raafstraat Hilversum (J Streef 2001 Infrasoil). - BO15194: Gerard Doustraat 43 te Amersfoort (mn grondwater) Deelgebied: Het uitvoeren van mileukundige begeleidingen (werkzaamheden conform de BRL SIKB 6000): - MKB13336: Sanering Kersebaan Amersfoort (MKB/PL 6001) - Project ( BAM): Sanering voormalig gasfabrieksterrein deelgebied A Langegracht 70 te Leiden Het bedrijf heeft de volgende mogelijkheden tot verbetering: - Evaluatie van gegevens in de directiebeoordeling; - Kalibratie van meetapparatuur. Ten aanzien van het bedrijf zijn de volgende positieve aspecten op te merken: Ondersteuning van KAM-zaken door externe adviseurs en aanschaf van apparatuur om fysieke inspanning te verminderen. Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 4 van 25

5 Teamleider Kiwa Review en certificatiebeslissing Kiwa Naam Th. Vens (voor intern gebruik Kiwa) Naam G.J. Engbers Datum Datum Handtekening Handtekening Dit rapport heeft de volgende bijlagen: Auditmatrix 0 rapportblad(en) Auditplan Ongevallen statistiek Auditplan volgende audit Los bijgevoegde documenten: Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 5 van 25

6 Auditprogramma, komende 3 jaar Biltesevest e AS Nieuwegei n A3 ISO 9001 Opvolging Specifieke aandacht scope: A4 ISO 9001 Herevaluatie Specifieke aandacht scope: A5 ISO e opvolging , Materiaal en meetappar Specifieke aandacht scope: atuur A6 ISO e opvolging Specifieke aandacht scope: 4 april 2014 Interne audits en manageme ntreview A7 ISO 9001 Herevaluatie 20 februari 2015 Verlenging Specifieke aandacht scope: certificaat A8* regulier na ca. 10 maanden ISO 9001 Specifieke aandacht scope: april 2016 Evaluatie gegevens, kalibratie meetappar atuur A9* regulier na ca. 22 maanden ISO 9001 Specifieke aandacht scope: A10* regulier na ca. 34 maanden ISO 9001 Specifieke aandacht scope: Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 6 van 25

7 Kiwa Progresmodel Het Kiwa Progress toetsingsmodel is ontwikkeld voor audits op het gebied van systeemcertificering. Het model is gebaseerd op de managementmodellen van het EFQM (www.efqm.com) en het INK (www.ink.nl). Het stelt de Kiwa-auditor in staat om procesmatiger te werken en de normaspecten van diverse normen op overzichtelijke wijze te bundelen via een aantal vaste, herkenbare op de bedrijfsprocessen afgestemde aandachtsgebieden. Met het model kan de auditor flexibel schakelen tussen normdetails en bedrijfsproces. De audit kan hierdoor op een efficientere wijze plaatsvinden en bevat derhalve meer inhoud en toegevoegde waarde. Systeem Managementsysteem Gedocumenteerde informatie Personeel management Vakbekwaamheid Medewerkers Organisatie en Leiderschap Leiderschap Organisatie Communicatie Strategie en Beleid Beleid en doelen Procesmanagement Algemeen Inkoopproces Verkoopproces Ontwerpproces Productieproces Klanten Klanttevredenheid Leveranciers Leveranciersbeoordelin g Resultaten Procesmonitoring Interne audits Afwijkingen/incidenten Verbeteringen Assetmanagement Middelen Werkomgeving Meetapparatuur Maatschappij Evaluatie Algemene systeemeisen Systeemevaluatie Progress toetsingsmodel Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 7 van 25

8 Auditmatrix ISO 9001:2008 C = Conform T = niet-kritisch KT = kritisch Info = Conform met info KT>C = Aangepast T>C = Aangepast. Systeem Managementsysteem A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, ISO 9001:2008, Documentatie van het kwaliteitszorgsysteem: beleid, doelstellingen, handboek, procedures, registratie. Kwaliteitshandboek: toepassingsgebied, uitsluitingen, interacties processen. T>C C - C C C - C Het gedocumenteerde managementsysteem voldoet aan de gestelde eisen. In het managementhandboek zijn opgenomen het toepassingsgebied van het managementsysteem, de procedures en de verdere documentatie. De onderlinge samenhang tussen de systemen is aantoonbaar. Het systeem draait nu ruim 3 jaar. Versie 3.0 d.d is nu van toepassing. Voor het bedrijf zijn naast de verplichte SIKB protocollen, de CROW 132 van toepassing. Het bedrijf heeft een aparte actiewagen aangeschaft. Op de actiewagen is een betonboor geinstalleerd inclusief aggregaat en 200 liter werkwater. Hiermee worden werkzaamheden naast en op wegen uitgevoerd. Bedrijf is echter niet bekend met de eisen die gesteld worden aan werken langs de weg. Het document CROW 96 b werken langs de weg ontbreekt. Er zijn wel normuitsluitingen ISO 9001 vastgelegd. Argumentatie: ontwerpactiviteiten worden niet door het bedrijf uitgevoerd. Activiteiten hebben alleen betrekking op uitvoeren van bodemonderzoek en begeleiden van saneringen. CROW 96 b is nu beschikbaar en deze wordt toegepast. Het gedocumenteerde managementsysteem voldoet aan de gestelde eisen. In het managementhandboek zijn opgenomen het toepassingsgebied van het managementsysteem, de procedures en de verdere documentatie. Handboek versie 3.0 dd De onderlinge samenhang tussen de systeemonderdelen is aantoonbaar. Het gedocumenteerde managementsysteem voldoet aan de gestelde eisen. In het managementhandboek zijn opgenomen het toepassingsgebied van het managementsysteem, de procedures en de verdere documentatie. De onderlinge samenhang tussen de systeemonderdelen is aantoonbaar. Het gedocumenteerde managementsysteem voldoet aan de gestelde eisen. De laatste versie van het handboek 13270_a3.Handboek dateert van 31 januari Het handboek is aangepast aan de nieuwe versie van de BRL SIKB 2000 versie 5.0 en de BRL SIKB 6000 versie 4.2. Handboekis geactualiseerd door adviseur J. Bos. Op gebied van de ISO9001 zijn er geen wijzigingen. In het managementhandboek zijn opgenomen het toepassingsgebied van het managementsysteem (par. 1.3 Scope/reikwijdte van het kwaliteitssysteem), de procedures en de verdere documentatie. De onderlinge samenhang tussen de systeemonderdelen is aantoonbaar. Er zijn wel normuitsluitingen ISO 9001 vastgelegd. Paragraaf 7.3 wordt uitgesloten aangezien Marvin geen ontwerpactiviteiten uitvoert. Gedocumenteerde informatie A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, Documentbeheer: procedure uitgifte, goedkeur, versiebeheer, externe doc's. C C - C ISO 9001:2008, Registraties: procedure identificatie, opslaan, bewaartermijn. C - - C Procedure voor het beheersen van documenten: procedure 5.4. De vrijgave van documenten komt tot uiting d.m.v. datum en versie nr. De wijzigingen in documenten zijn kenbaar d.m.v. datum en versie nr Een copy van het oude systeem wordt digitaal bewaard. Van de registraties zijn de bewaartermijnen en soort van vernietiging bepaald. Procedure voor het beheersen van registraties 5.4. Binnen het bedrijf zijn de afgelopen jaren kleine wijzigingen in het systeem doorgevoerd. Recentelijk is de nieuwe norm voor de BRL 6000 in het systeem geintregreerd. Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 8 van 25

9 Vastgesteld is dat de opzet en wijzigingen zijn doorgevoerd volgens de daarvoor opgestelde procedure. Op kantoor zijn de relevante documenten in de juiste uitvoering aangetroffen. Op de bezochte werkplekken zijn de relevante documenten in de juiste uitvoering aangetroffen. In de veldwerkbus zijn o.a. de actuele versies van de volgende documenten gezien: BRL SIKB 6000 versie 3.1 en protocol 6001 versie 3.0. Tevens is de BRL SIKB 2000 en de relevante protocollen gezien. In de beoordeelde dossiers zijn de juiste registraties aangetroffen (zie verder in rapport). Procedure voor het beheersen van documenten: Par. 4.4 Documentenbeheer De vrijgave van documenten komt tot uiting goedkeuring van het handboeek door directeur J. Streef. De wijzigingen in documenten zijn kenbaar d.m.v. gele acering in het handboek. Gezien aanpassing versienummers van nieuwe BRL's in lijst van herzieningen. Van de registraties zijn de bewaartermijnen en soort van vernietiging bepaald. Procedure voor het beheersen van registraties par. 4.5 Gegevensbeheer en back-up. Gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard en bij blootstelling aan CRM-stoffen 30 jaar. Back-ups op andere locatie dan PC. Hiervoor is een NAS aangeschaft. Tevens is bij Dennis de Vries een Back-up bewaard (1 keer per maand). Mogelijkheid wordt bekeken om gegevens in the cloud te plaatsen. Vastgesteld is dat de opzet en wijzigingen zijn doorgevoerd volgens de daarvoor opgestelde procedure. Op de bezochte werkplekken zijn de relevante documenten in de juiste uitvoering aangetroffen. In de beoordeelde dossiers zijn de juiste registraties aangetroffen (zie verder in rapport). Organisatie en Leiderschap Leiderschap A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, 5.1 Betrokkenheid directie: klanteisen, wetgeving, beleid, doelen, review, middelen. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld en komen tot uiting in functieomschrijvingen/ procedures in paragraaf 4 Beschrijving organisatie. Er zijn voldoende middelen (personele middelen, specialistische vaardigeheden en financiële middelen) beschikbaar voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van het Kwaliteit, managementsysteem. Dat komt tot uiting door inhuur van een externe adviseur op het gebied van Kwaliteit. Door hem wordt een deel van de i.a. uitgevoerd en de directiebeoordeling gerapporteerd. Uit het vastgelegde beleid, opgestelde doelen, interne communicatie komt de bedoelde betrokkenheid van de directie voldoende tot uiting. Er is sprake van relevante wetgeving en hier wordt als volgt mee omgegaan. Het gaat hierbij om kwalibo wetgeving. Het bedrijf is gecertificeerd voor de BRL 2 en Erkenning is al enkele jaren geleden verkregen. Uit het vastgelegde beleid, opgestelde doelen, interne communicatie komt de bedoelde betrokkenheid van de directie voldoende tot uiting. Directie is 1 ledig en werkt veelvuldig samen met een zzp-er. Er zijn voldoende middelen (personele middelen, specialistische vaardigeheden en financiële middelen) beschikbaar voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van het (Kwaliteit, Arbo & Milieu) managementsysteem. Dat komt tot uiting door het inschakelen van een externe adviseur om ondersteuning te geven bij KAM-zaken. Uit het vastgelegde beleid, opgestelde doelen, interne communicatie komt de bedoelde betrokkenheid van de directie voldoende tot uiting. Er is sprake van relevante wetgeving en hier wordt als volgt mee omgegaan: Marvin is voor de uitvoering van de werkzaamheden gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000 Milieukundig bodemonderzoek (certificaat K49633) en de BRL SIKB 6000 Uitvoering van bodemsaneringen (certificaat K52964). Voor deze regelingen is Marvin een erkende intermediair (registratie via Bodemplus). Alleen erkende intermediairs mogen deze werkzaamheden uitvoeren. Er zijn voldoende middelen (personele middelen, specialistische vaardigeheden en financiële middelen) beschikbaar voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van het (Kwaliteit, Arbo & Milieu) managementsysteem. Dat komt tot uiting door de aanschaf van nieuwe computers (Apple) en door gebruik te maken van de veldwerkapp. Sinds 2013 is J. Bos de externe adviseur voor KAM-zaken. Uit het vastgelegde beleid, opgestelde doelen, interne communicatie komt de bedoelde betrokkenheid van de directie voldoende tot uiting. Er is sprake van relevante wetgeving voor de uitvoering van veldwerk en milieukundige begeleiding. Voor deze regelingen is MARVIN gecertificeerd en erkend via Bodemplus. Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 9 van 25

10 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld en komen tot uiting in functieomschrijvingen en beschrijving TVB in hoofdstuk 3 van het handboek Marvin dd Er zijn voldoende middelen (personele middelen, specialistische vaardigheden en financiële middelen) beschikbaar voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van het (Kwaliteit, Arbo & Milieu) managementsysteem. Dat komt tot uiting door de inzet van externe adviseurs om het kwaliteitssysteem te monitoren. Uit het vastgelegde beleid, opgestelde doelen, interne communicatie komt de bedoelde betrokkenheid van de directie voldoende tot uiting. Er is sprake van relevante wetgeving voor de uitvoering van veldwerk en milieukundige begeleiding. Voor deze regelingen is MARVIN gecertificeerd en erkend via Bodemplus. Organisatie A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, TBV's: verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedefinieerd en bekend. ISO 9001:2008, Directievertegenwoordiger: lid management met voldoende bevoegdheden. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld en komen tot uiting in functieomschrijvingen/ procedures/ TVB matrix/ inzetbaarheidoverzicht. Er is een organisatieschema vastgelegd waarin de onderlinge verbindingen binnen de organisatie tot uiting komen. Betreft paragraaf 4.2 organogram Financiële bevoegdheden zijn vastgelegd in een paragraaf 4.3. Alle inkoop wordt door de directeur zelf gedaan. De heer Streef is aangesteld om als directievertegenwoordiger in het kader van het (Kwaliteit, Arbo & Milieu) managementsysteem. Directeur vervult diverse taken een van deze betreft de functie van directievertegenwoordiger. Marvin is een eenmansbedrijf gerund door J. Streef en voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een vast inhuurkracht D.E. de Vries. De KAM-zaken worden door J. Streef beheerd. De heer J. Streef (directie) is aanspreekpunt voor KAM-zaken. J. Bos is aangesteld als KAM-adviseur in het kader van het (Kwaliteit, Arbo & Milieu) managementsysteem om de directie te ondersteunen bij KAM-zaken en interne audits uit te voeren. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld en komen tot uiting in functieomschrijvingen/ procedures/ TVB matrix/ inzetbaarheidoverzicht. Er is een organisatieschema vastgelegd waarin de onderlinge verbindingen binnen de organisatie tot uiting komen. Financiële bevoegdheden zijn vastgelegd in een paragraaf 4.3. Alle inkoop wordt door de directeur zelf gedaan. De heer J. Streef (directeur) beheert het (Kwaliteit, Arbo & Milieu) managementsysteem. Hij wordt bijgestaan door extern adviseur J. Bos en R. Lexmond. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld en komen tot uiting in functieomschrijvingen/ procedures/ TVB matrix. Er is een organisatieschema vastgelegd waarin de onderlinge verbindingen binnen de organisatie tot uiting komen. Financiële bevoegdheden zijn vastgelegd in het handboek Marvin dd Communicatie A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, Interne communicatie: communicatie klanteisen en doeltreffendheid systeem. Communicatieprocedure 3.4 en via paragraaf 5 beheer en beheersing. Vastgesteld is dat de interne communicatie plaatsvindt tussen de verschillende functies en niveaus volgens de hierover gemaakte afspraken (deelnemers/ frequentie/verslag). Meest recente managementbeoordeling 19 januari tevens wordt hierbij gebruik gemaakt van een rapportage Interne kwaliteitsaudit. Meest recente versie dateert van 10 april jl. Communicatie met inhuurkracht D.E. de Vries verloopt voornamelijk via de mail. Voor aanvang van het project worden de relevante gegevens per mail verstuurd en na de uitvoering van de werkzaamheden worden de Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 10 van 25

11 verzamelde gegevens via de mail geretourneerd. Gezien projectdossier MV13024 Bemonstering 36 peilbuizen diverse locaties Gemeente Duiven (uitvoering D. de Vries). Communicatieprocedure: 3.4 en via paragraaf 5 beheer en beheersing. Vastgesteld is dat de interne communicatie plaatsvindt tussen de verschillende functies en niveaus volgens de hierover gemaakte afspraken: - Periodiek overleg KAM-zaken met J. Bos d.d ; Vastgesteld is dat de interne communicatie plaatsvindt tussen de verschillende functies en niveaus volgens de hierover gemaakte afspraken (deelnemers/ frequentie/verslag). - MT bijeenkomsten d.d (opstellen en afronden directiebeoordeling 2014). - werkoverleg/toolbox: periodiek wordt uitvoering van de werkzaamheden met D. de Vries besproken. Dit is afhandelijk van wanneer er klussen worden uitgevoerd. Op is met Dennis een klus in Nijmegen besproken mbt aanwezige gegevens (tekening). Strategie en Beleid Beleid en doelen A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, 5.2 Klantgerichtheid: eisen van klanten bepaald, verhogen tevredenheid. ISO 9001:2008, 5.3 Kwaliteitsbeleid: continue verbetering, passend, begrepen, beoordeeld. C - C C ISO 9001:2008, Kwaliteitsdoelstellingen: vanuit beleid, meetbaar (SMART), voor functies/nivo's. ISO 9001:2008, Planning: uitvoeren eisen 4.1, doelstellingen invullen, samenhang. C - C C ISO 9001:2008, 6.1 Middelen beschikbaar: doeltreffendheid systeem en klanttevredenheid verhogen. C - C C In het (Kwaliteits, Arbo & Milieu) handboek is een beleidsverklaring d.d. maart 2012 van de directie opgenomen. Deze is verklaring is ondertekend door de directeur Joop Streef. In dit beleid wordt verwezen naar doelstellingen/bedrijfsjaarplan/strategisch plan. De organisatie heeft vastgesteld welke middelen nodig zijn t.a.v. invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem. Het beleid wordt kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn d.m.v: informeel overleg. De directeur werkt veelvuldig samen met Dennis de Vries. Dagelijks vindt op diverse keren afstemming plaats. De doel- en -taakstellingen voor relevante functies en niveaus binnen de organisatie zijn vastgesteld en gedocumenteerd in de directiebeoordeling van januari Huidige SMART doelstellingen zijn o.a. het streven Behalen van een omzetdoelstelling, vernieuwen PC/Beeldscherm op kantoor, aanschaffen troebelheidsmeter, behouden certificaten en erkenning ISO, behalen protocol 6001 certificering voor Dennis de Vries en BRL' en implementeren van het nieuwe protocol Het beleid wordt/is kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn d.m.v: veelvuldig overleg met inhuurkracht Dennis de Vries. Beide spreken dagelijks de zaken door. Inclusief nieuwe ontwikkelingen, aangepaste normen, ontvangen klachten e.d.. Kwaliteitsdoelstellingen zijn tevens met Dennis besproken. De doel- en -taakstellingen voor relevante functies en niveaus binnen de organisatie zijn vastgesteld en gedocumenteerd in de directiebeoordeling 2012 (definitieve afronding op ). Huidige SMART doelstellingen zijn o.a. Behoud van omzet/klanten en verminderde afhankelijkheid van enkele klanten door nieuwe klanten te verwerven. Het beleid is kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn. In het (Kwaliteits, Arbo & Milieu) handboek versie is een beleidsverklaring d.d van de directie opgenomen. Deze is verklaring is ondertekend door J. Streef. In dit beleid wordt verwezen naar de jaarlijkse doelstellingen in de directiebeoordeling. De organisatie heeft vastgesteld welke middelen nodig zijn t.a.v. invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem. Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 11 van 25

12 De doel- en -taakstellingen voor relevante functies en niveaus binnen de organisatie zijn vastgesteld en gedocumenteerd in de directiebeoordeling Huidige SMART doelstellingen zijn o.a. het verkrijgen van een erkenning protocol 6001 voor inhuur D. de Vries. Deze doelstelling is gerealiseerd. Gelijke omzet en aantal projecten met verlegging accent naar 6000-werkzaamheden. Het beleid wordt/is kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn d.m.v. periodieke bijeenkomsten met de KAM-adviseur. Gebruik wordt gemaakt van een extern adviseuer en het handboek is aangepast en de directiebeoordeling 2012 is afgerond. In het (Kwaliteits, Arbo & Milieu) handboek is een beleidsverklaring d.d van de directie opgenomen (par. 2.1 Kwaliteitsbeleid dd ). Deze is verklaring is ondertekend door J. Streef. In dit beleid wordt verwezen naar doelstellingen/bedrijfsjaarplan/strategisch plan. De organisatie heeft vastgesteld welke middelen nodig zijn t.a.v. invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem. Het beleid wordt kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn d.m.v het versturen een kopie van het handboek naar medewerker D. de Vries (per mail dd ). De doel- en -taakstellingen voor relevante functies en niveaus binnen de organisatie zijn vastgesteld en gedocumenteerd in par. 2.1 Kwaliteitsbeleid dd en de directiebeoordeling dd Huidige SMART doelstellingen zijn o.a. aantal projecten gelijk aan 2014 en omzet vergelijkbaar, bouw deco-unit afronden, aanschaf grotere asfaltboormachine. Het beleid wordt/is kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn d.m.v: informatie per mail. Klanten Klanttevredenheid A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, Klanttevredenheid: perceptie van klant, methode verkrijgen en gebruiken. Procedure Klanttevredenheid 5.11 De organisatie heeft informatie over de tevredenheid van klanten over het voldoen aan klanteisen. Deze gegevens zijn beschikbaar d.m.v. uitgevoerde onderzoeken in Gezien o.a. reacties van ZVS Eemens en Wareco. Betreffende gegevens vormen input voor de periodieke MT bijeenkomsten en managementreview. Uit de laatst uitgevoerde klanttevredenheidsmetingen blijkt dat de bedrijven tevreden zijn over de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Het bedrijf krijgt o.a complimenten over de goede telefonische bereikbaarheid. Klanttevredenheidsonderzoek 2013 is uitgevoerd en er zijn formulieren verstuurd naar Aveco de Bondt (22/5), Deta Milieu (17/5), Infrasoil (16/5) en ZVS Milieutechniek (16/5). Aangezien de formulieren onlangs verstuurd zijn dienen de ontvangen reacties nog verder geëvalueerd te worden. Het inmeten van boorpunten is een punt van aandacht en hier wordt bij de uitvoering van projecten extra aandacht aan gegeven. De organisatie heeft informatie over de tevredenheid van klanten over het voldoen aan klanteisen. Deze gegevens zijn beschikbaar d.m.v. klanttevredenheidsformulieren. Gezien zijn formulieren van Aveco de Bondt, Deta Milieu BV, Infrasoil en ZVS Milieutechniek, mei Betreffende gegevens vormen input voor de periodieke managementreview. Uit de laatst uitgevoerde klanttevredenheidsmetingen blijkt dat er aandacht kan worden besteed aan de veldwerktekeningen. Hierop zijn de volgende acties ondernomen: de opdrachtgevers zijn verzocht om tekeningen met een andere schaal aan te leveren en bij peilbuizen wordt de maatvoering opgenomen. Procedure Klanttevredenheid par Klanttevredenheid dd De organisatie heeft informatie over de tevredenheid van klanten over het voldoen aan klanteisen. Deze gegevens zijn beschikbaar d.m.v. formulieren Klanttevredenheidsonderzoek. Betreffende gegevens vormen input voor de periodieke MT bijeenkomsten en managementreview. In de directiebeoordeling 2014 is dit geëvalueerd. Uit de laatst uitgevoerde klanttevredenheidsmetingen blijkt uit de formulieren Klanttevredenheidsonderzoek periode 2014 dat ZVS Eemnes BV dd , Infrasoil , Deta Milieu BV dd en BOS Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 12 van 25

13 Milieuadvies BV tevreden zijn en waarderen de wijze van uitvoering (communicatie, planning, uitvoering). Aangegeven wordt dat gegevens in Terraindex niet altijd volledig juist zijn. Hierop zijn de volgende acties ondernomen. Registratie van de boormethode op veldwerkformulier en duidelijk aangeven wat de afmetingen van de gaten zijn geweest (protocol 2018) en zonodig foto's maken om situatie voor de projectleider van klant te verduidelijken. Opm. genomen acties in directiebeoordeling vermelden. Personeel management Vakbekwaamheid A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, 6.2 Personeel: eisen vaststellen, opleiden, effect beoordelen, registratie. Bewust zijn van bijdrage aan doelen en klanttevredenheid. Procedure Personeel, bekwaamheid, opleiding/training en bewustzijn: 4.6. Functie-inhoud en -eisen zijn bepaald en vastgelegd in functiebeschrijvingen. Van de volgende functies/medewerkers is vastgesteld dat aanwezige ervaring/opleiding voldoen aan de gestelde functie eisen: Joop Streef is in november 2011 medisch goedgekeurd voor werken in verontreinigde grond. VCA Vol is behaald in februari Het bedrijf heeft geen personeel in dienst. Inhuur zzp-er worden als leveranciers beoordeeld. Zie verder leveranciersbeoordeling Procedure Personeel, bekwaamheid, opleiding/training en bewustzijn: 4.6 Functie-inhoud en -eisen zijn bepaald en vastgelegd in functiebeschrijvingen. Van de volgende functies/medewerkers is vastgesteld dat aanwezige ervaring/opleiding voldoen aan de gestelde functie eisen: D. de Vries (inhuur BRL SIK 2000) VCA-basis /1/NL/ geldig tot Asbestherkenning Werken langs het spoor 2012 J. Streef VCA-vol /2/NL/ geldig tot Asbestherkenning Chemielinco dd VKB-cursus Bsb 2001 Bodemclassificatie Helicon 2002 DLP Geoplan Beide voldoen aan de onderhoudseis zoals vastgelegd in de BRL SIKB 2000 versie 3.2a. Tijdens jaarlijkse beoordelings/functioneringsgesprekken worden ook opleidingsbehoeften bepaald. Hieraan wordt d.m.v. een actueel opleidingsplan invulling gegeven. Registraties daarvan zijn aangezien. Procedure Personeel, bekwaamheid, opleiding/training en bewustzijn: Handboek par. 3.6 Opleiden, trainingen en cursussen. Functie-inhoud en -eisen zijn bepaald en vastgelegd in functiebeschrijvingen. Van de volgende functies/medewerkers is vastgesteld dat aanwezige ervaring/opleiding voldoen aan de gestelde functie eisen: J. Streef (PL/MKB 6001, 2001, 2002 en 2018): LTS Houtbewerking 1980 (nu werkzaam op HBO-niveau) Veilig werken in verontreinigde grond BME VKB-opleiding Monsterneming bouwstoffenbesluit 11, Chemielinco Asbestherkenning tbv milieukundig veldwerk ; VCA-vol /2/NL/ dd , geldig tot Bodemclassificatie Helicon MBCS Velp dd Werkervaring: Werkzaam bij Chemielinco vanaf 1992 t/m 2004 (senior veldwerker en mkb er) Sealtech (veldwerk BRL SIKB 2000) Terrasano (veldwerk BRL SIKB2000 en MKB voor Infrasoil) Marvin 2009-nu (veldwerk BRL SIKB 2000 en mkb 6001 voor Infrasoil en Marvin). D.E. de Vries (MKB 6001/veldwerker 2001/2002/2018): VCA-basis /1/NL/ geldig tot Terrasano (veldwerk BRL SIKB2000) Marvin 2009-nu (veldwerk BRL SIKB 2000 en mkb 6001). In 2014 toelating voor protocol 6001 afgerond. Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 13 van 25

14 MBO-opleiding relevante richting en certificaat asbestherkenning. Opm. de diploma s moet opnieuw aangevraagd worden bij de desbetreffende opleiding aangezien deze momenteel niet beschikbaar zijn. Dennis heeft echter wel een MBO-opleiding gevolgd. Intern auditoren: J. Bos: Cursus intern auditor ISO9001/ISO19011 KAM-zorg dd ; R. Lexmond: Cursus intern auditor KAM-zorg dd Tijdens jaarlijkse beoordelings/functioneringsgesprekken worden ook opleidingsbehoeften bepaald. Hieraan wordt d.m.v. een actueel opleidingsplan invulling gegeven. Dennis de Vries gaat een cursus asbestherkennings volgen. Assetmanagement Middelen A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, 6.3 Infrastructuur: gebouwen, machines, ICT, transport, communicatie. De aangetroffen infrastructuur heeft geen negatieve invloed op de productkwaliteit. Vastgesteld dmv. Beoordeling van kantoor, veldaudits en inspectie van de veldwerkbussen en opslagplaats/loods in lopik. De aangetroffen infrastructuur heeft geen negatieve invloed op de productkwaliteit. Vastgesteld dmv. Een visuele beoordeling. Het Kantoor in Nieuwegein, de veldwerkbus en de opslagplaats/loods in Lopik zijn beoordeeld. Tbv van de nieuwe NEN5744 mbt het bemonsteren van grondwater is bij Eijkelkmap (een goedgekeurde leverancier) een nieuwe troebelheidsmeter aangeschaft. Dit betreft een Aqualytic AL250T-IR. Bij dit apparaat zijn een viertal controlestandaarden bijgeleverd < 0,1, 20, 200 en 800 NTU. Deze zijn 1 jaar houdbaar. De aangetroffen infrastructuur heeft geen negatieve invloed op de productkwaliteit. Vastgesteld dmv een bezoek aamn het kantoor aan de Biltseveste in Nieuwegein. De aangetroffen infrastructuur heeft geen negatieve invloed op de productkwaliteit. Vastgesteld dmv een bezoek aan het kantoor van de Biltseveste 26 te Nieuwegein. Werkomgeving A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, 6.4 Werkomgeving: geschikt voor eisen product en mens. De aangetroffen werkomgeving heeft geen negatieve invloed op de productkwaliteit. Vastgesteld d.m.v. Beoordeling van kantoor, veldaudits en inspectie van de veldwerkbussen en opslagplaats/loods in lopik. De aangetroffen werkomgeving heeft geen negatieve invloed op de productkwaliteit. Vastgesteld d.m.v. een locatiebezoek op aan het kantoor in Nieuwegein en een locatiebezoek op aan de opslagplaats/loods in Lopik. De aangetroffen werkomgeving heeft geen negatieve invloed op de productkwaliteit. Vastgesteld d.m.v. een locatiebezoek aan het kantoor aan de Biltseveste 26 te Nieuwegein. Kantoor is gevestigd op de zolderverdieping en faciliteiten zoals computers zijn beschikbaar. De aangetroffen werkomgeving heeft geen negatieve invloed op de productkwaliteit. Vastgesteld d.m.v. een locatiebezoek aan het kantoor aan de Biltseveste 26 te Nieuwegein. Kantoor is gevestigd op de zolderverdieping en faciliteiten zoals computers zijn beschikbaar. Meetapparatuur A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, 7.6 Bewakings/meetapparatuur: identificatie, standaard, call-back, software, registratie. C T>C C C Procedure meetmiddelen 4.11 In procedures/werkvoorschriften/meetprotocollen heeft de organisatie vastgesteld welke metingen met welk meetmiddelen uitgevoerd dienen te worden. Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 14 van 25

15 Een overzicht van beschikbare meetmiddelen is aanwezig. Meetmiddelen zijn geïdentificeerd en meetmiddelen t.b.v. selectieve metingen worden (extern) gekalibreerd. Kalibratieresultaten worden beoordeeld en bij vastgestelde afwijkingen worden acties genomen om de geldigheid van vorige metingen te beoordelen. De volgende kalibratieregistraties zijn hierop ingezien een combi ec/ph/zuurstof en redox meter van Eijkelkamp Verder is een Hanna ec/ph meter aanwezig. De meetapparatuur dient te zijn voorzien van een eenduidige identificatie en de kalibratiestatus dient afgeleid te kunnen worden. Dit is niet het geval voor de ph/ec-meter HI991301, Unster Kern CH50K100 en het meetwiel. Tevens is de periodieke controle cq kalibratie niet aantoonbaar voor de Unster Kern CH50K100 en het meetwiel (zie rapportblad). In de opslagloods zijn standaarden ter controle van de ph/ec-meter opgeslagen. Standaard ph=4 Lot 4352 exp , standaard ph=7 Lot 5295 Exp , Standaard EC 12,88 ms/cm Lot 2713 houdbaar tot 9/2015. Brandstoffen worden in een aparte ruimte opgeslagen. Echter wel in dezelfde loods. De (buiten)koelkast wordt gebruikt voor de tijdelijke opslag van grond- en grondwatermonsters tbv milieukundig bodemonderzoek. De temperatuur dient tussen de 2 en de 5 graden celsius te liggen. De temperatuurregistratie is in het logboek opgenomen en de registraties voor 2014 voldoen. Tevens worden logboeken bijgehouden voor de ph/ec-meting (HI VBL7) en troebelheid (SN 12/33903). Ook de weegschaal wordt periodiek gecontroleerd adhv een controlegewicht van 10 kg en. Op is in het logboek aangegeven dat de elektrode defect is. Deze is vervangen. Meetwiel 45VBL7 is op gecontroleerd en deze voldoet. Procedure meetmiddelen Par Beheer, onderhoud en keuring van meetmiddelen (dd ) In procedures/werkvoorschriften/meetprotocollen heeft de organisatie vastgesteld welke metingen met welk meetmiddelen uitgevoerd dienen te worden. Een overzicht van beschikbare meetmiddelen is aanwezig op lijst middelen, materiaal en materieel. Meetmiddelen zijn geïdentificeerd en meetmiddelen t.b.v. selectieve metingen worden (extern) gekalibreerd. Kalibratieresultaten worden beoordeeld en bij vastgestelde afwijkingen worden acties genomen om de geldigheid van vorige metingen te beoordelen. In het handboek is opgenomen dat de meetappratuur jaarlijks gekalibreerd wordt. De volgende kalibratieregistraties zijn hierop ingezien. Kalibratie PID-meter MultiRae II Lite PGM-6208 MAA30139Q4 is op uitgevoerd. Op het Kalibratie certificaat wordt aangegeven dat de herkalibratiedatum op moet worden uitgevoerd. Opm.: Aangegeven wordt dat de PID-meter niet meer is gebruikt en dat deze bij een nieuwe opdracht weer wordt gekeurd. Overweging om zelf een kalibratiegascylinder aan te schaffen. Op is een controle uitgevoerd op de veldwerkbus VJ-847-H en op basis van deze controle wordt de brandblusser en oogspoelfles vervangen. De bus van D. de Vries wordt volgend week gecontroleerd. Gezien Orderbevestiging VRM D32871 dd De weegschaal, koelkast en ph/ec-meter wordt periodiek gecontroleerd. Gezien logboeken met controle op (ph/ec), (Troebelheidsmeter SN12/ ), koelkast (Biltseveste ). Op deze apparatuur is he kenteken van de bus als identificatie aangebracht (45-VBL-7). Leveranciers Leveranciersbeoordeling A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, 7.4b Leveranciers/onderaannemers: selectie en beoordeling. Procedure leveranciersselectie/beoordeling pro Voor leveranciers van kritische producten/diensten zijn criteria opgestelde en deze ondergaan een selectieprocedure. Tevens worden geselecteerde leveranciers periodiek herbeoordeeld. Een overzicht van deze geselecteerde leveranciers is beschikbaar voor relevante medewerkers. Registratie van selecties en herbeoordeling is ingezien van o.a. ZVS Eemnes (inhuur kraan met overdruk en Deco Unit, It Works, VRM, Eijkelkamp en DDV Techniek (inhuurkracht Dennis de Vries). De laatste leveranciersbeoordeling is op uitgevoerd. Hierbij zijn kritische leveranciers beoordeeld. Registraties ingezien van o.a. VRM, Eijkelkmap en Geometius. Deze leveranciers zijn prositief beoordeeld en de beoordeling geeft geen aanleiding om de lijst met goedgekeurde leveranciers aan te passen. Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 15 van 25

16 Procedure leveranciersselectie/beoordeling pro Voor leveranciers van kritische producten/diensten zijn criteria opgestelde en deze ondergaan een selectieprocedure. Tevens worden geselecteerde leveranciers periodiek herbeoordeeld. Een overzicht van deze geselecteerde leveranciers is beschikbaar voor relevante medewerkers. Registratie van selectie en herbeoordeling is ingezien van diverse leveranciers. Op zijn de leveranciers van veldwerkmaterialen beoordeeld en op het formulier Beoordeling leverancier is de beoordeling vastgelegd. Er zijn geen problemen en deze worden gehandhaafd. Beoordeling gezien van VRM en Eijkelkamp. Procedure leveranciersselectie/beoordeling par Controle op goederen/producten met afwijkingen dd Voor leveranciers van kritische producten/diensten zijn criteria opgestelde en deze ondergaan een selectieprocedure. Tevens worden geselecteerde leveranciers periodiek herbeoordeeld. Een overzicht van deze geselecteerde leveranciers is beschikbaar voor relevante medewerkers. Registratie van selectie en herbeoordeling is ingezien van Eijkelkamp , VRM en Feramo tools dd Er is geen reden om van leverancier te wijzigen. Procesmanagement Algemeen A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, 7.1 Planning productrealisatie: doelen/eisen product, documenten, keuren, registratie. Het werken volgens binnen het Kwaliteitsmanagementsysteem gemaakte afspraken (procedures, werkinstructies etc.) zorgt voor een juiste planning om aan de afspraken met de klant te voldoen. Klanten worden geattendeerd op de algemene voorwaarden. Door Marvin worden alleen werkzaamheden uitgevoerd die ze zelf kunnen uitvoeren. BRL 2 en 6000 zijn hierbij leidend. Het werken volgens binnen het Kwaliteitsmanagementsysteem gemaakte afspraken (procedures, werkinstructies etc.) zorgt voor een juiste planning om aan de afspraken met de klant te voldoen. De planning wordt door J. Streef beheert en hij controleert vooraf of alle gegevens door de opdrachtgever aangeleverd zijn. Planning 2013 is ingezien en deze voldoet voor de omvang van het bedrijf. Het werken volgens binnen het Kwaliteitsmanagementsysteem gemaakte afspraken (procedures, werkinstructies etc.) zorgt voor een juiste planning om aan de afspraken met de klant te voldoen. Het werken volgens binnen het Kwaliteitsmanagementsysteem gemaakte afspraken (procedures, werkinstructies etc.) zorgt voor een juiste planning om aan de afspraken met de klant te voldoen. Het bedrijf werkt via de procedures verkoop (hoofdstuk 5) en hoofdstuk 7 uitvoering aan het invulling geven aan de klantwens. Vanuit Marvin wordt gewerkt met dagtarieven en of tarievenlijsten. De BRL 2000 en 6000 zijn leidend voor de uitvoering. Het overgrote deel van de werkzaamheden hebben betrekking op werken waarvoor de verplichte certificering en erkenningsregeling van toepassing is. Via de website is te zien waarvoor het bedrijf gecertificeerd zijn. Tevens zijn de algemene projectvoorwaarden in te zien. De klanten zijn in bezit van de algemene voorwaarden. Inkoopproces A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, 7.4a Inkoop: schriftelijke procedure, inkoopspecificatie, keuren, registratie. Procedure Inkoop hoofdstuk 7 Inkoop vindt plaats m.b.v. fax/ /internet n.a.v. aangegeven behoefte vanuit de organisatie. Bestellingen van kritische producten/diensten vinden bij geselecteerde leveranciers plaats. Veldwerkmaterialen en gereedschappen worden al jaren bij VRM en Eijkelkamp ingekocht. Goederen ondergaan bij ontvangst een ingangscontrole waarvan registratie plaatsvindt d.m.v. een controle of het geleverde in overeenstemming is met de bestelbon. In de laatste 1,5 jaar is er door de bedrijven geleverd wat er bestelt is. Procedure Inkoop hoofdstuk 7 Inkoop vindt plaats m.b.v. fax/ /internet n.a.v. behoefte vanuit de organisatie. Bestellingen van kritische producten/diensten vinden bij geselecteerde leveranciers plaats. Goederen ondergaan bij ontvangst een ingangscontrole waarvan registratie plaatsvindt d.m.v. het verzamelen en aftekenen van de pakbonnen. Er wordt sporadisch materialen ingekocht. Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 16 van 25

17 Inkoop verloopt via VRM en Eijkelkamp. De productcertificaten van de geleverde materialen zijn beschikbaar in een map. De materialen zijn opgeslagen in een opslagloods in Lopik en de peilbuismaterialen zijn separaat opgeslagen op zolder. Certificaten boorgatklei Cebo (Kiwa K64405/01) en peilbuismateriaal KQ-561 VRM zijn gezien. Inkoop vindt plaats m.b.v. fax/ /internet n.a.v. aangegeven behoefte vanuit de organisatie. Bestellingen van kritische producten/diensten vinden bij geselecteerde leveranciers plaats. Goederen ondergaan bij ontvangst een ingangscontrole waarvan registratie plaatsvindt d.m.v. pakbonnen. In de volgende registraties is vastgesteld dat de inkoopgegevens duidelijk en kompleet zijn incl. afspraken over levertijden: Levering veldwerkmaterialen door VRM. Productcertificaten zijn opgeslagen in verzamelmap (boorgatklei Cebo (Kiwa K64405/01) en peilbuismateriaal KQ-561). Procedure Inkoop: par Inkoop-criteria handboek dd Inkoop vindt plaats m.b.v. /internet n.a.v. aangegeven behoefte vanuit de organisatie. Bestellingen van kritische producten/diensten vinden bij geselecteerde leveranciers plaats. Goederen ondergaan bij ontvangst een ingangscontrole waarvan registratie plaatsvindt d.m.v. pakbonnen. In de volgende registraties is vastgesteld dat de inkoopgegevens duidelijk en kompleet zijn incl. afspraken over levertijden. Op is een controle uitgevoerd op de veldwerkbus VJ-847-H en op basis van deze controle wordt de brandblusser en oogspoelfles vervangen. De bus van D. de Vries wordt volgend week gecontroleerd. Gezien Orderbevestiging VRM D32871 dd De leverdatum op aangegeven op de orderbevestiging. Verkoopproces A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, 7.2 Processen i.v.m. klant: klanteisen, wetgeving, beoordelen, registratie. T> Procedure Verkoop Via procedure 6 Naar aanleiding van telefonische of schriftelijke aanvragen van klanten worden offertes of opdrachtbevestigingen opgesteld. Bij telefonische aanvragen wordt in ieder geval een schriftelijke opdrachtbevestiging naar de klant verstuurd. In de volgende registraties is vastgesteld dat de verkoopgegevens duidelijk en kompleet zijn incl. afspraken over levertijden: Betreft project Nijmegen Procedure Verkoop. Afspraken over levertijden, facturatie en meer/minderwerk zijn niet in het contract opgenomen. Procedure 6 Verkoop Naar aanleiding van telefonische of schriftelijke aanvragen van klanten worden offertes of opdrachtbevestigingen opgesteld. De beoordeling van offerteaanvraag/opdrachten/opdrachtbevestigingen wordt door J. Streef gedaan. Bij door de klant aangegeven wijzigingen wordt weer een nieuwe offerte/opdrachtbevestiging opgesteld. Bij telefonische aanvragen wordt in ieder geval een schriftelijke opdrachtbevestiging naar de klant verstuurd. De werkzaamheden voor de BRL SIKB 2000 en de BRL SIKB 6000 worden onder certificaat uitgevoerd en hiervoor gelden specifieke eisen. Dit wordt bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt. Marvin werkt al jarenlang samen met ZVS en krijgt zodoende 1 op 1 opdrachten waarbij de werkzaamheden onder BRL SIKB 6000 certificaat worden uitgevoerd. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld. Een concrete opdrachtbevestiging is niet aanwezig maar afgedekt door voornoemde overeenkomst. Specifieke eisen wordt bevestigd. Mbt de BRL SIKB 2000 en de BRL SIKB 6000 zijn de volgende projecten gezien: D (332.02d) VBO Assendelftsstraat 38 Den Haag, MV13024 Bemonstering 36 peilbuizen diverse locaties Gemeente Duiven, MV13094: Asbestonderzoek Huis ten Boschstraat, Maarsen, BS13159: Vossenlaan 38 Bosch en Duin. Procedure 6 Verkoop. Naar aanleiding van telefonische of schriftelijke aanvragen van klanten of van de eigen buitendienst worden offertes of opdrachtbevestigingen opgesteld. De beoordeling van offertes/opdrachten/opdrachtbevestigingen vindt plaats door de daarvoor bevoegde medewerker. Bij door de klant aangegeven wijzigingen wordt weer een nieuwe offerte/opdrachtbevestiging opgesteld. Bij telefonische aanvragen wordt in ieder geval een schriftelijke opdrachtbevestiging naar de klant verstuurd. In de volgende registraties is vastgesteld dat de verkoopgegevens duidelijk en kompleet zijn incl. afspraken over levertijden: MV BO14061 (2018 en 2001) ZVS Eemnes: Bodemonderzoek asbest, MV14030 (2001, 2002) Wareco: BO Jacob Morisstraat 83 Amsterdam (BG03), Project ( BAM): Sanering voormalig gasfabrieksterrein deelgebied A Langegracht 70 te Leiden. Hoofdstuk 5 Verkoop: Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 17 van 25

18 Naar aanleiding van telefonische of schriftelijke aanvragen van klanten worden offertes of opdrachtbevestigingen opgesteld. De beoordeling van offertes/opdrachten/opdrachtbevestigingen vindt plaats wordt door de daarvoor bevoegde medewerker J. Streef gedaan. Bij door de klant aangegeven wijzigingen wordt weer een nieuwe offerte/opdrachtbevestiging opgesteld. Bij telefonische aanvragen wordt in ieder geval een schriftelijke opdrachtbevestiging naar de klant verstuurd. In de volgende registraties is vastgesteld dat de verkoopgegevens duidelijk en kompleet zijn incl. afspraken over levertijden: - MV15011: Opdracht wordt voor Infrasoil uitgevoerd op basis van een standaardtarievenlijst. Op het formulier Projectinformatie is aangegeven dat de werkzaamheden conform de BRL SIKB 2000 zijn uitgevoerd. - MKB13336: Er wordt gewerkt op basis van een dagtarief. ZVS heeft de contacten onderhouden met de opdrachtgever. Voor de schriftelijke opdrachtvorming is een standaardofferte opgesteld. Ontwerpproces A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, 7.3 Nvt Nvt Nvt Nvt Ontwerp en ontwikkeling: planning ontwerp-stappen, TBV's, input, output, beoordelen, verificatie, validatie, wijzigingen, registratie. NVT NVT NVT NVT Productieproces A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, ISO 9001:2008, Productie/ dienstverlening: productinfo, instructies, uitrusting, bewaken, meten. Geldig verklaren processen: bijzondere processen, eisen, personeel, keuren, registratie. ISO 9001:2008, Overige eisen: identificatie, eigendom klant, instandhouding product. Procedure Productie/Uitvoering Hoofdstuk 8 uitvoering. De productie/uitvoering wordt beheerst d.m.v. procedures, werkinstructies, controleprotocollen, werkoverleg. Voor een juiste uitvoering zijn geschikte middelen aanwezig zoals: duidelijke en volledige werkomschrijving en nette veldwerkbus uitgerust met volwaardig boorgereedschap. Productconformiteit kan worden bepaald door het uitvoeren van controles en metingen. Registraties hiervan worden opgesteld. Hierin komt ook de juiste bevoegdheid tot uiting d.m.v. inzet van volledig gekwalificeerde en gekeurde personen. Tijdens productieproces en in het magazijn vindt er een juiste opslag van de producten plaats. Er wordt rekening gehouden met houdbaarheid en voorraadgrootte /bereikbaarheid. Naspeurbaarheid isniet een contractueel overeengekomen eis Tijdens de projectbezoeken en in de volgende project/productiedossiers is voldoende conformiteit aangetroffen: O.a. tijdens de projectbezoeken in jan en februari 2012 project Infrasoil project Nijmegen Procedure Uitvoering Hoofdstuk 8 uitvoering De uitvoering wordt beheerst d.m.v. procedures, werkinstructies. Voor een juiste uitvoering zijn geschikte middelen aanwezig zoals: een ingerichte veldwerkbus, boormaterialen zoals edelmanboren, zuigerboren etc. Productconformiteit kan worden bepaald door het uitvoeren van controles en metingen. Registraties hiervan worden opgesteld. Gezien veldwerkregistraties van div. projecten. Producten/diensten worden geïdentificeerd d.m.v. projectnummers. Bij beschadiging van eigendommen van klanten wordt met de klant contact opgenomen om tot afhandeling te komen. Er zijn geen gevallen bekend waarbij dit is voorgekomen. Tijdens productieproces en in het magazijn vindt er een juiste opslag van de producten plaats. De monsters worden gekoeld opgeslagen en er is een koeling is bij thuisadres aanwezig. De monsters worden door een koerier van het laboratorium dezelfde dag opgehaald. Gezien zijn monsteroverdrachtsformulieren van diverse projecten. Er wordt rekening gehouden met houdbaarheid/naspeurbaarheid/voorraadgrootte/bereikbaarheid. Naspeurbaarheid is een contractueel overeengekomen eis en komt tot uiting d.m.v. de registratie van gegevens conform de BRL SIKB 2000 en de BRL SIKB Tijdens de projectbezoeken en in de volgende project/productiedossiers is voldoende conformiteit aangetroffen: D (332.02d) VBO Assendelftsstraat 38 Den Haag, MV13024 Bemonstering 36 peilbuizen diverse locaties Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 18 van 25

19 Gemeente Duiven, MV13094: Asbestonderzoek Huis ten Boschstraat, Maarsen, BS13159: Vossenlaan 38 Bosch en Duin. Het gedocumenteerde managementsysteem voldoet aan de gestelde eisen. In het managementhandboek zijn opgenomen het toepassingsgebied van het managementsysteem, de procedures en de verdere documentatie. De onderlinge samenhang tussen de systeemonderdelen is aantoonbaar. Procedure Productie/Uitvoering Handboek Marvin hoofdstuk 7 Uitvoering Procedure Afwijkingen par. 7.7 Problemen en afwijkingen De uitvoering van werkzaamheden wordt beheerst d.m.v. procedures, werkinstructies. Voor een juiste uitvoering zijn geschikte middelen aanwezig zoals: Werkmap met de uitvoeringsprotocollen (BRL SIKB 2000 en 6000) Productconformiteit kan worden bepaald door het uitvoeren van controles en metingen. Registraties hiervan worden opgesteld. Hierin komt ook de juiste bevoegdheid tot uiting d.m.v. uitvoering door erkende medewerkers (via Bodemplus). Producten/diensten worden geïdentificeerd d.m.v. projectnummers. Bij beschadiging van eigendommen van klanten wordt met de klant contact opgenomen om tot afhandeling te komen. Hiervan vindt registratie plaats d.m.v. veldwerkformulieren. Tijdens productieproces en in het magazijn vindt er een juiste opslag van de producten plaats. Er wordt rekening gehouden met houdbaarheid/naspeurbaarheid/voorraadgrootte/bereikbaarheid. Naspeurbaarheid is een contractueel overeengekomen eis en komt tot uiting d.m.v. monstercodes en scannen van barcodes op de monsterpotten en -flessen. Tijdens de projectbezoeken en in de volgende project/productiedossiers is voldoende conformiteit aangetroffen: MKB13336: Sanering Kersebaan Amersfoort (MKB/PL 6001) MV15018 Uitvoering bodemonderzoek Wakkerendijk Eemnes (J. Streef 2001 voor ZVS Eemnes) MV15008 Plaatsen peilbuizen grondwateronderzoek Gouda (D. de Vries 2001 voor Wareco) MV15010 Asbestonderzoek Arendstraat, Hilversum (mn D. de Vries en pl J. Streef 2018 ZVS Eemnes) MV15004 Verkennend BO Binnenweg 14, Ouderkerk a/d Amstel (2001 D. de Vries Wareco) MV15011 VBO Raafstraat Hilversum (J Streef 2001 Infrasoil). Project ( BAM): Sanering voormalig gasfabrieksterrein deelgebied A Langegracht 70 te Leiden BO15194: Gerard Doustraat 43 te Amersfoort (mn grondwater) Afwijkingen vastgesteld bij (goederenontvangst, proces, productie en opslag) worden als zodanig geïdentificeerd en indien mogelijk apart opgeslagen. Dit om onbedoeld gebruik te voorkomen. Daarvoor aangestelde medewerkers handelen de afwijkingen af eventueel in overleg met de klant. Identificatie en registratie van afwijking en afhandeling vindt plaats d.m.v. vastlegging op veldwerkformulieren en vastlegging in het logboek bij saneringen. Tijdens de audit zijn de volgende registraties hierop beoordeeld: Bovengenoemde projecten. Resultaten Procesmonitoring A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, 8.1 Algemeen: producteisen, systeemeisen, continue verbetering. ISO 9001:2008, Bewaking en meting van processen: methoden vaststellen, registraties. ISO 9001:2008, Bewaking, meting en vrijgave van producten: methoden, bevoegdheden, registratie vrijgave. Het werken volgens binnen het Kwaliteitsmanagementsysteem gemaakte afspraken (procedures, werkinstructies etc.) zorgt voor een juiste proces- en productbewaking om aan de afspraken met de klant te voldoen. De organisatie heeft geen specifieke procesindicatoren hiervoor opgesteld: Procedure Afwijkingen 53. Afwijkingen vastgesteld bij (goederenontvangst, proces, productie en opslag) worden als zodanig geïdentificeerd en indien mogelijk apart opgeslagen. Dit om onbedoeld gebruik te voorkomen. Joop Streef handelt de afwijkingen af eventueel in overleg met de klant. Het bedrijf koopt ak jaren in bij dezelfde bedrijven. Op de loods worden monsterpotten en veldwerkmaterialen afgeleverd. Het bedrijf bestelt veelal een grote partijen. Het betreft maximaal 4 leveringen op jaarbasis. Joop controleert of volgens bestelling geleverd is. In 2011 en 2012 is conform procedure geleverd. Overige gebruiksmaterialen worden in de winkel gekocht. Instandhouding van het product is eigenlijk niet van toepassing. Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 19 van 25

20 Procedure is niet uitgesloten. Na afronding van een klus wordt een aanbiedingsbrief met rekening opgesteld. Gezien en beoordeeld is project Nieuwmarkt Amsterdam. Project Nieuwmarkt Amsterdam d.d. 12 april jl. Met de brief zijn meegestuurd; de foto's van de veldwerklocaties van de 5 peilbuizen, de veldwerkformulieren, boormanager bestanden en tekeningen. Het werken volgens binnen het managementsysteem gemaakte afspraken (procedures, werkinstructies etc.) zorgt voor een juiste proces- en productbewaking om aan de afspraken met de klant te voldoen. De BRL SIKB 2000 versie 3.2a is beschikbaar. De protocollen 2001, 2002 en 2018 zijn ook in de veldwerkmap opgenomen. Deze worden gebruikt als werkinstructie. Registratie van veldwerkgegevens vindt plaats op formulieren en vaststelling boorstaten in een veldwerkcoputer. Registratie zijn ingezien van project D (332.02d) VBO Assendelftsstraat 38 Den Haag, project MV13024 Bemonstering 36 peilbuizen diverse locaties Gemeente Duiven en project MV13094 Asbestonderzoek Huis ten Boschstraat, Maarsen. Procedure Afwijkingen 53 Afwijkingen vastgesteld bij (goederenontvangst, proces, productie en opslag) worden als zodanig geïdentificeerd en indien mogelijk apart opgeslagen. Dit om onbedoeld gebruik te voorkomen. J. Streef handelt de afwijkingen af eventueel in overleg met de klant. Tijdens de audit zijn de volgende registraties hierop beoordeeld: Koeling is bij thuisadres aanwezig en de temperatuur wordt wekelijks geregistreerd. Temperatuur is soms boven de 5 C en wordt dan bijgesteld. Registraties ingezien. Infrasoil heeft een opmerking mbt de te diepe plaatsing van de peilbuis door de kleilaag heen. Dit is in overleg afgehandeld D: De veldwerkgegevens zijn per mail naar Deta Milieu verstuurd. Evt. afwijkingen tov de BRL SIKB 2000 worden vermeld. Het werken volgens binnen het managementsysteem gemaakte afspraken (procedures, werkinstructies etc.) zorgt voor een juiste proces- en productbewaking om aan de afspraken met de klant te voldoen. Het werken volgens binnen het managementsysteem gemaakte afspraken (procedures, werkinstructies etc.) zorgt voor een juiste proces- en productbewaking om aan de afspraken met de klant te voldoen. De organisatie heeft de volgende procesindicatoren hiervoor opgesteld: de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 en de BRL SIKB Hiervoor is Marvin gecertificeerd bij Kiwa en erkend bij Bodemplus. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de geldende protocollen en registratie van de gegevens is aantoonbaar (gezien dossier project ( BAM): Sanering voormalig gasfabrieksterrein deelgebied A Langegracht 70 te Leiden). Werkzaamheden worden doorgaans in onderaanneming van adviesbureau's zoals Infrasoil en ZVS Eemnes uitgevoerd. Zij beschikken over voldoende kennis op dat gebied en de werkzaamheden van Marvin hebben betrekking op de monsterneming en verdracht aan een erkend laboratorium (op aangeven van het adviesbureau). De eindrapportage wordt niet door Marvin opgesteld. Interne audits A4 A5 A6 A7 ISO 9001:2008, Interne audits: procedure, programma, auditors, objectiviteit, registraties, acties. Procedure Interne audit 5.1. Interne audits worden planmatig uitgevoerd door daarvoor aangestelde medewerkers die onafhankelijk zijn t.a.v. het te auditten onderwerp. Ingezien de actuele auditjaarplanning. N.a.v. auditresultaten worden er indien noodzakelijk maatregelen doorgevoerd door het verantwoordelijke management. Iso 9001 auidt is door SBC uitgevoerd. De laatste is op uitgevoerd. BRL 2 en 6000 audit worden deels door SBC gedaan. Joop Streef heeft bijvoorbeeld Dennis beoordeeld. Een projectaudit protocol 6001 is door Infrasoil uitgevoerd. In de volgende auditregistratie is vastgesteld dat alle gestelde eisen voldoende aanwezig zijn. Gezien output i.a. jan Volledige ISO 9001 norm is beoordeeld. Tevens diverse delen BRL 2 en Afgeronde acties zijn afgevinkt. Te onder nemen acties zijn verwoord. Aan de te onder nemen actie is een termijn en persoon gekoppeld. Bijvoorbeeld actie 122 uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek. Acties is uitgevoerd. Klanten zijn benaderd en output is ingezien. Leveranciersbeoordeling 2012 is tevens uitgevoerd en afgetekend. Procedure Interne audit 5.1 De interne audits worden conform de auditplanning 2013 uitgevoerd door daarvoor aangestelde medewerkers die onafhankelijk zijn t.a.v. het te auditten onderwerp. Ingezien de actuele auditjaarplanning N.a.v. auditresultaten worden er indien noodzakelijk maatregelen doorgevoerd door het verantwoordelijke management. In de volgende auditregistratie is vastgesteld dat alle gestelde eisen voldoende aanwezig zijn: Interne audit ISO9001, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB Naar aanleiding van de audit zijn verbetermaatregelen genomen tav. de autorisatie van de veldwerkrapportage. De interne audit werden tot 2013 door C. Visser SBC advies uitgevoerd. Dit jaar is over gegaan naar BOS Adviseurs. De audits worden nu uitgevoerd door J. Bos. Vanwege deze overgang zijn de interne audits later dan gepland uitgevoerd. Procedure Interne audit 5.1 Marvin bv Audit A7 Rapportversie 01 Pagina 20 van 25

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Hoofdstraat 40 4765 CG Zevenbergschen Hoek. Postbus 31 4765 ZG Zevenbergschen Hoek T: (0168) 33 69 90 F: (0168) 33 60 06

Hoofdstraat 40 4765 CG Zevenbergschen Hoek. Postbus 31 4765 ZG Zevenbergschen Hoek T: (0168) 33 69 90 F: (0168) 33 60 06 Hoofdstraat 40 4765 G Zevenbergschen Hoek Postbus 31 4765 ZG Zevenbergschen Hoek T: (0168) 33 69 90 F: (0168) 33 60 06 E-mail: advies@nikta.nl http://www.nikta.nl KvK-West-Brabant 24257726 Algemeen Inhoudsopgave

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Rapportdatum 15-4-2013. Auditrapport. Lugera & Makler Temps S.R.O. Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije. VCU : 2011/05 Toelating (fase 1+2)

Rapportdatum 15-4-2013. Auditrapport. Lugera & Makler Temps S.R.O. Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije. VCU : 2011/05 Toelating (fase 1+2) Rapportdatum 15-4-2013 Auditrapport Lugera & Makler Temps SRO Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije VU 2011/05 Toelating (fase 1+2) Auditrapport Organisatie Naam Lugera & Makler Temps SRO ontactpersoon

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

Auditrapport. Rapportdatum Digitaalstraat MP AMSTERDAM Netherlands. BRL 6000-AB : 2016 Toelating

Auditrapport. Rapportdatum Digitaalstraat MP AMSTERDAM Netherlands. BRL 6000-AB : 2016 Toelating Rapportdatum 532017 Auditrapport Digitaalstraat 5 1033 MP AMSTERDAM Netherlands BRL 6000AB 2016 Toelating Audit Rapportversie 01 Pagina 1 van 13 Auditrapport Kiwa Nederland B.V. Organisatie Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

Certificering Mechanisch boren

Certificering Mechanisch boren SIKB, 18 juni 2010 Partner for progress Certificering Mechanisch boren BRL 2100, protocol 2101 Jan Keijzer Inhoud van de prestatie 1. Inleiding 2. Het certificatieproces 3. Planning tot 31-12-2010 Presentatie

Nadere informatie

Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport NedLes Amsterdam Kiwa N.V.

Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport NedLes Amsterdam Kiwa N.V. Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport Voorlopig Procesaudit NedLes Amsterdam Kiwa N.V. s-gravenpolderseweg 4e 4462 CG Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.kiwa.nl Versie 1.2 27-02-2007

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3 Certificatieschema Kiwa Keurmerk voor de Groothandel voor Bouw en Industrie Versie 3 01 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Norm... 3 Normcommissie... 3 Beoordelingsmethodiek en rapportage... 4 Certificatiecriteria...

Nadere informatie

Auditrapport. Rapportdatum Gebr. Van Dijk Made B.V. Gebr. van Dijk Service & Onderhoud B.V. Brieltjenspolder PK Made

Auditrapport. Rapportdatum Gebr. Van Dijk Made B.V. Gebr. van Dijk Service & Onderhoud B.V. Brieltjenspolder PK Made Rapportdatum 12-6-2016 Auditrapport Gebr. van Dijk Service & Onderhoud B.V. Brieltjenspolder 3 4921 PK Made BRL 6000 : 2005 Toelating Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 1 van 18 Auditrapport Organisatie Bedrijfsnaam

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Auditrapport. PassworD text fusion B.V. Heino. Her evaluatie audit NEN-EN 15038. Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes

Auditrapport. PassworD text fusion B.V. Heino. Her evaluatie audit NEN-EN 15038. Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Auditrapport PassworD text fusion B.V. Heino Her evaluatie audit NEN-EN 15038 Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.1kiwa.com Auditrapport

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7 Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument. Vereniging System Integrators

Kwaliteitsdocument. Vereniging System Integrators Kwaliteitsdocument Vereniging System Integrators versie 2.0 november 2011 Betrokkenheid van de directie Directieverklaring Elk VSI-lid ondertekent een directieverklaring waarin de betrokkenheid, verantwoordelijkheid

Nadere informatie

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 www.dnvba.nl/training 9001 14001 18001 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management.

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management. Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam SB anagement bvba Straat Leuvenselaan, 191 Postcode, Stad 3300 TIENEN Land België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities en afkortingen...

Nadere informatie

INMETEN VAN BOORPUNTEN EN WATERPASSEN

INMETEN VAN BOORPUNTEN EN WATERPASSEN 5 10 Protocol 2013 15 INMETEN VAN BOORPUNTEN EN WATERPASSEN 20 25 30 35 40 45 Versie 2.0, 27-9-2001 Pagina 1 van 8 50 Inhoud 1 PLAATS VAN DIT PROTOCOL IN HET KWALITEITSZORGSYSTEEM...2 1.1 VKB protocollen

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep Beloofd is beloofd Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSION KPC GROEP 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 4.1 Organogram 4.2 Processchema 5 HET

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

SCHOUWINGSLIJST VOOR BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN

SCHOUWINGSLIJST VOOR BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN SCHOUWINGSLIJST VOOR BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN Vaststelling door : Centraal College van Deskundigen Slopen Vaststellingsdatum : 10 juni 2014 Goedkeuring door : bestuur SVMS Goedkeuringsdatum

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Doel van de presentatie: behalen van ISO 9001:2000 certificering

Doel van de presentatie: behalen van ISO 9001:2000 certificering Doel van de presentatie: Verstrekken van ondersteunende informatie. Bewuste beslissing tot afzien 0f behalen van ISO 9001:2000 certificering QMT/SKT/8108-01 Uitgangspunt. Uitbreiding van Uw Aspectsysteem

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

Samenwerking tussen toezichthouders in de bodemketen

Samenwerking tussen toezichthouders in de bodemketen Samenwerking tussen toezichthouders in de bodemketen Vanuit brede analyse en prioritering naar concrete inspecties in de bodemketen Francisco Leus Maarten Busstra Platform Toezicht Bodembeheer 11 november

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd.

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd. - de data waarop de interne audits plaats vinden; - de personen die bij de interne audits betrokken zijn (auditoren en auditees); - de bijeenkomsten van het auditteam met het management; - het tijdstip

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BEPALING VAN DE ZUURGRAAD IN GROND EN/OF OPPER- VLAKTEWATER M.B.V. EEN PH-METER

BEPALING VAN DE ZUURGRAAD IN GROND EN/OF OPPER- VLAKTEWATER M.B.V. EEN PH-METER 5 10 Protocol 2004 15 BEPALING VAN DE ZUURGRAAD IN GROND EN/OF OPPER- VLAKTEWATER M.B.V. EEN PH-METER 20 25 30 35 40 45 Versie 2.0, 27-9-2001 Pagina 1 van 9 50 Inhoud 1 PLAATS VAN DIT PROTOCOL IN HET KWALITEITSZORGSYSTEEM...3

Nadere informatie

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl Wat certificatie voor u betekent www.kbi.nl www.sikb.nl Arthur de Groof & Wil van Ophem Dordrecht & Amersfoort, 26 & 28 november 2013 Presentatie vandaag Ontwikkeling Regeling bodemkwaliteit en ondersteunende

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K december 2008

Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K december 2008 Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K21016 1 december 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf, versie 17 juni 2011 Pagina 1

Nadere informatie

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL :Voorneveld Brandbeveiliging BV :Tempo Brandbeveiliging : Kastanjelaan 20 : Loosdrecht : 0355823452* : info@tempoholland.nl : http://www.tempoholland.nl Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging,

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4. Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011

VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4. Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011 VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4 Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011 Aangepast op 26-9-2012: Directieverklaring mag niet ouder zijn dan 3 jaar. In versie 1.0.4.-3 was dit 1 jaar,

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Par NTA 8058 Eis NTA 8058 Aard van de zelfverklaring Aard van onderliggende bewijsmateriaal 7.2 De certificerende instelling mag geen commercieel,

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA

3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA Hoofdgroep Procedure Nummer : Procedure : Werkwijze systeemcertificering : S04 Inhoud : 1 DOEL 2 INLEIDING 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA 4 AUDITPROCES 4.1 Aanvraag

Nadere informatie

Auditrapport REOB. Versie 3.0. Kiwa Fire Safety & Security Kiwa NCP Nevelgaarde ZZ Nieuwegein Postbus AM Nieuwegein

Auditrapport REOB. Versie 3.0. Kiwa Fire Safety & Security Kiwa NCP Nevelgaarde ZZ Nieuwegein Postbus AM Nieuwegein Auditrapport REOB Versie 3.0 Kiwa Fire Safety & Security Kiwa NP Nevelgaarde 50 3436 ZZ Nieuwegein Postbus 510 3430 AM Nieuwegein el. 088-9983055 Fax. 088-9983059 info.ncp@kiwa.nl www.kiwafss.nl Organisatie

Nadere informatie

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning Directiebeoordeling Vaststelling van het CO 2 managementplan, de voortgang op de implementatie van de CO 2- Prestatieladder en activiteiten voor het komende jaar. Bedrijf: Max Bögl Directie: Hans de Koning

Nadere informatie

350.51 Interne audits effectiever inzetten

350.51 Interne audits effectiever inzetten 350.51 Interne audits effectiever inzetten ing. A.M. Ruting Inleiding Een belangrijk doel van een audit is het boven tafel krijgen van informatie. In het woordenboek wordt de betekenis van het woord audit

Nadere informatie

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen

Nadere informatie

HET NEMEN, VERPAKKEN EN CONSERVEREN VAN GRONDMONSTERS

HET NEMEN, VERPAKKEN EN CONSERVEREN VAN GRONDMONSTERS 5 10 Protocol 2010 15 HET NEMEN, VERPAKKEN EN CONSERVEREN VAN GRONDMONSTERS 20 25 30 35 40 45 Versie 2.0, 27-9-2001 Pagina 1 van 8 Inhoud 50 1 PLAATS VAN DIT PROTOCOL IN HET KWALITEITSZORGSYSTEEM...3 1.1

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

BHK Langens Betonboringen bv

BHK Langens Betonboringen bv Rapport Periodiek onderzoek 2 BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1 Datum onderzoek: 8 mei 2017 Inhoud 1. Algemene bedrijfsgegevens... 3 2. Gegevens met betrekking tot het VGM-beheersysteem... 3 3.

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

EFFECT NIEUWE ISO-NORMEN MANAGEMENTSYSTEEM OP ISO 19011

EFFECT NIEUWE ISO-NORMEN MANAGEMENTSYSTEEM OP ISO 19011 EFFECT NIEUWE ISO-NORMEN MANAGEMENTSYSTEEM OP ISO 19011 Wat brengt het ons om de ISO 19011 aan te sluiten op de HLS? Koninklijke NEN - Delft 7 juli 2016 - ing. Edwin Martherus MSc UW INLEIDER 20 jaar gewacht

Nadere informatie

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008 ZNA Nierkliniek Op weg naar de ISO 9001:2008 Het idee 2002 artsen dromen tijdens looptrainingen over samenwerking 2004 oprichting ZNA brengt ons dichter bij elkaar 2007 ZNA wordt één ziekenhuis 2011 artsen

Nadere informatie

Op 3 juni en 16 september jl. heeft het CCVD-VCA twee besluiten genomen die in deze memo worden toegelicht.

Op 3 juni en 16 september jl. heeft het CCVD-VCA twee besluiten genomen die in deze memo worden toegelicht. Aan : Certificerende instellingen VCA Van : SSVV secretariaat namens CCVD-VCA Datum : 28 september 2016 Betreft : Toelichting besluiten CCVD-VCA inzake VCA 2008/5.1 Op 3 juni en 16 september jl. heeft

Nadere informatie

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4.1 Niet samenvoegen Samenwerken met certificaathouder, onder de vlag van erkend intermediair 3

Inhoudsopgave. 4.1 Niet samenvoegen Samenwerken met certificaathouder, onder de vlag van erkend intermediair 3 Informatiebrochure Opslag, bewerking en levering grond op eigen terrein Een handreiking die toelicht hoe te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit Aanleiding Reeds op 1 januari

Nadere informatie

ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst

ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die dagelijks onderhoud uitvoeren aan woningen en die: - moet aantonen dat zij in

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC 17021-1:2015 Document code: RvA-T032-NL Versie 4, 16 november 2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

VKB-protocol 6004 Plaats Tekst versie 2.1 Type: wijziging (W) of toevoeging (T) Tekst versie 2.2

VKB-protocol 6004 Plaats Tekst versie 2.1 Type: wijziging (W) of toevoeging (T) Tekst versie 2.2 H 1, 2 e alinea Par. 2.1, definities, actieve nazorg Het protocol is van toepassing bij de uitvoering van nazorg bij land- en waterbodemsanering zoals is aangegeven in Wbb, artikel 39c lid 1 onder f. De

Nadere informatie

BRL6000 Installatietechniek

BRL6000 Installatietechniek CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,

Nadere informatie

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek Milieu Page 1 of 14 Versie beheer Versie no. Datum Wijzigingen Auteur(s) 001 13-06-2014 H. Luksen Page 1 of 14 Milieu Page 2 of 14 Inhoud 0. MANAGEMENTVERKLARING 4 1. DOEL, INHOUD, STRUCTUUR MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM

Nadere informatie