KIM Alumni Vereniging. Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) /8. Van de voorzitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIM Alumni Vereniging. Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2010-2011 1/8. Van de voorzitter"

Transcriptie

1 Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) Van de voorzitter Historie KIMAV De KIMAV werd formeel opgericht op 15 juni 2006 tijdens een algemene ledenvergadering in de Van Braam Houckgeest- kazerne te Doorn. KIMAV komt voort uit NEK (Netwerk ex KIM ers) en RIM (Radices In Mare; geworteld in de zee). Beide verenigingen hebben enige jaren naast elkaar bestaan. Enige jaren zijn er onderlinge contacten geweest, zijn er gezamenlijke evenementen georganiseerd en uiteindelijk zijn besturen en later de respectievelijke leden akkoord gegaan met een samenvoeging. Juridisch en praktisch is NEK opgegaan in RIM, maar het is een samenvoeging van twee gelijkgestemden. Op 15 juni 2006 werd, op voorstel van het bestuur, de naam KIM Alumni Vereniging, kortweg KIMAV, gekozen en werd een bestuur samengesteld. Samenstelling bestuur 2010/2011 Het bestuur bestond in uit: - René Annema treedt op als voorzitter en is verantwoordelijk voor de externe contacten - Naud Wirtz (evenementen), - Maarten Post (ledenadministratie), - Erik Wuite (PR) - Roelf van Dam (secretaris/penningmeester) Algemeen KIMAV KIMAV is anno 2011 uitgegroeid tot één van de grootste verenigingen van oud- officieren in Nederland. De ruim 250 leden hebben gezamenlijk dat ze (volgens de statuten) allen de oude en huidige reguliere KIM- opleiding gedaan hebben, enige jaren als officier bij de KM hebben gediend en nu buiten de KM werkzaam zijn. KIMAV is vooral een platform waar iedereen zelf de meerwaarde uit kan halen. Buiten deze activiteiten fungeert de KIMAV desgevraagd als sparringpartner voor de KM en Defensie over zaken als reservistenbeleid, alumnibeleid van de NLDA en andere terreinen welke voor de leden van belang zouden kunnen zijn. KIMAV blijft verder op koers om een grotere en effectievere netwerk organisatie te worden van marineofficieren die nu elders werkzaam zijn. Op dealv in Amsterdam (Schiphol, KLM) in 2010 en tijdens latere bestuursvergaderingen en evenementen heeft het bestuur sporen uitgezet naar de toekomst. Deze sporen zijn in de loop van op het interne en externe vlak verder uitgewerkt. Intern blijft het streven dat elk lid zich thuis voelt bij KIMAV met daarbij ook een wervend effect op nieuwe leden. KIMAV heeft leden die o.m. belangstelling hebben voor het sociale verenigingsaspect en leden die zakelijk effect zoeken van hun lidmaatschap, al dan niet in combinatie met elkaar. De website vervult een centrale rol als landingspagina en heeft nog steeds een aantal functionaliteiten waaronder het raadplegen van relevante (verenigings)documenten, overzicht van aangesloten leden ende functionaliteit dat de leden zich kunnen opgeven voor evenementen. Op het externe vlak is in het (externe) netwerk waarmee de waarde van lidmaatschap vergroot kan worden verder ontwikkeld en uitgebouwd. Van belang voor die leden die ook een zakelijk effect zoeken van hun lidmaatschap. Op dit gebied is in het bestuurlijke jaar verder gewerkt aan versterken van de banden met de vergelijkbare zusterverenigingenkomende uit de KL (Corps Business) en Klu (Amice). Dit bestuurlijke jaar is de verdere functionele samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) uitgebouwd en heeft KIMAV met medewerking van de KVMO gebruik kunnen maken van een defensielocatie voor een leiderschapssymposium. 1/8

2 Realisatie plannen KIMAV Het optimaal faciliteren van een alumni platform voor het netwerk van voormalig studenten van officiersopleidingen bij de Koninklijke Marine welke niet actief dienend zijn als beroepsofficier. Het KIMAV- bestuur heeft verder gewerkt aan het uitbouwen van activiteiten die de mogelijkheid bieden voor het versterken van het onderling contact binnen het alumniplatform. Dit is in het jaarprogramma beter tot uitdrukking gaan komen. Dit is onder meervormgegeven door meer diversiteit aan onderwerpen en bijeenkomsten. Het vergroten van de deelname aan het evenementenprogramma is stapsgewijs door het intensiever gebruik vaninternetcommunicatie (website en met name LinkedIn) verder benut. De communicatie door middel van periodieke nieuwsbrieven zal voor zal naar behoefte worden (her)bezien. 2. Het bevorderen van en onderhouden van relaties met andere vergelijkbare alumni verenigingen bij Land en Luchtmacht alsook overige officiersverenigingen. De reguliere bestuursbijeenkomsten met de zusterverenigingen van de KL (Corps Business) en de KLu (Amice) zijn verder gecontinueerd. Dit om eventuele samenwerkingsvormen te blijven onderzoeken. De voornoemde samenwerking is afgelopen bestuurlijke jaar onder meer tot uitdrukking gekomen aangaande de inhoudelijke samenwerking op het gebied van praktische verenigingsaangelegenheden (ledenadministratie, mogelijkheden website) en gezamenlijke organisatie van een evenement die past in de gemeenschappelijke doelstellingen van alle Alumni Verenigingen. Voortbordurend op deze samenwerking heeft in navolging van een eerdere bijeenkomst op de Koninklijke Militaire Academie te Breda in 2009 een leiderschapssymposium in 2010 plaatsgevonden op de marinekazerne Amsterdam. De gemeenschappelijke conclusie dat ons meer bindt dan onderscheidt gaat in 2011 nog steeds op en zal dan ook in de overtuiging van het bestuur ook in de komende jaren leiden tot meerdere gemeenschappelijke activiteiten. Doelstelling blijft het onderhouden van goede relaties met onze zuster- officiersverenigingen. De eigen identiteit, eigen programma en de onafhankelijkheid van KIMAV als Alumni Vereniging is dan ook gewaarborgd gebleven. 3. Het stimuleren van een open dialoog bij de professionalisering van de marineofficier in en vanuit de krijgsmacht. KIMAV heeft met betrekking tot de professionalisering van de marineofficier verder met de marineleiding onderzocht welke rol zij kan spelen op het gebied van de ontwikkeling en ondersteuning van competenties en het delen van kennis ten behoeve van de actief- diendende marineofficier. Op dit gebied is voor de nabije toekomst verder gesproken over de wijze van overdracht van kennis en expertise van aangesloten leden van KIMAV en de wijze waarop deze beter kan worden benut. De verwachting bestaat dat de voornoemde kennis- /expertiseoverdracht nader concreet zal worden vormgegeven mede gezien de ontwikkelingen bij de krijgsmacht in de Koninklijke Marine in het bijzonder. 4. Leveren van een positieve bijdrage aan maatschappelijk beeldvorming over de krijgsmacht en Koninklijke Marine in het algemeen en haar officieren in het bijzonder. Er zal is in nader bekeken op welke wijze KIMAV de maatschappelijke beeldvorming over de krijgsmacht en de Koninklijke Marine beter voor het voetlicht kan worden gebracht. In het najaar van 2010 is door middel van een groter opgezet evenement op de marinekazerne Amsterdam een eerste aanzet gegeven. De meerwaarde van het KIM als instituut, militair leiderschap en bijpassende belangrijke waarden en de meerwaarde voor de Nederlandse maatschappij hebben hier onder meer centraal staan. Een convenant met de NLDA in 2011 en het verder optreden als sparringpartner daar waar het Alumnibeleid van het KIM en de NLDA is in 2010/2011 (vooralsnog) niet verder uitgewerkt. De nadere behoefte en noodzaak zal in overleg met het KIM en de NLDA in het komende bestuurlijke jaar nader worden onderzocht. 2/8

3 Het KIMAV- bestuur heeft de (internationale) samenwerking met vergelijkbare Alumni Verenigingen van voormalig marineofficieren op laag verkennend niveau ingezet. Het KIMAV- bestuur heeft hierbij besloten deze verkenningen minder hoge prioriteit te geven. Het krachtig herkenbare beeldmerk van KIMAV (wapenschild, voort laten bestaan van het KIM- logo in aangepaste vorm) is verder versterkt en vormgegeven. Gesprekken met de Vlagofficier Koninklijk Instituut voor de Marine (VOKIM; tevens plv commandant NLDA) hebben plaatsgevonden waarbij de aansluiting is gezocht met de opgebouwde ervaring en competenties van voormalig marineofficieren. Tot slot hebben ook de eerste verkenningen plaatsgevonden op het aandachtgebied van de inzet van specifieke kennis en netwerk van KIMAV en haar aangesloten leden. KIMAV is ook afgelopen jaar zeer waardevol gebleken voor (asp.) leden om een beter inzicht te krijgen in de wereld na de KM. Het aanbod aan mentorgesprekken of coachinggesprekken zal dan ook naar verwachting nog verder worden benut. Doelstellingen KIMAV Profilering KIMAV Er zal in 2011/2012 verder worden onderzocht in hoeverre er een betere profilering kan plaatsvinden van KIMAV als vereniging. Ondersteunend aan deze doelstelling zal onder meer gebruik gemaakt worden van de bestaande website (update) en inzet van social media (LinkedIn- functionaliteiten en mogelijke inzet van Facebook ter ondersteuning van de verenigingsdoelstellingen). 2. Samenwerkingsvormen met Koninklijke Marine / Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Het bestuur van KIMAV stelt zich op het standpunt dat de kracht van KIMAV haar ledenbestand en netwerk is. Vooralsnog zullen op een aantal lijnen de verkenningen van KIMAV en de KM/CZSK verder worden gecontinueerd. Hierbij is voor 2011/2012 langs een drietal sporen de intentie uitgesproken de meerwaarde te onderzoeken met betrekking tot: 1. Kennis en kunde (rondom toekomstige projecten binnen CZSK waaraan leden KIMAV een bijdrage wensen te leveren) 2. Beschikbaar stellen van het warme netwerk van leden KIMAV om een brug te vormen naar de burgermaatschappij (profit/non- profit) in de vorm van (netwerk)gesprekken en vergroten van het inzicht van mogelijkheden van marineofficieren. 3. Eventuele inzet leden KIMAV in een buddy - systeem (projectleiders KM koppelen aan individuele leden KIMAV) KIMAV- bestuur stelt zich op het standpunt dat KIMAV zich zal beperken tot het faciliteren - daar waar mogelijk- echter de verantwoordelijkheid van inzet, en de mate van vrijwilligheid blijft uiteraard bij de individuele leden van KIMAV. Het stimuleren van een open dialoog bij de professionalisering van de marine officier in en vanuit de krijgsmacht wordt hierdoor mede gediend. 3. Evenementenbeleid KIMAV- bestuur richt zich op een frequentie van een 5- tal evenementen per jaar. Focus ligt dan op 3 evenementen in het voorjaar en 2- tal in het najaar. Het optimaal faciliteren van een alumni platform voor de aangesloten leden van KIMAV wordt hierdoor beter bediend. Daarnaast spreekt het bestuur de ambitie uit om jaarlijks een evenement dan wel symposium te organiseren onder de titel Johan de Witt- lezing. Hierbij zal worden gekozen voor een aantrekkelijk wisselend thema. Het leveren van een positieve bijdrage aan maatschappelijk beeldvorming over de krijgsmacht en Koninklijke Marine in het algemeen en haar officieren in het bijzonder zal mogelijk in de toekomst een rode draad kunnen gaan vormen. 3/8

4 Tot slot zal ook in worden gestreefd naar het verder bevorderen van en onderhouden van relaties met andere vergelijkbare alumni verenigingen bij Land en Luchtmacht alsook overige officiersverenigingen. In het verlengde hiervan staat in het najaar van 2011 wederom een gezamenlijk evenement gepland. We blijven het plan houden om de leden te vragen naar input op koers, inhoud en concept. Het bestuur is er voor jullie als lid van KIMAV. Wij staan open voor jullie ideeën en suggesties. Jullie inbreng kan ook worden g d naar Wisseling bestuur Conform planning zal Maarten Post (ledenadministratie) dit jaar aftreden. Hij heeft aangegeven niet meer voor een positie in het bestuur kandidaat te zijn. Op voordracht van het bestuur wordt R. L. van Riel als kandidaat voorgesteld. Er zal in de oproep voor de ALV ook een oproep voor kandidaten voor die positie worden gevraagd. In het geval van meerdere kandidaten zal een stemming plaatsvinden. De voorzitter, René Annema. Financieel verslag Realisatie Het uitgaven patroon van de vereniging is afgelopen verenigingsjaar wat anders dan anders geweest. De onderliggende begroting is gebaseerd geweest op een aantal plannen die in verschillende stadia van uitvoering verkeren maar zeker niet allemaal een beroep hebben gedaan op de het voorgenomen budget. In het afgelopen jaar heeft het bestuur de banden met CB en Amice aangehaald. Een jaar eerder zijn we al op de KMA in Breda gemeenschappelijk bijeen geweest. Diverse plannen en de voorbereiding voor de 15 november bijeenkomst op de MKAD hebben tot bestuurskosten ad 490,78 geleid. Ook de jaarlijkse KvK- kosten vallen onder de kosten van bestuur. We website wordt nog altijd door MISD technisch onderhouden. Alleen de hosting- kosten worden doorberekend. De factuur ad 129,71 viel dit keer (net) niet in het verenigingsjaar en is doorgeschoven naar het volgend boekjaar. De kosten voor bijeenkomsten geven de meeste en grootste mutaties te zien. We hebben een grote en succesvolle bijeenkomst samen met CB en Amice op de MKAD gehad op 15 november Er is daarbij een strategie gekozen van een schappelijk deelname- entree ad 25, onafhankelijk van de voor die dag te maken kosten. Daarentegen hebben we wel professionele sprekers en een dagvoorzitter tegen een tarief aangetrokken. Al met al hebben we het deficit van die bijeenkomst ad 1246,27 verdeeld over CB, KIMAV en Amice volgens de verdeelsleutel 2:2:1, waardoor wij vanuit de verenigingskas een bedrag van 498,51 aan die dag hebben bijgedragen (zie ook tabel realisatie symposium 15/11 ). De totale kosten voor bijeenkomsten zijn echter toch maar in totaal 124,49 doordat (soms op ons herhaald verzoek) een aantal nabetalingen van bijeenkomsten nog uit een vorig verenigingsjaar is ontvangen. De kosten voor de ledenadministratie bestaan uit bankkosten (ING). Zij omvatten dit keer ook een deel van een mailing aan de leden (voor het afgeven van een incassomachtiging) ad 307,12. Deze mailing was niet voorzien en dat is de reden dat het budget van deze post is overschreden. De portokosten van die mailing vallen in het volgend verenigingsjaar. 4/8

5 Er zijn een aantal nieuwe leden aangemeld die allen 20 hebben gestort (zie paragraaf ledenbestand). Door de mailing zijn er ook al 7 leden geweest die de oproep voor contributie hebben gehonoreerd door direct te betalen. De voorgenomen heffing van contributie is uitgesteld omdat de kas nog voldoende was voor het bestuur. In het afgelopen verenigingsjaar zijn er twee commerciële mailings van Fugro en van Tieto aan leden geweest. Voor een mailing met en commerciële oproep rekenen we 250 (ofwel 1/mailadres). De financiën zijn afgelopen jaar iets terug gelopen: in totaal 157,12. Dat tekort had groter moeten zijn door de kosten van de hosting van de website en de porto van de mailing. Deze kosten ( 253,91) vallen nu in het boekjaar Overzicht realisatie Mutaties op Rekeningnr. (kas) Gegevens Totaal budget restant budget 4800 Kosten Bestuur Baten 0,00 Kosten 490, ,00 709, Kosten Website Baten 0, Kosten Bijeenkomsten Baten 3.645,76 Kosten 0, , ,00 Kosten 3.770, , , Kosten Ledenadministratie Baten 0,00 Kosten 376,85 100,00-276, Contributies Baten 335, , ,00 Kosten 0, Donaties Baten 500,00 0,00-500,00 Eindtotaal Baten Eindtotaal Kosten Kosten toename kas: 0, , ,88-157,12 Balans per in kas te vorderen (contributies) vermogen: 3.184, , ,61 realisatie symposium 15/11 inkomsten: uitgaven: KIMAV 498,51 catering 2.064,63 CB 498,51 spreker 750,00 Amice 249,25 dagvoorzitter 749,70 42 KIMAV 1.050,00 lunches 61,65 52 CB 1.300,00 video- kabel 29,99 5 Amice 125,00 presentjes 65, , ,27 5/8

6 Kascontrole Op 1 juni heeft de kascommissie een controle gedaan, waarvan zij op de ALV verslag zal doen. Van de kascommissie (Marcel Prinsenberg en Michiel Heerkens) zal het oudste lid (Michiel Heerkens) aftreden. De kascommissie zal een nieuw lid zoeken en op de ALV aanstellen. Begroting De plannen waarop het budget zijn gestoeld, inclusief de voorgenomen contributieheffing, worden in de betreffende paragrafen uiteengezet. Begroting Inkomsten uitgaven 4800 Kosten Bestuur Kosten Website Kosten Bijeenkomsten Kosten JdW- lezing Kosten Ledenadministratie Contributies Donaties Ntb Heffing contributie Voor de plannen van het bestuur zal (voor het eerste sinds 2006) een contributie gaan worden geheven. Hiervoor hebben ongeveer 130 leden een automatische incassomachtiging afgegeven. In de ALV van september 2010 heeft het bestuur instemming gekregen om 25 aan contributie te gaan heffen. De contributie zal een terugwerkende kracht hebben tot en met mei 2010 (begin van het verenigingsjaar ). Leden die in die periode contributie al reeds hebben betaald hoeven dat niet nog een keer te betalen. De contributieheffing wordt vooraf aangekondigd en zal per primo september worden geheven. Roelf van Dam. Secretaris/penningmeester, Evenementen Keppel en Verolme 27 Mei 2010 (host Ruud van der Stroom) Keppel Verolme is een van de grootste offshore scheepswerven in NW Europa, al ruim 50 jaar actief op de huidige locatie in de Botlek waar Cornelis Verolme in 1957 zijn scheepsbouw- en reparatieactiviteiten startte. Ondertussen is er veel veranderd; in de eigenaarstructuur, in de markt en de projecten die uitgevoerd worden, in de infrastructuur van de werf en de inrichting van de organisatie. Een bedrijf met een uitgebreide geschiedenis en zeer uitdagende projecten. KIMAV- bijeenkomst op 30 september a.s. bij de KLM (host Robbert de Leeuw). KLM als bedrijf heeft aardig wat gelijkenissen met de Koninklijke Marine. Een wereldwijd opererende netwerk- carrier die vanaf Schiphol een 24/7 operatie aanstuurt. Er zijn verschillende divisies binnen de KLM. Dit keer waren we te gast bij Inflight Services. De divisie die verantwoordelijk is voor alles in de 'cabine', samengevat datgene wat je als passagier meemaakt aan boord en de organisatie daarvan. Tevens qua aantallen personen het grootste onderdeel van de KLM. In totaal ongeveer 9000 personen. Gezien de reducties binnen de Koninklijke Marine komt het redelijk in de buurt van elkaar. Het onderdeel Cabin Crew Management van Inflight Services is de lijnorganisatie die leiding geeft aan het cabinepersoneel. Complexiteit van deze omgeving wordt bepaald door de omvang van het personeelbestand en het feit dat het personeel eigenlijk nooit 6/8

7 aanwezig is. Als ze vrij zijn, zijn ze thuis en als ze aan het werk zijn in het buitenland. Cabinepersoneel kent een zeer hoge medewerkertevredenheid en een bijna te verwaarlozen uitstroom. Gezamenlijk evenement KIMAV, Corps Business en Amice Het 2e gezamenlijke evenement voor alumni van KIM en KMA vertegenwoordigd door de verenigingen KIMAV, Corps Business en Amice. Het thema was leiderschap. Key- note speaker was onder meer generaal- majoor Patrick Cammaert en generaal- majoor de Kruif, plaatsvervangend commandant landstrijdkrachten. SIMED (host Marco Rodie) Op donderdag 10 maart brachten we een bedrijfsbezoek aan Simed International te Utrecht. Dit event wordt georganiseerd door de Nyenrode (Public Governance) Alumni in samenwerking met de KIMAV (Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging) en is voor beide groepen en introducés toegankelijk. Simed is een bedrijf dat wereldwijd turn key projecten uitvoert. De projecten betreffen het ontwerp, inrichting en de bouw van ziekenhuizen en het aanbieden van verschillende services, waaronder training en maintenance. Simed is een dynamisch bedrijf met veel jonge professionals met een hands- on mentaliteit, geleid door een directeur eigenaar Sietse Zoodsma. Het operatiegebied is wereldwijd waardoor ook in minder toegankelijke gebieden wordt gewerkt en met zeer uiteenlopende culturen. Juist door een klantgerichte aanpak en flexibel maatwerk is Simed in staat om overal succes te boeken. Voor de Public Governance Alumni is het interessant om te weten dat Simed zaken doet met zeer diverse overheden in uiteenlopende landen en in staat is om samen met de lokale overheid succesvol projecten uit te voeren. De can- do- mentaliteit en flexibiliteit sprak ex- marineofficieren zeker aan. Spannende jongensverhalen bij Deep in Amsterdam!! (host Gert- Jan Siepel) Deep BV is een internationaal opererend ingenieursbureau, gespecialiseerd in hydrografie en geofysica. Door middel van geavanceerde technologie brengt Deep alles op, rond en in de (water) bodem driedimensionaal in beeld. Dit voornamelijk op water, maar ook op land. Deep werkt met een hecht team van hydrografen, geologen, geofysici en ingenieursgeologen. Door de combinatie van deze vakgebieden voert Deep uitdagende multidisciplinaire projecten uit en maakt gebruik van innovatieve hightech oplossingen. Deep voert projecten uit in opdracht van de bagger-, berging- en offshore industrie, aannemers, overheid en ingenieurs bureaus en werkt over de hele wereld. Door deze variatie in opdrachtgevers zijn alle projecten uniek, gevarieerd en elke keer weer opnieuw uitdagend. Deep is een jong, gedreven en dynamisch bedrijf met een zeer informele (en soms wat onconventionele) sfeer van 'work hard, play hard'. Een avond met weinig organogrammen en business modellen, maar des te meer anekdotes en jongensboekverhalen.. Naud Wirtz Bestuurslid Programma Ledenbestand Bij de KIMAV- ledenvergadering van 2010 had de vereniging 258 leden. In het afgelopen bestuursjaar heeft het bestuur zich ingespannen om ook de niet- betalers aan te sporen. Deze nog niet betalende leden is gevraagd of zij hun contributie wilden voldoen en, zo niet, of zij nog prijs stellen op het lidmaatschap. Voor een aantal leden bleek dit aanleiding om hun lidmaatschap op te zeggen en sommigen bleken volstrekt onbereikbaar. Uiteindelijk zijn 4 leden uit het ledenbestand verwijderd. Zoals tijden de bestuursvergadering van vorig jaar aan de orde is geweest en is vastgesteld, is deze actie te zien in het licht van de wens van het bestuur om de KIMAV een levende vereniging te houden, waarbij de leden misschien niet steeds aan alle evenementen deelnemen, maar wel een actieve houding hebben. In het afgelopen jaar zijn er 14 actieve leden bijgekomen, zodat we nu kunnen spreken van een geschoond ledenbestand van 268 leden. In de laatste maanden wordt een trend zichtvaar en merkbaar van leden die zich blijken te beraden op hun lidmaatschap en dat vervolgens opzeggen. Over het algemeen is de reden die wordt aangevoerd dat zij niet 7/8

8 langer inactief lid willen zijn voor een vereniging waar zij onvoldoende tijd aan kunnen of willen besteden. Hoewel natuurlijk buitengewoon jammer, is dit een direct gevolg van het in 2009 ingezette en in 2010 vervolgde beleid van het bestuur om te streven naar een actieve vereniging. Zoals te doen gebruikelijk, roept het bestuur graag alle leden op actief oud- collega s te werven. Zij kunnen zich inschrijven op de website. Maarten Post. Bestuurslid Ledenadministratie KIMAV- Website en LinkedIn- groep In het afgelopen jaar is de discussie binnen het bestuur gevoerd over de rol van de website. Daar is uitgekomen, en als zodanig aangenomen in de ALV, dat we meer van de website willen maken. Opfrissen, moderner en meer functionaliteit zodat de leden het echt kunnen gebruiken om contact met elkaar te zoeken, voor zakelijke dingen enz. Daartoe is er een begroting opgesteld en is er een jaarlijks lidmaatschap weer ingesteld. Eind 2010 is gesproken met iemand uit het netwerk van bestuurslid Naud Wirtz die veel weet van (sociale) media. Zijn advies was echter, vooral gebaseerd op wat er om ons heen gebeurt, om niet in te zetten op de site, maar vooral op sociale media, met name Facebook. Veel goedkoper en past veel meer bij waar veel leden toch al actief mee zijn. De site zou slechts de portal moeten zijn naar onze LinkedIn groep en naar Facebook. In 2011 zal er een aanzet gaan komen tot die Facebook portal. Zodra duidelijk wordt wat de kosten van deze nieuwe vorm van media is zal bezien worden of de begroting daarvoor te ruim is, met eventuele consequenties voor komende jaren. Ondertussen blijft de website zoals deze is. Men moet zich opgeven voor de evenementen via de website en men gebruikt de database. Dat eerste wordt soms als lastig ervaren (men is vaak wachtwoord kwijt, hoewel dat direct via de site kan worden opgevraagd), maar het geeft de mogelijkheid aan de organisatoren centraal te kijken hoeveel en wie ze kunnen verwachten, maar nog belangrijker, men kan zelf zien wie zich allemaal nog meer hebben aangemeld. De LinkedIN groep is actief en wordt gebruikt om leden op de hoogte te houden. Er is recent een slag gemaakt om niet- (betalende) leden te verwijderen uit deze groep, met uiteraard de uitnodiging vooral lid te worden. De groep is opnieuw dichtgezet zodat toetreden altijd beoordeeld wordt door een bestuurslid. Opnieuw is recent aandacht gegeven aan de mogelijkheid om direct- mail te versturen aan de leden database a 1 euro per adres. Er wordt soms gebruik van gemaakt, met resultaat (vacatures bijvoorbeeld) en de gelden komen in de KIMAV- kas. Ook dit jaar was het technisch beheer van de KIMAV- site in handen van Erik van Iterson en zijn bedrijf MISD. Zonder facturen te sturen staat Erik het bestuur bij in deze technische ondersteuning. Hulde! Alleen voor de hosting wordt betaald (uiteraard). Erik Wuite, bestuurslid PR 8/8

Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2012-2013

Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2012-2013 Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2012-2013 Van de voorzitter Historie KIMAV De KIMAV werd formeel opgericht op 15 juni 2006 tijdens een algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) Mei-December 2015

Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) Mei-December 2015 Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) Mei-December 2015 Inleiding Op de vorige ALV is er statutenwijziging goedgekeurd door de aanwezige leden. Deze behelsde toelating

Nadere informatie

Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2013-2014

Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2013-2014 Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2013-2014 Historie KIMAV De KIMAV werd formeel opgericht op 15 juni 2006 tijdens een algemene ledenvergadering in de Van Braam

Nadere informatie

Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV)

Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2009-2010 Algemeen afgelopen jaren De KIMAV werd formeel opgericht op 15 juni 2006 tijdens een algemene ledenvergadering in de

Nadere informatie

Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2007-2008

Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2007-2008 Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2007-2008 Algemeen afgelopen jaar De KIMAV werd formeel opgericht op 15 juni 2006 tijdens een algemene ledenvergadering in de Van

Nadere informatie

Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2008-2009

Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2008-2009 Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2008-2009 KIMAV-strategie 2009 en volgende jaren Algemeen afgelopen jaar De KIMAV werd formeel opgericht op 15 juni 2006 tijdens

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals

FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarverslag: Sociaal... 4 Resultaten over het jaar 2014... 4 Leden... 4 Bestuur... 5 Doelen voor het jaar 2015...

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015 Financieel jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie 2014 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie, Hierbij het financiële jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie, ter

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING. Oud en Nieuw

BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING. Oud en Nieuw BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING Oud en Nieuw Datum: 6 mei 2016 VOORWOORD Beste leden, Vorig jaar is er voorzichtig begonnen met het opnieuw tot leven brengen van de ASVA Alumnivereniging. Veel mensen

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni Algemene Ledenvergadering Columni 2009-2010 1 Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni 25 september 2010, locatie: De Harmonie, RuG (Groningen) Bijlage bij agendapunt 2: Verslag secretaris Samenstelling

Nadere informatie

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8 Beleidsplan 2012-2013 Voorwoord Een nieuwe, frisse vereniging die bruist van interessante activiteiten en met een netwerk waar je op kunt bouwen. Dit is het beleidsplan van het eerste kandidaatsbestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS Bestuur 1.1 Het bestuur van de vereniging beheert de zaken van de vereniging en is belast met de naleving van de statuten en dit reglement, alsmede

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 14-03-2016 Studievereniging Gezondheidszorgpsychologie Radboud Universiteit Nijmegen 1. Algemene bepalingen 1.1 Op basis van artikel 24 van de statuten van de Studievereniging Halo, hierna te noemen de

Nadere informatie

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 15 oktober 2015, balans per 31-12-2015 Kolommenstaat: begroting 2015, exploitatie 2015 begroting 2016, voorlopige exploitatie 2016 per 15 oktober 2016 en begroting 2017 Toelichtingen

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN:

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN: Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide KvK: 53782151 RSIN: 851015542 www.wiboz.nl JAARVERSLAG BOEKJAAR 2012 Voor u ligt het jaarverslag van Wooninitiatief Bergen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Social Mediaprotocol

Social Mediaprotocol Social Mediaprotocol Versie: februari 2014 Voorgenomen besluit : maart 2014 Behandeld in MR : juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Social media... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Inzet social media op het

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2012

NVR financieel jaarverslag 2012 NVR financieel jaarverslag 2012 Begrotingen 2013, 2014 en 2015 Mei 2013 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN... 3 1.2 LOSSE

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

Welkom bij de Ambassadors Club!

Welkom bij de Ambassadors Club! Welkom bij de Ambassadors Club! Je ontvangt dit bericht omdat jij je hebt aangemeld bij de World Travel Academy Ambassadors Club. Hoewel wij helaas met enige vertraging te kampen hadden en sommige leden

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht

Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht Nederlandse Defensie Academie Inleiding Sinds 2007 verzorgt de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) de Postacademische Opleiding Militair

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE Algemene bepalingen Artikel 1. 1. De vereniging genaamd Vereniging Functioneel leeftijdsontslag Verbindingsdienst

Nadere informatie

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman Welkom! Algemene Ledenvergadering. Promotie Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 17 november 2014 & notulen ALV 15 december Promotie 2014 (goedkeuring statuten) 4. Stand

Nadere informatie

Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht

Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht Nederlandse Defensie Academie Inleiding Sinds 2007 verzorgt de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) de Postacademische Opleiding Militair

Nadere informatie

Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging

Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 1 februari 2011. Gewijzigd tijdens de algemene ledenvergadering van 6 februari 2012. Documentnr:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Dit huishoudelijke reglement is volgens artikel 24.1 van de statuten van de vereniging Golf Club Bentwoud vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2013. Algemene

Nadere informatie

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Waarom een huishoudelijk reglement? Binnen een vereniging gelden regels. De meeste van die regels vloeien voort uit de wet (http://wetten.overheid.nl/bwbr0003045/2013-07-01

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement SNN

Huishoudelijk Reglement SNN Huishoudelijk Reglement SNN SchouderNetwerken Nederland Aan: Van: Betreft: SNN deelnemers zijnde de regionale Nederlandse Schoudernetwerken Voorlopig bestuur van de stichting SNN (concept) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen 1. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

7 november 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

7 november 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 29 oktober 2015, balans per 31-12-2014 Kolommenstaat: begroting 2014, exploitatie 2014 begroting 2015, voorlopige exploitatie 2015 per 29 oktober 2015 en begroting 2016 Toelichtingen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT BELEIDSPLAN 2014-2016 ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT Datum: 17 november 2014 Inhoud 1. Inleiding p.3 2. Organisatie van de Ondernemersvereniging Katendrecht p.4 3. Uitwerking van de doelstellingen p.5

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS 1 STATUTEN INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS Statuten November 2010 versie 1.3 2 NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. ICTAS draagt de naam INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

Profiel van de Vereniging.

Profiel van de Vereniging. Profiel van de Vereniging. In juli 1987 werd in Rotterdam officieel de Vereniging van Gepensioneerden KBB opgericht. Een belangenvereniging voor gepensioneerden uit het voormalige KBB concern. Na de fusie

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Lelystad, mei 2014 Communicatieplatform Flevoland p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Jubileum

Nadere informatie

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Student & Starter. Financiële Prognose. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht

Student & Starter. Financiële Prognose. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Financiële Prognose Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents 1. Algemeen... 2 Vereniging... 2 Doelstelling... 2 Bestuur... 2 2. Balansbegroting... 3 3. Exploitatiebegroting...

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T.

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. Inleiding. In de praktijk is gebleken dat voor goed bestuur van de BMW Roadster club, de statuten laatstelijk gewijzigd bij akte van 4 maart 2016 op sommige

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie maart 2013 - november 2013 Enschedese Headbangers Organisatie Gronausevoetpad 165 7533 VG Enschede contact@enschedeseheadbangers.nl www.enschedeseheadbangers.nl

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Huishoudelijk Reglement SVO Definitief ALV 20090917 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Artikel 1. Algemene bepalingen Het huishoudelijk reglement is van toepassing

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie