JOB MONITOR 2012 OPERATIONEEL PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JOB MONITOR 2012 OPERATIONEEL PLAN"

Transcriptie

1 JOB MONITOR 2012 OPERATIONEEL PLAN In dit operationeel plan vindt u aanvullende informatie over de verschillende onderdelen van de onderzoeksopzet: de middelen die worden ingezet om de doelstellingen van de JOB-monitor te realiseren. We lichten de afname van de enquête toe, geven een aantal tips om de respons als school te stimuleren, geven uitleg over de manier waarop labels en eigen vragen via de portal kunnen worden aangeleverd en gaan in op de analyse en ontsluiting van de onderzoeksresultaten.

2 Inhoudsopgave 1. Afname enquête a. Digitale afname met het PGN p.3 b. Waarborgen privacy p.3 c. Methodes om de respons te stimuleren p.4 d. Responsoverzichten p.5 e. Vragenlijst p.5 f. Toevoegen en aanleveren eigen vragen p.5 2. Analyse en ontsluiting onderzoeksresultaten a. Aanleveren labels p.6 b. Datacleaning p.6 c. Weging p.7 d. Digitale ontsluiting p.7 e. Instellingsresultaten p.7 f. Landelijke onderzoeksresultaten p.8 g. Gebruik data door derden p.8 3. Communicatie, kosten en planning a. Portal p.8 b. Informatiebijeenkomst p.8 c. Gebruikersplatform p.9 d. Kosten p.9 e. Planning p.9 f. Contact p.10 2

3 1. Afname van de enquête a. Digitale afname met het PGN De enquête voor de JOB-monitor wordt digitaal afgenomen, zodat studenten de vragenlijst onafhankelijk van tijd en plaats kunnen invullen, dus ook thuis of op hun stageplaats, zolang er maar een computer met internetverbinding is. Een bijkomend voordeel van digitale afname is dat studenten het invullen van de vragenlijst tussentijds kunnen afbreken en op een later moment weer hervatten. Als de enquête volledig is ingevuld, wordt daarvan op het scherm melding gemaakt. Die melding verschijnt ook op het moment dat een student een tweede keer probeert in te loggen, terwijl hij / zij de enquête al volledig heeft ingevuld. Daarmee kan een student dus aantonen de enquête al te hebben ingevuld. Studenten loggen in met hun persoonsgebonden nummer (PGN), zodat er een koppeling kan worden gelegd met de achtergrondkenmerken in BRON. Daardoor hoeven vragen over bijvoorbeeld de vooropleiding, het leerjaar en de leerweg niet meer aan de student te worden gesteld, maar is terugkoppeling op al die verschillende niveaus in BRON wel mogelijk. Op welke niveaus u de resultaten uitgesplitst wilt krijgen, kunt u aangeven door het aanleveren van labels. Het inloggen met het PGN betekent wel dat bijvoorbeeld illegale studenten zonder PGN de enquête niet kunnen invullen. b. Waarborgen privacy De privacy van de respondent is bij het inloggen met het PGN als volgt gewaarborgd. Het inloggen op de speciaal voor de JOB-monitor ingerichte en ontworpen website (www.jobmonitor2012.nl) gebeurt onzichtbaar op de server van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het PGN wordt daar gekoppeld aan een onderzoeksnummer van ResearchNed. Met dat onderzoeksnummer wordt de respondent toegelaten om de enquête in te vullen op de servers van ResearchNed. ResearchNed en JOB kunnen dit anonieme onderzoeksnummer niet herleiden en hebben daardoor op geen enkele wijze toegang tot het PGN en de persoonsgegevens van de respondent en DUO heeft aan de andere kant geen toegang tot de door de student gegeven antwoorden. Daarnaast dienen zowel ResearchNed als DUO de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) na te leven en is ResearchNed gebonden aan de Gedragscode voor verwerking van persoonsgegevens bij onderzoek en statistiek van de VBO. DUO is naast de WBP gebonden aan het eigen beleid en aan de wetten waarvan de uitvoering aan haar is opgedragen. Kortom, de privacy van de respondent is bij het inloggen met het PGN volledig gewaarborgd. Het is van belang dat zowel studenten als (onderwijzend) personeel, dat aanwezig is bij het klassikaal/groepsgewijs afnemen van de enquête, daarvan op de hoogte zijn. JOB zal daar daarom op de inlogsite en in het promotiemateriaal duidelijk aandacht aan besteden. Wij vragen u om ook vanuit de instelling het (onderwijzend) personeel te informeren over de manier waarop de privacy van de respondenten in het onderzoek gewaarborgd is. Dat kan bijvoorbeeld door middel van de instructiebrief die JOB en ResearchNed daarvoor zullen schrijven en die te vinden zal zijn op de portal. In die brief staat ook dat u bij problemen met het inloggen/invullen van de enquête contact kunt opnemen met JOB. 3

4 c. Methodes om de respons te stimuleren Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de tevredenheid van studenten over het onderwijs op uw onderwijsinstelling en alle gewenste, lagere niveaus binnen de onderwijsinstelling, zoals opleiding of team, is voldoende respons noodzakelijk. JOB zet zich in om de respons op het onderzoek te stimuleren, maar daarvoor is ook de inzet van de onderwijsinstelling vereist. Stimuleren respons door JOB JOB stimuleert de, met name individuele, deelname van studenten aan het onderzoek op de volgende manieren: - Promotiemateriaal Promotiemateriaal dat voor de campagne wordt ontwikkeld, wordt na de zomervakantie aan de deelnemende onderwijsinstellingen verstuurd, zodat u het voor het begin van de enquêteperiode onder de studenten kunt verspreiden. Het promotiemateriaal krijgt een uniform karakter en biedt informatie over de landelijke opzet van het onderzoek, maar gaat niet in op de manier waarop de enquête op de individuele onderwijsinstelling wordt georganiseerd. - Beloningen Onder de respondenten worden door JOB beloningen verloot. - Mailing aan studenten ResearchNed kan op uw verzoek ook een mailing verzorgen aan alle studenten van uw onderwijsinstelling om het onderzoek onder hun aandacht te brengen en ze te stimuleren aan het onderzoek deel te nemen. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is een bestand met mailadressen aan ResearchNed versturen. Op de portal vindt u na de zomer een standaardtekst die ResearchNed vervolgens aan uw studenten mailt, maar u kunt natuurlijk ook uw eigen mailtekst aanleveren. Dit brengt geen kosten met zich mee. Stimuleren respons door de onderwijsinstelling Naast dat JOB de respons op het onderzoek op verschillende manieren stimuleert, wordt ook van de deelnemende onderwijsinstellingen verwacht dat ze de respons op het onderzoek stimuleren. Tijdens het vorige onderzoek is een aantal onderwijsinstellingen daar heel actief mee bezig geweest en met resultaat. Vooral de organisatie van klassikale /groepsgewijze afname van de enquête door de school bleek bij het vorige onderzoek een positief effect op de respons te hebben. Naast de organisatie van de afname blijken ook het verspreiden van promotiemateriaal, het verloten van incentives aan teams, het verstrekken van informatie over het onderzoek aan studenten en docenten en het versturen van brieven/(herinnerings-)mails om studenten ertoe aan te sporen de enquête in te vullen een positief effect te hebben op de respons. Dat wordt ook bevestigd door de ervaringen van andere scholen die in de evaluatie van het vorige onderzoek naar voren kwamen. 4

5 Daarnaast bleek daaruit ook dat informatie over het onderzoek, een hyperlink naar de inlogsite en pop-ups op (het studentengedeelte van) de website van de school en het stimuleren van studenten om de enquête in te vullen door de studentenraden een positieve invloed hadden op de respons. De respons onder BBL-studenten adviseren we te stimuleren door de BPV-coördinatoren. Hopelijk dienen deze tips voor het stimuleren van de respons op het onderzoek als inspiratie voor de manier waarop uw school dat kan doen. d. Responsoverzichten Hoe de respons verloopt kunt u volgen door middel van de responsoverzichten op de portal die wekelijks worden bijgewerkt. De totale respons van alle deelnemende onderwijsinstellingen afzonderlijk is zichtbaar op het openbare gedeelte van de website. De responspercentages uitgesplitst naar de door u aangeleverde labels is zichtbaar op een besloten deel van de website waarvoor u, zodra we uw aanmelding en contactgegevens hebben ontvangen, een wachtwoord krijgt toegestuurd. e. Vragenlijst De vragenlijst voor de JOB-monitor 2012 hebben we, omwille van de continuïteit en de vergelijkbaarheid, niet drastisch willen wijzigen. Toch zijn er een aantal aanpassingen gedaan. Die aanpassingen komen voort uit de evaluatie van het vorige onderzoek, maar zijn ook het resultaat van een gesprek over de vragenlijst met de Onderwijsinspectie. We hebben er zo voor gezorgd dat alle onderdelen van deelnemerstevredenheid waarover verantwoording moet worden afgelegd in de vragenlijst zijn opgenomen. Met de onderzoeksresultaten kan dus, mits voldoende respons is behaald, aan de Onderwijsinspectie verantwoording worden afgelegd over deelnemerstevredenheid. Eind september 2011 wordt de vragenlijst nog onder studenten van verschillende opleidingen, leerjaren en niveaus getest om na te gaan of de vragen duidelijk worden gesteld en eenduidig worden opgevat. Er verandert dus hooguit nog iets aan de formulering van de vragen, maar de inhoud ervan ligt vast. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 à 15 minuten. Een voorbeeld van de vragenlijst (met een toelichting op de wijzigingen) vindt u binnenkort op de portal van het onderzoek. f. Toevoegen en aanleveren eigen vragen Een ander voordeel van digitale afname van de enquête is dat het voor de onderwijsinstelling mogelijk is de vragenlijst aan te vullen met eigen vragen. Vragen waarover u als onderwijsinstelling graag iets van uw studenten zou willen weten. Vragen over bijvoorbeeld de identiteit van de school of vragen die de studentenraad hun medestudenten zouden willen stellen. Er kunnen maximaal tien eigen vragen aan het eind van de vragenlijst worden toegevoegd, mits deze geformuleerd zijn in de stijl van de JOB-monitor (5-puntsschaal). De kosten voor onder meer het programmeren en analyseren van die vragen bedragen 700,- voor de eerste en 100,- voor eventuele vervolgvragen. Realiseert u zich bij het toevoegen van eigen vragen aan de vragenlijst wel dat iedere extra vraag die aan de vragenlijst wordt toegevoegd een verlies aan concentratie bij het invullen ervan betekent en de kans dat studenten voortijdig stoppen vergroot. Eigen vragen kunnen via een mailprogramma op de portal worden aangeleverd. 5

6 2. Analyse en ontsluiting onderzoeksresultaten a. Aanleveren labels JOB vindt het belangrijk dat de resultaten van de JOB-monitor worden gebruikt om het onderwijs binnen de instelling te verbeteren. Daarvoor is het van belang dat de resultaten worden ontsloten op niveaus die bruikbaar zijn voor de onderwijsinstelling. De school kan daarom in de vorm van labels maximaal 3 niveaus aangeven waarop zij de resultaten uitgesplitst wil zien, zoals bijvoorbeeld het niveau van afdelingen of teams. Het is aan de instelling om te bepalen wat een interessant analyseniveau is. Het is daarbij goed om in het achterhoofd te houden dat om de resultaten uit te splitsen op een laag analyseniveau wel voldoende respons gerealiseerd moet worden om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De hoogte van de benodigde respons hangt af van de grootte van de groep waarover gerapporteerd moet worden. Hiervoor bestaat een vaste formule. ResearchNed kan desgewenst voor u voorrekenen welke respons in uw geval moet worden nagestreefd. De aangeleverde labels worden gebruikt: om de respons in de responsoverzichten naar uit te splitsen gedurende het veldwerk; als analyseniveau voor de vaste instellingsrapportage die na de dataverzameling in een PDF-bestand aan u verstrekt wordt; als uitsplitsingsvariabele in de interactieve tabellengenerator op internet (alleen zichtbaar voor de instelling zelf). Het is uiteraard ook mogelijk om hiervoor geen eigen labels aan te leveren maar te kiezen uit de variabelen die standaard in het BRON-bestand (waaraan de enquêteresultaten gekoppeld zullen worden) aanwezig zijn. Een combinatie van eigen labels en BRON-labels is eveneens mogelijk. Zowel de responsoverzichten als de vaste instellingsrapportages worden telkens uitsluitend uitgesplitst naar de drie niveaus van uw keuze. Daarnaast is het uiteraard mogelijk om in de interactieve tabellengenerator op internet alle mogelijke uitsplitsingen (op voorwaarde van voldoende respons) te maken. De eigen instellingslabels moeten op individueel studentniveau (op basis van het persoonsgebonden nummer / onderwijsnummer) worden aangeleverd door de instelling. Hiervoor is op de portal een aanleverfaciliteit ingericht. Indien een instelling de labels onverhoopt niet op persoonsniveau kan aanleveren, zullen de labels als extra vraag aan de enquête worden toegevoegd. Hoe de labels aangeleverd kunnen worden staat precies beschreven op de portal, onder het tabblad Achtergrond. b. Datacleaning Ondanks de mogelijkheden die de software waarmee de enquête wordt geprogrammeerd biedt voor uitsluiting van specifieke antwoordcombinaties, is een datacleaning noodzakelijk. Hierin worden alle niet-geldige enquêtes uitgesloten, bijvoorbeeld de respondenten die niet tot de doelgroep behoren, enquêtes die slechts voor een te klein deel zijn ingevuld of enquêtes waarvan de invultijd te kort is geweest om ze als serieus te beschouwen. 6

7 c. Weging De verdeling van de respons wordt vergeleken met de populatie op basis van een aantal essentiële kenmerken (opleidingsrichting, leerweg, geslacht en landelijk ook instelling). Om ervoor te zorgen dat de resultaten representatief zijn voor de hele populatie binnen een instelling, is het namelijk van belang dat de verdeling binnen de responsgroep lijkt op die van de populatie. Doen we dat niet, dan zegt het resultaat niet zozeer iets over de instelling maar over de opleidingen die meer of minder toevallig zijn geselecteerd voor het onderzoek. Ter voorbeeld: vrouwelijke studenten zijn doorgaans meer geneigd een vragenlijst in te vullen en oordelen doorgaans positiever over hun opleiding. Wanneer we het algemene oordeel over een instelling waar een gelijk aantal vrouwen en mannen studeren nu baseren op de oordelen van een ongewogen responsgroep die voor 70% uit vrouwen bestaat, creëren we ten onrechte een te positief beeld. De weegfactor is bepaald door de proportie van een subgroep in de totale populatie te delen door de proportie van dezelfde subgroep in de totale responsgroep. Bijvoorbeeld: als een groep studenten 15% van de populatie vertegenwoordigt en 10% van de responsgroep, dan is de weegfactor: 15 gedeeld door 10 is 1,5. De weegfactor van deze subgroep wordt dan bepaald op 1,5 wat wil zeggen dat de groep anderhalf keer meeweegt in de resultaten. Door het toepassen van datacleaning en weging zijn de onderzoeksresultaten van de JOB-monitor betrouwbaar en representatief. d. Digitale ontsluiting De landelijke onderzoeksresultaten en de instellingsresultaten van de JOB-monitor 2012 zullen, tot op het niveau van de opleidingsrichtingen, openbaar worden gemaakt via de interactieve online ontsluitingstool. Met de online ontsluitingstool is het mogelijk interactief tabellen samen te stellen in plaats van alleen statische overzichten weer te geven. Op dit moment wordt de online ontsluitingstool op basis van de punten in de evaluatie van het vorige onderzoek heringericht en gebruiksvriendelijker gemaakt. Daarna zullen we de online ontsluitingstool uitgebreid laten testen door (kwaliteitszorg)medewerkers en contactpersonen van scholen en studenten. Ook de onderzoeksresultaten en trenddata van voorgaande metingen worden, na deze testfase, via de vernieuwde ontsluitingstool beschikbaar gesteld. e. Instellingsresultaten Bij de JOB-monitor 2012 is het mogelijk na het afronden van de dataverzameling binnen een instellingen in de vorm van een PDF-bestand een instellingsrapportage met de eigen instellingsresultaten te ontvangen. Dat kan al vanaf half april, mits de respons op dat moment voldoende is om voor de betreffende onderwijsinstelling de enquêteperiode af te sluiten. Of de respons al dan niet voldoende is, hangt af van de vulling op het laagste analyseniveau. Als instellingen hebben aangeven de resultaten op creboniveau te willen ontvangen, bekijken we of op dat niveau voldoende (opgeschoonde) respons is om representatieve uitspraken te doen. Dit alles zal in nauw overleg met de instelling plaatsvinden. Op 15 juni 2012 wanneer de landelijke gegevens bekend worden gemaakt, ontvangen 7

8 deelnemende instellingen opnieuw een PDF-bestand met de instellingsrapportage waarin, ter vergelijking, ook de landelijke onderzoeksresultaten zijn opgenomen. f. Landelijke onderzoeksresultaten Over de resultaten op hoofdlijnen zal een landelijk rapport geschreven worden, toegankelijk voor een breed publiek. Dit rapport zal op 15 juni 2012 gepresenteerd worden en vanaf dat moment ook openbaar zijn. Van dit rapport wordt eveneens een pdf-versie vervaardigd. Alle landelijke tabellen, uitgesplitst naar alle achtergrondkenmerken worden net als bij het vorige onderzoek beschikbaar gesteld via de online-tabellen-generator. g. Gebruik data door derden Mits de onderzoeksresultaten van de JOB-monitor betrouwbaar en integer worden verwerkt, stelt JOB ze voor onderzoek en publicatie ter beschikking aan derden. Partijen tekenen daarvoor een gebruikersovereenkomst, waarin onder andere is vastgelegd dat de data niet op een lager niveau dan instelling x opleidingsrichting mogen worden gepubliceerd. Dit is ook het aggregatieniveau waarop de resultaten openbaar beschikbaar zijn via de online ontsluitingstool. De data en resultaten blijven te allen tijde eigendom van JOB. 3. Communicatie, kosten en planning Gedurende de looptijd van het onderzoek, gestart bij de voorbereiding dit voorjaar, wordt u op verschillende manieren geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. (de opzet van) het onderzoek. a. Portal De portal is het centrale informatiepunt gedurende het onderzoek. Hier vindt u dit operationeel plan, achtergrondinformatie bij het onderzoek, antwoorden op veelgestelde vragen en een vragenformulier. Dit vragenformulier kunt u gebruiken wanneer u uw vraag niet terug kunt vinden in de lijst met veelgestelde vragen. Het vragenformulier wordt na verzenden automatisch doorgestuurd naar JOB. JOB beantwoordt de inhoudelijke vragen over het onderzoek en stuurt de onderzoekstechnische vragen door aan ResearchNed. Ook kunt u via de portal uw labels en eigen vragen aanleveren en gedurende de enquêteperiode de responsoverzichten van uw onderwijsinstelling wekelijks inzien. Hiervoor is een deel van de portal afgeschermd en alleen toegankelijk voor u met een eigen inlogcode. Deze code ontvangt u zodra u zich voor deelname aan het onderzoek heeft aangemeld. b. Informatiebijeenkomst Op donderdag 22 september aanstaande vindt een informatiebijeenkomst plaats. Contactpersonen van scholen die zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek 8

9 krijgen tijdens deze bijeenkomst een toelichting op de onderzoeksopzet. Er wordt uitgelegd hoe eigen vragen en labels kunnen worden aangeleverd en tijdens de informele borrel worden good practices met betrekking tot het organiseren van de afname van de enquête en het stimuleren van de respons gedeeld. c. Gebruikersplatform Om gedurende het onderzoeksproces rechtstreeks met de instellingen in contact te blijven wordt een gebruikersplatform ingesteld. Het gebruikersplatform bestaat uit maximaal 15 contactpersonen die gedurende het onderzoek vier keer onder voorzitterschap van JOB in Utrecht bij elkaar komen. De leden van het platform dienen elkaar en de overige contactpersonen van intercollegiaal advies over de manier waarop de respons het beste kan worden gestimuleerd. Ook fungeert het platform als doorgeefluik voor (antwoorden op) vragen en signalen uit het veld. Iedere contactpersoon kan zich voor het gebruikersplatform aanmelden door een mail te sturen naar Leila Odeh van JOB Omdat de leden in type instelling, grootte en geografische ligging een afspiegeling dienen te zijn van alle deelnemende onderwijsinstellingen, vindt op basis daarvan de selectie plaats. d. Kosten De deelname aan de JOB-monitor 2012 is geheel kosteloos. Dit geldt uiteraard niet voor het toevoegen van eigen vragen. e. Planning De volgende data zijn van belang om te onthouden september Sluiting aanmelding deelnemende instellingen aan JOB-monitor september Informatiebijeenkomst voor contactpersonen JOB-monitor oktober Voortgangsoverleg gebruikersplatform 16 november Sluiting aanlevering labels en eventuele extra vragen december 2011 t/m 30 maart 2012 Enquêteperiode 10 januari Voortgangsoverleg gebruikersplatform vanaf 16 april Mogelijkheid om bij voldoende respons eigen resultaten te ontvangen in een instellingsrapportage (pdf-bestand) 24 april Voortgangsoverleg gebruikersplatform 9

10 1 juni Instellingsresultaten achter een inlogcode interactief beschikbaar via de online ontsluitingstool 15 juni Presentatie landelijke gegevens 15 juni Oplevering instellingsrapportage inclusief landelijke resultaten (als pdf-bestand en in de online ontsluitingstool) begin juli Eindevaluatie gebruikersplatform f. Contact Blijven er na het lezen van dit operationeel plan en het raadplegen van de portal nog vragen onbeantwoord? Neem dan gerust contact op met Leila Odeh van JOB. Zij is van maandag tot en met woensdag telefonisch ( ) of per mail bereikbaar. 10

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

JOB MONITOR OPERATIONEEL PLAN

JOB MONITOR OPERATIONEEL PLAN JOB MONITOR OPERATIONEEL PLAN In dit operationeel plan vindt u aanvullende informatie over de verschillende onderdelen van de onderzoeksopzet: de middelen die worden ingezet om de doelstellingen van de

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Operationeel Plan voor Scholen LAKS-monitor 2016

Operationeel Plan voor Scholen LAKS-monitor 2016 Operationeel Plan voor Scholen LAKS-monitor 2016 Voorwoord In dit operationeel plan vindt u aanvullende informatie over de verschillende onderdelen van de LAKS-monitor 2016. We bespreken de middelen die

Nadere informatie

Operationeel Plan voor Scholen LAKS-monitor 2018

Operationeel Plan voor Scholen LAKS-monitor 2018 Operationeel Plan voor Scholen LAKS-monitor 2018 Voorwoord In dit operationeel plan vindt u aanvullende informatie over de verschillende onderdelen van de LAKS-monitor 2018. We bespreken de middelen die

Nadere informatie

Verslag Informatiebijeenkomst JOB-monitor 2016

Verslag Informatiebijeenkomst JOB-monitor 2016 Verslag Informatiebijeenkomst JOB-monitor 2016 Locatie: Huis Utrecht, Boorstraat 107 in Utrecht Datum: 22 september 2015 Agenda: 10.30-11.00 Inloop met koffie en thee 11.00-11.20 Portefeuillehouder (Fatima

Nadere informatie

JOB Monitor Opzet en kwaliteitsborging. Januari 2010 Rinske Zevering, JOB Froukje Wartenbergh, ResearchNed

JOB Monitor Opzet en kwaliteitsborging. Januari 2010 Rinske Zevering, JOB Froukje Wartenbergh, ResearchNed JOB Monitor 2010 Opzet en kwaliteitsborging Januari 2010 Rinske Zevering, JOB Froukje Wartenbergh, ResearchNed 1 Opzet en kwaliteitsborging JOB Monitor def.doc 1 Inleiding Deze notitie bevat een verantwoording

Nadere informatie

Verslag Informatiebijeenkomst JOB-monitor 2014 Utrecht, 24 september 2013

Verslag Informatiebijeenkomst JOB-monitor 2014 Utrecht, 24 september 2013 Verslag Informatiebijeenkomst JOB-monitor 2014 Utrecht, 24 september 2013 Agenda: 10.50-11.00 Inloop 11.00-11.20 Portefeuillehouder JOB-monitor (Martijn Grul) en projectmedewerker JOBmonitor (Jettie Lensen)

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand Uitleg Excelbestand uploaden - Handmatig aanmelden patiënten In dit document wordt het gebruik van Qualiview uitgelegd. Omdat u gebruik maakt van software waarmee

Nadere informatie

Handleiding Docenten

Handleiding Docenten Handleiding Docenten In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor JOB klassikaal begeleidt. Algemene informatie:

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview Inhoudsopgave 1. Gebruik Excel upload... 3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen... 3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens... 4 1.2.1 Eenmalig

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen...3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens...4 1.2.1 Eenmalig het wachtwoord wijzigen vóór gebruik:...4 1.3 Stap

Nadere informatie

Verslag Gebruikersplatform JOB-monitor 2014

Verslag Gebruikersplatform JOB-monitor 2014 Verslag Gebruikersplatform JOB-monitor 2014 Datum: 14 april 2014 Tijd: Locatie: Aanwezig: Afwezig: 11.00 uur tot 13.00 uur Zaalverhuur7, Boothstraat 7, Utrecht Ronald Rondas (ROC Arcus), Bob Leunk (ROC

Nadere informatie

Handleiding Docenten/Begeleiders

Handleiding Docenten/Begeleiders Handleiding Docenten/Begeleiders In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor klassikaal begeleidt. 1. Algemene

Nadere informatie

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015 Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen bestaand account... 4 1.2 Inloggen nieuw account... 5 1.3 Verschil specialist of coördinator... 6 2. Selecteren

Nadere informatie

RESPONSMONITORING NSE 2014

RESPONSMONITORING NSE 2014 RESPONSMONITORING NSE 2014 Instructie voor het monitoren van de tussentijdse respons op de Nationale Studenten Enquête 2014 Inhoud Belangrijk om vooraf te weten... 3 Definitie van respons... 3 Het naslaan

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

INSTRUCTIE MONITOREN TUSSENTIJDSE RESPONS NSE 2017

INSTRUCTIE MONITOREN TUSSENTIJDSE RESPONS NSE 2017 INSTRUCTIE MONITOREN TUSSENTIJDSE RESPONS NSE 2017 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Belangrijk om vooraf te weten... 2 Definitie van respons... 2 Het naslaan van de actuele respons... 3 Het responsoverzicht

Nadere informatie

Draaiboek Monitor Sociale Veiligheid

Draaiboek Monitor Sociale Veiligheid Draaiboek Monitor Sociale Veiligheid Uw instelling neemt deel aan de Monitor Sociale Veiligheid (MSV) in 2017 of overweegt dit. In dit document zetten we het proces van de uitvoering van de monitor bij

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Beschrijving onderzoeksopzet autobedrijf.tevreden.nl. Versie oktober 2010. pagina 1 van 8

Beschrijving onderzoeksopzet autobedrijf.tevreden.nl. Versie oktober 2010. pagina 1 van 8 Beschrijving onderzoeksopzet autobedrijf.tevreden.nl Versie oktober 2010 pagina 1 van 8 Welke onderwerpen komt u in deze onderzoeksopzet tegen: 1. Doelstelling(en) onderzoek 2. Opzet onderzoek 3. Noodzaak

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

NOTULEN EVALUATIE JOB- EN LAKS-MONITOR 2014

NOTULEN EVALUATIE JOB- EN LAKS-MONITOR 2014 NOTULEN EVALUATIE JOB- EN LAKS-MONITOR 2014 Onderwerp: Evaluatie JOB-monitor 2014 met Gebruikersplatform Datum: Dinsdag 9 september 2014 Tijd: 11.00 tot 13.00 Locatie: Aanwezig: Afwezig: Het Huis Utrecht,

Nadere informatie

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0 Handleiding Curasoft Het cliëntenportaal Versie 2.0 Inleiding Het cliëntenportaal is ontwikkeld om cliënten gemakkelijk online toegang te geven tot zijn of haar vragenlijsten, afspraken en informatie over

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah)

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Vanuit de wetgeving worden gemeenten verplicht te gaan werken met een digitaal programma voor inkoop en contractering. Wij

Nadere informatie

Verslag Gebruikersplatform JOB-monitor 2016

Verslag Gebruikersplatform JOB-monitor 2016 Verslag Gebruikersplatform JOB-monitor 2016 AGENDA Datum: 13 oktober 2015 Tijd: 12.30 uur tot 14.30 uur Locatie: Huis Utrecht, Boorstraat 107, Utrecht Aanwezig: Linda Heine (ROC Mondriaan), Frank Haacke

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs Jeugdmonitor Zeeland Werkplan: Startnotitie primair onderwijs 2014 1 VOORWOORD JEUGDMONITOR ZEELAND De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om statistische en

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Bent u gemotiveerd om het plezier in uw leven en uw persoonlijke ontwikkeling een impuls te geven?

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Onderzoeksopzet autolease.tevreden.nl. Versie 1. 120201. pagina 1 van 9

Onderzoeksopzet autolease.tevreden.nl. Versie 1. 120201. pagina 1 van 9 Onderzoeksopzet autolease.tevreden.nl Versie 1. 120201 pagina 1 van 9 Welke onderwerpen komt u in deze onderzoeksopzet tegen: 1. Doelstelling(en) onderzoek 2. Opzet onderzoek 3. Noodzaak tot zorgvuldige

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Mijnschoolinfo ouders/verzorgers

Stappenplan gebruik Mijnschoolinfo ouders/verzorgers Stappenplan gebruik Mijnschoolinfo ouders/verzorgers Inhoudsopgave Vragen en uitleg:... 3 Telefonische helpdesk... 3 Begin scherm en tabbladen... 4 Mailings... 5 Berichten... 8 Agenda... 9 Klassen... 10

Nadere informatie

Handleiding MijnExTh voor medewerkers van onderwijsinstellingen

Handleiding MijnExTh voor medewerkers van onderwijsinstellingen Handleiding MijnExTH [versie 1.1] Inhoudsopgave 1.1 Registreren 1.2 Inloggen 1.3 Onderhoud account 2 Kandidaten 3 Groepen 4.1 Aanmeldingen 4.2 Examenmomenten op locatie 5 Uitnodigingen 6.1 E-mail notificaties

Nadere informatie

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2016

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2016 Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2016 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen bestaand account... 4 1.2 Inloggen nieuw account... 5 1.3 Verschil specialist of coördinator... 6 2. Selecteren

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden

Nadere informatie

Verjaardagsservice Louwers & Partners

Verjaardagsservice Louwers & Partners Verjaardagsservice Louwers & Partners Inloginstructie online portal Verjaardagsservice Per email zullen wij een loginnaam en wachtwoord toesturen waarmee je in kan loggen op https://securewebregistrations.net/louwers/login

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Van 30 november t/m 18 december 2015 kunt u uw klassen aanmelden voor de LAKS-Monitor 2016. Per mail heeft u het wachtwoord en inlogcode per aangemelde

Nadere informatie

Inhoud. InfoProjects Pagina s: 14 Datum: Versie 2: april 2013

Inhoud. InfoProjects Pagina s: 14 Datum: Versie 2: april 2013 Handleiding module Workshops met rondleider Van: InfoProjects Pagina s: 14 Datum: Versie 2: april 2013 Inhoud Handleiding module Workshops met rondleider... 1 Inleiding...2 Voorbeeld Workshop...3 Workflow...Error!

Nadere informatie

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE 2018 Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 INHOUDSOPGAVE Uploaden van studentgegevens 3 Stap 1 5 Stap

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE QDNA PREM Fysiotherapie

WERKINSTRUCTIE QDNA PREM Fysiotherapie WERKINSTRUCTIE QDNA PREM Fysiotherapie 1 QDNA Portal en App Versie. 1.0 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, verhuurd of verkocht zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. De auteur

Nadere informatie

Instructie aanleveren Wmo cliëntervaring Laatste update: 30 juni 2016

Instructie aanleveren Wmo cliëntervaring Laatste update: 30 juni 2016 Instructie aanleveren Wmo cliëntervaring 2016 Laatste update: 30 juni 2016 De opdrachtgever (gemeente) kan op eigen gelegenheid en op elk gewenst moment de resultaten vrijgeven voor publicatie op het platform

Nadere informatie

Instructie Outputmeting: hoe werkt het? Versie 3. Algemeen

Instructie Outputmeting: hoe werkt het? Versie 3. Algemeen Instructie Outputmeting: hoe werkt het? Versie 3 Algemeen 1. Inleiding In deze instructie leggen wij u de werking van de outputmeting uit. Stap voor stap laten wij u zien hoe u de kenmerken van uw bedrijf

Nadere informatie

Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013

Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013 Handleiding BAO M4 t/m M8 Primair onderwijs Cito Volgsysteem Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013 Handleiding voor de leerkracht Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel van het onderzoek 3 1.2

Nadere informatie

Handleiding Horizontale Verantwoording (Toezichtinformatie en Informatieveiligheid)

Handleiding Horizontale Verantwoording (Toezichtinformatie en Informatieveiligheid) Handleiding Horizontale Verantwoording (Toezichtinformatie en Informatieveiligheid) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen bestaand account... 4 1.2 Inloggen nieuw account... 5 1.3 Verschil specialist

Nadere informatie

Q-global Handleiding AWMA-2 NL

Q-global Handleiding AWMA-2 NL Q-global Handleiding AWMA-2 NL Inhoud AANMELDEN... 3 Q-GLOBAL ACCOUNT ACTIVEREN... 3 UITLEGSCHERM... 3 STARTPAGINA... 4 AANMAKEN NIEUWE CLIËNT... 4 INVULLEN GEGEVENS... 5 GEGEVENS NIEUWE CLIËNT AANPASSEN...

Nadere informatie

Welkom op de Tussenbijeenkomst NSE 2015

Welkom op de Tussenbijeenkomst NSE 2015 Welkom op de Tussenbijeenkomst NSE 2015 Terugblik; verloop veldwerk NSE 2015 - Qua uitvoering naar tevredenheid verlopen - Beperkt aantal technische issues Respons NSE2015: flinke verbetering 2012 2013

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING Door het afnemen van een Leerlingtevredenheidspeiling geeft u aan de mening van uw leerlingen serieus te nemen bij het werken aan de kwaliteit van de school.

Nadere informatie

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ Instructie Open House overeenkomst Pleegzorg 2018-2020 SO Jeugd ZHZ Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd ZHZ) heeft ervoor gekozen om de inkoop en contractering van jeugdhulp 2018-2020

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

BABVI/U Lbr. 12/109

BABVI/U Lbr. 12/109 Ingekomen stuk, nummer: Raadsvergadering datum: Besluit: v.k.a. De griffier van de Gemeente Teylingen, BFT10 07-02-2013 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373

Nadere informatie

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden Informatie voor deelnemers Geachte heer, mevrouw, Enschede, september 2015 Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Handleiding GRAS (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Juli 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Account registreren

Nadere informatie

Meetsystematiek KWH-Huurlabel 2016

Meetsystematiek KWH-Huurlabel 2016 Meetsystematiek KWH-Huurlabel 2016 Inleiding Het onderzoek naar de waardering van huurders voor uw dienstverlening voeren we uit met het KWH- Huurlabel. Het KWH-Huurlabel is een beproefde onderzoeksmethode

Nadere informatie

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Aan de slag! Gebruikershandleiding voor patiëntervaringsonderzoek voor fysiotherapeuten Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Welkom! Qualizorg biedt u het inzicht

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum juni 2017 Calculus Software

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum juni 2017 Calculus Software Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk Datum juni 2017 Auteur Calculus Software Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 Overige

Nadere informatie

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Veelgestelde vragen

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Veelgestelde vragen Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio Veelgestelde vragen 1 Vragen over inrichting en planning 3 2 Vragen over de vragenlijst, documenten en interviews 4 3 Vragen over de internet-enquête

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Verslag van de Startbijeenkomst NSE 2014 d.d. woensdag 2 oktober 2013, van 13:00 16:00 uur. 1. Presentatie SK123 en GfK Intomart over de NSE 2014

Verslag van de Startbijeenkomst NSE 2014 d.d. woensdag 2 oktober 2013, van 13:00 16:00 uur. 1. Presentatie SK123 en GfK Intomart over de NSE 2014 Gehouden te: SURF (VK 5a) Verslag van de Startbijeenkomst NSE 2014 d.d. woensdag 2 oktober 2013, van 13:00 16:00 uur 1. Presentatie SK123 en GfK Intomart over de NSE 2014 Lex Sijtsma opent de bijeenkomst

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoeksreglement Deliver studie

Onderzoeksreglement Deliver studie 1. Algemeen 1.1 Doel onderzoeksreglement Dit onderzoeksreglement regelt de rechten en verplichtingen van de bij de Deliver-studie betrokken partijen voor zover het betreft het verwerken van de onderzoeksgegevens

Nadere informatie

Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014. Handleiding Portal HostedXL

Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014. Handleiding Portal HostedXL Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014 Handleiding Portal HostedXL Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INLOGGEN... 4 2.1 GEBRUIKERS... 6 2.1.1 Nieuwe gebruiker aanmaken... 6 2.1.2 Bestaande gebruiker aanpassen...

Nadere informatie

Beschrijving onderzoeksopzet kinderopvang.tevreden.nl. Versie 2-120405. pagina 1 van 9

Beschrijving onderzoeksopzet kinderopvang.tevreden.nl. Versie 2-120405. pagina 1 van 9 Beschrijving onderzoeksopzet kinderopvang.tevreden.nl Versie 2-120405 pagina 1 van 9 Welke onderwerpen komt u in deze beschrijving tegen: 1. Doelstelling(en) onderzoek 2. Noodzaak tot zorgvuldige naleving

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

AANMELDEN EN INLOGGEN...

AANMELDEN EN INLOGGEN... Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 AANMELDEN EN INLOGGEN... 4 2.1.1 De site... 4 2.1.2 Aanmelden en account aanmaken... 4 2.1.3 Persoonsgegevens invullen... 6 3 DE TESTEN... 7 Hogeschool Rotterdam, Studiesucces

Nadere informatie

Instructie contractering Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland

Instructie contractering Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland transformatie jeugdhulp Shared Service Centrum SSC Instructie contractering Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland Digitaal contracteren in Negometrix Deze handleiding is voor aanbieders. Stap voor

Nadere informatie

Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau

Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording In opdracht van: Sociaal en Cultureel Planbureau Date : 19 april 2010 Reference : 14280.PW.ND.mr GfK Panel Services Benelux is gecertificeerd voor het

Nadere informatie

Handleiding Caren Sensire klanten en naasten

Handleiding Caren Sensire klanten en naasten Sensire klanten en naasten Inhoudsopgave Meerwaarde Caren voor klanten en naasten...3 Stap 1: https://sensire.carenzorgt.nl...3 Stap 2: Activeren van uw code op Caren...4 Stap 3: Aanmelden op Caren...5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1.

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1. U hebt de MVO-Stakeholderevaluatie aangeschaft, deze Stakeholderevaluatie wordt gebruikt wanneer een organisatie wil weten hoe het MVO-beleid van de organisatie beoordeeld wordt door medewerkers (inclusief

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Monitoren of dit wordt uitgevoerd

Monitoren of dit wordt uitgevoerd Protocol dataverzameling CQI Naasten op de Intensive Care schriftelijke en digitale versie Taken en verantwoordelijkheden onderzoeker/kwaliteitsmedewerker Versie voor CQI-vragenlijst 5.0 Oktober 2014 Taken

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de aanvraag, het gebruik en de toepassing van de MBO Card

Algemene voorwaarden voor de aanvraag, het gebruik en de toepassing van de MBO Card Algemene voorwaarden voor de aanvraag, het gebruik en de toepassing van de MBO Card Inhoudsopgave 1. Definities; inleidende bepalingen 2. Gegevensverzameling en privacy 3. Kosten van de MBO Card 4. Gebruik

Nadere informatie

Takenbeheerapplicatie voor evenementen

Takenbeheerapplicatie voor evenementen Takenbeheerapplicatie voor evenementen Takenbeheer is een web-applicatie waarbij vrijwilligers taken kunnen selecteren die voor het kunnen uitvoeren van een evenement nodig zijn. De vrijwilligers hebben

Nadere informatie

Cursus VOSpiegel 30-10-2012

Cursus VOSpiegel 30-10-2012 Cursus VOSpiegel 30-10-2012 Korte introductie Wichert Duitman Beleidsmedewerker kwaliteitszorg Docent natuur- scheikunde en techniek Ervaring met onderzoek: Masteropleiding kwaliteitszorg Gebruik 5 jaar

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Vraag & Antwoord Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Thema Vraag Antwoord Algemeen Wat meet het Scholengroep Veluwezoom richt zich op maximale talentontwikkeling en het vergroten van de

Nadere informatie

Stappenplan Tevredenheidenquêtes afnemen met Vensters+

Stappenplan Tevredenheidenquêtes afnemen met Vensters+ Stappenplan Tevredenheidenquêtes afnemen met Vensters+ Stap 1: Kies het juiste gegevensjaar: 2012-2013. -Log in in het BeheerVenster via mijn.schoolvo.nl. -Open de indicatorenset. -Klik op de indicator

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo.nl

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo.nl Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo.nl voor aanbieders (Versie juli 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 3 Over de handleiding... 4 Deel I - Uitleg

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar tot 12 jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Geachte mevrouw, mijnheer, Wij willen u om toestemming vragen voor deelname

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Handleiding. VGT Portal

Handleiding. VGT Portal Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen Zaandam, 13 augustus 2015 Versie: 2015-V 1.4 VGT Zaandam De laatste versie van deze handleiding kunt u altijd hier downloaden. Handleiding VGT Portal

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

Implementatiepakket aan de slag met PatientHub

Implementatiepakket aan de slag met PatientHub Implementatiepakket aan de slag met PatientHub Goed gebruik Technische tips Goed gebruik PatientHub Hoe gebruikt u het? Om beveiligde videoconsulten te houden heeft u nodig: - Een computer (Windows 7 of

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Beste Leasemaatschappij van het jaar 2014 via VAVDZ.tevreden.nl

Onderzoeksopzet Beste Leasemaatschappij van het jaar 2014 via VAVDZ.tevreden.nl Onderzoeksopzet Beste Leasemaatschappij van het jaar 2014 via VAVDZ.tevreden.nl Versie 1.0-15 juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Doelstelling(en) onderzoek... 4 2. Opzet onderzoek... 4 3. Klanten uitnodigen

Nadere informatie

WELKOM OP DE STARTBIJEENKOMST NSE 2016

WELKOM OP DE STARTBIJEENKOMST NSE 2016 WELKOM OP DE STARTBIJEENKOMST NSE 2016 2-10-2015 EVEN VOORSTELLEN: TEAMLEDEN NSE 2016 Lex Sijtsma Projectleider - Studiekeuze123 Projectleider NSE Peter van de Vijver Research Manager - GfK Eindverantwoordelijk

Nadere informatie