Supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV"

Transcriptie

1 Supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 31 mei 2013 Statutair gevestigd te Zeist TLIM

2 Introductie Dit document vormt een supplement (het Supplement ) bij het prospectus van Triodos Vastgoedfonds N.V. (het Fonds ) gedateerd 21 november 2011 (het Prospectus 2011 ) en maakt hiervan een integraal onderdeel uit. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt heeft de Beheerder vastgesteld dat de open-end structuur van het Fonds, waarbij het Fonds in beginsel bereid is op dagbasis aandelen in te kopen dan wel uit te geven, niet langer voldoet. Daarom is besloten het Fonds om te vormen naar een closed-end structuur, waarbij het Fonds in beginsel slechts in specifieke gevallen gebruik zal maken van haar bevoegdheid tot inkoop, verkoop en uitgifte van aandelen. Met deze omvorming gaat onder meer een wijziging van de plaats van handel in aandelen van het Fonds gepaard. Later dit jaar zal de Beheerder tevens een voorstel voor een statutenwijziging doen, waarmee de statuten ook meer in lijn worden gebracht met de nieuwe closed-end structuur van het Fonds. Daarnaast wordt door middel van dit Supplement de risicoparagraaf van het Prospectus 2011 aangepast. In de risicoparagraaf worden beleggers nadrukkelijk gewezen op de risico s die gepaard gaan met het beleggen in het Fonds. De aanvullingen en wijzigingen die zijn opgenomen in dit Supplement zullen per 15 juli 2013 ingaan. Triodos Investment Management B.V. Zeist, 31 mei

3 Belangrijke informatie Begrippen met een hoofdletter die in dit Supplement niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in het Prospectus 2011 wordt toegekend. Voor zover in dit Supplement wordt afgeweken van het Prospectus 2011, prevaleert dit Supplement. Dit Supplement is vastgesteld te Zeist op 31 mei 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de Beheerder. De Beheerder is uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen in dit Supplement. De in dit Supplement verstrekte informatie is, voor zover dat aan de Beheerder redelijkerwijs bekend had kunnen zijn op de datum van de vaststelling van dit Supplement, in overeenstemming met de werkelijkheid en er is geen informatie weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit Supplement zou wijzigen. Potentiële beleggers wordt geadviseerd het Prospectus 2011 inclusief de bijlagen en dit Supplement nauwkeurig te lezen en zo nodig onafhankelijk advies in te winnen bij een eigen juridische adviseur, fiscalist en/of een financiële adviseur, om een goede en gefundeerde beslissing te kunnen nemen met betrekking tot een belegging in Aandelen. De verstrekking en verspreiding van het Prospectus 2011 en dit Supplement betekenen niet dat de in het Prospectus 2011 en dit Supplement vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van vaststelling van dit Supplement nog juist is. Uitgezonderd het Fonds en de Beheerder is niemand gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in het Prospectus 2011 en/of dit Supplement zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door het Fonds of de Beheerder. Dit Supplement verschijnt uitsluitend in de Nederlandse taal. Op het Prospectus 2011, inclusief dit Supplement, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Prospectus 2011 en het Supplement tezamen zullen hierna worden aangeduid als het Prospectus. 3

4 Inhoud 1. Overzicht belangrijkste wijzigingen 5 2. Wijzigingen Prospectus Aanvullingen Prospectus Adressen 11 4

5 1. Overzicht belangrijkste wijzigingen De belangrijkste wijzigingen in verband met de omvorming van het Fonds van een open-end beleggingsinstelling naar een closed-end beleggingsinstelling en de daarmee gepaard gaande wijziging van de plaats van handel in Aandelen zijn hieronder samengevat. Deze samenvatting bevat uitdrukkelijk geen opsomming van alle wijzigingen. Voor een compleet beeld van alle wijzigingen dienen hoofdstuk 2, 3 en 4 van dit Supplement te worden gelezen. 1.1 Het Fonds zal na de omvorming naar een closed-end beleggingsinstelling niet langer Aandelen inkopen, verkopen dan wel uitgeven op verzoek van Aandeelhouders en/of beleggers. Het Fonds zal na de omvorming nog slechts in specifieke gevallen gebruik maken van haar bevoegdheid tot inkoop, verkoop en uitgifte van Aandelen (indien en voor zover dit niet in strijd is met de (statutaire) voorwaarden of wettelijke bepalingen). 1.2 Het Fonds is en blijft genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam (de Beurs ), maar zal per 15 juli 2013 uitsluitend worden verhandeld tussen beleggers onderling via het veilingsegment van de Beurs (het door de Beurs zogenoemde Proces Veilinghandel ) tegen de geldende beurskoers. Het is daarbij onzeker of er altijd voldoende vraag naar en/of aanbod van Aandelen is zodat beleggers Aandelen kunnen kopen dan wel verkopen. In paragraaf 2.7 van dit Supplement is een nieuw hoofdstuk Rechten van deelneming opgenomen, waarin onder meer de kenmerken en karakteristieken van de handel via het Proces Veilinghandel van de Beurs worden beschreven. 1.3 Na omvorming van het Fonds naar een closed-end beleggingsinstelling zal het Fonds niet langer dagelijks de transactieprijs en herrekende Intrinsieke Waarde per Aandeel bekendmaken. De Aandelen zullen worden verhandeld tegen de geldende beurskoers in plaats van tegen de herrekende Intrinsieke Waarde. Het gevolg is dat vraag en aanbod de prijs per Aandeel zal bepalen. 1.5 Als closed-end beleggingsinstelling met verhandelbare Aandelen hoeft het Fonds het Prospectus niet meer te actualiseren en zal het Fonds alleen bij een uitgifte van Aandelen een nieuw door de AFM goedgekeurd prospectus publiceren, tenzij er een uitzondering of vrijstelling van toepassing is op grond van de Wft of de Vrijstellingsregeling Wft. Daarnaast is het Fonds niet langer verplicht om essentiële beleggersinformatie (voorheen de financiële bijsluiter) met informatie over het product, de kosten en de risico s op te stellen en te publiceren. Na de omvorming van het Fonds zal deze essentiële beleggersinformatie worden verwijderd van de website van Triodos Bank en niet langer op aanvraag kosteloos worden toegezonden. 1.6 De wettelijke verplichting van artikel 3:63 Wft en artikel 109 Besluit prudentiële regels Wft, inhoudende dat de vereiste liquiditeit van een beleggingsinstelling 10% van het beheerde vermogen dient te bedragen, is niet langer op het Fonds van toepassing op het moment dat zij is omgevormd tot een closed-end beleggingsinstelling. 1.7 Op een closed-end beleggingsinstelling met een notering aan de Beurs zijn de regels van deel 5 van de Wft van toepassing, waaronder extra transparantieverplichtingen. Zo dient het Fonds naast de (half) jaarlijkse financiële verslaggeving ook tussentijdse verklaringen openbaar te maken en geldt voor een Algemene Vergadering een oproepings termijn van 42 dagen en een registratiedag van 28 dagen. Verder gelden de regels voor het melden van zeggenschap en kapitaalbelang zoals opgenomen in hoofdstuk 5.3 van de Wft. Dit betekent onder meer dat een Aandeelhouder met een belang van 3 % of meer in het Fonds dit bij de AFM zal moeten melden. 1.4 Na omvorming van het Fonds naar een closed-end beleggingsinstelling zal er geen doorlopende uitgifte van Aandelen meer plaatsvinden, zoals volgt uit paragraaf 1.1 hierboven. Indien het Fonds een uitgifte van Aandelen overweegt, kondigt zij dit aan en zal zij een door de AFM goedgekeurd prospectus publiceren, tenzij ten aanzien van deze verplichting een uitzondering of vrijstelling van toepassing is op grond van de Wft of de Vrijstellingsregeling Wft. 5

6 2. Wijzigingen Prospectus 2011 Als gevolg van de omvorming van het Fonds van een open-end beleggingsinstelling naar een closed-end beleggingsinstelling worden de volgende passages uit het Prospectus 2011 aangepast en/of, gedeeltelijk of volledig, verwijderd. De paginanummering verwijst naar de betreffende pagina van het Prospectus Achter elk paginanummer is tevens de titel van het betreffende onderdeel van het Prospectus opgenomen. 2.1 Pagina 2 (Belangrijke informatie): De verplichting tot het beschikbaar hebben van de essentiële beleggersinformatie geldt niet voor verhandelbare closed-end beleggingsinstellingen. De laatste alinea op pagina 2 komt daarmee volledig te vervallen. Deze alinea loopt van Voor dit product is ( ) t/m ( ) door de essentiële beleggersinformatie. 2.2 Pagina 4 (Definities): De definitie van Prospectus komt te luiden: Het onderhavige prospectus d.d. 21 november 2011, inclusief het Supplement 2.3 Pagina 6 en 7 (Beleggingsbeleid): (i) (ii) Aan het slot van de paragraaf Vreemd Vermogen wordt toegevoegd: Het Fonds heeft zogenaamde portefeuille financieringen afgesloten waarbij de verstrekker van het vreemde vermogen zekerheden krijgt op (een deel van) de portefeuille in plaats van op de afzonderlijke beleggingen. De in het Prospectus 2011 op pagina 7 onder het kopje Overigen opgenomen laatste zin Om tot op zekere hoogte te kunnen voldoen aan verzoeken tot terugkoop van Aandelen, zal het Fonds minimaal 10 % van zijn vermogen beleggen in rentedragende tegoeden of zorgdragen voor voldoende andere waarborgen komt volledig te vervallen. De reden hiervoor is dat de wettelijke verplichting van artikel 3:63 Wft en artikel 109 Besluit prudentiële regels Wft, inhoudende dat de vereiste liquiditeit van een beleggingsinstelling 10% van het beheerde vermogen dient te bedragen, niet van toepassing is op het Fonds op het moment dat zij is omgevormd tot een closed-end beleggingsinstelling. 2.4 Pagina 8 (Rendementsaspecten): De derde alinea onder het kopje Rendementsdoelstelling die luidt De transactieprijs van Triodos Vastgoedfonds ( ) t/m ( )verdeeld over huidige en toekomstige beleggers zal volledig worden verwijderd. De reden hiervoor is dat de transactieprijs van het Fonds niet langer iedere handelsdag bepaald wordt aan de hand van de herrekende Intrinsieke Waarde. De transactieprijs komt namelijk tot stand op basis van vraag en aanbod via het Proces Veilinghandel van de Beurs waarop de Aandelen zullen worden verhandeld (zie hieronder paragraaf 2.7 waarin de nieuwe handelswijze nader wordt omschreven). 2.5 Pagina 13 (Kosten, vergoedingen en prijsvorming): (i) Na omvorming van het Fonds in een closed-end beleggingsinstelling zal de handel in Aandelen uitsluitend op de Beurs plaatsvinden via het Proces Veilinghandel tussen beleggers onderling tegen de geldende beurskoers die wordt bepaald door vraag en aanbod. Er vindt geen handel meer plaats tegen de herrekende Intrinsieke Waarde per Aandeel. Als gevolg hiervan wordt de paragraaf met het kopje Prijsvorming volledig verwijderd en vervangen door: Prijsvorming De Aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan de Beurs (onder het Proces Veilinghandel ) waar de Aandelen worden verhandeld tegen de geldende beurskoers die wordt bepaald door vraag en aanbod. Het Fonds zal elk kwartaal de Intrinsieke Waarde op publiceren. De Intrinsieke Waarde per Aandeel wordt vastgesteld in EUR door de Intrinsieke Waarde te delen door het aantal uitstaande Aandelen. De waardering van de vermogens bestanddelen geschiedt op de wijze zoals in het hoofdstuk Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling is beschreven. In paragraaf 2.7 van dit Supplement wordt de handel via het Proces Veilinghandel nader beschreven. (ii) De paragraaf met het kopje Kosten bij inkoop en uitgifte eigen aandelen komt volledig te vervallen en wordt vervangen door de volgende paragraaf: 2.6 Pagina 14 en 15 (Risicoprofiel): (i) Een gevolg van de omvorming van het Fonds naar een closed-end beleggingsinstelling is dat het risico genoemd in de paragraaf met het kopje Risico met betrekking tot opschorting van open-end structuur volledig komt te vervallen. Die paragraaf zal in zijn geheel worden vervangen door de volgende paragraaf waarin een nieuw risico staat opgenomen dat zich voor kan doen als gevolg van de omvorming naar een closed-end beleggingsinstelling, tezamen met 6

7 de wijziging in de plaats van handel van Aandelen: Risico van beperkte liquiditeit en koersschommelingen Als closed-end beleggingsinstelling zal het Fonds niet langer op verzoek van beleggers Aandelen inkopen en verkopen. De handel zal uitsluitend op de Beurs plaatsvinden via het Proces Veilinghandel tussen beleggers onderling tegen de dan geldende beurskoers. Het is onzeker of er altijd voldoende vraag naar en/of aanbod van Aandelen is zodat beleggers Aandelen kunnen kopen dan wel verkopen. De prijs per Aandeel kan fluctueren omdat deze tot stand komt op basis van voornoemde vraag en aanbod. Ook kan de prijs per Aandeel als gevolg van vraag en aanbod afwijken van de Intrinsieke Waarde per Aandeel. In paragraaf 2.7 van dit Supplement wordt de handel via het Proces Veilinghandel nader beschreven. Die nadere uiteenzetting moet naast voornoemd Risico van beperkte liquiditeit en koersschommelingen worden bestudeerd. (ii) Aan het hoofdstuk Risicoprofiel wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd, die luidt: Risico portefeuillefinanciering De verschaffers van vreemd vermogen zijn soms uitsluitend bereid portefeuille financieringen te verstrekken. Bij portefeuille financieringen is het gebruikelijk dat de betreffende bank(en) als voorwaarde stellen dat, mocht een vastgoedobject verkocht worden, de (bijna) volledige opbrengst van de verkoop eerst ten goede komt aan de bank(en) om de portefeuillelening af te lossen. Dat betekent dat beleggers pas aan bod komen als de gehele lening is afbetaald. (iii) Aan het kopje Risico verbonden aan beleggen met geleend geld op pagina 14 wordt de volgende passage toegevoegd: Bij het beleggen met geleend geld komen waardeveranderingen van de panden volledig ten gunste of ten laste van het eigen vermogen ( leverage ). In een opgaande markt levert dat extra rendement op voor de aandeelhouders. In een neergaande markt is het effect voor de aandeelhouders negatief. (iv) De onder het kopje Liquiditeitsrisico opgenomen laatste zin Dit risico wordt beperkt door minimaal 10% van het vermogen te beleggen in direct opeisbare rentedragende tegoeden of zorg te dragen voor voldoende andere waarborgen komt volledig te vervallen. De reden voor deze wijziging is dezelfde als bij de voornoemde wijziging in paragraaf 2.3 onder (ii) van dit Supplement. Aan het kopje wordt toegevoegd: De Beheerder bewaakt dat de hoeveelheid liquiditeiten aansluit op de verplichtingen van het Fonds. 2.7 Pagina 16, 17 en 18 (Rechten van deelneming): In het hoofdstuk Rechten van deelneming wordt alleen de paragraaf met het kopje Dividend gehandhaafd en worden de paragrafen met de kopjes: (i) Kenmerken van de aandelen, (ii) Uitgifte van aandelen, (iii) Inkoop van aandelen, (iv) Twee plaatsen van handel en (v) Compensatie voor onjuiste transactieprijs, geheel geschrapt en vervangen door de volgende paragrafen: Rechten van deelneming Kenmerken van de aandelen Alle Aandelen hebben een nominale waarde van EUR 5 en luiden op naam. Voor Aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. De houders van Aandelen hebben alle rechten die de wet en de Statuten daaraan verbinden. Deze rechten betreffen met name het dividend en eventueel andere uitkeringen op de Aandelen zoals het recht op een liquidatie-uitkering, en voorts het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen en het aan de Aandelen verbonden stemrecht uit te oefenen. Elk Aandeel heeft recht op een evenredig deel in het vermogen van het Fonds voor zover dit aan de houders van Aandelen toekomt. Aan nieuw uit te geven Aandelen kunnen eerst rechten worden ontleend met ingang van de datum waarop de uitgifteprijs in het vermogen van het Fonds is gestort. De Aandelen worden verhandeld via het Proces Veilinghandel van de Beurs. Uitgifte en inkoop van aandelen Het Fonds heeft een closed-end karakter. Dat wil zeggen dat zij niet op verzoek van beleggers Aandelen uitgeeft of inkoopt. De directie van het Fonds is evenwel bevoegd op grond van artikel 5 van de Statuten tot verdere uitgifte van Aandelen. In beginsel zal de Directie slechts in specifieke gevallen gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid tot een dergelijke uitgifte, bijvoorbeeld indien het Fonds aanvullend kapitaal nodig heeft. Daarnaast is de Directie van het Fonds op grond van artikel 7 van de Statuten bevoegd tot het inkopen van Aandelen. Ook van deze discretionaire bevoegdheid zal de Directie in beginsel slechts in specifieke gevallen gebruik 7

8 maken, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld indien het Fonds een overschot aan liquide middelen heeft. Plaats van handel De Aandelen worden alleen verhandeld via het Proces Veilinghandel van de Beurs. Het Proces Veilinghandel van de Beurs is een deel van de Beurs dat is ingericht om aandelen op vastgestelde handelsmomenten per dag te verhandelen in plaats van doorlopend. Orders De Aandelen kunnen alleen worden gekocht of verkocht door tussenkomst van een bank of commissionair. Bandbreedte Ter garantie van een ordentelijke handel zonder grote koersuitslagen hanteert de Beurs een bandbreedte ( price collar ) die van dag tot dag grenzen stelt aan koersverschillen. Praktisch houdt dit in dat indien er een groot aantal verkooporders is en een kleiner aantal kooporders, de koers niet in één keer een aanzienlijke neerwaartse prijsbeweging maakt, maar dat een dergelijke neerwaartse prijsbeweging meer geleidelijk en in kleinere stappen zal plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de omgekeerde situatie waarin er een groot aantal kooporders is en een kleiner aantal verkooporders. Voorbeeld Stel de bandbreedte is 5 % en op enig moment is de laatste koers van een Aandeel EUR 4,50. Dat houdt in dat de bandbreedte waarbinnen de koers kan fluctueren de volgende is: maximaal EUR 4,73 (5% boven de laatste koers) naar minimaal EUR 4,28 (5% beneden de laatste koers). Stel dat er op de volgende handelsdag een verkooporder wordt geplaatst van Aandelen tegen een prijs van EUR 4 en dat er een kooporder wordt geplaatst voor 250 Aandelen tegen een prijs van EUR 4. In dat geval zal er geen handel mogelijk zijn, omdat beide doorgegeven prijzen van EUR 4 buiten de bandbreedte liggen (EUR 4,73 en EUR 4,28 respectievelijk). De Beurs zal vervolgens de bandbreedte voor de volgende handelsdag aanpassen door als referentiekoers de ondergrens van de vorige bandbreedte te nemen, in dit voorbeeld is dat EUR 4,28. De nieuwe maximum- en minimum koersen zijn dan EUR 4,49 (5% boven EUR 4,28) en EUR 4,06 (5% onder EUR 4,28). Dit mechanisme werkt door totdat op enig moment handel mogelijk is. Zodra handel weer mogelijk is, is de handels koers weer de nieuwe referentiekoers (in plaats van de koers die hoort bij de ondergrens van de bandbreedte). Andersom werkt dit proces precies hetzelfde, de referentie koers zal net zolang stijgen totdat er handel mogelijks is. Zodra handel mogelijk is, zal de handelskoers wederom de nieuwe referentiekoers worden. 2.8 Pagina 19: (Informatieverstrekking) (i) De paragrafen met het kopje Verslaggeving komen volledig te vervallen en worden vervangen door de volgende paragrafen: Triodos Vastgoedfonds maakt jaarlijks binnen vier maanden na het verstrijken van het boekjaar de jaarlijkse financiële verslaggeving openbaar. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarlijkse financiële verslaggeving omvat de door een accountant gecontroleerde jaarrekening, het jaarverslag en verklaringen als bedoeld in artikel 5:25c(2)(c) Wft. De jaarrekening wordt sinds 2007 opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS). Triodos Vastgoedfonds maakt jaarlijks binnen twee maanden na afloop van de eerste helft van het boekjaar de halfjaarlijkse financiële verslaggeving openbaar. De halfjaarlijkse financiële verslaggeving omvat de halfjaarrekening, het halfjaarverslag en verklaringen als bedoeld in artikel 5:25d(2)(c) Wft. De halfjaarrekening wordt sinds 2007 opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS). Als een closed-end beleggingsinstelling zal Triodos Vastgoedfonds tevens elk kwartaal een tussentijdse verklaring publiceren. Deze verklaring omvat een toelichting van belangrijke gebeurtenissen en transacties en van de gevolgen daarvan voor de financiële positie van het Fonds en een algemene beschrijving van de financiële positie en de prestaties van het Fonds. De jaarlijkse financiële verslaggeving, de halfjaarlijkse financiële verslaggeving en de tussentijdse verklaringen zullen openbaar worden gemaakt door middel van een persbericht en op de website van Triodos Bank worden gepubliceerd. (ii) In de eerste alinea van de paragraaf met het kopje Overige informatie worden de eerste twee bullet points volledig geschrapt, te weten de volgende: de transactieprijs en herrekende intrinsieke waarde per Aandeel; de financiële bijsluiter van Triodos Vastgoedfonds (per 1 juli 2012 essentiële beleggersinformatie). 8

9 Tevens wordt een nieuwe bullet point toegevoegd, die luidt: de informatie die op grond van hoofdstuk 5.1A Wft op de website moet worden bekendgemaakt. 2.9 Pagina 21 (Organisatiestructuur): De derde alinea van de paragraaf met het kopje Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt volledig geschrapt en wordt vervangen door de volgende paragraaf: De oproeping voor een Algemene Vergadering vindt ten minste 42 dagen voor de aanvang van die vergadering plaats door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging welke tot aan de Algemene Vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is. Bij de oproeping voor de Algemene Vergadering worden de Aandeelhouders onder meer in kennis gesteld van de plaats, het tijdstip en de agenda van de Algemene Vergadering alsmede het recht om de vergadering bij te wonen. Degene die op de 28e dag voor die van de vergadering zijn ingeschreven in een door de Directie aangewezen register zijn stem- en vergadergerechtigd, ongeacht of deze persoon ten tijde van de Algemene Vergadering rechthebbende op de Aandelen is. Uiterlijk op de 42e dag voor de dag van de Algemene Vergadering stelt het Fonds de Aandeelhouders via de website van Triodos Bank in kennis van de informatie als bedoeld in artikel 5:25ka Wft, waaronder, voor zover van toepassing, de aan de Algemene Vergadering voor te leggen documenten en ontwerpbesluiten. Het beheren van het aandeelhouders register Triodos Bank Asset Management Bouwfonds Property Management Bouwfonds Het uitoefenen van de functie als ENL Agent (issuing, transfer en paying agent) Kas Bank NV) (ii) De paragraaf met het kopje Fund agent wordt volledig geschrapt Pagina 28 (Assurance-rapport): Het hoofdstuk Assurance-rapport komt te vervallen. Omdat het Fonds na de omvorming tot closed-end beleggingsinstelling niet langer aan de prospectusplicht als opgenomen in artikel 4:49 Wft hoeft te voldoen, vervalt ook de verplichting opgenomen in artikel 4:49 lid 2 onder c Wft om in het prospectus een mededeling van een accountant op te nemen dat het prospectus de in de Wft voorgeschreven gegevens omvat Pagina 26 (Overige Informatie): Omdat het Fonds niet langer via Euronext Fund Services wordt verhandeld, is er geen fund agent meer nodig. Volledigheidshalve: KAS BANK NV zal wel haar functies als listing agent en hoofdbetaalkantoor blijven uitoefenen. Deze onderdelen worden daarom niet geschrapt uit het Prospectus 2011 en blijven derhalve onderdeel uitmaken van het Prospectus Wel is de terminologie van de functies veranderd en wordt derhalve aangepast. Het gevolg is dat op pagina 26 van het Prospectus 2011 de volgende twee passages zullen worden aangepast: (i) De paragraaf met het kopje Uitbesteding van werkzaamheden bevat onder meer zes bullet points. Deze zes bullet points worden vervangen door de volgende vier bullet points: 9

10 3. Aanvullingen prospectus 2011 Als gevolg van de omvorming van het Fonds van een open-end beleggingsinstelling naar een closed-end beleggingsinstelling wordt het Prospectus 2011 aangevuld met een nieuw hoofdstuk Melding zeggenschap en kapitaalbelang dat de volgende informatie bevat: Melding zeggenschap en kapitaalbelang Op een closed-end beleggingsinstelling met een notering aan de Beurs zijn de regels van deel 5 van de Wft van toepassing, waaronder de regels voor het melden van zeggenschap en kapitaalbelang zoals opgenomen in hoofdstuk 5.3 van de Wft. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste meldingsregels. Aandeelhouders wordt geadviseerd om juridisch advies in te winnen over de vraag of in een concreet geval een meldingsplicht van toepassing is. Meldingen door het Fonds Het Fonds moet een initiële melding doen bij de AFM van de noemergegevens per de datum waarop het Fonds is omgevormd in een closed-end beleggingsinstelling. De noemergegevens bestaan uit het geplaatste aandelenkapitaal en de stemmen die op de Aandelen kunnen worden uitgebracht. Daarnaast moet het Fonds elke wijziging van haar geplaatste aandelenkapitaal aan de AFM melden. Deze wijziging kan onder meer het gevolg zijn van een uitgifte of intrekking van Aandelen. Indien het aandelenkapitaal ten opzichte van de vorige melding met 1% of meer is gewijzigd, dient deze melding onverwijld te geschieden. Indien de wijzigingen gezamenlijk minder dan 1% van het aandelenkapitaal bedragen, kan worden volstaan met een periodieke totaalmelding per kalenderkwartaal. Een zelfde meldingsplicht geldt voor wijzigingen in de stemmen die zijn verbonden aan de Aandelen. Meldingen door Aandeelhouders Iedere Aandeelhouder die op het moment dat de Aandelen na omvorming in een closed-end beleggingsinstelling beschikt over een substantiële deelneming (3% of meer van de Aandelen of het kunnen uitbrengen van 3% of meer van de stemmen) in het Fonds, dient dit onverwijld aan de AFM te melden. Indien het percentage van de Aandelen of de stemmen waarover een Aandeelhouder beschikt wijzigt door een noemerwijziging van het Fonds, dan dient het passief bereiken, over- of onderschrijden van een drempel waarde ook aan de AFM te worden gemeld. Deze melding dient plaats te vinden op uiterlijk de vierde handelsdag nadat de AFM de noemerwijziging van het Fonds in het register heeft verwerkt. Indien een substantiële deelneming op 31 december om uur (CET) een afwijkende samenstelling heeft ten opzichte van de vorige melding dan moet dit binnen vier weken na dat tijdstip aan de AFM worden gemeld. Een zelfde meldingsplicht geldt indien de afwijkende samenstelling is ontstaan doordat rechten met betrekking tot verkrijging van stemmen zijn uitgeoefend. Meldingen door bestuurders en commissarissen van het Fonds Iedere bestuurder of commissaris van het Fonds die op het moment dat de Aandelen na omvorming in een closed-end beleggingsinstelling beschikt over Aandelen of stemmen in het Fonds, dient dit onverwijld aan de AFM te melden. Daarnaast dienen bestuurders en commissarissen van het Fonds elke wijziging in de Aandelen en stemmen in het Fonds waarover zij beschikken onverwijld aan de AFM te melden. Indien het Fonds een nieuwe bestuurder of commissaris benoemt, dient de betreffende bestuurder of commissaris binnen twee weken na benoeming het aantal Aandelen en stemmen in het Fonds waarover hij of zij beschikt aan de AFM te melden. Wijze van melden Meldingen kunnen elektronisch worden gedaan via internet. De AFM heeft daarvoor een extranet beschikbaar onder de naam Loket AFM (https://www.loket.afm.nl). Om op het Loket AFM in te kunnen loggen is een toegangscode nodig die kan worden opgevraagd bij de AFM. Meldingen kunnen ook in papieren vorm worden gedaan via een meldingsformulier dat op de website van de AFM (www.afm.nl) beschikbaar is. Alle meldingen worden door de AFM in een openbaar register opgenomen dat geraadpleegd kan worden via Daarnaast dient iedere Aandeelhouder die de beschikking krijgt of verliest over Aandelen waardoor, naar hij weet of behoort te weten, het percentage van de Aandelen waarover hij beschikt een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, dit onverwijld aan de AFM te melden. Een zelfde meldingsplicht geldt voor stemmen die op de Aandelen uitgebracht kunnen worden. De drempelwaarden zijn:3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%. 10

11 4. Adressen Adres Fonds Nieuweroordweg 1 Postbus 55, 3700 AB Zeist Telefoon Fax Raad van Commissarissen P. Blom C.A.J. Duijvestein B. de Graaf P.J.W.G. Kok M.M.C. Prins Investeringscommissie J.P. Mak T. Overbeeke H.C.A. de Vos tot Nederveen Cappel Op de datum van dit Supplement wordt de directie gevormd door en fungeert als Beheerder: Triodos Investment Management B.V. Directie Triodos Investment Management B.V. M.H.G.E. van Golstein Brouwers M.A.S. Jongeneel Bestuur Stichting Triodos Holding P.H. Aeby P. Blom ENL Agent (issuing, transfer en paying agent) KAS BANK N.V. Nieuwezijds Voorburgwal 225 Postbus 24001, 1000 DB, Amsterdam NYSE Euronext Amsterdam Ticker symbol: TVG ISIN NL Accountant KPMG Accountants N.V. Rijnzathe 14, 3454 PV, De Meern Postbus 43004, 3540 AA, Utrecht Advocaat en Notaris NautaDutilh N.V. Strawinskylaan 1999, 1077 XV, Amsterdam Postbus 7113, 1007 JC, Amsterdam Actuele informatie over het Fonds kunt u vinden op 11

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Dit prospectus is van toepassing met ingang van 1 mei 2015 (actualisering van het prospectus van 22 juli 2014) Zie ook de Overgangsregeling voor Participaties uitgegeven

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds Prospectus Mn Services Levensloop Fonds 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 2. Definities 8 3. Belangrijke informatie 10 4. Algemene informatie 12 4.1. Het Fonds 12 4.2. Algemene beschrijving Levensloopregeling

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Prospectus Add Value Fund N.V.

Prospectus Add Value Fund N.V. Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 22 juli 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Profiel... 5 Belangrijke informatie...

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen.

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. Prospectus SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. 1 Dit Prospectus geeft u als belegger essentiële informatie over de beleggingsfondsen die vallen onder SynVest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland.

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland. Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 30 juli 2013 Keijser Capital Asset Management BV is beheerder van Add Value

Nadere informatie

Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten

Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten JANUARI 2014 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten 1. Inleiding 2. Wet op het financieel toezicht Naast de verslaggevingsregels in Titel 9 Boek 2 BW en IFRS is er meer wet- en regelgeving in Nederland

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Prospectus

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen Prospectus d.d. 1 januari 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE Zwitserleven Beleggingsfondsen is een beleggingsfonds in de vorm van een fonds voor gemene rekening met een open-end-structuur

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Aandeelhouders

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Aandeelhouders Wet op het financieel toezicht Leidraad voor Aandeelhouders 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V. Prospectus Vastgoed Fundament Fonds N.V. Aandeel A, Aandeel B en Aandeel C 18 december 2009 Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V. In dit document wordt een

Nadere informatie