MIWA JAARVERSLAG 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIWA JAARVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 MIWA JAARVERSLAG 2014

2

3 MIWA JAARVERSLAG 2014

4 Inhoudstafel 03 Voorwoord 04 Activiteitenverslag: brengpunten 07 Activiteitenverslag: huis-aan-huis inzameling 08 Activiteitenverslag: communicatie & sensibilisatie 10 Personeel 11 Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarvergadering van Aandeelhouders 47 Verslag van de Commissarissen 2

5 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2014 van MIWA met daarin heel wat cijfermateriaal, maar ook een overzicht van onze voornaamste activiteiten. Het jaar ving aan met een omwisseling van al onze glasbollen naar nieuwere types. De vorige bollen hadden er bijna acht jaar dienst op zitten en droegen de sporen van een intensief gebruik. De uitrol van nieuwe glasbollen was bovendien het uitgelezen moment om de spreiding, de capaciteit en de bereikbaarheid van onze glasbollen kritisch te evalueren. Enkele maanden later trok een zware hagelstorm een spoor van vernieling door onze regio. Veel getroffen gezinnen trokken de dagen nadien naar het containerpark om er het opgeruimde puin, voornamelijk harde plastic, vlas glas en bouwafval, achter te laten. In het najaar maakte MIWA werk van een nieuwe website. Onze oude website was wat vormgeving en gebruiksvriendelijkheid betreft behoorlijk gedateerd. Door z n beperkingen konden we de website niet echt flexibel aanwenden in onze communicatie naar de burger. Een nieuwe website moest dat euvel uit de wereld helpen en meer zelfs, het zou één van de speerpunten in ons communicatiebeleid moeten worden. Op het gebied van communicatie bouwde MIWA ook het klantenonthaal verder uit. Door de overname van de huis-aan-huis inzameling in Sint-Niklaas zagen wij het aantal ophaalpunten verdubbelen. Dit had uiteraard een weerslag op het aantal meldingen per telefoon en . Om dit intern beter te organiseren en te centraliseren werd een extra onthaalmedewerker aangetrokken. Naar het jaareinde toe haalde MIWA de aandacht met de eerste ondergrondse afvalcontainer die in gebruik werd genomen. Op vraag van de Stad Sint- Niklaas werd een ondergrondse restafvalcontainer geplaatst in de uitgaansbuurt. Zowel horecazaken als particulieren in de buurt kunnen van de container gebruik maken. Met het afsluiten van het werkjaar werd duidelijk dat MIWA en haar bevolking een goede sorteerprestatie hadden geleverd voor PMD. De vervuiling van de PMD-afvalfractie werd teruggebracht van 14,49% naar 11,85%. Niet alleen de strenge maar rechtvaardige aanpak van de ophaaldiensten zat hier voor iets tussen, maar ook de steeds betere sorteerinspanningen van de burger. Met dit hoopvolle resultaat gaan we 2015 in. Maar eerst zetten we in dit jaarverslag graag nog even de realisaties van het voorbije jaar in de schijnwerpers. Veel leesplezier. Sven Peeters Algemeen Directeur Christel Geerts Voorzitter 3

6 BRENGPUNTEN Hagelstorm doet aanvoer naar containerpark pieken Op 9 juni kort na middernacht trok een supercel met zware hagelbuien over het Waasland. De Pinksterstorm liet een spoor van vernieling na. De brandweer werd overstelpt met oproepen voor beschadigde lichtkoepels, ramen en daken. Verschillende tuinbouwers zagen hun serres en oogst verloren gaan. Er bleek voor meer dan 160 miljoen euro schade te zijn. Om de bewoners de kans te geven om het beschadigde materiaal en de kapotte spullen snel op te ruimen, breidde MIWA tijdelijk de openingsuren van het containerpark in Sint-Niklaas uit. Wie schade leed door de storm kon via MIWA een attest van betaling verkrijgen voor de verzekering. In de tonnages van de containerparken valt de impact van de hagelstorm duidelijk af te lezen. Er werd circa 60% meer vlas glas en harde plastic ingezameld dan het jaar voordien. Ook de aanvoer van asbesthoudend afval lag 33% hoger dan in Pinksterstorm teistert infrastructuur van MIWA De gebouwen van MIWA en aanpalende containerpark lagen in het oog van de Pinksterstorm. De schade was dan ook aanzienlijk. Hagelbollen met een diameter van meer dan 5 cm boorden zich door het dak van het magazijn en verschillende glazen koepels sneuvelden. Het water sijpelde de vergaderzalen en kantoorruimte binnen en tastte de inboedel aan. Aantal bezoekers containerpark stijgt In 2014 ontvingen de containerparken samen bezoekers. Dat is een stijging van bijna 6% ten opzichte van het jaar voordien. Juli was de drukste maand met meer dan bezoekers. Februari telde slechts bezoekers. 4

7 BRENGPUNTEN Oude glasbollen wijken voor nieuwe exemplaren De glasbollen op MIWA-grondgebied deden al dienst sinds 2007 en op sommige locaties kregen ze het hard te verduren. Graffiti, vandalisme, smerige smurrie als gevolg van oneigenlijk gebruik en fout gesorteerde afvalstoffen, waren hun deel. Een wissel drong zich dan ook op. De nieuwe glasbollen hebben een inhoud van 3,3 m³. Dit is minder dan voorheen, maar door een efficiëntere spreiding van de bollen en een nauwkeurige opvolging van de capaciteit en vullingsgraad, levert dit in de praktijk weinig tot geen problemen op. Voor 35 veel bezochte glasbollocaties werd geopteerd voor een groter volume. Aantal glasbolsites per gemeente Sint-Gillis-Waas 18 Sint-Niklaas 62 Stekene 19 Temse 33 Waasmunster 13 Data mining Om de glasbollen op verschillende aspecten (vervuiling, vullingsgraad, ) van nabij op te volgen voerde MIWA een data mining applicatie in. De onderhoudsmedewerker gaat op pad met een tablet, waarin per glasbol een registratie wordt gemaakt die real-time raadpleegbaar is door de collega s. Indien nodig kunnen foto s worden gemaakt en kan er op zoek worden gegaan naar statistische verbanden of trends, waardoor MIWA met een gepaste aanpak kort op de bal kan spelen. Glasbollen blijven hotspots voor sluikstort en zwerfvuil Een aantal glasbolsites kampen met een permanent probleem van achtergelaten afval. Deze glasbollen staan apart opgelijst en worden tweemaal per week opgeruimd. Maar dan nog blijft het dweilen met de kraan open. Het gaat er verder dan het achterlaten van een plastic zakje of een doos, er wordt doelbewust afval gedumpt waarmee men de reguliere afvalinzameling wil ontwijken. In de meeste gevallen gaat het zelfs om afvalfracties die men kosteloos kwijt kan op het containerpark. Op enkele locaties waar het probleem escaleerde, werd besloten de glasbollen tijdelijk of definitief te verwijderen. Dit werd gecommuniceerd aan de gebruikers. Het spreekt voor zich dat deze drastische maatregel op weinig sympathie kon rekenen van de gebruikers met goede bedoelingen. MIWA kwam hieraan tegemoet door duidelijk mee te delen waar men dan wel terecht kon met glas. In de praktijk bleken er meestal alternatieven voorhanden in de buurt of hoogstens enkele straten verderop. Om het sluikstortprobleem nogmaals aan de kaak te stellen, startte MIWA in het najaar samen met Fost Plus de actie Geen brol rond de glasbol. Een tiental panelen met een niet mis te verstane boodschap, reisden gedurende enkele maanden van glasbol naar glasbol om de gebruikers aan te sporen geen afval achter te laten. 5

8 BRENGPUNTEN Afval gaat onder de grond op Sint-Nicolaasplein Vorig jaar startte MIWA de aankoopprocedure voor ondergrondse containers nadat verschillende vennoten concrete interesse lieten blijken. Omdat de stad Sint-Niklaas kampte met een afvalprobleem op het Sint-Nicolaasplein, met name afvalcontainers van horecazaken die zonder toelating her en der op het plein werden geparkeerd, kreeg dit dossier als het ware de primeur. In december was de eerste ondergrondse container voor restafval er operationeel. Aanvankelijk kregen enkel omliggende horecazaken toegang tot de container via een betalende badge, maar kort nadien zouden ook particulieren in een straal van 125m rond de container gebruik kunnen maken van de ondergrondse container. Voor hen geldt de container als een bijkomend praktisch voordeel, geen verplichting. Horecazaken daarentegen dienen wel over te schakelen op dit systeem en hun rolcontainers uit het straatbeeld weg te nemen. Andere projecten in de pijplijn Het blijft niet bij deze ene ondergrondse container. Ook bij toekomstige nieuwbouw- en inbreidingsprojecten gaan zulke ondergrondse containers steeds vaker gebruikt worden. Zo zal in de nieuwe Clementwijk te Sint-Niklaas geen traditionele vuilkar rijden. Bewoners kunnen ook hier een badge aanvragen, die verbonden is aan hun identiteitskaart, en zowel hun restafval als PMD tegen erg democratische prijzen in ondergrondse containers droppen. Clementwijk (start juli 2015) Vlasstraat (september 2015) Stadszalen Leopold II-laan (september 2015) Nieuwstraat (najaar 2015) Houtwerf VTS Lindestraat Filteint Hoe gaat het in z n werk? De gebruiker ontvangt een badge waarmee hij zich kan aanmelden aan de ondergrondse container. Per inworp kan men een volume van zo n 30 liter aan restafval kwijt. Kostprijs per inworp: 2 euro. Men dient geen reglementaire zakken te gebruiken. Iedere inworp wordt geregistreerd. Voor de horecazaken is er een nafacturatie, maar particulieren dienen vooraf een saldo op te laden via onze website Alle gebruikers kunnen ten allen tijd een stand van zaken opvragen via het digitale loket op onze website. Als de container bijna vol is, ontvangt de inzamelaar automatisch een aanvraag tot lediging. Voor alle informatie omtrent de containers kan men terecht op het gratis infonummer van MIWA en op de website. 6

9 HUIS-AAN-HUIS INZAMELING Steeds minder vervuiling in het ingezamelde PMD-afval Sinds begin 2014 wordt er een strikte en consequente controle uitgevoerd op de inhoud van de PMD-zakken. Het is een opgave die van de afvalophaler een accurate kennis van de sorteerregels vraagt, een grote dosis concentratie en vooral een rechtlijnige houding. PMD-zakken moeten letterlijk in één oogopslag goed- of afgekeurd worden. Het draagt niet bij tot de populariteit van de afvalinzamelaar, maar op lange termijn werpt het wel zijn vruchten af. Niet alleen gaat de vervuilingsgraad van de PMD-fractie omlaag, via het kleven van rode weigeringsstickers informeert de ophaler de burger en wordt de sorteerder de kans geboden om het afval de volgende keer opnieuw aan te bieden, mits het foute item werd verwijderd. Naast de inspanningen van de ophaalfirma s, moeten we er ook vanuit gaan dat de blijvende communicatie-inspanningen en sensibilisatieacties van MI- WA en Fost Plus de man in de straat ertoe aan zetten om de sorteerregels beter na te leven. Ook al blijkt uit de ervaring van de ophalers en de onthaalmedewerkers bij MIWA dat vooral de P van PMD voor verwarring en onbegrip blijft zorgen. MIWA zet dan ook verder in op informatiecampagnes en neemt een bereidwillige houding aan om mee te denken over een sorteerboodschap die voor jan met de pet als logischer en minder complex wordt ervaren. Gestage toename van het GFTafval Sinds de invoering van de selectieve GFTinzameling in 2009, noteerden we jaar na jaar een toename van de ingezamelde tonnages. Langzaam maar zeker vindt steeds meer groente-, fruit- en tuinafval zijn weg naar de groene container, hoewel er nog steeds veel ruimte tot verbetering bestaat. Vooral bij gezinnen met een huis en kleine tot middelgrote tuin ligt de participatiegraad hoog. Wie klein behuisd is en minder stockagemogelijkheden heeft, voelt zich minder geroepen om GFT te sorteren. Ook de geurhinder wordt daar als argument naar voor geschoven. Om de participatie te verhogen, moet vooral worden bekeken hoe flatbewoners meer kunnen betrokken worden en hoe ongemakken die men met de GFT-inzameling associeert tot een minimum kunnen worden herleid. Daarnaast moet er verder worden werk gemaakt van een financiële prikkel door de retributie van het restafval te verhogen in overeenstemming met de werkelijke kostpijs. Ten slotte mogen we niet uit het oog verliezen dat een toename van het GFT-afval niet per definitie een positieve evolutie is. Prioritair is het voorkomen van groente-, fruit- en tuinafval door bijvoorbeeld een bewust aankoopgedrag of het verwerken van voedselrestjes in het weekmenu. Of door de tuin aan te planten op een manier die weinig afval genereert. Ook door kringlooptuinieren (bv. kippen houden, mulchen, ) en thuiscomposteren wordt heel wat GFT-afval verwerkt. Met andere woorden, het succes van het GFT-verhaal wordt vooral afgelezen aan de hoeveelheid GFT die achterblijft in een doorsnee huisvuilzak en minder aan de tonnages GFT die jaarlijks worden ingezameld. 7

10 COMMUNICATIE & SENSIBILISATIE Met een gloednieuwe website beent MIWA bij op digitaal gebied Ondersteuning voor Repair Cafés Repair Cafés zijn gratis, toegankelijke bijeenkomsten, waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Dit gaat van kleding tot elektrische apparaten, meubels en zelfs fietsen en computers. In het Repair Café leren bezoekers dat herstelling een goed alternatief voor weggooien is en dat dit alternatief ook voor hen bereikbaar is. Het Repair Café helpt zo de afvalberg te verkleinen. Gezien de link met afvalpreventie en kringlopen blijft MIWA niet achter in de ondersteuning van Repair Cafés. Deze ondersteuning komt er in de vorm van een premie voor lokale Repair Cafés. Per initiatief kan een maximaal bedrag van 100 euro teruggevorderd worden bij MIWA voor uitgaven ter promotie van de activiteit. In 2014 ondersteunde MIWA volgende Repair Cafés: 5 oktober: Repair Café Stekene 11 oktober: Repair Café Waasmunster 13 december: Repair Café Waasmunster 14 december: Repair Café Stekene Hoewel de website inhoudelijk op punt stond, was hij niet meer van deze tijd. Vooral de gebruiksvriendelijkheid liet te wensen over. MI- WA creëerde dan ook een nieuwe, eigentijdse website. De website werd ontworpen volgens een user centered design: wat wil men te weten komen via onze website en op welke manier? Dit maakt dat de ophaalkalender en de openingsuren van het containerpark een prominente plaats kregen. Ook de sorteerregels, tarieven en verkooppunten van afvalrecipiënten moet men vlot kunnen terugvinden. Steeds meer mensen surfen mobiel op het internet. Een responsive design laat toe dat onze website vlot consulteerbaar is zowel op tablet als op smartphone. De ophaaldata kunnen eenvoudig worden ingeladen in de Outlook of Google agenda. Onze website werkt voortaan met een digitaal loket: een bundeling van formulieren waarmee men ons makkelijk kan contacteren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een extranet uit te bouwen, een optie waar in de toekomst meer gebruik van gemaakt zal worden. De website met een content managementsysteem laat MIWA toe kort op de bal spelen. Activiteiten en nieuwsberichten kunnen met enkele muisklikken op de website worden geplaatst. Anne De Ridder Recycle app valt in de smaak MIWA maakt dankbaar gebruik van de app die werd ontwikkeld door Fost Plus, Bebat en Recupel. Voor eigenaars van een tablet of smartphone is deze app uitgegroeid tot een must have. Recycle! is een goede aanvulling op onze website en draagt bij tot eenzelfde doel, met name de burger zo goed mogelijk informeren en sensibiliseren. 8

11 MIWA bouwt klantenonthaal verder uit Goed klantenonthaal is de eerste en laatste kans op een positief imago naar de buitenwereld toe. Maar niet alleen imago is een bekommernis. Klantgerichtheid is één van de waarden waarop onze werking is gestoeld. Voor MIWA staat een professionele omgang met haar diverse partners hoog aangeschreven. In onze contacten met de burger betekent dit dat iedere klacht of melding met de nodige ernst wordt behandeld en op een adequate manier wordt afgerond. Een klachtenprocedure start meestal met een e- mail of telefoon van de burger. Vaak betreft het een al dan niet terechte melding van een dienst die niet of onvolledig werd uitgevoerd of niet in overeenstemming is met de visie, missie en waarden die MIWA voorop stelt. Elke klacht wordt onderzocht en indien terecht wordt zo snel mogelijkheid een oplossing aangereikt. De melder wordt steeds ingelicht over het verloop van de klachtenprocedure en van iedere stap wordt een registratie gemaakt in onze klachtendatabase. Deze applicatie is er in eerste instantie om erover te waken dat klachten correct worden afgehandeld van a tot z. Interessant hierbij is dat per adres een fiche met een historiek wordt opgebouwd. Zo nodig kan deze rapportering ook worden aangewend om onze dienstverlening en deze van onze partners bij te sturen. Voortaan ook voor Sint-Niklaas hét aanspreekpunt Met de overname van de afvalinzamelingen op grondgebied Sint-Niklaas, werd MIWA ook voor Sint-Niklazenaren het aanspreekpunt voor afval. Het ging hier voor MIWA over een verdubbeling van het aantal inzamelpunten. Er kon dan ook worden aangenomen dat het aantal meldingen min of meer evenredig zou toenemen. Om het klantenonthaal optimaal te organiseren, werd besloten om over te gaan tot de aanwerving een extra onthaalmedewerker. Omdat klachtendossiers tot dan toe vaak verspreid zaten over meerdere medewerkers en de overige taken wel eens onder druk zetten, werd gekozen klachten voortaan te centraliseren bij één onthaalmedewerker. Hij of zij zou als aanspreekpunt fungeren voor elk klachtendossier en kunnen waken over de correcte opvolging van iedere klacht. De aanwerving van een bijkomende onthaalmedewerker vloeit dus geenszins voort uit een onverwachte toename van het aantal klachten zoals her en der werd geopperd, maar net uit de ambitie om het klachtenonthaal nog beter aan te pakken. Aantal klachten Aantal klachten Uit de klachtenregistratie blijkt dat het aantal klachten in 2014 steeg met 80%. Rekening houdende met het feit dat het aantal ophaalpunten met bijna 97% steeg, is hier dan ook zeker geen sprake van een abnormale of alarmerende evolutie. Kringloopkrachten scholen bij over voedselverlies De vernieuwde werking van Vlaco heeft voortaan de hele organische kringloop in het vizier en niet louter kringlooptuinieren. Dit betekende onder meer dat men het voortaan zou hebben over kringloopkrachten in plaats van compostmeesters. Kringloopkrachten zijn nog steeds experts op gebied van kringlooptechnieken in de tuin en composteren, maar ook een thema als voedselverlies is voor hen niet langer vreemd. Om onze kringloopkrachten vertrouwd te maken met de verschillende tips and tricks om voedselverlies tegen te gaan, werd door MIWA en Vlaco een bijscholing ingericht. Het was de ideale voorbereiding voor een nieuw werkjaar en het Kringloopweekend 2015 dat als centrale thema voedselrestjes zal hebben. 9

12 PERSONEEL Het team achter MIWA Algemene leiding Sven Peeters Administratie en financiën Ilse Vervaet Administratieve cel Nathalie Perard Asiye Ülker Caroline Van Duysen An Vijt Elise van der Voort Sarah Heuninckx (vanaf 18/11/2014) Communicatie en sensibilisatie Sébastien Impe Helen Van Lysebetten (tot 11/09/2014) Interne veiligheid en milieu Patrick De Wael Onderhoud en logistiek Guy Rooms Dispatching Philippe Smet Chauffeurs Jean Weyn Benny Weyn Marc Lipiec Koen Eeckhout Mario Elewaut Dave Peeters Kraandienst Luc De Bruyne Onderhoud Patrick De Wilde Ronny Van Mele Emmanuel Raman Pierre Verbeke Johan Van Hooimissen (vanaf 02/06/2014) Marc Van Peteghem Antonio Alvarez Perez Martin Van den Bosch Patrick Van Den Branden Andre Verhelst Erwin Schools (tot 22/01/2014) Luc Van Goethem (vanaf 28/04/2014) Kris Claes (vanaf 01/10/2014) Raad van Bestuur Voor Sint-Niklaas Christel Geerts - voorzitter Annemie Wauman Filip Baeyens Veerle De Beule Kris Van der Coelden Julien Ghesquière Voor Temse Franky De Graeve - ondervoorzitter Geert Vandersickel Voor Sint-Gillis-Waas Willy De Rudder Voor Stekene Pieter De Witte Voor Waasmunster Johan Waelkens Aantal vergaderingen in 2014: 10 Directiecomité Christel Geerts - voorzitter Franky De Graeve - ondervoorzitter Annemie Wauman Willy De Rudder Aantal vergaderingen in 2014: 15 Containerparken Robby Maes Boudewijn Van Havere Chris Foubert William Luyckx (tot 31/12/2014) Luc Verschelden Luc Cornelis Robert Van Bogaert Gunther De Cock Pedro De Clercq Guy Van Meervelt Ivan Rousseau Tom Raman Myriam Van De Weyer 10

13 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 20

23 21

24 22

25 23

26 24

27 25

28 26

29 27

30 28

31 29

32 30

33 31

34 32

35 33

36 34

37 35

38 36

39 37

40 38

41 39

42 40

43 41

44 42

45 43

46 44

47 45

48 46

49 47

50 48

51 49

52 50

53 Notities 51

54 52

55

56 MIWA cvba, Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland Vlyminckshoek Sint-Niklaas T F

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, MIWA JAARVERSLAG 2011 11 INHOUDSTAFEL 03 Voorwoord 04 Meer MIWA voor minder afval 05 MIWA haalt GFT gescheiden op 07 Huisvuil tweewekelijks 08 Restafval per inwoner daalt 09 Containerparken uniform 11

Nadere informatie

Gids voor de evaluatie van de netheid van de glasbolsites

Gids voor de evaluatie van de netheid van de glasbolsites Gids voor de evaluatie van de netheid van de glasbolsites Controle van de netheid van de glasbollen en de glasbolsites Samen Goed sorteren Beter recycleren 2 Inhoudstafel P4 P5 P5 P5 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer. Voor u ligt het jaarverslag 2016, waarin we terugblikken op de belangrijkste aspecten van onze werking het afgelopen jaar.

Voorwoord. Beste lezer. Voor u ligt het jaarverslag 2016, waarin we terugblikken op de belangrijkste aspecten van onze werking het afgelopen jaar. MIWA JAARVERSLAG 2016 Inhoudstafel 03 Voorwoord 04 Opdrachthoudende vereniging en Bestuur van MIWA 05 Huis-aan-huisinzameling 06 Brengpunten 09 Communicatie & sensibilisering 12 Het team achter MIWA 13

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Voor zijn klanten organiseert Net Brussel afvalophalingen in containers. Per afvaltype worden containers in eenzelfde kleur voorzien (blauw voor PMD - geel voor papier-karton

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Artikel 1: Artikel 2:

Artikel 1: Artikel 2: Retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op de verkoop van compostvaten,op

Nadere informatie

Infosessie transport- en onderhoudsmedewerkers WELKOM. MIWA 21 januari 2016

Infosessie transport- en onderhoudsmedewerkers WELKOM. MIWA 21 januari 2016 Infosessie transport- en onderhoudsmedewerkers WELKOM MIWA 21 januari 2016 Overzicht werking tpt Cel transport : Jean, Koen, Benny, Dave, Mario, Manu (Marc/Johan/Patrick) : 6,25 VTE containertransport

Nadere informatie

ondergronds collectief

ondergronds collectief Zo werkt het! in een nieuw jasje: ondergronds collectief systeem Uw IVAREM vervangt de systemen voor restafval en PMD door nieuwe modellen. De nieuwe modellen hebben hun degelijkheid al bewezen in o.a.

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE Briekhoekstraat Vanaf 6 september 06 enkel toegang met je identiteitskaart Ook bedrijfsafval toegelaten PROEFPERIODE Voor particulieren tot december 06 Voor badge-gebruikers

Nadere informatie

Wat is PMD? PMD staat voor huishoudelijke verpakkingen gemaakt van plastic en metaal en drankkartons.

Wat is PMD? PMD staat voor huishoudelijke verpakkingen gemaakt van plastic en metaal en drankkartons. Veelgestelde vragen nieuwe afvalinzameling Algemeen Waarom is er een nieuwe afvalinzameling? Momenteel zamelen we in Krimpen aan den IJssel 41% van het totale afval als gesorteerde grondstoffen in. Ons

Nadere informatie

ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het!

ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het! Uw ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het! IVAREM vervangt de systemen voor restafval en PMD door nieuwe modellen. De nieuwe modellen hebben hun degelijkheid al bewezen in o.a.

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Herinvoering gescheiden inzameling GFT-afval

Herinvoering gescheiden inzameling GFT-afval Herinvoering gescheiden inzameling GFT-afval 23-4-2015 Agenda 1. Wat vooraf ging 2. De verkenning 3. De aanloop 4. De sprong in het diepe 5. Wat is er nu eigenlijk gebeurd 6. En nu verder.. Wat vooraf

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Uitsluitend in bruine containers 240 l in plastic vergelijkbaar met 3 zakken van 80 l Hoogte : 1.100 mm Breedte : 740 mm Lengte : 580 mm Gewicht : 15 kg Net Brussel stelt u

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij?

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Waarom is er urgentie om het afvalbeleid aan te passen? Weg met onze wegwerpmentaliteit Interview met staatssecretaris Sharon Dijksma, Volkskrant 14 september

Nadere informatie

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging 1 GEMEENTE AFFLIGEM Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,

Nadere informatie

Controle van de netheid van de glasbollen en de glasbolsites

Controle van de netheid van de glasbollen en de glasbolsites Controle van de netheid van de glasbollen en de glasbolsites Gids voor de evaluatie van de netheid Samen Goed sorteren Beter recycleren pagina 1 Inleiding Deze gids is bedoeld om de netheid van de glasbollen

Nadere informatie

De gratis groene lijn

De gratis groene lijn Horebeke 2017 De gratis groene lijn I.VL.A. haalt bij meer dan 100.000 inwoners afval op. Dit vraagt heel wat organisatie, en soms kan er iets mislopen. Hebt u een probleem? Hebt u een klacht? Bel dan

Nadere informatie

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN!

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! Versie 2015 Afval is, zowel in uw sector als in een andere, een onvermijdelijk gevolg van de economische activiteit. Een gevolg dat echter

Nadere informatie

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 REGLEMENT Reglement voor het gebruik van het containerpark Afdeling 1 Algemeen Artikel 1 Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en met huishoudelijk

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015

Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015 o ref.: Comm/KVC/ldi/14.10.2015 tel.: 09 240 81 11 fax: 09 240 81 99 e-mail: info@ivago.be Belangrijk bericht! Restafval aanbieden in gele IVAGO-zakken en glas in de glasbol vanaf maandag 12 oktober 2015

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Projectinformatie ondergrondse afvalcontainers Markt, Wijk bij Duurstede

Projectinformatie ondergrondse afvalcontainers Markt, Wijk bij Duurstede Januari 2011 Projectinformatie ondergrondse afvalcontainers Markt, Wijk bij Duurstede 1 Inleiding De gemeente heeft een plan gemaakt om ondergrondse afvalinzameling in het gebied rondom de Markt en de

Nadere informatie

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart!

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Dit ziet er prima uit! goed bezig! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij jezelf! Het gaat bijna beginnen;

Nadere informatie

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik FAQ CAW-gemeenten Komst container aan huis voor plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik in de CAW-gemeenten Definitieve versie (4 februari 2016) -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties : http://tinyurl.com/po8purh Fost Plus Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 1 / 6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

VVSG Raad van Bestuur van 6 mei 2015

VVSG Raad van Bestuur van 6 mei 2015 Inzameling van verpakkingsafval RVB 2015_32 Overzicht van een aantal recente evoluties Dit document werd goedgekeurd op Het betreft VVSG Raad van Bestuur van 6 mei 2015 een overzicht van heel wat evoluties

Nadere informatie

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn.

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Tel: 051/26 03 50 of e-mail: info@mirom.be een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. Enkele definities:

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB26. Proef GFT-verzamelcontainer

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB26. Proef GFT-verzamelcontainer Collegevoorstel Inleiding Op 12 juli 2011 is door de raadsfractie CDA een motie ingediend betreffende de scheiding van rest- en GFTafval (BABS nummer 151). De motie houdt in dat gevraagd wordt te onderzoeken

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

BEN JIJ EEN PMD-SORTEER- KAMPIOEN?

BEN JIJ EEN PMD-SORTEER- KAMPIOEN? MAART 2015 BEN JIJ EEN PMD-SORTEER- KAMPIOEN? NEEM DEEL AAN ONZE WEDSTRIJD! P. 04-05 OOK IN DIT NUMMER Kringlooptuinieren kan je leren! 02 Welkom op onze nieuwe website 02 Premie voor herbruikbare luiers

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Aan de leden van het algemeen bestuur van de RAD Hoeksche Waard

Aan de leden van het algemeen bestuur van de RAD Hoeksche Waard Aan de leden van het algemeen bestuur van de RAD Hoeksche Waard Westmaas, 29 april 2015 Geacht bestuur, In het beslisdocument Goed Scheiden Loont (GSL) is uitgegaan van een aantal voorlopige uitgangspunten.

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Heuvelland. Infobrochure GFT- en restafvalophaling. Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling. Restafvalcontainer vervangt restafvalzak

Heuvelland. Infobrochure GFT- en restafvalophaling. Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling. Restafvalcontainer vervangt restafvalzak Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling Restafvalcontainer vervangt restafvalzak Infobrochure GFT- en restafvalophaling Heuvelland GFT-ophaling, Fitness voor je vuilnis! GFT-ophaling vanaf 1

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval?

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval? Aan de Bak 27 september 2017 Opbrengst thematafels Thematafel A: betalen voor restafval? Stelling A1: Het is eerlijk dat mensen die meer restafval hebben, ook meer betalen -grote gezinnen zijn de klos

Nadere informatie

Actie van 21 tot 29 maart: kijk op www.samenrecycleren.be

Actie van 21 tot 29 maart: kijk op www.samenrecycleren.be Recycleergem Spaarlampen horen bij KGA WELKE GEMEENTE WINT EEN REUZE-ONTBIJTPICKNICK VOOR HAAR INWONERS? Van 21 tot 29 maart 2014 organiseerde Recupel, in samenwerking met MIWA, de gemeentes, de Kringwinkels,

Nadere informatie

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015 Het gaat beginnen! Per 1 januari 2016 gaat u betalen per keer dat u gebruik maakt van de brengcontainer. Dit is een ondergrondse of bovengrondse container waar u uw afval naartoe brengt en meerdere huishoudens

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Dienst Milieucoördinatie, 19 januari 2009 Vanaf 2009 worden op campus Jette volgende afvalfracties gescheiden

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel

Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel Algemeen Wat verandert er voor mij in het kort? Voor laagbouw geldt (op een paar uitzonderingen na) dat: De huidige groene bak straks

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2.

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. Ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. Hoofdstuk A.4. Afdeling

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet.

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Grof Karton Dit sorteren wij in de stad Antwerpen Meer info op: GFT Groente-, Fruiten Tuinafval Plantaardig afval + koffiefilters,

Nadere informatie

Resultaten van het GroenLinks PMD-spaarbak Onderzoek

Resultaten van het GroenLinks PMD-spaarbak Onderzoek Resultaten van het GroenLinks PMD-spaarbak Onderzoek Abstract GroenLinks heeft in een online survey onderzoek gedaan naar de PMD-spaarbak. Hoewel de meerderheid van de respondenten geen echt grote problemen

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

FAQ s - diftar Inhoud

FAQ s - diftar Inhoud FAQ s - diftar Inhoud Wat is Diftar?... 2 Waarom Diftar?... 2 Welk afval wordt via het diftarsysteem opgehaald?... 2 Hoe gebeurt de aanrekening?... 2 Wanneer krijg ik een betalingsuitnodiging?... 3 Waarom

Nadere informatie

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt.

Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij. Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt. Afval & verhuizen: hoe is het geregeld? alle afval op een rij checklist bij aankomst aanbiedregels veelgestelde vragen passen checklist bij vertrek afvalstoffenheffing adressen en contact Kies voor elkaar.

Nadere informatie

Visuele controle van de blauwe PMD-zakken

Visuele controle van de blauwe PMD-zakken Visuele controle van de blauwe PMD-zakken Gids voor de evaluatie van de kwaliteit Samen Goed sorteren Beter recycleren pagina 1 Waarom deze gids? Deze gids is bedoeld voor iedereen die controles moet

Nadere informatie

De milieu. krant. Inhoud. Inzamelregels Overslag gepoetst Zakken van 30 liter. Nr. 1 - Maart Driemaandelijks

De milieu. krant. Inhoud. Inzamelregels Overslag gepoetst Zakken van 30 liter. Nr. 1 - Maart Driemaandelijks De milieu krant Nr. 1 - Maart 2016 -Driemaandelijks 1 Inhoud Inzamelregels Overslag gepoetst Zakken van 30 liter Handig: Voorwoord De eindejaarsperiode verliep voor ILvA niet helemaal zonder zorgen. Test-Aankoop

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën:

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: Veel gestelde vragen Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: 0-Afvalscheiding 1-Project Meer Waarde Uit Afval 2-U krijgt 4 afvalbakken aan huis 3-Restafval

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 1 september 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratieve

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

TRUBER De Peer2Peer afval ophaal service

TRUBER De Peer2Peer afval ophaal service TRUBER De Peer2Peer afval ophaal service MISSIE Stel je voor dat je straat er zo uit ziet als op de afbeelding hiernaast! Zou jij je veilig voelen? Zou jij je zorgen maken om je gezondheid? Illegale dump

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering raad van bestuur van dinsdag 20 december 2016 om 19.30 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 140441 12 oktober 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE?

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van de economische

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Afvalpanel Horst aan de Maas Eerste bijeenkomst 25 februari 2013 WELKOM! Agenda eerste bijeenkomst Afvalpanel 1. Welkom en toelichting op de afvalinzameling en het Afvalpanel door wethouder Birgit Op de

Nadere informatie

EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf

EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Programma 13.30 uur: Verwelkoming 14.00 uur: Presentatie EcoWerf - Algemene organisatie en activiteiten - Principe van werkingsbijdragen - Ondernemingsplan 2013-2018

Nadere informatie

Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave

Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Kwartaal 1 & 2 2012 / 30 augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Grondstofstromen en restafval 4 2.1 Totaaloverzicht 4 2.2 Huishoudelijk restafval 5 2.3 GFT (huis-aan-huis

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist 2015 2018 De keuze van Zeist uit het INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 GFT / Groenafval 4 Papier laagbouw 5 Verbeteringen hoogbouw 5 Pilot omgekeerd inzamelen 6 Grof afval

Nadere informatie

Naam activiteit. Werkvorm. Materiaal. Wat is afval?

Naam activiteit. Werkvorm. Materiaal. Wat is afval? Technische fiche Naam activiteit Doel Duur Werkvorm Materiaal Wat is afval? De leerlingen kunnen afval omschrijven als zaken die je niet meer kan gebruiken en die je weggooit. Ze kunnen opsommen wat mensen

Nadere informatie

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Ondergrondse inzamelsystemen Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Agenda IOK Afvalbeheer waarom afval ondergronds knelpunten uit het verleden rol van de intercommunale opmaak verordening en stedenbouwkundige

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Self Service Desk Huis van de Mechelaar

Self Service Desk Huis van de Mechelaar Huis van de Mechelaar & Gebruikte jargon: Hera: Helena: Dodona: Cassandra: SSD : lokale toepassing bevolking lokale toepassing burgerlijke stand lokale toepassing begraafplaatsen lokale toepassing digitaal

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Recupel komt naar je toe

Recupel komt naar je toe Recupel komt naar je toe Wedden dat je thuis nog oude elektroapparaten hebt die je niet meer gebruikt? Breng ze naar Recupel tijdens de grote inzamelactie Recupel-on-tour die ook in Sint-Niklaas halt houdt

Nadere informatie