HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze HP SmartFriend serviceovereenkomst. Servicebeschrijvingen met meer informatie vindt u op de volgende standaardlocatie HP SmartFriend servicebeschrijvingen zijn ook op verzoek beschikbaar voor geautoriseerde HP partners. 1. Supportservices: HP levert de in de betreffende servicebeschrijvingen omschreven supportservices voor de gekwalificeerde producten die in deze overeenkomst zijn vermeld (het Product ). Service wordt door HP geleverd of wordt namens HP door een geautoriseerde HP vertegenwoordiger geleverd. HP is alleen verplicht om de Service te leveren indien vooraf alle vereiste informatie over de klant en het ondersteunde Product door HP is ontvangen. HP kan van de klant een bewijs van aanschaf van het Product en deze Service vragen. Voor producten die niet in aanmerking komen en voor services die niet onder deze overeenkomst vallen, kan service worden geboden tegen HP s standaardtarieven voor materiaal en arbeid. 2. Dekking: Service wordt geleverd aan klanten die gevestigd zijn in bepaalde EMEA-landen (zie Bijlage A: Lijst van landen). Tenzij anders is aangegeven in de servicebeschrijving, wordt de Service geleverd per telefoon en waar mogelijk via remote toegang, of via , en is de Service behoudens lokale verschillen beschikbaar tijdens de lokale standaard kantooruren van HP, van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen. 3. Activering: De Service is gedurende de looptijd van deze overeenkomst beschikbaar voor de klant, nadat deze het servicereferentienummer heeft ontvangen. U erkent en stemt ermee in dat deelname aan de SmartFriend Service door een eerste serviceverzoek of eerste acceptatie van deze algemene voorwaarden inhoudt. 4. Vereisten: De klant moet voldoen aan alle vereisten en verplichtingen van de klant die in deze overeenkomst en de servicebeschrijving worden genoemd. 5. Gekwalificeerd Product: De klant moet een HP of Compaq pc gebruiken met Windows XP (Professional & Home Edition), Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7 of Windows 8. In sommige gevallen kan HP ermee instemmen om een klant te helpen die een pc van een ander merk dan HP heeft, indien de vraag te maken heeft met het gebruik van niet-hp software (een volledig overzicht van dergelijke niet-hp software vindt u op: Daarnaast moet aan de volgende eisen worden voldaan en gelden de volgende bepalingen als voorwaarde voor de levering van de Service door HP: (a) De klant moet over een besturingssysteem beschikken dat in de servicebeschrijving vermeld staat. Een complete bijgewerkte lijst vindt u op Andere besturingssystemen worden niet ondersteund in het kader van de Service. (b) Het Product moet bijgewerkt zijn tot de meest actuele revisieniveaus, het gebruik moet binnen de gepubliceerde maximale gebruikslimieten vallen en het Product moet naar HP's redelijk inzicht in een goede werkende staat verkeren. De Service wordt niet geleverd voor Producten waarvoor de gepubliceerde einddatum voor de support is verstreken, of voor softwareapplicaties en/of drivers van derden die niet meer worden ondersteund door de derde-partij softwareleverancier (welk van

2 beide zich het eerst voordoet), tenzij schriftelijk anderszins met HP is overeengekomen. In dat laatste geval wordt de Service uitsluitend geleverd op basis van een redelijke inspanning. (c) HP biedt de Service alleen voor de huidige versie, de direct daaraan voorafgaande versie of de gespecificeerde versie van softwareproducten van HP en derde partijen waarvoor de klant over een geldige en juiste softwarelicentie beschikt, en HP biedt de Service uitsluitend wanneer het softwareproduct wordt gebruikt met hardware die deel uitmaakt van door HP of een derde partij gespecificeerde configuraties. (d) HP kan zonder extra kosten het Product wijzigen om de werking, de supportmogelijkheden en de betrouwbaarheid te verbeteren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. 6. HP eigendom: De klant erkent dat door HP geleverde materialen, zoals documenten, tekeningen, software, diagnoseprogramma's en bijbehorende media, niet het eigendom van de klant zijn. 7. Verantwoordelijkheid van de klant: (a) De klant moet HP direct op de hoogte stellen van elke wijziging in de informatie die als onderdeel van de overeenkomst verstrekt is. (b) De klant dient een redelijke inspanning te verrichten om samen te werken met HP bij het remote oplossen van problemen, het uitvoeren van zelftests of diagnoseprogramma's, het leveren van de noodzakelijke informatie en het op verzoek van HP verrichten van eenvoudige reparatie-handelingen. (c) De klant draagt alle telecommunicatiekosten in het kader van de levering van telefonische en remote Service. (d) De klant is verantwoordelijk voor de compatibiliteit van niet-ondersteunde producten, accessoires en apparaten met het Product. (e) De klant is verantwoordelijk voor de beveiliging van de eigen vertrouwelijke informatie en voor het in stand houden van een procedure, onafhankelijk van de hardwareproducten, ter reconstructie van zoekgeraakte of veranderde bestanden, data of programma's. 8. Beperkingen van de Service: (a) De Service omvat geen services met betrekking tot andere hardware en/of software dan in deze overeenkomst is vermeld. HP zal een redelijke inspanning verrichten om de problemen op te lossen waarover de klant contact heeft opgenomen, maar HP is niet verantwoordelijk voor het leveren van oplossingen die ofwel niet beschikbaar zijn, of die redelijkerwijs HP's kennis te boven gaan, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, het geval dat het probleem van de klant verband houdt met een defect in niet-hp software. In dit opzicht is levering van de upgrades voor niet-hp software die op de Producten wordt uitgevoerd, van de Service uitgesloten. HP is geheel of gedeeltelijk afhankelijk van de informatie die vóór of tijdens de looptijd van deze overeenkomst door de klant of door een geautoriseerde HP partner aan HP wordt verstrekt. (b) De Service omvat geen assistentie in de vorm van applicatieprogrammering, isolatie van codefouten of dataherstel. Voor diagnose van software- of hardwareproblemen kunnen aanvullende services tegen een vergoeding nodig zijn en voor dergelijke services is een aparte hardwarereparatie-overeenkomst tussen de klant en HP vereist. (c) Als op het moment dat deze Service wordt aangeschaft het Product al een defect heeft vertoond, wordt dit defect niet gedekt door de Service. (d) HP levert geen support als een Product ongeautoriseerde wijzigingen heeft ondergaan, of als de klant HP niet toestaat om door HP gevraagde of door de fabriek voorgeschreven wijzigingen aan te brengen. Als HP vaststelt dat de Service wordt bemoeilijkt doordat een niet-gekwalificeerd apparaat

3 op het Product is aangesloten of daarin is geïnstalleerd, moet de klant een dergelijk apparaat op eigen risico en voor eigen kosten tijdelijk verwijderen, zodat HP de Service kan uitvoeren. Als de Service als gevolg van dergelijke producten wordt bemoeilijkt, brengt HP het extra werk bij de klant in rekening tegen het standaard servicetarief van HP. (e) De levering, retournering of vervanging, en de installatie door HP van supplies, door de gebruiker te vervangen onderdelen, batterijen en onderhoudskits, is niet in de Service inbegrepen. (f) HP is niet verplicht de Service te leveren als deze nodig is ten gevolge van: (i) het gebruik van media, supplies of andere producten die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd; (ii) onvoldoende geschikte condities op de locatie of onvoldoende geschikt onderhoud door de klant; (iii) nalatigheid, onjuist gebruik, brand- of waterschade, elektrische storingen, transport door de klant, werkzaamheden of wijzigingen door anderen dan HP personeel of geautoriseerde HP vertegenwoordigers, natuurrampen of andere oorzaken die buiten de macht van HP liggen; of (iv) producten van andere fabrikanten in de omgeving van de klant die datumgegevens niet correct kunnen verwerken, aanleveren of ontvangen (d.w.z. de maand, de dag en het jaar niet correct kunnen weergeven ) en datumgegevens niet correct met het Product kunnen uitwisselen. (g) Tenzij anders vermeld, komen Producten die uit het in sectie 2 genoemde land worden verhuisd alleen in aanmerking voor Service onder de voorwaarden van deze overeenkomst, wanneer ze worden verhuisd naar een land waar het Product en de Service door HP of een geautoriseerde HP partner worden verkocht. 9. Remote onderhoud (a) Nadat de overeenkomst is ingegaan, wordt informatie over het computersysteem van de klant door een HP programma verzameld en naar de HP supportspecialist verzonden, zodat deze het probleem van de klant kan analyseren. Deze informatie omvat ook bepaalde persoonsgegevens van de klant. (b) Welke data worden verzameld, hangt af van het systeem en de diagnose die de klant kiest. De (uitgebreide maar niet volledige) lijst hieronder biedt een overzicht van de data die worden verzameld: 1. Computer- en/of printerconfiguratie 2. Printerinstallatie 3. Product- en serienummers 4. Hardwarediagnose 5. Versies van systeemapparaatdrivers 6. Versie, installatiedirectory en instellingen van Microsoft ActiveSync 7. Apparaatbeheerfouten (c) Tijdens een supportgesprek kan de HP supportspecialist de software voor het remote delen van de desktop starten om problemen op te sporen. Om remote delen van de desktop mogelijk te maken, moet de klant over een werkende breedbandverbinding of andere internetverbinding beschikken. Door deze overeenkomst aan te gaan, stemt de klant ermee in dat HP supportspecialisten de software voor het remote delen van de desktop mogen gebruiken. De software voor het remote delen van de desktop installeert enkele Active X plug-ins op het systeem van de klant. De klant erkent geen eigendomsbelang te hebben in enige diagnostische of andere software die door HP kan worden geïnstalleerd voor levering van de Service via remote onderhoud. Als diagnostische of andere software in het kader van de Service als onderdeel van remote onderhoud door de klant wordt gebruikt of aan de klant ter beschikking wordt gesteld, is de klant verantwoordelijk voor het configureren van de HP Producten en de Producten van andere fabrikanten waarop de Service betrekking heeft, mits HP de klant voorziet van adequate instructies voor de werkwijze.

4 (d) Alle bijbehorende software en bestanden worden automatisch gede-installeerd nadat de sessie is afgerond of door de klant wordt beëindigd. (e) Tijdens het remote delen van de desktop verleent de klant de HP supportspecialist toegang tot diens systeem. De HP supportspecialist evalueert alleen de informatie die nodig is om de klant te helpen bij de probleemoplossing en zal de verzamelde informatie alleen gebruiken om support in het kader van de Service te verlenen. DE KLANT DIENT ALLE PROGRAMMA'S TE SLUITEN die geen betrekking hebben op het probleem en dient tijdens de sessie achter zijn computer blijven zitten om de activiteiten van de agent te volgen. De klant kan de sessie op elk gewenst moment beëindigen door met de rechtermuisknop op het VNC-pictogram in de taakbalk te klikken en VNC-server sluiten te kiezen. De HP supportspecialist zal bekeken of verzamelde informatie vertrouwelijk behandelen. (f) Houd er rekening mee dat technische informatie verandert wanneer er nieuwe gegevens beschikbaar komen. Daarom adviseert HP de klant om, in verband met mogelijke updates, regelmatig een bezoek te brengen aan de HP Total Care website. Kijk op Overdracht: De klant is niet gerechtigd zijn/haar rechten onder deze overeenkomst, met inbegrip van het recht op ontvangst van de Service, over te dragen. HP kan haar verplichtingen in het kader van deze overeenkomst, of een deel daarvan, uitbesteden, mits HP zelf tegenover de klant aansprakelijk blijft voor de uitvoering van de Service onder de genoemde overeenkomst. 11. Looptijd: Deze overeenkomst vangt aan op de datum van aanschaf van het ondersteunde SmartFriend Service (d.w.z. nadat de bestelling van de klant is bevestigd en de klant het servicereferentienummer heeft ontvangen), tenzij in de servicebeschrijving anderszins is vermeld. De overeenkomst duurt voort totdat het in de servicebeschrijving genoemde aantal incidenten is bereikt of totdat het in de service-beschrijving vermelde einde van de serviceperiode is bereikt, al naar gelang van toepassing is. Voor elk incident geldt een serviceperiode van 7 dagen. 12. Beëindiging: HP kan deze overeenkomst op elk gewenst moment via schriftelijke kennisgeving beëindigen als de klant zijn/haar materiële verplichtingen in het kader van deze overeenkomst niet nakomt of zich niet houdt aan een van de voorwaarden van deze overeenkomst. 13. Uitvoeringsgarantie: Voor zover hierin is voorzien in van toepassing zijnde wetgeving, beperken HP s verantwoordelijkheden en verplichtingen met betrekking tot enige wettelijke garantie ten aanzien van de uitvoering van de service volgens deze overeenkomst zich tot een periode van ten hoogste twaalf (12) maanden na beëindiging van de looptijd van deze overeenkomst. 14. Beperking van de aansprakelijkheid en schadevergoedingen: HP is niet aansprakelijk voor vertragingen of wanprestaties als gevolg van niet-toerekenbare oorzaken. Voor zover een wettelijke aansprakelijkheid van HP ten opzichte van de klant geldt, is HP aansprakelijk voor het volgende: (i) schade als gevolg van lichamelijk letsel of overlijden; (ii) directe schade aan tastbaar eigendom als gevolg van één verband houdende gebeurtenis of een reeks van dergelijke gebeurtenissen, tot een maximum van EUR (driehonderdduizend euro) of het equivalent in lokale valuta (voor het Midden-Oosten en Afrika is dit maximum vastgesteld op $ USD (driehonderdduizend Amerikaanse dollar) of het equivalent in lokale valuta), of tot een hoger bedrag dat door verplichtende wetgeving wordt opgelegd; (iii) schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt; (iv) schade waarvoor HP ongeacht schuld aansprakelijk is (bijvoorbeeld productaansprakelijkheid); (v)

5 schade als gevolg van het ontbreken van Servicekenmerken die uitdrukkelijk door HP zijn gegarandeerd, en andere directe schade in verband met claims die zijn gebaseerd op een materiële tekortkoming van de service, tot een maximum van 110% van het totale bedrag dat door de klant voor deze overeenkomst is betaald, of tot een hoger bedrag dat door verplichtende wetgeving wordt opgelegd. DE RECHTSMIDDELEN IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN DE ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN VAN DE KLANT. UITGEZONDERD ZOALS EXPLICIET IN DEZE OVEREENKOMST BESCHREVEN, GELDT GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, NOCH EXPLICIET, NOCH IMPLICIET, EN IN GEEN GEVAL ZIJN HP OF GELIEERDE BEDRIJVEN, ONDERAANNEMERS OF LEVERANCIERS VAN HP AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN DE KOSTEN VAN DOWNTIME, GEMISTE KANSEN, GEDERFDE WINST, WERKELIJK OF VERWACHT), OF SCHADE ALS GEVOLG VAN AANSCHAF DOOR DE KLANT VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN, VOOR SCHADE IN VERBAND MET DATAVERLIES OF SOFTWAREHERSTEL OF ANDERE SCHADE OP GROND VAN CONTRACT, ONRECHT OF ANDERSZINS. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST IS VAN INVLOED OP DE WETTELIJKE RECHTEN VAN CONSUMENTEN OF OP ENIGE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET WETTELIJK KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT. 15. Exportbepalingen: De klant weet en erkent dat voor HP producten, technologie en technische data de Amerikaanse en andere nationale export- en importbepalingen van kracht zijn. Een klant die producten, technologie of technische data exporteert, herexporteert of importeert, dient daarom te voldoen aan de van toepassing zijnde Amerikaanse en andere nationale export- en importwetten en regelgeving en is verplicht de vereiste export- en importvergunningen te verkrijgen. HP kan de levering opschorten 1) als de klant van toepassing zijnde wet- en regelgeving overtreedt, en 2) in de mate die noodzakelijk is om naleving van Amerikaanse en andere geldende exportbepalingen of vergelijkbare regels te waarborgen. 16. Databescherming: Alle persoonlijke gegevens die aan HP worden verstrekt in verband met deze overeenkomst of door HP worden gezien tijdens het leveren van de Service, worden door HP gebruikt om de Service te leveren en worden verwerkt overeenkomstig HP s huidige privacybeleid, zoals gepubliceerd op de HP website: HP kan dergelijke persoonlijke gegevens delen met andere gelieerde HP bedrijven en onderaannemers (inclusief geautoriseerde HP vertegenwoordigers) en partners, ook buiten het land waar de klant gevestigd is. Bij overdracht van persoonlijke gegevens van de klant moet de van toepassing zijnde wetgeving in acht worden genomen om te waarborgen dat de gegevens voldoende beschermd zijn. HP zal persoonsgegevens niet delen met andere derde partijen, tenzij de klant vooraf daarvoor toestemming heeft verleend. De klant erkent dat verdere informatie over de rechten van de klant met betrekking tot persoonsgegevens die door HP worden gebruikt, zijn vermeld in de kennisgeving van rechten in verband met gegevensprivacy op de volgende HP website: Ontheffing: Indien enige voorwaarde of bepaling hierin illegaal of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen hierin volledig van kracht.

6 18. Toepasselijk recht: Op deze overeenkomst is de wetgeving van toepassing van het land waarin de service wordt geleverd en alle geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de plaats waar HP in dat land haar hoofdvestiging heeft. 19. Volledige overeenkomst: Deze overeenkomst, die bestaat uit de servicebeschrijving en deze algemene voorwaarden, vormt de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de levering van service zoals hierin is beschreven. Er zijn geen andere voorwaarden van toepassing. Wijzigingen in de voorwaarden zijn ongeldig, tenzij ze schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door een daartoe geautoriseerde vertegenwoordiger van elke partij.

7 BIJLAGE A LIJST VAN LANDEN Groot-Brittannië Ierland Frankrijk Duitsland Oostenrijk België Nederland Zwitserland Spanje Italië

HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden

HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze HP SmartFriend support serviceovereenkomst. Servicebeschrijvingen met meer

Nadere informatie

HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden

HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden HP PC Tune-up serviceovereenkomst ('Overeenkomst') algemene voorwaarden PC Tune-up service: HP biedt een eenmalige PC Tune-up service, die wordt beschreven in deze Serviceovereenkomst (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Contractual Services Technische info Met HP Parts Exchange Service worden defecte HP onderdelen vervangen door vervangende onderdelen met het actuele revisieniveau

Nadere informatie

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Care Pack Services Technische informatie HP Installation and Startup Service for HP Insight Control biedt implementatie en basisconfiguratie

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Designjet Z6600-productieprinter Designjet Z6800-fotoproductieprinter. Beperkte garantie

Designjet Z6600-productieprinter Designjet Z6800-fotoproductieprinter. Beperkte garantie Designjet Z6600-productieprinter Designjet Z6800-fotoproductieprinter Beperkte garantie Beperkte garantie van Hewlett-Packard HP product Printer Software Printkop Print- of inktpatroon Onderhoudspatroon

Nadere informatie

HP Software Technical Support

HP Software Technical Support HP Software Technical Support HP Technology Services Contractual Services Technische informatie HP Software Technical Support biedt uitgebreide softwaresupport op afstand voor HP softwareproducten en geselecteerde

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Deze Gebruiksrechtovereenkomst ("Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon)

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

HP Hardware Support Offsite Return Services voor consumenten

HP Hardware Support Offsite Return Services voor consumenten HP Hardware Support Offsite Return Services voor consumenten HP Care Pack Services Technische info HP Hardware Support Offsite Return Services zijn beschikbaar voor in aanmerking komende producten. Ze

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

Xerox Selected Supplies Garantie

Xerox Selected Supplies Garantie Xerox Selected Supplies Garantie Garantieverklaring voor Eindgebruikers : Print Cartridges, Toner Cartridges, vaste-inktsticks en door Klanten Vervangbare Verbruiksartikelen van het merk Xerox Algemene

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON LET OP! Deze beperkte fabrieksgarantie ( Garantie ) geldt alleen voor authentieke Nokia-producten met Windowstelefoon die zijn verkocht via geautoriseerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken.

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken. Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw MobileTrack Zorgriem. Deze Zorgriem is kant en klaar voor gebruik. Aan/uit zetten van de Zorgriem: - Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN GRATIS KLANTSUPPORTSERVICEREGELING VOOR SMARTPHONE MET PORSCHE-DESIGN VAN BLACKBERRY

VOORWAARDEN VAN GRATIS KLANTSUPPORTSERVICEREGELING VOOR SMARTPHONE MET PORSCHE-DESIGN VAN BLACKBERRY LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET ACCEPTEERT. BlackBerry (zoals hieronder gedefinieerd) stelt U (zoals hieronder gedefinieerd) een gratis klantsupportserviceregeling ter beschikking vanaf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Dienst

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

CAREPAQ TM VOORWAARDEN

CAREPAQ TM VOORWAARDEN CAREPAQ TM VOORWAARDEN Gefeliciteerd met de aanschaf van uw CarePaq TM. In dit document leest u welke voorwaarden van toepassing zijn op deze serviceovereenkomst. Een beschrijving van de service die uw

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september RESULTPARTNERS Algemene voorwaarden Versie: september 2013 www.resultpartners.nl 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

HP Latex 500 printerserie. Beperkte garantie

HP Latex 500 printerserie. Beperkte garantie HP Latex 500 printerserie Beperkte garantie Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Eerste editie Wettelijke kennisgevingen HP stelt zich niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of

Nadere informatie

1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support. 2 Definities en toepasselijkheid

1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support. 2 Definities en toepasselijkheid 1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support 1.1 Bij het aangaan van een Computer Support contract ontvangt de klant een mail waarin gewezen wordt op de algemene voorwaarden die middels een link te downloaden

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mulder & Van Schie

Algemene voorwaarden Mulder & Van Schie Algemene voorwaarden Mulder & Van Schie 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mulder & Van Schie. Deze algemene voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011 Algemene voorwaarden PostNL Checkout 2011 Inhoud 1. Definities 3 2. Rerouten 4 3. Gebruik data 5 4. Gebruik PostNL Checkout button 6 5. Profiel Data van Webshop 7 6. Beveiliging 8 7. Tijdsvakindicatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer.

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Artikel 1 0900 servicenummer 1.1 Wanneer u belt naar ons 0900 servicenummer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder PopUpLED : PopUpLed b.v., besloten vennootschap naar Nederlands recht, geregistreerd onder nummer 61836680 bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND Versie 12 mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Slaapmakend

Algemene voorwaarden Slaapmakend Algemene voorwaarden Slaapmakend 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek dat u brengt aan de website www.slaapmakend.nl. Deze algemene voorwaarden bepalen de rechtsverhouding

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

HIFI CENTER HERTELEER EXTRA GARANTIE VOORWAARDEN

HIFI CENTER HERTELEER EXTRA GARANTIE VOORWAARDEN HIFI CENTER HERTELEER EXTRA GARANTIE VOORWAARDEN De voordelen van Hifi Center Herteleer Extra Garantie staan los van de rechten die u hebt volgens de wettelijke garantie De rechten waarop u krachtens onze

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden XyStorage

Gebruiksvoorwaarden XyStorage Dit is een voorbeeld van SaaS voorwaarden zoals gegenereerd met de SaaS voorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridischegeneratoren/saas-voorwaarden-generator/ In dit voorbeeld

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Prijs

1. Algemeen. 2. Prijs ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SHEETLITE BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58250530 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN I-WEBS Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van I-webs. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan

Nadere informatie

Deze garantie is een uiteenzetting van de diensten die wij in gespecificeerde omstandigheden leveren. Wij bieden alleen die

Deze garantie is een uiteenzetting van de diensten die wij in gespecificeerde omstandigheden leveren. Wij bieden alleen die EPSON-GARANTIE Epson biedt u als eerste gebruiker van dit product deze commerciële garantie aan*. Deze garantie dient ter aanvulling van uw contractuele rechten jegens de persoon die u het product levert

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die RSH ICT Managment, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59206543,

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding Bluetooth koppelen Gebruikershandleiding Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Voorwaarden ANWB Connected Car

Voorwaarden ANWB Connected Car Voorwaarden ANWB Connected Car Deze voorwaarden zijn van toepassing op ANWB Connected Car m.i.v. 1 maart 2015 Artikel 1 Definities In de Voorwaarden ANWB Connected Car zullen de navolgende, met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

PrimeSupport Overeenkomst PS.PACK1.12X.1 Version 1.0 10/2010

PrimeSupport Overeenkomst PS.PACK1.12X.1 Version 1.0 10/2010 PrimeSupport Overeenkomst PS.PACK1.12X.1 Version 1.0 10/2010 Dit document behandelt de details over de PrimeSupport Dealer overeenkomst met Ons. Het verzoek of u dit aandachtig wil doorlezen. De Onderhoudsverplichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de gehele Crowdfunding actie. Definities

Algemene Voorwaarden voor de gehele Crowdfunding actie. Definities Algemene Voorwaarden voor de gehele Crowdfunding actie Definities 1. AFM: de Autoriteit Financiële Markten 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 3. De onderneming: V.O.F. De Ertepeller, ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen.

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. Algemene voorwaarden voor gebruik Juridische Helpdesk Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017 De website https://www.onlinevergelijker.net is eigendom van Stellar Web Concepts, gevestigd in Haarlem (Hazepaterslaan 28-37 2012 HT) en ingeschreven bij

Nadere informatie

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p H A N D L E I D I N G A I - 7 0 7 9 4 4 N E D E R L A N D S H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden SCIENCE MEETS BUSINESS NIJMEGEN B.V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van alle diensten van Science Meets Business Nijmegen B.V. ( SMB ), uitgevoerd voor een natuurlijk

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN EASYRAPPORT

GEBRUIKERSVOORWAARDEN EASYRAPPORT GEBRUIKERSVOORWAARDEN EASYRAPPORT De dienst "Easyrapport" wordt u via internet bij wijze van Software as a Service aangeboden door het bedrijf 7U VOF. Aan het gebruik van Easyrapport zijn onderstaande

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie