Arbeidsrecht LEIDEN MAGAZINE. Versoepeling van het ontslagrecht. Is het UWV een soepele brugwachter? Mr. Van Win en Karen I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsrecht LEIDEN MAGAZINE. Versoepeling van het ontslagrecht. Is het UWV een soepele brugwachter? Mr. Van Win en Karen I."

Transcriptie

1 LEIDEN MAGAZINE Arbeidsrecht Versoepeling van het ontslagrecht Is het UWV een soepele brugwachter? Mr. Van Win en Karen I. Helbers-Ras Versoepeling van ontslagrecht: noodzaak en bezwaren Prof. Mr. Boot De arbeidsmarkt in de politiek. Op weg naar een beter systeem. Interview Met Kamerlid (D66) Steven Weyenberg Regeerakkoord slaat geen bruggen met hervorming ontslagrecht: economie, overheid, werkgevers en werknemers betalen de rekening Prof. Mr. Houweling Herziening van het ontslagrecht: work (on) progress? Mr. Mazel Interview met Oud-Elsa Lid Rogier van der Wolk ELM, dertiende jaargang, nummer 1, april 2013, ISBN/EAN:

2 Herziening van het ontslagrecht: work (on) progress? mr. M. Mazel Maurits Mazel is advocaat Arbeidsrecht bij Boekel de Nerée in Amsterdam. Hij studeerde privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft een specialisatiemaster Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd. Het ontslagrecht is ziek. Het is hoog tijd voor herziening. Zo is het niet uit te leggen dat de vergoeding die een werknemer meekrijgt bij ontslag afhangt van de ontslagroute die de werkgever kiest. Als de werkgever er voor kiest de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de kantonrechter wordt veelal een vergoeding conform de kantonrechtersformule toegekend die flink kan oplopen bij hoge leeftijd en veel dienstjaren. Een werknemer daarentegen wiens arbeidsovereenkomst wordt opgezegd met een UWVvergunning krijgt geen (of nauwelijks) vergoeding mee. Dat verschil is objectief niet te rechtvaardigen. Een tweede aspect van het huidige ontslagrecht dat aan herziening toe is, is het formalistische karakter van de preventieve UWV-toets. Nu is het zo dat het UWV een vergunning verleent (in 90% van de gevallen) op basis van de door werkgever en werknemer ingediende stukken. Het UWV kijkt naar het proces zonder een hoorzitting te houden waarin werknemers zich (juridisch) kunnen laten bijstaan. Werkgevers laken de zeer beperkte ruimte voor maatwerk en werknemers voelen zich daardoor niet gehoord of gekend. Voorts wordt de (door de werknemer geachte) aanspraak op een ontslagvergoeding door werkgevers veel te hoog en beperkend ervaren. Het is moeilijk te rechtvaardigen waarom werkgevers «(...) aan het einde van de arbeidsovereenkomst standaard als een soort sinterklaas een vergoeding zouden moeten betalen». 1 Deze gedurende de arbeidsrelatie door werknemers ervaren strippenkaart zouden werknemers belemmeren nieuw werk te zoeken en werkgevers ervan afhouden om werknemers in vaste dienst te nemen. Als gevolg hiervan nemen werkgevers meer en meer hun toevlucht naar de flexibele schil (o.a. uitzendkrachten, ZZP ers). De rechtspositie van deze flexibele arbeidskrachten schurkt in de praktijk tegen de arbeidsovereenkomst aan, maar deze «werknemers» ontberen de aan een arbeidsovereenkomst gekoppelde bescherming (o.a. ontslagbescherming, minimumloon, aanspraak op vakantiedagen en geld, enz.). Genoeg aanleiding om het ontslagrecht te herzien. Over de (politieke) oplossingen debatteren de politiek en de polder al decennia. Steeds weer is het politieke draagvlak te zwak, zijn de vakbonden te star of de arbeidsrechtelijke bezwaren te groot. In het Regeerakkoord «Bruggen Slaan» wordt politiek een moedige poging gedaan. Op dit moment vindt ook koortsachtig overleg plaats in de polder. Op 1 april a.s. zou een sociaal akkoord gereed moeten zijn. Echter, met het interne gedonder bij de FNV, de lage representativiteit van vakbonden en de instabiele politieke verhoudingen is het opnieuw niet te verwachten dat de huidige pogingen het ontslagrecht (en de Werkloosheidswet) te hervormen in de volle breedte succes zullen hebben. Dit artikel beoogt een schets te geven van de belangrijkste veranderingen die het kabinet voor ogen (had en) heeft. Voorts zal een aantal knelpunten beschreven worden. Aan het einde zal een aantal - overigens ook in de literatuur voorgestelde - mogelijke oplossingen worden voorgesteld. Maar, gelet op de gestrande pogingen in het verleden en de status van de lopende politieke onderhandelingen in Den Haag en de polder, krijgt dit onderwerp op dit moment de status work on progress. Het Lenteakkoord Een gelegenheidscoalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie bereikte op 26 april 2012 een akkoord waarin maatregelen aangekondigd werden om het Nederlandse begrotingstekort terug te brengen tot 3% van het BBP. Dit akkoord staat wel bekend als het Lente- of Kunduzakkoord. De in het Lenteakkoord aangekondigde maatregelen ten aanzien van de herziening ontslagrecht en hervorming WW berusten op drie pijlers 2 : Werkgevers betalen (maximaal) de eerste zes maanden WW. Werkgevers betalen één maand WW per dienstjaar met een minimum van drie maanden voor contracten voor onbepaalde tijd tot een maximum van zes maanden; Er komt een eenduidig ontslagstelsel met lagere ontbindingsvergoedingen van een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar met een maximum van zes maanden; Er komt een individueel recht op scholing bij ontslag, gefinancierd uit de ontslagvergoeding. ELSA Leiden Magazine - 13e jaargang, nummer 1 23

3 Het eenduidig ontslagstelsel zoals genoemd onder de tweede pijler betreft, zoals op pagina 7 van de voorjaarsnota is genoemd, een (.) civielrechtelijk repressief stelsel met een verplichte hoorprocedure». Bovenstaande punten zijn in juni 2012 aan de Tweede Kamer ter verdere toelichting voorgelegd in de Hoofdlijnennotitie. Knelpunten Lenteakkoord - brief arbeidsrechtgeleerden 11 juni 2012 Tegen de uitgangspunten en voorgestelde wijzigingen van het Lenteakkoord is vanuit arbeidsrechtelijke wetenschappelijke hoek flinke kritiek gekomen. In een brief van 11 juni 2012 van negen hoogleraren, drie hoofddocenten en onderzoekers van verschillende arbeidsrechtfaculteiten is met name de onderbouwing van het Lenteakkoord onderuit gehaald. 3 De hooggeleerde dames en heren geven aan dat de voorgestelde wijzigingen zijn gebaseerd op onjuiste veronderstellingen, dat de wijzigingen geen positieve maar een negatieve werking zullen hebben op de Nederlandse economie en dat de kloof op de arbeidsmarkt tussen outsiders en insiders nog groter zal worden. Met outsiders wordt in dit verband overigens bedoeld flexwerkers en ZZP ers zonder vaste, arbeidsrechtelijk beschermde, arbeidsovereenkomst. Insiders zijn werknemers met een vaste, fulltime baan, die volledige rechtsbescherming genieten van het arbeidsrecht. Eén van de veronderstellingen die de gelegenheidscoalitie ten grondslag legt aan haar plannen is het gebrek aan dynamiek en het geringe aanpassingsvermogen van de Nederlandse arbeidsmarkt. In Nederland zou vast té vast zijn en flexibel té flexibel. Het zou werkgevers té moeilijk (duur) worden gemaakt arbeidsovereenkomsten te (laten) beëindigen. In de brief van 11 juni wordt gesteld dat het met de starheid van de Nederlandse arbeidsmarkt meevalt. Minder dan 10% van de ontslagaanvragen wordt door het UWV geweigerd en het overgrote deel van de ontbindingsverzoeken wordt door de kantonrechter ingewilligd. Voor de bewering dat een soepeler ontslagrecht tot meer werkgelegenheid zou leiden is geen wetenschappelijke onderbouwing. Een soepeler ontslagrecht zou weliswaar tot een besparing van de arbeidskosten leiden: de lonen zullen dalen. Dit gaat echter ten koste van de arbeidsproductiviteit en de innovatieve kracht van bedrijven. Bij een lagere ontslagbescherming neemt de loyaliteit van werknemers af. Bij goedkope arbeid zullen werkgevers minder bereid zijn te investeren in innovatieve processen en opleiding. Ook wat betreft de aanpassing van de WW zijn de dames en heren kritisch: niet alleen kleine bedrijven kunnen in zwaar weer terecht komen door het weinig beïnvloedbare werkloosheidsrisico - want erg conjunctuurgevoelig - maar ook grote bedrijven. 4 Als werkgevers de WW-kosten van de eerste zes maanden ook nog voor hun rekening zouden moeten nemen, is de verwachting dat deze extra kostenpost hen over het surseancerandje zullen heen duwen. De mindere goden in de organisatie zullen nog steeds niet in staat zijn zulke toezeggingen af te dwingen. Vervolgens achten de briefschrijvers het een illusie te denken dat door de versoepeling van het ontslagrecht de outsiders (flexibele schil) nu opeens wel een onbepaalde tijdcontract zouden krijgen. De afstand tussen outsiders en insiders wordt niet kleiner. Sterker nog, de verwachting is dat juist kansarme outsiders (bv. 55-plussers) eerder ontslagen zullen worden en vervangen door flexibel personeel. Voor hen is de arbeidsmarktpositie verre van gunstig, nog afgezien van de voorgestelde verkorting en versobering van de WW. Ook blíjft het - hoe je het ook wendt of keert - voordeliger om bepaalde tijdcontracten aan te bieden vanwege de lagere ontslagbescherming en het kleinere risico op - bijvoorbeeld - doorbetaling van loon gedurende twee jaar arbeidsongeschiktheid. De veronderstelling dat lagere ontbindingsvergoedingen leiden tot een flexibele arbeidsmarkt wordt in de brief van 11 juni 2012 eveneens onderuit gehaald. De maatschappelijke onvrede over de hoge vertrekregelingen voor topfunctionarissen wordt niet verminderd door de wettelijke normering van de vergoeding. Vertrekregelingen worden gebaseerd op contractuele afspraken (na onderhandeling) en niet op de wet. Het ligt voor de hand dat bij wettelijke normering (tot ,-) van ontslagvergoeding een tendens ontstaat dat topfunctionarissen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst contractuele aanspraken over beëindigingsvergoedingen (zogenaamde «golden parachutes») zullen bedingen om het wettelijk maximum van ,-- te omzeilen. De mindere goden in de organisatie zullen nog steeds niet in staat zijn zulke toezeggingen af te dwingen. Ook aan de softe kant binnen een organisatie wordt in de brief van 11 juni 2012 aandacht besteed. Door de versoepeling van het ontslagrecht zou de machtsverhouding tussen werkgever en werknemer veranderen. Als de ontslagbescherming van werknemers niets meer zou voorstellen, bedenkt een werknemer zich meer dan eens voordat hij het beleid bekritiseert of misstanden aan de kaak stelt. Kortom, doorvoering van de voorgestelde regelingen tot versoepeling van het ontslagrecht betekent, volgens de (hoog)geleerden, een ernstige verslechtering van de rechtspositie van werknemers. Werknemers moeten het (proces) initiatief nemen om de redelijkheid van het ontslag te toetsen. Een gerechtelijke procedure duurt over het algemeen lang (met de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie), de uitkomst is onzeker (vergelijk de in de praktijk bestaande onzekerheid over het voeren van een kennelijk onredelijk ontslagprocedure vanwege de in de jurisprudentie nog niet uitgekristalliseerde wijze van voorspelbare berekening van de schadevergoeding) en de kosten kunnen omvangrijk zijn. 24 ELSA Leiden Magazine - 13e jaargang, nummer 1

4 Hoofdlijnennotitie Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 juni 2012 de drie pijlers uit het Lenteakkoord verder uitgewerkt in een Hoofdlijnennotitie. Een belangrijke doelstelling van de voorgestelde maatregelen is het minder «vast» maken van vaste contracten en het minder «flexibel» maken van flexibele contracten. Een andere belangrijke doelstelling van de voorstellen is om juridificering van het ontslag te voorkomen en de rechtszekerheid te bevorderen. In de begeleidende brief bij de notitie geeft de Minister aan dat deze notitie tevens als reactie dient te worden beschouwd op de brief van de arbeidsrechtgeleerden van 11 juni Ad 1. Eerste maanden WW voor rekening werkgever De verplichting om gedurende (maximaal) de eerste zes maanden de WW-uitkering te betalen, gaat zowel gelden ten aanzien van werknemers die vanuit een onbepaalde tijdcontract werkloos worden als ten aanzien van werknemers wiens arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zou worden verlengd. Ad. 2 Aanpassing ontslagstelsel Het huidige duale ontslagstelsel wordt vervangen door een enkelvoudig stelsel. De huidige preventieve toets door het UWV of kantonrechter komt te vervallen. Een werkgever mag zonder voorafgaande toestemming en met een geldige reden een arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Een werknemer die het niet eens is met beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst kan zich wenden tot de kantonrechter. Die toetsing door de rechter kent - in tegenstelling tot de ontbindingsprocedure zoals we die momenteel kennen - een mogelijkheid tot hoger beroep. Die mogelijkheid is echter beperkt. Een werknemer kan appelleren tegen de toekenning of hoogte van de vergoeding, niet voor herstel van de arbeidsovereenkomst. De reden van het ontslag moet door de werkgever worden onderbouwd: er zal een «reële» grond voor ontslag moeten zijn. 5 Er moet een hoorprocedure worden gevolgd, waarbij de werkgever het ontslag aankondigt en de werknemer in staat wordt gesteld zich te verweren. Bij bezwaar kan de werknemer naar de rechter stappen. Criteria voor rechtmatig ontslag worden nauwkeurig omschreven, maar de toetsingscriteria voor bedrijfseconomisch ontslag wijzigen niet. Ad 3. Lagere ontslagvergoedingen en transitiebudget Indachtig de (maatschappelijke) ontwikkeling van baanzekerheid naar werkzekerheid is er voor gekozen het huidige stelsel van ontslagvergoedingen te vervangen door maximering van ontslagvergoeding en een door de werkgever te betalen transitiebudget. Dit budget bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van een half jaarsalaris. Een werkgever zou dit budget moeten betalen bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en bij het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd. Werknemers zouden het budget in beginsel moeten aanwenden om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door (her)scholing of outplacement. Een werknemer heeft geen aanspraak op het transitiebudget als het ontslag hoofdzakelijk aan de werknemer te wijten is en bij (dreigend) faillissement van de werkgever. Knelpunt Hoofdlijnennotitie - hoorprocedure In de Hoofdlijnennotitie is opgenomen dat de externe preventieve ontslagtoets ex artikel 6 BBA vervangen zal worden door een interne hoorprocedure. De vraag is of de voorgestelde hoorprocedure de belangen van de werknemer voldoende behartigen. Op pagina 5 van de Hoofdlijnennotitie is over de hoorprocedure het volgende opgenomen: In dit nieuwe stelsel komt de preventieve toetsing van ontslag door het UWV of de rechter te vervallen. Dat betekent dat werkgever een werknemer zonder toestemming vooraf mag ontslaan. Hierbij geldt uiteraard wel dat de werkgever het ontslag op een soortgelijke wijze moet kunnen onderbouwen als in het huidige systeem. Ook moet er een hoorprocedure worden gevolgd, waarbij de werkgever het ontslag aankondigt en de werknemer in staat wordt gesteld te reageren. Bij bezwaar kan de werknemer naar de rechter stappen. Tegen deze voorgestelde gang van zaken is veel in te brengen. Ten eerste ligt willekeur en een tekort aan kennis van de ontslagregels bij (vooral kleine) werkgevers op de loer. Met name bij het MKB is weinig expertise en kennis van de ontslagregels aanwezig om een eerlijke, zo objectief mogelijke, hoorprocedure met effectief behoud van rechten voor werknemers te kunnen verzekeren. Ten tweede kunnen vraagtekens worden gesteld bij de (schijn) doelmatigheid van een dergelijke hoorprocedure. Heeft de werkgever in de praktijk de opzegbrief niet allang klaar liggen als voor de vorm de hoorprocedure wordt gevolgd? De vergelijking doemt op met de hoorplicht bij het ontslag van een statutair directeur. Alhoewel juridisch noodzakelijk ligt het ontslagbesluit in de praktijk (schriftelijk) vaak al klaar en is het een farce te denken dat de input van de betrokken bestuurder nog iets aan het besluit zal veranderen. Ook de, juridisch niet verplichte maar wel aan te raden, hoor en wederhoor bij een voorgenomen ontslag op staande voet (om kennis te kunnen nemen van persoonlijke omstandigheden) leert dat ook die informatie veelal geen verandering brengt in het voorgenomen besluit de werknemer te ontslaan. Omdat de interne hoorprocedure de externe preventieve UWV-toets zou vervangen, zou een dergelijke procedure meer garanties moeten bieden voor een zorgvuldige besluitvorming dan nu is opgenomen in de Hoofdlijnennotitie, als een dergelijke hoorprocedure onderdeel wordt van de definitieve wijzigingen van het ontslagrecht. 6 Zo zouden werkgevers en werknemers hun zegje moeten kunnen doen ten overstaan van een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een paritair ingestelde commissie. Deze commissie zou ook nog een hele bedrijfstak / branche kunnen instellen, bv. bij cao. 7 Beide partijen zouden de mogelijkheid moeten hebben zich te laten bijstaan door een jurist en de reglementen, aan de hand waarvan een commissie adviezen geeft over de voorgenomen ontslagen, zouden behoorlijk geregeld en transparant beschikbaar (toetsbaar) moeten zijn. ELSA Leiden Magazine - 13e jaargang, nummer 1 25

5 Regeerakkoord «Bruggen Slaan» In het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 hebben de coalitiepartijen VVD en PvdA voor wat betreft de Arbeidsmarkt op enkele belangrijke punten afgeweken van het Lenteakkoord en de Hoofdlijnennotitie. Zo komt de hoorprocedure niet terug, maar wordt een verplichte UWV-adviesprocedure geïntroduceerd. De belangrijkste herzieningen zijn: De preventieve ontslagtoets wordt gehandhaafd in de vorm van verplichte UWV-adviesprocedure. De ontbindingsprocedure vervalt. Het UWV gaat het overgrote deel van de aanvragen binnen 4 weken afhandelen; De criteria voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen blijven ongewijzigd. Werknemers maken aanspraak op een transitiebudget, tenzij werkgever geconfronteerd wordt door (dreigend) faillissement. Dit budget zal betaald moeten worden bij onvrijwillig ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract van minstens een jaar. De omvang van dit budget is een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen; De preventieve UWV-adviesprocedure vervalt als in de cao is voorzien in een procedure die qua snelheid en inhoud vergelijkbaar is met de UWV-toets; De werkgever moet de arbeidsovereenkomst nog laten ontbinden door de kantonrechter als hij een werknemer wil ontslaan in strijd met een opzegverbod of een tijdelijk contract wil beëindigen zonder dat daarin de mogelijkheid voor tussentijdse beëindiging is opgenomen; Een werknemer die ontslagen is, kan zich tot de rechter wenden. De rechter zal het UWV-advies zwaar laten wegen. De toetsingscriteria voor de rechter worden identiek aan de UWV-criteria in de adviesprocedure; Als de kantonrechter een ontslag onterecht vindt of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten, kan hij aan de werknemer een vergoeding toekennen. Als de werkgever een negatief UWV-advies in de wind heeft geslagen en de werknemer toch ontslaat, kan de rechter de arbeidsrelatie herstellen. De vergoeding bedraagt maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met een grens van EURO ,-, zonder mogelijkheid tot hoger beroep. Kritiek Regeerakkoord Het Regeerakkoord is, logischerwijs, niet concreet genoeg om op alle punten (on)duidelijkheid te signaleren. Toch wil ik een drietal knelpunten signaleren. Vooreerst kan nog slechts binnen beperkte gronden een ontslagvergoeding worden toegekend (maximaal een half maandsalaris per dienstjaar en ,-- in totaal). Er bestaat in de geest van het Regeerakkoord alleen recht op een ontslagvergoeding in geval van een onterecht of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten ontslag. Het zogenaamde gevolgencriterium - waarbij de zaak in z n geheel, met een mondelinge behandeling, door de rechter nog eens voor het licht wordt gehouden - wordt afgeschaft. Zo Van de Trias Politica-gedachte van Montesquieu is dan weinig meer over. lijkt een werknemer voor wie wel een goede reden voor ontslag was, maar die onevenredig wordt getroffen door het ontslag, geen aanspraak te maken op een vergoeding. Werknemers zullen proberen om schade vergoed te krijgen buiten de ontslagprocedure om. In het Regeerakkoord wordt de mogelijkheid geboden om buiten de genormeerde maximale vergoeding van ,-- een vergoeding toegewezen te krijgen als de uitkomst in een concreet geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Gelet op de huidige jurisprudentie over artikel 6:248 lid 2 BW zal die mogelijke escape enkel gereserveerd blijven voor zeer bijzondere gevallen. 8 Op basis van artikel 7:611 BW zullen werknemers die zich onbehoorlijk behandeld voelen - discriminatoire gedragingen, onvoldoende herplaatsingsinspanningen, onvoldoende scholing of een arbeidsconflict - proberen op basis van slecht werkgeverschap de schade te verhalen. Het zoeken naar een ontslagverbod zal in toenemende mate worden verkend. Met name een beroep op mogelijke discriminatoire ontslagen (leeftijd, chronische ziekte of handicap) valt te verwachten. Ook is een vergoeding bij bedrijfseconomische omstandigheden uitgesloten als de werkgever de bedrijfseconomische noodzaak aantoont en de juiste ontslagvolgorde in acht neemt. Zeker nu de toetsingscriteria voor de rechter gelijkluidend zullen zijn als die voor het UWV in de adviesprocedure is er dan geen ruimte meer voor maatwerk. De rechtsprekende macht dient zich te houden aan dezelfde regels als de uitvoerende macht (UWV). Van de Trias Politica-gedachte van Montesquieu is dan weinig meer over. Ten aanzien van de verplichte UWV-adviesprocedure geldt het volgende. Zoals eerder geschetst, doet het UWV de procedure nu veelal formalistisch af op de ingediende stukken zonder een hoorzitting te gelasten. Werknemers voelen zich hierdoor niet gehoord en werkgevers heikelen de beperkte ruimte voor maatwerk. In het Regeerakkoord wordt de UWV-procedure een «echte» procedure, waarin partijen wel worden gehoord. De druk op de adviesprocedure zal echter enorm worden. Een werknemer heeft er immers groot belang bij dat het UWV negatief adviseert. Alleen dan staat immers de (strategische) mogelijkheid van herstel van de arbeidsovereenkomst open. Onder druk van een mogelijke loonvorderingsprocedure zal getracht worden alsnog met de werkgever tot een regeling te komen. Het is de vraag of de doelstelling van de regering (voorkomen van juridificering van ontslag) zo wordt gehaald. Ook wordt de behandeltijd voor het UWV verkort van (nu) zes weken naar vier weken. Gevreesd wordt dat deze termijn voor een zorgvuldige behandeling (inclusief een hoorzitting en bij voorkeur ook een tweede ronde) veel te kort is. Ook zijn de bewijsrechtelijke mogelijkheden in een gerechtelijke procedure uitvoeriger dan in een UWV-procedure. De kans dat een UWV-advies uiteindelijk zal afwijken van een rechterlijke beslissing is niet onaannemelijk. Ondanks een positief advies zou 26 ELSA Leiden Magazine - 13e jaargang, nummer 1

6 een werkgever dan toch een ontslagvergoeding moeten betalen. Het UWV-advies zal de werkgever dan maar een beperkte zekerheid bieden. Bovendien is het de vraag of het UWV in de adviesprocedure ook zal adviseren over de (hoogte van de) vergoeding. In het Regeerakkoord is daarin nu niet voorzien. Zal het UWV overwegen om de werkgever een positief (ontslag)advies te geven als een hoge(re) vergoeding zal worden betaald? Zullen partijen - net zoals nu vaak gebeurt in een ontbindingsprocedure - de gang van het UWV-gebouw op worden gestuurd om te onderhandelen over een vergoeding? Dient een onafhankelijke rechter die boven de partijen staat dat niet te beoordelen? Tenslotte is het UWV ook de uitvoeringsinstantie voor de WW. Zij heeft er dus alle belang bij zo weinig mogelijk werknemers te laten instromen in de WW of de kosten op de werkgever te verhalen. Per definitie is dat niet een onafhankelijke partij. Daarnaast heeft het UWV zich te houden aan de zelf vastgestelde Ontslagregels. Het Ontslagbesluit is geen wet in formele zin en kan door het UWV zelf eenzijdig worden aangepast. Het kabinet, onder welk toezicht het UWV staat, kan de aanzet hiertoe geven. Wat het transitiebudget betreft, valt op te merken dat dit slechts een druppel op de gloeiende plaat is. Het betreft slechts een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen. Voor werknemers met weinig dienstjaren betekent dit hoogstens een paar honderd euro. Voor serieuze na- of omscholing of noodzakelijke investeringen voor een nieuwe werkomgeving zal ook het maximale transitiebudget nog ontoereikend zijn. Oplossingen? In de literatuur is onder andere geopperd om de UWVroute af te schaffen, maar de ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter als preventieve toets te hanteren. Maatwerk blijft zo mogelijk, maar dit zal een aanzienlijke verhoogde (werk)druk voor de rechterlijke macht opleveren. Een andere optie zou kunnen zijn dat de kantonrechtersformule wordt versoberd, waarbij de overgebleven vergoeding wordt ingezet voor scholing. 9 Ook zou ervoor gekozen kunnen worden de ontbindingsvergoeding beter af te stemmen op de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag. De maatschappelijke verontwaardiging is er immers in gelegen dat de ontbindingsvergoeding te hoog is en niet in verhouding staat tot de werkelijk door de werknemer als gevolg van het ontslag geleden schade. Voorts is geopperd om de procedure bij het UWV van driekwart dwingend recht te maken. Bij cao kunnen partijen overeenkomen dat een uit hun midden samengestelde ontslagcommissie op basis van de in de cao vastgestelde criteria beoordeelt of een redelijke grond bestaat voor ontslag. Bij gebreke aan een dergelijke cao-bepaling valt men terug op de wettelijke UWV-adviesprocedure. Afsluiting Aan alle mogelijke oplossingen kleven nadelen. Het voert te ver alle oplossingen uitvoerig toe te lichten. Gelet op het huidige sociale overleg en de thans bestaande onderhan- delingsruimte over het Regeerakkoord is het ook maar de vraag of speculatie over mogelijke oplossingen relevant is. Op vrijdag 15 maart 2013 is het sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers gestart en het streven is dat een sociaal akkoord bereikt is op 1 april Voor het slagen van het sociaal overleg zijn allerlei beren op de weg te vinden. Ik noem het beperkte mandaat van FVN-voorzitter Ton Heerts, de door de VVD «heilig» verklaarde 3%-norm, de kritische achterban van de PvdA, de instabiele politieke coalitie in de beide Kamers waardoor intensieve samenwerking met oppositiepartijen noodzakelijk is en - niet te vergeten - de huidige economische crisis. Aan de andere kant; misschien is dit juist het moment om het ontslagrecht te herzien: onder druk wordt immers alles vloeibaar. PvdA-leider Samsom en VVDfractievoorzitter Zijlstra hebben al aangegeven ruimte te zien de voorgenomen wijziging in de WW en het ontslagrecht anders vorm te geven, mits het begrotingstekort daardoor niet oploopt (uiteraard). De FNV introduceerde al eerder een andere oplossing: de herintroductie van de werknemersbijdrage voor de WW-premie, uiteraard onder voorwaarde dat de WW-duur niet wordt verminderd. Partijen bewegen naar elkaar toe. Maatschappelijk leeft echter de overtuiging dat in een economische crisis het ontslagrecht niet ingrijpend zou moeten worden herzien. Met de economische wind in de rug is er simpelweg minder behoefte aan ontslagbescherming gelet op betere arbeidsmarktposities en kansen op de arbeidsmarkt. Verwacht wordt dat juist de economisch zwakkeren (50-plussers) zullen gaan lijden als de voorgestelde wijzigingen doorgang vinden, met name ten aanzien van de gemaximeerde ontslagvergoeding en de uitgeklede WW. Work on progress? 1 Prof. R. Beltzer, VAAN Lustrumcongres «Arbeidsrecht(advocaat) Under Construction» d.d. 13 december Pagina 6 van bijlage 2 van de Voorjaarsnota 2012, 25 mei Brief van 11 juni 2012 o.a. te downloaden via 4 In het Lenteakkoord is bepaald dat voor kleine werkgevers een uitzondering zal worden gemaakt wat betreft de verplichte bijdrage aan de WW 5 A.R. Houweling, Een nieuwe repressieve rechterlijke toets van het ontslag. Een rele grond voor juridisering en rechtsonzekerheid?, TAP juni 2012 en C.J. Loonstra, De hoorprocedure in het nieuwe voorgenomen ontslagrecht, TAP juni N. Tundt, Ontwikkelingen op het gebied van het ontslagrecht, OR 2012, Prof. Van der Heijden en Noordam stelden in het verleden al eens voor ten behoeve van de bakker op de hoek bij het invoeren van een hoorprocedure een regionaal orgaan in te richten in De waarde(n) van het sociaal recht, Deventer 2001, p Hoge Raad, 25 februari 2000, NJ 2000/471 9 J.H. Even, De hoofdlijnennotitie en de verkiezingsprogramma s, TAP juni 2012 ELSA Leiden Magazine - 13e jaargang, nummer 1 27

Actualiteiten Arbeidsrecht

Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten Arbeidsrecht Matchpoint@Work 28 november 2012 mr. C.A.F. Haans advocaat T +31 164 70 71 72 F +31 164 70 71 11 c.haans@boz.haansadvocaten.nl 1 Haans Advocaten - Vestigingen in Bergen op Zoom

Nadere informatie

Het Nieuwe ontslagrecht. Per

Het Nieuwe ontslagrecht. Per Sociaal Akkoord Het Nieuwe ontslagrecht Per 1 januari 2016 Prof. mr. A.R. Houweling Het ontslagrecht wordt eerlijker en eenvoudiger door één ontslagroute voor te schrijven voor alle werknemers. Echt per

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht. mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012

Actualiteiten Arbeidsrecht. mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012 Actualiteiten Arbeidsrecht mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012 1 Actualiteiten arbeidsrecht Onderwerpen Wijziging Wet melding collectief ontslag (WMCO) Stand van zaken kennelijk onredelijk

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Arbeidsrechtelijke implicaties van het regeerakkoord

Arbeidsrechtelijke implicaties van het regeerakkoord www.dommerholt.nl APELDOORN ASSEN HEERENVEEN ZWOLLE Arbeidsrechtelijke implicaties van het regeerakkoord Priscilla Trip, Advocaat Arbeidsrecht DE FLEX BV Mañana Hulstein, Advocaat ondernemingsrecht Het

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK 11.06.2012. E-MAIL TELEFOON FAX BIJLAGE(N) w.bouwens@vu.nl +31 20 598 6266 +31 20 598 6266

DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK 11.06.2012. E-MAIL TELEFOON FAX BIJLAGE(N) w.bouwens@vu.nl +31 20 598 6266 +31 20 598 6266 1400 Aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Tweede Kamerfracties van de diverse politieke partijen DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK 11.06.2012 E-MAIL TELEFOON

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013 Ontslagrecht en dossiervorming Corine Oerlemans 26 november 2013 Beëindiging arbeidsovereenkomst Er zijn in principe 4 manieren om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Elk met een eigen

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Werk en Zekerheid 33 818 Het nieuwe ontslagrecht per 1 januari en 1 juli 2015 Er was eens Welke problemen zijn reëel? Duaal stelsel: ontbinding kan altijd (gewichtige redenen, art. 7:685) en is snelweg

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Programma. Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf. Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst. Ontslagprocedure bij UWV.

Programma. Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf. Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst. Ontslagprocedure bij UWV. Programma Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst Ontslagprocedure bij UWV Terugblik Ontslagrecht in de toekomst Rol van UWV in het nieuwe

Nadere informatie

LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid

LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid Telefonisch spreekuur vrijdag 28 maart a.s. van 9.00-12.00 uur Mr. K.F. (Karel) Leenhouts 0344-677105 (rechtstreeks)/06-53688068 Mr. M.W.J. (Maurice) van

Nadere informatie

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 Arbeidsrechtelijke gevolgen Verhoging inzetbaarheid Employability en ontslag Van Baanzekerheid naar werkzekerheid Wetsvoorstel Donner / Advies Commissie

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Systeem van het nieuwe ontslagrecht

Systeem van het nieuwe ontslagrecht Systeem van het nieuwe ontslagrecht VAAN Symposium Wetsvoorstel Werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht - Amersfoort, 21 januari 2014 - G.J.J. Heerma van Voss Wetsvoorstel Werk en zekerheid nr.

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Thema: Arbeidsrecht - nu - in de toekomst - in de praktijk

Thema: Arbeidsrecht - nu - in de toekomst - in de praktijk Thema: Arbeidsrecht - nu - in de toekomst - in de praktijk Mr. G.W. (Govert) Brouwer 15 januari 2013 1 Programma: I II III De procesgang in het O.O. De procesgang in het B.O. Wet normalisering rechtspositie

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Wijzigingen in het arbeidsrecht november / december 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid:

Nadere informatie

Nul uren contract, oproepkracht

Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Met een nul uren contract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd. In deze overeenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Januari 2014. Ontslagrecht (1 juli 2015) www.valegis.com

Nieuwsbrief. Januari 2014. Ontslagrecht (1 juli 2015) www.valegis.com Nieuwsbrief Januari 2014 Op 29 november jl. is het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de meest belangrijke voorgestelde

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht 12 februari 2013. Mariska Harbers Houkes Ondernemersadvocaten

Actualiteiten Arbeidsrecht 12 februari 2013. Mariska Harbers Houkes Ondernemersadvocaten Actualiteiten Arbeidsrecht 12 februari 2013 Mariska Harbers Houkes Ondernemersadvocaten Nieuw ontslagrecht Wijziging WW Vereenvoudiging regelingen UWV WIK Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt - nul urencontract

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen?

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Op 10 juni van dit jaar is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Het voorstel bevat maatregelen op drie terreinen: - Wijziging

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Fruytier Academy 1: Wijzigingen in het arbeidsrecht donderdag 8 mei 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Cursus Wijzigingen Arbeidsrecht. Wet Werk en Zekerheid 21 mei 2015

Cursus Wijzigingen Arbeidsrecht. Wet Werk en Zekerheid 21 mei 2015 Cursus Wijzigingen Arbeidsrecht Wet Werk en Zekerheid 21 mei 2015 1 Mr. E.A.A.M (Liesbeth) Mijnsbergen» Arbeidsjuriste Schipper Personeel & Organisatie 2 Agenda» Flexibele arbeid» Ontslagrecht» Werkloosheidswet»

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

De aansluiting van de Werkloosheidswet op het ontslagrecht

De aansluiting van de Werkloosheidswet op het ontslagrecht De aansluiting van de Werkloosheidswet op het ontslagrecht PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Dr. D.D. Breimer, hoogleraar

Nadere informatie

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het huidige arbeidsrecht Het arbeidsrecht kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen op de in de wet geregelde manieren

Nadere informatie

Academie voor de rechtspraktijk 1

Academie voor de rechtspraktijk 1 Sociaal Akkoord 2013 Sprekers: Marc Vogel (Arbor advocaten te Amsterdam) Dies Siegers (Van Bladel advocaten te Utrecht) Progr amma - W ijzigingen Flexarbeid/Overbrugging AOW (Dies Siegers) - W ijzigingen

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Informatie voor werknemers Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Onderdelen 1. Wijziging flexrecht 2. Wijziging ontslagrecht 3. Wijziging WW e.a. Aanzegtermijn Werkgever moet uiterlijk 1 maand voor einde van rechtswege

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 Bierman Advocaten Wet Werk en Zekerheid Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 3 Agenda 1. Achtergrond/historie 2. Versteviging positie flexwerker 3. Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Schaken met de WWZ. Opzeggen, Opzegverboden & Ontbinden. 2 juni 2015 mr. Erik Jansen

Schaken met de WWZ. Opzeggen, Opzegverboden & Ontbinden. 2 juni 2015 mr. Erik Jansen Schaken met de WWZ Opzeggen, Opzegverboden & Ontbinden 2 juni 2015 mr. Erik Jansen 1 Vast minder vast Flexibel minder flexibel 2 WWZ Centrale motto van baanzekerheid naar werkzekerheid Eenvoudiger Sneller

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Rob Brouwer Andries Houtakkers Roermond, 19 juni 2013 1 Ontslagrecht in sociaal akkoord BBA vervalt. Ontslagrecht in BW. Bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Werknemer is 55 jaar. Bruto maandsalaris is Dienstverband in jaren is 17.

Werknemer is 55 jaar. Bruto maandsalaris is Dienstverband in jaren is 17. Transitievergoeding Transitievergoeding. De ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule wordt vervangen voor de transitievergoeding. Deze vergoeding is voor compensatie van het ontslag en financiële

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Juni 2015 De nieuwe Wet, Werk & Zekerheid brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers. Sinds 1 januari jl. zijn de eerste wijzigingen

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Inleiding Het zal u niet zijn ontgaan. Begin dit jaar is het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) in werking getreden. Zo maar een paar veranderingen:

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid - beknopt overzicht -

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid - beknopt overzicht - Wetsvoorstel Werk en Zekerheid - beknopt overzicht - Ingangsdatum Inhoud wetsvoorstel op hoofdpunten Stand van zaken* 1 juli 2015 (pnt 1) 1 juli 2014 (rest) Wijzigingen Flexwet 1. Aanpassing ketenbepaling:

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

Workshop Actualiteiten Ontslagrecht. Karen Beijerman, 4 september 2012

Workshop Actualiteiten Ontslagrecht. Karen Beijerman, 4 september 2012 Workshop Actualiteiten Ontslagrecht Karen Beijerman, 4 september 2012 Misvattingen over ontslag Bij ontslag krijg je altijd veel geld mee Een opzegtermijn in contract betekent dat de werkgever altijd kan

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Onderwerpen Kansen voor de mediator? Kort overzicht belangrijkste wijzigingen in t ontslagrecht Gronden a t/m h

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie