Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45"

Transcriptie

1 VOORJAARSNOTA 2011

2 - 2 -

3 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 12 Onderwijs 14 Cultuur en recreatie 16 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 18 Volksgezondheid en milieu 22 Ruimtelijke ordening en volksgezondheid 26 Financiën 29 Kostenplaatsen 31 Investeringskredieten 32 Hoofdstuk 2 Stand van zaken: Algemene dekkingsmiddelen 33 Reserves en voorzieningen Vrij aanwendbare algemene reserve 36 Onvoorzien 37 Stelposten 37 Kapitaallasten 38 Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42 Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45 Bijlage 1 Nieuw beleid 47 Bijlage 2 Mogelijke bezuinigingen 48 Bijlage 3 Investeringslijsten Bijlage 4 Overzicht van Reserves en Voorzieningen 54 Bladzijde - 1 -

4 - 2 -

5 Inleiding De voorjaarsnota heeft een tweeledig karakter. Op de eerste plaats is het een voortgangsrapportage over het in de begroting 2011 opgenomen beleid. Deze rapportage is zowel in inhoudelijke als financiële zin. Op de tweede plaats heeft de voorjaarsnota het karakter van een kadernota voor de op te stellen begroting 2012 met de bijbehorende meerjarenramingen. In dit kader kunnen er voorstellen worden gedaan voor nieuw beleid. Anders dan gebruikelijk treft u dergelijke voorstellen niet aan. De onzekerheden aan rijkszijde zijn daarvoor te groot. Wij noemen de Algemene Uitkering, doeluitkeringen en de effecten van de voorgenomen decentralisaties. Ook de gevolgen van het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG -volgens de één is er een akkoord minus een hoofdstuk en in het beeld van de ander is er geen akkoord- zijn volstrekt onduidelijk. Hierom volstaan we met een inventarisatie van nieuw beleid, zonder dat de middelen hiervoor beschikbaar worden gesteld. Deze inventarisatie treft u op blz. 47 (bijlage 1) van de voorjaarsnota aan. Wij hebben met uw raad afspraken gemaakt over onderzoek naar een aantal beleidszaken die daar zijn genoemd. Consequent hebben wij onderzoek en eventuele uitvoering nadrukkelijk gescheiden. De wensen zijn volledigheidshalve geïnventariseerd. Deze inventarisatie is geen garantie op uitvoering. Tenslotte heeft uw raad in de vergadering van 9 juni jl. op onderdelen kanttekeningen geplaatst bij het pakket aan bezuinigingen voor de periode Met deze kanttekeningen is rekening gehouden in de presentatie van het pakket op blz. 48 en 49 (bijlage 2) van de voorjaarsnota. Deze drie lijnen hebben we samengebracht in een buffer of stelpost die u op blz. 49 van deze voorjaarsnota ziet omschreven. Meer rijksbezuinigingen is minder nieuw beleid of minder of meer gemeentelijke bezuinigingen. Indien het rijk minder zou gaan bezuinigen, ontstaat er ruimte voor nieuw beleid of voor een lagere bezuinigingstaakstelling. Daarmee doen we recht aan de discussie met uw raad op 9 juni jl., toen u het bezuinigingspakket als uitgangspunt nam voor de komende jaren. Jaarlijks zullen we de stand van zaken inventariseren en u voorstellen doen. Uw raad stelt jaarlijks de begroting vast inclusief het actuele meerjarenbeeld. Uitkomsten voorjaarsnota Het saldo van deze voorjaarsnota is positief voor het huidige jaar. Dit saldo is echter incidenteel van aard. Met een begroot overschot bij de primitieve begroting van ruim geeft dit een verwacht overschot over 2011 van ruim Het incidentele voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door een eenmalige dividenduitkering van Essent van ruim Deze uitkering wordt gedaan in verband met de vrijval van 50% van de General Escrow. Tegenover dit incidentele voordeel staan structurele claims op het gebied van de WMO en de WWB van samen Deze claims zijn dan ook de voornaamste oorzaak van het structurele tekort dat doorwerkt in de meerjarenramingen. Het structurele effect van deze voorjaarsnota is Voor een totaal overzicht van de mutaties van de voorjaarsnota verwijzen wij u naar blz. 40 en 41 van de voorjaarsnota

6 Met behulp het bezuinigingspakket dat u als uitgangspunt heeft genomen voor de komende jaren, zijn wij in staat een sluitend meerjarenbeeld te presenteren. In 2016 zou er ruim beschikbaar zijn voor het opvangen van de reeds benoemde onzekerheden. In het voorliggende jaar 2015 is de buffer echter een stuk kleiner. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van het gemeentefonds in verband met een vermindering van het aantal politieke ambtsdragers en de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP). Een overzicht van de meerjarenramingen vindt u op blz. 43 en 44 van de voorjaarsnota. De uitkomsten hiervan zijn vervolgens gepresenteerd op blz. 48 en 49 van deze voorjaarsnota en afgezet tegen het beschikbare bezuinigingspakket. Bedum, 14 juni Burgemeester en wethouders van Bedum, drs. H.P. Bakker, burgemeester. R. Wiltjer, gemeentesecretaris

7 Hoofdstuk 1 Programma: 0 Algemeen bestuur Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Samenwerking in BMW verband staat in het teken van a. De formele instelling van een commissie voor afronding van de lopende dossiers. bezwaarschriften is afgerond. Binnenkort start de werving van de commissieleden. b. Voor I&A en sociale zaken worden op dit moment noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de samensmelting per 1 januari 2012 zowel formeel als fysiek geëffectueerd te hebben. De organisatorische consequenties op de korte en de lange termijn worden rond de zomervakantie opgeleverd. In dit verband wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van Dit houdt verband met de inrichting van de werkplekken en administratieve maatregelen op het vlak van sociale zaken. In lijn met de voorjaarsnota 2010 is in beschikbaar voor procesbegeleiding. Deze lijn wordt Afhankelijk van de bezuinigingsoperatie bezien of de tweede fase van het subsidieonderzoek van PNO kan worden uitgevoerd. De dorpenrondes worden gecontinueerd en de voorgenomen wijkgerichte aanpak van het dorp Bedum wordt geëffectueerd. Voorbereidingen in het kader van het concept Antwoord en uitbreiden digitale dienstverlening. voortgezet. De tweede fase van het onderzoek is met name gericht op kansrijke subsidiebronnen voor majeure projecten. Op dit moment staat door de forse bezuinigingen nog niet vast welke projecten in dit verband het stadium hebben bereikt waarin zij zich lenen voor het betreffende onderzoek. In afwachting hiervan wordt nog geen opdracht gegeven voor de tweede fase. In het kader van de bezuinigingen zijn dorpenrondes belegd in Onderdendam, Noord- en Zuidwolde en Bedum. Voor Bedum, Zuidwolde en Onderdendam zijn inloopbijeenkomsten voor het GVP geweest. Na afronding van de herinrichting van Onderdendam zal in overleg met VDO een dorpenronde worden gepland. In overleg met u is afgesproken de ontmoetingen met de burgers in de kern Bedum te beperken tot de thematische bijeenkomsten. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de BMW-gemeenten bereidt de komst van een klantcontactcentrum voor in het kader van het concept Antwoord. Daartoe is een drietal workshops georganiseerd voor medewerkers van de BMWgemeenten. Op dit moment wordt verkend hoe dit verder wordt opgepakt in de samenwerking, met als uitgangspunt de zeer beperkte middelen. Binnen de mogelijkheden invulling geven aan de nieuwe CAO. Nieuwe taken opvangen binnen bestaande Om het digitale aanbod van de gemeente beter te kunnen ontsluiten is in samenwerking met Winsum en De Marne een nieuw Content Management Systeem aangeschaft. De reeds bestaande gemeentewinkel waarin transacties worden gedaan, wordt hierin geïntegreerd. De verwachting is dat de nieuwe website eind september/begin oktober 2011 wordt gelanceerd. Op dit moment is nog geen overeenstemming tussen werkgevers en werknemers bereikt over een nieuwe - 5 -

8 formatie. We blijven actief de relatie met de beide partnergemeenten invullen. Ingezet beleid handhaving openbare orde wordt onverkort voortgezet. CAO. Effecten voor de komende jaren kunnen derhalve nog niet in beeld worden gebracht.. In het kader van de bezuinigingen wordt de ambtelijke formatie verminderd. Vergelijking met andere gemeenten wijst uit dat Bedum niet ruim in de formatie zit. Verdere bezuiniging betekent, afgezien van druk op de kwaliteit van de dienstverlening, dat nieuwe taken niet kunnen worden opgevangen binnen de bestaande formatie. In het verlengde van het huidige beleid wordt de relatie met de beide partnergemeenten inhoud gegeven vanuit de werkgroep Internationale betrekkingen. Beleid op dit vlak wordt onverkort gecontinueerd. Volgens afspraak wordt de inzet van een stadswacht afgebouwd. Ingezet wordt op gedeeltelijke inzet van een BOA in samenwerking met andere gemeenten, bijvoorbeeld binnen de basiseenheid Uithuizen. Wat gaan we nog meer doen in 2011? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Klanttevredenheid Op dit moment zijn 3 bedrijven uitgenodigd om voor Bedum en Winsum de klanttevredenheid te meten. Door het onderzoek samen met Winsum uit te voeren worden de onderzoekskosten teruggedrongen. Gekozen is voor I&O research. Volgens planning wordt nog voor de zomer het veldonderzoek uitgevoerd. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Geluidsinstallatie raadszaal Stand van zaken Het budget wordt vooralsnog gereserveerd in afwachting van toekomstige vervanging. Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Voor fractievertegenwoordigers is al jaren een bedrag geraamd van 500 S 1.000; een bedrag van ligt meer in lijn met de werkelijke kosten jaarlijks Procesbegeleiding samenwerking BMW. Zie ook de Stand van zaken I bij samenwerking Door de BRW groep is onderzoek gedaan naar samenwerking op het I vlak van de dienstverlening. Ons aandeel bedraagt incidenteel In verband met de consultatie van burgers over de door het college voorgestelde bezuinigingen zijn bijeenkomsten in de dorpen georganiseerd. Voor inhuur van techniek en menskracht dient, afgezet tegen het beschikbare budget, te worden bijgeraamd I - 6 -

9 Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Aan budget voor het Discriminatie Meldpunt Groningen is beschikbaar Aan bijdrage is verschuldigd structureel tot en met 2013 en incidenteel. In totaal 662 te weinig. 662 S Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar - 7 -

10 Programma: 1 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 'IVB Bedum in beeld' wordt geactualiseerd. (Integraal De actualisatie is inmiddels gereed. Via het college zal veiligheidsbeleid) de gemeenteraad hierover worden geïnformeerd. Jaarlijks overleg politie met de raadscommissie ABZ Ook dit jaar, op 19 mei 2011, hebben voortzetten. vertegenwoordigers van politie en brandweer, de raadscommissie ABZ weer geïnformeerd over actuele Sociale veiligheid: uitvoering geven aan het 'meerjaren vervangingsplan Openbare Verlichting': o.a. dimmen in Onderdendam. Er moet een keuze gemaakt worden in de verantwoordelijkheid van organisaties en netwerken in het kader van de uitvoering van de notitie 'Groninger aanpak huiselijk geweld in afhankelijkheidsrelaties'. Activiteiten toezicht in de buurt. Wat gaan we nog meer doen in 2011? zaken. Alvorens het beleidsplan OVL uit te werken, komt eerst een pilot met toepassing van led verlichting. In 2012 wordt het beleidsplan OVL verder uitgewerkt, waarna kan worden begonnen met de vervanging OVL. Verder afstemmen met de organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de notitie. Alle huiselijk geweldzaken, waar geen huisverbod wordt opgelegd, gaan naar de gemeenten. In de bestaande netwerken zal dit opgevangen moeten worden. Het is op dit moment het meest voor de hand liggend om huiselijk geweld onder te brengen bij het OGGz-netwerk. Zoals in de eerder genoemde stand van zaken IVB Bedum is aangegeven, blijkt er op basis van de informatie geen aanleiding (meer) om bovenop het reguliere toezicht extra te investeren in toezicht in de buurt. Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Nieuwe planvorming in verband met de komst van de veiligheidsregio. De planvorming wordt op provinciaal niveau voorbereid. In de tweede helft van 2011 worden de resultaten daarvan verwacht. Gemeentelijk vertegenwoordiger in het Veiligheidshuis. Via de Voorjaarsnota 2009 werden voor de jaren 2009 t/m 2011 financiële middelen beschikbaar gesteld voor de aanstelling van een bestuurlijk functionaris in het Veiligheidshuis: voor , voor en voor 2011 eveneens (totaal 2 kalenderjaren). De aanstelling van deze functionaris werd vertraagd; de benoeming ging in per 15 februari In verband hiermee dient voor 2011 nog te worden gevoteerd. Op basis van een ingediende evaluatie is de Groninger gemeenten ook gevraagd de aanstelling met twee kalenderjaren (2012 en 2013) te continueren. Per jaar is daarvoor een bedrag van nodig. Verzorgen Veiligheidsmonitor. Veiligheidsbeleid is voor een belangrijk deel gebaseerd op informatie. Een goede bron is de Veiligheidsmonitor. Daarmee komt informatie uit de bevolking beschikbaar. De Veiligheidsmonitor wordt om de twee jaar gehouden. De laatste keer was Via de Voorjaarsnota 2009 werd besloten daaraan mee te doen en de nodige financiële middelen beschikbaar te stellen. Het CMO verzorgde dat jaar de monitor en de resultaten werden tijdens de commissievergadering ABZ van mei 2010 gepresenteerd. Het is de bedoeling dit jaar de monitor weer te houden, in de periode september 2011 tot maart De actuele gegevens van 2011 worden dan - 8 -

11 vergeleken met die van De definitieve kosten van deelname zijn nog niet bekend; en deze zijn bovendien afhankelijk van lokale keuzes. Indicatief moeten we uitgaan van 7.000, exclusief compensabele BTW om de 2 jaar. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Ademlucht ( ) Stand van zaken De vervanging ( ) valt iets duurder uit door aanschaf van een extra toestel. De bundeling van de inkoop in de regio heeft geresulteerd in een korting van 30%. Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Ademlucht, Toelichting Door de aanschaf van 12 toestellen (geraamd 11) is een kleine verhoging van het krediet noodzakelijk. Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Continuering aanstelling van de bestuurlijk functionaris in het S Veiligheidshuis. De aanstelling van deze functionaris werd vertraagd; de benoeming ging in per 15 februari In verband hiermee dient voor 2011 nog te worden gevoteerd. Tevens is verzocht de aanstelling van de functionaris met 2 jaar te continueren Zie stand van zaken bij veiligheidsmonitor S Het college heeft besloten om de donatie aan stichting Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing te stoppen. -/ S Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar Continuering aanstelling van de bestuurlijk functionaris in het Op basis van een ingediende evaluatie is de Groninger gemeenten ook gevraagd de aanstelling met twee 2012 en 2013 Veiligheidshuis kalenderjaren (2012 en 2013) te continueren. Per jaar is daarvoor een bedrag van nodig. Veiligheidsmonitor Indicatief moeten we uitgaan van Huiselijk geweld Voor de overgang van een deel van het huiselijk geweld naar de gemeente zal naar verwachting uitbreiding nodig zijn van het aantal coördinatie-uren. Op dit moment is nog niet aan te geven om hoeveel uren het gaat. Voor 2011 zal dit nog niet aan de orde zijn: dan kan het binnen de bestaande uren en middelen opgelost worden. Voor de jaren daarna zal beoordeeld moeten worden wat de extra werkzaamheden zijn en hoe die opgevangen moeten worden

12 Programma: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Uitvoering meerjarig onderhoudsplan wegen en Dit jaar wordt er na de bouwvak opnieuw groot bruggen. onderhoud aan de asfaltverhardingen uitgevoerd. Voor de bouwvak wordt nog begonnen met het herstraten van een aantal wegen. Alle stalen en metselwerk bruggen zullen dit jaar worden onderhouden. Opstellen uitvoeringsplan wegbermen. Momenteel wordt een plan opgesteld om een andere wijze te initiëren bij onderhoud van wegbermen. De hiermee samenhangende uit te voeren pilot zal samen met het asfaltonderhoud worden uitgevoerd. De totale kosten voor het verharden van de bermen van een groot deel van onze wegen buiten de bebouwde kom worden geraamd op Hiervoor is tot op heden geen geld gereserveerd. Ontsluiting station De planvorming voor een betere ontsluiting van het station voor fiets, auto en bus is nog niet afgerond. Daarna kan worden gestart met de verdere uitwerking van de plannen. Afronden planologische procedure fietsverbinding Procedure is gestart en in juni waarschijnlijk afgerond Bedum-Groningen. Voorziening parkeren vrachtwagens op het bedrijvenpark, met daaraan gekoppeld een parkeerverbod voor vrachtwagens binnen de bebouwde kom Bedum. Veiligheidszones bij scholen als onderdeel van het GVP. Vaststelling gemeentelijk verkeersplan Wat gaan we nog meer doen in 2011? behoudens bezwaar/beroep. Besprekingen met een ondernemer zijn gaande; realisatie is afhankelijk van zijn planvorming en contractvorming. Wordt meegenomen in het op te stellen GVP. Inloopbijeenkomsten zijn gehouden. Waarschijnlijk kan het plan eind 2011/begin 2012 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Afronden reconstructie Wilhelminalaan, Boterdiep Wz De reconstructies worden pas uitgevoerd na afloop van en de Emmalaan. de bouwwerkzaamheden op de gasfabrieklocatie. Onderzoek naar reconstructie Waldadrift en De Vlijt. Op basis van kengetallen zijn globaal de kosten in kaart gebracht. Op basis van de toestand van de riolering zal een en ander nader uitgewerkt worden. De kosten voor de reconstructie van De Vlijt (deel buiten centrumgebied) zijn globaal geraamd op en voor de Waldadrift op Dit zijn de kosten exclusief werkzaamheden aan de riolering, waarvoor tot op heden geen geld is gereserveerd. Uitwerking plannen voor het opknappen van de Prof. In de 2 e helft van dit jaar zal een ontwerpplan voor Boermastraat, de Prof. Mekelstraat en de Prof. genoemde straten worden uitgewerkt. Aansluitend zal de Ridderbosstraat. voorbereiding- en bestekfase van de Prof. Boermastraat beginnen. In 2012 zal de uitvoering van de Prof. Boermastraat plaatsvinden. Onderhoud kade, kademuur en beschoeiing. Er zal een inventarisatie gemaakt worden van de beschoeiingen en kademuren in het Boterdiep; de kosten van deze inventarisatie bedragen Aan de hand van deze inventarisatie zal een meerjaren onderhoud- /vervangingsprogramma gemaakt worden. De kosten voor het herstel van de beschoeiingen in het Boterdiep (ca m¹) worden geraamd op Voor het

13 herstel van de betonnen damwand/kademuren in het Boterdiep (ca m¹) worden de kosten geraamd op Ook de beschoeiingen in de vijvers en andere waterpartijen moeten nog worden geïnventariseerd. De kosten voor het herstel van deze beschoeiingen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers (ca m¹) worden geraamd op Voor deze investeringen zijn tot op heden geen gelden gereserveerd. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Inventarisatie van de beschoeiingen en kademuur Boterdiep. Zie ook I Stand van zaken bij onderhoud kade, kademuur en beschoeiing. Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar Verharding wegbermen Zie stand van zaken. Investering , Kap. Last (25 jaar) Reconstructie de Vlijt Zie stand van zaken. Investering , Kap.last (40 jaar) Reconstructie Waldadrift Zie stand van zaken. Investering , Kap. Last (40 jaar) Beschoeiingen Boterdiep Zie stand van zaken. Investering , Kap. Last (20 jaar) Herstel betonnen damwanden Zie stand van zaken. Investering , Kap. Last (40 jaar) Herstel betuiningen/natuurvriendelijke oevers. Zie stand van zaken. Investering , Kap. Last (25 jaar)

14 Programma: 3 Economische zaken Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Nader vormgeven economisch beleid: * De administratieve lastenverlichting voor ondernemers administratieve lastenverlichting voor ondernemers; is - voor zover mogelijk - ingevoerd. Daar waar zich nieuwe mogelijkheden voordoen zullen deze worden versterken winkelvoorzieningen; ingevoerd. structureel overleg met BvgB, agrarische *We zijn blij met de waardering van het MKB voor ons sector, detailhandel en individuele snelle betalingsgedrag. ondernemers; * Het structureel overleg met de BvgB vindt vier keer voorbereiding centrumplannen. per jaar plaats. Twee keer per jaar is er overleg met de agrarische sector. De detailhandel is vertegenwoordigd in de BvgB. Getracht wordt een detaillist in het bestuur van de BvgB te laten plaatsnemen. Zeer frequent zijn er contacten met individuele ondernemers. Deze contacten zijn goed te noemen. * Voor de zomervakantie zal de raad worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de centrumplannen en de nieuwbouw van Bederawalda. Oost-west verbinding op bestuurlijke agenda. De oost-westverbinding is onder de aandacht gebracht bij de provincie. Hierover vinden gesprekken plaats. De uitkomsten van het onderzoek worden in het tweede deel van het jaar verwacht Revitalisering oudste deel bedrijventerrein of functieverandering? Herzien winkeltijdenverordening. Wat gaan we nog meer doen in 2011? Onderzoek naar de mogelijkheden van revitalisering en/of functieverandering van het oudste deel van het bedrijventerrein zal naar verwachting eind 2011 kunnen worden gestart. De nieuwe winkeltijdenverordening zal in de loop van 2011 aan de raad worden aangeboden. Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Deelname 'Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord Ook in 2011 zal de gemeente een stand innemen op het Nederland'. "Plein Bedum". De belangstelling van Bedumer ondernemers voor een stand groeit. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Projecten herstructurering met een jaarlast van ,00 Stand van zaken Bedrag is gereserveerd voor investeringen in de centrumplannen. Dit bedrag wordt nu opgevoerd op de stelposten. Op deze wijze reserveren we de structurele ruimte in de begroting. Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Airconditioning pand Schoolstraat 3 ( ) Toelichting In het door ons verhuurd pand Schoolstraat 3 is op verzoek van de huurder airconditioning aangebracht. Het investeringskrediet bedraagt De financiële lasten worden middels een huuromslag vergoed

15 Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Voor 2011 hebben we een bedrag van aan te ontvangen dividend geraamd. Inmiddels is gebleken dat we de volgende bedragen aan dividend ontvangen: I - Attero Enexis Publiek Belang Verkoop Vennootschap Met name de ontvangen dividend van Verkoop Vennootschap BV springt in het oog. Bij de verkoop van Essent is een voorziening ingericht (escrow). Een deel daarvan is vrijgevallen ten gunste van Verkoop Vennootschap BV. Daarom heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 april 2011 besloten tot het eenmalig uitkeren van een interim-dividenduitkering. Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

16 Programma: 4 Onderwijs Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Implementatie wet OKE Per augustus 2011 voldoet de gemeente Bedum aan de nieuwe wet OKE. In samenwerking met Winsum en de Marne zal een eenduidige doelgroepformulering plaatsvinden. De GGD zal bij de uitvoering betrokken moeten worden. Notitie toekomstverwachtingen onderwijs in Bedum Is aan de orde geweest in de raadsvergadering van 9 juni Het Beleidsonderzoek naar de toekomst van het onderwijs zal op de agenda komen van het LEA net als zaken handhaving kinderopvang en de wet OKE. Onderwijs en zorg komen steeds dichter naar elkaar toe dmv de LEA. Het opstellen van de notitie "Prognoses en kansen voor basisscholen in de gemeente Bedum" kost Wat gaan we nog meer doen in 2011? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs Stand van zaken Eind september zal de afrekening plaatsvinden van de Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs. Nu al is duidelijk dat een aantal scholen ervoor gekozen heeft op onderdelen bepaalde maatregelen niet uit te voeren, omdat de kosten hoger uitvallen. Dit betekent dat er gelden naar het ministerie terug moeten worden gestort. Aangezien de gemeente cofinanciert zal er voor de gemeente ook geld overblijven. Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Om beter inzicht te krijgen in de oorzaken van de kostenstijging van het 850 I leerlingenvervoer is besloten om externe deskundigheid in te huren. De kosten daarvan bedragen Door de laatste aanbesteding, waarbij is gekozen voor een andere rekensystematiek, bleek bij het leerlingenvervoer voor de gemeente I

17 Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Bedum 100% stijging van de kosten met zich mee te brengen. Ook voor de gemeente Ten Boer bracht dit een aanzienlijke stijging met zich. Onlangs is besloten om de verdeling (zonder aan de rekensystematiek te komen) kind-km te hanteren. Dit gebeurt om Bedum en Ten Boer enigermate te compenseren. Het voordeel is 10%. Er is afgesproken om dit met terugwerkende kracht te gaan verrekenen (vanaf september 2009) Zie Stand van zaken bij Notitie toekomstverwachtingen onderwijs in I Bedum Idem I In het kader van de LEA ontvangen we subsidie I Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar Leerlingenvervoer De overschrijding die in de begroting is opgenomen voor 2011, was in 2012 afgeraamd. Gezien de verlaging van het contract met , blijft er een verhoging van het budget noodzakelijk voor de komende jaren van e.v

18 Programma: 5 Cultuur en recreatie Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Bovengemeentelijke afstemming van activiteiten tussen VVV-Lauwersland is gestart met een inventarisatie naar ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector. toeristisch-recreatieve activiteiten in het Fiets- en wandelpaden: continuering binnen samenwerkingsverband VVV-Lauwersland. Realisering van aantrekkelijke en veilige fietsroute tussen Bedum en Groningen. Evaluatie Buurt-Onderwijs-Sport (BOS) Impuls. Onderzoek naar aanleg kunstgrasvoetbalveld. Onderzoek naar uitbreiding oppervlaktezwemwater. Europees jaar van de vrijwilliger. Uitwerking Programma van Eisen, cluster Tichelstroom (Bibliotheek) Onderzoek met de gemeente Eemsmond naar aansluiting muziekschool bij grotere verbanden. Wat gaan we nog meer doen in 2011? Lauwerslandgebied. De wandelroute rond Onderdendam is afgerond. De eerste routeborden van de fietsknooppuntenroutes zijn geplaatst. Het ligt in de bedoeling om dit jaar de verwijsborden grotendeels geplaatst te krijgen. De kosten komen voor de gemeente Bedum neer op een bedrag van Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de ILG-cofinanciering. Vanaf 2011 dient er een bedrag aan uit te besteden onderhoud begroot te worden van De aanleg van de veilige fietsroute Bedum - Groningen is in voorbereiding. De evaluatie van de BOS-Impuls 2010 heeft plaats gevonden. Het resultaat is ter kennisneming aan de raad voorgelegd. De voorbereidingen op dit onderzoek verkeren in een laatste stadium. Binnenkort zal de uitkomst van het onderzoek aan de raad worden voorgelegd. De onderzoeken naar zwemwater en de wijze van verwerking ervan zijn gestart na de kredietverlening voor het onderzoek door de gemeenteraad op 21 april Met betrekking tot het Europese jaar van de vrijwilliger zullen er geen extra gemeentelijke activiteiten worden uitgevoerd. De komende jaren zal er wel meer inzet van vrijwilligers nodig zijn, aangezien in het kader van de kanteling van de Wmo er een steeds groter beroep zal worden gedaan op vrijwilligers. We zullen samen met de Stichting Welzijn bekijken op welke wijze in de gemeente Bedum nieuwe vrijwilligers gevonden kunnen worden en of dit in een nieuwe vorm kan (bijvoorbeeld korte, eenmalige trajecten/projecten). Uitwerking hiervan zal nader aan de orde komen in het nieuw op te stellen Wmo-beleidsplan. De laatste conceptfase wordt besproken. Voor de kosten kan dekking worden gevonden binnen de voor dit doel ontvangen en gereserveerde middelen. Het bestuur van de Muziekschool heeft extern opdracht gegeven de gevolgen van de samenvoeging met het IVAK te onderzoeken. De uitkomst wordt binnenkort verwacht. Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Uitvoering sportnota De uitvoering van de in de sportnota genoemde acties ligt op schema. De ontwikkeling van het Retailconcept van de Er worden plannen gemaakt om Stichting Welzijn en de bibliotheek in Bedum. bibliotheek in De Meenschaar te huisvesten. Gelijktijdig gaat de bibliotheek een andere presentatie invoeren

19 Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Hogedrukreiniger sporthal Fase 1: heaters sporthal De Beemden (MJOP) Voorgestelde mutaties investeringskredieten Stand van zaken Wordt in de loop van 2011 aangeschaft. Uitvoering is in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de uitbreiding van het oppervlakte zwemwater en de restwarmte van de DOMO. Omschrijving Toelichting Verwijsborden fietsknooppuntroutes De kosten ( 3.412) voor verkeersborden worden in 20 jaar afgeschreven. Dit resulteert in een kapitaallast van 333. Het krediet voor ILG wordt met dit bedrag verlaagd (zie programma 8). Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I De kosten van het haalbaarheidsonderzoek realisatie kunstgras bedragen I Op 19 april 2011 heeft het college besloten om een deel van de -/ S bestemmingsreserve Gemeentelijk Monumentenbeleid vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve (zie mutaties Reserves, bij programma Financiën). Ook is besloten om het budget naar beneden bij te stellen, Er ontstaat daardoor een structureel voordeel van Het college heeft besloten om de Vereniging Volksvermaken Onderdendam een jaarlijkse subsidie te geven van 200 voor het organiseren van een aantal activiteiten op Koninginnedag. 200 S Ontwikkelingen Omschrijving Toelichting Jaar

20 Programma: 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Wmo: verordening en beleidsregels worden aangepast aan de kanteling. De verordening, de beleidsregels en het beleidsplan zullen zoveel mogelijk worden afgestemd op de gezamenlijke aanpak in de BMW(E) gemeenten. De verordening en de beleidsregels zijn vastgesteld. Het nieuwe beleidsplan Wmo moet eind 2011 klaar zijn. In 2011 zal het budget van de Wmo aanzienlijk worden overschreden. Op basis van vier maanden in 2011 wordt voor dit jaar een tekort verwacht van Het afgelopen jaar zijn meerdere heronderzoeken uitgevoerd om te beoordelen of het mogelijk is om wijzigingen aan te brengen die besparingen kunnen opleveren. Vanuit de gedachte van de kanteling is het mogelijk om op een andere wijze naar de verstrekkingen van de Wmo te kijken, maar vooral naar de zelfredzaamheid van burgers en hun eigen mogelijkheden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan het opzetten c.q. versterken van voorliggende voorzieningen. Gedacht kan worden aan rolstoel-/scootmobielpools en het op een andere wijze inzetten van vrijwilligers. In het nieuwe beleidsplan Wmo zal dit nader aan de orde komen. De samenwerking in 'de Beurs' zal verder worden geïntensiveerd. Wsw: Uitvoering geven aan notitie 'van visie naar uitvoering'. In 2013 wordt gestart met de overheveling van de functie begeleiding uit de AWBZ naar de gemeenten. Ook de AWBZ-hulpmiddelen en de inloopfunctie GGZ zal worden overgeheveld. Door het rijk zal hierop eerst een bezuiniging worden doorgevoerd. De consequenties hiervan zijn nog niet te overzien. Het is nog onduidelijk hoe de verdeling van de middelen gedaan wordt en hoeveel mensen in de gemeente gebruik maken van de ondersteunende begeleiding. Hier zal in 2012 meer bekend over worden. Daarnaast zijn de gesprekken met de betrokken organisaties en instellingen al gestart. Met ingang van 1 januari 2011 hebben de gemeenten het Werkplein "overgenomen" van het UWV Werkbedrijf. De samenwerking wordt gecontinueerd, maar gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de huisvesting en facilitaire zaken. De bijdrage van onze gemeente in deze kosten is vanaf 1 januari 2012 jaarlijks een bedrag van Gemeenten nemen nu de lead in het Werkplein als het gaat om werkgeversbenadering, voorlichting en begeleiding naar werk. Het UWV zal wegens rijksbezuinigingen haar dienstverlening meer digitaal aanbieden. De uitvoering van de Wsw staat onder grote financiële druk, vooral door de aangekondigde rijksbezuinigingen. Voor 2011 wordt een tekort verwacht van Het totale aandeel Bedum hierin bedraagt In de begroting 2011 is geraamd een bedrag Van de budgetoverheveling van 2010 resteert nog een bedrag van Derhalve dient bijgeraamd te worden

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45 VOORJAARSNOTA 2011 - 2 - Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 12 Onderwijs 14

Nadere informatie

7.4 Over te hevelen budgetten

7.4 Over te hevelen budgetten 7.4 Over te budgetten Grootboeknr. Omschrijving Over te lasten Over te baten Motivering 600100 434701 Raad & Commissies :raadsexcursie 1.850,00 Raadsexcursie 2010 is niet doorgegaan. Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. K.P. Berghuis : concept begroting 2012 Ability B&W besluit d.d. : 1 november 2011 Inleiding Op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM. RAAD : 5 en 7 november 2013 AGENDAPUNT : ONDERWERP : Begroting 2014

GEMEENTE BEDUM. RAAD : 5 en 7 november 2013 AGENDAPUNT : ONDERWERP : Begroting 2014 RAAD : 5 en 7 november 2013 AGENDAPUNT : ONDERWERP : Begroting 2014 GEMEENTE BEDUM VOORSTEL : Wij stellen u voor: 1. De aangeboden programmabegroting 2014 inclusief meerjarenraming 2015 2018 en de bijlagen

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (voorstel) 116 119 110 110 112,75 114,35 115,5 120,25 121,20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (voorstel) 116 119 110 110 112,75 114,35 115,5 120,25 121,20 Bijlage 2 Voorstel tarieven afvalstoffenheffing 2014 Tarieven 2014 Wij stellen voor de tarieven voor de afvalstoffenheffing te verhogen. Wij stellen voor het vastrecht op 121,20 per jaar (+ 0,8%), het

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Perspectiefnota 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Van de Raad zijn nog

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

: Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond

: Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond Nummer : 09-09.2009 Onderwerp : Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond Korte inhoud : Evaluatie van het peuterspeelzaalwerk. Uithuizen, 11 juni 2009. AAN DE RAAD. Inleiding Hierbij wordt u het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 332804 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2 Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs

Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs Inleiding In de kadernota 11 zijn een aantal bestuursopdrachten vastgesteld, o.a. de bestuursopdracht onderwijs waarin

Nadere informatie

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 Portefeuillehouder Burgemeester Behandelend ambtenaar Jean-Paul Ruyters

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2015

Bestuursrapportage 2015 Bestuursrapportage 2015 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel 2019 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit:

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit: Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9 Status: Informerend Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Papierloos vergaderen Voorgestelde besluit: Wij stellen u voor: 1. Een pilot papierloos vergaderen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014 enlijst B&W Smallingerland - week 4-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 16 januari 2014 Ont. 1. 958914 Omgevingsvergunning verbouw showroom tot bedrijfswoning De Kolken 56 te Drachten Het college heeft op

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen Programma Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma Pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Bezuinigingsopgaven eerdere begrotingen 2010 1.875.000 5% gekort

Nadere informatie

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel College V200900943 Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding van de realisatie van het centrumplan Vlijmen is gebleken dat het noodzakelijk

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

D. Meeuwsen raad februari 2010

D. Meeuwsen raad februari 2010 6 D. Meeuwsen 040-2083588 dme@valkenswaard.nl Brede school de Vlaswiek. 10raad00037 25 februari 2010 Nu het integrale plan Taxandria e.o. niet meer wordt gerealiseerd dient u een krediet beschikbaar te

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie