Deel 2: interviews per gemeente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 2: interviews per gemeente"

Transcriptie

1 Deel 2: interviews per gemeente 1

2 Lijst met geïnterviewden: Amstelveen Beemster Zaanstad Haarlemmermeer stadsdeel Centrum stadsdeel Nieuw West Overgemeenten Diemen Ouder Amstel stadsdeel ZuidOost Zeevang stadsdeel West Aalsmeer stadsdeel Zuid Edam-Volendam stadsdeel Oost Landsmeer Purmerend Waterland stadsdeel Noord Uithoorn Else van Rekum Saskia de Vries Carola Rothe Elly van der Storm Andrea Balk Ritha van Duin Hugo Klompberg Sylvia Tettero, Sandra Folkerts Eva Beaujon Jessica Weide en Paulien Oldenburger Eveline Tijmstra Marieke van den Broek Wilma Smit Tessa Kayser Marion Vrind en Sandra Erb Antje Dijk Ben Schroevers Carla Schoder, Liesbeth Volkers Ada v.d. Zwet en Lotte Vermeer Astrid Krikken Marius Reijnen Interview per pagina Aalsmeer 3-5 Ouder Amstel 5-7 Amstelveen 7-9 Uithoorn 9-11 Beemster Purmerend Waterland Landsmeer Oostzaan/Wormerland (Overgemeente) Edam Volendam Zaanstad Zeevang Diemen Haarlemmermeer Stadsdeel West Stadsdeel Oost Stadsdeel Noord Stadsdeel Nieuw West Stadsdeel Centrum Stadsdeel ZuidOost Stadsdeel Zuid

3 De Amstelland gemeenten: Interview gemeente Aalsmeer (onderdeel van CJG Amstelland) A.De interne organisatie van het CJG: Gemeente Aalsmeer werkt samen met de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het samenwerkingsverband Amstelland bestaat al langer. Vanaf 2007 wordt er in dit kader samengewerkt aan de opbouw + uitvoering van het CJG. Op 12 januari 2009 zijn de samenwerkingsafspraken vastgelegd in een convenant. De partners van het CJG zijn: - Amstelring - Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam - SO&T - Stichting Cardanus - GGD Amsterdam - Jeugdriagg-NHZ - Loket Vroeghulp - Mee - Vita Welzijn en advies - Samenwerkingsverband Amstelzijde - Samenwerkingsverband VO/SVO - WSNS Amstelland Zuid en de Veenlanden - de regiogemeenten Het CJG heeft 1 projectleider (in dienst van de gemeente Amstelveen) die door de 4 gemeenten wordt gefinancierd. De projectleider heeft nog een belangrijke ontwikkelfunctie (o.a. de link te leggen tussen het CJG met het onderwijs en het veiligheidshuis). Er wordt nagedacht over de wijze waarop de coördinatie structureel uitgevoerd zou moeten worden. De intentie bestaat in ieder geval wel om dit te realiseren. De projectleider houdt zich niet bezig met de coördinatie van de zorg. Rondom de zwaardere probleemgezinnen doet de procesmanager MPG dit. Deze procesmanager is in dienst van de gemeente Uithoorn. Er is 1 lokaal inlooppunt CJG in Aalsmeer, gevestigd in het consultatiebureau. Er zijn kleine aanpassingen geweest in het gebouw, die door de gemeente zijn gefinancierd. De JGZ assistent verzorgt de baliefuntie van het CJG. De gemeente betaalt de inzet van een aantal extra uren. In het CJG gebouw kunnen ouders terecht voor opvoedingsondersteuning (op afspraak en een beperkt aantal inloopspreekuren). Daarnaast onderzoekt de gemeeten de mogelijkheden om op meer locaties opvoedondersteuning vanuit het CJG aan te bieden, bijvoorbeeld op scholen Er zijn nog geen regionale afspraken gemaakt over het evalueren van het CJG. De verdere ontwikkeling van afspraken over evaluatie en monitoring is een aandachtspunt. B.De omgeving van het CJG: WMO Er zijn geen formele afspraken gemaakt over de afstemming van het WMO loket met het CJG. Dit is wel onderdeel van het regionale plan van aanpak CJG. 3

4 AMW Het Jeugdmaatschappelijk werk (JMW) en het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) wordt door dezelfde organisatie uitgevoerd (Vita Welzijn en Advies). Vita geeft aan dat JMW vooral wordt ingezet op doorverwijzing vanuit het AMW en vanuit de huisartsen. De doorverwijzingen naar Vita lopen goed. Scholen/SMW Het SMW wordt betaald door de scholen. Kinderen waarover zorgen zijn vanuit het onderwijs worden besproken in het zorgteam of in het bovenschoolse zorgteam (PAS). Vanuit de gemeente wordt geïnvesteerd in een bijdrage aan het JMW om een koppeling te maken naar de zorgstructuren in het primaire onderwijs. Tussen SMW en JMW zijn werkafspraken gemaakt. Met betrekking tot het schoolmaatschappelijk werk Voortgezet Onderwijs zijn er regionale afspraken gemaakt. De gemeenten financieren 2 uur SMW per week per school extra. Het JMW (Vita) is verantwoordelijk voor de aansluiting op het gemeentelijke preventieve aanbod. Drang/dwang Het verbeteren van de afspraken tussen het veiligheidshuis en het CJG is een regionaal aandachtspunt. Overige netwerken De gemeente werkt aan een herziening van het jeugdbeleid. Daarbij wordt gekeken naar de netwerkstructuren in de gemeente. Waarschijnlijk zal er toegewerkt worden naar het opzetten van buurtnetwerken. Er is in de gemeente geen gemeenschappelijk casuïstiek overleg voor de doelgroep 0-4. De ondersteuning aan 4-12 jarigen loopt via de zorgteams/pas. De zorgteams en PAS zijn aangesloten op het regionaal CJG. Er is een lokaal jeugdveiligheidsoverleg (betrokken partijen zijn o.a. jongerenwerk, politie, opbouwwerk, zorgcoördinatie). De gemeente heeft een projectleider jeugdveiligheid, 2 dagen per week. Het lokale jeugdveiligheidsoverleg is gericht op jongeren met grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is er voor de doelgroep 12 plussers een regionaal overleg, het Netwerk 12+. Hierbij zijn de CJG partners betrokken (sommige organisaties op afroep). Op regionale schaal wordt er (naast het CJG) ook samengewerkt met de Amstelland gemeenten op de volgende terreinen: - aanpak MPG - Huiselijk geweld - RAAK De coördinatie van hulp aan de zwaardere probleemjeugdigen/gezinnen loopt via de MPG aanpak. Er is een regionale procesmanager MPG. Deze wordt ingeschakeld in het geval er sprake is van zware problematiek of als de hulpverlening in een gezin stagneert. De MPG procesmanager is er voor verantwoordelijk dat deze hulp door de instellingen weer wordt opgepakt. Soms wordt hierbij tijdelijk een gezinscoach ingeschakeld (hierover zijn afspraken gemaakt met verschillende organisties zoals Amstelring, Vita en MEE). De gemeente betaalt de regionale procesmanager + ook een deel van de inzet van gezinscoaches. Via de MPG aanpak vindt afstemming plaats met o.a. meldpunt Huiselijk Geweld/bemoeizorg. Op stadsregionale schaal zijn er afspraken gemaakt over het werken met de methode Triple P. Alle CJG partners werken met Triple P. Komend jaar zullen o.a. huisartsen, het onderwijs, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in voorlichtingsbijeenkomsten worden geïnformeerd over deze methodiek. Verwijsindex/Matchpoint Op dit moment zijn nog niet alle organisaties aangesloten op Matchpoint. Er kan daarom nog niet veel worden gezegd over het gebruik hiervan. 4

5 C.De aansturing van de lokale zorg: De gemeente maakt vooral output afspraken met de aanbieders. Deze afspraken zijn per aanbieder verschillend. Aan Vita wordt bijvoorbeeld naast de cijfers ook informatie gevraagd over trends en ontwikkelingen. De gemeente is volgens de subsidieverordening verplicht 2 keer per jaar een gesprek te hebben met de instellingen. Hoeveel contact er tussen de gemeente en een instelling per jaar plaatsvindt, verschilt per subsidie. De gemeente heeft daarbij ook aandacht voor de kwaliteit van de uitvoering (afgelopen jaar is de kwaliteit van de uitvoering van een instelling nader onderzocht, waarbij de gemeente is ondersteund door SO&T. D.Het toekomstperspectief: Er is nog geen definitief collegeprogramma. Het college beraadt zich over de invulling van haar kerntaken en zal moeten bezuinigingen, ook op het terrein van jeugd. De echte hulp aan ouders/jeugdigen zal in de bezuinigingsoperatie zoveel mogelijk worden ontzien. De gemeente werkt een visie uit ten aanzien van de stelselwijziging in de jeugdzorg en zal daarbij samenwerking zoeken op veel fronten met de gemeenten Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Aandachtspunten/ontwikkelpunten voor de gemeente zijn o.a.: - herziening van het jeugdbeleid in het kader van de kerntakendiscussie - harmonisatie in netwerken + advies over nieuwe netwerkstructuur - betere aansluiting tussen onderwijs + CJG én een betere aansluiting tussen het Veiligheidshuis + het CJG (regionale schaal) - visievorming ten aanzien van de stelselwijziging jeugdzorg Interview gemeente Ouder-Amstel (onderdeel van CJG Amstelland) A.De interne organisatie van het CJG: Op 12 januari 2009 is het convenant CJG Amstelland ondertekend door de betrokken partijen. De gemeente Ouder-Amstel werkt samen met de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. Daarnaast zijn de volgende organisaties partner van het CJG: - Amstelring - Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam - SO&T - Stichting Cardanus - GGD Amsterdam - Jeugdriagg-NHZ - Loket Vroeghulp - Mee - Vita Welzijn en advies - Samenwerkingsverband Amstelzijde - Samenwerkingsverband VO/SVO - WSNS Amstelland Zuid en de Veenlanden In de gemeente Ouder Amstel zijn er 2 inlooppunten van het CJG (Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht). In elke dorpskern is 1 inlooppunt: In Ouderkerk in het gemeentehuis en in Duivendrecht in het dorpshuis. Sinds februari 2011 worden de inlooppunten gecombineerd met het WMO loket. De bemensing van zowel het CJG inlooppunt als het WMO loket gebeurt door medewerkers van Coherente, de lokale welzijnsinstelling. Elk inlooppunt heeft per week 2 uur vrije inloop met daarnaast mogelijkheden om afspraken te maken met de CJG-medewerker. De 2 inlooppunten in de gemeente Ouder Amstel zijn gevestigd in reeds bestaande locaties en de gemeente heeft bijgedragen in kleine aanpassingen in de gebouwen, bijv. de bebording in het CJG. Daarnaast hebben de 4 gemeenten een gemeenschappelijke regionale CJG backoffice. 5

6 De 4 gemeenten werken nauw samen in het samenwerkingsverband Amstelland en hebben gezamenlijk een CJG coördinator in dienst (dat geldt ook voor de procesmanager van de MPGaanpak). Het CJG overleg is een overleg van de 4 gemeenten met de CJG coördinator. De gemeenten hebben een regionale CJG begroting. Uit deze begroting worden o.a. betaald: - de CJG coördinator - frontoffice en backoffice van het regionale CJG punt - CJG website - Communicatie/PR - groeigids - RAAK De financiering van de JGZ loopt via de gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare gezondheidszorg (OGZ) Amstelland / GGD Amsterdam. Er zijn nog geen regionale afspraken gemaakt over het evalueren van het CJG. Wel zijn er vanuit de gemeente prestatie-indicatoren in ontwikkeling. B.De omgeving van het CJG: WMO Inde gemeente Ouder-Amstel is het WMO-loket en CJG-inlooppunt gecombineerd. Medewerkers bemensen beiden loketten waardoor sprake is van vergaande intergratie tussen WMO en CJG. AMW Er is een goede afstemming binnen de gemeente tussen het CJG/JMW en AMW. De lijnen tussen deze organisaties zijn kort. Dit wordt vooral toegeschreven aan de kleine schaal van de gemeente. De gemeente is bezig met het verder ontwikkelen van een lokaal casuïstiek overleg, waarin bovenstaande organisaties participeren. SMW/scholen De gemeente financiert volledig het SMW op de basisscholen. De gemeente is gevraagd om ook bij te dragen aan het SMW op het VO (er zijn geen VO scholen in de gemeente) en beraadt zich hierover. Het schoolmaatschappelijk werk verleent ook kortdurende hulp. Indien nodig verwijst het SMW naar Vita/JMW. Er is vanuit de gemeente te weinig zicht op de zorg vanuit de ZBO-en. Dit is een aandachtspunt bij de ontwikkeling van het CJG, mede in het kader van de LEA en Brede scholen. Drang/dwang Er zijn nog geen sluitende afspraken gemaakt over de aansluiting CJG-Veiligheidshuis. Dit is een gezamenlijk ontwikkelpunt (in Amstelland verband). Overige samenwerkingsverbanden De gemeente is bezig met het versterken van de samenwerking op lokale schaal. Er is een lokaal jeugdoverleg. Dit overleg is gericht op jongeren in de openbare ruimte en betreft zowel de groepsaanpak als individuen. De gemeente kiest bij het versterken van de samenwerking op lokale schaal voor een integrale aanpak. Dus niet alleen gericht op het ondersteunen van jeugdigen, maar op de ondersteuning van het hele gezin (ook bijv. bemoeizorg, schuldhulpverlening etc hierin betrekken). Op regionale schaal neemt de gemeente deel aan het netwerk 12+, ontwikkelingen in het VH en komt er een gezamenlijke zorgcoordinator (met gemeente Amstelveen). Het ambulant jongerenwerk wordt in de gemeente breed ingezet, niet alleen op het begeleiden van risicojeugdigen. Verwijsindex/matchpoint Op dit moment is alleen nog maar de leerplicht aangesloten op Matchpoint. Er kan daarom nog niet veel worden gezegd over het gebruik hiervan. 6

7 C.De aansturing van de lokale zorg: De gemeente werkt vooral met output afspraken in de beschikkingen. Er vindt tenminste 1 gesprek per jaar plaats met de uitvoerende organisatie (soms meerdere keren per jaar). D.Het toekomstperspectief: Jeugdbeleid in het algemeen is geen speerpunt in het collegeprogramma. Speerpunten zijn wel: vroegsignalering probleemgedrag en bestrijding van alcohol en drugsproblematiek. In 2011 is er bezuinigd op het lokale deel van het CJG (niet op de regionale bijdrage aan het samenwerkingsverband). De gemeente werkt samen met de Amstelland gemeenten aan het uitwerken van een visie op een transitie in de jeugdzorg. Het CJG in de gemeente is nog in ontwikkeling. Op dit moment richt het CJG zich met name op de ondersteuning van de 0-12 jarigen. Er moet in de toekomst meer aandacht komen voor de 12 plussers, deze zijn onvoldoende in beeld. Van deze doelgroep wordt op dit moment niet verwacht, dat zij gemakkelijk het CJG binnenlopen. Zij zullen mogelijk ook op een andere wijze benaderd worden (bijv. via websites). De ondersteuning van de 12 plussers is een ontwikkelpunt in Amstelland-verband. Gemeente Amstelveen (onderdeel van CJG Amstelland) A.De interne organisatie van het CJG: Gemeente Amstelveen werkt samen met de gemeenten Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het samenwerkingsverband Amstelland bestaat al langer. Vanaf 2007 wordt er in dit kader samengewerkt aan de opbouw + uitvoering van het CJG. Fysiek is het CJG gestart begin Het CJG heeft meerdere locaties. 1 centrale locatie in Amstelveen en 8 verschillende lokale inlooppunten (in Amstelveen iedere maandag op 4 verschillende scholen) De partners van het CJG zijn: - Amstelring - Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam - SO&T - Stichting Cardanus - GGD Amsterdam - Jeugdriagg-NHZ - Loket Vroeghulp - Mee - Vita Welzijn en advies - Samenwerkingsverband Amstelzijde - Samenwerkingsverband VO/SVO - WSNS Amstelland Zuid en de Veenlanden - de regiogemeenten In Amstelveen was het de intentie om het CJG te vestigen in een nieuw pand. Door de economische crisis is dit plan niet doorgegaan en is de vestiging van de JGZ nu het CJG geworden. Op het CJG is er een balie (die was er al) en deze wordt uitgevoerd door de JGZ. De inloopfunctie verloopt niet naar wens. Dit heeft geleid tot een wijziging van de openstelling van de inloopfunctie ( baliebemensing en vraagverheldering, doorverwijzing naar bijv. opvoedspreekuur). De opvoedspreekuren zijn altijd op afspraak. 7

8 Het CJG heeft 1 projectleider die door de 4 gemeenten wordt gefinancierd. De projectleider heeft nog een belangrijke ontwikkelfunctie (o.a. de link te leggen tussen het onderwijs én het CJG). Er wordt nagedacht over de wijze waarop de coördinatie structureel uitgevoerd zou moeten worden. De intentie bestaat in ieder geval wel om dit te realiseren. De projectleider houdt zich niet bezig met de coördinatie van de zorg. Rondom de zwaardere probleemgezinnen doet de procesmanager MPG dit. Partijen in het CJG kunnen elkaar steeds beter vinden. De indruk bestaat dat er tussen de organisaties beter onderlinge afstemming plaatsvindt over de inzet van zorg. Er zijn nog geen overall afspraken gemaakt over de wijze waarop het CJG wordt geëvalueerd. Dit zal onderdeel worden van de herijking van de uitvoeringsnotitie CJG (waarvan de begroting is vastgelegd t/m 2011/ beleidsperiode van de BDU). Het meten van klanttevredenheid is een wens. Een onderdeel van de Frontoffice (de inzet van opvoedspreekuren binnen de basisscholen als frontoffice) is in januari 2011beoordeeld. B.De omgeving van het CJG: Relatie WMO/AMW WMO loketten en CJG weten van elkaar af, maar er zijn geen formele afspraken. Vita Welzijn en Advies is de uitvoeringsorganisatie die zowel de ondersteuning biedt aan jeugdigen/gezinnen vanuit het CJG als vanuit het AMW. Deze organisatie wordt output gefinancierd en er is ook afgesproken dat vraaggericht geopereerd mag worden(bijvoorbeeld in het geval er meer vraag is vanuit jeugd en minder vanuit AMW ). De gemeente heeft via de verantwoording zicht op de gerealiseerde trajecten. Relatie met onderwijs De gemeente financiert volledig het SMW op de basisscholen en draagt niet bij aan het SMW op het voortgezet onderwijs (deze wordt volledig door de scholen betaald). De vraag is recent vanuit het Voortgezet Onderwijs gesteld of de gemeente kan bijdragen aan de financiering van het SMW (cofinanciering). De gemeente onderzoekt de mogelijkheden. De rol van de SMW-er is verschillend ingevuld. De SMW-er kan ook hulpverleningsgesprekken uitvoeren (kortdurend), maar in de praktijk is hiervoor weinig tijd en wordt de SMW-er vooral ingezet om de IB-er van scholen te ondersteunen en te participeren in de zorgoverleggen (ZAT s en CJG). Er is nog geen goede koppeling tussen de ZAT s en het CJG. Dit is een belangrijk ontwikkelpunt van de projectleider CJG. Overlastgevende jongeren en de MPG aanpak Op de aanpak van overlastgevende jongeren wordt zwaar ingezet door de gemeente. Er wordt in de gemeente Amstelveen gebruik gemaakt van straatcoaches. Afstemming vindt plaats in diverse overleggen. Indien zorg nodig is wordt de vraag neergelegd bij het 12plus netwerkoverleg. De coördinatie van hulp aan de zwaardere probleemjeugdigen/gezinnen vindt plaats via de MPG aanpak. Via de MPG aanpak vindt afstemming plaats met o.a. meldpunt Huiselijk Geweld/bemoeizorg. Vanuit de gemeente wordt eveneens ingezet op Nieuwe Perspectieven. Daarnaast focust ook het jongerenwerk zich op de probleemjongeren. Er is vanuit het jongerenwerk minder aandacht voor bijv. vrijetijdsbesteding en ontplooiing in het jongerenwerk. Matchpoint De gemeenten in de stadsregio werken met Matchpoint als verwijsindex. Het maatschappelijk werk, leerplicht en een deel van onderwijs zijn hier reeds op aangesloten. De aansluiting van de JGZ op Matchpoint heeft vertraging opgelopen. Aangezien Matchpoint nog niet zo lang in gebruik is (en nog niet door alle organisaties is geïmplementeerd) kan er nog niet veel worden gezegd over het gebruik hiervan. De gemeente vindt het wel een belangrijk instrument, ook om te zien hoe de samenwerking tussen organisaties loopt. 8

9 C. De aansturing van de lokale zorg: De gemeente maakt vooral output afspraken met de uitvoerende organisaties (p*q). De gemeente heeft een subsidiebureau. De beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor de inhoud en de controle op de uitvoering van de subsidies. De gemeente vindt het wenselijk om meer toe te werken naar financiering op outcome, maar heeft daar nog geen ervaring mee. Alle uitvoerende organisaties moeten ieder jaar schriftelijke verantwoording afleggen. Een aantal organisaties rapporteert ook gedurende het subsidiejaar (schriftelijk, dan wel mondeling). D. Het toekomstperspectief: Jeugdbeleid is een speerpunt in het collegeprogramma. De focus ligt daarbij vooral op de overlastgevende jeugd. De verwachting is dat de hoogte van de BDU gelijk blijft (en dat dit bedrag aan het gemeentefonds wordt toegevoegd). De gemeente is voornemens om met de Amstelland gemeenten gezamenlijk een visie te vormen over de stelselwijziging in de jeugdzorg. Voor de verdere uitwerking van deze visie is recent een procesvoorstel gedaan. Belangrijk onderdeel in deze visie is om te bezien welke schaal benodigd is om de jeugdzorgtaken goed uit te kunnen voeren. Interview gemeente Uithoorn (onderdeel van CJG Amstelland) A.De interne organisatie van het CJG: Op 12 januari 2009 is het convenant CJG Amstelland ondertekend door de betrokken partijen. De gemeente Uithoorn werkt samen met de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Ouder Amstel. Daarnaast zijn de volgende organisaties partner van het CJG: - Amstelring - Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam - SO&T - Stichting Cardanus - GGD Amsterdam - Jeugdriagg-NHZ - Loket Vroeghulp - Mee - Vita Welzijn en advies - Samenwerkingsverband Amstelzijde - Samenwerkingsverband VO/SVO - WSNS Amstelland Zuid en de Veenlanden Het CJG is op dit moment gevestigd in het consultatiebureau. Het consultatiebureau gaat eind dit jaar verhuizen naar een multifunctioneel gebouw met o.a. een polikliniek van het Amstelland ziekenhuis, huisartsen, maatschappelijk werkers en Amstelring. Deze nieuwe locatie is een initiatief vanuit het Amstelland ziekenhuis. Het CJG heeft een balie (frontoffice), waar afspraken gemaakt kunnen worden voor de JGZ, maar ook voor opvoedingsondersteuning. In het CJG plan van aanpak staat geformuleerd dat tussentijds de afspraken worden geëvalueerd. De invulling van deze evaluatie is een ontwikkelpunt voor de CJG coördinator. B.De omgeving van het CJG: WMO Er zijn afspraken gemaakt over de doorverwijzingen tussen het CJG en de WMO loketten. Twee keer per jaar is er in de gemeente Uithoorn een overleg met alle lokale uitvoerende organisaties voor de gemeente (sociaal domein). In dit overleg wordt de samenwerking tussen CJG en WMO ook besproken. 9

10 AMW Het AMW (en JMW) wordt uitgevoerd door Vita Welzijn en Advies. Vita is partner van het CJG. Scholen/SMW De gemeente betaalt mee aan het SMW P.O. en binnen kort ook aan het SMW V.O. (het gaat hierbij om een cofinanciering). De linking pin van de zorgoverleggen op de scholen naar het CJG is de JGZ verpleegkundige. Er is een bovenschoolse overlegstructuur voor het basisonderwijs: PAS (Punt Aanmelding Screening). Het SMW mag kortdurende hulp verlenen. Een betere afstemming tussen de inzet van SMW en JMW is een aandachtspunt. Drang/dwang Er zijn nog geen sluitende afspraken gemaakt tussen het Veiligheidshuis en het CJG. De CJG coördinator is hiermee bezig. Overige netwerken - Netwerk 12 plus : dit is een regionaal overleg (exclusief Ouder Amstel) gericht op de casuïstiek bespreking van jongeren - Lokaal Analyse Team: dit is het casuïstiekoverleg waarin de aanpak van multiprobleemgezinnen wordt besproken (= een regionaal overleg). Met de Amstelland gemeenten zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over de MPG aanpak. De coördinatie van hulp aan de zwaardere probleemjeugdigen/gezinnen loopt via de MPG aanpak. Er is een regionale procesmanager MPG. Deze wordt ingeschakeld in het geval er sprake is van zware problematiek of als de hulpverlening in een gezin stagneert. De MPG procesmanager is ervoor verantwoordelijk dat hulp georganiseerd is. Soms wordt hierbij tijdelijk een gezinsmanager ingeschakeld (hierover zijn afspraken gemaakt met verschillende organisties zoals Amstelring, Vita en MEE). De gemeente betaalt de regionale procesmanager + ook een deel van de inzet van gezinsmanagers. Via de MPG aanpak vindt afstemming plaats met o.a. meldpunt Huiselijk Geweld/bemoeizorg. - buurtnetwerken. In de gemeente Uithoorn is er voor 3 wijken buurtnetwerk (waaraan ook o.a. de JGZ en het onderwijs deelnemen). De verbetering (en vereenvoudiging) van de netwerkstructuren is een belangrijk aandachtspunt van de gemeente. Daarbij staat ter discussie wat het beste lokaal dan wel regionaal kan worden opgepakt. Verwijsindex/matchpoint Op dit moment is alleen nog maar de leerplicht en het onderwijs aangesloten op Matchpoint. Er kan daarom nog niet veel worden gezegd over het gebruik hiervan. C.De aansturing van de lokale zorg: De gemeente maakt niet alleen outputgerichte afspraken in de beschikkingen, maar heeft ook een aantal kwaliteitscriteria opgenomen (bijvoorbeeld meewerken aan bepaalde overleggen, werken met Triple P etcetera). Het blijft altijd lastig om van te voren goed te kunnen bepalen welke verantwoordingsinformatie nodig is voor een goede regie. Dit blijft een leerproces. In het CJG convenant zijn er basisafspraken gemaakt met de uitvoerende organisaties. Ieder gemeente is zelf verantwoordelijk voor de verdere invulling van deze afspraken met de CJG partners. Bij de inkoop bij de GGD werkt de gemeente Uithoorn nauw samen met de andere Amstelland gemeenten (overigens wordt niet alles gemeenschappelijk ingekocht, er is ook ruimte voor lokale afspraken met de GGD). Binnen de gemeente is er 1 accounthouder aangewezen als contactpersoon per uitvoerende organisatie. Bij de verantwoordingsgesprekken vindt er afstemming plaats met de verantwoordelijke beleidsmedewerkers. In de meeste gevallen vinden er ieder half jaar gesprekken plaats met de aanbieders. Bij sommige organisaties is dit per kwartaal. 10

11 D. Het toekomstperspectief: Jeugdbeleid is een speerpunt in het collegeprogramma. De gemeente heeft bij de inrichting van de bezuinigingen besloten dat er niet gekort gaat worden op de opvoed/opgroeiondersteuning. Er is veel afname geweest van de trajecten van het Jeugdmaatschappelijk Werk en Stevig Ouderschap van de GGD. Aandachtspunten voor de gemeente bij het versterken van de lokale hulp zijn: - de inzet van meer zwaardere hulptrajecten (>niveau 3 Triple P) - wijkgerichte aanpak/achter de voordeur aanpak in een wijk met relatief veel allochtonen - een betere link tussen het CJG-Veiligheidshuis/OGGZ + betere afstemming van de casuïstiekoverleggen - het ontwikkelen van een aanbod voor kinderen die geweld hebben meegemaakt (kindermishandeling/huiselijk geweld). De Zaanstreek Waterland gemeenten Interview gemeente Beemster A.De interne organisatie van het CJG: In de gemeente Beemster is er een intentieverklaring ondertekend (2 juni 2010) over het CJG door de volgende organisaties: GGD Zaanstreek-Waterland SMD Zaanstreek- Waterland Bureau Jeugdzorg Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Waterland Stichting Samenwerkingsverband Noord Kennemerland MEE Amstel en Zaan Huisartsen Basisscholen Stichting Kinderopvang Beemster Stichting Welsean Spirit De diëtistenpraktijk Els Pereboom Gemeente Beemster Daarnaast zijn er ook samenwerkingsafspraken op het terrein van jeugd op regionale schaal in de vorm van protocollen en werkafspraken. Er is nog geen geformaliseerd overleg met de CJG partners. De CJG coördinator is hier mee bezig. Deze partners spreken elkaar wel 6 keer per jaar in het Hometeam (een overleg dat al binnen de gemeente bestond, oorspronkelijk bedoeld voor intervisie). Het CJG is op dit moment gevestigd in een wijkcentrum Middelwijck (= Middenbeemster), maar gaat verhuizen en komt in een pand bij een school. De plannen hiervoor (alsmede de financiering/niet vanuit de BDU) moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad (er is al wel met de Kadernota ingestemd). De gemeente heeft vanuit de BDU bijgedragen aan o.a. bewegwijzering en folderrekken in het huidige CJG. De gemeente heeft een CJG coördinator in dienst (ca. EUR op jaarbasis, betaald vanuit de BDU). Daarnaast voert de CJG coördinator ook beleidsmatige taken uit voor de gemeente. 11

12 Er is op dit moment geen CJG balie, maar het is wel de wens om een inloopmogelijkheid te creëren in het nieuwe CJG gebouw. Over de te evalueren onderdelen zijn er in de startnotitie CJG afspraken gemaakt over 4 deeltrajecten: - de nieuwe huisvesting - aansturing en lokale coördinatie - versterking communicatie - versterking van het Hometeam B.De omgeving van het CJG: WMO Er zijn geen formele afspraken gemaakt tussen het CJG en het WMO loket. Wel wordt naar elkaar doorverwezen. Binnen het Hometeam vindt inhoudelijke afstemming plaats tussen bijvoorbeeld WMO en hulp vanuit het CJG. AMW Er is op dit moment geen zicht op de hulp die vanuit het AMW aan ouders/jeugdigen wordt geboden. Dit kan wel gedeeltelijk via de aanbieder SMD Zaanstreek Waterland worden achterhaald. SMD ontvangt van de gemeente Beemster 1 beschikking (voor verbeteringen in de aansturing, zie verderop onderdeel C in dit verslag). Andere vormen van zorg vanuit het CJG zijn bijvoorbeeld Homestart en Nieuwe Perspectieven. Scholen/SMW De gemeente betaalt het SMW primair. Dit is ca. 4 uur per week voor 4 scholen. De SMW-er verleent ook hulp (kortdurend) en geeft SOVA trainingen. De gemeente draagt niet bij aan SMW voor het Voortgezet onderwijs. Deze vraag is wel gesteld in het regionaal samenwerkingsverband door de centrumgemeente. De gemeente moet hierover nog een besluit nemen. Het SMW heeft een belangrijke schakelfunctie tussen het CJG en de ZAT s. Hierover zijn sluitende afspraken gemaakt (op regionale schaal), ook voor het Voortgezet Onderwijs. (Deze afspraken worden ter informatie toegestuurd). Drang/dwang Op het terrein van het Veiligheidshuis zijn er regionale afspraken gemaakt. Er is nog geen goede aansluiting tussen het CJG (+de veiligheidsambtenaar van de gemeente) en het Veiligheidshuis. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Andere samenwerkingsverbanden Er zijn in de gemeente Beemster afspraken gemaakt over de aanpak van probleemjongeren (hanggroepen). De CJG coördinator, de veiligheidscoördinator en de jongerenwerker zijn hierbij betrokken (het jeugdnetwerkoverleg). Verwijsindex Matchpoint Nog niet alle instellingen zijn aangesloten. Het is vooral een belangrijk instrument voor de CJG coördinator (en in beperkte zin levert dit ook beleidsinformatie op). De gemeente is groot voorstander van de implementatie van Matchpoint. C.De aansturing van de lokale zorg: De gemeente maakt jaarlijks subsidieafspraken met de uitvoerende organisaties. De gemeente wil meer toewerken naar output (wellicht ook naar outcome) gerichte afspraken. Dit is een aandachtspunt binnen de gemeente. De informatie die nu vanuit de verantwoording beschikbaar komt wordt te summier gevonden. De gemeente heeft gedurende het uitvoeringsjaar met een aantal grotere instellingen ook voortgangsgesprekken op basis van kwartaalrapportages. Met het jongerenwerk wordt frequent overlegd (iedere maand). 12

13 D. Het toekomstperspectief: Jeugd is een speerpunt van beleid in het collegeprogramma, maar staat minder hoog op de politieke agenda. In het programma is o.a. opgenomen dat de jongerenactiviteiten van de gemeente moeten aansluiten op de vraag. Daarnaast moeten deze activiteiten ook goed worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld/doorontwikkeld. De vrees bestaat dat de gemeente er financieel niet op vooruit gaat bij een stelselwijziging (en dat het zelfs duurder wordt als alle gemeenten afzonderlijk moeten gaan inkopen). Daarnaast is het de verwachting, dat vanuit 2014 de bijdrage BDU in het gemeentefonds wordt gestort. Vanaf dat moment zal de gemeente nog kritischer gaan kijken naar de uitgaven voor jeugd. De gemeente vormt in eerste instantie zelf haar eigen visie ten aanzien van de stelselwijziging. Vervolgens zal er afstemming plaatsvinden met de overige gemeenten in het regionale samenwerkingsverband Zaanstreek/Waterland en zal een gezamenlijke visie worden ontwikkeld. De gemeente heeft aan de hand van enquetes onderzocht welke vraag er is en daar ook een aanbod op ontwikkeld. Dit heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, omdat uiteindelijk weinig mensen van dit aanbod gebruik hebben gemaakt (voorbeeld cursus over pesten). De gemeente betrekt jongeren bij het ontwikkelen van een aanbod voor 14 plussers (opstarten van een jongerenraad). Interview gemeente Purmerend A.De interne organisatie van het CJG: In de gemeente is er sinds februari 2010 formeel een CJG samenwerkingsverband. De partners van het CJG zijn: - GGD Zaanstreek Waterland - SMD/SMW Zaanstreek Waterland - Bureau Jeugdzorg - Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Waterland - Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs - MEE Amstel en Zaan - Stichting Clup - Gemeente Purmerend Daarnaast is er ook samenwerking met andere partners en aanbieders rond jeugd en gezin, zoals thuiszorgorganisatie Evean. Ook is er contact en samenwerking met verloskundigen en kraambureaus. Er zijn op dit moment 3 CJG s: Waterlandplein, Abel Tasmanplein en Landauerstraat. Er wordt gebouwd aan een nieuwe multifunctionele accommodatie, waarin ook een nieuw CJG zal komen, ter vervanging van de locatie Waterlandplein. De gemeente is trekker van dit plan en huurt het van de woningstichting. Naast de CJG functie worden er in dit gebouw meer functies ondergebracht. Geplande opening is in september De gemeente heeft een CJG coördinator (1 FTE), die in dienst is van de GGD. De coördinator heeft een belangrijke spilfunctie in het CJG. De coördinator is procesmanager en ziet toe op de uitvoering van de afspraken uit het uitvoeringsconvenant. De projectgroep CJG was het beleidsoverleg tussen de CJG kernpartners. De stuurgroep bestond uit een intern gemeentelijk overleg met de wethouder. Dit is onlangs herzien: de projectgroep is nu de stuurgroep geworden. De CJG coördinator is betrokken bij het casuïstiekoverleg CJG. De coördinator bekijkt, samen met de professional die het overleg aanvraagt, wie voor dit overleg moet worden uitgenodigd en initieert dat 13

14 er afspraken worden gemaakt tussen de organisaties. Bij de casuïstiekoverleggen worden ook de ouders/kinderen uitgenodigd. In het begin waren alle CJG partners betrokken bij de casuïstiekoverleggen. Dit was vooral bedoeld om alle partijen te betrekken bij het CJG. Na een aantal maanden is ervoor gekozen, om per casus te bekijken welke CJG partners of hulpverleners buiten het CJG nodig zijn voor de casusbesprekingen. De CJG s hebben geen balie (alleen voor de JGZ). Er is wel een spreekuur. Er wordt nog overwogen of er een baliefunctie gecreëerd wordt in het nieuwe locatie CJG. De opvoed/opgroeiondersteuning wordt niet alleen aangeboden op de 3 locaties van het CJG. Er is ook een sterke verbinding op de scholen via het Schoolmaatschappelijk werk. De gemeente Purmerend investeert ook in zwaardere trajecten van ambulante hulpverlening thuis (maximum 3 maanden). De afspraken over de evaluatie van het CJG zijn onderdeel van het convenant. Het convenant wordt in 2011 geevalueerd. Veel afspraken in de praktijk gaan verder dan wat in het convenant is afgesproken. De stuurgroep in nieuwe samenstelling kan nu beter de samenwerking vorm gaan geven. B.De omgeving van het CJG: WMO Er zijn geen afspraken gemaakt over de afstemming tussen het CJG en de WMO loketten. Er is wel nauw contact rondom specifieke casuïstiek. AMW Het AMW wordt indien nodig- betrokken bij het casuïstiekoverleg CJG. Daarnaast is het AMW één van de organisaties die ondersteuning aan gezinnen aanbiedt. Het AMW is bijvoorbeeld partner van Empowerment, een soort eigen kracht conferentie voor de oudere jeugdigen (om deze weer op school of aan het werk te krijgen). Scholen/SMW Op alle scholen is SMW. De gemeente Purmerend financiert zowel het Schoolmaatschappelijk Werk op het P.O. als het V.O. Bij beiden is sprake van een cofinanciering. In het P.O. hebben alle scholen hun eigen zorgteam. In alle teams is SMW vertegenwoordigd. Daarnaast is er een bovenschoolse ZAT. Het SMW biedt lichte opvoedingsondersteuning (max. 5 hulpverleningsgesprekken). Indien nodig, dan is het SMW de schakel met het CJG (SMW is de linking pin). Hierover zijn sluitende afspraken gemaakt in regionaal verband. Deze afspraken werken goed in de praktijk. De V.O.-scholen hebben hun eigen zorgteams. Het SMW is minder stevig vertegenwoordigd in de zorgoverleggen van de V.O. scholen. Daar is de zorgcoördinator de schakel met het CJG. Drang/dwang Er is een regionale Multiprobleemaanpak. Deze maakt geen direct gebruik van dwang/drang in termen van justitie of koring op sociale uitkering, zoals dat elders wel gebeurt. Wel worden de afspraken rond veiligheid, kinderbescherming, AMK en RAAK ingezet wanneer men dit nodig acht. De samenwerking tussen het veiligheidshuis en het CJG loopt in de praktijk goed. Het is wel wenselijk om de samenwerking te formaliseren (zoals bijvoorbeeld ook de afspraken over de doorverwijzingen vanuit de scholen naar het CJG). Overige netwerken Het CJG casusoverleg (zie hierboven) Zorgteams en ZATS op scholen (zie hierboven) Jeugdnetwerk: dit overleg is gericht op de aanpak van groepen (hierbij zijn o.a. betrokken politie, streetcornerworker, maatschappelijk werk etc). 14

15 MPG aanpak. De gemeenten werken in Zaanstreek Waterland samen in de MPG aanpak (op basis van een convenant). Er is 1 gemeenschappelijke MPG procesmanager in dienst van de gemeente Zaanstad. Gezinnen kunnen door instellingen worden aangemeld bij de MPG procesmanager. In een regionaal casusoverleg wordt bezien voor welke aanpak van het gezin wordt gekozen en wie de coördinatie van zorg op zich neemt. Het jongerenloket: jongeren kunnen met vragen over werk, schiling en uitkering bij dit loket terecht. Indien er vragen zijn over zorg en jongeren de hulpverlening nodig hebben kan worden doorverwezen naar het CJG. Dit kan rechtsstreeks of vanuit de bespreking in het MDT (zie hieronder). Er zijn plannen in otwikkeling om ook jongeren zelf uit te nodigen voor een casuistiek overleg en met hen samen een plan van aanpak te maken. Waarschijnlijk wordt het SMD hier de trekker van. Het MDT overleg: gericht op jeugdigen > 16 jaar (trekker van dit overleg is het UWV). Verwijsindex Matchpoint Omdat de organisaties nog niet zijn aangesloten op Matchpoint, kan nog niets worden gemeld over het gebruik hiervan. Het is voor de instellingen en voor de CJG-coördinator een belangrijk instrument. De komende periode zullen organisaties worden aangesloten. C.De aansturing van de lokale zorg: De gemeente maakt niet alleen outputafspraken, maar stelt ook kwaliteitseisen vast in de beschikking. Ook wordt soms aangegeven, welk resultaat wordt beoogd (bijvoorbeeld de hulpverlening moet ertoe leiden, dat de competenties van ouders in het opvoeden zijn versterkt). Soms worden er wel alleen kwantitatieve afspraken gemaakt, omdat het concrete producten zijn. Bijvoorbeeld een X aantal trajecten Video Homtraining. De gemeente is aan het onderzoeken hoe zij haar subsidierol en regierol zo goed mogelijk kan combineren en hoe door de juiste financiële afspraken de uitvoeringsverantwoordelijkheid in het samenwerkingsverband van het CJG wordt versterkt. Inhoudelijk is er minimaal 2 keer per jaar overleg met de gesubsidieerde instellingen. Hoe de uitvoering van het CJG verloopt, wordt vooral via de CJG coördinator teruggekoppeld. Er wordt nagedacht om het CJG een eigen budget te geven, zodat het CJG zelf ook trajecten kan inzetten (zonder dat iedere instelling afzonderlijk voor een aanvullende subsidie naar de gemeente moet). D.Het toekomstperspectief: Jeugdbeleid is een speerpunt in het collegeprogramma. Op dit terrein zal er niet worden bezuinigd. De gemeente bereidt zich actief voor op de stelselherziening van de jeugdzorg. Daarbij wordt nu onderzocht in hoeverre en op welke punten gezamenlijk opgetrokken kan worden met de andere gemeenten in Zaanstreek Waterland. Een doelgroep waar wellicht meer aandacht voor nodig is, zijn de 18 plussers. Jongeren die >18 jaar zijn, kunnen niet meer terecht in de jeugdzorg. De samenwerking met de GGZ was een aandachtspunt, maar deze is sterk verbeterd. Tenslotte zijn er zorgen over de jonge mantelzorgers (jonge kinderen die een actieve verzorgende rol hebben in het gezin). In het algemeen streeft Purmerend naar een opvoedklimaat waarin ouders elkaar kunnen versterken en professionals zijn toegerust om ouders en jongeren zo passend mogelijk te ondersteunen. Principes van eigen kracht en meer met en naast ouders, in plaats van over ouders regeren. Kunners en willers moeten het vertrouwen krijgen zelf regie te houden op hun opvoeding. Er blijven altijd niet-kunners en niet-willers. Daarvoor is ook passend aanbod nodig. De veiligheid van kinderen en een veilige omgeving zijn daarbij belangrijke factoren. 15

16 Interview gemeente Waterland A.De interne organisatie van het CJG: In de gemeente Waterland is per 6 april 2010 het CJG samenwerkingsverband formeel van start gegaan. De partners van het CJG zijn: - de gemeente - GGD Zaanstreek Waterland - SMD Zaanstreek Waterland - MEE Amstel en Zaan - Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Waterland - BJAA Er is 1 CJG locatie in Monnickendam. Dit is het consultatiebureau, dat een nieuwe inrichting heeft gekregen. Deze nieuwe inrichting is door de gemeente betaald vanuit de BDU. De gemeente had samen met de gemeente Zeevang een CJG coörinator, maar wegens ziekte wordt de CJG coördinatie tijdelijk uitgevoerd door de GGD (voor de gemeente Waterland: 16 uur per week). Het CJG heeft geen balie. De schaalgrootte van de gemeente is hiervoor te klein. Wel zijn de opvoedspreekuren en inloopspreekuren met de komst van het CJG uitgebreid. De gemeente is bezig met de ontwikkeling van een digitaal CJG (via DCJG). Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de evaluatie van het CJG, maar dit is wel een ontwikkelpunt. De CJG coördinator neemt regelmatig met de partners van het CJG de uitvoeringsafspraken door, die zijn vastgelegd in een CJG jaarplan. B.De omgeving van het CJG: WMO Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de afstemming tussen het CJG en de WMO, maar dit is een belangrijk aandachtspunt van de gemeente. De gemeente wil namelijk het werken vanuit een gezinsgerichte benadering meer gaan bevorderen. AMW De samenwerking tussen het CJG en het AMW loopt goed. De aanbieder van AMW (=SMD) is partner van het CJG. Naast het AMW verzorgt deze aanbieder ook het SMW. Een aandachtspunt is dat SMD niet Triple P is geschoold. Scholen/SMW De gemeente financiert vanaf 2011 het SMW voor het P.O. (volledige financiering, de scholen dragen hier niet aan bij). Het gaat hierbij om de inzet van 400 uur SMW per jaar. Er zijn 10 basisscholen in Waterland. Het SMW kan kortdurende hulp verlenen, indien dit gewenst is. Over de samenwerking tussen het SMW en het CJG zijn regionale en lokale samenwerkingsafspraken gemaakt. De schoolmaatschappelijk werker neemt deel aan het zorgteamoverleg en is daarmee de (CJG)linking pin richting (basis)scholen. Nog niet alle scholen hebben een volledig functionerend Zorgteam. Dit moet nog groeien. De gemeente draagt niet bij aan het SMW voor het VO. Er is in de gemeente Waterland 1 VO school. Drang/dwang De contactpersonen voor het Veiligheidshuis en de CJG s zijn bekend, maar er zijn nog geen formele afspraken gemaakt over de samenwerking tussen het Veiligheidshuis en de CJG s in de regio Zaanstreek Waterland. Het wordt wel gewenst gevonden om op regionale schaal- hierover afspraken te maken. 16

17 Overige netwerken CJG casusoverleg: Er is een CJG casusoverleg voor 0-19 jaar. De kernpartners CJG zijn in dit overleg vertegenwoordigd. Andere instellingen worden uitgenodigd, indien dit nodig is. Frequentie van dit overleg: 1 * 6 weken. Het is de bedoeling, dat in de nabije toekomst ook ouders voor de casusoverleggen worden uitgenodigd. Ter voorbereiding hierop zal SO&T worden gevraagd om het concept Cliënt aan tafel (de methodiek) uit te werken en zullen de instellingen getrained worden door SO&T in gesprekstechnieken. Jongerenwerker De jongerenwerker is op afroep beschikbaar voor het casusoverleg CJG. De jongerenwerker is vooral outreachend bezig (op straat en bijvoorbeeld in buurthuizen). Een belangrijk speerpunt voor de jongerenwerker is alcohol en drugspreventie (inzet jongerenwerker op jaarbasis: 412 uur). MPG aanpak Regionaal zijn er afspraken vastgelegd over de MPG aanpak. Dit is opgenomen in de Afsprakenset Regionale onderdelen CJG (in Zaanstreek Waterland verband). De MPG aanpak staat in de gemeente Waterland ter discussie. De gemeente is van oordeel, dat problemen vroegtijdig en snel moeten worden aangepakt en dat hiervoor het CJG casuïstiekoverleg is opgericht. Daarnaast wordt er niet veel opgeschaald naar de MPG procesmanager (vorig jaar is 1 gezin aangemeld). Verwijsindex/Matchpoint Er zijn regionaal afspraken gemaakt in het kader Matchpoint. Ervaringen met het signaleringssysteem zijn nog niet bekend. Daarvoor is het nog te vroeg. C.De aansturing van de lokale zorg: Er worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve afspraken gemaakt in de subsidiebeschikkingen. Er wordt minimaal 2 keer per jaar een verantwoordingsgesprek gevoerd met de uitvoerende organisaties (soms 4 keer per jaar). Het is lastig voor de gemeente om de kwaliteit van de uitvoering te beoordelen. De controle op de uitvoering van de subsidies wordt gedaan door een andere beleidsambtenaar van de gemeente dan de verantwoordelijke inhoudelijke beleidsmedewerker. Een betere kwalitatieve beoordeling van de subsidies (o.a. door een betere samenwerking met de inhoudelijke beleidsmedewerkers) is een aandachtspunt. D. Het toekomstperspectief: Jeugdbeleid is een speerpunt in het collegeprogramma. Er zal wel moeten worden bezuinigd op dit terrein. Niet alle BDU middelen worden ingezet voor het opvoed/opgroeiondersteuning. Het accrès op de BDU wordt ook voor andere doeleinden ingezet. De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een eigen visie op de transitie van de jeugdzorg. Daarnaast zal met de Zaanstreek Waterland gemeenten een gezamenlijke visie worden ontwikkeld. Alhoewel er afgelopen jaren meer is geïnvesteerd in de opvoed/opgroeiondersteuning zijn er nog wel leemtes in het aanbod: - zwaardere vormen van opvoedingsondersteuning (ambulante hulpverlening thuis/thuisbegeleiding) - ondersteuning van de 12plussers (er zijn weinig cursussen voor deze leeftijdscategorie). Interview gemeente Landsmeer A.De interne organisatie van het CJG: De opbouw van het samenwerkingsverband CJG is vorig jaar gestart en de afspraken worden eind april geformaliseerd met het ondertekenen van een samenwerkingsconvenant. Naast de 17

18 ondertekening van het convenant wordt eind april ook het CJG gebouw geopend en start het CJG digitaal. De partners van het CJG zijn: - de gemeente - GGD Zaanstreek Waterland - SMD Zaanstreek Waterland (voor AMW en SMW) - MEE Amstel en Zaan - Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Waterland - BJAA - St Welsaen (jongerenwerk) - Regionaal samenwerkingsverband VO-VSO Waterland Het CJG wordt gevestigd in het consultatiebureau, dat onderdeel is van een dienstencentrum. In dit centrum zijn ook bijvoorbeeld het AMW, een huisarts en een fysiotherapeut gevestigd. Het consultatiebureau wordt aangepast. In het CJG komen flexibele werkplekken voor de CJG partners. De gemeente is van plan om in het dienstencentrum ook een werkplek te creëren voor de jongerenwerker ( gericht op de ondersteuning van de oudere jeugdigen). Daarnaast wordt het dienstencentrum in de toekomst uitgebreid (met de overname van een pand naast het CJG) en zal ook het WMO loket hierin worden opgenomen. Er wordt geen balie gerealiseerd. Hiervoor is de schaal van de gemeente te klein. Er zullen 2 keer per week inloopspreekuren worden georganiseerd (maandagochtend en donderdagmiddag). Daarnaast is afgesproken, dat de CJG partners vragen van ouders/jeugdigen noteren en aan elkaar doorspelen. De gemeente heeft dezelfde CJG coordinator als de gemeenten Oostzaan en Zeevang, die in dienst is van de GGD. De CJG coördinator heeft niet alleen een procesmatige rol, maar is ook een belangrijke spil in het casusoverleg CJG (=voorzitter van dit overleg). Er zijn in het convenant geen afspraken gemaakt over het evalueren van het CJG. Wel vindt er regelmatig een terugkoppeling plaats over het functioneren van het CJG door de CJG coördinator. Met de coördinator zijn duidelijke afspraken gemaakt over deze terugkoppeling (via een jaarplanning). Dit overleg is samen met de beleidsmedewerker om voortgang en prestaties te meten. B.De omgeving van het CJG: WMO In de toekomst wordt het WMO loket gevestigd naast dienstencentrum en zal er nauw worden samengewerkt. AMW Het AMW is een belangrijke partner binnen het CJG en is betrokken bij de casuïstiekoverleggen (zie verderop in het verslag). Scholen/SMW De gemeente is onlangs gestart met de financiering van het SMW PO (de schoolbesturen betalen hier niet aan mee). De gemeente heeft 8 uur per week SMW ingekocht bij SMD. Het SMW is inmiddels actief op 2 van de 6 basisscholen. De uitbreiding van het SMW naar de andere 4 basisscholen, alsmede de invulling van de rol van het SMW zijn nog ontwikkelpunten voor de gemeente. Met de gemeenten Zaanstreek/Waterland zijn regionale afspraken gemaakt over de koppeling tussen het onderwijs en het CJG. De gemeente Landsmeer heeft geen VO scholen. De kinderen zijn hiervoor vooral aangewezen op Purmerend en Amsterdam Noord. Omdat de gemeente geen VO scholen heeft, is het een belangrijk aandachtspunt om goed voeding te blijven houden met de 12plussers. Dit wil de gemeente realiseren via de inzet van het jongerenwerk. 18

19 Drang/dwang Er zijn geen formele afspraken tussen de ketenunits en het CJG. In de gemeente Landsmeer is dit ook nauwelijks aan de orde. Er zijn op regionaal niveau wel afspraken gemaakt. Dat geeft een escalatiemodel waarbij gemeentebestuurder doorzettingsmacht heeft. Logischerwijs is er een koppeling moeten komen met het netwerk jeugd. Overige netwerken Er komt een casusoverleg CJG ( de CJG coördinator is hiervan de voorzitter). De CJG partners zijn standaard bij dit overleg aanwezig. Overige organisaties en instellingen worden indien nodig- hierbij betrokken. Het CJG overleg zal gedeeltelijk het reeds bestaande netwerk jeugd overleg vervangen. Dit netwerkoverleg zal zich in de toekomst meer gaan richten op beleidsmatige vragen en wat minder op casuïstiek (dit moet meer gaan lopen via het CJG overleg). Het netwerkoverleg Jeugd is een breed overleg, waarin o.a. participeren: JGZ, Onderwijsdirecteuren, IB-ers, bureau Halt, Politie, Jongerenwerk, Algemeen Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, Kinderopvang, Leerplichtambtenaar en de gemeente. Er is in Landsmeer gekozen voor een klein casusoverleg en een breed beleidsoverleg Netwerk Jeugd. Het jongerenwerk is voor de gemeente een belangrijke informatiebron voor de ondersteuning van de 12 plussers. Hierop zal niet worden ingeboet, omdat er anders geen connectie is met deze doelgroep. Er waren voorheen plannen om een jongerenontmoetingscentrum te creëren, maar dit centrum was niet haalbaar. In de nabijheid van het CJG zal de jongerenwerker een eigen werkplek krijgen, waar jongeren terecht kunnen met hun vragen. Daarnaast wordt van de jongerenwerker verwacht outreachtend te werken en contact te zoeken met de jongeren (bijvoorbeeld via de sportverenigingen of op straat). MPG aanpak. De gemeenten werken in Zaanstreek Waterland samen in de MPG aanpak (op basis van een convenant). Er is 1 gemeenschappelijke MPG procesmanager in dienst van de gemeente Zaanstad. Gezinnen kunnen door instellingen worden aangemeld bij de MPG procesmanager. In een regionaal casusoverleg wordt bezien voor welke aanpak van het gezin wordt gekozen en wie de coördinatie van zorg op zich neemt. Verwijsindex Matchpoint Omdat de organisaties nog niet zo lang zijn aangesloten op Matchpoint, kan nog niets worden gemeld over het gebruik hiervan. Het is voor de instellingen en voor de CJG-coördinator een belangrijk instrument. C.De aansturing van de lokale zorg: De afspraken die de gemeente met de uitvoerende organisaties maakt zijn verschillend per instelling. Met de GGD worden er regionale afspraken gemaakt en zijn er regelmatig ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Het aanscherpen van de afspraken in de subsidieverlening is een aandachtspunt voor de gemeente (meer SMART geformuleerd). Aan de andere kant vindt de gemeente het ook belangrijk, dat organisaties flexibel zijn en optimaal kunnen inspelen op een vraag. D. Het toekomstperspectief: Jeugdbeleid (én het CJG) is een speerpunt in het collegeprogramma. Het college vindt een goede preventie belangrijk. De verwachting is dat de gemeente niet zal bezuinigen op de uitgaven aan het CJG. De gemeente denkt actief na over het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen. Zo zal er een medewerker worden aangetrokken, die een betere verbinding moet aanbrengen tussen het onderwijs-cultuur-sport. Voor het jeugdbeleid zijn belangrijke ontwikkelpunten: - het verbeteren van het inzicht in de vraag van 12 plussers - het versterken van het aanbod voor de 12 plussers. 19

20 Interview gemeenten Oostzaan en Wormerland (Overgemeenten) A.De interne organisatie van het CJG: Er is nog geen formeel CJG samenwerkingsverband in de gemeenten, maar deze is in ontwikkeling. Waarschijnlijk worden de afspraken over het CJG voor de zomer in een convenant vastgelegd met de samenwerkingspartners. Partners van het CJG (centrum Jong) worden: - JGZ - organisaties die opvoedondersteuning bieden - SMD - MEE - BJZ - onderwijs - Kinderopvang Er wordt voor gekozen om aan te sluiten bij het CJG model dat door Zaanstad is ontwikkeld. Dit betekent dat er in de beide gemeenten Jong Centra worden opgericht. Het samenwerkingsverband wordt wel breder dan de Jong centra in Zaanstad, omdat ook het onderwijsbestuur (SPOOR) zal deelnemen. De Jong Centra komen op de locatie waar nu het consultatiebureaus zijn gevestigd. De gemeenten dragen bij aan de ombouw van het consultatiebureau tot CJG. Het zal hierbij niet om grote verbouwingen gaan, maar om de aankleding van het Centum Jong (bewegwijzering, foldermateriaal etcetera). Over de werkwijze en aansturing moeten nog nadere afspraken worden gemaakt met de Jongpartners. Het toekomstige casusoverleg Centrum Jong zal een deel van de bestaande overleggen vervangen (zoals het buurtnetwerkoverleg in Oostzaan). Er is een CJG (Jong) coördinator voor de gemeenten Oostzaan en Wormerland. Deze is in dienst van de GGD. Het gaat hier om een structurele functie. De coördinator is nu druk bezig met het opzetten van de samenwerkingsverbanden in de 2 regiogemeenten. Gezien de schaalgroottes van de gemeenten wordt er geen balie gerealiseerd in de Centra. Wel zullen er extra inloopspreekuren komen. Op welke wijze het toekomstige Centrum Jong zal worden geëvalueerd is nog niet bekend. B.De omgeving van het CJG: WMO loket n.v.t. Er zijn geen specifieke afspraken nodig over de koppeling van beide balies, omdat er geen balie komt in het Jong Centrum. AMW Er is vanuit het beleidsterrein jeugd (nog) geen inzicht in de hulp/ondersteuning aan ouders en gezinnen vanuit het Algemeen Maatschappelijk Werk. De vraag om hoeveel trajecten (en soorten trajecten) vanuit AMW worden ingezet, is recent opgevraagd. SMW/scholen De gemeente draagt bij aan het SMW primair. In de gemeente Oostzaan participeert het onderwijs in het buurtnetwerk. In de toekomst zullen de scholen ook partner zijn in het casusoverleg JONG. 20

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Maatschappelijke business case Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Colofon Uitgave: GGD Hollands Noorden Grotewallerweg 1 Postbus 324 1740

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Jong Centraal in beweging. Jaarverslag 2007. Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort

Jong Centraal in beweging. Jaarverslag 2007. Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort Jong Centraal in beweging Jaarverslag 2007 Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort Jong Centraal heeft een ambitie. Ze wil in toenemende mate koppelingen maken met en verwijzingen maken naar het grotere

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Jeugdbeleid 2014-2017

Jeugdbeleid 2014-2017 Jeugdbeleid 2014-2017 een kubus vol kansen I nleiding Gezondhe id & Opvoedin g Ontspanning & Vr ije Tijd Onder wij s & Educatie I ntegr aal jeugdbele id Par ticipat ie & Over last 1 Inhoud Voorwoord 4

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Verantwoording 2009 9 maart 2010 Introductie Voor u ligt voor het eerst een geïntegreerde versie van de verantwoording van het voorgaande jaar en de planning voor

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie