STARTNOTITIE DECENTRALISATIE BEGELEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTNOTITIE DECENTRALISATIE BEGELEIDING"

Transcriptie

1 STARTNOTITIE DECENTRALISATIE BEGELEIDING Auteur: Jordy van Slooten Beleidsmedewerker Wmo E: T:

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Gevolgen van de decentralisatie begeleiding De wettelijke verantwoordelijkheid verschuift van het rijk naar de gemeente Het budget gaat van het rijk naar de gemeente De administratieve afhandeling en controle gaat van het zorgkantoor naar de gemeente Cliëntondersteuning gaat volledig over naar de gemeente De controle op de kwaliteit van de zorg gaat van de IGZ naar de gemeente... 9 Planning van de acties Planning decentralisatie taken van Rijk naar gemeenten Regionale organisatievorm Literatuurlijst Bijlage 1. Verklaring afkortingen Bijlage 2. Inhoud van begeleiding Bijlage 3. Analyse cijfers begeleiding Bijlage 4. In- en uitvoeringsbudgetten Bijlage 5. Samenvatting Wet cliëntenrechten zorg Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 2

3 Inleiding De AWBZ functies Begeleiding Groep (dagbesteding), Begeleiding Individueel en Kortdurend Verblijf (logeeropvang/ vakantieopvang) vervallen per 1 januari 2013 in de AWBZ en worden vanaf dan een gemeentelijke taak onder de Wmo. In 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle nieuwe cliënten en vanaf 2014 ook voor alle bestaande cliënten. In deze notitie zetten wij de verantwoordelijkheden en taken, de gevolgen en de acties en beslispunten uiteen. Tevens doen wij een suggestie voor de koppeling tussen de decentralisatie begeleiding, decentralisatie Wet op de jeugdzorg (jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd GGZ, zorg voor licht verstandelijk gehandicapten) en decentralisatie Wet werken naar vermogen (samenvoeging van de Wwb, Wij, Sw en Wajong.). De uitdagingen waarvoor gemeenten staan als gevolg van de decentralisaties zijn enorm. Gemeenten zullen meer met minder moeten bereiken voor zwaardere doelgroepen. Daarom stellen wij voor om in 2011 een regionale samenwerking op te zetten die de decentralisatie begeleiding gaat voorbereiden en voorziet in de (noodzakelijke) borging van de verbindingen tussen de drie decentralisaties. 4. Tot slot stellen wij voor om in lijn met de afronding van het wetstraject decentralisatie begeleiding (begin 2012) in regionaal verband een vervolgaanpak vaststellen en te implementeren. In bijlage 1 staan de verklaringen van alle gebruikte afkortingen. In de overige bijlagen staat uitgebreide informatie en cijfers over de decentralisatie. Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 3

4 Gevolgen van de decentralisatie begeleiding Begeleiding in het kort AWBZ Begeleiding omvat door een instelling te leveren ondersteuning aan personen met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die matige of zware beperkingen hebben. Het doel is het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid teneinde opname of verwaarlozing te voorkomen. Het bestaat uit het bieden van praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer 1. Er zijn twee vormen van begeleiding: Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep. In Bijlage 2 staat een overzicht van de doelen en activiteiten van begeleiding binnen de AWBZ. Voor een beeld van de cliënten die een beroep doen op begeleiding kun je de cliëntprofielen van het CIZ lezen 2. Begeleiding onder de Wmo Begeleiding is nu een verzekerd recht en in de nieuwe situatie valt het onder de compensatieplicht van de Wmo. Het college van B&W moet een persoon die beperkingen ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie compenseren d.m.v. voorzieningen die deze persoon in staat stellen: dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren en daarover regie te voeren 3. De bestaande rechten op begeleiding worden dus niet 1 op 1 overgeheveld naar de gemeenten. Het wordt geen openeinderegeling, maar een compensatieplicht waarbij gemeenten veel beleidsruimte krijgen. Door de decentralisatie van begeleiding krijgt de gemeente de volgende wettelijke taken en verantwoordelijkheden: 1. De wettelijke verantwoordelijkheid verschuift van het rijk naar de gemeente 2. Het budget gaat van het rijk naar de gemeente 3. De administratieve afhandeling en controle gaat van het zorgkantoor naar de gemeente 4. De toegangsbepaling gaat van het CIZ en BJZ naar de gemeente 5. Cliëntondersteuning gaat volledig over naar de gemeente 6. De controle op de kwaliteit van de zorg gaat van de IGZ naar de gemeente Per onderdeel zal er nu gekeken worden welke acties er moeten worden genomen. 1 CIZ (2011) Indicatiewijzer 4.1, p CIZ (2011) Wie is de cliënt 3 Wmo artikel 4 lid 1 (conceptversie) Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 4

5 1. De wettelijke verantwoordelijkheid verschuift van het rijk naar de gemeente Begeleiding vervalt als functie in de AWBZ en valt straks onder de compensatieplicht van de Wmo. Artikel 4 Wmo wordt uitgebreid met een nieuw compensatie doel: e. dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren en daarover regie te voeren. Acties: 1.a. Koppeling met decentralisatie jeugdzorg en Wwnv vormgeven De decentralisatie van de jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen (één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt) worden gelijk met de decentralisatie van de begeleiding uitgevoerd 4. Er komen hierdoor veel nieuwe doelgroepen naar de gemeente toe. De omvang van de begeleiding in G&V bedraagt cliënten, in de jeugdzorg gaat het om 744 kinderen en het aantal mensen in de Wajong in de regio bedraagt De drie gebieden overlappen elkaar op veel vlakken en een verkenning van een koppeling van beleid en uitvoering is daarom van belang. De gemeente wordt bij de levensdomeinen inkomen, werk, dagbesteding en (individuele) ondersteuning een belangrijke speler. Hierdoor zijn mensen met een beperking meer dan ooit aangewezen op de gemeente voor passende ondersteuning. Dit vraagt niet alleen om nieuwe expertise bij gemeenten, maar vooral ook om afstemming tussen de diverse beleidsvelden. De gemeente kan immers niet zomaar doorverwijzen naar andere overheden of regelingen zoals in de oude situatie geregeld het geval was. Een voorbeeld hiervan is de doorstroom van mensen vanuit de bijstand (verantwoordelijkheid gemeente) naar de Wajong (verantwoordelijkheid rijk) 5. Gezien de omvang van de drie decentralisaties is regionale afstemming noodzakelijk. 1.b. Vaststellen welke activiteiten en doelen van begeleiding gecompenseerd worden Na een inventarisatie onder burgers, zorgaanbieders en Wmo consulenten (actie 4.d. t/m 4.g.) moet er worden vastgesteld welke activiteiten voor welke doelen gecompenseerd worden. Een vraaggestuurde werkwijze vanuit de regionale Wmo visie is hierbij leidend. Er zal onderscheid gemaakt worden in activiteiten die altijd gecompenseerd worden, niet gecompenseerd worden doordat ze niet Wmo waardig zijn en activiteiten die alleen in uitzonderlijke gevallen gecompenseerd worden. Bij deze laatste zal het gaan om casussen die erg complex zijn en bijna niet voorkomen waardoor er een maatwerkoplossing nodig is die buiten het voorzieningen aanbod valt. Het uitgangspunt hierbij is wat vindt de betrokkene een goede levenstandaard voor het zelfstandig kunnen blijven wonen. Uitgangspunt daarbij is, dat betrokkene het leven dat hij of zij altijd heeft geleid zo volwaardig mogelijk kan voortzetten. Voor situaties waarin sprake is (of dreigt) van verwaarlozing en dus ook van een breder maatschappelijk effect van de situatie van de betrokkene, zal een debat gevoerd moeten worden waarin de normen en waarden worden vastgesteld waarvan wij in de gemeente zeggen tot hier compenseren wij om verwaarlozing en opname in een instelling te voorkomen. Er zal vanzelfsprekend ook worden gekeken naar welke passende mogelijkheden van ondersteuning het meest doelmatig en goedkoop adequaat zijn. 1.c. Te compenseren activiteiten en doelen in voorzieningen vatten Nadat de activiteiten en doelen door de betrokkene vastgesteld zijn kan er een keuze worden gemaakt of er nieuwe voorzieningen worden geschept of dat betrokkene passend geholpen kan worden door gebruik te maken van de huidige voorzieningen.. Er moet 4 Zie de Planning decentralisatie taken van Rijk naar gemeenten op pagina 11 5 Zie voor een beschrijving van dit effect; CPB (2011) Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 5

6 daarbij een keuze worden gemaakt voor een financieringsvorm: zorg in natura, persoonsgebonden budget of persoonsvolgende budget. Dit wordt onder punt 2 nader uitgewerkt. Bij een nieuwe voorziening moeten er richtlijnen voor de wij waarop de betrokkene in samenwerking met de gemeente tot resultaten komt (opname van het compensatieresultaat in de gekantelde verordening maatschappelijke ondersteuning). 1.d. De verordening maatschappelijke ondersteuning aanpassen aan het nieuwe compensatiedoel en eventuele nieuwe voorzieningen 2. Het budget gaat van het rijk naar de gemeente Het budget dat de gemeenten in 2013 en 2014 ontvangen voor de gedecentraliseerde taken wordt gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2010 van de huidige uitvoerders. Dit budget wordt geïndexeerd met een groeivoet van 2,5% per jaar. Op het totale geïndexeerde budget dat wordt overgeheveld in 2013/ 2014 wordt een korting toegepast van 5% 6. Er zijn twee financieringsvormen binnen de AWBZ: Zorg in Natura (ZIN) en het persoonsgebonden budget (PGB). Het AWBZ geld wordt voor het gewest Gooi en Vecht (plus Eemnes) uitbetaald door het Agis Zorgkantoor. Bij ZIN maakt het zorgkantoor per jaar budgetafspraken met aanbieders verdeeld over drie sectoren: V&V, GZ, GGZ. De afspraken zijn op basis van verwacht volume dat gebaseerd is op het aantal cliënten met een geldige indicatie die de aanbieders in zorg hebben. Er zijn per jaar twee momenten om dit volume aan te passen. Bij overproductie na deze twee momenten krijgt de aanbieder niks extra. Het PGB is een budget dat aan de cliënt zelf wordt uitgekeerd waarvan hij of zij zelf zorg inkoopt. Alle PGB samen zijn binnen de AWBZ nu een subsidie met een subsidie plafond. Als de subsidie op is kan er geen PGB meer worden aangevraagd. Er loopt op dit moment een landelijke discussie over de toekomst van het PGB in de AWBZ en de Wmo. De verwachting is dat de gemeente straks verplicht is om voorzieningen aan te bieden in ZIN en de keuze krijgt om het PGB op te nemen in de verordening. Andere manieren van financieren bij ondersteuning die niet in een voorziening is gevat, is het subsidiëren van aanbieders d.m.v. prestatieafspraken en het geven van een financiële tegemoetkoming aan de cliënt. Overigens zijn financieringsvormen als PGB en PVB zeer geschikt in de context van vraagsturing en is het uitgangspunt van de gemeente Huizen (wellicht zelfs de hele regio?) dat deze financieringsinstrumenten binnen de WMO blijvend zullen worden toegepast. Het budget van het Agis Zorgkantoor voor Gooi & Vecht in 2011 Extramurale BGI; PV; VP; KVB Budget GGZ Extramuraal t Gooi GZ Extramuraal t Gooi V&V Extramuraal t Gooi Totaal Extramurale BGG Budget GGZ Dagactiviteiten t Gooi GZ Dagactiviteiten t Gooi V&V Dagactiviteiten t Gooi Totaal Het budget voor extramurale zorg van 38,9 miljoen is samengesteld uit BGI en KVB dat overgaat naar de Wmo en uit de functies PV en VP die onder de AWBZ blijven vallen. Een grove schatting is dat 20 tot 25 miljoen van dit geld naar de gemeenten wordt overgeheveld. Dit is zonder de korting van 5%. Het budget voor de BGG van 14,9 miljoen gaat volledig over 6 VNG (2011) AWBZ-begeleiding naar Wmo: financiële afspraken bestuursakkoord Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 6

7 naar de gemeenten. Opgeteld is het bedrag dat wordt overgeheveld vanuit de AWBZ voor extramurale BGG, BGI en KVB naar de regio is naar verwachting maximaal 40 miljoen. Actie: 2.a. Keuze maken voor financieringsvorm van de nieuwe compensatie doelen 2.b. Randvoorwaarden inkoop en/ of aanbesteding helder krijgen Op basis van een eerste inventarisatie van de specifieke ondersteuningsbehoeften van individuele cliënten moet uitgezocht worden hoe en of er aanbesteed moet worden en op welke termijn dit moet worden besloten. Aanbieders moeten bij aanbesteden genoeg tijd hebben hiervoor. Nieuwe voorzieningen moeten waarschijnlijk worden aanbesteed volgens een 2b procedure. Het (centraal) inkopen van ondersteuning kan ook een optie zijn. In 2012 moet er veel ingekocht worden en centrale inkoop vanuit de regio is dan ook gewenst. 3. De administratieve afhandeling en controle gaat van het zorgkantoor naar de gemeente Actie: 3. Administratieve afhandeling en controle voor nieuwe voorzieningen opzetten Wanneer er aan het nieuwe compensatie doel voorzieningen worden gehangen moeten deze, voor wat betreft de administratieve afhandeling en controle, ingebed worden in de huidige systemen. Er kunnen ook nieuwe (regionale) systemen worden opgezet. 4. De toegangsbepaling gaat van het CIZ en BJZ naar de gemeente De gemeente moet de keuze maken hoe dit vorm te geven via het compensatiebeginsel. En of het CIZ en BJZ de toegang gaan bepalen of dat de gemeente dit zelf gaat doen. Acties: 4.a. Bepalen hoe en wanneer er toegang is tot de nieuwe vorm(en) van begeleiding Na het doorlopen van de acties onder punt 1 moet er bepaald worden hoe de toegang tot de nieuwe voorzieningen wordt geregeld. 4.b. Keuze maken waar de toegang tot begeleiding komt te liggen De gemeente kan de toegang tot begeleiding zelf gaan bepalen door de taak bij het Wmo loket en voor kinderen eventueel bij het CJG te leggen. De gemeente kan de toegangsbepaling ook bij het CIZ en BJZ laten of andere externen de toegang laten bepalen. Wanneer de toegang bij het Wmo loket van de gemeente komt te liggen betekend dit dat er één toegang is tot Wmo ondersteuning en informatie en advies voor burgers die beperkingen of problemen ervaren in hun participatie. Het is hierbij noodzakelijk dat er bij de front-office van het Wmo loket medewerkers zitten die generalisten zijn en die het (vraaggestuurde) gesprek voeren met de klanten. Het vergroten van de interne professionaliteit is dan een voorwaarde (actie 4.d. t/m 4.g.). 4.c. Vraaggestuurde werkwijze op de begeleiding toepassen De begeleiding brengt nieuwe doelgroepen naar de Wmo met zwaardere beperkingen. Tot nu toe zijn deze doelgroepen vanuit een aanbod- en claimgerichte manier benaderd en de toegang tot begeleiding is bepaald door te kijken waar ze recht op hebben op basis van hun beperkingen. Vanuit de regionale Wmo visie willen op een vraaggestuurde manier klanten helpen vanuit hun behoeften en mogelijkheden. 4.d. t/m g. Interne professionaliteit waarborgen en verhogen Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 7

8 Het invoeringsbudget voor de decentralisatie begeleiding bedraagt over 2012 en 2013 voor alle regio gemeenten samen 1 miljoen. Indien de budgetten gebundeld worden is het goed mogelijk om een percentage hiervan in te zetten voor het versterken van de Wmo-loketten. Als er voor wordt gekozen om de toegang tot begeleiding bij de Wmo loketten neer te leggen dan kan de noodzakelijke scholing van consulenten gezamenlijk ingekocht en georganiseerd worden vanuit dit budget. Het budget kan daarnaast in worden gezet voor de beoogde attitude verandering in de loketten. 7 4.d. Kennis vergroten over de doelen en activiteiten van de huidige AWBZ functie begeleiding Dit kan gedaan worden d.m.v. een workshop voor Wmo consulenten waarin de doelen en activiteiten van begeleiding worden besproken en gekoppeld aan de sociale kaart en huidig WWZ aanbod in de gemeente. 4.e. Wmo consulenten in contact met cliënten en zorgaanbieders De Wmo consulenten raken zo bekend met de doelgroep en de manier waarop zij zorg ontvangen. In contacten met cliënten en eventuele werkbezoeken bij zorgaanbieders kunnen zij ideeën opdoen over vraaggestuurd werken bij de nieuwe doelgroepen. 4.f. Kennis vergroten over de drie doelgroepen V&V, GZ en GGZ. D.m.v. een intensieve kennismaking met ervaringsdeskundigen moeten Wmo consulenten zich een goed beeld kunnen vormen van de betekenis van de ziektebeelden, aandoeningen, stoornissen en beperkingen van mensen in de drie doelgroepen voor hun dagelijks functioneren in de samenleving. Met deze kennis kunnen ze de doelgroepen begeleiden naar een volwaardige deelname in de samenleving. 4.g. Aantrekken van nieuwe Wmo consulenten Deze nieuwe consulenten moeten bij voorkeur naast de benodigde competenties op het gebied van gespreksvoering ook enige kennis hebben van de sociaal-maatschappelijke problematiek van de nieuwe doelgroepen en die kunnen delen met de huidige consulenten. Doordat de consulenten geschoold moeten worden neemt hun werkdruk toe. Dit kan opgevangen worden door het aantrekken van een nieuwe consulent met het invoeringsbudget. 5. Cliëntondersteuning gaat volledig over naar de gemeente Er gaan twee verschillende taken onder de noemer cliëntondersteuning naar de gemeente. De hulp voor de cliënt bij het zoeken naar een passende zorgaanbieder gaat van het zorgkantoor naar de gemeente. En de cliëntondersteuning die stichting MEE biedt gaat naar de gemeente. Het rijk wil alle cliëntondersteuning onderbrengen bij de gemeente. De gemeente is vervolgens vrij om te bepalen op welke wijze zij invulling wil geven aan de cliëntondersteuning. Het ministerie van VWS heeft in het kader van de Wmo cliëntondersteuning als volgt gedefinieerd: Bij cliëntondersteuning in de Wmo gaat het om ondersteuning bieden aan mensen die (tijdelijk) verminderd zelfredzaam zijn, bij het oplossen van een vraag of een situatie, die dusdanig complex is dat hij of zij het niet zelf (of met zijn omgeving) kan oplossen. Het doel is regieversterking van de cliënt teneinde zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen. 8 7 Zie bijlage 4 voor een overzicht van de in- en uitvoeringsbudgetten 8 Ministerie VWS, Veldhuijzen van Zanten (2011) Visie op cliëntondersteuning, p.1. Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 8

9 Cliëntondersteuning overlapt volgens deze definitie een aantal activiteiten en doelen van begeleiding. Bij begeleiding is de intensiteit en de duur van de hulp alleen groter. Cliëntondersteuning bestaat voor de gemeente straks uit de volgende onderdelen: 1. Informatie en advies 2. Vraagverheldering 3. Ondersteuning bij het zoeken naar een passende oplossing 4. Kortdurende en kortcyclische ondersteuning bij complexe, meerdere levensdomeinen omvattende vraagstukken De Wmo consulent werkt met een sociale kaart en geeft cliënten advies over de verschillende oplossingen. In een breed gekanteld Wmo loket zijn informatie en advies en een goede vraagverheldering onderdeel van het takenpakket van de Wmo consulent. Acties: 5.a. Bepalen welke onderdelen van cliëntondersteuning bij het Wmo loket komen te liggen De onderdelen 1 t/m 2 van cliëntondersteuning zijn nu al onderdeel van het takenpakket van het Wmo loket en zouden voor de begeleiding uitgebreid moeten worden. Onderdelen 3 en 4 zijn het belangrijke beslispunten. Wanneer het Wmo loket de bepaalde nieuwe taken op zich neemt moeten onderstaande acties worden genomen. 5.b. Uitbreiden van de sociale kaart met het aanbod voor de nieuwe doelgroep Een regionale sociale kaart is van belang. Uit de cijfers over begeleiding blijkt dat er binnen de regio gemeenten forse verschillen zijn in de grote van de doelgroepen V&V, GGZ en GZ. Mede hierdoor is er een verschil in zorgorganisaties en aanbod binnen de verschillende gemeenten. In de kleinere gemeenten is het aantal GGZ en GZ dermate klein dat cliënten al snel buiten de gemeente grenzen moeten kijken voor hun begeleiding. Veel zorgorganisaties hebben ook de hele regio als werkgebied. Het zorgkantoor heeft op dit moment ook de hele regio G&V als werkgebied. Een individuele gemeente kan een cliënt niet goed helpen bij de keuze voor een zorgorganisatie als het alleen binnen de eigen grenzen kijkt. 5.c. Interne professionaliteit vergroten om cliëntondersteuning van nieuwe doelgroep mogelijk te maken Het vergroten van de informatie en adviesfunctie en de vraagverheldering van de nieuwe doelgroepen sluit aan bij actie 4.d. t/m 4.g.. 5.d. De kortdurende complexe vraagstukken als taak van gemeente of als onderdeel van begeleiding bij zorgaanbieders Deze keuze kan vooraf gemaakt worden of per cliënt worden gemaakt. Een inventarisatie bij MEE over het aantal cliënten per jaar met complexe vraagstukken is zinvol. Interessant is hier ook om te bezien of ervaringsdeskundigen zelf een rol kunnen krijgen bij de begeleiding. 6. De controle op de kwaliteit van de zorg gaat van de IGZ naar de gemeente Artikel 3 en 9 Wmo worden aangepast bij de decentralisatie. De gemeenten moeten naast het meten van de tevredenheid van cliënten ook een cliëntenvaringsonderzoek uitvoeren onder tenminste de gebruikers van huishoudelijke hulp en begeleiding. Daarnaast treedt in de tweede helft van 2012 de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) in werking 9. Deze wet is een samenvoeging van een aantal bestaande wetten en regelt de rechten en plichten van cliënten en zorgaanbieders. Onder andere de in de Wcz beschreven rechten van cliënten op 9 Zie Bijlage 5: Samenvatting Wcz Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 9

10 goede zorg, (keuze)informatie en een laagdrempelige klachten- en geschillenregeling moeten worden geïmplementeerd. Actie: 6.a. Het opzetten van een regionale Wmo monitor voor het meten van de tevredenheid en ervaring van klanten binnen de Wmo Een uitgangspunt van de Wmo monitor is dat alle klanten actief benaderd worden en de mogelijkheid krijgen om opmerkingen, klachten of complimenten direct te melden aan de gemeente. Hierdoor kan de gemeente direct inspelen en reageren op signalen van klanten zonder dat dit de status van klacht krijgt. De gemeente Huizen (of wellicht de hele regio) wil de uitvoering van deze Wmo monitor onderbrengen bij belangenorganisaties van cliënten (bijvoorbeeld Zorgbelang), zodat er vanuit het cliëntenperspectief kritisch wordt getoetst of mensen ook daadwerkelijk de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. 6.b. Vaststellen welke onderdelen van de Wet cliëntenrechten zorg voor de gemeente van toepassing zijn en deze implementeren De gemeente zal waarschijnlijk een verplichting krijgen m.b.t. een adequate informatie & adviesfunctie en het helpen van cliënten bij het vinden van de juiste zorg (acties 5.a. en 5.b.). Daarnaast moet er naar de klachten- en geschillenregeling worden gekeken. Planning van de acties Actie Wie Wanneer 1.a. Verkenning koppeling jeugdzorg & Wwnv uitvoering & beleid 4 e kwartaal 2011 en 1 e kwartaal b. Vaststellen welke activiteiten en uitvoering & 4 e kwartaal 2011 doelen gecompenseerd worden beleid 1.c. Te compenseren activiteiten en doelen in voorzieningen vatten uitvoering & beleid 4 e kwartaal 2011 en 1 e kwartaal d. Verordening aanpassen beleid Medio a. Financieringsvorm beleid Medio b. Randvoorwaarden inkoop en/ of aanbesteding helder krijgen uitvoering & beleid 4 e kwartaal 2011 en 1 e kwartaal Administratie & controle nieuwe Administratie 3 e en 4 e kwartaal 2012 voorzieningen van uitvoering 4.a. Bepalen hoe en wanneer toegang tot nieuwe vorm(en) van begeleiding beleid 4 e kwartaal 2011 en 1 e kwartaal b. Keuze maken waar de toegang tot begeleiding komt te liggen. college en beleid 4 e kwartaal 2011 en 1 e kwartaal c. Vraaggestuurde werkwijze op de beleid Vanaf 4 e kwartaal 2011 begeleiding toepassen 4.d. Kennis vergroten over doelen en activiteiten van huidige begeleiding scholing van uitvoering 4 e kwartaal 2011 en 1 e kwartaal e. Wmo consulenten op werkbezoek bij uitvoering 4 e kwartaal 2011 zorgaanbieders 4.f. Medische kennis doelgroep vergroten uitvoering 4 e kwartaal g. Aantrekken nieuwe Wmo Management Medio 2012 consulenten 5.a. Bepalen welke onderdelen beleid 4 e kwartaal en begin 2012 cliëntondersteuning bij Wmo loket 5.b. Sociale kaart uitbreiden uitvoering Vanaf 4 e kwartaal c. Interne professionaliteit rondom cliëntondersteuning vergroten uitvoering Vanaf 4 e kwartaal 2011 Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 10

11 5.d. Kortdurende complexe vraagstukken taak gemeente of zorgaanbieders beleid 4 e kwartaal 2011 en 1 e kwartaal a. Opzetten regionale Wmo monitor Gewest 3 e, 4 e kwartaal 2011 en 1 e kwartaal b. Wcz implementeren beleid Medio 2012 Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 11

12 Planning decentralisatie taken van Rijk naar gemeenten Veranderingen vanaf 1 januari 2012: Bezuinigingen re-integratiemiddelen Hervorming WWB - Aanscherping van de toegang tot WWB. De kern hierbij is: wie kan werken moet werken, en werk moet lonen - Afschaffing WIJ; WWB wordt geschoeid op WIJ-leest - Er komt een scherpere inkomensnorm voor gezinsbijstand Bezuinigingen WSW - Verlaging Rijkssubsidie per WSW er - Strengere toelatingseisen voor WSW indicaties Passend onderwijs Inwerkingtreding Wet cliëntenrechten zorg (2 e helft 2012) Veranderingen vanaf 1 januari 2013: Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars Maatregel beperking aanspraak AWBZ (IQ-maatregel) Decentralisatie AWBZ begeleiding naar Wmo - De wettelijke verantwoordelijkheid verschuift van het rijk naar de gemeente - Het budget gaat van het rijk naar de gemeente - De administratieve afhandeling en controle gaat van het zorgkantoor naar de gemeente - De toegangsbepaling gaat van het CIZ en BJZ naar de gemeente - Cliëntondersteuning gaat volledig over naar de gemeente - De controle op de kwaliteit van de zorg gaat van de IGZ naar de gemeente - Nieuwe cliënten in 2013, bestaande cliënten in 2014 naar de Wmo Wet werken naar vermogen (Wwnv) - Iedereen werkt naar vermogen, bij voorkeur bij een reguliere werkgever. Uitgangspunt bij de nieuwe instroom Wwnv is: werk boven uitkering. - Instroom Wajonger vanaf 2013 in Wwnv - Volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jonggehandicapten blijft onder de Wajong en het UWV en gaat niet over naar de Wwnv - Wajong-toets blijft bij het UWV. - Er komt één ongedeeld re-integratiebudget. Dit bestaat uit: de bestaande reintegratiebudgetten voor de Wsw en de WWB/WIJ bij elkaar + overheveling geld vanuit het re-integratiebudget Wajong van UWV. - Nieuw instrument: loondispensatie Veranderingen vanaf 1 januari 2014 Start scheiden wonen-zorg: zelf betalen voor verblijf bij zorgaanbieder Decentralisatie Jeugdzorg overgangsjaar voor begeleiding voor kinderen uit AWBZ Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 12

13 Gefaseerde inwerkingtreding nieuwe wet op de jeugdzorg Gefaseerde overgang ambulante hulp, dag-en residentiële hulp, overige onderdelen provinciale jeugdzorg (kindertelefoon, diagnostiek, indicatiestelling, casemanagement, advies en meldpunt kindermishandeling, jeugd-ggz, jeugd-lvg, gesloten jeugdzorg, en als laatste jeugdreclassering en jeugdbescherming. Veranderingen vanaf 1 januari 2016 Overheveling intramurale jeugdzorg van AWBZ naar gemeenten Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 13

14 Regionale organisatievorm De taken en verantwoordelijkheden die op de gemeenten afkomen zijn van grote omvang en vragen daarom om regionale samenwerking vanuit onze regionale Wmo visie. Het is voor kleinere gemeenten lastig om voldoende expertise en ervaring te krijgen met de nieuwe doelgroepen. Om dubbel werk te voorkomen is het gezamenlijk opzetten van scholing van loketmedewerkers en beleidsmedewerkers nodig. Ook voor de grotere gemeenten is samenwerken noodzakelijk, omdat zorg niet zelden buiten de woongemeente wordt afgenomen. De huidige voorzieningen, bijvoorbeeld rondom dagbesteding, zijn verspreid over de regio en niet in elke gemeente aanwezig. Uit de inventarisatie onder aanbieders blijkt ook dat veel aanbieders de hele G&V als werkgebied hebben en dat zij zich zorgen maken om met elke gemeente apart afspraken te moeten maken. Zo wordt het voor aanbieders erg kostbaar om bij negen gemeenten apart aan te besteden. Een gezamenlijke inkoop voor G&V is daarom een goede optie. Zoals in actie 1.a. is beschreven overlappen de doelgroepen en taken van de drie decentralisaties elkaar. De argumenten voor samenwerken gelden voor alle drie en het gezamenlijk coördineren van de drie decentralisaties is dan ook noodzakelijk. Samenvattend zijn de redenen voor een regionale samenwerking bij de drie decentralisaties: - Regionale schaal van aanbieders van voorzieningen. - Omvang van de taken en verantwoordelijkheden. - Snelheid van de decentralisaties (er is nu al inzet nodig). - Gezamenlijke scholing en expertiseontwikkeling om dubbel werk te voorkomen. - De zorg en ondersteuning wordt regelmatig buiten de eigen woongemeente afgenomen (gezamenlijk inkopen is gewenst en werkbaar voor ketenpartners). - Taken, activiteiten en doelen overlappen en raken elkaar Doelen: Om lokaal goed te kunnen uitvoeren moet je regionaal samenwerken. De regio moet ondersteunen bij het opzetten van lokale netwerken door de betrokkenen te faciliteren met de goede informatie en gereedschappen. Het uitgangspunt is om lokaal de vrijheid te hebben om het ondersteuningspakket vorm te geven, maar dat er wel zoveel mogelijk dezelfde randvoorwaarden worden geschept op regionaal niveau waarbij ook de ICT ondersteunend is. Kortom: Regionale kaders en randvoorwaarden; lokale voorkeuren en verbindingen. De regionale organisatie zal maximaal twee jaar bestaan. De kaders moeten dan zo sterk zijn dat het lokaal uitgevoerd kan worden met een minimale regionale regie. De organisatie is gestoeld op de structuur van de regionale samenwerking binnen het WWZ. De aansturing en de positionering zal dan ook bij het Intergemeentelijk Bureau (IGB) van het gewest G&V worden belegd. Samenwerken op: Visie en verbinding tussen de decentralisaties Scholing van loketmedewerkers en beleidsmedewerkers Inkoop van voorzieningen ICT registratiesysteem Bestuurlijk taskforce Het onderwerp vraagt om bestuurlijke afstemming. Vandaar dat in dit model is gekozen voor een bestuurlijke taskforce die door de drie grote gemeenten vertegenwoordigt zal worden. Dit kunnen de voorzitters van de volgende portefeuillehoudersoverlegen worden: 1. Economie en Werk Wwnv Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 14

15 2. Wonen Welzijn Zorg Begeleiding 3. Gezondheidszorg Jeugdzorg Ambtelijke stuurgroep De ambtelijke stuurgroep moet op directieniveau worden gevormd om ambtelijk de dwarsverbanden te kunnen leggen vanuit een helicopterview, maar ook om voorstellen of ontwikkelrichtingen hiërarchisch te kunnen borgen in de gemeentelijke organisaties. Binnen de gemeenten moeten immers dezelfde verbindingen tussen de drie gebieden worden gelegd. De ambtelijke stuurgroep op directieniveau zal gevormd kunnen worden vanuit de drie grote uitvoerende gemeenten; Bussum, Hilversum en Huizen. Programmamanager & Projectleiders Per decentralisatie zal er een projectleider worden aangesteld met een programmamanager erboven die de onderlinge koppelingen coördineert en het proces bewaakt. In het regionale uitvoeringsprogramma preventieve jeugdzorg is uitgesproken dat er een projectleider decentralisatie jeugdzorg moet komen met o.a. provinciale gelden. Met het invoeringsbudget voor de decentralisatie begeleiding kan de programmamanager en de kwartiermaker begeleiding worden bekostigt. Bestuurlijke taskforce Ambtelijke stuurgroep op directieniveau Programmamanager decentralisatie taken Projectleider 1: Één regeling onderkant van de arbeidsmarkt (Wwnv) Projectleider 2: Decentralisatie AWBZ Begeleiding naar Wmo Projectleider 3: Decentralisatie Jeugdzorg naar de gemeente Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 15

16 Financiën Er komt een invoeringsbudget in 2012 beschikbaar voor de decentralisatie van AWBZ begeleiding. Dit geld kan onder andere ingezet worden voor de beoogde regionale samenwerking. Hieronder een opzet voor de verdeling van het invoeringsbudget in de tijd. Het betreft een conceptbegroting waarin een verdeling van financiële middelen wordt voorgesteld om alvast een start te kunnen maken met de regionale samenwerking. Deze conceptbegroting is opgesteld om gelden van de gemeenten te reserveren voor de decentralisaties. De precieze verdeling zal nader moeten worden ingevuld door de programmamanager. Overzicht Cliënten Invoeringsbudget 10 Begeleiding Totaal Gooi & Vecht Fase 1: Van tot datum wetswijzing (februari 2012) Onderdeel Budget Opmerkingen Financiering door gemeenten: Capaciteit voorbereiding 2011/2012: - Programmamanager - Projectleider begeleiding - Inkoper (voorbereiding inkoop) Blaricum Bussum Hilversum Huizen Laren Weesp Muiden Naarden Totaal Wijdemeren ,- Gemeenten nemen in 2011 een voorschot op het invoeringsbudget 2012.Verdeling op basis van inwonertal (CBS stand 1 april 2011): Cofinanciering provincie NH: Cofinanciering is afhankelijk van goedkeuring subsidieaanvraag (besluit eind 2011) ,- Capaciteit voorbereiding 2012: - Programmamanager - Projectleider begeleiding - Inkoper (voorbereiding inkoop) - Projectsecretaris Totaal ,- 10 Zie bijlage 4 voor uitgebreid overzicht in- en uitvoeringsbudget per gemeente Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 16

17 Fase 2 Van datum wetswijziging (februari 2012) tot 1 januari 2013 Onderdeel Budget Opmerkingen Financiering door gemeenten: Naar verwachting zal inzet nodig zijn voor de volgende onderdelen: - Programmamanager - Projectleider 1 Wwnv - Projectleider 2 Begeleiding - Projectleider 3 Jeugd - Inkoop - Werving Wmo consulenten - Uitbreiding capaciteit loketten - Scholing - ICT Totaal , ,- Precieze verdeling is afhankelijk van de besluitvorming over het invoeringsplan (resultaat fase 1). Fase 3 Voor 2013 (verdeling volledig afhankelijk van de besluitvorming over het uitvoeringsplan (resultaat fase 1 en fase 2) Onderdeel Budget Opmerkingen Capaciteit: - Programmamanager - Projectleider 1: Wwnv - Programmamanager - Projectleider 2 Begeleiding - Projectleider 3 Jeugd - Inkoop - Werving Wmo consulenten - Uitbreiding capaciteit loketten - Scholing - ICT Totaal , ,- Mogelijkheden voor cofinanciering: Cofinanciering voor Wwnv, overig budget uit middelen lokale SoZa s. Subsidieaanvraag bij provincie à ,- voor 14 maanden. In 2013 cofinanciering. Cofinanciering met inkoop HH Cofinanciering vanuit andere budgetten, mogelijk innovatie subsidies Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 17

18 Literatuurlijst CIZ (2011) Indicatiewijzer 4.1 CIZ (2011) Wie is de cliënt Hilversum, Bussum, Blaricum, Huizen en Wijdemeren (2011) Regionale Uitvoeringsprogramma Preventieve Jeugdzorg Wmo (conceptversie 2011) Websites Agis Zorgkantoren (2010) Definitieve afspraken 2011, CIZ (2011) Basisrapportage AWBZ, CPB (2011) The decentralization of Social Assistance and the rise of Disability Insurance enrolment, Ministerie VWS (2010) Samenvatting Wet cliëntenrechten zorg, Ministerie VWS, Veldhuijzen van Zanten (2011) Visie op cliëntondersteuning, VNG (2011) AWBZ-begeleiding naar Wmo: financiële afspraken bestuursakkoord, Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 18

19 Bijlage 1. Verklaring afkortingen AWBZ functies BG Begeleiding BGG Begeleiding Groep BGI Begeleiding Individueel KVB Kortdurend Verblijf PV Persoonlijke Verzorging VP Verpleging Jeugdzorg AMK JHV JR OTS Advies en Meldpunt Kindermishandeling Vrijwillige Jeugdhulpverlening Jeugdreclassering Onder toezichtstelling Grondslagen SOM Somatische aandoening PG Psychogeriatische aandoening PSY Psychiatrische aandoening/ stoornis PS Psychosociaal probleem VG Verstandelijk gehandicapt ZG Zintuigelijk gehandicapt LG Lichamelijk gehandicapt Sectoren V&V GZ GGZ Verpleging & Verzorging Gehandicaptenzorg Geestelijke Gezondheidszorg Wetten en overige afkortingen AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BJZ Bureau jeugdzorg CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg IGB Intergemeentelijk Bureau (van de regio Gooi & Vechtstreek) IGZ Inspectie voor de gezondheidszorg G&V Gooi & Vechtstreek SoZa Sociale Zaken SW bedrijven Sociale werkvoorziening bedrijven VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten WAJONG Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten Wcz Wet cliëntenrechten zorg WIA Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning WSW Wet Sociale Werkvoorziening WW Werkloosheids Wet WWB Wet Werk en Bijstand Wwnv Wet Werken Naar Vermogen Zvw Zorgverzekeringswet Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 19

20 Bijlage 2. Inhoud van begeleiding 11 Begeleiding omvat door een instelling te verlenen activiteiten aan verzekerden met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van: a) de sociale redzaamheid; b) het bewegen en verplaatsen; c) het psychisch functioneren; d) het geheugen en de oriëntatie; e) of die matig of zwaar probleemgedrag vertonen. Activiteiten begeleiding individueel: De activiteiten zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing van een persoon. De activiteiten bestaan uit: 1. Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, c.q. het voeren van regie. 2. Het ondersteunen bij praktische vaardigheden/handelingen ten behoeve van zelfredzaamheid. 3. Het bieden van toezicht. 4. Oefenen met het aanbrengen van structuur, c.q. het voeren van regie en/of het uitvoeren van handelingen die zelfredzaamheid tot doel hebben. Begeleiding Groep: 1. het bieden van een dagprogramma met als doel al dan niet aangepaste vormen van arbeid (ook vrijwilligerswerk) of school te vervangen gedurende maximaal negen dagdelen per week. 2. het bieden van activiteiten met als doel een andersoortige vorm van dagstructurering dan arbeid of school (denk aan 65-plussers of mensen zonder arbeidsverleden) en tevens zelfredzaamheid en cognitieve capaciteiten en vaardigheden zoveel mogelijk te handhaven en/of gedragsproblematiek te reguleren gedurende maximaal negen dagdelen per week; 3. toezicht in een instelling: a) s nachts in een instelling gedurende maximaal zeven nachten per week. Met nachtopvang wordt het sec doorbrengen van de nacht in een instelling bedoeld. b) overdag gedurende maximaal negen dagdelen per week. Vervoer naar Begeleiding groep Als de verzekerde is aangewezen op Begeleiding in groepsverband gedurende een dagdeel in een instelling, dan omvat de zorg ook het vervoer naar en van de instelling wanneer dit medisch noodzakelijk is. Uitgangspunt bij het beoordelen van de medisch noodzakelijkheid, is het gebrek aan zelfredzaamheid van de verzekerde. Begeleiding individueel en begeleiding groep als respijtzorg Respijtzorg doet zich voor in situaties waarin de huisgenoot, partner of ouder die feitelijk gebruikelijke zorg op zich moet nemen daartoe niet in staat is wegens (dreigende) overbelasting, die anderszins niet door hem is op te lossen. Begeleiding individueel of begeleiding groep Of de verzekerde is aangewezen op Begeleiding individueel of Begeleiding in groepsverband, wordt bepaald door de afweging wat zorginhoudelijk het meest doelmatig is. 11 CIZ Indicatiewijzer 4.1 (2011) p. 109 Decentralisatie begeleiding: Startnotitie 20

Startnotitie decentralisatie van AWBZ begeleiding naar de Wmo

Startnotitie decentralisatie van AWBZ begeleiding naar de Wmo Startnotitie decentralisatie van AWBZ begeleiding naar de Wmo Auteur: Jordy van Slooten Beleidsmedewerker Wmo E: j.vanslooten@huizen.nl T: 035-5281264 Inhoudsopgave Inleiding 3 Gevolgen van de decentralisatie

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten?

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Terugkomdag vrijwillige ouderenadviseurs Bergschenhoek, 6 oktober 2011 René Korse, beleidsmedewerker Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!!

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!! Veranderingen binnen het Sociale Domein Een forse opgave voor Gouda!! Herinrichting Sociaal Domein De decentralisaties: -Extramurale begeleiding vanuit de AWBZ -Wet Werken naar Vermogen -Jeugdzorg Filmpje

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth VISIE Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth Waarom? Welke ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn en de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het betaalbaar

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Loes 10 jaar Basisschool sinds 4 e jaar Rugzakje Extra begeleiding gymles (PV) Broer/zus op zelfde school Gastgezin,

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ 2009

Begeleiding AWBZ 2009 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak begeleiding Nederland Situatie 1 januari 2010 - editie met postcodeniveau Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met Begeleiding, 1 januari 2009 4

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Transities in het sociale domein

Transities in het sociale domein Transities in het sociale domein 3 transities Transities De landelijke overheid brengt een aantal taken in het sociale domein naar gemeenten. Het gaat om het decentraliseren van alle taken rond Jeugd en

Nadere informatie

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente

Nieuwe zorgtaken voor de gemeente Nieuwe zorgtaken voor de gemeente Uitbreiding van taken in 3 wetten 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, onderdeel begeleiding > 2013 2014 2. Wet Werken naar vermogen > 2013 3. Jeugdzorg > 2014 ev Samenhang

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatie kaart Afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en wijkverpleging Zorg verzekerings wet Deze informatiekaart gaat in op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverzekeraars en

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

De drie transities. Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen

De drie transities. Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen De drie transities Awbz Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen De Kanteling van de Wmo en de samenhang van de drie transities: Plaatsing in een grotere context Paradigma van de Wmo Niet meer zorgen vóór mensen,

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL).

Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Raadsvergadering 21 mei 2012 Nr.: 11 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ (DAL). Portefeuillehouder: Mevrouw O.G. Hartman-Togtema. Ter inzage liggende stukken: Keuzedocument

Nadere informatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Uitgangspunten Begeleiding Individueel, Groep Volwassenen Thuisbegeleiding Welzijnsvoorzieningen die hiermee samenhangen We verwachten samenwerking,

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 gemeente Rozendaal Bijlage 1a: AMW AWBZ BOS CIZ CJG GGD GGZ Hbh OGGZ Pgb SRAN STMG VGGM VIVA Wmo WRV Wvg WWB ZIN Zvw ZZP Afkortingen

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Regie en financiering meer in één hand Nu Per 1 1 2015

Regie en financiering meer in één hand Nu Per 1 1 2015 De nieuwe Wmo Feiten en cijfers 2013/nov Nieuwe taken, nieuwe doelgroepen, nieuw beleid Het regeerakkoord kondigt de invoering van een kern Awbz (Wet Langdurige Zorg, Wlz) aan per 1 januari 2015, die alleen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 12 januari 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : 05 Behandelend ambtenaar : A. Moerman Doorkiesnummer : (0518) 4522915 Onderwerp : financiering decentralisatietraject

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek

Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek Aanleiding en kern van de boodschap Er zijn veel landelijke ontwikkelingen rondom de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo en de toekomst

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Begeleiding van AWBZ naar WMO

Begeleiding van AWBZ naar WMO Begeleiding van AWBZ naar WMO Presentatie Bijeenkomst VNG/VWS 6 juli 2011 Berend Stuiver Zorginkoper GGz, Paramedie en Geboortezorg Zorgkantoor Midden IJssel/ Salland verzekeringen Begeleiding van AWBZ

Nadere informatie

Informatieavond Decentralisaties

Informatieavond Decentralisaties Informatieavond Decentralisaties Doel van deze avond We willen u meenemen in de ontwikkelingen We willen u mee laten denken Gesprek op gang brengen Geen besluitvorming, maar: wat vindt u belangrijk en

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar

Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar Een onderzoek naar huidige en nieuwe klanten, de samenloop en de te verwachten budgetten i.r.t. de transitiemaatregelen

Nadere informatie

Voortgang aanpak 3D Lansingerland

Voortgang aanpak 3D Lansingerland Voortgang aanpak 3D Lansingerland Decentralisatie AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet Presentatie Raadscommissie Samenleving 22 april 2014 Tamara van de Wijdeven Mark Rothuizen Opbouw presentatie Deel I:

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

3D in de Kop van Noord-Holland. Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties

3D in de Kop van Noord-Holland. Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties 3D in de Kop van Noord-Holland Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties Ingrediënten voor de risicoanalyse Gemeenten vergelijkbaar maken Hoe zijn gemeenten met elkaar en de rest

Nadere informatie

Relevante ontwikkelingen

Relevante ontwikkelingen Relevante ontwikkelingen 1. Wet werken naar vermogen NB. Na de val van het kabinet Rutte is de invoering van deze Wet uitgesteld. De beschrijving hieronder heeft betrekking op het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Nadere informatie

PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD

PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD Individuele begeleiding 2017 PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD Perceel Categorie 2015 2016 Productnaam 2015-2016

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Tijdens de behandeling van de visienotitie in de Commissie Samenleving op 11 februari jl. is toegezegd cijfers te verstrekken over de omvang van zorggebruikers in

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio: Rotterdam (gemeenten Rotterdam, Capelle a.d. IJssel en Krimpen a.d IJssel) John Boumans Accountmanager VV&T Achmea Zorgkantoor Agenda Vormen van begeleiding,

Nadere informatie

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman,

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman, Aan de leden van Provinciale Staten, mevrouw F. Mete en de heer H. Spoeltman Datum : 23 juni 2009 Briefnummer : 2009-37.030/25/A.6, CW Zaaknummer : 181452 Behandeld door : R.J. Vos Telefoonnummer : (050)

Nadere informatie

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek De toegang tot zorg Gerrit Overbeek Inhoud Toegang tot de Wmo, nu Toegang tot begeleiding, nu Keuzes m.b.t. toegang tot zorg De Kanteling In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Jeugdhulp Regio Gooi en Vechtstreek Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs m.vanelten@regiogv.nl 06-13122989 1 Regio Gooi en Vechtstreek 29 maart 2016 programma 1. Ingewikkelde tijd 2. Regio

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

Toelichting. : Wendy van Neer. Datum : 20 mei Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning Kenmerk :

Toelichting. : Wendy van Neer. Datum : 20 mei Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning Kenmerk : Toelichting Van : Wendy van Neer Datum : 20 mei 2016 Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning 2015 Kenmerk : 16.0004452 De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 127 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie