Scorecard Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scorecard Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)"

Transcriptie

1 Scorecard Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Datum juli 2013 SCORECARD Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Opgesteld door Directie Sociale Ontwikkeling T- +31 (0) Redacteur(en): Els Klinkert (DSO) afgestemd met Marja Esveld (VWS) Pagina 1 van 14

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Algemene achtergrond Doelstelling en Mandaat Organisatie, werkwijze en activiteiten Nederlandse vertegenwoordiging Financiële omvang en bijdragen Institutionele aspecten van de organisatie Focus op kernmandaat Strategie Effectiviteit bestuurs- en beheersorganen Human Resource Management (HRM) Financiële positie, beheer en ontwikkelingen Corruptiebestrijding in de interne organisatie Functioneren van de organisatie Samenwerking met andere multi- en bilaterale instellingen Uitvoering beleid en beheer op landenniveau Uitvoering normerende taken Beleidsevaluatie Beleidsrelevantie van de organisatie Relevantie vanuit het perspectief van de internationale OS-architectuur Geografische relevantie Relevantie voor Nederlandse OS-thema s Relevantie doorsnijdende thema s Overige relevantie Conclusie Institutionele aspecten en functioneren Beleidsrelevantie...14 Pagina 2 van 14

3 1 Inleiding Scorekaarten worden opgesteld om het functioneren en de beleidsrelevantie van multilaterale organisaties in kaart te brengen. De Nederlandse inzet in multilaterale organisaties wordt geconcentreerd op organisaties die relevant zijn binnen het Nederlandse beleid en de zaken qua effectiviteit goed op orde hebben. Dit vraagt om een zorgvuldige en regelmatige toetsing. Scorekaarten worden opgesteld voor zelfstandige multilaterale organisaties waaraan Nederland een substantiële ODAbijdrage levert. De relevantie wordt primair getoetst aan het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking maar de bredere betekenis van multilaterale instellingen voor andere aspecten van Nederlands beleid wordt waar relevant meegenomen. Elke scorecard geeft een overzicht van de doelstellingen en het mandaat van de desbetreffende internationale instelling, van de wijze waarop de organisatie is ingericht en welke activiteiten ze uitvoert, van de financiële omvang en de Nederlandse bijdragen. Op basis van een analyse van de verschillende deelaspecten wordt een appreciatie gegeven van de effectiviteit van de organisatie en van de relevantie voor de Nederlandse beleidsdoelstellingen. Deelaspecten van effectiviteit worden beoordeeld op basis van specifieke criteria en gescoord op een vierpuntsschaal van onvoldoende, matig, voldoende en goed. Daarnaast wordt een verwachting van positieve verandering gegeven. Relevantie wordt aangeduid met de kwalificaties relevant, beperkt relevant en niet relevant. Een samenvatting van deze scores is te vinden in de tabellen in hoofdstuk 6. De scorecards zijn samengesteld op basis van rapportages van de organisatie zelf, van de Board of Auditors, interne en externe evaluaties, beoordelingen door andere donoren en van het Multilateral Organisations Performance Assessment Network (MOPAN) 1. Daarnaast is om de input gevraagd van betrokken ministeries, de Permanente Vertegenwoordigingen en Kiesgroepkantoren. Ook kritische opmerkingen van Nederlandse ambassades over het functioneren van landenkantoren van multilaterale instellingen zijn in de scorecard verwerkt. 1 Binnen MOPAN evalueert Nederland samen met 16 gelijkgezinde landen het functioneren van VN organisaties en Internationale Financiële Instellingen. Per jaar worden ongeveer 5 organisaties in 12 landen doorgelicht op het interne functioneren en de behaalde resultaten. Pagina 3 van 14

4 2 Algemene achtergrond 2.1 Doelstelling en Mandaat Het Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) is een onafhankelijk publiek privaat partnerschap dat in 2002 werd opgericht als nieuw multilateraal instrument om additionele fondsen aan te trekken, te beheren en distribueren in de strijd tegen aids, tuberculose en malaria. Het doel is om een duurzame bijdrage te leveren aan het verminderen van infecties, ziekte en sterfte en om tegelijkertijd de impact van aids, tuberculose en malaria te beperken en bij te dragen aan armoedevermindering. 2.2 Organisatie, werkwijze en activiteiten Het GFATM is een zelfstandige organisatie, telt ongeveer 600 werknemers en is gevestigd in Genève. Het is een financieringsinstrument, geen uitvoerende organisatie, en heeft geen vertegenwoordiging op landenniveau. Het GFATM is een lerende en vernieuwende organisatie, wat o.a. blijkt uit het toepassen van bevindingen uit evaluaties. De organisatie is een bijzonder wereldwijd partnerschap en werkt nauw samen met multilaterale en bilaterale instellingen, overheden, NGOs, private sector en de doelgroep. Het bestuur is het hoogste besluitvormingsorgaan en bestaat uit 20 leden met stemrecht 2, waaronder donoren, subsidie ontvangende landen en vertegenwoordigers van ngo s (noord en zuid), private sector en de doelgroep. Om een bestuurszetel te bezetten moeten donoren een minimale financiële bijdrage leveren. Daarom werken de meeste donoren in kiesgroepen. Bestuursvergaderingen worden door de leden van de kiesgroep gezamenlijk voorbereid. Het bestuur neemt o.a. besluiten betreffende toe- of afwijzingen van financiering en beleidsregels. Het bestuur heeft ook een drietal comités met een ruim mandaat ingesteld om de besluitvorming te faciliteren en zoveel mogelijk consensusaanbevelingen voor te bereiden: een Audit and Ethics Committee, een Strategy, Investment and Impact Committee en een Finance and Operational Performance Committee. Een Coordinating Group faciliteert de communicatie en samenwerking tussen het bestuur en de comités. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en staat onder leiding van de directeur. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het beoordelen van aanvragen en afsluiten van overeenkomsten (conform besluiten in het bestuur). Professor Mark Dybul is op 21 januari 2013 benoemd tot directeur van het GFATM. Hij volgt professor Michel Kazatchkine op In 2009 heeft het GFATM bestuur ingestemd met een nieuwe subsidiestructuur. Begin dit jaar is het New Funding Model geïntroduceerd en wordt deze nieuwe manier van werken geleidelijk ingevoerd. Eind 2013 is het New Funding Model volledig operationeel. Dit model legt meer dan voorheen het initiatief bij ontvangende landen, stelt nationale gezondheidsprogramma s centraal, volgt de planning cyclus van de landen zelf en hanteert eenvoudiger richtlijnen voor het indienen van voorstellen en toewijzen van middelen. Voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijk technisch panel en met advies voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur beslist over wel of niet financieren op basis van dit advies en de beschikbare middelen. 2 Acht donoren, zeven ontvangende landen, 2 NGOs, 1 vertegenwoordiger van de private sector, 1 vertegenwoordiger van private stichtingen, en 1 vertegenwoordiger van de HIV-geïnfecteerde gemeenschap (PLWHA) en 6 'ex-officio' leden (WHO, UNAIDS, Wereldbank, partners kiesgroep 2, een vertegenwoordiger van de Zwitserse staat 2 en de directeur. Pagina 4 van 14

5 Op landenniveau zijn Country Coordinating Mechanisms (CCMs) verantwoordelijk voor de formulering en uitvoering van deze plannen. De CCM bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de publieke sector als de private sector. Contracten worden afgesloten met één of meer door de CCM aangewezen Principal Recipients (PR) die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Van alle internationale financiering voor aidsbestrijding is 21% afkomstig van het Global Fund. Als het gaat om malaria en tuberculose verstrekt het GFATM respectievelijk 50% en 82% van alle internationale financiële middelen. Daarnaast ondersteunt het GFATM landen met inadequate gezondheidssystemen en versterkt het lokale en nationale belangengroepen. Het GFATM volgt nauwkeurig de resultaten van haar directe investeringen in 151 landen. Deze resultaten zijn beschikbaar per ziekte, land en regio en worden, naast de impact van de door het GFATM gesteunde programma s, samengevat in jaarlijks rapportages. Het GFATM richt zich op financiering van nationale programma s op het gebied van aids, tuberculose en malaria (MDG 6) - met toenemende aandacht daarbinnen voor gender (MDG 3), kinderen (MDG4), seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (MDG 5) en versterking van gezondheidssystemen en lokale en nationale belangengroepen. Deze MDGs hangen nauw met elkaar samen. 2.3 Nederlandse vertegenwoordiging Nederland werkt (mede via de Permanente Vertegenwoordiging in Genève) samen met Noorwegen, Zweden, Denemarken, Ierland en Luxemburg in een kiesgroep. Momenteel is Ierland bestuurslid en Zweden vice-bestuurslid. Vanaf mei 2013 is Zweden bestuurslid en Denemarken vice-bestuurslid. Bestuurslidmaatschap roteert elke twee jaar. De kiesgroep is lid van de Finance and Operational Performance Committee. 2.4 Financiële omvang en bijdragen Het GFATM ontvangt alleen niet-geoormerkte contributies en de uitgaven zijn gebaseerd op vraag uit de landen. Vanaf de lancering in 2002 tot en met december 2012 heeft het GFATM totaal 24,3 miljard USD ontvangen aan contributies van een breed scala van donoren, inclusief overheden, private sector, private stichtingen en innovatieve fondsenwerving mechanismen, zoals (PRODUCT)RED. Ruim 4% van de totale bijdragen is afkomstig van stichtingen en private donoren, ruim 90% is afkomstig van overheden. Het bedrijfsleven schenkt ongeveer 10 miljoen USD per jaar. Aan het einde van 2012 is door het GFATM ruim 22 miljard USD toegezegd, waarvan 55% voor programma s in sub-sahara Afrika. Tijdens de bijeenkomst voor aanvullende financiering in 2010 voor de periode is 10,4 miljard USD toegezegd. Echter, dit bedrag is lager dan de vraag van ontvangende landen (13 miljard USD). Dit betekent dat het GFATM niet alle aangevraagde programma s kan financieren. De vierde middelenaanvulling bijeenkomst voor aanvullende fondsen zal eind 2013 plaatsvinden en beslaat de periode Het GFATM heeft zich ten doel gesteld om 15 miljard USD te mobiliseren voor de komende drie jaar. Deze ambitieuze doelstelling is gebaseerd op een behoeftestelling, de huidige financiële contributie van partners en de stijgende nationale bijdragen van landen zelf. Pagina 5 van 14

6 Overzicht grootste donoren (op basis van toezeggingen en bijdragen van ) naar de stand per 28 februari 2013; bedragen in miljoen USD) Ranking/land/donor Toegezegd Betaald 1. Verenigde Staten Frankrijk Verenigd Koninkrijk Japan Duitsland Europese Unie Italië Canada Bill & Melinda Gates Foundation Spanje Nederland Zweden Noorwegen Voor de periode heeft Nederland totaal 165 miljoen EUR toegezegd. Als gevolg van twee amendementen (december 2012) die door de Tweede Kamer zijn geaccordeerd, heeft Nederland in totaal 12 miljoen EUR (7 miljoen EUR en 5 miljoen EUR) extra aan het Global Fund toegekend. Dit brengt de Nederlandse bijdrage in 2013 op een totaal van 67 miljoen EUR. Pagina 6 van 14

7 3 Institutionele aspecten van de organisatie 3.1 Focus op kernmandaat Het GFATM heeft een specifiek mandaat, het aanpakken van aids, tuberculose en malaria, en een heldere focus daarop. Het richt zich daarbij ook op financiering van nationale programma s op het gebied van Milleniumdoel (MDG) 6 - met toenemende aandacht daarbinnen voor MDG 3, MDG 4, MDG 5 en versterking van gezondheidssystemen en lokale en nationale belangengroepen om zo een bredere gezondheidsimpact te realiseren. Het doet dit zonder daarbij de focus te verliezen. Beoordeling: Goed = Strategie De strategie Investing for Impact bevat duidelijke definities van missie, doelstellingen en beleidsprioriteiten van het Global Fund. De strategie is in overeenstemming met, en bouwt voort op, de strategieën van de partners van het GFATM en werkt toe naar de 2015 Milleniumdoelendeadline. Nieuw in de strategie is de focus op het versterken van gezondheidssystemen, de nadrukkelijke inzet op het verbeteren van de gezondheid van meisjes en vrouwen en de nadruk op het bevorderen van de mensenrechten. Het wordt steeds duidelijker dat de effectiviteit van de aidsrespons afhangt van programma s die zich richten op groepen die door hun gedrag risico lopen op een HIV-infectie, zoals homoseksuelen, sekswerkers en injecterende drugsgebruikers. Alleen als hun mensenrechten worden gewaarborgd en zij toegang hebben tot preventie, zorg en behandeling kan aids met succes worden teruggedrongen. Ook is er meer dan vroeger nadruk op duurzaamheid, kosteneffectiviteit en value for money. Op organisatieniveau wordt d.m.v. Key Performance Indicators (KPI's) toegezien op het behalen van resultaten. Op landenniveau zorgt het model van performancebased funding (PBF) dat financiering wordt geboden onder de voorwaarde dat meetbare resultaten worden behaald. De KPI s en de strategie van monitoring en evaluatie worden momenteel aangepast aan de huidige strategie ( ). Een knelpunt bij de systematische uitvoering van PBF is dat informatiesystemen op landenniveau vaak onvoldoende sterk zijn. Dit was een belangrijke conclusie van de onafhankelijke 5-jaar evaluatie (2009). Samen met partners wordt nu meer geïnvesteerd in systemen voor monitoring en evaluatie. Voorafgaand aan de subsidietoekenning wordt het ontvangende land gecontroleerd op haar monitoring en evaluatieplan en geadviseerd om 5-10% van het toegekende budget hieraan te besteden. Het GFATM hanteert een transparant allocatiesysteem in overeenstemming met beleidsprioriteiten. Aangezien het GFATM een financieringsmechanisme is, is het soms moeilijk een helder onderscheid te maken tussen sturen met geld en beleidsbeïnvloeding. Een goede samenwerking met organisaties, zoals de WHO, UNAIDS, Roll Back Malaria en het StopTB Partnership is van groot belang om juist te zorgen voor een zuivere onderbouwing van beleidsregels voor financiering. Beoordeling: Goed = 4 Pagina 7 van 14

8 3.3 Effectiviteit bestuurs- en beheersorganen In 2011 verscheen het rapport van een onafhankelijke High-Level Panel on fiduciary control over de financiële verantwoording van het Global Fund. Naar aanleiding van dit rapport zijn in 2011 hervormingen ingezet om de effectiviteit van de beheers- en bestuursorganen te vergroten. Er zijn duidelijker afspraken gemaakt over de rol en mandaat van het bestuur en comités en de onderlinge relatie en communicatie. Tevens is het secretariaat van het Global Fund gereorganiseerd, is een nieuw financieringsmodel ontwikkeld, zijn met succes maatregelen genomen om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen en zijn drie ziekte specifieke (HIV, tuberculose en malaria) comités opgericht. Het vergroten van de effectiviteit van ziekte specifieke investeringen staat hierbij centraal. Dit hervormingsproces, afgerond eind 2012, werd geleid door een General Manager, tijdelijk aangesteld door het bestuur. Momenteel zet het bestuur zich in om de betrokkenheid van uitvoerende landen in het bestuur en besluitvorming te vergroten. Op landenniveau ziet een Local Fund Agent (LFA) toe op financieel beheer tijdens de programma-uitvoering en doet jaarlijks een audit. Beoordeling: Voldoende = 3 Verwachting voor positieve verandering: waarschijnlijk = 3.4 Human Resource Management (HRM) Het GFATM beschikt over een uitstekende staf. Medewerkers zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties of andere internationale (VN)-organisaties. Het Global Fund werft wereldwijd, aanstellingsprocedures zijn transparant en de salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden volgen de normen en voorwaarden van VN-instellingen. Vaak worden mensen gerekruteerd op specifieke kennis of vaardigheden, waardoor rotatie binnen de organisatie lastig is. De reorganisatie van het secretariaat in 2011/2012 was gericht op het vergroten van de capaciteit op gebied van grant management en heeft er toe geleid dat meer mensen met een financiële achtergrond en uit het bedrijfsleven zijn aangetrokken. Op kwartaalbasis rapporteert de personeelsdirectie intern over zaken als het aantal tijdelijke contracten en contracten voor onbepaalde tijd. Ook worden zaken als aantal personen per cluster, gemiddelde leeftijd (39,8), gemiddelde ambtstermijn (3,4 jaar) en turnover van de staf (in %) gemonitord. Na afronding van de reorganisatie, wordt een positieve verandering verwacht als het gaat om personeelsbeleid. De snelle vervanging van de staf blijft een zorgpunt. Beoordeling: Voldoende = 3 Verwachting voor positieve verandering: neutraal = 3.5 Financiële positie, beheer en ontwikkelingen De discipline bij donoren om op tijd toegezegde middelen te betalen was tot 2010 goed. In 2010 en 2011 vielen de inkomsten tegen. Dit is vooral het gevolg van de economische crisis waardoor sommige donoren geen of een lagere bijdrage leveren. Dit biedt ook de kans voor bestuur en secretariaat om het bestaande subsidiekader te herzien en de plannen voor een nieuw financieringsmodel sneller uit te werken. In mei 2012 bleek de financiële situatie zo verbeterd dat 3,3 miljard USD uitgekeerd werd aan nieuwe programma s. Als het secretariaat inderdaad in staat is om 15 miljard USD te genereren voor de periode zal, op basis van financiële projecties (groeiende nationale bijdrages en externe financiering), 87% van alle kosten voor het terugdringen van de drie ziekten gedekt zijn. Het GFATM benadert zowel traditionele als nieuwe donoren, en de private sector met het verzoek hun bijdragen te verhogen. Donoren Pagina 8 van 14

9 maken hun bijdragen direct over, schrijven promissory notes uit of gaan bindende meerjarige contracten aan met het GFATM. Steeds meer donoren gaan over tot het uitschrijven van promissory notes. Daarnaast onderzoekt het GFATM innovatieve financieringsvormen om fondsen te mobiliseren. De Wereldbank fungeert als trustee van het GFATM. Door de wijze van financiering van het GFATM, waarbij conform Wereldbank trustfundregels alleen committeringen worden aangegaan als de benodigde middelen in kas zijn, is er altijd een grote kasreserve. Overhead van GFATM ligt rond de 5% en wordt jaarlijks gemonitord door het bestuur via Key Performance Indicators. Auditrapporten waren tot dusver altijd goed, wel heeft GFATM te maken gehad met misbruik van fondsen op landenniveau (zie onder corruptie). Beoordeling: Goed = Corruptiebestrijding in de interne organisatie Het GFATM heeft een zero tolerance beleid als het gaat om fraude en corruptie. Er vindt een uitgebreide screening van de contractpartner plaats alvorens een contract aan te gaan. Een Local Fund Agent (LFA) ziet toe op financieel beheer tijdens de programma-uitvoering en doet jaarlijks een audit. Daarnaast bewaakt een onafhankelijke Inspecteur Generaal (IG) zorgvuldig gebruik van fondsen en voert diepgaande onderzoeken uit indien nodig. Vanaf zijn aanstelling heeft de IG onderzoeken geleid in meer dan 30 landen. Op grond van zijn bevindingen constateert hij dat het verkeerd gebruik van fondsen daalt. In 2012 informeerde hij het bestuur dat 3% van de uitgaven van onderzochte fondsen niet rechtmatig is, bij 0,5% van de uitgaven is sprake van fraude. Na afsluiting van vier additionele onderzoeken daalde het percentage onrechtmatige uitgaven van de totaal onderzochte fondsen naar 2,5%. In 0.4% van de gevallen was sprake van fraude. De IG rapporteert regelmatig over zijn bevindingen aan het bestuur en adviseert het secretariaat en het bestuur over aanpassingen in procedures om risico s op fraude te verkleinen. In alle gevallen van fraude neemt het GFATM direct maatregelen, waaronder strafrechtelijke vervolging in samenwerking met nationale autoriteiten en terugvordering van onrechtmatige uitgaven. Na publicatie van het rapport van het High Level Panel in 2011 heeft het secretariaat stappen gezet om het risicomanagement te versterken. Zo krijgen LFA s nu training om risico s tijdig te onderkennen en te minimaliseren. Beoordeling: Goed = 4 Pagina 9 van 14

10 4 Functioneren van de organisatie 4.1 Samenwerking met andere multi- en bilaterale instellingen Het GFATM werkt nauw samen met normatieve organisaties op het terrein van aids, tuberculose en malaria, zoals de WHO, UNAIDS, Roll back Malaria en het Global StopTB programme. Ook werkt het GFATM samen met de Wereldbank en GAVI in een gezamenlijk platform voor ondersteuning van gezondheidssystemen. Daarnaast heeft het GFATM de Verklaring van Parijs ondertekend en werkt samen met landen en partnerorganisaties om de Parijsprincipes van ownership, alignment, harmonisatie,, sturen op resultaten en wederzijdse verantwoordelijkheid te promoten. In het kader van de Verklaring van Parijs heeft het GFATM het New Funding Model ontwikkeld dat ertoe zal leiden dat GFATM financiering beter aansluit bij prioriteiten van landen. Het GFATM bereikt goede resultaten met betrekking tot aansluiting bij nationale processen, maar vraagt tegelijkertijd veel van landen en partners. Soms lijken de eigen systemen de overhand te nemen (bron: MAR DFID, 2011). Beoordeling: Voldoende = 3 Verwachting voor positieve verandering: neutraal = 4.2 Uitvoering beleid en beheer op landenniveau Landen zijn zelf verantwoordelijk voor het vormgeven van plannen. Uitgangspunt is dat nationale plannen op een inclusieve manier tot stand komen. De Country Coordinating Mechanisms worden over het algemeen als belangrijke meerwaarde van GFATM gezien, maar in de praktijk laat het functioneren soms te wensen over. In de praktijk blijkt dat samenwerking tussen overheden en andere sectoren niet altijd eenvoudig is en dat het betrekken van vooral gemarginaliseerde groepen politiek lastig kan zijn. In een aantal landen wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van overheidsmechanismen voor financieel beheer of toezicht. Met de introductie van het NFM, waarbij landen nationale gezondheid strategieën kunnen indienen voor financiering, wordt de samenhang vergroot tussen GFATM, nationale en bilaterale programma s. Doordat GFATM gefinancierde programma s een integraal onderdeel vormen van nationale gezondheid strategieën wordt het makkelijker voor overheidsmechanismes om er financieel toezicht op te houden. De impact op landenniveau is aanzienlijk. 41% van de door het GFATM gesteunde landen liggen op koers als het gaat om behandeling van mensen met HIV. Minstens de helft van de door GFATM gesteunde landen is op weg de internationale doelstellingen voor opsporing en succesvolle behandeling van TB-gevallen te halen. 3 Het aantal nieuwe malariagevallen en het sterftecijfer ten gevolge van malaria is gedaald maar op dit terrein kan nog veel winst behaald worden. Een snel groeiend aantal mensen heeft toegang tot preventie, zorg en behandeling van HIV, tuberculose en malaria. Eind 2012 kregen 4,2 miljoen mensen behandeling tegen HIV. Ook worden 9,7 miljoen nieuwe tuberculose-gevallen behandeld, een forse stijging ten opzichte van 2,9 miljoen vijf jaar geleden. In totaal heeft het GFATM nu 310 miljoen met insecticide behandelde bednetten verspreid om families te beschermen tegen malaria,. 3 Update on results and impact, The Global Fund to Fight aids, Tuberculosis and Malaria, Fourth Replenishment ( ), April 2013 Pagina 10 van 14

11 Beoordeling: Voldoende = 3 Verwachting voor positieve verandering: waarschijnlijk = 4.3 Uitvoering normerende taken Het GFATM heeft geen normerende taken. Het is een financieringsmechanisme en werkt nauw samen met normatieve organisaties op het terrein van aids, tuberculose en malaria. 4.4 Beleidsevaluatie GFATM moedigt samenwerking met externe instituties aan om het functioneren en de impact van GFATM te monitoren, evalueren en onderzoeken. Zo is in 2007 de eerste 5-jaars evaluatie van het GFATM gestart, gecoördineerd door de Technical Evaluation Reference Group (TERG). Op basis van deze evaluatie en de daarin gesignaleerde verbeterpunten is onder meer een gezamenlijk fonds opgezet voor HCSS, hebben partnerprogramma s een plek in het bestuur gekregen en heeft GFATM mede op basis van de bevindingen een ambitieuze hervormingsagenda opgesteld (zie 3.2 en 3.3). Daarnaast heeft TERG een significante bijdrage geleverd aan de GFATM s evaluatiestrategie voor en bereidt zij zich voor op de 12-jaars evaluatie in Op landenniveau verschuift het monitoringsysteem van het Global Fund van monitoring op input en output naar outcome en impact monitoring. Het fonds versterkt nationale data systemen om beter de resultaten in kaart te brengen en impact te meten. Voor landen wordt het gemakkelijker om resultaten te meten en knelpunten te identificeren in de gezondheidssector. Voor een samenvatting van de bevindingen van de 5-jaars evaluatie, zie: Voor overige evaluaties, waaronder van het LFA systeem en CCM, zie Beoordeling: Goed = 4 Pagina 11 van 14

12 5 Beleidsrelevantie van de organisatie 5.1 Relevantie vanuit het perspectief van de internationale OS-architectuur Relevant. GFATM is het grootste wereldwijde fonds dat zich richt op het bevorderen van de gezondheid in arme landen. Daarmee draagt het enerzijds bij aan het behalen van de gezondheid gerelateerde MDGs en speelt het anderzijds een financieel ondersteunende rol in de internationale OS-architectuur. Buiten deze specifieke rol is het Global Fund een voorloper op gebied van publiek-private samenwerking waarbinnen de krachten van uiteenlopende partners worden gebundeld om gezamenlijk effectiever te kunnen opereren. Rondom deze nieuwe vorm van samenwerking vindt veel innovatie plaats bijvoorbeeld rondom nieuwe financieringsmechanismen die ook de bredere OS-sector ten goede komt. 5.2 Geografische relevantie Relevant. GFATM werkt in 151 landen en besteedt 90% van het budget in lage- en middeninkomenslanden, waarvan 55% in sub-sahara Afrika. 5.3 Relevantie voor Nederlandse OS-thema s Voedselzekerheid Beperkt relevant. HIV/Aids en tuberculose kunnen de voedselzekerheid negatief beïnvloeden (beschikbaarheid, stabiliteit, toegang en gebruik) en bijdragen aan rurale armoede, o.a. door het wegvallen van de werkende generatie. Daarnaast is HIV/Aids soms een gevolg van voedselonzekerheid. GFATM financiert activiteiten op het gebied van HIV/Aids en voeding. Water Niet relevant (water behoort niet tot het kernmandaat). Veiligheid en rechtsorde Niet relevant (veiligheid en rechtsorde behoren niet tot het kernmandaat). Gelijke rechten voor vrouwen en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Relevant. De strategie voor onderkent het belang van Maternal Newborn and Child Health (MNCH) en pleit voor gezondheidsprogramma s die MNCH bevorderen. Eind 2012 kregen in totaal 1,7 miljoen zwangere vrouwen in 84 landen toegang tot ARV-behandeling om de kans op HIV overdracht naar hun baby te verkleinen. Bijna 90% van deze vrouwen leeft in sub-sahara Afrika Relevantie doorsnijdende thema s Gender Relevant. In 2007 heeft het GFATM een gender strategie ontwikkeld die in 2009 is uitgebreid met een Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) strategie. De strategie geeft helder aan wat GFATM binnen haar mandaat kan doen op het gebied van gender, SRGR en seksuele minderheden. De gender strategie dringt er op aan dat landen SRGR opnemen in hun aidsprogramma s wat in de praktijk al heeft geleid tot betere voorstellen. Dit gaat bijvoorbeeld om condoomverstrekking (voor mannen en vrouwen), family planning en empowerment van meisjes en vrouwen. Een analyse van de Reproductive Health Supplies Coalition toont aan dat sinds 2006 GFATM financiering van anticonceptiva verdubbeld is en dat GFATM een grote donor van family planning is geworden. Het bestuur nam tijdens de bestuursvergadering 4 Update on results and impact, The Global Fund to Fight aids, Tuberculosis and Malaria, Fourth Replenishment ( ), April 2013 Pagina 12 van 14

13 van april 2010 een besluit aan waarin landen worden opgeroepen meer aandacht te hebben voor de bijdrage die GFATM kan leveren aan MDG 4 en 5 en sterker in te zetten op de integratie van SRGR in voorstellen. Deze oproep is herhaald in de strategie voor Private sectorontwikkeling Niet relevant. Valt niet binnen het mandaat. Duurzaamheid (milieu/klimaat) Niet relevant. Valt niet binnen het mandaat. 5.5 Overige relevantie GFATM heeft geen vestiging in Nederland en werkt uitsluitend vanuit het hoofdkantoor in Geneve. Pagina 13 van 14

14 6 Conclusie 6.1 Institutionele aspecten en functioneren GFATM heeft een helder mandaat en speelt een belangrijke rol in het behalen van de gezondheid gerelateerde MDGs. De nieuwe strategie ( ) evenals de verwachte resultaten zijn veelbelovend. Bestuur- en beheersorganen, het evaluatiesysteem, financieel beheer en corruptiebestrijding zijn goed opgezet. Het GFATM is een lerende en vernieuwende organisatie, wat o.a. blijkt uit het toepassen van bevindingen uit evaluaties. De organisatie is een bijzonder wereldwijd partnerschap en werkt nauw samen met multilaterale en bilaterale instellingen, overheden, NGO s, private sector en de doelgroep. Score Verw. 3 Institutionele aspecten van de organisatie Focus op kernmandaat 4 Strategie 4 Effectiviteit bestuurs- en beheersorganen 3 Human Resource Management 3 Financiële positie, beheer en ontwikkelingen 4 Corruptiebestrijding in de interne organisatie 4 4 Functioneren van de organisatie Samenwerking met andere multi- en bilaterale instellingen 3 Uitvoering beleid en beheer op landenniveau 3 Uitvoering normerende taken n.v.t n.v.t. Beleidsevaluaties Beleidsrelevantie Het GFATM is een zeer effectieve organisatie in de strijd tegen aids, malaria en tuberculose. Tussen 2002 en het einde van 2012 is door het GFATM USD 12,4 miljard gecommitteerd aan HIV programma s in 147 landen, USD 3,8 miljard aan tuberculose programma s in 117 landen en USD 6,5 miljard aan malariaprogramma s in 97 landen. Het GFATM draagt overduidelijk bij aan het behalen van MDG 6. Tegelijkertijd levert het een bijdrage aan de MDGs 1 (armoedebestrijding), 4 (terugdringen kindersterfte), 5 (verbeteren van de gezondheid van moeders) en MDG 3 (gendergelijkheid). Score 5.1 Relevantie Internationale OS-architectuur Geografische relevantie Relevantie voor Nederlandse OS-thema s Voedselzekerheid 0 Water - Veiligheid en rechtsorde - Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Relevantie voor doorsnijdende thema s Gender + Private sectorontwikkeling - Duurzaamheid (milieu/klimaat) Overige relevantie Impact op Nederland n.v.t. Pagina 14 van 14

Scorecard GFATM. Datum 19 juni Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)

Scorecard GFATM. Datum 19 juni Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0) Scorecard GFATM Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Directie Sociale Ontwikkeling Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)70 348 6482 Pagina

Nadere informatie

International Trade Centre

International Trade Centre Scorecard International Trade Centre Datum 23 juli 2013 SCORECARD Opgesteld door International Trade Centre Directie Duurzame Economische Ontwikkeling Permanente Vertegenwoordiging Genève Centrum tot bevordering

Nadere informatie

Scorecard Gavi. Datum 19 juni 2015. Global Alliance for Vaccines and Immunisation (Gavi) Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)70 348 6558

Scorecard Gavi. Datum 19 juni 2015. Global Alliance for Vaccines and Immunisation (Gavi) Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)70 348 6558 Scorecard Gavi Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Global Alliance for Vaccines and Immunisation (Gavi) Directie Sociale Ontwikkeling Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)70 348 6558 Pagina 1

Nadere informatie

Office of the High Commissioner for Human Rights

Office of the High Commissioner for Human Rights Scorecard Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Datum 13 April 2013 SCORECARD Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Opgesteld door Directie Multilaterale Instellingen

Nadere informatie

Scorecard Climate Investment Funds

Scorecard Climate Investment Funds Scorecard Climate Investment Funds Datum juni 2013 SCORECARD CLIMATE INVESTMENT FUNDS Opgesteld door Redacteur(en): Directie Klimaat, Energie, Milieu en Water T- +31 (0)70 348 6414 Frank van der Vleuten,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Scorecard UNAIDS. Datum 19 juni 2015

Scorecard UNAIDS. Datum 19 juni 2015 Scorecard UNAIDS Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door UNAIDS Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN-Zaken T- +31 (0)70 348 5907 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Scorecard Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria

Scorecard Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria Scorecard Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria Datum 15 augustus 2017 SCORECARD Opgesteld door Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Directie Sociale Ontwikkeling Redacteuren:

Nadere informatie

Scorecard Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria

Scorecard Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria Scorecard Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria Datum 15 augustus 2017 SCORECARD Opgesteld door Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Directie Sociale Ontwikkeling Redacteur(en):

Nadere informatie

Scorecard UNCTAD. Datum 29 augustus 2013 SCORECARD UNCTAD

Scorecard UNCTAD. Datum 29 augustus 2013 SCORECARD UNCTAD Scorecard UNCTAD Datum 29 augustus 2013 SCORECARD UNCTAD Opgesteld door Redacteur(en): Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenInternationale Marktordening en Handelspolitiek

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 22 november 2013 Betreft Beleidsdoorlichting

Nadere informatie

Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO)

Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) Scorecard UNIDO Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale

Nadere informatie

Global Environment Facility

Global Environment Facility Scorecard Global Environment Facility Datum juli 2013 SCORECARD Opgesteld door Global Environment Facility Directie Klimaat, energie, milieu en water/ afdeling Klimaat en energie T- +31 (0)70 348 5804

Nadere informatie

World Health Organisation (WHO)

World Health Organisation (WHO) Scorecard World Health Organisation (WHO) Datum 27 mei 2013 SCORECARD Opgesteld door World Health Organisation (WHO) Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen

Nadere informatie

Scorecard African Development Bank

Scorecard African Development Bank Scorecard African Development Bank Datum 27 augustus 2013 SCORECARD AFRICAN DEVELOPMENT BANK Opgesteld door Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen

Nadere informatie

Scorecard ITC. Datum 19 juni 2015. International Trade Centre (ITC) T- +41 227 481 807. Pagina 1 van 12

Scorecard ITC. Datum 19 juni 2015. International Trade Centre (ITC) T- +41 227 481 807. Pagina 1 van 12 Scorecard ITC Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door International Trade Centre (ITC) PV Genève T- +41 227 481 807 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding... 3 2 Algemene achtergrond...

Nadere informatie

Scorecard WHO. Datum 19 juni 2015. World Health Organization (WHO)

Scorecard WHO. Datum 19 juni 2015. World Health Organization (WHO) Scorecard WHO Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door World Health Organization (WHO) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70 348

Nadere informatie

Internationaal Monetair Fonds

Internationaal Monetair Fonds Scorecard Internationaal Monetair Fonds (IMF) Datum mei 2013 SCORECARD Opgesteld door Internationaal Monetair Fonds Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen

Nadere informatie

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN STRUCTUUR VAN DE PRESENTATIE: 1. DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE VAN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Actoren van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 271 Beleidsdoorlichting Buitenlandse Zaken Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWER- KING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

HIGH Level Meeting on Aids. Unite for Universal Access

HIGH Level Meeting on Aids. Unite for Universal Access Steering Note HIGH Level Meeting on Aids Unite for Universal Access ALGEMEEN Mondiale context Tijdens de 66 ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) vindt van 8 10 juni 2011 de High Level

Nadere informatie

Scorecard UNICEF. Datum juni 2013 SCORECARD UNICEF

Scorecard UNICEF. Datum juni 2013 SCORECARD UNICEF Scorecard UNICEF Datum juni 2013 SCORECARD UNICEF Opgesteld door Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische

Nadere informatie

Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek

Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek Informatie voor onderzoekers en andere betrokkenen Aids Fonds Keizersgracht 392 1016 GB Amsterdam Contactpersoon Marein de Jong, Irene Keizer Titel Beleidsadvies

Nadere informatie

SCORECARD United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

SCORECARD United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation Scorecard UNESCO Datum mei 2013 SCORECARD United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation Opgesteld door Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale

Nadere informatie

SCORECARD Food and Agriculture Organisation

SCORECARD Food and Agriculture Organisation Scorecard FAO Datum 24 mei 2013 SCORECARD Food and Agriculture Organisation Opgesteld door Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen en Mensenrechten/

Nadere informatie

Scorecard UN Women. Datum 19 juni 2015

Scorecard UN Women. Datum 19 juni 2015 Scorecard UN Women Datum 19 juni 2015 Opgesteld door Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70 348 4890 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen Drug Prevention and Information Programme DPIP 2007-2013 Financieel Perspectief 2007-2013 DPIP wetgeving :Decision No 1150/2007/EC Uitgevoerd door: Directoraat Generaal Justitie Totaal budget: 21 M EUR

Nadere informatie

Scorecard OHCHR. Datum 19 juni 2015

Scorecard OHCHR. Datum 19 juni 2015 Scorecard OHCHR Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door OHCHR Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Mensenrechten en Politieke en Juridische Zaken T- +31 (0)70 348 5110 Pagina

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR

Nadere informatie

United Nations Children s Fund (UNICEF)

United Nations Children s Fund (UNICEF) Scorecard UNICEF Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door United Nations Children s Fund (UNICEF) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Op 24 mei 2005 heeft de Raad (RAZEB), in zijn samenstelling van ministers van Ontwikkelingssamenwerking, de conclusies in bijlage I aangenomen.

Op 24 mei 2005 heeft de Raad (RAZEB), in zijn samenstelling van ministers van Ontwikkelingssamenwerking, de conclusies in bijlage I aangenomen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 mei 2005 (25.05) (OR. en) 9278/05 DEVGEN 92 RELEX 257 SAN 74 ONU 61 ACP 73 NOTA van: het secretariaat-generaal dd: 24 mei 2005 nr. vorig doc.: 9085/05 DEVGEN 88 RELEX

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 271 Beleidsdoorlichting Buitenlandse Zaken Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 5 april 2013 Betreft IOB-rapport 'Working with the World Bank'

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 5 april 2013 Betreft IOB-rapport 'Working with the World Bank' Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon P. Rozenberg DMM/IF-055/2013

Nadere informatie

Een analyse van de federale uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv in 2013. Datum: November 2014.

Een analyse van de federale uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv in 2013. Datum: November 2014. Een analyse van de federale uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv in 2013 Datum: November 2014 Inhoudsopgave: Inleiding Samenvatting Aanbevelingen Bijlage: methodologie en

Nadere informatie

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ACP-UE/101.868/B 19.3.2015 ONTWERPVERSLAG over de financiering van de investeringen en de handel, met

Nadere informatie

Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Internationaal Monetair Fonds (IMF) Scorecard IMF Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Internationaal Monetair Fonds (IMF) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Internationale Financiële Instellingen T- +31

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 473 (R 2069) Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de

Nadere informatie

Nationale Infodag, Brussel, 30 maart 2009 Dr. Guy Dargent Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten, EAHC

Nationale Infodag, Brussel, 30 maart 2009 Dr. Guy Dargent Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten, EAHC Nationale Infodag, Brussel, 30 maart 2009 Dr. Guy Dargent Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten, EAHC Werkplan 2009 Deelnemende landen Projectleiders en partners uit: 27 EU-lidstaten Kroatië

Nadere informatie

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Scorecard UNCTAD Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische

Nadere informatie

Scorecard. Datum 19 juni Wereldhandelsorganisatie (WTO) Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek T- +31 (0)

Scorecard. Datum 19 juni Wereldhandelsorganisatie (WTO) Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek T- +31 (0) Scorecard WTO Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Wereldhandelsorganisatie (WTO) Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek T- +31 (0)70 348 66 24 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 juni 2005 (09.06) (OR. en) 9806/05 SAN 101 DEVGEN 106

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 juni 2005 (09.06) (OR. en) 9806/05 SAN 101 DEVGEN 106 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2005 (09.06) (OR. en) 9806/05 SAN 101 DEVGEN 106 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal aan: de delegaties nr. vorig doc.: 9183/05 SAN 69 DEVGEN 89 Betreft:

Nadere informatie

GIDS VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS

GIDS VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS GIDS VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS Over het programma Ons aanvraagproces voor subsidies is erg uitgebreid. De informatie in deze gids zal u helpen een complete aanvraag in te dienen. Wij raden u aan deze gids

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 29 648 Het se internationale aids-beleid Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWER- KING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen

Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen 1.Inleiding In het Steenkoolconvenant, dat in 2014 is gesloten, zijn het Ministerie

Nadere informatie

Bijlage 1: Nederlandse bijdragen aan de Wereldbankgroep

Bijlage 1: Nederlandse bijdragen aan de Wereldbankgroep Bijlage 1: Nederlandse bijdragen aan de Wereldbankgroep Nederland draagt op twee manieren bij aan de Wereldbankgroep ( de Bank ): enerzijds met algemene bijdragen aan de vijf instellingen van de Bank en

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Inter-American Development Bank (IDB)

Inter-American Development Bank (IDB) Scorecard IDB Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Inter-American Development Bank (IDB) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Internationale Financiële Instellingen T- +31

Nadere informatie

United Nations Children s Fund (UNICEF)

United Nations Children s Fund (UNICEF) Scorecard UNICEF Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door United Nations Children s Fund (UNICEF) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31

Nadere informatie

Scorecard UNRWA. Datum 19 juni 2015

Scorecard UNRWA. Datum 19 juni 2015 Scorecard UNRWA Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door UNRWA Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70 348 4149 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Multilaterale Organisaties en Mensenrechten Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 229 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

Food and Agriculture Organisation (FAO)

Food and Agriculture Organisation (FAO) Scorecard FAO Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Food and Agriculture Organisation (FAO) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70

Nadere informatie

IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 16 04

IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 16 04 IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 16 04 Stoppen, en dan? Een evaluatie van de gevolgen van beëindiging van ontwikkelingssamenwerking rief # 16 04 Stoppen, en dan? IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 16 04 Stoppen, en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie N VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 maart

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Anne Poorta T +31-70-3485428

Nadere informatie

Mei 2012 Terms of reference beleidsdoorlichting SRGR, incl. hiv/aids

Mei 2012 Terms of reference beleidsdoorlichting SRGR, incl. hiv/aids Mei 2012 Terms of reference beleidsdoorlichting SRGR, incl. hiv/aids 1 Aanleiding De bevordering van seksuele en reproductieve rechten vormt een beleidsprioriteit en er worden omvangrijke financiële middelen

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) 13651/06 SOC 447 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) 13651/06 SOC 447 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) 13651/06 SOC 447 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep sociale vraagstukken Toetsing van de uitvoering door de lidstaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 234 Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid voor de komende jaren Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWER- KING Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 473 (R2069) Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de

Nadere informatie

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen!

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! De doelstellingen van PROTOS zijn de armsten onder ons te voorzien van rechtvaardig, duurzaam en participatief drinkwater, water voor landbouw, en

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!)

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!) MDG Eerst en tweede graad De leerkracht leest één van de volgende stellingen en de groep bekijkt de acht millenniumdoelstellingen om te achterhalen met welke doelstelling de zin overeenkomt. Ze leggen

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK 16-3-2017 Michel Kee 10e Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders Doorn Discussie over hoe risicomanagement waardevol vorm te geven aan de hand van praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

International Fund for Agricultural Development (IFAD) Scorecard IFAD Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door International Fund for Agricultural Development (IFAD) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN

Nadere informatie

PRESENTAROR: KIRK C.N. BROWN, SENIOR GRANT ADVSIOR

PRESENTAROR: KIRK C.N. BROWN, SENIOR GRANT ADVSIOR GRONDBEGINSELEN VAN SCHRIJVEN VAN VOORSTELLEN VOOR SUBSIDIE AANVRAGEN SURINAME, JULY 10, 2013 Promoting Trade and Investment Globally PRESENTAROR: KIRK C.N. BROWN, SENIOR GRANT ADVSIOR Doel van deze sessie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2 oktober 2003 WERKDOCUMENT over aan armoede gerelateerde ziekten en reproductieve gezondheid in ACSlanden, in het

Nadere informatie

Scorecard WFP. Datum 19 juni 2015. World Food Program (WFP)

Scorecard WFP. Datum 19 juni 2015. World Food Program (WFP) Scorecard WFP Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door World Food Program (WFP) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70 348 6832 Pagina

Nadere informatie

United Nations High Commissioner for Refugees

United Nations High Commissioner for Refugees Scorecard UNHCR Datum 12 juni 2013 SCORECARD Opgesteld door Redacteur(en): United Nations High Commissioner for Refugees Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten, Afdeling Sociale en Economische

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

United Nations Development Programme (UNDP)

United Nations Development Programme (UNDP) Scorecard UNDP Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door United Nations Development Programme (UNDP) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 124 Beleidsdoorlichting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 6 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 31 mei 2016

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.6.2012 COM(2012) 255 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlening van een machtiging om onderhandelingen te openen over aanpassing van de volgende overeenkomsten

Nadere informatie

In de module bestuur heeft de AFM vier onderwerpen beoordeeld:

In de module bestuur heeft de AFM vier onderwerpen beoordeeld: 3.1 Module 1: Bestuur Het bestuur beïnvloedt in belangrijke mate de kwaliteit van wettelijke controles, omdat het bestuur de organisatie aanstuurt op basis van haar visie en missie en daaruit voortkomende

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding Notitie Aan Bestuur Van Edwin de Jongh Kenmerk Behoort bij Agendapunt 4a, openbare bestuuursverg. dd. 27 maart 2012 Totaal aantal pagina s 5 12 maart 2012 Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

aan: TK-woordvoerders Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

aan: TK-woordvoerders Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Email aan: TK-woordvoerders Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Betreft: AO 27 maart 2014 Brief Vooruitgang Uitfasering Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking Beste/Geachte, Komende donderdag

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org of fout 1. In Afrika bezuiden de Sahara is het aantal personen in extreme armoede gestegen tussen 1990 en 2010. 290 miljoen in 1990, 414 miljoen in 2010. 2. Tussen 2000 en 2011 is het aantal niet-schoolgaande

Nadere informatie

Scorecard International Organization for Migration

Scorecard International Organization for Migration card International Organization for Migration Datum 15 augustus 2017 SCORECARD Opgesteld door International Organization for Migration (IOM) Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp Redacteur: Rein Dekkers

Nadere informatie

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGEN Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGE 1 In de hierna volgende tabellen zijn input en output gegevens opgenomen m.b.t. uitgaven over 2004. De tabellen zijn samengesteld uit gegevens verkregen

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

De onderstaande begrippen worden in de volgende betekenis gebruikt:

De onderstaande begrippen worden in de volgende betekenis gebruikt: Annex II: Definities van gebruikte begrippen Oktober 2009 De onderstaande begrippen worden in de volgende betekenis gebruikt: - Aanvraag (ook: subsidie-aanvraag): Het geheel van in te dienen documenten,

Nadere informatie