Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010"

Transcriptie

1 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

2 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam Regionale Huisvestingsverordening Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening geregeld? Is de inhoud van de verordening voor u van toepassing? Overzicht beschikbare huurwoningen Hoofdlijnen Regionale Huisvestingsverordening Verdeling van woonruimte Voorwaarden voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning Aanvragen van een huisvestingsvergunning Urgentieverklaring Leegmelding en voordracht Standplaatsen voor woonwagens Onttrekking van woonruimte Aanvragen van een onttrekkingsvergunning Tijdelijke onttrekking voor short stay (kort wonen) Splitsing van woonruimte Aanvragen van een splitsingsvergunning Boete bij overtreding Meer informatie Disclaimer...10 Stadsregio Amsterdam, december /10

3 1 Wonen in de regio Amsterdam De stadsregio Amsterdam is een aantrekkelijke regio om te wonen. Het aantal beschikbare woningen en met name betaalbare woningen is echter beperkt. Daarom zijn er regels om de woningvoorraad te beschermen en om betaalbare woningen beschikbaar te stellen aan hen die deze woningen het meest nodig hebben. Binnen de stadsregio Amsterdam werken gemeenten en andere partijen op de woningmarkt met elkaar samen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. De stadsregio Amsterdam bestaat uit de volgende gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. 1.1 Regionale Huisvestingsverordening In de Regionale Huisvestingsverordening staat een aantal spelregels waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een betaalbare (huur)woning of om een woning te onttrekken of te splitsen. De Regionale Huisvestingsverordening geldt per 1 januari 2010 en vervangt eerdere verordeningen. 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening geregeld? Concreet bevat de verordening vergunningsregels voor: - huisvesting in betaalbare (huur)woningen - onttrekking van woonruimte aan de functie (zelfstandig) wonen - splitsing van woonruimte 1.3 Is de inhoud van de verordening voor u van toepassing? De huisvestingsverordening biedt een kader voor verdeling en behoud of samenstelling van woonruimten voor de hele regio Amsterdam. Iedere gemeente in de regio mag zelf bepalen welke onderdelen van de huisvestingsverordening in de betreffende gemeente van toepassing zijn. Daarnaast mag iedere gemeente de regels verder uitwerken. Meer gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en regels binnen uw gemeente kunt u krijgen bij uw eigen gemeente. Per onderdeel is in de huisvestingsverordening aangegeven in welke gemeenten het betreffende onderdeel van toepassing is. In gemeenten waar geen gebruik wordt gemaakt van (delen van) de huisvestingsverordening gelden voor de verdeling van beschikbare betaalbare huurwoningen van woningcorporaties de regels die zijn vastgelegd in het Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam. Deze regels hebben betrekking op woningen met een huurprijs tot 647,53. Het Convenant is te raadplegen via Stadsregio Amsterdam, december /10

4 1.4 Overzicht beschikbare huurwoningen De woningcorporaties uit de stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één centraal punt: WoningNet. Als geïnteresseerde in woonruimte kunt u reageren op het aanbod. Op vindt u meer informatie en een overzicht van het aanbod. Stadsregio Amsterdam, december /10

5 2 Hoofdlijnen Regionale Huisvestingsverordening In dit document staat de globale inhoud van de Regionale Huisvestingsverordening beschreven. Daarmee krijgt u een beeld van de verordening en kunt u inschatten of de verordening ook op uw situatie van toepassing is. De beschrijving is echter een vereenvoudigde weergave van de verordening. Voor details verwijzen wij u naar de officiële Regionale Huisvestingsverordening en/of naar uw eigen gemeente. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: - verdeling van woonruimte - onttrekking van woonruimte - splitsing van woonruimte 2.1 Verdeling van woonruimte Om in een betaalbare huurwoning en in enkele gevallen een koopwoning te mogen wonen, is in verschillende gemeenten een huisvestingsvergunning nodig. Zonder vergunning is het niet toegestaan een woning in gebruik te nemen om te bewonen of in gebruik te geven door bijvoorbeeld te verhuren. De huisvestingsvergunning geldt niet voor onzelfstandige woningen, woonwagens, ligschepen en ligplaatsen. In een aantal gemeenten geldt voor standplaatsen voor woonwagens wel een vergunningsplicht. Deze komt later in dit document aan de orde. In onderstaand schema ziet u welke gemeenten gebruik maken van de huisvestingsvergunning zoals beschreven in de Regionale Huisvestingsverordening. Ook staat vermeld tot welke huur- en koopprijs een huisvestingsvergunning nodig is. gemeente maximale rekenhuur van de huurwoning maximale koopprijs nieuwbouwkoopwoning Amstelveen 647,53* ** Amsterdam 548,18* ** Beemster 647,53* - Diemen 647,53* - Landsmeer 647,53* ** Oostzaan 647,53* ** Ouder-Amstel 647,53* ** Purmerend 647,53* ** Waterland 647,53* - Wormerland 647,53* - Zeevang 647,53* - Het prijspeil wijzigt jaarlijks respectievelijk per 1 juli en per 1 januari. * prijspeil 1 juli 2009 ** prijspeil 1 januari 2009 Voor het verkrijgen van een huurwoning tot 647,53 in gemeenten die niet in bovenstaand overzicht worden genoemd, gelden alleen de toewijzingsregels van het Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam, december /10

6 2.1.1 Voorwaarden voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning Om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning gelden de volgende voorwaarden: - minimumleeftijd 18 jaar - rechtmatig verblijf in Nederland - economisch of maatschappelijk gebonden aan de Stadsregio Amsterdam of Almere Aanvragen van een huisvestingsvergunning U kunt een huisvestingsvergunning aanvragen door een formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de gemeente waar u wilt wonen. Uw gemeente kan een instantie hebben aangewezen voor de behandeling van de aanvragen voor een huisvestingsvergunning. Informeer hiernaar bij uw gemeente. Op basis van het formulier en de in het formulier gevraagde bijlagen beslissen Burgemeester en wethouders binnen maximaal twaalf weken of u in aanmerking komt voor een vergunning. Ter aanvulling op het ingevulde aanvraagformulier wordt onder andere het volgende van u verwacht: een geldig identiteitsbewijs, recente inkomensgegevens van werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie en een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie. In het geval van een nieuwbouwkoopwoning dient u ook een afschrift van het eigendomsbewijs of koopovereenkomst te overhandigen. Als voldaan wordt aan alle voorwaarden, er geen kandidaten zijn met een urgentieverklaring en de woning (qua grootte en uw inkomen) passend is, wordt de vergunning voor de huurwoning verleend. Voor koopwoningen geldt dat de vergunning wordt verleend als wordt voldaan aan de minimumleeftijd, rechtmatig verblijf en economische of maatschappelijke gebondenheid. Bij woningen van woningcorporaties wordt na toewijzing van een woning de afhandeling van de vergunning door de corporatie verzorgd Urgentieverklaring In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor een urgentieverklaring, waarmee u voorrang krijgt bij de toewijzing van woonruimte. In de volgende situaties wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring: Acute noodsituatie, ontstaan door bijvoorbeeld brand of overstroming; Op grond van medische of sociale redenen; In verband met sloop of verbouwing van de huidige woning; Als houder van een verblijfsvergunning in het geval u voor het eerst op zoek bent naar woonruimte; Als u na verblijf in een psychiatrische instelling, opvanghuis of erkende hulpverleningsinstelling op zoek bent naar woonruimte. Een gemeente of de Rijksoverheid kan ook andere groepen aanwijzen om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring. Voor de aanvraag van een urgentieverklaring gelden voorwaarden. Informeer hiernaar bij uw gemeente. Stadsregio Amsterdam, december /10

7 2.1.4 Leegmelding en voordracht Als eigenaar van woonruimte waarvoor een huisvestingsvergunning benodigd is, geldt in een aantal gemeenten dat gemeld moet worden dat de woning beschikbaar komt. De gemeenten waarvoor de leegmeldingsplicht en voordrachtmogelijkheid gelden, zijn: Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel. De regeling komt er kortgezegd op neer dat de eigenaar, op enkele uitzonderingen na, verplicht is om te melden wanneer een woning beschikbaar komt voor bewoning door een ander. De eigenaren hebben vervolgens de mogelijkheid zelf een kandidaat aan te dragen (Voordracht). De kandidaat moet wel voor een vergunning in aanmerking kunnen komen, waarbij in ieder geval wordt gekeken naar binding met de regio en naar het inkomen. In bepaalde (per gemeente vastgestelde) situaties kunnen burgemeester en wethouders een kandidaat voor de vrijgekomen woonruimte voordragen Standplaatsen voor woonwagens In de volgende gemeenten is voor het verkrijgen van een woonwagenstandplaats een huisvestingsvergunning nodig: Amstelveen, Amsterdam, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend. Voor deze gemeenten zijn de regels met betrekking tot verdeling van standplaatsen voor woonwagens van toepassing, zoals deze in de Regionale Huisvestingsverordening staan beschreven. Enkele gemeenten geven voorrang aan personen die eerder in een woonwagen hebben gewoond. In andere gemeenten in de regio dan bovengenoemde, gelden mogelijk andere regels. Informeer hiernaar bij uw gemeente. 2.2 Onttrekking van woonruimte Woonruimte mag niet zomaar aan de woningvoorraad worden onttrokken. Met andere woorden: als u in het eigenaar bent van een woning en u wilt deze woning slopen of voor een ander doel gebruiken dan permanente bewoning, dan moet u hiervoor bij de gemeente toestemming vragen. Voorbeelden van ander gebruik dan permanente bewoning zijn ombouw tot winkel of kantoorruimte of recreatieve verhuur. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een onttrekkingsvergunning. Ook wanneer u woonruimte wilt samenvoegen met andere woonruimte of zelfstandige Stadsregio Amsterdam, december /10

8 woonruimte wilt omzetten naar onzelfstandige (zoals kamerverhuur) heeft u een vergunning nodig. In de Regionale Huisvestingsverordening zijn regels opgesteld waaraan voldaan moet worden om woonruimte te onttrekken, samen te voegen met andere woonruimte of van een zelfstandige in een onzelfstandige woning om te zetten. Deze regels zijn van toepassing in de volgende gemeenten: Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zeevang Aanvragen van een onttrekkingsvergunning Om in aanmerking te komen voor een onttrekkingsvergunning vult u een formulier in dat verkrijgbaar is bij uw gemeente. Behalve algemene gegevens, zoals persoonlijke gegevens en gegevens over de woonruimte moet u ook uitleggen waarom u de woonruimte wilt onttrekken aan de woonruimtevoorraad. Ter aanvulling op het ingevulde aanvraagformulier wordt onder andere het volgende van u verwacht: een plattegrond van de woonruimte waarop de aanvraag betrekking heeft, de laatste WOZ waarde en een overzicht van eventueel verleende subsidies ten behoeve van woningverbetering. Op basis van het formulier en de in het formulier gevraagde bijlagen beslissen Burgemeester en wethouders binnen maximaal zestien weken of u in aanmerking komt voor een vergunning. Burgemeester en wethouders van uw gemeente kunnen voorwaarden en voorschriften verbinden aan de vergunning. Zoals bijvoorbeeld de verplichting om bij onttrekking een financiële compensatie te betalen of de verplichting gelijkwaardige woonruimte toe te voegen aan de woningvoorraad. Uw gemeente informeert u over de eventuele voorwaarden en voorschriften die gelden in uw situatie Tijdelijke onttrekking voor short stay (kort wonen) Voor tijdelijke onttrekking van woonruimte voor short stay is een onttrekkingsvergunning nodig. Deze regels zijn alleen van toepassing in Amsterdam en alleen voor woonruimte die vóór 2008 tot stand is gekomen. Bij short stay wordt een zelfstandige woonruimte gebruikt voor een verblijf van langer dan zeven nachten en korter dan zes maanden. Hierbij kunnen tijdelijke huurcontracten worden aangeboden, waarbij andere regels gelden dan bij langdurige huurcontracten. Stadsregio Amsterdam, december /10

9 Om in aanmerking te komen voor een onttrekkingsvergunning ten behoeve van short stay vult u een formulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente Amsterdam. Behalve algemene gegevens, zoals persoonlijke gegevens en gegevens over de woonruimte dient u ook te motiveren waarom u de woonruimte wilt onttrekken aan de woonruimtevoorraad. 2.3 Splitsing van woonruimte Om een woonruimte in de regio Amsterdam te mogen splitsen in meerdere woonruimten kan een splitsingsvergunning nodig zijn. In de Regionale Huisvestingsverordening zijn regels opgenomen waaraan een verzoek tot splitsing van woonruimte moet voldoen. De regels voor splitsing van woonruimte zijn van toepassing in de volgende gemeenten: Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Oostzaan. In de gemeenten Amstelveen en Diemen geldt de verplichting van een splitsingsvergunning voor alle huur- en koopwoningen beneden de huur- en koopgrens. In de gemeente Amsterdam is in bepaalde gebieden een splitsingsvergunning verplicht voor gebouwen van vóór In Oostzaan geldt de verplichting voor een splitsingsvergunning voor alle gebouwen die woonruimte bevatten. Details per gemeente voor welke woningen een splitsingsvergunning verplicht is, zijn te vinden in bijlage 4 van de Regionale Huisvestingsverordening Aanvragen van een splitsingsvergunning Om een splitsingsvergunning aan te vragen, vult u een formulier in dat verkrijgbaar is bij uw gemeente. Ter aanvulling op het ingevulde aanvraagformulier wordt onder andere het volgende van u verwacht: een plattegrond van de woonruimte waarop de aanvraag betrekking heeft, een bouwkundig rapport waaruit blijkt dat het gebouw bouwkundig geschikt is voor splitsing en een splitsingsplan, waarin de indeling van de met de splitsing beoogde eigendomswijzigingen zijn aangegeven. Op basis van het formulier en de in het formulier gevraagde bijlagen beslissen Burgemeester en wethouders binnen maximaal 26 weken of u in aanmerking komt voor een vergunning. Burgemeester en wethouders kunnen de splitsingsvergunning in bepaalde gevallen weigeren. Bijvoorbeeld wanneer één of meer woonruimten waarop de splitsingsaanvraag betrekking heeft (in het verleden) zijn verhuurd. Ook wanneer de splitsing geplande stadsvernieuwing in de weg staat, kan een vergunning worden geweigerd. Burgemeester en wethouders kunnen per gebied een quotum vaststellen voor het aantal te verlenen vergunningen per jaar. Stadsregio Amsterdam, december /10

10 3 Boete bij overtreding Wanneer u in strijd handelt met de in de Regionale Huisvestingsverordening gestelde regels, kan u daarvoor een boete worden opgelegd. Iedere gemeente in de regio Amsterdam is vrij om een actief handhavingsbeleid te voeren. De hoogte van de boetes is in de huisvestingsverordening vastgelegd en is in de gehele regio gelijk. In de volgende gevallen kan een boete worden opgelegd: - Illegaal in gebruik nemen van een huurwoning (zonder vergunning); - Illegaal in gebruik geven bij illegale (door)verhuur; - Illegale woningonttrekking (door sloop, samenvoeging of verandering woonbestemming). In de huisvestingsverordening is ook bepaald dat bij herhaling van een overtreding hogere boetes worden opgelegd. Professionele verhuurders krijgen hogere boetes bij overtreding. 4 Meer informatie De Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 is te raadplegen via Voor meer gedetailleerde informatie over huisvesting, onttrekking en splitsing van woonruimte kunt u terecht bij uw eigen gemeente. Meer informatie over beschikbare (sociale) woonruimte in de regio Amsterdam kunt u vinden op 5 Disclaimer De in dit document beschreven regels zijn een vereenvoudigde weergave van de inhoud van de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam De beschrijving geeft u een indruk van de regels die gelden bij huisvesting, onttrekking en splitsing van woonruimte in de stadsregio Amsterdam. De exacte geldende regels staan beschreven in de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam De verordening is te raadplegen via Uw gemeente kan u aanvullende informatie geven over de specifieke situatie en regels in uw gemeente. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Stadsregio Amsterdam, december /10

Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013

Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Definities... 4 Hoofdstuk 2 Verdeling van woonruimte... 5 AFDELING I WOONRUIMTEVERDELING...

Nadere informatie

Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Definities...4 Hoofdstuk 2 Verdeling van woonruimte...5 AFDELING I WOONRUIMTEVERDELING...5

Nadere informatie

Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Definities...4 Hoofdstuk 2 Verdeling van woonruimte...5 AFDELING I WOONRUIMTEVERDELING...5

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD agendapunt : 10 24 maart 2009 voorstelnummer : 2009/003 onderwerp : Aanpassing Regionale Huisvestingsverordening op punt van Shortstay-beleid Op 24 juni 2008 heeft uw Regioraad de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Artikelgewijze toelichting

Artikelgewijze toelichting Artikelgewijze toelichting Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen In dit hoofdstuk zijn definities van begrippen opgenomen die in de huisvestingsverordening worden gebruikt. Hoofdstuk 2 Verdeling van woonruimte

Nadere informatie

Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad

Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Concept 13 november 2014 1 1. Inleiding Uit analyse van de woningmarkt blijkt dat er tussen de gemeenten in de Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 met ingang van 1 juli 2015

Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 met ingang van 1 juli 2015 Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 met ingang van 1 juli 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. Aanbodinstrument:

Nadere informatie

Bepalingen niet nodig. Aalsmeer Diemen Haarlemmermeer Ouder-Amstel Zaanstad

Bepalingen niet nodig. Aalsmeer Diemen Haarlemmermeer Ouder-Amstel Zaanstad BIJLAGE bij Nota van beantwoording Bestuurlijke reacties per beslispunt, beantwoording Stadsregio (CONCEPT 12 aug 09) C1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C2 Onttrekking Vergunningstelsel voor onttrekking Bij onttrekking

Nadere informatie

Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2015 vastgesteld

Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2015 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiden. Nr. 49101 4 juni 2015 Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2015 vastgesteld Op 28 mei 2015 heeft de gemeenteraad de Huisvestingsverordening,

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Medemblik

Aanvraagformulier vergunning op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Medemblik Aanvraagformulier vergunning op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Medemblik Dit formulier sturen naar: Burgemeester en wethouders van Medemblik KCC Ruimte Postbus 45 1687 ZG Wognum Welke vergunning

Nadere informatie

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Aanpak overlast en overbewoning in woonhuizen

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Aanpak overlast en overbewoning in woonhuizen gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Poriefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings I J.J. Nobel Collegevergadering 4 september 201 2 Inlichtingen Tine Castelijns (61 23) Registratienummer 201 2.0039569

Nadere informatie

gezien het advies van de raadscommissie d.d. 2 juni 2015; besluit vast te stellen de Huisvestingsverordening Terschelling 2015

gezien het advies van de raadscommissie d.d. 2 juni 2015; besluit vast te stellen de Huisvestingsverordening Terschelling 2015 Raadsbesluit Onderwerp: Huisvestingsverordening Terschelling 2015 Jaar/nummer: De raad van de gemeente Terschelling; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Terschelling d.d. 9 juni 2015

Nadere informatie

Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2010 Stadsregio Amsterdam

Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2010 Stadsregio Amsterdam , Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening 2010 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Augustus 2009 Index... 1 1 Inleiding... 11 1.1 Huidige regionale verordening is tijdelijke oplossing...

Nadere informatie

Wijzigingen hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening

Wijzigingen hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening bijlage Wijzigingen hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening Uitwerking van de voorstellen voor de vierde wijziging van de Huisvestingsverordening 1996. afdeling Planuitwerking gouda, juli 2004 inhoudsopgave

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RV011.0108 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 17 mei 2011;

gelezen het raadsvoorstel nummer RV011.0108 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 17 mei 2011; gemeente Ben Helder Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 20 juni 2011 Besluit nummer : RB11.0089 Onderwerp : Actualisering Huisvestingsverordening 2011 De raad van de gemeente Den Helder; gelezen het raadsvoorstel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Huisvestingsverordening Amsterdam 2016 Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad van Amsterdam Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan B&W

Inhoud voorstel aan B&W 2014/277930 Inhoud voorstel aan B&W Onderwerp Inspraakreactie Actualisatie regels woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2014 Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van het beleidsvoorstel van de Stadsregio

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier woningonttrekkingsvergunning gemeente Alkmaar

Toelichting aanvraagformulier woningonttrekkingsvergunning gemeente Alkmaar Toelichting aanvraagformulier woningonttrekkingsvergunning gemeente Alkmaar 1. Algemene toelichting Op grond van artikel 4.1.2. van de Huisvestingsverordening Alkmaar is het verboden zonder onttrekkingsvergunning

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Gemeente Waterland 2 5 NOV ZOU GESCAND

Gemeente Waterland 2 5 NOV ZOU GESCAND Gemeente Waterland 7 *: )ni. 2 5 NOV ZOU INGEKÜiVlEíNf GESCAND Stadsregio Amsterdam datum uw kenmerk ons kenmerk Verpl.nr. bijlage(n) onderwerp inlichtingen 19 november 2014 2014/7620/JK Consultatieronde

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015, nr.

VERGADERING GEMEENTERAAD gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015, nr. VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 BESLUIT Registratienummer: 1242342 D E R A A D V A N D E G E M E E N T E B E E M S T E R ; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Vastgesteld in de Regioraadsvergadering dd 24 juni 2008

Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Vastgesteld in de Regioraadsvergadering dd 24 juni 2008 Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Vastgesteld in de Regioraadsvergadering dd 24 juni 2008 1. De Stadsregio Amsterdam, krachtens artikel 45, lid 2 van haar Gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vaststellen van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016 (2015, nr. 324/1369)

Vaststellen van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016 (2015, nr. 324/1369) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 127644 24 december 2015 Vaststellen van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016 (2015, nr. 324/1369) Nummer 324/1369 Publicatiedatum 18 december

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2015.84 RIS 282096 HUISVESTINGSVERORDENING 2015 2019 GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gelet op artikel 2 van de Huisvestingswet 2014 en artikel 149 van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Huisvestingsverordening Amstelveen 2016 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

GEMEENTEBLAD. Nr Huisvestingsverordening Amstelveen 2016 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amstelveen. Nr. 130301 30 december 2015 Huisvestingsverordening Amstelveen 2016 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze verordening wordt

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlemmermeer. Nr. 127903 24 december 2015 Huisvestingsverordening 2016 De raad van de gemeente Haarlemmermeer Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie.

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie. urgentiecommissie woonruimteverdeling Stap-voor-stap urgentiewijzer Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

b. Burger servicenummer : c. Adres - straat + huisnummer : - postcode + plaats : d. Telefoonnummer :

b. Burger servicenummer : c. Adres - straat + huisnummer : - postcode + plaats : d. Telefoonnummer : Datum van ontvangst: Aanvraagformulier onttrekkingsvergunning (max drie jaar) Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam 2006 artikel 16f Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT P ü H M «E H B RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1250910 Datum: 14 december 2015 Afdeling / Team: MO/BMO Portefeuillehouder: Hans Krieger Behandeld door: R. Gerritsen Onderwerp: Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DORDRECHT 1996

HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DORDRECHT 1996 HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DORDRECHT 1996 VERORDENING houdende regels omtrent de verdeling van woonruimte en de wijziging van de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Tekst van de verordening

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2006, nummer 2006.124863; overwegende dat gelet op BESLUIT: met de Huisvestingsverordeningen WERV

Nadere informatie

Regionale Huisvestingsverordening Waterland 2016

Regionale Huisvestingsverordening Waterland 2016 Regionale Huisvestingsverordening Waterland 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. Aanbodinstrument: een aanbodinstrument als bedoeld in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen. HOOFDSTUK 2 Verdeling van woonruimte. Paragraaf 2.1 Werkingsgebied

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen. HOOFDSTUK 2 Verdeling van woonruimte. Paragraaf 2.1 Werkingsgebied Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016 Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2016 De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016 gelet op de artikelen 2, eerste lid, 4, eerste lid,

Nadere informatie

Regionale Huisvestingsverordening Waterland 2016

Regionale Huisvestingsverordening Waterland 2016 Regionale Huisvestingsverordening Waterland 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. Aanbodinstrument: een aanbodinstrument als bedoeld in

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Verdeling van woonruimte

Hoofdstuk 2 Verdeling van woonruimte Toelichting Algemeen In de praktijk is gebleken dat de huidige Huisvestingsverordening WERV-Veenendaal op sommige onderdelen onduidelijk is. Deze onduidelijkheden waren aanleiding de Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Beleidsregels voor verlening of weigering onttrekkings- en splitsingsvergunning

Beleidsregels voor verlening of weigering onttrekkings- en splitsingsvergunning Beleidsregels voor verlening of weigering onttrekkings- en splitsingsvergunning 1. Belangenafweging voor verlening of weigering woningonttrekking Op grond van artikel 4.81 van de Algemene Wet Bestuursrecht

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragenstellers.

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragenstellers. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord 16 akkoord 2015 Publicatiedatum 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden de heer D.A. van der ee en de heer.h. van Dantzig

Nadere informatie

Checklist Huisvestingsvergunning (particuliere) huurwoning

Checklist Huisvestingsvergunning (particuliere) huurwoning Checklist Huisvestingsvergunning (particuliere) huurwoning Op deze checklist staat welke bewijsstukken u op moet sturen voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning. Vul de formulieren volledig in

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Papendrecht 2005

Huisvestingsverordening Papendrecht 2005 Huisvestingsverordening Papendrecht 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Papendrecht Officiële naam regeling Huisvestingsverordening Papendrecht 2005 Citeertitel

Nadere informatie

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN Heeft u de Nederlandse Nationaliteit? Staat u ingeschreven als woningzoekende? uw meettijd zelf een woning te vinden? dit aantonen?

Nadere informatie

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam.

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam. OOSTZAAN WORMERLAND Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 8 februari 21 1-177 W. Hilboezen Raad van de gemeente

Nadere informatie

CC Griffie van de gemeenten in de Stadsregio Amsterdam. Geacht College,

CC Griffie van de gemeenten in de Stadsregio Amsterdam. Geacht College, Stadsregio Amsterdam aan de Colleges van de gemeerften in de Stadsregio Amsterdam CC Griffie van de gemeenten in de Stadsregio Amsterdam datum : 3 april 2009 uw kenmerk 0"s kenmerk : 2009/324/MvR bijîage(n)

Nadere informatie

Wijziging Model Huisvestingsverordening Leeswijzer modelbepalingen

Wijziging Model Huisvestingsverordening Leeswijzer modelbepalingen Wijziging Model Huisvestingsverordening 2014 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [iets] = door gemeente in te vullen. - [iets] = facultatief. - [iets EN/ iets] = door gemeente te kiezen.

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2015

Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schiermonnikoog. Nr. 47855 1 juli 2015 Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2015 De raad van de gemeente Schiermonnikoog-gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Breda 2015

Huisvestingsverordening Breda 2015 Huisvestingsverordening Breda 2015 De raad van de gemeente Breda, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015; gelet op artikel 4 van de Huisvestingswet 2014 en gezien het advies

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Velsen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Velsen Officiële naam regeling Huisvestingsverordening Velsen 2015 Citeertitel Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 10-03-2015) Wet van 4 juni 2014, houdende nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014) Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Velsen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen

Huisvestingsverordening Velsen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen Huisvestingsverordening Velsen 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt een aantal vaste begrippen gebruikt. De beschrijving hiervan is opgenomen in de

Nadere informatie

Huisvestingsverordening gemeente Hoorn 2014

Huisvestingsverordening gemeente Hoorn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 56065 9 oktober 2014 Huisvestingsverordening gemeente Hoorn 2014 Zaaknummer: 1050251 gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Aanvraagformulier woningonttrekkingsvergunning gemeente Alkmaar

Aanvraagformulier woningonttrekkingsvergunning gemeente Alkmaar Aanvraagformulier woningonttrekkingsvergunning gemeente Alkmaar 1. De vergunningaanvraag heeft betrekking op het gebouw/bouwwerk: Kadastrale ligging Bouwjaar: Specifieke locatie: Kadastrale gemeente: Sectie:

Nadere informatie

Publiekrechtelijke regelgeving en beleid vakantieverhuur. Maarten Klaassen 10 november 2016

Publiekrechtelijke regelgeving en beleid vakantieverhuur. Maarten Klaassen 10 november 2016 Publiekrechtelijke regelgeving en beleid vakantieverhuur Maarten Klaassen 10 november 2016 Onderwerpen Cijfers en definities Publiekrechtelijke regelgeving Huisvestingswet Bestemmingsplan Beleid: Amsterdam

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2011 Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies... 4 1 Kengetallen 2009-2011... 7 2 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 2.1 Verhuringen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen.

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord 11 maart 2015 Publicatiedatum 13 maart 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der ee van 28 januari

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK2015 Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting en conclusies pagina 4 1 Verhuringen in de sociale huursector pagina 5

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Castricum 2011

Huisvestingsverordening Castricum 2011 Huisvestingsverordening Castricum 0 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Gemeente Castricum Officiële naam regeling : Huisvestingsverordening Castricum 0 Citeertitel : Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer : 12RV000060 Onderwerp : Huisvestingsverordening Baarn 2013 Besluit in de raad : 28 november 2012 Portefeuillehouder : Drs. P. Laseur Naam steller : R. Dankert Aan

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Huisvestingsverordening Heerhugowaard Verord Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiºle naam regeling Huisvestingsverordening Heerhugowaard

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting)

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Toelichting op het formulier aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur

Nadere informatie

Bijlage 1 Implementatiehandleiding Model-Huisvestingsverordening 2014

Bijlage 1 Implementatiehandleiding Model-Huisvestingsverordening 2014 Bijlage 1 Implementatiehandleiding Model-Huisvestingsverordening 2014 In de implementatiehandleiding wordt ingegaan op de keuzes die gemeenten kunnen maken en bijbehorende afwegingen. Ook wordt de intentie

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde hierin een aantal technische onvolkomenheden en

Nadere informatie

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Interactief schermdocument PAGINA 5 Inleiding 6 1 De woningvoorraad 7 7 7 1.1 Corporatiebezit 1.2 Woningen naar woningtype 1.3

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Plaatselijk bekend: Naam en voorletters: Straat en huisnummer:

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Plaatselijk bekend: Naam en voorletters: Straat en huisnummer: (Lees u voor het invullen van dit formulier eerst de toelichting) Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Nr. (in te vullen door de gemeenten) Aan Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

rv277 Den Haag, 31 augustus Aan de gemeenteraad.

rv277 Den Haag, 31 augustus Aan de gemeenteraad. raadsvoorstellen 1993 277 rv277 Dienst Bouwen en Wonen, nr. 930591 Vaststelling tijdelijke Huisvestingsverordening, regelende de onttrekking, samenvoeging en omzetting van woonruimte en de splitsing in

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte Deze aanvraag sturen aan: Gemeente Alkmaar Unit Vergunning- en subsidieverlening Postbus 53 1800 BC Alkmaar Let op: Dit formulier vult u in

Nadere informatie

gemeente Leerdam 10 december 2009 Huisvestingsverordening 2009

gemeente Leerdam 10 december 2009 Huisvestingsverordening 2009 gemeente Leerdam 10 december 2009 Huisvestingsverordening 2009 Inhoudsopgave Hoofdstuk Titel Pagina 1. Begripsbepaling 3 2. Werkingsgebied 5 3. Toelating 6 4. Passendheid 7 5. Urgentie 9 6. Wijze van registratie,

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Model-Huisvestingsverordening 2014 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [omschrijving gebied] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 8. - [iets OF iets] = door gemeente te

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Almere juni 2011

Huisvestingsverordening Almere juni 2011 Huisvestingsverordening Almere 2012 23 juni 2011 De raad van de gemeente Almere, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2 van de Huisvestingswet,

Nadere informatie

U r g e N T I e C O M M I s s I e J a a r v e r s l a g

U r g e N T I e C O M M I s s I e J a a r v e r s l a g URGENTIECOMMISSIE Jaarverslag 2015 1 Jaarverslag Urgentiecommissie 2015 Inhoud paginanummer Inleiding 2 Samenstelling commissie 3 Regionale Huisvestingsverordening 4 Stadsregio Amsterdam 2013 Commissievergaderingen

Nadere informatie

Huisvestingsverordening gemeente Stede Broec 2014

Huisvestingsverordening gemeente Stede Broec 2014 CVDR Officiële uitgave van Stede Broec. Nr. CVDR399702_1 4 oktober 2017 Huisvestingsverordening gemeente Stede Broec 2014 De raad der gemeente Stede Broec; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis Verzendadres Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf 1 De gedoogbeschikking wordt aangevraagd door de volgende persoon / hoofdbewoner

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllll Roggemand RAADSBESLUIT lllllllllllllllllllllllllllllll D14.003869 De Raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; van 27 mei 2014; gelet op artikel

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van <datum>;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van <datum>; Verordening tot Wijziging van de Huisvestingsverordening 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen van ; Gelet op de

Nadere informatie

Toelichting Huisvestingsverordening Elburg Algemeen

Toelichting Huisvestingsverordening Elburg Algemeen Toelichting Huisvestingsverordening Elburg 2015 Algemeen Uitgangspunten Huisvestingswet 2014 De Huisvestingswet 2014 (hierna: wet) biedt gemeenten het instrumentarium in te grijpen in de verdeling van

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie 1 juni 2014 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van zijn gemeenten verplicht om een register bij

Nadere informatie

HUISVESTINGSVERORDENING WERV - EDE

HUISVESTINGSVERORDENING WERV - EDE HUISVESTINGSVERORDENING WERV - EDE Versie 24 oktober 2006 Huisvestingsverordening WERV - EDE 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Hoofdstuk 2 Verdeling van woonruimte Paragraaf

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Pagina 4 Samenvatting en conclusie Interactief schermdocument Pagina 7 Inleiding Pagina 8 1 Pagina 12 1.1 Media

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: co-ouderschap:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Wijzigingen in de woonruimtevoorraad Paragraaf 2.1 Vergunning voor onttrekking, omzetting en woningvorming

Hoofdstuk 2. Wijzigingen in de woonruimtevoorraad Paragraaf 2.1 Vergunning voor onttrekking, omzetting en woningvorming GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 100338 21 juli 2016 Huisvestingsverordening Tilburg 2016 A. De Huisvestingsverordening Tilburg, zoals vastgesteld op 1 juni 2015, in te trekken

Nadere informatie

Bespreeknotitie Regionale Huisvestingsverordening

Bespreeknotitie Regionale Huisvestingsverordening Bespreeknotitie Regionale Huisvestingsverordening September 2014 1 Aanleiding Per 1 januari 2015 wordt de (nieuwe) Huisvestingswet 2014 van kracht. Na een overgangsperiode van een half jaar vervallen alle

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE Bijlage I AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van t.a.v. de afdeling Straat en huisnummer

Nadere informatie

HUISVESTINGSVERORDENING WERV - WAGENINGEN

HUISVESTINGSVERORDENING WERV - WAGENINGEN HUISVESTINGSVERORDENING WERV - WAGENINGEN 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Hoofdstuk 2 Verdeling van woonruimte Paragraaf 2.1 Vergunningplichtige woonruimte

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Wonen in Gouda Hoe vind je in Gouda een huis? februari 2010 Hoe vind je in Gouda een huis? Over het kopen of huren van een huis in Gouda hebben veel mensen vragen. U wellicht ook. Bijvoorbeeld waar u moet

Nadere informatie

Wijziging Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015

Wijziging Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 0 1 januari 1900 Wijziging Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 (raadsbesluit 26 november 2015) Verordening van Utrecht 2015, nr. 20

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Uitgangspunten Huisvestingsverordening 2015 BBV nr: 2015/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Uitgangspunten Huisvestingsverordening 2015 BBV nr: 2015/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Uitgangspunten Huisvestingsverordening 2015 BBV nr: 2015/3957 1. Inleiding Per 1 januari 2015 is de Huisvestingswet 2014 in werking getreden. Deze wet vervangt de Huisvestingswet uit

Nadere informatie

Bijlage 2 Toelichting wijzigingen ten opzichte van Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Montfoort (vastgesteld 22 juni 2015)

Bijlage 2 Toelichting wijzigingen ten opzichte van Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Montfoort (vastgesteld 22 juni 2015) Bijlage 2 Toelichting wijzigingen ten opzichte van Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Montfoort (vastgesteld 22 juni 2015) Overzicht: aanpassingen huisvestingsverordening per 1 juli 2016

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

HUISVESTINGSVERORDENING ALBLASSERWAARD- VIJFHEERENLANDEN GEMEENTE (NAAM GEMEENTE INVULLEN) 2011

HUISVESTINGSVERORDENING ALBLASSERWAARD- VIJFHEERENLANDEN GEMEENTE (NAAM GEMEENTE INVULLEN) 2011 HUISVESTINGSVERORDENING ALBLASSERWAARD- VIJFHEERENLANDEN GEMEENTE (NAAM GEMEENTE INVULLEN) 2011 1 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. Besluit: het Huisvestingsbesluit. 2. Burgemeester

Nadere informatie