STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN"

Transcriptie

1 STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN ZWARTEWATERLAND

2

3 INHOUD 1. Inleiding 5 2. CJG Zwartewaterland 6 3. Signaleren en afstemmen van zorg 9 4. Organisatie Toekomst 15 Bijlagen: 1. Route zorgvraag in beeld Niveaus casuscoördinatie 17 startdocument - centrum jeugd en gezin - zwartewaterland 3

4 4

5 1 INLEIDING De toenmalige minister van Jeugd en Gezin gaf in 2008 alle Nederlandse gemeenten de opdracht om uiterlijk in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin te realiseren. De minister wilde met deze centra een inlooppunt creëren waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terechtkunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. De centra zouden volgens hem niet alleen snel, goed en gecoördineerd advies moeten leveren, maar ook hulp op maat. De Centra voor Jeugd en Gezin moesten volgens de minister bovendien een belangrijke rol spelen in het vroegtijdig signaleren van problemen. Alle kinderen in Nederland zouden hierdoor de kans krijgen om veilig, gezond en evenwichtig op te groeien. Optimale kansen voor ieder kind en iedere jongere om veilig, gezond en evenwichtig op te groeien. informatie over opvoeden en opgroeien ondersteuning bij het opvoeden samenwerkingsverband van organisaties betrokken bij de jeugdzorg De gemeente Zwartewaterland startte in september 2010 met een Centrum voor Jeugd en Gezin. Belangrijk ideaal was vanaf het begin dat er per kind met één plan zou worden gewerkt, ongeacht welke organisaties daarbij betrokken waren. Dit ideaal werd vervolgens uitgebreid tot de trits één kind, één gezin, één plan. Achterliggende gedachte was en is dat het met het kind goed gaat, wanneer het met het gezin goed gaat. De zorg die ouders en kinderen krijgen, moet daarom goed worden afgestemd. Belangrijke bijkomstigheid was dat tegelijk met de komst van het CJG ook VIS2 werd geïntroduceerd. Dit informatiesysteem biedt hulpverleners de kans om aan te geven dat zij contact hebben met een kind of een gezin en dat zij in dit kader willen samenwerken met anderen. Andere hulpverleners worden via de mail op de hoogte gesteld van het contact en de wens tot samenwerking. Het probleem dat rond een kind of gezin speelt, wordt niet in het systeem vastgelegd. Dit startdocument beschrijft op welke wijze de gemeente Zwartewaterland, Icare, GGD IJsselland, algemeen maatschappelijk werk De Kern en MEE IJsseloevers vorm geven aan optimale kansen voor ieder kind en iedere jongere om veilig, gezond en evenwichtig op te groeien. Vanaf de zwangerschap tot het moment waarop een jongere 23 jaar wordt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin speelt daarin een centrale en verbindende rol. Als laagdrempelig kansencentrum, dat aantrekkelijk is voor een grote doelgroep en snel en goed vragen beantwoordt over opvoeden en opgroeien. Als centrale plek waar ouders ondersteuning kunnen krijgen in het opvoeden van hun kinderen tot zelfredzame, evenwichtige en verantwoordelijke volwassenen. Het samenwerkingsverband binnen het CJG biedt de basiszorg van waaruit kan worden doorverwezen naar een breed scala aan specialistische voorzieningen. De kracht van het CJG moet zijn dat jongeren en hun ouders alle begeleiding krijgen die zij nodig hebben om hun weg in de wereld van de specialistische voorzieningen te vinden. startdocument - centrum jeugd en gezin - zwartewaterland Dit startdocument is een uitwerking van de notities Gezond opgroeien in Zwartewaterland, Het Centrum voor Jeugd en Gezin opent binnenkort de deuren en Ieder Kind telt. 5

6 2 CJG ZWARTEWATERLAND Het Centrum voor Jeugd en Gezin Zwartewaterland is hét advies- en informatiepunt voor opvoeders met vragen over opvoeden en opgroeien. Een toegankelijk centrum waar inwoners van Zwartewaterland gemakkelijk naar binnen lopen. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is fysiek gehuisvest in het consultatiebureau in Genemuiden. Volwassenen, oudere kinderen en jongeren kunnen hier zonder afspraak naar binnen lopen voor informatie, advies en kortdurende pedagogische hulp. Zij kunnen daarnaast 24 uur per dag via de telefoon en de website terecht bij het CJG. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is uitgerust met een balie, spreekkamers en vergaderruimtes. Het is de bedoeling dat hierin ook deskundigheidstrainingen gegeven gaan worden aan professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken. Het CJG-team GGD IJsselland, De Kern, Icare en MEE IJsseloevers zijn samen verantwoordelijk voor de bemensing van het CJG en de zorg en hulp die hierin geboden worden. Zij leveren ieder een medewerker, die samen met de drie anderen het CJG-team vormt. De leden van het CJG-team beantwoorden informatieve vragen en hebben daarnaast een signalerende, verwijzende en adviserende functie. Op basis van de gesprekken die zij met bezoekers voeren, geven zij hulpvragen door aan één van de betrokken organisaties. Zij schatten in of meer gekwalificeerde hulpverlening noodzakelijk is, waaruit deze kan bestaan en wie dit kan bieden. In overleg met de cliënt kunnen zij hem of haar ook doorverwijzen naar een deskundige hulpverlener. Bureau Jeugdzorg en de stichting Gereformeerde Jeugdzorg zijn op afroep beschikbaar binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. De coördinator CJG beoordeelt de noodzaak hiervan en regelt de aanwezigheid. Afgestemd aanbod Het Centrum voor Jeugd en Gezin leidt ertoe dat cliënten gemakkelijk hulp of advies kunnen krijgen, zonder dat zij zich hoeven te verdiepen in de verschillen tussen de vier aanbieders. Zoekvragen op de website, vragen aan de balie en vragen die telefonisch gesteld worden, worden gebruikt om een passend aanbod aan informatiemateriaal en cursussen te realiseren. Dit aanbod sluit aan op de wensen van de klant en is onderling goed afgestemd. Dit betekent ook dat cursussen en schriftelijke informatie van de afzonderlijke organisaties in de lengte en in de breedte volledig en onderling goed afgestemd moeten zijn. 6

7 Inloopspreekuur en telefoon Het CJG houdt voorlopig twee keer per week een inloopspreekuur. Een medewerker van één van de partnerorganisaties is dan aanwezig en het maakt daarbij niet uit van welke organisatie hij of zij afkomstig is. Eenvoudige vragen worden direct afgehandeld en voor meer complexe vragen wordt een afspraak gemaakt. De cliënt kan daarnaast direct doorverwezen worden naar een gespecialiseerde organisatie. Het centrum is 24 uur per dag bereikbaar. De telefoon wordt beantwoord door de Zorgcentrale Nederland, die met gespecialiseerde medewerkers werkt. Eenvoudige vragen worden direct beantwoord, voor ingewikkeldere vragen wordt een terugbelnotitie gemaakt. Het team van het CJG zorgt ervoor dat de beller binnen drie werkdagen een reactie krijgt. De vragen die telefonisch gesteld worden, worden maandelijks verwerkt in een rapportage. De coördinator gebruikt deze rapportages om te beoordelen of het CJG haar werkwijze of informatie moet aanpassen Website Het Centrum voor Jeugd en Gezin beschikt over een website, waarop informatie en advies over opvoeden en opgroeien gegeven wordt. Op de website staat bovendien een activiteitenagenda. Bezoekers kunnen via de mail vragen stellen en lichte problemen aan de medewerkers van het CJG voorleggen. De coördinator van het CJG krijgt iedere drie maanden een rapportage over het zoekgedrag van bezoekers. Deze wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat het CJG haar advies- en informatiefunctie optimaal kan invullen. Toeleiding naar het CJG Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet een laagdrempelige voorziening worden. De ervaring leert echter dat ook lage drempels al snel te hoog zijn voor mensen die echt hulp nodig hebben. Mensen zoeken vaak zelf geen hulp en vermijden deze zelfs. Professionals ontdekken die behoefte aan hulp vaak tijdens contacten die in hun eigen werkzaamheden plaatsvinden. Dat kunnen huisartsen zijn, maar ook vertegenwoordigers van de kerk of de woningbouwvereniging, het vluchtelingenwerk, welzijnsinstellingen, de politie of bijvoorbeeld een sportvereniging. Het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat ervoor zorgen dat al deze organisaties op de hoogte zijn van haar aanwezigheid en weten waarvoor mensen hier terecht kunnen. Het CJG gaat er bovendien voor zorgen dat de betrokken vertegenwoordigers van deze organisaties doordrongen zijn van hun eigen rol in het geheel. De wereld in Het Centrum voor Jeugd en Gezin wil de eigen kracht van ouders, jongeren en kinderen startdocument - centrum jeugd en gezin - zwartewaterland 7

8 8 versterken. Dit lukt alleen wanneer medewerkers niet uitsluitend achter de balie staan, maar op de doelgroep af gaan. Zij werken daarbij aan hun eigen bekendheid en aan maatwerk. Door contact te leggen in de kernen, bij verenigingen, op scholen, kinderopvang en naschoolse opvang, kunnen zij ook hier werken aan een gunstig opvoedklimaat. De medewerkers van het CJG zoeken kinderen en ouders indien nodig thuis op. Dit gebeurt op basis van signalen die zij van andere organisaties krijgen. Op verzoek kunnen zij voorlichting verzorgen voor het jongerenwerk of een groepsgerichte aanpak organiseren. De medewerkers van het CJG kunnen niet in de laatste plaats uitgenodigd worden om voorlichting te geven tijdens ouderavonden, bijeenkomsten met uitvoerenden als jongerenwerkers, etc.

9 3 SIGNALEREN EN AFSTEMMEN VAN ZORG Het vroegtijdig signaleren van problemen en het afstemmen van zorg, zijn op rijksniveau belangrijke doelstellingen voor de Centra voor Jeugd en Gezin. Zwartewaterland heeft ervoor gekozen de signaleringsfunctie in de eerste plaats neer te leggen op die plekken waar kinderen en jongeren wekelijks komen: de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de scholen. 1. Zorgteam Om hun signaleringsfunctie te kunnen invullen, beschikken alle basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Zwartewaterland sinds 1 augustus 2010 over een zorgteam. Dit zijn kleine, resultaatgerichte teams die op alle plekken een combinatie bieden van een brede expertise op het gebied van onderwijszorg, psychosociale zorg en medische zorg. Op de scholen vormen de intern begeleider en de jeugdverpleegkundige van de GGD de spil van het team, bij de andere organisaties zijn dit de pedagogisch coach en de jeugdverpleegkundige van Icare. Afhankelijk van de problematiek die bij of rond een kind gesignaleerd wordt, beslissen zij welke aanvullende expertise zij uitnodigen voor het overleg rond dit kind. Daarbij valt te denken aan een psycholoog of orthopedagoog van de schoolbegeleidingsdienst, de politie, de schoolmaatschappelijk werker of de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ouders Ouders worden in alle gevallen uitgenodigd voor het overleg rond hun zoon of dochter. Niet alleen omdat zij daar recht op hebben, maar vooral omdat zij bij uitstek problemen bij hun zoon of dochter kunnen signaleren en daarmee een belangrijke bron van informatie zijn. Hulptrajecten hebben bovendien een veel grotere kans van slagen als ouders hierachter staan en bereid zijn hun steentje bij te dragen. Organisatie De algehele coördinatie van de zorgteams ligt bij de intern begeleiders en de pedagogische coaches. Leerkrachten en ouders die problemen signaleren, melden dit bij hen. Zij organiseren vervolgens een overleg rond het kind en beslissen, samen met de jeugdverpleegkundige, welke organisaties uitgenodigd worden. Het zorgteam zoals dat rond de tafel zit, is verantwoordelijk voor de verdere vraagverheldering en het stellen van de juiste diagnose. De bijeenkomsten hebben een sterk handelingsgericht karakter. De focus is vooral gericht op wat het kind nodig heeft aan zorg, hulp of onderwijs en startdocument - centrum jeugd en gezin - zwartewaterland 9

10 wie wat gaat doen. Het zorgteam zorgt vervolgens voor eventuele toeleiding naar een hulptraject en vervult de schakelfunctie tussen de hulp en zorg die een kind buiten de school, peuterspeelzaal of kinderopvang krijgt, en de begeleiding daarbinnen. Probleemeigenaar De aard van de problematiek bepaalt wie probleemeigenaar is: kampt een kind met problemen die te maken hebben met onderwijs, dan is de intern begeleider of pedagogisch coach dit. Gaat het om vragen en problemen aan de zorgkant, dan is de jeugdhulpverpleegkundige de probleemeigenaar. De laatste vormt ook de verbindende schakel tussen zorgteam en Centrum voor Jeugd en Gezin. 2. Voorzieningen jongeren van 12 tot 23 De voorschoolse voorzieningen en de basisscholen zijn de eerste plekken waar problemen gesignaleerd worden. Veel jongeren zwermen na de basisschool uit naar de regiogemeenten. Om desondanks op gemeentelijk niveau tot afstemming te komen, hebben wij een aantal extra voorzieningen gerealiseerd. Zorgadviesteams vo en mbo De scholen voor voortgezet onderwijs en de mbo-instellingen waar onze jongeren onderwijs volgen, beschikken allemaal over een zorgadviesteam. Deze teams worden over het algemeen gevormd door de zorgcoördinator van de school, teamleiders, de schoolcounselor van Bureau Jeugdzorg, een orthopedagoog, de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige, een ambulant begeleider voor leerlingen met een rugzakje en de leerplichtambtenaar. De laatste is meestal afkomstig uit de gemeente waarin de school gevestigd is. Woont de besproken leerling in een andere gemeente, dan meldt de aanwezige leerplichtambtenaar de betreffende gemeente dat deze jongere onderwerp van bespreking is. De betrokken leerplichtambtenaren zorgen in dit geval voor de koppeling met het plaatselijke netwerk. Digitalisering moet er in de nabije toekomst toe leiden dat deze vorm van doormelding minder arbeidsintensief wordt. Jeugdhulpteam 12+ gemeente Zwartewaterland Voor jongeren van 12 tot 23 jaar hebben wij het gemeentelijk netwerk Jeugdhulpteam 12+. Dit bestaat uit de vier partners die in het CJG samenwerken, aangevuld met Jongerenwerk Zwartewaterland, de politie, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Het team wordt gevormd door vaste vertegenwoordigers van deze organisaties en komt zeven keer per jaar bij elkaar. Indien minimaal twee instellingen, 10

11 door middel van een melding in VIS2, hebben aangegeven een hulpvraag van een jongere te kennen, wordt deze jongere ter bespreking ingebracht. Het doel van deze bespreking is het op adequate wijze afstemmen en inzetten van de hulpverlening Crisisinterventie Wanneer er sprake is van een crisissituatie rond een kind of een jongere, kan een professional die hierbij betrokken is een crisisoverleg organiseren. Dit overleg is eenmalig. Alle organisaties die bij het gezin betrokken zijn, schuiven aan en ieder van hen kan het overleg organiseren. Daarbij valt te denken aan het algemeen maatschappelijk werk, de politie of Icare, maar ook de woningbouwvereniging, de school of bijvoorbeeld het UWV. Doordat zij dit gezin en dit kind kennen, kunnen zij snel en oplossingsgericht werken. De afspraken worden vastgelegd in een plan van aanpak en de casuscoördinator bewaakt de voortgang. 3. Monitoring De gemeente Zwartewaterland werkt, evenals alle andere gemeenten in Overijssel, met de digitale verwijsindex VIS2. Dit cliëntvolgsysteem zorgt ervoor dat problemen met kinderen en jongeren vroegtijdig en in samenhang met andere partijen gesignaleerd kunnen worden. Alle organisaties betrokken bij de zorg rond kinderen en jongeren hebben toegang tot VIS2 en kunnen er informatie in vastleggen. Wordt een kind of jongere in een team besproken, dan is altijd helder wie verantwoordelijk is voor de registratie in VIS2. VIS2 maakt het mogelijk om gegevens uit te wisselen, afspraken te maken over interventies en de voortgang te monitoren. De betrokken organisaties kunnen checken of er al signalen van zorg over een kind of jongere zijn vastgelegd en welke instanties bij het kind of het gezin betrokken zijn. Dit leidt tot minder vergaderen en een efficiëntere aanpak. De hulpverlener die een melding in VIS2 doet, maakt aan de betreffende jongere of diens ouders bekend dat hij met andere hulpverleners gaat samenwerken. Hij vermeldt het doel van de verwijsindex en de reden van de melding. Indien een ouder of jongere van 16 jaar of ouder een melding niet wenst, kan hij/zij bij de burgemeester en wethouders van de woongemeente bezwaar indienen. De regeling met betrekking tot de verwijsindex is in februari 2010 in de wet vastgelegd. Iedere gemeente is verplicht zich hierbij aan te sluiten.. De registratie in VIS2 blijft twee jaar actief en wordt daarna nog vijf jaar in het archief bewaard om vervolgens automatisch te verdwijnen. startdocument - centrum jeugd en gezin - zwartewaterland 11

12 4. Coördinatie op casusniveau Om ervoor te zorgen dat alle zorg wordt afgestemd, krijgt ieder gezin, kind of jongere slechts te maken met één hulpverlener. Deze opereert als casuscoördinator en coördineert de zorg rond deze jongere, dit kind of dit gezin. Afhankelijk van de ernst van de problematiek en de plek waar iemand besproken is, wordt bepaald welke organisatie de casuscoördinator levert. We onderscheiden de volgende mogelijkheden: 1. Er is sprake van eenvoudige problematiek, waarbij slechts één instelling betrokken is. Dit kan bijvoorbeeld de school zijn, of Icare. De betrokken organisatie levert de casuscoördinator. 2. Er is sprake van grotere zorg. De jongere wordt in dit geval besproken in het zorgteam of het zorgadviesteam van de school, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. De intern begeleider of de pedagogisch coach functioneert als casuscoördinator en doet een melding in VIS2. 3. De problematiek betreft drie of meer leefgebieden, of er zijn meerdere kinderen uit één gezin bij betrokken. De casus wordt ingebracht bij het jeugdhulpteam. Dit team stelt vast of de casus hier hoort en wie de casuscoördinatie op zich neemt. Hoe ingewikkelder de problematiek van een casus, hoe meer professionals erbij betrokken zijn, des te intensiever moet de casuscoördinatie zijn. Dit kan vanaf het begin helder zijn, maar het kan ook gebeuren dat de problematiek rond een gezin of jongere in de loop van de tijd verergert. Het Centrum voor Jeugd en Gezin beoordeelt in dit geval waar de casuscoördinatie moet komen te liggen. Wettelijk is het zo geregeld dat Bureau Jeugdzorg dit doet wanneer er sprake is van een jeugdzorgindicatie. Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in dit geval de overdracht naar Bureau Jeugdzorg. 5. Convenant over het delen van informatie Privacywetgeving kan een belemmering vormen voor de uitwisseling van informatie en daarmee de realisatie van een sluitende aanpak. Wordt informatie niet gedeeld, dan maakt samenwerken geen kans. De gemeente heeft daarom met alle betrokken organisaties een convenant gesloten, gericht op het delen van informatie. Dit convenant is ondertekend door AMW De Kern, GGD IJsselland, Icare JGZ, MEE IJsseloevers, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Raad voor de Kinderbescherming, Tactus verslavingszorg, Agnietencollege en stichting Jeugdwerk Zwartewaterland. 12

13 4 ORGANISATIE De klant staat centraal in het Centrum voor Jeugd en Gezin. De wijze waarop de samenwerking georganiseerd wordt, is daarop afgestemd. Belangrijk uitgangspunt is dat de klant met alle vragen over opvoeden en opgroeien snel en correct geholpen wordt. 1. Samenwerkende partners De vier organisaties die samen verantwoordelijk zijn voor de jeugdgezondheidszorg in Zwartewaterland, werken direct samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij leveren ieder een lid van het CJG-team. De leden van dit team blijven in dienst van de organisatie van herkomst en deze organisaties blijven andersom functioneel eindverantwoordelijk voor hun medewerkers. Bij de behandeling van de vragen is het niet van belang bij wie de vraag als eerste terecht komt. De samenwerkende organisaties zijn: Algemeen Maatschappelijk Werk De Kern Het maatschappelijk werk is bedoeld voor grote en kleine gezinsvragen op het gebied van opvoeden en opgroeien van kinderen. Daarnaast biedt het hulp bij bijvoorbeeld financiële problemen en relatie problemen. Niet alleen ouders, ook jongeren tot 23 jaar kunnen bij de (school)maatschappelijk werker terecht. GGD - Jeugd De afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD heeft via de school in ieder geval drie keer contact met kinderen tot 15 jaar. Dit contact kan plaatsvinden via een jeugdarts, maar ook via een jeugdverpleegkundige of een jeugdartsassistente. Kinderen en hun ouders worden daartoe rond het 5e jaar, 10e jaar en 14e jaar van een kind uitgenodigd. De professionals kijken samen met de ouders naar de groei en de ontwikkeling van hun zoon of dochter en maken, wanneer daartoe aanleiding is, een vervolgafspraak. De jeugdarts, jeugdverpleegkundige en jeugdartsassistente werken in teamverband en onderhouden vanuit dit team nauw contact met de school. Icare - Jeugd Icare Jeugdgezondheidszorg zet zich in om de eerste vier levensjaren van kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. De zorg die deze organisatie daartoe biedt, wordt geboden via consultatiebureaus. De jeugdverpleegkundigen en artsen die startdocument - centrum jeugd en gezin - zwartewaterland 13

14 hier werkzaam zijn, controleren of de ontwikkeling van een kind goed verloopt en signaleren mogelijke bedreigingen van een gezonde ontwikkeling. Zij functioneren als vraagbaak voor ouders op het terrein van opvoeden en opgroeien en bieden ouders daarbij de nodige ondersteuning. MEE-IJsseloevers MEE IJsseloevers richt zich op kinderen met een handicap, beperking of chronische ziekte, en uiteraard ook op hun ouders. MEE biedt ondersteuning op alle terreinen van het dagelijkse leven, geeft informatie en advies, wijst de weg en helpt bij moeilijke keuzes. Daarbij valt te denken aan hulp bij het kiezen van geschikt onderwijs, het aanvragen van een persoonsgebonden budget en adviezen bij de opvoeding van een gehandicapte kind. MEE biedt bovendien begeleiding bij persoonlijke problemen. 2. Coördinatie en aansturing De afstemming binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt geregeld door een coördinator. Zij vormt, samen met de professionals, de spil van het CJG. De coördinator is in dienst van de gemeente Zwartewaterland. Zij coördineert de werkzaamheden binnen het CJG, onderhoudt contacten met de betrokken professionals en faciliteert hen op organisatorisch gebied. De coördinator levert bovendien sturingsinformatie aan de samenwerkende partners, bewaakt de kwaliteit van het CJG en signaleert trends en ontwikkelingen. De regie over het CJG is in handen van de gemeente. Op uitvoeringsniveau wordt deze regie gevoerd door de coördinator. Stuurgroep Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een instelling van de gemeente Zwartewaterland. Vertegenwoordigers van het management van de samenwerkende organisaties vormen de stuurgroep. Via de stuurgroep wordt de inzet van de medewerkers op uitvoerend niveau gegarandeerd en vindt sturing plaats op resultaten. Naast de vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties maken ook een vertegenwoordiger van de scholen en een ouder deel uit van de stuurgroep. 14

15 5 TOEKOMST De eerste stappen tot een CJG zijn in 2009 gezet, de ontwikkelingen gaan verder. Een ontwikkeling die het CJG wellicht het meest raakt, is de overgang van Bureau Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten. Deze overgang moet in 2014 gerealiseerd zijn. Daarnaast spelen de volgende ontwikkelingen een rol in de toekomst van het CJG: Regionaal zorgadviesteam De grote samenwerkingsverbanden WSNS zijn op regionaal niveau met elkaar in gesprek over de vorming van een regionaal zorgadviesteam. Dit team moet als expertisecentrum voor de scholen gaan opereren. Het is de bedoeling dat intern begeleiders hier hulpvragen kunnen wegzetten en informatie en advies kunnen inwinnen. Het regionale zorgadviesteam zal met een hoge frequentie bijeen gaan komen. Onderwijsgerelateerde hulpvragen kunnen daarmee snel en via korte lijnen worden uitgezet. Financiering Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt tot 2012 gefinancierd vanuit de Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin. De koers die de landelijke overheid in de jaren daarna zal volgen, is nog niet bekend. Wij hebben er daarom voor gekozen het CJG zodanig neer te zetten, dat we bij een terugloop van middelen de service overeind kunnen houden. Uitgangspunt is dat wij kritisch naar de vraag kijken en de beschikbare middelen steeds efficiënt inzetten. startdocument - centrum jeugd en gezin - zwartewaterland 15

16 BIJLAGE 1: ROUTE ZORGVRAAG IN BEELD CJG en zorgcoördinatie BJZ SCHAKEL ZAT Kinderopvang en PSZ Scholen Voorliggende voorzieningen CJG- procesmanagement SCHAKEL CJG- intensieve casuscoördinatie CJG- lichte casuscoördinatie CJG- pedagogische praktijk signalering - toeleiding -signalering - toeleiding CJG- inlooppunt voor informatie en advies huisarts - kerk - AMW sportclub - leerplicht politie - JGZ - enz. 16

17 BIJLAGE 2: NIVEAUS CASUSCOÖRDINATIE Licht Medium Zwaar Typering problematiek Beginnende en lichtere (meervoudige) problematiek Toenemende complexiteit op meerdere leefgebieden Ernstige opvoed- en opgroeiproblematiek (indiceerbaar) Betrokken aanbieders Vooral basisvoorzieningen en eerstelijnsvoorzieningen Basis-, eerstelijns en gespecialiseerde voorzieningen Bureau Jeugdzorg en ook basis-, eerstelijns en gespecialiseerde voorzieningen (instellingen uit de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg) Casuscoördinatie Start Binnenkomst, registratie en behandeling signalen (stappen 1, 2 en 3) Casuscoördinatie Vervolg (stappen 4 t/m 8) CJG Wat bilateraal kan, bilateraal doen. Op afstand volgen. Géén bureaucratie. Interveniëren waar nodig. Meest voor de hand liggende professional Alles via casuscoördinator Bureau Jeugdzorg of een andere gespecialiseerde instelling, zo nodig in samenwerking met de coördinator Meest voor de hand liggende professional Bureau Jeugdzorg zo nodig in samenwerking met de coördinator startdocument - centrum jeugd en gezin - zwartewaterland 17

18 Uitgave: gemeente Zwartewaterland, Geschreven door: Taalstudio Marlijn Nijboer, in samenspraak met de gemeente Zwartewaterland, AMW de Kern, GGD IJsselland, Icare en MEE IJsseloevers. Vormgeving: Beeldende Zaken lid BNO, Wolvega Druk: CSL Mei 2011/250 Vastgesteld d.d. 10 mei 2011 Contactgegevens: Postbus AA Hasselt Tel

19

20

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling November 2008 Voorkant pag. 01 Inhoudsopgave pag. 02 1. Inleiding pag. 03 2. Achtergronden en Wettelijke

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Auteur Marjan Hoeijmakers, ETC Tangram - Leusden

Auteur Marjan Hoeijmakers, ETC Tangram - Leusden Deze Handreiking Centra voor Jeugd en Gezin en eerstelijnszorg is onderdeel van de gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin van het programmaministerie Jeugd en Gezin en de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin en eerstelijnszorg

Centra voor Jeugd en Gezin en eerstelijnszorg Handreiking Centra voor Jeugd en Gezin en eerstelijnszorg Handreiking voor gemeenten Deze Handreiking Centra voor Jeugd en Gezin en eerstelijnszorg is onderdeel van de gereedschapskist Centrum voor Jeugd

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Jong Centraal in beweging. Jaarverslag 2007. Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort

Jong Centraal in beweging. Jaarverslag 2007. Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort Jong Centraal in beweging Jaarverslag 2007 Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort Jong Centraal heeft een ambitie. Ze wil in toenemende mate koppelingen maken met en verwijzingen maken naar het grotere

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Jeugdhulp 2015. van beleid naar uitvoering

Jeugdhulp 2015. van beleid naar uitvoering Jeugdhulp 2015 van beleid naar uitvoering 4 november 2014 I 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Waarom dit uitvoeringsplan? 5 1.2 Achtergrond Decentralisatie Jeugdzorg 5 1.3 Transitie en transformatie

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen Regieboek Jeugd Een handreiking voor gemeenten Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding: opstoppingen en ongelukken voorkomen 4 1.1 Kinderen ongehinderd laten

Nadere informatie

EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo

EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo Het 3D-projectteam Venlo Verbindt 2 juli 2014 1 1 Inleiding... 5 1.1 Wat vooraf ging... 5 1.2 Eén beleidsplan voor drie wetten...

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Openbaarmaking of verspreiding van deze uitgave staat vrij, mits daarbij

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen Regieboek Jeugd Een handreiking voor gemeenten Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen 1 Colofon Uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie