SCORECARD United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCORECARD United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation"

Transcriptie

1 Scorecard UNESCO Datum mei 2013 SCORECARD United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation Opgesteld door Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN-zaken Redacteur(en): Hillard Tempelman Afgestemd met OCW/IB (Sonja Kuip), PV UNESCO (Rob Zeldenrust, Flora Regteren Van Altena, Stein van Oosteren) Pagina 1 van 14

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Algemene achtergrond Doelstelling en Mandaat Organisatie, werkwijze en activiteiten Nederlandse vertegenwoordiging Financiële omvang en bijdragen Institutionele aspecten van de organisatie Focus op kernmandaat Strategie Effectiviteit bestuurs- en beheersorganen Human Resource Management Financiële positie, beheer en ontwikkelingen Corruptiebestrijding in de interne organisatie Functioneren van de organisatie Samenwerking met andere multi- en bilaterale instellingen Uitvoering beleid en beheer op landenniveau Uitvoering normerende taken Beleidsevaluatie Beleidsrelevantie van de organisatie Relevantie vanuit het perspectief van de internationale OS-architectuur Geografische relevantie Relevantie voor Nederlandse OS-thema s Overige relevantie Conclusie Institutionele aspecten en functioneren Beleidsrelevantie...13 Pagina 2 van 14

3 1 Inleiding Scorekaarten worden opgesteld om het functioneren en de beleidsrelevantie van multilaterale organisaties in kaart te brengen. De Nederlandse inzet in multilaterale organisaties wordt geconcentreerd op organisaties die relevant zijn binnen het Nederlandse beleid en de zaken qua effectiviteit goed op orde hebben. Dit vraagt om een zorgvuldige en regelmatige toetsing. Scorekaarten worden opgesteld voor zelfstandige multilaterale organisaties waaraan Nederland een substantiële ODAbijdrage levert. De relevantie wordt primair getoetst aan het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking maar de bredere betekenis van multilaterale instellingen voor andere aspecten van Nederlands beleid wordt waar relevant meegenomen. Elke scorecard geeft een overzicht van de doelstellingen en het mandaat van de desbetreffende internationale instelling, van de wijze waarop de organisatie is ingericht en welke activiteiten ze uitvoert, van de financiële omvang en de Nederlandse bijdragen. Op basis van een analyse van de verschillende deelaspecten wordt een appreciatie gegeven van de effectiviteit van de organisatie en van de relevantie voor de Nederlandse beleidsdoelstellingen. Deelaspecten van effectiviteit worden beoordeeld op basis van specifieke criteria en gescoord op een vierpuntsschaal van onvoldoende, matig, voldoende en goed. Daarnaast wordt een verwachting van positieve verandering gegeven. Relevantie wordt aangeduid met de kwalificaties relevant, beperkt relevant en niet relevant. Een samenvatting van deze scores is te vinden in de tabellen in hoofdstuk 6. De scorecards zijn samengesteld op basis van rapportages van de organisatie zelf, van de Board of Auditors, interne en externe evaluaties, beoordelingen door andere donoren en van het Multilateral Organisations Performance Assessment Network (MOPAN) 1. Daarnaast is om de input gevraagd van betrokken ministeries, de Permanente Vertegenwoordigingen en Kiesgroepkantoren. Ook kritische opmerkingen van Nederlandse ambassades over het functioneren van landenkantoren van multilaterale instellingen zijn in de scorecard verwerkt. 1 Binnen MOPAN evalueert Nederland samen met 16 gelijkgezinde landen het functioneren van VN organisaties en Internationale Financiële Instellingen. Per jaar worden ongeveer 5 organisaties in 12 landen doorgelicht op het interne functioneren en de behaalde resultaten. Pagina 3 van 14

4 2 Algemene achtergrond 2.1 Doelstelling en Mandaat De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) is een gespecialiseerde organisatie van de VN voor onderwijs, cultuur, wetenschap en communicatie en informatie. UNESCO werd in 1945 opgericht. In de Constitutie werd het volgende mandaat voor UNESCO vastgelegd: Het bijdragen aan vrede en veiligheid door het bevorderen van begrip tussen volkeren en vrije uitwisseling van gedachten door middel van samenwerking tussen landen op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschap en communicatie. Op deze terreinen speelt UNESCO een normstellende, adviserende en ondersteunende rol ten opzichte van de lidstaten. 2.2 Organisatie, werkwijze en activiteiten De organisatie heeft 195 lidstaten. Deze komen eens per twee jaar in de Algemene Conferentie bijeen. De Algemene Conferentie is het hoogste orgaan van UNESCO. Hier worden de meeste besluiten genomen, bij voorkeur bij consensus. Onder de Conferentie staat de Uitvoerende Raad, bestaande uit 58 (roulerende) leden, die tweemaal per jaar vergadert. Tijdens de komende Algemene Conferentie in november 2013 zal er een nieuwe Directeur-Generaal verkozen worden uit drie kandidaten, onder wie de huidige Directeur-Generaal Irina Bokova (verkozen in 2009). Het hoofdkantoor van UNESCO bevindt zich in Parijs. Er zijn 58 veldkantoren van verschillende soorten (liaison-regionale, cluster- en nationale kantoren) die op administratief en bestuurlijk niveau worden aangestuurd door het Bureau voor Veldkantoren op het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs. In totaal zijn ruim medewerkers werkzaam bij UNESCO. Naast de veldkantoren beschikt UNESCO over een groot netwerk van partners. Elk van de lidstaten heeft een Nationale UNESCO Commissie. Zij zijn schakel tussen UNESCO en het maatschappelijk middenveld en adviseren hun overheid binnen UNESCO s mandaatgebied. UNESCO heeft verder tien eigen instituten, vooral op de gebieden onderwijs en wetenschap. UNESCO-IHE (Institute for Water Education) te Delft is hier één van. Daarnaast zijn er instituten, zoals het IGRAC (International Groundwater Resources Assessment Centre), eveneens in Delft, die wel een samenwerkingsrelatie met UNESCO hebben maar er geen onderdeel van zijn. Andere partners zijn ngo s, bedrijven, kennisinstellingen en UNESCO-leerstoelen. UNESCO s voornaamste activiteiten zijn: het bundelen van kennis, het bevorderen van kennisoverdracht, het beschikbaar stellen van expertise ten behoeve van ontwikkeling, het ontwikkelen van normstellende instrumenten en institutionele capaciteitsopbouw. Dit geldt voor alle onderdelen van UNESCO: onderwijs (het opzetten van onderwijsbeleid, bijvoorbeeld met betrekking tot laaggeletterdheid, beroepsonderwijs of Open Educational Resources), wetenschap (o.a. zoetwaterbeheer, het opstellen van ethische richtlijnen en het Tsunamiwaarschuwingssysteem), cultuur (o.a. inventariseren en beschermen van materieel en immaterieel erfgoed, het tegengaan van illegale handel in cultuurgoederen) en informatie en communicatie (bevorderen vrijheid van meningsuiting en van vrije en toegankelijke media). UNESCO is in Nederland vooral bekend vanwege de cultuurconventies, verder speelt de organisatie een normerende en signalerende rol met betrekking tot bijvoorbeeld Pagina 4 van 14

5 bio-ethiek, de bescherming van journalisten en het beheer van oceanen en zoet water. 2.3 Nederlandse vertegenwoordiging Het Nederlandse beleid met betrekking tot UNESCO komt tot stand in de 4-hoek OCW (penvoerend), Buitenlandse Zaken (institutionalia), PV Parijs/UNESCO en de Nederlandse Nationale Commissie. Nederland is op dit moment geen lid van de Uitvoerende Raad. Sturing en beïnvloeding vinden indirect en informeel plaats. Er is voor de Uitvoerende Raad een roulatieschema met België en Luxemburg. Momenteel is België lid van de Uitvoerende Raad, en volgens het roulatieschema is Nederland in 2013 weer aan de beurt (lidmaatschap van de Raad ). Nederland heeft zijn kandidatuur inmiddels kenbaar gemaakt (verkiezingen tijdens de Algemene Conferentie in november 2013). De drie Caribische landen van het Koninkrijk, Aruba, Curacao en Sint Maarten, hebben elk de status van geassocieerd lid binnen UNESCO. 2.4 Financiële omvang en bijdragen Financieel Overzicht (bedragen in miljoen USD) Verplichte contributies Vrijwillige bijdragen Totaal inkomsten Totaal uitgaven Overzicht verplichte contributies, vrijwillige bijdragen en ranking grootste donoren (bedragen in miljoen USD) Jaar 2010 Jaar 2011 Jaar 2012 ranking donor USD ranking donor USD ranking donor Verplichte contributies Verplichte contributies Verplichte contributies 1. Verenigde Staten Japan 41 1, Japan Japan Duitsland Duitsland Duitsland Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk 22, Vrijwillige bijdragen Vrijwillige bijdragen Vrijwillige bijdragen 1. Japan Italië Brazilië Italië 35 2, Brazilië Italië Brazilië Nederland Saoudi Arabië 20 Voor de verplichte contributies geldt dat Nederland met een bedrag van circa 5 miljoen EUR de dertiende plaats inneemt. Wanneer de vrijwillige bijdragen worden meegeteld is Nederland een grote donor met een positie tussen de eerste vijf. Dit komt voornamelijk door de financiering van het IHE UNESCO-instituut in Delft door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en uit middelen van Ontwikkelingssamenwerking. Pagina 5 van 14

6 3 Institutionele aspecten van de organisatie 3.1 Focus op kernmandaat Het mandaat van UNESCO is breed. UNESCO heeft per pijler (Onderwijs, Cultuur, Wetenschappen, Informatie & Communicatie) beleidsprioriteiten opgesteld. Het aanbrengen van focus binnen het (kern)mandaat gebeurt wel, maar nog te weinig. Dit hangt samen met de breedte van het mandaat en de veelheid van wensen van de lidstaten. Net als voorgaande jaren staan ook in het nieuwe programma en budget te veel beleidsprioriteiten en activiteiten waarvan de relatie met het kernmandaat van UNESCO betwist kan worden. Het zwakke presteren van de onderwijssector is hier het meest duidelijke voorbeeld van. Met de aanzet tot hervormingen is in 2012 begonnen (beschreven in de zogenaamde roadmap van DG UNESCO Bokova). Inzet is een effectievere en efficiëntere organisatie met een gezondere financiële basis die moeten leiden tot meer focus, vermindering en schaalvergroting van activiteiten en een grotere impact in het veld. Beoordeling: matig = 2 Verwachting voor positieve verandering (VPV): neutraal = 3.2 Strategie De middellange termijn en lange termijn strategie sluiten goed op elkaar aan. Ze schetsen een strategische visie en programmatisch kader voor de pijlers onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie. Naast deze pijlers wordt prioriteit gegeven aan de doorsnijdende thema s gender, Afrika, vrede en duurzaamheid. Hiermee lijkt de strategische focus voor de komende jaren enerzijds zeer breed te zijn. Het aantal (kern)activiteiten per prioriteit is anderzijds veel beperkter dan voorheen. UNESCO werkt sinds ongeveer 10 jaar volgens de Results Based Management-methode die zorgt voor sturing op doelen/activiteiten niveau. Met het oog op het programma en budget voor de periode is UNESCO op verzoek van de Raad begonnen met de invoering van Results Based Budgeting. Beoordeling: voldoende = 3 Verwachting voor positieve verandering (VPV): neutraal = 3.3 Effectiviteit bestuurs- en beheersorganen Het UNESCO-secretariaat wordt aangestuurd vanuit de Uitvoerende Raad en de Algemene Conferentie maar opereert verder tamelijk autonoom omdat de lidstaten slechts eens per twee jaar tijdens de Algemene Conferentie formeel meespreken over de te volgen koers. Voorts is de samenwerking tussen de bestuurs- en beheersorganen niet heel efficiënt te noemen, doordat in de Conferentie over het algemeen de besluitvorming uit de Raad wordt bekrachtigd en daardoor vaak een herhaling inhoudt. De effectiviteit van zowel de Conferentie als de Raad wordt verder beperkt door de soms gepolitiseerde agenda en besluitvorming en/of het inhoudelijk zwakke optreden van enkele lidstaten binnen de Uitvoerende Raad. De effectiviteit van het Secretariaat wordt beperkt door de veelheid van verzoeken en projectvoorstellen van de lidstaten. Onder de huidige Directeur-Generaal Bokova worden hervormingen (scherpere prioritering, minder activiteiten) doorgevoerd. Dit ook mede vanuit het oogpunt van noodzakelijke (budgettaire en personeels) bezuinigingen. De Onafhankelijke Externe Evaluatie uit 2010 had als belangrijkste conclusies 1) meer focus; 2) dichter naar het veld; 3) betere samenwerking met andere VNinstellingen; 4) krachtiger beleid/betere afstemming tussen Secretariaat, AC en UR; Pagina 6 van 14

7 5) meer partnerschappen (en indien mogelijk ook de unieke rol van Nationale UNESCO Commissies meer gebruiken). Een strategie om de veldkantoren te hervormen was toen reeds geformuleerd, deze is nog steeds actueel. Uitgangspunt is dat de veldkantoren flexibeler worden ingericht, meer opereren onder OneUN vlag en dat personeel strenger wordt geselecteerd en beter wordt opgeleid. Kijkend naar de verschillende UNESCO beoordelingen van de afgelopen twee jaren valt op dat waar nationale doelstellingen niet gelijk lopen aan mandaat, doelstellingen en activiteiten van UNESCO, de appreciaties lager uitvallen dan waar nationale doelstellingen meer gelijk zijn aan die van UNESCO. In concreto: de appreciaties van het Verenigd Koninkrijk en Australië zijn negatiever, die van Zweden en Noorwegen positiever. Beoordeling: onvoldoende = 1 Verwachting voor positieve verandering (VPV): waarschijnlijk = 3.4 Human Resource Management Bij UNESCO zijn ruim medewerkers werkzaam. UNESCO heeft een loopbaanbeleid en een meerjarige personeel en organisatie-strategie. De implementatie hiervan verloopt echter moeizaam. Dit komt deels door de grootscheepse bezuinigingen die ook het personeel treffen. Verder is interne mobiliteit (hoofdkantoor-veldkantoren) een probleem: mensen blijven liever op het hoofdkantoor in Parijs werken. Niettemin werkt DG UNESCO conform haar roadmap aan haar doel om in 2013 nog de personeelsverdeling over hoofdkantoor en veldkantoren van 65/35 naar 60/40 te krijgen. Verder wordt er vaak met (korte) contracten gewerkt om de gaten bij veldkantoren te vullen. Dit komt het institutioneel geheugen en de kwaliteit niet ten goede. Theoretisch bestaat er dus een strategisch HRM-beleid, in de praktijk is het beleid veel meer ad hoc. De gemiddelde leeftijd van het personeel zeker op het hoofdkantoor is hoog. De salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform VN regelgeving. Beoordeling: matig = 2 Verwachting voor positieve verandering (VPV): waarschijnlijk = 3.5 Financiële positie, beheer en ontwikkelingen De begroting kent sinds 2011 een terugkerend tekort van meer dan 20% (meer dan 70 miljoen USD) omdat de Verenigde Staten en Israël toen hun contributiebetaling stopten als reactie op de toetreding van de Palestijnse Autoriteit als volwaardig lid van UNESCO. Het is onzeker of de Verenigde Staten de komende jaren de betaling van de contributie zal hervatten. Het afgelopen decennium is er sprake van een dalende trend in het totaal van de ontvangen vrijwillige en extra-budgettaire bijdragen. Daarnaast staat de begroting van UNESCO structureel onder druk door verplichtingen voortkomend uit het Medical Benefits Fund, stijgende salariskosten en onderhoud en renovatie (ook met betrekking tot veiligheid) van de gebouwen in Parijs. De solvabiliteitspositie van UNESCO is onvoldoende. De implementatie van IPSAS per 1 januari 2010 heeft dit duidelijk aan het licht gebracht. Gebleken is dat UNESCO niet de benodigde reserves had opgebouwd voor bijvoorbeeld het medische verzekeringsfonds. Ook de liquiditeitspositie van UNESCO is onvoldoende. De operationele reserve is beperkt; tijdens de komende Conferentie moeten de Pagina 7 van 14

8 lidstaten dan ook beslissen of ze de Directeur-Generaal wederom toestaan om in uitzonderlijke gevallen geld (binnen de eigen UNESCO rekeningen) te lenen. Vanwege de moeilijke huidige financiële positie wordt op de aankomende Algemene Conferentie waarschijnlijk besloten om het reserveren van fondsen voor bovengenoemde grote verplichtingen (medisch fonds, renovatie etc.) op de langere termijn te schuiven. Positief is het feit dat UNESCO de overheadkosten sterk teruggebracht heeft tot circa 13%. Rapportages over geoormerkte bedragen, als het Netherlands Funds in Trust bij het Werelderfgoed Centrum, voldoen. Beoordeling: Matig = 2, Verwachting voor positieve verandering: onzeker 3.6 Corruptiebestrijding in de interne organisatie De verantwoordelijkheid voor zaken als corruptie en integriteit wordt gedeeld door verschillende afdelingen binnen UNESCO. Fraude, corruptie en verduistering kunnen gemeld worden bij de Vertrouwenspersoon. Onderzoeken kunnen vervolgens worden geopend op instructie van de Directeur-Generaal. Deze onderzoeken zijn onafhankelijk en verlopen volgens strakke UNESCO-regelgeving. Rapportage geschiedt rechtstreeks aan de Directeur-Generaal. Daarnaast probeert UNESCO de cultuur rond integriteit binnen de organisatie te verbeteren door middel van trainingen en intervisie. Mediation wordt ingezet om te bemiddelen bij geschillen tussen personeel en organisatie of personeel onderling. Hoewel verschillende afdelingen verantwoordelijk zijn, is de overlap in rollen en verantwoordelijkheden minimaal. Voor de vergaderingen van de Uitvoerende Raad en de Algemene Conferentie worden corruptiebestrijding en integriteit steeds geagendeerd. Beoordeling: goed = 4 Pagina 8 van 14

9 4 Functioneren van de organisatie 4.1 Samenwerking met andere multi- en bilaterale instellingen Op VN-niveau voert UNESCO de aanwijzingen uit de QCPR uit en is de organisatie actief in het One UN-proces dat voor meer harmonisering en samenwerking tussen VN-agentschappen zorgt. UNESCO neemt in dit verband ook deel aan het Resident Coordinator System. Op landenniveau werkt UNESCO samen in UN Country Teamverband. UNESCO wil echter ook de samenwerking met de lidstaten zelf strakker aantrekken door voor 2014 voor elke lidstaat een UNESCO Country Programming Document geformuleerd te hebben waarin de samenwerking met VN- partners (soms ook ngo s) gedefinieerd staat. Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot sterkere betrokkenheid bij de lidstaten, wat de kwaliteit van de implementatie van projecten ten goede komt. UNESCO heeft daarnaast korte lijnen met ngo s, waarvan een deel zelfs fysiek gehuisvest is in het hoofdkantoor van UNESCO. Voldoende = 3, Verwachting voor positieve verandering: neutraal = 4.2 Uitvoering beleid en beheer op landenniveau De veldkantoren van UNESCO hebben weinig impact op het beleid op landenniveau, stelt de MAR uit Dit mede omdat de veldkantoren vaak te projectmatig en kleinschalig werken. Dit laatste komt omdat lidstaten hun vrijwillige bijdragen expliciet oormerken voor projecten en/of programma s binnen hun landsgrenzen. De aansluiting bij het nationale beleid is echter verbeterd, dankzij het toenemend gebruik van UNESCO Country Programming Documents en de samenwerking in UNDAF-verband. De veldkantorenstructuur wordt hervormd (5 regionale kantoren met daaronder de landenkantoren) met als doel de coördinatie te verbeteren, dichter bij het veld te komen en zo meer (lokale) impact te hebben. De Directeur van het Bureau Veldkantoren te Parijs is eindverantwoordelijk voor de veldkantoren. Deze verantwoording betreft het financiële, bedrijfsmatige en representatieve aspect van het functioneren van de veldkantoren. Beoordeling van het functioneren geschiedt op basis van een een tweejaarlijks contract. Hierin staat onder andere de lokale strategie beschreven alsook benchmarks hoe één en ander te beoordelen. Naast Results Based Management worden activiteiten / resultaten ook steeds meer gekoppeld aan Results Based Budgeting. Beoordeling: matig=2 Verwachting voor positieve verandering: waarschijnlijk = 4.3 Uitvoering normerende taken UNESCO schept op cultuur- en wetenschapsgebied en op het terrein van de vrijheid van meningsuiting een normstellend kader. Om Lidstaten te ondersteunen bij het implementeren van dit normstellende kader, ontplooit UNESCO veel activiteiten op het gebied van capaciteitsopbouw en het uitwisselen van best practices. UNESCO geeft ook uitleg over het normstellend kader (verdragen) en door het beschikbaar maken van voorbeelden, bijvoorbeeld de toepassing van een database op het gebied van cultuur/erfgoedwetgeving. Door het Tweede Protocol bij het Haags Verdrag voor de bescherming van erfgoed tijdens gewapend conflict (behorend tot het internationaal oorlogsrecht) kan degene die deze regels schendt, internationaal worden vervolgd. Het normstellende kader wordt gemonitord via regelmatige rapportage door lidstaten. Net als Nederland beoordelen de meeste lidstaten deze taak van UNESCO als positief. Pagina 9 van 14

10 Beoordeling: voldoende = 3, Verwachting voor positieve verandering: neutraal = 4.4 Beleidsevaluatie UNESCO s evaluatiebeleid ligt vast in het Evaluation policy and strategy paper. Het bevat definities, criteria en procesbeschrijvingen. In de annexen bij dit document worden de evaluatieplannen (wat wanneer wordt geëvalueerd) voor de komende jaren uitgewerkt. De Internal Oversight Service (IOS) is sinds 2001 de interne evaluatie-, audit- en onderzoekseenheid binnen UNESCO. De taak van IOS is om de Directeur-Generaal en het Secretariaat te voorzien van objectieve en onafhankelijke ondersteuning en advies door middel van evaluaties, inspecties, audits, monitoring en onderzoeken. De evaluaties van de IOS worden op kwaliteit getoetst door het Oversight Advisory Committee (OAC). Het OAC is een onafhankelijke expertgroep, de experts zijn niet werkzaam bij UNESCO. IOS monitort actief de toepassing van alle resultaten. VN-breed staat de evaluatie methodologie van IOS goed aangeschreven. Op dit vlak is er nauwe samenwerking met UNEG. Beoordeling: goed = 4 Pagina 10 van 14

11 5 Beleidsrelevantie van de organisatie Het belang van UNESCO voor Nederland ligt vooral in de cultuurconventies. Het thema wetenschap is voor Nederland minder van belang. Op het terrein van onderwijs is UNESCO geen prioritaire organisatie voor Nederland, ofschoon Nederland wel geïnteresseerd is in de UNESCO-onderwijs-activiteiten op het gebied van Open Educational Resources. Binnen de pijler Communicatie en Informatie van UNESCO gelden de vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid als aandachtsgebieden en ten slotte zijn voor Nederland de dwarsdoorsnijdende thema s water, digitalisering, duurzame ontwikkeling en gendergelijkheid/lgbt van belang. 5.1 Relevantie vanuit het perspectief van de internationale OS-architectuur Relevant. UNESCO is geen projectuitvoerende organisatie met veel capaciteit. UNESCO is een mondiale normerende organisatie die zich bezig houdt met thema s als onderwijs, cultuur en water. 5.2 Geografische relevantie Relevant. UNESCO opereert wereldwijd. In de toekomstige meerjarenstrategie ( ) is Afrika weer een organisatiebrede prioriteit. 5.3 Relevantie voor Nederlandse OS-thema s Voedselzekerheid Niet relevant. Dit mandaat is bij andere VN-organisaties belegd. Het heeft geen raakvlakken met het mandaat van UNESCO. Water Beperkt relevant. De Nederlandse UNESCO waterinstituten International Institute for Water Education (IHE) en International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) zijn van belang voor dit thema. Het IHE leidt al jaren veel studenten uit OS-landen op. Daarnaast zijn er verschillende intergouvernementele UNESCO-fora die relevant zijn voor Nederland, zoals de Intergovernmental Oceanographic Commission en de Intergouvernementele Raad van het International Hydrological Programme (IHP), waarvan Nederland lid is. Veiligheid en rechtsorde Beperkt relevant. Vrijheid van meningsuiting is de basis voor veiligheid en rechtsorde. UNESCO werkt concreet aan grotere veiligheid van en minder straffeloosheid tegen journalisten. Onder leiding van UNESCO zijn diverse verdragen tot stand gekomen die toezien op de bescherming van cultureel erfgoed, of die een plaats hebben gevonden onder het humanitaire oorlogsrecht. Belangrijk voorbeeld voor Nederland is het Haags Verdrag inzake de bescherming van cultuurgoederen in geval van gewapend conflict (met twee Protocollen en Reglement). Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Niet relevant. Binnen haar kernmandaat ontplooit UNESCO wel activiteiten op dit gebied, zoals voorlichting op het gebied van HIV/AIDS en het opnemen van SRGR in lespakketten voor (basis)scholen. Dit gebeurt in het kader van gezondheidsonderwijs en het tegengaan van pesten van o.a. homo s. Gender is dwarsdoorsnijdend prioritair thema voor UNESCO. 5.4 Overige relevantie UNESCO is de enige internationale organisatie waar de thema s Cultuur, Wetenschap, Onderwijs, Communicatie & Informatie belegd zijn. Verder gaat UNESCO, en dan meer dwarsdoorsnijdend, uit van een integraal duurzame aanpak. Pagina 11 van 14

12 Nederland beoordeelt de rol van UNESCO als het om het behoud van cultuur gaat als zeer relevant. Zowel het Werelderfgoedverdrag als het verdrag tegen de illegale handel van cultuurgoederen kunnen op veel aandacht en inzet rekenen. Nederland verdiept zich in de mogelijkheden om het verdrag ter bescherming van het onderwatererfgoed te ratificeren. De rol van UNESCO op het terrein van wetenschap is voor NL minder van belang. UNESCO heeft hier vooral een normstellende rol. Nederland heeft wel bijgedragen aan de totstandkoming van de richtlijn over bioethiek. UNESCO is voor Nederland geen prioritaire organisatie op terrein van onderwijs. Sinds enige tijd ontplooit UNESCO echter activiteiten op het gebied van Open Educational Resources die voor Nederland wel interessant kunnen zijn. UNESCO-activiteiten op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid gelden in Nederland als aandachtsgebieden. NL en UNESCO: IHE: grootste zoetwateropleidingsinstituut ter wereld IGRAC: enige VN-grondwaterinstituut ISRIC: International Soil Reference and Information Centre in Wageningen ITC: International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (TU Twente). 9 werelderfgoedsites waaronder de Amsterdamse Grachtengordel en de Wadden 4 UNESCO-leerstoelen Lid van IPDC-Raad en IHP-Raad Lidstaat bij 5 cultuur/erfgoed verdragen Speciaal gezantschap laaggeletterdheid van Prinses Laurentien. Pagina 12 van 14

13 6 Conclusie 6.1 Institutionele aspecten en functioneren Over de volle breedte genomen scoort UNESCO matig. Kernprobleem blijft de noodzaak tot scherpere focus (scherpere prioritering, minder activiteiten) hetgeen nog verder aan belang wint door de noodzakelijke zware bezuinigingen. Score Verw. 3 Institutionele aspecten van de organisatie Focus op kernmandaat 2 Strategie 3 Effectiviteit bestuurs- en beheersorganen 1 Human Resource Management 2 Financiële positie, beheer en ontwikkelingen 2 ꜜ Corruptiebestrijding in de interne organisatie 4 ( ) 4 Functioneren van de organisatie Samenwerking met andere multi- en bilaterale instellingen 3 Uitvoering beleid en beheer op landenniveau 2 Overige taken/aspecten 3 Beleidsevaluaties 4 ( ) 6.2 Beleidsrelevantie UNESCO is als normerende organisatie relevant binnen de internationale OSarchitectuur. Het belang van UNESCO voor NL ligt vooral in de cultuurconventies. Het thema wetenschap is voor NL minder van belang. Op het terrein van onderwijs is UNESCO geen prioritaire organisatie voor NL, ofschoon NL wel geïnteresseerd is in de UNESCO-onderwijs-activiteiten op het gebied van Open Educational Resources. Binnen de pijler Communicatie en Informatie van UNESCO gelden de vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid als aandachtsgebieden en ten slotte zijn voor NL de dwarsdoorsnijdende thema s water, digitalisering, duurzame ontwikkeling en gendergelijkheid/lgbt van belang. Score 5.1 Relevantie Internationale OS-architectuur Geografische relevantie Relevantie voor Nederlandse OS-thema s Voedselzekerheid - Water 0 Veiligheid en rechtsorde 0 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Relevantie voor doorsnijdende thema s Gender 0 Private sectorontwikkeling - Duurzaamheid (milieu/klimaat) Overige relevantie Impact op Nederland + Pagina 13 van 14

14 Pagina 14 van 14

International Trade Centre

International Trade Centre Scorecard International Trade Centre Datum 23 juli 2013 SCORECARD Opgesteld door International Trade Centre Directie Duurzame Economische Ontwikkeling Permanente Vertegenwoordiging Genève Centrum tot bevordering

Nadere informatie

Office of the High Commissioner for Human Rights

Office of the High Commissioner for Human Rights Scorecard Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Datum 13 April 2013 SCORECARD Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Opgesteld door Directie Multilaterale Instellingen

Nadere informatie

Scorecard UNESCO. Datum 19 juni 2015

Scorecard UNESCO. Datum 19 juni 2015 Scorecard UNESCO Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door UNESCO Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN-Zaken T- +31 (0)70 348 4863 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Scorecard Climate Investment Funds

Scorecard Climate Investment Funds Scorecard Climate Investment Funds Datum juni 2013 SCORECARD CLIMATE INVESTMENT FUNDS Opgesteld door Redacteur(en): Directie Klimaat, Energie, Milieu en Water T- +31 (0)70 348 6414 Frank van der Vleuten,

Nadere informatie

Scorecard UNCTAD. Datum 29 augustus 2013 SCORECARD UNCTAD

Scorecard UNCTAD. Datum 29 augustus 2013 SCORECARD UNCTAD Scorecard UNCTAD Datum 29 augustus 2013 SCORECARD UNCTAD Opgesteld door Redacteur(en): Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenInternationale Marktordening en Handelspolitiek

Nadere informatie

Global Environment Facility

Global Environment Facility Scorecard Global Environment Facility Datum juli 2013 SCORECARD Opgesteld door Global Environment Facility Directie Klimaat, energie, milieu en water/ afdeling Klimaat en energie T- +31 (0)70 348 5804

Nadere informatie

World Health Organisation (WHO)

World Health Organisation (WHO) Scorecard World Health Organisation (WHO) Datum 27 mei 2013 SCORECARD Opgesteld door World Health Organisation (WHO) Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen

Nadere informatie

Scorecard ITC. Datum 19 juni 2015. International Trade Centre (ITC) T- +41 227 481 807. Pagina 1 van 12

Scorecard ITC. Datum 19 juni 2015. International Trade Centre (ITC) T- +41 227 481 807. Pagina 1 van 12 Scorecard ITC Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door International Trade Centre (ITC) PV Genève T- +41 227 481 807 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding... 3 2 Algemene achtergrond...

Nadere informatie

Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO)

Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) Scorecard UNIDO Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale

Nadere informatie

Scorecard UNICEF. Datum juni 2013 SCORECARD UNICEF

Scorecard UNICEF. Datum juni 2013 SCORECARD UNICEF Scorecard UNICEF Datum juni 2013 SCORECARD UNICEF Opgesteld door Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische

Nadere informatie

SCORECARD Food and Agriculture Organisation

SCORECARD Food and Agriculture Organisation Scorecard FAO Datum 24 mei 2013 SCORECARD Food and Agriculture Organisation Opgesteld door Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen en Mensenrechten/

Nadere informatie

Scorecard Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)

Scorecard Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Scorecard Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Datum juli 2013 SCORECARD Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Opgesteld door Directie Sociale Ontwikkeling

Nadere informatie

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Scorecard UNCTAD Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische

Nadere informatie

Scorecard OHCHR. Datum 19 juni 2015

Scorecard OHCHR. Datum 19 juni 2015 Scorecard OHCHR Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door OHCHR Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Mensenrechten en Politieke en Juridische Zaken T- +31 (0)70 348 5110 Pagina

Nadere informatie

Scorecard Gavi. Datum 19 juni 2015. Global Alliance for Vaccines and Immunisation (Gavi) Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)70 348 6558

Scorecard Gavi. Datum 19 juni 2015. Global Alliance for Vaccines and Immunisation (Gavi) Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)70 348 6558 Scorecard Gavi Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Global Alliance for Vaccines and Immunisation (Gavi) Directie Sociale Ontwikkeling Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)70 348 6558 Pagina 1

Nadere informatie

Strategische visie van Nederland op Unesco

Strategische visie van Nederland op Unesco Strategische visie van Nederland op Unesco Aanleiding In dit stuk wordt op hoofdlijnen de strategische visie van de Nederlandse overheid op de betekenis van deze organisatie voor het Koninkrijk der Nederlanden

Nadere informatie

Scorecard African Development Bank

Scorecard African Development Bank Scorecard African Development Bank Datum 27 augustus 2013 SCORECARD AFRICAN DEVELOPMENT BANK Opgesteld door Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen

Nadere informatie

Scorecard WHO. Datum 19 juni 2015. World Health Organization (WHO)

Scorecard WHO. Datum 19 juni 2015. World Health Organization (WHO) Scorecard WHO Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door World Health Organization (WHO) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70 348

Nadere informatie

Scorecard UNAIDS. Datum 19 juni 2015

Scorecard UNAIDS. Datum 19 juni 2015 Scorecard UNAIDS Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door UNAIDS Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN-Zaken T- +31 (0)70 348 5907 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Scorecard. Datum 19 juni Wereldhandelsorganisatie (WTO) Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek T- +31 (0)

Scorecard. Datum 19 juni Wereldhandelsorganisatie (WTO) Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek T- +31 (0) Scorecard WTO Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Wereldhandelsorganisatie (WTO) Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek T- +31 (0)70 348 66 24 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

Scorecard UN Women. Datum 19 juni 2015

Scorecard UN Women. Datum 19 juni 2015 Scorecard UN Women Datum 19 juni 2015 Opgesteld door Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70 348 4890 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

Internationaal Monetair Fonds

Internationaal Monetair Fonds Scorecard Internationaal Monetair Fonds (IMF) Datum mei 2013 SCORECARD Opgesteld door Internationaal Monetair Fonds Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen

Nadere informatie

Food and Agriculture Organisation (FAO)

Food and Agriculture Organisation (FAO) Scorecard FAO Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Food and Agriculture Organisation (FAO) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70

Nadere informatie

Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen

Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen 1. Algemene gegevens a) Titel: Joint Communication to the European Parliament and the Council: Towards an EU strategy

Nadere informatie

United Nations High Commissioner for Refugees

United Nations High Commissioner for Refugees Scorecard UNHCR Datum 12 juni 2013 SCORECARD Opgesteld door Redacteur(en): United Nations High Commissioner for Refugees Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten, Afdeling Sociale en Economische

Nadere informatie

Scorecard UNRWA. Datum 19 juni 2015

Scorecard UNRWA. Datum 19 juni 2015 Scorecard UNRWA Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door UNRWA Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70 348 4149 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Scorecard International Organization for Migration

Scorecard International Organization for Migration card International Organization for Migration Datum 15 augustus 2017 SCORECARD Opgesteld door International Organization for Migration (IOM) Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp Redacteur: Rein Dekkers

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 473 (R 2069) Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de

Nadere informatie

Office of the High Commissioner for Human Rights

Office of the High Commissioner for Human Rights Scorecard Office of the High Datum 15 augustus 2017 SCORECARD Opgesteld door Redacteur(en): Office of the High (OHCHR) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Mary-Honor Kloeg, Kirsten Hommes

Nadere informatie

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking I Inleiding Het LOGO SOUTH programma is beëindigd en geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie is het aan de Raad om op grond van haar kaderstellende bevoegdheid een keuze te maken over

Nadere informatie

Scorecard GFATM. Datum 19 juni Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)

Scorecard GFATM. Datum 19 juni Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0) Scorecard GFATM Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Directie Sociale Ontwikkeling Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)70 348 6482 Pagina

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 124 Beleidsdoorlichting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 6 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 31 mei 2016

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 5 april 2013 Betreft IOB-rapport 'Working with the World Bank'

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 5 april 2013 Betreft IOB-rapport 'Working with the World Bank' Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon P. Rozenberg DMM/IF-055/2013

Nadere informatie

UNESCO Masterclass Waarom deze masterclass? 2. Samenwerking 3. Aandacht voor actie tegen armoede en honger en voor duurzame ontwikkeling

UNESCO Masterclass Waarom deze masterclass? 2. Samenwerking 3. Aandacht voor actie tegen armoede en honger en voor duurzame ontwikkeling UNESCO Masterclass 2016 1. Waarom deze masterclass? 2. Samenwerking 3. Aandacht voor actie tegen armoede en honger en voor duurzame ontwikkeling UNESCO Masterclass 2016 - inhoud 1. De SDG s: een vernieuwde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 473 (R2069) Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de

Nadere informatie

Inter-American Development Bank (IDB)

Inter-American Development Bank (IDB) Scorecard IDB Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Inter-American Development Bank (IDB) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Internationale Financiële Instellingen T- +31

Nadere informatie

United Nations Children s Fund (UNICEF)

United Nations Children s Fund (UNICEF) Scorecard UNICEF Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door United Nations Children s Fund (UNICEF) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 446 (R1992) Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde

Nadere informatie

Internationaal cultuurbeleid Benjamin van der Helm Sr. Beleidsmedewerker Internationaal Cultuurbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken

Internationaal cultuurbeleid Benjamin van der Helm Sr. Beleidsmedewerker Internationaal Cultuurbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken Internationaal cultuurbeleid 2017-2020 Benjamin van der Helm Sr. Beleidsmedewerker Internationaal Cultuurbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken Internationaal cultuurbeleid Gezamenlijk beleid van Ministeries

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

België en de Verenigde Naties

België en de Verenigde Naties België en de Verenigde Naties Consensus smeden Bouwen aan vrede KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in dienst van de internationale

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

United Nations Children s Fund (UNICEF)

United Nations Children s Fund (UNICEF) Scorecard UNICEF Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door United Nations Children s Fund (UNICEF) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31

Nadere informatie

Scorecard WFP. Datum 19 juni 2015. World Food Program (WFP)

Scorecard WFP. Datum 19 juni 2015. World Food Program (WFP) Scorecard WFP Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door World Food Program (WFP) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70 348 6832 Pagina

Nadere informatie

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

International Fund for Agricultural Development (IFAD) Scorecard IFAD Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door International Fund for Agricultural Development (IFAD) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN

Nadere informatie

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen Drug Prevention and Information Programme DPIP 2007-2013 Financieel Perspectief 2007-2013 DPIP wetgeving :Decision No 1150/2007/EC Uitgevoerd door: Directoraat Generaal Justitie Totaal budget: 21 M EUR

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

International Labour Organization (ILO)

International Labour Organization (ILO) Scorecard ILO Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door International Labour Organization (ILO) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70

Nadere informatie

Scorecard World Health Organization

Scorecard World Health Organization Scorecard World Health Organization Datum 15 augustus 2017 SCORECARD Opgesteld door World Health Organization (WHO) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Redacteur(en): Tamar Versloot &

Nadere informatie

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN STRUCTUUR VAN DE PRESENTATIE: 1. DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE VAN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Actoren van

Nadere informatie

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081 Aa n De minister van Financien van Curac;ao o en Sint Maarten Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad, C ura ~ ao Tel efoon ( + 5999 ) 461908 1 Telefa x (+5999) 46 19088 Adres kantoor Sint Ma

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2012 2013 33 487 (R1995) Wijziging van artikel 14 van de Statuten van de Wereldorganisatie voor Toerisme; Istanbul, 24 oktober 1997; Wijziging van punt 4 van het Financieringsreglement

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Internationaal Monetair Fonds (IMF) Scorecard IMF Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Internationaal Monetair Fonds (IMF) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Internationale Financiële Instellingen T- +31

Nadere informatie

Best practices: EU Dossierteams

Best practices: EU Dossierteams Best practices: EU Dossierteams Eduard Dame Directie Internationaal Josien Stoop Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische zaken Opbouw Aanleiding / voorgeschiedenis De aanpak Uitgelicht: Quik Scan Impact

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)

Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0) Scorecard UNHCR Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door UNHCR Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70 348 4149 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Inleiding...1. 2. De Europese integratieparadox...11

Inhoudstafel. 1. Inleiding...1. 2. De Europese integratieparadox...11 Inhoudstafel 1. Inleiding.............................................................1 1.1. Probleemstelling........................................................1 1.2. Onderzoeksopzet.......................................................3

Nadere informatie

Gedeeld Cultureel Erfgoed en de rol van DutchCulture

Gedeeld Cultureel Erfgoed en de rol van DutchCulture Gedeeld Cultureel Erfgoed en de rol van DutchCulture 1. Het Gedeeld Cultureel Erfgoedbeleid Doelstellingen GCE Programma 2. De Rol van DutchCulture Programmaraad Matchingsregeling Buitenlands bezoekersprogramma

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam.

De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam. De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam. 1 Hoe heeft Rotterdam IB aangepakt en welke lessen zijn daaruit te trekken: valkuilen en beren. 2 De nieuwe organisatie: 5 primaire proces

Nadere informatie

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER 14 september 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleggingsbeleid... 4 3. Governance bestuur... 4 3.1. Bestuur... 4 3.2. Taken- en rolverdeling...

Nadere informatie

United Nations Conference on Trade and Development

United Nations Conference on Trade and Development Scorecard United Nations Conference on Trade and Development Datum 15 augustus 2017 SCORECARD Opgesteld door United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Directie Multilaterale Instellingen

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Voorbeeld model decentrale overheden als mededepartement

Voorbeeld model decentrale overheden als mededepartement Bijlage nummer 3 Voorbeeld model decentrale overheden als mededepartement Ons kenmerk 2015-0000452254 Formeel hebben de decentrale overheden in de ambtelijke voorbereidingsfase enkel een rol in het BNC-overleg.

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Speech Francine Giskes, collegelid Algemene Rekenkamer

Speech Francine Giskes, collegelid Algemene Rekenkamer Speech Francine Giskes, collegelid Algemene Rekenkamer Inmiddels zit ik een half jaar bij de Algemene Rekenkamer. Ik ben dus relatief nieuw, en als je ergens nieuw bent, merk je af en toe een soort verwondering

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Scorecard UNODC. Datum 19 juni United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) T- +31 (0) Pagina 1 van 15

Scorecard UNODC. Datum 19 juni United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) T- +31 (0) Pagina 1 van 15 Scorecard UNODC Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) Directie Veiligheidsbeleid T- +31 (0)70 348 5890 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

United Nations Development Programme (UNDP)

United Nations Development Programme (UNDP) Scorecard UNDP Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door United Nations Development Programme (UNDP) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31

Nadere informatie

Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation

Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Doelstelling Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation Het Overlegplatform General Aviation (hierna: het platform)

Nadere informatie

Verwacht niveau beleggingskennis bestuurders pensioenfondsen

Verwacht niveau beleggingskennis bestuurders pensioenfondsen Verwacht niveau beleggingskennis bestuurders pensioenfondsen 7 december 2016 Marc B.M. van Heel en Maarten Heikoop 7 december 2016 1 Inhoud 1.Project Beleggingskennis: waarom en waarom nu? 2.Profielen

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld Fiche 6: Gezamenlijke mededeling EU-Birma/Myanmar 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: Elementen voor een strategie van de EU ten aanzien

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

Protocol Toetsing en Selectie Asiel, Migratie en Integratiefonds 2014-2020. Deel A

Protocol Toetsing en Selectie Asiel, Migratie en Integratiefonds 2014-2020. Deel A vast moeten stellen voor het selecteren en uitvoeren van projecten. Art 24 lid 4 van Verordening EU 514-2014 stelt dat de lidstaten transparante regels en procedures bijdrage van de Unie in het kader van

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Worldwide Alumni Network

Worldwide Alumni Network Worldwide Alumni Network Good practices internationale onderwijs instellingen ISS, UNESCO-IHE, IHS, ITC INTERNATIONAL INSTITUTE FOR GEO-INFORMATION SCIENCE AND EARTH OBSERVATION Deze sessie: Inleiding

Nadere informatie

United Nations Environment Programme (UNEP)

United Nations Environment Programme (UNEP) Scorecard UNEP Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door United Nations Environment Programme (UNEP) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De heer T. Kok p/a Cool Capital BV Singel 53 1012 VD AMSTERDAM Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Scholenoverleg regionaal samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven Kempenland.

Huishoudelijk reglement Scholenoverleg regionaal samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven Kempenland. AB 140123 Huishoudelijk reglement Scholenoverleg regionaal samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven Kempenland. Vastgesteld door het bestuur d.d. 23-01-2014 Status procedure ingevolge

Nadere informatie

Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn?

Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn? Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn? 7 september 2017 Erik Breijer 1 Waarom Risicomanagement? Wat is aanleiding om met risicomanagement te starten:

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Fiche 5: Mededeling Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst

Fiche 5: Mededeling Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst Fiche 5: Mededeling Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europese Parlement, de Raad, het Europees Economisch

Nadere informatie