Jaardocument Maart Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 13 maart 2012, Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 19 maart 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2011. 13 Maart 2012. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 13 maart 2012, Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 19 maart 2012."

Transcriptie

1 Jaardocument Maart 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 13 maart 2012, Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 19 maart Dr. E.A.M.J Verkaar Directeur / Raad van Bestuur 2012 Zorgbelang Gelderland Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen uit deze uitgave mogen, na verkregen toestemming van Zorgbelang Gelderland, worden overgenomen of worden verveelvoudigd onder strikte voorwaarde van bronvermelding. Toestemming kan worden aangevraagd per brief, fax of . Postbus EH Arnhem IJsselburcht BP Arnhem Telefoon Fax

2 Ondertekening Raad van Bestuur / Directeur: (13 maart 2012) E.A.M.J. (Eric) Verkaar Raad van Toezicht: (19 maart 2012) Mw. W.R.J.M. (Inez) Pijnenburg-Adriaenssen, voorzitter Dhr. J. (Joop) Vos, vice-voorzitter Mw. V.M.F (Vivian) Broex, lid Dhr. J.W. (Hans) Egtberts, lid op voordracht van de Ondernemingsraad Mw. A.M.J.C. (Annemieke) Nieuwenhuis-Wolters, lid op voordracht van de Raad van Advies Dhr. A.G.M. (Toon) Pelkmans, lid op voordracht van de Raad van Advies Mw. A.J.M. (Anjo) Warmerdam-Bors, lid op voordracht van de Ondernemingsraad Zorgbelang Gelderland Jaardocument

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Samenvatting: kerngegevens en conclusies 4 2 Bestuursverslag Doelstelling en missie Statutaire gegevens Vorm jaardocument Verslag Raad van Toezicht Verslag Raad van Advies Jaarverslag Raad van Bestuur 12 3 Activiteiten Zorgbelang Gelderland in Informatie en klachtenopvang Kwaliteit en toegankelijkheid van zorg Regionale en lokale participatie Speciale aandacht voor groepen kwetsbare burgers Versterking positie cliënt in de jeugdzorg Dienstverlening aan onze achterban 27 4 Jaarrekening Balans Staat van baten en lasten Niet uit de balans blijkende verplichtingen Toelichting op het kasstroomoverzicht Overige gegevens 43 Bijlage 3: Personele bezetting Bijlage resultaten toegelicht per programma en project 51 Informatie en klachtopvang (IK) 52 Kwaliteit en Toegang van zorg 58 Regionale en Lokale Participatie(RLP) 73 Kwetsbare Burgers (KW) 87 Versterking positie cliënt in de jeugdzorg (J) 93 Dienstverlening aan de achterban (DA) 101 Communicatie en Pers (COM) 112 Zorgbelang Gelderland Jaardocument

4 1 Samenvatting: kerngegevens en conclusies Inhoudelijke hoogtepunten en knelpunten Belangrijke ontwikkelingen en knelpunten: o Algemeen: o Interne voorbereiding opvang mogelijke subsidiekorting vanaf 2013: Plan van aanpak besproken met RvT en OR. Plenair besproken met alle medewerkers. Klankbordgroep gestart met aantal medewerkers Intrawebsite gestart Uitwerking regionaal team participatieondersteuning gestart o Verdere verkenningen met Zorgbelang Brabant over een zogeheten shared services center ook wel gezamenlijke dienst ondersteuning geheten: deling van administraties om in de toekomst met minder kosten dezelfde kwaliteit en continuïteit te behouden. In het laatste kwartaal wordt een gezamenlijke werkagenda voor 2012 gemaakt en taken op basis hiervan verdeeld. o Verdere uitwerking met Zorgbelang Brabant, Zorgbelang Zuid-Holland en Klaverblad Zeeland inzake een gezamenlijke informatie- en klachtopvang front-office. De verwachting is dat vanaf 1 januari 2012 als een gezamenlijke front-office kan worden gewerkt. o Verdere samenwerking met de Gelderse provinciale ondersteuningsorganisaties rondom de (gezamenlijke) vormgeving van het toekomstige provinciale sociaal beleid: Uitgave folder en website Suggesties aangeleverd aan college van GS voor nieuw provinciaal sociaal beleid. Reacties geleverd aan Provinciale Staten op nieuw uitvoeringsprogramma college van GS. Op 11 november wordt het besluit van GS medegedeeld wat het nieuwe sociale beleid zowel inhoudelijk als financieel voor Zorgbelang Gelderland zal betekenen. Op 14 december wordt dit GS besluit door PS formeel bekrachtigd. o Zorgbelang Gelderland is betrokken bij de regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten en maatschappelijke (zorg)organisaties in Rivierenland en op de Noord- West Veluwe, inzake de voorbereiding op de transitie van Awbz naar Wmo. o In 2011 is het aantal niet door de provincie Gelderland gesubsidieerde projecten net als in voorafgaande jaren hoger dan vooraf was ingeschat. Uitzondering hierop zijn projecten voor gemeenten: gemeenten zijn vanwege de bezuinigingen zeer terughouden in het inschakelen van externe organisaties, zoals Zorgbelang Gelderland. o Programma Informatie: o Het geregistreerde aantal klachten en informatievragen ligt dit jaar lager dan in Het werkelijke aantal ligt hoger; door een computerstoring in oktober/november gingen gegevens verloren o Euregio project gestart en pilot E-panel uitgevoerd o Project signalering Menzis uitgebreid naar curatieve zorg o Bijeenkomst klachtenfunctionarissen Gelderse ziekenhuizen o I&K op locatie bij Univé van mei t/m september o Nieuwe web based versie RegiPro: RegiPro.Net voorbereid en opgeleverd in december o Start opzet kandidatenbank vrijwilligers in samenwerking met team Zorg o Samenwerking Huisartsenkringen in verband met problemen bij overstappen en Zorgbelang Gelderland Jaardocument

5 o o rondom acties huisartsen o Signalering en bezoeken Altenova o Signalering en bezoek huisarts Apeldoorn o Signalering en bezoek huisartsenpost Nijmegen o Twee opdrachten screenen klachtenregeling gezondheidscentra uitgevoerd o Twee cursussen: Regie houden in een moeilijk gesprek verzorgd in het kader van de Zorgacademie Programma Zorg o Betrokkenheid zorgvragers bij nieuw in te richten Awbz aangekaart bij Tweede Kamer en zorgverzekeraars. o Ondersteuning Centrale Ouderraad Karakter en 5 andere ouderraden van instellingen voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij opstellen van brief aan Minister en Tweede Kamer waarin zij hun zorgen uiten over de mogelijke gevolgen van de transitie van jeugdzorg naar gemeenten. o Ondersteuning RIWIS thuiszorg Cliëntenraad bij opstellen nieuwe reglementen. o Prestatie indicatoren farmaceutische patiëntenzorg NZa vanuit patiëntenperspectief beschreven voor het zorginkoopbeleid farmacie CZ zorgverzekeringen. o Voor Provinciaal Platform Palliatieve zorg: focus 2012 geschreven waarbij speciale aandacht voor de verbinding naar de gemeenten. o Wachtkamerinterviews gehouden in drie eerstelijnscentra en aanbevelingen gedaan over verbetertrajecten ten aanzien van bereikbaarheid, communicatie en bejegening. o Inbreng patiëntenperspectief huisartsenzorg voor meerdere chronische aandoeningen en preventie door middel van focusgroepen en deelname aan kookpansessies met professionals. o Patiëntparticipatie projecten in verschillende Gelderse ziekenhuizen, onder andere op het gebied van cardiologie, interne geneeskunde en diverse vormen van kanker, maar ook op het gebied van gastvrijheid, transmurale zorg en nazorg. o Notitie monitoren projecten door doelgroeppanel Zowel NN ontwikkeld en gepresenteerd in het geriatrisch netwerk Zowel NN. o Convenant ondertekend geriatrisch netwerk Zowel NWA en deelname in regiegroep Zowel NWA o Bewustwording patiëntenperspectief bij zorgverleners valpreventie door deelname aan regionaal netwerk valpreventie Nijmegen o Project Kind en Ziekenhuis uitgevoerd en afgerond in drie Gelderse ziekenhuizen. Programma Regionale en lokale participatie: o Deelgenomen aan de zeven regionale sociale debatten. o De uitvoering van het basispakket aan ondersteuning en advisering van lokale en regionale organisaties verloopt volgens planning. In vrijwel alle regio s worden studiedagen voorbereid. Zorgbelang wordt regelmatig gevraagd voor advies of om een presentatie te geven over een zorg- of welzijnsgerelateerd onderwerp. Daarnaast worden een aantal thema s op creatieve wijzen uitgewerkt. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de Kanteling worden er bijeenkomsten in het kader van de Academie gegeven en wordt een krant voorbereid waaraan vele en uiteenlopende (ervarings)deskundigen aan mee werken. o Voor het monitoren en evalueren van gemeentelijk zorgvragersbeleid zijn een aantal lijnen uitgezet: aangepaste bushaltes en de ontwikkeling van de Wmo-raden. Het onderzoek naar de participatie van mensen met een verstandelijke beperking in twee gemeenten in Gelderland is afgerond. o De uitvoering van de regioplannen lokale belangenbehartiging verloopt volgens planning. o Ondersteuning belangenbehartiging aan gemeenten verloopt moeizaam want is niet meer gratis. Gemeenten en Wmo-raden houden de hand op de knip en zijn voorzichtig in hun Zorgbelang Gelderland Jaardocument

6 o o o o financiële uitgaven. o Zeven bijeenkomsten georganiseerd en vijf ook daadwerkelijk uitgevoerd voor de Academie Zorgbelang Gelderland. Programma Kwetsbare burgers: o Cahiers mantelzorg en GGZ zijn uitgebracht. o Diverse ondersteuningsvragen GGZ bij Wmo participatie. o Diverse ondersteuningen GGZ participatie Arnhem, met name rondom bezuinigingen. o Ondersteuning Cliëntenraad Woonzorgnet. o Voorbereidingen publicatie oudere mantelzorgers. o Diverse activiteiten / bijeenkomsten provinciaal platform ondersteuning mantelzorgers. o Diverse activiteiten project Mantelzorg ondersteuning Noord West Veluwe. o Deelname aan project rondom cliëntenparticipatie in De Lichtenvoorde. o Diverse activiteiten en voorlichtingen steunpunt interculturalisatie zorg en welzijn. o Voorbereidende activiteiten ondersteuning allochtonen en verstandelijke beperkingen. o Diverse activiteiten project slag in zorg over wonen en zorg allochtone Gelderlanders. Programma versterking positie cliënt in de jeugdzorg: o Uitgave signaleringsrapportage 2010 Vertrouwenspersoon Jeugdzorg. Tevens korte uitgave (signaal) speciaal voor jongeren en ouders. o Diverse ondersteuningen cliëntenparticipatie. Met de sector is afgesproken dat instellingen deze ondersteuning op termijn zelf gaan financieren. o Diverse activiteiten ter ondersteuning van de belangenbehartiging: met name ondersteuning gastlessen op scholen, maar ook op het gebied van de 18 plus problematiek. o Deelname aan Academische werkplaats jeugdzorg : bijdrage aan website en voorbereiding participatie aan onderzoeken d.m.v. Panel. o Bijeenkomst met ouders en jongeren over kernwaarden in de jeugdzorg. o Twee extra bijeenkomsten met de Provincie gerealiseerd; ontmoeting van de nieuwe gedeputeerde met jongeren en ouders en deelname conferentie Pak-t-Samenop in november over de transitie Jeugdzorg. o Cliëntentoets uitgevoerd en gerealiseerd. o Diverse activiteiten oudernetwerk jeugdzorg inclusief een uitgebreide rapportage over 2 jaar Oudernetwerk, een visie op de toekomst en een subsidieaanvraag voor de komende jaren. o Lancering nieuwe website Dropjemening.nl op 14 november. o Realisatie bijeenkomst JeugdZorgAward Programma Dienstverlening aan achterban: o De activiteiten rondom vrijwilligers in beeld/ het Europese jaar van de vrijwilliger waaronder de manifestatie. o Realisatie theatervoorstelling Laat je kisten door de Firma Zorgbehang o Beeldvormingsproject Het wapen van de Zwakte. o De zeer enthousiaste vrijwillige fotografen pool zet zich in voor de aangesloten organisaties. o Realisatie van het Kwartiermakersfestival in Arnhem met een zeer succesvol groot festijn in juni. o De Academie Zorgbelang Gelderland heef voor 365 deelnemers een rol mogen spelen inzake educatie en inspiratie. De bijeenkomsten kregen het gemiddelde waarderingscijfer 8. o De inzetbaarheid van het spel Een steekje Los blijkt in de praktijk nog veel groter dan gedacht. Programma communicatie en publiciteit: Zorgbelang Gelderland Jaardocument

7 o o o o Bijdrage aan de brochure en ontwikkeling van de website Ontwikkeling nieuw medium Informatie & Klachtenopvang: Signaal. Start gemaakt met de aanwezigheid van Zorgbelang op de sociale media; LinkedIn en Twitter. Coördinatie en uitvoering protest tegen Provinciale bezuinigingen. Organisatie Gerealiseerd % Norm % Fte Aantal pers. Instroom (pers.) Uitstroom (pers.) Bruto Netto 2 Freq. (norm=1,5) Nul (norm=50%) 4 3 (norm=10%) Productiviteit (cumulatief): 2008 > e kw Formatie (kwartalen per einde kwartaal): e kw. 42,93 36,56 37,86 34, Ziekteverzuim (kwartalen cumulatief): ,7% 4,7% 1,59 24% 2% ,2% 7,4% 1,42 27% 6% ,91 2,90 1,26 33% 29% e kw. 8,78 3,95 0,44 60% 0% e kw e kw. 34, e kw 7,04 4,04 0,65 49% 0% e kw e kw e kw. 6,72 3,9% 0,9 39% 0% e kw e kw. 32, e kw. 5,87 2,6% 1,13 33% 0% Overig (ICT, huisvesting, regelingen etc.): Beheersing van projecten was in 2011 niet optimaal door wisselingen en vertrek binnen de afdeling bedrijfsondersteuning. Training projectmanagement is goed ontvangen door deelnemers. Keuze gemaakt voor andere ICT outsourcing bedrijf, in samenwerking met Zorgbelang Brabant. Levering vanaf 1 april Financieel Resultaat: Resultaat: Verwacht: Egalisatie reserves:: Werkelijk Verwacht: Toelichting: e kw e kw e kw e kw e kw e kw e kw e kw De jaar in- en uitstroom is niet gelijk aan de optelsom van de kwartalen omdat in een jaar ook mensen in en uit dienst gaan in hetzelfde jaar. 2 Netto verzuim is bruto verzuim minus langdurig verzuim, doorlopend uit vorig jaar. 3 Personen met meer dan 4 ziektemeldingen. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

8 Door een technische (formule)fout is abusievelijk in de kwartaalcijfers van het 2 e kwartaal een te lage prognose gesteld. De prognose van -362 is te laag geweest door het technisch niet meerekenen van een aantal inkomsten die op dat moment al zeker waren. Deze fout is in deze 3 e kwartaalrapportage dubbel gecontroleerd en hersteld. Er zijn in 2011 (veel) meer projecten verworven dan nodig was om in principe met een neutraal resultaat te eindigen. Daar staat tegenover dat we meer loonkosten hebben moeten maken om deze projecten te kunnen realiseren. Ook hebben we meer ziektekosten (vervanging) gehad dan was verwacht. In het 4 e kwartaal kwamen daar de extra kosten van de interim manager bedrijfsondersteuning nog bij. In de tweede helft van 2011 is een uitgavenstop ingezet voor activiteitenkosten, waaronder de uitgaven voor het potje met geld (activiteitensubsidies voor aangesloten organisaties). Dit om ruimte vrij te maken voor noodzakelijke investeringen (in 2012) voor de zich aftekende reorganisatie. In de 2 e helft van 2011 werd duidelijk dat de bezuinigingen op de provinciale subsidie veel groter zouden uitpakken dan voorheen werd verwacht waardoor een veel ingrijpendere reorganisatie noodzakelijk werd. Door meer personeel zijn bijvoorbeeld ook de ICT kosten iets hoger oorspronkelijk dan begroot. Ondanks de prognose op een positief resultaat is door een vertrekregeling en een grote voorziening in het kader van de pas in het vierde kwartaal van 2011 precies bekend geworden bezuinigingen / reorganisatie, het resultaat aanzienlijk negatief. o Er zijn kosten gereserveerd ter hoogte van in verband met een vertrekregeling. o Er is een voorziening getroffen van in het kader van de op handen zijnde reorganisatie waarvan in het laatste kwartaal 2011 de precieze omvang duidelijk werd. Het gaat om een voorziening voor ontslagvergoedingen In het kader van de reorganisatie wordt door een externe adviseur begin 2012 een nieuw functieboek, een sociaal plan en een nieuwe beoordelingsprocedure ontworpen. Ook hiervoor is een voorziening getroffen. In het kader van de uitvoering van het sociaal plan (reorganisatie) is een assesment voor 13 medewerkers aan de orde, in verband met al dan niet plaatsen in nieuwe functies na de reorganisatie. Dit assesment wordt extern uitgevoerd en is qua kosten opgenomen in de voorziening. In het kader van de (inhoudelijk complexe) reorganisatie is uitgebreide juridische ondersteuning door de advocaat van Zorgbelang Gelderland noodzakelijk. Ook deze kosten zijn in de voorziening opgenomen. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

9 2 Bestuursverslag 2.1 Doelstelling en missie Zorgbelang Gelderland komt vanuit het perspectief van zorgvragers - op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen in Gelderland. Gelderse zorgvragers moeten kunnen leven zoals zij dat willen, ook als zij door ziekte, ongeval, beperking of ouderdom belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. Zorgbelang Gelderland bestaat uit ongeveer 490 aangesloten organisaties met vele honderden vrijwilligers, die ondersteund worden door een werkorganisatie met ongeveer 45 betaalde medewerkers die ongeveer 30 arbeidsplaatsen vervullen. De precieze personeelsformatie is afhankelijk van (tijdelijk) extra gefinancierde projecten en kan daarom variëren. 2.2 Statutaire gegevens Naam: Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Zorgbelang Gelderland Arnhem Stichting Samenstelling Raad van Toezicht Zorgbelang Gelderland (RvT) (01-01 t/m ) Mw. W.R.J.M. (Inez) Pijnenburg-Adriaenssen, voorzitter Dhr. J. (Joop) Vos, vice-voorzitter Mw. V.M.F (Vivian) Broex, lid Dhr. J.W. (Hans) Egtberts, lid op voordracht van de Ondernemingsraad Mw.. A.M.J.C. (Annemiek) Nieuwenhuis-Wolters, lid op voordracht van de Raad van Advies Dhr. A.G.M. (Toon) Pelkmans, lid op voordracht van de Raad van Advies Mw. A.J.M. (Anjo) Warmerdam-Bors, lid op voordracht van de Ondernemingsraad De Raad van Toezicht kent een aparte financiële auditcommissie, ingesteld bij besluit van de RvT op 23 september De leden zijn: Dhr. J.W (Hans) Egtberts Dhr. J. (Joop) Vos Samenstelling Raad van Bestuur Zorgbelang Gelderland (RvB / directeur) (01-01 t/m ) Dhr. E.A.M.J (Eric) Verkaar, Raad van Bestuur / Directeur Samenstelling Raad van Advies (RvA) De Raad van Advies adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur over de inhoudelijke koers, die de organisatie Zorgbelang Gelderland dient te varen. Deze Raad van Advies is in het voorjaar van 2008 via een schriftelijke verkiezing gekozen door de besturen van de aangesloten organisaties. De Raad van Advies heeft statutair het recht twee vertegenwoordigers te kiezen, die zitting nemen in de Raad van Toezicht. De helft van de leden van de Raad van Advies wordt elke 2 jaar opnieuw gekozen. In het voorjaar van 2010 hebben verkiezingen plaats gehad. Op 9 februari en 1 juni is de Raad van Advies in de oude samenstelling bijeen geweest. Op 21 september en 30 november 2010 is de Raad van Advies in nieuwe samenstelling bijeen geweest. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

10 Samenstelling Raad van Advies in 2011 Algemene achterbanzetels: Mw. A. (Annemiek) Nieuwenhuis-Wolters (voorzitter, afgevaardigd naar Raad van Toezicht) Dhr. A. (Toon) Pelkmans (vice-voorzitter, afgevaardigd naar Raad van Toezicht) Mw. E. (Elly) Best Dhr. E.H.H. (Evert) Brinkhorst Dhr. T.E. (Theo) Evers Dhr. J. (Jan) ten Hove Dhr. M. (Mient) Venema Dhr. C. (Chris) Voerman Dhr. P. (Peter) Ybeles Smit Vacature De doelgroepzetels: Dhr. Y. P. (Ype) Boersma (jeugdzorg) Dhr. D.A. (Dick) van Duren (allochtone zorgvragers) Mw. T. (Tonnie) Gevers (mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken) Dhr. J.L. (Jan Kooij (cliëntenraden Awbz / ziekenhuizen) Dhr. G.A. (Gerry) de Lang (ouderen) Mw. C.T.H. (Connie) Meurs (verslaafden, dak- en thuislozen) Dhr. R. (Rudy) Rikken (mensen met een psychische beperking) Dhr. H. (Harry) Walker (mensen met een verstandelijke beperking) Mw. I. (Else) Wannee-Immerzeel (alternatieve geneeswijzen Vacature (mantelzorgers) De heer C.A. de Graaf is ook gekozen voor een algemene achterbanzetel, maar is overleden voordat hij deze zetel kon invullen. De heer D.A. (Dick) van Duren (zetel allochtone zorgvragers) is in november 2011 overleden. Omdat geen tussentijdse verkiezingen worden gehouden, worden beide zetels bij de verkiezingen in 2012 opnieuw ingevuld. De leden van de Raad van Advies ontvangen geen honorering. Werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed op basis van een declaratie 2.3 Vorm jaardocument Dit jaardocument 2011 bevat net als de jaardocumenten 2008 t/m 2010 een geïntegreerd verslag van zowel activiteiten als financiën van de Stichting Zorgbelang Gelderland. Dit jaardocument is conform de Richtlijn 640 (RJ 640, aangepast 2007) voor organisaties zonder winststreven. Zorgbelang Gelderland heeft ervoor gekozen de inhoudelijke jaarverslaglegging ( wat is het inhoudelijk resultaat van de uitgevoerde activiteiten ) integraal op te nemen (in de tekst en in een bijlage) in dit jaardocument. Dit in het kader van de transparantie van het functioneren van de organisatie Zorgbelang Gelderland. 2.4 Verslag Raad van Toezicht Vergaderingen De Raad van Toezicht van Zorgbelang Gelderland is in keer in vergadering bijeen geweest op 18 januari, 21 maart (2 vergaderingen), 24 mei, 27 mei, 27 juni, 1 september, 27 september en 17 november (2 vergaderingen) Op 21 maart en 17 november 2011 heeft de Raad van Toezicht overleg gevoerd met de OR. Op 24 mei heeft de Raad van Toezicht informeel overleg gehad met de gehele Raad van Advies. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

11 Op 17 november 2011 heeft de Raad van Toezicht als geheel het functioneren van de directeur beoordeeld. De financiële audit commissie is 6 maal bijeen geweest: op 11 januari, 14 maart, 16 mei, 18 augustus, 19 september en 8 november Besluitvorming Raad van Toezicht Beoordeling Raad van Bestuur / directeur (17 november 2011) Evaluatie functioneren; herbenoeming 4 leden van de Raad van Toezicht; Evaluatie functioneren Raad van Toezicht Vaststelling nieuw rooster van aftreden Afspraken relatie met Raad van Advies Vergaderdata RvT 2012 Goedkeuring besluiten Raad van Bestuur / directie Goedkeuring jaardocument 2010 (21 maart 2011) Goedkeuring kwartaalrapportages, inclusief aangepaste werkbegrotingen (21 maart, 27 mei, 27 september en per mail in december 2011) Goedkeuring begroting, activiteitenplan en marktplan 2012 (27 september 2011) Voorbesprekingen financiële audit commissie Begroting 2012 Kwartaalrapportages 2011 en jaarrekening 2010 Managementletter accountant en accountantsverslag Toekomstscenario s Zorgbelang Gelderland n.a.v. bezuinigingen door Provincie Gelderland Financiële consequenties vaststellingsovereenkomsten Financiële scenario s / risico analyse bezuinigingen provinciale subsidies Ontslag controller Overige activiteiten Inhoudelijke bespreking van de volgende onderwerpen (voor inhoudelijke bespreking zie verslag Raad van Bestuur) o Basisplan reorganisatie Zorgbelang Gelderland o Samenwerking Gelderse steunfuncties o Samenwerking met Zorgbelang Brabant o Samenwerking in Zorgbelang Nederland verband, inclusief veranderingen in bestuursstructuur Zorgbelang Nederland o Managementletter accountant en accountantsverslag Informeel overleg met de Raad van advies: o over inhoudelijke aandachtspunten van de Raad van Advies voor de Raad van Toezicht o over procedure afspraken met betrekking tot de benoeming leden Raad van Advies in Raad van Toezicht Overleg met de Ondernemingsraad o Rondom algemene voortgang organisatie (21 maart 2011) o Inbreng OR en MT beoordeling directeur (17 november 2011) Honorering Raad van Bestuur De Raad van Bestuur / directeur van Zorgbelang Gelderland wordt gehonoreerd volgens schaal 15, periodiek 13 van de CAO welzijn. In 2011 bedroeg het salaris voor loonbelasting / volksverzekeringen (bij een 0,9 fte dienstverband). Daarnaast is bij aanstelling op 1 januari 2007 een vaste gemaximeerde kilometervergoeding voor zowel woon/werk verkeer als dienstreizen van in totaal 400 per maand toegekend. Deze vergoeding is gebaseerd op een vergoeding van 0,15 per km. Honorering Raad van Toezicht Zorgbelang Gelderland Jaardocument

12 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorering. Werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed op basis van een declaratie. 2.5 Verslag Raad van Advies In 2011 is de Raad van Advies vier keer bijeen geweest op 9 februari, 24 mei, 20 september en 29 november. De volgende onderwerpen zijn aan de orde zijn geweest: Nieuwsvoorziening leden Raad van Advies, Digitale nieuwsbrief Regionalisering Relatie Raad van Advies - Raad van Toezicht Interculturalisatie Provinciale bezuinigingen en de gevolgen voor Zorgbelang Gelderland Mensen met een verstandelijk beperking Het activiteitenplan en marktplan 2012 Raad van Advies verkiezingen 2.6 Jaarverslag Raad van Bestuur Strategische ontwikkelingen in 2011 Bezuinigingen Provincie Gelderland In Nederland wordt druk gesproken over bezuinigen. Het nieuwe kabinet bezuinigt structureel 18 miljard euro om de gevolgen van de financiële crisis op te vangen. Een van de nu al zekere bezuinigingen, is een korting van 300 miljoen euro per jaar op het provinciefonds. De provincie Gelderland bezuinigt vanaf miljoen euro structureel om deze korting op te vangen. Daarnaast gaat de provincie Gelderland jaarlijks 120 miljoen euro extra investeren. Het is een bewuste politieke keuze om aan de ene kant 58 miljoen per jaar te gaan bezuinigen, anderzijds 100 miljoen euro per jaar te investeren. Deze extra investeringen kunnen worden betaald uit de rendementen op de geïnvesteerde middelen die verkregen zijn uit de verkoop van de voormalige Nuon participaties. Deze investeringen enerzijds en bezuinigingen anderzijds passen in het nieuwe profiel van de provincie Gelderland, waarbij de provincie zich wil profileren als overheid die vooral regionale gebiedsregisseur is. Daarbij past geen eigenstandig sociaal beleid meer en enkel nog een zeer beperkt pakket aan ondersteuningssubsidies op het gebied van sociale tweedelijnstaken. De beleidsinhoudelijke richting na de bezuinigingen De provincie Gelderland zal zich op sociaal terrein gaan concentreren op de wettelijke taken en de afspraken uit het bestuursakkoord tussen Rijk, provincie en gemeenten: Invulling van de tweedelijnsondersteuning in het kader van de Wmo. Agendering en signalering op sociaal terrein. Jeugdzorg op termijn over te dragen aan gemeenten Sociaal beleid flankerend aan ruimtelijk, economisch en cultuurbeleid Het resterend sociaal beleid zal in belangrijke mate samen met gemeenten in de 6 Gelderse WGR regio s worden vormgegeven. In maart is ambtelijk een toelichting gegeven op een aantal scenario s die de uitwerking van het bovenstaande kunnen zijn. Daarin is nog niet duidelijk wat dit voor individuele ondersteuningsorganisaties zoals Zorgbelang Gelderland gaat betekenen. In september 2011 heeft het nieuwe college de inhoudelijke hoofdlijnen van het nieuwe sociale beleid vastgesteld. Provinciale Staten stellen dit nieuwe sociale beleid vast op 9 november a.s. In dit nieuwe provinciale sociale beleid is een korting van 30 procent (3,4 miljoen euro) van het totale budget opgenomen. Bij de vaststelling van de begroting 2012 (op 14 december 2011) is duidelijk geworden dat Zorgbelang Gelderland Zorgbelang Gelderland Jaardocument

13 (en de andere provinciale ondersteuningsinstellingen op sociaal terrein) in de periode 2013 tot en met 2016 een korting op hun subsidie krijgen van 45 procent voor hun provinciale taken. Dit betekent dat de basissubsidie van ongeveer 2 miljoen euro in 2013 met wordt verminderd en in 2014 structureel in totaal met Wat hebben wij als Zorgbelang Gelderland tot nu toe gedaan? Dat er provinciale bezuinigingen aan komen, was eind december 2009 al duidelijk. Vanaf dat moment zijn er al een aantal stappen ondernomen. Deze stappen zijn besproken met de Raad van Toezicht en de OR. Deze twee partijen worden samen met het MT goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen: Er is in januari 2010 een notitie gestuurd aan de Gedeputeerde en ambtenaren, waarin we uiteengezet hebben hoe wij denken dat het werk en de resultaten van Zorgbelang passen binnen de toekomstige provincie doelstellingen en taken, rekening houdend met de visie van de Staten en het college over de rol van de provincie in de nabije toekomst. Er is in juni 2010 een grote actie gevoerd om zichtbaar te maken wat het werk van Zorgbelang Gelderland betekent voor Gelderse burgers en groepen vrijwillige belangenbehartigers. Door deze actie en door de acties van vele andere maatschappelijke organisaties, hebben provinciale Staten de subsidiekortingen aanzienlijk verminderd van 57 procent naar op termijn maximaal 25 procent. Daarnaast is het moment van invoering van de maximale subsidiekortingen verschoven van 1 januari 2011 naar 1 januari Er is een onderzoek gedaan door Movisie, waarin taken en activiteiten van Zorgbelang Gelderland geordend worden naar de 6 WGR regio s in Gelderland. De verwachting is namelijk dat in de toekomst van ons gevraagd zal worden wat onze bijdrage is en zal zijn aan de ontwikkeling van deze 6 Gelderse regio s waarin gemeenten samenwerken. Met 3 andere Gelderse steunfuncties (Spectrum, Elan, Gelderse Sportfederatie) is verkend wat de nauwere samenwerkingsmogelijkheden zijn. Later is daarbij ook gekeken naar de kleinere steunfuncties, zoals SBOG, Sensoor, GOMA of In Spé. Deze samenwerking heeft eind 2010 geresulteerd in een gezamenlijke visie op het toekomstige provinciaal sociaal beleid en de bijdrage die de betreffende organisaties daar aan kunnen leveren. Deze visie die ook wordt onderschreven door een aantal andere Gelderse provinciale sociale organisaties, is begin 2011 aangeboden aan de fracties van Provinciale Staten van Gelderland. Ambtelijk is besproken hoe gezamenlijke inhoudelijke programmering er op termijn uit zou kunnen zien. Of deze strategie verder kan worden uitgewerkt hangt af van de politieke reactie van het college van GS: ziet het college verdergaande samenwerking als zinvol en efficiënt of wordt eerder ingezet of verdere vermarkting van sociaal beleid, waardoor de provinciale steunfuncties verder met elkaar gaan concurreren om de gunst van provinciale sociale subsidies. Op 15 november 2011 heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland een beleid vastgesteld (aanvaard door Provinciale Staten op 14 december) waarin de 3 steunfuncties elk een apart domein wordt toegekend. Voor Zorgbelang Gelderland betreft dit de ondersteuning van groepen kwetsbare burgers. Omdat dit doemin door de Provincie Gelderland strikt wordt gescheiden van de domeinen van de andere steunfuncties (Spectrum: jeugd; Elan: actiefburgerschap en gemeenschapszin). Door deze strikte taakscheiding lijkt nauwe samenwerking inhoudelijk minder zinvol: daaruit valt geen (inhoudelijke) efficiency winst meer te halen. In het voorjaar van 2011 is door de gezamenlijke provinciale ondersteuningsorganisaties gesproken met de Gelderse Statenfracties over de rol van deze organisaties in het nieuwe provinciale sociaal beleid. Zorgbelang Gelderland heeft alle fracties een positieve reactie gestuurd op het nieuwe uitvoeringsprogramma van het college van GS, met daarin uiteraard suggesties voor stimuleringen / verbeteringen vanuit het perspectief van de Gelderse burgers op het terrein van zorg en welzijn. We hebben verkend wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn met de andere Zorgbelang organisaties en de NPCF. Dit om samen belangrijke projecten mogelijk landelijk te financieren. De (oude) Minister van VWS heeft, na inspanningen van Zorgbelang Nederland, in juni 2010 laten weten aan de provincies dat hij de rol van de Zorgbelang organisaties als ondersteuner van belangenbehartiging van zorgvragers, ook in de toekomst van groot belang acht. De nieuwe Minister van VWS heeft in mei 2011 een visie gegeven op de rol van PGO organisaties in Nederland. Daarin is een halvering van de Rijkssubsidies aangekondigd en is niet ingegaan op de rol van decentraal werkende ondersteuningsorganisaties, zoals Zorgbelang Gelderland. Zorgbelang Nederland heeft een aantal acties onderno- Zorgbelang Gelderland Jaardocument

14 men om deze decentrale ondersteuningsrol onder de aandacht van zowel de Minister en Staatsecretaris te brengen als wel onder de aandacht van de Tweede Kamer. Dit heeft feitelijk geen effect gehad. We versnellen ons tempo op het gebied van projectmatig werken. De verwachting is dat de komende tijd het aantal projecten sterk toe moet nemen (steeds meer verschillende financiers die kleinere projecten mogelijk maken). Daar moeten we nog beter mee om kunnen gaan. In de eerste maanden van 2011 is een plan gemaakt om de nieuwe situatie (met name vanaf 2013) invulling te geven. Dit richtinggevende maar nog niet definitieve plan is besproken met de OR, de Raad van Toezicht en alle medewerkers. De kern van de nieuwe strategie is enerzijds het verwerven van meer niet door de provincie Gelderland gefinancierde projecten en anderzijds het nog meer investeren in regionale relaties met onze achterban, gemeenten en zorgaanbieders. Op 9 juni is dit plan met alle medewerkers besproken. Begin 2012 is dit plan uitgewerkt in een reorganisatie op hoofdlijnen. Het reorganisatiebesluit op hoofdlijnen is op 17 januari 2012 formeel op besproken met de Raad van Toezicht en op 24 januari met de OR, op 31 januari met de medewerkers. De OR zal medio februari 2012 een voorlopig standpunt innemen. Het definitieve en uitgewerkte reorganisatiebesluit zal begin maart worden vastgesteld, na advies (en op onderdelen instemming) van de OR. Naar verwachting krijgt de reorganisatie formeel zijn beslag op 1 september Daaraan zal een interne herstructurering op 1 juli 2011 voorafgaan. Eind maart 2012 (na definitieve besluitvorming) zal extern meer over de reorganisatie gecommuniceerd worden. Samenwerking met andere organisaties. Omdat op termijn een aanzienlijke korting op de subsidie is aangezegd, en de mogelijkheden om elders aanvullende middelen te verwerven om onze missie uit te voeren beperkt zijn, is het de vraag of strategische samenwerking niet nog belangrijker wordt dan voorheen. Door strategische samenwerking kan een deel van de nadelen van schaalteruggang worden opgevangen: met andere partijen kunnen inhoudelijke investeringen voor vernieuwing en ontwikkeling worden gedeeld. Maar ook het delen van (een deel van) de overhead zoals personeelszaken, een financiële administratie of huisvesting kan leiden tot behoud van kwaliteiten tegen (nog) lagere kosten. Er is sprake van verdere verkenningen met Zorgbelang Brabant over een zogeheten shared services center (gezamenlijke dienst ondersteuning): deling van administraties om in de toekomst met minder kosten dezelfde kwaliteit en continuïteit te behouden. Er wordt gewerkt aan verdere verkenning met Zorgbelang Brabant, Zorgbelang Zuid-Holland en Klaverblad Zeeland inzake een gezamenlijke informatie- en klachtopvang front-office. Ook is er verdere samenwerking met de Gelderse provinciale ondersteuningsorganisaties rondom de (gezamenlijke) vormgeving van het toekomstige provinciale sociaal beleid verkend: uitgave folder en website en uitwerkingen van scenario s waarin gezamenlijke inhoudelijke programmeringen centraal komt te staan. Door het beleid van de provincie Gelderland om deze organisaties aparte domeinen en aparte andere taken toe te kennen, is het minder zinvol tot verdere samenwerking te komen Organisatorische ontwikkelingen in 2011 Personele ontwikkelingen Scholing In 2011 hebben 18 medewerkers / projectleiders een collectieve training projectmanagement gevoerd. Deze training van projectleiders is goed ontvangen. In 2012 zal deze training worden voortgezet in Zorgbelang Nederland verband. Daarnaast zal de externe trainer een handboek projectmanagement voor Zorgbelang Gelderland maken. Daarnaast heeft elke medewerker een Persoonlijk Ontwikkelingsplan gemaakt. Op basis hiervan zijn een groot aantal individuele opleidingen gevolgd. Ook heeft een aantal medewerkers persoonlijke coachingsgesprekken gevoerd. Alle persoonlijke ontwikkelingswensen konden in 2011 worden gehonoreerd. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

15 Arbeidsverzuim Zorgbelang Gelderland heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in verzuimbeleid. Er zijn nieuwe regels opgesteld, het management is getraind en er wordt zeer frequent gemonitord (maandelijks) Hoewel het ziekteverzuim ten opzichte van het eerste en tweede kwartaal iets is afgenomen blijft vooral het bruto ziekteverzuim relatief hoog. Feitelijk wordt dit hoge percentage veroorzaakt door 3 langdurig zieken die ook in 2010 al ziek waren. Daardoor valt het netto verzuim lager uit. In de loop van 2011 zijn alle drie de langdurige verzuimperiodes na re-integratie afgerond. Eén van deze ziekteprocessen was arbeid gerelateerd. Het netto verzuim (gecompenseerd voor langdurig verzuim over het jaar heen) ligt dan ook met 2,6 procent op een acceptabel niveau. Dat geldt zeker voor het aantal personen dat zich meer dan 4 keer per jaar ziek meldt (Nul procent terwijl de norm 10 procent is). Dat is nog niet voorgekomen. Maar het aantal nulverzuimers ligt met 33 procent helaas nog steeds onder de norm van 50 procent. Huisvesting Samen met de medehuurders van het pand en de nieuwe beheerder zijn afspraken gemaakt over achterstallig onderhoud die ook daadwerkelijk worden nagekomen. Het huurcontract loopt af per 31 december Er zal een onderzoek starten in 2012 naar mogelijk nieuwe huisvesting i.v.m. de bezuinigingen per 1 januari ICT In het tweede kwartaal is onderzoek gedaan naar een alternatieve ICT leverancier voor het outsourcen van onze ICT. Aangezien in de (nabije) toekomst nauw wordt samengewerkt met Zorgbelang Brabant wordt deze laatste bij de keuze van de nieuwe ICT outsourcing leverancier betrokken. De reden om naar alternatieven te kijken voor onze ICT diensten, is het feit dat ondanks de recent opgeleverde glasvezelverbinding, de performance niet heel veel beter is geworden. Gezien de samenwerking met Zorgbelang Brabant en de steeds verdere inzet van ons ERP systeem Profit, is betere performance met een grotere hoeveelheid dataverkeer noodzakelijk. Ook de service van de huidige leverancier wordt niet als optimaal ervaren. In het tweede kwartaal in 2012 zal een nieuwe dienstverlening worden afgenomen bij een andere leverancier (Tribion / VPO). Planning en control Door het onvoorziene vertrek van de manager bedrijfsondersteuning in het vierde kwartaal kon de rapportage over het derde kwartaal pas in december worden vastgesteld (normaal in oktober). Vanaf november is een interim manager bedrijfsondersteuning aangesteld die de procesbewaking m.b.t. de financiële administratie en de projectadministratie heeft overgenomen. In de loop van 2011 heeft een nieuwe stafmedewerker bedrijfsondersteuning de uitvoerende verantwoordelijkheid over de financiële, project en salarisadministratie overgenomen van een vetrokken medewerker. Samen met het (latere) vertrek van de manager bedrijfsondersteuning, heeft dit voor problemen in de bewaking van projecten geleid. Dit heeft niet tot grote problemen geleid, maar wel tot extra externe inzet en (soms) te late interne signaleringen van knelpunten in projectrealisatie (overschrijdingen in tijd, onduidelijkheid m.b.t financiële afspraken). Vanaf 1 februari 2012 is een nieuwe stafmedewerker bedrijfsondersteuning aangesteld. Medio 2012 zal ook een nieuwe manager bedrijfsondersteuning worden aangesteld, waarschijnlijk in nauwe samenwerking met Zorgbelang Brabant. Acquisitie In het tweede kwartaal is het acquisitieproces beschreven en in het MT vastgesteld, maar de invoering daarvan vereist nog enige gewenning. Er zijn in 2011 mede hierdoor meer extra projecten geworven dan in de begroting 2011 was voorzien. Het relatiebeheersysteem van Profit is in 2011 flink onder handen genomen en opgeschoond; als alles volgens plan verloopt kan het oude systeem PAS in 2012 worden afgesloten. Het financieel resultaat: Zorgbelang Gelderland Jaardocument

16 Het resultaat is na het vierde kwartaal (na verwerking van een tweetal belangrijke voorzieningen voor een arbeidsconflict en een reorganisatie) Door een technische (formule)fout is abusievelijk in de kwartaalcijfers van het 2 e kwartaal een te lage prognose gesteld. De prognose van -362 is te laag geweest door het technisch niet meerekenen van een aantal inkomsten die op dat moment al zeker waren. Deze fout is in deze 3 e kwartaalrapportage dubbel gecontroleerd en hersteld. Er zijn in 2011 (veel) meer projecten verworven dan nodig was om in principe met een neutraal resultaat te eindigen. Daar staat tegenover dat we meer loonkosten hebben moeten maken om deze projecten te kunnen realiseren. Ook hebben we meer ziektekosten (vervanging) gehad dan was verwacht. In het 4 e kwartaal kwamen daar de extra kosten van de interim manager bedrijfsondersteuning nog bij. In de tweede helft van 2011 is een uitgavenstop ingezet voor activiteitenkosten, waaronder de uitgaven voor het potje met geld (activiteitensubsidies voor aangesloten organisaties). Dit om ruimte vrij te maken voor noodzakelijke investeringen (in 2012) voor de zich aftekende reorganisatie. In de 2 e helft van 2011 werd duidelijk dat de bezuinigingen op de provinciale subsidie veel groter zouden uitpakken dan voorheen werd verwacht waardoor een veel ingrijpendere reorganisatie noodzakelijk werd. Door meer personeel zijn bijvoorbeeld ook de ICT kosten iets hoger oorspronkelijk dan begroot. Ondanks de prognose op een positief resultaat is door een vertrekregeling en een grote voorziening in het kader van de pas in het vierde kwartaal van 2012 precies bekend geworden bezuinigingen / reorganisatie, het resultaat aanzienlijk negatief. o Er zijn kosten gereserveerd ter hoogte van in verband met een vertrekregeling. o Er is een voorziening getroffen van in het kader van de op handen zijnde reorganisatie waarvan in het laatste kwartaal 2011 de precieze omvang duidelijk werd. Het gaat om een voorziening voor ontslagvergoedingen In het kader van de reorganisatie wordt door een externe adviseur begin 2012 een nieuw functieboek, een sociaal plan en een nieuwe beoordelingsprocedure ontworpen. Ook hiervoor is een voorziening getroffen. In het kader van de uitvoering van het sociaal plan (reorganisatie) is een assesment voor 13 medewerkers aan de orde, in verband met al dan niet plaatsen in nieuwe functies na de reorganisatie. Dit assesment wordt extern uitgevoerd en is qua kosten opgenomen in de voorziening. In het kader van de (inhoudelijk complexe) reorganisatie is uitgebreide juridische ondersteuning door de advocaat van Zorgbelang Gelderland noodzakelijk. Ook deze kosten zijn in de voorziening opgenomen Ontwikkelingen in 2012: Naar verwachting zullen in 2012 net als in voorafgaande jaren voldoende projecten worden verworven voor een positief jaarresultaat Continuïteit In 2012 wordt een reorganisatie doorgevoerd om in 2103 en 2014 de kortingen op de provinciale subsidies op te kunnen vangen. Na invoering van de voorgenomen reorganisatie op 1 september 2012 blijft de doelstelling van Zorgbelang Gelderland financieel haalbaar, waarmee naar verwachting de continuïteit van de organisatie gehandhaafd blijft. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

17 3 Activiteiten Zorgbelang Gelderland in 2011 In 2011 heeft Zorgbelang Gelderland een aantal samenhangende programma s van activiteiten verricht die gericht zijn op het bereiken van vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen: Informatie en klachtenopvang Kwaliteit en toegankelijkheid van zorg Participatie op regionaal en lokaal niveau Aandacht voor kwetsbare burgers Vertrouwenspersoon, cliëntenparticipatie en belangenbehartiging Jeugdzorg Dienstverlening aan de achterban Communicatie en publiciteit Hier wordt kort per programma beschreven wat de doelstellingen zijn geweest in 2011 en er wordt aangegeven welke projecten zijn uitgevoerd. Van sommige projecten is een korte beschrijving toegevoegd in de hoofdtekst. In de bijlagen kunt u uitgebreider voor alle projecten zien wat de geboekte resultaten zijn. 3.1 Informatie en klachtenopvang Aantal vragen en klachten (IK2 en IK3) In 2011 werden 1170 klachten geregistreerd op de afdeling Informatie en Klachtenopvang. Dit aantal is ongeveer gelijk aan het aantal klachten dat in 2010 binnen kwam (1171). In werkelijkheid lag het aantal klachten hoger. Door computerproblemen in de maanden oktober en november ging een deel van de gegevens verloren. Ook het aantal geregistreerde vragen is ongeveer gelijk aan 2010; 291 tegenover 294. Ook hier geldt echter, dat het werkelijke aantal hoger moet liggen. Van half mei tot half oktober organiseerde de afdeling Informatie en Klachtopvang twee keer per week een spreekuur op locatie bij Univé. PR acties voor dit spreekuur vanuit de afdeling Advies resulteerden in meer cliënten die de afdeling telefonisch wisten te bereiken. Het aantal cliënten dat het spreekuur op locatie bezocht, nam echter niet toe. Uitbreiding landelijke samenwerking De nieuwe, web based versie van RegioPro (RegiPro.Net) is inmiddels in gebruik (december 2011). De Zorgbelang organisaties van Zuid-Holland, Brabant en Zeeland werken naast Gelderland ook met deze nieuwe versie. In 2012 zullen ook mogelijkheden van verdere samenwerking worden bekeken en uitgewerkt. De meeste overige Zorgbelang organisaties zullen in de eerste maanden van 2012 aanhaken bij RegiPro.Net, zodat ook gezamenlijke signaleringsrapportages gemaakt kunnen worden. Euregio project Tijdens de startbijeenkomst van het project op 28 juni, gaf een groot aantal aanwezigen zich op voor deelname aan het E-panel. Het is de bedoeling dat met dit E-panel ervaringen met en wensen ten aanzien van grensoverschrijdende zorg in kaart worden gebracht. Deze ervaringen en wensen worden vertaald in aanbevelingen voor o.a. zorgverzekeraars en behandelaars. Inmiddels is een pilot E-panel uitgevoerd onder de mensen die zich bij de startbijeenkomst hadden opgegeven. Hierbij zijn wensen t.a.v. onderwerpen voor het project geïnventariseerd. De uitkomsten worden gebruikt bij het opstellen van de vragenlijst voor het grote, toekomstige E-panel. Het is de bedoeling dat dit panel in vier rondes zal plaatsvinden. De eerste zal zijn in januari Zorgbelang Gelderland werkte verder mee aan een groot artikel in de Gelderlander over grensoverschrijdende zorg. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

18 Keuze ondersteunende informatie en ophalen ervaringskennis (IK1 en IK5) De statistieken van de site zijn zuiverder geworden. Sinds de overgang naar Google analytics wordt het aantal bezoekers eenduidiger gemeten. Vanaf 7 juni 2011 worden bovendien eigen medewerkers niet meegeteld. Hierdoor wordt een waarheidsgetrouw beeld verkregen. Het jaarverloop van de site laat zien dat de daling vanaf juni in de loop van het jaar goed wordt gemaakt. Ondanks dat eigen medewerkers niet meer meewegen in de statistieken worden in het vierde kwartaal vergelijkbare cijfers gehaald als in De prognose is dat deze lijn zich voortzet. Een goede indicatie hiervoor is de grote stijging van het aantal unieke bezoekers naar 7666 in het laatste kwartaal van Search Engine Optimization (SEO): Title tag en Meta description Tag zijn medio juni beheerbaar gemaakt voor Invoering hiervan is deels gebeurd. De implementatie moet een gewoonte worden en per nieuw geschreven artikel worden ingevoerd. SEO staat nu als regelmatig overleg op de agenda. Wat betreft de Zorgaanbiedersgids kan gemeld worden, dat het aantal zorgaanbieders gedurende het hele jaar gelijk zijn gebleven. De beoordeling van zorgaanbieders wordt in 2012 gelinkt aan Kiesbeter.nl. Een aparte widget van Kiesbeter.nl zal op alle Zorgbelang sites komen te staan. De bezoekersaantallen en het aantal bezoeken op DeelJeZorg zijn aan het eind van het jaar sterk gestegen ten opzicht van de twee voorafgaande kwartalen. Ook stijgt het aantal deelnemers nog steeds. Het aantal groepen is amper gestegen, maar dit is deels omdat er een opschoonactie heeft plaatsgevonden. Niet-actieve groepen zijn verwijderd. Afgelopen jaar is DeelJeZorg gaandeweg meer en meer gecombineerd met het E-panel. De feitelijke mening van een grote groep wordt via het e-panel inzichtelijk gemaakt. Vervolgens kan men op DJZ dieper ingaan op de open discussie via bijvoorbeeld het forum. DeelJeZorg.nl is uitgebreid met een medisch journaal dat gericht is op patiënten. Dit zorgt voor aantrekkelijke inhoudelijke content en levert onderwerpen op voor discussie op DeelJeZorg.nl. Het aantal deelnemers aan het Gelderse E-panel bedraagt 641. Daarnaast zijn er voor het Euregio project in extra Nederlandse deelnemers geworven. Deze zijn nog niet in het ledenaantal meegenomen. Verwacht mag worden dat in 2012 een groot deel ná afloop van het Euregio project bijgeschreven kan worden als vast lid van het e-panel. De vewachting is, dat het E-panel In 2012 intensiever zal worden gebruikt dan voorheen. Zowel voor het ophalen van ervaringskennis bij het bestaande panel, als bij deelgroepen zoals de Euregio deelnemers en andere doelgroepen. Kenniscentrum (IK6) In de op dit moment in ontwikkeling zijnde communicatievisie voor de organisatie, wordt ook het huidige kenniscentrum meegenomen. De toekomstige bezuinigingen bij Zorgbelang Gelderland, zullen echter ook van invloed zijn op deze communicatievisie en de toekomst van het kenniscentrum. Extra activiteiten in het vierde kwartaal Een aantal signalen werd omgezet in vervolgacties. Er vond overleg plaats bij verpleeghuis Altenova over de inhoud van een aantal klachten. Het doel hierbij was om kwaliteitsverbetering vanuit patiëntenperspectief in gang te zetten. Hiervoor zijn inmiddels verdere afspraken gemaakt. Zorgbelang Gelderland houdt ook in 2012 een vinger aan de pols. Verder werden een huisartsenpost en een huisarts bezocht n.a.v. de inhoud van binnen gekomen klachten. Met de voorzitters van de Huisartsenkringen vond overleg plaats over de knelpunten die cliënten hernieuwd ervaren bij het overstappen naar een andere huisarts. Tevens vond afstemming plaats over de bezuinigingsacties van de huisartsen. Gemeenschappelijk doel hierbij was een goede, transparante informatie voor patiënten en cliënten en dat patiënten zo min mogelijk de dupe worden van de acties. Er ging een brief uit naar ongeveer 30 gezondheidscentra in Gelderland, met het voorstel hun klachtenregeling te laten screenen door Zorgbelang Gelderland. 3.2 Kwaliteit en toegankelijkheid van zorg Zorgbelang Gelderland Jaardocument

19 Zorgbelang Gelderland richt zich op de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg van alle zorgvragers binnen de provincie Gelderland. Team Zorg voert activiteiten uit binnen de spoedeisende zorg, de eerstelijnszorg (huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten etc), de AWBZ, ziekenhuiszorg en palliatieve zorg. Ook ondersteunen wij verschillende cliëntenraden en de zorgvragersfracties van de zorgkantoren in Gelderland. Onze activiteiten zijn onder te verdelen in de volgende hoofdactiviteiten: Empoweren Het versterken van individuen en groepen zorgvragers. Ophalen Het ophalen van patiëntenervaringen en vertalen naar kwaliteitsverbetervoorstellen. Agenderen Het neerleggen van kwaliteitsverbetervoorstellen bij zorgverzekeraars en zorgverleners. Implementeren Het adviseren van zorgverzekeraars en zorgverleners over hoe kwaliteitsverbetervoorstellen kunnen worden geïmplementeerd zodat de zorg op werkvloer wordt verbeterd. Team Zorg voert naast activiteiten die gefinancierd worden door de provincie, ook steeds meer activiteiten uit die gefinancierd worden door andere partijen. Onderstaand een overzicht van onze activiteiten naar thema. Ondersteuning cliëntenraden curatieve zorg Het ondersteunen van cliëntenraden binnen ziekenhuizen en eerstelijns instellingen door het geven van cursussen, het geven van informatie over actuele ontwikkelingen, het organiseren van bijeenkomsten en het bijstellen van medezeggenschapsstructuren voor reeds bestaande cliëntenraden. Regionale samenwerking CRAZ (cliëntenraad academische ziekenhuizen) Cliëntparticipatie Universitair Centrum voor Chronisch Zieken, Dekkerswald Bijeenkomsten cliëntenraden ziekenhuizen Verkenning samenwerking NCZ over ondersteuning cliëntenraden in de regio Besloten deel voor cliëntenraden cure aangemaakt op Deel je Zorg! Doelgroepbijeenkomsten kwetsbare ouderen Dit project maakt onderdeel uit van de regioprogramma s in het programma ondersteuning lokale en regionale participatie (RLP3). Wij versterken ouderen in geriatrische netwerken in Nijmegen en de Achterhoek, organiseren bijeenkomsten en geven presentaties. Netwerk Zowel NN regio Nijmegen Netwerk Zowel NN regio Achterhoek Valpreventienetwerk Regionale bijeenkomst ouderen Menzis Care: uitvoering project eigen regie voor ouderen Kwaliteitsverbetering AWBZ zorg Zorgbelang Gelderland voert de volgende activiteiten uit binnen de AWBZ zorg: Uitvoering van het WTZi enquêterecht voor ProPersona en RIBW-Nijmegen Samenwerking met zorgkantoor Nijmegen en LOC Het ondersteunen bij het schrijven van de reglementen voor RIWIS zorg afgerond Het geven van cursussen (op maat) aan cliëntenraden binnen de AWBZ (ZZG zorggroep) Agis Care: uitvoering project woon- en leefgenot in de sector V&V Ondersteuning Cliëntenraad Karakter Verkenning meting tevredenheid bewoners over nieuwe vorm van wonen (ZZG zorggroep). Spiegelgesprekken cliënten en ouders Ambulatorium Ondersteuning AWBZ participatie Zorgbelang Gelderland ondersteunt de zorgvragersfracties van de raden van advies van de zorgkantoren (voor Menzis, Agis en Uvit): Voorbereidend overleg voor iedere Raad van Advies bijeenkomst van de drie zorgkantoren Zorgbelang Gelderland Jaardocument

20 Gezamenlijk overleg afgevaardigden zorgvragersfracties Landelijke notitie over betrokkenheid zorgvragers bij nieuwe Awbz naar Tweede Kamer. Discussie gestart met zorgkantoren over regionale invulling van participatie ivm taakdifferentiatie naar gemeenten. Afspraken gemaakt over inhoudelijke inbreng vanuit zorgvragers fracties en dit in voorbereiding genomen Kwaliteitsverbetering eerstelijnszorg Zorgbelang Gelderland richt zich binnen de eerste lijn met name op huisartsen, eerstelijnscentra en apotheken en voert daarbij de volgende activiteiten uit: Huisartsen/ eerstelijns centra: Overleg Gelderse huisartsenkringen Menzis Trialoog Eerstelijn Ateliers 1e lijn Focusgroepgesprek Lage Rugklachten Eerstelijnscentrum Tiel Eerstelijnscentra door Cliënten Bekeken (ECB panels) Optreden Firma Zorgbehang als onderdeel van training POHers GGz goed ontvangen. Verbetering van kwaliteit eerstelijnszorg (ism NPCF, Uvit en Menzis) Ketenzorg op één lijn in regio Rivierenland Koplopersgroep Zorginnovatie 1e lijn Nijmegen Verkenning samenwerking Zorggroep Arnhem Voorstel voor training praktijkassistenten in regio Nijmegen (bejegening en communicatie). Voorstel voor werving zorgvragers voor 6 á 7 beleidsadviesraden in de regio NoordOost Gelderland (in samenwerking met DVN en Astmafonds). Deelname project kwaliteit van zorg in de eerste lijn, in samenwerking met zorgverzekeraars Menzis en VGZ. Apotheken: CZ Farmacie. Agis Farmacie Apotheken door Cliënten Bekeken (ACB Panels) Kwaliteitsverbetering ziekenhuiszorg Zorgbelang Gelderland voert de volgende activiteiten uit binnen ziekenhuizen: Wtzi enquêterecht Verbeteren zorgpaden op basis van patiëntervaringen (ism met Menzis en Agis) Kind & Ziekenhuis Ophalen patiëntervaringen dmv meerdere methodieken Ontwikkelen concept zorgzame zorg Zorg als co-product Second opinion Zorgbelang Gelderland Jaardocument

21 Kwaliteitsverbetering spoedeisende zorg Zorgbelang Gelderland voert de volgende activiteiten uit binnen de spoedeisende zorg: Huisartsenposten: Ondersteuning cliëntenraad CIHN Ondersteuning Commissie Kwaliteit CIHN Regionale afstemming spoedeisende zorg in Nijmegen e.o. Ambulancediensten: Ondersteuning Cliëntenberaad Connexxion Ambulancezorg Regio NOG Ondersteuning Cliëntenberaad RAV Gelderland Zuid Ondersteuning Cliëntenraad RAV Gelderland Midden Acute zorg: Deelname TANGO-overleg Halfjaarlijks overleg met AZO Inbreng provinciale werkgroep palliatieve zorg Zorgbelang Gelderland zet zich in voor de realisatie van kwalitatief goede palliatieve zorg, waarbij afstemming van zorg geleverd door verschillende aanbieders, extra aandacht heeft. Het patiëntenperspectief is door de inbreng van Zorgbelang Gelderland nadrukkelijk betrokken bij projecten die via het Provinciaal Platform Palliatieve Zorg worden geïnitieerd. Binnen dit project hebben nog weinig activiteiten plaatsgevonden in verband met ziekte van één van onze medewerkers. Wel is deelgenomen aan de voorbereidingswerkgroep van de tweejaarlijkse provinciale conferentie Palliatieve zorg, die in het najaar 2011 zal plaatsvinden. Daarnaast is nav een voorbereidingsgroep de focus voor 2012 e.v. voor het Provinciaal Platform geschreven Palliatieve zorg GGz. Dit project is dit kwartaal afgerond met een bijeenkomst en een publicatie om de uitkomsten van het gedane onderzoek te verspreiden. Reguleren patiëntinformatie Palliatieve zorg West Achterhoek. Samenwerking zorginkoop Menzis Zorgbelang Gelderland levert samen met Zorgbelang Groningen en Zorgbelang Overijssel een bijdrage aan de zorginkoop vanuit zorgvragersperspectief. In 2011 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: Algemeen: Signalering klachten en verbeteren informatievoorziening. Eerstelijnszorg: Trialoog Eerste lijn. Ziekenhuiszorg: Betrokkenheid patiënten bij (inkoop) ziekenhuiszorg. AWBZ: Eigen regie voor ouderen GGz: In navolging van de activiteiten van vorig jaar wordt gestart met tripartiete overleggen tussen Menzis, zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers. Een omschrijving van de verschillende activiteiten zijn per thema in deze kwartaalrapportage terug te vinden. Samenwerking zorginkoop CZ Zorgbelang Gelderland levert samen met Zorgbelang Brabant, Zorgbelang Zuid-Holland, Huis voor de Zorg in Limburg en het Klaverblad in Zeeland, een bijdrage aan de zorginkoop vanuit zorgvragersperspectief. In 2011 is door Zorgbelang Gelderland gewerkt aan de volgende onderwerpen: Eerstelijnszorg: Betrokkenheid bij zorginkoop farmacie Ziekenhuiszorg: Second opinion Ziekenhuiszorg: Ontwikkelen concept zorgzame zorg Zorgbelang Gelderland Jaardocument

22 Samenwerking Zorginkoop Agis Zorgbelang Gelderland levert samen met Zorgbelang Noord-Holland, Zorgbelang Flevoland, Cliëntenbelang Amsterdam en Cliëntenbelang Utrecht een bijdrage aan de zorginkoop vanuit zorgvragersperspectief aan Agis, waarbij Zorgbelang Gelderland een overstijgende rol heeft als coördinator van het samenwerkingsconvenant. Vanaf juni 2011 is Agis gefuseerd met Achmea en dit heeft tot gevolg dat veel van de overleggen zijn gegaan over het nieuw in te richten convenant met met maar liefst acht Zorgbelang organisaties. Hiernaast heeft Zorgbelang Gelderland gewerkt aan de volgende onderwerpen: Algemeen: Inbrengen signalen vanuit patiëntperspectief Ziekenhuiszorg: Betrokkenheid patiënten bij (inkoop) ziekenhuiszorg AWBZ: Uitvoering project kwaliteit van leven in de sector V&V Eerstelijn: Optimaliseren van het klantperspectief in de inkoop farmacie 3.3 Regionale en lokale participatie Zorgbelang Gelderland wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen en zoveel mogelijk in staat is een eigen leven te leiden. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt kansen om te bevorderen dat alle mensen kunnen meedoen in de maatschappij. Niet alleen op het gebied van welzijn en zorg maar op alle levensgebieden. Ons Leitmotiv daarbij is: mensen zelf sterker te maken zodat ze kunnen meedoen. Daarvoor is goed beleid nodig. Beleid dat rekening houdt met de wensen, behoeften en mogelijkheden van álle burgers. In het werk van het team Regionale en Lokale Participatie staat het beïnvloeden van beleid (en de uitvoering daarvan) centraal. Al onze activiteiten zijn onder te verdelen in enkele hoofdactiviteiten: Netwerken Belangenbehartigers en beleidsmakers verbinden en onderlinge contacten stimuleren; Ondersteunen Belangenbehartigers en beleidsmakers toerusten met deskundigheid, (vergelijkende) informatie, handleidingen, specifieke ervaringen van doelgroepen etc.; Empowerment Mensen zelf sterker maken door bijvoorbeeld de belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking te stimuleren en Pgb-houders te ondersteunen met informatie. In ons werk richten we ons in eerste instantie op belangenbehartigers die invloed willen uitoefenen op het gemeentelijke beleid. Vaak worden de krachten gebundeld en richten we ons op het regionale of provinciale niveau. Daarnaast richten we ons op (met name gemeentelijke) beleidsmakers, zorg- en welzijnsorganisaties en derden. En tenslotte ook steeds vaker op de mensen zelf door empowerment te stimuleren. Een ander kenmerk van ons werk is dat we altijd nauw samenwerken met onze achterban. Regionale netwerkbijeenkomsten, regionale studiedagen en themabijeenkomsten voor specifieke doelgroepen worden altijd met mensen uit de achterban georganiseerd. Bij de Nieuwsbrief Wmo zijn zij bijvoorbeeld coauteur. Basispakket ondersteuning en advisering lokale en regionale participatie (RLP1) Voor alle aangesloten organisaties die actief zijn op het terrein van lokale en regionale belangenbehartiging in de 7 Gelderse regio s, biedt Zorgbelang Gelderland een basispakket aan ondersteuning. Dit basispakket is er op gericht een netwerk tussen alle aangesloten organisaties te onderhouden, maar ook om hen gezamenlijk en op maat te adviseren. Enkele voorbeelden van activiteiten: Nieuwsbrief Wmo; In vrijwel elke regio worden studiedagen voorbereid over bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of de toekomst van de zorg; Daarnaast worden presentaties gegeven over zorg- en welzijnsgerelateerde onderwerpen. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

23 Monitoring en evaluatie (RLP2) Gedurende een aantal jaren verzamelt Zorgbelang Gelderland informatie ter vergelijking van gemeenten vanuit het perspectief van de Wmo-raad of een burger met een ondersteuningsvraag. Het verzamelen van informatie blijkt arbeidsintensief, maar wordt zeer gewaardeerd door de achterban. In 2011 zijn voor het monitoren en evalueren van gemeentelijk zorgvragersbeleid een aantal lijnen uitgezet: inzoomen op de mensen met een verstandelijke beperking, aangepaste bushaltes, de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin. Regioplannen lokale belangenbehartiging (RLP3) In elk van de 7 Gelderse regio s wordt een programma gemaakt ter ondersteuning van de regionale en lokale belangenbehartiging. Dit programma bevat activiteiten zoals bijeenkomsten, informatieproducten of gezamenlijke acties voor specifieke doelgroepen. 3.4 Speciale aandacht voor groepen kwetsbare burgers Sommige burgers in onze samenleving zijn kwetsbaarder dan andere burgers. Zorgbelang Gelderland is een organisatie, waarin organisaties van vele groepen kwetsbare burgers zich verenigd hebben. Zorgbelang Gelderland komt op voor alle burgers, maar ook en met name voor die groepen burgers die (als zorgvrager) extra aandacht behoeven. In het programma (ondersteuning van) kwetsbare burgers richten wij ons op de volgende groepen in het bijzonder: mensen met een psychische beperking en dak- en thuislozen; allochtone zorgvragers; mantelzorgers. Hier worden kort de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven in het afgelopen jaar. In de bijlagen zijn van alle projecten de uitgebreidere rapportages weergegeven. Mensen met een psychische beperking en dak- en thuislozen Groepsmatige ondersteuning, waarbij het beschikbaar maken van ervaringskennis voorop staat, blijft ook het komende jaren speerpunt van ons handelen. Een provinciebreed netwerk van ervaringsdeskundige werkers, die in nauw contact staan met hun lokale netwerken, zal ook komend jaar kunnen rekenen op onze aandacht. Thematisch gezien zijn de ontwikkelingen in de Awbz voor deze doelgroep zeer relevant om in de gaten te houden. Zaken als dagbesteding en eigen bijdrage voor begeleiding staan bloot aan ingrijpende, snelle veranderingen en zijn van groot belang voor deze groep. De (O)GGz-spiegel, een project waarbij in een aantal regio s de stand van zaken met betrekking tot (O)GGz-beleid in gemeenten wordt geïnventariseerd, heeft in het eerste kwartaal haar afronding beleefd. Of en hoe dit project een vervolg zal krijgen wordt in de loop van dit jaar duidelijk. In de gemeente Arnhem heeft Zorgbelang Gelderland een substantiële bijdrage geleverd aan de expertise van het STIP (Steun- &Informatiepunt) dat door de MEE gerund wordt. In het najaar is gewerkt aan de taakvolwassenheid van de aan het STIP verbonden ervaringsdeskundigen middels kennisoverdracht en teambuildingssessies. Doordat de Zorgbelangmedewerker die het STIP ondersteunde inmiddels is ingehuurd door de MEE zelf, is het niet waarschijnlijk dat Zorgbelang hier opnieuw bij betrokken zal worden in het komende jaar. De ervaringsgroep van dak-&thuislozen in de gemeente Arnhem is succesvol ondersteund door Zorgbelang Gelderland waarbij hun belangen eveneens zijn vertegenwoordigd in de gemeentelijke stuurgroep maatschappelijke zorg. Dit zal ook in het komende jaar gecontinueerd worden. Allochtone zorgvragers Het besef leeft dat veel zorginstellingen niet echt voorbereid zijn op de komst van grote groepen allochtone zorgvragers. Aan het besef dat deze groepen een wat andere benadering vergen, moet dringend gewerkt worden. Zeker nu de eerste generatie gastarbeiders zorgbehoevend wordt en mantelzorg ook onder allochtonen geen vanzelfsprekendheid meer is. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

24 De basis voor het project Interculturalisatie Slag in Zorg wordt gevormd door het onderzoek dat de HAN in Arnhem heeft uitgevoerd onder Turkse, Marokkaanse en Surinaams-Hindoestaanse senioren, gedurende de eerste maanden van vorig jaar. De uitkomsten van het onderzoek zullen gebruikt worden in de dialoog tussen zorgaanbieders en zorgvragers om te komen tot concrete initiatieven. Daarbij valt te denken aan woon-/zorgvormen en specialistische thuiszorg. Het project omvat o.a. het opzetten van een pool van allochtone belangenbehartigers die zitting moeten gaan nemen in cliënten/patiëntenraden en raden van bestuur. Er vindt een talentsearch plaats om geschikte kandidaten te vinden. De eerste gesprekken hebben begin van dit jaar reeds plaatsgevonden. Zorgbelang Gelderland zal bij het opzetten van deze pool samenwerken met ELAN. Een taakverdeling tussen de organisaties moet nog worden vastgesteld. In het eerste kwartaal is in het kader van dit project samen met zorgverzekeraar Menzis een conferentie over interculturalisatie in zorg georganiseerd. Deze partij is namelijk uiterst geïnteresseerd en wil waar mogelijk deelnemen aan concrete initiatieven op dit terrein. Naar aanleiding van deze conferentie heeft Menzis Zorgbelang Gelderland verzocht klantconsultatie van allochtone (Menzis)klanten uit te gaan voeren. Later dit jaar voerde Zorgbelang Gelderland een pilot op dit gebied in een van de gemeenten met overwegend Menzisklanten uit. Steunpunt Interculturalisatie zorg en welzijn en werkplaats interculturalisatie voor aangesloten organisaties: nieuw aangevraagde activiteiten In het kader van de taakverandering van de Stichting Osmose, heeft Zorgbelang Gelderland in 2009 het steunpunt Interculturalisatie zorg en welzijn overgenomen van Osmose. Het betreft een steunpunt voor organisaties in zorg en welzijn, voor allochtonen en hun zelforganisaties. Dit steunpunt informeert allochtone zorgvragers over diverse aspecten van zorg en welzijn. Daarnaast wordt in de praktijk ondersteuning geboden aan de contacten tussen allochtone zorgvragers en zorgverleners. Dit gebeurt door allochtone consulenten, die ad hoc of structureel in een instelling ondersteuning bieden of informatie verzorgen. Zorgbelang Gelderland onderzoekt aan het begin van 2011 of het steunpunt ook op andere terreinen (woningbouwcorporaties) en met andere thema s (milieu, thuisgeweld) aan de slag kan. Daarnaast kan het steunpunt een voortrekkersrol vervullen in de voorlichting over de consequenties van neefnichthuwelijken. Bovendien kan het steunpunt taboedoorbrekende voorlichting geven over geestesziekten. Er is een hele lijst aan relevante onderwerpen waarmee de voorlichters op pad kunnen en die pro-actief onder de aandacht van met name gemeenten (GGD s) en zorginstellingen gebracht moet worden. Met name de inbedding in lokaal gezondheidsbeleid biedt hier kansen. Een en ander betekent wel dat Zorgbelang heeft geïnventariseerd welke ondersteuning en training de voorlichters nodig hebben. Aan het einde van dit jaar is een concept-opleidingsplan voor de Voorlichters opgesteld dat begin 2011 uitgerold zal worden. Het steunpunt heeft in eind 2010 uitdrukkelijk de samenwerking gezocht met STMG, een thuiszorgorganisatie die een consultatiespreekuur uitvoert hier in Arnhem en omstreken. Door het hoge bereik van STMG onder pasgeborenen en hun ouders kan het Steunpunt haar diensten goed aanbieden. In het komende jaar zal het Steunpunt haar diensten i.s.m. STMG gaan uitrollen. De voorlichters van het Steunpunt gaan een gidsrol vervullen in de pilot Klantconsultatie allochtone klanten die Menzis door Zorgbelang wil laten uitvoeren. Mantelzorgers De eerste sessies van klankbordgroepen voor Mantelzorgers heeft eind 2010 in de NW-Veluwe plaatsgevonden en was succesvol. Voortzetting hiervan in 2011 is gegarandeerd en vindt momenteel ook plaats. Het komende jaar zal gebruikt worden om deze succesformule ook in andere gemeenten in de provincie onder de aandacht te brengen. Er is vorig jaar getracht de samenwerking met VIT Oost-Gelderland gestalte te geven. Dat is door meerdere oorzaken niet echt van de grond gekomen. Inmiddels blijkt mantelzorgondersteuning in dat deel van de provincie onder zware bezuinigingsdruk te staan. Voor het komende jaar betekent dit dat bestuurders in gemeenten een helder beeld moeten krijgen van de gevolgen van dergelijke bezuinigingen voor mantelzorgers. Mezzo en Zorgbelang Gelderland zullen hierin gezamenlijk optrekken. In het derde kwartaal van 2010 is een begin gemaakt met het in kaart brengen van nieuwe vindplaatsen van mantelzorgers en is een concept-notitie opgesteld over knelpunten in mantelzorg en AWBZ. In de Zorgbelang Gelderland Jaardocument

25 laatste maanden van 2010 is eveneens onderzocht of er op het terrein van mantelzorg relevante fondsen zijn die aangeschreven kunnen worden. Hiermee is in 2011 een aanvang gemaakt. Een opgave die dit jaar bij het Platform Mantelzorg neergelegd zal worden is om bij gemeenten te achterhalen wat de effecten van de AWBZ-pakketmaatregelen zijn voor mantelzorgers en hun ondersteuners. Aan de hand van de verkregen informatie kan bekeken worden wat de aard van de problematiek is en hoe ondersteuning (en belangenbehartiging) eruit zou moeten zien. 3.5 Versterking positie cliënt in de jeugdzorg Vertrouwenspersoon jeugdzorg Ook in 2011 is de chat elke werkdag bereikbaar van tot uur. Het bereiken van individuele jongeren in instellingen blijft een knelpunt. Uit de ervaringen van Zorgbelang Drenthe blijkt dat het noodzakelijk is om 1 jaar lang 1x per 6 weken een avond aanwezig te zijn op een groep om meer jongeren te kunnen bereiken. Ook dit jaar zal de jaarlijkse signaleringsrapportage met alle jeugdzorginstellingen besproken worden. De signaleringsrapportage, de uitkomsten van de enquete Jeugdzorg die Zorgbelang in maart en april heeft afgenomen en de eigen rapportages van de instellingen vormen gezamenlijk een goede basis voor een inhoudelijk gesprek met instellingen over mogelijke verbeterpunten. Bemoedigend signaal is dat alle instellingen de rapportage op prijs stellen. In een enkel geval werd aangegeven dat de conclusies iets uitgesprokener mogen zijn. Een duidelijk waarneembare trend is overigens de toenemende behoefte aan informatie van met name opvoeders op het gebied van rechtpositie in jeugdzorgprocedures. Naar aanleiding van het Companen-rapport over ervaren regeldruk in de jeugdzorg hebben Zorgbelang en Bureau Jeugdzorg eind 2010 een bijeenkomst voor ouders en professionals van Bureau Jeugdzorg georganiseerd over thema s als bejegening en angstcultuur. Deze bijeenkomst was dermate succesvol dat er een vervolg zal worden gepland in 2011 met andere thema s. Omdat het beschikbare aantal uren van de Vertrouwenspersoon nogal onder druk is komen te staan is er in maart overleg geweest met de Provincie om te kijken of er ruimte voor uitbreiding van het aantal uren bestaat. Met de Branche Jeugdzorg worden dit jaar gesprekken gevoerd om te onderzoeken of de functie van Vertrouwenspersoon eventueel door instellingen gefinancierd kan worden als de transitie van Jeugdzorg naar gemeenten een feit wordt. Afgesproken is dat jeugdzorginstellingen op termijn zelf de ondersteuning van cliëntenparticipatie gaan financieren. Daarmee komt er (op termijn) enige ruimte om de druk op de vertrouwenspersoon te verminderen. Ondersteuning cliëntenparticipatie Zorgbelang Gelderland wil zich focussen op inhoud en kwaliteit. Bij cliëntenparticipatie bijvoorbeeld richten we ons niet uitsluitend op ondersteuning van jongerenraden. Dat gebeurt namelijk al in het Jeugd Welzijns Beraad (JWB). Bij ons ligt vervolgens de uitdaging om te onderzoeken waar onze ondersteuning wel onderscheidend is. Hetzelfde geldt voor vormen van jongerenparticipatie. Er is een overzicht van vormen van cliëntenparticipatie gemaakt, zoals we dat gebruiken in de jeugdzorg. Zorgbelang adviseert en begeleidt ook in 2011 het Jongerenplatform. Ook zijn we nog steeds betrokken bij de advisering en begeleiding van de Raad van Cliënten Lindenhout. Daarnaast zijn we actief in de voorbereiding en organisatie van het Provinciaal Platform Cliëntenraden Jeugdzorg. In de zomer van 2010 is Zorgbelang uitgenodigd om toe te treden tot de Academische Werkplaats Jeugdzorg van de Radboud Universiteit Nijmegen (ACYN). De academische werkplaats is een samenwerkingsverband van onderzoekers, uitvoerders en beleidsmakers op het terrein van jeugdzorg waarbij het verband tussen wetenschap en praktijk een wederkerig voordeel dient op te leveren. Zorgbelang is gevraagd om het onderdeel cliëntenparticipatie in de diverse projecten van de werkplaats te waarborgen. Zorgbelang zal in 2011 een of meerdere cliëntenpanels organiseren waarbij ouders en jongeren die gebruik maken van de programma s in de academische werkplaats bevraagd zullen worden. Inmiddels is deze samenwerking van start gegaan en zijn een aantal activiteiten in voorbereiding. De belangrijkste daarvan is Zorgbelang Gelderland Jaardocument

26 de oprichting van een panel van jongeren en ouders die in het kader van Focused Routine Care Monitoring door Zorgbelang bevraagd zullen worden. Samen met het LCFJ (Landelijk Cliënten Forum Jeugdzorg) is een bijeenkomst voorbereid waarin de stelselwijzigingen in de jeugdzorg met opvoeders, jongeren, beleidsmakers en professionals worden doorgenomen. Met name de zwaardere rol die hierbij is weggelegd voor gemeenten en de zorg om de betrokkenheid van opvoeders en jongeren staan centraal in de bijeenkomst. Aan de hand van de Kernwaardenmethodiek van buro Marotura zijn ouders en jongeren bevraagd op hun motivaties en beweegredenen met betrekking tot Jeugdzorg. Inzicht hierin kan verhelderend werken voor bestuurders en professionals als het gaat om de vraag wat de wens van de klant is en wat hem beweegt. Kennis daarvan is onontbeerlijk bij de inkoop van zorg, zoals deze voorzien is in de komende stelselwijziging. Die bijeenkomst heeft eind maart plaatsgevonden en was geslaagd. Tijdens die bijeenkomst is besloten een pamflet op te stellen waarin bestuurders opgeroepen worden serieus werk te maken van cliëntbetrokkenheid in de Jeugdzorg. Het pamflet is inmiddels verspreid. Ondersteuning belangenbehartiging Het brancheoverleg van jeugdzorginstellingen heeft Zorgbelang Gelderland gevraagd haar te ondersteunen bij het vormgeven van interculturalisatiebeleid. Dat komt vrij vertaald neer op het vervullen van een gidsfunctie in het enorme aanbod van interculturalisatie-methoden en technieken. Het concept-plan zal begin 2011 worden besproken met de branche. In 2010 heeft Zorgbelang intensief meegewerkt aan het Nazorgproject dat door de Provincie geïnitieerd is. Met name jongeren in de leeftijd tussen 18 en 23 jaar en jongeren die uit gesloten jeugdinrichtingen komen dreigen nog wel eens ernstig tussen wal en schip te raken in het woud van naar elkaar wijzende instanties en instellingen. Met de totstandkoming van een instrument dienen met name gemeenten de taak die zij hier hebben beter te kunnen vervullen. Er is inmiddels een DVD vervaardigd en een startdocument opgesteld waarmee instellingen en gemeenten een handvat hebben om hun taak op het gebied van nazorg te kunnen vervullen. Zorgbelang is gevraagd om in 2011 beschikbaar te zijn voor instellingen of gemeenten die de DVD willen vertonen om daar de problematiek van Nazorg nader toe te lichten. Hiervoor is voorlopig 100 uur gereserveerd In 2011 wordt de Bustour vervolgd met thematische lessen op scholen voor VMBO. Kwetsbaarheid in relaties en loverboyproblematiek worden ook nu intensief onder de aandacht van schoolgaande jeugd gebracht middels lessen en voorlichtingsmateriaal. Hiermee geeft Zorgbelang Gelderland actief vorm aan preventie op het gebied van de jeugdzorg, vanuit het perspectief van jongeren zelf: zij geven aan dat goede voorlichting vanuit jongeren zelf, slachtoffers van loverboys kan voorkomen. Op verzoek van de provincie heeft Zorgbelang samen met Praktikon, een onderzoeksbureau van de Radboud Universiteit, een digitale enquête ontworpen waarmee in de eerste maanden van 2011 een Cliëntentoets is afgenomen onder ouders en jongeren die met provinciale jeugdzorg te maken hebben. De bedoeling is om hiermee een indruk te krijgen van provinciale klanttevredenheid op het gebied van jeugdzorg en deze toets geregeld te herhalen. De uitkomsten van de toets worden in de tweede helft van 2011 met de instellingen besproken. Ondersteuning belangenbehartiging ouders jeugdzorg Het Oudernetwerk is inmiddels ruim 18 maanden actief. De door dit oudernetwerk georganiseerde bijeenkomsten worden goed bezocht en er is forse belangstelling vanuit het hele land voor hun activiteiten. Eind vorig jaar is de website van het Oudernetwerk in de definitieve vorm beschikbaar gekomen. Er zijn uitgebreide chatmogelijkheden ingebouwd en er is veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de site. Het laatste kwartaal van 2011 is benut om een visie te schrijven op de toekomst van het Oudernetwerk met het oog op de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeenten. Die gemeenten zullen uiteindelijk ook de financiering van de producten van het Oudernetwerk voor hun rekening moeten nemen. Ter overbrugging van de transitieperiode is voor het Oudernetwerk een fondsaanvraag gedaan. Met de Provincie is overeengekomen dat we, in 2012, een aantal van onze uren aan de ondersteuning van het Oudernetwerk blijven besteden. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

27 3.6 Dienstverlening aan onze achterban Zorgbelang Gelderland is eerst en vooral een netwerk van inmiddels meer dan 475 Gelderse zorgvragersorganisaties, waarin duizenden vrijwilligers actief zijn. In het afgelopen jaar hebben zo n 35 organisaties aansluiting gezocht bij Zorgbelang Gelderland en dat aantal is nog steeds groeiende. De ervaringen van deze achterban zijn de basis voor het werk van Zorgbelang Gelderland. Deze aangesloten organisaties vormen ons menselijk kapitaal. Zonder de ervaringen van al deze mensen, kan Zorgbelang Gelderland geen bijdrage leveren aan de verbetering van de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Inzet en ervaringskennis van vrijwilligers uit onze aangesloten organisaties is nodig om effectief belangen te behartigen en aansprekende resultaten te behalen. Dat geldt voor activiteiten die plaatsvinden voor projecten, die door of onder de verantwoordelijkheid van Zorgbelang Gelderland worden uitgevoerd. Maar het geldt ook voor activiteiten van de aangesloten organisaties zelf. De organisaties die aangesloten zijn bij Zorgbelang Gelderland hebben een eigen, belangrijke rol. Zij zetten zich onder andere in op het subregionale en lokale niveau om de stem van de patiënt/consument te laten horen. Goed functionerende en sterke aangesloten organisaties met actieve vrijwilligers zijn dan ook van essentieel belang. Zorgbelang Gelderland vindt het haar taak om deze organisaties op diverse wijzen te ondersteunen. Daarom hebben we een helpdeskfunctie waar aangesloten organisaties terechtkunnen voor informatie en advies op het gebied van beleid, communicatie en fondsenwerving én ondersteunen we hen bij de ontwikkeling van projecten. We organiseren cursussen en themabijeenkomsten waaraan de aangesloten organisaties kunnen deelnemen én er is het Potje met geld waarop de aangesloten organisaties een beroep kunnen doen. Verder ontwikkelen we middelen waarmee we de informatievoorziening aan onze leden kunnen optimaliseren. In de bijlage wordt de voortgang van alle projecten weergegeven. Hier worden enkele projecten er uit gelicht, in verband met belangrijke of opvallende ontwikkelingen. De Academie Zorgbelang De Academie Zorgbelang is een door de achterban - zeer gewaardeerd project. De academie geeft vele mogelijkheden om de toerusting van onze achterbanorganisaties goed te laten aansluiten op de vraag die voornamelijk betrekking heeft op kennis van specifieke onderwerpen en het aanleren van vaardigheden. Collega Zorgbelang organisaties volgen ons voorbeeld. Op dit moment werken we aan een aanbod gericht op (branches van) zorginstellingen waarbij de inbreng van het cliëntenperspectief (uiteraard) centraal staat. De Firma Zorgbehang Het succes van De Firma Zorgbehang is aanzienlijk. De groep betrokkenen is stabiel en ze zijn dan ook gaan werken aan een eigen theaterproductie (gerealiseerd met ondersteuning van fondsen) Laat je kisten. Vanuit eigen ervaring laten spelers zien dat het nog niet zo eenvoudig is om uit het leven te stappen en dat de stap terug het leven in net zo groot of zelfs groter kan zijn. Op 26 maart was de try-out. Op 1, 2 en 3 april waren de voorstellingen. Deze theaterproductie was een groot succes met een behoorlijke uitloop aan activiteiten in het najaar. Met het oog op de toekomst gaat De Firma verzelfstandigen. Het laaste kwartaal is gewerkt aan die toekomstige structuur. Vrijwilligers in beeld Afgelopen jaar hebben we ons bestaande vrijwilligersbeleid herschreven, is er een implementatieplan én een wervingsplan gemaakt. Inmiddels zijn er ruim 20 nieuwe vrijwilligers betrokken bij het werk van onszelf en dat van de achterbanorganisaties. Een goed voorbeeld daarvan is de pool van zeven fotografen. Zij hebben gefotografeerd op vele bijeenkomsten van aangesloten organisaties, Zorgbelang Gelderland en het Kwartiermakersfestival. Deze fotografen hebben een deskundigheidsbevorderingcursus gevolgd bij de (professionele) huisfotograaf van Zorgbelang Gelderland. De groep fotografen heeft een fantastisch beeldverslag gemaakt van het grote festijn van het Kwartiermakersfestival (www.kwartiermakersfestivalarnhem.nl) in juni in de Arnhemse binnenstad. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

28 2011 is uitgeroepen tot het Europese jaar van de vrijwilliger. Omdat onze achterban grotendeels uit vrijwilligers bestaat en wij het heel belangrijk vinden dat dit sociaal kapitaal in beeld gebracht wordt zijn de voorbereidingen getroffen om dit jaar op diverse wijze onze achterban nadrukkelijk in beeld te laten komen. Via het Potje met geld zijn twee hiervan afgeleide speerpunten samengesteld. Beter in beeld (het bevorderen van een betere beeldvorming over mensen met een beperking) en Het versterken van vrijwilligers. Aangesloten organisaties hebben met financiering uit het Potje met geld activiteiten gedaan die aansluiten bij deze thema s. Heel bijzonder is het project met modefoto s van modellen (geworven uit onze achterban) met een beperking: Het wapen van de Zwakte. Resultaat hiervan is een foto-expositie met uitdagende teksten. Die expositie was te zien op het Kwartiermakersfestival, in modezaken en binnenkort ook in het revalidatiecentrum Klimmendaal. Van de foto s zullen nog ansichtkaarten gemaakt worden die voor de gehele achterban beschikbaar komen. Ook de manifestatie met de pitches van zeven aangesloten organisaties was een mooi hoogtepunt in die jaar van de vrijwilliger. Communicatie en publiciteit In het begin van dit jaar hebben we een inspanning geleverd om de site te realiseren. Dit is een initiatief van de gezamenlijke Gelderse ondersteuningsinstellingen. Wij hebben daarbij de opzet, tekstredactie, beeldregie, aansturing webbouwer, de vulling van de website en de lancering in de pers voor onze rekening genomen. Verder is de eerste editie van Signaal gemaakt. Met dit medium zullen we de komende tijd de signalen die via Informatie & Klachtenopvang bij ons binnen komen onder de aandacht brengen. De folder over ons aanbod aan interculturele services is over de relevante instellingen in de Provincie verspreid en er zijn diverse publicaties verschenen. Er zijn heel veel uitnodigingen gemaakt, publicaties verzorgd, debatten georganiseerd, acties met de pers geweest en aan het einde van het jaar hebben we de protestactie tegen de voorgenomen bezuinigingen van de Provincie gerealiseerd. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

29 4 Jaarrekening Balans (na bestemming resultaat) ACTIVA 31 december december 2010 (in ) (in ) Vaste Activa Materiële vaste activa Vlottende activa Onderhanden projecten Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA 31 december december 2010 (in ) (in ) Eigen vermogen Statutair kapitaal - - Egalisatiereserve budgetfinanciering Voorzieningen Voorziening reorganisatiekosten Vreemd vermogen Onderhanden projecten Kortlopende schulden Totaal passiva Zorgbelang Gelderland Jaardocument

30 4.2 Staat van baten en lasten Exploitatie Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 Baten (in ) (in ) (in ) Subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Kosten Activiteiten Onvoorziene Uitgaven Totaal lasten Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten - - Totaal Financiële baten en lasten Resultaat Zorgbelang Gelderland Jaardocument

31 4.3 Kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor financiële baten en lasten Aanpassingen voor: afschrijvingen dotaties aan voorzieningen onttrekkingen aan voorzieningen - - Veranderingen in werkkapitaal: Af- / resp. toename vorderingen Toe- / resp. afname schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa - - Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden en bankkrediet - - Aflossingen langlopende schulden en bankkrediet - - Kasstroom uit financieringsactiviteiten - - Netto-kasstroom - - Toename (afname) geldmiddelen Zorgbelang Gelderland Jaardocument

32 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening Algemeen De Stichting Zorgbelang Gelderland heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, hoofdstuk 640 (Organisaties zonder winststreven). De jaarrekening is opgemaakt en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 13 maart 2012 en goedgekeurd op 19 maart 2012 door de Raad van Toezicht. Continuïteit In 2012 wordt een reorganisatie doorgevoerd om in 2013 en 2014 de kortingen op de provinciale subsidies op te kunnen vangen. Na invoering van de voorgenomen reorganisatie op 1 september 2012 blijft de doelstelling van Zorgbelang Gelderland financieel haalbaar, waarmee naar verwachting de continuïteit van de organisatie gehandhaafd blijft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord. De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: Kantoorinventaris: 20% Kantoorinrichting: 20% Automatiseringsmiddelen: 33 1/3% Onderhanden projecten De onderhanden werken worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs eventueel verminderd met op de balansdatum reeds voorzienbare verliezen. De vervaardigingsprijs omvat de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend. De winst wordt geheel verantwoord in het boekjaar waarin het project wordt opgeleverd respectievelijk voltooid. Tevens worden de gedeclareerde bedragen en voorschotten in mindering gebracht op de post onderhanden werken. Een voorziening voor verliezen op projecten wordt in mindering gebracht op de post onderhanden projecten voor zover deze niet groter is dan de actiefpost van het project. Indien het verlies groter is dan de actiefpost, zal deze onder de voorzieningen worden weergegeven. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eigen Vermogen Zorgbelang Gelderland heeft geen statutair kapitaal Egalisatiereserve Conform de financiële richtlijnen van de budgetfinanciering wordt jaarlijks het exploitatie overschot c.q tekort gedoteerd / onttrokken aan de egalisatiereserve. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

33 Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Pensioenen Zorgbelang Gelderland volgt de CAO-welzijn & maatschappelijk dienstverlening. Dit betekent dat er een toegezegd-pensioenregeling voor de werknemers is. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Het is in beginsel voor kleine rechtspersonen toegestaan een toegezegd-pensioenregeling te verwerken als een toegezegde-bijdrage regeling; Zorgbelang Gelderland heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het eind van het jaar in de jaarrekening verantwoord. Schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Staat van baten en lasten De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. Financiële instrumenten Er zijn geen afgeleide financiële instrumenten in de balans opgenomen. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

34 Toelichting op de balans ACTIVA Materiële vaste activa 31 december december 2010 Kantoorinventaris Telefooncentrale Automatisering Totaal materiële activa Onderhanden projecten 31 december december 2010 Projecten, waarvoor minder is ontvangen dan aangewend: Aangewend in boekjaar Ontvangen voorschotten Nog te ontvangen Vorderingen 31 december december 2010 Debiteuren Nog te ontvangen subsidies Nog te ontvangen rente Waarborgsommen Vooruitbetaalde bedragen Uitkering ziekteverzuimverzekering Overige nog te ontvangen bedragen Voorziening dubieuze debiteuren Totaal vorderingen Zorgbelang Gelderland Jaardocument

35 Liquide middelen 31 december december 2010 Rabobank, betaalrekeningen Rabobank, spaarrekeningen Kas Totaal liquide middelen Zorgbelang Gelderland Jaardocument

36 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Egalisatiereserve Conform het voorstel voor bestemming van het resultaat is aan de egalisatiereserves onttrokken Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december VOORZIENINGEN 31 december december 2010 Voorziening reorganisatiekosten De Provincie Gelderland schrijft voor zichtbaar te maken welk deel van de egalisatiereserve ontstaan is door onderbesteding van de provinciale subsidie jeugdzorg. In 2005 en 2006 is nog sprake geweest van in de jaarrekening opgenomen onderhanden werk. Dit is reeds in 2007 volledig besteed. In 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 is geen onderhanden werk ontstaan. In geen enkel jaar is een toevoegingen aan de egalisatiereserve gedaan vanuit de subsidie jeugdzorg. Het aandeel subsidie jeugdzorg in de egalisatiereserve is derhalve 0,- (zegge: nul euro). Zorgbelang Gelderland Jaardocument

37 VREEMD VERMOGEN Onderhanden projecten (2) 31 december december 2010 Projecten, waarvoor meer is ontvangen dan aangewend Ontvangen voorschotten Aangewend in boekjaar Nog te besteden Kortlopende schulden en overlopende passiva 31 december december 2010 Crediteuren Schulden aan personeel Belastingen en premies sociale verzekeringen Pensioenpremies Terug te betalen subsidies Door te betalen subsidies Vooruitontvangen subsidies Reservering vakantiegeld/vakantieuren Afkoopsommen Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva Zorgbelang Gelderland Jaardocument

38 4.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Bankgarantie Er is een bankgarantie van gesteld ten behoeve van de verhuurder. Verpanding spaarrekening Huurovereenkomst IJsselburcht Er is een huurovereenkomst van het pand aan de IJsselburcht 4a te Arnhem. Deze overeenkomst loopt van 1 oktober 2011 t/m 31 december De huurprijs is plus energie- en servicekosten van per jaar. Huurovereenkomst printers Er is een huurovereenkomst voor de huur van een kopieermachine van 1 december 2011 t/m 30 november De huurprijs is 1747,48 (incl. 279,01 BTW) per maand plus een bedrag van 294,89 per maand voor het onderhoud van de kopieermachine. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

39 Toelichting op de exploitatie BATEN Baten Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 Subsidies provincie Gelderland Subsidies overige verstrekkers Nog te verwerven middelen Overige baten Totaal subsidies Subsidie provincie Gelderland De subsidie van de provincie Gelderland heeft een structureel karakter. Hierop is de Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 van toepassing. De subsidie is verleend om activiteiten mee uit te voeren conform het opgestelde activiteitenplan. Het is toegestaan om binnen het activiteitenplan kleine verschuivingen aan te brengen. Als de resultaten van een of meer van de hoofdproducten met meer dan 10% afwijkt van wat in het activiteitenplan is geraamd dient dat schriftelijk te worden gemeld. Voor een verschil van meer dan 20% dient vooraf toestemming gevraagd te worden. Subsidie provincie Gelderland en additionele projecten Realisatie , Begroting 2011 Realisatie 2010 Provincie Gelderland Regulier Subsidie (structureel) Provincie Gelderland participatie en belangenbehartiging in gemeenten (incidenteel) Provincie Gelderland belangenbehartiging Jeugdzorg structureel Provincie Gelderland (additioneel) Subtotaal provincie Gelderland Overige financiers 5a. Gemeenten b. Zorgverzekeraars c. Instellingen d. Overige financiers Subtotaal overige financiers Totaal subsidies Zorgbelang Gelderland Jaardocument

40 LASTEN Personeelskosten (8) Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Totaal personeelskosten In 2011 waren er op 31 december ,5 FTE werkzaam bij Zorgbelang Gelderland / 47 personen (ter vergelijking: in 2010 waren dat 37,86 FTE / 55 personen). De Raad van Bestuur / directeur van Zorgbelang Gelderland wordt gehonoreerd volgens schaal 15, periodiek 13 van de CAO welzijn. In 2011 bedroeg het salaris voor loonbelasting / volksverzekeringen (bij een 0,9 fte dienstverband). Daarnaast is bij aanstelling op 1 januari 2007 een vaste gemaximeerde kilometervergoeding voor zowel woon/werk verkeer als dienstreizen van in totaal 400 per maand toegekend. Deze vergoeding is gebaseerd op een vergoeding van 0,15 per km. De leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Advies ontvangen geen honorering. Werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed op basis van een declaratie. Huisvestingskosten Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 Locatiekosten IJsselburcht Overige huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten Zorgbelang Gelderland Jaardocument

41 Organisatiekosten Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 Afschrijvingskosten Accountants- en administratiekosten Telefoon/internet Bureaukosten Porti en vrachtkosten Documentatiekosten Bestuurskosten Contributies en bijdragen Automatiseringskosten Verzekeringen Afschrijving dubieuze debiteuren Overige organisatiekosten Totaal organisatiekosten Kosten Activiteiten Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 Reguliere activiteiten Additionele activiteiten Totaal kosten activiteiten Zorgbelang Gelderland Jaardocument

42 Onvoorziene uitgaven Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 Afloopverschillen voorgaande Jaren Reorganisatiekosten/juridische bijstand Dotatie voorziening reorganisatiekosten Totaal onvoorziene uitgaven FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rente Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 Rente baten Rente lasten Totaal rente Zorgbelang Gelderland Jaardocument

43 4.5 Toelichting op het kasstroomoverzicht Algemene grondslagen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Samenstelling geldmiddelen Liquide middelen per 31 december Mutatie liquide middelen Geldmiddelen per 31 december Overige gegevens Bestemming resultaat De stichting Zorgbelang Gelderland heeft geen winstoogmerk. In de statuten is geen andere bepaling opgenomen over de bestemming van een eventueel positief resultaat. Ook subsidiegevers hebben daarvoor geen richtlijnen opgelegd aan Zorgbelang Gelderland, anders dan dat subsidiemiddelen enkel mogen worden aangewend voor de door stichting Zorgbelang Gelderland nagestreefde doelen, welke statutair zijn bepaald. Het bestuur van Zorgbelang Gelderland heeft dientengevolge met de vaststelling van de jaarrekening 2011 bepaald dat het negatieve resultaat dat in 2011 is behaald aan de egalisatiereserve is onttrokken (reeds verwerkt in de jaarrekening). Gebeurtenissen na balansdatum Niet van toepassing Accountantsverklaring Op de volgende 2 pagina s treft u de accountantsverklaring aan. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

44 Zorgbelang Gelderland Jaardocument

45 Zorgbelang Gelderland Jaardocument

46 Bijlage 1 A) Specificaties van de posten van de balans Materiële vaste activa Kantoorinventaris Telefooncentrale Automatisering Totaal Boekwaarde 1 januari Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde 31 december Zorgbelang Gelderland Jaardocument

47 Onderhanden projecten Menzis Agis HAP Arnhem Zevenaar Clientenraad RAV Gelderland Midden Regio N-Veluwe, Kbgn Mantelzorg Poliproject Slingeland NPCF project ZZP In voor Zorg CJG Arnhem GGZ Arnhem CJG Arnhem Palliatieve Zorg GGZ (2009) WTZi - CWZ WTZi - Slingeland WTZi - RIBW Lingewaal WMO (2009) Oudernetwerk jeugdzorgaward Belangenbehartiging VG (2008) Menzis Ziekenhuisprojecten Uvit Care: overheveling dagbesteding Cliëntenberaad RAV Gelderland Zuid Kind & Ziekenhuis NPCF Elz Uvit Zorg als co-product Ateliers 1e lijn Huisartsenboekje Interculturalisatie Slag in Zorg WTZi - Sint Maartenskliniek WTZi - Propersona Theater Zorgbehang Menzis Cure GGZ Menzis Signalering Agis - Cure Agis - zorginkoop AWBZ Academische werkplaats Jeugd Oudernetwerk Euregio project Boekje Borstkanker VG GGZ Spel Prokkel OGGZ-spiegel Kwartiermakersfestival restant VPR gelden Totaal Aandeel projecten, waarvoor minder is ontvangen dan aangewend Aandeel projecten, waarvoor meer is ontvangen dan aangewend Zorgbelang Gelderland Jaardocument

48 Bijlage 2: Resultaat per provinciaal beleidsdoel De provincie Gelderland financiert de activiteiten van Zorgbelang Gelderland naar te behalen resultaten. Deze te behalen resultaten zijn vastgelegd in voorzet twee het provinciale meerjaren sociaal beleid voor de periode Provinciale beleidsdoelen A: Zorgvragers komen op voor eigen belangen A1: Onafhankelijke betrouwbare, actuele keuze-informatie voor zorgvragers A2: Provinciale opvang en afhandeling van klachten van zorgvragers A3: Vraaggericht en deskundig advies aan individuele zorgvragers A4: Procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van georganiseerde zorgvragers bij hun collectieve belangenbehartiging in cliëntenraden A5: Procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van (on)georganiseerde zorgvragers/belangenbehartigers in (Wmo raden van) Gemeenten en relevante maatschappelijke organisaties A6: Procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van bijzondere groepen georganiseerde zorgvragers (groepen kwetsbare burgers) A7: Procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van de bij Zorgbelang Gelderland aangesloten organisaties bij de uitvoering van hun eigen belangenbehartigingsactiviteiten B: Zorgvragers en beleidsmakers beschikken over kennis en informatie over behoeften en knelpunten met betrekking tot zorgvragers, zorg en deelname aan de samenleving B1: Beschikbaarheid van informatie over de vraag naar zorg in Gelderland en ondersteuning van zorgvragers B2: Beschikbaarheid van informatie over het aanbod van zorg in Gelderland en ondersteuning van zorgvragers B3: Handvatten voor kwalitatief goede zorg, zoals prestatiecriteria en visiedocumenten vanuit het perspectief van diverse groepen zorgvragers B4: Omzetten van klachten in beleidsaanbevelingen, dan wel acties om knelpunten publiek onder de aandacht te brengen C: Het zorgvragersperspectief is bekend bij gemeenten, zorginstellingen en andere relevante maatschappelijke partijen. C1: Een goede vertegenwoordiging van het patiëntenperspectief in relevante zorgpartijen, zoals de Raden van Advies van zorgkantoren en indicatieorgananen J: Elke instelling in de jeugdzorg heeft een vastgesteld beleid voor actieve cliëntenparticipatie en heeft permanent aandacht voor laagdrempelige, transparante en onafhankelijke klachtenregeling J1: De provincie zorgt voor ondersteuning, bemiddeling en advies voor klachten over instellingen voor jeugdzorg en voorziet in ondersteuning bij klachten. J2: De participatie van cliënten in de jeugdzorg wordt ondersteund J3: De belangenbehartiging van cliënten in de jeugdzorg wordt ondersteund Zorgbelang Gelderland Jaardocument

49 In dit overzicht wordt ook het totaal aan projecten aangegeven dat incidenteel aanvullend is uitgevoerd naast de structurele projecten in het kader van het provinciaal sociale beleid. Provinciaal doel Begroot Totaal budget Afrekenuren Afrekenuren x tarief Besteed activiteitengeld Totale Opbrengst A A A A A A B B B B C D E J J J Provincie additioneel Gemeenten Instellingen Zorgverzekeraars Overigen Totaal Totaal volgens jaarrekening Zorgbelang Gelderland Jaardocument

50 Bijlage 3: Personele bezetting Functie FTE's Aantal med. Directeur 0,90 1 Programmacoördinator Informatie 0,89 1 Team Informatie 6,31 9 Programmacoördinator Zorg 0,75 1 Team Zorg 4,22 5 Manager Advies, Lok.Part. en Kw.Burgers 1,00 1 Team Advies en jeugd 5,04 9 Programmacoördinator Lokale Participatie 0,83 1 Team Lokale Participatie en Kwetsbare burgers 5,67 8 Bedrijfsondersteuning 1,33 2 Secretariaat / receptie 5,56 9 Totale bezetting 32, Peildatum 31 december 2011 Zorgbelang Gelderland Jaardocument

51 Bijlage resultaten toegelicht per programma en project Zorgbelang Gelderland Jaardocument

52 Informatie en klachtopvang (IK) IK1 / RA1 Projectleider: Provinciaal doel: Subdoel: Beoogd resultaat: Streefwaarde(n) Gerealiseerd: Keuze ondersteunende informatie Ralph Schaareman A: Zorgvragers komen op voor eigen belangen A1: Onafhankelijke betrouwbare, actuele keuze-informatie voor zorgvragers RA1: Keuze ondersteunende informatie, Gids Gelderse consumentenorganisaties via Onafhankelijke Informatie over zorgaanbieders in Gelderland. via en ZorgbelangGelderland.nl Vrijwel dagelijkse actualisatie met keuzeondersteunende informatie en nieuws voor burgers en achterban. Gids Gelderse consumentenorganisaties Tussentijdse actualisatie Onafhankelijke Informatie over zorgaanbieders Tussentijdse actualisatie 1. Statistieken via Google analytics: 2011 Q1 Q2 Q3 Q4 Aantal bezoeken Aantal unieke bezoekers Pagina s per bezoek Ter vergelijking: cijfers van Q1 Q2 Q3 Q4 Aantal bezoeken niet Aantal unieke bezoekers niet Pagina s per bezoek niet Gids Gelderse consumentenorganisaties Er staan 477 organisaties vermeld die in Gelderland de belangen van patiënten en consumenten behartigen, lotgenotencontact verzorgen of individuele ondersteuning verlenen. Dit is een afname van Zorgaanbiedersgids Organisaties: 493 Gelderse Zorgaanbieders via de gids te raadplegen (plus 1 t.o.v. vorig kwartaal) Verpleeghuizen: 52 Verzorgingshuizen 198 Thuiszorginstellingen 57 Gehandicaptenzorg 186 Zorgbelang Gelderland Jaardocument

53 Enquêtes: Sinds begin 2010 zijn er per Zorgaanbiedersoort de volgende enquêtes online. Verpleeghuizen: 9 enquêtes. Onderwerpen oa. Terminale zorg, inspraak, dagbesteding. Verzorgingshuizen: 9 enquêtes. Onderwerpen oa. wonen, leefomgeving, informatievoorziening Thuiszorginstellingen: 3 enquêtes. Onderwerpen zijn terminale zorg, recht op inspraak bij het zorgplan en medezeggenschap door een cliëntenraad. Knelpunten, afwijkingen en prognose: GGZ instellingen: 5 enquêtes. Onderwerpen zijn Medezeggenschap, ervaringen rond opname, waardering hulpverlener en locatie, indruk en informatie Jaaroverzicht: ZorgbelangGelderland.nl Blauw: cijfers 2011 Oranje: cijfers 2010 Vanaf hier meting 2010 Vanaf juni 2011 worden bezoeken van eigen medewerkers niet meer meegeteld. Dit leidt tot een daling in bezoekersaantallen. Het jaarverloop van de site laat zien dat de daling vanaf juni in de loop van het jaar goed wordt gemaakt. Ondanks dat eigen medewerkers niet meer meewegen in de statistieken worden in het vierde kwartaal vergelijkbare cijfers gehaald als in De prognose is dat deze lijn zich voortzet. Een goede indicatie hiervoor is de grote stijging van het aantal unieke bezoekers naar 7666 in het laatste kwartaal. Gids Gelderse consumentenorganisaties Ten opzicht van januari 2011 zijn er 12 minder Gelderse consumentenorganisaties. Zorgbelang Gelderland Jaardocument

Zorgbelang Gelderland. Rapportage 2012. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 12 april 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 april 2013

Zorgbelang Gelderland. Rapportage 2012. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 12 april 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 april 2013 Zorgbelang Gelderland Rapportage 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 12 april 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 april 2013 Dr. E.A.M.J Verkaar Directeur / Raad van Bestuur 2013

Nadere informatie

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties www.zorgbelang-nederland.nl Inhoudsopgave Monitor Zorgbelangorganisaties Voorwoord Het

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Doetinchem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Huishoudelijk Reglement Zowel NWA Inleiding De dubbele vergrijzing vraagt om een proactief beleid op het gebied van zowel medische als niet-medische

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lochem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wijchen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Jaardocument. Zorgbelang Gelderland Jaardocument 2008 1. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 10 maart 2009. Dr. E.A.M.J Verkaar Directeur

Jaardocument. Zorgbelang Gelderland Jaardocument 2008 1. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 10 maart 2009. Dr. E.A.M.J Verkaar Directeur Jaardocument 2008 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 10 maart 2009 Dr. E.A.M.J Verkaar Directeur 2009 Zorgbelang Gelderland Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen uit

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Geldermalsen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Tiel 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Winterswijk 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Oldebroek 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Harderwijk 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Jaarplan besteding Arnhems Fonds Achterstandswijken 2017

Jaarplan besteding Arnhems Fonds Achterstandswijken 2017 Jaarplan besteding Arnhems Fonds Achterstandswijken 2017 1. Projecten eerstelijnscentra Eerstelijnscentra (samenwerkingsverbanden van huisartsen, al dan niet in combinatie met andere zorgverleners) in

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lingewaal 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Elburg 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Programma Lokale Versterking GGz

Programma Lokale Versterking GGz Programma Lokale Versterking GGz Presentatie resultaten 20 mei 2009 Missie programma GGz Mensen met een psychische beperking of een verslavingsprobleem, vrouwen uit de vrouwenopvang, dak- en thuislozen

Nadere informatie

Met de toezending van dit laatste projectplan hebben wij voldaan aan de toezegging aan uw Staten.

Met de toezending van dit laatste projectplan hebben wij voldaan aan de toezegging aan uw Staten. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland p/a statengriffier ons kenmerk: 09034088/2 afdeling: Welzijn bijlage(n): 1 behandeld door: P.J. Bolderman doorkiesnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Sinds 1 januari 2015 hebben cliënten met een WLZ-indicatie het recht

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Ede 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014 Gemeente Amsterdam T.a.v. de wethouder Zorg de heer E. van der Burg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Achmea divisie Zorg en gezondheid T.a.v. de directeur Zorginkoop Care de heer E.J. Wilhelm Storkstraat

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Reglement Raad van Advies van aangesloten organisaties Stichting Zorgbelang Gelderland (Uitwerking instellingsbesluit d.d.

Reglement Raad van Advies van aangesloten organisaties Stichting Zorgbelang Gelderland (Uitwerking instellingsbesluit d.d. Reglement Raad van Advies van aangesloten organisaties Stichting Zorgbelang Gelderland (Uitwerking instellingsbesluit d.d. 19 november 2007) Versie vastgesteld door Raad van Toezicht, op 24 maart 2014

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Brummen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12 september 2016 Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: - rapport Directeur of college, Advies over het bestuursmodel

Nadere informatie

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt:

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt: Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Amsterdam, 22 januari 2015 Betreft: Evaluatie Wijkzorgteams Geachte heer Van der Burg, De Stedelijke Wmo-Adviesraad is een aantal

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Curriculum Vitae Personalia Naam: Thijssen Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Profiel Miranda is een sterk inhoudelijk en procesmatig gedreven beleidsadviseur op het sociale domein. Zij beschikt

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Van transitie naar transformatie

Van transitie naar transformatie Raad voor Sociaal Domein Duiven Postbus 164 6921 DUIVEN info@rvsdd.nl www.rvsdd.nl Jaarverslag 2015 Van transitie naar transformatie Duiven, mei 2016 1 VOORWOORD 2015 is het jaar van transitie naar de

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland De cliëntenraad MEE Noordwest-Holland kent grote waarde toe aan een goed functionerende cliëntenraad. Om de cliëntenraad in haar adviserende en signalerende

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wageningen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Begeleiding Gemeente Tiel

Begeleiding Gemeente Tiel Begeleiding Gemeente Tiel Voortschrijdende notitie versie 05 3 juli 2013 definitief De kaders In het Platform Zelfredzaamheid van regio Rivierenland is op 18 maart 2013 het convenant ondertekend, waarin

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie 1 Inleiding Dé Ontwikkeling van het netwerk Een unieke vorm van samenwerken Het dagelijks bestuur en stakeholders van het Netwerk Dementie hebben in 2015 een belangrijke

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Netwerkindicatoren Dementie 2016

Netwerkindicatoren Dementie 2016 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Individuele rapportage: Netwerk Dementie regio Haaglanden versie 2, februari 2017 Samen sterk: Goed voorbeeld doet goed volgen! 1 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Vilans

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Buren 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Betreft Voorstel cliëntenparticipatie 113Online Aan Raad van bestuur Van Chantal Laurent, Age Niels Holstein, Jan Mokkenstorm Agendapunt 7 Datum 2 september 2014

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Consulent informele ondersteuning. Portefeuillehouder: mw. E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 180476 / 186829 Samenvatting Aanleiding om te

Nadere informatie

E-panel. Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels

E-panel. Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels E-panel Met de uitkomsten van de enquête over second opinion Nr. 18 - januari 2011 Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels We weten bijna allemaal

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen Jaarverslag Cliëntenraad Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 2013 1 Vooraf Dit jaarverslag betreft het jaar 2013. Het is vastgesteld in

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 Netwerk Palliatieve zorg regio Zutphen www.netwerkpalliatievezorg.nl/zutphen Anna Kempe a.kempe@sensire.nl tel: 06 2001 7978 concept Jaarplan 2017 Netwerk

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie