Stichting PCOU. Schoolconcept. Structuur PCOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting PCOU. Schoolconcept. Structuur PCOU"

Transcriptie

1 STICHTING PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS TE UTRECHT Jaarverslag 2004

2 Stichting PCOU De Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU) wil de toonaangevende organisatie zijn voor het verzorgen van primair onderwijs (basisscholen) en onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (scholen voor speciaal onderwijs) in de stad en regio Utrecht. Dit doet zij midden in de samenleving staand en handelend vanuit een christelijke inspiratie. Daarbij staan de leerlingen en het onderwijs centraal en zijn identiteit, kwaliteit, continuïteit en betrokkenheid altijd terugkerende kernbegrippen. De kernactiviteit van PCOU is het verzorgen van (speciaal) basis en speciaal onderwijs door christelijk geïnspireerde mensen voor alle leerlingen in de regio Utrecht. Schoolconcept PCOU ziet elke school op zich en PCOU in haar geheel als een lerende organisatie, gericht op de ontwikkeling van haar leerlingen én haar medewerkers. Om haar doelstellingen te verwezenlijken, hanteert ze de volgende uitgangspunten voor haar scholen: het hart voor onze onderwijsvisie is: het leren van elke leerling; het gaat om zijn of haar ontwikkeling; die ontwikkeling is ondenkbaar zonder een vergelijkbare ontwikkeling van de medewerkers: geen lerende leerling zonder lerende docent; zo n proces vergt een (mede door ICT) uitdagende leeromgeving, met open vensters naar de maatschappij; voorwaarde daarbij is een duidelijk gestructureerde schoolorganisatie waar elke persoon gekend, herkend en erkend wordt en zich veilig voelt; dat wordt bevorderd door positieve verwachtingen ten aanzien van elkaar te hebben; de school zorgt voor een duidelijke verantwoording aan en communicatie met de ouders. Ook de ontwikkeling van haar medewerkers is een belangrijk aandachtspunt voor PCOU: docenten en ondersteunende medewerkers zijn de belangrijkste uitvoerders van de onderwijsvisie; investeren in werkomgeving en persoonlijke ontwikkeling is voorwaarde voor de ontwikkeling van leerlingen; investeren in inspiratie tot ontplooiing en verantwoordelijkheid; geïnspireerde leerlingen kunnen alleen groeien door geïnspireerde leerkrachten. Dit alles wordt ondersteund door een systeem van kwaliteitszorg: een voortdurend verbeterproces dat helder en inzichtelijk is voor medewerkers, ouders en leerlingen. Structuur PCOU PCOU en PCOU Leidsche Rijn (PCOU-LR) vormen twee rechtspersonen die gezamenlijk als een eenheid opereren. PCOU had in het verslagjaar in de regio Utrecht 29 scholen voor basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs onder haar hoede. De 910 medewerkers van de Stichting zorgen ervoor dat 6191 kinderen onderwijs krijgen binnen de PCOU-scholen (cijfers per ). PCOU heeft een College van Bestuur dat bestaat uit twee personen. Dit vormt het bevoegd gezag van de scholen (als ook van de scholen van CVO). De Stichting CVO is per 1 januari 2005 met de Stichting STIVKO gefuseerd tot de Willibrord Stichting. Daardoor is het College van Bestuur uitgebreid naar 2

3 Raad van Toezicht 7 leden College van Bestuur 2 leden bureau school 1 tot en met school 29 Situatie in 2004 drie personen. Het toezicht op het College van Bestuur wordt gehouden door een Raad van Toezicht. PCOU wordt ondersteund door het Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU). BCOU functioneert als een full service bestuursbureau; ze ondersteunt op het gebied van administratieve processen (zoals personele, financiële en huisvestingszaken) en zorgt voor beleidsondersteuning en advies ten behoeve van het College van Bestuur. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) In het verslagjaar heeft de GMR onder meer gereageerd op het beleid van het College van Bestuur inzake het tegenhouden van de bezuinigingen op de GOA-middelen; acties om meer geld te krijgen van de Gemeente Utrecht voor de huisvesting van zowel primair als voortgezet onderwijs; de wijze waarop het College van Bestuur is omgegaan met ontslag en herplaatsing van de OALTleerkrachten en ID-medewerkers (zie pagina 5); het rapport van de onderwijsinspectie over alle PCOU-scholen gezamenlijk (zie pagina 7); het convenant met de Marnix Academie (zie pagina 11). Tevens heeft de GMR ingestemd met het zorgplan 2004/2005 van het samenwerkingsverband W.S.N.S; de inzet van middelen ten behoeve van outplacement of juist integratie van OALT-leerkrachten; de regeling vacatiegelden voor de leden van het ouderdeel van de GMR; de notitie verzuimbeleid. Daar waar ouders in eerste instantie geïnteresseerd zijn in het wel en wee op de school van hun kinderen blijft het moeilijk om de oudergeleding van de GMR op sterkte te houden. 3

4 Oordeel Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur. Bovendien let de Raad op de maatschappelijke betekenis van PCOU. De Raad heeft in het najaar van 2004 positief geoordeeld over de wijze waarop het College van Bestuur sturing geeft. Verder deed de Raad van Toezicht onder meer de volgende uitspraken: Hij gaf goedkeuring aan de taakstelling van het College van Bestuur voor 2004/2005. Hij nam met instemming kennis van de resultaten van de politieke beïnvloeding op landelijk en lokaal niveau. Hij zou graag meer aandacht voor innovatie in het kwaliteitszorgsysteem zien. Hij zou graag zien dat er meer aandacht wordt geschonken aan de rol van de leerlingen bij de beleidsvoornemens integratie. Hij gaf toestemming voor het plan van het College van Bestuur om de Jan Willem Gunningschool over te dragen aan de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) onder gelijktijdige samenvoeging van deze school met de Catharinaschool van KSU. 4

5 Belangenbehartiging Onderwijsplatform G4 In 2003 heeft PCOU samen met Stichting CVO het initiatief genomen tot de oprichting van het Onderwijsplatform G4 (de vier grote steden). G4 heeft de handen ineen geslagen om de aparte situatie in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam beter onder de aandacht van de politiek te krijgen en om gezamenlijk de politiek beter te kunnen beïnvloeden. Het Onderwijsplatform heeft in het verslagjaar veel gesprekken gevoerd met onder meer de wethouders van de vier grote steden, vaste kamercommissie, individuele kamerleden (D66, CDA, VVD, Groen Links en PvdA), ambtenaren directie voortgezet onderwijs en primair onderwijs, onderwijsinspectie en directeuren van stedelijke onderwijsdiensten van de G4. Activiteiten in verband met voorgenomen bezuinigingen op onderwijsachterstandenbeleid: Gesprekken met de minister, de CDA kamerfractie, individuele kamerleden. Opstellen pamflet Onderwijsplatform G4 + publicatie in De Volkskrant. Kaartenactie Stuur een kaart naar de minister en/of vaste kamercommissie. Acties op een aantal scholen waarbij zichtbaar wordt gemaakt wat gevolgen op schoolniveau zijn van de huidige en voorgenomen bezuinigingen. Brief aan fractievoorzitters Tweede Kamer. Bijeenkomst Onderwijsplatform G4 op 25 oktober 2004 (onderwerpen: onderwijsachterstandenbeleid, met name de verschuiving in de besteding van de middelen en de voorgenomen herziening van de gewichtenregeling). Gesprek met de directie po/vo van het Ministerie van OC&W en deelname aan de werkgroep van het Ministerie van OC&W met betrekking tot herijking gewichtenregeling. Brieven betreffende onderwijsachterstandenbeleid/herijking gewichtenregeling verstuurd aan onder andere Minister van der Hoeven (3 februari 2004) en aan de Tweede Kamer en de vaste kamercommissie (26 oktober 2004). Activiteiten bezuiniging ID-banen Binnen de landelijke politiek is protest gevoerd tegen bezuinigingen op ID-medewerkers (In- en Doorstroommedewerkers). Acties om Den Haag duidelijk te maken wat er wegvalt op de scholen wanneer de ID-banen wegbezuinigd worden. Denkend bijvoorbeeld aan de conciërges die voor extra en tevens onmisbare handen zorgen en voor extra toezicht op de scholen. Met de Gemeente Utrecht, die de bezuinigingen moest doorvertalen naar de scholen, is voortdurend overleg geweest over eventuele herplaatsing van ID-medewerkers. De gemeente heeft met de hulp van Sagenn - een reïntegratiebedrijf dat alle bijbehorende diensten levert - alle ID-medewerkers laten screenen op hun afstand tot de arbeidsmarkt. In totaal zijn honderd ID-medewerkers van PCOU gescreend. Hierbij werden ze onderverdeeld in een viertal categorieën: 24 ID-medewerkers vielen binnen de categorie geschikt voor regulier werk. 46 ID-medewerkers vielen binnen de categorie opstapbaan 1 (na één jaar begeleiding uitstroom naar regulier werk mogelijk). 13 ID-medewerkers vielen binnen de categorie opstapbaan 2 (iets zwaarder begeleidingstraject dat twee jaar zou moeten duren alvorens uitstroom naar regulier werk aan de orde kan komen). 17 ID-medewerkers vielen binnen de categorie afhankelijk van gesubsidieerde arbeid. 5

6 Activiteiten bezuiniging OALT-leerkrachten OALT- (Onderwijs in Allochtone Levende Talen) leerkrachten zijn van belang op de scholen omdat ze onder andere een belangrijke schakel vormen tussen de school en de ouders van de allochtone leerlingen. Vanwege de bezuinigingen op OALT- leerkrachten heeft PCOU in het verslagjaar 25 OALTleerkrachten moeten ontslaan (per 1 augustus 2004). PCOU heeft zich met succes voor deze mensen ingezet en via eigen bekostiging veel van hen weer een plek kunnen geven als leerkracht of onderwijsassistent. OnderwijsPlatform Utrecht (OPU) PCOU was in 2004 niet alleen landelijk betrokken bij politieke acties. Ook op gemeentelijk niveau heeft de Stichting zich ingezet. Op 14 oktober 2004 hebben de bestuurders van scholen in de Gemeente Utrecht - gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs aan leerlingen van vier tot achttien jaar in de stad Utrecht - protest gevoerd tegen het huisvestingsprogramma voor het onderwijs van de Gemeente Utrecht. De bestuurders constateerden grote financiële tekorten en deden een beroep op de gemeenteraad om alsnog de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen. Ter ondersteuning van deze noodkreet werd een paginagroot pamflet in het Utrechts Nieuwsblad geplaatst met de titel Laat scholen niet het kind van de rekening worden!. Mede het College van Bestuur van PCOU heeft dit pamflet ondertekend. Deze gezamenlijke actie is aanleiding geweest tot oprichting van het OnderwijsPlatform Utrecht (OPU) in Het OPU telt vertegenwoordigers van alle schoolbesturen in de Gemeente Utrecht en is naar haar aard een vrijwillig samenwerkingsverband zonder formeel lidmaatschap. Doel van het OPU is de maatschappelijke en politieke omgeving van de Utrechtse schoolbesturen duidelijk maken wat de waarde is van het onderwijs: werken aan de toekomst van jongeren. Het eerste speerpunt waar OPU zich op richt is huisvesting. 6

7 Kwaliteit PCOU streeft naar hoge kwaliteit binnen haar scholen en om dit zichtbaar te maken gebruikt ze het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit). Dit kwaliteitszorgsysteem gaat uit van een integrale benadering van het onderwijs, een systematische aanpak aan de hand van vastgestelde criteria en het cyclische karakter van kwaliteitszorg. Het onderzoeksbureau Oberon ondersteunt PCOU in het hele traject. In 2004 heeft de stuurgroep kwaliteitszorg van PCOU en KSU samen met Oberon een belangrijke keuze gemaakt. Met medeneming van het commentaar van het directieberaad zijn er per domein indicatoren vastgesteld. Daarbij gaat het om een behoorlijk aantal indicatoren die schoolleiders zelf op weg helpen bij de vraag: Is mijn school goed genoeg? Vervolgens heeft Oberon vijf instrumenten voor kwaliteitszorg nader bekeken en een analyse gemaakt van de bruikbaarheid in de PCOU/KSU-situatie. Gekozen is voor kwaliteitsmeter po (Van Beekveld en Terpstra). Deze kwaliteitsmeter is gebaseerd op de domeinen in het INK-model met meer analysemogelijkheden en toegesneden op de sector onderwijs. Voor de scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (zml) is een aanvullende versie van de kwaliteitsmeter ontworpen. Pilotproject Inspectie PCOU heeft in het verslagjaar tevens meegewerkt aan een pilot van de Inspectie: in een kort aantal weken is een bezoek afgelegd aan alle PCOU-scholen. De Inspectie was positief over de pilot en de onderzoeksresultaten en stelde het College van Bestuur voor om de voorhoedepositie die PCOU nu heeft - betreffende de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid - in overleg met de Inspectie uit te bouwen. De Inspectie stelde voor in 2005 visitatieteams in te richten die met de ogen van de Inspectie naar de eigen school en andere PCOU-scholen kijken en ook conform rapporteren. Dat zou betekenen dat binnen het Oberon-model het kerndeel via visitatie bezien wordt. De Inspectie zou dan minder vaak zelf op scholenbezoek hoeven gaan. Dit verzoek van de Inspectie past goed in het stappenplan van het kwaliteitszorgsysteem: toewerken van bovenschools naar een meer schools niveau. Oordeel Inspectie In het verslagjaar heeft de Inspectie laten weten dat: de zorg voor de kwaliteit en kwaliteitsbeleid op de PCOU-scholen in het algemeen voldoende is; het opvallend is dat PCOU en PCOU-scholen veel documenten kunnen leveren met diverse gegevens; er in een aantal scholen een goed verband is tussen de activiteitenplannen en de documenten, maar in andere gevallen er te weinig aansluiting te vinden is; PCOU vermoedelijk niet voor de opgave staat om veel meer gegevens te verzamelen en te produceren maar veel meer om diezelfde gegevens in samenhang te zien (met name ook per school); ze beseft dat stichtingsbreed beleid wat onderbelicht blijft door alleen per school te kijken. En tevens dat: de onderwijsopbrengsten van PCOU boven het landelijk gemiddelde liggen; de sfeer en onderlinge omgang binnen de PCOU-scholen boven gemiddeld is; de zorgparagraaf op de meeste scholen nog verdere aandacht behoeft; de schoolleiders op zich voldoende gegevens hebben maar dat ze nog meer in samenhang zouden kunnen interpreteren en presenteren; het goed zou zijn als het College van Bestuur aan de schoolleiders, maar ook aan de medewerkers, duidelijk zou maken hoe de managementstructuur van PCOU er op dit moment uitziet en wie wat doet; de PCOU-scholen zich in de voorhoede bevinden waar het gaat om de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid. 7

8 Financiën De financiële situatie van PCOU en PCOU-LR eind 2004 is over het geheel genomen redelijk gezond te noemen. De solvabiliteit en de liquiditeit zijn dit verslagjaar ten opzichte van 2003 afgenomen. Voor de current ratio (liquiditeit) wordt afhankelijk van de aard van de organisatie doorgaans een norm gehanteerd die tussen de 1,5 en 2 ligt. Voor de solvabiliteit (inclusief voorzieningen) ligt dat tussen de 0,5 en 1. Het beleid is erop gericht de liquiditeitspositie te verbeteren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het versneld of het vooruit betaalbaar stellen van de, door de Gemeente Utrecht in de huisvestingssfeer, toegezegde bedragen. Voor de overige debiteuren wordt eveneens een stringenter vorderingsbeleid gevoerd. Daarnaast zijn in het kader van de mutatiebegroting 2005 beleidsmaatregelen afgekondigd als ijkpunten voor het financiële beleid in Hierbij kan ondermeer worden genoemd het maximeren van de overige materiële lasten op zeven procent van de materiele vergoeding en het normeren van de personele lasten op 85 procent van de personele vergoeding. De exploitatierekening 2004 sluit met een negatief resultaat van afgerond euro. Dit saldo is deels (voor ongeveer vijftig procent) te verklaren door uitgaven die in het verslagjaar zijn gedaan met als doel de daarvoor gecreëerde bestemmingsreserves aan te wenden. In 2006 is een verdere ombuiging noodzakelijk. Daarnaast is in 2004 een beleid gevoerd gericht op het zo mogelijk behouden van werkgelegenheid voor de ID-medewerkers en OALT-leerkrachten. Ook in 2004 hadden we te maken met aanloopkosten van de nieuwe basisscholen. De Ridderhof en Zonnewereld in stadsdeel Utrecht Leidsche Rijn. Tenslotte moest in het verslagjaar een aantal posten in de huisvestingssfeer ten laste van de exploitatie worden geboekt, omdat de Gemeente Utrecht hiervoor geen aanvullende middelen beschikbaar wilde stellen. Kengetallen financiële positie Liquiditeit (current ratio) (Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden) 0,95 1,12 Solvabiliteit (excl. voorzieningen) (Eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen) 0,49 0,60 Solvabiliteit (incl. voorzieningen) Eigen vermogen + voorz. gedeeld door tot. vermogen) 0,50 0,62 Vermogensbuffer (Eigen vermogen gedeeld door totaal baten x 100%) 17 % 19% Beleidsmatige kengetallen Rentabiliteit in % (Resultaat gedeeld door totaal baten) -1% 1% Verhouding personele lasten (Personele lasten gedeeld door de totale lasten) 85 % 85% Verhouding Rijksbedragen (Rijksbedragen gedeeld door de totale baten) 86% 85% 8

9 Activa & Passiva Balanstotaal 2004: 12,5 miljoen (2003: 10,9 miljoen) Percentages kunnen afwijken i.v.m. de afronding Vorderingen 46% (43%) Materiële vaste activa 32% (33%) Kortlopendeschulden 49% (38%) Eigen vermogen 49% (60%) Financiële vaste activa 22% (24%) Voorzieningen 2% (2%) Baten & Lasten Totale baten 2004: 35,5 miljoen (2003: 34,4 miljoen) Totale lasten 2004: 36,1 miljoen (2003: 34,3 miljoen) Percentages kunnen afwijken i.v.m. de afronding Huisvestingslasten Overige overheidsbijdragen Overige baten 2% (2%) 5% (5%) 13% (13%) Afschrijvingen 2% (2%) Overige instellingeslasten 6% (8%) Rijksbijdrage OC&W 85% (84%) Personele lasten 87% (85%) Lumpsum Per 1 augustus 2006 wordt in het primair onderwijs de lumpsum financiering ingevoerd. Dit betekent enerzijds een technische wijziging in de bekostiging van scholen en anderzijds verandering in het beleid van besturen en scholen, het financieel beheer en de medezeggenschap. Ter voorbereiding is in het najaar van 2004 het project Invoering Lumpsum PCOU van start gegaan. In oktober tot en met december 2004 zijn alle PCOU-scholen twee keer bezocht door medewerkers van het bestuursbureau. Gegevens zijn besproken ter voorbereiding van de begroting 2005 en gegevens en kengetallen over hoe de school zich de komende jaren zal ontwikkelen zijn verzameld. Het vervolg van dit project is inmiddels in gang gezet. Deze tweede fase betreft onder meer de introductie van het model financieel management dat is ontwikkeld door de Besturenraad, scholing van de (G)MR en het opstellen van meerjarenbeleid. 9

10 Huisvesting Huisvestingsbeleid In het verslagjaar heeft PCOU de gemeente laten weten niet akkoord te gaan met de toewijzing van de verbouwing en nieuwbouw door de gemeente voor Geen van de Utrechtse schoolbesturen kon zich vinden in de door de Gemeente Utrecht gepresenteerde plannen. Hoewel nieuwbouw en groot onderhoud voor een aantal scholen zeer noodzakelijk is, zei de gemeente een aantal keren nee op financiële gronden. Tevens zou het onmogelijk zijn om het Masterplan en het Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs te bekostigen uit de middelen die nu bij Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) horen. Alleen wanneer de gemeente meer financiële middelen ter beschikking stelt, zal het structurele tekort kunnen worden weggewerkt. Op 14 oktober 2004 hebben PCOU en bestuurders van scholen in de Gemeente Utrecht hun ongenoegen laten blijken over het huisvestingsbeleid en betreffende financiële tekorten van de gemeente. Dit door een paginagroot pamflet te plaatsen in het Utrechts Nieuwsblad onder de titel Laat scholen niet het kind van de rekening worden!. Een andere actie op het gebied van huisvestingsbeleid was een brief aan alle gemeenteraadsleden van Utrecht en een brief aan College van burgemeesters en Wethouders. De acties hebben een positieve uitwerking gehad: de gemeente heeft de huisvestingproblematiek weer op haar agenda gezet. Integraal huisvestingsplan po en (v)so Het College van Bestuur heeft meerdere malen gepleit voor de totstandkoming van een integraal huisvestingsplan. Deze wens is in 2004 in vervulling gegaan en een plan van aanpak is vastgesteld. Doelstellingen van dit plan zijn: Optimalisering van de huisvestingssituatie van scholen voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en optimaliseren van het gebruik van de onderwijsgebouwen en onderwijsterreinen. Komen tot een heldere beleidslijn voor de onderwijshuisvesting voor de Gemeente Utrecht waarvoor voldoende draagvlak bestaat bij zowel gemeente als de betrokken schoolbesturen. Komen tot een dynamisch integraal huisvestingsplan dat jaarlijks bijgesteld kan worden en daarvoor zonodig, naast de bestaande, extra sturingsinstrumenten ontwikkelen. Verbouwing en uitvoering Lukasschool is gesloopt en zit tijdelijk in voormalig Niels Stensen in afwachting nieuw te bouwen forumschool t Hart van Noord. Taalschool Het Mozaïek kreeg een nieuwe plek; het mooi opgeknapte oude gebouw van het School Advies Centrum (SAC) aan het Ondiep. Bij onder andere De Schakel en De Boomgaard zijn noodlokalen geplaatst. Aanbouw en renovatie van de Emmaschool. De Torenpleinschool is tijdelijk helemaal in noodlokalen geplaatst in verband met renovatie en aanzienlijke nieuwe bijbouw. Renovatie en nieuwbouw van De Regenboog, locatie Regentesselaan. Nieuwe VVE-lokalen voor Da Costabasisschool Hoograven. De Ridderhof is verhuisd naar een nieuw gebouw ( Waterwin ) in Terwijde in afwachting van haar definitieve betrekking in de wijk Het Spoor in Start van Jenaplanschool Zonnewereld. 10

11 PCOU in Ontwikkeling Partners in Onderwijs PCOU draagt samen met elf andere onderwijswerkgevers in Utrecht en omgeving - drie hbo- instellingen, één ROC en zeven organisaties voor primair onderwijs - de verantwoordelijkheid voor: de arbeidsmarkt; uitwisseling van good practice ; afstemmen van vraag en aanbod; gezamenlijk onderwijs; de ontwikkeling van opleiding en scholing; actief en slagvaardig handelen. In het verslagjaar heeft PCOU het Convenant Partners in Onderwijs getekend, een intentieverklaring betreffende de bovenstaande verantwoordelijkheden. Opleiden in School De eerste meest concrete uitwerking van Partners in Onderwijs betreft het project Opleiden in School waarbinnen het College van Bestuur samen met vijf PCOU-scholen rechtstreeks Leraren In Opleiding (lio s) en Leraren In Duaal Opleidingtraject (lido s) afneemt van de Marnix Academie. In een jaar tijd heeft PCOU samen met de Marnix Academie een geheel nieuw curriculum ontwikkeld op basis van competentiegericht opleiden. Op elke (PCOU)opleidingsschool is een coach aangesteld en zijn mentoren geschoold om competentiegericht te kunnen begeleiden. Inmiddels is het project afgelopen. Vanwege de gedachte dat deze manier van opleiden een enorme meerwaarde heeft, is op verzoek van de projectgroep besloten door te gaan maar binnen een minder zwaar traject. Een pilotgroep is gestart die (het gehele jaar) twee dagen per jaar stage 11

12 loopt op een opleidingsschool en één dag naar de Marnixacademie gaat. Deze studenten leren dus vooral op de werkplek en ook de toetsing vindt hier plaats door middel van assessment. De ervaringen van de pilotgroep worden meegenomen om te kijken of het hele onderwijs in het derde en vierde jaar van de Marnix Academie kan kantelen naar deze vorm van leren. Mochten de ervaringen positief zijn dan is het mogelijk dat dit structureel in de opleiding wordt opgenomen. Utrechts Onderwijs Offensief (UOO) Het Utrechts Onderwijs Offensief trad in 2003 naar buiten. Het is een onderneming van Utrechtse partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en gemeente die dwars door de scheidslijnen heen een impuls willen geven aan het onderwijs in Utrecht en vernieuwingen willen realiseren. Het is geen strakke organisatie maar een netwerk. Door gezamenlijke activiteiten wil het Utrechts Onderwijs Offensief bijdragen aan het onderwijs en door samenwerking problemen oplossen en grenzen doorbreken. Het actieprogramma van UOO bestaat uit de volgende speerpunten: de juiste leerling op de juiste plek; samenwerken op inhoud; betere docenten - meer docenten; onderwijs en omgeving; optimaal benutten onderwijsmiddelen. PCOU maakt ook deel uit van dit netwerk. Stageprojecten leraren basisonderwijs/voortgezet onderwijs is bijvoorbeeld een project waarin zij één van de deelnemende partners is. 12

13 Aantal leerlingen (leerlingtelling per 1 oktober) Utrecht Stad 2002 (totaal: 4548 leerlingen) 2003 (totaal: 4483 leerlingen) 2004 (totaal: 4349 leerlingen) e Marnixschool De Boemerang De Schakel Parkschool Op Dreef Van de Meeneschool De Regenboog De Piramide Asch van Wijckschool Van de Hulstschool De Brug De Fakkel J.W. Gunningschool Lucasschool inc. He... Da Costa Kanaleneiland Maliebaanschool De Baanbreker Da Costa Hoograven Het Keerpunt Aantal leerlingen (leerlingtelling per 1 oktober) 600 Utrecht Leidsche Rijn 2002 (totaal: 987 leerlingen) 2003 (totaal: 1116 leerlingen) 2004 (totaal: 1310 leerlingen) De Boomgaard De Ridderhof Zonnenwereld Torenpleinschool Kon. Beatrixschool De Krullevaar 13

14 Aantal leerlingen (leerlingtelling per 1 oktober) 200 Speciaal onderwijs zml 2002 (totaal: 331 leerlingen) 2003 (totaal: 495 leerlingen) 2004 (totaal: 532 leerlingen) Pr. Wilhelminaschool Kon. Emmaschool Rafaëlschool De Rafaëlschool en de Prinses Wilhelminaschool zullen in het eigen samenwerkingsverband (REC) naar verwachting eerder te maken krijgen met een groei van het aantal leerlingen dan met terugloop. De Koningin Emmaschool verwacht te stabiliseren rond het huidige leerlingenaantal. Aantal medewerkers naar leeftijdsgroep in percentages (PCOU-breed) Totaal cursus: 02-03: 883 medewerkers 03-04: 892 medewerkers 04-05: 896 medewerkers < 25 jaar jaar jaar jaar jaar >60 jaar 14

15 Leden Raad van Toezicht mw A.D.P. Slok-Keijzer (voorzitter) Drs C.M. Geuze (vice-voorzitter) Dr J. de Jonge Drs G.J. Kamphof J.A.J. Konings C.R. Rebel Mw Mr C.J.A. Snouckaert van Schauburg- Buchwaldt Leden College van Bestuur Drs J. Gispen (voorzitter) D.H. Israël Drs B.J.P. van de Ven Tel Website: Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht Kaap Hoorndreef 66 Postbus GK Utrecht Tel Website : Directeur: A.G.G. Zadelberg MM PCOU-SCHOLEN Prinses Wilhelminaschool Lanslaan XH Utrecht Tel Website: Directeur: J. Kant Koningin Emmaschool Heiligenbergerweg AJ Amersfoort Tel Website: Directeur: H.J.M.Kuiper Rafaëlschool Attleeplantsoen BA Utrecht Tel Website: Directeur: mw M.E.M. Middeldorp, dhr. N.M. Leemans Het Keerpunt Afrikalaan 28 postadres: Postbus GC Utrecht Tel Website: Directeur: C. Geerse J.W. van de Meeneschool Ridderlaan HT Utrecht Tel Website: Meerschools directeur: M.A.J.C. van den Oetelaar Locatieleider: R.G. van Nimwegen Da Costabasisschool Hoograven Duurstedelaan AR Utrecht Tel Meerschools directeur: M.A.J.C. van den Oetelaar Locatieleider: mw F.M. van Bruggen De Baanbreker Eifel HH Utrecht Tel Website: Meerschools directeur: M.A.J.C. van den Oetelaar Locatieleider: W.G. van Dorssen Lukasschool Amerikalaan 17 postadres: Postbus GA Utrecht Tel Website: Algemeen directeur: J.H. Blume Schoolleider: H. Boer Nevenvestiging: Da Costabasisschool Kanaleneiland Bontekoelaan RA Utrecht Tel Website: Schoolleider: mw M.N.A. Visser-Smits Nevenvestiging: Maliebaanschool Maliebaan CT Utrecht Tel Website: Schoolleider: mw J.W.E. van der Zeeuw Nevenvestiging: Taalschool Het Mozaïek Ondiep 63 Postadres: Postbus GC Utrecht Tel Website: Locatieleiding: mw C.J. Mulder-Erix, W.H. Ramaker, mw E. Reijnhoudt Parkschool Van Riebeeckstraat 40 postadres: Postbus PA Utrecht Tel Website: Meerschools directeur: F.A.H. Hagethorn Locatieleider: mw M.M. Hoeben-Reukers Jenaplanschool De Brug Laan van Nieuw Guinea JJ Utrecht Tel Website: Meerschools directeur: F.A.H. Hagethorn Locatieleider: mw M.F. Gastelaars-Jansen Koningin Beatrixschool Rosweijdelaan 1 postadres: Postbus ZG De Meern Tel Website: Meerschools directeur: E.R. de Baat Adjunct-directeur: mw S.W.J. van Olden-van den Berg 15

16 De Krullevaar Keerderberg RD De Meern Tel Website: Meerschools directeur: E.R. de Baat Adjunct directeur: mw J.W.E. de Kock- Brouwer 2e Marnixschool Dantelaan 2a 3533 VD Utrecht Tel Website: Meerschools directeur: P.C. Mast Locatieleider: mw M. Jansink Jhr Mr H.M.J. van Asch van Wijckschool Louis Couperusstraat CX Utrecht Tel Meerschools directeur: P.C. Mast Locatieleider: mw A. Veeneman De Fakkel Nolenslaan 33A 3515 VB Utrecht Tel Website: Meerschools directeur: H.B. Wijnholds De Boemerang Amandelstraat CC Utrecht Tel Meerschools directeur: H.B. Wijnholds Locatieleider: mw T.B. van Oort-Hof De Piramide C. van Maasdijkstraat 33 postadres: Postbus BA Utrecht Tel Directie: P.H. van Elsäcker, W.P. van t Zet W.G. van de Hulstschool Lingestraat 2A 3522 TM Utrecht Tel Website: Directeur: mw M. Gerrits-Oppenhuizen Torenpleinschool Schoolstraat 7 postadres: Postbus AC Vleuten Tel Website: Directeur: T. J. de Jong De Schakel Bangkokdreef SC Utrecht Tel Directeur: R. van den Berg Op Dreef Dianadreef AA Utrecht tel Directeur: A.B. de Wit De Regenboog Regentesselaan CG Utrecht Tel Website: Directeur: W. Keuning De Boomgaard Akkrumerraklaan TT Utrecht Tel Website: Directeur: W. Menke Jenaplanschool Zonnewereld Doyennéperenlaan EC Vleuten Tel Website: Directeur: mw S.M. Driessens De Ridderhof Musicallaan 102 postadres: Musicallaan BT Utrecht Tel Website: Directeur: mw G.K. van Hof-Schouwerwou Deze scholengegevens zijn per

pcou willibrord Informatie over de Flexpool

pcou willibrord Informatie over de Flexpool 25 pcou willibrord Informatie over de Flexpool 5 Wij kunnen het verschil maken voor de leerlingen. Welkom bij Stichting PCOU Voorwoord Elk kind is verschillend. Dat is de uitdaging! Je hebt als flexleerkracht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

V O O RT G EZ E T O N DE RW I J S T E UT R E C HT C HRI ST E LIJK STI CH TI N G

V O O RT G EZ E T O N DE RW I J S T E UT R E C HT C HRI ST E LIJK STI CH TI N G VO ST IC I HT NG R CH IS T IJ EL K V R OO TG N T O E EZ DE R JS WI TE R UT EC HT 4 0 0 2 g a l s r e v r a Ja Voorwoord Per 1 januari 2005 zijn de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Scholenlijst 01-06-2015 Nr. Naam Overkoepelende organisatie Onderwijssoort Straat Nr. 1 1 Auris College Utrecht Raad van Bestuur Koninklijke Auris Groep Speciaal onderwijs Boadreef 2 2 2 ISK Stichting

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Deelnemende kinderdagverblijven, peutercentra en basisscholen in Utrecht (per wijk, juli 2015) Naam Bestuur Wijk

Deelnemende kinderdagverblijven, peutercentra en basisscholen in Utrecht (per wijk, juli 2015) Naam Bestuur Wijk 1. Peutercentrum t Egeltje Spelenderwijs Binnenstad 2. KDV Het Elfenbankje Ludens Binnenstad 3. KDV Alendorpstraat 7 Partou Binnenstad 4. KDV Plompetorengracht 12 Partou Binnenstad 5. Basisschool Puntenburg

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Onderwijs Stichting College Hageveld Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78157 Onderzoeksnummer : 249329 Documentnummer : 4397189

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009146 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 17 juli 2014 Jaargang en nummer 2014 59 Overname De Pels door Stichting openbaar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE MONTESSORISCHOOL ZEIST School : Openbare Montessorischool Zeist Plaats : Zeist BRIN-nummer : 12IW Onderzoeksnummer : 92056 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE PIRAMIDE", LOC. MAASDIJKSTRAAT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE PIRAMIDE, LOC. MAASDIJKSTRAAT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE PIRAMIDE", LOC. MAASDIJKSTRAAT School : pcbs "De Piramide", loc. Maasdijkstraat Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 17XB Onderzoeksnummer : 80481 Datum schoolbezoek : 5

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 26 mei 2009 Agendanummer : 8 Opiniërende vergadering : 12 mei 2009 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 26 mei 2009 Agendanummer : 8 Opiniërende vergadering : 12 mei 2009 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 26 mei 2009 Agendanummer : 8 Opiniërende vergadering : 12 mei 2009 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Verzelfstandiging en bestuurlijke fusie openbaar onderwijs

Nadere informatie

Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is.

Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is. Informatie bulletin Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is. maart 2017 Inleiding Met de wethouder/portefeuillehouders van de betrokken gemeentes in Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster Resultaten fusieonderzoek Accretio en De Zevenster Januari, februari 2016 Paulien Huizenga 1 De start: beoogde meerwaarde fusie toetsing door fusieonderzoek De Zevenster heeft naar aanleiding van onderzoek

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen.

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Toezicht Openbaar Onderwijs in Nijmegen Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW Jaarverslag 2013 ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Westland. ISW is flink in beweging. Dat is nodig ook, want de ontwikkelingen gaan snel. Niet alleen

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN MEERDERE BRINNUMMERS OP DEZELFDE LOCATIE VAN DE DRIELUIK (01XA) EN HET BAKEN (23WK) TE AMERSFOORT Utrecht, maart 2011 Voorwoord Dit rapport bevat

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 288226 edocs nummer : 4815988 Datum

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Eindhoven School: Tarieq Ibnoe Ziyad Plaats: Eindhoven BRIN-nummer: 22NM nummer AD/RS/42744

Nadere informatie

Jaarverslag. Praktische informatie over je nieuwe school

Jaarverslag. Praktische informatie over je nieuwe school Jaarverslag 2014 Praktische informatie over je nieuwe school Voorwoord ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Enkele bijzonderheden uit 2014: Het convenant

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

5. Stichting De Korre Deestraat 3, 4458 AJ s -Heer Arendskerke Administratienr. 41312 Dit betreft het bestuur van o.a. VSO De Wingerd in Terneuzen.

5. Stichting De Korre Deestraat 3, 4458 AJ s -Heer Arendskerke Administratienr. 41312 Dit betreft het bestuur van o.a. VSO De Wingerd in Terneuzen. Organisatie van het samenwerkingsverband De Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen is opgericht op 11 oktober 2013 en heeft haar statutaire zetel in de gemeente Terneuzen.

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Vormgeving Code goed Bestuur

Vormgeving Code goed Bestuur Vormgeving Code goed Bestuur 1. Inleiding Het SWV Zuid Holland West heeft als bestuursvorm gekozen voor het one-tier model. Het is een éénlaags (monistisch) bestuursmodel, waarbij de toezichthouders onderdeel

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Maar dat is niet het enige wat de ouderraad doet. Zij bemiddelt indien nodig tussen ouders en de school en kan de medezeggenschapsraad adviseren.

Maar dat is niet het enige wat de ouderraad doet. Zij bemiddelt indien nodig tussen ouders en de school en kan de medezeggenschapsraad adviseren. In het kort De ouderraad bestaat uit een door de ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders. De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij het (mede) organiseren

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Basisschool De Sprankel

Basisschool De Sprankel Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool De Sprankel Activiteitenplan MR 2017/2018 1 / 6 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten van de MR 2. Kern issues MR 3. MR-activiteiten 4. Planning MR

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg

Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg Aan: Leden van de MR Ouderraden Vinkenbaan en PC Hooft Directie, Remko van der Heijden Medezeggenschapsraad Notulen MR-vergadering Datum: woensdag 20 september 2017 Tijd: 19.30 22.00 start met eigen vergadering

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs September 2011 Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOS te Rijssen Preambule Het Bestuur van de Stichting ROOS en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Hogeschool Utrecht Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40516 Onderzoeksnummer : 277404 Periode onderzoek : Juli 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Breda en omstreken School: Okba Ibnoe Nafi Plaats: Breda BRIN-nummer: 24RZ nummer AD/RS/42747

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

VERSLAG STICHTING DE PELS ONDERZOEK NAAR HET BESTUURLIJK HANDELEN IN HET SCHOOLJAAR 2012/2013

VERSLAG STICHTING DE PELS ONDERZOEK NAAR HET BESTUURLIJK HANDELEN IN HET SCHOOLJAAR 2012/2013 VERSLAG STICHTING DE PELS ONDERZOEK NAAR HET BESTUURLIJK HANDELEN IN HET SCHOOLJAAR 2012/2013 Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 37598 Datum gesprek : 11 juli 2013 Conceptverslag verzonden op 17 juli 2013,

Nadere informatie

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Een vermogen om lief te hebben Symposium financieel beleid primair onderwijs, 11 juni 2010 Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Henk Don Vz. Cie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen Outline

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41568 Onderzoeksnummer : 285916 Datum onderzoek :

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL School : Johan Seckelschool Plaats : Ommen BRIN-nummer : 01AK Onderzoeksnummer : 102144 Datum schoolbezoek : 11 december 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs Maart 2012 1e Op 1 augustus 2013 wordt naar verwachting het nieuwe onderwijsstelsel ingevoerd. Het wetsvoorstel is op 6 en 8 maart behandeld in de Tweede Kamer. Daarna moet het voorstel nog door de Eerste

Nadere informatie

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

VERSLAG BESTUURSGESPREK SPECIAAL ONDERWIJS. Stg. Zozijn D. de Brouwersch.

VERSLAG BESTUURSGESPREK SPECIAAL ONDERWIJS. Stg. Zozijn D. de Brouwersch. VERSLAG BESTUURSGESPREK SPECIAAL ONDERWIJS Stg. Zozijn D. de Brouwersch. Plaats : Wilp Gld Bestuursnummer : 30605 Onderzoeksnummer : 286894 Datum onderzoek : 14 december 2015 Datum vaststelling : 29 maart

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Elteren, E.M. van (Liesbeth) Kenmerk Commissie Mens en Samenleving. Vergaderdatum 22 juni 2017

Voorstel aan de raad. Elteren, E.M. van (Liesbeth) Kenmerk Commissie Mens en Samenleving. Vergaderdatum 22 juni 2017 Voorstel aan de raad Opgesteld door Utrechtse Vastgoed Organisatie Elteren, E.M. van (Liesbeth) Kenmerk 4402970 Vergadering Vergaderdatum 22 juni 2017 Geheim Portefeuille Commissie Mens en Samenleving

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT STICHTING ROOMS KATHOLIEKE SCHOLEN DIEMEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT STICHTING ROOMS KATHOLIEKE SCHOLEN DIEMEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT STICHTING ROOMS KATHOLIEKE SCHOLEN DIEMEN Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 28963 Onderzoeksnummer : 249016 Datum onderzoek : oktober 2013 januari

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Project Kweekvijver Overleg Datum Afgehandeld DOPO 17-6-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja GMR 6-9-2010 Ja BESTUUR 9-11-2010 Ja Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De Huidige

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A

J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A J A N U A R I 2 0 1 2 - D E C E M B E R 2 0 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding. 3 2. Overzicht

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL R.K. Augustinusschool Locatie Naberpad Locatie Zijderupsvlinder Johanna Naberpad 1 Zijderupsvlinderlaan 6 4105 EA Culemborg 4105 TC Culemborg

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA...4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...5

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TV Onderzoeksnummer : 118460 Datum schoolbezoek : 4 februari 2010

Nadere informatie