Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni Impuls voor Economie en Wonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni 2014. Impuls voor Economie en Wonen"

Transcriptie

1 Stadsregio Amsterdam juni 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang. Impuls voor Economie en Wonen Pagina 3 Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid Interview Jan-Willem Groot Pagina 4 Raadsleden maken kennis met Stadsregio Pagina 6 In samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland is de Stadsregio onlangs gestart met een verkenning van het knooppunt Schiphol Zuid. Er wordt onderzocht hoe voor alle buslijnen een overstappunt kan worden gerealiseerd ter hoogte van Schiphol Rijk. Aan de zuidkant van Schiphol, bij het bedrijventerrein Schiphol Rijk, loopt een aantal buslijnen - de 140, 163, 181, 187 en 287- langs elkaar en is er voor reizigers geen goede overstap mogelijk tussen de lijnen onderling. Alle bussen bij elkaar rijden in de spitsuren zo n 50 keer, 30 keer heen en 20 keer terug. Daarnaast wordt het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park aangelegd en worden vanuit Aalsmeer busbanen aangelegd. Deze busbanen sluiten op elkaar aan ter hoogte van Schiphol Rijk. Voorkeurslocatie In de verkenning wordt naar een voorkeurslocatie gezocht voor een knooppunt ter hoogte van Schiphol Rijk. Van iedere mogelijke locatie worden de gevolgen in beeld gebracht voor bijvoorbeeld de ruimtelijke inpassing in de omgeving, de verkeerstechnische gevolgen voor de doorstroming van het verkeer, het draagvlak onder de betrokken partijen en wat een mogelijke locatie betekent voor kabels en leidingen. Als er een voorkeurslocatie gevonden wordt, zal de verkenningsfase naar verwachting in oktober dit jaar worden afgerond. Vervolgens wordt gestart met de planstudiefase, waarin een gedetailleerd ontwerp wordt uitgewerkt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de betrokken partijen. Wanneer het ontwerp is vastgelegd, volgt de realisatiefase. Investeringsagenda OV Het uit te werken knooppunt is opgenomen in de Investeringsagenda Openbaar Vervoer en in het Deltaplan Bereikbaarheid van de gemeente Haarlemmermeer. Daarnaast hebben Schiphol en de provincie Noord-Holland aangegeven graag mee te werken aan de uitwerking van het knooppunt. Rolverdeling De Stadsregio Amsterdam is in zowel de verkenningsfase als de planstudiefase projectleider. Wanneer er een voorkeursvariant wordt uitgewerkt waar de betrokken partijen akkoord mee gaan, wordt het project overgedragen aan de provincie Noord-Holland om over te gaan tot realisatie. Inlichtingen: Jasper Hink, tel Regiojournaal 6.14 Stadsregio Amsterdam

2 Pagina 2 Nieuwe regioraad geïnstalleerd Op 10 juni werd de nieuwe regioraad geïnstalleerd. De regioraad benoemde vervolgens de leden van het nieuwe dagelijks bestuur. Het volledige overzicht van de regioraadsleden is te zien op De nieuwe leden van het dagelijks bestuur zijn: **Vanuit de colleges van B&W in de gemeenten in Amstellanden Meerlanden is Lex Scholten voorgedragen als lid van het dagelijks bestuur. Tijdens de productie van dit Regiojournaal moest deze benoeming nog door de gemeenteraad van Diemen geformaliseerd worden. -Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam (voorzitter) -Don Bijl, burgemeester van Purmerend (vice-voorzitter) -Dennis Straat, wethouder Zaanstad -Derk Reneman, wethouder Haarlemmermeer -Maarten van Poelgeest, demissionair wethouder gemeente Amsterdam* -Lex Scholten, wethouder Diemen** *Omdat de gemeente Amsterdam op 10 juni nog geen college had gevormd, heeft de gemeenteraad Maarten van Poelgeest opnieuw aangewezen als lid van het dagelijks bestuur. Wanneer er een nieuw college is, zullen twee nieuwe Amsterdamse bestuursleden worden aangewezen. Pontje Het Schouw vaart weer Sinds enige tijd vaart het pontje bij Het Schouw weer. Het pontje kon vanwege technische problemen, na de feestelijke opening in januari, enige tijd niet door grotere voertuigen gebruikt worden. De pont werd verplaatst om de vrije busbaan langs de provinciale weg N235 te kunnen verlengen. Het verplaatsen van de pont is onderdeel van het Programma Bereikbaarheid Waterland. Het Programma Bereikbaarheid Waterland heeft als doel de bereikbaarheid te verbeteren voor het autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer in de regio Waterland op en rondom de provinciale wegen N247 en N235. Door de pont te verplaatsen kwam bij Het Schouw ruimte vrij voor de bus. De bus kan nu in een vrije beweging de hoek om. Dit levert winst op voor de busreizigers, maar ook voor de automobilisten omdat de bussen vanuit Purmerend nu niet meer hoeven in te voegen tussen het autoverkeer op dit toch al drukke knooppunt, aldus vice-voorzitter van de Stadsregio, Don Bijl. - de herinrichting van het kruispunt op de Eilandweg (N247); - het herindelen van de busbaan tussen Het Schouw en Broek in Waterland ; - de herinrichting van het kruispunt N247-Bernhardlaan bij Monnickendam; - vervanging hefbrug Broek in Waterland in combinatie met een busstrook en een extra onderdoorgang voor het langzaam verkeer; - het kruispunt A10/N247; - vervangen huidige fietstunnel in Broek in Waterland. Inlichtingen: Erik van Maaren tel Voor meer informatie zie ook: De Stadsregio werkt vanaf het begin van dit project nauw samen met de provincie en de gemeenten om de bereikbaarheid van de Waterlandse gemeenten te verbeteren. Wij financieren samen met de provincie het grootste deel van de maatregelen. En omdat de Stadsregio concessiehouder is van de bussen die gebruik maken van de nieuwe businfrastructuur, is het natuurlijk extra belangrijk dat de doorstroming goed is, aldus Bijl. De partijen onderzoeken welke maatregelen nog meer kunnen bijdragen aan de doorstroming van het verkeer in dit gebied. De stuurgroep heeft opdracht gegeven om onderstaande projecten verder uit te werken en de kosten in beeld te brengen: - het doortrekken van de spitsbusbaan (één busbaan voor beide richtingen) tussen Ilpendam en Purmerend; - de herinrichting van de kruising bij Het Schouw; Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 6.14

3 Stimuleringsimpuls voor economie en regionale woningmarkt Begin maart heeft de regioraad een bedrag van ,- beschikbaar gesteld voor de Stimuleringsimpuls Economie en Regionale Woningmarkt. Dit bedrag is bedoeld om projecten van gemeenten een financieel steuntje in de rug te geven, zodat deze ondanks beperkte budgetten toch kunnen starten. Het geld is bestemd voor projecten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt ( ,- ), de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en woningen ( ,-) en voor andere projecten op het gebied van economie en regionale woningmarkt ( ,- ), waarin de gemeenten zelf een keuze konden maken. Pagina 3 opgedaan met Energy Service Companies (ESCO s). De kern van deze innovatieve financieringsconstructies is dat met bestaande budgetten (onderhoudskosten en energielasten) voor een gebouw zowel energiebesparing als lagere exploitatielasten kunnen worden gerealiseerd. Deze aanpak sluit aan bij de onlangs gestarte pilot van het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland om met meerdere gemeenten samen ervaring op te doen met energiebesparende renovatie van vastgoed zoals scholen, gemeentehuizen, zwembaden en corporatiewoningen. Ondersteuning van verenigingen van eigenaren Aan de zestien gemeenten is gevraagd om kansrijke projecten in te dienen. In totaal hebben elf gemeenten 34 projecten ingediend, verdeeld over de genoemde onderwerpen. Alle projecten passen inhoudelijk bij de doelstellingen van de Stimuleringsimpuls. Daarom heeft het dagelijks bestuur op 15 mei besloten om voor alle ingediende projecten de aangevraagde subsidie te verlenen. De projecten moeten in 2015 zijn afgerond. Meer technisch onderwijs De projecten voor Onderwijs en Arbeidsmarkt sluiten aan bij de afspraken binnen het Techniekpact Noordvleugel. Hierin hebben regionale overheden, samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen, afspraken gemaakt over acties om het aantal mensen met een technische opleiding te vergroten. Met name nieuwe initiatieven voor het MBO verdienen hierbij aandacht. Gemeenschappelijk element in de projecten is de rol die het regionaal bedrijfsleven speelt bij het invullen en mede financieren van de onderwijsprogramma s en bij het bieden van stageplekken en begeleiding aan leerlingen. Bij het onderwerp verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en woningen zijn projecten ingediend waarmee ervaring wordt Naast projecten met ESCO s zijn er nog andere initiatieven voor de verduurzaming van woningen en maatschappelijk vastgoed. Zo hebben sommige gemeenten aanvragen ingediend voor een wijk- of complexgerichte aanpak van panden. Het gaat dan bijvoorbeeld om advies en ondersteuning aan verenigingen van eigenaren van appartementengebouwen, of om de gezamenlijke inkoop en veiling van isolatiemaatregelen zoals met het project Winst uit je woning in Amstelland-Meerlanden. Een ander actueel thema in de projecten is voorlichting en communicatie over investeringen in de levensloopbestendigheid van woningen. Overige projecten die zijn ingediend, zijn onder meer de aanpak van leegstand in winkel- en kantoorgebieden en het instellen van een prijs voor de meest duurzame MKB-ondernemer van Amsterdam. De Stadsregio zal de komende tijd met de gemeenten overleggen hoe de kennis die uit de projecten voortkomt verder gedeeld kan worden. Inlichtingen: Machiel Kouwenberg, tel , Regiojournaal 6.14 Stadsregio Amsterdam

4 Pagina 4 Afscheidsinterview Jan-Willem Groot: Onze economie wordt steeds internationaler Hoe heeft u de economie in de regio Amsterdam de afgelopen jaren zien veranderen? De economie is nog internationaler geworden, er hebben zich steeds meer buitenlandse bedrijven gevestigd. Nieuwe internationale bedrijven bieden werkgelegenheid, ook voor de lokale bedrijven die ondersteunende diensten bieden. De logistieke sector staat er in deze regio eveneens goed voor. De crisis heeft vooral de financiële sector veranderd. De woningmarkt en de bouwmarkt zien we weer licht aantrekken. Het gaat nu redelijk goed met de economie maar er blijven impulsen nodig. Er is veel concurrentie tussen Europese regio s dus we moeten blijven werken aan economische versterking. Investeren in infrastructuur blijft daarbij ook van belang, om te voorkomen dat het verkeer gaat vastlopen. Er is veel concurrentie tussen Europese regio s De afgelopen bestuursperiode was Jan-Willem Groot als wethouder in Amstelveen ook lid van het dagelijks bestuur van de Stadsregio. Zijn portefeuille was Economische Zaken. Tegenwoordig is hij gemeenteraadslid. Hoe kijkt hij terug op zijn taak bij de Stadsregio? En wat vindt hij belangrijke resultaten die zijn behaald? Hoe vond u het om lid te zijn van het dagelijks bestuur? Ik kijk daar met veel plezier op terug. Het was een collegiaal bestuur, dat de belangen van zowel de regio als van de gemeenten goed voor ogen hield. Elke partij kreeg de gelegenheid om de voordelen van regionale samenwerking te benutten en tegelijkertijd werkten we aan de versterking van de regio als geheel. Het leuke van de portefeuille Economie is dat je stimulansen kunt geven aan het bedrijfsleven. Dat levert banen op en dat is van groot belang. Uiteindelijk moet de overheid daar ook weer andere zaken van betalen, zoals de zorg. Ik vond het een voorrecht om aan de economische ontwikkeling bij te kunnen dragen. Wat vond u bijzondere momenten als bestuurder? Het besluit om het openbaar vervoer in Amsterdam te gaan inbesteden aan GVB was een groots moment en markeerde het einde van een jarenlange discussie over wel of niet aanbesteden. Door een beleidswijziging van het Rijk konden we het openbaar vervoer inbesteden aan GVB. Een belangrijk besluit, want GVB is een groot bedrijf waar veel reizigers mee te maken hebben en waar veel mensen werken. Het was bijzonder om mee te beslissen of je zo n bedrijf wel of niet naar de markt brengt. Een ander mooi moment vond ik het besluit van het dagelijks bestuur om 212,5 miljoen euro te investeren in de ombouw van de Amstelveenlijn. Een groot bedrag, waarmee we een forse investering doen in het verbeteren van de regionale vervoersstroom in dit gebied. Hiermee wordt de lijn klaar gemaakt voor de toekomst. Welke invloed heeft u als bestuurder bij de Stadsregio kunnen uitoefenen op de economie? Om de aansluiting tussen de technieksector en het onderwijs te verbeteren, hebben we met de regionale partijen, de provincie, het Rijk en het bedrijfsleven het Techniekpact gesloten. Dat was hard nodig want er is veel behoefte aan meer techniekopleidingen. Technisch onderwijs is relatief duur vanwege de speciale lokalen en instrumenten die nodig zijn. Samen met het bedrijfsleven hebben we hier geld in geïnvesteerd. Een ander resultaat waar ik blij mee ben, is de aanjaagfunctie van de Stadsregio binnen Plabeka, het platform voor bedrijventerreinen en kantoren in de regio. Plabeka moet het overschot aan leegstaande kantoren en bedrijven terugdringen en dat lukt aardig. In Haarlemmermeer en Amsterdam is al veel kantoorruimte uit de markt gehaald, door samen met de marktpartijen te komen tot sloop of transformatie van leegstaande kantoren en door bepaalde plannen te schrappen. Een belangrijk project voor het toerisme is Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. Wat verklaart het succes hiervan? Het doel van dit project is om meer bezoekers aan te trekken die langer blijven en naast Amsterdam ook de regiogemeenten bezoeken. Dat werkt goed en levert veel geld op. Het aantal bezoekers dat naast Amsterdam ook de regio bezoekt, is in de looptijd van het project gestegen van 19 tot 23%. De bestedingen van internationale bezoekers zijn gestegen met ruim 250 miljoen euro extra per jaar. Het aantal hotelovernachtingen van internationale bezoekers steeg in 2013 in Amsterdam met 4,1 % ten opzichte van het jaar ervoor en het aantal hotelovernachtingen in de regio met 8,6 %. Amsterdam werkt als een magneet maar daardoor wordt het ook steeds drukker in de stad en moet je het toerisme meer zien te spreiden. Voor de internationale promotie hebben we een aantal toeristische karakters ontwikkeld. Het Muiderslot bijvoorbeeld, krijgt een stuk meer bezoekers onder de naam Amsterdam Castle. De komende jaren zou je dergelijke marketing kunnen uitbreiden en de toeristische ondernemers in de regio nog sterker bij dit project kunnen betrekken. lees verder op pagina 5 Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 6.14

5 Pagina 5 vervolg van pagina 4 Er liggen een paar mooie investeringsimpulsen klaar Stadsregio, Metropoolregio Amsterdam, de Economic Board, Pres Er zijn nogal wat partijen betrokken bij het beleidsterrein Economische Zaken. Hoe verloopt deze samenwerking? We hebben de samenwerking steeds meer gestroomlijnd binnen de Metropoolregio Amsterdam. De Metropoolregio is een informeel samenwerkingsverband van 36 gemeenten en de provincies Noord-Holland en Flevoland, over een groot gebied, van IJmond tot Almere. De Stadsregio is daarbinnen het formele samenwerkingsverband van zestien gemeenten. Het Pres (Platform Regionale Economische Structuur, red.) is binnen de Metropoolregio de overlegvorm voor Economische Zaken. De agenda s van de Stadsregio en Metropoolregio sluiten goed op elkaar aan en daardoor voorkom je dat je met heel veel gemeenten aan tafel moet gaan zitten om te overleggen. N201 nu helemaal toegankelijk Wat zou u willen meegeven aan de nieuwe bestuursleden van de Stadsregio? Kijk goed naar de regio en geef de gemeenten de ruimte om hun inbreng te leveren. Een goede afstemming van beleid binnen de subregio s moet daarvoor de basis zijn. Verder liggen er een paar mooie investeringsimpulsen klaar: de hulpimpuls Verkeer en de hulpimpuls voor Economie en Regionale Woningmarkt. Deze programma s bieden kansen aan gemeenten om projecten te realiseren. Er is een mogelijkheid voor de regio om een MKB-innovatiefonds op te zetten met behulp van een aanzienlijke bijdrage van het ministerie van Economische Zaken. Hiermee kunnen we het innovatieve bedrijfsleven de noodzakelijke financiële impuls geven om van hun goede ideeën echte business te maken. Op donderdag 15 mei werd het Amstel Aquaduct officieel geopend. In haar toespraak complimenteerde minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu de provincie, gemeenten en de Stadsregio Amsterdam voor het mooie resultaat. Alle delen van de nieuwe N201 waren al in gebruik genomen met uitzondering van de Omlegging Amstelhoek. Het verkeer vanuit Mijdrecht, Aalsmeer en Uithoorn kan nu vlot naar de snelwegen A2, A4 en A9 rijden. Groot project voor de regio Het was een groot en lang lopend project. Groot in omvang door de vele kilometers weg en de kunstwerken en fietsbruggen die zijn aangelegd. Maar ook groot qua financiële investering, in totaal 562 miljoen euro, waarvan de Stadsregio 112,5 miljoen euro heeft bijgedragen. De afgelopen jaren heeft het verkeer in dit gebied vaak vastgestaan, waardoor verkeersveiligheid en leefklimaat onder druk stonden. De realisatie van de nieuwe N201 heeft zeven jaar geduurd, waarbij de weg in fases werd open gesteld. Sinds 16 mei is de Omlegging Amstelhoek geopend voor verkeer en zijn de op- en afritten van de N201 bij de Zijdelweg in Uithoorn opengesteld. Veiliger en betere doorstroming In deze economisch moeilijke periode is het cruciaal dat grote knelpunten in de bereikbaarheid worden opgelost. De nieuwe N201 gaat de bereikbaarheid zeker verbeteren, evenals de leefbaarheid in Aalsmeer en Uithoorn. Het verkeer kan nu goed doorstromen. Voor fietsers is het veiliger geworden door fietsvoorzieningen onder en over de nieuwe N201. De bereikbaarheid voor fietsers is hiermee eveneens vergroot. N201 en OV Het project N201 is ook belangrijk voor de ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Over het oude tracé in Aalsmeer kan straks een hoogwaardige bus rijden. Er wordt bovendien gewerkt aan hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) over de gehele as Hoofddorp- Aalsmeer en Uithoorn. Er ligt al een HOV-busbaan in Uithoorn en aan de zuidkant van Schiphol. In 2016 wordt gestart met het samenvoegen van de gescheiden delen van de kern van Aalsmeer en de inrichting van het ontbrekende HOV-traject in Aalsmeer. Inlichtingen: Chiel de Jager, tel Regiojournaal 6.14 Stadsregio Amsterdam

6 Pagina 6 Raadsleden maken kennis met de Stadsregio Welkom allemaal. We zijn hier vandaag bijeen om kennis te maken met elkaar en met de Stadsregio Amsterdam. U moet immers de komende vier jaar de regionale samenwerking verder vormgeven. Met deze woorden opende dagvoorzitter Gerrit van der Plas op 23 mei de bijeenkomst Kijk op de regio, speciaal voor nieuwe raads- en collegeleden van de zestien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam. meester van Amsterdam en voorzitter van de Stadsregio, Don Bijl, burgemeester van Purmerend en vice-voorzitter van de Stadsregio en Ed Nijpels, voormalig burgemeester, commissaris van de Koningin en minister. Daarnaast was Nijpels voorzitter van een onderzoekscommissie naar het nut en de noodzaak van regionale samenwerking. Minder geld en meer creativiteit Don Bijl schetste in zijn welkomstwoord in vogelvlucht de historie van de regionale samenwerking, die al in de jaren 60 begon en waarbij de stad Amsterdam en de regiogemeenten aanvankelijk met de rug naar elkaar toe stonden. Ondertussen zijn die onderlinge verhoudingen sterk verbeterd en kunnen ze niet meer zonder elkaar. Volgens Bijl zijn er voor succesvolle samenwerking twee dingen nodig: onderling vertrouwen en daadwerkelijke resultaten. Bijl: Maatschappelijke opgaven worden groter en complexer en moeten met minder geld en meer creativiteit worden opgelost. Daarbij richt ook de Europese Unie zich meer op grootstedelijke regio s. Van der Laan benadrukte in zijn toespraak het internationale perspectief van de regio, die onder meer bijzonder is vanwege De grote zaal van Pakhuis de Zwijger aan het IJ in Amsterdam was gevuld met ruim 150 gasten uit de zestien stadsregiogemeenten. De stadsregio Amsterdam is een regio volop in ontwikkeling, waarin samenwerking tussen de gemeenten noodzakelijk is. Het aanjagen van de woningmarkt, het versterken van de economie, het zorgen voor verkeersveiligheid, goed openbaar vervoer en bereikbaarheid via de weg; het zijn slechts enkele thema s waar gemeenten mee te maken hebben en waar raadsen collegeleden hun invloed op uit moeten kunnen oefenen. Dat gaat het beste door samen te werken. Om de nieuwe raadsleden hierin wegwijs te maken, stond Kijk op de regio volop in het teken van kennismaken, interviews en workshops over de verschillende projecten en beleidsterreinen van de Stadsregio. Ook werd de film Reis door de regio gepresenteerd, waarin de Amsterdamse regio en de rol van de Stadsregio sprankelend in beeld zijn gebracht. Tussen de activiteiten door waren er toespraken van Eberhard van der Laan, burge- de combinatie van grootstedelijkheid, mooie landschappen en een jonge, hoogopgeleide bevolking. Juist in een relatief kleine regio als deze, is het belangrijk om goed samen te werken. Van der Laan: Voor de welvaart van onze inwoners moeten we de kansen grijpen. Hij legde uit dat volgens economen de twintig sterke economische regio s in Europa de komende jaren gereduceerd worden tot vier à vijf. Daar moeten wij bij horen. En: Ik zie onze samenwerking met vertrouwen tegemoet. Gevarieerde workshops Na de lunch kon het publiek via een informatiemarkt en diverse workshops zich verdiepen in de taken en projecten van de Stadsregio. Zo was er een workshop over infrastructuur en een quiz Fiets en Veiligheid, waar beleidsmedewerkers lieten zien welke keuzes gemaakt worden bij investeringen in maatregelen voor het fietsverkeer. Waar moet een snelle fietsroute aan voldoen? Hoe wordt een fietsroute duurzaam ingericht? En wat is het kostenplaatje van fietsenstallingen bij stations? Het publiek deed enthousiast mee in het raden naar de goede antwoorden. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 6.14

7 Pagina 7 bijvoorbeeld een gemiddeld pleegzorgtraject en wat zijn de kosten ervan? De schattingen van de raadsleden zaten aardig in de buurt van het goede antwoord: vier jaar en ,- per jaar. De macht van de steden wordt groter Bij de workshop Meer OV voor minder geld werd toegelicht hoe de Stadsregio het openbaar vervoer in de verschillende concessiegebieden heeft georganiseerd. Openbaar vervoer is niet winstgevend: gemiddeld wordt 60% van alle reizen door de reiziger betaald en 40% door de Stadsregio. Dilemma s zijn daardoor onvermijdelijk: kies je bijvoorbeeld voor een extra metrorit in het woon-werkverkeer, of voor een extra busdienst op zondag naar een verzorgingstehuis? Hierover vond de nodige discussie plaats. U bent als regioraadslid kaderstellend bij alles dat we doen, gaf één van de beleidsmedewerkers aan. Hoe meer het om details gaat, hoe meer de verantwoordelijkheid bij de vervoerbedrijven ligt. Als laatste spreker betrad Ed Nijpels het podium. De Stadsregio dreigt te worden meegenomen in de uitverkoop van Den Haag en daarom is het goed dat u hier bent om over nut en noodzaak na te denken, begon hij zijn energieke betoog. Hij ging in op zijn onderzoek van 2009 naar het functioneren van Stadsregio s. Nijpels: Stadsregio s functioneren uitstekend. Bepaalde taken kunnen vanwege de schaalgrootte niet door gemeenten zelf worden gedaan en ook niet door de provincie. Stadsregio s hebben daadwerkelijke successen geboekt. Het bezwaar van te weinig democratische legitimatie van Stadsregio s zat volgens hem vooral in de hoofden bij de ministeries in Den Haag. U legt als raadslid met uw partij verantwoording af in uw gemeente. Verder had hij een paar adviezen voor de nieuwe raadsleden: U bepaalt zelf de regionale samenwerking. Communicatie is daarbij essentieel, zodat de achterban weet wat er gebeurt. Daarbij wees hij op het nut van de raadsgriffiers, die onderwerpen in de regio kunnen signaleren die voor de gemeenteraad van belang zijn. Wonen in beweging Bij de workshop Wonen in beweging konden raadsleden in een spel hun opgave voor huurwoningen proberen te realiseren. Ze zagen dan ook meteen met welke belangen van buurgemeenten je te maken krijgt. Bij de sessie over Economie werden drie actuele projecten gepresenteerd: Amsterdam bezoeken Holland zien over het stimuleren en spreiden van toerisme, Detailhandelsbeleid, over winkelgebieden in verandering en Onderwijs en Arbeidsmarkt, over het belang van meer techniekopleidingen voor de arbeidsmarkt. Een bijzondere rol was weggelegd voor de Jeugdzorg, die vanaf 1 januari 2015 gedecentraliseerd wordt naar de gemeenten. Samen met de Stadsregio bereiden de gemeenten dit proces al enkele jaren voor. In een presentatie werd de stand van zaken toegelicht en in een spel konden raadsleden hun kennis testen over de verschillende vormen van jeugdzorg. Hoe lang duurt Met een blik op de toekomst sloot hij af: In 2030 woont meer dan 60% van de wereldbevolking in steden. De macht van de steden wordt groter. Amsterdam kan niet veranderen zonder de regio. Na deze woorden wenste hij de toehoorders veel succes toe. Bij de afsluitende borrel kon iedereen nog even napraten. Er klonken veel positieve geluiden. Was de deze bijeenkomst de moeite waard geweest? Volgens mevrouw Sedee, CDA Haarlemmermeer, wel: Ik heb actief meegedaan met de discussies over toerisme en onderwijs en arbeidsmarkt. Verder vond ik de brede schets van Van der Laan boeiend, over hoe we in economische regio s moeten denken. Ook mevrouw Aslander van de Stadspartij Purmerend vond de dag geslaagd en had meteen een aandachtspunt voor de toekomst: De Stadsregio staat dichter bij de burgers dan dat ze zelf ervaren. Via de gemeenteraadsleden hebben burgers invloed. Daar kunnen raadsleden meer mee doen. Regiojournaal 6.14 Stadsregio Amsterdam

8 Pagina 8 Stadsregio in het kort Reizigers praten mee over de IJtram De IJtram is één van de best bezette lijnen in de stad. Omdat er geen alternatieven voorhanden zijn bij verstoringen, is de lijn echter relatief kwetsbaar. Om te bekijken hoe de kwaliteit van de IJtram verbeterd kan worden, voert de Stadsregio met de gemeente Amsterdam, stadsdelen Centrum en Oost en GVB een verkennende studie uit. Ook de mening van de reiziger wordt meegenomen. Via een digitale enquête konden reizigers de afgelopen maand aangeven hoe ze dachten over snelheid, comfort, betrouwbaarheid en de kwaliteit van de tram. Per dag maken vele duizenden personen gebruik van de tram om van IJburg naar CS te reizen en terug. Zij kunnen als geen ander hun ervaringen delen en verbeterpunten aankaarten. Zo kon men bijvoorbeeld aangeven wat men vond van de toegankelijkheid van de haltes, de reizigersinformatie op de haltes en het comfort van de tram. Ongeveer 300 reizigers hebben de enquête ingevuld. Hun opmerkingen worden verwerkt in een advies. Het plan om de IJtram te verbeteren, sluit aan bij de Mobiliteits Aanpak van de gemeente Amsterdam en bij de Investeringsagenda OV van de Stadsregio. De verkenning is naar verwachting na de zomer gereed. Voor meer informatie: Nico Molenaar, tel Brochure BTW en Infrastructuur De Stadsregio is betrokken bij een groot aantal infrastructuurprojecten, met verschillende fases van uitwerking en verschillende opdrachtgevers. In vrijwel elk project speelt op enig moment de vraag over hoe om te gaan met de BTW. Door op tijd over de BTW na te denken, kunnen financiële verrassingen worden voorkomen. De Stadsregio heeft daarom een brochure gemaakt die hulp biedt bij vragen over de BTW en die inzicht geeft in de werkwijze van de Stadsregio. De brochure is te downloaden op Amsterdamse regio presenteert aanbod woningbouwlocaties op vestigingslocaties.nl Marktpartijen en overheid hebben in de stadsregio Amsterdam de afgelopen jaren samengewerkt om ondanks de financiële crisis investeringen in de woningmarkt te blijven stimuleren. In het Bestuurlijk Platform Regionale Woningmarkt zijn bestuurders meerdere malen bijeengekomen om de problemen te analyseren en gezamenlijke acties te bepalen. Het afgelopen jaar is een traject gestart om beleggers meer kansen te geven in deze regio te investeren. Met de lancering op vestiginglocaties.nl komt het aanbod online van woningbouwlocaties die binnen een jaar beschikbaar zijn. Beleggers, ontwikkelaars en bouwers krijgen daarmee een transparanter beeld van de variatie aan aanbod in de regio. Verhuisbericht De Stadsregio Amsterdam is verhuisd. Sinds 10 juni is het nieuwe bezoekadres: Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam Het postadres, telefoonnummers en adressen blijven ongewijzigd. Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang vormen samen de Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam Jodenbreestraat NH Amsterdam Postbus AP Amsterdam tel , fax Eindredactie Hedy Luchtmeyer Bijdragen Machiel Kouwenberg, Nicole Lagrange, Debby Lieuw On, Hedy Luchtmeyer, Saskia Neijzing. Fotografie Jur Engelchor, Theo van Zoggel, Miranda Smit Vormgeving Dutchlabel, Amsterdam Colofon Regiojournaal is een uitgave van de Stadsregio Amsterdam. Exemplaren zijn te verkrijgen bij de afdeling communicatie. tel Drukwerk MullerVisual Communicatie Deze uitgave is geprint op papier met FSC-keurmerk. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 6.14

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst Stadsregio Amsterdam september 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek Stadsregio Amsterdam november 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 DE ZESTIEN GEMEENTEN Beemster Zeevang Gemeente Aalsmeer Drie Kolommenplein 1 Postbus 253 1430 AG Aalsmeer Tel 0297-387575 Fax 0297-387676

Nadere informatie

Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd

Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd Pagina 8 Stadsregio in het kort Conferentie Energie- en woonlasten Op 14 maart van 13.00 tot 17.00 uur organiseert de Stadsregio Amsterdam in samenwerking met onder andere Agentschap NL en SEV een conferentie

Nadere informatie

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam JAARGANG 3-NR. 3-SEPTEMBER 2014 Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam Schakel tussen de A8 en A9 komt eraan MRA Tafels: Meedenken over toekomst metropoolregio Jacqueline Cramer: Schone metropool is banenmotor

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 2 Van agenda naar to-do lijstje De maakbare regio? Kermit de Kikker: It s not easy being green DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 10e jaargang juli 2013 Dagelijks Bestuur(d)

Nadere informatie

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur In het nieuwsd April 2010 In deze uitgave: Topman Smit International wil sneltreinen naar Tweede Maasvlakte Project Leren en werken Drechtsteden groot succes Poortwachtercentrum Drechtsteden van start

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 1 BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie De staten zijn aan zet 6 x BIZ in Westlandt Duurzaam duurt het langst Seminar Bedrijventerreinen Goed

Nadere informatie

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen juni 2012 Adriaan Vis: A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen Ledenmagazine van Topsporters zijn van toegevoegde waarde voor ieder bedrijf Wim van Baal werkt op een eiland Ondernemend aanbesteden

Nadere informatie

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden

R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 is de roep om overzicht en inzicht in de Drechtstedenactiviteiten groot. In de Perspectiefnota 2002-2006 die in oktober 2002 verschijnt, zijn alle projecten benoemd

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bouwen bij OV knooppunten

Bouwen bij OV knooppunten 6 Bestuur Tijdens de as gewestelijke vergadering wordt een deel van het bestuur opnieuw gekozen. Buitenland Oproep voor nieuw elan voor de werkgroep Buitenland van Noord-Holland 9 Regiodag 12 Hoever staat

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

{2 editie} Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving

{2 editie} Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving e {2 editie} Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving 2014 Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving 2014 e {2 editie} Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Royal HaskoningDHV Juni 2014,

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda

Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda AANBEVELINGEN AAN POLITIEKE PARTIJEN IN DE ZEVEN GEMEENTEN IN DE REGIO STEDENDRIEHOEK 1 Geachte (kandidaat) leden van de gemeenteraden

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014

Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014 Beleidskader sociale veiligheid openbaar vervoer 2011-2014 Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014 Behorende bij de concessies openbaar vervoer van de Stadsregio Amsterdam Versie: definitief 25 oktober

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie