Steunpunt Expertisenetwerken vzw Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steunpunt Expertisenetwerken vzw Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Steunpunt Expertisenetwerken vzw Jaarverslag 2009 Beste lezer, De voorbije jaren brachten we u telkens een jaarverslag waarin de nadruk lag op onze kernopdrachten expertise bundelen, expertise ontwikkelen en expertise verspreiden middels een optimale valorisatie van bestaande netwerken. Deze jaarverslagen bundelden een hele rist activiteiten en projecten die we ontplooiden om die kernopdrachten waar te maken. Deze eerder methodische rode draad maakte het verslag echter minder leesbaar voor al wie met een inhoudelijke bril naar het Steunpunt keek en kijkt. Daarom leek het ons zinvoller om in lijn met de nieuwe structuur van ons beleidsplan en jaarplan 2010 in de verslaggeving 2009 deze inhoudelijke rode draad in beeld te brengen. Het resultaat van dat alles vindt u in ons eerste (bijzonder) lijvige jaarverslag. Een breuk met de zakelijke beknopte tabellen van de voorbije jaren. Meer werk voor u als lezer, maar u krijgt er voor het eerst een kleurrijk en levendig beeld van al onze werkzaamheden voor terug, een beeld van de inspanningen die we leveren om: - Organisaties en professionelen te sensibiliseren voor de specifieke noden en behoeften van mensen met ASS, NAH, visus of een verstandelijke beperking; - Handelingsgerichte diagnostiek en beeldvorming te bevorderen en zo er (mee) voor te zorgen dat niet alleen de beperkingen maar ook de mogelijkheden van mensen met een handicap beter in het vizier van professionelen komen; - De kwaliteit van de zorg te bevorderen, vooral daar waar complexe zorgvragen professionelen voor grote uitdagingen plaatsen; - De vorming van netwerken te stimuleren omdat in de ontmoeting van al wie mensen met een handicap ondersteunt expertise en ervaringen actief worden uitgewisseld en de basis wordt gelegd voor duurzame samenwerking. Jaarverslag 2009 Steunpunt Expertisenetwerken Pagina 1 van 135

2 Voor het eerst plaatsen we daarbij ook het hele activiteitenpalet van de provinciale coördinatoren voor het voetlicht en wikken en wegen we ze in het kader van onze strategische doelstellingen. Ook uit die oefening blijkt de groeiende samenhang tussen de activiteiten. Uit het geheel mag blijken dat alles in het licht staat van aangepaste, gespecialiseerde ondersteuning waar dat nodig is (en die is voor onze doelgroepen soms ook zeer specifiek) maar vooral ook en alsmaar meer naarmate we er beter in slagen om die specifieke expertise te verspreiden voor meer en betere algemene, reguliere, generalistische, ondersteuning. Met die laatste vaststelling geven we als Steunpunt en in samenwerking met het werkveld inclusie mee een gezicht en presenteren we ons ook uitdrukkelijk als partner voor de realisatie van de nieuwe beleidslijnen van de minister. Inclusie realiseren vraagt immers aangehouden inspanningen om de werkvloer voldoende instrumenten in handen te geven om nieuwe doelgroepen, complexe zorgvragen en bijhorende uitdagingen te lijf te gaan. Veel organisaties en professionelen zijn bereid hun nek uit te steken en zich hierin te engageren. Deze generalisten spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol in het realiseren van een inclusieve samenleving, maar staan dag in dag uit voor de uitdaging om een grote verscheidenheid aan problemen, syndromen, stoornissen en daarbij horend probleemgedrag adequaat tegemoet te treden. Van deze professionelen kunnen we onmogelijk verwachten dat ze er zomaar in slagen om hulpvragers met zeer complexe zorgvragen te ondersteunen bij de uitbouw van een zo gewoon mogelijk leven. Zij verdienen daarvoor de nodige steun in de rug en wij willen ze daarbij samen met het gespecialiseerde werkveld graag een hart onder de riem steken. Antwerpen, 26 mei 2010 Ann De Roeck, Voorzitter. Inne Van de Ven Algemeen Coördinator Jaarverslag 2009 Steunpunt Expertisenetwerken Pagina 2 van 135

3 Leeswijzer Om dit jaarverslag te lijf te gaan willen we u alvast een leeswijzer meegeven. Dit jaarverslag kan je immers vanuit verschillende invalshoeken lezen en in functie daarvan eventueel delen selecteren. Uw belangrijkste hulpmiddel daarbij is de inhoudstafel 1. - Het eerste hoofdstuk beschrijft de interne werking van het Steunpunt. Wie wil weten wie bevoegd en verantwoordelijk is voor wat, kan hier terecht. - Het hele tweede hoofdstuk laat u zien op welke wijze we onze strategische doelstellingen realiseren. o Sensibilisering: Wie zich wil toeleggen op een specifieke doelgroep vindt de resultaten van de terreinverkenningen per doelgroep. In de inhoudsopgave komt de lezer met een klik (ctrl + klikken) op de terreinverkenning waarover hij/zij meer informatie wil. De lezer met specifieke interesse in regionale/provinciale inspanningen kan in de verschillende terreinverkenningen zijn/haar provinciale activiteiten aanklikken. o (handelingsgerichte) diagnostiek en beeldvorming: Hieronder vindt de lezer uitsluitend Vlaamse projecten. Naast een aantal doelgroepoverstijgende projecten kan de lezer via de inhoudstafel de doelgroepspecifieke projecten selecteren. o Kwaliteit van de ondersteuning: Wie zich wil toeleggen op een specifieke doelgroep vindt de resultaten van de acties en projecten per doelgroep. In de inhoudsopgave kan de lezer selecteren via een klik op die acties en projecten waarover hij/zij meer informatie wil. De lezer met specifieke interesse in regionale/provinciale inspanningen kan zijn/haar provinciale activiteiten aanklikken. o Secundaire preventie: o Netwerken: De lezer vindt er eerst een verslag van de werkzaamheden van de provinciale samenwerkingsverbanden en stuurgroepen. Vervolgens krijgt de lezer een beeld van andere netwerken, werkgroepen, leergroepen, die actief zijn en een aantal activiteiten die we organiseerden met het oog op betere netwerken en samenwerking. Tot slot wordt nog gefocust op de internationale samenwerking en de samenwerking met andere steunpunten en de hogescholen. - In het derde hoofdstuk kan u als lezer terugvallen op onze tabel traditie. We hebben er per strategische doelstelling alle operationele doelstellingen en bijhorende indicatoren (zoals opgenomen in het jaarplan 2009) gebundeld en daar zeer beknopt de bijhorende resultaten vermeld. Een aanrader voor al wie weinig tijd heeft. - In het vierde hoofdstuk bundelen we de financiële gegevens. - In het vijfde hoofdstuk vindt de lezer tot slot alle bijlagen terug waarin hij/zij gedetailleerde financiële en inhoudelijke informatie terugvindt. 1 Het spreekt vanzelf dat de lezer die enkel opteert voor een doelgroepspecifieke of regiospecifieke lezing, daarmee de rode draad en de pogingen tot coördinatie en afstemming uit het oog verliest. Jaarverslag 2009 Steunpunt Expertisenetwerken Pagina 3 van 135

4 Inhoud STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN VZW... 1 JAARVERSLAG LEESWIJZER... 3 INHOUD... 4 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING DE INTERNE WERKING VAN HET STEUNPUNT DE OPDRACHT VAN HET STEUNPUNT EXPERTISENETWERKEN EEN SPECIFIEKE VISIE OP KENNIS EN DESKUNDIGHEID AANGEPASTE WERKMIDDELEN ORGANISATIE VAN HET STEUNPUNT DE ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET STEUNPUNTTEAM Het C-team: Het P- team De werking van het team tot eind HOOFDSTUK 2. REALISATIE VAN DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: SENSIBILISEREN OM DE REGULIERE ZORG EN ONDERSTEUNING TOEGANKELIJK TE MAKEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INLEIDING TERREINVERKENNING, NETWERKVORMING EN ACTIES ROND NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL doelstelling: Conclusies en resultaten voor minderjarigen met een NAH Vlaamse uitwisselingsgroep van praktijkwerkers Vlaamse werkgroep NAH-minderjarigen Verspreiding brochure terug naar school West-Vlaamse werkgroep NAH en minderjarigen Antwerpse werkgroep NAH en minderjarigen Conclusies en resultaten voor volwassenen met een NAH Samenwerking met de SIT s (nu SEL SamenwerkingEersteLijnsgezondheidszorg): (Antwerps) provinciaal overleg van sociale diensten van algemene ziekenhuizen Jaarverslag 2009 Steunpunt Expertisenetwerken Pagina 4 van 135

5 Centra Algemeen Welzijnswerk: Kennismaking met BVNV, Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen Thuiszorgdiensten: een specifiek vormingspakket Opmaak, bijsturing en verspreiding van sensibiliseringsmateriaal Opmaak en druk materiaal Aanwezigheid op beurzen en studiedagen Website Promotie in tijdschriften Sensibilisering hogescholen VERKENNING, NETWERKVORMING EN ACTIES ROND AUTISME SPECTRUM STOORNIS doelstelling Conclusies en resultaten voor gedetineerden met ASS Algemeen Ten aanzien van de penitentiair beambten: Trajectbegeleiders algemeen welzijnswerk Conclusies en resultaten inzake geestelijke gezondheid Oost-Vlaamse werkgroep ASS en psychische problemen Bevraging ambulante centra geestelijke gezondheidszorg Conclusies en resultaten voor het Algemeen Welzijnswerk Bijkomende acties VERKENNING, NETWERKVORMING EN ACTIES ROND VERSTANDELIJKE BEPERKING (EN BIJKOMENDE GEDRAGSPROBLEMEN) doelstelling Conclusies en resultaten voor het algemeen welzijnswerk Conclusies en resultaten voor gedetineerden met een verstandelijke beperking Conclusies en resultaten voor psychotherapeuten en CGG Conclusies en resultaten rond verstandelijke beperking en ouder worden Werkgroep ouder worden in west-vlaanderen Stuurgroep inclusieve zorg voor ouder worden personen met een beperking (waasland) Voorbereiding Congres Syndroom van Down en Dementie Ontwikkelen van materiaal VERKENNING EN NETWERKVORMING ROND VISUELE BEPERKINGEN inventaris sensibiliseringsmateriaal Verspreiding bestaand materiaal SENSIBILISEREN VAN ORGANISATIES DIE REEDS WERKEN MET MENSEN MET EEN HANDICAP NAH ambulante woonbegeleiding (Oost- en West-Vlaanderen) Initiatief voor medewerkers van woonzorgcentra - Antwerpen Werkgroep vrije tijd / vorming / sport voor mensen met een NAH - Vlaams Brabant en Brussel Gesneuvelde acties STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: BIJDRAGEN AAN KWALITATIEVE EN HANDELINGSGERICHTE DIAGNOSTIEK EN BEELDVORMING INLEIDING CONSULENTENWERKING Jaarverslag 2009 Steunpunt Expertisenetwerken Pagina 5 van 135

6 ONDERSTEUNENDE COMMUNICATIE MINI PAS-ADD (VERSTANDELIJKE BEPERKING EN PSYCHISCHE, PSYCHIATRISCHE EN GEDRAGSSTOORNISSEN) SCREENING EN VROEGDIAGNOSTIEK ASS DIAGNOSTIEK NORMAALBEGAAFDE VOLWASSENEN MET ASS SYMPOSIUM CEREBRAAL VISUELE INPERKING (CVI) PERSOONSKAART (BEELDVORMING INZAKE TEWERKSTELLING) SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELINGSLEEFTIJD SEO Het SEN-SEO project Kenniskring orthopedagogen aan de slag met sociaal-emotionele ontwikkeling (West-Vlaanderen) Kenniskring discrepantie IQ/SEO (Antwerpen) BEELDVORMING COGNITIEVE EN GEDRAGSMATIGE BEPERKING (COGNITIVE DISABILITIES MODEL) SCHOOLRIJPHEID BRAILLISTEN PROJECTVOORBEREIDING SOCIALE NETWERKEN STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: BEVORDERING VAN DE KWALITEIT VAN DE HULPVERLENING. 53 INLEIDING PROJECTEN MET HET OOG OP HET BEVORDEREN VAN DE KWALITEIT VAN DE ONDERSTEUNING Kwaliteitsbevorderende projecten en acties: doelgroepoverstijgend Trajectbegeleiding Symposium Inclusieve zorg voor ouderen met een handicap (Vlaams) Overgang onderwijs-tewerkstelling: projectvoorbereiding Kwaliteitsbevorderende projecten en acties: visuele beperking Opleiding mobiliteitsinstructeur Werkfiches visuele beperking en bijkomende geheugenproblemen Werkboek slechtziende kleuters Werkmap didactiek slechtziende kleuters haptics Senso-tacto-picto s Verkennend overleg CVI en ASS Kwaliteitsbevorderende projecten en acties: autisme Zelfbeeld executieve functies Comvoor Sensorisch onderzoeksinstrument voor mensen met ASS en matig/diep verstandelijke beperking Sociale vaardigheden / ASS Kwaliteitsbevorderende projecten en acties : NAH Hooi op je vork: voorbereiding voor onze licentieovereenkomst met AXON-leertrajecten (NL) Vormingspakket NAH: na de opmaak nu ook het gebruik in de praktijk Werkgroep Werkmodel NAH - West-Vlaanderen Regionale studiedag provinciaal samenwerkingsverband NAH Antwerpen Workshop ontremd gedrag bij mensen met een NAH / 1 oktober 2009/ Vlezenbeek Kwaliteitsbevorderende projecten: verstandelijke beperking Intersectoraal handelingsplan de dialoogdag als vervolg Limburg Jaarverslag 2009 Steunpunt Expertisenetwerken Pagina 6 van 135

7 TER BESCHIKKING STELLEN VAN INFORMATIE OP DE WEBSITE Groep beschermingsstatuten ONDERSTEUNEN VAN ORGANISATIE- EN TEAMFUNCTIONEREN zelfevaluatie-instrument voor organisaties die mensen met een NAH ondersteunen Initiatieven voor wie in organisaties voorwaarden schept voor leren en kennisuitwisseling Vlaams overleg VTO VTO-overleg in Antwerpen VTO-overleg in oost-vlaanderen VTO-overleg in West-Vlaanderen: kenniswerkers West-Vlaanderen VTO-overleg in Vlaams-Brabant en Brussel Initiatieven die teams of professionelen ondersteunen die onder grote druk werken (gedragsproblemen) Uitwisselingsdag kenniskringen ambulante woonbegeleiding Over alleen staan in je job Oost- en West-Vlaanderen Werkplezier & agressie: (on)mogelijk! verwendag Limburg FACILITEREN VAN KENNISKRINGEN, WERKGROEPEN, LERENDE NETWERKEN EN EVENEMENTEN MET HOOG LEERGEHALTE Doelgroepoverstijgende initiatieven Werkgroep complexe zorg bij jongeren Limburg Intervisiegroep jobcoaches Limburg Initiatieven met betrekking tot autisme ASS bij minderjarigen West-Vlaanderen ASS binnen ambulante woonbegeleiding West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen Werkgroep autisme-psychiatrische stoornissen - Antwerpen Thematisch overleg rond Autisme en seksualiteit - Antwerpen Op de koffie met rond autisme en seksualiteit Werkgroep/ Kenniskring rond overgang onderwijs tewerkstelling/volwassenenzorg - Antwerpen Reflectieve leergroep jobcoaches - Antwerpen Reflectieve leergroep GON-begeleiders Antwerpen Werkgroep SINS (Semi-internaat niet-schoolgaanden) en leerzorg - Antwerpen ASS seksualiteit Oost-Vlaanderen intervisiegroep ASS / GEDRAG regio Wezembeek-Oppem intervisiegroep ASS/ ambulante diensten regio Kessel - Lo: opgestart in april 08 loopt nog tot eind intervisiegroep ASS minderjarigen regio Tienen :zelfstandig draaiende groep Werkgroep eetproblemen ASS Vlaams-Brabant Initiatieven NAH Op de koffie s NAH West-Vlaanderen Intervisiegroepen NAH Antwerpen Werkgroep Onthaal - Antwerpen NAH intervisiegroep Oost-Vlaanderen Werkgroep Slikproblemen NAH Vlaams-Brabant Kenniskring NAH regio Dilbeek Halle Kenniskring NAH regio Leuven Initiatieven verstandelijke beperking en bijkomende psychische en gedragsproblemen Gedragsproblemen binnen ambulante woonbegeleiding Oost en West-Vlaanderen Gedragsproblemen binnen ambulante woonbegeleiding Oost- en West-Vlaanderen Jaarverslag 2009 Steunpunt Expertisenetwerken Pagina 7 van 135

8 Daderhulpverlening van plegers met een verstandelijke beperking die seksueel overschrijdend gedrag stellen of gesteld hebben West-Vlaanderen Lerend netwerk voor begeleiders van volwassenen met een mentale handicap en bijkomende gedragsproblemen Antwerpen Kempen Werkgroep jonvolwassenen met een licht mentale handicap en bijkomende gedrags- en psychiatrische problemen.- Antwerpen Intervisiegroep Primavera Antwerpen Thematische overleggroep verstandelijke beperking en verslaving (Oost-Vlaanderen en Limburg) Intervisiegroepen gedragsproblemen - Oost-Vlaanderen Intervisiegroep teamcoaches vrijheidsbelemmerende maatregel - Limburg Kenniskring gedragsproblemen ambulante diensten Vlaams Brabant Initiatieven visuele beperking Overleggroepen visuele beperking Op de koffie met jongeren met een visuele handicap in de puberteit STRATEGISCHE DOELSTELLING 4: WERKEN AAN PREVENTIE OM DOORVERWIJZING NAAR ZEER GESPECIALISEERDE SETTINGS TE VOORKOMEN STRATEGISCHE DOELSTELLING 5: OVERLEG, NETWERKING EN UITWISSELING PROVINCIALE SAMENWERKINGSVERBANDEN Inleiding Antwerpen Antwerpen autisme Antwerpen NAH Antwerpen gedragsproblemen Kempens Netwerk Gedragsproblemen Provinciaal overleg GGZ-VAPH Werkgroep jongvolwassenen (in kader van integrale jeugdhulp). Antwerpen Limburg Limburg - stuurgroep gedragsproblemen Limburg denktank NAH Limburg overleg autisme Limburg West-Vlaanderen Werkgroep ASSEN autisme Werkgroep SYNAPS NAH Stuurgroep AMPEL gedragsproblemen Oost-Vlaanderen Intersectoraal Netwerk Autisme Oost-Vlaanderen Provinciaal Netwerk NAH Oost-Vlaanderen Netwerk Gedeelde Zorg voor personen met een NAH in Oost-Vlaanderen Samenwerkingsverband verstandelijke beperking en bijkomende GP in Oost-Vlaanderen Netwerk Intercasa Vlaams-Brabant en Brussel Samenwerkingsverband ASS Jaarverslag 2009 Steunpunt Expertisenetwerken Pagina 8 van 135

9 Provinciaal samenwerkingsverband NAH De Stuurgroep van het zorgcircuit Mensen met een verstandelijke handicap en bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblemen LEERNETWERKEN EN ONTMOETEN Kennismakingsbeurs NAH West-Vlaanderen Materialenbeurs autisme Het verhaal achter het materiaal Oost-Vlaanderen Uitwisselingsbezoeken rond dagbesteding voor ouder wordende personen met een verstandelijke beperking Gluren bij de buren (Waasland) Gluren bij de buren bezoekronde in Limburg Team Zorgtraject van SPIL Antwerpse open leerdag gedragsproblemen Verwijzers Oost-Vlaanderen Thuiszorg Oost-Vlaanderen Onderwijs West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Centra Algemeen Welzijnswerk West-Vlaanderen Vlaams-Brabant en Brussel Oost-Vlaanderen INTERNATIONALE SAMENWERKING Mental Health on Intellectual Disabilities Platform Nederland-Vlaanderen Internationaal congres Visual Impairment SENSIS Leo Kannerhuis OVERLEG MET KOEPELS EN STEUNPUNTEN Hogescholen West-vlaanderen Vlaams brabant en brussel STRATEGISCHE DOELSTELLING 6: INTERNE WERKING - LERENDE ORGANISATIE KWALITEIT VAN DE NETWERKONDERSTEUNING KWALITEIT VAN HET TEAMFUNCTIONEREN OPTIMALISEREN VAN DE WEBSITE Site online sinds februari Uitbreiding van de functionaliteit Samenwerking & overleg Voorstelling van de website Samenwerking en communicatie met partnerorganisaties in functie van website: Voorbereidende analyse (fase 2) Statistiek 2009 (in bijlage) OPTIMALISEREN VAN HET GEBRUIK VAN DE EXPERTISEWINKEL: Jaarverslag 2009 Steunpunt Expertisenetwerken Pagina 9 van 135

10 overzicht goedgekeurde aanvragen per provincie en per doelgroep gebruik werkvormen (per doelgroep) De aanvrager De expert Algemene conclusie NIEUWE DOELGROEPEN HOOFDSTUK 3 DOELSTELLINGEN, INDICATOREN, ACTIES EN RESULTATEN INZAKE STRATEGISCHE DOELSTELLING 1 SENSIBILISERING INZAKE STRATEGISCHE DOELSTELLING 2 DIAGNOSTIEK EN BEELDVORMING INZAKE STRATEGISCHE DOELSTELLING 3 KWALITEIT VAN DE ONDERSTEUNING HOOFDSTUK 5 FINANCIËN KOSTEN: : huisvesting : uitbesteed werk : diensten ivm personeel : secretariaatskosten : verzekeringen : informatica en diversen : projecten : totaal voor diensten en diverse goederen : personeelskosten : geboekte afschrijvingen en 65- : diversen en financiële kosten OPBRENGSTEN : recuperaties : vorming intervisie projecten : recuperaties mbt personeel : financiële opbrengsten RESULTAAT HOOFDSTUK VIJF BIJLAGEN BIJLAGE 6 LEDENLIJST ALGEMENE VERGADERING BIJLAGE 7: STATISTIEK WEBSITE BIJLAGE 8 MODELPROJECTFICHE EN AUTEURSCONTRACT IDENTIFICATIEGEGEVENS: PROJECTINHOUD Problematiek: Doelgroep(en) van het project DOELSTELLINGEN Jaarverslag 2009 Steunpunt Expertisenetwerken Pagina 10 van 135

11 3.1. Strategische doelstelling operationele doelstelling FASERING VAN HET PROJECT globale fasering PROJECTORGANISATIE inbedding Werkorganisatie DISSEMINATIE EN IMPLEMENTATIE PROJECTRESULTATEN doelstelling COMMUNICATIE EN SAMENWERKING STEUNPUNT Afspraken inzake de communicatie naar derden Afspraken inzake samenwerking met provinciale actoren PROJECTFINANCIERING Begroting projectkosten Modaliteiten projectfinanciering EVALUATIE EN BIJSTURING Overleg steunpunt Evaluatie en bijsturing GOEDKEURING PROJECT CONTRACT M.B.T.DE BETROKKENHEID ALS AUTEUR IN HET PROJECT "KLIK EN TYP NAAM PROJECT" Jaarverslag 2009 Steunpunt Expertisenetwerken Pagina 11 van 135

12 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING De interne werking van het steunpunt De opdracht van het Steunpunt Expertisenetwerken Het Steunpunt Expertisenetwerken richt zich tot alle professionelen die mensen met een handicap ondersteunen, en werkt daardoor als vanzelfsprekend over sectorgrenzen heen. Deze intersectorale samenwerking sluit ook aan bij de ontwikkelingen in de gangbare visie op handicap en daarbij aansluitende organisatie van de noodzakelijke ondersteuning. Wie met een handicap participeert aan de samenleving komt immers in contact met zeer uiteenlopende diensten en organisaties en hun medewerkers. Dat contact is vaak vanzelfsprekend, maar staat even vaak onder druk, onder meer door een (al dan niet vermeend) gebrek aan ervaring, deskundigheid of expertise bij de betrokken medewerkers. Welzijndiensten, vrijetijdsorganisaties, het onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg, ziekenhuizen en revalidatiecentra allemaal hebben ze nood aan de expertise die al is ontwikkeld in de gehandicaptenzorg én vice versa Veel professionelen hebben nood aan praktijkgerichte en pragmatisch vertaalde kennis en deskundigheid om hun handelen vorm en richting te geven. Organisaties zijn op zoek naar handvatten om de eigen werking zo veel mogelijk aan te passen aan de vragen naar ondersteuning op maat. Tegelijkertijd zijn deze professionelen en organisaties dagelijks in de weer om de eigen kennis en deskundigheid verder vorm te geven. Om aan die nood tegemoet te komen zet het Steunpunt activiteiten op om kennis en deskundigheid over alle factoren die ingrijpen op dat professionele handelen te bundelen, ontwikkelen en verspreiden. Daarbij valoriseren we eveneens de praktijkdeskundigheid die op het terrein vorm krijgt. Daarom fungeert het Steunpunt ook als een draaischijf waarop de resultaten van die ervaringsdeskundigheid, maar ook van wetenschappelijk onderzoek worden samengebracht en vervolgens weer terugvloeien naar (andere) professionelen op het terrein. een specifieke visie op kennis en deskundigheid Centraal in onze activiteiten staat de praktijkkennis en deskundigheid. We bekommeren ons dus vooral om informatie (theorie, modellen, instrumenten, ) die omgezet wordt of is in de beroepspraktijk van professionelen die mensen met een handicap ondersteunen. O.B n_jaarverslag2009_ doc Pagina 12 van 135

13 Het Steunpunt werkt daarom ook dagelijks samen met professionelen die dergelijke praktijkkennis of deskundigheid hebben (of willen opbouwen) en ze willen expliciteren en delen met anderen. We betrekken daarbij zowel specialisten en experts als praktijk(ervarings)deskundigen. Zowel de ene als de andere zijn gedreven in het zoeken naar nieuwe antwoorden op hun vragen. Meestal blijven deze nieuwe oplossingen in het team, de afdeling of de eigen organisatie hangen. Het Steunpunt probeert deze kennis en deskundigheid te ontsluiten en toegankelijk te maken voor anderen. Toegankelijk maken betekent voor ons de dialoog in gang zetten. Veel praktijkdeskundigheid zit immers in de hoofden van mensen (impliciete kennis) en komt maar tot leven wanneer mensen met elkaar in gesprek raken, elkaar vragen stellen en praktijkverhalen vertellen. We rekenen het tot onze taak om mensen die een gemeenschappelijk doel, een gedeelde betrokkenheid of een passie delen bij elkaar te brengen en deze discussies en dialogen te begeleiden en vast te leggen. De kwaliteitsbeoordeling vindt plaats in de ontmoeting tussen vraag en aanbod. Organisaties en professionelen die partners zijn in dit verhaal, die een deel uitmaken van de Steunpuntwerking hebben het kennis delen in de genen. In het Steunpunt komt alle praktijkdeskundigheid immers op een open source platform terecht. Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat al die praktijkdeskundigheid voor iedereen beschikbaar is, dat iedereen er mee aan de slag kan, maar dat iedereen de nieuwe resultaten ook teruglevert aan het systeem. We kiezen dus consequent voor een procesmatige en niet voor een beheersmatige visie op kennismanagement. aangepaste werkmiddelen Een dergelijke visie vraagt om een aangepaste organisatorische context die veel ruimte laat voor de dynamiek waarmee mensen overal ten velde inspanningen leveren om hun professionaliteit verder te ontwikkelen. Dat betekent voor ons dat we zwaar inzetten op het creëren van laagdrempelige (virtuele) ruimtes (werk-, intervisie-, ad hoc-, thematische groepen en kenniskringen), ook virtueel) waar mensen in dialoog kunnen raken en van methodieken om de expertise die daarin tot stand komt geruisloos te expliciteren. Daardoor is kennisdeling een afgeleid resultaat van het dagelijks werk en geen opgelegde klus. De rol van het Steunpuntteam ligt voornamelijk in het inspireren, ondersteunen en begeleiden van het proces van kennisdeling en ontwikkeling door de netwerkleden. Het team verzorgt de condities die het optimaal functioneren van netwerkleden mogelijk maken. O.B n_jaarverslag2009_ doc Pagina 13 van 135

14 Daarnaast ondersteunen we ook samenwerkingsverbanden die ontstaan met het oog op het organiseren van een optimale zorgafstemming of coördinatie. Deze samenwerkingsverbanden vormen vaak het draagvlak voor het werk in de (virtuele) groepen of kunnen de resultaten van hun werk mee (beleidsmatig) verankeren in de organisatiepraktijk. Om de juiste mensen bij mekaar te brengen (wie is waarmee aan de slag, wie vraagt om welke uitwisseling) werkt het Steunpunt met expertisemakelaars. Deze rol wordt bij uitstek door de provinciale coördinatoren opgenomen (draaischijffunctie). Zij kennen het terrein en worden daarin bijgestaan door provinciale samenwerkingsverbanden of netwerken. Deze expertisemakelaars en vertegenwoordigers van de provinciale samenwerkingsverbanden ontmoeten elkaar op regelmatige basis om de afstemming tussen alle regionale groepen op mekaar af te stemmen en te verbinden en waar nodig overkoepelende initiatieven te nemen. Het Steunpunt bouwt ook aan een kennisinfrastructuur waarin de interactie tussen de praktijkdeskundigheid en onderzoek en beleid kan plaatsvinden en een samenwerkingsverband ontstaat tussen expertisecentra, overheid, organisaties en onderwijsinstellingen gericht op kennisontwikkeling en kennisoverdracht. organisatie van het steunpunt Het Steunpunt is de voorbije jaren sterk geprofessionaliseerd. We hebben een (compact) Steunpuntteam gevormd dat in groeiende mate een vinger aan de pols van het werkveld heeft. We hebben ook hard gewerkt aan procedures en criteria die een duidelijk kader en bijhorende handvatten bieden voor het team en alle partners waarmee we samenwerken. De algemene vergadering en raad van bestuur De samenstelling van de raad van bestuur werd vastgelegd in het erkenningsbesluit van het Steunpunt. De algemene vergadering is behoudens de vertegenwoordigers van het VAPH en de administratie een afspiegeling van de raad van bestuur. De leden van de algemene vergadering zijn echter, in tegenstelling tot de leden van de raad van bestuur die rechtspersonen zijn, natuurlijke personen. In de algemene vergadering zetelen: - Jan de Smedt en Peter Janssens voor de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde vzw, - Monique Dumon-Frigne voor de Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met een handicap v.z.w, - Bernadette Rutjes voor Inclusie Vlaanderen v.z.w, O.B n_jaarverslag2009_ doc Pagina 14 van 135

15 - Ingrid Borré voor de Katholieke Vereniging Gehandicapten v.z.w., - Gilbert Cordenier en Amelia Le Roy voor de Koepel Niet Aangeboren Hersenletsel v.z.w, - Leen Pollentier en Nathalie Vandenbroucke voor de VFG, Vereniging Personen met een Handicap v.z.w, - Francisca Schiltmans en Sarah Schelstraete voor de Vlaamse Vereniging voor Autisme v.z.w, - Toon Coorevits, Jeroen De Weerdt, Lieve Heene en Ann De Roeck voor het Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg - Hendrik Delaruelle, Jo Cloet, Ann De Roeck en Diane Serneels voor het Vlaams Welzijnsverbond. Voorzitter is Ann De Roeck (PPG), penningmeester is Ignace Leus (raadgevend comité VAPH), secretaris is Yves Verschaere (VFG)(ontslagnemend november 2009). De algemene vergadering kwam samen op 19 mei en 18 november. Op 19 mei werd het statutaire deel (goedkeuring jaarrekening en jaarverslag) aangevuld met een inhoudelijk deel waarop alle leden van de Vlaamse stuurgroepen waren uitgenodigd. In de namiddag stelden stafmedewerkers en provinciale coördinatoren de werking van het steunpunt uitgebreid voor. - De methodiek van de leerdag (Antwerpen) en de intercasamethodiek (Oost-Vlaanderen) werden voorgesteld door de provinciale coördinatoren Cindy Stevelinck en Marjolein Verbeke die een beeld schetsten van provinciale dynamieken en hoe we die met het SEN kunnen ondersteunen, er op kunnen aansluiten en waar nodig zelf op gang brengen. Over hoe we mensen en groepen kunnen verbinden. - Het vormingspakket niet-aangeboren hersenletsel voor thuiszorgers (NAH) en het project intersectoraal handelingsplan werden voorgesteld door de stafmedewerkers Tina Rizzo en Sven Pans die de leden meenamen op de zoektocht naar antwoorden op de vraag hoe we ideeën van het werkveld (projectuitvoerders) kunnen laten samenvloeien met jaar- en beleidsplannen van het SEN en hoe we dat methodisch kunnen ondersteunen. Maar ook hoe we projectdoelstellingen kunnen overstijgen en verbindingen maken met andere doelstellingen. Ellen Becker, provinciaal coördinator Limburg, schetst de mogelijkheden en moeilijkheden van intersectorale samenwerking, van de nood aan zorg voor implementatie. Over verbinding tussen sectoren en een toenemende uitstraling van de SEN-werking. - An Moons en Kurt Declercq lieten aan de hand van praktijkvoorbeelden zien dat provinciale coördinatoren flexibele mensen zijn en verschillende rollen (kunnen) opnemen. Uit hun betoog bleek dat het SEN er alsmaar beter in slaagt om door een betere voorbereiding effectievere activiteiten op te zetten en in het kielzog daarvan onze samenwerking met de onderzoekscentra goed uitbouwen. Op 18 november werd het jaarplan 2010 en de bijhorende begroting goedgekeurd. De vergadering boog zich ook over de ontwikkelingen in de expertisewinkel, het dossier consulentenwerking en de website. In de raad van bestuur zetelen volgende rechtspersonen: - Vlaamse Vereniging voor Autisme: 1 vertegenwoordiger - Vereniging voor Blinden en slechtzienden 1 vertegenwoordiger O.B n_jaarverslag2009_ doc Pagina 15 van 135

16 - Katholieke Vereniging Gehandicapten: 1 vertegenwoordiger - Inclusie Vlaanderen: 1 vertegenwoordiger - Vlaamse Federatie Gehandicapten: 1 vertegenwoordiger - Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg: 2 vertegenwoordiger - Vlaams Welzijnsverbond: 2 vertegenwoordigers - Koepel NAH: 1 vertegenwoordiger Deze worden aangevuld met twee vertegenwoordigers van het VAPH en twee medewerkers van de administratie die enkel een adviserende stem hebben. Inne Van de Ven neemt als algemeen coördinator neemt deel aan de vergadering die logistiek wordt ondersteund door Bart Bogaerts. Voorzitter van de raad van bestuur in 2009 was Ann De Roeck (namens PPG). De raad van bestuur wordt voorbereid door een overleggroep met als leden Ann De Roeck (voorzitter), Jo Cloet (namens VWV) en Inne Van de Ven (algemeen coördinator). De raad van bestuur vergaderde op 14 januari, 22 april, 18 mei, 24 juni, 28 oktober en 18 november. Belangrijkste agendapunten waren: - Opvolging van de uitvoering van beleidsplan en jaarplan - Personeelszaken - Het dossier consulentenwerking (hiervoor stelde de raad van bestuur een werkgroep samen die vergaderde in 2009 vergaderde op 18 november. De werkgroep vervolgt zijn werkzaamheden in De ontwikkeling van de website - Een evaluatie van de expertisewinkel - Een herziening van de functie van de stuurgroepen - Het project sensibilisering en tewerkstelling (doelgroepoverschrijdende projecten) - Samenwerking met het steunpunt verkeersslachtoffers - Huisvesting van het Steunpunt Samenstelling en werking van het Steunpuntteam. In 2009 schraagden 12 mensen (gemiddeld 9,4 FTE) de werking van het Steunpunt. Namen we bij de start van de werking van het Steunpunt de optie om het SEN-team in hoofdzaak een faciliterende opdracht te geven, dan blijft deze optie anno 2009 nog steeds overeind. Toch merken we dat medewerkers gaandeweg nogal wat doelgroepspecifieke kennis ontwikkelen. Het gaat dan behoudens een aantal teamleden met orthopedagogische achtergrond niet om praktijkkennis, maar wel om weten waar welke kennis en expertise zit, ontwikkelingen op het terrein en beleidsmatig,. En net deze kennis maakt dat medewerkers snel inzetbaar en flexibel zijn. Maar ook dat de werking kwetsbaarder wordt in tijden van ziekte en vervanging (in 2009 hadden we af te rekenen met een langdurig afwezigheid wegens ziekte, en twee medewerkers in zwangerschapsverlof). SEN-medewerkers zijn niet makkelijk te vervangen voor dergelijke beperkte periodes en zo n afwezigheden hebben dan ook effect op het prestatievermogen van het team. O.B n_jaarverslag2009_ doc Pagina 16 van 135

17 We nemen ons alvast voor de komende jaren meer aandacht te besteden aan het eigen interne kennismanagement. Het C-team: Sinds september 2005 staat Inne Van de Ven in voor de coördinatie van de algemene werking. Op het coördinaat in Antwerpen wordt ze bijgestaan door: - Bart Bogaerts die startte in januari 2006, aanvankelijk om zowel om de algemeen coördinator administratief te ondersteunen als voor de webadministratie rond de website. Sinds februari 2008 werkt hij voltijds aan de ontwikkeling van de website. - Sven Pans staat sinds februari 2007 in voor de kwaliteitsbevordering en ondersteuning van onze projecten én voor de verdere ontwikkeling van de expertisewinkel. Sinds augustus 2009 deelt hij de projectondersteuning met Tina Rizzo waarbij Sven zich focust op de projecten i.v.m. NAH en gedragsproblemen én een aantal doelgroepoverschrijdende projecten. - Tina Rizzo die in januari 2009 inviel voor een zieke Sven, later voor een aantal tijdelijk afwezige provinciale coördinatoren. Tina legt zich toe op de visus- en autismeprojecten. - Karin Van den bossche werkt sinds eind mei 2009 als voltijds projectmedewerker en coördineert alle acties die bijdragen tot de realisatie van onze sensibiliserende opdracht. - Veronica Vanhaecke werkt van begin februari 2008 tot eind 2009 als halftijds administratief medewerker. Zij werd eind 2009 opgevolgd door Mol Mersie die zich bekommert om boekhouding en financies en de algemeen coördinator administratief en logistiek ondersteunt. Samen vormen zij het C-team dat als belangrijkste functie heeft: - Ondersteuning van de provinciale coördinatoren in de uitvoering van hun opdracht (logistiek, inhoudelijk, ) - Ondersteuning van de werking van de Vlaamse stuurgroepvergaderingen - Ondersteuning en opvolging van externe projectuitvoerders - Ontwikkeling van instrumenten voor expertiseverspreiding (website, expertisewinkel, begeleiderspool, expertspool, kennisgidsen, ) - Organisatie van Vlaamse acties (studiedagen, congressen, symposia) en expertisegroepen - Ontwikkeling, coördinatie, opvolging en/of ondersteuning van eigen doelgroepoverschrijdende projecten (ouder worden, sociaal-emotionele ontwikkeling, trajectbegeleiding, ) Het P- team Van bij de aanvang werd gekozen voor een ondersteuning van provinciale netwerken, aanvankelijk door doelgroepspecialisten in dienst van het provinciaal samenwerkingsverband maar sinds mei 2007 door provinciale coördinatoren tewerkgesteld bij het Steunpunt. Vijf gedreven mensen maken deel uit van deze ploeg: - Ellen Becker keerde in maart 2009 terug uit zwangerschapsverlof en is sindsdien viervijfde aan het werk met de Limburgse netwerken (tewerkgesteld sinds februari 2008); - Kurt Declercq trok in 2009 voltijds de kar voor de West-Vlaamse expertisenetwerken (tewerkgesteld sinds mei 2007); - An Moons werkte in 2009 tot aan haar zwangerschapsverlof in oktober voltijds in Vlaams- Brabant. Vanaf 2010 is zij deeltijds (viervijfde) aan het werk (tewerkgesteld sinds mei 2007); - Cindy Stevelinck biedt sinds mei 2007 voltijds ondersteuning aan de Antwerpse netwerken; O.B n_jaarverslag2009_ doc Pagina 17 van 135

18 - Marjolein Verbeke ondersteunt als sinds mei 2007 op viervijfde basis haar Oost-Vlaamse samenwerkingsverbanden. Hoofdopdrachten van dit team zijn: - Het ontwikkelen en ondersteunen van provinciale samenwerkingsverbanden in functie van de inhoudelijke opdrachten van het Steunpunt. De provinciale coördinatoren zijn betrokken bij een grote verscheidenheid aan samenwerkingsverbanden. Sommige hebben een gemengde opdracht (beleidswerk, belangenbehartiging en expertiseverspreiding), andere samenwerkingsverbanden zitten quasi uitsluitend op inhoudelijke en methodische thema s gefocust. In het eerste soort samenwerkingsverbanden is de provinciaal coördinator eerder een deelnemer die vanuit de SENopdracht participeert, de groep gebruikt als toetsingskader voor de uitwerking van de eigen opdracht of opdrachten afleidt uit beleidsdoelstellingen van de groep). In het tweede geval heeft de provinciaal coördinator vaak een meer trekkende rol. - Daarnaast ondersteunen de provinciale coördinatoren een grote verscheidenheid aan groepen, ad hoc groepjes, kennisgroepen, thematische groepen, overleggroepen, intervisiegroepen,. Daarbij varieert hun rol van logistieke ondersteuner tot volwaardig participant en trekker van een groep. In optimale omstandigheden geven de provinciale samenwerkingsverbanden of stuurgroepen mee vorm aan de manier waarop de provinciale coördinatoren hier hun opdracht uitbouwen. Dat is echter niet overal het geval en daarom speelt ook het team een rol in het bewaken van de missie en visie van het Steunpunt. Zijn we oorspronkelijk nog gestart in een sfeer van u vraagt, wij draaien, dan proberen we de laatste jaren ook een meer duidelijke lijn te ontwikkelen. Daarbij is het geenszins de bedoeling om een provinciale eenheidsworst te fabriceren. Het is de uitdaging voor het team om hier mee na te denken over de grens tussen inspelen op provinciale dynamieken en regionale vragen en bijdragen aan de opdracht van die het Steunpunt in 2002 kreeg. - De provinciale coördinatoren zijn ook aanspreekpunt voor individuele organisaties die expertise van derden willen binnenhalen in de organisatie of professionelen uit verschillende organisaties die een proces van expertisedelen of ontwikkelen willen opzetten. In die gevallen kunnen zij beroep doen op de incentives die voorzien zijn in de expertisewinkel. De provinciale coördinatoren kunnen hier organisaties en professionelen adviseren omtrent methodische aanpak en in te schakelen experts. - Provinciale coördinatoren zijn vaak ook sleutelfiguren in het verspreiden van projectresultaten op het terrein. Daar vervullen zij vaak een sensibiliserende rol. Sinds mei 2009 worden ze daar bijgestaan door de projectmedewerker. Tot slot zijn de provinciale coördinatoren de voorbije jaren meer en meer geëvolueerd tot draaischijf van kennis omtrent allerhande acties, projecten en activiteiten die in zeer diverse sectoren worden opgezet rond de probleem van mensen met een handicap. Zij worden ook alsmaar vaker omwille van die rol ingehaald op overlegfora allerhande. O.B n_jaarverslag2009_ doc Pagina 18 van 135

19 Zaak zal zijn om daar juist trouw te blijven aan het adagio de expertise zit niet in het SEN-team maar op het terrein. We merken daar toch dat het werkveld een zekere vergadermoeheid vertoont en die rol soms graag overlaat aan anderen. De werking van het team tot eind 2009 Van bij de opstart van de vernieuwde provinciale werking in 2007 vergaderde het hele team tweewekelijks. Dat was noodzakelijk omdat in de werking van het Steunpunt (met een wel zeer grote verscheidenheid aan overlegfora, thematische en methodische projecten en activiteiten) een bijzonder grote en brede stroom inhoudelijke informatie vloeide. Vooral het eerste anderhalf jaar leken teamvergaderingen eerder op een briefing dan op een echte teamvergadering. Sinds 2009 zien we daar toch een ingrijpende verandering. - De teamvergadering worden eerder momenten van coördinatie, van het samenbrengen van informatie uit verschillende hoeken (beleidsmatig, vanuit projecten, vanuit regionale dynamiek, ). Dat leidt niet zelden tot nieuwe inspiratie, maar even goed tot een betere afstemming van het Vlaamse en het regionale niveau. - Er is ook meer plaats voor het teamproces. En dat was hoog tijd want het hele team had de voorbije jaren onder een grote druk gestaan om zich op het terrein te bewijzen (wat het ook gedaan heeft). Dat leidde onherroepelijk tot een aantal interne spanningen en vragen naar verduidelijking en bijsturing van de interne werking. In het najaar startten we een proces waarbij we vooral de interne communicatie onder de loep namen, maar ook het verduidelijken van functies en posities en het formaliseren van een aantal afspraken aan bod kwamen (na een startperiode met grote soepelheid en flexibiliteit). Dit proces was eind 2009 nog niet helemaal afgerond. - We hebben er alvast voor geopteerd om zowel het interne functioneren van het C-team als het onderling overleg en expertise-uitwisseling tussen de provinciale coördinatoren meer ruimte te geven. Daarom kozen we er voor om vanaf 2010 naast een tweewekelijks team met alle medewerkers ook functioneel plaats te ruimen voor beperkter overleg in functie van specifieke inhouden, naast een tweewekelijkse vergadering van het C-team (verder uitbouwen van de ondersteunende functie) en het P-team (voor het stroomlijnen van de provinciale werking van het steunpunt). O.B n_jaarverslag2009_ doc Pagina 19 van 135

20 HOOFDSTUK 2. REALISATIE VAN DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN In ons tweede beleidsplan onderscheiden we 7 strategische doelstellingen, telkens onderverdeeld in een aantal subdoelstellingen. 1. Bijdragen tot een betere toegang tot de ondersteuning voor mensen met een handicap 2. Bijdragen tot een aangepaste ondersteuning voor mensen met specifieke handicaps 3. Professionelen ondersteunen bij het verwerven van competenties en instrumenten die nodig zijn om een totaalbeeld te vormen van de ondersteuningsnoden van mensen met een handicap 4. De omzetting van theorie in praktijk bewerkstelligen 5. De slagkracht van organisaties bevorderen zodat mensen met specifieke ondersteuningsnoden blijvend in de organisatie kunnen opgevangen worden 6. De afstemming tussen de verschillende relevante sectoren mee bevorderen 7. De eigen werking afstemmen op een optimale realisatie van de opdracht Omwille van de overlap tussen doelstellingen en het vergroten van de leesbaarheid van jaarplannen en verslagen hebben we deze doelstellingen in het jaarplan 2010 herleidt tot vijf grote doelstellingen: sensibilisering, diagnostiek en beeldvorming, kwaliteit van de hulpverlening, preventie, net- en samenwerking. We zullen dezelfde structuur ook in dit jaarverslag toepassen. Dat betekent concreet dat de meeste acties die in het jaarplan 2009 voorzien waren onder de 2 de strategische doelstelling nu onder doelstelling 1 (sensibilisering) worden ondergebracht. Enkele acties vermelden we onder doelstelling 4 (preventie). De acties onder doelstellingen 3 en 4 werden verdeeld onder de nieuwe doelstelling 2 (diagnostiek) of 3 (kwaliteit van de ondersteuning). O.B n_jaarverslag2009_ doc Pagina 20 van 135

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

SYNAPS. 8 mei 2014, Beernem. Studiemoment Doorverwijzen van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

SYNAPS. 8 mei 2014, Beernem. Studiemoment Doorverwijzen van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) SYNAPS West-Vlaams samenwerkingsverband NAH i.s.m. Studiemoment Doorverwijzen van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Hoe mensen met een NAH helpen bij het zoeken naar de best passende ondersteuning

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

INFORMATIEVERSPREIDING EN -UITWISSELING

INFORMATIEVERSPREIDING EN -UITWISSELING NIEUWSBRIEF MULTIPLUS november 2009 Is dit de eerste keer dat u onze nieuwsbrief ontvangt? Neem dan zeker onze vorige nieuwsbrieven eerst even door. Deze zijn terug te vinden op http://www.multiplus.be/nieuwsbrief.php.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Sint-Franciscus Roosdaal

Sint-Franciscus Roosdaal Sint-Franciscus Roosdaal Najaar 2010: oproep VAPH Bespreking op coördinatoren niveau en stafniveau: moeten we hier wel in stappen Hele proces van minder is meer nog bezig Op sommige plaatsen al wel verlichting

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Stafmobiliteit gewikt en gewogen

Stafmobiliteit gewikt en gewogen Stafmobiliteit gewikt en gewogen Isabelle De Ridder Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming - Opdracht: o Adviezen op vraag

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

Begeleid wonen. november 2014

Begeleid wonen. november 2014 Begeleid wonen november 2014 Doelgroep Volwassenen (+18) met een beperking mentaal motorisch visueel auditief autismespectrumstoornis (ASS) niet aangeboren hersenletsel (NAH) al dan niet met bijkomende

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

INFORMATIEVERSPREIDING EN -UITWISSELING

INFORMATIEVERSPREIDING EN -UITWISSELING NIEUWSBRIEF MULTIPLUS januari 2009 Is dit de eerste keer dat u onze nieuwsbrief ontvangt? Neem dan zeker onze vorige nieuwsbrieven eerst even door, ze zijn terug te vinden op http://www.multiplus.be/nieuwsbrief.php.

Nadere informatie

Drug- en alcoholgebruik en beperking

Drug- en alcoholgebruik en beperking i. Ontmoetingsdag Drug- en alcoholgebruik en beperking Provincie Antwerpen 19 november 2014, Antwerpen Een initiatief van Samen Leven Stad Antwerpen, Onada, OGGPA, dienst Welzijn en Gezondheid Provincie

Nadere informatie

INFORMATIEVERSPREIDING EN -UITWISSELING

INFORMATIEVERSPREIDING EN -UITWISSELING NIEUWSBRIEF MULTIPLUS maart 2010 Is dit de eerste keer dat u onze nieuwsbrief ontvangt? Neem dan zeker onze vorige nieuwsbrieven eerst even door. Deze zijn terug te vinden op http://www.multiplus.be/nieuwsbrief.php.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo Inleiding Geconfronteerd worden met geestelijke gezondheidsproblemen is niet gemakkelijk. Erover praten is vaak al even moeilijk. Het taboe dat rust op psychische aandoeningen is nog lang de wereld niet

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden i.f.v.

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

Engagementsnota Campus Don Bosco Groot-Bijgaarden/Dilbeek

Engagementsnota Campus Don Bosco Groot-Bijgaarden/Dilbeek Engagementsnota Campus Don Bosco Groot-Bijgaarden/Dilbeek 1. Situering De Vrije Kleuterschool Savio Dilbeek, de Vrije Basisschool Don Bosco Groot- Bijgaarden en Don Bosco Instituut Groot-Bijgaarden bundelen

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport

BELEIDSPLAN. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 1 BELEIDSPLAN Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017 Internationaal Centrum Ethiek in de Sport Waterkluiskaai 16-9040 Sint-Amandsberg/Gent www.ethicsandsport.com - info@ethicsandsport.com

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Bernard Daelman

CURRICULUM VITAE Bernard Daelman PERSOONLIJKE GEGEVENS Daelman Bernard Pachthofstraat 149 9308 Gijzegem Gsm: 0494/673604 e-mail: daelman.b@telenet.be LOOPBAANDOELSTELLINGEN Een functie die mij toelaat om mee te werken aan een warme solidaire

Nadere informatie

Uw talent kan bergen verzetten!

Uw talent kan bergen verzetten! Advies aan blinde en slechtziende personen Uw talent kan bergen verzetten! Werken, een eigen inkomen hebben, en zich op die manier ten volle integreren in de samenleving: iedereen heeft er recht op, ook

Nadere informatie

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk Onlinehulpverlening en Mediawijsheid in het sociaal werk Infobrochure vormingsaanbod Onlinehulpverlening en Media-W 2015 Project Mediawijsheid Een smartphone, laptop, tablet, computer en internet zijn

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen over het bevorderen van cultuurgevoelige jeugdhulp

Beleidsaanbevelingen over het bevorderen van cultuurgevoelige jeugdhulp Juni 2014 Beleidsaanbevelingen over het bevorderen van cultuurgevoelige jeugdhulp Ter afsluiting van het project Cultuurgevoelige Jeugdhulp formuleren de initiatiefnemers een aantal beleidsaanbevelingen

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING PUBLICATIEPLAN 1. ALGEMEEN 1.1. OVERHEDEN EN INSTELLINGEN 1.1.1. Europese Commissie Helios II 1.1.2. Federale Overheden 1.1.3. Gewestelijk 1.1.4. Provinciaal 1.1.5. Regionaal 1.1.6. Intercommunaal 1.1.7.

Nadere informatie

Voorstelling: Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid GAUZZ

Voorstelling: Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid GAUZZ Voorstelling: Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid GAUZZ Situering Timing Geografisch overzicht Doelgroep Doelstellingen Revalidatieprogramma Duur behandeling Personeelskader

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Techniek in de Zorg. Bart Jacobs

Techniek in de Zorg. Bart Jacobs Techniek in de Zorg Bart Jacobs Opdracht Techniek in de Zorg is een multidisciplinair opleidingstraject van studententeams in samenwerking met bedrijven, zorgactoren en zorgbehoevenden. Hogeschoolstudenten

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE Situering De overheid ontwikkelde een globale visie op wat er nodig is om te komen tot een (nog) betere geestelijke gezondheidszorg, weliswaar

Nadere informatie

PSYLOS VZW. vrije tijd. sport. activering. vorming. intervisie. vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg

PSYLOS VZW. vrije tijd. sport. activering. vorming. intervisie. vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg PSYLOS VZW vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg vrije tijd sport activering vorming intervisie pagina 1 Inhoud Secretariaat Psylos vzw Valkerijgang 26 3000 Leuven

Nadere informatie

OPEN THERAPEUTICUM LEUVEN HEET JE VAN HARTE WELKOM!

OPEN THERAPEUTICUM LEUVEN HEET JE VAN HARTE WELKOM! OPEN THERAPEUTICUM LEUVEN HEET JE VAN HARTE WELKOM! Niet-Aangeboren Hersenletsel en Verkeersslachtoffers Multifunctioneel centrum like OTL Jeugd Private Stichting Inhoud Begrip NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel)

Nadere informatie

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De zorgbehoefte van jongeren en hun gezin staat centraal. Pluryn onderschrijft deze stelling uit het huidige zorgstelsel.

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken 1 juni 2015 door Soetkin Kesteloot, Netwerkcoördinator Z-W-Vl Inleiding Hervormingen in geestelijke gezondheidszorg (art. 107) Voor doelgroep volwassenen

Nadere informatie

Leerrecht Limburg. Samenwerking tussen CLB, scholen, netwerkpartners en provincie Limburg. VCLB Limburg

Leerrecht Limburg. Samenwerking tussen CLB, scholen, netwerkpartners en provincie Limburg. VCLB Limburg Leerrecht Limburg Samenwerking tussen CLB, scholen, netwerkpartners en provincie Limburg VCLB Limburg 1. Visieontwikkeling 2. Samenwerking 3. Concrete acties Netoverstijgende samenwerking 15 CLB s Zorgen

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt)

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt) verslag Expertiseplatform Jeugdzorg datum 2 maart 2015 lokaal 10.53 refertenummers aanwezig Joost Bronselaer - David Debrouwere- Eddy Van den Hove Els Meert Chris Smolders Martine Van Geyt (STEunpunt aww)

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

Informatie brochure. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen

Informatie brochure. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen Informatie brochure Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent 09 225 91 33 09 233 35 89 plazzo@telenet.be htpp://users.telenet.be/plazzo/ met de steun van provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Het perspectief van de mantelzorger. Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen

Het perspectief van de mantelzorger. Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen Het perspectief van de mantelzorger Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen Probleemstelling Ziekenhuizen moeten steeds meer terug naar de kerntaken. Daarbij

Nadere informatie

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012 Welkom Stichting Nederland Uitslag enquete Nationaal Plan 15 maart 2012 Agenda 1. Doel van de bijeenkomst 2. Overzicht reacties op de enquête 3. Conclusies uit de enquête t.b.v. Nationaal Plan 4. Plannen

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Aangepaste studietrajecten

Aangepaste studietrajecten Aangepaste studietrajecten 4. Groeiend aantal studenten met functiebeperkingen Hoe hierop anticiperen? Samenwerkingsverband 'Cursief' Steeds meer studenten met een functiebeperking wagen hun kans in het

Nadere informatie

Voor de coördinatie en verdere uitbouw van het groepswerk zijn we op zoek naar een enthousiaste medewerker

Voor de coördinatie en verdere uitbouw van het groepswerk zijn we op zoek naar een enthousiaste medewerker BZN Filet Divers is een door Bond zonder Naam ondersteunde, erkende vereniging waarin armen het woord nemen. Filet Divers is ook een verbindend en versterkend kansencentrum en een sociale kruidenier. Voor

Nadere informatie

Ons Erf. Algemene voorstelling van Ons Erf Palliatieve zorg binnen Ons Erf

Ons Erf. Algemene voorstelling van Ons Erf Palliatieve zorg binnen Ons Erf Ons Erf Algemene voorstelling van Ons Erf Palliatieve zorg binnen Ons Erf 21 maart 2013 ONS ERF 1 Ons Erf missie Dienstverleningscentrum Personen met nood aan permanent toezicht en intensieve ondersteuning

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

INFORMATIEVERSPREIDING EN -UITWISSELING

INFORMATIEVERSPREIDING EN -UITWISSELING NIEUWSBRIEF MULTIPLUS september 2010 Is dit de eerste keer dat u onze nieuwsbrief ontvangt? Neem dan zeker onze vorige nieuwsbrieven eerst even door. Deze zijn terug te vinden op http://www.multiplus.be/nieuwsbrief.php.

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Jongeren met complexe problemen krijgen bij voorkeur ondersteuning thuis en in de wijk. Zo kort en effectief mogelijk. Soms is tijdelijk verblijf in een behandelcentrum

Nadere informatie

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Sint-Norbertus Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be Geachte lezer, Deze brochure laat u in kort

Nadere informatie

Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging. Korte beschrijving van het voorbeeld

Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging. Korte beschrijving van het voorbeeld Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging Vrijetijdsbeurs (voor jongeren met een beperking) BuSO Sint-Elisabeth Wijchmaal (Peer) Korte beschrijving van het voorbeeld Voor ouders van jongeren met

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN Ellen Wayenberg & Filip De Rynck Spoor Bestuurlijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

CURSUSAANBOD VIBEG 2010 1. VERSLAVING EN VERSTANDELIJKE HANDICAP

CURSUSAANBOD VIBEG 2010 1. VERSLAVING EN VERSTANDELIJKE HANDICAP CURSUSAANBOD VIBEG 2010 1. VERSLAVING EN VERSTANDELIJKE HANDICAP De tweedaagse vorming voor begeleiders van mensen met een handicap zoomt in op preventie, behandeling en nazorg bij volwassenen met een

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie