Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45"

Transcriptie

1 VOORJAARSNOTA 2011

2 - 2 -

3 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 12 Onderwijs 14 Cultuur en recreatie 16 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 18 Volksgezondheid en milieu 22 Ruimtelijke ordening en volksgezondheid 26 Financiën 29 Kostenplaatsen 31 Investeringskredieten 32 Hoofdstuk 2 Stand van zaken: Algemene dekkingsmiddelen 33 Reserves en voorzieningen Vrij aanwendbare algemene reserve 36 Onvoorzien 37 Stelposten 37 Kapitaallasten 38 Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42 Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45 Bijlage 1 Nieuw beleid 47 Bijlage 2 Mogelijke bezuinigingen 48 Bijlage 3 Investeringslijsten Bijlage 4 Overzicht van Reserves en Voorzieningen 54 Bladzijde - 1 -

4 - 2 -

5 Inleiding De voorjaarsnota heeft een tweeledig karakter. Op de eerste plaats is het een voortgangsrapportage over het in de begroting 2011 opgenomen beleid. Deze rapportage is zowel in inhoudelijke als financiële zin. Op de tweede plaats heeft de voorjaarsnota het karakter van een kadernota voor de op te stellen begroting 2012 met de bijbehorende meerjarenramingen. In dit kader kunnen er voorstellen worden gedaan voor nieuw beleid. Anders dan gebruikelijk treft u dergelijke voorstellen niet aan. De onzekerheden aan rijkszijde zijn daarvoor te groot. Wij noemen de Algemene Uitkering, doeluitkeringen en de effecten van de voorgenomen decentralisaties. Ook de gevolgen van het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG -volgens de één is er een akkoord minus een hoofdstuk en in het beeld van de ander is er geen akkoord- zijn volstrekt onduidelijk. Hierom volstaan we met een inventarisatie van nieuw beleid, zonder dat de middelen hiervoor beschikbaar worden gesteld. Deze inventarisatie treft u op blz. 47 (bijlage 1) van de voorjaarsnota aan. Wij hebben met uw raad afspraken gemaakt over onderzoek naar een aantal beleidszaken die daar zijn genoemd. Consequent hebben wij onderzoek en eventuele uitvoering nadrukkelijk gescheiden. De wensen zijn volledigheidshalve geïnventariseerd. Deze inventarisatie is geen garantie op uitvoering. Tenslotte heeft uw raad in de vergadering van 9 juni jl. op onderdelen kanttekeningen geplaatst bij het pakket aan bezuinigingen voor de periode Met deze kanttekeningen is rekening gehouden in de presentatie van het pakket op blz. 48 en 49 (bijlage 2) van de voorjaarsnota. Deze drie lijnen hebben we samengebracht in een buffer of stelpost die u op blz. 49 van deze voorjaarsnota ziet omschreven. Meer rijksbezuinigingen is minder nieuw beleid of minder of meer gemeentelijke bezuinigingen. Indien het rijk minder zou gaan bezuinigen, ontstaat er ruimte voor nieuw beleid of voor een lagere bezuinigingstaakstelling. Daarmee doen we recht aan de discussie met uw raad op 9 juni jl., toen u het bezuinigingspakket als uitgangspunt nam voor de komende jaren. Jaarlijks zullen we de stand van zaken inventariseren en u voorstellen doen. Uw raad stelt jaarlijks de begroting vast inclusief het actuele meerjarenbeeld. Uitkomsten voorjaarsnota Het saldo van deze voorjaarsnota is positief voor het huidige jaar. Dit saldo is echter incidenteel van aard. Met een begroot overschot bij de primitieve begroting van ruim geeft dit een verwacht overschot over 2011 van ruim Het incidentele voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door een eenmalige dividenduitkering van Essent van ruim Deze uitkering wordt gedaan in verband met de vrijval van 50% van de General Escrow. Tegenover dit incidentele voordeel staan structurele claims op het gebied van de WMO en de WWB van samen Deze claims zijn dan ook de voornaamste oorzaak van het structurele tekort dat doorwerkt in de meerjarenramingen. Het structurele effect van deze voorjaarsnota is Voor een totaal overzicht van de mutaties van de voorjaarsnota verwijzen wij u naar blz. 40 en 41 van de voorjaarsnota

6 Met behulp het bezuinigingspakket dat u als uitgangspunt heeft genomen voor de komende jaren, zijn wij in staat een sluitend meerjarenbeeld te presenteren. In 2016 zou er ruim beschikbaar zijn voor het opvangen van de reeds benoemde onzekerheden. In het voorliggende jaar 2015 is de buffer echter een stuk kleiner. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van het gemeentefonds in verband met een vermindering van het aantal politieke ambtsdragers en de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP). Een overzicht van de meerjarenramingen vindt u op blz. 43 en 44 van de voorjaarsnota. De uitkomsten hiervan zijn vervolgens gepresenteerd op blz. 48 en 49 van deze voorjaarsnota en afgezet tegen het beschikbare bezuinigingspakket. Bedum, 14 juni Burgemeester en wethouders van Bedum, drs. H.P. Bakker, burgemeester. R. Wiltjer, gemeentesecretaris

7 Hoofdstuk 1 Programma: 0 Algemeen bestuur Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Samenwerking in BMW verband staat in het teken van a. De formele instelling van een commissie voor afronding van de lopende dossiers. bezwaarschriften is afgerond. Binnenkort start de werving van de commissieleden. b. Voor I&A en sociale zaken worden op dit moment noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de samensmelting per 1 januari 2012 zowel formeel als fysiek geëffectueerd te hebben. De organisatorische consequenties op de korte en de lange termijn worden rond de zomervakantie opgeleverd. In dit verband wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van Dit houdt verband met de inrichting van de werkplekken en administratieve maatregelen op het vlak van sociale zaken. In lijn met de voorjaarsnota 2010 is in beschikbaar voor procesbegeleiding. Deze lijn wordt Afhankelijk van de bezuinigingsoperatie bezien of de tweede fase van het subsidieonderzoek van PNO kan worden uitgevoerd. De dorpenrondes worden gecontinueerd en de voorgenomen wijkgerichte aanpak van het dorp Bedum wordt geëffectueerd. Voorbereidingen in het kader van het concept Antwoord en uitbreiden digitale dienstverlening. voortgezet. De tweede fase van het onderzoek is met name gericht op kansrijke subsidiebronnen voor majeure projecten. Op dit moment staat door de forse bezuinigingen nog niet vast welke projecten in dit verband het stadium hebben bereikt waarin zij zich lenen voor het betreffende onderzoek. In afwachting hiervan wordt nog geen opdracht gegeven voor de tweede fase. In het kader van de bezuinigingen zijn dorpenrondes belegd in Onderdendam, Noord- en Zuidwolde en Bedum. Voor Bedum, Zuidwolde en Onderdendam zijn inloopbijeenkomsten voor het GVP geweest. Na afronding van de herinrichting van Onderdendam zal in overleg met VDO een dorpenronde worden gepland. In overleg met u is afgesproken de ontmoetingen met de burgers in de kern Bedum te beperken tot de thematische bijeenkomsten. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de BMW-gemeenten bereidt de komst van een klantcontactcentrum voor in het kader van het concept Antwoord. Daartoe is een drietal workshops georganiseerd voor medewerkers van de BMWgemeenten. Op dit moment wordt verkend hoe dit verder wordt opgepakt in de samenwerking, met als uitgangspunt de zeer beperkte middelen. Binnen de mogelijkheden invulling geven aan de nieuwe CAO. Nieuwe taken opvangen binnen bestaande Om het digitale aanbod van de gemeente beter te kunnen ontsluiten is in samenwerking met Winsum en De Marne een nieuw Content Management Systeem aangeschaft. De reeds bestaande gemeentewinkel waarin transacties worden gedaan, wordt hierin geïntegreerd. De verwachting is dat de nieuwe website eind september/begin oktober 2011 wordt gelanceerd. Op dit moment is nog geen overeenstemming tussen werkgevers en werknemers bereikt over een nieuwe - 5 -

8 formatie. We blijven actief de relatie met de beide partnergemeenten invullen. Ingezet beleid handhaving openbare orde wordt onverkort voortgezet. CAO. Effecten voor de komende jaren kunnen derhalve nog niet in beeld worden gebracht.. In het kader van de bezuinigingen wordt de ambtelijke formatie verminderd. Vergelijking met andere gemeenten wijst uit dat Bedum niet ruim in de formatie zit. Verdere bezuiniging betekent, afgezien van druk op de kwaliteit van de dienstverlening, dat nieuwe taken niet kunnen worden opgevangen binnen de bestaande formatie. In het verlengde van het huidige beleid wordt de relatie met de beide partnergemeenten inhoud gegeven vanuit de werkgroep Internationale betrekkingen. Beleid op dit vlak wordt onverkort gecontinueerd. Volgens afspraak wordt de inzet van een stadswacht afgebouwd. Ingezet wordt op gedeeltelijke inzet van een BOA in samenwerking met andere gemeenten, bijvoorbeeld binnen de basiseenheid Uithuizen. Wat gaan we nog meer doen in 2011? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Klanttevredenheid Op dit moment zijn 3 bedrijven uitgenodigd om voor Bedum en Winsum de klanttevredenheid te meten. Door het onderzoek samen met Winsum uit te voeren worden de onderzoekskosten teruggedrongen. Gekozen is voor I&O research. Volgens planning wordt nog voor de zomer het veldonderzoek uitgevoerd. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Geluidsinstallatie raadszaal Stand van zaken Het budget wordt vooralsnog gereserveerd in afwachting van toekomstige vervanging. Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Voor fractievertegenwoordigers is al jaren een bedrag geraamd van 500 S 1.000; een bedrag van ligt meer in lijn met de werkelijke kosten jaarlijks Procesbegeleiding samenwerking BMW. Zie ook de Stand van zaken I bij samenwerking Door de BRW groep is onderzoek gedaan naar samenwerking op het I vlak van de dienstverlening. Ons aandeel bedraagt incidenteel In verband met de consultatie van burgers over de door het college voorgestelde bezuinigingen zijn bijeenkomsten in de dorpen georganiseerd. Voor inhuur van techniek en menskracht dient, afgezet tegen het beschikbare budget, te worden bijgeraamd I - 6 -

9 Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Aan budget voor het Discriminatie Meldpunt Groningen is beschikbaar Aan bijdrage is verschuldigd structureel tot en met 2013 en incidenteel. In totaal 662 te weinig. 662 S Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar - 7 -

10 Programma: 1 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 'IVB Bedum in beeld' wordt geactualiseerd. (Integraal De actualisatie is inmiddels gereed. Via het college zal veiligheidsbeleid) de gemeenteraad hierover worden geïnformeerd. Jaarlijks overleg politie met de raadscommissie ABZ Ook dit jaar, op 19 mei 2011, hebben voortzetten. vertegenwoordigers van politie en brandweer, de raadscommissie ABZ weer geïnformeerd over actuele Sociale veiligheid: uitvoering geven aan het 'meerjaren vervangingsplan Openbare Verlichting': o.a. dimmen in Onderdendam. Er moet een keuze gemaakt worden in de verantwoordelijkheid van organisaties en netwerken in het kader van de uitvoering van de notitie 'Groninger aanpak huiselijk geweld in afhankelijkheidsrelaties'. Activiteiten toezicht in de buurt. Wat gaan we nog meer doen in 2011? zaken. Alvorens het beleidsplan OVL uit te werken, komt eerst een pilot met toepassing van led verlichting. In 2012 wordt het beleidsplan OVL verder uitgewerkt, waarna kan worden begonnen met de vervanging OVL. Verder afstemmen met de organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de notitie. Alle huiselijk geweldzaken, waar geen huisverbod wordt opgelegd, gaan naar de gemeenten. In de bestaande netwerken zal dit opgevangen moeten worden. Het is op dit moment het meest voor de hand liggend om huiselijk geweld onder te brengen bij het OGGz-netwerk. Zoals in de eerder genoemde stand van zaken IVB Bedum is aangegeven, blijkt er op basis van de informatie geen aanleiding (meer) om bovenop het reguliere toezicht extra te investeren in toezicht in de buurt. Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Nieuwe planvorming in verband met de komst van de veiligheidsregio. De planvorming wordt op provinciaal niveau voorbereid. In de tweede helft van 2011 worden de resultaten daarvan verwacht. Gemeentelijk vertegenwoordiger in het Veiligheidshuis. Via de Voorjaarsnota 2009 werden voor de jaren 2009 t/m 2011 financiële middelen beschikbaar gesteld voor de aanstelling van een bestuurlijk functionaris in het Veiligheidshuis: voor , voor en voor 2011 eveneens (totaal 2 kalenderjaren). De aanstelling van deze functionaris werd vertraagd; de benoeming ging in per 15 februari In verband hiermee dient voor 2011 nog te worden gevoteerd. Op basis van een ingediende evaluatie is de Groninger gemeenten ook gevraagd de aanstelling met twee kalenderjaren (2012 en 2013) te continueren. Per jaar is daarvoor een bedrag van nodig. Verzorgen Veiligheidsmonitor. Veiligheidsbeleid is voor een belangrijk deel gebaseerd op informatie. Een goede bron is de Veiligheidsmonitor. Daarmee komt informatie uit de bevolking beschikbaar. De Veiligheidsmonitor wordt om de twee jaar gehouden. De laatste keer was Via de Voorjaarsnota 2009 werd besloten daaraan mee te doen en de nodige financiële middelen beschikbaar te stellen. Het CMO verzorgde dat jaar de monitor en de resultaten werden tijdens de commissievergadering ABZ van mei 2010 gepresenteerd. Het is de bedoeling dit jaar de monitor weer te houden, in de periode september 2011 tot maart De actuele gegevens van 2011 worden dan - 8 -

11 vergeleken met die van De definitieve kosten van deelname zijn nog niet bekend; en deze zijn bovendien afhankelijk van lokale keuzes. Indicatief moeten we uitgaan van 7.000, exclusief compensabele BTW om de 2 jaar. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Ademlucht ( ) Stand van zaken De vervanging ( ) valt iets duurder uit door aanschaf van een extra toestel. De bundeling van de inkoop in de regio heeft geresulteerd in een korting van 30%. Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Ademlucht, Toelichting Door de aanschaf van 12 toestellen (geraamd 11) is een kleine verhoging van het krediet noodzakelijk. Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Continuering aanstelling van de bestuurlijk functionaris in het S Veiligheidshuis. De aanstelling van deze functionaris werd vertraagd; de benoeming ging in per 15 februari In verband hiermee dient voor 2011 nog te worden gevoteerd. Tevens is verzocht de aanstelling van de functionaris met 2 jaar te continueren Zie stand van zaken bij veiligheidsmonitor S Het college heeft besloten om de donatie aan stichting Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing te stoppen. -/ S Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar Continuering aanstelling van de bestuurlijk functionaris in het Op basis van een ingediende evaluatie is de Groninger gemeenten ook gevraagd de aanstelling met twee 2012 en 2013 Veiligheidshuis kalenderjaren (2012 en 2013) te continueren. Per jaar is daarvoor een bedrag van nodig. Veiligheidsmonitor Indicatief moeten we uitgaan van Huiselijk geweld Voor de overgang van een deel van het huiselijk geweld naar de gemeente zal naar verwachting uitbreiding nodig zijn van het aantal coördinatie-uren. Op dit moment is nog niet aan te geven om hoeveel uren het gaat. Voor 2011 zal dit nog niet aan de orde zijn: dan kan het binnen de bestaande uren en middelen opgelost worden. Voor de jaren daarna zal beoordeeld moeten worden wat de extra werkzaamheden zijn en hoe die opgevangen moeten worden

12 Programma: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Uitvoering meerjarig onderhoudsplan wegen en Dit jaar wordt er na de bouwvak opnieuw groot bruggen. onderhoud aan de asfaltverhardingen uitgevoerd. Voor de bouwvak wordt nog begonnen met het herstraten van een aantal wegen. Alle stalen en metselwerk bruggen zullen dit jaar worden onderhouden. Opstellen uitvoeringsplan wegbermen. Momenteel wordt een plan opgesteld om een andere wijze te initiëren bij onderhoud van wegbermen. De hiermee samenhangende uit te voeren pilot zal samen met het asfaltonderhoud worden uitgevoerd. De totale kosten voor het verharden van de bermen van een groot deel van onze wegen buiten de bebouwde kom worden geraamd op Hiervoor is tot op heden geen geld gereserveerd. Ontsluiting station De planvorming voor een betere ontsluiting van het station voor fiets, auto en bus is nog niet afgerond. Daarna kan worden gestart met de verdere uitwerking van de plannen. Afronden planologische procedure fietsverbinding Procedure is gestart en in juni waarschijnlijk afgerond Bedum-Groningen. Voorziening parkeren vrachtwagens op het bedrijvenpark, met daaraan gekoppeld een parkeerverbod voor vrachtwagens binnen de bebouwde kom Bedum. Veiligheidszones bij scholen als onderdeel van het GVP. Vaststelling gemeentelijk verkeersplan Wat gaan we nog meer doen in 2011? behoudens bezwaar/beroep. Besprekingen met een ondernemer zijn gaande; realisatie is afhankelijk van zijn planvorming en contractvorming. Wordt meegenomen in het op te stellen GVP. Inloopbijeenkomsten zijn gehouden. Waarschijnlijk kan het plan eind 2011/begin 2012 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Afronden reconstructie Wilhelminalaan, Boterdiep Wz De reconstructies worden pas uitgevoerd na afloop van en de Emmalaan. de bouwwerkzaamheden op de gasfabrieklocatie. Onderzoek naar reconstructie Waldadrift en De Vlijt. Op basis van kengetallen zijn globaal de kosten in kaart gebracht. Op basis van de toestand van de riolering zal een en ander nader uitgewerkt worden. De kosten voor de reconstructie van De Vlijt (deel buiten centrumgebied) zijn globaal geraamd op en voor de Waldadrift op Dit zijn de kosten exclusief werkzaamheden aan de riolering, waarvoor tot op heden geen geld is gereserveerd. Uitwerking plannen voor het opknappen van de Prof. In de 2 e helft van dit jaar zal een ontwerpplan voor Boermastraat, de Prof. Mekelstraat en de Prof. genoemde straten worden uitgewerkt. Aansluitend zal de Ridderbosstraat. voorbereiding- en bestekfase van de Prof. Boermastraat beginnen. In 2012 zal de uitvoering van de Prof. Boermastraat plaatsvinden. Onderhoud kade, kademuur en beschoeiing. Er zal een inventarisatie gemaakt worden van de beschoeiingen en kademuren in het Boterdiep; de kosten van deze inventarisatie bedragen Aan de hand van deze inventarisatie zal een meerjaren onderhoud- /vervangingsprogramma gemaakt worden. De kosten voor het herstel van de beschoeiingen in het Boterdiep (ca m¹) worden geraamd op Voor het

13 herstel van de betonnen damwand/kademuren in het Boterdiep (ca m¹) worden de kosten geraamd op Ook de beschoeiingen in de vijvers en andere waterpartijen moeten nog worden geïnventariseerd. De kosten voor het herstel van deze beschoeiingen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers (ca m¹) worden geraamd op Voor deze investeringen zijn tot op heden geen gelden gereserveerd. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Inventarisatie van de beschoeiingen en kademuur Boterdiep. Zie ook I Stand van zaken bij onderhoud kade, kademuur en beschoeiing. Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar Verharding wegbermen Zie stand van zaken. Investering , Kap. Last (25 jaar) Reconstructie de Vlijt Zie stand van zaken. Investering , Kap.last (40 jaar) Reconstructie Waldadrift Zie stand van zaken. Investering , Kap. Last (40 jaar) Beschoeiingen Boterdiep Zie stand van zaken. Investering , Kap. Last (20 jaar) Herstel betonnen damwanden Zie stand van zaken. Investering , Kap. Last (40 jaar) Herstel betuiningen/natuurvriendelijke oevers. Zie stand van zaken. Investering , Kap. Last (25 jaar)

14 Programma: 3 Economische zaken Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Nader vormgeven economisch beleid: * De administratieve lastenverlichting voor ondernemers administratieve lastenverlichting voor ondernemers; is - voor zover mogelijk - ingevoerd. Daar waar zich nieuwe mogelijkheden voordoen zullen deze worden versterken winkelvoorzieningen; ingevoerd. structureel overleg met BvgB, agrarische *We zijn blij met de waardering van het MKB voor ons sector, detailhandel en individuele snelle betalingsgedrag. ondernemers; * Het structureel overleg met de BvgB vindt vier keer voorbereiding centrumplannen. per jaar plaats. Twee keer per jaar is er overleg met de agrarische sector. De detailhandel is vertegenwoordigd in de BvgB. Getracht wordt een detaillist in het bestuur van de BvgB te laten plaatsnemen. Zeer frequent zijn er contacten met individuele ondernemers. Deze contacten zijn goed te noemen. * Voor de zomervakantie zal de raad worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de centrumplannen en de nieuwbouw van Bederawalda. Oost-west verbinding op bestuurlijke agenda. De oost-westverbinding is onder de aandacht gebracht bij de provincie. Hierover vinden gesprekken plaats. De uitkomsten van het onderzoek worden in het tweede deel van het jaar verwacht Revitalisering oudste deel bedrijventerrein of functieverandering? Herzien winkeltijdenverordening. Wat gaan we nog meer doen in 2011? Onderzoek naar de mogelijkheden van revitalisering en/of functieverandering van het oudste deel van het bedrijventerrein zal naar verwachting eind 2011 kunnen worden gestart. De nieuwe winkeltijdenverordening zal in de loop van 2011 aan de raad worden aangeboden. Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Deelname 'Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord Ook in 2011 zal de gemeente een stand innemen op het Nederland'. "Plein Bedum". De belangstelling van Bedumer ondernemers voor een stand groeit. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Projecten herstructurering met een jaarlast van ,00 Stand van zaken Bedrag is gereserveerd voor investeringen in de centrumplannen. Dit bedrag wordt nu opgevoerd op de stelposten. Op deze wijze reserveren we de structurele ruimte in de begroting. Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Airconditioning pand Schoolstraat 3 ( ) Toelichting In het door ons verhuurd pand Schoolstraat 3 is op verzoek van de huurder airconditioning aangebracht. Het investeringskrediet bedraagt De financiële lasten worden middels een huuromslag vergoed

15 Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Voor 2011 hebben we een bedrag van aan te ontvangen dividend geraamd. Inmiddels is gebleken dat we de volgende bedragen aan dividend ontvangen: I - Attero Enexis Publiek Belang Verkoop Vennootschap Met name de ontvangen dividend van Verkoop Vennootschap BV springt in het oog. Bij de verkoop van Essent is een voorziening ingericht (escrow). Een deel daarvan is vrijgevallen ten gunste van Verkoop Vennootschap BV. Daarom heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 april 2011 besloten tot het eenmalig uitkeren van een interim-dividenduitkering. Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

16 Programma: 4 Onderwijs Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Implementatie wet OKE Per augustus 2011 voldoet de gemeente Bedum aan de nieuwe wet OKE. In samenwerking met Winsum en de Marne zal een eenduidige doelgroepformulering plaatsvinden. De GGD zal bij de uitvoering betrokken moeten worden. Notitie toekomstverwachtingen onderwijs in Bedum Is aan de orde geweest in de raadsvergadering van 9 juni Het Beleidsonderzoek naar de toekomst van het onderwijs zal op de agenda komen van het LEA net als zaken handhaving kinderopvang en de wet OKE. Onderwijs en zorg komen steeds dichter naar elkaar toe dmv de LEA. Het opstellen van de notitie "Prognoses en kansen voor basisscholen in de gemeente Bedum" kost Wat gaan we nog meer doen in 2011? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs Stand van zaken Eind september zal de afrekening plaatsvinden van de Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs. Nu al is duidelijk dat een aantal scholen ervoor gekozen heeft op onderdelen bepaalde maatregelen niet uit te voeren, omdat de kosten hoger uitvallen. Dit betekent dat er gelden naar het ministerie terug moeten worden gestort. Aangezien de gemeente cofinanciert zal er voor de gemeente ook geld overblijven. Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Om beter inzicht te krijgen in de oorzaken van de kostenstijging van het 850 I leerlingenvervoer is besloten om externe deskundigheid in te huren. De kosten daarvan bedragen Door de laatste aanbesteding, waarbij is gekozen voor een andere rekensystematiek, bleek bij het leerlingenvervoer voor de gemeente I

17 Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Bedum 100% stijging van de kosten met zich mee te brengen. Ook voor de gemeente Ten Boer bracht dit een aanzienlijke stijging met zich. Onlangs is besloten om de verdeling (zonder aan de rekensystematiek te komen) kind-km te hanteren. Dit gebeurt om Bedum en Ten Boer enigermate te compenseren. Het voordeel is 10%. Er is afgesproken om dit met terugwerkende kracht te gaan verrekenen (vanaf september 2009) Zie Stand van zaken bij Notitie toekomstverwachtingen onderwijs in I Bedum Idem I In het kader van de LEA ontvangen we subsidie I Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar Leerlingenvervoer De overschrijding die in de begroting is opgenomen voor 2011, was in 2012 afgeraamd. Gezien de verlaging van het contract met , blijft er een verhoging van het budget noodzakelijk voor de komende jaren van e.v

18 Programma: 5 Cultuur en recreatie Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Bovengemeentelijke afstemming van activiteiten tussen VVV-Lauwersland is gestart met een inventarisatie naar ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector. toeristisch-recreatieve activiteiten in het Fiets- en wandelpaden: continuering binnen samenwerkingsverband VVV-Lauwersland. Realisering van aantrekkelijke en veilige fietsroute tussen Bedum en Groningen. Evaluatie Buurt-Onderwijs-Sport (BOS) Impuls. Onderzoek naar aanleg kunstgrasvoetbalveld. Onderzoek naar uitbreiding oppervlaktezwemwater. Europees jaar van de vrijwilliger. Uitwerking Programma van Eisen, cluster Tichelstroom (Bibliotheek) Onderzoek met de gemeente Eemsmond naar aansluiting muziekschool bij grotere verbanden. Wat gaan we nog meer doen in 2011? Lauwerslandgebied. De wandelroute rond Onderdendam is afgerond. De eerste routeborden van de fietsknooppuntenroutes zijn geplaatst. Het ligt in de bedoeling om dit jaar de verwijsborden grotendeels geplaatst te krijgen. De kosten komen voor de gemeente Bedum neer op een bedrag van Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de ILG-cofinanciering. Vanaf 2011 dient er een bedrag aan uit te besteden onderhoud begroot te worden van De aanleg van de veilige fietsroute Bedum - Groningen is in voorbereiding. De evaluatie van de BOS-Impuls 2010 heeft plaats gevonden. Het resultaat is ter kennisneming aan de raad voorgelegd. De voorbereidingen op dit onderzoek verkeren in een laatste stadium. Binnenkort zal de uitkomst van het onderzoek aan de raad worden voorgelegd. De onderzoeken naar zwemwater en de wijze van verwerking ervan zijn gestart na de kredietverlening voor het onderzoek door de gemeenteraad op 21 april Met betrekking tot het Europese jaar van de vrijwilliger zullen er geen extra gemeentelijke activiteiten worden uitgevoerd. De komende jaren zal er wel meer inzet van vrijwilligers nodig zijn, aangezien in het kader van de kanteling van de Wmo er een steeds groter beroep zal worden gedaan op vrijwilligers. We zullen samen met de Stichting Welzijn bekijken op welke wijze in de gemeente Bedum nieuwe vrijwilligers gevonden kunnen worden en of dit in een nieuwe vorm kan (bijvoorbeeld korte, eenmalige trajecten/projecten). Uitwerking hiervan zal nader aan de orde komen in het nieuw op te stellen Wmo-beleidsplan. De laatste conceptfase wordt besproken. Voor de kosten kan dekking worden gevonden binnen de voor dit doel ontvangen en gereserveerde middelen. Het bestuur van de Muziekschool heeft extern opdracht gegeven de gevolgen van de samenvoeging met het IVAK te onderzoeken. De uitkomst wordt binnenkort verwacht. Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Uitvoering sportnota De uitvoering van de in de sportnota genoemde acties ligt op schema. De ontwikkeling van het Retailconcept van de Er worden plannen gemaakt om Stichting Welzijn en de bibliotheek in Bedum. bibliotheek in De Meenschaar te huisvesten. Gelijktijdig gaat de bibliotheek een andere presentatie invoeren

19 Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Hogedrukreiniger sporthal Fase 1: heaters sporthal De Beemden (MJOP) Voorgestelde mutaties investeringskredieten Stand van zaken Wordt in de loop van 2011 aangeschaft. Uitvoering is in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de uitbreiding van het oppervlakte zwemwater en de restwarmte van de DOMO. Omschrijving Toelichting Verwijsborden fietsknooppuntroutes De kosten ( 3.412) voor verkeersborden worden in 20 jaar afgeschreven. Dit resulteert in een kapitaallast van 333. Het krediet voor ILG wordt met dit bedrag verlaagd (zie programma 8). Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I De kosten van het haalbaarheidsonderzoek realisatie kunstgras bedragen I Op 19 april 2011 heeft het college besloten om een deel van de -/ S bestemmingsreserve Gemeentelijk Monumentenbeleid vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve (zie mutaties Reserves, bij programma Financiën). Ook is besloten om het budget naar beneden bij te stellen, Er ontstaat daardoor een structureel voordeel van Het college heeft besloten om de Vereniging Volksvermaken Onderdendam een jaarlijkse subsidie te geven van 200 voor het organiseren van een aantal activiteiten op Koninginnedag. 200 S Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

20 Programma: 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Wmo: verordening en beleidsregels worden aangepast aan de kanteling. De verordening, de beleidsregels en het beleidsplan zullen zoveel mogelijk worden afgestemd op de gezamenlijke aanpak in de BMW(E) gemeenten. De verordening en de beleidsregels zijn vastgesteld. Het nieuwe beleidsplan Wmo moet eind 2011 klaar zijn. In 2011 zal het budget van de Wmo aanzienlijk worden overschreden. Op basis van vier maanden in 2011 wordt voor dit jaar een tekort verwacht van Het afgelopen jaar zijn meerdere heronderzoeken uitgevoerd om te beoordelen of het mogelijk is om wijzigingen aan te brengen die besparingen kunnen opleveren. Vanuit de gedachte van de kanteling is het mogelijk om op een andere wijze naar de verstrekkingen van de Wmo te kijken, maar vooral naar de zelfredzaamheid van burgers en hun eigen mogelijkheden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan het opzetten c.q. versterken van voorliggende voorzieningen. Gedacht kan worden aan rolstoel-/scootmobielpools en het op een andere wijze inzetten van vrijwilligers. In het nieuwe beleidsplan Wmo zal dit nader aan de orde komen. De samenwerking in 'de Beurs' zal verder worden geïntensiveerd. Wsw: Uitvoering geven aan notitie 'van visie naar uitvoering'. In 2013 wordt gestart met de overheveling van de functie begeleiding uit de AWBZ naar de gemeenten. Ook de AWBZ-hulpmiddelen en de inloopfunctie GGZ zal worden overgeheveld. Door het rijk zal hierop eerst een bezuiniging worden doorgevoerd. De consequenties hiervan zijn nog niet te overzien. Het is nog onduidelijk hoe de verdeling van de middelen gedaan wordt en hoeveel mensen in de gemeente gebruik maken van de ondersteunende begeleiding. Hier zal in 2012 meer bekend over worden. Daarnaast zijn de gesprekken met de betrokken organisaties en instellingen al gestart. Met ingang van 1 januari 2011 hebben de gemeenten het Werkplein "overgenomen" van het UWV Werkbedrijf. De samenwerking wordt gecontinueerd, maar gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de huisvesting en facilitaire zaken. De bijdrage van onze gemeente in deze kosten is vanaf 1 januari 2012 jaarlijks een bedrag van Gemeenten nemen nu de lead in het Werkplein als het gaat om werkgeversbenadering, voorlichting en begeleiding naar werk. Het UWV zal wegens rijksbezuinigingen haar dienstverlening meer digitaal aanbieden. De uitvoering van de Wsw staat onder grote financiële druk, vooral door de aangekondigde rijksbezuinigingen. Voor 2011 wordt een tekort verwacht van Het totale aandeel Bedum hierin bedraagt In de begroting 2011 is geraamd een bedrag Van de budgetoverheveling van 2010 resteert nog een bedrag van Derhalve dient bijgeraamd te worden

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan

Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan Zomerrapportage 2014 gemeente Oostzaan Vastgesteld door het college op: Datum: 20 05 2014 2 Inleiding Aan de gemeenteraad van Oostzaan, Oostzaan, juni 2014 Deze zomerrapportage is conform de vastgestelde

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie