Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september Nieuwe Regionale Agenda op komst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst"

Transcriptie

1 Stadsregio Amsterdam september 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang. Nieuwe Regionale Agenda op komst Pagina 4 Woningbehoefte in noordvleugel Randstad blijft groot Pagina 5 Interview Marïette Sedee Pagina 6 Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9 De provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam willen samen met de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen de A8 ter hoogte van Westzaan, doortrekken naar de A9 bij Heemskerk. Deze nieuwe weg zal de bereikbaarheid, doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid in het gebied verbeteren. In Krommenie en Wormerveer verdwijnt het doorgaande verkeer uit de woonkernen. De Stadsregio Amsterdam, de provincie Noord- Holland en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben afgelopen januari een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over de aanpak van de verbinding A8-A9. De samenwerkende partijen zoeken naar een verbinding die de problemen oplost, met nadrukkelijk oog voor de ruimtelijke kwaliteit zoals het open polderlandschap. Er is afgesproken een planstudie te starten. Het doel hiervan is om een voorkeursalternatief te kiezen, afspraken over een sluitende begroting te maken en de wijze van marktbenadering te bepalen. De producten die hiervoor ontwikkeld worden zijn onder andere een Notitie Reikwijdte en Detailniveau en een plan-milieu Effect Rapport. Inspraakavonden en werkateliers Ook bewoners en belanghebbenden uit het gebied worden betrokken bij de plannen. Begin juli zijn inloopavonden georganiseerd in Heemskerk en Assendelft. Deze bijeenkomsten trokken veel belangstellenden, vooral uit de directe omgeving. Vervolgens hebben eind augustus zo n 75 mensen via werkateliers hun inbreng geleverd op de alternatieve oplossingen die in de planstudie moeten worden meegenomen. In een klankbordgroep hebben vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hierover meegedacht. De uitkomsten van deze avonden worden meegenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarin de aanpak en uitgangspunten voor de planstudie worden omschreven. Op deze Notitie is vanaf half november inspraak mogelijk. Realisatie vanaf 2018 De verwachting is dat de provincie Noord- Holland, de Stadsregio Amsterdam en de betrokken gemeenten in het voorjaar van 2016 een voorkeursalternatief kiezen, waarmee de locatie van de weg definitief is vastgesteld. Besluitvorming over de realisatie van de verbinding A8-A9 zal plaatsvinden in de planuitwerkingsfase. Dan wordt ook de inpassing in de omgeving verder uitgewerkt. Het streven is om de weg tussen 2018 en 2020 te realiseren. Constantijn Jansen op de Haar Regiojournaal 9.14 Stadsregio Amsterdam

2 Pagina 2 Nieuw dagelijks bestuur Op 26 juni is de portefeuilleverdeling van het dagelijks bestuur van de Stadsregio voor de periode bekend gemaakt. De verdeling is als volgt: Eberhard van der Laan Burgemeester Amsterdam Voorzitter Don Bijl Burgemeester Purmerend Financiën, P&O, Toekomst Pieter Litjens Wethouder Amsterdam Openbaar Vervoer Dennis Straat Wethouder Zaanstad Economie Derk Reneman Wethouder Haarlemmermeer Verkeer Lex Scholten Wethouder Diemen Wonen Simone Kukenheim Wethouder Amsterdam Jeugdzorg Anne Joustra Secretaris Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende taken en projecten zie Samenwerking in vervoerregio krijgt verder vorm De Tweede Kamer heeft op 3 juli een wetsvoorstel aangenomen dat het voor gemeenten en provincies in de regio Amsterdam mogelijk maakt om op het terrein van Verkeer en Vervoer samen te werken in een Vervoerregio. De besluitvorming in de Eerste Kamer volgt dit najaar. Op 1 januari 2015 is de beoogde inwerkingtreding van de wet. In de metropoolregio Amsterdam werken gemeenten en provincies samen aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende aantrekkelijke locaties voor wonen, werken en recreëren. Het Kabinet vindt het van groot belang voor Nederland om de economische concurrentiepositie van deze regio te versterken. Om dat te bereiken is bestuurlijke samenwerking en afstemming op het terrein van Verkeer en Vervoer nodig tussen gemeenten en provincies. met andere gemeenten en de provincies intensiever worden. De voorbereidende gesprekken hiervoor zijn al gestart en in 2015 en 2016 worden concrete voorstellen aan gemeenten voorgelegd over de wijze waarop de samenwerking in de toekomst vorm krijgt. Ook voor de beleidsterreinen Ruimte, Wonen en Economie hebben de gemeenten in de stadsregio Amsterdam de intentie uitgesproken om verder te ontwikkelen naar het niveau van de Metropoolregio Amsterdam. De uiteindelijke vorm van deze samenwerking ligt niet bij voorbaat vast en is deze bestuursperiode onderwerp van gesprek met alle betrokken partijen. Winfried Lindeman Samen met Flevoland, Almere en Lelystad In het najaar van 2013 spraken de zestien gemeenteraden van de Stadsregio Amsterdam zich al positief uit om als Vervoerregio te gaan functioneren. Goede ervaringen met de regionale samenwerking liggen hier aan de basis. Samen met de colleges van Flevoland, Almere en Lelystad worden voorstellen voorbereid om de onderlinge samenwerking in de Vervoerregio vorm te geven. Gevolgen wetswijziging Als de Eerste Kamer op tijd besluit en de wet daadwerkelijk per 1 januari 2015 in werking treedt, dan verliest het huidige samenwerkingsverband Stadsregio Amsterdam de wettelijke status van plusregio (WGR-plus). De plustaken voor Verkeer en Vervoer worden dan opnieuw belegd bij de zestien gemeenten in de stadsregio, die de samenwerking op basis van de huidige gemeenschappelijke regeling kunnen voortzetten in de Vervoerregio. Door de wetswijziging kan de huidige samenwerking zich verder ontwikkelen en die Almere Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 9.14

3 Pagina 3 Investering van 431 miljoen voor verbetering spoor Amsterdam Het Rijk investeert 431 miljoen in de verbetering van het spoor in Amsterdam. De maatregelen in Amsterdam moeten de kwaliteit en capaciteit van het Centraal Station en het spoor vergroten. Zo worden de perrons verbreed, evenals de Oosttunnel onder het station, er komen roltrappen en er worden sporen aangepast. Ook wordt de spoorbrug aan de oostkant van het station vervangen. Hierdoor is het mogelijk om meer treinen te laten rijden naar Utrecht, Eindhoven en tussen Schiphol en Lelystad. Tegelijk moet goederenvervoer mogelijk blijven naar het Amsterdamse havengebied en IJmuiden. Voor reizigers wordt overstappen op het station en op bus, tram en metro sneller en comfortabeler. Behalve in Amsterdam worden er ook op andere plaatsen verbeteringsmaatregelen genomen. De investering vindt plaats binnen het nationale Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. De Stadsregio is als partner van de Metropoolregio Amsterdam een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen Almere, Amsterdam, de Stadsregio, Flevoland en de provincie Noord-Holland betrokken bij de besluitvorming. E. Konings Tramreizigers tevreden over snelheid en frequentie IJtram Reizigers waarderen de frequentie en snelheid van tramlijn 26, ook wel bekend als de IJtram. Maar er zijn ook verbeterpunten, zoals de kwetsbaarheid van de lijn bij storingen. Dit blijkt uit de enquête die vlak voor de zomer werd gehouden. De IJtram is één van de meest gebruikte tramlijnen in Amsterdam. De tram vervoert duizenden mensen per dag en vertrekt in de ochtendspits elke vier minuten. Met een frequentie van vijftien keer per uur hebben reizigers tussen Amsterdam CS en IJburg een korte wachttijd. De enquêteresultaten bevestigen de probleeminventarisatie van de Stadsregio, gemeente Amsterdam en GVB. Mogelijke oplossingen voor bijvoorbeeld de kwetsbaarheid bij storingen en de informatievoorziening worden verder uitgewerkt. In het najaar zullen maatregelen worden voorgesteld. Naar verwachting wordt eind 2014 begonnen met de eerste verbeteringen. De enquête is gehouden om de mening van de reizigers over de kwaliteit van de IJtram te peilen. Zo wil de Stadsregio in samenwerking met de gemeente Amsterdam en GVB de lijn verder optimaliseren. De enquête is ingevuld door circa 300 respondenten, waarvan het overgrote deel dagelijks of wekelijks met de IJtram reist. Sterke punten die door reizigers genoemd worden, zijn dat de tram vaak rijdt en dat er meestal een geringe wachttijd is. Ook de snelheid werd genoemd en de rechtstreekse verbinding richting Amsterdam Centraal en het centrum. Er wordt benadrukt dat de IJtram de enige verbinding is tussen IJburg en het centrum en daarmee in een belangrijke behoefte voorziet. Daarnaast hadden de reizigers ook verbeterpunten. Het belangrijkste verbeterpunt betreft de alternatieven voor vervoer en de informatievoorziening bij storing. Aangezien er weinig alternatieven voor de IJtram zijn, leidt dit dan tot lange wachttijden bij de pendelbus. Ook stellen reizigers het op prijs om beter geïnformeerd te worden over alternatief vervoer. Nico Molenaar, Voor de volledige resultaten van de enquête zie Regiojournaal 9.14 Stadsregio Amsterdam

4 Pagina 4 Nieuwe Regionale Agenda op komst De Regionale Agenda is het bestuursprogramma van de Stadsregio Amsterdam. Hierin staan de beleidsdoelen en prioriteiten aangegeven die de basis vormen voor de uitvoeringsprogramma s en werkplannen. De komende weken wordt de Regionale Agenda voor de periode opgesteld. Op 24 september komen de portefeuillehouders bijeen om de koers te bepalen. De Stadsregio zet zich in voor het organiseren van regionale samenwerking. Dit kan tussen de zestien gemeenten onderling, maar ook namens hen, of samen met andere partijen. Zo draagt de Stadsregio bij aan de oplossing van vraagstukken op het gebied van openbaar vervoer, infrastructuur, ruimtelijke en economische ontwikkeling, de woningmarkt en mobiliteit, al naar gelang de urgentie voor de deelnemende gemeenten. Trends, ontwikkelingen en ambities De Regionale Agenda wordt een programma van taken en projecten, waarvan de gemeenten vinden dat ze het meeste effect hebben als ze in regionaal verband worden georganiseerd. De basis bestaat uit de huidige afspraken over beleid en activiteiten. Dit wordt aangevuld aan de hand van trends, ontwikkelingen, doelen en ambities vanuit de gemeenten. Ook is er een sterke koppeling met de ambities van de Metropoolregio Amsterdam. In oktober wordt een conceptversie van de Regionale Agenda besproken in de Regioraad en in december wordt deze ter vaststelling voorgelegd. Bijeenkomst portefeuillehouders Op 24 september vindt met de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer, Ruimte en Wonen en Economische Zaken een bijeenkomst plaats op de Clipper Stad Amsterdam om de Regionale Agenda op te stellen. Daarbij hebben portefeuillehouders de gelegenheid om de voor hun gemeente belangrijke accenten en prioriteiten aan te geven. Voor inlichtingen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stadsregio: Regioraadsleden Subsidie voor vernieuwing gevels oude bedrijfspanden Op verzoek van de gemeenten heeft de Stadsregio afgelopen voorjaar ,- subsidie aangevraagd bij het Regionale Beeldkwaliteitsfonds van de provincie Noord-Holland. Deze aanvraag werd onlangs gehonoreerd. Met het geld kunnen gemeenten in de stadsregio Amsterdam vanaf 2015 een financiële tegemoetkoming geven aan ondernemers die verouderde gevels van hun bedrijfspand willen vernieuwen. Het gaat om panden die op geherstructureerde bedrijfslocaties staan. Zo krijgt, naast de vernieuwde openbare ruimte, ook de uitstraling van de gebouwen meer allure. De regeling wordt uitgevoerd door het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen. Over de specifieke voorwaarden zullen de gemeenten en bedrijven nader geïnformeerd worden. In opdracht van de provincie Noord-Holland, gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en de Stadsregio, ondersteunt het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen gemeenten bij hun opgaven voor herstructurering. De Stadsregio is penvoerder. De afgelopen periode zijn al meer dan 40 herstructureringsprojecten van start gegaan, bijvoorbeeld in Diemen (Verrijn Stuartweg), Amstelveen (Legmeer), Haarlemmermeer (de Liede), Aalsmeer (Hornmeer) en meerdere terreinen in Amsterdam en Zaanstad. Femke Kok Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 9.14

5 Pagina 5 Behoefte aan woningen in noordvleugel Randstad blijft groot De Metropoolregio Amsterdam, de regio Utrecht en het Rijk hebben een monitor ontwikkeld om jaarlijks de productie van woningen in de noordvleugel van de Randstad te meten. Welke woningen zijn vooral nodig, en waar? Het aantal huishoudens in de noordvleugel van de Randstad blijft groeien. Tot 2025 groeit de bevolking in de Noordvleugel in absolute aantallen ( ) meer dan de bevolking van overig Nederland ( ). Daardoor blijft de behoefte aan woningen de komende periode zeer hoog. Tot 2040 is er behoefte aan zo n woningen, waarbij vooral de vraag naar stedelijke woonmilieus toeneemt, zo blijkt uit de monitor. Dit hangt samen met de jonge bevolking in de steden en de trek naar de steden van jongeren en (kennis)werkers, uit binnen- en buitenland. Maar het is de vraag of er in de steden voldoende locaties en mogelijkheden gevonden kunnen worden om geschikte en betaalbare woningen te bouwen. De monitor laat zien dat het verwachte woningtekort in de steden Amsterdam en Utrecht in 2020 kan oplopen tot meer dan 9%, tegen een gemiddelde in Nederland van zo n 3,5%. Eén- en tweepersoonshuishoudens Uit de monitor blijkt ook dat er steeds meer vraag is naar woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens. Het gaat dan vooral om jongeren onder de 35 jaar en om de één- of tweepersoonshuishoudens van mensen van 65 jaar en ouder (het aantal 65+ huishoudens stijgt tot 2040 met meer dan ). Het aantal huishoudens in de leeftijd tussen 35 en 65 blijft constant. De opgave is om bij nieuwbouwlocaties, de soorten woningen en de woonmilieus, de komende jaren goed in te spelen op die toename van één- en tweepersoonshuishoudens. Ook de bestaande woningvoorraad moet, waar mogelijk, aangepast worden op meer woningen voor deze groepen. In de monitor wordt echter geconstateerd dat er in 2013 historisch weinig bouwvergunningen zijn afgegeven. Toch zal de productie gezien de grote vraag omhoog moeten, ook vanwege arbeidsmigratie en het grote belang daarvan voor de economie in de regio. Gerrit van der Plas, Zie voor de monitor woningproductie en de onderliggende data: Onderzoek brengt overlap van zorg aan jeugd in beeld Onlangs werd het onderzoek Overlap in zorg voor de jeugd en speciaal onderwijs gepresenteerd. Hierin worden de verschillende vormen van zorg voor jongeren in beeld gebracht en de mate waarin zij elkaar overlappen. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten niet alleen verantwoordelijk voor de Jeugdzorg maar ook voor zorg vanuit de Jeugd GGZ (psychiatrie) en de Jeugd LVB (licht verstandelijk beperking). De werkwijze in de jeugdzorg wordt daarmee veranderd en de gemeenten in de stadsregio Amsterdam bereiden zich hier al enige tijd op voor. Eén van de veranderingen waar gemeenten al mee experimenteren, is het aanbieden van multifocale trajecten, oftewel combinaties van zorg uit Jeugdzorg, Jeugd GGZ, Jeugd-LVB en speciaal onderwijs. Sommige jongeren krijgen hulp vanuit deze verschillende richtingen maar tot nu toe was onbekend in welke mate dit gebeurt. Om hier inzicht in te krijgen, hebben de wethouders in de stadsregio Amsterdam en zorgverzekeraar AGIS/Achmea opdracht gegeven aan Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam voor onderzoek. Dit resulteerde in de rapportage Overlap in zorg voor de jeugd en speciaal onderwijs. Nulmeting multifocale zorg in de stadsregio Amsterdam. Het rapport schetst een beeld van het totale gebruik in de stadsregio Amsterdam van Jeugdzorg, Jeugd-GGZ, Jeugd-LVB en speciaal onderwijs. Samengevat blijkt dat jongeren veelal tegelijkertijd te maken hebben met verschillende combinaties van zorg. Zo heeft bijna de helft van de jongeren zowel hulp vanuit de Jeugdzorg als vanuit de GGZ. De jongeren in het speciaal onderwijs ontvangen in de regel altijd een andere vorm van zorg, dit geldt ook voor jongeren die LVB-zorg ontvangen. De ouders van deze jongeren ontvangen meer dan eens GGZ-zorg. De uitkomsten hebben tot adviezen voor gemeenten en instellingen geleid. Zo is voor het bieden van multifocale zorg een integraal zorgplan nodig, dat harde eisen stelt aan de onderlinge samenwerking van betrokkenen partijen. De jeugdpsychiatrie zou vroegtijdig met advies bij het inkooptraject betrokken moeten worden. Verder is sterkere samenwerking met het speciaal onderwijs van belang, zodat de plannen voor multifocale zorg goed aansluiten bij de onderwijsdoelen. Christine Pollmann, Voor het volledige rapport zie: Regiojournaal 9.14 Stadsregio Amsterdam

6 Pagina 6 Mariëtte Sedee: Niet inspreken maar zelf beslissen UITGESPROKEN! Wie : Mariëtte Sedee Wat : fractievoorzitter CDA Haarlemmermeer, regioraadslid, trainer OR Leeftijd : politiek, sport, lezen Hoe verloopt de transitie van de Jeugdzorg tot nu toe? In deze periode zijn de gemeenten bezig met de inkoop van onder andere de gespecialiseerde jeugdzorg. Aandachtspunten bij de decentralisatie zijn nog het waarborgen van de privacy van cliëntgegevens en het waarborgen van de rol van de huisarts, die bij uitstek moet kunnen blijven doorverwijzen naar specialistische zorg. Wie is Mariëtte Sedee? Ik ben jurist en zelfstandig trainer van ondernemingsraden in de welzijnssector en de kinderopvang. In mijn trainingen leer ik ondernemingsraden hoe medezeggenschap werkt en met welke spelregels en wetgeving ze te maken hebben. Maar het gaat niet om regels alleen. Het belangrijkste vind ik dat een ondernemingsraad op gelijkwaardig niveau kan onderhandelen met het bestuur. Daarom train ik ook de assertiviteit van de cursisten. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan mijn gezin en aan sporten of lezen. Hoe bent u gemeenteraadslid geworden? Dat moment herinner ik me nog precies. Als bezorgde ouder ging ik een keer inspreken bij de gemeenteraad over de locatie van een coffeeshop toen ik dacht: maar hier wil ik niet over inspreken, hier wil ik zelf over kunnen beslissen. Ondertussen was ik al bekend met de Dorpsraad van Haarlemmermeer en had ik meegewerkt aan het lokale verkiezingsprogramma van het CDA. En dan wordt je dus gevraagd. Zo ben ik erin gerold, in 2010 werd ik gemeenteraadslid en tegenwoordig ben ik fractievoorzitter. Wat moet er veranderen in de gemeente Haarlemmermeer? Het allerbelangrijkste voor de nabije toekomst is het goed vormgeven van de decentralisatie van zorgtaken, zodat er niemand tussen wal en schip valt. Hier zijn we druk mee bezig. Als gemeente worden we vanaf 2015 verantwoordelijk voor het sociaal domein, zoals de participatiewet, de overheveling van taken uit de AWBZ naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning red.) en de Jeugdzorg. En daar komen nog eens bezuinigingen bovenop. Het is dus niet niks wat er staat te gebeuren. Daarnaast moeten we aandacht blijven besteden aan de economie en het faciliteren van het midden- en kleinbedrijf. Dat heeft het in deze tijd niet gemakkelijk. Gelukkig is ook de Stadsregio met dit onderwerp bezig. Een ander aandachtspunt is het groen in onze gemeente. We hebben nu veel van hetzelfde. Meer variatie in kleur, struiken en bomen kan het welzijn van mensen ook vergroten. Welke regionale thema s vindt u belangrijk? We moeten de leegstand van kantoren in de regio beperken. Daarom zitten we als gemeente ook in Plabeka, het Platform Kantoren en Bedrijventerreinen in de regio. Het aantal kantoorlocaties is de laatste jaren gelukkig al flink verminderd. Ook moeten we de komst van nieuwe winkelgebieden in de gaten houden. Je moet je bij bouwplannen afvragen of de komst van winkels op bepaalde locaties wel verstandig is, om te voorkomen dat bestaande winkels klanten verliezen. Verder krijgen we in onze gemeente signalen dat er gebrek is aan woningen voor daklozen. Als gevolg van een echtscheiding of het verlies van een baan komen steeds meer mensen op straat te staan. De vraag is ook hoe we als Stadsregio met dit soort kwesties omgaan als straks de WGR-plus (de wet die de samenwerking in de Stadsregio vastlegt red.) door den Haag wordt afgeschaft. Hoe kijkt u aan tegen de toekomst van de regionale samenwerking? In Den Haag wordt erkend dat samenwerking belangrijk is en dat er voor vervoer iets geregeld moet worden in de vorm van een vervoerregio. Tegelijkertijd is er twijfel bij het Kabinet over de democratische legitimiteit van de Stadsregio. De regionale samenwerking is zo goed als dat je het zelf inricht. De thema s zijn belangrijk genoeg: van Plabeka en economische ontwikkeling tot de bereikbaarheid rond Schiphol en de spreiding van het toerisme. Ik zie eigenlijk alleen maar voordelen aan de regionale samenwerking en heb nog geen beeld van de bestuurlijke drukte. Ook onze wethouders en raadsleden zijn enthousiaste samenwerkers. Wat is uw favoriete plek in de regio? De weilanden bij Schiphol. Pas geleden ben ik mee geweest met een faunatelling van de jagersvereniging. Dan loop je door de weilanden rond de luchthaven en zie je ineens hoeveel leven er in dit drukke stukje van de Randstad zit. Hazen, vogels en vosjes; ze lopen gewoon om je heen. Dat verwacht je toch niet? Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 9.14

7 Pagina 7 Opening projectbureau en start werkzaamheden N244 Op 28 augustus is het projectbureau voor de N244, dat ook als informatiecentrum voor omwonenden en reizigers dient, feestelijk geopend. Ook de start van de verdubbeling van de N244 werd gemarkeerd. De N244 ten Noorden van Purmerend, tussen de A7 en de N247, is een belangrijke schakel in het regionale autonetwerk. Er staan regelmatig files en daarom wordt de weg op bepaalde delen uitgebreid. Deze uitbreiding is nodig omdat het verkeer in dit gebied toeneemt en er een aantal nieuwe activiteiten plaatsvindt, zoals de ontwikkeling van het bedrijventerrein Baanstee-Noord en verschillende woningbouwprojecten in Zuidoost Beemster en Edam-Volendam, aldus vice-voorzitter van de Stadsregio, Don Bijl. In mei is gestart met het omvormen van rotondes op de N244 bij de A7. Dit zal eind 2014 klaar zijn. De werkzaamheden aan de verdubbeling van de weg beginnen medio 2015 en zijn naar verwachting eind 2017 gereed. De provincie werkt aan de verdubbeling van de N244. De Stadsregio reserveert voor diverse maatregelen 13,5 miljoen subsidie. Eén van de maatregelen is het realiseren van een P&R locatie met overstap op de bus, waardoor een impuls wordt gegeven aan R-net, het netwerk van hoogwaardige busverbindingen. Een andere maatregel is de aanleg van een nieuw fietspad tussen Purmerend en Edam-Volendam, als onderdeel van het regionale fietsnetwerk. Met deze maatregelen levert de Stadsregio Amsterdam samen met de andere betrokken partijen de komende jaren een bijdrage aan de doorstroming en verkeersveiligheid in dit gebied. Boni Goedhart Opening projectbureau N244 Nieuw busstation Schiphol-Noord Bij het knooppunt A4/A9 Badhoevedorp wordt hard gewerkt aan het nieuwe busstation Schiphol-Noord. Het station maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen voor het openbaar vervoer -het programma HOV A9- van de Stadsregio Amsterdam, Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland. Tussen Haarlem, Badhoevedorp, Schiphol, Amsterdam-Zuid en Amstelveen ontbreekt goed openbaar vervoer. Het streven is om op deze as hoogwaardig openbaar vervoer te realiseren, met betrouwbare, snelle en frequente bussen. Zo wordt bijgedragen aan een breed hoogwaardig openbaar vervoernetwerk (R-net) met voldoende capaciteit voor de toekomst. Een belangrijke ambitie hierin is het samenknopen van alle buslijnen op één nieuw te realiseren busstation bij Schiphol-Noord. De uitvoering is in 2013 gestart. Sindsdien is onder andere een behoorlijk pakket aan kabels en leidingen in het gebied verlegd, de grond geschikt gemaakt om op te bouwen en is het parkeerterrein P4 weer opengesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan het omleggen van de Hugo de Grootstraat. Als de Hugo de Grootstraat is verlegd, wordt begonnen met de aanleg van een overkapping. Deze overkapping is een oude vliegtuighangar die speciaal op deze locatie opnieuw gebruikt wordt. De verwachting is dat de werkzaamheden begin 2015 klaar zijn. Chiel de Jager Regiojournaal 9.14 Stadsregio Amsterdam

8 Pagina 8 Stadsregio in het kort Raads- en collegeleden lopen stage in de Jeugdzorg Om verder kennis te maken met het werkveld van de Jeugdzorg, organiseert de Stadsregio stages voor raads- en collegeleden bij de instellingen voor Jeugd- en Opvoedhulp. Zo kunnen de gemeentebestuurders hun kennis over de dagelijkse praktijk op de werkvloer verder verdiepen. Het aanbod aan stages is zeer groot, interessant en divers. Zo kan bijvoorbeeld een dag of dagdeel worden meegelopen bij de ambulante crisishulp, programma s voor opvoedondersteuning, een opvanghuis voor jonge moeders of bij een logeerhuis voor kinderen met een verstandelijke beperking. Organisaties die de stages aanbieden zijn onder meer Altra (onderwijs en jeugdzorg), Cordaan Jeugd (begeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking), de Waag (forensische polikliniek), HVO Querido (psychosociale of psychiatrische problemen), Jeugdbescherming Regio Amsterdam (voorheen Bureau Jeugdzorg), het Jeugdriagg, de William Schrikker Groep en Spirit. Wethouders en raadleden kunnen zich in de komende maanden voor deze stages aanmelden. Het tijdstip wordt bepaald in overleg met de instelling. Voor verdere inlichtingen kunt u mailen naar Het volledige aanbod van stages is te zien op Nieuwe weg naar IJburg Eind juli is de Oostelijke Ontsluiting IJburg opengesteld. Hiermee is de lang verwachte verbinding tussen IJburg en de A1 en A9 een feit. De weg is tot stand gekomen door jarenlange samenwerking van een groot aantal partijen. De gemeenten Diemen, Muiden en Amsterdam, Rijkswaterstaat, Provincie Noord- Holland en de Stadsregio, Groengebied Amstelland, NUON en Staatsbosbeheer hebben allen samengewerkt aan het uiteindelijke doel: het verhogen van de bereikbaarheid van IJburg. Nieuwe website voor verkeerseducatie Er is een nieuwe website die een handig overzicht biedt van alle gratis lessen en projecten over verkeer in de stadsregio Amsterdam: De site is speciaal gemaakt voor scholen, kinderopvang en (verkeers)ouders in de stadsregio. Uitgangspunt is dat leren over verkeer niet vroeg genoeg kan beginnen. Met de nieuwe site kunnen scholen nu gemakkelijk een eigen lesprogramma voor 2 tot 18 jarigen samenstellen. Ook ouders kunnen op de site terecht voor tips over verkeersopvoeding en ideeën over activiteiten die kunnen worden georganiseerd om de schoolomgeving veiliger te maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hélène De Bruine, Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang vormen samen de Stadsregio Amsterdam. Colofon Regiojournaal is een uitgave van de Stadsregio Amsterdam. Exemplaren zijn te verkrijgen bij de afdeling communicatie. tel Stadsregio Amsterdam Jodenbreestraat NH Amsterdam Postbus AP Amsterdam tel fax Deze uitgave is geprint op papier met FSC-keurmerk. Eindredactie Hedy Luchtmeyer. Bijdragen Hélène de Bruine, Nicole Lagrange, Debby Lieuw On, Winfried Lindeman, Hedy Luchtmeyer, Gerrit van der Plas, Serkan Yigit, Anna Beerekamp. Fotografie Van der Ros. Tekst en Reclame Arjen Vos, Theo van Zoggel, provincie Noord-Holland. Vormgeving Dutchlabel, Amsterdam. Drukwerk MullerVisual Communicatie. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 9.14

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN vragensteller ingediend op 15 september 2016 Het lid van de regioraad: G.J. Schilder namens de fractie van de VVD in de Regioraad onderwerp Voortgangs-update van de projecten

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

1 7 FEB 2015. Gem nd. Gemeente Waterland GESCAND. aan De colleges van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten van de

1 7 FEB 2015. Gem nd. Gemeente Waterland GESCAND. aan De colleges van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten van de Gemeente Waterland 1 7 FEB 2015 GESCAND Gem 1 7 FEB 2015 nd Stadsregio Amsterdam aan De colleges van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten van de Stadsregio Amsterdam datum ons

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie april 2017 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn gemeenten

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 20 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni 2014. Impuls voor Economie en Wonen

Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni 2014. Impuls voor Economie en Wonen Stadsregio Amsterdam juni 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

GESCAND OP 15 JULI 2013

GESCAND OP 15 JULI 2013 GESCAND OP 15 JULI 2013 Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan Gemeente Oostzaan Bezoekadres Postadres Telefoon Fax E-mail Internet Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20,

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Stedelijke Ontwikkeling gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad cc. Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Metro en Tram, GVB Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN TOEKOMST REGIONALE SAMENWERKING GEMEENTEN STADSREGIO AMSTERDAM

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN TOEKOMST REGIONALE SAMENWERKING GEMEENTEN STADSREGIO AMSTERDAM LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN TOEKOMST REGIONALE SAMENWERKING GEMEENTEN STADSREGIO AMSTERDAM Versie datum: 26 april 2016 Dit voorjaar bespreken de gemeenten van de Stadsregio voorstellen om de regionale

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1295915 Datum: Portefeuillehouder: 24 mei 2016 Don Bijl Afdeling / Team: DIR / CS Behandeld door: A. Heiner Onderwerp: Wijziging

Nadere informatie

Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ

Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ Regiogemeenten Amsterdam Digitale Contractering 2015 2 Jeugdhulp Vanaf 1 januari 2015 is elke gemeente

Nadere informatie

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 1000 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1001 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1005 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Overlap in de Jeugdzorg, jeugd- GGZ en jeugd-(l)vb

Overlap in de Jeugdzorg, jeugd- GGZ en jeugd-(l)vb Overlap in de Jeugdzorg, jeugd- GGZ en jeugd-(l)vb Stadsregio Amsterdam Tussenrapportage In opdracht van: Stadsregio Amsterdam i.s.m. Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Projectnummer: 12142 ir. H. Booi

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Woningbehoefte in de gemeente Waterland In 2013 heeft de gemeente Waterland het Volkshuisvestingsplan Gemeente Waterland 2013-2022 op laten stellen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33130 25 november 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/249145,

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

Regio journaal. Transitiearrangementen jeugdzorg op komst. Stadsregio Amsterdam oktober 2013

Regio journaal. Transitiearrangementen jeugdzorg op komst. Stadsregio Amsterdam oktober 2013 Stadsregio Amsterdam oktober 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Datum: 2 maart 2012 Nummer: 8058 Provincie Utrecht blij met kabinetsbesluit over toekomst Randstad De provincie Utrecht is blij dat het kabinet, op basis van de inhoud, zijn standpunt heeft bepaald voor

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam.

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam. OOSTZAAN WORMERLAND Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 8 februari 21 1-177 W. Hilboezen Raad van de gemeente

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

disclaimer: Rosarium 10 juli (regionaal transitiearrangement)

disclaimer: Rosarium 10 juli (regionaal transitiearrangement) disclaimer: Deze brief is voor uw gemak ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende schriftelijke versie is bindend. Rosarium 10 juli

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam

Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 1 Dit convenant wordt aangegaan tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die deelnemen aan de samenwerking

Nadere informatie

Vrijdag 14 april en maandag 17 april 1995 zijn alle provinciale gebouwen gesloten.

Vrijdag 14 april en maandag 17 april 1995 zijn alle provinciale gebouwen gesloten. 13 april 1995 Nummer 95-001278 Overzicht GS-besluiten Overzicht vergaderingen Vergaderdatum Commissies Soc. Zekerh.geschillen/ Overige Geschillen Hoorzittingen Verschenen persberichten Verschenen voorlichtingspublicaties

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

INVESTEREN IN UW REGIO

INVESTEREN IN UW REGIO INVESTEREN IN UW REGIO HEEFT DE TOEKOMST AIRPORTHOLLAND O B L I G A T I E S - O N T W I K K E L I N G - V A S T G O E D Looptijd 3 jaar Vast rendement van 8% Rente per 4 weken uitgekeerd Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Overlap in zorg voor de jeugd en speciaal onderwijs

Overlap in zorg voor de jeugd en speciaal onderwijs Overlap in zorg voor de jeugd en speciaal onderwijs nulmeting multifocale zorg Stadsregio Amsterdam In opdracht van: Stadsregio Amsterdam i.s.m. Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Projectnummer: 13242

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en leerwerkplekken

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Geachte leden van de Regioraad,

Geachte leden van de Regioraad, Aan De leden van de Regioraad datum : 19 februari 2015 onderwerp : Brief aan de regioraadsleden inzake de lijnennetvisie 2018 bijlage 1 : Overzicht projecten Investeringsagenda OV bijlage 2 : Persbericht

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie 1 juni 2014 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van zijn gemeenten verplicht om een register bij

Nadere informatie

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

ZAANSTREEK-WATERLAND: LOKAAL MAATWERK IN REGIONAAL VERBAND. Regionale samenwerking in het sociale domein

ZAANSTREEK-WATERLAND: LOKAAL MAATWERK IN REGIONAAL VERBAND. Regionale samenwerking in het sociale domein ZAANSTREEK-WATERLAND: LOKAAL MAATWERK IN REGIONAAL VERBAND Regionale samenwerking in het sociale domein 1. Inleiding In een brief aan de colleges van B&W van 15 maart heeft minister van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1082468 Datum: Behandeld door: 11 juni 2013 m. hijstee Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Economie Onderwerp: Benoeming leden c.q. gemeentelijke

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Bijeenkomsten. Er is een aantal themabijeenkomsten gehouden waarover we u graag berichten:

Bijeenkomsten. Er is een aantal themabijeenkomsten gehouden waarover we u graag berichten: 3 e jaargang nr 2 - juli 2017 Voor het tracé van de Uithoornlijn is de voorkeursvariant eind 2016 vastgesteld. Nu wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen. Er is inmiddels een aantal bijeenkomsten

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 20 mei 2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Inkoopdocument Jeugdzorg Wmo/AWBZ Afdeling : Sociaal Domein Ambtenaar

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025

Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025 Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025 Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink & Dik Leering ResearchNed & QDelft mei 2012 2012 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam

Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam Auteur: Sven Iversen April 2016 In opdracht van: Titel : Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

11 juni 2014 PN 328071

11 juni 2014 PN 328071 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 juni 2014 PN 328071 Betreft Woningbehoefte De Nieuwe Tuinderij 1 Aanleiding In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening is beschreven dat een

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

1 SEP Aan de leden van de gemeenteraad van. Haarlemmermeer. Ruimtelijke Ontwikkeling P.J. van Soest

1 SEP Aan de leden van de gemeenteraad van. Haarlemmermeer. Ruimtelijke Ontwikkeling P.J. van Soest gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017

Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017 Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017 Groningen Stad De voorstellen voor wijzigingen in de stad Groningen (en omgeving) per 3 september 2017 betreffen de invoering van de tweede fase van de vastgestelde

Nadere informatie

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 In de oordeelsvormende fase gaat de raad plenair in debat met als achtergrondinformatie de volgende stukken: Procesvoorstel voor de beeldvormende fase Studie

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Betekenis en gebruik van de Metropoolregio

Betekenis en gebruik van de Metropoolregio Betekenis en gebruik van de Metropoolregio Carine van Oosteren Idske de Jong 23 september 2010 23 september 2010 Betekenis en gebruik van de Metropoolregio 2 Twee thema s Hoe wordt de Metropoolregio gezien

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

MRA samenwerking Zaanstreek-Waterland

MRA samenwerking Zaanstreek-Waterland MRA samenwerking Zaanstreek-Waterland Regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland 21 september 2016 Vandaag Regionale samenwerking De MRA en de Ruimtelijk-economische Actieagenda 2016-2020 Het MRA-convenant

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Regio journaal. Regio Amsterdam stevent af op groeiend woningtekort. Stadsregio Amsterdam maart 2012. Toekomst regionale samenwerking

Regio journaal. Regio Amsterdam stevent af op groeiend woningtekort. Stadsregio Amsterdam maart 2012. Toekomst regionale samenwerking Stadsregio Amsterdam maart 2012 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie