Aanwezig:, Luk Draye, Wouter Vlassak, Chris Parmentier, Karl Boumans, Tom Denon (raadsleden)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwezig:, Luk Draye, Wouter Vlassak, Chris Parmentier, Karl Boumans, Tom Denon (raadsleden)"

Transcriptie

1 Verslag raadscommissie III van 06 november 2014, 20 u 30. Aanwezig:, Luk Draye, Wouter Vlassak, Chris Parmentier, Karl Boumans, Tom Denon (raadsleden) Katleen D Haese (schepen) Agenda: 1. Goedkeuring verslag 09 oktober Punten gemeenteraad 13 november Varia 1. Goedkeuring verslag 09 oktober 2014 Het verslag wordt goedgekeurd. 2. Punten gemeenteraad 13 november 2014 Punt 1: Finilek buitengewone algemene vergadering bepalen mandaat Agenda: Verkoop participatie ECS Finilek gaat zijn participatie in ECS verkopen. Dit maakt deel uit van een pakket van onderhandelingen waarbij electrabel zijn aandelen uit de gemengde distributienetbeheerders verkoopt en de financieringsverenigingen hun aandeel in ECS verkoopt. Wind4flanders: opvolger van EGPF EGPF staat voor Electrabel Green Projects Flanders. Die ontwikkelaar en exploitant van windenergieprojecten is voor 70% in handen van Electrabel (Groep GDF SUEZ) en voor 30% van de financieringsentiteiten voor de gemeenten die behoren tot de Vlaamse gemengde energiesector. Deze structuur kan niet langer voor GDF Suez wegens een nieuw investeringsbeleid in Europa. Alle investeringen moeten op geconsolideerde basis. De nieuwe structuur wordt wind for flanders, waarin electrabel een aandeel neemt van 50 % en de financieringsentiteiten voor 50 %. Het gaat dus om een loutere technische aanpassing. Statutaire benoemingen. Chris: Herent gaat daar nog een divident van ontvangen? Katleen: Dit is nog lang niet zeker, men kan dit ook investeren ipv uit te keren. Chris: Wind4flanders wordt de opvolger van EGPF, gaat Herent hier ook meer in participeren? Katleen: De vraag om te participeren ligt nu niet voor, maar komt later nog wel aan bod. De winstbestemming is materie voor de AV. Punt 2: Aanvullende belasting op de personenbelasting. Vaststelling: 7,7 %. Punt 3: Opcentiemen op de onroerende voorheffing

2 Vaststelling: 1400 opcentiemen. Punt 4: Belasting op tweede verblijven. Forfait van 650 euro per tweede verblijf. Punt 5: Belasting op de vaste en mobiele reclameborden Gaat om reclame langs openbare weg. Dit ontsiert de straten. Tarief: 25 euro/m². Karl: Vallen bestelwagens met reclameopschrift of aanhangwagens met reclamepanelen, die vb. voor langere periode op de omleiding staan, onder deze belasting? Luk: Hiermee worden geen voertuigen belast, die kunnen misschien wel onder de bezettingsbelasting vallen. Karl: Op welke manier wordt dit vastgesteld? Katleen: Er is een aangifteplicht, bij niet aangeven kan dit vastgesteld worden. Karl: Zijn bovenstaande vbn. geweten en is er een inning van belasting hiervoor? Tom: Wat is het totale bedrag van deze belasting? Katleen: Het gaat niet over grote bedragen, ik bezorg de exacte cijfers. Punt 6 : Belasting op het wegslepen van achtergelaten autowrakken Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 1000,00 EUR per autowrak. Punt 7 : Opcentiemen op de gewestelijke heffing op verwaarloosde en ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen en op de gewestelijke heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten Je moet een onderscheid maken tussen drie zaken: 1) De gewestelijke heffing op verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen 2) de gewestelijke heffing op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Deze aanslagvoet heften wij reeds in het verleden (600 opcentiemen). De heffingsdecreten voorzien de mogelijkheid voor de gemeenten om opcentiemen te heffen op deze beide gewestelijke heffingen. Vanaf 2013 konden we dergelijke belasting niet meer inkohieren omdat een cassatie-arrest de berekeningsbasis (KI) strijdig vond met een bepaling uit het wetboek van inkomstenbelasting. Echter, het wetboek is aangepast en derhalve kan vanaf 01 januari 2015 terug opcentiemen gehoffen worden.

3 Het doel van deze belasting is verloedering van de leefomgeving tegen te gaan. Enerzijds dient de heffing als afschrikking en als sanctie, anderzijds de subsidie als positieve stimulans. Hoe gaat dit in concreto voor de heffing op verwaarloosde en ongeschikt en/of onbewoonverklaarbare woningen Men moet gedurende minstens 12 maanden opgenomen zijn in een inventaris verwaarlozing alvorens over te gaan tot heffing. Nadien is de belasting jaarlijks verschuldigd bij verstrijken van termijn. Het laatste kwartaal krijgt de eigenaar steeds een schrijven waarin gewezen wordt op: inventarisatie van het pand, gevolgen van de verjaardag van de inventarisatie en mogelijkheid tot schrapping. De heffing stijgt evenredig met het aantal jaren dat het pand in die toestand blijft. Er zijn een aantal vrijstellingen voorzien (bijv.in geval van rampen, getroffen door onteigeningsplan, beschermd als monument, afsluiting renovatiecontract, ) Hoe gaat dit in concreto voor de heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten? Heffing gaat in van het kalenderjaar dat volgt op de derde opeenvolgende registratie in de inventaris. De heffing is niet verschuldigd als het pand geschrapt wordt voor het einde van het 3e registratiejaar. Het KI van het pand en alle opstanden van het pand gelden als berekeningsbasis. Er is mogelijkheid om opschorting van de belasting te bekomen. Opschorting betekent niet hetzelfde als vrijstelling van betaling. Men is voorgoed vrijgesteld wanneer men geschrapt wordt van inventaris. Om wat gaat dit? Nieuwe eigenaars krijgen opschorting gedurende twee jaar, opschorting heffing gedurende twee jaar bij vernieuwing van het pand, opschorting bij aanvraag tot schrapping, max.termijn van vijf jaar bij bodemsanering, brownfield. 3) Voor wat de belasting op leegstand van woningen en gebouwen betreft blijft echter het grond- en pandendecreet van toepassing. Overeenkomstig artikel van dit decreet kan de gemeente een leegstandsheffing heffen. (is vorig jaar goedgekeurd) Aangezien de gewestelijke heffing op leegstand van woningen en gebouwen werd afgeschaft is het niet meer mogelijk op hier opcentiemen op te heffen. Bij de invoering van het grond- en pandendecreet werd er immers voor geopteerd om de verantwoordelijkheid voor de invoering van de leegstandheffing op gebouwen en woningen op het niveau van de gemeente te leggen. Punt 8: Belasting op de opslagplaatsen van schroot en/of oude voertuigen Tarief: 1,00 EUR per vierkante meter Het gaat om de opslagplaatsen van schroot en/of oude voertuigen aangelegd op grondgebied van de gemeente en gelegen in de open lucht langs de openbare wegen of zichtbaar vanaf enig punt van deze wegen. Punt 9 : Overname aandelen n.a.v. exit Electrabel nv. Electrabel stapt uit de gemengde DNB s. Tezelftertijd stappen de financieringsintercommunales uit electrabel solutions. Het zijn twee afzonderlijke dossiers, maar tijdens de onderhandelingen maakten die deel uit van één pakket.

4 De uitstap is opgelegd door de hogere regelgeving: Het decreet Intergemeentelijke Samenwerking stelt zeer duidelijk dat Electrabel moet uittreden en dat er geen ander privékapitaal mag binnenkomen. Deze uitstap diende ten laatste gebeuren tegen 31/12/2018, maar is nu vervroegd onderhandeld. Je hebt dus op federaal niveau de opsplitsing tussen transmissie en productie en op Vlaams niveau de opsplitsing tussen distributie en levering. Deze uitstap kadert in het laatste waarbij Electrabel zowel zat in distributie (iverlek) als levering op zich neemt. Dit vereist volgende stappen: 1.verkoop A2 aandelen Electrabel 2. incorporatie onbeschikbare reserves in kapitaal (niet uitgekeerde winsten worden overgeboekt naar kapitaal. Dit leidt tot een verhoging van het kapitaal.) 3. kapitaalvermindering op de aandelen A: waarbij de theoretische waarde van de aandelen per gemeente (voor Herent: ,7) vergoed/uitgekeerd wordt aan Electrabel door Eandis. 4. Kapitaalverhoging om marge eigen-vreemd vermogen ten belopen van 33% te bereiken. (door de vorige stap is dit niet mogelijk) Herent kan voor ,05 euro bijkomend voor elektriciteit in aandelen kopen. Dit punt wordt behandeld in GR december. Chris: De eerst komende jaren kunnen we divident verwachten? Katleen: De nieuwe aandelen genereren waarschijnlijk divident, maar we moeten hier genuanceerd mee omgaan. Er is geen gegarandeerd rendement. Chris: Gaat Herent bijkomende aandelen kopen? Katleen: Dit is momenteel nog niet beslist, je kan er, eens erin, ook niet zomaar uitstappen. Chris: Een tip: Ruben Donceel is in deze materie een expert. 3.Varia Chris: Zijn er al afspraken gemaakt over de afrekening van de ITC aankopen voor het OCMW? Katleen: Op de budgetwijziging vorige maand kwam dit al aan bod. We spraken een verdeelsleutel van 2/3 1/3 af op het totale budget. Alles wordt nog in een afsprakennota gegoten. De vergadering wordt gesloten om 21u15 Wouter Vlassak Secretaris

5

Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014 31/12/2019 De Gemeenteraad,

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 maart 2013 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUS 1 GEGEVENS: NV Y wil expanderen en heeft nieuwe financiële middelen nodig. De volgende verrichtingen worden gepland: - RvB kapitaalverhoging van 1mln euro naar 2,6mln

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hebben meegewerkt aan de redactie van deze FAQ : Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, de DG Zelfstandigen en het RSVZ. Inhoud Op welk inkomen worden mijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Notionele intrestaftrek. Internet voor iedereen. Zuinig energieverbruik. uit het Parlement / Rechtspraak. 1.

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Notionele intrestaftrek. Internet voor iedereen. Zuinig energieverbruik. uit het Parlement / Rechtspraak. 1. www.bnr.be 53 een uitgave verzorgd door B&R I verschijnt tweemaandelijks I februari 2006 Nieuwsbrief [ I N H O U D ] 1. Kort 2. Afkoop pensioenkapitaal tegen 10 % 3. BTW / Nieuwe bewaringstermijn / Digitale

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

De vereniging van mede-eigenaars

De vereniging van mede-eigenaars Inleiding De vastgoedbeheerder De vastgoed-beheerder is een persoon die de activiteiten van rentmeester of syndicus uitoefent. De syndicus van een gebouw is belast met het beheer van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vennootschap werd onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming Electrabel Netmanagement Flanders opgericht op 29 april

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden Creatief Boekhouden VEERTIENDAAGSE PRAKTIJKBRIEF MET UITWISSELING VAN ERVARING, TIPS EN INFORMATIE, FORMULIEREN, MODELLEN EN OVERZICHTEN, JOURNAALPOSTEN EN BOEKINGSSCHEMA S 12 oktober - 25 oktober 2012

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie