Arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding. ONVZ vergoedt een deel van de eerstelijnszorg ook als deze arts de zorg uitvoert.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding. ONVZ vergoedt een deel van de eerstelijnszorg ook als deze arts de zorg uitvoert."

Transcriptie

1 Algemene bepalingen Deel A-1 Deel A 1 Algemene bepalingen Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing Begripsomschrijvingen Artikel 1 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding De volksverzekering die de hoge medische kosten dekt die niet onder de zorgverzekering vallen. Dit begrip is vervallen. De AWBZ wordt in 2015 vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz), die alleen nog de grote onverzekerbare risico's dekt. Tegelijkertijd wordt een deel van de AWBZ zorg overgeheveld naar de Wmo, Zvw en Jeugdwet. Meer informatie vindt u op Dit begrip was niet opgenomen in Een arts ingeschreven als arts maatschappij en gezondheid in het profielregister van artsen infectieziektebestrijding of het profielregister artsen tuberculosebestrijding van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Dit register wordt beheerd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Audiologisch centrum Dit begrip was niet opgenomen in Een als zelfstandig audiologisch centrum toegelaten instelling of het audiologisch centrum van een instelling voor medisch specialistische zorg voor advies en begeleiding van mensen met gehoorproblemen en kinderen met taal-spraakproblemen. ONVZ vergoedt een deel van de eerstelijnszorg ook als deze arts de zorg uitvoert. Voor duidelijkheid en uniformiteit is een begripsomschrijving opgenomen. Bureau Jeugdzorg Een bureau als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de jeugdzorg. Dit begrip is vervallen. De JeugdGGZ wordt overgeheveld van de Zvw naar de Jeugdwet. Het begrip Bureau Jeugdzorg komt daarom in de voorwaarden niet meer voor. Meer informatie vindt u op Complexe multimorbiditeit De aanwezigheid van verschillende ziekten, die in combinatie leiden tot stoornissen, beperkingen, handicaps en verlies van welbevinden. De oorzaken van de problemen zijn moeilijk te ontrafelen en de effecten van de behandeling van de afzonderlijke ziekten zijn nogal eens anders dan verwacht. Deze begripsomschrijving is verplaatst. De begripsomschrijving van complexe multimorbiditeit is verplaatst en staat nu in het artikel over geriatrische revalidatie. Dienstenstructuur Een organisatie, die gedurende de avond, de nacht en het weekeinde huisartsenzorg verleent en een rechtsgeldig tarief in rekening brengt. Dit begrip is vervallen. Eerstelijns diagnostisch centrum (EDC) Dit begrip was niet opgenomen in Een centrum - ook wel huisartsenlaboratorium genoemd - dat laboratoriumonderzoek, beeldvormende diagnostiek en functieonderzoek verricht op aanvraag van eerstelijnszorgverleners. Ernstige dyslexie Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Een specifieke lees- en spellingsstoornis als gevolg van een neurobiologische functiestoornis die genetisch is bepaald en te onderscheiden is van andere lees- en spellingsproblemen. Dit begrip is vervallen. Een regionale organisatie, aangesloten bij GGD Nederland, die in opdracht van een gemeente werkt Dit begrip is vervallen. aan een gezonde(re) samenleving en zich inzet voor de bewaking, bescherming en bevordering van de volksgezondheid. GGZ-instelling Dit begrip was niet opgenomen in Een instelling voor medisch specialistische zorg, toegelaten voor verblijf en geestelijke gezondheidszorg. (GGZ) Begrip komt niet meer voor in de voorwaarden. Dit begrip hoort bij het nieuwe artikel over de eerstelijnsdiagnostiek. De JeugdGGZ wordt overgeheveld van de Zvw naar de Jeugdwet. Ook de dyslexie vervalt daarmee uit de Basisverzekering. Meer informatie vindt u op www onvz nl/hoeverandertmijnzorg Begripsomschrijving komt niet meer voor in de Basisverzekering. Dit begrip hoort bij de Langdurige GGZ. Het gaat daarbij om verblijf in een GGZ-instelling met behandeling > 1 jaar. Vanaf 2015 wordt dit overgeheveld uit de AWBZ naar de Zvw. Jeugdarts Ketenzorg (Nieuw: multidisciplinaire eerstelijnszorg) Kinder- en jeugdpsycholoog Klinisch psycholoog Jeugdgezondheidszorgarts Een arts ingeschreven als arts Maatschappij en Gezondheid volgens de wet BIG en het profielregister jeugdgezondheidszorg van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Dit Register is ingesteld door de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC). De jeugdgezondheidszorgarts 0-4 jaar werd voorheen consultatiebureau-arts genoemd. Een samenhangend geheel van doelgerichte en planmatige activiteiten en/of maatregelen gericht op een specifieke patiëntencategorie, in de tijd gefaseerd. Het is een geïnstitutionaliseerd, regionaal of lokaal samenwerkingsverband, gericht op het faciliteren van samenwerking op uitvoerend niveau met het doel te komen tot een samenhangend, integraal aanbod voor specifieke patiëntencategorieën Een Kinder- en Jeugdpsycholoog als volwaardig lid ingeschreven in het betreffende register van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Een gezondheidszorgpsycholoog met de specialisatie klinisch psycholoog geregistreerd volgens de Wet BIG. Jeugdarts De titel is geactualiseerd. Een arts ingeschreven als arts Maatschappij en Gezondheid in het profielregister jeugdartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Het register wordt beheerd door de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS). De jeugdarts 0-4 jaar werd voorheen consultatiebureau-arts genoemd. Dit begrip is vervallen. Dit begrip is vervallen. Dit begrip is vervangen door het begrip multidisciplinaire eerstelijnszorg. De JeugdGGZ wordt overgeheveld van de Zvw naar de Jeugdwet. Het begrip kinder- en jeugdpsycholoog komt daarom in de voorwaarden niet meer voor. Een gezondheidszorgpsycholoog met de specialisatie klinisch psycholoog geregistreerd Een klinisch psycholoog moet vanaf 2015 ook volgens de Wet BIG en ingeschreven in het specialistenregister van klinisch psychologen. Het zijn ingeschreven in het specialistenregister van register wordt beheerd door de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP). klinisch psychologen dat wordt beheerd door de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP). Kwetsbaarheid Een gelijktijdige afname op meer gebieden van het vermogen om weerstand te bieden aan fysieke belasting en bedreigingen door omgevingsinvloeden, waarbij sprake is van verlies aan vitaliteit, zowel lichamelijk als geestelijk. Deze begripsomschrijving is verplaatst. De begripsomschrijving van kwetsbaarheid is verplaatst en staat nu in het artikel over geriatrische revalidatie.

2 Lichamelijke functiestoornis Lichamelijke functiestoornis van ernstige aard, waarvan het aannemelijk is dat die veroorzaakt wordt Lichamelijke functiestoornis van ernstige aard, waarvan het aannemelijk is dat deze door de te corrigeren lichamelijke afwijking en correctie daarvan die klachten zal doen wegnemen. veroorzaakt wordt door de te corrigeren lichamelijke afwijking en correctie daarvan die Lichamelijke klachten die niet rechtstreeks verband houden met afwijkingen in het uiterlijk maar die klachten zal wegnemen of verminderen. Lichamelijke klachten die niet rechtstreeks verband verband houden met psychisch lijden als gevolg van die afwijkingen vormen geen indicatie. houden met afwijkingen in het uiterlijk maar die verband houden met psychisch lijden als gevolg van die afwijkingen vormen geen indicatie. Het begrip is aangevuld met de mogelijkheid dat correctie van een lichamelijke functiestoornis zal leiden tot vermindering van klachten. Multidisciplinaire eerstelijnszorg Dit begrip was niet opgenomen in Een samenhangend geheel van zorgactiviteiten en maatregelen voor specifieke patiëntencategorieën, aangeboden door samenwerkende zorgverleners onder een herkenbare regiefunctie, waarvoor één integraal tarief geldt. Deze zorg wordt ook wel ketenzorg genoemd Opname Opname in een ziekenhuis of revalidatie-instelling, als medisch gezien verpleging, onderzoek en behandeling alleen in een ziekenhuis of revalidatie-instelling kunnen worden geboden, terwijl behandeling door een medisch-specialist of kaakchirurg noodzakelijk is. Opname in een toegelaten instelling voor medisch specialistische zorg (ziekenhuis, GGZinstelling) of Wlz-instelling, als medisch gezien verpleging, onderzoek en behandeling alleen in een dergelijke instelling kunnen worden geboden, terwijl behandeling door een medischspecialist, specialist ouderengeneeskunde of kaakchirurg noodzakelijk is. Dit begrip vervangt het begrip ketenzorg. De begrippen voor de verschillende instellingen zijn geactualiseerd en aangepast aan de termen in de wetgeving. Orthopedagoog-generalist Een orthopedagoog-generalist geregistreerd in het betreffende register van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Dit begrip is vervallen. De JeugdGGZ wordt overgeheveld van de Zvw naar de Jeugdwet. Het begrip orthopedagooggeneralist komt daarom in de voorwaarden niet meer voor. Pedicure Dit begrip was niet opgenomen in Een pedicure met de specialisatie Diabetische Voet en ingeschreven in het KwaliteitsRegister voor Pedicures of een medisch pedicure ingeschreven in Kwaliteitsregister voor Pedicures of het Register Paramedische Voetzorg. ONVZ vergoedt de diabetische voetzorg ook als deze wordt verleend door een gespecialiseerde pedicure. Podotherapeut Dit begrip was niet opgenomen in Een podotherapeut die voldoet aan de eisen van het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, ONVZ vergoedt de diabetische voetzorg ook als mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut. deze wordt verleend door een podotherapeut. Productiesamenwerkingsverband Dit begrip was niet opgenomen in Een samenwerkingsverband van ziekenhuizen dat laboratoriumonderzoeken en andere diensten levert aan de samenwerkende instellingen en eerstelijnszorgverleners. Receptplichtig geneesmiddel Dit begrip was niet opgenomen in Een geneesmiddel dat volgens de Geneesmiddelenwet uitsluitend op basis van een recept van een bevoegde voorschrijver mag worden afgeleverd. Dit begrip hoort bij het nieuwe artikel 5 over de eerstelijnsdiagnostiek. Voor de duidelijkheid is een begripsomschrijving opgenomen. SEH-arts Dit begrip was niet opgenomen in Spoedeisende hulp arts: een arts ingeschreven in het profielregister SEH-arts van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Dit register wordt beheerd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). ONVZ vergoedt de medisch-specialistische zorg in een ziekenhuis ook als de SEH-arts hoofdbehandelaar is. Thuiszorgorganisatie Een organisatorisch verband dat volgens wet- en regelgeving zorg aan patiënten thuis verleent met Een organisatorisch verband dat zorg aan patiënten thuis verleent met als doel hen zo te als doel hen zo te begeleiden dat opname in een ziekenhuis, verzorgingshuis, verpleeghuis enz. niet begeleiden dat opname in bijvoorbeeld een ziekenhuis of Wlz-instelling (verzorgingshuis, nodig is. Een thuiszorgorganisatie levert naast algemene thuiszorg (wijkverpleging, huishoudelijke verpleeghuis) niet nodig is en persoonlijke verzorging, gezinszorg, uitlenen van verpleegartikelen), veelal kraamzorg, dieetadvisering en eventuele nevenactiviteiten zoals algemeen maatschappelijk werk. De begrippen voor verschillende instellingen zijn geactualiseerd en aangepast aan de termen in de wetgeving. Daarnaast is het begrip vereenvoudigd door niet alle typen mogelijke zorg en diensten te benoemen die een thuiszorgorganisatie kan leveren. Verzorgende Dit begrip was niet opgenomen in Een verzorgende in de individuele gezondheidszorg, opgeleid volgens het Besluit verzorgende in de individuele gezondheidszorg die deze titel mag voeren. Wet BOPZ Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen. Deze wet regelt de opnameprocedure en de rechtspositie van mensen die onvrijwillig in een psychiatrische instelling worden opgenomen. Dit begrip is vervallen. Verpleging en verzorging wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. De verzorgende kan een deel van deze zorg verlenen. Meer informatie vindt u op Begrip komt niet meer voor in de Basisverzekering. Wijkverpleegkundige Dit begrip was niet opgenomen in Een HBO-gediplomeerd verpleegkundige die onderdeel uitmaakt van een sociaal wijkteam of vergelijkbare gemeentelijke structuur en van de (in)formele netwerken van waaruit maatschappelijke ondersteuning en zorg (zoals huisartsenzorg) lokaal worden georganiseerd. De wijkverpleegkundige signaleert en onderzoekt zorgvragen. Hij of zij bepaalt de aard, inhoud en omvang van de behoefte aan verpleging en verzorging in de eigen omgeving van de cliënt en stemt de zorg af met de behandelaar(s). De wijkverpleegkundige kan ook zelf zorg verlenen. Verpleging en verzorging wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. De wijkverpleegkundige kan deze zorg verlenen. Meer informatie vindt u op Wlz Dit begrip was niet opgenomen in Wet langdurige zorg. Deze wet vervangt in 2015 de AWBZ en dekt dan alleen nog de grote onverzekerbare risico's. Tegelijkertijd wordt een deel van de AWBZ zorg overgeheveld naar de Wmo, Zvw en Jeugdwet. Meer informatie vindt u op Wmo 2015 Dit begrip was niet opgenomen in Wet maatschappelijke ondersteuning Deze wet wordt van kracht in Zorg uit deze wet is onder andere overgeheveld vanuit de AWBZ. Meer informatie vindt u op ZZP GGZ-zorgproduct Dit begrip was niet opgenomen in ZZP GGZ-zorgproduct Langdurige GGZ wordt overgeheveld van de Een pakket van intramurale geestelijke gezondheidszorg met verblijf dat van toepassing is als AWBZ naar de Zvw. De zorgverlener kan deze het verblijf langer heeft geduurd dan 365 aaneengesloten dagen. prestatie in rekening brengen.

3 Grondslag van de Basisverzekering Artikel 2 lid 3 lid 4 lid 5 Verplichtingen van de verzekerde Artikel 3 lid 1 sub 4 Overige bepalingen Artikel 4 Fraude lid 1, 2 en 3 De aanspraak op vergoeding van kosten op de Basisverzekering wordt naar inhoud en omvang ook bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk. Als deze maatstaf er niet is, wordt dit bepaald door wat binnen het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. Er bestaat alleen recht op vergoeding als u redelijkerwijs bent aangewezen op de betreffende zorg. Dit wordt mede bepaald door doelmatigheid en kwaliteit. De zorg mag niet onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd zijn. Betreft de nota een DBC, DBC-zorgproduct of prestatie Basis GGZ, dan worden de kosten alleen vergoed als de aanvangsdatum daarvan binnen de looptijd van de Basisverzekering ligt. Als de zorg of dienst in twee opeenvolgende kalenderjaren is genoten en in één ongespecificeerd bedrag in rekening wordt gebracht, zoals bij een DBC, DBC-zorgproduct of prestatie Basis GGZ of ZZP GGZzorgproduct, dan worden de kosten alleen vergoed als de aanvangsdatum van de zorg of dienst binnen de looptijd van de Basisverzekering ligt. U kunt kosten van zorg declareren bij ONVZ. ONVZ vergoedt de kosten die gedekt zijn op de Basisverzekering, behalve de eigen bijdragen en eigen risico's. Bij een overeenkomst tussen de zorgverlener en ONVZ declareert de zorgverlener rechtstreeks bij ONVZ. ONVZ kan rechtstreeks betalen aan de zorgverlener. Daarmee heeft ONVZ ook aan haar betalingsverplichtingen tegenover u voldaan. Als ONVZ rechtstreeks aan de zorgverlener betaalt, schiet ONVZ eigen risico, eigen bijdragen en eventueel niet verzekerde kosten voor. ONVZ kosteloos behulpzaam te zijn bij het zoeken van verhaal op een aansprakelijke derde en bij regeling van de eigen (letsel)schade rechten van ONVZ niet te benadelen. lid 1 Geen recht op vergoeding van kosten bestaat, wanneer u of een bij de vergoeding belanghebbende een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven, vervalste of misleidende stukken heeft ingediend, een onware opgave heeft gedaan over een ingediende declaratie of feiten heeft verzwegen die voor ONVZ bij de beoordeling van de declaratie van belang kunnen zijn. In zo n geval vervalt elk recht op vergoeding voor de gehele declaratie, ook voor die onderdelen waarover geen onware opgave is gedaan of geen verkeerde voorstelling van zaken is gegeven. lid 2 ONVZ kan onderzoek doen bij een vermoeden van fraude. Kosten die zijn ontstaan door het geven van een verkeerde voorstelling van zaken of het indienen van vervalste of misleidende stukken, vordert ONVZ terug. Dit geldt ook voor onderzoekskosten. lid 3 ONVZ heeft het recht om per de datum dat een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven of misleidende stukken zijn ingediend de Basisverzekering te beëindigen. In voorkomende gevallen kan ONVZ: a. aangifte doen bij de politie, justitie en/of FIOD-ECD; b. persoonsgegevens van u of de verzekeringnemer registreren in haar interne signaleringssysteem, en bij het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg van Zorgverzekeraars Nederland, en in de tussen financiële instellingen erkende signaleringssystemen. De aanspraak op vergoeding van kosten volgens de Basisverzekering wordt naar inhoud en omvang ook bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk. Als deze maatstaf er niet is, worden inhoud en omvang van de aanspraak bepaald door wat binnen het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. Gaat het om verpleging en verzorging zoals omschreven in deel B, artikel 7, dan zijn de eventuele voor ONVZ geldende afspraken die de gemeente waar de zorg wordt verleend met zorgverzekeraars heeft gemaakt mede bepalend. Er bestaat alleen recht op vergoeding als u redelijkerwijs bent aangewezen op de betreffende zorg of diensten. Of dit zo is, wordt mede bepaald door doelmatigheid en kwaliteit van de zorg of diensten. Betreft de nota een DBC, DBC-zorgproduct, prestatie Basis GGZ of ZZP GGZ-zorgproduct, dan worden de kosten alleen vergoed als de aanvangsdatum daarvan binnen de looptijd van de Basisverzekering ligt. Als de zorg of dienst in twee opeenvolgende kalenderjaren is genoten en in één ongespecificeerd bedrag in rekening wordt gebracht, zoals bij een DBC, DBC-zorgproduct, prestatie Basis GGZ of ZZP GGZ-zorgproduct, dan worden de kosten alleen vergoed als de aanvangsdatum van de zorg of dienst binnen de looptijd van de Basisverzekering ligt. U kunt kosten van zorg declareren bij ONVZ. ONVZ vergoedt de kosten die gedekt zijn door de Basisverzekering, behalve de eigen bijdragen en eigen risico s. Bij een afspraak tussen de zorgverlener en ONVZ declareert de zorgverlener rechtstreeks bij ONVZ en betaalt ONVZ rechtstreeks aan de zorgverlener. Daarmee heeft ONVZ ook aan haar betalingsverplichting tegenover u voldaan. In overige gevallen betaalt ONVZ rechtstreeks aan u. Als ONVZ rechtstreeks aan de zorgverlener betaalt, schiet ONVZ eigen risico, eigen bijdragen en eventueel niet verzekerde kosten voor. ONVZ kosteloos behulpzaam te zijn bij het zoeken van verhaal op een aansprakelijke derde, een (reis)verzekeraar en bij regeling van de eigen (letsel)schade rechten van ONVZ niet te benadelen. lid 1 Onder fraude verstaat ONVZ: het opzettelijk plegen of trachten te plegen van valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van schuldeisers of rechthebbenden en/of verduistering bij de totstandkoming en/of uitvoering van de Basisverzekering, met als doel het krijgen van een uitkering, vergoeding of prestatie waarop geen recht bestaat, of het verkrijgen van een verzekeringsdekking onder valse voorwendselen. Fraude kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van een verkeerde voorstelling van zaken, het indienen van vervalste of misleidende stukken, het doen van een onware opgave over een ingediende declaratie en het verzwijgen van feiten die voor de beoordeling van de declaratie van belang zijn. lid 2 Bij een vermoeden van fraude kan ONVZ onderzoek doen. ONVZ voert dit onderzoek uit volgens het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit. Dit protocol is te raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars, lid 3 Bij vaststelling van fraude: bestaat geen recht op vergoeding van kosten van zorg. Dit geldt ook voor die onderdelen van een declaratie waarover geen onware opgave is gedaan of geen verkeerde voorstelling van zaken is gegeven; vordert ONVZ alle bedragen die ten onrechte zijn uitgekeerd en kosten die door de fraude zijn ontstaan (waaronder ook onderzoekskosten) terug; Uw gemeente moet vanaf 2015 zorgen voor een aanbod van zorg en ondersteuning thuis waarmee u zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving kunt blijven wonen. Heeft u verpleging of verzorging thuis nodig vanuit de Basisverzekering, dan zal ONVZ zo nodig met uw gemeente overleggen om de zorg zo goed mogelijk op het aanbod vanuit uw gemeente aan te laten sluiten. Meer informatie vindt u op In dit lid is toegevoegd dat er voor zorg en diensten ook een ZZP GGZ-zorgproduct gedeclareerd kan worden en welke voorwaarden daarvoor zijn. Het artikel is aangepast aan de manier waarop de afhandeling van nota's in 2015 gaat verlopen. Als een zorgverlener rechtstreeks bij ons declareert, betalen wij de nota rechtstreeks aan de zorgverlener. Als de zorgverlener de nota echter aan u stuurt, kunt u ons niet meer verzoeken om rechtstreeks aan de zorgverlener te betalen. ONVZ betaalt dan altijd uit aan u. Het artikel is uitgebreid voor de situatie dat ONVZ de kosten kan verhalen op een (reis)verzekeraar. Het fraudebeleid van ONVZ is nu duidelijker verwoord. Ook wordt toegelicht dat ONVZ werkt volgens het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit. kan ONVZ daarvan aangifte doen bij de politie; kan ONVZ de verzekeringnemer of verzekerde registreren in de registers bedoeld in artikel 11 lid 3; heeft ONVZ het recht om de Basisverzekering te beëindigen per de datum waarop fraude werd gepleegd. Overige bepalingen Artikel 9 lid 10 Bij het aangaan van de Basisverzekering, heeft de verzekeringnemer een bedenktijd van veertien Bij het aangaan van de Basisverzekering, heeft de verzekeringnemer een bedenktijd van dagen. De verzekeringnemer kan de verzekering schriftelijk opzeggen binnen veertien dagen na het veertien dagen. De verzekeringnemer kan de verzekering schriftelijk opzeggen binnen sluiten van de verzekering, of, als dat later is, binnen veertien dagen nadat hij het bewijs de veertien dagen na het sluiten van de verzekering, of, als dat later is, binnen veertien dagen polisvoorwaarden heeft ontvangen. Opzegging betekent dat de verzekering nooit heeft bestaan. nadat hij het bewijs van de basisverzekering (de zorgpolis) heeft ontvangen. Opzegging Hierdoor bestaat er geen aanspraak op dekking. betekent dat de verzekering nooit heeft bestaan. Hierdoor bestaat er geen aanspraak op dekking. Nadat u de zorgpolis heeft ontvangen bij het sluiten van uw verzekering kunt u binnen 14 dagen de verzekering alsnog schriftelijk opzeggen.

4 Overige bepalingen Artikel 10 Geschillen lid 3 Telefoon: Telefoon: Het telefoonnummer van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen is gewijzigd. Overige bepalingen Artikel 11 Registratie van persoonsgegevens lid 1 Bij dit alles neemt ONVZ vanzelfsprekend de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. Bij dit alles neemt ONVZ vanzelfsprekend de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars in acht. Deze gedragscode kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op In het artikel is toegevoegd dat ONVZ bij de registratie van persoonsgegevens de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars in acht neemt. lid 3 In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan ONVZ uw gegevens raadplegen bij de In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid voert ONVZ volgens de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars een Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico's te beheersen en fraude Gebeurtenissenadministratie. tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie vindt u ONVZ voert ook een Incidentenregister volgens het Protocol Incidentenwaarschuwing op Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het ONVZ Service Financiële Instellingen. Op grond van dit protocol kunnen wij uw gegevens raadplegen bij Center via telefoonnummer en/of vastleggen in het Extern Verwijzingsregister dat beheerd wordt door de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Den Haag. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie vindt u op U kunt het reglement ook aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op In dit artikel is toegevoegd dat ONVZ werkt met een risico- en fraudebeleid. Daarom werkt ze met een Gebeurtenissenadministratie en een Incidentenregister volgens het Protocol Incidentwaarschuwing Financiele Instellingen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center. Overige bepalingen Artikel 12 Uitsluitingen lid 1 De Basisverzekering biedt geen dekking van kosten voor: 1. eigen bijdragen volgens de AWBZ en in verband met bevolkingsonderzoek; 2. aanstellingskeuringen en andere keuringen (bijvoorbeeld voor rijbewijs of vliegbrevet), attesten en vaccinaties, tenzij de Regeling zorgverzekering anders bepaalt; 3. griepvaccinatie; 4. alternatieve geneeswijzen; 5. geneesmiddelen ter voorkoming van een ziekte in het kader van een reis; 6. vruchtbaarheidsgerelateerde zorg voor vrouwelijke verzekerden van 43 jaar of ouder; 7. prenatale screening naar aangeboren afwijkingen, anders dan de zorg beschreven in deel B artikel 7 lid 1; 8. kraampakket, verbandwatten en steriel hydrofielgaas voor verloskundige zorg; 9. niet nagekomen afspraken; 10. incasso - al of niet via een rechtszaak - als u een nota niet - tijdig - betaalt aan een zorgverlener; De Basisverzekering biedt geen dekking van kosten voor: 1. eigen bijdragen volgens de Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet en in verband met bevolkingsonderzoek; 2. aanstellingskeuringen en andere keuringen (bijvoorbeeld voor rijbewijs of vliegbrevet of in verband met sportbeoefening), attesten en vaccinaties, tenzij de Regeling zorgverzekering anders bepaalt; 3. griepvaccinatie; 4. alternatieve geneeswijzen; 5. geneesmiddelen ter voorkoming van een ziekte in het kader van een reis; 6. vruchtbaarheidsgerelateerde zorg voor vrouwelijke verzekerden van 43 jaar of ouder; 7. prenatale screening naar aangeboren afwijkingen, anders dan de zorg beschreven in deel B artikel 8 lid 1; 8. kraampakket, verbandwatten en steriel hydrofielgaas voor verloskundige zorg; 11. schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse 9. niet nagekomen afspraken; onlusten, oproer of muiterij, volgens artikel 3:38 Wet op het financieel toezicht. 10. sportmedische begeleiding en advies: begeleiding van sportbeoefening, verbetering van sportprestaties of behandeling van klachten die zich alleen tijdens het sporten manifesteren; 11. incasso - al of niet via een rechtszaak - als u een nota niet - tijdig - betaalt aan een zorgverlener; 12. schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij, volgens artikel 3:38 Wet op het financieel toezicht; lid 2 Dit lid was niet opgenomen in geestelijke gezondheidszorg aan verzekerden jonger dan 18 jaar De Basisverzekering biedt geen aanspraak op vergoeding voor vormen van zorg of diensten die op grond van andere wettelijke voorschriften kunnen worden bekostigd. De Basisverzekering is gebaseerd op de Zorgverzekeringswet. Er zijn echter ook andere wetten voor (de vergoeding van kosten van) zorg en zorgdiensten, zoals de Wlz, de Wmo en de Jeugdwet. De overheid heeft bepaald dat de Basisverzekering geen dekking biedt als zorg of diensten in die andere wetten of daarop gebaseerde regelingen zijn geregeld, ook niet als u die zorg of diensten niet toereikend vindt. De Basisverzekering biedt daarom -bijvoorbeeldgeen dekking voor kortdurend verblijf onder verantwoordelijkheid van de huisarts in een wijkziekenboeg (vergoed op grond van de Wmo) en bijvoorbeeld ook niet voor de verpleging als beschreven in artikel 7 als u beroep kunt doen op gesubsidieerde ADL-assistentie in en om de ADL-woning (geregeld in de Wlz). Op de Basisverzekering is een aantal uitsluitingen toegevoegd: - eigen bijdragen volgens de Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet, - keuringen in verband met sportbeoefening, - sportmedische begeleiding en advies: begeleiding van sportbeoefening, verbetering van sportprestaties of behandeling van klachten die zich alleen tijdens het sporten manifesteren, - geestelijke gezondheidszorg aan jeugdige verzekerden. Omdat er een uitsluiting is tussengevoegd, zijn sub 10 en 11 vernummerd. Dit lid is nieuw tussen het huidige lid 1 en lid 2 geplaatst onder vernummering van de leden 2 en 3. In dit lid wordt de relatie met andere domeinen Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet beschreven. Als er dekking is voor zorg en zorgdiensten op basis van deze wetten, dan is er geen dekking op de Zvw. Meer informatie vindt u op Overige bepalingen Artikel 13 Lidmaatschap Vereniging ONVZ en aanmelding Wlz-uitvoerder lid 2 Dit lid was niet opgenomen in Heeft u een Basisverzekering bij ONVZ, dan wordt u automatisch aangemeld bij ONVZ Langdurige Zorg B.V (i.o.). Deze treedt op grond van de bepalingen van de Wlz voor u op als uitvoerder van die wet. De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt op grond van die wet uitgevoerd door een aparte rechtspersoon. Bij ONVZ heet deze rechtspersoon ONVZ Langdurige Zorg B.V. (i.o.). Deze rechtspersoon voert voor u deze wet uit. Meer informatie vindt u op

5 ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering Zorgsoort Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing Restitutiebasis Artikel 1 lid 2 ONVZ vergoedt de kosten tot maximaal: 1. het tarief volgens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) op het moment van behandeling, of 2. als er geen Wmg-tarief bestaat, het in Nederland geldende marktconforme bedrag. ONVZ vergoedt de kosten tot maximaal: 1. het tarief volgens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), of 2. als er geen Wmg-tarief bestaat, het in Nederland geldende marktconforme bedrag. Voor verpleging en verzorging die worden vergoed in de vorm van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) zoals bedoeld in artikel 7 lid 2 geldt echter de maximale vergoeding vermeld in het Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging. In dit lid is toegevoegd dat we voor een Zvw-pgb maximale vergoeding bieden volgens het Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging. lid 3 In 2014 was er niets opgenomen over bemiddeling bij verpleging en verzorging. Betreft de bemiddeling verpleging en verzorging zoals bedoeld in artikel 7, dan houdt ONVZ In 2015 moeten gemeenten ook met rekening met eventuele voor haar geldende afspraken over taakafstemming met de gemeente zorgverzekeraars afspraken gaan maken over de waar de zorg zal worden geleverd. inrichting van de wijkverpleging. Bij bemiddeling voor verpleging en verzorging, zal onze ZorgConsulent zo nodig afstemmen met de gemeente waarin u woont om de zorg die ONVZ vergoedt uit de Basisverzekering te laten aansluiten bij de zorg die u eventueel uit de Wmo of anderen gemeentelijke voorzieningen krijgt. Meer informatie vindt u op Eigen risico Artikel 2 lid 1 lid 2 Voor de Basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. De hoogte van dit verplichte eigen risico is Voor de Basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. De hoogte van dit verplichte eigen 360,-. risico is 375. De volgende kosten vallen buiten het verplichte en vrijwillige eigen risico: 1. kosten van huisartsenzorg, waaronder ook de kosten van inschrijving. De kosten van met de zorg samenhangend onderzoek vallen wel onder het eigen risico als dat onderzoek elders wordt verricht en apart in rekening wordt gebracht; 2. kosten van zorg bekostigd volgens de beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen. De beleidsregel heeft betrekking op ketenzorg voor diabetes mellitus type II bij verzekerden van 18 jaar en ouder, cardiovasculair risicomanagement of COPD (chronisch obstructief longlijden); 3. kosten van door ONVZ aangewezen programma s voor preventieve zorg. Deze programma s kunnen betrekking hebben op preventie van diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden, overgewicht of stoppen met roken. Een overzicht van de aangewezen programma s voor preventieve zorg kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op 4. kosten van de medicatiebeoordeling chronisch receptplichtig geneesmiddelgebruik door een door ONVZ aangewezen apotheek. Een overzicht van de aangewezen apotheken kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op 5. kosten van verloskundige zorg en kraamzorg. Kosten van hiermee samenhangende zorg, zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek en ambulancevervoer vallen wel onder het eigen risico; 6. kosten van nacontrole van de donor nadat de periode, bedoeld in artikel 9, lid 2 is verstreken; 7. kosten van het in bruikleen verstrekken van hulpmiddelen. De kosten van de daarbij behorende verbruiksartikelen en gebruikskosten vallen wel onder het eigen risico. De volgende kosten vallen buiten het verplichte en vrijwillige eigen risico: 1. kosten van huisartsenzorg, waaronder ook de kosten van inschrijving en van de multidisciplinaire eerstelijnszorg bedoeld in artikel 4. De kosten van met de zorg samenhangend onderzoek vallen wel onder het eigen risico als dat onderzoek - zoals beschreven in artikel 5 - elders wordt verricht en apart in rekening wordt gebracht; 2. kosten van verpleging en verzorging zoals omschreven in artikel 7; 3. kosten van door ONVZ aangewezen programma s voor preventieve zorg. Deze programma s kunnen betrekking hebben op preventie van diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden, overgewicht of stoppen met roken. Een overzicht van de aangewezen programma s voor preventieve zorg kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op 4. kosten van de medicatiebeoordeling chronisch receptplichtig geneesmiddelgebruik door een door ONVZ aangewezen apotheek. Een overzicht van de aangewezen apotheken kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op De kosten van de receptplichtige geneesmiddelen zelf vallen wel onder het eigen risico; 5. kosten van verloskundige zorg en kraamzorg. Kosten van hiermee samenhangende zorg, zoals geneesmiddelen en ambulancevervoer vallen wel onder het eigen risico, net als kosten van met de zorg samenhangend onderzoek dat elders wordt verricht en apart in rekening wordt gebracht; 6. kosten van nacontrole van u als donor nadat de periode, bedoeld in artikel 10, lid 2 is verstreken alsmede de door u als donor gemaakte kosten van vervoer bedoeld in artikel 10, lid 4; 7. kosten van het in bruikleen verstrekken van hulpmiddelen. De kosten van de daarbij behorende verbruiksartikelen en gebruikskosten vallen wel onder het eigen risico. Uw verplicht eigen risico wordt in 2015 verhoogd van 360 naar Onder 1 is toegevoegd dat ook de kosten van multidisciplinaire eerstelijnszorg zoals beschreven in artikel 4 buiten het verplicht en vrijwillig eigen risico vallen. Daarmee is de beschrijving van de multidisciplinaire zorg, die eerder onder 2 stond, komen te vervallen. 2. Onder 2 is opgenomen dat kosten van verpleging en verzorging zoals beschreven in artikel 7 buiten het verplichte en vrijwillige eigen risico vallen. 6. Onder 6 is toegevoegd dat ook de kosten die u als donor maakt voor vervoer zoals beschreven in artikel 10 buiten het verplichte en vrijwillige eigen risico valt. Deze kosten worden vanaf 2015 vergoed uit de zorgverzekering van de donor in plaats van uit de zorgverzekering van de ontvanger van het orgaan. lid 3 ONVZ houdt geen verplicht eigen risico in op kosten van zorg of overige diensten waarvan zij de nota s op of na 31 december 2015 heeft ontvangen en het niet aan u te wijten is dat ONVZ de nota niet voor 31 december 2015 heeft ontvangen. ONVZ houdt geen verplicht eigen risico in op kosten van zorg of overige diensten waarvan zij Dit lid is aangepast aan het nieuwe jaar door de de nota s op of na 31 december 2016 heeft ontvangen en het niet aan u te wijten is dat ONVZ jaartallen aan te passen van 2015 in de nota niet voor 31 december 2016 heeft ontvangen. lid 7 Voor de verrekening van het eigen risico wordt een DBC, DBC-zorgproduct of prestatie Basis GGZ toegerekend aan het jaar waarin de DBC, het DBC-zorgproduct of de prestatie Basis GGZ wordt geopend. De uitkomsten bedoeld in lid 5 en 6 worden afgerond op hele euro s. Lid 7 is nieuw ingevoegd en geeft aan dat de bedragen in lid en 5 en 6 afgerond worden op hele euro's. Eerder werd dit alleen aangegeven bij lid 6. Doordat dit lid is ingevoegd, is het oude lid 7, lid 8 geworden.

6 Preventieve zorg Artikel 3 lid 2a Dit lid was niet opgenomen in a. Voetzorg bij diabetes mellitus Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor voetzorg bij diabetes mellitus ter Met een expliciete omschrijving van de dekking voetzorg bij diabetes mellitus is voor u duidelijk gemaakt wat onder de vergoeding valt en preventie of ter behandeling van voetulcera, zoals hierna beschreven. De zorg wordt verleend wanneer het eigen risico van toepassing is. door: de huisarts, of een daarmee gelijk te stellen arts/zorgverlener werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een huisarts, een pedicure, die geschoold en bekwaam is in het leveren van voetzorg voor diabetespatiënten, of een podotherapeut, die geschoold en bekwaam is in het leveren van voetzorg voor diabetespatiënten. De huisarts schat in wat het risico is op het ontstaan van voetproblemen. Op basis van dat risico stelt hij een zorgprofiel vast. Een zorgprofiel beschrijft welke zorg nodig is ter preventie van diabetische voetulcera. Als u diabetes mellitus heeft, vergoedt ONVZ de kosten van: 1. jaarlijkse voetcontrole, bestaande uit een anamnese, onderzoek en risico-inventarisatie; 2. bij zorgprofiel 2, 3 en 4: - jaarlijkse voetcontrole, bestaande uit anamnese, onderzoek en risico-inventarisatie; - frequent gericht voetonderzoek, de daaruit voortvloeiende diagnostiek en behandeling van huid- en nagelproblemen en voetvorm- en standafwijkingen; - educatie over en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren als onderdeel van de behandelcyclus; - advisering over adequaat schoeisel. ONVZ vergoedt deze zorg als huisartsenzorg (artikel 4), ook als deze onderdeel uitmaakt van integraal bekostigde multidisciplinaire eerstelijnszorg. Voetzorg is niet hetzelfde als voetverzorging. Met voetverzorging wordt bedoeld de verzorgende behandelingen zoals de verwijdering van eelt om cosmetische of verzorgende redenen alsmede het knippen van de teennagels. Deze kosten zijn uitgesloten van de aanspraak. Huisartsenzorg Artikel 4 Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Een huisarts of een daarmee gelijk te stellen arts/zorgaanbieder, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een huisarts, verleent de zorg. Huisartsenzorg omvat ook daarmee samenhangend (laboratorium)onderzoek. Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Een huisarts of een daarmee gelijk te stellen arts/zorgverlener, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een huisarts, verleent de zorg. Als het gaat om individuele geneeskundige zorg bij infectieziekte- of tuberculosebestrijding kan ook een arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding de zorg verlenen. Huisartsenzorg zoals hiervoor beschreven omvat ook: het daarmee samenhangende (laboratorium)onderzoek dat in de huisartsenpraktijk zelf wordt uitgevoerd. Voor vergoeding van kosten voor (laboratorium)onderzoek dat elders wordt verricht in opdracht van een huisarts geldt artikel 5; multidisciplinaire eerstelijnszorg bij chronische aandoeningen. Met een expliciete omschrijving van individuele geneeskundige zorg bij infectieziekte- of tuberculosebestrijding is voor u duidelijk gemaakt wie deze zorg mag uitvoeren en wat niet onder de vergoeding valt. Daarnaast is Multidisciplinaire eerstelijnszorg bij chronische aandoeningen toegevoegd en is toegevoegd dat vergoeding van kosten van laboratoriumonderzoek in opdracht van een huisarts, uitgevoerd buiten zijn praktijk, valt onder het artikel eerstelijnsdiagnostiek. Individuele geneeskundige zorg bij infectieziekte- en/of tuberculosebestrijding omvat niet: algemene preventieve maatregelen, zoals voorlichting, advisering en vaccinatie en bron- en contactopsporing in verband met collectieve preventie; voorlichting en advisering over en vaccinaties en geneesmiddelen ter voorkoming van een ziekte in het kader van een reis. ONVZ adviseert om na te gaan of uw aanvullende verzekering voor de kosten hiervan dekking biedt.

7 Eerstelijnsdiagnostiek Artikel 5 Dit artikel was niet opgenomen in ONVZ vergoedt de kosten van eerstelijnsdiagnostiek, uitgevoerd door een huisarts, verloskundige, eerstelijns diagnostisch centrum (EDC), productiesamenwerkingsverband of ziekenhuis. Eerstelijnsdiagnostiek omvat diagnostiek die wordt uitgevoerd op aanvraag van een eerstelijnszorgverlener. De uitslagen komen bij deze zorgverlener terug. Het kan gaan om laboratoriumonderzoek (zoals bloedanalyses en urineonderzoek), beeldvormende diagnostiek (zoals röntgenonderzoek) en functieonderzoek (zoals het elektrocardiogram). ONVZ vergoedt de kosten voor eerstelijnsdiagnostiek alleen als die is aangevraagd door een huisarts of verloskundige. Als de diagnostiek verband houdt met individuele zorg bij tuberculose (infectie) of een infectieziekte kan ook een arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding de eerstelijnsdiagnostiek aanvragen. Voor diagnostiek in verband met prenatale screening geldt niet dit artikel, maar artikel 8. Met een expliciete omschrijving van de dekking voor eerstelijnsdiagnostiek is voor u duidelijk gemaakt wat onder de vergoeding valt, wie het mag aanvragen, wie het mag uitvoeren en dat het eigen risico van toepassing is. Medisch-specialistische zorg Artikel 6 lid 1 Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor geneeskundige zorg, zoals medischspecialisten die plegen te bieden. Een medisch-specialist verleent de zorg. Voor vergoeding is een verwijzing noodzakelijk van een huisarts, bedrijfsarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verpleeghuisarts, jeugdgezondheidszorgarts of consultatiebureau-arts, behalve bij onvoorziene behandeling. Als de medisch-specialistische zorg verband houdt met zwangerschap of bevalling kan een verloskundige ook verwijzen. Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor geneeskundige zorg, zoals Naast een medisch-specialist mag bij zorg in het medisch-specialisten die plegen te bieden. De hoofdbehandelaar is een medisch-specialist. ziekenhuis in 2015 ook een SEH-arts, een Als de zorg in een ziekenhuis wordt verleend, kan ook een SEH-arts, verpleegkundig verpleegkundig specialist of physician assistant specialist of physician assistant hoofdbehandelaar zijn. Voor vergoeding is een verwijzing hoofdbehandelaar zijn. Wel moet u voor noodzakelijk van een huisarts, bedrijfsarts, een andere medisch specialist, arts voor behandelingen die staan op de Limitatatieve lijst verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verpleeghuisarts, jeugdarts of machtigingen medisch-specialistische zorg, consultatiebureau-arts, behalve bij spoedeisende behandeling. Als de medisch-specialistische vooraf een machtiging aanvragen bij ONVZ. zorg verband houdt met zwangerschap of bevalling kan ook een verloskundige verwijzen. Gaat het om behandelingen vermeld op de lijst Limitatieve lijst machtigingen medischspecialistische zorg dan vergoedt ONVZ de kosten van zorg alleen als zij toestemming vooraf heeft gegeven. U kunt deze lijst aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op Vaak kan uw zorgverlener de toestemming voor u aanvragen. lid 2a Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor opname in een ziekenhuis op basis van de laagste klasse voor maximaal 365 dagen. Een onderbreking van maximaal 30 dagen geldt niet als onderbreking, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Onderbrekingen voor weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 365 dagen. Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor opname in een ziekenhuis op basis van de laagste klasse voor een ononderbroken periode van ten hoogste 1095 dagen (3 nietschrikkeljaren). Een onderbreking van maximaal 30 dagen geldt niet als onderbreking, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de periode van 1095 dagen. Onderbrekingen voor weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de periode van 1095 dagen. De aanspraak op opname in een ziekenhuis is uitgebreid van 1 jaar naar 3 (niet-schrikkel) jaren. Deze zorg wordt in 2015 overgeheveld uit de AWBZ naar de Zvw. Meer informatie vindt u op lid 2e t/m i e. Behandeling van chronische aspecifieke rugklachten Voor behandeling van chronische aspecifieke rugklachten bestaat tot 1 januari 2016 ook aanspraak op vergoeding van de kosten van behandeling met toepassing van anaesthesiologische pijnbestrijdingstechnieken als u deelneemt aan het onderzoek dat ZonMw financiert. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of raadpleeg Als u voor 1 januari 2014 bent begonnen met een behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten met toepassing van radiofrequente denervatie, die volgens de Basisverzekering werd vergoed, dan vergoedt ONVZ de afronding van die behandeling tot 1 januari f. Behandeling van therapieresistente hypertensie Voor behandeling van therapieresistente hypertensie (verhoogde bloeddruk) bestaat tot 1 januari 2017 aanspraak op vergoeding van de kosten van behandeling met toepassing van percutane renale denervatie als u deelneemt aan het onderzoek dat ZonMw financiert. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of raadpleeg e. Behandeling van chronische aspecifieke rugklachten Voor behandeling van chronische aspecifieke rugklachten bestaat tot 1 januari 2016 ook aanspraak op vergoeding van de kosten van behandeling met toepassing van anaesthesiologische pijnbestrijdingstechnieken voor zover u deelneemt aan het hoofdonderzoek naar de effectiviteit van deze zorg dat ZonMw financiert. Dezelfde vergoedingsregeling geldt ook voor zover u deelneemt aan aanvullend landelijk observationeel onderzoek naar de zorg dat in samenwerking met het bedoelde hoofdonderzoek wordt opgezet en verricht, als: u, behoudens de zorginhoudelijke criteria, niet voldoet aan de criteria voor deelname aan het hoofdonderzoek; u niet heeft deelgenomen aan het hoofdonderzoek en de inclusie voor dat hoofdonderzoek is beëindigd; of u heeft deelgenomen aan het hoofdonderzoek zonder de zorg te hebben ontvangen en de deelname aan het hoofdonderzoek is voltooid. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of raadpleeg de toelichting Voorwaardelijk toegelaten behandeling op Bij de verschillende onderdelen is toegevoegd welke voorwaarden er zijn om ook voor vergoeding in aanmerking te komen als u deelneemt aan een aanvullend observationeel onderzoek naar de zorg dat in samenwerking met het hoofdonderzoek wordt opgezet en verricht. Als u voor 1 januari 2014 bent begonnen met een behandeling van therapieresistente hypertensie met toepassing van percutane renale denervatie, die volgens de Basisverzekering werd vergoed, dan vergoedt ONVZ de afronding van die behandeling tot 1 januari Als u voor 1 januari 2014 bent begonnen met een behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten met toepassing van radiofrequente denervatie, die volgens de Basisverzekering werd vergoed, dan vergoedt ONVZ de afronding van die behandeling tot 1 januari g. Intra-arteriële behandeling bij herseninfarct Voor behandeling van een herseninfarct bij verzekerden bij wie behandeling met intraveneuze f. Behandeling van therapieresistente hypertensie thrombolytica niet mogelijk of contra-geïndiceerd is, bestaat tot 1 januari 2017 aanspraak op Voor behandeling van therapieresistente hypertensie -verhoogde bloeddruk- bestaat tot 1 vergoeding van de kosten van intra-arteriële thrombolyse (IAT). Voorwaarde is dat u deelneemt aan januari 2017 aanspraak op vergoeding van de kosten van behandeling met toepassing van de landelijke studie die in Nederland wordt uitgevoerd naar IAT: Multicenter Randomized Clinical percutane renale denervatie voor zover u deelneemt aan het hoofdonderzoek naar de trial of Endovascular treatment for Acute ischemic stroke in the Netherlands (MRCLEAN). Voor meer informatie over deze studie kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of raadpleeg Als u voor 1 januari 2014 bent begonnen met een behandeling van een herseninfarct met toepassing van intra-arteriële thrombolyse, die volgens de Basisverzekering werd vergoed, dan effectiviteit van deze zorg dat ZonMw financiert. Dezelfde vergoedingsregeling geldt ook voor zover u deelneemt aan aanvullend landelijk observationeel onderzoek naar de zorg dat in samenwerking met het bedoelde hoofdonderzoek wordt opgezet en verricht, als: u, behoudens de zorginhoudelijke criteria, niet voldoet aan de criteria voor deelname aan het hoofdonderzoek; u niet heeft deelgenomen aan het hoofdonderzoek en de inclusie voor dat hoofdonderzoek

8 vergoedt ONVZ de afronding van die behandeling tot 1 januari h. Transluminale endoscopische step-up benadering bij patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose Abcessen bij geïnfecteerde pancreasnecrose kunnen in plaats van chirurgisch ook endoscopisch (toegang via slokdarm/maag) behandeld worden. Tot 1 januari 2018 bestaat aanspraak op vergoeding van de kosten van deze transluminale endoscopische behandeling als u deelneemt aan de landelijke, door ZonMW gefinancierde, studie TENSION: Transluminal ENdoscopic versus SurgIcal necrosectomy in patients with infected pancreatic Necrosis. Voor meer informatie over deze studie en de ziekenhuizen die de behandeling uitvoeren, kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of raadpleeg i. Autologe stamceltransplantaties bij therapierefractaire patiënten met de ziekte van Crohn Voor patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn (chronische ontsteking van het maag-darmstelsel) die niet voldoende reageren op medicamenteuze behandeling met o.a.tnf-alfa blokkers, bestaat tot 1 januari 2018 aanspraak op vergoeding van de kosten van autologe stamceltransplantatie. Voorwaarde is dat u deelneemt aan een nationale prospectieve niet vergelijkende studie die door ZonMW wordt gefinancierd. Voor meer informatie over deze studie en de ziekenhuizen die de behandeling uitvoeren, kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of raadpleeg is beëindigd; of u heeft deelgenomen aan het hoofdonderzoek zonder de zorg te hebben ontvangen en de deelname aan het hoofdonderzoek is voltooid. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of raadpleeg de toelichting Voorwaardelijk toegelaten behandeling op Als u voor 1 januari 2014 bent begonnen met een behandeling van therapieresistente hypertensie met toepassing van percutane renale denervatie, die volgens de Basisverzekering werd vergoed, dan vergoedt ONVZ de afronding van die behandeling tot 1 januari g. Intra-arteriële behandeling bij herseninfarct Voor behandeling van een herseninfarct bij verzekerden bij wie behandeling met intraveneuze thrombolytica niet mogelijk of contra-geïndiceerd is, bestaat tot 1 januari 2017 aanspraak op vergoeding van de kosten van intra-arteriële thrombolyse (IAT). Voorwaarde is dat u deelneemt aan de landelijke studie die in Nederland wordt uitgevoerd naar IAT: Multicenter Randomized Clinical trial of Endovascular treatment for Acute ischemic stroke in the Netherlands (MRCLEAN). Dezelfde vergoedingsregeling geldt ook voor zover u deelneemt aan aanvullend landelijk observationeel onderzoek naar de zorg dat in samenwerking met het bedoelde hoofdonderzoek wordt opgezet en verricht, als: u, behoudens de zorginhoudelijke criteria, niet voldoet aan de criteria voor deelname aan het hoofdonderzoek; u niet heeft deelgenomen aan het hoofdonderzoek en de inclusie voor dat hoofdonderzoek is beëindigd; of u heeft deelgenomen aan het hoofdonderzoek zonder de zorg te hebben ontvangen en de deelname aan het hoofdonderzoek is voltooid. Voor meer informatie over deze studie kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of raadpleeg de toelichting Voorwaardelijk toegelaten behandeling op Als u voor 1 januari 2014 bent begonnen met een behandeling van een herseninfarct met toepassing van intra-arteriële thrombolyse, die volgens de Basisverzekering werd vergoed, dan vergoedt ONVZ de afronding van die behandeling tot 1 januari h. Transluminale endoscopische step-up benadering bij patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose Abcessen bij geïnfecteerde pancreasnecrose kunnen in plaats van chirurgisch ook endoscopisch -met toegang via slokdarm/maag- behandeld worden. Tot 1 januari 2018 bestaat aanspraak op vergoeding van de kosten van deze transluminale endoscopische behandeling voor zover u deelneemt aan de landelijke, door ZonMw gefinancierde, studie TENSION: Transluminal ENdoscopic versus SurgIcal necrosectomy in patients with infected pancreatic Necrosis. Dezelfde vergoedingsregeling geldt ook voor zover u deelneemt aan aanvullend landelijk observationeel onderzoek naar de zorg dat in samenwerking met het bedoelde hoofdonderzoek wordt opgezet en verricht, als: u, behoudens de zorginhoudelijke criteria, niet voldoet aan de criteria voor deelname aan het hoofdonderzoek; u niet heeft deelgenomen aan het hoofdonderzoek en de inclusie voor dat hoofdonderzoek is beëindigd; of u heeft deelgenomen aan het hoofdonderzoek zonder de zorg te hebben ontvangen en de deelname aan het hoofdonderzoek is voltooid. Voor meer informatie over deze studie en de ziekenhuizen die de behandeling uitvoeren, kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of raadpleeg de toelichting Voorwaardelijk toegelaten behandeling op i. Autologe stamceltransplantaties bij therapierefractaire patiënten met de ziekte van Crohn Patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn -chronische ontsteking van het maag-darmstelsel- die niet voldoende reageren op medicamenteuze behandeling met onder andere TNF-alfa blokkers, kunnen behandeld worden met behulp van autologe stamceltransplantatie. Tot 1 januari 2018 bestaat aanspraak op vergoeding van de kosten van deze autologe stamceltransplantatie voor zover u deelneemt aan het hoofdonderzoek naar de effectiviteit van deze zorg dat door ZonMw wordt gefinancierd. Dezelfde vergoedingsregeling geldt ook voor zover u deelneemt aan aanvullend landelijk observationeel onderzoek naar de zorg dat in samenwerking met het bedoelde hoofdonderzoek wordt opgezet en verricht, als: lid j Dit lid was niet opgenomen in Andere voorwaardelijk toegelaten behandelingen. De Minister kan in de loop van het kalenderjaar nieuwe behandelingen voorwaardelijk Er is toegevoegd dat er in de loop van het kalenderjaar nieuwe behandelingen toelaten. De totale lijst van voorwaardelijk toegelaten behandelingen kan daardoor in de loop voorwaardelijk toegelaten kunnen worden. van het jaar wijzigen. In de toelichting Voorwaardelijk toegelaten behandeling staan alle voorwaardelijk toegelaten behandelingen beschreven. Een actuele versie van deze toelichting kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op

9 Verpleging en verzorging Artikel 7 Verpleegkundige zorg Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. ONVZ vergoedt deze kosten als de verpleegkundige zorg noodzakelijk is in verband met medisch-specialistische zorg, zonder dat sprake is van opname. Een verpleegkundige of verpleegkundig specialist verleent de zorg. Er bestaat alleen aanspraak op vergoeding van kosten als ONVZ toestemming vooraf heeft gegeven. Bij de aanvraag voor toestemming dient een behandelplan van de medisch-specialist te worden ingediend. Geen aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van verpleegkundige zorg noodzakelijk in verband met thuisbeademing of palliatieve terminale zorg. Aanspraak op deze vormen van zorg is geregeld in de AWBZ. lid 1 Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij geen sprake is van opname. Deze zorg wordt ook wel wijkverpleging genoemd. De zorg bestaat uit verpleging en/of verzorging en kan daarnaast bestaan uit bijvoorbeeld coordinatie, instructie en begeleiding bij zelfmanagement. Een verpleegkundige, een verpleegkundig specialist of een verzorgende verleent de zorg. ONVZ vergoedt de kosten van verpleging en verzorging als de zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, en daarbij geen sprake is van verblijf in een ziekenhuis, GGZ-instelling of een Wlz-instelling. Onder geneeskundige zorg wordt in dit verband verstaan: zorg zoals omschreven in de artikelen 4 tot en met 18, 23 en 24 is van de verpleging en de verzorging die u krijgt. van dit deel B. Meer informatie vindt u op Als u jonger bent dan 18 jaar vergoedt ONVZ de kosten van verzorging alleen als complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap de verzorging noodzakelijk maken, en daarbij tevens - sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of - 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen. De aard, inhoud en omvang van de verpleging en verzorging worden vastgesteld door de wijkverpleegkundige en vastgelegd in een zorgplan. Het zorgplan is een dynamische set van afspraken die u met de zorgverlener maakt over zorg en zelfmanagement, op basis van uw individuele doelen, behoefte en situatie. Het zorgplan moet voldoen aan de Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving, vastgesteld door beroepsvereniging Verplegenden & Verzorgenden Nederland (V&VN). U kunt dit normenkader aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op Voor vergoeding van de kosten van kraamzorg geldt niet dit artikel, maar artikel 8. De aanspraak verpleging en verzorging wordt vanaf 2015 overgeheveld uit de AWBZ naar de Zvw. De medisch-specialistische verpleging in de thuissituatie, die in 2014 al vergoed werd uit de Basisverzekering maakt hiervan in 2015 onderdeel uit. In lid 1 van dit artikel kunt u lezen wat onder de vergoeding valt, wie het mag uitvoeren, hoe het wordt geindiceerd, welke zorg buiten de dekking valt en op welke wijze wordt vastgelegd wat de aard, de inhoud en de omvang Dit artikel was niet opgenomen in lid 2 ONVZ vergoedt de kosten van verpleging en verzorging bedoeld in dit artikel op uw verzoek in de vorm van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb). Als u daarvoor kiest, kunt u daarnaast voor verpleging en verzorging geen aanspraak meer maken op een vergoeding van kosten volgens lid 1 van dit artikel 7. Bij de aanvraag en uitvoering van het Zvw-pgb zijn de voorwaarden van het Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging van toepassing. Dit reglement kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op ONVZ kent een Zvw-pgb alleen toe als het gaat om de in lid 1 bedoelde zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar of als uit het zorgplan, bedoeld in lid 1, blijkt dat u naar verwachting langdurig -dat wil zeggen voor een ononderbroken periode van minimaal twaalf maanden- aangewezen zult zijn op verpleging en verzorging. Hierbij zijn de functiebeperkingen niet uitsluitend veroorzaakt door normale verouderingsprocessen. In lid 2 van dit artikel is beschreven in welke gevallen u voor de vergoeding van verpleging en verzorging een persoonsgebonden budget kunt aanvragen. Nadere voorwaarden voor het Zvwpgb zijn opgenomen in een apart Reglement Zvwpgb verpleging en verzorging. Meer informatie vindt u op Daarnaast moet het gaan om geïndiceerde zorg: - die vaak, maar op wisselende en/of ongebruikelijke tijdstippen of locaties nodig is, of - die 24 uur per dag in de buurt of op afroep beschikbaar moet zijn, of - die door de voorgaande omstandigheden moeilijk planbaar is, of - waarbij de te gebruiken hulpmiddelen of de zorg zelf zo specifiek zijn dat er een noodzaak is om (een) vaste zorgverlener(s) in te zetten. U moet aannemelijk maken dat u -eventueel met behulp van een wettelijk vertegenwoordigerin staat bent om het Zvw-pgb op zo n manier in te zetten dat er sprake is van verantwoorde zorg en dat u -eventueel via een wettelijke vertegenwoordiger- in staat bent om zelf de geschikte zorgverlener(s) te selecteren te contracteren en aan te sturen. Voor zorg door een natuurlijke persoon ten laste van een Zvw-pgb vergoedt ONVZ maximaal het tarief dat is vastgesteld volgens artikel 13a van de Zorgverzekeringswet. Onder natuurlijke persoon verstaat ONVZ: de natuurlijke persoon die de zorg nietberoepsmatig of bedrijfsmatig verleent in het kader van het Zvw-pgb en die niet valt onder de in het Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging opgenomen definitie van formele zorgaanbieder.

10 Dit artikel was niet opgenomen in lid 3 Overgangsregelingen In lid 3 van dit artikel vindt u de overgangsregelingen die van toepassing zijn in Als u op 31 december 2014 een geldig indicatiebesluit voor verpleging en verzorging op grond het geval u al verpleging en verzorging ontving in van de AWBZ heeft, dan wordt daarmee geacht te zijn voldaan aan de voorwaarden van lid , al dan niet met gebruikmaking van een van dit artikel. U kunt de zorg bedoeld in dit artikel vanaf 1 januari 2015 ontvangen of, als u al pgb. zorg ontvangt, deze zorg voortzetten tot de einddatum van het indicatiebesluit maar uiterlijk Meer informatie vindt u op tot 1 januari Als u op 31 december 2014 een geldig indicatiebesluit voor verpleging en verzorging op grond van de AWBZ heeft, die zorg inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb), en de zorg -deels- inkoopt bij natuurlijke personen dan zal dat pgb worden omgezet in een Zvw-pgb -ongeacht of u voldoet aan de criteria voor verstrekking van een Zvw-pgb- voor de resterende looptijd van de indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari Bij de uitvoering van dit Zvw-pgb zijn de artikelen 6 en volgende van het Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging van toepassing. Voor meer informatie over de voortzetting van het Zvw-pgb, de hoogte van de vergoedingen en de afwikkeling van de kosten adviseren wij u om contact op te nemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C). Deze overgangsregelingen gelden alleen voor zover het zorg betreft die onder de aanspraak van dit artikel valt. Geboortezorg Artikel 8 lid 1 een combinatietest, bestaande uit een nekplooimeting en een bloedonderzoek voor zwangeren van een combinatietest (bestaande uit nekplooimeting en bloedonderzoek) voor zwangeren met 36 jaar en ouder. AIs u jonger bent dan 36 jaar, dan vergoedt ONVZ de kosten van een een medische indicatie. De indicatie moet gesteld zijn door een huisarts, verloskundige of combinatietest uitsluitend op medische indicatie van de huisarts, verloskundige, of medischspecialist. medisch-specialist. Als u daarvoor een medische indicatie van een huisarts, verloskundige of medisch-specialist heeft, of als uit een combinatietest is gebleken dat er sprake is van een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosomale afwijking, dan vergoedt ONVZ ook prenataal vervolgonderzoek, zoals geavanceerd ultrageluidsonderzoek (GUO), de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en invasieve diagnostiek. ONVZ vergoedt deze zorg als medischspecialistische zorg (artikel 6). De voorwaarden zoals daar omschreven zijn dan ook van toepassing en op de vergoeding brengt ONVZ eigen risico in mindering. In dit lid is gewijzigd dat de leeftijdsbegrenzing van 36 jaar voor de prenatale combinatietest vervalt. Daarnaast is toegevoegd dat op medische indicatie of als uit een combinatietest is gebleken dat er sprake is van een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosomale afwijking, ONVZ ook prenataal vervolgonderzoek vergoedt. Dit vervolgonderzoek valt onder het artikel medisch-specialistische zorg en daarom is hierop het Eigen Risico van toepassing. lid 2b Deze eigen bijdrage wordt vermeerderd met het bedrag waarmee het tarief van het ziekenhuis of het Als het tarief van het ziekenhuis of het geboortecentrum meer is dan 117,50 per persoon geboortecentrum de 116,50 per persoon per dag te boven gaat. per dag, dan wordt de eigen bijdrage met dit meerdere verhoogd. Als het tarief voor bevalling en kraamzorg in een ziekenhuis zonder medische indicatie of in een geboortecentrum hoger is dan de vergoeding dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening. De eigen bijdrage begon in 2014 bij 116,50 en is dit jaar verhoogd tot 117,50. lid 2c Voor deze vergoeding geldt een eigen bijdrage van 4,10 per uur. Hierbij geldt voor de vergoedingen voor partusassistentie en kraamzorg een eigen bijdrage van 4,15 per uur. Uw eigen bijdrage voor partusassistentie en kraamzorg wordt in 2015 verhoogd van 4,10 naar 4,15. Revalidatie en zintuiglijk gehandicaptenzorg Artikel 9 lid 2 De zorg sluit aan op een ziekenhuisopname zoals bedoeld in artikel 5 lid 2a, terwijl u voorafgaand aan die ziekenhuisopname niet ten laste van de AWBZ verbleef en werd behandeld in een verpleeghuis of andere instelling. De indicatie voor geriatrische revalidatiezorg wordt gesteld tijdens de ziekenhuisopname door de behandelend medisch-specialist in samenspraak met de specialist ouderengeneeskunde. Onder complexe multimorbiditeit verstaat ONVZ: de aanwezigheid van verschillende ziekten, die in combinatie leiden tot stoornissen, beperkingen, handicaps en verlies van welbevinden. De oorzaken van de problemen zijn moeilijk te ontrafelen en de effecten van de behandeling van de afzonderlijke ziekten vaak anders dan verwacht. De geriatrische revalidatie moet binnen een week aansluiten op: een ziekenhuisopname zoals bedoeld in artikel 6 lid 2a, waarbij u voorafgaand aan die ziekenhuisopname niet ten laste van de Wlz verbleef en werd behandeld in een verpleeghuis of andere instelling of het ontstaan van een acute aandoening waardoor -eveneens acuut- mobiliteitsstoornissen en/of afname van zelfredzaamheid zijn opgetreden, waarbij deze aandoening, de mobiliteitsstoornissen en/of de afname van de zelfredzaamheid ook bij aanvang van de geriatrische revalidatie nog bestaan en u voor de acute aandoening medisch-specialistische zorg heeft ontvangen. De indicatie voor geriatrische revalidatiezorg wordt gesteld door: de behandelend medisch-specialist, met de specialist ouderengeneeskunde, tijdens de ziekenhuisopname of een klinisch-geriater of een internist-ouderengeneeskunde, tijdens een geriatrisch assessment na de acuut opgetreden aandoening, De begripsomschrijvingen van complexe multimorbiditeit en kwetsbaarheid zijn verplaatst vanuit deel A naar dit artikel. Verder is het niet meer noodzakelijk dat Geriatrische revalidatie direct aansluit op een ziekenhuisopname, dit kan nog binnen een week na de ziekenhuisopname. De Geriatrische revalidatie wordt, onder voorwaarden, ook toegankelijk zonder voorafgaande ziekenhuisopname. Dan moet een klinisch geriater of een internist-ouderengeneeskunde, tijdens een geriatrisch assessment na een acuut opgetreden aandoening de geriatrische revalidatiezorg indiceren.

11 lid 3 Dit lid was niet opgenomen in lid 3 Zintuiglijk gehandicaptenzorg Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van geneeskundige zintuiglijk gehandicaptenzorg, zonder dat sprake is van verblijf, als: bij u sprake is van een visuele beperking, een auditieve beperking, een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis, of een combinatie van deze beperkingen, en sprake is van multidisciplinaire zorg in verband met die beperking, en de zorg gericht is op het leren omgaan met, het opheffen of het compenseren van de beperking, met als doel u zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. De zorg kan bestaan uit diagnostisch onderzoek, interventies die zich richten op het psychisch leren omgaan met de handicap, en interventies die uw beperking opheffen of De extramurale behandeling voor volwassenen en kinderen met een zintuiglijke beperking (visueel, auditief of communicatief als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis) wordt vanaf 2015 overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. Het gaat om het diagnostisch onderzoek, de zorg gericht op het leren omgaan met de beperking en de zorg gericht op het opheffen of compenseren van de zintuigelijke handicap. Als u op 31 december 204 deze zorg krijgt vanuit de AWBZ geldt een overgangsregeling. Meer informatie vindt u op compenseren en zo uw zelfredzaamheid vergroten. Orgaantransplantatie en donatie Artikel 10 Lid 4 Dit lid was niet opgenomen in Als u zelf donor bent, vergoedt ONVZ voor u als donor de kosten van vervoer zoals omschreven in lid 3 van dit artikel. Dialysezorg Artikel 11 In geval van thuisdialyse vergoedt ONVZ, naast het DBC zorgproduct, ook: 1. de redelijke kosten voor aanpassingen in en aan de woning en voor het herstel in de oorspronkelijke staat, als andere - wettelijke - regelingen daarin niet voorzien; 2. de overige redelijke kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen als andere - wettelijke - regelingen daarin niet voorzien. In geval van thuisdialyse vergoedt ONVZ, naast het DBC zorgproduct, ook andere kosten die met de thuisdialyse samenhangen. Deze kosten vallen echter onder de hulpmiddelenzorg en worden vergoed volgens artikel 20 van het Reglement Hulpmiddelen. Het reglement kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op Paramedische zorg Artikel 17 lid 2 Deze dekking was niet opgenomen in Bij de in de bijlage genoemde aandoeningen lymfoedeem en littekenweefsel van de huid al dan niet na trauma, kan ook een huidtherapeut de behandeling uitvoeren. Mondzorg Artikel 18 lid 1 lid 8 Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van opname in een ziekenhuis in verband met chirurgische tandheelkundige zorg van specialistische aard voor een ononderbroken periode van maximaal 365 dagen. Een onderbreking van maximaal 30 dagen geldt niet als onderbreking, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Onderbrekingen voor weekenden vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 365 dagen. Voor zintuigelijk gehandicaptenzorg aan verzekerden met een auditieve beperking of een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis is een verwijzing nodig van een medisch-specialist of een klinisch fysicus audioloog van een audiologisch centrum. De verwijzing is gebaseerd op de richtlijnen van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC). Voor zintuiglijk gehandicaptenzorg aan verzekerden met een visuele beperking is een verwijzing nodig van een medisch-specialist op basis van de richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De zintuiglijk gehandicaptenzorg wordt geleverd door een multidisciplinair team, verbonden aan een ISO- of HKZ-gecertificeerde instelling die is aangesloten bij VIVIS of SIAC, of met een WTZi-toelating voor behandeling van cliënten met een zintuiglijke beperking, die de ontwikkeling en naleving van het landelijke kwaliteitskader ondersteunt. Voor volwassenen met een auditieve beperking of communicatieve beperking is de hoofdbehandelaar GZ-psycholoog. Orthopedagogen en andere disciplines kunnen deze taak ook of mede uitvoeren. Bij zintuiglijk gehandicaptenzorg aan auditief beperkte kinderen en jongeren is de hoofdbehandelaar een orthopedagoog, ontwikkelings- of GZ-psycholoog. Voor visueel beperkten is de hoofdbehandelaar oogarts of GZ-psycholoog. De klinisch fysicus of andere disciplines kunnen deze taak ook of mede uitvoeren. Geen aanspraak bestaat op de vergoeding van kosten: - ondersteuning bij het maatschappelijk functioneren (zoals doventolkzorg) -complexe, langdurige en levensbrede zorg aan doofblinden en prelinguaal doven van 23 jaar en ouder. Ontvangt u op 31 december 2014 (ten laste van de AWBZ) zorg die onder de in dit artikel beschreven aanspraak op zintuiglijk gehandicaptenzorg valt, dan kunt u die behandeling voortzetten voor de resterende looptijd van de indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari verblijf in een ziekenhuis dat noodzakelijk is in verband met chirurgische tandheelkundige zorg van specialistische aard voor een ononderbroken periode van maximaal 1095 dagen (3 niet-schrikkeljaren), inclusief de kosten van verpleging en verzorging. Een onderbreking van maximaal 30 dagen geldt niet als onderbreking, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de periode van 1095 dagen. Onderbrekingen voor weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de periode van 1095 dagen. Ook vergoedt ONVZ de kosten van bij de behandeling behorende paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen tijdens de opname Vanaf 2015 komen de vervoerskosten van de donor ten laste van de zorgverzekering van de donor en niet meer ten laste van de zorgverzekering van de ontvanger van het orgaan. De vergoedingsregeling voor de bijkomende kosten van thuisdialyse was in 2014 per abuis onder de medisch-specialistische zorg vermeld. Dit is gecorrigeerd. De kosten staan nu in het Reglement Hulpmiddelen. In 2015 mag de huidtherapeut niet alleen een behandeling van lymfoedeem uitvoeren, maar ook van littekenweefsel van de huid al dan niet na trauma. De aanspraak op opname in een ziekenhuis voor chirurgische tandheelkundige zorg van specialistische aard is uitgebreid van 1 jaar naar 3 (niet-schrikkel) jaren. Deze zorg wordt in 2015 overgeheveld uit AWBZ naar de Zvw. Meer informatie vindt u op

12 De dekking van implantaatgedragen protheses werd niet expliciet beschreven in ONVZ vergoedt binnen de bijzondere tandheelkundige zorg ook de kosten van het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat, het aanbrengen van het vaste gedeelte van de suprastructuur en een uitneembare volledige prothetische voorziening geplaatst op implantaten als sprake is van een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak. Het implantaat moet dienen voor bevestiging van een uitneembare prothese. De suprastructuur is het gedeelte op het implantaat dat boven het tandvlees zit. Herindeling van het gehele artikel Mondzorg, met bijzondere aandacht voor de aanspraak op implantaatgedragen protheses. Deze komen alleen voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van een indicatie voor implantaten, bij een zeer ernstig geslonken tandenloze kaak. Voor een uitneembare volledige prothetische voorziening, al dan niet te plaatsen, op implantaten, geleverd in het kader van bijzondere tandheelkundige zorg, geldt een eigen bijdrage van 125 per kaakdeel. ONVZ vergoedt binnen de bijzondere tandheelkundige zorg de kosten van orthodontische zorg alleen als sprake is van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tandkaak-mondstelsel waarbij medediagnostiek of medebehandeling van andere disciplines dan de tandheelkundige noodzakelijk zijn. Farmaceutische zorg Artikel 19 lid 1 Onder dit advies en deze begeleiding vallen: a. eerste terhandstellingsgesprek; b. instructie patiënt receptplichtig geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel; c. medicatiebeoordeling chronisch receptplichtig geneesmiddelgebruik; d. farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of polikliniekbezoek; e. farmaceutische begeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis. Onder dit advies en deze begeleiding vallen: a. begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel; b. instructie patiënt receptplichtig geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel; c. medicatiebeoordeling chronisch receptplichtig geneesmiddelgebruik; d. farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/polikliniekbezoek; e. farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname; f. farmaceutische begeleiding in verband met ontslag uit het ziekenhuis. De naam van de prestatie eerste terhandstellingsgesprek is gewijzigd in begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel. Voor de begeleiding bij geneesmiddelengebruik bij ziekenhuisopname of bij poliklinische behandeling mag de apotheek de betreffende kosten in rekening brengen. Zittend ziekenvervoer Artikel 22 lid 6 Geen aanspraak bestaat op de vergoeding van kosten van vervoer in verband met zorg gedurende een dagdeel in een AWBZ-instelling. Geen aanspraak bestaat op de vergoeding van kosten van vervoer in verband met zorg gedurende een dagdeel in een Wlz-instelling. Uitzondering hierop vormt vervoer in verband met dagbesteding die onderdeel uitmaakt van een langdurig op behandeling gericht verblijf in een GGZ-instelling. De kosten daarvan worden vergoed volgens artikel 24. In 2015 vergoedt ONVZ de kosten van opname in een GGZ-instelling drie jaar lang. Dagbesteding kan daarvan een onderdeel zijn. Als u gebruik moet maken van deze zorg met dagbesteding, dan worden de kosten voor het vervoer daarbij ook vergoed. Meer informatie vindt u op lid 7 Voor zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage van 96,- per kalenderjaar. Voor zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage van 97,- per kalenderjaar. De wettelijke eigen bijdrage wordt in 2015 verhoogd van 96 naar 97. Dyslexiezorg Artikel 22 Artikel 22 Dyslexiezorg Dit artikel is vervallen. De JeugdGGZ wordt overgeheveld van de Zvw naar de Jeugdwet. Ook de dyslexie vervalt daarmee uit de Basisverzekering. Meer informatie vindt u op Generalistische Basis GGZ Artikel 23 www onvz nl/hoeverandertmijnzorg lid 1 Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van Generalistische Basis GGZ zoals klinisch psychologen die plegen te bieden. De hoofdbehandelaar is BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerd klinisch psycholoog, NIP-geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog, NVO-geregistreerd orthopedagoog-generalist, BIG-geregistreerd psychotherapeut, BIG-geregistreerd verslavingsarts, geregistreerd in het profielregister verslavingsartsen KNMG, of BIG-geregistreerd psychiater, ingeschreven in het Specialistenregister KNMG. Als sprake is van chronische problematiek kan ook een verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg hoofdbehandelaar zijn. In het zorgtraject kunnen andere zorgverleners onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar zorg verlenen. Ook een internetprogramma kan hiervan deel uitmaken. Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van Generalistische Basis GGZ zoals klinisch psychologen die plegen te bieden. Deze aanspraak geldt echter niet voor de verzekerde jonger dan 18 jaar. De hoofdbehandelaar is BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerd klinisch psycholoog, BIG-geregistreerd psychotherapeut, BIG-geregistreerd verslavingsarts, geregistreerd in het profielregister verslavingsartsen KNMG, of BIG-geregistreerd psychiater, ingeschreven in het Specialistenregister KNMG. Als sprake is van chronische problematiek kan ook een verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg hoofdbehandelaar zijn. In het zorgtraject kunnen andere zorgverleners onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar zorg verlenen. Ook een internetprogramma kan hiervan deel uitmaken. De JeugdGGZ wordt overgeheveld van de Zvw naar de Jeugdwet. Daarom is in dit lid de aanspraak voor jeugdige verzekerden vervallen, en zijn de kinder- en jeugdpsycholoog en orthopedagoog-generalist vervallen als hoofdbehandelaar. Meer informatie vindt u op lid 2 1. Voor Generalistische Basis GGZ is een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts of jeugdgezondheidszorgarts. Dit geldt niet voor acute zorg. 2. Voor kinderen bedoeld in de Wet op de jeugdzorg is een indicatiebesluit van een bureau jeugdzorg nodig of een verwijzing van een arts of andere behandelaar genoemd in artikel 10 Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg als het zorg betreft als omschreven in artikel 9b lid 5 AWBZ. Voor Generalistische Basis GGZ is een verwijzing nodig van de huisarts, of bedrijfsarts. Dit geldt niet voor acute zorg. De JeugdGGZ wordt overgeheveld van de Zvw naar de Jeugdwet. Daarom is de jeugdgezondheidszorgarts als verwijzer vervallen evenals de mogelijkheid tot vergoeding. Meer informatie vindt u op

13 lid 5 Als u voor 1 januari 2014 met een behandeling eerstelijns psychologische zorg bent gestart die op Dit lid is vervallen. die datum nog niet is afgerond, kunnen zich de volgende situaties voordoen. U hebt in 2013 maximaal twee zittingen eerstelijnspsychologische zorg gehad en de behandeling loopt door in In dat geval vergoedt ONVZ de kosten van de zorg in 2013 volgens de voorwaarden zoals die tot en met 31 december 2013 van toepassing waren. Voor de zorg in 2014 vergoedt ONVZ de kortste integrale prestatie Basis GGZ (de zogenaamde prestatie Basis GGZ Kort) volgens de voorwaarden van dit artikel. Mocht na afronding van de behandeling opnieuw psychologische zorg nodig zijn in 2014, dan dient de huisarts u opnieuw te verwijzen. Uw huisarts kan bepalen of voortzetting van de behandeling het meest is aangewezen binnen de huisartsenzorg, in de Generalistische Basis GGZ of in de Gespecialiseerde GGZ. U bent in 2013 gestart met een behandeling eerstelijnspsychologische zorg waarvoor in 2014 nog maximaal twee zittingen noodzakelijk zijn. In dat geval vergoedt ONVZ de kosten van de zorg in 2013 volgens de voorwaarden zoals die tot en met 31 december 2013 van toepassing waren. Voor de zorg in 2014 vergoedt ONVZ de daarvoor bestemde prestatie Basis GGZ (de zogenaamde Transitieprestatie Generalistische Basis GGZ). Afgelopen jaar is de eerstelijnspsychologische zorg overgegaan in de Generalistische Basis GGZ. Daarbij gold een overgangsregeling in Deze overgangsregeling is in 2015 niet meer van toepassing. Gespecialiseerde GGZ Artikel 24 lid 1 Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis voor maximaal 365 dagen. Een onderbreking van maximaal 30 dagen geldt niet als onderbreking, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Onderbrekingen voor weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 365 dagen. In 2014 is niets opgenomen over vervoer bij een opname naar een dagbesteding voor een GGZ behandeling, of over de overgangsregeling wanneer er sprake is van een opname die al langer duurt dan een jaar in 2014, of over de toestemmingsvereiste bij verlenging van een opname na 1 jaar. Voor zover sprake is van op behandeling gerichte gespecialiseerde GGZ bestaat aanspraak op vergoeding van de kosten van opname in een GGZ-instelling of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis voor een ononderbroken periode van ten hoogste 1095 dagen (3 niet-schrikkeljaren). Een onderbreking van ten hoogste 30 dagen geldt niet als onderbreking, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 1095 dagen. Onderbrekingen voor weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 1095 dagen.deze aanspraak geldt niet voor de verzekerde jonger dan 18 jaar.... Als dagbesteding onderdeel uitmaakt van de behandeling in het tweede en derde jaar van de opname, vergoedt ONVZ ook de kosten van de dagbesteding en het vervoer daar naartoe. Als u op 31 december 2014 een AWBZ-indicatie voor langdurig GGZ verblijf (ZZP ggz B) heeft en op die datum al langer dan 365 dagen in een GGZ-instelling verblijft, dan vallen de kosten van uw behandeling en verblijf niet onder dit artikel. U heeft dan recht op zorg en verblijf op grond van de Wlz. ONVZ vergoedt de kosten van verblijf na 365 dagen alleen als zij voorafgaand aan het verstrijken van die periode toestemming heeft gegeven voor langer verblijf. U moet uiterlijk in de tiende maand van het ononderbroken verblijf een gemotiveerde aanvraag in (laten) dienen bij ONVZ, voorzien van een behandelplan van de hoofdbehandelaar. Als u uit privacyoverwegingen heeft aangegeven bezwaar te hebben dat gegevens, die te herleiden zijn tot de bij u gestelde diagnose, op de declaratie worden vermeld, dient u de aanvraag rechtstreeks in te sturen ter attentie van onze medisch adviseur. De informatie wordt dan uitsluitend door onze medisch adviseur ingezien en beoordeeld. De aanspraak op opname in een GGZ-instelling of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis is uitgebreid van 1 jaar naar 3 (nietschrikkel) jaren. Deze zorg wordt in 2015 overgeheveld uit AWBZ naar de Zvw. Als een verblijf langer dan een jaar in een GGZinstelling of ziekenhuis is geïndiceerd, dan dient u uiterlijk in de 10e maand van opname toestemming aan te (laten) vragen bij ONVZ voor een langer verblijf. Als dagbesteding onderdeel is van de opname langer dan een jaar, dan worden de kosten voor het vervoer daarbij ook vergoed. Als u op 31 december 2014 al langer dan één jaar opgenomen bent in een GGZ-instelling of ziekenhuis, dan geldt een overgangsregeling. De jeugdige verzekerde kan geen aanpraak maken op deze vergoeding, omdat de JeugdGGZ wordt overgeheveld van de Zvw naar de Jeugdwet. Meer informatie vindt u op lid 2 Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van Gespecialiseerde GGZ. Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van Gespecialiseerde GGZ. Deze aanspraak geldt echter niet voor de verzekerde jonger dan 18 jaar. De jeugdige verzekerde kan geen aanpraak maken op vergoeding uit de Basisverzekering, omdat de JeugdGGZ wordt overgeheveld van de Zvw naar de Jeugdwet. Meer informatie vindt u op lid 3 1. Voor Gespecialiseerde GGZ (met of zonder opname) is een gerichte verwijzing nodig door een Voor Gespecialiseerde GGZ (met of zonder opname) is een gerichte verwijzing nodig door huisarts. Dit geldt niet voor acute zorg. een huisarts of medisch specialist. Dit geldt niet voor acute zorg. 2. Voor kinderen bedoeld in de Wet op de jeugdzorg is voor deze zorg een indicatiebesluit van een bureau jeugdzorg nodig of een verwijzing van een arts of andere behandelaar genoemd in artikel 10 Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg als het zorg betreft als omschreven in artikel 9b lid 5 AWBZ. 1.Vanaf 2015 mag, naast uw huisarts, ook een medisch-specialist verwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. 2. De JeugdGGZ wordt overgeheveld van de Zvw naar de Jeugdwet. Daarom is de mogelijkheid tot vergoeding op grond van een indicatiebesluit volgens de Wet op de jeugdzorg vervallen. Meer informatie vindt u op lid 6 Buitenland Artikel 25 lid 5 Als u voor 1 januari 2014 met een behandeling in de Gespecialiseerde GGZ bent gestart, die op die datum nog niet was afgerond, vergoedt ONVZ de afronding van die behandeling volgens de voorwaarden zoals die tot en met 31 december 2014 van toepassing waren. Als u voor dezelfde zorgvraag voor een vervolgbehandeling in aanmerking komt, moet de huisarts u opnieuw doorverwijzen. Uw huisarts kan bepalen of voortzetting van de behandeling het meest is aangewezen binnen de huisartsenzorg, in de Generalistische Basis GGZ of in de Gespecialiseerde GGZ. ONVZ vergoedt nota s van buitenlandse zorgverleners in euro s. Daarbij hanteert zij de gemiddelde wisselkoers in de maand voor de afwikkeling. Dit lid is vervallen. ONVZ vergoedt nota s van buitenlandse zorgverleners in euro s. Daarbij hanteert zij de gemiddelde wisselkoers van de maand voorafgaand aan die waarin de zorg of dienst is ontvangen. Deze overgangsregeling gold voor de introductie van de Gespecialiseerde GGZ met ingang van 1 januari 2014, maar is in 2015 niet meer relevant. Om administratieve redenen gaat ONVZ uit van de behandeldatum bij bepaling van de wisselkoers bij de afwikkeling van buitenlandse zorgkosten. In 2014 ging zij uit van de datum van afwikkeling van de nota.

14 Deel C Zorgdiensten Onderdeel Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing ONVZ ZorgConsulent: van preventie tot nazorg Informatie over het verhaal van letselschade na een ongeval De ONVZ ZorgConsulent helpt u persoonlijk verder met informatie over gezondheid, preventie, ziekte en zorg. Daarnaast kunt u bij de ZorgConsulent terecht voor het regelen van een aantal zorgtaken en (wachtlijst)bemiddeling. Dit onderdeel was niet opgenomen in De ONVZ ZorgConsulent helpt u persoonlijk verder met informatie over gezondheid, preventie, ziekte en zorg. Daarnaast kunt u bij de ZorgConsulent terecht voor informatie over het Zvw-pgb en het regelen van een aantal zorgtaken en (wachtlijst)bemiddeling. Als u betrokken bent geweest bij een ongeval en daardoor financiële schade heeft geleden, kan de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk zijn voor die schade. De aanvullende verzekeringen van ONVZ bieden in bepaalde gevallen dekking voor de kosten van het verhaal van letselschade op de aansprakelijke derde. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan kan ONVZ u informatie verstrekken over het verhaal van schade door bijvoorbeeld een advocaat of schaderegelingsbureau. ONVZ Verhaalszaken is bereikbaar op telefoonnummer en staat u graag te woord. Voor vergoeding van de kosten van verpleging en verzorging kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb). De ONVZ ZorgConsulent kan u daarover informeren. Meer informatie vindt u op In dit onderdeel lichten wij de mogelijkheid toe die u heeft om via ONVZ informatie in te winnen over het afhandelen van schade bij een ongeval. Reglement Hulpmiddelen Zorgsoort Artikel en lidnummer Situatie 2014 Situatie 2015 Uitleg aanpassing Hulpmiddelenzorg I. Algemene bepalingen Inleidende tekst Toestemming Voor de aanschaf van hulpmiddelen kunt u terecht bij: 2. een leverancier naar eigen keuze. ONVZ vergoedt de kosten tot maximaal het in Nederland geldende marktconforme bedrag volgens artikel 1 van deel B van de Basisverzekering. Als u vooraf wilt weten wat ONVZ maximaal vergoedt, kunt u contact opnemen met onze afdeling Machtigingen. Voor vergoeding van de kosten van aanschaf, verstrekking, vervanging, correctie of herstel van een hulpmiddel moet u vooraf toestemming hebben gekregen van de afdeling Machtigingen van ONVZ. Als u het hulpmiddel aanschaft bij een leverancier met wie ONVZ afspraken heeft gemaakt dan kan de leverancier toestemming geven zoals hierboven staat beschreven. Bij toestemming kan ONVZ het verbruiksvolume bepalen dat maximaal wordt vergoed. Van dit volume kan op medische indicatie worden afgeweken. Voor de aanschaf van hulpmiddelen kunt u terecht bij: 2. een leverancier naar eigen keuze. U moet dan in de meeste gevallen toestemming vooraf hebben gekregen van ONVZ. Informatie over de aanvraag en toestemming vindt u hieronder. ONVZ vergoedt de kosten volgens artikel 1 van deel B van de Basisverzekering. Als u vooraf wilt weten wat ONVZ maximaal vergoedt, kunt u dat bij uw aanvraag aangeven. Voor vergoeding van de kosten van aanschaf, verstrekking, vervanging, correctie of herstel van een hulpmiddel moet u in veel gevallen vooraf toestemming hebben gekregen van de afdeling Machtigingen van ONVZ. In een aantal gevallen beoordeelt de leverancier de aanvraag. Als u het hulpmiddel aanschaft bij een leverancier met wie ONVZ afspraken over de beoordeling heeft gemaakt, dan is die voorafgaande toestemming van ONVZ niet nodig zolang wordt voldaan aan de richtlijn voor gebruiksduur en verbruiksvolume. In de tabel in deel III kunt u vinden voor welke hulpmiddelen u vooraf toestemming moet aanvragen. Ook is aangegeven of ONVZ afspraken heeft gemaakt met leveranciers over de Onder de Algemene bepalingen is toegevoegd dat als u voor het aanschaffen van een hulpmiddel gebruik maakt van een leverancier naar eigen keuze, u daarvoor in de meeste gevallen vooraf toestemming van ONVZ nodig heeft. In de toestemmingsvoorwaarden voor de vergoeding van hulpmiddelen zijn een aantal aanpassingen gedaan. Eerder was toestemming altijd noodzakelijk; nu is dat in een aantal gevallen niet meer nodig. In een aantal gevallen zal de leverancier uw aanvraag gaan beoordelen. Als ONVZ beoordelingsafspraken heeft gemaakt met de leverancier, beoordeelt de leverancier of beoordeling. Bij het ONVZ Service Center kunt u navragen welke leveranciers dit zijn voor het u aanspraak maakt op het benodigde hulpmiddel. hulpmiddel dat u nodig heeft. Daarbij moet zijn voldaan aan de richtlijn voor gebruiksduur en gebruiksvolume. Als wordt Bij toestemming kan ONVZ het verbruiksvolume bepalen dat maximaal wordt vergoed. Van dit afgeweken van het verbruiksvolume, de volume kan, na voorafgaande toestemming van ONVZ, op medische indicatie worden gebruiksduur en/ of sprake is van een ander dan afgeweken. de vastgestelde voorschrijver is voorafgaande toestemming van ONVZ wel vereist. Bij het ONVZ Service Center kunt u meer informatie krijgen over de toestemmingseisen. Hulpmiddelenzorg II. Overzicht hulpmiddelen Artikel 1 Uitwendige hulpmiddelen voor volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan. Dit zijn: de stembanden; Uitwendige hulpmiddelen voor volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan. Dit zijn: de stembanden, voor zover deze hulpmiddelen niet vallen onder geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden; In dit lid is toegevoegd dat hulpmiddelen voor stembanden worden vergoed op basis van medisch-specialistische zorg, dit valt niet onder de dekking van hulpmiddelen. Artikel 6 Artikel 6 Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming. Hieronder vallen kappen ter bescherming van de schedel; verbandmiddelen; bandagelenzen zonder visuscorrigerende lenzen. ONVZ vergoedt de kosten van verbandmiddelen alleen bij een ernstige aandoening waarvoor langdurige medische behandeling met de verbandmiddelen nodig is. Artikel 6 Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid. ONVZ vergoedt de kosten van de hulpmiddelen ter behandeling van stoornissen in de functies van de huid alleen als sprake is van een complexe wond of een hoog risico daarop, een chronische huidaandoening of ernstige littekens die gepaard gaan met een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking. Onder een complexe wond verstaat ONVZ een wond met een verstoorde genezingstendens t l th f i l i h f t D bij k i l d ij In dit artikel is niet meer beschreven welke hulpmiddelen u vergoed krijgt, maar welke functie de hulpmiddelen moeten hebben om vergoed te worden. Daardoor kunnen ook innovatieve hulpmiddelen sneller voor vergoeding in aanmerking komen.

15 ten gevolge van pathofysiologische factoren. Daarbij kunnen van invloed zijn: psychosociale verstoringen; onvoldoende kennis en/of vaardigheden ten aanzien van adequate wondzorg bij professionals; onvoldoende inbedding van adequate wondzorg in een zorginstelling. In geval van allergeenvrij schoeisel, vergoedt ONVZ alleen kosten van volledig individueel vervaardigd allergeenvrij schoeisel voor zover u redelijkerwijs niet kunt volstaan met confectieschoenen. Niet lichaamsgebonden hulpmiddelen ter behandeling en preventie van decubitus worden niet vergoed volgens dit artikel. Als zij dienen voor het veranderen en handhaven van lichaamshouding vergoedt ONVZ deze hulpmiddelen op grond van artikel 3 van dit Reglement. Antidecubitusbedden, -matrassen en overtrekken vergoedt ONVZ op grond van artikel 9 van dit reglement. ONVZ vergoedt geen kosten van: zelfzorgmiddelen, waaronder begrepen verbandmiddelen voor kortdurend gebruik en bij ongecompliceerde wonden; inlegzolen; smeerbare middelen, tenzij sprake is van behandeling van een complexe wond of ernstig litteken. Artikel 14 Artikel 14 Schoenvoorzieningen niet zijnde orthesen. Hieronder vallen: verbandschoenen; allergeenvrije schoenen als sprake is van een allergie. ONVZ vergoedt de kosten van verbandschoenen alleen als sprake is van huiddefecten, huidulcera of sensibiliteits- en circulatiestoornissen aan de voet, of in de herstelperiode na partiële amputaties, traumatische beschadigingen of operatieve ingrepen aan de voet. Artikel 14 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn. Deze hulpmiddelen dienen ter preventie van gevolgen van terugkerende niet behandelbare acute stoornissen in het primaire bewustzijn. ONVZ vergoedt de kappen ter bescherming van de schedel als sprake is van een schedeldefect of een dreigend schedeldefect in verband met frequente evenwichts- of bewustzijnsstoornissen. ONVZ vergoedt een saturatiemeter en ketonensticks niet op grond van dit artikel, maar als medisch-specialistische zorg zoals omschreven in artikel 5 van deel B van de Basisverzekering. ONVZ vergoedt geen kosten van: detectie- en alarmeringsapparatuur (niet zijnde een saturatiemeter); epilepsiehonden. In dit artikel is niet meer beschreven welke hulpmiddelen u vergoed krijgt, maar welke functie de hulpmiddelen moeten hebben om vergoed te worden. Daardoor kunnen ook innovatieve hulpmiddelen sneller voor vergoeding in aanmerking komen. De hulpmiddelen die hier niet meer worden beschreven, komen terug in andere artikelen. Maar er worden ook 2 uitsluitingen toegevoegd. Artikel 17 ONVZ vergoedt de kosten van persoonlijke alarmeringsapparatuur voor lichamelijk gehandicapten als u lichamelijk gehandicapt bent en in een verhoogde risicosituatie verkeert. De kosten van abonnementen worden niet vergoed. ONVZ vergoedt de kosten van persoonlijke alarmeringsapparatuur voor lichamelijk gehandicapten als u lichamelijk gehandicapt bent en in een verhoogde risicosituatie verkeert, waarbij een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf in te roepen. De kosten van abonnementen worden niet vergoed. In dit artikel is toegevoegd dat ONVZ alleen kosten van persoonlijke alarmeringsapparatuur vergoedt als er een noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf in te roepen. Artikel 20 Dit artikel was niet opgenomen in Artikel 20 In geval van thuisdialyse vergoedt ONVZ kosten van dialyse-apparatuur, inclusief toebehoren, controle en onderhoud, als medisch-specialistische zorg zoals beschreven in artikel 11 van deel B van de Basisverzekering. De kosten maken onderdeel uit van het DBCzorgproduct dat het ziekenhuis of dialysecentrum in rekening brengt. Naast het DBC-zorgproduct vergoedt ONVZ als hulpmiddelenzorg ook: Dit is een nieuw artikel waarin wordt aangegeven dat de vergoeding van bijkomende kosten bij thuisdialyse worden opgenomen in het Reglement Hulpmiddelen. 1. de kosten voor redelijkerwijs te verrichten aanpassingen in en aan de woning en het herstel in de oorspronkelijke staat, als andere wettelijke regelingen daarin niet voorzien; 2. vergoeding van overige redelijke kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen, als andere wettelijke regelingen daarin niet voorzien. Hulpmiddelenzorg III Nadere voorwaarden per hulpmiddel Eigen bijdragen en maximale vergoedingen: Pruik maximale vergoeding 409,- Orthopedische schoenen eigen bijdrage < 16 jr 71 Orthopedische schoenen eigen bijdrage 16 jr 141,50 Orthopedische schoenen wisselpaar eigen bijdrage 16 jr 141,50 Wijzigingen in eigen bijdragen en maximale vergoedingen: Pruik maximale vergoeding 414,50 Orthopedische schoenen eigen bijdrage < 16 jr 70 Orthopedische schoenen eigen bijdrage 16 jr 140,50 Orthopedische schoenen wisselpaar eigen bijdrage 16 jr 140,50 Er zijn eigen bijdragen of maximale vergoeding, voorschriftvereisten, toestemmingsvereisten, verstrekking in bruikleen of eigendom en gebruikrichtlijnen aangepast in de tabel. Daarnaast is een nieuwe kolom toegevoegd waarin per hulpmiddel is vermeld of er afspraken zijn met leveranciers over de beoordeling. Lenzen met gebruiksduur > 1 jr eigen bijdrage per lens 54,50 Lenzen met gebruiksduur < 1 jr eigen bijdrage per kalenderjaar 109 Bij correctie van één oog met lens met gebruiksduur < 1 jr eigen bijdrage per kalenderjaar 54,50 Brillenglazen/filterglazen eigen bijdrage per glas 54,50 tot maximaal 109,- per kalenderjaar Lenzen met gebruiksduur > 1 jr eigen bijdrage per lens 55,50 Lenzen met gebruiksduur < 1 jr eigen bijdrage per kalenderjaar 111 Bij correctie van één oog met lens met gebruiksduur < 1 jr eigen bijdrage per kalenderjaar 55,50 Brillenglazen/filterglazen eigen bijdrage per glas 55,50 tot maximaal 111

16 Voorschriftvereisten: Apparatuur ter behandeling van Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS) anders dan M.R.A.-- Medisch specialist. Hoortoestel--KNO-arts of audiologisch centrum. Voedingspompen--Behandelend arts. Toestemmingsvereist in 2014: Stompkousen Mammaprothese Stem/spraak prothese (evt. met stomabeschermer) Oogprothese, scleraschalen en scleralenzen Voorzetkamers met toebehoren als genoemd in artikel 2 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk Slijmuitzuigapparatuur Trachea canule Stomabeschermer voor trachea canule Longvibrator Rolstoelen Drempelhulpen Transferplank/draaischijf Tillift Losse toiletverhoger Badplank Losse douche-stoel Losse toiletstoel Blindentaststok Dekenbogen, bedhekken, bedrugsteunen, bedgalgen, papegaaien en portalen Infuusstandaard Bedtafels Glij- en rollakens Bedverkorters, bedverlengers, bedverhogers Bedbeschermende onderleggers Wijzigingen in voorschriftvereisten: Apparatuur ter behandeling van Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS) anders dan M.R.A.--Longarts of KNO-arts. Hoortoestel--KNO-arts of audiologisch centrum. Bij ouderdoms-slechthorendheid: ook huisarts. Voedingspompen--Behandelend arts of dietist. Voor de volgende hulpmiddelen is geen toestemmingsvereiste meer in 2015: Stompkousen Mammaprothese Stem/spraak prothese (evt. met stomabeschermer) Oogprothese, scleraschalen en scleralenzen Voorzetkamers met toebehoren als genoemd in artikel 2 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk Slijmuitzuigapparatuur Trachea canule Stomabeschermer voor trachea canule Longvibrator Rolstoelen Drempelhulpen Transferplank/draaischijf Tillift Losse toiletverhoger Badplank Losse douche-stoel Losse toiletstoel Blindentaststok Dekenbogen, bedhekken, bedrugsteunen, bedgalgen, papegaaien en portalen Infuusstandaard Bedtafels Glij- en rollakens Bedverkorters, bedverlengers, bedverhogers Bedbeschermende onderleggers Verbandschoenen Eigen bijdragen of maximale vergoeding, voorschriftvereisten, toestemmingsvereisten, verstrekking in bruikleen of eigendom en gebruikrichtlijnen kunnen aangepast zijn. Daarnaast is een nieuwe kolom toegevoegd waarin zichtbaar wordt per hulpmiddel of er afspraken zijn met leveranciers over de beoordeling. Eigen bijdragen of maximale vergoeding, voorschriftvereisten, toestemmingsvereisten, verstrekking in bruikleen of eigendom en gebruikrichtlijnen kunnen aangepast zijn. Daarnaast is een nieuwe kolom toegevoegd waarin zichtbaar wordt per hulpmiddel of er afspraken zijn met leveranciers over de beoordeling. Geen specifieke gebruikrichtlijnen: M.R.A. ter behandeling van Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS) Apparatuur ter behandeling van Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS) anders dan M.R.A. Verstrekking in bruikleen: Wek- en waarschuwing tbv auditief gehandicapten Solo apparatuur met toebehoren Gebruikrichtlijnen: M.R.A. ter behandeling van Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS)--5 jaar Apparatuur ter behandeling van Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS) anders dan M.R.A.--5 jaar Aanpassing van bruikleen in eigendom: Wek- en waarschuwing tbv auditief gehandicapten Solo apparatuur met toebehoren Confectieverbandschoenen Niet opgenomen in Voorschrift: Behandelend arts of specialistisch verpleegkundige. Toestemming vooraf nodig: nee Afspraken leverancier voor beoordeling: - Richtlijn minimale gebruiksduur of maximaal volume: - Eigen bijdrage of maximale vergoeding: - Bruikleen of eigendom: Eigendom Eigen bijdragen of maximale vergoeding, voorschriftvereisten, toestemmingsvereisten, verstrekking in bruikleen of eigendom en gebruikrichtlijnen kunnen aangepast zijn. Daarnaast is een nieuwe kolom toegevoegd waarin zichtbaar wordt per hulpmiddel of er afspraken zijn met leveranciers over de beoordeling. Eigen bijdragen of maximale vergoeding, voorschriftvereisten, toestemmingsvereisten, verstrekking in bruikleen of eigendom en gebruikrichtlijnen kunnen aangepast zijn. Daarnaast is een nieuwe kolom toegevoegd waarin zichtbaar wordt per hulpmiddel of er afspraken zijn met leveranciers over de beoordeling. De dekking voor verbandschoenen is vervangen door de dekking voor fabrieksmatig vervaardigde verbandschoenen. (confectieverbandschoenen) Individueel vervaardigde allergeenvrije schoenen Niet opgenomen in Voorschrift: Dermatoloog Toestemming vooraf nodig: ja Afspraken leverancier voor beoordeling: ja Richtlijn minimale gebruiksduur of maximaal volume: 12 mnd ( 16 jr.)/ 6 mnd (< 16 jr.) Eigen bijdrage of maximale vergoeding: EB 140,50 16 jr./ EB 70,- < 16 jr. Bruikleen of eigendom: Eigendom De dekking voor allergeenvrije schoenen is vervangen voor de dekking individueel vervaardigde allergeenvrije schoenen. Wisselpaar Individueel vervaardigde allergeenvrije schoenen Niet opgenomen in Voorschrift: Dermatoloog Toestemming vooraf nodig: ja Afspraken leverancier voor beoordeling: ja Richtlijn minimale gebruiksduur of maximaal volume: 1x p. 3 jr. ( 16 jr.) Eigen bijdrage of maximale vergoeding: EB 140,50 Bruikleen of eigendom: Eigendom De dekking voor een wisselpaar allergeenvrije schoenen is vervangen door een wisselpaar individueel vervaardigde allergeenvrije schoenen.

17 Hielbeschermer bij decubitus Niet opgenomen in Voorschrift: Behandeld arts of specialistisch verpleegkundige Toestemming vooraf nodig: ja Afspraken leverancier voor beoordeling: ja Richtlijn minimale gebruiksduur of maximaal volume: - Eigen bijdrage of maximale vergoeding: - Bruikleen of eigendom: Eigendom Insulinepen Niet opgenomen in Voorschrift: Behandeld arts of gespecialiseerd verpleegkundige Toestemming vooraf nodig: ja Afspraken leverancier voor beoordeling: ja Richtlijn minimale gebruiksduur of maximaal volume: zie bijlage 2 Eigen bijdrage of maximale vergoeding: - Bruikleen of eigendom: Eigendom Deze dekking is nieuw in Deze dekking is nieuw in Kappen ter bescherming van de schedel Niet opgenomen in Voorschrift: Behandeld arts Toestemming vooraf nodig: ja Afspraken leverancier voor beoordeling: ja Richtlijn minimale gebruiksduur of maximaal volume: - Eigen bijdrage of maximale vergoeding: - Bruikleen of eigendom: Eigendom De dekking voor schedelkappen is vervangen door de dekking kappen ter bescherming van de schedel. Woningaanpassing bij thuisdialyse Niet opgenomen in Voorschrift: Behandelend arts Toestemming vooraf nodig: ja Afspraken leverancier voor beoordeling: nee Richtlijn minimale gebruiksduur of maximaal volume: - Eigen bijdrage of maximale vergoeding: - Bruikleen of eigendom: Eigendom Stroomkosten bij thuisdialyse Niet opgenomen in Voorschrift: Behandelend arts Toestemming vooraf nodig: ja Afspraken leverancier voor beoordeling: nee Richtlijn minimale gebruiksduur of maximaal volume: - Eigen bijdrage of maximale vergoeding: - Bruikleen of eigendom: Eigendom Deze dekking is nieuw in Deze dekking is nieuw in Hulpmiddelenzorg IV Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Bijlage 1 Stomapluggen Tweedelig maximaal 1 plak en 4 pluggen per dag Stomapluggen Eendelig maximaal 4 pluggen per dag Tweedelig maximaal 1 plak en 4 pluggen per dag Met ingang van 2015 wordt onderscheid gemaakt in verbruiksaantal voor eendelige en tweedelige systemen. Bijlage 1 Continentstoma was niet opgenomen in Continentstoma Afdekpleisters en katheters 2 tot 6 per dag afhankelijk van voorschrift. Bijlage 1 Irrigatie was niet opgenomen in Irrigatie Spoelsets eerste jaar max. 2 spoelsets, daarna max 1 per jaar Spoelpomp max 1 spoelapp/jr en max 1 irrigatiesleeve per dag en na elke spoelbeurt max 2 stomapleisters of colostomiezakjes Met ingang van 2015 is het verbruiksaantal specifieker benoemd. Met ingang van 2015 is het verbruiksaantal specifieker benoemd. Bijlage 2 1. Voor diabeten die nagenoeg uitbehandeld zijn met orale bloedsuikerverlagende middelen en waarbij behandeling met insuline wordt overwogen, worden op voorschrift van de behandelend arts 50 teststrips verstrekt, zonodig te verhogen tot Voor diabeten die 1 2 maal per dag een insuline injectie nodig hebben: maximaal 100 teststrips per 3 maanden. 3. Voor diabeten die 3 of meer insuline injecties per dag nodig hebben: maximaal 425 teststrips per 3 maanden. 4. Bij gebruik van een insulinepomp: maximaal 425 teststrips per 3 maanden. 5. Voor moeilijk instelbare diabeten en voor diabeten jonger dan 18 jaar kan toestemming gegeven worden voor meer dan 425 strips. Teststrips/lancetten: 1. Voor diabeten die nagenoeg uitbehandeld zijn met orale bloedsuikerverlagende middelen en waarbij behandeling met insuline wordt overwogen, worden op voorschrift van de behandelend arts 50 teststrips/lancetten verstrekt, zonodig te verhogen tot Voor diabeten die 1-2 maal per dag een insuline-injectie nodig hebben: maximaal 100 teststrips/lancetten per 3 maanden. 3. Voor diabeten die 3 of meer insuline-injecties per dag nodig hebben: maximaal 400 teststrips/lancetten per 3 maanden. 4. Bij gebruik van een insulinepomp: maximaal 400 teststrips/lancetten per 3 maanden. 5. Voor moeilijk instelbare diabeten en voor diabeten jonger dan 18 jaar kan toestemming gegeven worden voor meer dan 400 teststrips/lancetten per 3 maanden. Insulinepennen: ONVZ vergoedt eens per 3 jaar een insulinepen: 1 insulinepen per insulinesoort en 1 reservepen bij het eerste gebruik In de dekking van diabetesmateriaal is toegevoegd dat er naast vergoeding van teststrips ook lancetten en insulinepennen worden vergoed. Bij 2. en 3. is de hoeveelheid gewijzigd van 425 naar 400 en bij 5. geldt dat ook met de aanvulling dat dat geldt per 3 maanden.

18 Reglement Farmaceutische zorg Zorgsoort Artikel en lidnummer Situatie 2014 Situatie 2015 Uitleg aanpassing Farmaceutische zorg Artikel 5 Toestemming geneesmiddelen Artikel 5, lid 3 Voor een aantal geneesmiddelen op Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering verloopt de toestemming via de apotheek. Voor een aantal geneesmiddelen op Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering beoordeelt de In de toestemmingsvoorwaarden voor vergoeding apotheek of aan de vergoedingsvoorwaarden wordt voldaan. van Bijlage 2 geneesmiddelen is toegevoegd dat voor een aantal geneesmiddelen de apotheker bepaalt of het wordt vergoed. Artikel 5, lid 3 De artsenverklaring is nodig bij: - ambrisentan - boceprevir en telaprevir - bosentan - dabigatran - darbepoetine alfa - dieetpreparaten - dornase alfa - erytropoëtine en analoga - exenatide - everolimus / sirolimus - fingolimod - imiglucerase - interferon alfa - ivabradine - liraglutide - miglustat - granulocyt-koloniestimulerende factor - pasireotide - rivaroxaban en apixaban - romiplostim en eltrombopag - rufinamide - sildenafil - tadalafil - tafamidis - teriparatide en parathyroid hormoon - ticagrelor - topotecan capsule De artsenverklaring is nodig bij: - ambrisentan - boceprevir en telaprevir - bosentan - dabigatran - darbepoëtine alfa - dieetpreparaten - dornase alfa - erytropoëtine en analoga - exenatide - everolimus / sirolimus - filgastrim - fingolimod - imiglucerase - interferon alfa - ivabradine - liraglutide - lixisenatide - macitentan - miglustat - granulocyt-koloniestimulerende factor - pasireotide - pirfenidon - rivaroxaban en apixaban - romiplostim en eltrombopag - rufinamide - sildenafil - tadalafil - tafamidis - teriparatide en parathyroid hormoon - ticagrelor De artsenverklaring is niet meer nodig bij: topotecan capsule De volgende geneesmiddelen zijn toegevoegd: filgastrim, lixisenatide, macitentan, pirfenidon. Artikel 5, lid 4 De toestemmingsprocedure via ONVZ is van toepassing bij: - clopidogrel - epoprostenol - ezetimibe - fidaxomicine - iloprost voor inhalatie - prasurgel - treprostinil subcutaan De toestemmingsprocedure via ONVZ is van toepassing bij: - clopidogrel - epoprostenol intraveneus - fidaxomicine - iloprost voor inhalatie - prasugrel - treprostinil subcutaan en intraveneus De artsenverklaring is niet meer nodig bij: ezetimibe De volgende geneesmiddelen zijn toegevoegd: (epoprostenol) intraveneus, treprostinil intraveneus.

Wijzigingen in uw zorgverzekering Basis

Wijzigingen in uw zorgverzekering Basis Wijzigingen in uw zorgverzekering Basis Restitutiebasis artikel 1 lid 3 Betreft de bemiddeling verpleging en verzorging zoals bedoeld in artikel 7, VvAA zorgverzekering houdt rekening met eventuele voor

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering Uw zorgpolis voor 2015 Wijzigingen in uw Basisverzekering Restitutiebasis Artikel 1 lid 3 Nvt Betreft de bemiddeling verpleging en verzorging zoals bedoeld in artikel 7, PNOzorg houdt rekening met eventuele

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering voor 2014 Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 350 360 Vrijwillig eigen risico Bij een vrijwillig eigen risico van

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. 2014 De wijzigingen in uw zorgverzekering Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen

Nadere informatie

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen De wijzigingen per 1 januari 2014 in uw zorgverzekering voor u op een rij. Bewaar deze bij uw polisvoorwaarden. 1. Wijzigingen in de algemene

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Student

Wijzigingen in uw Student Wijzigingen in uw Student Generalistische Basis GGZ artikel 2 De hoofdbehandelaar is een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP-geregistreerde kinder-

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2013

Overzicht Ketenzorg 2013 Overzicht Ketenzorg 2013 Agis / Take Care Now Ketenzorg voor Diabetes Mellitus type 2 voor verzekerden vanaf 18 jaar. Een zorgprogramma voor diabetes type 2 door een team van zorgverleners, waarbij de

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Overeenkomsten 2015. Basisverzekering & aanvullende verzekering

Overeenkomsten 2015. Basisverzekering & aanvullende verzekering Overeenkomsten 2015 Basisverzekering & aanvullende verzekering Polisvoorwaarden gebaseerd op verwachte (wijziging van) wetgeving. Overeenkomst Basisverzekering PNOzorg 2015 1 Overeenkomst Basisverzekering

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Presentatie RAC, 29 september 2014 Voorstellen Geert van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER?

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? PRODUCTWIJZIGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden 5 1. WAT

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016

Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016 Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) Zorgverzekering Flexibel Gecontracteerd: 100%, max. 3 Niet-gecontracteerd:

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING Overige geneeskundige zorg Nummer Datum ingang Datum verzending TB/REG-18626-01 1 januari 2018 5 september 2017 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 5 1 januari 2019 directie

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016

Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016 Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016 Algemene bepalingen ONVZ aanvullende verzekering (deel A) Zorgsoort/begrip Artikel en lidnummer Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan 2015 Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19910 17 juli 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2013, 128819-106172-Z, houdende

Nadere informatie

Uw VvAA zorgverzekering voor 2015 2015

Uw VvAA zorgverzekering voor 2015 2015 Afsluiten VvAA zorgverzekering Verhuizing praktijk Ziekenhuis opname Weer aan het werk VAN EEN ZORGPROFESSIONAL De VvAA zorgverzekering. Omdat u de belangrijke keuzes in het leven zelf wilt maken. Lees

Nadere informatie

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

PNO Ziektekosten Wijzigingen per 1 januari 2012

PNO Ziektekosten Wijzigingen per 1 januari 2012 PNO Ziektekosten Wijzigingen per 1 januari 2012 In dit overzicht vindt u de wijzigingen van de Basisverzekering PNO Ziektekosten en bijbehorende reglementen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het

Nadere informatie

2.1 Eigen risico Het verplichte eigen risico voor verzekerden vanaf 18 jaar wordt verhoogd van 360,- naar 375,- per jaar.

2.1 Eigen risico Het verplichte eigen risico voor verzekerden vanaf 18 jaar wordt verhoogd van 360,- naar 375,- per jaar. Wijzigingen voorwaarden Basisverzekering 2015 De wijzigingen per 1 januari 2015 in je zorgverzekering voor jou op een rij. 1. Wijzigingen in de algemene voorwaarden van de Basisverzekering Kiemer Internetverzekering

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016

Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016 Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016 Algemene bepalingen VvAA aanvullende verzekeringen (Deel A -2) Begripsomschrijvingen Artikel en lidnummer Artikel 2 Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingen in de basisverzekering Wijziging in eigen risico 2012 2013 Eigen risico 220 350 Wijzigingen in eigen bijdrage 2012 2013 Bevalling in het ziekenhuis - Zonder

Nadere informatie

Overige Geneeskundige Zorg

Overige Geneeskundige Zorg TARIEFBESCHIKKING Overige Geneeskundige Zorg Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/REG-17622-01 1 januari 2017 21 juni 2016 23 juni 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrij e keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrij e keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrij e keuze. Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan 2015 3 4 Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ

Nadere informatie

Overeenkomsten 2014. Basisverzekering & aanvullende verzekering

Overeenkomsten 2014. Basisverzekering & aanvullende verzekering Overeenkomsten 2014 Basisverzekering & aanvullende verzekering Overeenkomst Basisverzekering PNOzorg 2014 1 Overeenkomst Basisverzekering PNOzorg 2014 I. Algemeen gedeelte 5 II. Prestatiewijze en dekking

Nadere informatie

Overige Geneeskundige Zorg

Overige Geneeskundige Zorg TARIEFBESCHIKKING Overige Geneeskundige Zorg Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7091-01 1 januari 2015 31 juli 2014 1 augustus 2014 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú De wijzigingen in de zorgverzekering Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg Plan De basisverzekering is een verplichte

Nadere informatie

Overeenkomsten 2016. Basisverzekering & aanvullende verzekering

Overeenkomsten 2016. Basisverzekering & aanvullende verzekering Overeenkomsten 2016 Basisverzekering & aanvullende verzekering Overeenkomst Basisverzekering PNOzorg 2016 I. Algemeen gedeelte 5 II. Prestatiewijze en dekking 25. Zorgdiensten PNOzorg 55 Overeenkomst

Nadere informatie

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Drechtsteden B402-201310

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Drechtsteden B402-201310 Goed verzekerd met een smalle beurs IZA Cura Drechtsteden B402-201310 Wijzigingsoverzicht 2014 U zit goed bij IZA Cura Drechtsteden Als er iets is met uw gezondheid, of met die van een familielid, dan

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Benfit Internationaal een

Nadere informatie

De VvAA zorgverzekering. Omdat u zelf aan het roer wilt staan van uw zorg.

De VvAA zorgverzekering. Omdat u zelf aan het roer wilt staan van uw zorg. Zorgverzekering kiezen Ziekenhuis opname Weer aan het werk VAN EEN ZORGPROFESSIONAL De VvAA zorgverzekering. Omdat u zelf aan het roer wilt staan van uw zorg. Lees meer op vvaa.nl/zorgverzekering Polisvoorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw.

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw. 2012095565 DE UITVOERING VAN ARTIKEL 2.6 lid 7 Bzv In het bijgevoegde standpunt legt CVZ artikel 2.6 lid 7 Bzv uit. Op 1 januari 2012 is de omschrijving van de prestatie 'dieetadvisering' in het Besluit

Nadere informatie

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Uitgangspunten De algemene bepalingen huisartsenzorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar huisarts, zoals

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen in Nederland. De vergoedingen in de

Nadere informatie

Deelprestatie pedicure OIM Orthopedie

Deelprestatie pedicure OIM Orthopedie Deelprestatie pedicure OIM Orthopedie 2 Inhoudsopgave Deelprestatie Omschrijving deelprestatie pedicure... 3 Algemene verantwoording overeenkomst gehele voetzorg... 3 Omschrijving deelprestatie pedicure

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren. REGELING Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op: de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg); de beleidsregel Dyslexiezorg, kenmerk BR/CU-5076; de regeling Declaratiebepalingen

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Benfit een aanvullende

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari 2014

Wijzigingen per 1 januari 2014 1 De VvAA zorgpas: uw toegang tot fantastische zorg 2 1 8,2 * 3 Vrije keuze van arts en ziekenhuis Uitstekende service Verrassend lage premie VvAA zorgverzekering 2014 Wijzigingen per 1 januari 2014 VvAA

Nadere informatie

Uw wijzigingen voor 2015

Uw wijzigingen voor 2015 Uw wijzigingen voor 2015 Deze brochure bevat alle wijzigingen van uw basisverzekering en aanvullende verzekering Frieso per 1 januari 2015. Bewaar dit overzicht bij uw verzekeringsvoorwaarden. Mist u informatie?

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2017 575.774.000.000.1650 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2017...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Uw wijzigingen voor 2016

Uw wijzigingen voor 2016 Uw wijzigingen voor 2016 Deze brochure bevat alle wijzigingen van uw basisverzekering en aanvullende verzekeringen per 1 januari 2016. Bewaar dit overzicht bij uw verzekeringsvoorwaarden. Mist u informatie?

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Startfit Zorgsoort Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing extern

ONVZ Vrije Keuze Startfit Zorgsoort Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing extern Deel A 2 Algemene bepalingen Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing ONVZ aanvullende verzekering Begripsomschrijvingen Hospice Artikel 2 Een verblijfshuis dat ernstig zieke mensen

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV-Basis 8 AV-Top 9 AV-TopExtra 10 Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf

Nadere informatie

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2018 575.774.000.000.1750 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2018...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht ONVZ Basisverzekering 2016

Wijzigingsoverzicht ONVZ Basisverzekering 2016 Wijzigingsoverzicht ONVZ Basisverzekering 2016 Algemene bepalingen ONVZ Basisverzekering (deel A) Zorgsoort/begrip Artikel en lidnummer Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Begripsomschrijvingen Artikel

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan 2016 Ons Vrije Keuze Zorgplan biedt u niet alleen vrije keuze, maar ook excellente

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ 2008

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ 2008 Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ 2008 geldend vanaf 1 januari 2008 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden SIZ Standaardverzekering 2008, variant Natura en variant Restitutie D 2210-200711 I.

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV WijkZorg-Basis 8 AV WijkZorg-Top 9 AV WijkZorg-TopExtra 10 Zo werkt deze

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé geldend vanaf 1 januari 2009 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET GGZ UNIVÉ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Voor welke zorg 3 1.3.

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Reglement persoonsgebonden IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 1.1. Algemeen 4 1.2. Voor welke

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen.

Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen. Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen. Polisvoorwaarden VvAA zorgverzekering VvAA zorgverzekering Optimale keuzevrijheid, persoonlijke aandacht en service U hebt een goede keuze gemaakt met de VvAA

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Extrafit Internationaal

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Uitgebreid bloed- of fecesonderzoek bij maagklachten, gericht op voedselallergie is geen te verzekeren prestatie

Uitgebreid bloed- of fecesonderzoek bij maagklachten, gericht op voedselallergie is geen te verzekeren prestatie Onderwerp: Uitgebreid bloed- of fecesonderzoek bij maagklachten, gericht op voedselallergie is geen te verzekeren prestatie Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 28 februari 2007 Uitgebracht aan: De vraag

Nadere informatie

Voorwaarden Aanvullende verzekering

Voorwaarden Aanvullende verzekering Voorwaarden Aanvullende verzekering AVP2B Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 Verzekerde leder van de als zodanig in het polisblad vermelde

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En in geval de Zorgaanbieder in het Handelsregister van de KvK als maatschap 1 is ingeschreven,

Nadere informatie

Overeenkomsten PNO Ziektekosten 2012

Overeenkomsten PNO Ziektekosten 2012 Overeenkomsten PNO Ziektekosten 2012 Basisverzekering & aanvullende verzekering Inhoudsopgave Overeenkomst Basisverzekering PNO Ziektekosten 2012 I. Algemeen gedeelte 3 II. Prestatiewijze en dekking 15

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht VvAA zorgverzekering Basis 2016

Wijzigingsoverzicht VvAA zorgverzekering Basis 2016 Wijzigingsoverzicht VvAA zorgverzekering Basis 2016 Algemene bepalingen (Deel A-1) Begripsomschrijvingen Artikel en lidnummer Artikel 1 Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Bekkenfysiotherapeut Een

Nadere informatie

Afspraken Levering Voetzorg 2015

Afspraken Levering Voetzorg 2015 Afspraken Levering Voetzorg 2015 Samenwerkingsovereenkomst podotherapeut en pedicure inzake preventieve voetzorg voor diabetes mellitus patiënten Ondertekening Naam podotherapiepraktijk Adres: Postcode:

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

De wijzigingen in uw zorgverzekering

De wijzigingen in uw zorgverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering Wijzigingen in uw Basisverzekering Betreft artikel 2012 2013 Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 220 350 Eigen risico lid 2 Nvt De kosten van door PNOzorg

Nadere informatie

Uw wijzigingen voor 2015

Uw wijzigingen voor 2015 Uw wijzigingen voor 2015 Deze brochure bevat alle wijzigingen van uw basisverzekering en aanvullende verzekeringen per 1 januari 2015. Bewaar dit overzicht bij uw verzekeringsvoorwaarden. Mist u informatie?

Nadere informatie

Eerstelijnsverblijf 2017 Regulering in de zorgverzekeringswet NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september Thesra Hilte-olde Scheper

Eerstelijnsverblijf 2017 Regulering in de zorgverzekeringswet NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september Thesra Hilte-olde Scheper Eerstelijnsverblijf 2017 Regulering in de zorgverzekeringswet NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Thesra Hilte-olde Scheper Disclosure belangen spreker De NZa is mijn enige werkgever.

Nadere informatie

Uw toegang tot fantastische zorg.

Uw toegang tot fantastische zorg. Uw toegang tot fantastische zorg. zorgpas Medical insurance card Voor vragen over uw zorgverzekering: VvAA service center Telefoon 030 639 64 00 www.vvaa.nl/zorgverzekering Voor noodhulp in het buitenland:

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

VvAA zorgverzekering 2016. Wijzigingen per 1 januari 2016

VvAA zorgverzekering 2016. Wijzigingen per 1 januari 2016 VvAA zorgverzekering 2016 Wijzigingen per 1 januari 2016 Uw VvAA zorgverzekering Basis Uw VvAA zorgverzekering Student De dekking van uw VvAA zorgverzekering Basis verandert in 2016, maar er verdwijnen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 Partijen zoals genoemd in de overeenkomst basishuisartsenzorg 2015 2016 komen in aanvulling op de overeenkomst

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Slimme keuze Per 1 januari 2015 wijzigt de productnaam Vrije Keuze naar Slimme Keuze. Tegelijkertijd wijzigen ook de namen van de aanvullende verzekeringen:

Nadere informatie

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering Alles over de wijzigingen in uw verzekering Wijzigingsoverzicht SCVOCW Zorgpolis 2013-2014 De voorwaarden en de en van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen veranderen vanaf 1 januari 2014.

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht 2015 A Alternatieve geneeswijzen Bij arts max. 27 per per dag en max. 20 behandelingen.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2016

Polisvoorwaarden 2016 Polisvoorwaarden 2016 Basisverzekering Concept versie Inhoud Inleiding Deel 1 Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering

Nadere informatie

Zorgverzekering 2013. Wat is er anders?

Zorgverzekering 2013. Wat is er anders? Zorgverzekering 2013 Wat is er anders? Inhoudsopgave 1. Wat is er anders aan je basisverzekering?...3 Andere dekking...3 Andere voorwaarden...5 Andere begrippen...5 2. Wat is er anders aan je aanvullende

Nadere informatie

Mijn lijf Mijn keuze Mijn zorgverzekeraar

Mijn lijf Mijn keuze Mijn zorgverzekeraar Mijn lijf Mijn keuze Mijn zorgverzekeraar Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan 2 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Optimale keuzevrijheid, persoonlijke aandacht en service U heeft gekozen voor ONVZ Zorgverzekeraar.

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú Inhoudsopgave Wij zijn er voor ú 3 Wijzigingen in de Basisverzekeringen Select Zorg Plan en Keuze Zorg Plan 4 Aanvullende verzekering

Nadere informatie

WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE

WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CI-1058a

BELEIDSREGEL CI-1058a BELEIDSREGEL CI-1058a Overige producten geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Mijn lijf Mijn keuze Mijn zorgverzekeraar

Mijn lijf Mijn keuze Mijn zorgverzekeraar Mijn lijf Mijn keuze Mijn zorgverzekeraar Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Optimale keuzevrijheid, persoonlijke aandacht en service U heeft gekozen voor ONVZ Zorgverzekeraar.

Nadere informatie

IZZ Zorg voor de zorg. Geldend vanaf 1 januari 2010

IZZ Zorg voor de zorg. Geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg IZZ Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden

Nadere informatie