Supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV"

Transcriptie

1 Supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 31 mei 2013 Statutair gevestigd te Zeist TLIM

2 Introductie Dit document vormt een supplement (het Supplement ) bij het prospectus van Triodos Vastgoedfonds N.V. (het Fonds ) gedateerd 21 november 2011 (het Prospectus 2011 ) en maakt hiervan een integraal onderdeel uit. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt heeft de Beheerder vastgesteld dat de open-end structuur van het Fonds, waarbij het Fonds in beginsel bereid is op dagbasis aandelen in te kopen dan wel uit te geven, niet langer voldoet. Daarom is besloten het Fonds om te vormen naar een closed-end structuur, waarbij het Fonds in beginsel slechts in specifieke gevallen gebruik zal maken van haar bevoegdheid tot inkoop, verkoop en uitgifte van aandelen. Met deze omvorming gaat onder meer een wijziging van de plaats van handel in aandelen van het Fonds gepaard. Later dit jaar zal de Beheerder tevens een voorstel voor een statutenwijziging doen, waarmee de statuten ook meer in lijn worden gebracht met de nieuwe closed-end structuur van het Fonds. Daarnaast wordt door middel van dit Supplement de risicoparagraaf van het Prospectus 2011 aangepast. In de risicoparagraaf worden beleggers nadrukkelijk gewezen op de risico s die gepaard gaan met het beleggen in het Fonds. De aanvullingen en wijzigingen die zijn opgenomen in dit Supplement zullen per 15 juli 2013 ingaan. Triodos Investment Management B.V. Zeist, 31 mei

3 Belangrijke informatie Begrippen met een hoofdletter die in dit Supplement niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in het Prospectus 2011 wordt toegekend. Voor zover in dit Supplement wordt afgeweken van het Prospectus 2011, prevaleert dit Supplement. Dit Supplement is vastgesteld te Zeist op 31 mei 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de Beheerder. De Beheerder is uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen in dit Supplement. De in dit Supplement verstrekte informatie is, voor zover dat aan de Beheerder redelijkerwijs bekend had kunnen zijn op de datum van de vaststelling van dit Supplement, in overeenstemming met de werkelijkheid en er is geen informatie weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit Supplement zou wijzigen. Potentiële beleggers wordt geadviseerd het Prospectus 2011 inclusief de bijlagen en dit Supplement nauwkeurig te lezen en zo nodig onafhankelijk advies in te winnen bij een eigen juridische adviseur, fiscalist en/of een financiële adviseur, om een goede en gefundeerde beslissing te kunnen nemen met betrekking tot een belegging in Aandelen. De verstrekking en verspreiding van het Prospectus 2011 en dit Supplement betekenen niet dat de in het Prospectus 2011 en dit Supplement vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van vaststelling van dit Supplement nog juist is. Uitgezonderd het Fonds en de Beheerder is niemand gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in het Prospectus 2011 en/of dit Supplement zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door het Fonds of de Beheerder. Dit Supplement verschijnt uitsluitend in de Nederlandse taal. Op het Prospectus 2011, inclusief dit Supplement, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Prospectus 2011 en het Supplement tezamen zullen hierna worden aangeduid als het Prospectus. 3

4 Inhoud 1. Overzicht belangrijkste wijzigingen 5 2. Wijzigingen Prospectus Aanvullingen Prospectus Adressen 11 4

5 1. Overzicht belangrijkste wijzigingen De belangrijkste wijzigingen in verband met de omvorming van het Fonds van een open-end beleggingsinstelling naar een closed-end beleggingsinstelling en de daarmee gepaard gaande wijziging van de plaats van handel in Aandelen zijn hieronder samengevat. Deze samenvatting bevat uitdrukkelijk geen opsomming van alle wijzigingen. Voor een compleet beeld van alle wijzigingen dienen hoofdstuk 2, 3 en 4 van dit Supplement te worden gelezen. 1.1 Het Fonds zal na de omvorming naar een closed-end beleggingsinstelling niet langer Aandelen inkopen, verkopen dan wel uitgeven op verzoek van Aandeelhouders en/of beleggers. Het Fonds zal na de omvorming nog slechts in specifieke gevallen gebruik maken van haar bevoegdheid tot inkoop, verkoop en uitgifte van Aandelen (indien en voor zover dit niet in strijd is met de (statutaire) voorwaarden of wettelijke bepalingen). 1.2 Het Fonds is en blijft genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam (de Beurs ), maar zal per 15 juli 2013 uitsluitend worden verhandeld tussen beleggers onderling via het veilingsegment van de Beurs (het door de Beurs zogenoemde Proces Veilinghandel ) tegen de geldende beurskoers. Het is daarbij onzeker of er altijd voldoende vraag naar en/of aanbod van Aandelen is zodat beleggers Aandelen kunnen kopen dan wel verkopen. In paragraaf 2.7 van dit Supplement is een nieuw hoofdstuk Rechten van deelneming opgenomen, waarin onder meer de kenmerken en karakteristieken van de handel via het Proces Veilinghandel van de Beurs worden beschreven. 1.3 Na omvorming van het Fonds naar een closed-end beleggingsinstelling zal het Fonds niet langer dagelijks de transactieprijs en herrekende Intrinsieke Waarde per Aandeel bekendmaken. De Aandelen zullen worden verhandeld tegen de geldende beurskoers in plaats van tegen de herrekende Intrinsieke Waarde. Het gevolg is dat vraag en aanbod de prijs per Aandeel zal bepalen. 1.5 Als closed-end beleggingsinstelling met verhandelbare Aandelen hoeft het Fonds het Prospectus niet meer te actualiseren en zal het Fonds alleen bij een uitgifte van Aandelen een nieuw door de AFM goedgekeurd prospectus publiceren, tenzij er een uitzondering of vrijstelling van toepassing is op grond van de Wft of de Vrijstellingsregeling Wft. Daarnaast is het Fonds niet langer verplicht om essentiële beleggersinformatie (voorheen de financiële bijsluiter) met informatie over het product, de kosten en de risico s op te stellen en te publiceren. Na de omvorming van het Fonds zal deze essentiële beleggersinformatie worden verwijderd van de website van Triodos Bank en niet langer op aanvraag kosteloos worden toegezonden. 1.6 De wettelijke verplichting van artikel 3:63 Wft en artikel 109 Besluit prudentiële regels Wft, inhoudende dat de vereiste liquiditeit van een beleggingsinstelling 10% van het beheerde vermogen dient te bedragen, is niet langer op het Fonds van toepassing op het moment dat zij is omgevormd tot een closed-end beleggingsinstelling. 1.7 Op een closed-end beleggingsinstelling met een notering aan de Beurs zijn de regels van deel 5 van de Wft van toepassing, waaronder extra transparantieverplichtingen. Zo dient het Fonds naast de (half) jaarlijkse financiële verslaggeving ook tussentijdse verklaringen openbaar te maken en geldt voor een Algemene Vergadering een oproepings termijn van 42 dagen en een registratiedag van 28 dagen. Verder gelden de regels voor het melden van zeggenschap en kapitaalbelang zoals opgenomen in hoofdstuk 5.3 van de Wft. Dit betekent onder meer dat een Aandeelhouder met een belang van 3 % of meer in het Fonds dit bij de AFM zal moeten melden. 1.4 Na omvorming van het Fonds naar een closed-end beleggingsinstelling zal er geen doorlopende uitgifte van Aandelen meer plaatsvinden, zoals volgt uit paragraaf 1.1 hierboven. Indien het Fonds een uitgifte van Aandelen overweegt, kondigt zij dit aan en zal zij een door de AFM goedgekeurd prospectus publiceren, tenzij ten aanzien van deze verplichting een uitzondering of vrijstelling van toepassing is op grond van de Wft of de Vrijstellingsregeling Wft. 5

6 2. Wijzigingen Prospectus 2011 Als gevolg van de omvorming van het Fonds van een open-end beleggingsinstelling naar een closed-end beleggingsinstelling worden de volgende passages uit het Prospectus 2011 aangepast en/of, gedeeltelijk of volledig, verwijderd. De paginanummering verwijst naar de betreffende pagina van het Prospectus Achter elk paginanummer is tevens de titel van het betreffende onderdeel van het Prospectus opgenomen. 2.1 Pagina 2 (Belangrijke informatie): De verplichting tot het beschikbaar hebben van de essentiële beleggersinformatie geldt niet voor verhandelbare closed-end beleggingsinstellingen. De laatste alinea op pagina 2 komt daarmee volledig te vervallen. Deze alinea loopt van Voor dit product is ( ) t/m ( ) door de essentiële beleggersinformatie. 2.2 Pagina 4 (Definities): De definitie van Prospectus komt te luiden: Het onderhavige prospectus d.d. 21 november 2011, inclusief het Supplement 2.3 Pagina 6 en 7 (Beleggingsbeleid): (i) (ii) Aan het slot van de paragraaf Vreemd Vermogen wordt toegevoegd: Het Fonds heeft zogenaamde portefeuille financieringen afgesloten waarbij de verstrekker van het vreemde vermogen zekerheden krijgt op (een deel van) de portefeuille in plaats van op de afzonderlijke beleggingen. De in het Prospectus 2011 op pagina 7 onder het kopje Overigen opgenomen laatste zin Om tot op zekere hoogte te kunnen voldoen aan verzoeken tot terugkoop van Aandelen, zal het Fonds minimaal 10 % van zijn vermogen beleggen in rentedragende tegoeden of zorgdragen voor voldoende andere waarborgen komt volledig te vervallen. De reden hiervoor is dat de wettelijke verplichting van artikel 3:63 Wft en artikel 109 Besluit prudentiële regels Wft, inhoudende dat de vereiste liquiditeit van een beleggingsinstelling 10% van het beheerde vermogen dient te bedragen, niet van toepassing is op het Fonds op het moment dat zij is omgevormd tot een closed-end beleggingsinstelling. 2.4 Pagina 8 (Rendementsaspecten): De derde alinea onder het kopje Rendementsdoelstelling die luidt De transactieprijs van Triodos Vastgoedfonds ( ) t/m ( )verdeeld over huidige en toekomstige beleggers zal volledig worden verwijderd. De reden hiervoor is dat de transactieprijs van het Fonds niet langer iedere handelsdag bepaald wordt aan de hand van de herrekende Intrinsieke Waarde. De transactieprijs komt namelijk tot stand op basis van vraag en aanbod via het Proces Veilinghandel van de Beurs waarop de Aandelen zullen worden verhandeld (zie hieronder paragraaf 2.7 waarin de nieuwe handelswijze nader wordt omschreven). 2.5 Pagina 13 (Kosten, vergoedingen en prijsvorming): (i) Na omvorming van het Fonds in een closed-end beleggingsinstelling zal de handel in Aandelen uitsluitend op de Beurs plaatsvinden via het Proces Veilinghandel tussen beleggers onderling tegen de geldende beurskoers die wordt bepaald door vraag en aanbod. Er vindt geen handel meer plaats tegen de herrekende Intrinsieke Waarde per Aandeel. Als gevolg hiervan wordt de paragraaf met het kopje Prijsvorming volledig verwijderd en vervangen door: Prijsvorming De Aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan de Beurs (onder het Proces Veilinghandel ) waar de Aandelen worden verhandeld tegen de geldende beurskoers die wordt bepaald door vraag en aanbod. Het Fonds zal elk kwartaal de Intrinsieke Waarde op publiceren. De Intrinsieke Waarde per Aandeel wordt vastgesteld in EUR door de Intrinsieke Waarde te delen door het aantal uitstaande Aandelen. De waardering van de vermogens bestanddelen geschiedt op de wijze zoals in het hoofdstuk Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling is beschreven. In paragraaf 2.7 van dit Supplement wordt de handel via het Proces Veilinghandel nader beschreven. (ii) De paragraaf met het kopje Kosten bij inkoop en uitgifte eigen aandelen komt volledig te vervallen en wordt vervangen door de volgende paragraaf: 2.6 Pagina 14 en 15 (Risicoprofiel): (i) Een gevolg van de omvorming van het Fonds naar een closed-end beleggingsinstelling is dat het risico genoemd in de paragraaf met het kopje Risico met betrekking tot opschorting van open-end structuur volledig komt te vervallen. Die paragraaf zal in zijn geheel worden vervangen door de volgende paragraaf waarin een nieuw risico staat opgenomen dat zich voor kan doen als gevolg van de omvorming naar een closed-end beleggingsinstelling, tezamen met 6

7 de wijziging in de plaats van handel van Aandelen: Risico van beperkte liquiditeit en koersschommelingen Als closed-end beleggingsinstelling zal het Fonds niet langer op verzoek van beleggers Aandelen inkopen en verkopen. De handel zal uitsluitend op de Beurs plaatsvinden via het Proces Veilinghandel tussen beleggers onderling tegen de dan geldende beurskoers. Het is onzeker of er altijd voldoende vraag naar en/of aanbod van Aandelen is zodat beleggers Aandelen kunnen kopen dan wel verkopen. De prijs per Aandeel kan fluctueren omdat deze tot stand komt op basis van voornoemde vraag en aanbod. Ook kan de prijs per Aandeel als gevolg van vraag en aanbod afwijken van de Intrinsieke Waarde per Aandeel. In paragraaf 2.7 van dit Supplement wordt de handel via het Proces Veilinghandel nader beschreven. Die nadere uiteenzetting moet naast voornoemd Risico van beperkte liquiditeit en koersschommelingen worden bestudeerd. (ii) Aan het hoofdstuk Risicoprofiel wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd, die luidt: Risico portefeuillefinanciering De verschaffers van vreemd vermogen zijn soms uitsluitend bereid portefeuille financieringen te verstrekken. Bij portefeuille financieringen is het gebruikelijk dat de betreffende bank(en) als voorwaarde stellen dat, mocht een vastgoedobject verkocht worden, de (bijna) volledige opbrengst van de verkoop eerst ten goede komt aan de bank(en) om de portefeuillelening af te lossen. Dat betekent dat beleggers pas aan bod komen als de gehele lening is afbetaald. (iii) Aan het kopje Risico verbonden aan beleggen met geleend geld op pagina 14 wordt de volgende passage toegevoegd: Bij het beleggen met geleend geld komen waardeveranderingen van de panden volledig ten gunste of ten laste van het eigen vermogen ( leverage ). In een opgaande markt levert dat extra rendement op voor de aandeelhouders. In een neergaande markt is het effect voor de aandeelhouders negatief. (iv) De onder het kopje Liquiditeitsrisico opgenomen laatste zin Dit risico wordt beperkt door minimaal 10% van het vermogen te beleggen in direct opeisbare rentedragende tegoeden of zorg te dragen voor voldoende andere waarborgen komt volledig te vervallen. De reden voor deze wijziging is dezelfde als bij de voornoemde wijziging in paragraaf 2.3 onder (ii) van dit Supplement. Aan het kopje wordt toegevoegd: De Beheerder bewaakt dat de hoeveelheid liquiditeiten aansluit op de verplichtingen van het Fonds. 2.7 Pagina 16, 17 en 18 (Rechten van deelneming): In het hoofdstuk Rechten van deelneming wordt alleen de paragraaf met het kopje Dividend gehandhaafd en worden de paragrafen met de kopjes: (i) Kenmerken van de aandelen, (ii) Uitgifte van aandelen, (iii) Inkoop van aandelen, (iv) Twee plaatsen van handel en (v) Compensatie voor onjuiste transactieprijs, geheel geschrapt en vervangen door de volgende paragrafen: Rechten van deelneming Kenmerken van de aandelen Alle Aandelen hebben een nominale waarde van EUR 5 en luiden op naam. Voor Aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. De houders van Aandelen hebben alle rechten die de wet en de Statuten daaraan verbinden. Deze rechten betreffen met name het dividend en eventueel andere uitkeringen op de Aandelen zoals het recht op een liquidatie-uitkering, en voorts het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen en het aan de Aandelen verbonden stemrecht uit te oefenen. Elk Aandeel heeft recht op een evenredig deel in het vermogen van het Fonds voor zover dit aan de houders van Aandelen toekomt. Aan nieuw uit te geven Aandelen kunnen eerst rechten worden ontleend met ingang van de datum waarop de uitgifteprijs in het vermogen van het Fonds is gestort. De Aandelen worden verhandeld via het Proces Veilinghandel van de Beurs. Uitgifte en inkoop van aandelen Het Fonds heeft een closed-end karakter. Dat wil zeggen dat zij niet op verzoek van beleggers Aandelen uitgeeft of inkoopt. De directie van het Fonds is evenwel bevoegd op grond van artikel 5 van de Statuten tot verdere uitgifte van Aandelen. In beginsel zal de Directie slechts in specifieke gevallen gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid tot een dergelijke uitgifte, bijvoorbeeld indien het Fonds aanvullend kapitaal nodig heeft. Daarnaast is de Directie van het Fonds op grond van artikel 7 van de Statuten bevoegd tot het inkopen van Aandelen. Ook van deze discretionaire bevoegdheid zal de Directie in beginsel slechts in specifieke gevallen gebruik 7

8 maken, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld indien het Fonds een overschot aan liquide middelen heeft. Plaats van handel De Aandelen worden alleen verhandeld via het Proces Veilinghandel van de Beurs. Het Proces Veilinghandel van de Beurs is een deel van de Beurs dat is ingericht om aandelen op vastgestelde handelsmomenten per dag te verhandelen in plaats van doorlopend. Orders De Aandelen kunnen alleen worden gekocht of verkocht door tussenkomst van een bank of commissionair. Bandbreedte Ter garantie van een ordentelijke handel zonder grote koersuitslagen hanteert de Beurs een bandbreedte ( price collar ) die van dag tot dag grenzen stelt aan koersverschillen. Praktisch houdt dit in dat indien er een groot aantal verkooporders is en een kleiner aantal kooporders, de koers niet in één keer een aanzienlijke neerwaartse prijsbeweging maakt, maar dat een dergelijke neerwaartse prijsbeweging meer geleidelijk en in kleinere stappen zal plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de omgekeerde situatie waarin er een groot aantal kooporders is en een kleiner aantal verkooporders. Voorbeeld Stel de bandbreedte is 5 % en op enig moment is de laatste koers van een Aandeel EUR 4,50. Dat houdt in dat de bandbreedte waarbinnen de koers kan fluctueren de volgende is: maximaal EUR 4,73 (5% boven de laatste koers) naar minimaal EUR 4,28 (5% beneden de laatste koers). Stel dat er op de volgende handelsdag een verkooporder wordt geplaatst van Aandelen tegen een prijs van EUR 4 en dat er een kooporder wordt geplaatst voor 250 Aandelen tegen een prijs van EUR 4. In dat geval zal er geen handel mogelijk zijn, omdat beide doorgegeven prijzen van EUR 4 buiten de bandbreedte liggen (EUR 4,73 en EUR 4,28 respectievelijk). De Beurs zal vervolgens de bandbreedte voor de volgende handelsdag aanpassen door als referentiekoers de ondergrens van de vorige bandbreedte te nemen, in dit voorbeeld is dat EUR 4,28. De nieuwe maximum- en minimum koersen zijn dan EUR 4,49 (5% boven EUR 4,28) en EUR 4,06 (5% onder EUR 4,28). Dit mechanisme werkt door totdat op enig moment handel mogelijk is. Zodra handel weer mogelijk is, is de handels koers weer de nieuwe referentiekoers (in plaats van de koers die hoort bij de ondergrens van de bandbreedte). Andersom werkt dit proces precies hetzelfde, de referentie koers zal net zolang stijgen totdat er handel mogelijks is. Zodra handel mogelijk is, zal de handelskoers wederom de nieuwe referentiekoers worden. 2.8 Pagina 19: (Informatieverstrekking) (i) De paragrafen met het kopje Verslaggeving komen volledig te vervallen en worden vervangen door de volgende paragrafen: Triodos Vastgoedfonds maakt jaarlijks binnen vier maanden na het verstrijken van het boekjaar de jaarlijkse financiële verslaggeving openbaar. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarlijkse financiële verslaggeving omvat de door een accountant gecontroleerde jaarrekening, het jaarverslag en verklaringen als bedoeld in artikel 5:25c(2)(c) Wft. De jaarrekening wordt sinds 2007 opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS). Triodos Vastgoedfonds maakt jaarlijks binnen twee maanden na afloop van de eerste helft van het boekjaar de halfjaarlijkse financiële verslaggeving openbaar. De halfjaarlijkse financiële verslaggeving omvat de halfjaarrekening, het halfjaarverslag en verklaringen als bedoeld in artikel 5:25d(2)(c) Wft. De halfjaarrekening wordt sinds 2007 opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS). Als een closed-end beleggingsinstelling zal Triodos Vastgoedfonds tevens elk kwartaal een tussentijdse verklaring publiceren. Deze verklaring omvat een toelichting van belangrijke gebeurtenissen en transacties en van de gevolgen daarvan voor de financiële positie van het Fonds en een algemene beschrijving van de financiële positie en de prestaties van het Fonds. De jaarlijkse financiële verslaggeving, de halfjaarlijkse financiële verslaggeving en de tussentijdse verklaringen zullen openbaar worden gemaakt door middel van een persbericht en op de website van Triodos Bank worden gepubliceerd. (ii) In de eerste alinea van de paragraaf met het kopje Overige informatie worden de eerste twee bullet points volledig geschrapt, te weten de volgende: de transactieprijs en herrekende intrinsieke waarde per Aandeel; de financiële bijsluiter van Triodos Vastgoedfonds (per 1 juli 2012 essentiële beleggersinformatie). 8

9 Tevens wordt een nieuwe bullet point toegevoegd, die luidt: de informatie die op grond van hoofdstuk 5.1A Wft op de website moet worden bekendgemaakt. 2.9 Pagina 21 (Organisatiestructuur): De derde alinea van de paragraaf met het kopje Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt volledig geschrapt en wordt vervangen door de volgende paragraaf: De oproeping voor een Algemene Vergadering vindt ten minste 42 dagen voor de aanvang van die vergadering plaats door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging welke tot aan de Algemene Vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is. Bij de oproeping voor de Algemene Vergadering worden de Aandeelhouders onder meer in kennis gesteld van de plaats, het tijdstip en de agenda van de Algemene Vergadering alsmede het recht om de vergadering bij te wonen. Degene die op de 28e dag voor die van de vergadering zijn ingeschreven in een door de Directie aangewezen register zijn stem- en vergadergerechtigd, ongeacht of deze persoon ten tijde van de Algemene Vergadering rechthebbende op de Aandelen is. Uiterlijk op de 42e dag voor de dag van de Algemene Vergadering stelt het Fonds de Aandeelhouders via de website van Triodos Bank in kennis van de informatie als bedoeld in artikel 5:25ka Wft, waaronder, voor zover van toepassing, de aan de Algemene Vergadering voor te leggen documenten en ontwerpbesluiten. Het beheren van het aandeelhouders register Triodos Bank Asset Management Bouwfonds Property Management Bouwfonds Het uitoefenen van de functie als ENL Agent (issuing, transfer en paying agent) Kas Bank NV) (ii) De paragraaf met het kopje Fund agent wordt volledig geschrapt Pagina 28 (Assurance-rapport): Het hoofdstuk Assurance-rapport komt te vervallen. Omdat het Fonds na de omvorming tot closed-end beleggingsinstelling niet langer aan de prospectusplicht als opgenomen in artikel 4:49 Wft hoeft te voldoen, vervalt ook de verplichting opgenomen in artikel 4:49 lid 2 onder c Wft om in het prospectus een mededeling van een accountant op te nemen dat het prospectus de in de Wft voorgeschreven gegevens omvat Pagina 26 (Overige Informatie): Omdat het Fonds niet langer via Euronext Fund Services wordt verhandeld, is er geen fund agent meer nodig. Volledigheidshalve: KAS BANK NV zal wel haar functies als listing agent en hoofdbetaalkantoor blijven uitoefenen. Deze onderdelen worden daarom niet geschrapt uit het Prospectus 2011 en blijven derhalve onderdeel uitmaken van het Prospectus Wel is de terminologie van de functies veranderd en wordt derhalve aangepast. Het gevolg is dat op pagina 26 van het Prospectus 2011 de volgende twee passages zullen worden aangepast: (i) De paragraaf met het kopje Uitbesteding van werkzaamheden bevat onder meer zes bullet points. Deze zes bullet points worden vervangen door de volgende vier bullet points: 9

10 3. Aanvullingen prospectus 2011 Als gevolg van de omvorming van het Fonds van een open-end beleggingsinstelling naar een closed-end beleggingsinstelling wordt het Prospectus 2011 aangevuld met een nieuw hoofdstuk Melding zeggenschap en kapitaalbelang dat de volgende informatie bevat: Melding zeggenschap en kapitaalbelang Op een closed-end beleggingsinstelling met een notering aan de Beurs zijn de regels van deel 5 van de Wft van toepassing, waaronder de regels voor het melden van zeggenschap en kapitaalbelang zoals opgenomen in hoofdstuk 5.3 van de Wft. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste meldingsregels. Aandeelhouders wordt geadviseerd om juridisch advies in te winnen over de vraag of in een concreet geval een meldingsplicht van toepassing is. Meldingen door het Fonds Het Fonds moet een initiële melding doen bij de AFM van de noemergegevens per de datum waarop het Fonds is omgevormd in een closed-end beleggingsinstelling. De noemergegevens bestaan uit het geplaatste aandelenkapitaal en de stemmen die op de Aandelen kunnen worden uitgebracht. Daarnaast moet het Fonds elke wijziging van haar geplaatste aandelenkapitaal aan de AFM melden. Deze wijziging kan onder meer het gevolg zijn van een uitgifte of intrekking van Aandelen. Indien het aandelenkapitaal ten opzichte van de vorige melding met 1% of meer is gewijzigd, dient deze melding onverwijld te geschieden. Indien de wijzigingen gezamenlijk minder dan 1% van het aandelenkapitaal bedragen, kan worden volstaan met een periodieke totaalmelding per kalenderkwartaal. Een zelfde meldingsplicht geldt voor wijzigingen in de stemmen die zijn verbonden aan de Aandelen. Meldingen door Aandeelhouders Iedere Aandeelhouder die op het moment dat de Aandelen na omvorming in een closed-end beleggingsinstelling beschikt over een substantiële deelneming (3% of meer van de Aandelen of het kunnen uitbrengen van 3% of meer van de stemmen) in het Fonds, dient dit onverwijld aan de AFM te melden. Indien het percentage van de Aandelen of de stemmen waarover een Aandeelhouder beschikt wijzigt door een noemerwijziging van het Fonds, dan dient het passief bereiken, over- of onderschrijden van een drempel waarde ook aan de AFM te worden gemeld. Deze melding dient plaats te vinden op uiterlijk de vierde handelsdag nadat de AFM de noemerwijziging van het Fonds in het register heeft verwerkt. Indien een substantiële deelneming op 31 december om uur (CET) een afwijkende samenstelling heeft ten opzichte van de vorige melding dan moet dit binnen vier weken na dat tijdstip aan de AFM worden gemeld. Een zelfde meldingsplicht geldt indien de afwijkende samenstelling is ontstaan doordat rechten met betrekking tot verkrijging van stemmen zijn uitgeoefend. Meldingen door bestuurders en commissarissen van het Fonds Iedere bestuurder of commissaris van het Fonds die op het moment dat de Aandelen na omvorming in een closed-end beleggingsinstelling beschikt over Aandelen of stemmen in het Fonds, dient dit onverwijld aan de AFM te melden. Daarnaast dienen bestuurders en commissarissen van het Fonds elke wijziging in de Aandelen en stemmen in het Fonds waarover zij beschikken onverwijld aan de AFM te melden. Indien het Fonds een nieuwe bestuurder of commissaris benoemt, dient de betreffende bestuurder of commissaris binnen twee weken na benoeming het aantal Aandelen en stemmen in het Fonds waarover hij of zij beschikt aan de AFM te melden. Wijze van melden Meldingen kunnen elektronisch worden gedaan via internet. De AFM heeft daarvoor een extranet beschikbaar onder de naam Loket AFM (https://www.loket.afm.nl). Om op het Loket AFM in te kunnen loggen is een toegangscode nodig die kan worden opgevraagd bij de AFM. Meldingen kunnen ook in papieren vorm worden gedaan via een meldingsformulier dat op de website van de AFM (www.afm.nl) beschikbaar is. Alle meldingen worden door de AFM in een openbaar register opgenomen dat geraadpleegd kan worden via Daarnaast dient iedere Aandeelhouder die de beschikking krijgt of verliest over Aandelen waardoor, naar hij weet of behoort te weten, het percentage van de Aandelen waarover hij beschikt een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, dit onverwijld aan de AFM te melden. Een zelfde meldingsplicht geldt voor stemmen die op de Aandelen uitgebracht kunnen worden. De drempelwaarden zijn:3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%. 10

11 4. Adressen Adres Fonds Nieuweroordweg 1 Postbus 55, 3700 AB Zeist Telefoon Fax Raad van Commissarissen P. Blom C.A.J. Duijvestein B. de Graaf P.J.W.G. Kok M.M.C. Prins Investeringscommissie J.P. Mak T. Overbeeke H.C.A. de Vos tot Nederveen Cappel Op de datum van dit Supplement wordt de directie gevormd door en fungeert als Beheerder: Triodos Investment Management B.V. Directie Triodos Investment Management B.V. M.H.G.E. van Golstein Brouwers M.A.S. Jongeneel Bestuur Stichting Triodos Holding P.H. Aeby P. Blom ENL Agent (issuing, transfer en paying agent) KAS BANK N.V. Nieuwezijds Voorburgwal 225 Postbus 24001, 1000 DB, Amsterdam NYSE Euronext Amsterdam Ticker symbol: TVG ISIN NL Accountant KPMG Accountants N.V. Rijnzathe 14, 3454 PV, De Meern Postbus 43004, 3540 AA, Utrecht Advocaat en Notaris NautaDutilh N.V. Strawinskylaan 1999, 1077 XV, Amsterdam Postbus 7113, 1007 JC, Amsterdam Actuele informatie over het Fonds kunt u vinden op 11

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. 1. ALGEMEEN Dit document is een supplement (het "Supplement") bij het prospectus van SynVest RealEstate Fund N.V. (het "Fonds") d.d. 17 augustus 2011 (het "Prospectus") en maakt hiervan integraal onderdeel

Nadere informatie

Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV Supplement bij het Prospectus 2011

Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV Supplement bij het Prospectus 2011 Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV Supplement bij het Prospectus 2011 In verband met de geplande omvorming van open-end in closed-end beleggingsmaatschappij per 12 september 2012. 5

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V.

Addendum bij het Prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V. Addendum bij het Prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V. Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 3, Structuur, paragraaf 3.5 Kapitaal... 2 II. Wijziging Hoofdstuk 3, Structuur, paragraaf 3.6 Stichting SNS Beleggersgiro...

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V. ( Inverko ), te houden op donderdag 5 november 2015 in het World Trade Center Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanvang:

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V.

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Legal & General Nederland Beleggingen B.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV. Supplementen bij het Prospectus 2011

Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV. Supplementen bij het Prospectus 2011 Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV Supplementen bij het Prospectus 2011 21 februari 2014 Mededelingen vooraf Dit document bevat de supplementen bij het prospectus d.d.27 oktober 2011

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V.

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. 12 april 2012 Dit document is het registratiedocument in de zin van artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8349 12 mei 2011 Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011, nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën,

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten AFM consulteert Concept Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van het aantal aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Ter consultatie

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 12

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP FONDS

EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP FONDS Versie d.d. 8-11II/11-11-2005 FA/AMS/PK/FA/CDO/FA F:\476\74555642\14. overeenkomst bewaring\executioncopy.002iii.1238.doc EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP

Nadere informatie

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld )

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) SNOWWORLD N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht) Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) Dit document

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. 1. ALGEMEEN Dit document is een supplement (het "Supplement") bij het prospectus van SynVest RealEstate Fund N.V. (het "Fonds") d.d. 17 augustus 2011 (het "Prospectus") en maakt hiervan integraal onderdeel

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER RELEVANT BELANG IN KONINKLIJKE REESINK N.V.

MELDINGSFORMULIER RELEVANT BELANG IN KONINKLIJKE REESINK N.V. MELDINGSFORMULIER RELEVANT BELANG IN KONINKLIJKE REESINK N.V. Lees voor het invullen van dit formulier eerst Toelichting op het meldingsformulier Relevant Belang in Koninklijke Reesink N.V." op pagina's

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. DOCDATA N.V.'s interne reglement in de zin van artikel 5:65 Wet op het financieel toezicht en artikel 11 van de Richtlijn Marktmisbruik ("Reglement Voorwetenschap").

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V.

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. . ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. Op 28 juni 2013 heeft de algemene vergadering van Royal Imtech N.V. (de ''Vennootschap'') de Raad van Bestuur van de Vennootschap aangewezen als

Nadere informatie