MIWA JAARVERSLAG 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIWA JAARVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 MIWA JAARVERSLAG 2014

2

3 MIWA JAARVERSLAG 2014

4 Inhoudstafel 03 Voorwoord 04 Activiteitenverslag: brengpunten 07 Activiteitenverslag: huis-aan-huis inzameling 08 Activiteitenverslag: communicatie & sensibilisatie 10 Personeel 11 Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarvergadering van Aandeelhouders 47 Verslag van de Commissarissen 2

5 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2014 van MIWA met daarin heel wat cijfermateriaal, maar ook een overzicht van onze voornaamste activiteiten. Het jaar ving aan met een omwisseling van al onze glasbollen naar nieuwere types. De vorige bollen hadden er bijna acht jaar dienst op zitten en droegen de sporen van een intensief gebruik. De uitrol van nieuwe glasbollen was bovendien het uitgelezen moment om de spreiding, de capaciteit en de bereikbaarheid van onze glasbollen kritisch te evalueren. Enkele maanden later trok een zware hagelstorm een spoor van vernieling door onze regio. Veel getroffen gezinnen trokken de dagen nadien naar het containerpark om er het opgeruimde puin, voornamelijk harde plastic, vlas glas en bouwafval, achter te laten. In het najaar maakte MIWA werk van een nieuwe website. Onze oude website was wat vormgeving en gebruiksvriendelijkheid betreft behoorlijk gedateerd. Door z n beperkingen konden we de website niet echt flexibel aanwenden in onze communicatie naar de burger. Een nieuwe website moest dat euvel uit de wereld helpen en meer zelfs, het zou één van de speerpunten in ons communicatiebeleid moeten worden. Op het gebied van communicatie bouwde MIWA ook het klantenonthaal verder uit. Door de overname van de huis-aan-huis inzameling in Sint-Niklaas zagen wij het aantal ophaalpunten verdubbelen. Dit had uiteraard een weerslag op het aantal meldingen per telefoon en . Om dit intern beter te organiseren en te centraliseren werd een extra onthaalmedewerker aangetrokken. Naar het jaareinde toe haalde MIWA de aandacht met de eerste ondergrondse afvalcontainer die in gebruik werd genomen. Op vraag van de Stad Sint- Niklaas werd een ondergrondse restafvalcontainer geplaatst in de uitgaansbuurt. Zowel horecazaken als particulieren in de buurt kunnen van de container gebruik maken. Met het afsluiten van het werkjaar werd duidelijk dat MIWA en haar bevolking een goede sorteerprestatie hadden geleverd voor PMD. De vervuiling van de PMD-afvalfractie werd teruggebracht van 14,49% naar 11,85%. Niet alleen de strenge maar rechtvaardige aanpak van de ophaaldiensten zat hier voor iets tussen, maar ook de steeds betere sorteerinspanningen van de burger. Met dit hoopvolle resultaat gaan we 2015 in. Maar eerst zetten we in dit jaarverslag graag nog even de realisaties van het voorbije jaar in de schijnwerpers. Veel leesplezier. Sven Peeters Algemeen Directeur Christel Geerts Voorzitter 3

6 BRENGPUNTEN Hagelstorm doet aanvoer naar containerpark pieken Op 9 juni kort na middernacht trok een supercel met zware hagelbuien over het Waasland. De Pinksterstorm liet een spoor van vernieling na. De brandweer werd overstelpt met oproepen voor beschadigde lichtkoepels, ramen en daken. Verschillende tuinbouwers zagen hun serres en oogst verloren gaan. Er bleek voor meer dan 160 miljoen euro schade te zijn. Om de bewoners de kans te geven om het beschadigde materiaal en de kapotte spullen snel op te ruimen, breidde MIWA tijdelijk de openingsuren van het containerpark in Sint-Niklaas uit. Wie schade leed door de storm kon via MIWA een attest van betaling verkrijgen voor de verzekering. In de tonnages van de containerparken valt de impact van de hagelstorm duidelijk af te lezen. Er werd circa 60% meer vlas glas en harde plastic ingezameld dan het jaar voordien. Ook de aanvoer van asbesthoudend afval lag 33% hoger dan in Pinksterstorm teistert infrastructuur van MIWA De gebouwen van MIWA en aanpalende containerpark lagen in het oog van de Pinksterstorm. De schade was dan ook aanzienlijk. Hagelbollen met een diameter van meer dan 5 cm boorden zich door het dak van het magazijn en verschillende glazen koepels sneuvelden. Het water sijpelde de vergaderzalen en kantoorruimte binnen en tastte de inboedel aan. Aantal bezoekers containerpark stijgt In 2014 ontvingen de containerparken samen bezoekers. Dat is een stijging van bijna 6% ten opzichte van het jaar voordien. Juli was de drukste maand met meer dan bezoekers. Februari telde slechts bezoekers. 4

7 BRENGPUNTEN Oude glasbollen wijken voor nieuwe exemplaren De glasbollen op MIWA-grondgebied deden al dienst sinds 2007 en op sommige locaties kregen ze het hard te verduren. Graffiti, vandalisme, smerige smurrie als gevolg van oneigenlijk gebruik en fout gesorteerde afvalstoffen, waren hun deel. Een wissel drong zich dan ook op. De nieuwe glasbollen hebben een inhoud van 3,3 m³. Dit is minder dan voorheen, maar door een efficiëntere spreiding van de bollen en een nauwkeurige opvolging van de capaciteit en vullingsgraad, levert dit in de praktijk weinig tot geen problemen op. Voor 35 veel bezochte glasbollocaties werd geopteerd voor een groter volume. Aantal glasbolsites per gemeente Sint-Gillis-Waas 18 Sint-Niklaas 62 Stekene 19 Temse 33 Waasmunster 13 Data mining Om de glasbollen op verschillende aspecten (vervuiling, vullingsgraad, ) van nabij op te volgen voerde MIWA een data mining applicatie in. De onderhoudsmedewerker gaat op pad met een tablet, waarin per glasbol een registratie wordt gemaakt die real-time raadpleegbaar is door de collega s. Indien nodig kunnen foto s worden gemaakt en kan er op zoek worden gegaan naar statistische verbanden of trends, waardoor MIWA met een gepaste aanpak kort op de bal kan spelen. Glasbollen blijven hotspots voor sluikstort en zwerfvuil Een aantal glasbolsites kampen met een permanent probleem van achtergelaten afval. Deze glasbollen staan apart opgelijst en worden tweemaal per week opgeruimd. Maar dan nog blijft het dweilen met de kraan open. Het gaat er verder dan het achterlaten van een plastic zakje of een doos, er wordt doelbewust afval gedumpt waarmee men de reguliere afvalinzameling wil ontwijken. In de meeste gevallen gaat het zelfs om afvalfracties die men kosteloos kwijt kan op het containerpark. Op enkele locaties waar het probleem escaleerde, werd besloten de glasbollen tijdelijk of definitief te verwijderen. Dit werd gecommuniceerd aan de gebruikers. Het spreekt voor zich dat deze drastische maatregel op weinig sympathie kon rekenen van de gebruikers met goede bedoelingen. MIWA kwam hieraan tegemoet door duidelijk mee te delen waar men dan wel terecht kon met glas. In de praktijk bleken er meestal alternatieven voorhanden in de buurt of hoogstens enkele straten verderop. Om het sluikstortprobleem nogmaals aan de kaak te stellen, startte MIWA in het najaar samen met Fost Plus de actie Geen brol rond de glasbol. Een tiental panelen met een niet mis te verstane boodschap, reisden gedurende enkele maanden van glasbol naar glasbol om de gebruikers aan te sporen geen afval achter te laten. 5

8 BRENGPUNTEN Afval gaat onder de grond op Sint-Nicolaasplein Vorig jaar startte MIWA de aankoopprocedure voor ondergrondse containers nadat verschillende vennoten concrete interesse lieten blijken. Omdat de stad Sint-Niklaas kampte met een afvalprobleem op het Sint-Nicolaasplein, met name afvalcontainers van horecazaken die zonder toelating her en der op het plein werden geparkeerd, kreeg dit dossier als het ware de primeur. In december was de eerste ondergrondse container voor restafval er operationeel. Aanvankelijk kregen enkel omliggende horecazaken toegang tot de container via een betalende badge, maar kort nadien zouden ook particulieren in een straal van 125m rond de container gebruik kunnen maken van de ondergrondse container. Voor hen geldt de container als een bijkomend praktisch voordeel, geen verplichting. Horecazaken daarentegen dienen wel over te schakelen op dit systeem en hun rolcontainers uit het straatbeeld weg te nemen. Andere projecten in de pijplijn Het blijft niet bij deze ene ondergrondse container. Ook bij toekomstige nieuwbouw- en inbreidingsprojecten gaan zulke ondergrondse containers steeds vaker gebruikt worden. Zo zal in de nieuwe Clementwijk te Sint-Niklaas geen traditionele vuilkar rijden. Bewoners kunnen ook hier een badge aanvragen, die verbonden is aan hun identiteitskaart, en zowel hun restafval als PMD tegen erg democratische prijzen in ondergrondse containers droppen. Clementwijk (start juli 2015) Vlasstraat (september 2015) Stadszalen Leopold II-laan (september 2015) Nieuwstraat (najaar 2015) Houtwerf VTS Lindestraat Filteint Hoe gaat het in z n werk? De gebruiker ontvangt een badge waarmee hij zich kan aanmelden aan de ondergrondse container. Per inworp kan men een volume van zo n 30 liter aan restafval kwijt. Kostprijs per inworp: 2 euro. Men dient geen reglementaire zakken te gebruiken. Iedere inworp wordt geregistreerd. Voor de horecazaken is er een nafacturatie, maar particulieren dienen vooraf een saldo op te laden via onze website Alle gebruikers kunnen ten allen tijd een stand van zaken opvragen via het digitale loket op onze website. Als de container bijna vol is, ontvangt de inzamelaar automatisch een aanvraag tot lediging. Voor alle informatie omtrent de containers kan men terecht op het gratis infonummer van MIWA en op de website. 6

9 HUIS-AAN-HUIS INZAMELING Steeds minder vervuiling in het ingezamelde PMD-afval Sinds begin 2014 wordt er een strikte en consequente controle uitgevoerd op de inhoud van de PMD-zakken. Het is een opgave die van de afvalophaler een accurate kennis van de sorteerregels vraagt, een grote dosis concentratie en vooral een rechtlijnige houding. PMD-zakken moeten letterlijk in één oogopslag goed- of afgekeurd worden. Het draagt niet bij tot de populariteit van de afvalinzamelaar, maar op lange termijn werpt het wel zijn vruchten af. Niet alleen gaat de vervuilingsgraad van de PMD-fractie omlaag, via het kleven van rode weigeringsstickers informeert de ophaler de burger en wordt de sorteerder de kans geboden om het afval de volgende keer opnieuw aan te bieden, mits het foute item werd verwijderd. Naast de inspanningen van de ophaalfirma s, moeten we er ook vanuit gaan dat de blijvende communicatie-inspanningen en sensibilisatieacties van MI- WA en Fost Plus de man in de straat ertoe aan zetten om de sorteerregels beter na te leven. Ook al blijkt uit de ervaring van de ophalers en de onthaalmedewerkers bij MIWA dat vooral de P van PMD voor verwarring en onbegrip blijft zorgen. MIWA zet dan ook verder in op informatiecampagnes en neemt een bereidwillige houding aan om mee te denken over een sorteerboodschap die voor jan met de pet als logischer en minder complex wordt ervaren. Gestage toename van het GFTafval Sinds de invoering van de selectieve GFTinzameling in 2009, noteerden we jaar na jaar een toename van de ingezamelde tonnages. Langzaam maar zeker vindt steeds meer groente-, fruit- en tuinafval zijn weg naar de groene container, hoewel er nog steeds veel ruimte tot verbetering bestaat. Vooral bij gezinnen met een huis en kleine tot middelgrote tuin ligt de participatiegraad hoog. Wie klein behuisd is en minder stockagemogelijkheden heeft, voelt zich minder geroepen om GFT te sorteren. Ook de geurhinder wordt daar als argument naar voor geschoven. Om de participatie te verhogen, moet vooral worden bekeken hoe flatbewoners meer kunnen betrokken worden en hoe ongemakken die men met de GFT-inzameling associeert tot een minimum kunnen worden herleid. Daarnaast moet er verder worden werk gemaakt van een financiële prikkel door de retributie van het restafval te verhogen in overeenstemming met de werkelijke kostpijs. Ten slotte mogen we niet uit het oog verliezen dat een toename van het GFT-afval niet per definitie een positieve evolutie is. Prioritair is het voorkomen van groente-, fruit- en tuinafval door bijvoorbeeld een bewust aankoopgedrag of het verwerken van voedselrestjes in het weekmenu. Of door de tuin aan te planten op een manier die weinig afval genereert. Ook door kringlooptuinieren (bv. kippen houden, mulchen, ) en thuiscomposteren wordt heel wat GFT-afval verwerkt. Met andere woorden, het succes van het GFT-verhaal wordt vooral afgelezen aan de hoeveelheid GFT die achterblijft in een doorsnee huisvuilzak en minder aan de tonnages GFT die jaarlijks worden ingezameld. 7

10 COMMUNICATIE & SENSIBILISATIE Met een gloednieuwe website beent MIWA bij op digitaal gebied Ondersteuning voor Repair Cafés Repair Cafés zijn gratis, toegankelijke bijeenkomsten, waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Dit gaat van kleding tot elektrische apparaten, meubels en zelfs fietsen en computers. In het Repair Café leren bezoekers dat herstelling een goed alternatief voor weggooien is en dat dit alternatief ook voor hen bereikbaar is. Het Repair Café helpt zo de afvalberg te verkleinen. Gezien de link met afvalpreventie en kringlopen blijft MIWA niet achter in de ondersteuning van Repair Cafés. Deze ondersteuning komt er in de vorm van een premie voor lokale Repair Cafés. Per initiatief kan een maximaal bedrag van 100 euro teruggevorderd worden bij MIWA voor uitgaven ter promotie van de activiteit. In 2014 ondersteunde MIWA volgende Repair Cafés: 5 oktober: Repair Café Stekene 11 oktober: Repair Café Waasmunster 13 december: Repair Café Waasmunster 14 december: Repair Café Stekene Hoewel de website inhoudelijk op punt stond, was hij niet meer van deze tijd. Vooral de gebruiksvriendelijkheid liet te wensen over. MI- WA creëerde dan ook een nieuwe, eigentijdse website. De website werd ontworpen volgens een user centered design: wat wil men te weten komen via onze website en op welke manier? Dit maakt dat de ophaalkalender en de openingsuren van het containerpark een prominente plaats kregen. Ook de sorteerregels, tarieven en verkooppunten van afvalrecipiënten moet men vlot kunnen terugvinden. Steeds meer mensen surfen mobiel op het internet. Een responsive design laat toe dat onze website vlot consulteerbaar is zowel op tablet als op smartphone. De ophaaldata kunnen eenvoudig worden ingeladen in de Outlook of Google agenda. Onze website werkt voortaan met een digitaal loket: een bundeling van formulieren waarmee men ons makkelijk kan contacteren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een extranet uit te bouwen, een optie waar in de toekomst meer gebruik van gemaakt zal worden. De website met een content managementsysteem laat MIWA toe kort op de bal spelen. Activiteiten en nieuwsberichten kunnen met enkele muisklikken op de website worden geplaatst. Anne De Ridder Recycle app valt in de smaak MIWA maakt dankbaar gebruik van de app die werd ontwikkeld door Fost Plus, Bebat en Recupel. Voor eigenaars van een tablet of smartphone is deze app uitgegroeid tot een must have. Recycle! is een goede aanvulling op onze website en draagt bij tot eenzelfde doel, met name de burger zo goed mogelijk informeren en sensibiliseren. 8

11 MIWA bouwt klantenonthaal verder uit Goed klantenonthaal is de eerste en laatste kans op een positief imago naar de buitenwereld toe. Maar niet alleen imago is een bekommernis. Klantgerichtheid is één van de waarden waarop onze werking is gestoeld. Voor MIWA staat een professionele omgang met haar diverse partners hoog aangeschreven. In onze contacten met de burger betekent dit dat iedere klacht of melding met de nodige ernst wordt behandeld en op een adequate manier wordt afgerond. Een klachtenprocedure start meestal met een e- mail of telefoon van de burger. Vaak betreft het een al dan niet terechte melding van een dienst die niet of onvolledig werd uitgevoerd of niet in overeenstemming is met de visie, missie en waarden die MIWA voorop stelt. Elke klacht wordt onderzocht en indien terecht wordt zo snel mogelijkheid een oplossing aangereikt. De melder wordt steeds ingelicht over het verloop van de klachtenprocedure en van iedere stap wordt een registratie gemaakt in onze klachtendatabase. Deze applicatie is er in eerste instantie om erover te waken dat klachten correct worden afgehandeld van a tot z. Interessant hierbij is dat per adres een fiche met een historiek wordt opgebouwd. Zo nodig kan deze rapportering ook worden aangewend om onze dienstverlening en deze van onze partners bij te sturen. Voortaan ook voor Sint-Niklaas hét aanspreekpunt Met de overname van de afvalinzamelingen op grondgebied Sint-Niklaas, werd MIWA ook voor Sint-Niklazenaren het aanspreekpunt voor afval. Het ging hier voor MIWA over een verdubbeling van het aantal inzamelpunten. Er kon dan ook worden aangenomen dat het aantal meldingen min of meer evenredig zou toenemen. Om het klantenonthaal optimaal te organiseren, werd besloten om over te gaan tot de aanwerving een extra onthaalmedewerker. Omdat klachtendossiers tot dan toe vaak verspreid zaten over meerdere medewerkers en de overige taken wel eens onder druk zetten, werd gekozen klachten voortaan te centraliseren bij één onthaalmedewerker. Hij of zij zou als aanspreekpunt fungeren voor elk klachtendossier en kunnen waken over de correcte opvolging van iedere klacht. De aanwerving van een bijkomende onthaalmedewerker vloeit dus geenszins voort uit een onverwachte toename van het aantal klachten zoals her en der werd geopperd, maar net uit de ambitie om het klachtenonthaal nog beter aan te pakken. Aantal klachten Aantal klachten Uit de klachtenregistratie blijkt dat het aantal klachten in 2014 steeg met 80%. Rekening houdende met het feit dat het aantal ophaalpunten met bijna 97% steeg, is hier dan ook zeker geen sprake van een abnormale of alarmerende evolutie. Kringloopkrachten scholen bij over voedselverlies De vernieuwde werking van Vlaco heeft voortaan de hele organische kringloop in het vizier en niet louter kringlooptuinieren. Dit betekende onder meer dat men het voortaan zou hebben over kringloopkrachten in plaats van compostmeesters. Kringloopkrachten zijn nog steeds experts op gebied van kringlooptechnieken in de tuin en composteren, maar ook een thema als voedselverlies is voor hen niet langer vreemd. Om onze kringloopkrachten vertrouwd te maken met de verschillende tips and tricks om voedselverlies tegen te gaan, werd door MIWA en Vlaco een bijscholing ingericht. Het was de ideale voorbereiding voor een nieuw werkjaar en het Kringloopweekend 2015 dat als centrale thema voedselrestjes zal hebben. 9

12 PERSONEEL Het team achter MIWA Algemene leiding Sven Peeters Administratie en financiën Ilse Vervaet Administratieve cel Nathalie Perard Asiye Ülker Caroline Van Duysen An Vijt Elise van der Voort Sarah Heuninckx (vanaf 18/11/2014) Communicatie en sensibilisatie Sébastien Impe Helen Van Lysebetten (tot 11/09/2014) Interne veiligheid en milieu Patrick De Wael Onderhoud en logistiek Guy Rooms Dispatching Philippe Smet Chauffeurs Jean Weyn Benny Weyn Marc Lipiec Koen Eeckhout Mario Elewaut Dave Peeters Kraandienst Luc De Bruyne Onderhoud Patrick De Wilde Ronny Van Mele Emmanuel Raman Pierre Verbeke Johan Van Hooimissen (vanaf 02/06/2014) Marc Van Peteghem Antonio Alvarez Perez Martin Van den Bosch Patrick Van Den Branden Andre Verhelst Erwin Schools (tot 22/01/2014) Luc Van Goethem (vanaf 28/04/2014) Kris Claes (vanaf 01/10/2014) Raad van Bestuur Voor Sint-Niklaas Christel Geerts - voorzitter Annemie Wauman Filip Baeyens Veerle De Beule Kris Van der Coelden Julien Ghesquière Voor Temse Franky De Graeve - ondervoorzitter Geert Vandersickel Voor Sint-Gillis-Waas Willy De Rudder Voor Stekene Pieter De Witte Voor Waasmunster Johan Waelkens Aantal vergaderingen in 2014: 10 Directiecomité Christel Geerts - voorzitter Franky De Graeve - ondervoorzitter Annemie Wauman Willy De Rudder Aantal vergaderingen in 2014: 15 Containerparken Robby Maes Boudewijn Van Havere Chris Foubert William Luyckx (tot 31/12/2014) Luc Verschelden Luc Cornelis Robert Van Bogaert Gunther De Cock Pedro De Clercq Guy Van Meervelt Ivan Rousseau Tom Raman Myriam Van De Weyer 10

13 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 20

23 21

24 22

25 23

26 24

27 25

28 26

29 27

30 28

31 29

32 30

33 31

34 32

35 33

36 34

37 35

38 36

39 37

40 38

41 39

42 40

43 41

44 42

45 43

46 44

47 45

48 46

49 47

50 48

51 49

52 50

53 Notities 51

54 52

55

56 MIWA cvba, Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland Vlyminckshoek Sint-Niklaas T F

Voor afval met toekomst! JAARVERSLAG 2013. Jaarverslag EcoWerf 2013 -

Voor afval met toekomst! JAARVERSLAG 2013. Jaarverslag EcoWerf 2013 - Voor afval met toekomst! JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag EcoWerf 2013 - 2 - Jaarverslag EcoWerf 2013 INHOUD VOORWOORD... 4 AFVAL INZAMELEN IS SLECHTS HET BEGIN... 6 GEGEVENS NUTTIG INZETTEN... 8 DUURZAAM

Nadere informatie

2012 jaar verslag de huurcommissie

2012 jaar verslag de huurcommissie 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2 de huurcommissie 3 voorwoord Een zorgvuldige en efficiënte dienstverlening, afgestemd op de wensen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Groepsleden: Lindsay De Winter Marie Van Der Stukken Véronique Wienen 3 MAR E/F Academiejaar 2012 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Situatiebeschrijving... 4 1.1 Probleem...

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS 4TIPS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Recyclage batterij en Belg heeft gemiddeld 107 batterij en in huis Hooge Maey Een

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vijfde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vijfde werkingsjaar (1/11/2012 31/10/2013) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 5 1 Algemeen... 6 1.1

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

HOFFMANN-TIPS. 1962-2015 Voor bedrijfsleven en publieke sector GROEIENDE RISICO S RISICO S ANALYSEREN ÉN SERIEUS NEMEN VAN VITAAL BELANG

HOFFMANN-TIPS. 1962-2015 Voor bedrijfsleven en publieke sector GROEIENDE RISICO S RISICO S ANALYSEREN ÉN SERIEUS NEMEN VAN VITAAL BELANG Mei 2015 # 229 HOFFMANN-TIPS 1962-2015 Voor bedrijfsleven en publieke sector GROEIENDE RISICO S RISICO S ANALYSEREN ÉN SERIEUS NEMEN VAN VITAAL BELANG 80 PROCENT VAN DE BEDRIJVEN GEBRUIKT ZWAKKE WACHTWOORDEN

Nadere informatie

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling Monitor van de Duurzame Ontwikkeling Driemaandelijks nr. 6 zomer 2008 Verantwoorde communicatie Voor een duurzame samenleving Participatie: de burger mobiliseren! De ecologische voetafdruk in de Brusselse

Nadere informatie

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix.

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix. Missie Het BurgerPanelRotterdam toetst kritisch en onafhankelijk de beleving van de Rotterdammers wat betreft de dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het panel wil hiermee een positieve bijdrage

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 LOKAAL OPVANGINITIATIEF ROESELARE

JAARVERSLAG 2013 LOKAAL OPVANGINITIATIEF ROESELARE JAARVERSLAG 2013 LOKAAL OPVANGINITIATIEF ROESELARE 1 CAPACITEIT - BEZETTING Samenstelling van het L.O.I. Chronologisch overzicht overeenkomsten opvangplaatsen Lokaal Opvanginitiatief Roeselare, ingaande

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Aanwezig: de heer Freddy Willockx, burgemeester; de heren Urbain Vercauteren, Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde en Wouter Van Bellingen, mevrouw Christel Geerts,

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

SCHOON. Wat wordt broccoli? Energie of grondstof? inspiratie uit afval, grondstoffen en energie. Onze wereld. Warmtenet Dordrecht

SCHOON. Wat wordt broccoli? Energie of grondstof? inspiratie uit afval, grondstoffen en energie. Onze wereld. Warmtenet Dordrecht SCHOON JAAR MAGAZINE april 2014 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie Wat wordt broccoli? Energie of grondstof? Onze wereld steeds duurzamer Warmtenet Dordrecht leidinglegpuzzel van start Fosfaatrijk

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Iedereen op weg. Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen

Iedereen op weg. Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen Iedereen op weg Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen Sluitstuk van mobiliteitscongres en rondetafelconferentie 13 en 14 oktober 2014 Colofon Enter vzw, 2015 Redactie: Enter vzw, Vlaams

Nadere informatie

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING 2009 Deel 1: Activiteitenverslag 1 De maatschappij 1.1 Deelnemers

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland februari 2012

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland februari 2012 Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland februari 2012 Ben Evers: Optimistisch het jaar in Vlakglas Recycling Nederland wint Lean

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie