KIM Alumni Vereniging. Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) /8. Van de voorzitter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIM Alumni Vereniging. Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2010-2011 1/8. Van de voorzitter"

Transcriptie

1 Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) Van de voorzitter Historie KIMAV De KIMAV werd formeel opgericht op 15 juni 2006 tijdens een algemene ledenvergadering in de Van Braam Houckgeest- kazerne te Doorn. KIMAV komt voort uit NEK (Netwerk ex KIM ers) en RIM (Radices In Mare; geworteld in de zee). Beide verenigingen hebben enige jaren naast elkaar bestaan. Enige jaren zijn er onderlinge contacten geweest, zijn er gezamenlijke evenementen georganiseerd en uiteindelijk zijn besturen en later de respectievelijke leden akkoord gegaan met een samenvoeging. Juridisch en praktisch is NEK opgegaan in RIM, maar het is een samenvoeging van twee gelijkgestemden. Op 15 juni 2006 werd, op voorstel van het bestuur, de naam KIM Alumni Vereniging, kortweg KIMAV, gekozen en werd een bestuur samengesteld. Samenstelling bestuur 2010/2011 Het bestuur bestond in uit: - René Annema treedt op als voorzitter en is verantwoordelijk voor de externe contacten - Naud Wirtz (evenementen), - Maarten Post (ledenadministratie), - Erik Wuite (PR) - Roelf van Dam (secretaris/penningmeester) Algemeen KIMAV KIMAV is anno 2011 uitgegroeid tot één van de grootste verenigingen van oud- officieren in Nederland. De ruim 250 leden hebben gezamenlijk dat ze (volgens de statuten) allen de oude en huidige reguliere KIM- opleiding gedaan hebben, enige jaren als officier bij de KM hebben gediend en nu buiten de KM werkzaam zijn. KIMAV is vooral een platform waar iedereen zelf de meerwaarde uit kan halen. Buiten deze activiteiten fungeert de KIMAV desgevraagd als sparringpartner voor de KM en Defensie over zaken als reservistenbeleid, alumnibeleid van de NLDA en andere terreinen welke voor de leden van belang zouden kunnen zijn. KIMAV blijft verder op koers om een grotere en effectievere netwerk organisatie te worden van marineofficieren die nu elders werkzaam zijn. Op dealv in Amsterdam (Schiphol, KLM) in 2010 en tijdens latere bestuursvergaderingen en evenementen heeft het bestuur sporen uitgezet naar de toekomst. Deze sporen zijn in de loop van op het interne en externe vlak verder uitgewerkt. Intern blijft het streven dat elk lid zich thuis voelt bij KIMAV met daarbij ook een wervend effect op nieuwe leden. KIMAV heeft leden die o.m. belangstelling hebben voor het sociale verenigingsaspect en leden die zakelijk effect zoeken van hun lidmaatschap, al dan niet in combinatie met elkaar. De website vervult een centrale rol als landingspagina en heeft nog steeds een aantal functionaliteiten waaronder het raadplegen van relevante (verenigings)documenten, overzicht van aangesloten leden ende functionaliteit dat de leden zich kunnen opgeven voor evenementen. Op het externe vlak is in het (externe) netwerk waarmee de waarde van lidmaatschap vergroot kan worden verder ontwikkeld en uitgebouwd. Van belang voor die leden die ook een zakelijk effect zoeken van hun lidmaatschap. Op dit gebied is in het bestuurlijke jaar verder gewerkt aan versterken van de banden met de vergelijkbare zusterverenigingenkomende uit de KL (Corps Business) en Klu (Amice). Dit bestuurlijke jaar is de verdere functionele samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) uitgebouwd en heeft KIMAV met medewerking van de KVMO gebruik kunnen maken van een defensielocatie voor een leiderschapssymposium. 1/8

2 Realisatie plannen KIMAV Het optimaal faciliteren van een alumni platform voor het netwerk van voormalig studenten van officiersopleidingen bij de Koninklijke Marine welke niet actief dienend zijn als beroepsofficier. Het KIMAV- bestuur heeft verder gewerkt aan het uitbouwen van activiteiten die de mogelijkheid bieden voor het versterken van het onderling contact binnen het alumniplatform. Dit is in het jaarprogramma beter tot uitdrukking gaan komen. Dit is onder meervormgegeven door meer diversiteit aan onderwerpen en bijeenkomsten. Het vergroten van de deelname aan het evenementenprogramma is stapsgewijs door het intensiever gebruik vaninternetcommunicatie (website en met name LinkedIn) verder benut. De communicatie door middel van periodieke nieuwsbrieven zal voor zal naar behoefte worden (her)bezien. 2. Het bevorderen van en onderhouden van relaties met andere vergelijkbare alumni verenigingen bij Land en Luchtmacht alsook overige officiersverenigingen. De reguliere bestuursbijeenkomsten met de zusterverenigingen van de KL (Corps Business) en de KLu (Amice) zijn verder gecontinueerd. Dit om eventuele samenwerkingsvormen te blijven onderzoeken. De voornoemde samenwerking is afgelopen bestuurlijke jaar onder meer tot uitdrukking gekomen aangaande de inhoudelijke samenwerking op het gebied van praktische verenigingsaangelegenheden (ledenadministratie, mogelijkheden website) en gezamenlijke organisatie van een evenement die past in de gemeenschappelijke doelstellingen van alle Alumni Verenigingen. Voortbordurend op deze samenwerking heeft in navolging van een eerdere bijeenkomst op de Koninklijke Militaire Academie te Breda in 2009 een leiderschapssymposium in 2010 plaatsgevonden op de marinekazerne Amsterdam. De gemeenschappelijke conclusie dat ons meer bindt dan onderscheidt gaat in 2011 nog steeds op en zal dan ook in de overtuiging van het bestuur ook in de komende jaren leiden tot meerdere gemeenschappelijke activiteiten. Doelstelling blijft het onderhouden van goede relaties met onze zuster- officiersverenigingen. De eigen identiteit, eigen programma en de onafhankelijkheid van KIMAV als Alumni Vereniging is dan ook gewaarborgd gebleven. 3. Het stimuleren van een open dialoog bij de professionalisering van de marineofficier in en vanuit de krijgsmacht. KIMAV heeft met betrekking tot de professionalisering van de marineofficier verder met de marineleiding onderzocht welke rol zij kan spelen op het gebied van de ontwikkeling en ondersteuning van competenties en het delen van kennis ten behoeve van de actief- diendende marineofficier. Op dit gebied is voor de nabije toekomst verder gesproken over de wijze van overdracht van kennis en expertise van aangesloten leden van KIMAV en de wijze waarop deze beter kan worden benut. De verwachting bestaat dat de voornoemde kennis- /expertiseoverdracht nader concreet zal worden vormgegeven mede gezien de ontwikkelingen bij de krijgsmacht in de Koninklijke Marine in het bijzonder. 4. Leveren van een positieve bijdrage aan maatschappelijk beeldvorming over de krijgsmacht en Koninklijke Marine in het algemeen en haar officieren in het bijzonder. Er zal is in nader bekeken op welke wijze KIMAV de maatschappelijke beeldvorming over de krijgsmacht en de Koninklijke Marine beter voor het voetlicht kan worden gebracht. In het najaar van 2010 is door middel van een groter opgezet evenement op de marinekazerne Amsterdam een eerste aanzet gegeven. De meerwaarde van het KIM als instituut, militair leiderschap en bijpassende belangrijke waarden en de meerwaarde voor de Nederlandse maatschappij hebben hier onder meer centraal staan. Een convenant met de NLDA in 2011 en het verder optreden als sparringpartner daar waar het Alumnibeleid van het KIM en de NLDA is in 2010/2011 (vooralsnog) niet verder uitgewerkt. De nadere behoefte en noodzaak zal in overleg met het KIM en de NLDA in het komende bestuurlijke jaar nader worden onderzocht. 2/8

3 Het KIMAV- bestuur heeft de (internationale) samenwerking met vergelijkbare Alumni Verenigingen van voormalig marineofficieren op laag verkennend niveau ingezet. Het KIMAV- bestuur heeft hierbij besloten deze verkenningen minder hoge prioriteit te geven. Het krachtig herkenbare beeldmerk van KIMAV (wapenschild, voort laten bestaan van het KIM- logo in aangepaste vorm) is verder versterkt en vormgegeven. Gesprekken met de Vlagofficier Koninklijk Instituut voor de Marine (VOKIM; tevens plv commandant NLDA) hebben plaatsgevonden waarbij de aansluiting is gezocht met de opgebouwde ervaring en competenties van voormalig marineofficieren. Tot slot hebben ook de eerste verkenningen plaatsgevonden op het aandachtgebied van de inzet van specifieke kennis en netwerk van KIMAV en haar aangesloten leden. KIMAV is ook afgelopen jaar zeer waardevol gebleken voor (asp.) leden om een beter inzicht te krijgen in de wereld na de KM. Het aanbod aan mentorgesprekken of coachinggesprekken zal dan ook naar verwachting nog verder worden benut. Doelstellingen KIMAV Profilering KIMAV Er zal in 2011/2012 verder worden onderzocht in hoeverre er een betere profilering kan plaatsvinden van KIMAV als vereniging. Ondersteunend aan deze doelstelling zal onder meer gebruik gemaakt worden van de bestaande website (update) en inzet van social media (LinkedIn- functionaliteiten en mogelijke inzet van Facebook ter ondersteuning van de verenigingsdoelstellingen). 2. Samenwerkingsvormen met Koninklijke Marine / Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Het bestuur van KIMAV stelt zich op het standpunt dat de kracht van KIMAV haar ledenbestand en netwerk is. Vooralsnog zullen op een aantal lijnen de verkenningen van KIMAV en de KM/CZSK verder worden gecontinueerd. Hierbij is voor 2011/2012 langs een drietal sporen de intentie uitgesproken de meerwaarde te onderzoeken met betrekking tot: 1. Kennis en kunde (rondom toekomstige projecten binnen CZSK waaraan leden KIMAV een bijdrage wensen te leveren) 2. Beschikbaar stellen van het warme netwerk van leden KIMAV om een brug te vormen naar de burgermaatschappij (profit/non- profit) in de vorm van (netwerk)gesprekken en vergroten van het inzicht van mogelijkheden van marineofficieren. 3. Eventuele inzet leden KIMAV in een buddy - systeem (projectleiders KM koppelen aan individuele leden KIMAV) KIMAV- bestuur stelt zich op het standpunt dat KIMAV zich zal beperken tot het faciliteren - daar waar mogelijk- echter de verantwoordelijkheid van inzet, en de mate van vrijwilligheid blijft uiteraard bij de individuele leden van KIMAV. Het stimuleren van een open dialoog bij de professionalisering van de marine officier in en vanuit de krijgsmacht wordt hierdoor mede gediend. 3. Evenementenbeleid KIMAV- bestuur richt zich op een frequentie van een 5- tal evenementen per jaar. Focus ligt dan op 3 evenementen in het voorjaar en 2- tal in het najaar. Het optimaal faciliteren van een alumni platform voor de aangesloten leden van KIMAV wordt hierdoor beter bediend. Daarnaast spreekt het bestuur de ambitie uit om jaarlijks een evenement dan wel symposium te organiseren onder de titel Johan de Witt- lezing. Hierbij zal worden gekozen voor een aantrekkelijk wisselend thema. Het leveren van een positieve bijdrage aan maatschappelijk beeldvorming over de krijgsmacht en Koninklijke Marine in het algemeen en haar officieren in het bijzonder zal mogelijk in de toekomst een rode draad kunnen gaan vormen. 3/8

4 Tot slot zal ook in worden gestreefd naar het verder bevorderen van en onderhouden van relaties met andere vergelijkbare alumni verenigingen bij Land en Luchtmacht alsook overige officiersverenigingen. In het verlengde hiervan staat in het najaar van 2011 wederom een gezamenlijk evenement gepland. We blijven het plan houden om de leden te vragen naar input op koers, inhoud en concept. Het bestuur is er voor jullie als lid van KIMAV. Wij staan open voor jullie ideeën en suggesties. Jullie inbreng kan ook worden g d naar Wisseling bestuur Conform planning zal Maarten Post (ledenadministratie) dit jaar aftreden. Hij heeft aangegeven niet meer voor een positie in het bestuur kandidaat te zijn. Op voordracht van het bestuur wordt R. L. van Riel als kandidaat voorgesteld. Er zal in de oproep voor de ALV ook een oproep voor kandidaten voor die positie worden gevraagd. In het geval van meerdere kandidaten zal een stemming plaatsvinden. De voorzitter, René Annema. Financieel verslag Realisatie Het uitgaven patroon van de vereniging is afgelopen verenigingsjaar wat anders dan anders geweest. De onderliggende begroting is gebaseerd geweest op een aantal plannen die in verschillende stadia van uitvoering verkeren maar zeker niet allemaal een beroep hebben gedaan op de het voorgenomen budget. In het afgelopen jaar heeft het bestuur de banden met CB en Amice aangehaald. Een jaar eerder zijn we al op de KMA in Breda gemeenschappelijk bijeen geweest. Diverse plannen en de voorbereiding voor de 15 november bijeenkomst op de MKAD hebben tot bestuurskosten ad 490,78 geleid. Ook de jaarlijkse KvK- kosten vallen onder de kosten van bestuur. We website wordt nog altijd door MISD technisch onderhouden. Alleen de hosting- kosten worden doorberekend. De factuur ad 129,71 viel dit keer (net) niet in het verenigingsjaar en is doorgeschoven naar het volgend boekjaar. De kosten voor bijeenkomsten geven de meeste en grootste mutaties te zien. We hebben een grote en succesvolle bijeenkomst samen met CB en Amice op de MKAD gehad op 15 november Er is daarbij een strategie gekozen van een schappelijk deelname- entree ad 25, onafhankelijk van de voor die dag te maken kosten. Daarentegen hebben we wel professionele sprekers en een dagvoorzitter tegen een tarief aangetrokken. Al met al hebben we het deficit van die bijeenkomst ad 1246,27 verdeeld over CB, KIMAV en Amice volgens de verdeelsleutel 2:2:1, waardoor wij vanuit de verenigingskas een bedrag van 498,51 aan die dag hebben bijgedragen (zie ook tabel realisatie symposium 15/11 ). De totale kosten voor bijeenkomsten zijn echter toch maar in totaal 124,49 doordat (soms op ons herhaald verzoek) een aantal nabetalingen van bijeenkomsten nog uit een vorig verenigingsjaar is ontvangen. De kosten voor de ledenadministratie bestaan uit bankkosten (ING). Zij omvatten dit keer ook een deel van een mailing aan de leden (voor het afgeven van een incassomachtiging) ad 307,12. Deze mailing was niet voorzien en dat is de reden dat het budget van deze post is overschreden. De portokosten van die mailing vallen in het volgend verenigingsjaar. 4/8

5 Er zijn een aantal nieuwe leden aangemeld die allen 20 hebben gestort (zie paragraaf ledenbestand). Door de mailing zijn er ook al 7 leden geweest die de oproep voor contributie hebben gehonoreerd door direct te betalen. De voorgenomen heffing van contributie is uitgesteld omdat de kas nog voldoende was voor het bestuur. In het afgelopen verenigingsjaar zijn er twee commerciële mailings van Fugro en van Tieto aan leden geweest. Voor een mailing met en commerciële oproep rekenen we 250 (ofwel 1/mailadres). De financiën zijn afgelopen jaar iets terug gelopen: in totaal 157,12. Dat tekort had groter moeten zijn door de kosten van de hosting van de website en de porto van de mailing. Deze kosten ( 253,91) vallen nu in het boekjaar Overzicht realisatie Mutaties op Rekeningnr. (kas) Gegevens Totaal budget restant budget 4800 Kosten Bestuur Baten 0,00 Kosten 490, ,00 709, Kosten Website Baten 0, Kosten Bijeenkomsten Baten 3.645,76 Kosten 0, , ,00 Kosten 3.770, , , Kosten Ledenadministratie Baten 0,00 Kosten 376,85 100,00-276, Contributies Baten 335, , ,00 Kosten 0, Donaties Baten 500,00 0,00-500,00 Eindtotaal Baten Eindtotaal Kosten Kosten toename kas: 0, , ,88-157,12 Balans per in kas te vorderen (contributies) vermogen: 3.184, , ,61 realisatie symposium 15/11 inkomsten: uitgaven: KIMAV 498,51 catering 2.064,63 CB 498,51 spreker 750,00 Amice 249,25 dagvoorzitter 749,70 42 KIMAV 1.050,00 lunches 61,65 52 CB 1.300,00 video- kabel 29,99 5 Amice 125,00 presentjes 65, , ,27 5/8

6 Kascontrole Op 1 juni heeft de kascommissie een controle gedaan, waarvan zij op de ALV verslag zal doen. Van de kascommissie (Marcel Prinsenberg en Michiel Heerkens) zal het oudste lid (Michiel Heerkens) aftreden. De kascommissie zal een nieuw lid zoeken en op de ALV aanstellen. Begroting De plannen waarop het budget zijn gestoeld, inclusief de voorgenomen contributieheffing, worden in de betreffende paragrafen uiteengezet. Begroting Inkomsten uitgaven 4800 Kosten Bestuur Kosten Website Kosten Bijeenkomsten Kosten JdW- lezing Kosten Ledenadministratie Contributies Donaties Ntb Heffing contributie Voor de plannen van het bestuur zal (voor het eerste sinds 2006) een contributie gaan worden geheven. Hiervoor hebben ongeveer 130 leden een automatische incassomachtiging afgegeven. In de ALV van september 2010 heeft het bestuur instemming gekregen om 25 aan contributie te gaan heffen. De contributie zal een terugwerkende kracht hebben tot en met mei 2010 (begin van het verenigingsjaar ). Leden die in die periode contributie al reeds hebben betaald hoeven dat niet nog een keer te betalen. De contributieheffing wordt vooraf aangekondigd en zal per primo september worden geheven. Roelf van Dam. Secretaris/penningmeester, Evenementen Keppel en Verolme 27 Mei 2010 (host Ruud van der Stroom) Keppel Verolme is een van de grootste offshore scheepswerven in NW Europa, al ruim 50 jaar actief op de huidige locatie in de Botlek waar Cornelis Verolme in 1957 zijn scheepsbouw- en reparatieactiviteiten startte. Ondertussen is er veel veranderd; in de eigenaarstructuur, in de markt en de projecten die uitgevoerd worden, in de infrastructuur van de werf en de inrichting van de organisatie. Een bedrijf met een uitgebreide geschiedenis en zeer uitdagende projecten. KIMAV- bijeenkomst op 30 september a.s. bij de KLM (host Robbert de Leeuw). KLM als bedrijf heeft aardig wat gelijkenissen met de Koninklijke Marine. Een wereldwijd opererende netwerk- carrier die vanaf Schiphol een 24/7 operatie aanstuurt. Er zijn verschillende divisies binnen de KLM. Dit keer waren we te gast bij Inflight Services. De divisie die verantwoordelijk is voor alles in de 'cabine', samengevat datgene wat je als passagier meemaakt aan boord en de organisatie daarvan. Tevens qua aantallen personen het grootste onderdeel van de KLM. In totaal ongeveer 9000 personen. Gezien de reducties binnen de Koninklijke Marine komt het redelijk in de buurt van elkaar. Het onderdeel Cabin Crew Management van Inflight Services is de lijnorganisatie die leiding geeft aan het cabinepersoneel. Complexiteit van deze omgeving wordt bepaald door de omvang van het personeelbestand en het feit dat het personeel eigenlijk nooit 6/8

7 aanwezig is. Als ze vrij zijn, zijn ze thuis en als ze aan het werk zijn in het buitenland. Cabinepersoneel kent een zeer hoge medewerkertevredenheid en een bijna te verwaarlozen uitstroom. Gezamenlijk evenement KIMAV, Corps Business en Amice Het 2e gezamenlijke evenement voor alumni van KIM en KMA vertegenwoordigd door de verenigingen KIMAV, Corps Business en Amice. Het thema was leiderschap. Key- note speaker was onder meer generaal- majoor Patrick Cammaert en generaal- majoor de Kruif, plaatsvervangend commandant landstrijdkrachten. SIMED (host Marco Rodie) Op donderdag 10 maart brachten we een bedrijfsbezoek aan Simed International te Utrecht. Dit event wordt georganiseerd door de Nyenrode (Public Governance) Alumni in samenwerking met de KIMAV (Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging) en is voor beide groepen en introducés toegankelijk. Simed is een bedrijf dat wereldwijd turn key projecten uitvoert. De projecten betreffen het ontwerp, inrichting en de bouw van ziekenhuizen en het aanbieden van verschillende services, waaronder training en maintenance. Simed is een dynamisch bedrijf met veel jonge professionals met een hands- on mentaliteit, geleid door een directeur eigenaar Sietse Zoodsma. Het operatiegebied is wereldwijd waardoor ook in minder toegankelijke gebieden wordt gewerkt en met zeer uiteenlopende culturen. Juist door een klantgerichte aanpak en flexibel maatwerk is Simed in staat om overal succes te boeken. Voor de Public Governance Alumni is het interessant om te weten dat Simed zaken doet met zeer diverse overheden in uiteenlopende landen en in staat is om samen met de lokale overheid succesvol projecten uit te voeren. De can- do- mentaliteit en flexibiliteit sprak ex- marineofficieren zeker aan. Spannende jongensverhalen bij Deep in Amsterdam!! (host Gert- Jan Siepel) Deep BV is een internationaal opererend ingenieursbureau, gespecialiseerd in hydrografie en geofysica. Door middel van geavanceerde technologie brengt Deep alles op, rond en in de (water) bodem driedimensionaal in beeld. Dit voornamelijk op water, maar ook op land. Deep werkt met een hecht team van hydrografen, geologen, geofysici en ingenieursgeologen. Door de combinatie van deze vakgebieden voert Deep uitdagende multidisciplinaire projecten uit en maakt gebruik van innovatieve hightech oplossingen. Deep voert projecten uit in opdracht van de bagger-, berging- en offshore industrie, aannemers, overheid en ingenieurs bureaus en werkt over de hele wereld. Door deze variatie in opdrachtgevers zijn alle projecten uniek, gevarieerd en elke keer weer opnieuw uitdagend. Deep is een jong, gedreven en dynamisch bedrijf met een zeer informele (en soms wat onconventionele) sfeer van 'work hard, play hard'. Een avond met weinig organogrammen en business modellen, maar des te meer anekdotes en jongensboekverhalen.. Naud Wirtz Bestuurslid Programma Ledenbestand Bij de KIMAV- ledenvergadering van 2010 had de vereniging 258 leden. In het afgelopen bestuursjaar heeft het bestuur zich ingespannen om ook de niet- betalers aan te sporen. Deze nog niet betalende leden is gevraagd of zij hun contributie wilden voldoen en, zo niet, of zij nog prijs stellen op het lidmaatschap. Voor een aantal leden bleek dit aanleiding om hun lidmaatschap op te zeggen en sommigen bleken volstrekt onbereikbaar. Uiteindelijk zijn 4 leden uit het ledenbestand verwijderd. Zoals tijden de bestuursvergadering van vorig jaar aan de orde is geweest en is vastgesteld, is deze actie te zien in het licht van de wens van het bestuur om de KIMAV een levende vereniging te houden, waarbij de leden misschien niet steeds aan alle evenementen deelnemen, maar wel een actieve houding hebben. In het afgelopen jaar zijn er 14 actieve leden bijgekomen, zodat we nu kunnen spreken van een geschoond ledenbestand van 268 leden. In de laatste maanden wordt een trend zichtvaar en merkbaar van leden die zich blijken te beraden op hun lidmaatschap en dat vervolgens opzeggen. Over het algemeen is de reden die wordt aangevoerd dat zij niet 7/8

8 langer inactief lid willen zijn voor een vereniging waar zij onvoldoende tijd aan kunnen of willen besteden. Hoewel natuurlijk buitengewoon jammer, is dit een direct gevolg van het in 2009 ingezette en in 2010 vervolgde beleid van het bestuur om te streven naar een actieve vereniging. Zoals te doen gebruikelijk, roept het bestuur graag alle leden op actief oud- collega s te werven. Zij kunnen zich inschrijven op de website. Maarten Post. Bestuurslid Ledenadministratie KIMAV- Website en LinkedIn- groep In het afgelopen jaar is de discussie binnen het bestuur gevoerd over de rol van de website. Daar is uitgekomen, en als zodanig aangenomen in de ALV, dat we meer van de website willen maken. Opfrissen, moderner en meer functionaliteit zodat de leden het echt kunnen gebruiken om contact met elkaar te zoeken, voor zakelijke dingen enz. Daartoe is er een begroting opgesteld en is er een jaarlijks lidmaatschap weer ingesteld. Eind 2010 is gesproken met iemand uit het netwerk van bestuurslid Naud Wirtz die veel weet van (sociale) media. Zijn advies was echter, vooral gebaseerd op wat er om ons heen gebeurt, om niet in te zetten op de site, maar vooral op sociale media, met name Facebook. Veel goedkoper en past veel meer bij waar veel leden toch al actief mee zijn. De site zou slechts de portal moeten zijn naar onze LinkedIn groep en naar Facebook. In 2011 zal er een aanzet gaan komen tot die Facebook portal. Zodra duidelijk wordt wat de kosten van deze nieuwe vorm van media is zal bezien worden of de begroting daarvoor te ruim is, met eventuele consequenties voor komende jaren. Ondertussen blijft de website zoals deze is. Men moet zich opgeven voor de evenementen via de website en men gebruikt de database. Dat eerste wordt soms als lastig ervaren (men is vaak wachtwoord kwijt, hoewel dat direct via de site kan worden opgevraagd), maar het geeft de mogelijkheid aan de organisatoren centraal te kijken hoeveel en wie ze kunnen verwachten, maar nog belangrijker, men kan zelf zien wie zich allemaal nog meer hebben aangemeld. De LinkedIN groep is actief en wordt gebruikt om leden op de hoogte te houden. Er is recent een slag gemaakt om niet- (betalende) leden te verwijderen uit deze groep, met uiteraard de uitnodiging vooral lid te worden. De groep is opnieuw dichtgezet zodat toetreden altijd beoordeeld wordt door een bestuurslid. Opnieuw is recent aandacht gegeven aan de mogelijkheid om direct- mail te versturen aan de leden database a 1 euro per adres. Er wordt soms gebruik van gemaakt, met resultaat (vacatures bijvoorbeeld) en de gelden komen in de KIMAV- kas. Ook dit jaar was het technisch beheer van de KIMAV- site in handen van Erik van Iterson en zijn bedrijf MISD. Zonder facturen te sturen staat Erik het bestuur bij in deze technische ondersteuning. Hulde! Alleen voor de hosting wordt betaald (uiteraard). Erik Wuite, bestuurslid PR 8/8

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 1 VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, stimuleert de verduurzaming van de kapitaalmarkt

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Themaverslag Leiderschap

Themaverslag Leiderschap Themaverslag Leiderschap 1. Inleiding Leiderschap is van alle tijden en een onderwerp waarover de afgelopen eeuwen al heel veel is gezegd en geschreven. Ook binnen de Nederlandse krijgsmacht is het een

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Utrecht, maart 2015

Jaarplan 2015 Utrecht, maart 2015 Utrecht, maart 2015 Inhoudsopgave WOORD VOORAF 3 1. ZICHTBAARHEID EN GROEI 4 1.1 GROEI DOOR PROFESSIONALISERING 5 1.1.1. Formaliseren van het lidmaatschap 5 1.1.2. beroepsprofielen 5 1.1.3. Specifieke

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business UITGAVE VAN BRANCHEVERENIGING TELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS JUNI 2015 Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG unlocking the power of networks BTG In Business 5 Met Samsung Smart Office

Nadere informatie