STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN"

Transcriptie

1 STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN ZWARTEWATERLAND

2

3 INHOUD 1. Inleiding 5 2. CJG Zwartewaterland 6 3. Signaleren en afstemmen van zorg 9 4. Organisatie Toekomst 15 Bijlagen: 1. Route zorgvraag in beeld Niveaus casuscoördinatie 17 startdocument - centrum jeugd en gezin - zwartewaterland 3

4 4

5 1 INLEIDING De toenmalige minister van Jeugd en Gezin gaf in 2008 alle Nederlandse gemeenten de opdracht om uiterlijk in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin te realiseren. De minister wilde met deze centra een inlooppunt creëren waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terechtkunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. De centra zouden volgens hem niet alleen snel, goed en gecoördineerd advies moeten leveren, maar ook hulp op maat. De Centra voor Jeugd en Gezin moesten volgens de minister bovendien een belangrijke rol spelen in het vroegtijdig signaleren van problemen. Alle kinderen in Nederland zouden hierdoor de kans krijgen om veilig, gezond en evenwichtig op te groeien. Optimale kansen voor ieder kind en iedere jongere om veilig, gezond en evenwichtig op te groeien. informatie over opvoeden en opgroeien ondersteuning bij het opvoeden samenwerkingsverband van organisaties betrokken bij de jeugdzorg De gemeente Zwartewaterland startte in september 2010 met een Centrum voor Jeugd en Gezin. Belangrijk ideaal was vanaf het begin dat er per kind met één plan zou worden gewerkt, ongeacht welke organisaties daarbij betrokken waren. Dit ideaal werd vervolgens uitgebreid tot de trits één kind, één gezin, één plan. Achterliggende gedachte was en is dat het met het kind goed gaat, wanneer het met het gezin goed gaat. De zorg die ouders en kinderen krijgen, moet daarom goed worden afgestemd. Belangrijke bijkomstigheid was dat tegelijk met de komst van het CJG ook VIS2 werd geïntroduceerd. Dit informatiesysteem biedt hulpverleners de kans om aan te geven dat zij contact hebben met een kind of een gezin en dat zij in dit kader willen samenwerken met anderen. Andere hulpverleners worden via de mail op de hoogte gesteld van het contact en de wens tot samenwerking. Het probleem dat rond een kind of gezin speelt, wordt niet in het systeem vastgelegd. Dit startdocument beschrijft op welke wijze de gemeente Zwartewaterland, Icare, GGD IJsselland, algemeen maatschappelijk werk De Kern en MEE IJsseloevers vorm geven aan optimale kansen voor ieder kind en iedere jongere om veilig, gezond en evenwichtig op te groeien. Vanaf de zwangerschap tot het moment waarop een jongere 23 jaar wordt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin speelt daarin een centrale en verbindende rol. Als laagdrempelig kansencentrum, dat aantrekkelijk is voor een grote doelgroep en snel en goed vragen beantwoordt over opvoeden en opgroeien. Als centrale plek waar ouders ondersteuning kunnen krijgen in het opvoeden van hun kinderen tot zelfredzame, evenwichtige en verantwoordelijke volwassenen. Het samenwerkingsverband binnen het CJG biedt de basiszorg van waaruit kan worden doorverwezen naar een breed scala aan specialistische voorzieningen. De kracht van het CJG moet zijn dat jongeren en hun ouders alle begeleiding krijgen die zij nodig hebben om hun weg in de wereld van de specialistische voorzieningen te vinden. startdocument - centrum jeugd en gezin - zwartewaterland Dit startdocument is een uitwerking van de notities Gezond opgroeien in Zwartewaterland, Het Centrum voor Jeugd en Gezin opent binnenkort de deuren en Ieder Kind telt. 5

6 2 CJG ZWARTEWATERLAND Het Centrum voor Jeugd en Gezin Zwartewaterland is hét advies- en informatiepunt voor opvoeders met vragen over opvoeden en opgroeien. Een toegankelijk centrum waar inwoners van Zwartewaterland gemakkelijk naar binnen lopen. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is fysiek gehuisvest in het consultatiebureau in Genemuiden. Volwassenen, oudere kinderen en jongeren kunnen hier zonder afspraak naar binnen lopen voor informatie, advies en kortdurende pedagogische hulp. Zij kunnen daarnaast 24 uur per dag via de telefoon en de website terecht bij het CJG. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is uitgerust met een balie, spreekkamers en vergaderruimtes. Het is de bedoeling dat hierin ook deskundigheidstrainingen gegeven gaan worden aan professionals en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken. Het CJG-team GGD IJsselland, De Kern, Icare en MEE IJsseloevers zijn samen verantwoordelijk voor de bemensing van het CJG en de zorg en hulp die hierin geboden worden. Zij leveren ieder een medewerker, die samen met de drie anderen het CJG-team vormt. De leden van het CJG-team beantwoorden informatieve vragen en hebben daarnaast een signalerende, verwijzende en adviserende functie. Op basis van de gesprekken die zij met bezoekers voeren, geven zij hulpvragen door aan één van de betrokken organisaties. Zij schatten in of meer gekwalificeerde hulpverlening noodzakelijk is, waaruit deze kan bestaan en wie dit kan bieden. In overleg met de cliënt kunnen zij hem of haar ook doorverwijzen naar een deskundige hulpverlener. Bureau Jeugdzorg en de stichting Gereformeerde Jeugdzorg zijn op afroep beschikbaar binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. De coördinator CJG beoordeelt de noodzaak hiervan en regelt de aanwezigheid. Afgestemd aanbod Het Centrum voor Jeugd en Gezin leidt ertoe dat cliënten gemakkelijk hulp of advies kunnen krijgen, zonder dat zij zich hoeven te verdiepen in de verschillen tussen de vier aanbieders. Zoekvragen op de website, vragen aan de balie en vragen die telefonisch gesteld worden, worden gebruikt om een passend aanbod aan informatiemateriaal en cursussen te realiseren. Dit aanbod sluit aan op de wensen van de klant en is onderling goed afgestemd. Dit betekent ook dat cursussen en schriftelijke informatie van de afzonderlijke organisaties in de lengte en in de breedte volledig en onderling goed afgestemd moeten zijn. 6

7 Inloopspreekuur en telefoon Het CJG houdt voorlopig twee keer per week een inloopspreekuur. Een medewerker van één van de partnerorganisaties is dan aanwezig en het maakt daarbij niet uit van welke organisatie hij of zij afkomstig is. Eenvoudige vragen worden direct afgehandeld en voor meer complexe vragen wordt een afspraak gemaakt. De cliënt kan daarnaast direct doorverwezen worden naar een gespecialiseerde organisatie. Het centrum is 24 uur per dag bereikbaar. De telefoon wordt beantwoord door de Zorgcentrale Nederland, die met gespecialiseerde medewerkers werkt. Eenvoudige vragen worden direct beantwoord, voor ingewikkeldere vragen wordt een terugbelnotitie gemaakt. Het team van het CJG zorgt ervoor dat de beller binnen drie werkdagen een reactie krijgt. De vragen die telefonisch gesteld worden, worden maandelijks verwerkt in een rapportage. De coördinator gebruikt deze rapportages om te beoordelen of het CJG haar werkwijze of informatie moet aanpassen Website Het Centrum voor Jeugd en Gezin beschikt over een website, waarop informatie en advies over opvoeden en opgroeien gegeven wordt. Op de website staat bovendien een activiteitenagenda. Bezoekers kunnen via de mail vragen stellen en lichte problemen aan de medewerkers van het CJG voorleggen. De coördinator van het CJG krijgt iedere drie maanden een rapportage over het zoekgedrag van bezoekers. Deze wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat het CJG haar advies- en informatiefunctie optimaal kan invullen. Toeleiding naar het CJG Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet een laagdrempelige voorziening worden. De ervaring leert echter dat ook lage drempels al snel te hoog zijn voor mensen die echt hulp nodig hebben. Mensen zoeken vaak zelf geen hulp en vermijden deze zelfs. Professionals ontdekken die behoefte aan hulp vaak tijdens contacten die in hun eigen werkzaamheden plaatsvinden. Dat kunnen huisartsen zijn, maar ook vertegenwoordigers van de kerk of de woningbouwvereniging, het vluchtelingenwerk, welzijnsinstellingen, de politie of bijvoorbeeld een sportvereniging. Het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat ervoor zorgen dat al deze organisaties op de hoogte zijn van haar aanwezigheid en weten waarvoor mensen hier terecht kunnen. Het CJG gaat er bovendien voor zorgen dat de betrokken vertegenwoordigers van deze organisaties doordrongen zijn van hun eigen rol in het geheel. De wereld in Het Centrum voor Jeugd en Gezin wil de eigen kracht van ouders, jongeren en kinderen startdocument - centrum jeugd en gezin - zwartewaterland 7

8 8 versterken. Dit lukt alleen wanneer medewerkers niet uitsluitend achter de balie staan, maar op de doelgroep af gaan. Zij werken daarbij aan hun eigen bekendheid en aan maatwerk. Door contact te leggen in de kernen, bij verenigingen, op scholen, kinderopvang en naschoolse opvang, kunnen zij ook hier werken aan een gunstig opvoedklimaat. De medewerkers van het CJG zoeken kinderen en ouders indien nodig thuis op. Dit gebeurt op basis van signalen die zij van andere organisaties krijgen. Op verzoek kunnen zij voorlichting verzorgen voor het jongerenwerk of een groepsgerichte aanpak organiseren. De medewerkers van het CJG kunnen niet in de laatste plaats uitgenodigd worden om voorlichting te geven tijdens ouderavonden, bijeenkomsten met uitvoerenden als jongerenwerkers, etc.

9 3 SIGNALEREN EN AFSTEMMEN VAN ZORG Het vroegtijdig signaleren van problemen en het afstemmen van zorg, zijn op rijksniveau belangrijke doelstellingen voor de Centra voor Jeugd en Gezin. Zwartewaterland heeft ervoor gekozen de signaleringsfunctie in de eerste plaats neer te leggen op die plekken waar kinderen en jongeren wekelijks komen: de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de scholen. 1. Zorgteam Om hun signaleringsfunctie te kunnen invullen, beschikken alle basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Zwartewaterland sinds 1 augustus 2010 over een zorgteam. Dit zijn kleine, resultaatgerichte teams die op alle plekken een combinatie bieden van een brede expertise op het gebied van onderwijszorg, psychosociale zorg en medische zorg. Op de scholen vormen de intern begeleider en de jeugdverpleegkundige van de GGD de spil van het team, bij de andere organisaties zijn dit de pedagogisch coach en de jeugdverpleegkundige van Icare. Afhankelijk van de problematiek die bij of rond een kind gesignaleerd wordt, beslissen zij welke aanvullende expertise zij uitnodigen voor het overleg rond dit kind. Daarbij valt te denken aan een psycholoog of orthopedagoog van de schoolbegeleidingsdienst, de politie, de schoolmaatschappelijk werker of de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ouders Ouders worden in alle gevallen uitgenodigd voor het overleg rond hun zoon of dochter. Niet alleen omdat zij daar recht op hebben, maar vooral omdat zij bij uitstek problemen bij hun zoon of dochter kunnen signaleren en daarmee een belangrijke bron van informatie zijn. Hulptrajecten hebben bovendien een veel grotere kans van slagen als ouders hierachter staan en bereid zijn hun steentje bij te dragen. Organisatie De algehele coördinatie van de zorgteams ligt bij de intern begeleiders en de pedagogische coaches. Leerkrachten en ouders die problemen signaleren, melden dit bij hen. Zij organiseren vervolgens een overleg rond het kind en beslissen, samen met de jeugdverpleegkundige, welke organisaties uitgenodigd worden. Het zorgteam zoals dat rond de tafel zit, is verantwoordelijk voor de verdere vraagverheldering en het stellen van de juiste diagnose. De bijeenkomsten hebben een sterk handelingsgericht karakter. De focus is vooral gericht op wat het kind nodig heeft aan zorg, hulp of onderwijs en startdocument - centrum jeugd en gezin - zwartewaterland 9

10 wie wat gaat doen. Het zorgteam zorgt vervolgens voor eventuele toeleiding naar een hulptraject en vervult de schakelfunctie tussen de hulp en zorg die een kind buiten de school, peuterspeelzaal of kinderopvang krijgt, en de begeleiding daarbinnen. Probleemeigenaar De aard van de problematiek bepaalt wie probleemeigenaar is: kampt een kind met problemen die te maken hebben met onderwijs, dan is de intern begeleider of pedagogisch coach dit. Gaat het om vragen en problemen aan de zorgkant, dan is de jeugdhulpverpleegkundige de probleemeigenaar. De laatste vormt ook de verbindende schakel tussen zorgteam en Centrum voor Jeugd en Gezin. 2. Voorzieningen jongeren van 12 tot 23 De voorschoolse voorzieningen en de basisscholen zijn de eerste plekken waar problemen gesignaleerd worden. Veel jongeren zwermen na de basisschool uit naar de regiogemeenten. Om desondanks op gemeentelijk niveau tot afstemming te komen, hebben wij een aantal extra voorzieningen gerealiseerd. Zorgadviesteams vo en mbo De scholen voor voortgezet onderwijs en de mbo-instellingen waar onze jongeren onderwijs volgen, beschikken allemaal over een zorgadviesteam. Deze teams worden over het algemeen gevormd door de zorgcoördinator van de school, teamleiders, de schoolcounselor van Bureau Jeugdzorg, een orthopedagoog, de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige, een ambulant begeleider voor leerlingen met een rugzakje en de leerplichtambtenaar. De laatste is meestal afkomstig uit de gemeente waarin de school gevestigd is. Woont de besproken leerling in een andere gemeente, dan meldt de aanwezige leerplichtambtenaar de betreffende gemeente dat deze jongere onderwerp van bespreking is. De betrokken leerplichtambtenaren zorgen in dit geval voor de koppeling met het plaatselijke netwerk. Digitalisering moet er in de nabije toekomst toe leiden dat deze vorm van doormelding minder arbeidsintensief wordt. Jeugdhulpteam 12+ gemeente Zwartewaterland Voor jongeren van 12 tot 23 jaar hebben wij het gemeentelijk netwerk Jeugdhulpteam 12+. Dit bestaat uit de vier partners die in het CJG samenwerken, aangevuld met Jongerenwerk Zwartewaterland, de politie, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Het team wordt gevormd door vaste vertegenwoordigers van deze organisaties en komt zeven keer per jaar bij elkaar. Indien minimaal twee instellingen, 10

11 door middel van een melding in VIS2, hebben aangegeven een hulpvraag van een jongere te kennen, wordt deze jongere ter bespreking ingebracht. Het doel van deze bespreking is het op adequate wijze afstemmen en inzetten van de hulpverlening Crisisinterventie Wanneer er sprake is van een crisissituatie rond een kind of een jongere, kan een professional die hierbij betrokken is een crisisoverleg organiseren. Dit overleg is eenmalig. Alle organisaties die bij het gezin betrokken zijn, schuiven aan en ieder van hen kan het overleg organiseren. Daarbij valt te denken aan het algemeen maatschappelijk werk, de politie of Icare, maar ook de woningbouwvereniging, de school of bijvoorbeeld het UWV. Doordat zij dit gezin en dit kind kennen, kunnen zij snel en oplossingsgericht werken. De afspraken worden vastgelegd in een plan van aanpak en de casuscoördinator bewaakt de voortgang. 3. Monitoring De gemeente Zwartewaterland werkt, evenals alle andere gemeenten in Overijssel, met de digitale verwijsindex VIS2. Dit cliëntvolgsysteem zorgt ervoor dat problemen met kinderen en jongeren vroegtijdig en in samenhang met andere partijen gesignaleerd kunnen worden. Alle organisaties betrokken bij de zorg rond kinderen en jongeren hebben toegang tot VIS2 en kunnen er informatie in vastleggen. Wordt een kind of jongere in een team besproken, dan is altijd helder wie verantwoordelijk is voor de registratie in VIS2. VIS2 maakt het mogelijk om gegevens uit te wisselen, afspraken te maken over interventies en de voortgang te monitoren. De betrokken organisaties kunnen checken of er al signalen van zorg over een kind of jongere zijn vastgelegd en welke instanties bij het kind of het gezin betrokken zijn. Dit leidt tot minder vergaderen en een efficiëntere aanpak. De hulpverlener die een melding in VIS2 doet, maakt aan de betreffende jongere of diens ouders bekend dat hij met andere hulpverleners gaat samenwerken. Hij vermeldt het doel van de verwijsindex en de reden van de melding. Indien een ouder of jongere van 16 jaar of ouder een melding niet wenst, kan hij/zij bij de burgemeester en wethouders van de woongemeente bezwaar indienen. De regeling met betrekking tot de verwijsindex is in februari 2010 in de wet vastgelegd. Iedere gemeente is verplicht zich hierbij aan te sluiten.. De registratie in VIS2 blijft twee jaar actief en wordt daarna nog vijf jaar in het archief bewaard om vervolgens automatisch te verdwijnen. startdocument - centrum jeugd en gezin - zwartewaterland 11

12 4. Coördinatie op casusniveau Om ervoor te zorgen dat alle zorg wordt afgestemd, krijgt ieder gezin, kind of jongere slechts te maken met één hulpverlener. Deze opereert als casuscoördinator en coördineert de zorg rond deze jongere, dit kind of dit gezin. Afhankelijk van de ernst van de problematiek en de plek waar iemand besproken is, wordt bepaald welke organisatie de casuscoördinator levert. We onderscheiden de volgende mogelijkheden: 1. Er is sprake van eenvoudige problematiek, waarbij slechts één instelling betrokken is. Dit kan bijvoorbeeld de school zijn, of Icare. De betrokken organisatie levert de casuscoördinator. 2. Er is sprake van grotere zorg. De jongere wordt in dit geval besproken in het zorgteam of het zorgadviesteam van de school, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. De intern begeleider of de pedagogisch coach functioneert als casuscoördinator en doet een melding in VIS2. 3. De problematiek betreft drie of meer leefgebieden, of er zijn meerdere kinderen uit één gezin bij betrokken. De casus wordt ingebracht bij het jeugdhulpteam. Dit team stelt vast of de casus hier hoort en wie de casuscoördinatie op zich neemt. Hoe ingewikkelder de problematiek van een casus, hoe meer professionals erbij betrokken zijn, des te intensiever moet de casuscoördinatie zijn. Dit kan vanaf het begin helder zijn, maar het kan ook gebeuren dat de problematiek rond een gezin of jongere in de loop van de tijd verergert. Het Centrum voor Jeugd en Gezin beoordeelt in dit geval waar de casuscoördinatie moet komen te liggen. Wettelijk is het zo geregeld dat Bureau Jeugdzorg dit doet wanneer er sprake is van een jeugdzorgindicatie. Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in dit geval de overdracht naar Bureau Jeugdzorg. 5. Convenant over het delen van informatie Privacywetgeving kan een belemmering vormen voor de uitwisseling van informatie en daarmee de realisatie van een sluitende aanpak. Wordt informatie niet gedeeld, dan maakt samenwerken geen kans. De gemeente heeft daarom met alle betrokken organisaties een convenant gesloten, gericht op het delen van informatie. Dit convenant is ondertekend door AMW De Kern, GGD IJsselland, Icare JGZ, MEE IJsseloevers, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Raad voor de Kinderbescherming, Tactus verslavingszorg, Agnietencollege en stichting Jeugdwerk Zwartewaterland. 12

13 4 ORGANISATIE De klant staat centraal in het Centrum voor Jeugd en Gezin. De wijze waarop de samenwerking georganiseerd wordt, is daarop afgestemd. Belangrijk uitgangspunt is dat de klant met alle vragen over opvoeden en opgroeien snel en correct geholpen wordt. 1. Samenwerkende partners De vier organisaties die samen verantwoordelijk zijn voor de jeugdgezondheidszorg in Zwartewaterland, werken direct samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij leveren ieder een lid van het CJG-team. De leden van dit team blijven in dienst van de organisatie van herkomst en deze organisaties blijven andersom functioneel eindverantwoordelijk voor hun medewerkers. Bij de behandeling van de vragen is het niet van belang bij wie de vraag als eerste terecht komt. De samenwerkende organisaties zijn: Algemeen Maatschappelijk Werk De Kern Het maatschappelijk werk is bedoeld voor grote en kleine gezinsvragen op het gebied van opvoeden en opgroeien van kinderen. Daarnaast biedt het hulp bij bijvoorbeeld financiële problemen en relatie problemen. Niet alleen ouders, ook jongeren tot 23 jaar kunnen bij de (school)maatschappelijk werker terecht. GGD - Jeugd De afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD heeft via de school in ieder geval drie keer contact met kinderen tot 15 jaar. Dit contact kan plaatsvinden via een jeugdarts, maar ook via een jeugdverpleegkundige of een jeugdartsassistente. Kinderen en hun ouders worden daartoe rond het 5e jaar, 10e jaar en 14e jaar van een kind uitgenodigd. De professionals kijken samen met de ouders naar de groei en de ontwikkeling van hun zoon of dochter en maken, wanneer daartoe aanleiding is, een vervolgafspraak. De jeugdarts, jeugdverpleegkundige en jeugdartsassistente werken in teamverband en onderhouden vanuit dit team nauw contact met de school. Icare - Jeugd Icare Jeugdgezondheidszorg zet zich in om de eerste vier levensjaren van kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. De zorg die deze organisatie daartoe biedt, wordt geboden via consultatiebureaus. De jeugdverpleegkundigen en artsen die startdocument - centrum jeugd en gezin - zwartewaterland 13

14 hier werkzaam zijn, controleren of de ontwikkeling van een kind goed verloopt en signaleren mogelijke bedreigingen van een gezonde ontwikkeling. Zij functioneren als vraagbaak voor ouders op het terrein van opvoeden en opgroeien en bieden ouders daarbij de nodige ondersteuning. MEE-IJsseloevers MEE IJsseloevers richt zich op kinderen met een handicap, beperking of chronische ziekte, en uiteraard ook op hun ouders. MEE biedt ondersteuning op alle terreinen van het dagelijkse leven, geeft informatie en advies, wijst de weg en helpt bij moeilijke keuzes. Daarbij valt te denken aan hulp bij het kiezen van geschikt onderwijs, het aanvragen van een persoonsgebonden budget en adviezen bij de opvoeding van een gehandicapte kind. MEE biedt bovendien begeleiding bij persoonlijke problemen. 2. Coördinatie en aansturing De afstemming binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt geregeld door een coördinator. Zij vormt, samen met de professionals, de spil van het CJG. De coördinator is in dienst van de gemeente Zwartewaterland. Zij coördineert de werkzaamheden binnen het CJG, onderhoudt contacten met de betrokken professionals en faciliteert hen op organisatorisch gebied. De coördinator levert bovendien sturingsinformatie aan de samenwerkende partners, bewaakt de kwaliteit van het CJG en signaleert trends en ontwikkelingen. De regie over het CJG is in handen van de gemeente. Op uitvoeringsniveau wordt deze regie gevoerd door de coördinator. Stuurgroep Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een instelling van de gemeente Zwartewaterland. Vertegenwoordigers van het management van de samenwerkende organisaties vormen de stuurgroep. Via de stuurgroep wordt de inzet van de medewerkers op uitvoerend niveau gegarandeerd en vindt sturing plaats op resultaten. Naast de vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties maken ook een vertegenwoordiger van de scholen en een ouder deel uit van de stuurgroep. 14

15 5 TOEKOMST De eerste stappen tot een CJG zijn in 2009 gezet, de ontwikkelingen gaan verder. Een ontwikkeling die het CJG wellicht het meest raakt, is de overgang van Bureau Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten. Deze overgang moet in 2014 gerealiseerd zijn. Daarnaast spelen de volgende ontwikkelingen een rol in de toekomst van het CJG: Regionaal zorgadviesteam De grote samenwerkingsverbanden WSNS zijn op regionaal niveau met elkaar in gesprek over de vorming van een regionaal zorgadviesteam. Dit team moet als expertisecentrum voor de scholen gaan opereren. Het is de bedoeling dat intern begeleiders hier hulpvragen kunnen wegzetten en informatie en advies kunnen inwinnen. Het regionale zorgadviesteam zal met een hoge frequentie bijeen gaan komen. Onderwijsgerelateerde hulpvragen kunnen daarmee snel en via korte lijnen worden uitgezet. Financiering Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt tot 2012 gefinancierd vanuit de Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin. De koers die de landelijke overheid in de jaren daarna zal volgen, is nog niet bekend. Wij hebben er daarom voor gekozen het CJG zodanig neer te zetten, dat we bij een terugloop van middelen de service overeind kunnen houden. Uitgangspunt is dat wij kritisch naar de vraag kijken en de beschikbare middelen steeds efficiënt inzetten. startdocument - centrum jeugd en gezin - zwartewaterland 15

16 BIJLAGE 1: ROUTE ZORGVRAAG IN BEELD CJG en zorgcoördinatie BJZ SCHAKEL ZAT Kinderopvang en PSZ Scholen Voorliggende voorzieningen CJG- procesmanagement SCHAKEL CJG- intensieve casuscoördinatie CJG- lichte casuscoördinatie CJG- pedagogische praktijk signalering - toeleiding -signalering - toeleiding CJG- inlooppunt voor informatie en advies huisarts - kerk - AMW sportclub - leerplicht politie - JGZ - enz. 16

17 BIJLAGE 2: NIVEAUS CASUSCOÖRDINATIE Licht Medium Zwaar Typering problematiek Beginnende en lichtere (meervoudige) problematiek Toenemende complexiteit op meerdere leefgebieden Ernstige opvoed- en opgroeiproblematiek (indiceerbaar) Betrokken aanbieders Vooral basisvoorzieningen en eerstelijnsvoorzieningen Basis-, eerstelijns en gespecialiseerde voorzieningen Bureau Jeugdzorg en ook basis-, eerstelijns en gespecialiseerde voorzieningen (instellingen uit de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg) Casuscoördinatie Start Binnenkomst, registratie en behandeling signalen (stappen 1, 2 en 3) Casuscoördinatie Vervolg (stappen 4 t/m 8) CJG Wat bilateraal kan, bilateraal doen. Op afstand volgen. Géén bureaucratie. Interveniëren waar nodig. Meest voor de hand liggende professional Alles via casuscoördinator Bureau Jeugdzorg of een andere gespecialiseerde instelling, zo nodig in samenwerking met de coördinator Meest voor de hand liggende professional Bureau Jeugdzorg zo nodig in samenwerking met de coördinator startdocument - centrum jeugd en gezin - zwartewaterland 17

18 Uitgave: gemeente Zwartewaterland, Geschreven door: Taalstudio Marlijn Nijboer, in samenspraak met de gemeente Zwartewaterland, AMW de Kern, GGD IJsselland, Icare en MEE IJsseloevers. Vormgeving: Beeldende Zaken lid BNO, Wolvega Druk: CSL Mei 2011/250 Vastgesteld d.d. 10 mei 2011 Contactgegevens: Postbus AA Hasselt Tel

19

20

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst : Raadscommissie van 13 januari 2009 van Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Samenvatting : Gemeenten

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Zorg- en adviesteam in het onderwijs standaard Convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Product van het programma Intensivering Kwaliteit Zorg- en adviesteams NJi Onderwijs & Jeugdzorg / LCOJ mei 2008 Inhoudsopgave Inleiding Convenant

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opvoeden en opgroeien in Slotervaart Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opzet presentatie Situatie stadsdeel Slotervaart Invulling van de vijf gemeentelijke

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster

Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster Functies Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeentelijke taken en functies vanuit

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien OpGroeieN OpGroeieN DaT doen We in Best SaMen! DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien Beste Betsy is het Centrum voor Jeugd en Gezin in Best. Niet

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Maart 2010 Deze notitie is bedoeld om het college en de raadscommissie Welzijn te informeren over de ontwikkelingen van het CJG in Goirle.

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20081 Datum: 15 juni 2010 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: I.Koning/Gep Fokken Onderwerp: Jaarverslagleerplicht

Nadere informatie

Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015

Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015 Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015 Dalfsen Deventer Hardenberg Naam toegang Doelgroep Deelnemers Contactpersoon: Beleidsniveau casusniveau CJG Dalfsen en sociaal kernteam

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s)

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s) Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen tot 19 jaar Folder voor ouder(s)/verzorger(s) U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een goede gezondheid. Als ouder speelt u daarbij

Nadere informatie

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Inleiding Kinderen en jongeren in Lelystad laten opgroeien tot burgers die volwaardig meedoen! Dat is de ambitie van alle ouders/opvoeders en de partners

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

pilot projectvoorstel Preventieve en vroegtijdige inzet ZAT

pilot projectvoorstel Preventieve en vroegtijdige inzet ZAT pilot projectvoorstel Preventieve en vroegtijdige inzet ZAT Versie 1 oktober 2013 Inleiding Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Stand van zaken Centrum voor Jeugd en Gezin. Aantal bijlage(n): - Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Stand van zaken Centrum voor Jeugd en Gezin. Aantal bijlage(n): - Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: L. Feij Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: S. Raaijmakers Afd. Manager Medewerker Datum: 22 december 2009 Openbaar: Ja X Nee BMO Fin. Jur. Pers. Anders Naar griffier: Ja

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Verandert de wereld op 1 augustus 2014??

Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Passend Onderwijs voor alle leerlingen? Alle jongeren succesvol op school Onderwijs dat past bij ieders talenten en beperkingen Regionale Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Inleiding In januari 2011 is in de gemeente Goirle het Centum Jeugd en Gezin (CJG) geopend. Het CJG is bedoeld voor iedereen met vragen over opvoeden of opgroeien.

Nadere informatie

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ons kenmerk Inlichtingen bij Datum maarten.vollenbroek@jeugdengezin.nl Onderwerp

Nadere informatie

Rapportage Opvoed- en hulpvragen CJG 2010

Rapportage Opvoed- en hulpvragen CJG 2010 Rapportage Opvoed- en hulpvragen CJG 2010 Surhuisterveen, 14 januari 2011 1 Rapportage Opvoed en Hulpvragen CJG 2010 Inleiding Het Centrum voor Jeugd en gezin ( CJG) Achtkarspelen te Surhuisterveen is

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

Uw kind ook onze zorg

Uw kind ook onze zorg Uw kind ook onze zorg Veelzijdig in zorg Jeugdgezondheidszorg Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen. Thuis en in uw

Nadere informatie

Uitkomsten eerste meting voorjaar 2012

Uitkomsten eerste meting voorjaar 2012 Monitor cjg, cijfers 2011 Gelderse monitor Centrum voor Jeugd en Gezin Uitkomsten eerste meting voorjaar 2012 Gemeenten hebben de verplichting om per 1 januari 2012 een Centrum voor Jeugd en Gezin te realiseren.

Nadere informatie

Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin

Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin Colofon Namens de Projectleiders CJG Drenthe mede in opdracht van de provinciale werkgroep Ketensamenwerking Signaal naar Actie Ermanda Feddema, e.feddema@icare.nl Herma

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12 CONCEPT Ontwerp Centrum voor Jeugd en Gezin Doetinchem Inleiding Hoewel het met de meeste kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland over het algemeen goed gaat en er goede basisvoorzieningen zijn om

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen?

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen? SIGNALEREN & SAMENWERKEN Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren risico lopen? Een sluitende aanpak van risicojongeren begint met vroegtijdige signalering Een goed begin Voorkomen

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

Kindbespreking 0-4 Kinderopvang (stand-alone) Brondocument, maart 2016

Kindbespreking 0-4 Kinderopvang (stand-alone) Brondocument, maart 2016 Kindbespreking 0-4 Kinderopvang (stand-alone) Brondocument, maart 2016 Inleiding De kindbesprekingen 0-4 van de kinderopvang (standalone) zijn volop in ontwikkeling en vormen een belangrijk onderdeel van

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 Gestart vanuit gezamenlijke visie Professionals, ondersteuners, bestuurders werken samen aan: een sterke basis: goed onderwijs, gewoon

Nadere informatie

Zorg Advies Teams (ZAT s) op Walcheren

Zorg Advies Teams (ZAT s) op Walcheren 1 oktober 2009 Zorg Advies Teams (ZAT s) op Walcheren Deze notitie over de inrichting van ZAT s op Walcheren is opgesteld door de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere in samenspraak met vertegenwoordigers

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Verslag werkbezoek Centrum Jeugd en Gezin Eindhoven en de SPIL-centra: een uitmuntende samenwerking! 13 maart 2008

Verslag werkbezoek Centrum Jeugd en Gezin Eindhoven en de SPIL-centra: een uitmuntende samenwerking! 13 maart 2008 VERSLAG dienst Ruimte, Economie en Welzijn Aan : Geadresseerde Afschrift aan : Van : mw. E.M. Hellendoorn Datum : 8 april 2008 Betreft : Verslag werkbezoek Centrum Jeugd en Gezin Eindhoven en de SPIL-centra

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Roadmap uitrol CJG Meppel 2013 Activiteit 2013 Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Eindverantwoordelijke 1. Realisatie sluitend aanbod jeugd-en opvoedinformatie

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Even voorstellen: Melissa Cabaret: JGT medewerker Alphen Linda

Nadere informatie

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Samenwerken in het CJG Tynaarlo Periode: 2010-2014 1 ALGEMEEN Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Dit convenant maakt deel uit van het ontwikkelingsplan

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien krijgen mensen

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Standpunt Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland

Standpunt Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland Standpunt Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland De positie van de jeugdarts in het Zorg- en Adviesteam (ZAT) 0-12 jaar en 12-23 jaar Inleiding Vanaf 2004 zijn er Zorg- en Adviesteams ingesteld in het Voortgezet

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Wijkteams in de startblokken. Aswin van der Linde

Wijkteams in de startblokken. Aswin van der Linde Wijkteams in de startblokken Aswin van der Linde Korte introductie Jeugd & gezinsteam Soesterkwartier Aanleiding opzet Opdracht / doelgroep /samenstelling/ looptijd Positionering in de buurt Werkwijze/aanpak

Nadere informatie

Integrale Vroeghulp. Hulp voor ouders en hun kind van 0-7 jaar met complexe meervoudige ontwikkelingsvragen

Integrale Vroeghulp. Hulp voor ouders en hun kind van 0-7 jaar met complexe meervoudige ontwikkelingsvragen Integrale Vroeghulp Hulp voor ouders en hun kind van 0-7 jaar met complexe meervoudige ontwikkelingsvragen Visie en doelstelling IVH Hoe vroeger, hoe beter (vroegsignalering) Optimaal benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy Jeugd gezond heids zorg en uw privacy 5032 Hoe gaat Jeugdgezond heidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? JGZ en uw privacy Hoe gaat Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? Bij de Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Monitoring Kijk op Kleintjes

Monitoring Kijk op Kleintjes Monitoring Kijk op Kleintjes Elise Roelofse November 2010 Rapport 07-0288d l ER-av l 01 Inhoud Aanleiding... 1. De zorgcoördinatoren... 1.1 gegevens 2001 2009... 1.2 signaleren... 1.3 zorgadviesteams

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Projectplan Centrum voor jeugd en gezin 1- Notagegevens Notanummer 2007.27935 Datum 15-10-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie

ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie Ambities en doelen 2015 Ambitie Doel Resultaat Plan van aanpak Betrokkenen In te zetten Medewerkers kennis Medewerkers zijn - Scholing rondom zorgbreedte

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie