Stichting PCOU. Schoolconcept. Structuur PCOU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting PCOU. Schoolconcept. Structuur PCOU"

Transcriptie

1 STICHTING PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS TE UTRECHT Jaarverslag 2004

2 Stichting PCOU De Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU) wil de toonaangevende organisatie zijn voor het verzorgen van primair onderwijs (basisscholen) en onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (scholen voor speciaal onderwijs) in de stad en regio Utrecht. Dit doet zij midden in de samenleving staand en handelend vanuit een christelijke inspiratie. Daarbij staan de leerlingen en het onderwijs centraal en zijn identiteit, kwaliteit, continuïteit en betrokkenheid altijd terugkerende kernbegrippen. De kernactiviteit van PCOU is het verzorgen van (speciaal) basis en speciaal onderwijs door christelijk geïnspireerde mensen voor alle leerlingen in de regio Utrecht. Schoolconcept PCOU ziet elke school op zich en PCOU in haar geheel als een lerende organisatie, gericht op de ontwikkeling van haar leerlingen én haar medewerkers. Om haar doelstellingen te verwezenlijken, hanteert ze de volgende uitgangspunten voor haar scholen: het hart voor onze onderwijsvisie is: het leren van elke leerling; het gaat om zijn of haar ontwikkeling; die ontwikkeling is ondenkbaar zonder een vergelijkbare ontwikkeling van de medewerkers: geen lerende leerling zonder lerende docent; zo n proces vergt een (mede door ICT) uitdagende leeromgeving, met open vensters naar de maatschappij; voorwaarde daarbij is een duidelijk gestructureerde schoolorganisatie waar elke persoon gekend, herkend en erkend wordt en zich veilig voelt; dat wordt bevorderd door positieve verwachtingen ten aanzien van elkaar te hebben; de school zorgt voor een duidelijke verantwoording aan en communicatie met de ouders. Ook de ontwikkeling van haar medewerkers is een belangrijk aandachtspunt voor PCOU: docenten en ondersteunende medewerkers zijn de belangrijkste uitvoerders van de onderwijsvisie; investeren in werkomgeving en persoonlijke ontwikkeling is voorwaarde voor de ontwikkeling van leerlingen; investeren in inspiratie tot ontplooiing en verantwoordelijkheid; geïnspireerde leerlingen kunnen alleen groeien door geïnspireerde leerkrachten. Dit alles wordt ondersteund door een systeem van kwaliteitszorg: een voortdurend verbeterproces dat helder en inzichtelijk is voor medewerkers, ouders en leerlingen. Structuur PCOU PCOU en PCOU Leidsche Rijn (PCOU-LR) vormen twee rechtspersonen die gezamenlijk als een eenheid opereren. PCOU had in het verslagjaar in de regio Utrecht 29 scholen voor basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs onder haar hoede. De 910 medewerkers van de Stichting zorgen ervoor dat 6191 kinderen onderwijs krijgen binnen de PCOU-scholen (cijfers per ). PCOU heeft een College van Bestuur dat bestaat uit twee personen. Dit vormt het bevoegd gezag van de scholen (als ook van de scholen van CVO). De Stichting CVO is per 1 januari 2005 met de Stichting STIVKO gefuseerd tot de Willibrord Stichting. Daardoor is het College van Bestuur uitgebreid naar 2

3 Raad van Toezicht 7 leden College van Bestuur 2 leden bureau school 1 tot en met school 29 Situatie in 2004 drie personen. Het toezicht op het College van Bestuur wordt gehouden door een Raad van Toezicht. PCOU wordt ondersteund door het Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU). BCOU functioneert als een full service bestuursbureau; ze ondersteunt op het gebied van administratieve processen (zoals personele, financiële en huisvestingszaken) en zorgt voor beleidsondersteuning en advies ten behoeve van het College van Bestuur. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) In het verslagjaar heeft de GMR onder meer gereageerd op het beleid van het College van Bestuur inzake het tegenhouden van de bezuinigingen op de GOA-middelen; acties om meer geld te krijgen van de Gemeente Utrecht voor de huisvesting van zowel primair als voortgezet onderwijs; de wijze waarop het College van Bestuur is omgegaan met ontslag en herplaatsing van de OALTleerkrachten en ID-medewerkers (zie pagina 5); het rapport van de onderwijsinspectie over alle PCOU-scholen gezamenlijk (zie pagina 7); het convenant met de Marnix Academie (zie pagina 11). Tevens heeft de GMR ingestemd met het zorgplan 2004/2005 van het samenwerkingsverband W.S.N.S; de inzet van middelen ten behoeve van outplacement of juist integratie van OALT-leerkrachten; de regeling vacatiegelden voor de leden van het ouderdeel van de GMR; de notitie verzuimbeleid. Daar waar ouders in eerste instantie geïnteresseerd zijn in het wel en wee op de school van hun kinderen blijft het moeilijk om de oudergeleding van de GMR op sterkte te houden. 3

4 Oordeel Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur. Bovendien let de Raad op de maatschappelijke betekenis van PCOU. De Raad heeft in het najaar van 2004 positief geoordeeld over de wijze waarop het College van Bestuur sturing geeft. Verder deed de Raad van Toezicht onder meer de volgende uitspraken: Hij gaf goedkeuring aan de taakstelling van het College van Bestuur voor 2004/2005. Hij nam met instemming kennis van de resultaten van de politieke beïnvloeding op landelijk en lokaal niveau. Hij zou graag meer aandacht voor innovatie in het kwaliteitszorgsysteem zien. Hij zou graag zien dat er meer aandacht wordt geschonken aan de rol van de leerlingen bij de beleidsvoornemens integratie. Hij gaf toestemming voor het plan van het College van Bestuur om de Jan Willem Gunningschool over te dragen aan de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) onder gelijktijdige samenvoeging van deze school met de Catharinaschool van KSU. 4

5 Belangenbehartiging Onderwijsplatform G4 In 2003 heeft PCOU samen met Stichting CVO het initiatief genomen tot de oprichting van het Onderwijsplatform G4 (de vier grote steden). G4 heeft de handen ineen geslagen om de aparte situatie in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam beter onder de aandacht van de politiek te krijgen en om gezamenlijk de politiek beter te kunnen beïnvloeden. Het Onderwijsplatform heeft in het verslagjaar veel gesprekken gevoerd met onder meer de wethouders van de vier grote steden, vaste kamercommissie, individuele kamerleden (D66, CDA, VVD, Groen Links en PvdA), ambtenaren directie voortgezet onderwijs en primair onderwijs, onderwijsinspectie en directeuren van stedelijke onderwijsdiensten van de G4. Activiteiten in verband met voorgenomen bezuinigingen op onderwijsachterstandenbeleid: Gesprekken met de minister, de CDA kamerfractie, individuele kamerleden. Opstellen pamflet Onderwijsplatform G4 + publicatie in De Volkskrant. Kaartenactie Stuur een kaart naar de minister en/of vaste kamercommissie. Acties op een aantal scholen waarbij zichtbaar wordt gemaakt wat gevolgen op schoolniveau zijn van de huidige en voorgenomen bezuinigingen. Brief aan fractievoorzitters Tweede Kamer. Bijeenkomst Onderwijsplatform G4 op 25 oktober 2004 (onderwerpen: onderwijsachterstandenbeleid, met name de verschuiving in de besteding van de middelen en de voorgenomen herziening van de gewichtenregeling). Gesprek met de directie po/vo van het Ministerie van OC&W en deelname aan de werkgroep van het Ministerie van OC&W met betrekking tot herijking gewichtenregeling. Brieven betreffende onderwijsachterstandenbeleid/herijking gewichtenregeling verstuurd aan onder andere Minister van der Hoeven (3 februari 2004) en aan de Tweede Kamer en de vaste kamercommissie (26 oktober 2004). Activiteiten bezuiniging ID-banen Binnen de landelijke politiek is protest gevoerd tegen bezuinigingen op ID-medewerkers (In- en Doorstroommedewerkers). Acties om Den Haag duidelijk te maken wat er wegvalt op de scholen wanneer de ID-banen wegbezuinigd worden. Denkend bijvoorbeeld aan de conciërges die voor extra en tevens onmisbare handen zorgen en voor extra toezicht op de scholen. Met de Gemeente Utrecht, die de bezuinigingen moest doorvertalen naar de scholen, is voortdurend overleg geweest over eventuele herplaatsing van ID-medewerkers. De gemeente heeft met de hulp van Sagenn - een reïntegratiebedrijf dat alle bijbehorende diensten levert - alle ID-medewerkers laten screenen op hun afstand tot de arbeidsmarkt. In totaal zijn honderd ID-medewerkers van PCOU gescreend. Hierbij werden ze onderverdeeld in een viertal categorieën: 24 ID-medewerkers vielen binnen de categorie geschikt voor regulier werk. 46 ID-medewerkers vielen binnen de categorie opstapbaan 1 (na één jaar begeleiding uitstroom naar regulier werk mogelijk). 13 ID-medewerkers vielen binnen de categorie opstapbaan 2 (iets zwaarder begeleidingstraject dat twee jaar zou moeten duren alvorens uitstroom naar regulier werk aan de orde kan komen). 17 ID-medewerkers vielen binnen de categorie afhankelijk van gesubsidieerde arbeid. 5

6 Activiteiten bezuiniging OALT-leerkrachten OALT- (Onderwijs in Allochtone Levende Talen) leerkrachten zijn van belang op de scholen omdat ze onder andere een belangrijke schakel vormen tussen de school en de ouders van de allochtone leerlingen. Vanwege de bezuinigingen op OALT- leerkrachten heeft PCOU in het verslagjaar 25 OALTleerkrachten moeten ontslaan (per 1 augustus 2004). PCOU heeft zich met succes voor deze mensen ingezet en via eigen bekostiging veel van hen weer een plek kunnen geven als leerkracht of onderwijsassistent. OnderwijsPlatform Utrecht (OPU) PCOU was in 2004 niet alleen landelijk betrokken bij politieke acties. Ook op gemeentelijk niveau heeft de Stichting zich ingezet. Op 14 oktober 2004 hebben de bestuurders van scholen in de Gemeente Utrecht - gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs aan leerlingen van vier tot achttien jaar in de stad Utrecht - protest gevoerd tegen het huisvestingsprogramma voor het onderwijs van de Gemeente Utrecht. De bestuurders constateerden grote financiële tekorten en deden een beroep op de gemeenteraad om alsnog de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen. Ter ondersteuning van deze noodkreet werd een paginagroot pamflet in het Utrechts Nieuwsblad geplaatst met de titel Laat scholen niet het kind van de rekening worden!. Mede het College van Bestuur van PCOU heeft dit pamflet ondertekend. Deze gezamenlijke actie is aanleiding geweest tot oprichting van het OnderwijsPlatform Utrecht (OPU) in Het OPU telt vertegenwoordigers van alle schoolbesturen in de Gemeente Utrecht en is naar haar aard een vrijwillig samenwerkingsverband zonder formeel lidmaatschap. Doel van het OPU is de maatschappelijke en politieke omgeving van de Utrechtse schoolbesturen duidelijk maken wat de waarde is van het onderwijs: werken aan de toekomst van jongeren. Het eerste speerpunt waar OPU zich op richt is huisvesting. 6

7 Kwaliteit PCOU streeft naar hoge kwaliteit binnen haar scholen en om dit zichtbaar te maken gebruikt ze het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit). Dit kwaliteitszorgsysteem gaat uit van een integrale benadering van het onderwijs, een systematische aanpak aan de hand van vastgestelde criteria en het cyclische karakter van kwaliteitszorg. Het onderzoeksbureau Oberon ondersteunt PCOU in het hele traject. In 2004 heeft de stuurgroep kwaliteitszorg van PCOU en KSU samen met Oberon een belangrijke keuze gemaakt. Met medeneming van het commentaar van het directieberaad zijn er per domein indicatoren vastgesteld. Daarbij gaat het om een behoorlijk aantal indicatoren die schoolleiders zelf op weg helpen bij de vraag: Is mijn school goed genoeg? Vervolgens heeft Oberon vijf instrumenten voor kwaliteitszorg nader bekeken en een analyse gemaakt van de bruikbaarheid in de PCOU/KSU-situatie. Gekozen is voor kwaliteitsmeter po (Van Beekveld en Terpstra). Deze kwaliteitsmeter is gebaseerd op de domeinen in het INK-model met meer analysemogelijkheden en toegesneden op de sector onderwijs. Voor de scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (zml) is een aanvullende versie van de kwaliteitsmeter ontworpen. Pilotproject Inspectie PCOU heeft in het verslagjaar tevens meegewerkt aan een pilot van de Inspectie: in een kort aantal weken is een bezoek afgelegd aan alle PCOU-scholen. De Inspectie was positief over de pilot en de onderzoeksresultaten en stelde het College van Bestuur voor om de voorhoedepositie die PCOU nu heeft - betreffende de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid - in overleg met de Inspectie uit te bouwen. De Inspectie stelde voor in 2005 visitatieteams in te richten die met de ogen van de Inspectie naar de eigen school en andere PCOU-scholen kijken en ook conform rapporteren. Dat zou betekenen dat binnen het Oberon-model het kerndeel via visitatie bezien wordt. De Inspectie zou dan minder vaak zelf op scholenbezoek hoeven gaan. Dit verzoek van de Inspectie past goed in het stappenplan van het kwaliteitszorgsysteem: toewerken van bovenschools naar een meer schools niveau. Oordeel Inspectie In het verslagjaar heeft de Inspectie laten weten dat: de zorg voor de kwaliteit en kwaliteitsbeleid op de PCOU-scholen in het algemeen voldoende is; het opvallend is dat PCOU en PCOU-scholen veel documenten kunnen leveren met diverse gegevens; er in een aantal scholen een goed verband is tussen de activiteitenplannen en de documenten, maar in andere gevallen er te weinig aansluiting te vinden is; PCOU vermoedelijk niet voor de opgave staat om veel meer gegevens te verzamelen en te produceren maar veel meer om diezelfde gegevens in samenhang te zien (met name ook per school); ze beseft dat stichtingsbreed beleid wat onderbelicht blijft door alleen per school te kijken. En tevens dat: de onderwijsopbrengsten van PCOU boven het landelijk gemiddelde liggen; de sfeer en onderlinge omgang binnen de PCOU-scholen boven gemiddeld is; de zorgparagraaf op de meeste scholen nog verdere aandacht behoeft; de schoolleiders op zich voldoende gegevens hebben maar dat ze nog meer in samenhang zouden kunnen interpreteren en presenteren; het goed zou zijn als het College van Bestuur aan de schoolleiders, maar ook aan de medewerkers, duidelijk zou maken hoe de managementstructuur van PCOU er op dit moment uitziet en wie wat doet; de PCOU-scholen zich in de voorhoede bevinden waar het gaat om de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid. 7

8 Financiën De financiële situatie van PCOU en PCOU-LR eind 2004 is over het geheel genomen redelijk gezond te noemen. De solvabiliteit en de liquiditeit zijn dit verslagjaar ten opzichte van 2003 afgenomen. Voor de current ratio (liquiditeit) wordt afhankelijk van de aard van de organisatie doorgaans een norm gehanteerd die tussen de 1,5 en 2 ligt. Voor de solvabiliteit (inclusief voorzieningen) ligt dat tussen de 0,5 en 1. Het beleid is erop gericht de liquiditeitspositie te verbeteren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het versneld of het vooruit betaalbaar stellen van de, door de Gemeente Utrecht in de huisvestingssfeer, toegezegde bedragen. Voor de overige debiteuren wordt eveneens een stringenter vorderingsbeleid gevoerd. Daarnaast zijn in het kader van de mutatiebegroting 2005 beleidsmaatregelen afgekondigd als ijkpunten voor het financiële beleid in Hierbij kan ondermeer worden genoemd het maximeren van de overige materiële lasten op zeven procent van de materiele vergoeding en het normeren van de personele lasten op 85 procent van de personele vergoeding. De exploitatierekening 2004 sluit met een negatief resultaat van afgerond euro. Dit saldo is deels (voor ongeveer vijftig procent) te verklaren door uitgaven die in het verslagjaar zijn gedaan met als doel de daarvoor gecreëerde bestemmingsreserves aan te wenden. In 2006 is een verdere ombuiging noodzakelijk. Daarnaast is in 2004 een beleid gevoerd gericht op het zo mogelijk behouden van werkgelegenheid voor de ID-medewerkers en OALT-leerkrachten. Ook in 2004 hadden we te maken met aanloopkosten van de nieuwe basisscholen. De Ridderhof en Zonnewereld in stadsdeel Utrecht Leidsche Rijn. Tenslotte moest in het verslagjaar een aantal posten in de huisvestingssfeer ten laste van de exploitatie worden geboekt, omdat de Gemeente Utrecht hiervoor geen aanvullende middelen beschikbaar wilde stellen. Kengetallen financiële positie Liquiditeit (current ratio) (Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden) 0,95 1,12 Solvabiliteit (excl. voorzieningen) (Eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen) 0,49 0,60 Solvabiliteit (incl. voorzieningen) Eigen vermogen + voorz. gedeeld door tot. vermogen) 0,50 0,62 Vermogensbuffer (Eigen vermogen gedeeld door totaal baten x 100%) 17 % 19% Beleidsmatige kengetallen Rentabiliteit in % (Resultaat gedeeld door totaal baten) -1% 1% Verhouding personele lasten (Personele lasten gedeeld door de totale lasten) 85 % 85% Verhouding Rijksbedragen (Rijksbedragen gedeeld door de totale baten) 86% 85% 8

9 Activa & Passiva Balanstotaal 2004: 12,5 miljoen (2003: 10,9 miljoen) Percentages kunnen afwijken i.v.m. de afronding Vorderingen 46% (43%) Materiële vaste activa 32% (33%) Kortlopendeschulden 49% (38%) Eigen vermogen 49% (60%) Financiële vaste activa 22% (24%) Voorzieningen 2% (2%) Baten & Lasten Totale baten 2004: 35,5 miljoen (2003: 34,4 miljoen) Totale lasten 2004: 36,1 miljoen (2003: 34,3 miljoen) Percentages kunnen afwijken i.v.m. de afronding Huisvestingslasten Overige overheidsbijdragen Overige baten 2% (2%) 5% (5%) 13% (13%) Afschrijvingen 2% (2%) Overige instellingeslasten 6% (8%) Rijksbijdrage OC&W 85% (84%) Personele lasten 87% (85%) Lumpsum Per 1 augustus 2006 wordt in het primair onderwijs de lumpsum financiering ingevoerd. Dit betekent enerzijds een technische wijziging in de bekostiging van scholen en anderzijds verandering in het beleid van besturen en scholen, het financieel beheer en de medezeggenschap. Ter voorbereiding is in het najaar van 2004 het project Invoering Lumpsum PCOU van start gegaan. In oktober tot en met december 2004 zijn alle PCOU-scholen twee keer bezocht door medewerkers van het bestuursbureau. Gegevens zijn besproken ter voorbereiding van de begroting 2005 en gegevens en kengetallen over hoe de school zich de komende jaren zal ontwikkelen zijn verzameld. Het vervolg van dit project is inmiddels in gang gezet. Deze tweede fase betreft onder meer de introductie van het model financieel management dat is ontwikkeld door de Besturenraad, scholing van de (G)MR en het opstellen van meerjarenbeleid. 9

10 Huisvesting Huisvestingsbeleid In het verslagjaar heeft PCOU de gemeente laten weten niet akkoord te gaan met de toewijzing van de verbouwing en nieuwbouw door de gemeente voor Geen van de Utrechtse schoolbesturen kon zich vinden in de door de Gemeente Utrecht gepresenteerde plannen. Hoewel nieuwbouw en groot onderhoud voor een aantal scholen zeer noodzakelijk is, zei de gemeente een aantal keren nee op financiële gronden. Tevens zou het onmogelijk zijn om het Masterplan en het Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs te bekostigen uit de middelen die nu bij Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) horen. Alleen wanneer de gemeente meer financiële middelen ter beschikking stelt, zal het structurele tekort kunnen worden weggewerkt. Op 14 oktober 2004 hebben PCOU en bestuurders van scholen in de Gemeente Utrecht hun ongenoegen laten blijken over het huisvestingsbeleid en betreffende financiële tekorten van de gemeente. Dit door een paginagroot pamflet te plaatsen in het Utrechts Nieuwsblad onder de titel Laat scholen niet het kind van de rekening worden!. Een andere actie op het gebied van huisvestingsbeleid was een brief aan alle gemeenteraadsleden van Utrecht en een brief aan College van burgemeesters en Wethouders. De acties hebben een positieve uitwerking gehad: de gemeente heeft de huisvestingproblematiek weer op haar agenda gezet. Integraal huisvestingsplan po en (v)so Het College van Bestuur heeft meerdere malen gepleit voor de totstandkoming van een integraal huisvestingsplan. Deze wens is in 2004 in vervulling gegaan en een plan van aanpak is vastgesteld. Doelstellingen van dit plan zijn: Optimalisering van de huisvestingssituatie van scholen voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en optimaliseren van het gebruik van de onderwijsgebouwen en onderwijsterreinen. Komen tot een heldere beleidslijn voor de onderwijshuisvesting voor de Gemeente Utrecht waarvoor voldoende draagvlak bestaat bij zowel gemeente als de betrokken schoolbesturen. Komen tot een dynamisch integraal huisvestingsplan dat jaarlijks bijgesteld kan worden en daarvoor zonodig, naast de bestaande, extra sturingsinstrumenten ontwikkelen. Verbouwing en uitvoering Lukasschool is gesloopt en zit tijdelijk in voormalig Niels Stensen in afwachting nieuw te bouwen forumschool t Hart van Noord. Taalschool Het Mozaïek kreeg een nieuwe plek; het mooi opgeknapte oude gebouw van het School Advies Centrum (SAC) aan het Ondiep. Bij onder andere De Schakel en De Boomgaard zijn noodlokalen geplaatst. Aanbouw en renovatie van de Emmaschool. De Torenpleinschool is tijdelijk helemaal in noodlokalen geplaatst in verband met renovatie en aanzienlijke nieuwe bijbouw. Renovatie en nieuwbouw van De Regenboog, locatie Regentesselaan. Nieuwe VVE-lokalen voor Da Costabasisschool Hoograven. De Ridderhof is verhuisd naar een nieuw gebouw ( Waterwin ) in Terwijde in afwachting van haar definitieve betrekking in de wijk Het Spoor in Start van Jenaplanschool Zonnewereld. 10

11 PCOU in Ontwikkeling Partners in Onderwijs PCOU draagt samen met elf andere onderwijswerkgevers in Utrecht en omgeving - drie hbo- instellingen, één ROC en zeven organisaties voor primair onderwijs - de verantwoordelijkheid voor: de arbeidsmarkt; uitwisseling van good practice ; afstemmen van vraag en aanbod; gezamenlijk onderwijs; de ontwikkeling van opleiding en scholing; actief en slagvaardig handelen. In het verslagjaar heeft PCOU het Convenant Partners in Onderwijs getekend, een intentieverklaring betreffende de bovenstaande verantwoordelijkheden. Opleiden in School De eerste meest concrete uitwerking van Partners in Onderwijs betreft het project Opleiden in School waarbinnen het College van Bestuur samen met vijf PCOU-scholen rechtstreeks Leraren In Opleiding (lio s) en Leraren In Duaal Opleidingtraject (lido s) afneemt van de Marnix Academie. In een jaar tijd heeft PCOU samen met de Marnix Academie een geheel nieuw curriculum ontwikkeld op basis van competentiegericht opleiden. Op elke (PCOU)opleidingsschool is een coach aangesteld en zijn mentoren geschoold om competentiegericht te kunnen begeleiden. Inmiddels is het project afgelopen. Vanwege de gedachte dat deze manier van opleiden een enorme meerwaarde heeft, is op verzoek van de projectgroep besloten door te gaan maar binnen een minder zwaar traject. Een pilotgroep is gestart die (het gehele jaar) twee dagen per jaar stage 11

12 loopt op een opleidingsschool en één dag naar de Marnixacademie gaat. Deze studenten leren dus vooral op de werkplek en ook de toetsing vindt hier plaats door middel van assessment. De ervaringen van de pilotgroep worden meegenomen om te kijken of het hele onderwijs in het derde en vierde jaar van de Marnix Academie kan kantelen naar deze vorm van leren. Mochten de ervaringen positief zijn dan is het mogelijk dat dit structureel in de opleiding wordt opgenomen. Utrechts Onderwijs Offensief (UOO) Het Utrechts Onderwijs Offensief trad in 2003 naar buiten. Het is een onderneming van Utrechtse partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en gemeente die dwars door de scheidslijnen heen een impuls willen geven aan het onderwijs in Utrecht en vernieuwingen willen realiseren. Het is geen strakke organisatie maar een netwerk. Door gezamenlijke activiteiten wil het Utrechts Onderwijs Offensief bijdragen aan het onderwijs en door samenwerking problemen oplossen en grenzen doorbreken. Het actieprogramma van UOO bestaat uit de volgende speerpunten: de juiste leerling op de juiste plek; samenwerken op inhoud; betere docenten - meer docenten; onderwijs en omgeving; optimaal benutten onderwijsmiddelen. PCOU maakt ook deel uit van dit netwerk. Stageprojecten leraren basisonderwijs/voortgezet onderwijs is bijvoorbeeld een project waarin zij één van de deelnemende partners is. 12

13 Aantal leerlingen (leerlingtelling per 1 oktober) Utrecht Stad 2002 (totaal: 4548 leerlingen) 2003 (totaal: 4483 leerlingen) 2004 (totaal: 4349 leerlingen) e Marnixschool De Boemerang De Schakel Parkschool Op Dreef Van de Meeneschool De Regenboog De Piramide Asch van Wijckschool Van de Hulstschool De Brug De Fakkel J.W. Gunningschool Lucasschool inc. He... Da Costa Kanaleneiland Maliebaanschool De Baanbreker Da Costa Hoograven Het Keerpunt Aantal leerlingen (leerlingtelling per 1 oktober) 600 Utrecht Leidsche Rijn 2002 (totaal: 987 leerlingen) 2003 (totaal: 1116 leerlingen) 2004 (totaal: 1310 leerlingen) De Boomgaard De Ridderhof Zonnenwereld Torenpleinschool Kon. Beatrixschool De Krullevaar 13

14 Aantal leerlingen (leerlingtelling per 1 oktober) 200 Speciaal onderwijs zml 2002 (totaal: 331 leerlingen) 2003 (totaal: 495 leerlingen) 2004 (totaal: 532 leerlingen) Pr. Wilhelminaschool Kon. Emmaschool Rafaëlschool De Rafaëlschool en de Prinses Wilhelminaschool zullen in het eigen samenwerkingsverband (REC) naar verwachting eerder te maken krijgen met een groei van het aantal leerlingen dan met terugloop. De Koningin Emmaschool verwacht te stabiliseren rond het huidige leerlingenaantal. Aantal medewerkers naar leeftijdsgroep in percentages (PCOU-breed) Totaal cursus: 02-03: 883 medewerkers 03-04: 892 medewerkers 04-05: 896 medewerkers < 25 jaar jaar jaar jaar jaar >60 jaar 14

15 Leden Raad van Toezicht mw A.D.P. Slok-Keijzer (voorzitter) Drs C.M. Geuze (vice-voorzitter) Dr J. de Jonge Drs G.J. Kamphof J.A.J. Konings C.R. Rebel Mw Mr C.J.A. Snouckaert van Schauburg- Buchwaldt Leden College van Bestuur Drs J. Gispen (voorzitter) D.H. Israël Drs B.J.P. van de Ven Tel Website: Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht Kaap Hoorndreef 66 Postbus GK Utrecht Tel Website : Directeur: A.G.G. Zadelberg MM PCOU-SCHOLEN Prinses Wilhelminaschool Lanslaan XH Utrecht Tel Website: Directeur: J. Kant Koningin Emmaschool Heiligenbergerweg AJ Amersfoort Tel Website: Directeur: H.J.M.Kuiper Rafaëlschool Attleeplantsoen BA Utrecht Tel Website: Directeur: mw M.E.M. Middeldorp, dhr. N.M. Leemans Het Keerpunt Afrikalaan 28 postadres: Postbus GC Utrecht Tel Website: Directeur: C. Geerse J.W. van de Meeneschool Ridderlaan HT Utrecht Tel Website: Meerschools directeur: M.A.J.C. van den Oetelaar Locatieleider: R.G. van Nimwegen Da Costabasisschool Hoograven Duurstedelaan AR Utrecht Tel Meerschools directeur: M.A.J.C. van den Oetelaar Locatieleider: mw F.M. van Bruggen De Baanbreker Eifel HH Utrecht Tel Website: Meerschools directeur: M.A.J.C. van den Oetelaar Locatieleider: W.G. van Dorssen Lukasschool Amerikalaan 17 postadres: Postbus GA Utrecht Tel Website: Algemeen directeur: J.H. Blume Schoolleider: H. Boer Nevenvestiging: Da Costabasisschool Kanaleneiland Bontekoelaan RA Utrecht Tel Website: Schoolleider: mw M.N.A. Visser-Smits Nevenvestiging: Maliebaanschool Maliebaan CT Utrecht Tel Website: Schoolleider: mw J.W.E. van der Zeeuw Nevenvestiging: Taalschool Het Mozaïek Ondiep 63 Postadres: Postbus GC Utrecht Tel Website: Locatieleiding: mw C.J. Mulder-Erix, W.H. Ramaker, mw E. Reijnhoudt Parkschool Van Riebeeckstraat 40 postadres: Postbus PA Utrecht Tel Website: Meerschools directeur: F.A.H. Hagethorn Locatieleider: mw M.M. Hoeben-Reukers Jenaplanschool De Brug Laan van Nieuw Guinea JJ Utrecht Tel Website: Meerschools directeur: F.A.H. Hagethorn Locatieleider: mw M.F. Gastelaars-Jansen Koningin Beatrixschool Rosweijdelaan 1 postadres: Postbus ZG De Meern Tel Website: Meerschools directeur: E.R. de Baat Adjunct-directeur: mw S.W.J. van Olden-van den Berg 15

16 De Krullevaar Keerderberg RD De Meern Tel Website: Meerschools directeur: E.R. de Baat Adjunct directeur: mw J.W.E. de Kock- Brouwer 2e Marnixschool Dantelaan 2a 3533 VD Utrecht Tel Website: Meerschools directeur: P.C. Mast Locatieleider: mw M. Jansink Jhr Mr H.M.J. van Asch van Wijckschool Louis Couperusstraat CX Utrecht Tel Meerschools directeur: P.C. Mast Locatieleider: mw A. Veeneman De Fakkel Nolenslaan 33A 3515 VB Utrecht Tel Website: Meerschools directeur: H.B. Wijnholds De Boemerang Amandelstraat CC Utrecht Tel Meerschools directeur: H.B. Wijnholds Locatieleider: mw T.B. van Oort-Hof De Piramide C. van Maasdijkstraat 33 postadres: Postbus BA Utrecht Tel Directie: P.H. van Elsäcker, W.P. van t Zet W.G. van de Hulstschool Lingestraat 2A 3522 TM Utrecht Tel Website: Directeur: mw M. Gerrits-Oppenhuizen Torenpleinschool Schoolstraat 7 postadres: Postbus AC Vleuten Tel Website: Directeur: T. J. de Jong De Schakel Bangkokdreef SC Utrecht Tel Directeur: R. van den Berg Op Dreef Dianadreef AA Utrecht tel Directeur: A.B. de Wit De Regenboog Regentesselaan CG Utrecht Tel Website: Directeur: W. Keuning De Boomgaard Akkrumerraklaan TT Utrecht Tel Website: Directeur: W. Menke Jenaplanschool Zonnewereld Doyennéperenlaan EC Vleuten Tel Website: Directeur: mw S.M. Driessens De Ridderhof Musicallaan 102 postadres: Musicallaan BT Utrecht Tel Website: Directeur: mw G.K. van Hof-Schouwerwou Deze scholengegevens zijn per

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder Jaarverslag 2012 Stichting Lek en IJssel Voorwoord Het is een voorrecht om met enige regelmaat de scholen van Lek en IJssel te mogen bezoeken. Het bruist er van het leven. Met boeiend onderwijs willen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Inhoud. Voorwoord. Inleiding

Jaarverslag 2012. Inhoud. Voorwoord. Inleiding Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 1 Strategische doelstellingen 2 Doel 1: alle leerlingen ontwikkelen zich conform het uitstroomniveau dat op grond van hun capaciteiten en talenten mag worden verwacht 2 Doel

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

K S U 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G

K S U 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G KSU2013 J A A R V E R S L A G Colofon Het jaarverslag 2013 is een uitgave van de KSU en verschijnt in een oplage van 250 exemplaren. Tekstredactie: Foto s: Reproductie: MareCom, Jacqueline Kuijpers, Breda

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2011

BESTUURSVERSLAG 2011 Jan van Brabant postbus 150 5700 AD HELMOND tel. 0492-525246 fax 0492-546591 e-mail bestuur@janvanbrabant.nl bankrelatie: 68.65.97.273 KvK 17147263 BESTUURSVERSLAG 2011 Het bestuursverslag en de financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG GROEI IN KWALITEIT

SIKO JAARVERSLAG GROEI IN KWALITEIT SIKO JAARVERSLAG 2011 GROEI IN KWALITEIT 1 2 VOORWOORDEN Van de algemeen directeur Het jaar 2011 stond voor SIKO vooral in het teken van de teruggekeerde rust na een bewogen en onrustig 2010. Waar in 2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort jaargang 8 3 maart 2006 nr. 3 In dit nummer 1-maarttelling voor groeischolen Vóór 15 maart papieren indienen Pagina 2 Last in, first out op de schop Voortaan geldt afspiegelingsbeginsel Pagina 2 Onderwijs:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie