MELDINGSFORMULIER RELEVANT BELANG IN KONINKLIJKE REESINK N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MELDINGSFORMULIER RELEVANT BELANG IN KONINKLIJKE REESINK N.V."

Transcriptie

1 MELDINGSFORMULIER RELEVANT BELANG IN KONINKLIJKE REESINK N.V. Lees voor het invullen van dit formulier eerst Toelichting op het meldingsformulier Relevant Belang in Koninklijke Reesink N.V." op pagina's 3 t/m 5 van dit formulier. Informatie meldingsplichtige 1. Naam 2. Adres (geen postbus) 3. Postcode en woonplaats 4. Statutaire zetel 5. Land 6. Telefoonnummer Datum ontstaan meldingsplicht 9. Relevant Belang Totaal kapitaalbelang % (optellen percentages onder A/C/E/G) Rechtstreeks reëel (percentage onder A) % Rechtstreeks potentieel (percentage onder C) % Middellijk reëel (percentage onder E) % Middellijk potentieel (percentage onder G) % Totaal stemrecht (optellen percentages onder % B/D/F/H) Rechtstreeks reëel (percentage onder B) % Rechtstreeks potentieel (percentage onder D) % Middellijk reëel (percentage onder F) % Middellijk potentieel (percentage onder h) % 10. Als het een melding van een middellijk belang betreft a. Betreft het een via een groepsmaatschappij of dochtermaatschappij gehouden belang? Zo ja, vermelding van naam en adresgegevens van die groeps- of dochtermaatschappij b. Betreft het een door een andere persoon gehouden belang met wie een overeenkomst is aangegaan die voorziet in een duurzaam gezamenlijk beleid met betrekking tot het uitbrengen van stemrechten? Zo ja, vermelding van naam- en adresgegevens van die andere persoon 1

2 11. Als een derde kapitaalbelang en/of stemrechten houdt voor rekening van de meldingsplichtige of een groeps- of dochtermaatschappij van de meldingsplichtige a. Naam en adresgegevens van die derde b. Omschrijving van de overeenkomst die hieraan ten grondslag ligt c. Deel (uitgedrukt in een percentage) van het door die derde gehouden kapitaalbelang en/of stemrechten ten opzichte van het totaal door de meldingsplichtige gehouden belang 12. Als de melding is gedaan door de beheerder van een beleggingsinstelling, naam en adresgegevens van die beleggingsinstelling en haar eventuele bewaarder 13. Als het belang onderdeel uitmaakt van een gemeenschap, naam en adresgegevens van de andere deelgenoten van de gemeenschap en relatieve gerechtigdheid in de gemeenschap van de meldingsplichtige ten opzichte van de totale gemeenschap Contactpersoon (indien meldingsplichtige een rechtspersoon is) 1. Naam 2. Adres 3. Postcode en woonplaats 4. Land 5. Telefoonnummer Relatie tot meldingsplichtige Aldus naar waarheid opgemaakt Naam Datum Plaats.. Handtekening.. 2

3 Toelichting op het meldingsformulier Relevant Belang in Koninklijke Reesink N.V. Pagina's 1 en 2 van dit formulier dient u volledig in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar Koninklijke Reesink N.V. t.a.v. Directiesecretariaat Postbus BR APELDOORN Melding als gevolg van transactie of wijziging geplaatst kapitaal Het percentage kapitaalbelang en/of stemrecht waarover een persoon beschikt kan wijzigen als gevolg van een vergroting of verkleining van het door hem gehouden aandelen, certificaten en/of stemrechten, bijvoorbeeld door koop of verkoop van aandelen of certificaten of door erfopvolging. Het percentage kan ook wijzigen door een wijziging in het geplaatste kapitaal van Koninklijke Reesink N.V. In beide situaties rust op de meldingsplichtige persoon een meldingsplicht als zijn kapitaalbelang en/of stemrechten door de verandering een Relevant Percentage bereikt, overschrijdt dan wel onderschrijdt. Berekening belang Informatie met betrekking tot Koninklijke Reesink N.V. voor berekening Met behulp van onderstaande tabel kunt u uw belang in Koninklijke Reesink N.V. berekenen. Bij de berekeningen geldt dat noemer kapitaalbelang totaalbedrag geplaatste kapitaal Reesink, thans EUR (y) noemer stemrechten totaal stemmen Reesink, thans Rechtstreeks reëel Rechtstreeks potentieel Middellijk reëel Middellijk potentieel A B C D E F G H Kapitaal belang (y) (y) (y) (y) % % % % % % % % 3

4 De bovenstaande percentages onder A t/m H dienen te worden ingevuld in de tabel onder 9. (Relevant Belang) op pagina 1 van dit formulier. Samenstelling van de percentages Het percentage kapitaalbelang en/of stemrecht geeft de verhouding weer tussen het kapitaalbelang of uit te oefenen stemmen waarover een persoon beschikt, ten opzichte van het totaal geplaatste kapitaal, respectievelijk het totaal stemmen dat in theorie op het geplaatste kapitaal van Koninklijke Reesink N.V. kan worden uitgebracht. De statuten van Koninklijke Reesink N.V., alsmede de statuten en administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink schrijven voor dat de door een aandeelhouder danwel certificaathouder gemaakte melding inzicht geeft in de samenstelling van de door hem gehouden percentage. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het rechtstreeks en het middellijk beschikken over kapitaalbelang en/of stemrechten. Zowel de rechtstreekse als de middellijke beschikkingsmacht kan weer worden onderverdeeld in reële en potentiële beschikkingsmacht. Daardoor wordt duidelijk of er sprake is van daadwerkelijk beschikken over kapitaalbelang en/of stemrechten dan wel dat sprake is van een recht op verkrijging van kapitaalbelang en/of stemrechten. Bij de berekening van een percentage van stemrecht geldt dat de aan aandelen verbonden stemrechten die ingevolge de wet of statuten niet kunnen worden uitgeoefend (bijvoorbeeld bij ingekochte aandelen of op grond van de statuten opgeschorte stemrechten) wel meetellen voor de berekening van de noemer van de stemrechten. De volgende combinaties voor zowel kapitaalbelang als stemrechten kunnen zich voordoen - Rechtstreeks reëel - Rechtstreeks potentieel - Middellijk reëel - Middellijk potentieel Rechtstreeks reëel kapitaalbelang en stemrechten Bij rechtstreeks reëel kapitaalbelang gaat het om de aandelen en/of certificaten waarover een persoon daadwerkelijk beschikt (voor eigen rekening en risico). Bij rechtstreekse reële stemrechten gaat het om de stemmen die een persoon daadwerkelijk als aandeelhouder, certificaathouder, pandhouder of vruchtgebruiker kan uitbrengen. Rechtstreeks potentieel kapitaalbelang en stemrecht Bij rechtstreeks potentieel kapitaalbelang gaat het om het belang (in aandelen of certificaten) dat een persoon op basis van een overeenkomst geacht wordt te hebben, zoals door het uitoefenen van callopties, claims, warrants en conversierechten verbonden aan converteerbare obligaties of door het sluiten van overeenkomst waarbij de verkoper van (certificaten van) aandelen een recht op terugkoop heeft. Bij rechtstreekse potentiële stemrechten gaat het om de stemmen die zijn verbonden aan te verkrijgen aandelen. Hierbij kan het gaan om potentiële rechten van een persoon op grond van een overeenkomst tot koop van aandelen of om een overeenkomst waarbij een pandrecht op aandelen wordt gevestigd met voorwaardelijke stemrechten 4

5 De rechten op verkrijging van aandelen of certificaten moeten bij de berekening van de teller worden meegeteld. Met het onder beschikking verliezen van kapitaalbelang en/of stemmen, wordt mede bedoeld het aflopen van potentiële rechten. Wanneer een persoon een potentieel recht niet uitoefent maar de beschikking hierover verliest door verloop van tijd, bijvoorbeeld door het laten aflopen van een calloptie, wijzigt de teller. Als het percentage kapitaalbelang en/of stemrecht als gevolg daarvan valt binnen een andere drempelwaarde dan het percentage waarover men voordien beschikte, moet dit onverwijld aan Koninklijke Reesink N.V. worden gemeld. Putopties tellen niet mee voor de berekening van de teller, omdat zij een recht op overdracht belichamen en niet een recht op verkrijging. Middellijk reëel kapitaalbelang en stemrechten Bij middellijk reëel kapitaalbelang gaat het om de aandelen of certificaten die worden gehouden door een groeps- of dochtermaatschappij van een meldingsplichtige persoon, of door een derde voor rekening van de meldingsplichtige of diens groeps- of dochtermaatschappij. Bij middellijk reële stemrechten gaat het om de stemmen ten aanzien waarvan een meldingsplichtige persoon met een derde een overeenkomst heeft gesloten die voorziet in een duurzaam gemeenschappelijk beleid inzake de uitoefening van stemrecht. Verder vallen hieronder de stemmen die de groeps- of dochtermaatschappij van de meldingsplichtige persoon kan uitbrengen. Middellijk potentieel kapitaalbelang en stemrechten Bij middellijk potentieel kapitaalbelang en middellijke potentiële stemrechten kan worden gedacht aan het potentiële bezit van aandelen, certificaten en/of stemmen van groeps- of dochtermaatschappij of van derden, waarover een meldingsplichtige persoon kan beschikken. 5

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Aandeelhouders

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Aandeelhouders Wet op het financieel toezicht Leidraad voor Aandeelhouders 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders Wet op het financieel toezicht Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening Bijlage 4 behorend bij Overeenkomst tot vermogensbeheer Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening 26 406 04-04 Voorwoord Deze Voorwaarden en overige belangrijke informatie

Nadere informatie

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V.

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. 1. DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Gelieerde vennootschap: iedere naamloze vennootschap naar Nederlands recht (N.V.) waarvan verhandelbare (certificaten

Nadere informatie

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INHOUD (1) Definities (2) Algemene regels van toepassing op alle Werknemers (3) Aanvullende regels voor Insiders (4) Interne Toezichthouder APPENDICES

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten AFM consulteert Concept Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van het aantal aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Ter consultatie

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Bank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam Postbus 75047 1070 AA Amsterdam t 020 606 26 66 f 020 320 41 76 e info@binck.nl i www.binck.nl is een handelsnaam van Bank N.V. Openingsformulier Particulieren

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement USG People N.V. Almere Tracking Compliance Program Reglement Versie 16 juni 2011 1/9 Inhoudsopgave 1. Reglement voor USG People N.V. inzake de voorafgaande meldingsplicht voor het verkrijgen en houden

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies DE ONDERGETEKENDEN: 1. Rekeninghouder(s) Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: hierna te noemen "Cliënt";

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Fondsenplatform. Fondsenplatform is

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie