TOELICHTING GEMEENTERAAD MAANDAG 17 NOVEMBER 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING GEMEENTERAAD MAANDAG 17 NOVEMBER 2014"

Transcriptie

1 TOELICHTING GEMEENTERAAD MAANDAG 17 NOVEMBER Verslag vorige zitting Het verslag van de zitting van 13 oktober ligt ter inzage op het gemeentehuis; wordt bezorgd via e- mail aan de raadsleden, alsook één papieren versie aan de fractieleiders. 2. Herziening rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW-personeel: goedkeuring Uitgangspunten bij de herziening: - Aanpassen aan de wettelijke wijzigingen - Schrappen van overbodige en/of niet relevante bepalingen - Bijvoegen of anders formuleren van bepaalde artikels Om zo tot een actuele en meer werkbare versie te komen. Syndicaal akkoord dd /2014. Versie met schrappingen, aanvullingen (geel gemarkeerd) en wijzigingen ingevolge syndicaal overleg (groen gemarkeerd), ligt ter inzage op het gemeentehuis; wordt bezorgd via aan de raadsleden, alsook één papieren versie aan de fractieleiders. Na goedkeuring in gemeenteraad, dan opmaak definitieve versie. 3. Voorstel tot toetreding tot de divisie Aanvullende Diensten van TMVW TMVW is de voorbije jaren geëvolueerd naar een integraal servicebedrijf, waarbij een brede dienstverlening aan gemeenten en steden en hun inwoners centraal staat. Omdat zich de vraag formuleerde, omdat de (publieke) knowhow beschikbaar is en omdat multiservice een verantwoorde strategische keuze is, richtte TMVW in 2012 daarom de divisie Aanvullende Diensten (A-divisie) op. Ondertussen zijn al meer dan 50 steden, gemeenten en andere (publieke) organisaties, partner geworden bij TMVW. Aankoopcentrale plus De aankoopcentrale legt contracten vast met leveranciers conform de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten die van kracht is sinds 1 juli Dankzij de kennis van de leveranciersmarkt en het bundelen van inkoopvolumes kan TMVW aantrekkelijke inkoopvoordelen aanbieden. Daar profiteert de A-partner direct van. TMVW sluit zelf raamovereenkomsten af, zodat elke A-partner daar op elk ogenblik kan op afroepen tegen vooraf gekende voorwaarden. Men weet inhoudelijk waarop men intekent en kent de prijs. Bovendien borgt TMVW continue de optimale samenwerking tussen de A-partner en de leverancier of dienstverlener. TMVW stelt via deze raamovereenkomsten permanent standaard producten en diensten op afroep ter beschikking. Elke A-partner kiest autonoom op welke contracten men wil afroepen, het budget en de plaats van levering of uitvoering. Vermits producten en diensten via de aankoopcentrale op een unieke manier worden aangeboden, is een uniforme aanrekening de logische keuze: elke A-partner betaalt eenzelfde standaardprijs voor eenzelfde product of dienst. Hierin zijn indien relevant de schaaleffecten reeds verwerkt. In deze standaardprijs wordt tevens een bijdrage in de werking aangerekend ter vergoeding van de beheersentiteit (% op de effectieve kost). Het niveau van de bijdrage is afhankelijk van de complexiteit van de marktwerking en de te verwachten omzet. Toetreding als A-vennoot Elke publieke actor kan vennoot worden in de A-divisie. Hij verbindt zich hierbij tot afstand van beheer aan TMVW voor bepaalde nauwkeurig omschreven opdrachten.

2 Welke opdrachten worden overgedragen, kan autonoom door de A-vennoot worden bepaald, binnen een globaal door TMVW aangeboden menu van services ( portfolio ). Uiteraard kan elke A- vennoot ook zelf voorstellen formuleren. Aanbod raamcontracten voor: Papierwaren, kantoorbenodigdheden, brandstof, strooizout, keuringen, telecommunicatie Printers en kopieerapparaten, Maaltijdcheques Wegmarkeringen, verkeersborden en signalisatiemateriaal De overdracht wordt jaarlijks vastgelegd. De lijst wordt telkens vastgesteld door de Algemene Vergadering en als bijlage toegevoegd aan de statuten van TMVW. Voor de niet-overgedragen activiteit blijft elke A-vennoot zelf verantwoordelijk. De deelname aan de divisie A concretiseert zich middels een kapitaalsinbreng, waartegenover aandelen staan. Het aantal aandelen wordt vastgelegd op basis van het aantal inwoners, concreet 1 A-aandeel per volledig vijfduizendtal, met een minimum van 1 A-aandeel (nominale waarde: euro, voor één vierde te volstorten). De uitgifte van A-aandelen gaat gepaard met het verplicht opnemen van evenveel F-aandelen. De nominale waarde is 25 euro, eveneens voor één vierde te volstorten. Concreet voor Vleteren: 256,25 te volstorten. Elke A-vennoot krijgt minimum één vertegenwoordiger in het directiecomité Aanvullende Diensten. In het geval de divisie Aanvullende Diensten in regime op het einde van het boekjaar een positief saldo kent, wordt een ristorno toegekend aan de A-vennoten. Dit ristorno materialiseert de extra meerwaarde voor A-vennoten. Voorstel om: - Toe te treden als A-vennoot - Starten met intekenen op de raamcontracten printers en kopieerapparaten en maaltijdcheques - Xxx aan te duiden als vertegenwoordiger in het directiecomité. 4. Budgetwijziging 2014/02: goedkeuring Wijzigingen in het exploitatie- en investeringsbudget. Schema s conform de wettelijke BBC-richtlijnen + bijkomende toelichting ter verduidelijking aan de raadsleden. 5. Gemeentelijk RUP Site Lamaire - definitieve aanvaarding Gemeentelijk RUP Site Lamaire definitieve aanvaarding de gecoro bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren binnen gebracht tijdens het openbaar onderzoek die werd gehouden gedurende de periode t/m 19-09/2014 en brengt binnen negentig dagen na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad betrokken advies werd genomen in zitting gecoro dd /2014 voorwaardelijk gunstig advies gecoro werd overgemaakt aan het schepencollege - gemeenteraad neemt een beslissing omtrent de definitieve aanvaarding betrokken gemeentelijk RUP volledig dossier met beslissing gemeenteraad over te maken aan de hogere overheid met name de Bestendige Deputatie voor goedkeuring. 6. Gemeentelijk Rup gedeeltelijke herziening Bpa nr. 1 Centrum Noord - definitieve aanvaarding Gemeentelijk RUP gedeeltelijke herziening Bpa nr. 1 Centrum Noord definitieve aanvaarding de gecoro bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren binnen gebracht tijdens het openbaar onderzoek die werd gehouden gedurende de periode t/m 19-09/2014 en brengt binnen negentig dagen na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad betrokken advies werd genomen in zitting gecoro dd /2014 gunstig advies gecoro werd overgemaakt aan het schepencollege - gemeenteraad neemt een beslissing omtrent de

3 definitieve aanvaarding betrokken gemeentelijk RUP volledig dossier met beslissing gemeenteraad over te maken aan de hogere overheid met name de Bestendige Deputatie voor goedkeuring. 7. GASELWEST 7.1 Goedkeuring agenda, statutenwijzigingen en vaststelling mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december Akteneming van de overname van de aandelen van de aangesloten maatschappij (Electrabel nv) door de openbare vennoten stand van zaken. 2. Statutenwijzigingen: a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen ter verantwoording van de wijziging aan het doel en omvorming van de huidige rechtsvorm naar opdrachthoudende vereniging en daarmee gepaard gaande wijziging van categorieën van aandelen en winstbewijzen; b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen; c. Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen. 3. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting Uitkering voorschot op dividend 2014 Bekrachtiging. 5. Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis Bekrachtiging. 6. Statutaire benoemingen. 7. Statutaire mededelingen. VERTEGENWOORDIGER is voor de hele legislatuur de persoon die werd aangeduid ter gelegenheid van de installatie van de gemeenteraad in 2013 (schepen Debuysere). 7.2 Overname van de aandelen nav de exit van Electrabel nv Tussen de openbare sector en Electrabel nv werd een principe-overeenkomst bereikt aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas enerzijds en de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS) anderzijds, deze overeenkomst vormt een ondeelbaar geheel. De raad van bestuur van Gaselwest heeft beslist heeft om deze aandelenovername te financieren door een kapitaalvermindering door terugstorting op de kapitaalaandelen A, voorafgegaan door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31 december De openbare vennoten dienen aan Eandis cvba opdracht dienen te geven om de uit de kapitaalvermindering binnen Gaselwest aan hen toekomende bedragen ter betaling van de overnameprijs van de aandelen A2 van de aangesloten maatschappij Electrabel nv over te maken aan Electrabel nv en Eandis zal deze betalingstransactie kosteloos verrichten in het kader van haar exploitatieopdracht binnen Gaselwest, waaronder het beheer van de financiële middelen. Voor de gemeenten heeft de uitstap enkel boekhoudkundige gevolgen. De uitstap van Electrabel op 29 december uit de distributienetbeheerders, zal gecompenseerd worden door een gelijktijdige verhoging van de gemeentelijke participatie in de DNB s. Begin 2015 zal dan voor hetzelfde bedrag als de verhoging van de participatie een kapitaalvermindering doorgevoerd worden. Door de overbruggingskredieten die Eandis ter beschikking stelt, zal heel deze operatie voor de gemeenten zonder enige geldbeweging gebeuren. Concreet voor Vleteren, akkoord te geven voor overname van de aandelen A2 van Electrabel door Gaselwest, ten bedrage van: ,64 euro voor de activiteit elektriciteit (7.312 aandelen Ae2) en ,97 euro voor de activiteit gas (1.958 aandelen Ag2)

4 8. FIGGA 8.1 FIGGA: Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december Statutenwijziging 2. Verkoop ECS 3. Deelname in W4F (Wind For Flanders) voortzetting van EGPF 4. Strategie voor het boekjaar Begroting over het boekjaar 2015 en meerjarenbegroting 6. Statutaire benoemingen en mededelingen 8.2 Statutenwijziging 9. PSILON: Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 11 december Vaststelling werkprogramma Vaststelling begroting Goedkeuring oprichting en deelname vzw VNOC (Verenigd Netwerk Openbare Crematoria) 4. Afschaffing verplaatsingsvergoeding algemene vergadering 10. IVVO: Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 16 december Goedkeuring beleidsplan Goedkeuring budget Allerlei 11. WVI: Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 17 december Goedkeuring verslag AV 22 mei Begroting Benoeming Annie Vandenbussche tot lid van het regionaal comité Oostende-Brugge (aandelen B) 8. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging 9. Mededelingen 12. Varia - mededelingen

5

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN STATUTEN VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING "SLP" TITEL I AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art. 1. Rechtsvorm l. Tussen de deelnemers is een dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VERSLAG COMMISSARIS JAARREKENING

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vennootschap werd onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming Electrabel Netmanagement Flanders opgericht op 29 april

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 AANWEZIG: Yves Vercruysse, Burgemeester-Voorzitter - Jan Defreyne, Marcel Dendauw, Marie- Thérèse Lapeere, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - Wilfried

Nadere informatie

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 INFORMATIEDOCUMENT OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN voor een maximum bedrag

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GECOORDINEERDE STATUTEN OP 24 november 2014 2 Sibelga Intercommunale vereniging die

Nadere informatie

ELIA SYSTEM OPERATOR, Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20,

ELIA SYSTEM OPERATOR, Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, ELIA SYSTEM OPERATOR, Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, Ondernemingsnummer 0476.388.378 RPR Brussel Gecoördineerde

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

1 INLEIDING. 1.3 Waarden Inclusie Invest wil

1 INLEIDING. 1.3 Waarden Inclusie Invest wil Intern Reglement Inclusie Invest - cvba-so Versie 19 september 2011 1 1 INLEIDING 1.1 Rol intern reglement Dit Intern reglement legt een aantal werkingsprincipes, procedures en interne afspraken vast die

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013)

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013) ZONNEBERG CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Coupure Rechts 712, 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0537.462.647 PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel De oorspronkelijke taal van deze statuten is het Nederlands. In geval van tegenstrijdigheden of in geval van interpretatieproblemen tussen deze of de Nederlandstalige versie, zal de Nederlandstalige versie

Nadere informatie

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV Bijlage 1 Warrantenplan 2011: BAV WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV 1 Artikel 1 - Doelstellingen van het plan Het hierna beschreven plan (hierna genoemd: Plan ) voorziet in de toekenning van Warranten op de

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 maart 2013 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

Aanwezig:, Luk Draye, Wouter Vlassak, Chris Parmentier, Karl Boumans, Tom Denon (raadsleden)

Aanwezig:, Luk Draye, Wouter Vlassak, Chris Parmentier, Karl Boumans, Tom Denon (raadsleden) Verslag raadscommissie III van 06 november 2014, 20 u 30. Aanwezig:, Luk Draye, Wouter Vlassak, Chris Parmentier, Karl Boumans, Tom Denon (raadsleden) Katleen D Haese (schepen) Agenda: 1. Goedkeuring verslag

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag. monumentenwacht. West-Vlaanderen apb

Jaarverslag. monumentenwacht. West-Vlaanderen apb 2014 Jaarverslag monumentenwacht West-Vlaanderen apb Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries 050 40 35 70 - monumentenwacht@west-vlaanderen.be www.west-vlaanderen.be/monumentenwacht 2 Inhoud 1 Transitie

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR Limburgs Klimaatfonds CVBA PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR 18 februari 2014 Limburgs Klimaatfonds CVBA Coöperatieve vennootschap

Nadere informatie