HP NonStop Server Capacity Planning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HP NonStop Server Capacity Planning"

Transcriptie

1 HP NonStop Server Capacity Planning HP Services Technische informatie In het veeleisende moderne bedrijfsklimaat moet u weten welke hardwarecapaciteit in de toekomst nodig is voor uw groeiende online transactieverwerking op NonStop-systemen. Specialisten op het gebied van capaciteitsplanning schatten de vereisten voor processoren en schijfvolumes in op basis van de groeiprognoses voor uw organisatie. Aan de hand daarvan kunt u bepalen welke kapitaalinvesteringen nodig zijn om straks uw bedrijfsdoelen te halen en kunt u uw planning en budget daarop afstemmen. De HP NonStop Capacity Planning Service omvat activiteiten om de toekomstige capaciteitsbehoefte in te schatten, een capaciteitsmodel te bouwen en een capaciteitsplan op te stellen. Na afloop van de service beschikt u over effectieve methoden en technieken om uw toekomstige hardwarebehoeften te berekenen. Levering van de HP NonStop Server Capacity Planning Service is een proces in vijf stappen, dat hieronder wordt beschreven. Er worden meetgegevens en andere informatie verzameld over de applicatie-architectuur en de systeemconfiguratie van uw organisatie. Deze worden gebruikt om een NonStop (Tandem) Capacity Planning Model (TCM) te bouwen en te kalibreren. Op basis van het model wordt voorspeld hoeveel processoren en logische schijfvolumes nodig zijn om de verwachte groei van uw organisatie te ondersteunen en tegelijkertijd de vereiste responstijden en serviceniveaus te waarborgen. De voornaamste serviceactiviteiten, inclusief alle prognosescenario's en modelspecificaties, worden gedocumenteerd. De gestructureerde 5-fasen aanpak voor consistente levering van de NonStop Capacity Planning Service omvat: Planning en informatieverzameling: omschrijven van problemen, service level objectives en strategieën voor dataverzameling Bouw van capaciteitsmodel: bepalen van transactiekenmerken en specifieke modelingstrategieën Kalibratie van het capaciteitsmodel: om de accuraatheid van de model- en transactiedefinities te garanderen Capaciteitsprognose: opstellen van een uniek capaciteitsplan speciaal voor uw organisatie en uw toepassing Rapportage: documenteren van alle belangrijke serviceactiviteiten en bouwspecificaties van het model Voordelen van de service Biedt een capaciteitsplan op basis van actuele applicatiegegevens en een prognose voor de toekomstige bedrijfsgroei Verschaft een accurate capaciteitsplanning, zodat u uw budget kunt bepalen op basis van feiten Zorgt dat u over voldoende systeemcapaciteit beschikt om de service-level overeenkomsten met uw gebruikers te halen Rekent af met reactieve situaties en twijfelachtige capaciteitsplanningsmethoden dankzij een plan dat gebaseerd is op wachtrijtheorie-modellen Biedt what-if analyses bijvoorbeeld hoe de applicatie zal presteren met verschillende NonStop processor- en schijftypen, met inbegrip van responstijdbeperkingen voor applicatietransacties Kenmerken van de service Planning en informatieverzameling Oriëntatiesessie met de klant Uitvoering van de service Projectmanagement

2 Servicekenmerken Tabel 1. Kenmerken Kenmerk Planning en informatieverzameling Oriëntatiesessie met de klant Uitvoering van de service Specificaties Een HP specialist plant alle noodzakelijke activiteiten en organiseert de levering van de service op een door HP of de gekwalificeerde HP serviceleverancier en de klant overeengekomen tijdstip. Alle activiteiten vinden plaats tijdens standaard HP kantooruren, uitgezonderd algemeen erkende feestdagen. De planningsactiviteiten omvatten: Overleg met de klant, inclusief het beantwoorden van vragen van de klant over de levering van de service Controle of aan alle vereisten voor de service voldaan is aan de hand van een checklist vóór levering Planning van de levering van de service op een gezamenlijk bepaald tijdstip Bepaling van piekbelastingsperiode(s) voor Measure dataverzameling en aanlevering van scripts om de metingen te beginnen Voor aanvang van de metingen nagaan of het systeem waarop de applicatie draait optimaal afgesteld is voor het verzamelen van data De HP specialist belegt bij aanvang van de levering van de service een oriëntatiesessie bij de klant. De oriëntatiesessie dient als formele kick-off bijeenkomst met applicatieontwikkelaars en operationele technici van de klant, om hen vertrouwd te maken met de TCM capaciteitsplanningsmethode. De sessie is niet bedoeld als klassikale activiteit of als vervanging voor een formele training. De sessie omvat het volgende: HP geeft een overzicht van de service en de capaciteitsplanningsmethodologie De klant beschrijft de bedrijfsapplicatie waarvoor een model moet worden gecreëerd en introduceert de medewerkers die bij serviceactiviteit betrokken zullen zijn Evaluatie van de applicatietransacties waarvoor modellen moeten worden gemaakt Evaluatie van de strategie en de planning van de HP NonStop Capacity Planning Service Gesprekken plannen met betrokken personeelsleden van de klant om relevante informatie te verzamelen De activiteiten omvatten: Overhandiging van de agenda en planning voor de servicelevering Installatie van de noodzakelijke software- of hardwaretools Evaluatie van applicatiekenmerken, inclusief documentatie en prioritering van doelstellingen Vaststelling van een strategie voor capaciteitsplanningsmodellen en de transacties waarvan modellen zullen worden gemaakt Maken van het stuurbestand voor procescategorisatie en het workloadverdelingsmodel Validatie van de transactieverdelingsdata en modelkalibratie Creëren van het prestatiemodel op basis van gekwalificeerde meetgegevens Afleiden van het resulterende capaciteitsplanningsmodel om een capaciteitsprognose of prognoses te maken op basis van de groeiplannen en de responstijdbehoeften van de klant 2 Voor HP Technology Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of getoond.

3 Servicekenmerken Tabel 1. Servicekenmerken (vervolg) Kenmerk Projectmanagement Specificaties De HP specialist die de service levert is doorgaans tevens verantwoordelijk voor het projectmanagement. Op verzoek kan echter een speciale projectmanager op afstand deelnemen aan het project. De projectmanager zal: De voorzieningen die voor levering van de service nodig zijn coördineren De verantwoordelijkheden van de klant en andere voorwaarden voor de levering van deze service evalueren Een locatie-inspectie uitvoeren om te bepalen aan welke vereisten voor de service moet worden voldaan Een projectplan ontwikkelen waarin de te leveren services worden gespecificeerd Als contactpersoon en enig aanspreekpunt fungeren tussen de servicetechnici en de organisatie van de klant De projectplanning opstellen en het project overeenkomstig de voorgestelde planning managen Vereisten voor de service De klant moet: Een bestaande HP NonStop serverklant zijn de applicatie waarvoor een model wordt gecreëerd moet draaien op een NonStop productieplatform Aan alle voorwaarden van het Statement of Work (SOW) voldoen De HP specialist voor aanvang van de service de volgende informatie verstrekken: Overzicht van het systeem Beknopt overzicht van de applicatie Beschrijving van de voornaamste transacties waarvoor een model moet worden gemaakt Beschrijving van de database Systeemstatistieken en metingen (HP verstrekt een routine/script om deze informatie te verzamelen) Een licentie voor Measure software aanschaffen en de software installeren. De service omvat geen licentie voor TCM of MeasTCM software, maar HP installeert deze tools op het systeem van de klant, uitsluitend voor gebruik tijdens de levering van deze service. De software wordt na voltooiing van de service verwijderd. Klanten die het TCM-model van hun applicatie willen handhaven en bewerken, moeten een licentie aanschaffen voor de TCM én de MeasTCM software. HP adviseert klanten met klem om formele training te volgen in het gebruik van TCM via een Modeling With TCM TOI (informatieoverdracht). Dit kan vóór of tijdens de implementatie van de service plaatsvinden. De klant wordt geadviseerd zich vóór de levering van de service vertrouwd te maken met TCM-gebaseerde modeling door de TCMhandleiding goed te bestuderen. Alleen dan profiteert de klant optimaal van de service en kan HP de service binnen het gegeven tijdsbestek uitvoeren. Voor HP Technology Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of getoond. 3

4 Beperkingen van de service De volgende items en activiteiten zijn uitgesloten van de service, maar kunnen via andere services of tegen meerprijs worden geleverd: Een licentie voor TCM, MeasTCM of Measure software Prestatie-evaluatie of systeemafstemming; er wordt aangenomen dat het systeem goed afgestemd is. HP kan een offerte maken voor een NonStop Performance and Tuning Service om te waarborgen dat de klant het beste rendement haalt uit zijn investering in het geïnstalleerde systeem Configuratie van optionele softwareproducten die de servicespecialist niet expliciet nodig heeft om de service te leveren Elke service die niet expliciet in dit document of het bijbehorende Statement of Work wordt vermeld De volgende beperkingen zijn specifiek van toepassing op de TCM-functionaliteit: TCM berekent alleen de responstijd van de CPU en de schijfcomponenten. Het berekent niet de totale responstijd, waarbij ook de tijd van communicatielijnen wordt ingecalculeerd. TCM maakt geen modellen van geheugen, schijfcontrollers of schijfruimte; TCM gaat ervan uit dat deze geen knelpunten vormen. Verplichtingen van de klant De klant zal: Binnen 90 dagen na aanschaf van de service contact opnemen met een HP specialist om de levering van de service te plannen Een medewerker aanwijzen die namens de klant goedkeuringen kan verlenen, indien nodig snel informatie kan verstrekken, voor overleg over de levering van de service beschikbaar is, interne problemen in de omgeving van de klant kan oplossen en kan controleren en aftekenen dat de service geleverd is IT-beheerders (applicatie-ontwikkeling en systeemprocessen) beschikbaar stellen om de noodzakelijke informatie over de applicatie-architectuur en de operationele of zakelijke doelen en andere speciale vereisten van de klant te verzamelen en alle noodzakelijke configuratie-activiteiten uit te voeren die nodig zijn om levering van de service mogelijk te maken Zorgen dat er personeel van de leverancier of derde partij beschikbaar is om de specifieke informatie over de applicatie-architectuur te verstrekken indien de benodigde kennis niet intern bij de klant aanwezig is Zorgen dat tijdens de levering van de service voortdurend een of meer personen beschikbaar zijn die op beheerdersniveau toegang kunnen verlenen tot de systemen waarop het werk wordt uitgevoerd Zorgen dat aan alle vereisten voor de service, zoals vastgelegd onder Vereisten voor de service, is voldaan HP onbeperkt toegang verlenen tot alle locaties waar de service moet worden uitgevoerd Een geschikte werkplek voor levering van de service bieden, met toegang tot een buitenlijn, stopcontacten en een netwerkaansluiting (indien nodig) 4 Voor HP Technology Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of getoond.

5 Algemene voorzieningen/overige uitsluitingen HP behoudt zich het recht voor om arbeid (op uurbasis) en materiaal in rekening te brengen voor alle extra werkzaamheden en werk dat buiten de serviceprijs valt indien de klant niet voldaan heeft aan de servicevereisten of andere voorwaarden. Gedeelten van de service kunnen remote of onsite geleverd worden, naar goeddunken van HP. HP behoudt zich het recht voor om de prijs van deze service te wijzigen indien de klant niet binnen 90 dagen na aanschaf de levering van de service plant en regelt. De mogelijkheid van HP om de Services uit te voeren is afhankelijk van volledige en tijdige samenwerking van de klant met HP, alsmede van de juistheid en de volledigheid van alle gegevens die de klant aan HP levert. De service is alleen beschikbaar tijdens lokale HP kantooruren, tenzij anders met HP of met de gekwalificeerde HP serviceleverancier overeengekomen is. Voor service die buiten deze periode wordt geleverd geldt een meerprijs. Voor levering van de service kan het nodig zijn om tools (hardware of software) van HP of van andere fabrikanten te gebruiken met een licentie voor gebruik door HP. Deze worden tijdens de levering van de service gebruikt en worden na voltooiing van de service weer verwijderd. Deze tools mogen alleen door HP specialisten gebruikt worden om de service te leveren en de klant mag de tools op geen enkele wijze zelfstandig gebruiken. Tevens gelden de volgende voorwaarden: Aan het gebruik van de tools van HP of van derde partijen op locatie bij de klant kan de klant geen enkel recht, aanspraak, belang of licentie onder enig auteursrecht, patent, bedrijfsgeheim, handelsmerk, mask-work beschermingsrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht ontlenen, noch expliciet, noch impliciet. De klant is niet gerechtigd om op welke wijze dan ook kopieën te maken van de tools van HP of van derde partijen. Het is de klant verboden om de tools van HP en van derde partijen geheel of gedeeltelijk te disassembleren of te decompileren of anderszins te proberen de broncode van deze tools te achterhalen. De klant gaat ermee akkoord dat HP na voltooiing of beëindiging van de HP NonStop Capacity Planning Service alle exemplaren van de tools van HP en van derde partijen van het systeem en de locatie van de klant verwijdert. Meer informatie Neem voor meer informatie over HP Services contact op met het HP verkoopkantoor of kijk op de HP website: Get connected hp.com/go/getconnected Actuele meldingen over HP drivers, support en beveiliging worden rechtstreeks op uw desktop afgeleverd Copyright 2011, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om dit document zonder vooraankondiging te wijzigen. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie, expliciet of impliciet, wettelijk of feitelijk. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Deze datasheet valt onder de voorwaarden van HP's huidige standaard verkoopvoorwaarden of, indien van toepassing, de koopovereenkomst tussen de klant en HP. 4AA0-3184NLE, februari 2012 Digitaal geprint op een HP Indigo pers.

HP Data Replication Solution Service voor 3PAR Virtual Copy

HP Data Replication Solution Service voor 3PAR Virtual Copy HP Data Replication Solution Service voor 3PAR Virtual Copy HP Care Pack Services Technische info De HP Data Replication Solution Service voor 3PAR Virtual Copy implementeert het product HP 3PAR Storage

Nadere informatie

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Care Pack Services Technische informatie HP Installation and Startup Service for HP Insight Control biedt implementatie en basisconfiguratie

Nadere informatie

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Technische info De HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installation and Startup Service voorziet

Nadere informatie

HP StorageWorks P9000 Disk Array Family Installation & Startup Service

HP StorageWorks P9000 Disk Array Family Installation & Startup Service HP StorageWorks P9000 Disk Array Family Installation & Startup Service HP Services Datasheet Overzicht van de service De HP StorageWorks P9000 Disk Array Family Installation and Startup Service biedt u

Nadere informatie

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Contractual Services Technische info Met HP Parts Exchange Service worden defecte HP onderdelen vervangen door vervangende onderdelen met het actuele revisieniveau

Nadere informatie

HP Collaborative Support Service

HP Collaborative Support Service HP Collaborative Support Service HP Services Technische informatie Overzicht van de service HP Collaborative Support Service is ontwikkeld voor bedrijven die HP hardware aanschaffen met HP software en

Nadere informatie

HP Proactive Care Service

HP Proactive Care Service Technische informatie HP Proactive Care Service HP Services Voordelen van de service Proactive Care helpt u het rendement op de investering in uw geconvergeerde infrastructuur te verbeteren met kenmerken

Nadere informatie

HP Hardware Support Offsite Return Services voor consumenten

HP Hardware Support Offsite Return Services voor consumenten HP Hardware Support Offsite Return Services voor consumenten HP Care Pack Services Technische info HP Hardware Support Offsite Return Services zijn beschikbaar voor in aanmerking komende producten. Ze

Nadere informatie

HP Datacenter Care Service

HP Datacenter Care Service HP Technology Services Contractual Services Voordelen van de service HP Datacenter Care Service is ontwikkeld om te zorgen dat u consistent uw service-level targets en andere bedrijfsdoelen bereikt. Daartoe

Nadere informatie

HP ITSM Assessment Services HP Services

HP ITSM Assessment Services HP Services HP ITSM Assessment Services HP Services Uit HP s ervaring met duizenden enterprise-klasse IT-omgevingen blijkt dat periodieke evaluaties essentieel zijn voor uw operationele succes. U dient de juiste serviceniveaus

Nadere informatie

HP Hardware Support Onsite Service

HP Hardware Support Onsite Service HP Hardware Support Onsite Service HP Care Pack Services Technische informatie Overzicht van de service HP Hardware Support Onsite Service biedt hoogwaardige remote assistentie en onsite support voor de

Nadere informatie

HP Deployment Services: Installatieservice

HP Deployment Services: Installatieservice Datasheet HP Deployment Services: HP pc- en printerservices Voordelen van de service Installatie van pc's en printers en deze gebruiksklaar maken voor IT en gebruikers Wereldwijde standaard installatie

Nadere informatie

Omvang van de Compellent Health Check-services

Omvang van de Compellent Health Check-services Servicebeschrijving Dell Compellent SAN Health Check Service-overzicht Deze servicebeschrijving ("Servicebeschrijving") wordt aangegaan door u als de klant ("u" of "Klant") en de Dell-entiteit die op uw

Nadere informatie

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving Dell Servicebeschrijving 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST Advanced Network Monitoring: Het uitvallen van het netwerk of problemen met de prestaties van het netwerk kunnen aanzienlijke economische

Nadere informatie

HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden

HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze HP SmartFriend serviceovereenkomst. Servicebeschrijvingen met meer informatie

Nadere informatie

CarePaq TM servicebeschrijvingen

CarePaq TM servicebeschrijvingen CarePaq TM servicebeschrijvingen Deze servicebeschrijvingen vormen samen met de CarePaq TM voorwaarden de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot CarePaq service. Tenzij anders vermeld,

Nadere informatie

Snel weer in bedrijf. HP Hardware Support Exchange Service. Overzicht van de service. Datasheet

Snel weer in bedrijf. HP Hardware Support Exchange Service. Overzicht van de service. Datasheet Datasheet Snel weer in bedrijf HP Hardware Support Exchange Service Voornaamste servicekenmerken Handige deur-tot-deur service Voordelig alternatief voor onsite reparatie HP betaalt de verzendkosten Voornaamste

Nadere informatie

HP Priority Access en Priority Management Services voor zakelijke klanten

HP Priority Access en Priority Management Services voor zakelijke klanten Datasheet HP Priority Access en Priority Management s voor zakelijke klanten HP Priority s Voornaamste servicekenmerken HP Priority Access Geeft uw IT helpdeskteam rechtstreeks toegang tot uiterst deskundige

Nadere informatie

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services Servicebeschrijving voor Dell 1. INLEIDING BIJ UW SERVICEOVEREENKOMST (IT adviesservices): Dit is een servicepakket dat ten doel heeft om downtime te reduceren en u te helpen uw IT omgeving te optimaliseren

Nadere informatie

Dell Advanced Network Management Services Servicebeschrijving

Dell Advanced Network Management Services Servicebeschrijving Dell Servicebeschrijving 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST Advanced Network Management: Het uitvallen van het netwerk of problemen met de prestaties van het netwerk kunnen aanzienlijke economische

Nadere informatie

HP wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning

HP wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning HP wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning HP Garantie op de hardware Garantieperiode De garantieperiode voor het HP product staat vermeld op de etiketten met het serienummer, die op

Nadere informatie

ServicePac Overeenkomst voor IBM Garantieservice-upgrade, IBM Onderhoudsservice, IBM Onderhoudsservice-upgrade en IBM Software Ondersteuningsservice

ServicePac Overeenkomst voor IBM Garantieservice-upgrade, IBM Onderhoudsservice, IBM Onderhoudsservice-upgrade en IBM Software Ondersteuningsservice ServicePac Overeenkomst voor IBM Garantieservice-upgrade, IBM Onderhoudsservice, IBM Onderhoudsservice-upgrade en IBM Software Ondersteuningsservice BELANGRIJKE KENNISGEVING: LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING I N H O U D S O P G A V E S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T Inleiding... 3 Onderhoud op uw Software - Standaard Software onderhoudsovereenkomst...

Nadere informatie

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Deze Gebruiksrechtovereenkomst ("Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon)

Nadere informatie

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST 2. OMVANG VAN SERVICES

Servicebeschrijving voor Dell IT Advisory Services 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST 2. OMVANG VAN SERVICES Servicebeschrijving voor Dell 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST : Dit is een servicepakket dat ten doel heeft om downtime te reduceren en u te helpen uw IT-omgeving te optimaliseren met behulp van

Nadere informatie

hp onsite hardware support global next business day response hp onsite hardware support call-to-repair hp offsite hardware support exchange

hp onsite hardware support global next business day response hp onsite hardware support call-to-repair hp offsite hardware support exchange & software Klik op de desbetreffende service beschrijving: hp onsite hardware hp onsite hardware global next business day response hp onsite hardware call-to-repair hp offsite hardware exchange hp off-site

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden TexelSites

Algemene Voorwaarden TexelSites Algemene Voorwaarden TexelSites Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever en TexelSites tot stand te komen overeenkomst. 2. De overeenkomst wordt gesloten

Nadere informatie

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 HP ProLiant en X86 servers en opties Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 4 november 2011 Garantie op de Hardware Algemene voorwaarden Aan deze HP garantie op de hardware

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL EasyKiosk computerzuilen AGREEMENT Versie 01-2015 EasyKiosk Computerzuilen Handelsweg 15 5527 AL Hapert Nederland Telefoon: +31 (0)497 36 95 01 Web: www.easykiosk.nl E-mail: info@easykiosk.nl

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL EN DEVELOPER BELANGRIJK - LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL EN DEVELOPER BELANGRIJK - LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR LICENTIEOVEREENKOMST VOOR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL EN DEVELOPER BELANGRIJK - LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR: DIT IS EEN RECHTSGELDIGE OVEREENKOMST TUSSEN U EN BUSINESS OBJECTS VOOR HET

Nadere informatie