Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage"

Transcriptie

1 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009

2

3 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met BG 3 maanden later in cliëntgroepen 5 4. Cliëntgroep 4 - Nieuw regime minder BG Leeftijd Dominante Grondslag Leveringsvorm 5. Cliëntgroep 5 - Nieuw regime wel AWBZ-zorg geen BG Leeftijd 5.2 Dominante Grondslag 5.3 Leveringsvorm 6. Bijlagen 11 1

4 Voorwoord Staatsecretaris Bussemaker van VWS heeft het CIZ in het kader van de Pakketmaatregelen 2009 gevraagd de Nederlandse gemeenten dit jaar te informeren over de ontwikkelingen aangaande de AWBZ-aanspraken op Begeleiding. Het CIZ biedt met de Landelijke Standaardrapportage voor gemeenten per kwartaal inzicht in aantallen cliënten na herbeoordeling die op basis van de nieuwe regels minder of helemaal geen recht op AWBZ-begeleiding meer kennen. In heel Nederland zullen in het overgangsjaar cliënten, die op 1 januari 2009 een recht op ondersteunende of activerende begeleiding hadden, naar het nieuwe indicatieregime voor begeleiding worden overgezet. Van deze groep cliënten worden er opgenomen in een apart project herindicatie. Dit project is eind maart van start gegaan. Na het eerste kwartaal is bij ongeveer cliënten de aanspraak op Begeleiding gewijzigd. Daarvan verliezen cliënten hun aanspraak op BG doordat het volledige indicatiebesluit verloopt zonder dat de cliënt terugkomt voor een nieuw indicatiebesluit, cliënten ontvingen een recht op intramurale zorg en slechts een derde deel (+/ cliënten) ontvingen een nieuw indicatiebesluit op basis van de nieuwe Pakketmaatregelen. Uit de landelijke overzichten blijkt dat van deze cliënten bij de nieuwe aanvraag (herindicatie) geen geldend recht op OB of AB meer had. Dit waren mensen met een niet aansluitende zorgvraag (hierdoor vervalt het recht op de gewenningsregeling). Zij werden in het nieuwe regime integraal beoordeeld, maar er bleek geen grond voor BG, wel voor andere AWBZ-functies. Ongeveer cliënten hadden wel recht op OB/AB bij aanvraag van een herindicatie en het volledig verlies van begeleiding is voor deze cliënten gecompenseerd in de gewenningsregeling. Tezamen verliest dus tegen de 29% van de cliënten zijn of haar aanspraak op Begeleiding. Daarmee lijken de effecten in lijn te liggen met de ramingen vorig jaar uitgevoerd. De ontwikkelingen zijn echter nog pril en de grootste groep cliënten moet nog beoordeeld worden. In deze rapportage worden de ontwikkelingen binnen de gemeente 's-gravenhage geschetst. Het CIZ hoopt u hiermee een eerste indruk te verschaffen in de gevolgen van de Pakketmaatregelen 2009 in gemeente 's-gravenhage. In de loop van 2009 zal ieder kwartaal opnieuw een vergelijkbaar overzicht door het CIZ aan u worden verstrekt. 2

5 1. Inleiding Om vanaf in aanmerking te komen voor de functie Begeleiding geldt: De AWBZ-cliënt heeft matige of ernstige problemen met zelfstandig functioneren in de maatschappij op één (of meer) van de volgende vijf domeinen: Sociale redzaamheid ; Bewegen en verplaatsen ; Probleemgedrag ; Psychisch functioneren ; Oriëntatiestoornissen, mits de noodzaak tot Begeleiding niet kan worden ondervangen door eigen hulpbronnen of voorliggende voorzieningen. Bovenstaande maatregelen hebben gevolgen voor de aanspraak van cliënten op AWBZ-zorg in extramurale setting, met name voor de functie Begeleiding. De pakketmaatregelen 2009 hebben geen directe betekenis voor de aanspraak van cliënten op intramurale zorg. In de vorige rapportage AWBZ Pakketmaatregelen 2009, AWBZ-cliënten met Begeleiding is door het CIZ aangegeven hoeveel cliënten er zijn met een op 1 januari 2009 geldig indicatiebesluit voor de AWBZ-functie Begeleiding in Nederland. Deze rapportage bekijkt wat er in het eerste kwartaal 2009 nu feitelijk is gebeurd met de cliënten die op 1 januari 2009 nog recht hadden op Begeleiding. U mag van het CIZ nog drie andere kwartaalrapportages verwachten. Tezamen geven deze rapporten overzicht over de ontwikkeling in het jaar 2009 van cliënten met aanspraak op Begeleiding. Met de rapportages wordt het voor u mogelijk de effecten van de AWBZ-Pakketmaatregelen 2009 op de voet te volgen. Op 1 januari 2010 vervallen oude rechten op AWBZ-zorg uitgedrukt in de functies Ondersteunende Begeleiding (OB) en Activerende Begeleiding (AB). Vanaf 2010 kan begeleiding alleen in termen van de functie Begeleiding (BG) worden geclaimd. Dat betekent dat pas in de laatste rapportage op 1 januari 2010 het effect van de genomen Pakketmaatregelen voor AWBZ-cliënten met Begeleiding in Nederland in volle omvang duidelijk wordt. NB. Het CIZ indiceert een recht op AWBZ-zorg. Dit toegekende recht kan echter (sterk) afwijken van de daadwerkelijke zorgconsumptie van de cliënt. 3

6 2. Cliënten met BG op 1 januari 2009 Dit hoofdstuk toont opnieuw de AWBZ-cliënten met een op 1 januari 2009 geldig indicatiebesluit voor Begeleiding, verdeeld over een zevental begeleidingscategorieën*. De functie Begeleiding kent twee vormen: Begeleiding Individueel (BGI) en Begeleiding in Groepsverband (BGG). Beide vormen kunnen alleen (sec) of in combinatie met elkaar en andere functies voorkomen. Deze andere functies kunnen zijn persoonlijke verzorging (PV), verpleging (VP), behandeling (BH), verblijf tijdelijk (VBT). Voor verdere uitleg over de gehanteerde afkortingen wordt verwezen naar de bijlage. Tabel 2.1 Absoluut en relatief aantal cliënten met een op 1 januari 2009 geldig recht op begeleiding naar begeleidingscategorie, gemeente 's-gravenhage Functiecategorie Absoluut Cliënten 1. BGI (sec) ,4 % 2. BGG (sec) ,3 % 3. BGI + PV/VP/BH ,5 % 4. BGG + PV/VP/BH 470 6,6 % 5. BGI + BGG 688 9,6 % 6. BGI + BGG + PV/VP/BH 698 9,8 % 7. VBT + BGI/BGG (+ PV/VP/BH) 558 7,8 % Totaal ,0 % *Het is mogelijk dat de aantallen cliënten in de gemeente 's-gravenhage niet exact gelijk is aan de eerste rapportage. Dit heeft te maken met mogelijke wijziging van afsluitdatum van besluiten na correctie door het Zorgkantoor. Hierdoor kan het voorkomen dat geldigheid van zorg enkele weken in de tijd verschuift. 4

7 3. Cliënten met BG drie maanden later in cliëntgroepen Alle cliënten die in 2009 bij het CIZ aankloppen voor begeleiding en op het moment van de zorgaanvraag geen recht op BG bezitten, worden onder het nieuwe regime van de Pakketmaatregelen geïndiceerd. Deze groep is geen onderdeel van de gemeenterapportage. In deze en volgende CIZ-rapportages worden alle cliënten met recht op Begeleiding op 1 januari in het jaar 2009 gevolgd. In 2009 zullen alle cliënten met een indicatiebesluit in termen van het oude regime voor Begeleiding in termen van functies OB/AB worden omgezet naar het nieuwe regime in termen van BG. Het jaar 2009 is dus een overgangsjaar waarin de groep cliënten onder het oud regime langzaam leegloopt en de groep cliënten onder het nieuw regime wordt gevuld. Op 1 januari 2010, bij het vervallen van alle AWBZ-rechten uitgedrukt in de functies OB/AB, zal de groep cliënten onder oud regime geheel zijn verdwenen. In deze rapportage bekijken we de stand van zaken op peildatum 1 april Door de aanspraak op Begeleiding (OB/AB of BG) van cliënten op 1 april te vergelijken met de aanspraak op 1 januari 2009 ontstaat een ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief vormt het uitgangspunt voor de indeling in de volgende negen (3+6) cliëntgroepen: Cliëntgroep 0a - Oud regime nog geen herindicatie Cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een extramurale aanspraak op enige vorm van Begeleiding hadden en die op 1 april hun zorg nog altijd onder het oude regime ontvangen doordat ze nog geen herindicatie hebben ontvangen. Cliëntgroep 0b - Oud regime project herindicatie Cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een extramurale aanspraak op enige vorm van Begeleiding hadden en die op 1 april hun zorg nog altijd onder het oude regime ontvangen doordat ze in het herindicatieproject zijn voorzien van een nieuw BG-besluit welke pas op 1 januari 2010 hun nu geldige OB/AB-indicatie overschrijft. Cliëntgroep 0c - Oud regime gewenningsregeling Cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een extramurale aanspraak op enige vorm van Begeleiding hadden en die op 1 april hun zorg nog altijd onder het oude regime ontvangen doordat ze onder nieuw regime de volledige aanspraak op BG zouden verliezen en daarom voor een half jaar of voor drie maanden in de gewenningsregeling worden opgenomen waarbij hun oude indicatie met OB/AB van kracht blijft. Cliëntgroep 1 - Indicatieduur verlopen Cliënten die op 1 januari 2009 onder oude regime een extramurale aanspraak op enige vorm van Begeleiding hadden maar die op 1 april 2009 geen recht op AWBZ-zorg bezitten doordat de indicatieduur van hun oude indicatiebesluit is afgelopen zonder dat er een nieuwe zorgaanvraag is ingediend. Cliëntgroep 2 - Intramurale zorg Cliënten die op 1 januari 2009 onder oude regime een extramurale aanspraak op enige vorm van Begeleiding hadden maar die op 1 april 2009 een recht op intramurale zorg bezitten. Cliëntgroep 3 - Nieuw regime gelijk of meer BG Cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een extramurale aanspraak op Begeleiding hadden en die op 1 april 2009 na herindicatie onder nieuw regime eenzelfde of meer aanspraak op BG bezitten. Cliëntgroep 4 - Nieuw regime minder BG Cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een extramurale aanspraak op Begeleiding hadden en die op 1 april 2009 onder nieuw regime minder aanspraak op BG bezitten. Cliëntgroep 5 - Nieuw regime wel AWBZ-zorg geen BG Cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een extramurale aanspraak op Begeleiding hadden en die op 1 april 2009 onder nieuw regime geen BG meer krijgen maar nog wel recht op andere AWBZ-zorg bezitten. Cliëntgroep 6 - Nieuw regime negatief besluit Cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een extramurale aanspraak op Begeleiding hadden en die onder nieuw regime helemaal geen AWBZ-zorg meer verkrijgen na afgifte van een negatief besluit. 5

8 Tabel 3.2 Absoluut en relatief aantal cliënten met een op 1 januari 2009 geldig recht op begeleiding naar cliëntgroepen in hun aanspraak op 1 april 2009, gemeente 's-gravenhage Cliëntgroepen Absoluut Cliënten Cliëntgroep 0a - Oud regime nog geen herindicatie ,0 % Cliëntgroep 0b - Oud regime project herindicatie 40 0,6 % Cliëntgroep 0c - Oud regime gewenningsregeling 50 0,7 % Cliëntgroep 1 - Indicatieduur verlopen 497 7,0 % Cliëntgroep 2 - Intramurale zorg 202 2,8 % Cliëntgroep 3 - Nieuw regime gelijk of meer BG 232 3,2 % Cliëntgroep 4 - Nieuw regime minderbg 87 1,2 % Cliëntgroep 5 - Nieuw regime wel AWBZ-zorg geen BG 38 0,5 % Cliëntgroep 6 - Nieuw regime negatief besluit 0 0,0 % Totaal ,0 % In de verdere rapportage worden de laatste drie cliëntgroepen waarin BG aanspraak terugloopt, gepresenteerd in hun verdeling over enkele centrale indicatievariabelen: leeftijd van de cliënt, dominante grondslag voor toegang tot de AWBZ en de gewenste leveringsvorm (ZIN of PGB). 6

9 4. Cliëntgroep 4 - Nieuw regime minder BG In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de groep cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een geldig recht op begeleiding bezat en die op peildatum 1 april 2009 onder nieuw regime minder aanspraak op BG bezit. Van deze groep cliënten wordt in de volgende paragrafen een aantal kenmerken getoond zoals de leeftijd van de cliënt, dominante grondslag voor toegang tot de AWBZ en de gewenste leveringsvorm (ZIN of PGB) Leeftijd Tabel 4.1 toont het absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 4 naar leeftijd, verdeeld over een vijftal leeftijdscategorieën: 0-17 jaar, jaar, jaar, jaar en 85 jaar en ouder. Tabel 4.1 Absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 4 naar Leeftijd, gemeente 's-gravenhage Leeftijd [Cliëntgroep 4] - Nieuw regime minder BG Aantal jaar 6 6,9 % jaar 53 60,9 % jaar 8 9,2 % jaar 11 12,6 % jaar en ouder 9 10,3 % Totaal ,0 % Dominante Grondslag Sinds de invoering van de functiegerichte indicatiestelling wordt minimaal één grondslag geregistreerd, in andere woorden: het ziektebeeld waaruit de zorgbehoefte voortkomt. (zie Box 1) Er kan bij een cliënt sprake zijn van meerdere grondslagen. Sinds 1 juli 2007 wordt binnen de CIZ-database een zogenaamde dominante grondslag vastgelegd. Box 1. Grondslagen voor AWBZ-zorg Grondslag 1. SOM Somatische ziekte/aandoening 2. PG Psychogeriatrische ziekte/aandoening 3. PSY Psychiatrische ziekte/aandoening 4. LG Lichamelijke handicap 5. VG Verstandelijke handicap 6. ZG Zintuiglijke handicap 7. PS*** Psychosociaal probleem *** Vanaf 1 januari 2009 vervalt de grondslag PS als toegang tot de AWBZ 7

10 Tabel 4.2 Absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 4 naar dominante grondslag, gemeente 's-gravenhage Dominante Grondslag [Cliëntgroep 4] - Nieuw regime minder BG Aantal SOM 18 20,7 % PG 7 8,0 % PSY 39 44,8 % LG 8 9,2 % VG 13 14,9 % ZG 2 2,3 % PS 0 0,0 % Totaal ,0 % Leveringsvorm Tijdens de aanvraag kan de cliënt aangeven of hij het toegekende recht op zorg in natura (ZIN) wil ontvangen, in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) of een combinatie van beide wenst. Het CIZ registreert deze wens in het indicatiebesluit. Pas na interventie door het zorgkantoor wordt de feitelijke effectuering van leveringsvorm definitief. Mogelijke wijzigingen die optreden na het verzenden van het indicatiebesluit zijn niet vastgelegd in de CIZ database. In Tabel 4.3 wordt de absolute en relatieve verdeling van het aantal cliënten uit cliëntgroep 4 naar gewenste leveringsvorm gepresenteerd. Tabel 4.3 Absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 4 naar gewenste leveringsvorm, gemeente 's-gravenhage Leveringsvorm [Cliëntgroep 4] - Nieuw regime minder BG Aantal 1. ZIN 58 66,7 % 2. PGB 22 25,3 % 3. ZIN en PGB 7 8,0 % 4. Onbekend 0 0,0 % Totaal ,0 % 8

11 5. Cliëntgroep 5 - Nieuw regime wel AWBZ-zorg geen BG In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de groep cliënten die op 1 januari 2009 onder oud regime een geldig recht op begeleiding bezat en die op peildatum 1 april 2009 onder nieuw geen recht op BG meer bezitten maar wel op andere AWBZ-functies. Van deze groep cliënten wordt in de volgende paragrafen een aantal kenmerken getoond zoals de leeftijd van de cliënt, dominante grondslag voor toegang tot de AWBZ en de gewenste leveringsvorm (ZIN of PGB) Leeftijd Tabel 5.1 toont het absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 5 naar leeftijd, verdeeld over een vijftal leeftijdscategorieën: 0-17 jaar, jaar, jaar, jaar en 85 jaar en ouder. Tabel 5.1 Absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 5 naar Leeftijd, gemeente 's-gravenhage Leeftijd [Cliëntgroep 5] - Nieuw regime wel AWBZ-zorg geen BG Aantal jaar 5 13,2 % jaar 15 39,5 % jaar 4 10,5 % jaar 11 28,9 % jaar en ouder 3 7,9 % Totaal ,0 % Dominante Grondslag In Tabel 5.2 wordt de absolute en relatieve verdeling van het aantal cliënten uit cliëntgroep 5 naar dominante grondslag gepresenteerd. Tabel 5.2 Absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 5 naar dominante grondslag, gemeente 's-gravenhage Dominante Grondslag [Cliëntgroep 5] - Nieuw regime wel AWBZ-zorg geen BG Aantal SOM 25 65,8 % PG 2 5,3 % PSY 5 13,2 % LG 0 0,0 % VG 1 2,6 % ZG 5 13,2 % PS 0 0,0 % Onbekend 0 0,0 % Totaal ,0 % 9

12 5.3 - Leveringsvorm In Tabel 5.3 wordt de absolute en relatieve verdeling van het aantal cliënten uit cliëntgroep 5 naar gewenste leveringsvorm gepresenteerd. Tabel 5.3 Absoluut en relatief aantal cliënten uit cliëntgroep 5 naar gewenste leveringsvorm, gemeente 's-gravenhage Leveringsvorm [Cliëntgroep 5] - Nieuw regime wel AWBZ-zorg geen BG Aantal 1. ZIN 30 78,9 % 2. PGB 8 21,1 % 3. ZIN en PGB 0 0,0 % 4. Onbekend 0 0,0 % Totaal ,0 % 10

13 Bijlage 1 Gebruikte afkortingen: AB ABA ABD BG BGG BGI BH LG OB OBA OBD PG PGB PS PSY PV SOM VBT VG VP ZG ZIN Activerende Begeleiding Activerende Begeleiding Algemeen Activerende Begeleiding Dag Begeleiding Begeleiding Groep Begeleiding Individueel Behandeling Lichamelijke Handicap Ondersteunende Begeleiding Ondersteunende Begeleiding Algemeen Ondersteunende Begeleiding Dag Psychogeriatrische Aandoening Persoonsgebonden Budget Psychosociaal Probleem Psychiatrische Aandoening / Stoornis Persoonlijke Verzorging Somatische Aandoening Verblijf Tijdelijk Verstandelijke Handicap Verpleging Zintuiglijke Handicap Zorg In Natura Uitgave van het CIZ Verversingsdatum 30 juli

14

15

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012 Begeleiding in beeld Feiten en cijfers over met een indicatie van het CIZ. Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum...2

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bernisse 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ provincie Groningen 1 juli 2012 1 januari 2012 1 juli 2011 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bloemendaal 1 januari 2015 1 juli 2014 1 januari 2014 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ zorgregio Zuid-Hollandse Eilanden 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Landsmeer 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor volwassenen gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over kinderen

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over en volwassenen...3 1.3

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten 2013 2 Hoofdstuk 1: Totaaloverzichten (Begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Totaaloverzichten (begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Begeleiding

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 21 juni 2010 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: PV, BG, VB/ZZP. Onderstaand de volledige uitspraak.

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 21 juni 2010 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: PV, BG, VB/ZZP. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Grondslagen bij ZZP Het betreft hier een geschil over meerdere grondslagen bij een verblijfsindicatie. Op grond van de beleidsregels kiest het CIZ een dominante grondslag op basis

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste kwartaal 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer?

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? AWBZ Intramuraal (met Extramuraal Wmo Jeugd Participatie verblijf) (thuiswonend) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten*

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Legenda en gegevenstabel:

Legenda en gegevenstabel: Bijgewerkt tot 1-4-215 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1

Nadere informatie

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ 20 maart 2009 Vanwege de nieuwe maatregelen in de AWBZ per 1 januari 2009 is deze brochure op enkele punten achterhaald. Hieronder vindt u de wijzigingen

Nadere informatie

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Subregio Westelijke Mijnstreek Enschede, 9 maart 2012 AR/12/0508/ovzli Ir. Arthur Frank Ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Afkortingen...3 1. Inleiding...4

Nadere informatie

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman,

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman, Aan de leden van Provinciale Staten, mevrouw F. Mete en de heer H. Spoeltman Datum : 23 juni 2009 Briefnummer : 2009-37.030/25/A.6, CW Zaaknummer : 181452 Behandeld door : R.J. Vos Telefoonnummer : (050)

Nadere informatie

Trendrapportage 2013. Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 2010-2013

Trendrapportage 2013. Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 2010-2013 Trendrapportage 2013 Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 2010-2013 CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen

Nadere informatie

Transitie AWBZ. Hervorming langdurige ondersteuning en zorg Gemeente Midden-Drenthe. Plan van Aanpak. Mei 2013 INHOUD...1 1 INLEIDING...

Transitie AWBZ. Hervorming langdurige ondersteuning en zorg Gemeente Midden-Drenthe. Plan van Aanpak. Mei 2013 INHOUD...1 1 INLEIDING... Transitie AWBZ Hervorming langdurige ondersteuning en zorg Gemeente Midden-Drenthe Plan van Aanpak Mei 2013 Inhoud INHOUD...1 1 INLEIDING...2 2 BETEKENIS VOOR BURGERS EN GEMEENTE...4 3 ACTIEPUNTEN VOOR

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Zorgkantoren Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Onderwerp Beleidsregel 2011 (b) Toekenning PGB-AWBZ

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Hoofdkantoor Princenhof Park 3 3972 NG Driebergen Postbus 232 3970 AE Driebergen T 030-751 80 00 F 030-751 80 01 E info@ciz.nl www.ciz.nl Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatie kaart Afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en wijkverpleging Zorg verzekerings wet Deze informatiekaart gaat in op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverzekeraars en

Nadere informatie

Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen. Door: Carla van de Brake

Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen. Door: Carla van de Brake Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen Door: Carla van de Brake Wat gaat er veranderen Extramurale begeleiding (inclusief vervoer) van AWBZ naar WMO AWBZ WMO Individueel

Nadere informatie

AWBZ. Financiering van zorg

AWBZ. Financiering van zorg AWBZ en WMO AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Volksverzekering - Premie opgenomen in loonheffing voor volksverzekeringen - 2012: ruim 12% afdracht via loonheffing Voor wie? - Ouderen - Mensen

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

info Belangrijke wijzigingen CIZ-systemen aangepast CIZ info verschijnt eerder AF tijdelijk uit de lucht nr. 40, 22-12-2011 WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI

info Belangrijke wijzigingen CIZ-systemen aangepast CIZ info verschijnt eerder AF tijdelijk uit de lucht nr. 40, 22-12-2011 WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI nr. 40, 22-12-2011 info verschijnt eerder 1 Belangrijke wijzigingen 1 Nieuwe CIZ Indicatiewijzer 4 Technische update website 4 Aanspraak op AWBZ-zorg 4 Handige informatie 5 Colofon 5 COMMUNICATIE verschijnt

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ/ZI-U-2891516 4 nov. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ/ZI-U-2891516 4 nov. 08 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 4 nov. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief toezeggingen algemeen overleg

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

april 2014 Zicht op cijfers Toelichting op de AWBZ beleidsinformatie van CAK en CIZ TransitieBureau Wmo

april 2014 Zicht op cijfers Toelichting op de AWBZ beleidsinformatie van CAK en CIZ TransitieBureau Wmo april 2014 Zicht op cijfers Toelichting op de AWBZ beleidsinformatie van CAK en CIZ TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

juni 2014 Zicht op cijfers Toelichting op de AWBZ beleidsinformatie van CAK en CIZ Geüpdate versie juni 2014 TransitieBureau Wmo

juni 2014 Zicht op cijfers Toelichting op de AWBZ beleidsinformatie van CAK en CIZ Geüpdate versie juni 2014 TransitieBureau Wmo juni 2014 Zicht op cijfers Toelichting op de AWBZ beleidsinformatie van CAK en CIZ Geüpdate versie juni 2014 TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is met zorgvuldigheid en met medewerking

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Decentralisatie van begeleiding

Decentralisatie van begeleiding <voorbeeld gemeente> Decentralisatie van begeleiding Inleiding Beste collega s van de gemeente X, Zoals u weet is het over een jaar al zo ver, de functie begeleiding zal worden gedecentraliseerd van AWBZ

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 2013 ZZP 3 VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Deze cliëntgroep

Nadere informatie

tussenstand februari 2012 Factsheet decentralisatie AWBZ-vervoer TransitieBureau Begeleiding in de Wmo

tussenstand februari 2012 Factsheet decentralisatie AWBZ-vervoer TransitieBureau Begeleiding in de Wmo tussenstand februari 2012 Factsheet decentralisatie AWBZ-vervoer TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = Indicatiegeschil AWBZ Datum: 26 oktober 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Begeleiding. Onderstaand de volledige uitspraak.

Soort uitspraak: IgA = Indicatiegeschil AWBZ Datum: 26 oktober 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Begeleiding. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: ZZP en begeleiding in groepsverband schoolgaande verzekerde In dit geschil gaat het om de vraag of een schoolgaande verzekerde met een ZZP in aanmerking kan komen voor begeleiding

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Bij de beslissing of een indicatie zonder verblijf mogelijk is, moet worden afgewogen of thuis een zorginhoudelijk verantwoorde oplossing mogelijk is.

Bij de beslissing of een indicatie zonder verblijf mogelijk is, moet worden afgewogen of thuis een zorginhoudelijk verantwoorde oplossing mogelijk is. Onderwerp: Samenvatting: Bij de beslissing of een indicatie zonder verblijf mogelijk is, moet worden afgewogen of thuis een zorginhoudelijk verantwoorde oplossing mogelijk is. Bij de beoordeling of een

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AW BZ - W mo. Datum: 21 juli 2014 Versie: 1.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AW BZ - W mo. Datum: 21 juli 2014 Versie: 1.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AW BZ - W mo Datum: 21 juli 2014 Versie: 1.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

c. De Beleidsregel extramurale zorg met nummer CA-353 eindigt op 31 december 2009.

c. De Beleidsregel extramurale zorg met nummer CA-353 eindigt op 31 december 2009. BELEIDSREGEL Extramurale zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die wordt geleverd door

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Duurzame respijtzorg. Feiten en cijfers over Kortdurend Verblijf

Duurzame respijtzorg. Feiten en cijfers over Kortdurend Verblijf Duurzame respijtzorg Feiten en cijfers over Kortdurend Verblijf Colofon Auteur(s): Roos Scherpenzeel Redactie: Mariette Hermans Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan onder voorwaarde

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

Datum: 20 februari 2012 Uitgebracht aan: Begeleiding / behandeling in groepsverband. Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 20 februari 2012 Uitgebracht aan: Begeleiding / behandeling in groepsverband. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: AWBZ-zorg en gedeeltelijke ontheffing van de leerplicht Als een kind leerplicht is, is onderwijs in beginsel voorliggend op de inzet van begeleiding of behandeling

Nadere informatie

Indicatiegeschil over handelwijze CIZ kan er toe leiden dat niet passend cliëntprofiel en bijbehoren ZZP wordt geïndiceerd Het geschil

Indicatiegeschil over handelwijze CIZ kan er toe leiden dat niet passend cliëntprofiel en bijbehoren ZZP wordt geïndiceerd Het geschil Onderwerp Indicatiegeschil over handelwijze CIZ kan er toe leiden dat niet passend cliëntprofiel en bijbehoren ZZP wordt geïndiceerd Datum 20 oktober 2014 Uitgebracht aan CIZ Soort uitspraak Advies als

Nadere informatie

Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek

Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek Aanleiding en kern van de boodschap Er zijn veel landelijke ontwikkelingen rondom de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo en de toekomst

Nadere informatie

Wat betalen budgethouders voor zorg?

Wat betalen budgethouders voor zorg? Wat betalen budgethouders voor zorg? Een onderzoek naar tarieven voor zorginkoop via een persoonsgebonden budget AWBZ Enschede, 10 mei 2012 LP/12/1102/tpgb drs. Louise Pansier-Mast Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Onderzoeksrapport Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Op 19 juni 2006 uitgebracht aan het hoofd van de afdeling Geschillen van het College voor zorgverzekeringen Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

Ondersteunende Begeleiding / Activerende Begeleiding

Ondersteunende Begeleiding / Activerende Begeleiding Ondersteunende Begeleiding / Activerende Begeleiding Discussienotitie proeftuin Wmo, gemeente Enschede 1. Inleiding In het kader van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zijn er

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel

Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel Wat individueel (AWBZ) en wat collectief (gemeente) De rol van MEE bij de pakketmaatregel Catrien Rijk Manager MEE Oost-Gelderland Wat is MEE? Een onafhankelijke stichting

Nadere informatie

Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ

Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Onderwijs, ondersteuning en zorg Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ Een handreiking voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten Vragen of opmerkingen? Voor hulp bij

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

EINDRAPPORT. Het PGB nieuwe stijl in beeld

EINDRAPPORT. Het PGB nieuwe stijl in beeld EINDRAPPORT Het PGB nieuwe stijl in beeld EINDRAPPORT Het PGB nieuwe stijl in beeld Enschede, 22 oktober 2004 WD/04/2560/pgb drs. W. Dragt mw. drs. S.J.M. Schutte mw. drs. M. Kingma Inhoudsopgave Gebruikte

Nadere informatie

Analyse cliëntgegevens

Analyse cliëntgegevens Analyse cliëntgegevens AWBZ Begeleiding en Persoonlijke Verzorging gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Opsteller/contactpersoon: Suzanne van de Gein Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Cliënten AWBZ

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2013, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2013, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2013, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 6.0 januari 2013 CIZ Indicatiewijzer versie 6.0 Toelichting op de

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

69 Zorgzwaartepakketten

69 Zorgzwaartepakketten DC 69 Zorgzwaartepakketten verstandelijk gehandicapten 1 Inleiding Cliënten die zorg in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een budget daarvoor.

Nadere informatie

Begeleiding binnen het (hoger) onderwijsdomein is voorliggend op AWBZ-zorg

Begeleiding binnen het (hoger) onderwijsdomein is voorliggend op AWBZ-zorg Onderwerp: Begeleiding binnen het (hoger) onderwijsdomein is voorliggend op AWBZ-zorg Samenvatting: Soort uitspraak: Onder de gegeven omstandigheden stelt het CVZ vast dat de door verzekerde gevraagde

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie