ACTIVITEITENPLAN Zorgbelang Gelderland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland

2 Activiteitenplan

3 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij kunnen leven zoals zij dat willen. Ook als zij door ziekte, ongeval, handicap of ouderdom tijdelijk of permanent belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. Zorgbelang Gelderland wil dit bereiken door: ervaringskennis van zorggebruikers te verzamelen, collectieve belangen te behartigen, informatie te verstrekken over de beschikbaarheid en de kwaliteit van het zorgaanbod, klachten op te vangen en knelpunten in het zorgaanbod te signaleren. Om haar doelen te bereiken werkt Zorgbelang Gelderland samen met ruim 470 aangesloten patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden in Gelderland. 2014, Zorgbelang Gelderland Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen uit deze uitgave mogen, na verkregen toestemming van Zorgbelang Gelderland, worden overgenomen of worden verveelvoudigd onder strikte voorwaarde van bronvermelding. Toestemming kan worden aangevraagd per brief, fax of . COLOFON Redactie Dr. E. Verkaar, directeur / bestuurder Activiteitenplan

4 Activiteitenplan

5 Inhoudsopgave Inleiding 7 1. De organisatie en haar missie Vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen in Gelderland Relatie met de provincie Gelderland De organisatiestructuur van Zorgbelang Gelderland Regionale en lokale samenwerking Landelijke samenwerking Activiteiten in Individuele cliëntondersteuning Regionale en lokale participatieondersteuning Ondersteuning cliëntenorganisaties Bestuurlijke agenda Beleidsmatige inhoudelijke accenten in Provinciale Staten Samenwerking andere organisaties Personele zorg Organisatieontwikkeling Opleidingen Certificering Begroting De begroting op hoofdlijnen Opbouw van de kosten Financiële risico s Overige risico s Toelichting meerjarenbegroting Bijlage 1 30 Voorbeelden van participatie- en innovatiemethodieken 30 Innovatiemethodieken 32 Bijlage 2 34 Regionale participatieondersteuning uitgewerkt 34 Activiteitenplan

6 Activiteitenplan

7 Inleiding Voor u ligt het activiteitenplan 2015 van Zorgbelang Gelderland. In dit activiteitenplan legt Zorgbelang Gelderland vooraf verantwoording af over de in 2015 te ondernemen activiteiten. Elke Gelderlander krijgt hiermee inzicht in de door ons te verrichten werkzaamheden. Daarnaast is dit activiteitenplan ook bestemd voor onze achterban, die bestaat uit 470 aangesloten organisaties: wat kunt u van ons in 2015 aan activiteiten verwachten waar u belang bij heeft? Tenslotte is dit activiteitenplan 2015 ook bedoeld om de provincie Gelderland als belangrijkste financier van de activiteiten van Zorgbelang Gelderland inzicht te geven in de door ons voorgenomen werkzaamheden. De provincie Gelderland verstrekt subsidie voor activiteiten (en de resultaten daarvan) aan Zorgbelang Gelderland, op basis van dit activiteitenplan. Wij hopen dat u tevreden bent over de wijze waarop wij onze activiteiten voor 2015 vooraf beschrijven. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u hierover uiteraard contact opnemen met de directeur van Zorgbelang Gelderland. Activiteitenplan

8 Activiteitenplan

9 1. De organisatie en haar missie 1.1 Vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen in Gelderland Zorgbelang Gelderland ondersteunt mensen met een beperking of zorgvraag bij het vormgeven van hun zelfredzaamheid en komt vanuit het perspectief van zorgvragers - op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen in Gelderland. Onze missie: Gelderse zorgvragers moeten kunnen leven zoals zij dat willen, ook als zij door ziekte, ongeval, beperking of ouderdom belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. Wij willen vraaggerichte zorg- en welzijnsvoorzieningen bereiken door: het behartigen van collectieve belangen/verbeteren van toegankelijkheid en kwaliteit van het aanbod van zorg en welzijn; het ondersteunen van individuele zorgvragers; het ondersteunen van aangesloten organisaties en vrijwilligers. Het behartigen van collectieve belangen / verbeteren van toegankelijkheid en kwaliteit Overheden (provincie, gemeenten), zorgaanbieders en zorgverzekeraars streven, net als zorgvragers zelf, naar een optimale zelfredzaamheid van burgers en naar een optimale kwaliteit en toegankelijkheid van zorg- en welzijnsvoorzieningen tegen aanvaardbare kosten. Feit is echter, dat zij als partijen ieder een ander belang hebben. Zorgbelang Gelderland behartigt de belangen van de Gelderse burger en bewaakt dat het zorgvragersperspectief permanent ingebracht wordt bij de verdere stimuleringen van zelfredzaamheid en ontwikkelingen van het aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen. Het ondersteunen van individuele zorgvragers Goed opgeleide vrijwilligers van Zorgbelang Gelderland helpen elke Gelderse zorgvrager bij zijn zoektocht naar informatie en bij het indienen van klachten. In overleg met de zorgvrager bekijken zij op welke wijze een klacht kan leiden tot verbetering van individuele zorg, of op welke wijze recht gedaan kan worden aan een zorgvrager, indien fouten niet meer te herstellen zijn. Zorgbelang Gelderland registreert de vragen en klachten, op basis waarvan tekorten en misstanden in de zorg in kaart worden gebracht, die vervolgens worden aangekaart bij zorgaanbieders en instanties om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Zo nodig worden derden ingeschakeld, zoals zorgverzekeraars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de media of de politiek. Daarnaast verstrekt Zorgbelang Gelderland veel informatie over zorg en welzijn aan individuele zorgvragers via en via brochures, folders, rapporten en dergelijke. Het ondersteunen van aangesloten organisaties en vrijwilligers Om haar doelen te bereiken, werkt Zorgbelang Gelderland voor en samen met 470 aangesloten patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenorganisaties en cliëntenraden in Gelderland. In deze organisaties zijn duizenden vrijwilligers actief: de daadwerkelijke bron van ervaringsdeskundigheid. Deze vrijwilligers worden ondersteund door Zorgbelang Gelderland. 1.2 Relatie met de provincie Gelderland Zorgbelang Gelderland heeft een nauwe relatie met de provincie Gelderland. De provincie Gelderland is de belangrijkste structurele financier van Zorgbelang Gelderland. Daarnaast heeft de provincie Gelderland voor de periode 2013 tot en met 2016 een extra incidentele subsidie ter beschikking gesteld om extra impulsen te geven op het gebied van het regionale sociaal beleid, in Activiteitenplan

10 opdracht van gemeenten en maatschappelijke instellingen. Gemeenten en maatschappelijke instellingen krijgen 75 procent van de kosten vergoed van projecten die passen binnen het provinciaal sociaal beleid en die door Zorgbelang Gelderland worden uitgevoerd. Daarmee is een belangrijke provinciale sturing van Zorgbelang Gelderland een feit. Dat laat onverlet dat Zorgbelang Gelderland een onafhankelijke maatschappelijke organisatie is die zijn eigen koers bepaalt. 1.3 De organisatiestructuur van Zorgbelang Gelderland Zorgbelang Gelderland is een stichting waarbij 470 organisaties zijn aangesloten. De werkorganisatie (in 2014 ongeveer 40 medewerkers die ongeveer 30 arbeidsplaatsen vervullen) staat onder leiding van: de directeur / bestuurder een fulltime manager Participatieondersteuning een deeltijd manager Bedrijfsondersteuning De werkorganisatie kent 2 teams: team bedrijfsondersteuning team participatieondersteuning, met twee provinciale subteams (individuele ondersteuning en bovenregionale participatieondersteuning) en drie regionale subteams. Vrijwilligers Bij de werkorganisatie zijn honderden actieve vrijwilligers betrokken, die meestal lid zijn van (of betrokken zijn bij) de bij Zorgbelang Gelderland aangesloten organisaties. Het werk van de (betaalde) medewerkers van Zorgbelang Gelderland is in belangrijke mate gericht op ondersteuning van deze vrijwilligers in hun organisaties, opdat zij vorm kunnen geven aan de missie van Zorgbelang Gelderland. Toezicht -De Raad van Toezicht (RvT) toetst de directeur en diens organisatorische en financiële beleid. -De Raad van Advies (RvA) van aangesloten organisaties adviseert de directeur over het inhoudelijk functioneren van de organisatie. Op de website van Zorgbelang Gelderland kunt u zien wie er zitting heeft in de Raad van Toezicht en de Raad van Advies en wie er als medewerkers aan Zorgbelang Gelderland verbonden zijn. 1.4 Regionale en lokale samenwerking Zorgbelang Gelderland werkt lokaal en regionaal samen met veel andere organisaties. In eerste instantie zijn dat onze aangesloten organisaties en collega-consumentenorganisaties. Daarnaast werken we ook met en voor: Gemeenten Gemeenten zijn in toenemende mate overheidsorganisaties waarvoor en waarmee Zorgbelang Gelderland samenwerkt. In aanvulling op onze door de provincie gefinancierde activiteiten, trachten we participatie-ondersteunende projecten te realiseren bij gemeenten door gesubsidieerde projecten voor hen uit te voeren. Zorgorganisaties De verbetering van dienstverlening aan consumenten door zorginstellingen en organisaties op het terrein van welzijn, kan niet plaats vinden zonder betrokkenheid van de zorgorganisaties zelf. Activiteitenplan

11 Zorgbelang Gelderland heeft dan ook talloze werkrelaties met een breed scala aan instellingen, variërend van een kleine lokale welzijnsinstelling tot de grote ziekenhuizen. Zorgverzekeraars De samenwerking met zorgverzekeraars neemt toe. Zorgbelang Gelderland is verantwoordelijk voor de selectie en voordracht van leden van zorgvragersfracties van zorgkantoren. Maar daarnaast sloot Zorgbelang Gelderland samenwerkingsovereenkomsten met de vier grote zorgverzekeraars in onze regio: Menzis, Achmea/Agis, VGZ en CZ. Ondersteuningsorganisaties Zorgbelang Gelderland werkt samen met maatschappelijke ondersteuningsorganisaties zoals Spectrum partner met Elan en de Samenwerkende Bonden Ouderen Gelderland (SBOG) of de Vereniging Kleine Kernen Gelderland / Federatie Dorpshuizen Gelderland. 1.5 Landelijke samenwerking Zorgbelang Gelderland is een regionale koepelorganisatie binnen de patiëntenbeweging in Nederland. Zorgbelang Nederland Zorgbelang Gelderland is één van de twaalf leden van Zorgbelang Nederland. In dit landelijk verband wordt nauw samengewerkt aan verschillende projecten op het gebied van bijvoorbeeld communicatie en meldacties. Ook vindt samenwerking plaats in projecten met onderwerpen als kwaliteitsverbetering van ziekenhuiszorg, samenwerking met zorgverzekeraars, landelijke samenwerking met andere patiënten / consumenten organisaties, E-panels of het landelijk stimuleringsprogramma Aandacht Voor Iedereen. Zorgbelang Brabant Zorgbelang Gelderland kent vanaf juni 2012 een nauwe samenwerking met Zorgbelang Brabant op het gebied van de (interne) bedrijfsondersteuning. Zorgbelang Gelderland werkt vanaf 1 maart 2013 operationeel samen met Zorgbelang Brabant en Zorgbelang Zuid-Holland op het gebied van de functie Informatie- en klachtopvang. Door deze samenwerking wordt optimale kwaliteit en continuïteit van deze dienstverlening geboden. Samenwerking andere landelijke partijen Daarbij kan gedacht worden aan de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de CG raad (Chronisch zieken en gehandicapten) het landelijk platform GGz, maar ook bijvoorbeeld met het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ) of Mezzo, de landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers. Activiteitenplan

12 Activiteitenplan

13 2. Activiteiten in 2015 In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de door Zorgbelang Gelderland in 2015 voorgenomen activiteiten. We onderscheiden in de volgende paragrafen de volgende programma s en hun activiteiten: 1. Individuele cliëntondersteuning 2. Regionale en lokale participatieondersteuning 3. Ondersteuning cliëntorganisaties 2.1 Individuele cliëntondersteuning Adviespunt Zorgbelang: Informatie en klachtopvang In het Adviespunt Zorgbelang wordt het programma Informatie en klachtenopvang uitgevoerd als een onderdeel van de provinciale opdracht van Zorgbelang Gelderland. Binnen dit programma vinden de volgende activiteiten plaats: - Klachtenopvang en individuele advisering Gelderse burgers kunnen elke werkdag tussen 9.00 tot uur bij Zorgbelang Gelderland vragen stellen over zorg, wonen en welzijn en over patiëntenrechten, of melding doen van een klacht. Zij krijgen informatie en advies bij de indiening en het traject van behandeling van een klacht. - Signalering Zorgbelang Gelderland registreert de vragen en klachten, op basis waarvan tekorten en misstanden in de zorg in kaart worden gebracht, die vervolgens worden aangekaart bij zorgaanbieders en instanties om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Zo nodig worden derden ingeschakeld, zoals zorgverzekeraars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de media of de politiek. - Ervaringskennis ophalen Zorgbelang Gelderland verzamelt op verschillende wijzen ervaringen en wensen van gebruikers van zorg. Op basis van deze informatie kunnen tekorten en misstanden in de zorg gesignaleerd worden en gebruikt worden voor de (collectieve) belangenbehartiging. Daarbij worden verschillende werkwijzen gebruikt, waaronder meldacties, E-panel, en on line communities zoals Facebook en LinkedIn. Resultaat Het resultaat van deze activiteiten is dat jaarlijks ongeveer 750 Gelderse burgers die een probleem in de zorg hebben ondervonden, ondersteund worden in het zelf oplossen van hun probleem. Zij hebben met behulp van deze diensten zelf regie kunnen voeren over hun zorgvraag. Daarnaast worden periodiek signaleringsrapporten uitgebracht over knelpunten in de zorg die wij via deze functie op het spoor komen. De resultaten van de meldactie, E-panels en signaleringsrapporten zijn onze inbreng in discussies met de betrokken zorgpartijen om de door hun geleverde diensten te verbeteren. De samenwerking met andere Zorgbelangorganisaties die in maart 2013 is ingezet wordt in 2015 gecontinueerd en waar mogelijk verder uitgebouwd. Activiteitenplan

14 Vertrouwenspersoon Hierbij zijn te onderscheiden: de Vertrouwenspersoon Jeugd en de Vertrouwenspersoon Sociaal Domein. 1. De Vertrouwenspersoon Jeugd De vertrouwenspersoon Jeugdzorg vangt vragen en klachten op van jongeren en hun ouders of verwanten die te maken hebben met de Gelderse jeugdzorg. De vertrouwenspersoon steunt hen bij het zelf oplossen van de problemen die zij in de jeugdzorg ervaren. Daarnaast rapporteert de vertrouwenspersoon, periodiek en anoniem aan jeugdzorginstellingen, welke problemen gemeld worden. De vertrouwenspersoon adviseert zowel op individueel niveau als op instellingsniveau hoe deze problemen van cliënten opgelost en voorkomen kunnen worden. Vanaf 2015 wordt de vertrouwenspersoon jeugd in Gelderland (net als in Groningen, Drenthe, Friesland, Brabant en Zeeland) georganiseerd in opdracht van de VNG (in onderaannemerschap van het landelijke bureau AKJ dat in de 6 andere provincies de vertrouwenspersoon jeugd organiseert). Resultaat Jaarlijks worden ongeveer 250 jongeren en hun ouders/verwanten zelfstandiger in het oplossen van hun problemen. Op basis van deze signalen over het functioneren van de jeugdzorg worden instellingen en gemeenten door middel van een rapportage geïnformeerd over de belangrijkste knelpunten, zodat ze de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. Onze belangenbehartiging is daarmee afgestemd op de problemen die door de doelgroep ervaren worden. 2. De Vertrouwenspersoon Sociaal Domein Gemeenten zijn vanaf 2015 verplicht in het gehele sociale domein een onafhankelijke cliëntondersteuning aan cliënten aan te bieden. Het betreft onafhankelijke (van zorgaanbieders) informatie, advies en ondersteuning aan alle inwoners die met de Jeugdwet, de Wmo, de participatiewet en de Wet Langdurige Zorg (zolang er nog geen indicatie is) te maken krijgen. In onze ogen valt de onafhankelijke cliëntondersteuning uiteen in twee onderdelen: 1. Informatie, advies en ondersteuning van de burger voorafgaand aan het zorgproces en tijdens het zorgproces wanneer het goed gaat: samen met de cliënt zijn zorgvraag analyseren en met de burger en met zorgaanbieders samen het zorgaanbod samenstellen. 2. Informatie, advies en ondersteuning van de burger wanneer de burger knelpunten ervaart in zijn zorg. Met name in bijlage 4 van de handreiking cliëntondersteuning voor gemeenten ( bemiddelen en verwijzen en hulp bij klachten, bezwaar en beroep ), wordt op deze onderdelen van de onafhankelijke cliëntondersteuning gewezen. Wettelijk gezien is de gemeente ook verplicht een onafhankelijke cliëntondersteuner aan te bieden als een burger ontevreden is of de cliëntondersteuning die geboden wordt door de gemeente niet helemaal naar wens is. Zorgbelang biedt dus een deel van de onafhankelijke cliëntondersteuning, namelijk waar het gaat om knelpunten in het sociale domein. Wij spreken dan bij voorkeur van de vertrouwenspersoon of het vertrouwenswerk in het sociale domein. Wij helpen mensen met het omgaan met knelpunten in de zorgverlening en ondersteunen en adviseren hen bij vragen over de zorg als deze niet helemaal naar hun wens verloopt. Activiteitenplan

15 Het andere deel ondersteuning van de cliënt voorafgaand aan het zorgproces en tijdens het zorgproces als het goed gaat biedt Zorgbelang niet aan en gemeenten kunnen dit deel bijvoorbeeld laten uitvoeren door MEE of gemeenten kunnen dit conform de handreiking (3 varianten) zelf organiseren via de sociale wijkteams of via de centrale zorgloketten. Resultaat Bij het schrijven van dit activiteitenplan 2015 is Zorgbelang in gesprek met een aantal Gelderse gemeenten en regio s om deze functie aan cliënten te kunnen bieden. Het is dan ook nog onduidelijk welke gemeenten in 2015 van deze ondersteuning door Zorgbelang Gelderland gebruik zullen maken en voor hoeveel Gelderse burgers deze ondersteuning resultaten oplevert. 2.2 Regionale en lokale participatieondersteuning Zorgbelang Gelderland verricht regionale participatieondersteuning activiteiten in het kader van twee centrale provinciale beleidsthema s. We noemen hier de thema s, de speerpunten en de resultaten. Daarnaast ondersteunt Zorgbelang Gelderland in opdracht van gemeenten, zorginstellingen, zorgverzekeraars, het Ministerie van VWS, ZON MW of andere partijen of fondsen, initiatieven van burgers en cliënten om de kwaliteit van leven en zorg vanuit hun perspectief te verbeteren. De beschrijving van de projecten voor zover nu al bekend- die samenhangen met de genoemde provinciale thema s en speerpunten, vindt u in bijlage 2. Behalve deze vooraf geplande activiteiten die door de provincie Gelderland worden gefinancierd, vinden er in 2015 veel activiteiten plaats die door de genoemde andere partijen worden gefinancierd. De inhoud ervan wordt altijd in onderling overleg bepaald en sluit aan bij de missie en doelstellingen van Zorgbelang Gelderland. Focus op een aantal zorgdomeinen Zorgbelang Gelderland richt zich met de ondersteuning van burger- en cliëntenparticipatie op de volgende velden / zorgdomeinen: Curatieve zorg, met name o Ziekenhuiszorg en acute zorg o Eerstelijnszorg (o.a. huisartsen, GGz, medicijnen, wijkgerichte zorg) o Zorgverzekeringen en zorginkoop Zorg voor Jeugd Wmo, maatschappelijke ondersteuning Langdurige zorg (m.n. Verpleging en Verzorging, GGz, Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) Arbeids- en sociale participatie Provinciale thema s en speerpunten In het kader van het provinciaal sociaal beleid voert Zorgbelang Gelderland in 2015 participatieondersteunende projecten uit in het kader van de volgende provinciale thema s en speerpunten: Zelfredzaamheid kwetsbare groepen Speerpunten: Het voorkomen van sociaal isolement: het resultaat van de activiteiten is dat het sociaal isolement van kwetsbare groepen is verminderd. De activiteiten zijn erop gericht dat het sociaal isolement van kwetsbare groepen voorkomen wordt. Activiteitenplan

16 Verbeteren van eigen regie: door ondersteuning is er sprake van meer eigen regie en zelfmanagement van cliënten en zorgvragers bij hun betrokkenheid bij de zorg in hun eigen omgeving. Gezondheid en zorg Speerpunten: Versterking van de 1 e lijn (huisartsenzorg, paramedische zorg etc.): het resultaat is dat er verbeteringen zijn aangebracht in de aansluiting tussen preventie (nuldelijn) en huisartsen/fysiotherapeuten/wijkverpleegkundigen(1elijnszorg) en de zieken- en verpleeghuizen. Activiteiten zijn erop gericht om een sterke eerstelijnszorg te ontwikkelen, die zorg biedt dichtbij huis, op het moment dat het van belang is. De zorg is erop gericht om mensen met een chronische ziekte of handicap toe te rusten waardoor zij zo goed mogelijk kunnen functioneren in hun eigen omgeving. Gezondheidspreventie gericht op o.a. ouderen en chronisch zieken: resultaat van de activiteiten is dat er meer ouderen en chronisch zieken gaan bewegen of sporten. De activiteiten zijn gericht op: o het verkrijgen van inzicht in de factoren die ouderen en chronisch zieken ervaren als belemmering om te gaan sporten/meer bewegen. o verkrijgen van inzicht in type aanbod en manieren van aanbieden van sport en bewegingsmogelijkheden die sporten en bewegen aantrekkelijker maken. o Het verkrijgen van een overzicht van goede voorbeelden van beweegaanbod voor ouderen en chronisch zieken. Stimulering van transmurale zorg (zorg die door instituties heen loopt, georganiseerd vanuit het belang van de zorgvrager) en e-health (digitale zorgondersteuning en zorgvormen). Zorgvragers zijn betrokken bij ICT ontwikkelingen in de zorg. Het bevorderen van een wijkgerichte aanpak, waarbij uitgegaan wordt van de zorgbehoeften in een wijk / dorp; Resultaat: Wmo-raden en burgers hebben merkbaar meer invloed op nieuw sociaal en wijkgezondheidsbeleid en op de opzet en evaluatie van nieuwe initiatieven (proeftuinen). Vanuit cliëntenperspectief (op regionaal niveau) zijn de criteria benoemd waaraan de zorg, het wonen en welzijn dienen te voldoen. Cliëntenorganisaties zijn betrokken in de planvorming en de aansturing van samenwerkingsverbanden. Het stimuleren van zorginnovatie en netwerken die hier op gericht zijn. Resultaat is een actief (digitaal)netwerk van zorgvragers in de regio, gericht op het actief ondersteunen van eigen regie in de zorg, op het actief signaleren van knelpunten en op het oplossen daarvan door zorgvragers zelf. Regionaal werken Om beter aan te sluiten bij het lokale- en regionale beleid, heeft Zorgbelang Gelderland in 2012 haar werkwijze aangepast en wordt er gewerkt vanuit regioteams. Deze multidisciplinaire teams zijn actief in de regio s: Nijmegen en omgeving Rivierenland Arnhem en omgeving (Rijn-IJssel) Achterhoek Oost Veluwe Noord-West Veluwe Food-Valley (Zuid-Veluwe) Activiteitenplan

17 Per regio zijn er in het kader van de provinciaal gefinancierde projecten verschillende prioriteiten aangebracht, op basis van de vragen en knelpunten in de betreffende regio. Gelderland kent grote verschillen: in sommige gebieden een bevolkingskrimp, waardoor de kwaliteit van het zorgaanbod onder druk komt te staan. Daarnaast zijn in andere gebieden bewoners significant ongezonder dan andere Nederlanders. Voor een wat uitgebreidere beschrijving van de activiteiten per regio verwijzen we naar bijlage 2. Dankzij een extra incidentele subsidie van de provincie Gelderland in de periode 2013 tot en met 2016, kunnen gemeenten en maatschappelijke instellingen extra activiteiten die passen binnen het provinciaal sociaal beleid door Zorgbelang Gelderland laten uitvoeren, waarbij de provincie 50 procent van de kosten vergoedt. Deze extra stimuleringsprojecten zijn in een aparte subsidieaanvraag beschreven. Resultaat en voortgang projecten Het resultaat en de voortgang van alle projecten (in het kader van zowel de provinciale subsidies als anders gefinancierd) wordt per kwartaal beschreven in de kwartaalrapportages en het jaarverslag. Deze zijn te vinden op onze website 2.3 Ondersteuning cliëntenorganisaties Zorgbelang Gelderland is een netwerk van 470 Gelderse zorgvragersorganisaties, waarin duizenden vrijwilligers actief zijn. De ervaringen van de achterban zijn de basis voor het werk van Zorgbelang Gelderland. Ter ondersteuning van de aangesloten organisaties heeft Zorgbelang Gelderland, als onderdeel van de provinciale subsidie, een cluster van activiteiten ontwikkeld. Onderlinge en externe communicatie: via de website via de website voor vragen en klachten over de zorg via sociale media: Twitter, Facebook, LinkedIn en Youtube via digitale nieuwsbrieven via een doorlopend jaarverslag via folders, brochures, persberichten e.d. via ondersteuning van aangesloten organisaties door vrijwillige fotografen en filmers Sociale media De inzet van sociale media speelt een centrale rol in de zichtbaarheid van Zorgbelang Gelderland en in de verbinding met achterban en netwerkrelaties. Zorgbelang Academie nieuwe stijl Het scholingsaanbod (trainingen, cursussen en bijeenkomsten) wordt aangeboden via de digitale academie, voor de vrijwilligers en aangesloten organisaties. Daarnaast wordt een aanbod ontwikkeld voor externe doelgroepen zoals verwijzers, zorgaanbieders en individuele burgers. Versterken en verbeteren van promotieactiviteiten van Zorgbelang Gelderland Er worden diverse promotiematerialen ontwikkeld, die breed kunnen worden ingezet door Zorgbelang Gelderland, op specifieke locaties en bij activiteiten van de achterban op regionaal en lokaal niveau. Er wordt een promotieteam/ambassadeursteam opgezet, getraind en begeleid. Dit team bestaat uit vrijwilligers, achterban en medewerkers van Zorgbelang Gelderland. Activiteitenplan

18 Versterken verbinding Het versterken van de verbinding tussen Zorgbelang Gelderland, ambassadeurs, aangesloten organisaties en netwerkrelaties. Door thematische bijeenkomsten op locatie in Gelderland, die aansluiten bij actuele landelijke en regionale thema s die passen bij de speerpunten van Zorgbelang Gelderland. Aansluitend wordt het producten- en dienstenaanbod van Zorgbelang Gelderland aangeboden. Beoogd resultaat De vrijwilligers van de bij Zorgbelang Gelderland aangesloten organisaties ontmoeten elkaar en wisselen kennis en ervaring uit tijdens bijeenkomsten op locatie. De samenwerking tussen ambassadeurs, achterban en medewerkers is hierdoor bevorderd. Daarnaast hebben zij bij de Zorgbelang academie hun kennis kunnen verbreden over de zorg en de mogelijkheden die zij zelf hebben om deze zorg te verbeteren. De communicatie-inspanningen van Zorgbelang Gelderland dragen eraan bij dat de vrijwilligers van de Gelderse cliëntenorganisaties, evenals zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars, goed geïnformeerd zijn over actuele ontwikkelingen op alle verschillende zorgterreinen, vanuit het perspectief van de cliënt. Activiteitenplan

19 3. Bestuurlijke agenda Beleidsmatige inhoudelijke accenten in 2015 Burgers en zorgvragers staan door de transities (Curatieve zorg, Wmo, langdurige zorg, jeugdzorg, participatiewet, bijzonder onderwijs) de komende jaren een enorme verandering te wachten: de veranderingen (transities) in financiering van de zorg zullen voor grote veranderingen in het aanbod en de kwaliteit van zorg zorgen. Daarnaast groeit de vraag naar zorg onder andere door de vergrijzing en door nieuwe technologieën. Dit alles maakt dat burgers en zorgvragers zelf een steeds groter aandeel in de financiering en de organisatie van de zorg zullen moeten gaan opvangen. Er zullen belangrijke maatschappelijke keuzes gemaakt gaan worden. Voor Zorgbelang Gelderland als organisatie van en voor zorgvragers en burgers, betekent dit dat er de komende jaren heel veel werk is om de belangen van burgers en zorgvragers in deze transitieprocessen te behartigen. Daarbij gaat in toenemende mate de vraag m.b.t. betaalbaarheid van de zorg en het maken van keuzes daarin, een rol spelen. Zorgbelang Gelderland is in alle 7 Gelderse regio s actief als ondersteuner van cliëntenorganisaties en burgers op alle terreinen in de zorg (curatieve zorg, langdurige zorg, Wmo, jeugdzorg, (arbeids)participatie). Hieronder wordt per beleidsveld / zorgdomein op hoofdlijnen kort aangegeven welke beleidsinhoudelijke bestuurlijke accenten gelegd worden in Jeugd Vertrouwenspersoon jeugd Op het terrein van de jeugdzorg zal Zorgbelang Gelderland in 2015 de vertrouwenspersoon functie voor heel Gelderland blijven uitvoeren. Vanaf 2015 wordt de vertrouwenspersoon functie door de VNG landelijk gefinancierd. Zorgbelang zal deze functie gaan uitvoeren als onderaannemer van AKJ. In 2014 worden hiertoe voorbereidingen getroffen. In 2015 zal verdere uitwerking plaatsvinden. Kern van de inhoudelijke veranderingen is dat de vertrouwenspersonen meer naar de jongeren in jeugdzorginstellingen toe zullen gaan. Daartoe was in het kader van de provinciale subsidie weinig ruimte en ook beleidsinhoudelijk werden door de provincie en door de provinciale jeugdzorgbranche andere accenten gelegd dan in de nieuwe wet belangrijk worden gevonden (de VP functie werkte meer op de achtergrond als tweedelijns opvang functie). Tegelijkertijd is duidelijk dat steeds meer jongeren thuis en in hun directe (wijk) omgeving zorg zullen krijgen als dat echt nodig is. Dat betekent voor de functie vertrouwenspersoon dat met name de ondersteuning van de zogeheten wijkteams jeugd en/of Centra voor Jeugd en Gezin beter met de vertrouwenspersoon dienen samen te werken. In 2015 zal met gemeenten bekeken worden hoe deze verbinding vanuit het belang van de jongeren (en hun relaties) beter gelegd kan worden. Ondersteuning cliëntenparticipatie jeugd Zorgbelang Gelderland blijft in 2015 vormen van belangenbehartiging en cliëntenparticipatie van jongeren en hun ouders en familieleden in de jeugdzorg ondersteunen. Met gemeenten zijn wij (regionaal) in gesprek over de manier waarop zij deze (in 2014 voor het laatst door de provincie Gelderland gefinancierde) ondersteuning vanaf 2015 willen uitvoeren en financieren. Alle gemeenten is een aanbod gedaan om in overleg een flexibel ondersteuningspakket samen te stellen. Bij het schrijven van dit activiteitenplan is alleen voor de regio Arnhem een concreet subsidieverzoek ingediend op verzoek van de regio. Met andere gemeenten is het gesprek nog gaande. Activiteitenplan

20 Wmo Vertrouwenspersoon Sociaal Domein als onderdeel onafhankelijke cliëntondersteuning In paragraaf 2.1 is aangegeven dat Zorgbelang Gelderland eind 2014 met een aantal gemeenten in gesprek is over de functie van vertrouwenspersoon sociaal beleid als onderdeel van de wettelijk verplichte onafhankelijke cliëntondersteuning. In 2015 zal deze inzet verder worden voortgezet. De verwachting is dat eind 2014 nog een 3 tot 5 tal pilots zullen starten. In 2015 worden deze pilots voortgezet en geëvalueerd. Wij hopen dat dit in een aantal gemeenten tot een structurele dienstverlening door Zorgbelang Gelderland zal leiden. Ondersteuning Wmo raden en andere participatie vormen In het kader van de stads- en regiocontracten tussen de provincie en gemeenten, ondersteunt Zorgbelang Gelderland netwerken van Wmo raden en andere cliëntenorganisaties op regionaal niveau. In een beperkt aantal gevallen wordt met extra (gemeentelijke) financiering lokaal extra ondersteuning geboden. De verwachting is dat met name door de grote veranderingen op gemeentelijk niveau, de ondersteuningsbehoefte lokaal gaat toenemen. Zorgbelang Gelderland zal Wmo raden (of participatieraden etc.) en gemeenten een aanbod op maat doen. Ondersteuning eigen regie zelfinitiatieven, burgerinitiatieven Zorgbelang Gelderland is vanaf 2013 actief met het stimuleren van meer georganiseerd eigen initiatief van burgers en cliënten. In 2014 is een succesvolle cursus eigen regie gestart. In 2015 zal Zorgbelang Gelderland (de ontwikkeling van) de ondersteuning op het gebied van eigen regie en zelfof burgerinitiatieven verder voortzetten. Signalering knelpunten startfase Ten aanzien van alle transities die op 1 januari 2015 formeel zijn ingevoerd geldt dat er en een grote overgang plaats vindt voor zowel cliënten als zorgaanbieders. Zorgbelang Gelderland is op dit moment (najaar 2014) met aangesloten organisaties in overleg op welke wijze de knelpunten in de startfase (eind 2014, begin 2015) het beste gemonitord kunnen worden. De gesignaleerde knelpunten dienen vervolgens door vertegenwoordigers van bijvoorbeeld Wmo raden of cliëntenraden (met steun van Zorgbelang Gelderland) teruggekoppeld worden aan gemeenten en zorginstellingen. Langdurige zorg Net als voor de Wmo geldt dat er grote veranderingen optreden voor mensen die te maken hebben met de huidige Awbz, die over gaat in de nieuwe Wet Langdurige Zorg. Samen met de aangesloten organisaties maakt Zorgbelang Gelderland momenteel een actieplan hoe cliënten het beste in deze overgang ondersteund kunnen worden en op welke wijze cliënten en cliëntenorganisaties een bijdrage kunnen leveren aan het opnieuw inrichten van de langdurige zorg, op zo n manier dat deze voor cliënten zo optimaal mogelijk is. Arbeidsparticipatie en sociale participatie Door de nieuwe participatiewet gaat er veel veranderen voor mensen met een zorgprobleem en weinig inkomen. Steeds meer komen zij (weer) aan de kant te staan, terwijl de samenleving en ook het kabinet juist streeft naar een veel grotere mate van sociale en arbeidsparticipatie. Dat kan alleen als bedrijven en organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan nemen en plaats maken voor mensen met een beperking of een andere afstand tot de arbeidsmarkt. Zorgbelang Gelderland is in 2013 samen met de Inclusief Groep en de Gemeente Nunspeet een succesvol participatiehuis gestart. In Arnhem is Zorgbelang samen met de partners uit In de Weerd (Enspiratie, RIBW, Siza, Rijnstad, APCG) actief om de maatschappelijke discussie op dit punt te voeren. We spreken partijen aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit punt. Als organisatie zelf werken we ook in toenemende mate met vrijwilligers. Het afgelopen jaar heeft een Activiteitenplan

21 aantal van deze vrijwilligers mede dankzij een (tijdelijke) plek bij Zorgbelang weer een nieuwe plaats op de arbeidsmarkt gevonden. In 2015 ontwikkelen we onze activiteiten op het gebied van sociale participatie en arbeidsparticipatie (vanuit het perspectief van mensen zelf) verder om nog meer mensen een betere plaats in onze samenleving te kunnen geven. Curatieve zorg Zorgbelang Gelderland ondersteunt veel cliëntenorganisaties van chronisch zieken. Daarnaast ondersteunen we actief cliëntenraden van ziekenhuizen, ambulancediensten etc. Voor veel curatieve zorginstellingen zijn wij een aanspreekpunt als het gaat om het ondersteunen van cliëntenparticipatie. In 2015 gaan we verder op de in 2014 ingeslagen weg waarbij we onze aandacht concentreren op een aantal specifieke activiteiten: Acute zorg De acute zorg of spoedzorg is sterk in beweging. Zorgbelang kan als verbindende factor verschillende cliëntenperspectieven verbinden met de visies van verschillende zorgorganisaties en zorgverzekeraars. Met een aantal ziekenhuizen in Gelderland wordt overleg gevoerd hoe burgers en cliënten bij de ontwikkelingen op dit gebied betrokken kunnen worden. Eerstelijnszorg In de eerste lijn is een verandering gaande in de richting van een veel meer geïntegreerd zorgaanbod in buurten en wijken. Deze ontwikkeling sluit nauw aan op de vorming van sociale wijkteams vanuit het gemeentelijke zorgdomein. Zorgbelang is al enkele jaren betrokken bij het organiseren van de inbreng van bewoners en patiënten bij deze ontwikkelingen. De ontwikkeling op dit gebied wordt in 2015 voortgezet. Daarnaast zal in 2015 rondom de waarschijnlijk in te voeren nieuwe klachtwet (Wkkgz) onderzocht worden op welke wijze Zorgbelang door middel van het Adviespunt patiënten beter kan ondersteunen bij knelpunten die zij ervaren in de eerstelijnszorg. Zorginkoop door verzekeraars vanuit cliëntenperspectief In de curatieve zorg (zorgverzekeringswet) blijven we actief in het ondersteunen van zorginkoop door verzekeraars vanuit cliëntenperspectief. Daarbij ligt het accent op: Het ondersteunen van cliëntenparticipatie rondom zorgpaden in ziekenhuizen en in ketens; Het ondersteunen van participatie in het kader van een wijkgerichte benadering van zorg; Het ondersteunen van participatie in het kader van de transitie van tweedelijns intramurale zorg naar anderhalve of eerstelijns extramurale zorg; Het ondersteunen van cliënteninbreng op het gebied van medicijngebruik en apotheekzorg. 3.2 Provinciale Staten Zorgbelang Gelderland bestaat dankzij een basissubsidie van 1 miljoen euro van de provincie Gelderland. Dank zij deze basissubsidie: Kan Zorgbelang Gelderland het door vrijwilligers bemande adviespunt voor individuele ondersteuning organiseren; Kan Zorgbelang Gelderland het netwerk van 470 aangesloten cliëntenorganisaties ondersteunen met bijeenkomsten, de Zorgbelang academie en veel communicatie activiteiten; Kan Zorgbelang Gelderland in de 7 Gelderse regio s contacten met aangesloten organisaties, gemeenten en zorginstellingen onderhouden en (beperkt) ondersteuning bieden aan allerlei participatie op alle zorgsectoren. Dankzij deze basisondersteuning (relaties, kennis, activiteiten) Activiteitenplan

22 is het vaak mogelijk extra projecten te werven die gefinancierd worden door gemeenten, instellingen, zorgverzekeraars en bijvoorbeeld het Ministerie van VWS of fondsen. Een aantal provincies in Nederland stelt zich de vraag of zij in de toekomst als midden-bestuur nog verantwoordelijkheden hebben op het gebied van de zorg of het zogeheten sociale domein. Op alle andere beleidsterreinen in Nederland (o.a. veiligheid, vervoer, economie, ruimtelijke ordening, cultuur) wordt deze vraag niet gesteld. In Gelderland bestaat van oudsher een goede samenwerking tussen regio s, gemeenten en provincie, onder ander via de stads- en regiocontracten ondersteunt de provincie Gelderland de regio s en gemeenten. De provincie Gelderland voert momenteel een beleid waarin sociale vraagstukken gesignaleerd en geagendeerd worden. Initiatieven tot kennisdeling en innovatie worden daarbij vervolgens geïnitieerd en ondersteund. Dit zijn allemaal activiteiten die gemeente- en vaak ook regio overstijgend zijn. Zorgbelang Gelderland constateert dat er in de zorg en op het sociale domein vanuit het perspectief van cliënten nog heel veel uitdagingen zijn waar gemeenten en regio s baat hebben bij enige vorm van extra inzet of ondersteuning. Regionale samenwerking op het sociale domein kan in heel Nederland op zijn zachtst gezegd nog een forse uitdaging worden genoemd voor de komende jaren. Zorgbelang Gelderland denkt dan ook dat het voortzetten van bovenlokale en bovenregionale ondersteuning met name vanuit burger- en cliëntenperspectief - voor de komende jaren van belang blijft. Als voorbeeld wijzen we op het mogelijk snel wegvallen van de ondersteuning van de cliëntenparticipatie in de jeugdzorg in een aantal gemeenten en regio s (zie verder) of op het niet invullen van de functie onafhankelijk vertrouwenspersoon sociaal domein als verplicht onderdeel van de nieuwe Wmo wat betreft de onafhankelijke cliëntondersteuning (zie ook verder). In het najaar van 2014 voert Zorgbelang Gelderland gesprekken met leden van de huidige provinciale Staten over de visie die zij hebben op toekomstige provinciale steun voor gemeenten en regio s op het sociale domein. Op grond van deze gesprekken zal Zorgbelang Gelderland aan de Statenfracties adviseren wat vanuit cliëntenperspectief belangrijke aandachtspunten zijn voor de verkiezingen van Provinciale Staten die in het voorjaar van 2015 plaats vinden. Ondersteuning participatie jongeren in de Jeugdzorg Op dit moment (september 2014) is nog onduidelijk of de Gelderse gemeenten de ondersteuning van cliëntenparticipatie van jongeren in de jeugdzorg gaan organiseren. Het is mogelijk dat in een aantal regio s de jongeren de ondersteuning die zij nu krijgen om hun stem te laten horen, niet meer ontvangen vanaf Als anderen deze taak van Zorgbelang Gelderland overnemen dan is dat geen probleem. Voor de jongeren en de kwaliteit van de jeugdzorg is het echter wel een probleem als niemand hen meer ondersteunt. Met name bovenregionale activiteiten die voor de jongeren zelf van groot belang zijn, zoals met name de Jeugdzorg Award (verkiezing beste vrijwilliger en jeugdzorgwerker) en Tha Bus on tour (voorlichting van jongeren op scholen) zullen waarschijnlijk niet door gemeenten afzonderlijk of gezamenlijk worden gefinancierd. Zorgbelang Gelderland zal eind 2014 Provinciale Staten en de huidige Gedeputeerde Jeugdzorg aanspreken op het in de steek laten van deze jongeren als dat aan de orde is. Individuele cliëntondersteuning Zorgbelang Gelderland maakt op dit moment aan gemeenten duidelijk dat zij cliënten een onafhankelijke cliëntondersteuning naar eigen keuze dienen te bieden. Dat is met name relevant als er sprake is van knelpunten in de zorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Wij spreken over Activiteitenplan

23 de onafhankelijke vertrouwenspersoon sociaal domein. Veel gemeenten geven aan nog niet over deze problematiek nagedacht te hebben. Zorgbelang Gelderland voorziet dat in veel Gelderse gemeenten deze functie begin 2015 nog niet zal zijn ingevuld. Als dat dreigt te gebeuren, zal Zorgbelang Gelderland aan de huidige Gedeputeerde en aan Provinciale Staten vragen of de provincie voor 1 jaar deze functie voor alle gemeenten die hier nog niet in hebben voorzien, wil financieren. In 2015 dienen gemeenten deze functie alsnog zelf te organiseren. 3.3 Samenwerking andere organisaties Door strategische samenwerking kan een deel van de nadelen van (mogelijke) schaalteruggang worden opgevangen: door samen inhoudelijke investeringen voor vernieuwing en ontwikkeling op te pakken. En ook het delen van (een deel van) de overhead zoals personeelszaken, een financiële administratie en huisvesting. Er is een nauwe samenwerking met Zorgbelang Brabant over gezamenlijke dienst ondersteuning: deling van administraties om in de toekomst met minder kosten dezelfde kwaliteit en continuïteit te behouden. Inmiddels is overleg met Zorgbelang Friesland en Zorgbelang Nederland om deze samenwerking op het gebied van de bedrijfsondersteuning mogelijk uit te breiden. Met Zorgbelang Brabant en de Zorgbelangorganisaties in Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Limburg is een gezamenlijke uitvoering van een front-office informatie- en klachtopvang opgezet in Gezamenlijk wordt de naam Adviespunt Zorgbelang gevoerd. Er wordt een gezamenlijk PR communicatiebeleid gevoerd, opleidingen en intervisie worden gezamenlijk georganiseerd en er is sprake van een uniforme werkwijze volgens een gezamenlijke procesbeschrijving en handboek. Zorgbelang Gelderland zal samen met de Zorgbelangorganisaties in Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland en Brabant als onderaannemer van AKJ de Vertrouwenspersoon jeugdzorg uitvoeren in 2015 en Personele zorg Vanwege de onverwacht grote vraag naar onze ondersteuning in 2013 en 2014, zijn relatief veel medewerkers van Zorgbelang Gelderland in tijdelijke dienst. Dit vergt veel initiatief en zelfredzaamheid van deze tijdelijke collega s maar ook veel ondersteuning door medewerkers en management met een langer dienstverband. In 2014 is daarom extra aandacht aan de ondersteuning van medewerkers (individueel en in teamverband) besteed, net zoals in In 2015 zal naar verwachting een beperkte krimp plaats vinden in onze werkzaamheden. Van een beperkt aantal tijdelijke medewerkers zal het tijdelijk dienstverband dan ook niet verlengd kunnen worden. Medewerkers die naar verwachting na 2015 geen (tijdelijk) dienstverband meer met Zorgbelang Gelderland zullen hebben, worden zoveel als mogelijk ondersteund bij het zoeken naar een nieuw dienstverband. 3.5 Organisatieontwikkeling Zorgbelang Gelderland heeft in 2012 een reorganisatie doorgevoerd waarbij zelfsturende regioteams zijn gevormd. In 2013 en 2014 hebben deze teams veel extra (tijdelijke) opdrachten verworven. In 2013 maar ook in 2014 is de organisatie Zorgbelang Gelderland dan ook groter dan bij de reorganisatie werd verwacht. Om deze onverwachte groei goed op te kunnen vangen zijn in 2013 en in 2014 een aantal extra activiteiten ter ondersteuning van de organisatieontwikkeling ondernomen: Activiteitenplan

24 Extra ondersteuning van de zelfsturende teams o.a. met gebruikmaking van Management Drives instrumenten. Soms wordt (beperkt) gebruik gemaakt van externe deskundigen om de inhoudelijke expertise op de verschillende zorgdomeinen bij de medewerkers en het management zo actueel mogelijk te laten zijn. Ontwikkeling van een kwaliteitssysteem (ISO 9001) met als doelstelling begin 2015 het ISO 9001 certificaat te mogen voeren (zie verder). Vanwege het toenemende belang van het verwerven van nieuwe subsidies en vanwege de (over)belasting van uitvoerende projectleiders, zal in 2015 tijdelijk een coördinerende senior projectleider worden geworven die de directeur en de projectleiders in de verschillende teams ondersteunt bij het maken van projectvoorstellen. Vanwege de naar verwachting uitbreidende samenwerking met andere Zorgbelangorganisaties op het gebied van de bedrijfsondersteuning, zal (in eerste instantie tijdelijk) een stafmedewerker worden aangesteld ter ondersteuning van beide managers op het gebeid van projectbeheer en de verdere ontwikkeling van het project- beheersysteem (Profit van Afas). Vanwege de ontwikkelingen op het terrein van de vertrouwenspersoon sociaal domein (als onderdeel van de onafhankelijke cliëntondersteuning) zal in 2015 naar verwachting (in eerste instantie tijdelijk) extra professionele ondersteuning worden aangesteld voor het Adviespunt Zorgbelang. 3.6 Opleidingen Zorgbelang Gelderland kent een opleidingsbeleid dat enerzijds voorziet in collectieve trainingen en bijscholingen. Anderzijds kan elke medewerker elk jaar zijn opleidingswensen kenbaar maken. Dit wordt besproken in de werkoverleggen en functionerings- en beoordelingsgesprekken. Tot nu toe is het mogelijk geweest in alle opleidingswensen te voorzien. Opleiding bestuurder De directeur / bestuurder van Zorgbelang Gelderland volgt in 2014 en 2015 de Masterclass, management develop programma voor eindverantwoordelijke bestuurders in de zorg van het Erasmus Centrum voor Management development in de Zorg. 3.7 Certificering In het kader van de permanente verbetering van de kwaliteit van de diensten en de organisatie heeft Zorgbelang Gelderland samen met Zorgbelang Brabant in 2014 een certificeringstraject doorlopen. Naar verwachting wordt begin 2015 een ISO 9001 certificering verkregen. Activiteitenplan

25 4. Begroting 2015 In dit hoofdstuk geven wij op hoofdlijnen inzicht in de financiering van de activiteiten van Zorgbelang Gelderland. 4.1 De begroting op hoofdlijnen Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Baten (in ) (in ) (in ) (in ) Subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Kosten Activiteiten Incidentele Uitgaven Totaal lasten Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Totaal Financiële baten en lasten Resultaat Activiteitenplan

26 4.2 Opbouw van de kosten Uurtarief In bovenstaande tabel wordt op hoofdlijnen weergegeven welke de inkomsten van Zorgbelang Gelderland zijn. Deze inkomsten worden geworven op basis van dit activiteitenplan en incidentele projectplannen. Bij zowel dit activiteitenplan als bij incidentele door derden te subsidiëren projectplannen, wordt veelal uitgegaan van een integraal uurtarief en bijkomende activiteitenkosten. Zorgbelang Gelderland kent in 2015 een gemiddeld uurtarief van (afgerond) 90, - per uur. Voor projectleiders (HBO en academisch) wordt vanwege hun kwaliteiten en ervaring 93 in rekening gebracht Voor uitvoerende vertrouwenspersonen (HBO) wordt een tarief gehanteerd van 85 per uur bij lage volumeafspraken. Bij hoge volumeafspraken (vanaf 3000 uur) wordt een tarief van 77,50 per uur gerekend (VNG afspraken). Voor sommige ondersteunende taken die door assistent projectleiders kunnen worden uitgevoerd, of uitvoerende secretariaatstaken worden nog lagere tarieven gehanteerd. 4% 10% 10% 19% 57% directe salariskosten salariskosten management en staf overige personeelskosten huisvestingskosten organisatiekosten Indexering De subsidieverordening van de provincie Gelderland op het gebied van sociaal beleid schrijft voor dat een begroting zonder indexering wordt ingediend. Het prijspeil van de begroting 2015 is feitelijk het prijspeil van De begrootte inkomsten zijn gebaseerd op de subsidiebeschikking van december In december 2015 zal de provincie Gelderland weer vooraf een indexatie voor de subsidie 2015 toepassen. Op dit moment is niet bekend hoe groot deze indexering zal zijn. Productiviteit Productiviteit per medewerker De uurtarieven van Zorgbelang Gelderland zijn gebaseerd op (gemiddeld) 1300 directe uren en 572 indirecte uren inclusief vakantie, per fte (totaal 1872 uur per fte), conform de 36-urige werkweek en andere arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Welzijn. Daarmee wordt een gemiddelde productiviteit gehaald per medewerker van 69 procent. Dat is inclusief vakantie (gemiddeld 178 uur) en ziekteverlof (streefgemiddelde 2,5%, 47 uur). Tijdens vakantie en ziekteverlof kan en hoeft er niet Activiteitenplan

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie