ONDERZOEKSNOTITIE SOLIDAIR DC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEKSNOTITIE SOLIDAIR DC"

Transcriptie

1 ONDERZOEKSNOTITIE SOLIDAIR DC Hoe toekomstbestendig is een collectieve en solidaire premieovereenkomst zonder beleggingsvrijheid met scheiding tussen opbouw- en uitkeringsfase Amsterdam, 24 oktober 2012

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding Achtergrond Het Pensioenakkoord Reëel en nominaal stelsel Het alternatief Solidiar DC Wat vooraf ging Hoofdkenmerken van Solidair DC Inventarisatie van de bestaande problemen en aandachtspunten die impact hebben op pensioen Dalende rente Toename resterende levensverwachting Vergrijzing van de beroepsbevolking Wijziging verhouding werkenden/ gepensioneerden Lagere rendementen Risico afstempelen ingegane pensioenen Stijging AOW leeftijd en inkrimpen fiscale kader Pensioen wordt nauwelijks begrepen Pensioen wordt niet op waarde geschat Individualisering Vitaliteit en verkrapping arbeidsmarkt FTK Regels voor de jaarverslaggeving Globalisering Hoge uitvoeringskosten Kosten bij waardeoverdracht Kenmerken van en varianten binnen Solidair DC Collectieve beleggingen Volledig collectief Collectief lifecyclebeleggen Wettelijk kader Leeftijdsafhankelijke staffel Doorsneepremie Lage rekenrente bij vaststellen doorsneepremie en staffel Uitvoeringskosten voor rekening werkgever Splitsing tussen opbouw- en uitkeringsfase Shoprecht Pensioenuitkeringen onderbrengen bij apart fonds Hogere pensioenuitkomst door lagere kosten Invaren van bestaande rechten Onderzoeksnotitie Solidair DC oktober

3 1 Samenvatting Het tot voor kort bestaande bastion van middelloonregelingen brokkelt steeds verder af. Complexe en alternatieve voorstellen als het Pensioenakkoord en de voorstellen van minister Kamp rond het reële stelsel zijn feitelijk verkapte premieovereenkomsten, als de premie wordt gefixeerd. De risico s zijn dan voor de deelnemer. Door dergelijke regelingen te combineren met intergenerationele solidariteit, ontstaat er per definitie eenzijdige intergenerationele sponsoring. Er is immers sprake is van een onevenwichtige verhouding tussen de werkende en gepensioneerde bevolking. In de meeste onderzoeken wordt het bestaande middelloonstelsel als uitgangspunt genomen. Dat doen wij in deze notitie expliciet niet. Wij onderzoeken op welk pensioensysteem men uitkomt als niet de bestaande pensioenregeling zelf, maar de oorzaken die aan de huidige pensioenproblemen ten grondslag liggen als uitgangspunt worden genomen. De oorzaken van de pensioenproblemen luiden als volgt: 1. Dalende rente 2. Toename resterende levensverwachting 3. Vergrijzing van de beroepsbevolking 4. Wijziging verhouding werkenden / gepensioneerden 5. Lagere rendementen 6. Risico afstempelen ingegane pensioenen 7. Stijging AOW-leeftijd en inkrimping fiscale kader 8. Pensioen wordt nauwelijks begrepen door de deelnemer 9. Pensioen wordt niet op waarde geschat door de deelnemer 10. Individualisering 11. Vitaliteit en verkrapping arbeidsmarkt 12. Financieel Toetsingskader (FTK) 13. Regels voor de jaarverslaggeving 14. Globalisering 15. Hoge uitvoeringskosten 16. Kosten bij waardeoverdracht Deze aspecten vormen, overigens niet in gelijke mate, een wezenlijk gevaar voor het voortbestaan van het Nederlandse pensioenstelsel en kunnen tot een vergroting van de witte vlekken leiden. In deze notitie concluderen wij dat een premieovereenkomst met voldoende collectieve en solidaire elementen, hierna te noemen Solidair DC, een oplossing biedt voor de hierboven opgesomde aspecten. Solidair DC is een toekomstbestendige arbeidsvoorwaarde. Of Solidair DC een passende pensioenregeling is voor branche of werkgever, beslissen de sociale partners. Solidair DC is geen product, maar een mogelijke oplossing. Belangrijke kenmerken van Solidair DC zijn: 1. In de opbouwfase een premieovereenkomst (in de zin van artikel 10 Pensioenwet) 2. Geen beleggingsvrijheid (waardoor artikel 52 Pensioenwet toepassing mist) Onderzoeksnotitie Solidair DC oktober

4 3. Collectieve beleggingen (conform het prudent person beginsel van artikel 135 Pensioenwet) 4. Werknemer ontvangt beschikbare premie volgens leeftijdsafhankelijke staffel 5. Er wordt een lage rekenrente gehanteerd, waardoor er een gerede kans is op overrendement en daarmee toeslagverlening 6. Doorsneepremie in geval (verplicht gesteld bedrijfstak) pensioenfonds is mogelijk 7. Op pensioendatum omzetting in een uitkeringsovereenkomst waarbij er splitsing is tussen opbouwfase en uitkeringsfase 8. De pensioenuitkeringen worden ondergebracht bij één uitvoerder waardoor er ook in de uitkeringsfase sprake is van collectiviteit en solidariteit. Een alternatief is dat een aankoopcommissie de gepensioneerde helpt het beste (verzekerde) aanbod uit de markt te krijgen en collectieve afspraken maakt rond inkoop van pensioen. Er bestaan reeds pensioenuitvoerders die een bepaalde vorm van Solidair DC uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn diverse verzekeringsmaatschappijen, ondernemingspensioenfondsen en enkele bedrijfstakpensioenfondsen. Onderzoeksnotitie Solidair DC oktober

5 2 Inleiding 2.1 Achtergrond Pensioen is primair het gebied van werkgevers en werknemers. Zij beslissen, alle belangen afwegend, hoe de pensioenregeling van de toekomst eruit ziet. De beslissing daartoe wordt afhankelijk van de situatie per bedrijf, sector of branche genomen. Een ideaal pensioensysteem bestaat namelijk niet, hoogstens een passend systeem. Hoe lang het systeem passend is en in welke mate, ligt mede aan de mate waarin het systeem meeveert met voorspelde en niet voorspelde ontwikkelingen. Onderhoudsarme pensioenregelingen verdienen wegens lagere uitvoeringskosten en hun begrijpelijkheid de voorkeur. Het is voor werknemers en werkgevers van groot belang dat er nieuwe collectieve pensioensystemen ontstaan. De wetgever dient daarbij te zorgen voor gedegen regels en dito toezicht, alsmede te voorkomen dat er onaanvaardbare risico s, onevenwichtigheden en onduidelijkheden ontstaan. De pensioenhoogte wordt niet minder zeker, die onzekerheid bestond de afgelopen jaren immers al. De communicatie daarover is ondermaats geweest, zo wordt breed erkend. Daar liggen enorme uitdagingen omdat overheid, uitvoerders en andere specialisten de neiging hebben zaken te compliceren. De Gordiaanse knoop 1 moet worden ontward in plaats van ingewikkelder te worden gemaakt. 2.2 Het Pensioenakkoord Het Pensioenakkoord 2 was een belangrijke aanzet tot lastenbeheersing en verwachtingsmanagement en moest ervoor zorgen dat ook toekomstige generaties pensioen zullen ontvangen. Essentie van het Pensioenakkoord is dat erkend wordt dat de middelloonregeling niet de uitkeringszekerheid kent die het systeem impliceert. Niet alleen toeslagverlening (indexatie) maar ook de hoogte van de uitkering kan niet worden gegarandeerd als er een rem op de premie wordt gezet. In het Pensioenakkoord wordt daarom voorgesteld om in een nieuw pensioencontract tussen sociale partners niet langer uit te gaan van onvoorwaardelijke uitkeringen met een voorwaardelijke indexatie, maar van reële geïndexeerde uitkeringen. De sociale partners willen dit bereiken door: premies te stabiliseren introductie van het levensverwachtingsaanpassingsmechanisme (hierna te noemen: LAM) waardoor de pensioenleeftijd en de pensioenopbouw meebewegen met de ontwikkeling van de levensverwachting introductie van het rendementsaanpassingsmechanisme (hierna te noemen: RAM), waarbij financiële schokken worden opgevangen door middel van een korting op de indexatie Doordat de uitkeringen niet langer onvoorwaardelijk zijn, kan volgens de sociale partners bij de waardering van de verplichtingen de voorgeschreven risicovrije nominale marktrente worden vervangen door een discontovoet gebaseerd op de gemiddelde rendementsverwachting (ook wel FTK-2 genoemd). 1 Volgens de overlevering heeft Alexander de Grote ooit in Gordium een onontwarbare knoop ontward. Het spreekwoord de knoop doorhakken is hieraan ontleend. Bron: Wikipedia 2 Het akkoord van 4 juni 2010 en het uitwerkingsmemorandum van 9 juni 2011 Onderzoeksnotitie Solidair DC oktober

6 Veelgehoorde kritiek op dit punt is dat jongeren hiervan de dupe zijn als er op het gebied van het verwacht rendement te positieve aannames zijn gedaan. Er is in dat geval teveel uitgekeerd aan gepensioneerden. De RAM en LAM zijn noodzakelijke elementen om premiestabilisatie te realiseren. RAM en LAM maken in combinatie met de stabilisatie van de premie duidelijk dat het risico wordt verschoven naar de individuele deelnemer. Als een van beide instrumenten leidt tot een aanpassing, dan hoeft de pijn niet ineens te worden genomen maar mag over maximaal 10 jaren worden uitgesmeerd. Niet opgemerkt in het Pensioenakkoord wordt dat dit administratief zeer bewerkelijk is. Door RAM en LAM moet ieder jaarlaag in de pensioenopbouw apart worden geadministreerd en kunnen er meerdere pensioencohorten ontstaan, in theorie zelfs tientallen. 2.3 Reëel en nominaal stelsel Ter (gedeeltelijke) uitwerking van het Pensioenakkoord heeft Minister Kamp op 30 mei 2012 zijn Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader pensioenen 3 uitgebracht. In deze nota worden twee nieuwe pensioenstelsels geschetst met één bijbehorend financieel toetsingskader. Het nominale stelsel komt sterk overeen met de huidige uitkeringsovereenkomst. De verschillen zijn met name te vinden in het aanhouden van een hogere normdekkingsgraad, een ex-ante herstelplan (met een volledige indexatie- en kortingsmatrix bij diverse dekkingsgraden) en de wijze waarop de dekkingsgraad wordt berekend (12-maands voortschrijdend gemiddelde en een risicovrije rente gecorrigeerd met de ultimate forward rate). Schokken in rendementen worden verwerkt door middel van afstempeling op aanspraken en een LAM kan optioneel worden ingevoerd. Het reële contract is gebaseerd op een voorwaardelijke waardevaste aanspraak. Er wordt tenminste rekening gehouden met een indexatieambitie gebaseerd op de prijsindex. De waardering van de verplichting geschiedt op basis van het 12-maands voortschrijdend gemiddelde van de risicovrije rente, gecorrigeerd met de ultimate forward rate, indexatieafslag en risico-opslag. De reële dekkingsgraad bedraagt altijd 100%. Positieve of negatieve afwijkingen veroorzaakt door schokken in rendementen en/of levensverwachting worden in een periode van maximaal tien jaar verwerkt in de aanspraken. Op deze wijze worden grote schokken in de (verwachte) uitkeringshoogte vermeden. Net als in het Pensioenakkoord wordt in de hoofdlijnennota geen aandacht besteed aan de houdbaarheid, transparantie en eenvoud. 2.4 Het alternatief Solidiar DC Wat vooraf ging Medio 2008 presenteerden wij voor het eerst onze visie op een mogelijk pensioensysteem van de toekomst en noemden dit DCCI 4. Het systeem, dat wij in het vervolg van deze notitie aanduiden als 3 AV/PB/2012/ Afkorting voor Defined Contribution, Collective Investments. Zie onder andere onze bijdragen in Pensioenmagazine juni/juli 2008 en Pensioenmagazine augustus/september 2009 Onderzoeksnotitie Solidair DC oktober

7 Solidair DC, was mede een reactie op het werkgeversrapport Naar een modern en betaalbaar pensioensysteem 5. Vergrijzing en lagere rendementen waren destijds de belangrijkste redenen een alternatieve pensioenregeling te onderzoeken. Nederland is sindsdien onder meer geconfronteerd met de crisis, bijgestelde levensverwachtingen, de rapporten van de Commissies Don, Frijns en Goudswaard, lage rekenrentes, afstempelingsproblematiek, het EU Witboek over pensioen, de Pensioenakkoorden van 2010 en 2011, de verhoging van de AOW- en fiscale pensioenrichtleeftijd en recentelijk de voorstellen van Minister Kamp voor een nominaal en reëel stelsel. Er wordt door politiek en de sociale partners veel geschreven, gezegd en onderzocht maar op centraal niveau worden maar weinig knopen doorgehakt. De pensioenpraktijk doet dit natuurlijk noodgedwongen wel. Rechten worden steeds minder zeker of afgestempeld en pensioenregelingen worden aangepast. Overstap naar hybride regelingen of naar premieovereenkomsten gebeurt steeds vaker 6. Werkgevers die geen pensioenregeling meer treffen overigens ook. Wij voorspellen een toename van de, zogenaamde witte vlekken, zeker binnen het MKB. Het Nederlandse pensioensysteem was tot voor kort te omschrijven als een zekere uitkering met een waarschijnlijke toeslag. In amper tien jaar is het verworden tot een systeem waarin we spreken over een verwachte uitkeringshoogte en dat willen doen met de hoogste mate van zekerheid. Deze pensioenvoorspelling willen we doen voor een periode die voor een 25-jarige grofweg over 45 jaar begint en pas over 65 jaar eindigt. Dit voorbeeld geeft aan hoe ridicuul het is voorspellingen over de pensioenhoogte te doen. Met het grootste gemak zit men er 30% naast. Omdat pensioen met 8% stijgt als men één jaar langer doorwerkt is dat helemaal niet onoverkomelijk. Maar het verkopen van de schijnzekerheid en vasthouden aan voorspellingen en ingewikkelde pensioensystemen helpt de deelnemer niet. Zijn pensioen wordt er geen euro hoger door, zijn verwachtingen en onbekendheid worden er wel door gevoed. Ook het Pensioenakkoord en de voorstellen van Kamp rond het reële stelsel blijven de pensioenuitkering als uitgangspunt nemen, ondanks het feit dat alle elementen die nodig zijn voor zekerheid (voorspelbaarheid van rendement, levensverwachting en daarmee bij uitstek een onbeperkte premiehoogte) inmiddels geen deel meer uitmaken van het stelsel. Als de premie niet mag stijgen bepalen premie, levensverwachting en nettorendement de uitkeringen. Bijna iedere pensioenregeling In Nederland, hoe dan ook precies genaamd en vormgegeven is feitelijk reeds een premieovereenkomst geworden. Daarbij valt op dat grote delen van de praktijk en de politiek oplossingen in de vorm van een zuivere premieovereenkomsten uit de weg gaan. De afkeer en vooroordelen zijn vaak groter dan de kennis ter zake. Solidair DC is een mogelijke oplossing, voortgekomen uit jarenlange ervaring met en kennis over pensioenen alsmede de wens van werkgevers én werknemers om een passende, solide, toekomstbestendige, transparante, efficiënte, simpele en communiceerbare pensioenregeling overeen te komen. Passend wil zeggen passend bij het bedrijf, de competenties, verantwoordelijkheden en het opleidingsniveau van de werknemers. Welk pensioensysteem in dat kader het meest passend is, kan bij voorbaat niet gezegd worden. Wij herhalen dat nog maar eens. 5 Zie 6 Statistics DNB tabel t8.11ny en rr1ned Onderzoeksnotitie Solidair DC oktober

8 2.4.2 Hoofdkenmerken van Solidair DC In onderdeel 4 van deze notitie komen de kenmerken van Solidair DC uitgebreid aan de orde. Solidair DC is een premieovereenkomst zonder beleggingsvrijheid voor de deelnemer en een nominale uitkering voor de gepensioneerde vanaf de pensioendatum. Voor de gepensioneerde is er dus vanaf pensionering sprake van een uitkeringsovereenkomst. Solidair DC veert mee met de levensverwachting. Stijgt deze dan is op de pensioendatum te weinig geld waardoor de werknemer zal moeten bijsparen of iets langer zal moeten doorwerken. Het levensverwachtingsaanpassingsmechanisme (LAM) is dus automatisch verweven in Solidair DC en dat element kost geen aan onderhoud. Bij een verlaging van het fiscale maximum, dient de staffel in de regeling te worden verlaagd. Het is aan te raden van te voren te bespreken dat eventuele compensatiemaatregelen in de vorm van salaris of bijvoorbeeld een toeslag voor de Vitaliteitsregeling plaatsvinden 7. Solidair DC veert mee met de rendementen. In het geval van een dalend rendement zal de werknemer moeten bijsparen of langer dan de beoogde pensioendatum moeten doorwerken. Een jaar pensioenuitstel betekent een 8% hoger pensioen. Het rendementsaanpassingsmechanisme (RAM) is dus automatisch verweven met Solidair DC. Ook ten aanzien van de RAM geldt dat er in Solidair DC geen uitvoeringskosten zijn. 7 De AFM pleit ervoor pensioenovergangsmaatregelen zoveel als mogelijk achterwege te laten, AFM rapport Juistheid UPO, oktober 2010 Onderzoeksnotitie Solidair DC oktober

9 3 Inventarisatie van de bestaande problemen en aandachtspunten die impact hebben op pensioen De dalende rente, lagere rendementsverwachtingen, de gestegen levensverwachting en de vergrijzing worden genoemd als oorzaak van de huidige pensioenproblemen. Er zijn momenteel en in de toekomst aanzienlijk meer aandachtspunten te onderkennen die medebepalend zijn voor de vraag hoe de pensioenregeling van de toekomst eruit ziet. Hierna zetten wij deze aspecten en aandachtspunten op een rij. Ten aanzien van ieder aspect wordt omschreven op welke wijze Solidair DC ter zake in een oplossing voorziet. 3.1 Dalende rente De rente is van invloed op de dekkingsgraad. Hoe lager de rente, hoe hoger de verplichting en hoe lager de dekkingsgraad is. Er wordt gesproken over een historisch lage rente die toch niet altijd zo laag kan blijven. De rente daalt evenwel al gestaag sinds de jaren 80. In Japan heeft men al jaren te kampen met een rente van rond 0%. Solidair DC vormt geen oplossing voor de lage rente. Bij Solidair DC is er echter geen uitkeringsverplichting, waardoor de rente in de opbouwfase geen invloed heeft. De verplichting is gelijk aan het kapitaal, waarop een zo hoog mogelijk rendement moet worden gehaald. 3.2 Toename resterende levensverwachting De levensverwachting neemt spectaculair toe sinds het midden van de 19 e eeuw 8. Rond 1850 werd een man gemiddeld 38, nu wordt hij meer dan twee keer zo oud. Het AG constateert dat de toename van de levensverwachting de laatste twintig jaar drastisch is en verwacht dat de trend zich voortzet 9. Technische en medische ontwikkelingen hebben een niet goed te voorspellen impact op de levensverwachting. Het is echter geen toeval dat de enorme toename is begonnen bij de industriële revolutie. Als een werknemer langer leeft en de gezonde levensverwachting gelijke tred houdt met het langer leven en zelfs toeneemt 10, dan is een lagere pensioenopbouw per jaar en langer doorwerken een logische stap. Het aantal jaren dat men pensioen ontvangt verandert niet, de hoogte van de uitkering evenmin. In Solidair DC is de stijgende levensverwachting geïncorporeerd. Anders dan aanpassing van de premiestaffel aan lagere fiscale maxima zijn wijzigingen niet nodig. Bijkomende voordelen zijn dat de uitvoeringskosten dalen en de kenbaarheid van de regeling in de tijd toeneemt. 3.3 Vergrijzing van de beroepsbevolking De gemiddelde leeftijd van de werknemer stijgt. De pensioenlasten stijgen meer dan evenredig ten opzichte van de overige loonkosten omdat de gemiddelde premiestorting minder lang kan oprenten. De premie voor een 60-jarige is bij benadering vijf keer zo hoog als die voor een 25-jarige om dezelfde aanspraak te kunnen verwerven. De doorsneepremie verhult dit aspect overigens. Door de pensioenpremie te bevriezen, wordt het pensioen uitgehold als het bestand aan actieve deelnemers vergrijst. Dit lijkt in beginsel onwenselijk. 8 Joop de Beer, Verleden en toekomst van de levensverwachting, De actuaris mei Rapport Prognosetafel Actuarieel Genootschap (2010) 10 Rapport Commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenen (Goudswaard), blz. 25 Onderzoeksnotitie Solidair DC oktober

10 In Solidair DC wordt een stijging van de totale pensioenpremie vanwege de vergrijzing niet tegengegaan. Werkgever en werknemer maken van tevoren goede afspraken wie de rekening van de hogere premie gepresenteerd krijgt. 3.4 Wijziging verhouding werkenden/ gepensioneerden De vergrijzing van de beroepsbevolking gaat gepaard met een toename van het aantal gepensioneerden ten opzichte van het aantal werkenden. Dit is geen probleem als het pensioen altijd volledig kapitaalgedekt is. Indien er een oplossing is voor de stijgende levensverwachting, dan is er sprake van volledige kapitaaldekking en heeft een wijziging in de verhouding werkenden/ gepensioneerden noch invloed op de pensioenpremie noch op de rechten van werknemers en gepensioneerden. Voor iedereen is er gespaard en is er voldoende kapitaal aanwezig. In Solidair DC is altijd sprake van volledige kapitaaldekking aangezien de werknemer jegens de pensioenuitvoerder rechten kan doen gelden op zijn/ haar geïndividualiseerde deel van het totale, collectieve pensioenkapitaal. 3.5 Lagere rendementen De kans bestaat dat er in de toekomst gemiddeld lagere rendementen worden behaald door pensioenuitvoerders. Allereerst wordt door vergrijzing van het bestand (zie onderdelen 3.3 en 3.4) en daarmee de afname van de beleggingshorizon minder risicovol belegd. Ten tweede hebben velen de verwachting dat de rendementen in de eerste helft van de 21 ste eeuw lager zullen zijn dan de rendementen in de tweede helft van de 20 ste eeuw 11. In een pensioenregeling kan ofwel rekening worden gehouden met een laag verwacht rendement op de pensioenbeleggingen dan wel met een reëel verwacht rendement, gecombineerd met het aanhouden van buffers. Hoe complexer de methodiek, hoe minder transparant het pensioen en des te hoger de administratieve lasten. Vooraf is niet te zeggen onder welk systeem het pensioen beter c.q. hoger is. Er valt dan wat te zeggen voor een eenvoudige regeling met een vast laag verwacht rendement en daarmee een voorspelbare premie. In Solidair DC wordt rekening gehouden met een laag verwacht rendement. Hierdoor is er een gerede kans op overrendement en daarmee toeslagverlening. Verstorende invloeden op een stabiele premiehoogte worden buiten spel gezet. In onderdeel 4 van deze notitie wordt het aspect rendement bij Solidair DC uitgebreid behandeld. 3.6 Risico afstempelen ingegane pensioenen De langere levensduur (onderdeel 3.2) gecombineerd met de gewijzigde verhouding tussen werkenden en gepensioneerden (onderdeel 3.4) en de lagere rendementen (onderdeel 3.5) leiden er (zeker in combinatie) toe dat ingegane pensioenen op den duur moeten worden verlaagd. Het lijkt voor gepensioneerden zeer wenselijk ingegane pensioenen te verzekeren. Dit zou het einde van de solidariteit tussen werkenden en 11 Zie onder andere het Advies parameters voor pensioenfondsen uit september 2009 van de (op dit punt intern verdeelde) Commissie Parameters (Commissie Don) Onderzoeksnotitie Solidair DC oktober

11 gepensioneerden betekenen. Groot voordeel daarvan is dat er bij gepensioneerden kan worden gestuurd op nominale gegarandeerde (verzekerde) uitkeringen en bij overige deelnemers op waardevastheid van het pensioen. De opbouw van pensioen vindt plaats gedurende een periode die grofweg twee keer zo lang is als de periode van uitkeren. Daarbij hebben gepensioneerden naarmate hun leeftijd stijgt in het algemeen minder uitgaven en kunnen zij het pensioen door middel van een hoog/laag constructie laten uitkeren. Omdat de belangen van deze twee groepen niet hetzelfde zijn, zorgt scheiding van de vermogens voor een toename van de eenvoud, wendbaarheid en uitvoerbaarheid. Pensioen kan daardoor (weer) onderdeel van de arbeidsvoorwaarden worden 12. In Solidair DC is er sprake van een gegarandeerde nominale uitkering voor gepensioneerden, waarbij de vermogens van werkenden en gepensioneerden gescheiden wordt. Vanaf de pensioendatum is sprake van een uitkeringsovereenkomst. 3.7 Stijging AOW leeftijd en inkrimpen fiscale kader Naar aanleiding van het Pensioenakkoord heeft Minister Kamp allereerst de AOW-leeftijd en de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd en de fiscaal maximale opbouwpercentages verlaagd 13. De AOW gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in De fiscale pensioenleeftijd stijgt per 2014 ineens naar 67 jaar. Daarnaast zijn de maximale opbouwpercentages verlaagd van 2,25% naar 2,15% voor middelloon- en beschikbare premieregelingen en van 2% naar 1,9% voor eindloonregelingen. Het gecombineerde actuarieel effect van de verhoging van de richtleeftijd en de verlaging van de opbouwpercentages is een afname van het fiscale maximum met ruim 18%. Onderdeel van de wet is voorts dat de pensioenrichtleeftijd automatisch wordt aangepast als de levensverwachting verder toeneemt. Met een gelijkblijvend opbouwpercentage impliceert dit actuarieel gezien desalniettemin een steeds verder inkrimpend fiscaal kader. In het geval van Solidair DC hoeven aanspraken niet herrekend te worden in het geval van een hogere pensioenrichtleeftijd. De (lagere) premie wordt achteraf bijgeschreven op het reeds aanwezige pensioenkapitaal. Solidair DC is eenvoudig aan te passen. Als de pensioenleeftijd opschuift, daalt de fiscale ruimte voor pensioen en daalt het fiscale maximum voor de beschikbare premiestaffel. De staffel kan verlaagd worden en het opgebouwde pensioenkapitaal voor de deelnemer vermengt zich met het nog op te bouwen pensioenkapitaal. De werknemer beslist zelf wanneer het pensioen ingaat. Een aanpassing naar het verleden is niet nodig, evenmin als een omzetting naar het nieuwe regime. Toekomstige wijzigingen zullen daarom niet tot periodieke uitgaven voor het pensioenfonds leiden. In de dagelijkse uitvoering leidt dit tot een voordeel omdat slechts één pensioenregeling met één pensioenkapitaal wordt uitgevoerd. 3.8 Pensioen wordt nauwelijks begrepen Ondanks toename van de communicatie en invoering van de Pensioenwet is het droevig gesteld met het pensioenbewustzijn in Nederland. Om voorbeelden te noemen: 12 Zie ook Dick Boeijen, Niels Kortleve en Jan Tamerus, Van toezegging naar ambitie, Netspar Paper 35, juni 2010 (blz 64/65) 13 Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, Staatsblad , 12 juli 2012 Onderzoeksnotitie Solidair DC oktober

12 Het pensioen onbewustzijn is toegenomen van 66% in 2009 naar bijna 70% in Slechts 12% van de werknemers verwacht een pensioen lager dan 70% 15 De AFM zegt ter zake het Pensioenakkoord onder andere: maak pensioenregelingen eenvoudiger, makkelijker te administreren en goedkoper om uit te voeren 16. Al eerder heeft de AFM de sociale partners opgeroepen om bestaande pensioenregelingen te versimpelen, nieuwe pensioenregelingen te vereenvoudigen en overgangs- en uitzonderingsregelingen zoveel mogelijk te vermijden 17. Het aantal pagina s communicatie, de systemen, de complexiteit, negatieve pers en dito rapporten nemen echter toe. Van vereenvoudiging is geen sprake, integendeel. Het gevolg is verwarring en desinteresse bij degene voor wie het pensioen bedoeld is. Er gaan al stemmen op om pensioenregelingen af te schaffen en werknemers zelf voor hun pensioen te laten zorgen. Werknemers gaan dan zelf hun pensioen regelen waardoor de collectiviteit en solidariteit verloren gaan, er grotere kans is dat werknemers verkeerde beleggingskeuzes maken en er onderdekking ontstaat voor risico s als arbeidsongeschiktheid en overlijden. In het rapport Pensioen in duidelijke taal 18 worden 30 aanbevelingen gedaan, waaruit afgeleid zou kunnen worden dat het droevig is gesteld met de communicatie en communiceerbaarheid van het huidige stelsel. Solidair DC is eenvoudig te communiceren. Het pensioenkapitaal is even goed te begrijpen als het saldo op een bankrekening. Indien Solidair DC eenmaal is toegelicht aan deelnemers, dan is het systeem goed communiceerbaar. Uitvoerders moeten minimaal eens per jaar een Uniform Pensioenoverzicht verstrekken. Het UPO geeft aan hoe hoog het pensioen is op basis van een verwacht toekomstig netto rendement van 4% 19. Ook op mijnpensioenoverzicht.nl zal informatie te vinden zijn over de hoogte van het verwacht pensioen op basis van Solidair DC. Goede communicatie impliceert overigens dat een deelnemer door middel van een gebruiksvriendelijke applicatie online kan bekijken: Wat de actuele voorspelling is over de pensioenhoogte Wat extra premie zou betekenen voor de hoogte van de uitkering Wat vervroegd pensioneren zou betekenen voor de hoogte van de uitkering Dergelijke communicatietools zijn in de praktijk al in gebruik en zijn simpel te begrijpen, mits goed opgezet. 3.9 Pensioen wordt niet op waarde geschat In het verlengde van voorgaande wordt pensioen door werknemers zelden op (de economische) waarde geschat. Dat is veel werkgevers een doorn in het oog. De belangrijkste oorzaak is allicht dat de premie in uitkeringsovereenkomsten iets totaal anders is dan de aanspraak. De gemiddelde werknemer weet niet dat 14 Wijzer in Geldzaken, Pensioenbewustzijnmeter, januari AFM rapport, Geef Nederlanders Pensioeninzicht, januari Presentatie AFM op AFM-Pensioencongres Onzekere tijden, 11 mei AFM rapport, Juistheid UPO, oktober Rapport Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, juni Gesteld zou kunnen worden dat 3% meer reëel is en overigens de staffels te baseren op 3% rekenrente, zie paragraaf 4.4. Onderzoeksnotitie Solidair DC oktober

13 voor een levenslange uitkering van met 70% overgang op de partner een kapitaal nodig is van een slordige kwart miljoen euro. In Solidair DC is de aanspraak gelijk aan de premie, waardoor de waarde van de arbeidsvoorwaarde inzichtelijk is. Ook het pensioenkapitaal maakt de (netto)waarde van het gespaarde deel in het pensioen duidelijk Individualisering De maatschappij wordt steeds individueler en werknemers willen in toenemende mate zelf beslissen waar en wanneer zij werken en aan welke arbeidsvoorwaarden zij hun salaris willen besteden. Werkgevers spelen hier op in door onder andere cafetariasystemen op te zetten, mede als gevolg van de verkrapping van de arbeidsmarkt. Vanwege de relatieve onbekendheid van de werknemer (en helaas vaak ook de werkgever) met pensioen is het niet zonder risico om de pensioenpremie onderdeel uit te laten maken van het cafetariamodel. En toch zal bij het opzetten van arbeidsvoorwaarden en dus ook de pensioenregeling steeds meer rekening gehouden (moeten) worden met de wensen van de eindconsument, de werknemer. Pensioenregelingen worden de laatste tien jaar steeds meer flexibel en langzaam staan sommige werkgevers toe dat de werknemer bepaalt of de werkgeversbijdrage geheel aan het sparen van pensioen of deels anderszins wordt besteed. De werkgever zal de werknemer in het geval van dergelijke flexibele regelingen goed moeten voorlichten over de consequenties van zijn keuze en onaanvaardbare risico s moeten voorkomen. Solidair DC maakt het de deelnemer mogelijk om onder voorwaarden en zonder grote risico s een deel van het pensioenbudget te besteden aan andere arbeidsvoorwaarden. De regeling is eenvoudig te flexibiliseren wat output (uitkeringen) én input (premie) betreft. Goede en gerichte communicatie en het voorkomen van verkeerde beslissingen is essentieel. Goede communicatie impliceert niet alleen het brengen van kennis, maar ook het toetsen daarvan bij de werknemer door de werkgever Vitaliteit en verkrapping arbeidsmarkt De beroepsbevolking begint langzaam maar zeker te krimpen. De sociale partners studeren uitgebreid op maatregelen om oudere werknemers langer te laten participeren 20 en de overheid heeft onder andere het Vitaliteitspakket geïntroduceerd 21. Als het aan VVD en PvdA ligt, zal het belangrijkste onderdeel van dit vitaliteitspakket, de introductie van Vitaliteitssparen, evenwel nooit het levenslicht zien. 22 Indien de sociale partners de flexibiliteit en uitwisselbaarheid van de budgetten voor pensioen en overige arbeidsvoorwaarden willen vergroten om tegemoet te komen aan de veranderende arbeidsmarktomstandigheden, is het hebben van een flexibele pensioenregeling van belang. Onder bepaalde omstandigheden en binnen bepaalde bandbreedten kan besloten worden een werknemer te laten beslissen welk deel van een vooraf vast te stellen budget moet worden gebruikt voor de pensioenopbouw. 20 Zie onder andere de voorgenomen aanpak van de STAR, Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid, 10 juni Belastingplan Deelakkoord begroting 2013 d.d. 1 oktober 2012 kenmerk: Onderzoeksnotitie Solidair DC oktober

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

DCCI. Een simpel, gedegen en toekomstbestendig pensioensysteem

DCCI. Een simpel, gedegen en toekomstbestendig pensioensysteem DCCI Een simpel, gedegen en toekomstbestendig pensioensysteem Deze brochure is met uiterste zorg vormgegeven en is informerend van aard. De brochure geeft geen volledig beeld van de problematiek rond pensioen

Nadere informatie

Het nieuwe pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenakkoord achtergrond VOOR BELEIDSMEDEWERKERS, bestuurders, POLITICI EN WETENSCHAPPERS jaargang 4 november 2011 nummer 2 Het nieuwe pensioenakkoord Pensioenakkoord en generatie-effecten Eduard Ponds Bijzonder Hoogleraar

Nadere informatie

Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter!

Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter! Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter! D66 TA E Green Paper Contactpersoon thema afdeling economie; Arjen Esser; Email: arjen@d66economie.nl oktober 2012 concept Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2.

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Utrecht, september 2013 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Utrecht, september 2013 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. LCP NETHERLANDS LIFECYCLE PENSIOEN 2013 Inzicht in collectieve beschikbare premieregelingen, het aanbod van lifecycle concepten en de verschuldigde beleggingskosten. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Nadere informatie

Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief

Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief N I EU W EL A N OF BL I NDE M U U R? H ET PENSIOENA K KOOR D I N PER SPEC T I EF Over Towers Watson Towers Watson is een wereldwijd professioneel

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Adjunct-griffier van de commissie, Weeber. Inhoudsopgave. Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

Adjunct-griffier van de commissie, Weeber. Inhoudsopgave. Vragen en opmerkingen vanuit de fracties Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2014-2015 33 972 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing

Nadere informatie

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Ryanne Cox en Marcel Lever Datum: 12

Nadere informatie

Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011

Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011 Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011 De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen en huidige situatie Aanleiding en mogelijkheden aanpassing

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Stichting voor Ondernemingspensioenfo Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Een verzorgde of bezorgde oude dag?

Een verzorgde of bezorgde oude dag? Een verzorgde of bezorgde oude dag? Europa en het Nederlandse pensioen Wilt u meer exemplaren van deze brochure ontvangen, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl, bel 020 5512 204 of schrijf naar

Nadere informatie

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Geef Nederlanders pensioeninzicht Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds De Fracties

Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer Postbus 4, 1520 AA Wormerveer Telefoon: 075-629 29 11 Telefax: 075-628 94 55 Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

Het nieuwe financieel toetsingskader

Het nieuwe financieel toetsingskader WHITE PAPER 24 juli 2014 Voor professionele beleggers Het nieuwe financieel toetsingskader Jaap Hoek Portfolio Strategist Investment Solutions & Research Roderick Molenaar Portfolio Strategist Investment

Nadere informatie

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Pensioenfonds Zorg JAARVERSLAG 2014 en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 6 Organisatie 7 Meerjarenoverzicht 8 Verslag van het bestuur 11

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen.

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. Pension Fund Consulting ALM Consulting Actuarial Services

Nadere informatie

Naar een solide en solidair pensioenstelsel

Naar een solide en solidair pensioenstelsel Naar een vitale samenleving Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Publicatie van het Wetenschappelijk

Nadere informatie