Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september Nieuwe Regionale Agenda op komst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst"

Transcriptie

1 Stadsregio Amsterdam september 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang. Nieuwe Regionale Agenda op komst Pagina 4 Woningbehoefte in noordvleugel Randstad blijft groot Pagina 5 Interview Marïette Sedee Pagina 6 Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9 De provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam willen samen met de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen de A8 ter hoogte van Westzaan, doortrekken naar de A9 bij Heemskerk. Deze nieuwe weg zal de bereikbaarheid, doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid in het gebied verbeteren. In Krommenie en Wormerveer verdwijnt het doorgaande verkeer uit de woonkernen. De Stadsregio Amsterdam, de provincie Noord- Holland en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben afgelopen januari een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over de aanpak van de verbinding A8-A9. De samenwerkende partijen zoeken naar een verbinding die de problemen oplost, met nadrukkelijk oog voor de ruimtelijke kwaliteit zoals het open polderlandschap. Er is afgesproken een planstudie te starten. Het doel hiervan is om een voorkeursalternatief te kiezen, afspraken over een sluitende begroting te maken en de wijze van marktbenadering te bepalen. De producten die hiervoor ontwikkeld worden zijn onder andere een Notitie Reikwijdte en Detailniveau en een plan-milieu Effect Rapport. Inspraakavonden en werkateliers Ook bewoners en belanghebbenden uit het gebied worden betrokken bij de plannen. Begin juli zijn inloopavonden georganiseerd in Heemskerk en Assendelft. Deze bijeenkomsten trokken veel belangstellenden, vooral uit de directe omgeving. Vervolgens hebben eind augustus zo n 75 mensen via werkateliers hun inbreng geleverd op de alternatieve oplossingen die in de planstudie moeten worden meegenomen. In een klankbordgroep hebben vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hierover meegedacht. De uitkomsten van deze avonden worden meegenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarin de aanpak en uitgangspunten voor de planstudie worden omschreven. Op deze Notitie is vanaf half november inspraak mogelijk. Realisatie vanaf 2018 De verwachting is dat de provincie Noord- Holland, de Stadsregio Amsterdam en de betrokken gemeenten in het voorjaar van 2016 een voorkeursalternatief kiezen, waarmee de locatie van de weg definitief is vastgesteld. Besluitvorming over de realisatie van de verbinding A8-A9 zal plaatsvinden in de planuitwerkingsfase. Dan wordt ook de inpassing in de omgeving verder uitgewerkt. Het streven is om de weg tussen 2018 en 2020 te realiseren. Constantijn Jansen op de Haar Regiojournaal 9.14 Stadsregio Amsterdam

2 Pagina 2 Nieuw dagelijks bestuur Op 26 juni is de portefeuilleverdeling van het dagelijks bestuur van de Stadsregio voor de periode bekend gemaakt. De verdeling is als volgt: Eberhard van der Laan Burgemeester Amsterdam Voorzitter Don Bijl Burgemeester Purmerend Financiën, P&O, Toekomst Pieter Litjens Wethouder Amsterdam Openbaar Vervoer Dennis Straat Wethouder Zaanstad Economie Derk Reneman Wethouder Haarlemmermeer Verkeer Lex Scholten Wethouder Diemen Wonen Simone Kukenheim Wethouder Amsterdam Jeugdzorg Anne Joustra Secretaris Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende taken en projecten zie Samenwerking in vervoerregio krijgt verder vorm De Tweede Kamer heeft op 3 juli een wetsvoorstel aangenomen dat het voor gemeenten en provincies in de regio Amsterdam mogelijk maakt om op het terrein van Verkeer en Vervoer samen te werken in een Vervoerregio. De besluitvorming in de Eerste Kamer volgt dit najaar. Op 1 januari 2015 is de beoogde inwerkingtreding van de wet. In de metropoolregio Amsterdam werken gemeenten en provincies samen aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende aantrekkelijke locaties voor wonen, werken en recreëren. Het Kabinet vindt het van groot belang voor Nederland om de economische concurrentiepositie van deze regio te versterken. Om dat te bereiken is bestuurlijke samenwerking en afstemming op het terrein van Verkeer en Vervoer nodig tussen gemeenten en provincies. met andere gemeenten en de provincies intensiever worden. De voorbereidende gesprekken hiervoor zijn al gestart en in 2015 en 2016 worden concrete voorstellen aan gemeenten voorgelegd over de wijze waarop de samenwerking in de toekomst vorm krijgt. Ook voor de beleidsterreinen Ruimte, Wonen en Economie hebben de gemeenten in de stadsregio Amsterdam de intentie uitgesproken om verder te ontwikkelen naar het niveau van de Metropoolregio Amsterdam. De uiteindelijke vorm van deze samenwerking ligt niet bij voorbaat vast en is deze bestuursperiode onderwerp van gesprek met alle betrokken partijen. Winfried Lindeman Samen met Flevoland, Almere en Lelystad In het najaar van 2013 spraken de zestien gemeenteraden van de Stadsregio Amsterdam zich al positief uit om als Vervoerregio te gaan functioneren. Goede ervaringen met de regionale samenwerking liggen hier aan de basis. Samen met de colleges van Flevoland, Almere en Lelystad worden voorstellen voorbereid om de onderlinge samenwerking in de Vervoerregio vorm te geven. Gevolgen wetswijziging Als de Eerste Kamer op tijd besluit en de wet daadwerkelijk per 1 januari 2015 in werking treedt, dan verliest het huidige samenwerkingsverband Stadsregio Amsterdam de wettelijke status van plusregio (WGR-plus). De plustaken voor Verkeer en Vervoer worden dan opnieuw belegd bij de zestien gemeenten in de stadsregio, die de samenwerking op basis van de huidige gemeenschappelijke regeling kunnen voortzetten in de Vervoerregio. Door de wetswijziging kan de huidige samenwerking zich verder ontwikkelen en die Almere Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 9.14

3 Pagina 3 Investering van 431 miljoen voor verbetering spoor Amsterdam Het Rijk investeert 431 miljoen in de verbetering van het spoor in Amsterdam. De maatregelen in Amsterdam moeten de kwaliteit en capaciteit van het Centraal Station en het spoor vergroten. Zo worden de perrons verbreed, evenals de Oosttunnel onder het station, er komen roltrappen en er worden sporen aangepast. Ook wordt de spoorbrug aan de oostkant van het station vervangen. Hierdoor is het mogelijk om meer treinen te laten rijden naar Utrecht, Eindhoven en tussen Schiphol en Lelystad. Tegelijk moet goederenvervoer mogelijk blijven naar het Amsterdamse havengebied en IJmuiden. Voor reizigers wordt overstappen op het station en op bus, tram en metro sneller en comfortabeler. Behalve in Amsterdam worden er ook op andere plaatsen verbeteringsmaatregelen genomen. De investering vindt plaats binnen het nationale Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. De Stadsregio is als partner van de Metropoolregio Amsterdam een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen Almere, Amsterdam, de Stadsregio, Flevoland en de provincie Noord-Holland betrokken bij de besluitvorming. E. Konings Tramreizigers tevreden over snelheid en frequentie IJtram Reizigers waarderen de frequentie en snelheid van tramlijn 26, ook wel bekend als de IJtram. Maar er zijn ook verbeterpunten, zoals de kwetsbaarheid van de lijn bij storingen. Dit blijkt uit de enquête die vlak voor de zomer werd gehouden. De IJtram is één van de meest gebruikte tramlijnen in Amsterdam. De tram vervoert duizenden mensen per dag en vertrekt in de ochtendspits elke vier minuten. Met een frequentie van vijftien keer per uur hebben reizigers tussen Amsterdam CS en IJburg een korte wachttijd. De enquêteresultaten bevestigen de probleeminventarisatie van de Stadsregio, gemeente Amsterdam en GVB. Mogelijke oplossingen voor bijvoorbeeld de kwetsbaarheid bij storingen en de informatievoorziening worden verder uitgewerkt. In het najaar zullen maatregelen worden voorgesteld. Naar verwachting wordt eind 2014 begonnen met de eerste verbeteringen. De enquête is gehouden om de mening van de reizigers over de kwaliteit van de IJtram te peilen. Zo wil de Stadsregio in samenwerking met de gemeente Amsterdam en GVB de lijn verder optimaliseren. De enquête is ingevuld door circa 300 respondenten, waarvan het overgrote deel dagelijks of wekelijks met de IJtram reist. Sterke punten die door reizigers genoemd worden, zijn dat de tram vaak rijdt en dat er meestal een geringe wachttijd is. Ook de snelheid werd genoemd en de rechtstreekse verbinding richting Amsterdam Centraal en het centrum. Er wordt benadrukt dat de IJtram de enige verbinding is tussen IJburg en het centrum en daarmee in een belangrijke behoefte voorziet. Daarnaast hadden de reizigers ook verbeterpunten. Het belangrijkste verbeterpunt betreft de alternatieven voor vervoer en de informatievoorziening bij storing. Aangezien er weinig alternatieven voor de IJtram zijn, leidt dit dan tot lange wachttijden bij de pendelbus. Ook stellen reizigers het op prijs om beter geïnformeerd te worden over alternatief vervoer. Nico Molenaar, Voor de volledige resultaten van de enquête zie Regiojournaal 9.14 Stadsregio Amsterdam

4 Pagina 4 Nieuwe Regionale Agenda op komst De Regionale Agenda is het bestuursprogramma van de Stadsregio Amsterdam. Hierin staan de beleidsdoelen en prioriteiten aangegeven die de basis vormen voor de uitvoeringsprogramma s en werkplannen. De komende weken wordt de Regionale Agenda voor de periode opgesteld. Op 24 september komen de portefeuillehouders bijeen om de koers te bepalen. De Stadsregio zet zich in voor het organiseren van regionale samenwerking. Dit kan tussen de zestien gemeenten onderling, maar ook namens hen, of samen met andere partijen. Zo draagt de Stadsregio bij aan de oplossing van vraagstukken op het gebied van openbaar vervoer, infrastructuur, ruimtelijke en economische ontwikkeling, de woningmarkt en mobiliteit, al naar gelang de urgentie voor de deelnemende gemeenten. Trends, ontwikkelingen en ambities De Regionale Agenda wordt een programma van taken en projecten, waarvan de gemeenten vinden dat ze het meeste effect hebben als ze in regionaal verband worden georganiseerd. De basis bestaat uit de huidige afspraken over beleid en activiteiten. Dit wordt aangevuld aan de hand van trends, ontwikkelingen, doelen en ambities vanuit de gemeenten. Ook is er een sterke koppeling met de ambities van de Metropoolregio Amsterdam. In oktober wordt een conceptversie van de Regionale Agenda besproken in de Regioraad en in december wordt deze ter vaststelling voorgelegd. Bijeenkomst portefeuillehouders Op 24 september vindt met de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer, Ruimte en Wonen en Economische Zaken een bijeenkomst plaats op de Clipper Stad Amsterdam om de Regionale Agenda op te stellen. Daarbij hebben portefeuillehouders de gelegenheid om de voor hun gemeente belangrijke accenten en prioriteiten aan te geven. Voor inlichtingen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stadsregio: Regioraadsleden Subsidie voor vernieuwing gevels oude bedrijfspanden Op verzoek van de gemeenten heeft de Stadsregio afgelopen voorjaar ,- subsidie aangevraagd bij het Regionale Beeldkwaliteitsfonds van de provincie Noord-Holland. Deze aanvraag werd onlangs gehonoreerd. Met het geld kunnen gemeenten in de stadsregio Amsterdam vanaf 2015 een financiële tegemoetkoming geven aan ondernemers die verouderde gevels van hun bedrijfspand willen vernieuwen. Het gaat om panden die op geherstructureerde bedrijfslocaties staan. Zo krijgt, naast de vernieuwde openbare ruimte, ook de uitstraling van de gebouwen meer allure. De regeling wordt uitgevoerd door het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen. Over de specifieke voorwaarden zullen de gemeenten en bedrijven nader geïnformeerd worden. In opdracht van de provincie Noord-Holland, gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en de Stadsregio, ondersteunt het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen gemeenten bij hun opgaven voor herstructurering. De Stadsregio is penvoerder. De afgelopen periode zijn al meer dan 40 herstructureringsprojecten van start gegaan, bijvoorbeeld in Diemen (Verrijn Stuartweg), Amstelveen (Legmeer), Haarlemmermeer (de Liede), Aalsmeer (Hornmeer) en meerdere terreinen in Amsterdam en Zaanstad. Femke Kok Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 9.14

5 Pagina 5 Behoefte aan woningen in noordvleugel Randstad blijft groot De Metropoolregio Amsterdam, de regio Utrecht en het Rijk hebben een monitor ontwikkeld om jaarlijks de productie van woningen in de noordvleugel van de Randstad te meten. Welke woningen zijn vooral nodig, en waar? Het aantal huishoudens in de noordvleugel van de Randstad blijft groeien. Tot 2025 groeit de bevolking in de Noordvleugel in absolute aantallen ( ) meer dan de bevolking van overig Nederland ( ). Daardoor blijft de behoefte aan woningen de komende periode zeer hoog. Tot 2040 is er behoefte aan zo n woningen, waarbij vooral de vraag naar stedelijke woonmilieus toeneemt, zo blijkt uit de monitor. Dit hangt samen met de jonge bevolking in de steden en de trek naar de steden van jongeren en (kennis)werkers, uit binnen- en buitenland. Maar het is de vraag of er in de steden voldoende locaties en mogelijkheden gevonden kunnen worden om geschikte en betaalbare woningen te bouwen. De monitor laat zien dat het verwachte woningtekort in de steden Amsterdam en Utrecht in 2020 kan oplopen tot meer dan 9%, tegen een gemiddelde in Nederland van zo n 3,5%. Eén- en tweepersoonshuishoudens Uit de monitor blijkt ook dat er steeds meer vraag is naar woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens. Het gaat dan vooral om jongeren onder de 35 jaar en om de één- of tweepersoonshuishoudens van mensen van 65 jaar en ouder (het aantal 65+ huishoudens stijgt tot 2040 met meer dan ). Het aantal huishoudens in de leeftijd tussen 35 en 65 blijft constant. De opgave is om bij nieuwbouwlocaties, de soorten woningen en de woonmilieus, de komende jaren goed in te spelen op die toename van één- en tweepersoonshuishoudens. Ook de bestaande woningvoorraad moet, waar mogelijk, aangepast worden op meer woningen voor deze groepen. In de monitor wordt echter geconstateerd dat er in 2013 historisch weinig bouwvergunningen zijn afgegeven. Toch zal de productie gezien de grote vraag omhoog moeten, ook vanwege arbeidsmigratie en het grote belang daarvan voor de economie in de regio. Gerrit van der Plas, Zie voor de monitor woningproductie en de onderliggende data: Onderzoek brengt overlap van zorg aan jeugd in beeld Onlangs werd het onderzoek Overlap in zorg voor de jeugd en speciaal onderwijs gepresenteerd. Hierin worden de verschillende vormen van zorg voor jongeren in beeld gebracht en de mate waarin zij elkaar overlappen. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten niet alleen verantwoordelijk voor de Jeugdzorg maar ook voor zorg vanuit de Jeugd GGZ (psychiatrie) en de Jeugd LVB (licht verstandelijk beperking). De werkwijze in de jeugdzorg wordt daarmee veranderd en de gemeenten in de stadsregio Amsterdam bereiden zich hier al enige tijd op voor. Eén van de veranderingen waar gemeenten al mee experimenteren, is het aanbieden van multifocale trajecten, oftewel combinaties van zorg uit Jeugdzorg, Jeugd GGZ, Jeugd-LVB en speciaal onderwijs. Sommige jongeren krijgen hulp vanuit deze verschillende richtingen maar tot nu toe was onbekend in welke mate dit gebeurt. Om hier inzicht in te krijgen, hebben de wethouders in de stadsregio Amsterdam en zorgverzekeraar AGIS/Achmea opdracht gegeven aan Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam voor onderzoek. Dit resulteerde in de rapportage Overlap in zorg voor de jeugd en speciaal onderwijs. Nulmeting multifocale zorg in de stadsregio Amsterdam. Het rapport schetst een beeld van het totale gebruik in de stadsregio Amsterdam van Jeugdzorg, Jeugd-GGZ, Jeugd-LVB en speciaal onderwijs. Samengevat blijkt dat jongeren veelal tegelijkertijd te maken hebben met verschillende combinaties van zorg. Zo heeft bijna de helft van de jongeren zowel hulp vanuit de Jeugdzorg als vanuit de GGZ. De jongeren in het speciaal onderwijs ontvangen in de regel altijd een andere vorm van zorg, dit geldt ook voor jongeren die LVB-zorg ontvangen. De ouders van deze jongeren ontvangen meer dan eens GGZ-zorg. De uitkomsten hebben tot adviezen voor gemeenten en instellingen geleid. Zo is voor het bieden van multifocale zorg een integraal zorgplan nodig, dat harde eisen stelt aan de onderlinge samenwerking van betrokkenen partijen. De jeugdpsychiatrie zou vroegtijdig met advies bij het inkooptraject betrokken moeten worden. Verder is sterkere samenwerking met het speciaal onderwijs van belang, zodat de plannen voor multifocale zorg goed aansluiten bij de onderwijsdoelen. Christine Pollmann, Voor het volledige rapport zie: Regiojournaal 9.14 Stadsregio Amsterdam

6 Pagina 6 Mariëtte Sedee: Niet inspreken maar zelf beslissen UITGESPROKEN! Wie : Mariëtte Sedee Wat : fractievoorzitter CDA Haarlemmermeer, regioraadslid, trainer OR Leeftijd : politiek, sport, lezen Hoe verloopt de transitie van de Jeugdzorg tot nu toe? In deze periode zijn de gemeenten bezig met de inkoop van onder andere de gespecialiseerde jeugdzorg. Aandachtspunten bij de decentralisatie zijn nog het waarborgen van de privacy van cliëntgegevens en het waarborgen van de rol van de huisarts, die bij uitstek moet kunnen blijven doorverwijzen naar specialistische zorg. Wie is Mariëtte Sedee? Ik ben jurist en zelfstandig trainer van ondernemingsraden in de welzijnssector en de kinderopvang. In mijn trainingen leer ik ondernemingsraden hoe medezeggenschap werkt en met welke spelregels en wetgeving ze te maken hebben. Maar het gaat niet om regels alleen. Het belangrijkste vind ik dat een ondernemingsraad op gelijkwaardig niveau kan onderhandelen met het bestuur. Daarom train ik ook de assertiviteit van de cursisten. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan mijn gezin en aan sporten of lezen. Hoe bent u gemeenteraadslid geworden? Dat moment herinner ik me nog precies. Als bezorgde ouder ging ik een keer inspreken bij de gemeenteraad over de locatie van een coffeeshop toen ik dacht: maar hier wil ik niet over inspreken, hier wil ik zelf over kunnen beslissen. Ondertussen was ik al bekend met de Dorpsraad van Haarlemmermeer en had ik meegewerkt aan het lokale verkiezingsprogramma van het CDA. En dan wordt je dus gevraagd. Zo ben ik erin gerold, in 2010 werd ik gemeenteraadslid en tegenwoordig ben ik fractievoorzitter. Wat moet er veranderen in de gemeente Haarlemmermeer? Het allerbelangrijkste voor de nabije toekomst is het goed vormgeven van de decentralisatie van zorgtaken, zodat er niemand tussen wal en schip valt. Hier zijn we druk mee bezig. Als gemeente worden we vanaf 2015 verantwoordelijk voor het sociaal domein, zoals de participatiewet, de overheveling van taken uit de AWBZ naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning red.) en de Jeugdzorg. En daar komen nog eens bezuinigingen bovenop. Het is dus niet niks wat er staat te gebeuren. Daarnaast moeten we aandacht blijven besteden aan de economie en het faciliteren van het midden- en kleinbedrijf. Dat heeft het in deze tijd niet gemakkelijk. Gelukkig is ook de Stadsregio met dit onderwerp bezig. Een ander aandachtspunt is het groen in onze gemeente. We hebben nu veel van hetzelfde. Meer variatie in kleur, struiken en bomen kan het welzijn van mensen ook vergroten. Welke regionale thema s vindt u belangrijk? We moeten de leegstand van kantoren in de regio beperken. Daarom zitten we als gemeente ook in Plabeka, het Platform Kantoren en Bedrijventerreinen in de regio. Het aantal kantoorlocaties is de laatste jaren gelukkig al flink verminderd. Ook moeten we de komst van nieuwe winkelgebieden in de gaten houden. Je moet je bij bouwplannen afvragen of de komst van winkels op bepaalde locaties wel verstandig is, om te voorkomen dat bestaande winkels klanten verliezen. Verder krijgen we in onze gemeente signalen dat er gebrek is aan woningen voor daklozen. Als gevolg van een echtscheiding of het verlies van een baan komen steeds meer mensen op straat te staan. De vraag is ook hoe we als Stadsregio met dit soort kwesties omgaan als straks de WGR-plus (de wet die de samenwerking in de Stadsregio vastlegt red.) door den Haag wordt afgeschaft. Hoe kijkt u aan tegen de toekomst van de regionale samenwerking? In Den Haag wordt erkend dat samenwerking belangrijk is en dat er voor vervoer iets geregeld moet worden in de vorm van een vervoerregio. Tegelijkertijd is er twijfel bij het Kabinet over de democratische legitimiteit van de Stadsregio. De regionale samenwerking is zo goed als dat je het zelf inricht. De thema s zijn belangrijk genoeg: van Plabeka en economische ontwikkeling tot de bereikbaarheid rond Schiphol en de spreiding van het toerisme. Ik zie eigenlijk alleen maar voordelen aan de regionale samenwerking en heb nog geen beeld van de bestuurlijke drukte. Ook onze wethouders en raadsleden zijn enthousiaste samenwerkers. Wat is uw favoriete plek in de regio? De weilanden bij Schiphol. Pas geleden ben ik mee geweest met een faunatelling van de jagersvereniging. Dan loop je door de weilanden rond de luchthaven en zie je ineens hoeveel leven er in dit drukke stukje van de Randstad zit. Hazen, vogels en vosjes; ze lopen gewoon om je heen. Dat verwacht je toch niet? Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 9.14

7 Pagina 7 Opening projectbureau en start werkzaamheden N244 Op 28 augustus is het projectbureau voor de N244, dat ook als informatiecentrum voor omwonenden en reizigers dient, feestelijk geopend. Ook de start van de verdubbeling van de N244 werd gemarkeerd. De N244 ten Noorden van Purmerend, tussen de A7 en de N247, is een belangrijke schakel in het regionale autonetwerk. Er staan regelmatig files en daarom wordt de weg op bepaalde delen uitgebreid. Deze uitbreiding is nodig omdat het verkeer in dit gebied toeneemt en er een aantal nieuwe activiteiten plaatsvindt, zoals de ontwikkeling van het bedrijventerrein Baanstee-Noord en verschillende woningbouwprojecten in Zuidoost Beemster en Edam-Volendam, aldus vice-voorzitter van de Stadsregio, Don Bijl. In mei is gestart met het omvormen van rotondes op de N244 bij de A7. Dit zal eind 2014 klaar zijn. De werkzaamheden aan de verdubbeling van de weg beginnen medio 2015 en zijn naar verwachting eind 2017 gereed. De provincie werkt aan de verdubbeling van de N244. De Stadsregio reserveert voor diverse maatregelen 13,5 miljoen subsidie. Eén van de maatregelen is het realiseren van een P&R locatie met overstap op de bus, waardoor een impuls wordt gegeven aan R-net, het netwerk van hoogwaardige busverbindingen. Een andere maatregel is de aanleg van een nieuw fietspad tussen Purmerend en Edam-Volendam, als onderdeel van het regionale fietsnetwerk. Met deze maatregelen levert de Stadsregio Amsterdam samen met de andere betrokken partijen de komende jaren een bijdrage aan de doorstroming en verkeersveiligheid in dit gebied. Boni Goedhart Opening projectbureau N244 Nieuw busstation Schiphol-Noord Bij het knooppunt A4/A9 Badhoevedorp wordt hard gewerkt aan het nieuwe busstation Schiphol-Noord. Het station maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen voor het openbaar vervoer -het programma HOV A9- van de Stadsregio Amsterdam, Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland. Tussen Haarlem, Badhoevedorp, Schiphol, Amsterdam-Zuid en Amstelveen ontbreekt goed openbaar vervoer. Het streven is om op deze as hoogwaardig openbaar vervoer te realiseren, met betrouwbare, snelle en frequente bussen. Zo wordt bijgedragen aan een breed hoogwaardig openbaar vervoernetwerk (R-net) met voldoende capaciteit voor de toekomst. Een belangrijke ambitie hierin is het samenknopen van alle buslijnen op één nieuw te realiseren busstation bij Schiphol-Noord. De uitvoering is in 2013 gestart. Sindsdien is onder andere een behoorlijk pakket aan kabels en leidingen in het gebied verlegd, de grond geschikt gemaakt om op te bouwen en is het parkeerterrein P4 weer opengesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan het omleggen van de Hugo de Grootstraat. Als de Hugo de Grootstraat is verlegd, wordt begonnen met de aanleg van een overkapping. Deze overkapping is een oude vliegtuighangar die speciaal op deze locatie opnieuw gebruikt wordt. De verwachting is dat de werkzaamheden begin 2015 klaar zijn. Chiel de Jager Regiojournaal 9.14 Stadsregio Amsterdam

8 Pagina 8 Stadsregio in het kort Raads- en collegeleden lopen stage in de Jeugdzorg Om verder kennis te maken met het werkveld van de Jeugdzorg, organiseert de Stadsregio stages voor raads- en collegeleden bij de instellingen voor Jeugd- en Opvoedhulp. Zo kunnen de gemeentebestuurders hun kennis over de dagelijkse praktijk op de werkvloer verder verdiepen. Het aanbod aan stages is zeer groot, interessant en divers. Zo kan bijvoorbeeld een dag of dagdeel worden meegelopen bij de ambulante crisishulp, programma s voor opvoedondersteuning, een opvanghuis voor jonge moeders of bij een logeerhuis voor kinderen met een verstandelijke beperking. Organisaties die de stages aanbieden zijn onder meer Altra (onderwijs en jeugdzorg), Cordaan Jeugd (begeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking), de Waag (forensische polikliniek), HVO Querido (psychosociale of psychiatrische problemen), Jeugdbescherming Regio Amsterdam (voorheen Bureau Jeugdzorg), het Jeugdriagg, de William Schrikker Groep en Spirit. Wethouders en raadleden kunnen zich in de komende maanden voor deze stages aanmelden. Het tijdstip wordt bepaald in overleg met de instelling. Voor verdere inlichtingen kunt u mailen naar Het volledige aanbod van stages is te zien op Nieuwe weg naar IJburg Eind juli is de Oostelijke Ontsluiting IJburg opengesteld. Hiermee is de lang verwachte verbinding tussen IJburg en de A1 en A9 een feit. De weg is tot stand gekomen door jarenlange samenwerking van een groot aantal partijen. De gemeenten Diemen, Muiden en Amsterdam, Rijkswaterstaat, Provincie Noord- Holland en de Stadsregio, Groengebied Amstelland, NUON en Staatsbosbeheer hebben allen samengewerkt aan het uiteindelijke doel: het verhogen van de bereikbaarheid van IJburg. Nieuwe website voor verkeerseducatie Er is een nieuwe website die een handig overzicht biedt van alle gratis lessen en projecten over verkeer in de stadsregio Amsterdam: De site is speciaal gemaakt voor scholen, kinderopvang en (verkeers)ouders in de stadsregio. Uitgangspunt is dat leren over verkeer niet vroeg genoeg kan beginnen. Met de nieuwe site kunnen scholen nu gemakkelijk een eigen lesprogramma voor 2 tot 18 jarigen samenstellen. Ook ouders kunnen op de site terecht voor tips over verkeersopvoeding en ideeën over activiteiten die kunnen worden georganiseerd om de schoolomgeving veiliger te maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hélène De Bruine, Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang vormen samen de Stadsregio Amsterdam. Colofon Regiojournaal is een uitgave van de Stadsregio Amsterdam. Exemplaren zijn te verkrijgen bij de afdeling communicatie. tel Stadsregio Amsterdam Jodenbreestraat NH Amsterdam Postbus AP Amsterdam tel fax Deze uitgave is geprint op papier met FSC-keurmerk. Eindredactie Hedy Luchtmeyer. Bijdragen Hélène de Bruine, Nicole Lagrange, Debby Lieuw On, Winfried Lindeman, Hedy Luchtmeyer, Gerrit van der Plas, Serkan Yigit, Anna Beerekamp. Fotografie Van der Ros. Tekst en Reclame Arjen Vos, Theo van Zoggel, provincie Noord-Holland. Vormgeving Dutchlabel, Amsterdam. Drukwerk MullerVisual Communicatie. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 9.14

Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd

Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd Pagina 8 Stadsregio in het kort Conferentie Energie- en woonlasten Op 14 maart van 13.00 tot 17.00 uur organiseert de Stadsregio Amsterdam in samenwerking met onder andere Agentschap NL en SEV een conferentie

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave Koersbesluit Om het kind Programma Hervorming zorg voor de jeugd Koersbesluit Om het kind 1 Koersbesluit Om het kind Definitieve conceptversie voor raadsvergadering 15 mei 2013 Koersbesluit Om het kind

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 Inhoudsopgave De zeven projecten op kaart 2 Inleiding

Nadere informatie