Scorecard African Development Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scorecard African Development Bank"

Transcriptie

1 Scorecard African Development Bank Datum 27 augustus 2013 SCORECARD AFRICAN DEVELOPMENT BANK Opgesteld door Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen en Mensenrechten/ Afdeling Internationale Financiële Instellingen T- +31 (0) Redacteur(en): Eva Schreuder (DMM-IF) Pim de Keizer (kiesgroep AfDB) Pagina 1 van 13

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Algemene achtergrond Doelstelling en Mandaat Organisatie, werkwijze en activiteiten Nederlandse vertegenwoordiging Financiële omvang en bijdragen Institutionele aspecten van de organisatie Focus op kernmandaat Strategie Effectiviteit bestuurs- en beheersorganen Human Resource Management Financiële positie, beheer en ontwikkelingen Corruptiebestrijding in de interne organisatie Functioneren van de organisatie Samenwerking met andere multi- en bilaterale instellingen Uitvoering beleid en beheer op landenniveau Beleidsevaluatie Beleidsrelevantie van de organisatie Relevantie vanuit het perspectief van de internationale OS-architectuur Geografische relevantie Relevantie voor Nederlandse OS-thema s Relevantie doorsnijdende thema s Conclusie Institutionele aspecten en extern functioneren Beleidsrelevantie...13 Pagina 2 van 13

3 1 Inleiding Scorekaarten worden opgesteld om het functioneren en de beleidsrelevantie van multilaterale organisaties in kaart te brengen. De Nederlandse inzet in multilaterale organisaties wordt geconcentreerd op organisaties die relevant zijn binnen het Nederlandse beleid en de zaken qua effectiviteit goed op orde hebben. Dit vraagt om een zorgvuldige en regelmatige toetsing. Scorekaarten worden opgesteld voor zelfstandige multilaterale organisaties waaraan Nederland een substantiële ODAbijdrage levert. De relevantie wordt primair getoetst aan het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking maar de bredere betekenis van multilaterale instellingen voor andere aspecten van Nederlands beleid wordt waar relevant meegenomen. Elke scorecard geeft een overzicht van de doelstellingen en het mandaat van de desbetreffende internationale instelling, van de wijze waarop de organisatie is ingericht en welke activiteiten ze uitvoert, van de financiële omvang en de Nederlandse bijdragen. Op basis van een analyse van de verschillende deelaspecten wordt een appreciatie gegeven van de effectiviteit van de organisatie en van de relevantie voor de Nederlandse beleidsdoelstellingen. Deelaspecten van effectiviteit worden beoordeeld op basis van specifieke criteria en gescoord op een vierpuntsschaal van onvoldoende, matig, voldoende en goed. Daarnaast wordt een verwachting van positieve verandering gegeven. Relevantie wordt aangeduid met de kwalificaties relevant, beperkt relevant en niet relevant. Een samenvatting van deze scores is te vinden in de tabellen in hoofdstuk 6. De scorecards zijn samengesteld op basis van rapportages van de organisatie zelf, van de Board of Auditors, interne en externe evaluaties, beoordelingen door andere donoren en van het Multilateral Organisations Performance Assessment Network (MOPAN) 1. Daarnaast is om de input gevraagd van betrokken ministeries, de Permanente Vertegenwoordigingen en Kiesgroepkantoren. Ook kritische opmerkingen van Nederlandse ambassades over het functioneren van landenkantoren van multilaterale instellingen zijn in de scorecard verwerkt. 1 Binnen MOPAN evalueert Nederland samen met 16 gelijkgezinde landen het functioneren van VN organisaties en Internationale Financiële Instellingen. Per jaar worden ongeveer 5 organisaties in 12 landen doorgelicht op het interne functioneren en de behaalde resultaten. Pagina 3 van 13

4 2 Algemene achtergrond 2.1 Doelstelling en Mandaat De Afrikaanse Ontwikkelingsbank Groep heeft als centrale doelstelling armoedebestrijding in Afrika door middel van het bevorderen van duurzame economische groei en sociale ontwikkeling. De Groep bestaat uit de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB, de Bank) en het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds (AfDF, het Fonds). De Bank is in 1964 opgericht door een groep van 23 Afrikaanse staten met als doel de kapitaalstroom naar Afrika te vergroten. Sinds 1982 zijn ook niet- Afrikaanse landen lid. Het Fonds werd in 1974 opgericht met als doel armoede te bestrijden in de lagere inkomenslanden van Afrika door het verstrekken van concessionele leningen en schenkingen. 2.2 Organisatie, werkwijze en activiteiten Het hoofdkantoor van de AfDB is statutair gevestigd in Abidjan, maar werd in 2003 vanwege de crisis in Ivoorkust tijdelijk verplaatst naar Tunis. Naar verwachting zal het komende jaar (2014) een begin worden gemaakt met terugkeer naar Abidjan (terugkeer zal geschieden in fasen, hiertoe is een roadmap opgesteld). Het aantal lidstaten bedraagt 77, waarvan 53 regionale (Afrikaanse) en 24 niet-regionale landen. Dit aantal zal vermoedelijk de komende jaren worden uitgebreid (Zuid- Soedan, Australië, Luxemburg en Turkije). Het aantal veldkantoren is de laatste jaren uitgebreid en het netwerk kent op dit moment zo n dertig vestigingen, inclusief twee regionale service centers die op pilotbasis zijn geopend (Nairobi en Pretoria). De Bank werkt actief aan decentralisatie, ook in fragiele staten, om zo de toegankelijkheid voor de Afrikaanse cliënten te vergroten. De Raad van Gouverneurs is het hoogste besluitvormende orgaan van de AfDB. Deze Raad komt bijeen tijdens de jaarvergadering. Het dagelijks bestuur is gedelegeerd aan de Raad van Bewindvoerders. Deze Bewindvoerders zijn permanent geplaatst op het hoofdkantoor en nemen, namens de kiesgroeplanden die zij vertegenwoordigen, deel aan de vergaderingen van de Raad van Bewindvoerders. Voor het Fonds is de stemverhouding van de Raad van Bewindvoerders statutair vastgelegd als 50:50 (regionaal/ niet-regionaal). Binnen de Bank bezitten Afrikaanse landen statutair 60% van de aandelen en daarmee 60% van het stemrecht. Aan het hoofd van de Bank staat de door de Gouverneurs gekozen President. Sinds 2005 is dit Donald Kaberuka, voormalig minister van Financiën van Rwanda. In september 2010 werd zijn termijn voor vijf jaar verlengd. De Bank verstrekt leningen en technische assistentie aan midden-inkomenslanden. Regionale (economische) integratie is hierbij een belangrijk doel. De Bank verkrijgt middelen 1) door aandelenkapitaal van de lidstaten; 2) uit rente-inkomsten van uitstaande leningen; en 3) door op de kapitaalmarkt te lenen. Het Fonds verschaft concessionele project- en programmaleningen en schenkingen aan de overheden van de armste lage-inkomenslanden. AfDF wordt gefinancierd door de 24 niet-regionale lidstaten, Egypte en Zuid Afrika. De financiële middelen van het Fonds worden in principe elke drie jaar door donoren aangevuld. 2.3 Nederlandse vertegenwoordiging Nederland vormt binnen de Raad van Bewindvoerders een kiesgroep met het Verenigd Koninkrijk en Italië. De kiesgroep beschikt binnen de Bank over 4,98% van de stemmen en binnen het Fonds over 9.12% van de stemmen. Nederland wordt in Tunis permanent vertegenwoordigd. In een periode van 11 jaar bezet Nederland gedurende 8 jaar de stoel van Senior Adviseur en gedurende 3 jaar die van Adviseur. Pagina 4 van 13

5 Nederland levert tevens gedurende 9 van de 11 jaar de Plaatsvervangend Bewindvoerder. De functie van Bewindvoerder roteert tussen de twee grootste aandeelhouders uit de kiesgroep; het Verenigd Koninkrijk en Italië. Voor Nederland is de Bewindspersoon verantwoordelijk voor Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Gouverneur en de Directeur Generaal Internationale Samenwerking de Plaatsvervangend Gouverneur. 2.4 Financiële omvang en bijdragen In 2012 keurde de Bank 199 nieuwe leningen en schenkingen goed voor een totaal van 4,25 miljard UA 2 (inclusief Nigeria Trust Fund 14,1 miljoen UA en Special Funds 269 miljoen UA, zoals African Water Facility en Global Environment Facility). Sinds het ontstaan van de Bank Groep komt daarmee het totaal aan leningen en schenkingen op 63,66 miljard UA. De laatste kapitaalverhoging van de Bank dateert uit Gouverneurs stemden toen in met een kapitaalverhoging van 200%, waarmee de totale waarde van het aandelenpakket steeg tot boven 65 miljard UA. Nederland is met 0,854% van de stemmen de veertiende niet-regionale aandeelhouder. De grootste is de Verenigde Staten (6,4%) gevolgd door Japan (5,3%), Duitsland (4,0%) en Frankrijk en Canada (beide 3,6%). Ook de middelen voor het Fonds werden in 2010 aangevuld. Dat resulteerde in een bedrag van 6,1 miljard UA voor de periode De totale donorcontributies bedragen ruim 3,75 miljard UA. Nederland draagt 4,9% bij en is daarmee de zevende donor. De grootste donor is het Verenigd Koninkrijk (13,9%) gevolgd door Duitsland (9,4%), de Verenigde Staten (9,3%) en Frankrijk (8,7%). Bedragen in UA en EUR Boekjaar 2012 Bank Fonds Totaal kapitaal UA 65,22 miljard nvt waarvan paid-in kapitaal UA 4,96 miljard Nvt Leningen en schenkingen in 2012 UA 2,08 miljard UA 1,89 miljard Totale waarde Nederlandse aandelen (relatief aandeel) UA 545 miljoen (0,867%) waarvan paid-in kapitaal UA 23,7 miljoen - Middelenaanvulling Fonds UA 6,1 miljard Nederlandse bijdrage aan het Fonds (relatief aandeel donorbijdrage) - - EUR 225 miljoen (4,917%) Status schuldverlichting 2012 (HIPC) - UA 235 miljoen Status schuldverlichting 2012 (MDRI) - UA 4,59 miljard Kiesgroepaandeel 4.98% 9.12% Positie NL op ranglijst 14/24 (nietregionale aandeelhouders) 7/27 (ADF-12) 2 UA staat voor Unit of Account en is de rekeneenheid van de AfDB-groep (cf. de SDR bij het IMF). UA 1 = SDR 1 = +/- EUR 1,12297 (koers ADF-12, obv periode 1 december mei 2010) Pagina 5 van 13

6 3 Institutionele aspecten van de organisatie 3.1 Focus op kernmandaat De AfDB heeft als centrale doelstelling armoedebestrijding in Afrika door middel van het bevorderen van duurzame economische groei en sociale ontwikkeling. De Bank richt zich op een beperkt aantal focusgebieden dat aansluit bij zowel de kerncompetenties van de Bank als de behoeften van het continent. De MOPAN en MAR prijzen de Bank voor haar heldere mandaat en de vertaling hiervan in de strategie. Beoordeling: goed = Strategie Met ingang van 2013 is de Bank overgestapt op strategische planning voor een periode van tien jaar. In de strategie voor worden twee hoofddoelstellingen geformuleerd: inclusieve groei en de overgang naar duurzame, groene groei. Daartoe identificeert de Bank vijf operationele prioriteiten: ontwikkeling van infrastructuur, regionale integratie, ontwikkeling van de private sector, goed bestuur en vaardigheden/technologie. Bij het werken aan deze prioriteiten zal de Bank vooral fragiele staten, voedselzekerheid/landbouw en gender benadrukken. Ook de strategie van de AfDF was (en is) gericht op de ontwikkeling van infrastructuur, regionale integratie, goed bestuur en vergroting van activiteiten in fragiele staten. Dwarsdoorsnijdende thema s zijn private sectorontwikkeling, gender, voedselzekerheid en landbouw en klimaatadaptatie en mitigatie. De strategie van de Bank wordt vertaald in resultaatgerichte landen strategieën. In september 2010 is door de Bank het One-Bank Results Measurement Framework aangenomen. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de beoordeling van de prestaties van de drie manieren waarop middelen worden verdeeld. Als onderdeel van het raamwerk wordt ieder jaar een Annual Development Effectiveness Review gepresenteerd aan de Raad van Bewindvoerders. Het MOPAN rapport concludeert dat het strategische management van de Bank adequaat is, met als sterkste elementen een strategie die is gebaseerd op een helder mandaat en een aantoonbaar inspanning tot transparantie. De sterke koppeling en overeenkomst tussen de landen strategieën en de nationale ontwikkelingsplannen wordt onderstreept. Ook in de MAR wordt het duidelijke mandaat geprezen en de enorme vooruitgang die is geboekt bij het vervullen van dit mandaat. Door haar Afrikaanse identiteit onderscheidt de Bank zich van alle andere donoren. Dit maakt het volgens de MAR makkelijker om nauw samen te werken met de autoriteiten, vooral op landenniveau. Hoewel de resultaten van door de Bank ondersteunde operaties dikwijls duidelijk worden omschreven, wordt de koppeling met de ontwikkelingsresultaten op een hoger (landelijk) niveau niet of nauwelijks aangetoond. Om dat inzichtelijker te maken is een uitdaging. Beoordeling: goed = Effectiviteit bestuurs- en beheersorganen Volgens de in 2011 uitgekomen Annual Development Effectiveness Review waren regionale integratie, decentralisatie en human resource management gebieden waar de Bank onvoldoende presteert. In de Review uit 2012 wordt geconstateerd dat het decentralisatieproces vooruitgang boekt. Staf en verantwoordelijkheden worden overgeheveld naar de veldkantoren, nieuwe kantoren worden geopend. Inmiddels is Pagina 6 van 13

7 het percentage van de operationele staf, dat is geplaatst in de veldkantoren in 2 jaar ( ) gestegen van 29 naar 36%, concrete vooruitgang dus richting de doelstelling van 40%. Hoewel het te vroeg is om de resultaten van deze veranderingen goed in kaart te brengen, is er volgens de MAR enig bewijs dat de bureaucratie op landenniveau verminderd is. Het leiderschap van de President van de AfDB wordt in de MAR gekwalificeerd als sterk, effectief en representatief. De kwaliteit en effectiviteit van de hoofden van de landenkantoren is gemengd: sommige vertonen zeer krachtig leiderschap, andere zijn zwak. De Raad van Bewindvoerders draagt bij aan de effectiviteit van de Bank door regelmatige interventies ten aanzien van projectvoorstellen en beleidsdocumenten en door toezicht op de naleving van afspraken die bij middelenaanvullingen en Mid-Term Reviews worden gemaakt. De Raad heeft de neiging relatief veel aandacht te schenken aan de projecten en minder aan bestuurlijke vraagstukken, maar is volop bezig met ontwikkeling van strategie en beleid. Beoordeling: voldoende = 3 Verwachting voor positieve verandering (VPV): waarschijnlijk= 3.4 Human Resource Management In de MAR en de MOPAN wordt geconstateerd dat, ondanks de vooruitgang die de Bank de afgelopen jaren heeft geboekt, personeelsbeleid een punt van aandacht blijft. Het blijkt moeilijk om goed personeel aan te trekken en te behouden. Het personeelsverloop ligt boven de doelstelling en mede als gevolg daarvan is het percentage openstaande vacatures hoog. De aanstaande verhuizing zal het niet eenvoudiger maken hier iets aan te doen. De Bank heeft een serie maatregelen getroffen om deze problemen het hoofd te bieden: financiële en niet-financiële premies en aanmoedigingen, nieuwe carrieremogelijkheden en managementpraktijken en andere wervingsprocedures gericht op jonge academici en vrouwen. Het in 2009 geïntroduceerde nieuwe Performance Management System wordt nog onvoldoende gebruikt en doorgevoerd. Op het gebied van gender boekt de Bank vooruitgang. In 2010 was 26% van de werknemers vrouw, in 2012 was dit 37% (27% voor de categorie beleidsmedewerkers). De Bank heeft sinds 2011 de salarissen van de senior staf bevroren en in 2012 ook de totale omvang van de staf. Nederland heeft zich in 2013 bij besluitvorming over de begroting verzet tegen een salarisverhoging vanwege inflatiecorrectie. Beoordeling: matig = 2 Verwachting voor positieve verandering (VPV): 3.5 Financiële positie, beheer en ontwikkelingen Medio jaren negentig heeft de Bank ingrijpende institutionele hervormingen doorgevoerd, waardoor het een effectievere organisatie is geworden met een substantieel netto inkomen en een gezonde vermogenspositie. De kapitaalverhoging van 2010 en de middelenaanvulling van 2011 hebben de financiële positie van de Bank verder versterkt en de financiële slagkracht van de Bank in lijn gebracht met haar ambities (voor 2014 is een volgende middelenaanvulling voor het Fonds voorzien waarover de onderhandelingen thans, voorjaar 2013, in volle gang zijn). Ondanks de wereldwijde economische crisis is de Bank financieel gezond, dankzij het solide financiële beleid dat de Bank de afgelopen jaren heeft gevoerd. De kapitaal positie is goed, de winst is in 2012 gestegen als gevolg van een hoger inkomen uit leningen en investeringen en de reserves zijn gegroeid. De Bank geniet preferred Pagina 7 van 13

8 creditor status en heeft een AAA rating van Standard & Poor s, Moody s en Fitch Ratings (2012). Als gevolg van het toegenomen aantal operaties, de groei van de staf en de stijging van de op prestatie gebaseerde salarissen, zijn de administratieve kosten van de Bank met ruim 21% gestegen in 2012 ten opzichte van 2011 (van 239,21 miljoen UA naar 290,45 miljoen UA; Jaarverslag 2012). Voor het toezicht op het risicomanagement is sinds kort een Credit Risk Committee op managementniveau operationeel. De Bank beschikt over een Internal Audit Department, dat systematisch de bestuursprocessen en het risicobeheer evalueert. Het departement rapporteert direct aan de Raad van Bewindvoerders. Het onderneemt periodieke acties om na te gaan in hoeverre zijn aanbevelingen zijn opgevolgd en rapporteert in deze gevallen direct aan de President en de Raad. KPMG, sinds 2007 de externe auditor van de Bank, heeft tot dusver (2012) geconcludeerd dat alle jaarverslagen in overeenstemming zijn met de internationale standaarden voor financiële rapportage. MOPAN merkt de financiële verantwoording van de AfDB aan als een van de sterke punten van de Bank. De Bank presteert goed op het gebied van audit en het ondernemen van actie in het geval van ongeregeldheden. Beoordeling: goed = Corruptiebestrijding in de interne organisatie Sinds 2006 is de Integrity and Anti-Corruption Unit van de AfDB operationeel. In 2011 werd besloten de eenheid te hervormen tot een volwaardig departement en is de staf verdubbeld. Het departement heeft het mandaat om onafhankelijk onderzoek te doen naar fraude, corruptie en wanbeleid binnen de Bank en de door de Bank gefinancierde activiteiten. De Bank hanteert een zero tolerance beleid ten aanzien van fraude, corruptie en wanbeleid. In 2010 heeft de Bank een overeenkomst getekend die voorziet in een systeem waarbij de naleving en handhaving van sancties die een ontwikkelingsbank heeft opgelegd, ook wordt afgedwongen door andere instellingen. ln 2007 is de klokkenluidersregeling goedgekeurd, waarmee de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd en de bescherming van klokkenluiders wordt gewaarborgd. Klachten die betrekking hebben op aanbestedingen worden doorgaans onderzocht door het Procurement Review Committee. Daarnaast heeft de Bank ook een onafhankelijk beoordelingsmechanisme dat nagaat of regels worden nageleefd bij uitvoering van projecten. De richtlijnen voor dit mechanisme verschenen in De MOPAN concludeert dat procedures en praktijk m.b.t. de financiële verantwoording degelijk en betrouwbaar zijn; interne en externe audit zijn sterk en het anti-corruptiebeleid wordt geprezen. Beoordeling: goed=4 Pagina 8 van 13

9 4 Functioneren van de organisatie 4.1 Samenwerking met andere multi- en bilaterale instellingen MOPAN concludeert dat de Bank adequaat samenwerkt met ontwikkelingspartners maar dat er verbeteringen mogelijk zijn als het gaat om de effectiviteit van administratieve procedures op landenniveau. Ook de mate waarin de Bank deelneemt aan gezamenlijke missies is nog voor verbetering vatbaar. De relaties met de partnerlanden zijn goed, maar samenwerking met andere donoren is traditioneel zwak. De situatie is de laatste jaren wel enigszins verbeterd en de Bank heeft zich gecommitteerd aan verdere samenwerking en coördinatie met andere instellingen en donoren. Op lokaal niveau wordt de samenwerking met de Bank soms gehinderd door de beperkte capaciteit, het tot voor kort centraal georganiseerde karakter van de Bank en de afhankelijkheid van missies van het hoofdkantoor. De ingezette decentralisatie en overheveling van beslissingsbevoegdheden naar het regionale en landenniveau zullen naar verwachting ook een positief effect hebben op de samenwerking met ontwikkelingspartners. In recente terugkoppeling van Nederlandse ambassades wordt positief geoordeeld over samenwerking met de regionale en landenkantoren van de Bank. Beoordeling: matig = 2 Verwachting voor positieve verandering (VPV): waarschijnlijk = 4.2 Uitvoering beleid en beheer op landenniveau De AfDB geniet als Afrikaanse organisatie veel legitimiteit en geloofwaardigheid. De Bank heeft goede relaties en nauwe samenwerkingsbanden met overheden en heeft een sterke stem op het continent. De Bank wordt gewaardeerd om haar bijdrage aan beleidsdialogen en stemt haar landen strategieën en programma s goed af op nationale plannen. Ook sluiten voorwaarden van de Bank goed aan op doelstellingen van overheden. De effectiviteit van de bank op landenniveau is de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. Het aantal regionale en landenkantoren is uitgebreid en de bank is thans vertegenwoordigd in 34 van de 53 Afrikaanse lidstaten. Het percentage operationele beleidsmedewerkers in de veldkantoren is gegroeid van 26 naar 29%, maar nog ver verwijderd van het doel van 40% in Ook het aantal projecttaken dat vanuit de veldkantoren wordt verricht is gegroeid van 16 naar 25% (doelstelling: 35% in 2015). Niettemin concludeert de MOPAN dat de overheveling van besluitvormingsbevoegdheid naar het regionale en landenniveau nog veel te wensen overlaat. Ook de MAR komt tot de slotsom dat er weliswaar verbeteringen zijn gerealiseerd maar dat de prestaties van de bank, met name in fragiele staten, bemoeilijkt worden door gebrek aan capaciteit en trage procedures.. Volgens de MAR wordt op lokaal niveau voldoende rekening gehouden met kosteneffectiviteit, efficiency en value for money in de projectbeoordelingen, afrondingsrapporten en evaluaties. Ondanks het feit dat de decentralisatie in de Raad van Bewindvoerders omstreden was, lijkt de bank vastbesloten om de in april 2011 aangenomen Roadmap on Decentralisatie te implementeren. De komende jaren dient dit proces zich in versneld tempo te voltrekken wil de bank de zelf gestelde doelen in 2015 bereiken. Pagina 9 van 13

10 Beoordeling: voldoende = 3 Verwachting voor positieve verandering (VPV): waarschijnlijk = 4.3 Beleidsevaluatie Evaluaties binnen de Bank worden verricht door de departementen zelf en door het onafhankelijke Operations Evaluation Department. Deze dienst verricht onderzoek naar de effectiviteit van het beleid, de strategieën en de procedures van de Bank en rapporteert aan de Raad van Bewindvoerders. Bevindingen van evaluaties en aanbevelingen worden verspreid binnen de Bank en aan regionale lidstaten. De Bank publiceert sinds 2011 jaarlijks de Annual Development Effectiveness Review,. De onafhankelijkheid van de interne evaluaties en de mate waarin de Bank hier lessen uit trekt, worden door MAR en MOPAN aangemerkt als een sterk punt. Beoordeling: voldoende = 3 Verwachting voor positieve verandering (VPV): waarschijnlijk = Pagina 10 van 13

11 5 Beleidsrelevantie van de organisatie 5.1 Relevantie vanuit het perspectief van de internationale OS-architectuur Relevant. De AfDB wordt door zowel Afrikaanse aandeelhouders als de belangrijkste westerse landen gesteund in de ambitie om op korte termijn uit te groeien tot de lead agent in development op het Afrikaanse continent. Het instituut heeft kennis van regionale behoeften en prioriteiten en wordt geprezen om haar sterke Afrikaanse identiteit en legitimiteit. De Bank heeft grote ambities op de belangrijke thematische dossiers en streeft naar een leidende rol bij de ondersteuning van fragiele staten 5.2 Geografische relevantie Relevant. Het werkterrein van de AfDB bestrijkt het armste continent dat centraal staat in het Nederlandse OS-beleid en de Bank wordt in toenemende mate gezien als het voorkeursloket voor internationale samenwerking in Afrika. De Bank is actief in 53 landen waaronder veel Nederlandse partnerlanden en is uitgegroeid tot de grootste kapitaalverstrekker op het Afrikaanse continent. 5.3 Relevantie voor Nederlandse OS-thema s Voedselzekerheid Beperkt relevant. Voedselzekerheid en landbouw is één van de drie speciale aandachtsgebieden in de Strategie van de Bank. De Bank richt zich vooral op landbouwinfrastructuur en management van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen. Hoewel investeringen direct gericht op voedselzekerheid en landbouw beperkt zijn (in % van het totaal aantal goedgekeurde projecten met een waarde van 0,1% van het totaal) heeft de Bank relevantie vanwege de substantiële bijdragen op terreinen als infrastructuur en private sectorontwikkeling. Water Relevant. De Bank levert haar grootste (directe) bijdrage aan de Millenniumdoelen via activiteiten op het gebied van water en sanitatie. In 2012 financierde de Bank 69 lopende water- en sanitatieprojecten in 32 landen, ter waarde van UA 1,80 miljard. De activiteiten richten zich op drinkwater, water resource management, sanitatie en hygiëne, capaciteitsopbouw en beleidshervormingsprogramma s. Speciale aandacht is er voor fragiele staten en stedelijke gebieden. Daarnaast zijn er drie initiatieven; de Rural Water Supply and Sanitation Initiative, de African Water Facility en het Multi- Donor Water Partnership Program. Veiligheid en rechtsorde Beperkt relevant. Fragiele staten is één van de drie speciale aandachtsgebieden van de Bank in de Strategie De Bank heeft de ambitie een leidende rol te spelen in fragiele staten en heeft hiertoe in 2008 de Fragile States Facility opgericht. Ongeveer 7,5% van de middelen van de Bank komt ten goede aan fragiele staten via via 1) wederopbouwactiviteiten op het gebied van infrastructuur, goed bestuur en capaciteitsopbouw, 2) opheffing van betalingsachterstanden, en 3) technische assistentie. De Bank heeft haar presentie in fragiele staten uitgebreid door in 2011 en 2012 veldkantoren te openen in Liberia, Burundi, de Centraal Afrikaanse Republiek, Togo en Juba. In 12 van de 17 fragiele staten heeft de Bank nu een kantoor. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Niet relevant. In 2012 werden 6 projecten in de sector gezondheid goedgekeurd (0,03 % van het totaal) met een waarde van bij elkaar slechts UA 3,66 miljoen. 5.4 Relevantie doorsnijdende thema s Gender Beperkt relevant. Gender is aangemerkt als dwarsdoorsnijdend thema. De Bank is momenteel doende een Gender Strategy te ontwikkelen die in de loop van 2013 Pagina 11 van 13

12 gereed moet zijn. Daarnaast zal de Bank een speciaal gezant voor gender aanwijzen. Tot slot heeft de Bank verschillende samenwerkingsprogramma s op dit thema met onder meer UNIFEM en regionale organisaties. Volgens de MAR heeft de Bank gender goed geïntegreerd in het beleid en in de uitvoering, maar is er beperkt bewijs voor het effect en impact daarvan. Ook MOPAN constateert dat de uitvoering te wensen overlaat. Private sector ontwikkeling Beperkt relevant. De AfDB richt zich voornamelijk op armoedebestrijding en het bevorderen van duurzame economische groei. Hierbij wil de Bank voornamelijk een katalyserende rol hebben bij het mobiliseren van financiële middelen voor private sector ontwikkeling. Duurzaamheid (milieu/klimaat) Beperkt relevant. Tijdens de laatste middelenaanvullingen is klimaatadaptatie en - mitigatie als dwarsdoorsnijdend thema aangemerkt en de Bank is doende haar activiteiten op het gebied van energie, milieu en klimaatverandering sterk uit te breiden. Hierbij richt de Bank zich vooral op moderne energievoorziening. De AfDB heeft twee kernstrategieën, het Clean Energy Investment Framework en het Climate Risk Management and Adaptation. De Bank is een uitvoerende organisatie voor het Climate Investment Fund. Volgens MOPAN is de mate waarin de Bank zich bezighoudt met milieu en klimaatverandering bevredigend, maar de MAR noemt de prestaties van de Bank op het gebied van klimaatverandering zwak. Overige relevantie Nvt Pagina 12 van 13

13 6 Conclusie 6.1 Institutionele aspecten en extern functioneren De AfDB scoort goed op de focus op het kernmandaat en de vertaling hiervan in de strategie. Het financiële beheer en de bedrijfsprocessen zijn op orde en er is een duidelijk resultatenraamwerk. De Bank heeft kennis van regionale behoeften en prioriteiten en wordt geprezen voor haar draagvlak. Hoewel de samenwerking met overheden goed is, werkt de Bank op lokaal niveau nog onvoldoende samen met andere donorinstellingen. De situatie is echter wel enigszins verbeterd vergeleken met voorgaande jaren en de Bank heeft zich gecommitteerd aan verdere samenwerking en coördinatie. Ook de inmiddels ingezette decentralisatie van middelen en bevoegdheden zal hierbij een positief effect hebben. Score VPV 3 Institutionele aspecten van de organisatie Focus op kernmandaat 4 Strategie 4 Effectiviteit bestuurs- en beheersorganen 3 Human Resource Management 2 Financiële positie, beheer en ontwikkelingen 4 Corruptiebestrijding in de interne organisatie 4 4 Extern functioneren van de organisatie Samenwerking andere multi- en bilaterale instellingen 2 Uitvoering beleid en beheer op landenniveau 3 Beleidsevaluaties Beleidsrelevantie De AfDB wordt door Afrikaanse aandeelhouders en de belangrijkste westerse landen gesteund in de ambitie om uit te groeien tot de lead agent in development op het Afrikaanse continent. De Bank heeft relevantie voor de thema s voedselzekerheid, water, veiligheid en rechtsorde. Score 5.1 Internationale OS-architectuur Geografische relevantie Beleidsrelevantie Nederlandse speerpunten Voedselzekerheid 0 Water + Veiligheid en rechtsorde 0 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Beleidsrelevantie doorsnijdende thema s Gender 0 Private sector ontwikkeling 0 Duurzaamheid (milieu/klimaat) 0 Pagina 13 van 13

Scorecard Climate Investment Funds

Scorecard Climate Investment Funds Scorecard Climate Investment Funds Datum juni 2013 SCORECARD CLIMATE INVESTMENT FUNDS Opgesteld door Redacteur(en): Directie Klimaat, Energie, Milieu en Water T- +31 (0)70 348 6414 Frank van der Vleuten,

Nadere informatie

International Trade Centre

International Trade Centre Scorecard International Trade Centre Datum 23 juli 2013 SCORECARD Opgesteld door International Trade Centre Directie Duurzame Economische Ontwikkeling Permanente Vertegenwoordiging Genève Centrum tot bevordering

Nadere informatie

African Development Bank (AfDB)

African Development Bank (AfDB) Scorecard AfDB Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door African Development Bank (AfDB) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Internationale en Financiële Instellingen T- +31

Nadere informatie

Office of the High Commissioner for Human Rights

Office of the High Commissioner for Human Rights Scorecard Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Datum 13 April 2013 SCORECARD Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Opgesteld door Directie Multilaterale Instellingen

Nadere informatie

Inter-American Development Bank (IDB)

Inter-American Development Bank (IDB) Scorecard IDB Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Inter-American Development Bank (IDB) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Internationale Financiële Instellingen T- +31

Nadere informatie

Internationaal Monetair Fonds

Internationaal Monetair Fonds Scorecard Internationaal Monetair Fonds (IMF) Datum mei 2013 SCORECARD Opgesteld door Internationaal Monetair Fonds Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen

Nadere informatie

Scorecard African Development Bank

Scorecard African Development Bank Scorecard African Development Bank Datum 15 augustus 2017 SCORECARD Opgesteld door African Development Bank (AfDB) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Redacteur(en): Luuk Hoefsloot Afgestemd

Nadere informatie

Scorecard UNCTAD. Datum 29 augustus 2013 SCORECARD UNCTAD

Scorecard UNCTAD. Datum 29 augustus 2013 SCORECARD UNCTAD Scorecard UNCTAD Datum 29 augustus 2013 SCORECARD UNCTAD Opgesteld door Redacteur(en): Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenInternationale Marktordening en Handelspolitiek

Nadere informatie

Bijlage 1: Nederlandse bijdragen aan de Wereldbankgroep

Bijlage 1: Nederlandse bijdragen aan de Wereldbankgroep Bijlage 1: Nederlandse bijdragen aan de Wereldbankgroep Nederland draagt op twee manieren bij aan de Wereldbankgroep ( de Bank ): enerzijds met algemene bijdragen aan de vijf instellingen van de Bank en

Nadere informatie

Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Internationaal Monetair Fonds (IMF) Scorecard IMF Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Internationaal Monetair Fonds (IMF) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Internationale Financiële Instellingen T- +31

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE IDA-16 ONDERHANDELINGEN

VERSLAG VAN DE IDA-16 ONDERHANDELINGEN VERSLAG VAN DE IDA-16 ONDERHANDELINGEN 1. Inleiding Hieronder brengen wij u verslag uit van het verloop van de onderhandelingen die in december jl. werden afgesloten. De onderhandelingen bestonden uit

Nadere informatie

Global Environment Facility

Global Environment Facility Scorecard Global Environment Facility Datum juli 2013 SCORECARD Opgesteld door Global Environment Facility Directie Klimaat, energie, milieu en water/ afdeling Klimaat en energie T- +31 (0)70 348 5804

Nadere informatie

Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO)

Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) Scorecard UNIDO Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 444 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2011 2012 33 087 (R1971) Wijziging van de artikelen van de Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds inzake de hervorming van het College van Bewindvoerders;

Nadere informatie

Scorecard Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)

Scorecard Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Scorecard Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Datum juli 2013 SCORECARD Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Opgesteld door Directie Sociale Ontwikkeling

Nadere informatie

SCORECARD Food and Agriculture Organisation

SCORECARD Food and Agriculture Organisation Scorecard FAO Datum 24 mei 2013 SCORECARD Food and Agriculture Organisation Opgesteld door Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen en Mensenrechten/

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 250 Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWER- KING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 5 april 2013 Betreft IOB-rapport 'Working with the World Bank'

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 5 april 2013 Betreft IOB-rapport 'Working with the World Bank' Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon P. Rozenberg DMM/IF-055/2013

Nadere informatie

Scorecard Gavi. Datum 19 juni 2015. Global Alliance for Vaccines and Immunisation (Gavi) Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)70 348 6558

Scorecard Gavi. Datum 19 juni 2015. Global Alliance for Vaccines and Immunisation (Gavi) Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)70 348 6558 Scorecard Gavi Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Global Alliance for Vaccines and Immunisation (Gavi) Directie Sociale Ontwikkeling Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)70 348 6558 Pagina 1

Nadere informatie

Scorecard UNAIDS. Datum 19 juni 2015

Scorecard UNAIDS. Datum 19 juni 2015 Scorecard UNAIDS Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door UNAIDS Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN-Zaken T- +31 (0)70 348 5907 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoedster van de EU financiën

Hoedster van de EU financiën NL Hoedster van de EU financiën EUROPESE REKENKAMER Controle van EU middelen overal ter wereld De Europese Rekenkamer is een EU instelling die in 1977 werd opgericht en is gevestigd in Luxemburg. De Rekenkamer

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Scorecard Asian Development Bank

Scorecard Asian Development Bank card Asian Development Bank Datum 15 augustus 2017 SCORECARD Opgesteld door Asian Development Bank (AsDB) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Redacteur(en): Sophie Willems Afgestemd met

Nadere informatie

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

International Fund for Agricultural Development (IFAD) Scorecard IFAD Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door International Fund for Agricultural Development (IFAD) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN

Nadere informatie

Scorecard UNICEF. Datum juni 2013 SCORECARD UNICEF

Scorecard UNICEF. Datum juni 2013 SCORECARD UNICEF Scorecard UNICEF Datum juni 2013 SCORECARD UNICEF Opgesteld door Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

World Health Organisation (WHO)

World Health Organisation (WHO) Scorecard World Health Organisation (WHO) Datum 27 mei 2013 SCORECARD Opgesteld door World Health Organisation (WHO) Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen

Nadere informatie

SCORECARD United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

SCORECARD United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation Scorecard UNESCO Datum mei 2013 SCORECARD United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation Opgesteld door Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale

Nadere informatie

Toespraak van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen op de Watersectorbijeenkomst, 2 februari 2011

Toespraak van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen op de Watersectorbijeenkomst, 2 februari 2011 Toespraak van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen op de Watersectorbijeenkomst, 2 februari 2011 Dames en heren, Laat ik beginnen met een citaat. Een rivier is een reusachtig organisme.

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2013

Nadere informatie

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN STRUCTUUR VAN DE PRESENTATIE: 1. DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE VAN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Actoren van

Nadere informatie

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 473 (R2069) Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de

Nadere informatie

Kansendossier: Yaoundé Sanitation Project Phase II. African Development Bank

Kansendossier: Yaoundé Sanitation Project Phase II. African Development Bank Kansendossier: Yaoundé Sanitation Project Phase II African Development Bank Colofon Naam kansendossier Yaoundé Sanitation Project Phase II, Kameroen Opgesteld door Contactpersoon Suzanne Bouman, Agentschap

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld Fiche 6: Gezamenlijke mededeling EU-Birma/Myanmar 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: Elementen voor een strategie van de EU ten aanzien

Nadere informatie

Scorecard UN Women. Datum 19 juni 2015

Scorecard UN Women. Datum 19 juni 2015 Scorecard UN Women Datum 19 juni 2015 Opgesteld door Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70 348 4890 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Scorecard UNCTAD Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische

Nadere informatie

Profielschets van de Raad van Commissarissen van FMO

Profielschets van de Raad van Commissarissen van FMO ENGLISH TRANSLATION IS IN THE MAKING AND WILL BE PUBLISHED SHORTLY In case of questions, please contact FMO s Corporate Secretary, Mrs. C. Oosterbaan Vastgesteld door RvC: 14 maart 2016 Besproken in AVA:

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Scorecard OHCHR. Datum 19 juni 2015

Scorecard OHCHR. Datum 19 juni 2015 Scorecard OHCHR Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door OHCHR Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Mensenrechten en Politieke en Juridische Zaken T- +31 (0)70 348 5110 Pagina

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 16 711 Overeenkomst tot oprichting van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, gewijzigd op 17 mei 1979, met Resoluties betreffende de toelating van niet-regionale

Nadere informatie

Scorecard ITC. Datum 19 juni 2015. International Trade Centre (ITC) T- +41 227 481 807. Pagina 1 van 12

Scorecard ITC. Datum 19 juni 2015. International Trade Centre (ITC) T- +41 227 481 807. Pagina 1 van 12 Scorecard ITC Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door International Trade Centre (ITC) PV Genève T- +41 227 481 807 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding... 3 2 Algemene achtergrond...

Nadere informatie

Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen

Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen 1.Inleiding In het Steenkoolconvenant, dat in 2014 is gesloten, zijn het Ministerie

Nadere informatie

Toetsingskader: Garantie t.b.v. Europese Investeringsbank (EIB) voor leningen uit eigen EIB-middelen in ACS-landen en LGO (Cotonou III)

Toetsingskader: Garantie t.b.v. Europese Investeringsbank (EIB) voor leningen uit eigen EIB-middelen in ACS-landen en LGO (Cotonou III) Toetsingskader: Garantie t.b.v. Europese Investeringsbank (EIB) voor leningen uit eigen EIB-middelen in ACS-landen en LGO (Cotonou III) Probleemstelling 1. Wat is het probleem dat aanleiding is (geweest)

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Scorecard GFATM. Datum 19 juni Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)

Scorecard GFATM. Datum 19 juni Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0) Scorecard GFATM Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Directie Sociale Ontwikkeling Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)70 348 6482 Pagina

Nadere informatie

Millennium Development Goal 8: Developing a Global Partnership for Development

Millennium Development Goal 8: Developing a Global Partnership for Development Millennium Development Goal 8: Developing a Global Partnership for Development Samenvatting In september 2000 namen 147 staatshoofden en regeringsleiders en in totaal 189 landen de Millennium Verklaring

Nadere informatie

Food and Agriculture Organisation (FAO)

Food and Agriculture Organisation (FAO) Scorecard FAO Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Food and Agriculture Organisation (FAO) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGEN Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGE 1 In de hierna volgende tabellen zijn input en output gegevens opgenomen m.b.t. uitgaven over 2004. De tabellen zijn samengesteld uit gegevens verkregen

Nadere informatie

Veranderende verhoudingen binnen het imf

Veranderende verhoudingen binnen het imf Veranderende verhoudingen binnen het imf De robuuste groei en de relatieve stabiliteit van de wereldeconomie heeft de afgelopen jaren de rol van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) veranderd. Het Fonds

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1811 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Europese noodfondsen: juridische grondslag en besluitvorming over totstandkoming

Europese noodfondsen: juridische grondslag en besluitvorming over totstandkoming Europese noodfondsen: juridische grondslag en besluitvorming over totstandkoming Internetbijlage bij het rapport Noodsteun voor eurolanden van 10 september 2015 10 september 2015 Algemene Rekenkamer, Lange

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Monitoring en evaluatie van het programma voor

Monitoring en evaluatie van het programma voor Monitoring en evaluatie van het programma voor plattelandsontwikkeling in Vlaanderen (PDPO II) Ellen Maertens Afdeling voor Monitoring i en Studie Departement Landbouw en Visserij 27 april 2010 Landbouw

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ACP-UE/101.868/B 19.3.2015 ONTWERPVERSLAG over de financiering van de investeringen en de handel, met

Nadere informatie

Scorecard. Datum 19 juni Wereldhandelsorganisatie (WTO) Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek T- +31 (0)

Scorecard. Datum 19 juni Wereldhandelsorganisatie (WTO) Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek T- +31 (0) Scorecard WTO Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Wereldhandelsorganisatie (WTO) Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek T- +31 (0)70 348 66 24 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Scorecard WHO. Datum 19 juni 2015. World Health Organization (WHO)

Scorecard WHO. Datum 19 juni 2015. World Health Organization (WHO) Scorecard WHO Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door World Health Organization (WHO) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70 348

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Scorecard Inter-American Development Bank

Scorecard Inter-American Development Bank Scorecard Inter-American Development Bank Datum 15 augustus 2017 SCORECARD Opgesteld door Inter-American Development Bank (IDB) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Redacteur: Sophie van

Nadere informatie

United Nations High Commissioner for Refugees

United Nations High Commissioner for Refugees Scorecard UNHCR Datum 12 juni 2013 SCORECARD Opgesteld door Redacteur(en): United Nations High Commissioner for Refugees Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten, Afdeling Sociale en Economische

Nadere informatie

Tijdens de zitting van 18 mei 2009 heeft de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen de conclusies in bijlage dezes aangenomen.

Tijdens de zitting van 18 mei 2009 heeft de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen de conclusies in bijlage dezes aangenomen. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 mei 2009 (26.05) (OR. en) 9909/09 DEVGE 147 E ER 187 E V 371 COAFR 172 OTA van: het secretariaat-generaal d.d.: 18 mei 2009 nr. vorig doc.: 9100/09 Betreft: Conclusies

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van Pension Fund Governance

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2014 Colofon datum 27 oktober 2014 auteur Jan Vermeulen pagina

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 473 (R 2069) Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de

Nadere informatie

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081 Aa n De minister van Financien van Curac;ao o en Sint Maarten Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad, C ura ~ ao Tel efoon ( + 5999 ) 461908 1 Telefa x (+5999) 46 19088 Adres kantoor Sint Ma

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

Dashboard module Klachtenmanagement 2012

Dashboard module Klachtenmanagement 2012 Dashboard module Klachtenmanagement 0 Onderstaande beschrijving omvat een toelichting en de kenmerken die tot een hoge score leiden in de module Klachtenmanagement van het Klantbelang Dashboard. Dit is

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/2166(INI) 11.12.2009. Ontwerpadvies Constanze Angela Krehl. PE430.

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/2166(INI) 11.12.2009. Ontwerpadvies Constanze Angela Krehl. PE430. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie regionale ontwikkeling 11.12.2009 2009/2166(INI) AMENDEMENTEN 1-7 Constanze Angela Krehl (PE430.816v01-00) inzake de Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag

Nadere informatie

European Bank for Reconstruction and Development

European Bank for Reconstruction and Development Scorecard European Bank for Reconstruction and Development Datum 15 augustus 2017 SCORECARD Opgesteld door European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Directie Multilaterale Instellingen en

Nadere informatie

United Nations Children s Fund (UNICEF)

United Nations Children s Fund (UNICEF) Scorecard UNICEF Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door United Nations Children s Fund (UNICEF) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen

Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen 1. Algemene gegevens a) Titel: Joint Communication to the European Parliament and the Council: Towards an EU strategy

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

SAMENVATTING WATER OS PROGRAMMA. Hoge kwaliteit ontwikkelingssamenwerking door nauw betrekken van Nederlandse water sector

SAMENVATTING WATER OS PROGRAMMA. Hoge kwaliteit ontwikkelingssamenwerking door nauw betrekken van Nederlandse water sector SAMENVATTING WATER OS PROGRAMMA Hoge kwaliteit ontwikkelingssamenwerking door nauw betrekken van Nederlandse water sector Voor meer informatie: Joris van Oppenraaij, 070-304 3732, j.vanoppenraaij@nwp.nl

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-08 Milieuraad Nr. 399 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie