Internationaal Monetair Fonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationaal Monetair Fonds"

Transcriptie

1 Scorecard Internationaal Monetair Fonds (IMF) Datum mei 2013 SCORECARD Opgesteld door Internationaal Monetair Fonds Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen en Mensenrechten afdeling Internationale Financiële Instellingen T- +31 (0) Redacteur(en): Erlijne Wissels Afgestemd met IMF/Kiesgroepkantoor Robert Mosch MinFin/BFB Yvette Berghuijs Pagina 1 van 15

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Algemene achtergrond Doelstelling en Mandaat Organisatie, werkwijze en activiteiten Nederlandse vertegenwoordiging Financiële omvang en bijdragen Institutionele aspecten van de organisatie Focus op kernmandaat Strategie Effectiviteit bestuurs- en beheersorganen Personeelsbeleid Financiële positie, beheer en ontwikkelingen Corruptiebestrijding in de interne organisatie Functioneren van de organisatie Samenwerking met andere multi- en bilaterale instellingen Uitvoering beleid en beheer op landenniveau Uitvoering normerende taken Beleidsevaluatie Beleidsrelevantie van de organisatie Relevantie vanuit het perspectief van de internationale OS-architectuur Geografische relevantie Relevantie voor Nederlandse OS-thema s Relevantie doorsnijdende thema s Overige relevantie Conclusie Institutionele aspecten en functioneren Beleidsrelevantie...15 Pagina 2 van 15

3 1 Inleiding Scorekaarten worden opgesteld om het functioneren en de beleidsrelevantie van multilaterale organisaties in kaart te brengen. De Nederlandse inzet in multilaterale organisaties wordt geconcentreerd op organisaties die relevant zijn binnen het Nederlandse beleid en de zaken qua effectiviteit goed op orde hebben. Dit vraagt om een zorgvuldige en regelmatige toetsing. Scorekaarten worden opgesteld voor zelfstandige multilaterale organisaties waaraan Nederland een substantiële ODAbijdrage levert. De relevantie wordt primair getoetst aan het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking maar de bredere betekenis van multilaterale instellingen voor andere aspecten van Nederlands beleid wordt waar relevant meegenomen. Elke scorecard geeft een overzicht van de doelstellingen en het mandaat van de desbetreffende internationale instelling, van de wijze waarop de organisatie is ingericht en welke activiteiten ze uitvoert, van de financiële omvang en de Nederlandse bijdragen. Op basis van een analyse van de verschillende deelaspecten wordt een appreciatie gegeven van de effectiviteit van de organisatie en van de relevantie voor de Nederlandse beleidsdoelstellingen. Deelaspecten van effectiviteit worden beoordeeld op basis van specifieke criteria en gescoord op een vierpuntsschaal van onvoldoende, matig, voldoende en goed. Daarnaast wordt een verwachting van positieve verandering gegeven. Relevantie wordt aangeduid met de kwalificaties relevant, beperkt relevant en niet relevant. Een samenvatting van deze scores is te vinden in de tabellen in hoofdstuk 6. De scorecards zijn samengesteld op basis van rapportages van de organisatie zelf, van de Board of Auditors, interne en externe evaluaties, beoordelingen door andere donoren en van het Multilateral Organisations Performance Assessment Network (MOPAN) 1. Daarnaast is om de input gevraagd van betrokken ministeries, de Permanente Vertegenwoordigingen en Kiesgroepkantoren. Ook kritische opmerkingen van Nederlandse ambassades over het functioneren van landenkantoren van multilaterale instellingen zijn in de scorecard verwerkt. 1 Binnen MOPAN evalueert Nederland samen met 16 gelijkgezinde landen het functioneren van VN organisaties en Internationale Financiële Instellingen. Per jaar worden ongeveer 5 organisaties in 12 landen doorgelicht op het interne functioneren en de behaalde resultaten. Pagina 3 van 15

4 2 Algemene achtergrond Deze scorecard betreft de raakvlakken die het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft met het beleidsterrein van ontwikkelingssamenwerking. 2.1 Doelstelling en Mandaat Het IMF is tegelijkertijd met de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) opgericht tijdens een conferentie in Bretton Woods in De centrale doelstelling van het IMF is een bijdrage te leveren aan de stabiliteit van het internationale monetaire en financiële stelsel. Het mandaat van het IMF betreft: 1) de promotie van internationale monetaire samenwerking; 2) het faciliteren van gebalanceerde economische groei en internationale handel; 3) de bevordering van de wisselkoersstabiliteit; 4) de bevordering van een vrij internationaal betaalsysteem; 5) het voorzien in de behoefte aan internationale liquiditeit en 6) het tijdelijk beschikbaar stellen van financiële middelen aan landen met betalingsproblemen. 2.2 Organisatie, werkwijze en activiteiten Om zijn doelstellingen te halen heeft het IMF een aantal instrumenten tot zijn beschikking. Het IMF voert periodieke analyses van economische ontwikkelingen uit op nationaal, regionaal en mondiaal niveau, verstrekt advies en financiering onder voorwaarden aan landen met betalingsbalansproblemen, doet (macro-economisch) onderzoek en geeft technische assistentie. Het hoofdkantoor van het IMF bevindt zich in Washington D.C. Het dagelijks management van het IMF wordt gevormd door een directeur (momenteel Christine Lagarde), vier onderdirecteuren en het zgn. Senior Management. De lidstaten van het IMF (totaal 188) vormen de Raad van Gouverneurs, welke één keer per jaar bijeen komt tijdens de Jaarvergadering in het najaar. Deze Raad vormt het hoogste besluitvormingsorgaan van het IMF. Daarnaast is er het International Monetary and Financial Committee (IMFC), een door de Raad van Gouverneurs ingestelde commissie, die tweemaal per jaar bijeenkomt en de Raad adviseert. Het IMF heeft in veel (met name ontwikkelings)landen een vertegenwoordiger. In totaal zijn er 83 van deze resident representatives. De Gouverneurs hebben veel van hun bevoegdheden gedelegeerd aan de Raad van Bewindvoerders. Deze Raad stuurt het management aan, dat op zijn beurt leiding geeft aan de onderliggende organisatie (staff). De Raad van Bewindvoerders komt wekelijks enkele keren bijeen en telt vierentwintig zetels. Er is in 2009 besloten hiervan twee zetels beschikbaar te stellen voor opkomende economieën. Wanneer dit precies van kracht zal worden is nog niet duidelijk, mogelijk in De vijf grootste aandeelhouders 2 hebben het recht om een eigen bewindvoerder te benoemen. De overige leden zijn gegroepeerd in kiesgroepen. Leden kiezen zelf hoe ze gegroepeerd willen zijn en wie als bewindvoerder de kiesgroep in de Raad vertegenwoordigt 3. Het stemgewicht van de bewindvoerders komt overeen met het aandeel van de door hen vertegenwoordigde (kiesgroep)landen in de middelen van het Fonds, het 2 De VS, Japan, Duitsland, Frankrijk en het VK. 3 China, Saoedi-Arabië en Rusland bekleden alleen een stoel, de overige kiesgroepen bestaan uit meerdere landen. Pagina 4 van 15

5 zogenoemde quotum. Anders dan de ontwikkelingsbanken heeft het IMF geen aandelenkapitaal en leent het niet op de kapitaalmarkt. Lidstaten stellen een bepaalde hoeveelheid middelen beschikbaar die voor een belangrijk deel gebaseerd is op hun aandeel in de wereldeconomie (het quotum). Periodiek worden de quota aangepast, de lidstaten moeten minimaal 25% van hun quotum in internationaal aanvaarde valuta storten, het restant mag in nationale valuta worden betaald. Sinds midden jaren zeventig heeft het IMF een speciale faciliteit voor ontwikkelingslanden. Sinds 2009 is dat het Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT). Uit de middelen van de PRGT kunnen ontwikkelingslanden verschillende soorten concessionele leningen aanvragen. PRGT-middelen worden aan centrale banken van lenende landen overgemaakt en dienen als betalingsbalanssteun. Gezien de betalingsbalansproblemen en de beperkte terugbetaalcapaciteit van veel ontwikkelingslanden hebben de PRGT-programma s een langere looptijd en aflossingstermijn. Een PRGT-programma heeft een aantal voorwaarden, waaronder nationaal ownership, IDA -status 4 en inbedding in een brede nationale strategie voor groei en armoedebestrijding. Naast leningen via het PRGT geeft het IMF aan ontwikkelingslanden technische assistentie via regionale centra en specifieke trust funds. Er zijn echter ook (ontwikkelings)landen die de PRGT zijn ontgroeid, niet langer financiële assistentie nodig hebben, maar wel graag een bevestiging ontvangen van de soliditeit van hun economische beleid ( IMF-keurmerk ). Deze landen kunnen een IMF-programma zonder lening aanvragen (en zogenaamd Policy Support Instrument, PSI). Op het gebied van surveillance voert het IMF jaarlijks een analyse uit van het (macro-economisch) beleid van al zijn leden (Artikel IV). Ook doet het IMF onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van belastingen in lage-inkomenslanden. Het IMF speelt een sleutelrol bij de besluitvorming rondom internationale schuldverlichtingsinitiatieven. Voor landen die in aanmerking willen komen voor schuldkwijtschelding in de Club van Parijs is een IMF-programma verplicht en speelt de schuldhoudbaarheidsanalyse van het IMF een grote rol. 2.3 Nederlandse vertegenwoordiging De president van De Nederlandse Bank is gouverneur bij het IMF en de thesauriergeneraal van het Ministerie van Financiën is plaatsvervangend gouverneur. Binnen het IMF is in 2010 afgesproken quota-aandelen (en daarmee van stemgewichten van de aandeelhouders) te verschuiven naar opkomende economieën en het bestuursmodel van het IMF aan te passen. Nederland en België hebben hun aandeel geleverd bij het invulling gegeven aan de afspraak dat twee stoelen van ontwikkelde Europese economieën in de IMF-Board vrij worden gemaakt voor opkomende economieën door samen in één kiesgroep plaats te nemen. De nieuwe Nederlandse kiesgroep, bestaande uit de voormalige Nederlandse kiesgroep 5 plus België en Luxemburg, is in november 2012 van start gegaan. Nederland maakt deel uit van een krachtige en toekomstbestendige kiesgroep. De nieuwe kiesgroep heeft een belangrijke stem in de IMF-besluitvorming; met 6,56% van de stemmen. De kiesgroep vormt op dit moment de 2 de stoel in het IMF (na de VS). De Nederlandse kiesgroep heeft een permanent lid van de Raad van de Bewindvoerders. Nederland en België leveren beurtelings de bewindvoerder voor 4 Landen met een IDA/status hadden in 2005 een inkomen per hoofd van de bevolking van minder dan US$ Armenië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Georgië, Israël, Kroatië, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Nederland, Oekraïne en Roemenië. Pagina 5 van 15

6 een termijn van vier jaar. Afgesproken is dat Nederland als eerste de bewindvoerder levert. Het land dat in een bepaalde periode niet de bewindvoerder heeft, levert de eerste plaatsvervangend bewindvoerder. Een tweede plaatsvervangende bewindvoerder wordt permanent geleverd door Oekraïne. De negen adviseursposities in het kiesgroepkantoor worden onder de kiesgroeplanden verdeeld op basis van quota. 2.4 Financiële omvang en bijdragen Het IMF gebruikt de quotamiddelen en leningen van lidstaten voor het verstrekken van leningen. De rentevergoedingen op uitgegeven leningen vormen de belangrijkste inkomstenbron voor de operationele kosten. Daarnaast zijn er opbrengsten door goudverkoop en de geoormerkte bijdragen van donoren voor speciale fondsen ten behoeve van ontwikkelingslanden. Het reeds genoemde PRGT is zo n fonds. De Nederlandse Bank heeft in 2010 aan het PRGT onder garantieverlening door het Ministerie van Financiën een bedrag beschikbaar gesteld van 0,5 miljard SDR (Geen ODA. Corporate rate 2013: 1 SDR = EUR 1,22). Samen met vier andere landen is dit qua omvang de 6e bijdrage. De hieraan gekoppelde rentevergoeding, die ontwikkelingslanden moeten betalen zodra ze een beroep doen op het PRGT, wordt vergoed aan het IMF en komt ten laste van het budget voor Ontwikkelingssamenwerking. Het betreft hier een totale bijdrage van Nederland van 9,5 miljoen SDR ( ). Nederland is hiermee de 8e donor na Japan, Canada, Italië, Verenigd Koninkrijk, Australië, Zwitserland, Saoedi-Arabië. Omdat na 2014 de vraag naar middelen het aanbod naar verwachting zal overstijgen, heeft Nederland in 2013 haar aandeel in de buitengewone opbrengsten uit de IMF-goudverkoop toegezegd aan het PRGT (55,18 miljoen SDR, geen ODA, op een totaal van 1,75 miljard SDR). Nederland ondersteunt daarnaast de regionale IMF-centra voor technische assistentie in Afrika (AFRITAC s) en technische assistentie programma s op de gebieden van belastinginning, natuurlijke grondstoffenbeheer en anti-witwas bestrijding (in totaal gemiddeld 3 miljoen EUR per jaar, ODA). PRGT-programma Aangegane leningen (2010) Totaal uitstaande leningen (medio 2011) Totaal aandelenkapitaal Totaal beschikbare middelen (medio juli) Totale waarde Nederlandse aandelen (relatief aandeel) Positie NL op ranglijst (maart 2013) 1,19 miljard SDR 5,1 miljard SDR 9,18 miljard SDR 25,8 miljard SDR 0,5 miljard SDR (5,45%) 8e Pagina 6 van 15

7 3 Institutionele aspecten van de organisatie 3.1 Focus op kernmandaat 3.2 Strategie In het verleden is er discussie geweest over of het IMF zich met ontwikkeling moet bezighouden. De toegevoegde waarde van het IMF in ontwikkelingslanden ligt in de eerste plaats op het terrein van macro-economische stabiliteit en als kredietverstrekker in noodsituaties. Het IMF is de enige mondiale instantie met dit mandaat en kan goed en snel helpen. Mede naar aanleiding van de financiële crisis is het concessionele leeninstrumentarium voor lage inkomenslanden in 2009 aangepast. In een evaluatie hiervan in 2012 concludeerde het IMF zelf dat het instrumentarium ontwikkelingslanden heeft geholpen om de crisis te doorstaan. Daarnaast speelt het Fonds in ontwikkelingslanden een belangrijke rol op de gebieden van onderzoek en technische assistentie. Ook deze taken voert het IMF naar behoren uit. Vooral op het gebied van technische assistentie is er veel vraag naar de expertise van het IMF. Beoordeling: goed = 4 De huidige beleidsprioriteiten en activiteiten voor ontwikkelingslanden maken deel uit van de midden langetermijnstrategie uit Het oprichten van het PRGT paste in de uitvoering van deze strategie. Het beleid ten aanzien van lage inkomenslanden maakt deel uit van het actieplan van de Managing Director uit september 2011 en het halfjaarlijkse werkprogramma van de Board. De rol van het IMF in ontwikkelingslanden heeft in het verleden voor controverse gezorgd. In de jaren negentig was er veel kritiek op de one size fits all benadering, de gebrekkige aanspreekbaarheid ter plekke en de wijze waarop de conditionaliteit van programma s was vormgegeven. In de jaren negentig ontstond er veel kritiek op het antwoord van het IMF op de financiële crises in Latijns-Amerika en Azië. Een aantal opkomende landen koos er toen voor het IMF te mijden. Het Fonds heeft hierop zijn strategie aangepast. De inhoudelijke voorwaarden van de IMF-kredietprogramma s voor ontwikkelingslanden zijn gestroomlijnd en tijdens de financiële crisis aanzienlijk versoepeld. IMF-programma s kennen tegenwoordig veel minder voorwaarden op het terrein van liberalisering en privatisering, en geven meer aandacht aan groei en werkgelegenheid. Veel ontwikkelingslanden, met name in Afrika, hebben in de crisis anticyclische maatregelen kunnen nemen en zijn relatief goed uit de crisis gekomen. De aandacht voor de armsten is over het algemeen toegenomen en sociale uitgaven blijken in PRGT-landen in de afgelopen jaren bovengemiddeld te zijn gestegen. Toch blijft er discussie bestaan over het beleid van het IMF. Zo klinkt er nog kritiek dat het IMF moeilijke (politieke) onderwerpen niet aanstipt in zijn analyses. Het IMF zelf wijst voortdurend op het apolitieke mandaat van de organisatie. IMFmanagement ziet dit als een unieke eigenschap die de legitimiteit en daarmee de slagvaardigheid van de organisatie (in onder meer veel ontwikkelingslanden) versterkt. De programma s en de analyses van het IMF spelen daarnaast een cruciale rol in het Heavily Indebted Poor Country (HIPC) Initiatief. Pagina 7 van 15

8 Beoordeling: voldoende = 3 Verwachting voor positieve verandering: neutraal = 3.3 Effectiviteit bestuurs- en beheersorganen Besluitvorming binnen het IMF verloopt over het algemeen effectief, zoals onder meer blijkt uit de snelle mobilisatie van respons in crisissituaties. De Independent Evaluation Office (IEO) is een belangrijke aanjager van bestuursveranderingen en vraagt al een aantal jaar aandacht voor de rollen van verschillende bestuursorganen van het IMF, de betrokkenheid van IMFC en de Raad van Bewindvoerders bij de besluitvorming en voor de versterking van het raamwerk voor managementverantwoordelijkheid. Op dit moment is het IMF bezig met de implementatie van de aanbevelingen uit 2009 van het Committee on IMF Governance Reform om het IMF meer effectief, afrekenbaar en representatief te maken. Hoewel de implementatie van aanbevelingen soms langzaam verloopt, zijn er geen signalen dat ze uiteindelijk niet worden doorgevoerd. Zowel de vorige als de toekomstige quotaherziening is bovendien gefocust op een verschuiving van stemgewicht naar dynamische groeiende landen. Aan de afspraak uit 2010 dat twee ontwikkelde Europese economieën aan tafel plaats zullen maken voor opkomende landen is vrijwel volledig voldaan. De halfjaarlijkse Global Policy Agenda van de directeur Lagarde monitort en presenteert de voortgang op het gebied van bestuurshervorming. Beoordeling: voldoende = 3 Verwachting voor positieve verandering: waarschijnlijk = 3.4 Personeelsbeleid Het IMF heeft ongeveer 2400 werknemers in dienst. Het personeelsbestand heeft in de afgelopen jaren grote schommelingen gekend. Zo is in 2007 besloten tot een grote vermindering van het aantal formatieplaatsen in verband met de sterk afgenomen relevantie van het IMF (in die tijd, aan de vooravond van de crisis). Ten tijde van de crisis werd alles anders en heeft de organisatie na de G20-bijeenkomst in Londen in 2009 juist veel nieuwe werknemers aangenomen. Meer dan voorheen is hierbij gebruik gemaakt van tijdelijke contracten om tot meer flexibiliteit in het personeelsbestand te komen. Het is voorts een trend dat steeds meer werknemers intern worden opgeleid, waarbij op hogere posities ook vaker een interne kandidaat wordt geplaatst. Op het gebied van salariëring en pensioenen bestaat veel discussie. De salarissen van IMF-personeelsleden zijn, in verhouding tot die van collega s bij andere multilaterale instellingen, te hoog. Dit heeft te maken met het feit dat het IMF bij de werving van personeel moet concurreren met andere financiële instellingen en Amerikaanse universiteiten. Elke drie jaar wordt het salarisniveau geijkt aan het salarisniveau van vergelijkbare professionals in een aantal landen en zo nodig aangepast. In de tussenliggende jaren worden de salarissen aangepast aan de gemiddelde salarisstijging bij overheid en bedrijfsleven in de regio rondom Washington DC. Nederland is van mening dat het salarisniveau te hoog is en stelt zich in deze discussie zeer kritisch op. De personeelsstrategie wordt regelmatig herzien. Door wereldwijde gebeurtenissen, zoals de financiële crisis, moet het Fonds zich op ook personeelsgebied snel kunnen aanpassen. Pagina 8 van 15

9 Beoordeling: voldoende = 3 Verwachting voor verandering: neutraal = 3.5 Financiële positie, beheer en ontwikkelingen De liquiditeitspositie van het IMF in de afgelopen jaren sterk aan schommelingen onderhevig geweest. In de laatste jaren vóór de financiële crisis in 2008 is door de gunstige macro-economische mondiale situatie weinig uitgeleend. Hier had de financiële positie sterk onder te lijden door gemiste inkomsten van rentevergoedingen. Vanaf 2008 is het leenvolume juist fors gestegen. In 2009 is door de G20 via de zogeheten New Arrangements to Borrow (NAB) besloten de middelen van het IMF uit te breiden. De financiële positie van het Fonds kwam de afgelopen jaren, als gevolg van de aanhoudende spanningen op de mondiale markten en door de problemen in Europa, onder druk te staan. Eurolanden hebben daarom eind 2011 besloten om 150 miljard EUR aan nieuwe bilaterale leningen aan het IMF te verstrekken. De Nederlandse bijdrage aan deze tijdelijke ophoging bedraagt 13,61 miljard EUR. Inmiddels is de financiële positie van het Fonds daardoor voldoende solide. In het kader van de 15 de quotaherziening (deadline januari 2014) zal het IMF een analyse maken over de middelen die het Fonds nodig heeft om ook op de lange termijn een geloofwaardig vangnet te vormen. De PRGT bevat tot 2014 voldoende middelen om aan de grote vraag vanuit lage inkomenslanden te voldoen. Na 2014 verwacht het IMF echter dat de vraag het aanbod aan middelen zal overstijgen. De IMF Board heeft daarom begin 2012 formeel ingestemd met de afspraak uit 2009 om 0,7 miljard SDR (0,8 miljard EUR, huidige wisselkoers) aan buitengewone opbrengsten uit de IMF-goudverkoop in te zetten voor de PRGT. In 2012 en 2013 heeft Nederland zijn aandeel hierin toegezegd (55,18 miljoen SDR /63,21 miljoen EUR). Inzet van de goudopbrengsten is echter niet voldoende. Er zijn ook nieuwe bilaterale bijdragen nodig. De omvang van het tekort hangt onder meer af van de vraag en toegangscriteria. Hierover wordt de komende tijd gesproken in de Board. Tijdens de G20-top in Londen (2009) is afgesproken dat donoren zullen bijdragen aan technische assistentieactiviteiten van het IMF in lage-inkomenslanden 6. Aanvankelijk was het een moeizaam proces om voldoende donoren te interesseren voor deze activiteiten, inmiddels lopen de activiteiten goed en bereiden ze een tweede vijfjarige financieringscyclus voor. De cyclus zal in 2014 van start gaan. Het IMF heeft een Office of Internal Audit and Inspection. Deze afdeling valt direct onder de directeur en verricht interne en externe audits, onder meer in ontwikkelingslanden, en controleert de procedures en administratieve systemen en de rechtmatige inzet van Fondsmiddelen. Accountantsverklaringen waren tot nu toe steeds goedkeurend. Er zijn ook geen signalen dat de interne auditfunctie kwalitatief of kwantitatief onvoldoende is toegerust. Het IMF heeft een External Audit Committee (EAC). Het comité bestaat uit drie leden, onafhankelijk van het IMF en de bewindvoerders. Het comité rapporteert direct aan de Raad van Gouverneurs en is verantwoordelijk voor het toezicht op de (interne) controlesystemen, de rapportagesystemen en het risicomanagement. Het EAC heeft zich lovend uitgelaten over de financial statements en noemde deze een lichtend voorbeeld. Beoordeling: voldoende = 3 6 De Nederlandse bijdrages aan AFRITACs en de Topical Trust Funds zijn hier onderdeel van. Pagina 9 van 15

10 Verwachting voor verandering: neutraal = 3.6 Corruptiebestrijding in de interne organisatie Naast de versterking van de reguliere auditfuncties (extern, intern en onafhankelijk), heeft het IMF de afgelopen jaren gewerkt aan het vergroten van de interne en externe transparantie, onder andere door het instellen van een integrity hotline. Het IMF heeft haar gedragscode voor stafmedewerkers in 2012 herzien onder leiding van een Ethics Advisor en heeft duidelijke regelgeving voor de aanpak van corruptiepraktijken. In de werkwijze en het instrumentarium wordt specifiek aandacht besteedt aan anticorruptie maatregelen. Prestaties van landen worden gemonitord en nieuwe tranches worden alleen toegekend na adequate naleving van prestatiecriteria. Beoordeling: goed = 4 Pagina 10 van 15

11 4 Functioneren van de organisatie 4.1 Samenwerking met andere multi- en bilaterale instellingen De coördinatie van het IMF met multilaterale instellingen, zoals de regionale ontwikkelingsbanken, de Economische Commissie voor Afrika (ECA) en de Wereldbank, is op hoofdkantoorniveau goed. Het is de afgelopen jaren sterk verbeterd, zoals beschreven in een beleidsevaluatie van de Independent Evaluation Office (IEO) in Het blijven vooral NGO s en ontvangende landen die kritiek hebben op de samenwerking met het IMF. Die kritiek richt zich met name op de samenwerking op landenniveau. Het IMF is vaak onvoldoende zichtbaar als partner in lokale overlegfora en bilaterale donoren en NGO s worden nauwelijks betrokken bij de uitvoering van technische assistentieprogramma s. Hoewel de capaciteit op lokaal niveau veelal beperkt is (lees: veelal één landenvertegenwoordiger), heeft het IMF, in reactie op de kritiek, de afgelopen jaren actief gewerkt aan het verbeteren hiervan via de regionale kantoren. De multidonorfondsen voor technische assistentie dragen in het bijzonder bij aan donorcoördinatie, zowel op landenniveau als in de hoofdsteden. Uit een evaluatie van de IEO uit 2013 over de rol van het IMF als een betrouwbare adviseur blijkt dat het vertrouwen in het IMF is toegenomen sinds de financiële crisis in Volgens de IEO komt dit onder meer door de ondersteuning die het IMF aan lage inkomenslanden verstrekt en de toegenomen flexibiliteit van de instrumenten. De IEO merkt wel op dat het te vroeg is om te concluderen dat er een cultuurverandering heeft plaatsgevonden bij het IMF zodat er ook na de crisis bewust aan betere samenwerking zal blijven worden gewerkt. Beoordeling: voldoende = 3 Verwachting voor positieve verandering: neutraal = 4.2 Uitvoering beleid en beheer op landenniveau Het IMF en is een sterk gecentraliseerde instelling waardoor veel beslissingen op het hoofdkantoor genomen worden. Wel heeft het IMF tegenwoordig in veel ontwikkelingslanden een landenvertegenwoordiger, aangestuurd vanuit Washington. Bovendien zijn er op regionaal niveau inmiddels verschillende centra voor technische assistentie. Op landenniveau wordt intensief samengewerkt met de lokale overheid. Bij het vormgeven van PRGT-leningen wordt in toenemende mate gekeken naar landenspecifieke karakteristieken. Nederlandse ambassades maken in ontwikkelingslanden vaak gebruik van de expertise van het IMF, hoewel er doorgaans geen directe financiële relatie met deze kantoren wordt onderhouden. De uitvoering en het beheer van de regionale IMF-kantoren in Afrika (AFRITACs) verloopt goed. Beoordeling: voldoende = 3 Verwachting voor positieve verandering: neutraal = 4.3 Uitvoering normerende taken Het IMF heeft geen normerende taken verbonden aan zijn mandaat maar is wel een invloedrijke organisatie op het gebied van economische advisering en beleidsformulering. Pagina 11 van 15

12 4.4 Beleidsevaluatie De onderwerpkeuze bij de evaluaties van het Independent Office of Evaluation (IEO) voldoet aan de verwachtingen. Het IMF hecht veel waarde aan de conclusies en aanbevelingen van het kantoor en deze worden, zij het soms met vertraging, door het IMF in het beleid verwerkt. Een voorbeeld van snelle aanpassing van het beleid is dat naar aanleiding van de financiële crisis ook in Europese landen gebruik is gemaakt van schuldhoudbaarheidsanalyses die voorheen vooral voor lage inkomenslanden werden gebruikt. In 2012 is heeft de IEO internationale reserves en de implicaties voor het IMF-beleid geëvalueerd. Aanleiding van dit onderzoek was de frustratie bij een aantal IMF-leden over de opbouw van grote reserves in Aziatische landen. De IEO adviseerde dat grote reserves gezien moeten worden als een symptoom van onderliggende ontwikkelingen in een wereldwijde context. De aanpak moet dan ook toegesneden zijn op het land, een bovengrens aan reserves stellen is geen oplossing. In 2013 is er een onderzoek geweest naar de rol van het IMF als een betrouwbare adviseur (zie paragraaf 4.1) De IEO en haar effectiviteit en zijn in zelf ook aan een evaluatie onderworpen door een externe evaluatiecommissie. De algemene conclusie was dat de IEO goed functioneert, relevant thema s oppakt en gedegen aanbevelingen schrijft. Naar aanleiding van de bespreking door de Raad van Bewindvoerders is een implementatieplan opgesteld dat voornamelijk dient om de implementatie van de IEO aanbevelingen te bespoedigen. Beoordeling: goed = 4 Pagina 12 van 15

13 5 Beleidsrelevantie van de organisatie 5.1 Relevantie vanuit het perspectief van de internationale OS-architectuur Relevant. Hoewel het IMF op mondiaal niveau een van de meest invloedrijke instellingen van deze tijd is, speelt de organisatie op het deelterrein van ontwikkelingssamenwerking een kleinere rol en staat ze veelal in de schaduw van de Wereldbank. Wel speelt het een cruciale rol in het schuldenbeleid. 5.2 Geografische relevantie Relevant. Maar liefst 72 landen voldoen aan de criteria voor PRGT-steun waaronder, op twee na, alle Nederlandse partnerlanden. Daarnaast hebben veel ontwikkelingslanden een IMF-programma. Op het Afrikaanse continent zijn dit er momenteel meer dan 15. Om maatwerk op het gebied van technische assistentie aan lokale overheden te kunnen leveren heeft het IMF bovendien een aantal regionale technische assistentie centra opgericht. 5.3 Relevantie voor Nederlandse OS-thema s Voedselzekerheid Niet relevant. Water Niet relevant. Veiligheid en rechtsorde Beperkt relevant. Het IMF assisteert landen in een post-conflictsituatie door macroeconomische stabiliteit te bevorderen. Landen in een fragiele situatie kunnen een beroep doen op de Rapid Credit Facility, waarmee ze snel toegang krijgen tot krediet in afwachting van een meer structureel programma binnen het PRGT. Nederlandse interventies in de Board van het IMF ondersteunen deze actieve rol van het IMF in fragiele staten. Gelijke rechten voor vrouwen en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Niet relevant. 5.4 Relevantie doorsnijdende thema s Gender Niet relevant. Private sectorontwikkeling Beperkt relevant. Ondersteuning van macro-economische ontwikkeling draagt bij aan een enabling environment voor private sectorontwikkeling. Duurzaamheid (milieu/klimaat) Niet relevant. Pagina 13 van 15

14 5.5 Overige relevantie Het IMF is dé instelling op het gebied van macro-economische advisering en financiële stabiliteit, ook in de Europese crisis. Het speelt een cruciale rol in het schuldenbeleid en draagt bij aan het creëren van de randvoorwaarden voor economische groei en ontwikkeling wereldwijd. Pagina 14 van 15

15 6 Conclusie 6.1 Institutionele aspecten en functioneren De organisatie beschikt over een goed functionerende en onafhankelijke evaluatiedienst. De samenwerking met andere multilaterale en bilaterale instellingen wordt beter en bij het verlenen van steun in de vorm van leningen of technische assistentie wordt steeds meer rekening gehouden met landenspecifieke omstandigheden. Score Verw. 3 Institutionele aspecten van de organisatie Focus op kernmandaat 4 Strategie 3 Effectiviteit bestuurs- en beheersorganen 3 Personeelsbeleid 3 Financiële positie, beheer en ontwikkelingen 3 Corruptiebestrijding in de interne organisatie 4-4 Functioneren van de organisatie Samenwerking met andere multi- en bilaterale instellingen 3 Uitvoering beleid en beheer op landenniveau 3 Overige taken/aspecten n.v.t. - Beleidsevaluaties Beleidsrelevantie Op het beleidsterrein van ontwikkelingssamenwerking speelt het IMF een bescheiden rol en staat het veelal in de schaduw van de Wereldbank. Voor ontwikkelingslanden is het IMF in de eerste plaats van belang bij het verstrekken van concessionele leningen. Daarnaast geeft het IMF aan ontwikkelingslanden technische assistentie via regionale centra en specifieke trust funds. Deze assistentie heeft vooral betrekking op versterking van aspecten van economisch bestuur en openbare financiën en private sectorontwikkeling. Het IMF is dé instelling op het gebied van macro-economische advisering en financiële stabiliteit. Het speelt een cruciale rol in het schuldenbeleid en draagt bij aan het creëren van de randvoorwaarden voor economische groei en ontwikkeling wereldwijd. Score 5.1 Relevantie Internationale OS-architectuur Geografische relevantie Relevantie voor Nederlandse OS-thema s Voedselzekerheid - Water - Veiligheid en rechtsorde 0 Gelijke rechten voor vrouwen en seksuele en reproductieve - gezondheid en rechten 5.4 Relevantie voor doorsnijdende thema s- Gender - Private sectorontwikkeling 0 Duurzaamheid (milieu/klimaat) Overige relevantie Impact op Nederland n.v.t. Pagina 15 van 15

Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Internationaal Monetair Fonds (IMF) Scorecard IMF Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Internationaal Monetair Fonds (IMF) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Internationale Financiële Instellingen T- +31

Nadere informatie

International Trade Centre

International Trade Centre Scorecard International Trade Centre Datum 23 juli 2013 SCORECARD Opgesteld door International Trade Centre Directie Duurzame Economische Ontwikkeling Permanente Vertegenwoordiging Genève Centrum tot bevordering

Nadere informatie

Scorecard Climate Investment Funds

Scorecard Climate Investment Funds Scorecard Climate Investment Funds Datum juni 2013 SCORECARD CLIMATE INVESTMENT FUNDS Opgesteld door Redacteur(en): Directie Klimaat, Energie, Milieu en Water T- +31 (0)70 348 6414 Frank van der Vleuten,

Nadere informatie

Scorecard African Development Bank

Scorecard African Development Bank Scorecard African Development Bank Datum 27 augustus 2013 SCORECARD AFRICAN DEVELOPMENT BANK Opgesteld door Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen

Nadere informatie

Office of the High Commissioner for Human Rights

Office of the High Commissioner for Human Rights Scorecard Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Datum 13 April 2013 SCORECARD Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Opgesteld door Directie Multilaterale Instellingen

Nadere informatie

Toetsingskader risicoregelingen: IMF. Inleiding

Toetsingskader risicoregelingen: IMF. Inleiding Toetsingskader risicoregelingen: IMF Inleiding Het Internationaal Monetair Fonds is, evenals de Wereldbank, opgericht tijdens een conferentie in Bretton Woods in 1944. Het functioneren van het IMF wordt

Nadere informatie

Veranderende verhoudingen binnen het imf

Veranderende verhoudingen binnen het imf Veranderende verhoudingen binnen het imf De robuuste groei en de relatieve stabiliteit van de wereldeconomie heeft de afgelopen jaren de rol van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) veranderd. Het Fonds

Nadere informatie

Scorecard UNCTAD. Datum 29 augustus 2013 SCORECARD UNCTAD

Scorecard UNCTAD. Datum 29 augustus 2013 SCORECARD UNCTAD Scorecard UNCTAD Datum 29 augustus 2013 SCORECARD UNCTAD Opgesteld door Redacteur(en): Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenInternationale Marktordening en Handelspolitiek

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE IDA-16 ONDERHANDELINGEN

VERSLAG VAN DE IDA-16 ONDERHANDELINGEN VERSLAG VAN DE IDA-16 ONDERHANDELINGEN 1. Inleiding Hieronder brengen wij u verslag uit van het verloop van de onderhandelingen die in december jl. werden afgesloten. De onderhandelingen bestonden uit

Nadere informatie

Scorecard Gavi. Datum 19 juni 2015. Global Alliance for Vaccines and Immunisation (Gavi) Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)70 348 6558

Scorecard Gavi. Datum 19 juni 2015. Global Alliance for Vaccines and Immunisation (Gavi) Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)70 348 6558 Scorecard Gavi Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Global Alliance for Vaccines and Immunisation (Gavi) Directie Sociale Ontwikkeling Afdeling Gezondheid en Aids T- +31 (0)70 348 6558 Pagina 1

Nadere informatie

Inter-American Development Bank (IDB)

Inter-American Development Bank (IDB) Scorecard IDB Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Inter-American Development Bank (IDB) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Internationale Financiële Instellingen T- +31

Nadere informatie

Scorecard Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)

Scorecard Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Scorecard Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Datum juli 2013 SCORECARD Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Opgesteld door Directie Sociale Ontwikkeling

Nadere informatie

32 049 (R 1891) Wijzigingen van de Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds; Washington, 28 april 2008 en 5 mei 2008

32 049 (R 1891) Wijzigingen van de Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds; Washington, 28 april 2008 en 5 mei 2008 Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 A 32 049 (R 1891) Wijzigingen van de Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds; Washington, 28 april 2008 en 5 mei 2008 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Control binnen het IMF: INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS STAAT VOOR NIEUWE UITDAGING

Control binnen het IMF: INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS STAAT VOOR NIEUWE UITDAGING Control binnen het IMF: INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS STAAT VOOR NIEUWE UITDAGING 8 MCA: april 2008, nummer 2 Perov Stanislav: beeld Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) staat op een cruciaal punt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 26 234 Vergaderingen Interim Committee en Development Committee Nr. 115 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Scorecard ITC. Datum 19 juni 2015. International Trade Centre (ITC) T- +41 227 481 807. Pagina 1 van 12

Scorecard ITC. Datum 19 juni 2015. International Trade Centre (ITC) T- +41 227 481 807. Pagina 1 van 12 Scorecard ITC Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door International Trade Centre (ITC) PV Genève T- +41 227 481 807 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding... 3 2 Algemene achtergrond...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 444 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jaarvergadering IMF Wanneer de realiteit zich ontvouwt

Jaarvergadering IMF Wanneer de realiteit zich ontvouwt Datum: 10 oktober 2013 Auteur: Rodria Laline Jaarvergadering IMF Wanneer de realiteit zich ontvouwt IMF onderschatte de mate van herstel in 2010, en overschatte de groei in de jaren er na. Zorgen over

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

SCORECARD Food and Agriculture Organisation

SCORECARD Food and Agriculture Organisation Scorecard FAO Datum 24 mei 2013 SCORECARD Food and Agriculture Organisation Opgesteld door Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële InstellingenMultilaterale Instellingen en Mensenrechten/

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van maatregelen om geleidelijk een gezamenlijke vertegenwoordiging van

Nadere informatie

Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO)

Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) Scorecard UNIDO Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale

Nadere informatie

Clingendael Policy Brief

Clingendael Policy Brief No. 15 - november 2012 Instituut Clingendael Veranderingen in het multilaterale bestel voor internationaal economisch en financieel beleid Conferentie Conclusies Jan Rood Louise van Schaik Peter van Ham

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Veranderingen doorgevoerd, verwachtingen waargemaakt

Veranderingen doorgevoerd, verwachtingen waargemaakt Veranderingen doorgevoerd, verwachtingen waargemaakt evaluatieonderzoek naar de werkwijze en de resultaten van de acquisitie door het WFIA 8 mei 2008 Onno Ponfoort Luddo Oh Martin Schulz Klaas de Gier

Nadere informatie

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone Eurogroep 1. Economische situatie in de eurozone Toelichting: De Eurogroep zal van gedachten wisselen over de economische situatie in de eurozone. De groei van de economie lijkt verder aan te trekken terwijl

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Scorecard UNAIDS. Datum 19 juni 2015

Scorecard UNAIDS. Datum 19 juni 2015 Scorecard UNAIDS Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door UNAIDS Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN-Zaken T- +31 (0)70 348 5907 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 juni 2000 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 99/0213 (CNS) 9028/00 LIMITE ECOFIN 137 NIS 66 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ALGEMENE BEGROTING 2009 AFDELING III COMMISSIE TITELS 01, 21 BRUSSEL, 16/10/2009 KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN EUR VAN HOOFDSTUK

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2013

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk

Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk De vorderingen van Nederlandse banken op het buitenland zijn onder invloed van de financiële crisis en de splitsing van ABN AMRO in 2007 en 2008

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 271 Beleidsdoorlichting Buitenlandse Zaken Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Een herbezinning op de koers van het imf

Een herbezinning op de koers van het imf Een herbezinning op de koers van het imf Hoofdstuktitel Ontwikkelingen in het internationale monetaire en financiële stelsel hebben het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in het verleden herhaaldelijk

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Uitvoering Plan van aanpak cultuurverandering toezicht DNB

Uitvoering Plan van aanpak cultuurverandering toezicht DNB VAN ANALYSE NAAR ACTIE Uitvoering Plan van aanpak cultuurverandering toezicht DNB 1 Inleiding Dit document geeft de stand van zaken weer met betrekking tot de uitvoering van het in augustus 2010 gepubliceerde

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 234 Vergaderingen Interim Committee en Development Committee Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.11.2006 COM(2006) 661 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

W erkboek PREVIEW. Op weg naar een. nieuw bestuursmodel. P e r s o o n l i j k. en interactief

W erkboek PREVIEW. Op weg naar een. nieuw bestuursmodel. P e r s o o n l i j k. en interactief Op weg naar een nieuw bestuursmodel W erkboek Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming middels reflecties, vragen en afwegingen Governance werkboek P e r s o o n l i j k en interactief Op weg

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

Naar een nieuwe financiële architectuur?

Naar een nieuwe financiële architectuur? ARTIKEL Naar een nieuwe financiële architectuur? In het belang van de arm(st)e landen Kees van Paridon Dat de westerse, rijkere landen hard geraakt zijn door de financieel-economische crisis is algemeen

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2014-2050

Nadere informatie

Financieren van grote windprojecten Juni 2013. Vertrouwelijk NWEA Winddag

Financieren van grote windprojecten Juni 2013. Vertrouwelijk NWEA Winddag Financieren van grote windprojecten Juni 2013 Green Giraffe Energy Bankers gespecialiseerd in duurzame energie financieringen Focus op de duurzame energie: Green Giraffe Energy Bankers is opgericht door

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking I Inleiding Het LOGO SOUTH programma is beëindigd en geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie is het aan de Raad om op grond van haar kaderstellende bevoegdheid een keuze te maken over

Nadere informatie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Systematische vergelijking van de interne organisatie en prestaties van corporaties toont aan dat kleine corporaties met veel ervaring als maatschappelijke

Nadere informatie

Beloningsbeleid 4 januari 2012

Beloningsbeleid 4 januari 2012 Beloningsbeleid 4 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel beloningsbeleid 4 Uitgangspunten beloningsbeleid 4 Inschaling en beschrijving beloning 4 Beloningsmodel onderneming 5 Risicobeheersing 5 Beoordeling

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van Pension Fund Governance

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 16 711 Overeenkomst tot oprichting van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, gewijzigd op 17 mei 1979, met Resoluties betreffende de toelating van niet-regionale

Nadere informatie

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081 Aa n De minister van Financien van Curac;ao o en Sint Maarten Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad, C ura ~ ao Tel efoon ( + 5999 ) 461908 1 Telefa x (+5999) 46 19088 Adres kantoor Sint Ma

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Cardano Development

Beleidsplan Stichting Cardano Development Beleidsplan Stichting Cardano Development Versie december 2013 Status: Voorgelegd aan bestuur Inleiding Dit document is het beleidsplan van Stichting Cardano Development. Een van de doelstellingen van

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

subsidy house Villapark 7/8 3051 BP Rotterdam +31-(0)10-2189743

subsidy house Villapark 7/8 3051 BP Rotterdam +31-(0)10-2189743 Om als bedrijf concurrerend te blijven is het van belang voortdurend te ontwikkelen. Hierbij is het betreden van nieuwe markten, samenwerken met andere bedrijven en investeren vaak noodzakelijk. Dergelijke

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co Variabel beloningsbeleid Identified Staff u 2014 heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2013 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Scorecard WHO. Datum 19 juni 2015. World Health Organization (WHO)

Scorecard WHO. Datum 19 juni 2015. World Health Organization (WHO) Scorecard WHO Datum 19 juni 2015 SCORECARD Opgesteld door World Health Organization (WHO) Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten Afdeling Sociale en Economische VN Zaken T- +31 (0)70 348

Nadere informatie

Visie op belonen. Rabobank Groep

Visie op belonen. Rabobank Groep Visie op belonen Rabobank Groep 2014 1 Contactgegevens: Human Resources Rabobank Humanresourcesrabobank@rn.rabobank.nl 2 Visie op belonen Intentieverklaring De Rabobank Groep hanteert een zorgvuldig, beheerst

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie