SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SWW Volkshuisvestingsverslag 2009"

Transcriptie

1 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010

2 2

3 Algemene informatie Stichting Woonbelangen Weidegebied Naam toegelaten instelling Stichting Woonbelangen Weidegebied Gemeente Woerden Opgericht 25 juni 1919 Toegelaten 28 juni 1919, Koninklijk Besluit nr. 68 Gewijzigd 11 september 1975, Koninklijk Besluit nr. 47 Inschrijving Kamer van Koophandel Utrecht Handelsregister nummer Raad van Commissarissen J. Roodenburg, voorzitter Drs. G. Verkerk, vicevoorzitter Dr. ir. A.J.H. Smets H. Moesbergen, A.A. Mr. drs. W.N. Herweijer Directie Drs. P.P. Korzelius, directeur-bestuurder 3

4 4

5 Voorwoord In het jaarverslag 2009 leest u welke prestaties SWW in het afgelopen jaar heeft geleverd. De geleverde prestaties zijn afgezet tegen de voornemens uit het activiteitenplan Zoals u in de samenvatting kunt zien is niet alles gerealiseerd. In de verschillende hoofdstukken kunt u lezen waarom niet. Veel van onze voorgenomen activiteiten zijn echter wel uitgevoerd en daar ben ik trots op! Trots op het feit dat in 2009: Bijna 100 nieuwe woningen zijn opgeleverd; 314 woningen zijn ontwikkeld, zodat we in 2010 een recordaantal woningen in aanbouw hebben; Ondanks de kredietcrisis, meer SWW-woningen worden gebouwd dan voorgenomen; Ook woningen zijn verbeterd; met een bijzondere vermelding voor de woningen aan de Madeliefweide; Een wijkhuismeester actief is om de leefbaarheid te bevorderen in alle wijken van Woerden waar SWW woningbezit heeft. Dit heeft nu al tot aantoonbare resultaten geleid; Door een onafhankelijke visitatiecommissie positief is geoordeeld over de door SWW geleverde prestaties; Het KWH huurlabel is behouden; Samenwerking is gezocht met de corporaties Westhoek Wonen en GroenrandWonen om te bezien of gezamenlijk de dienstverlening en woningproductie nog verder verbeterd kan worden. In het bestuursverslag kunt u lezen dat er ook bedreigingen zijn voor corporaties. De vennootschapsbelasting, de BTW en de Vogelaarheffing hebben een negatief effect op de investeringen die SWW wil doen in Woerden en Montfoort. SWW zal daarom keuzen moeten maken want en op grote schaal nieuw bouwen en het bestaande bezit verbeteren kan niet meer. SWW blijft zoeken naar mogelijkheden om onze bestaande klanten nog beter van dienst te zijn en onze nieuwe klanten zo snel als mogelijk te helpen aan goede woningen tegen een redelijke prijs. Daar is SWW ooit voor opgericht en dat blijft onze taak. Peter Korzelius Directeur-bestuurder 5

6 6

7 Inhoud Bestuursverslag... 9 Toezicht door de Raad van Commissarissen...13 Missie en visie van SWW...23 Een dak boven je hoofd...25 Kwalitatief goede woningen...31 In gesprek met klanten...35 Wijkkracht...37 Verzorgd wonen...39 Professionele organisatie...41 Financieel beleid...47 Jaarrekening...53 Kengetallen Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Accountantsverklaring

8 8

9 Bestuursverslag Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van samenwerking. Zowel intern als met andere partijen. We hebben nadrukkelijk de samenwerking met collega-corporaties Westhoek Wonen en GroenrandWonen opgezocht. Eind van het jaar is een onderzoek gestart naar de meerwaarde van een intensievere samenwerking. Een spannend traject voor iedereen, ook voor mij als directeur-bestuurder van SWW. Daarnaast zijn in 2009 de voorbereidingen van een behoorlijk aantal bouw- en verbouwprojecten van start gegaan zodat 2010 een topjaar wordt voor nieuwbouw en woningverbeteringen. Ik kan geen mooier werk bedenken dan wat ik nu doe. Het werk is inspirerend en soms ook transpirerend, een voortdurende spagaat tussen dat wat je wilt en dat wat je kunt. Voor mij een wereldbaan. Landelijke ontwikkelingen De beeldvorming over corporaties is er in het afgelopen jaar niet beter op geworden, getuige de negatieve berichten die gedurende het jaar in de landelijke media zijn verschenen. Stuk voor stuk leverden ze geen positieve bijdrage aan het imago van corporaties. Dat is jammer, want 99% van de corporaties, waaronder SWW, doet haar uiterste best. Goede en betaalbare woningen bouwen of verbeteren, de leefbaarheid van buurten en wijken opkrikken en de kwaliteit van dienstverlening op peil houden; kortom gewoon wat corporaties moeten doen. Gelukkig hebben regionale en lokale media wel oog voor de prestaties van deze hardwerkende corporaties. Naast de imagocrisis laat ook de kredietcrisis zijn sporen na bij de corporaties. Door teruglopende belangstelling voor koopwoningen komen corporaties in de problemen. Het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen kost een corporatie namelijk geld. Dat geld verdienden ze met het verkopen van bestaande en nieuwe woningen. Doordat de koopmarkt stagneert komt er te weinig geld binnen om sociale huurwoningen te bouwen. Te weinig geld betekent dat projecten worden vertraagd of stopgezet. Gelukkig voor SWW zijn we niet zo afhankelijk van verkoop en kunnen we vooralsnog gewoon doorgaan met het realiseren van onze projecten. Wel hebben we pas op de plaats gemaakt met een commercieel deel van onze projecten. De verkoop van de eengezinswoningen in het Kallahof bleef achter. Daarom is gestart met de bouw van dertig woningen. Voor de resterende twaalf wordt bekeken of deze voor herontwikkeling in aanmerking komen. Gelukkig vormt dit soort woningen maar een gering deel van onze ontwikkelingsportefeuille. De stagnerende woningmarkt heeft niet alleen financiële consequenties. Veel mensen blijven zitten waar ze zitten, ook in huurwoningen. Het gebrek aan doorstroming zorgt ervoor dat mensen die op zoek zijn naar een huurwoning langer moeten wachten voordat er een woning vrij komt. Het aantal verhuizingen is het afgelopen jaar in de regio Utrecht-West met circa 25% gedaald. Daarnaast is het aantal reacties op een vrijkomende woning met ongeveer 25% gestegen. Dit alles leidt ertoe dat de wachttijd voor woningzoekenden verder is opgelopen. Aan de andere kant biedt de kredietcrisis ook kansen. De rente is voor corporaties laag en de bouwkosten zijn aanmerkelijk gedaald. Projecten met sociale huur- en koopwoningen zijn 9

10 daarom door SWW voortvarend doorgezet. Een kans die SWW met beide handen heeft aangegrepen is de aankoop van 48 appartementen in De Heeren van Woerden. Deze woningen, die aanvankelijk in de vrije sector koop zouden worden gerealiseerd, hebben wij tegen een aantrekkelijk tarief overgenomen van de ontwikkelaar. Door het aantrekkelijke tarief zijn ze omgezet naar sociale huur en sociale koop. Doordat we de mogelijkheid hebben om in deze tijd van crisis door te gaan met investeren, hebben we een historisch hoog aantal woningen in ontwikkeling en aanbouw. Bij corporaties ontstaat de indruk dat de overheid de sector als pinautomaat beschouwt. Na de invoering van de vennootschapsbelasting en de Vogelaarheffing wordt in 2010 ook nog eens de grond die corporaties willen herontwikkelen met BTW belast. Door al deze fiscale maatregelen komen de investeringen van corporaties onder druk te staan. Ook voor SWW betekent dit alles dat we in de toekomst wellicht minder kunnen investeren in ons bezit en in nieuwbouw. Ook Europa heeft de nodige verrassingen voor de corporaties in petto. Vanaf het ontstaan van de corporaties aan het begin van de 20 e eeuw zijn zij actief in het huisvesten van mensen met een krappe beurs. Maar ook mensen die iets meer te besteden hebben, zijn altijd door de corporaties bediend. Daardoor hebben we leefbare wijken waarin mensen met verschillende inkomens wonen. Met het huren van een corporatiewoning word je in Nederland dan ook niet bestempeld als behorend tot de arme (en soms kansloze) kant, waar dit in andere landen wel het geval is. Dat is een onmiskenbare waarde van de Nederlandse volkshuisvesting die gevaar loopt door het ingrijpen van Europa. De Europese Commissie wil dat de ondersteuning van de staat zich beperkt tot woningen voor huishoudens van wie het belastbaar inkomen niet hoger is dan per jaar. Van de toe te wijzen woningen moet 90% aan die groep worden toegewezen. Een ongunstige ontwikkeling voor de Nederlandse volkshuisvesting, omdat deze ontwikkelingen het unieke van het Nederlandse systeem ondermijnen. Ook de Nederlandse Woonbond pleit er terecht voor om deze grens zeker tot te verhogen. Om te zorgen dat de gemêleerde wijken gehandhaafd kunnen blijven en huurders niet gestigmatiseerd worden, moeten we ons hier tegen verzetten. Dichter bij huis Het is voor ons als maatschappelijke organisatie belangrijk om te weten wat onze omgeving van onze prestaties vindt. Door middel van visitatie kunnen huurders, gemeenten en andere belanghouders nu gefundeerd hun maatschappelijk oordeel uitspreken over de prestaties van SWW. Dit horizontale toezicht is een aanvulling op het toezicht dat de overheid op ons houdt, het zogenaamde verticale toezicht. In 2009 is SWW onder het vergrootglas gelegd tijdens de visitatie door het KWH. In het plan van aanpak dat naar aanleiding van de rapportage is opgesteld, maakt SWW duidelijk hoe de aanbevelingen van de visitatiecommissie worden opgepakt. De kwaliteit van onze dienstverlening laten we al een aantal jaren toetsen door het KWH. De resultaten van het KWH-Huurlabel houden ons een spiegel voor. We mogen dit label al sinds 2007 voeren en ook dit jaar zijn we weer geslaagd. Dat betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten, er blijft genoeg te verbeteren en dat gaan we ook komend jaar zeker doen. 10

11 In 2009 zijn de eerste stappen gezet om onderzoek te doen naar een verdergaande samenwerking met GroenrandWonen en Westhoek Wonen. Op tal van punten wordt al concreet samengewerkt en in 2010 willen de drie corporaties onderzoeken of uitbreiding van die samenwerking meerwaarde heeft. De centrale vraag daarbij is of samenwerking leidt tot meer professionaliteit en minder kwetsbaarheid, maar vooral of we door samen te werken de klant beter kunnen bedienen. Pas dan is er immers sprake van meerwaarde. Gegevens van het bestuur Drs. P.P. (Peter) Korzelius, geboren op 11 mei 1952 Functie Benoemd Directeur-bestuurder 1 augustus 2002, voor onbepaalde tijd Salaris ,- conform arbeidsovereenkomst in schaal 18 Arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week Nevenfuncties Lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Lid deelnemersraad Waarborgfonds Sociale Woningbouw Voorzitter Stichting Triathlon Huizen Deelnemer onafhankelijk platform geïntegreerde contracten (CROW) Daar het destijds door SWW aangeboden salaris iets boven het later geadviseerde honorarium van de Commissie Izeboud ligt, is besloten het salaris te bevriezen, totdat dit valt binnen de grenzen genoemd in het advies van de Commissie Izeboud. De directeur-bestuurder ontving geen bonus, wel een kerstgratificatie van 312,- bruto. SWW droeg voor 50% bij in de pensioenkosten, zijnde ,-. Overige pensioenlasten bedroegen 4.522,-.De overige vergoedingen bedroegen 1.667,-. De totale sociale lasten bedroegen 4.338,-. De totale lasten bedroegen in het verslagjaar ,-. Aan de directeur-bestuurder is een bedrijfsauto ter beschikking gesteld met een cataloguswaarde van ,-. Voor het privégebruik wordt een eigen bijdrage op het salaris ingehouden van 10% van de kosten. Aan de directeur-bestuurder van SWW zijn geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke verstrekt. In het afgelopen jaar is er geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen danwel transacties waarin tegenstrijdige belangen zouden kunnen spelen met betrekking tot de directeur-bestuurder. Verklaring van de directie Als directeur-bestuurder van SWW verklaar ik dat SWW in 2009 uitsluitend werkzaam is geweest op het gebied van de volkshuisvesting conform artikel 11 van het BBSH. De batige saldi zijn uitsluitend bestemd voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting, conform artikel 22 van het BBSH. Woerden, 12 april

12 12

13 Toezicht door de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen constateert dat SWW zich in het verslagjaar heeft ingespannen om projecten ten behoeve van de doelgroepen van beleid te initiëren en te realiseren, en om het bestaand bezit op peil te houden. Dit binnen gestelde wettelijke en financiële grenzen. De wettelijke grenzen hebben ondermeer betrekking op ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen. De financiële grenzen worden bepaald door volkshuisvestelijke instituties zoals het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW), het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) en het rijksbeleid. Governance In de wet is vastgelegd dat iedere corporatie een toezichthouder heeft. Bij SWW wordt dit toezicht uitgevoerd door de Raad van Commissarissen. Deze richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van SWW. Het toezicht heeft betrekking op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast adviseert de Raad van Commissarissen gevraagd en ongevraagd de directeur-bestuurder en beslist over de benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder. Om ervoor te zorgen dat het toezicht onafhankelijk is, zijn de leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijk en opereren zij in alle vrijheid zonder last of ruggespraak. Geen enkel lid van de Raad van Commissarissen is behartiger van een deelbelang, ook niet de leden die worden benoemd op basis van voordracht door de Huurdersbelangenvereniging. De Raad van Commissarissen kent een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor besluiten die worden genomen in de Raad van Commissarissen, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken. SWW is van mening dat goede governance van belang is voor het inzicht in de transparantie van de bedrijfsvoering. Openheid en transparantie op het gebied van de financiële verslaglegging, de controlesystemen en de besluitvormingsprocessen is waar wij naar streven. Analoog aan de governancecode kent ook SWW een aantal reglementen: Reglement werkwijze Raad van Commissarissen Het reglement beschrijft ondermeer de taken en bevoegdheden, het profiel van de leden van de raad, en de wijze van benoeming en herbenoeming, honorering en verzekering. Klokkenluidersregeling De regeling beschrijft de wijze waarop medewerkers van SWW op veilige en adequate wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden. Statuten De statuten geven inzicht in het doel van de stichting. Integriteitscode De code heeft als doel dat medewerkers/representanten hun handelen binnen de specifieke context goed interpreteren, beoordelen en afwegen. Zij worden geacht elke 13

14 gedraging die afbreuk doet aan hun integriteit achterwege te laten. De Integriteitscode is ondergeschikt aan de statuten en overige reglementen en overeenkomsten. In 2009 is de Raad van Commissarissen niet benaderd door medewerkers in het kader van de Klokkenluidersregeling. Ten aanzien van de Integriteitscode zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De Raad van Commissarissen bijeen In het verslagjaar is door de Raad van Commissarissen zeven keer vergaderd. De agenda voor deze vergaderingen is samengesteld door de voorzitter in overleg met de directeur-bestuurder volgens een vast stramien. Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken: Verantwoording Begin 2009 heeft de directeur-bestuurder het Activiteitenplan 2009 toegelicht. De Raad van Commissarissen heeft zich met name laten voorlichten over de bouw van 180 nieuwe woningen, de energiebesparende maatregelen bij het verbeteren van bestaand bezit, participatie en de start aanpak van het Bloemen- en Bomenkwartier in Woerden. De door KPMG Accountants uitgebrachte Managementletter 2008 is besproken met de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft besloten een toetsingskader voor het intern toezicht te ontwikkelen Het SWW Jaarverslag en de Jaarrekening met Accountantsverslag van 2008 zijn door de Raad van Commissarissen met de accountant besproken. De accountant is expliciet gevraagd naar zijn bevindingen ten aanzien van het treasury statuut, de verkoopontwikkelingen en integriteit. Hierna zijn de jaarstukken goedgekeurd en de accountant heeft de goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Aan het eind van het jaar is het Activiteitenplan 2010 toegelicht. De Raad van Commissarissen vindt het plan ambitieus en heel concreet en transparant geformuleerd. De toelichting heeft zich vooral gericht op de projecten die voor 2010 gepland staan. Ook het energiebeleid, de leefbaarheidsprojecten en belanghouders zijn aan bod gekomen. De Raad van Commissarissen heeft de begroting 2010 besproken. Na mondelinge toelichting door de directeur-bestuurder en de manager Bedrijfsvoering is deze goedgekeurd. De Raad van Commissarissen is in het bezit gesteld van de rapportages van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), waaronder het solvabiliteitsoordeel over het verslagjaar Uit dit oordeel kwam naar voren dat SWW voldoende solvabel is. Tevens heeft de Raad van Commissarissen de Samenvatting CFV 2009, Corporatie in Perspectief ontvangen. Ook is de brief van het CFV ontvangen met het continuïteitsoordeel Met tevredenheid is geconstateerd dat SWW de A-status heeft behouden. Door middel van de kwartaalrapportages is de Raad van Commissarissen gedurende het verslagjaar geïnformeerd over de bedrijfsvoering van SWW. Met name de volgende onderwerpen uit de kwartaalrapportage hebben extra aandacht gekregen: 1. De betalingsachterstanden van huidige en vertrokken huurders. 14

15 2. De mutatie van de bedrijfswaarde en de kwaliteitsslag in onderhoud. Met name als het gaat om de effecten op de financieringsbehoefte de komende jaren. 3. Leegstand en lage mutatiegraad waarbij aandacht is geweest voor de zorgwoningen. 4. De haalbaarheid van het project containerwoningen. 5. De voortgang van diverse projecten: onder andere het corporatiehotel, Kallahof en Heeren van Woerden. 6. Het ziekteverzuim, de organisatie in het algemeen en de beheerskosten in het bijzonder. Maatschappij en prestatie De Raad van Commissarissen heeft unaniem ingestemd met het initiatief om samen met de gemeente Woerden te onderzoeken of een Duurzaam Dienstenbedrijf Woerden kan worden opgericht. Dit betreft warmte/koude opslag voor de energievoorziening. De raad heeft ingestemd met de aankoop van 48 appartementen in het plan Heeren van Woerden, deelplan De Hertog. De raad heeft goedkeuring verleend aan de aankoop van 23 appartementen in Viermeren te Woerden. De twee huurderscommissarissen, mevrouw Herweijer en de heer Smets, hebben samen met de directeur-bestuurder en manager Woondiensten overleg gevoerd over het functioneren van de Huurdersbelangenvereniging. De visitatiecommissie heeft de Raad van Commissarissen op 6 juli 2009 geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Uit het rapport komt onder andere naar voren dat het ambitieniveau van SWW hoog is. Het rapport biedt aanknopingspunten voor verbeteracties. De Raad van Commissarissen heeft het onderzoektraject ervaren als nuttig en leerzaam. Strategie en perspectief In het verslagjaar is een onderzoek gestart naar de meerwaarde van samenwerking met GroenrandWonen (Harmelen) en Westhoek Wonen (Mijdrecht). De Raad van Commissarissen heeft zich hierover regelmatig laten informeren. Het onderzoek richt zich op de meerwaarde van de verschillende vormen van samenwerking (alliantie, lichte fusie tot totale integratie) voor de drie corporaties. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het visiedocument. Twee commissarissen zijn afgevaardigd in de klankbordgroep. Bovendien vindt ook overleg plaats met de voltallige raden van commissarissen van de andere corporaties. In de vergadering van november is een themabijeenkomst geweest over Sturen op kasstromen. Hierbij is inzicht gegeven in de nieuwe systematiek van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor het bepalen van het fiatteringsvolume bij het borgen van leningen. Ook is gesproken over de keuzes die corporaties kunnen maken om optimaal te kunnen werken waarbij toegang tot financiering maximaal is. De Raad van Commissarissen heeft de directeur-bestuurder verzocht een visie op de middellange termijn te formuleren om rekening te kunnen houden met de volgende belangrijke ontwikkelingen: de beperkte maar continue toename van de bedrijfslasten; de minder gunstige kasstromen vanaf 2012; 15

16 de heffing Vogelaarwijken; de vennootschapsbelasting (VPB); de discussie over de overdracht van de huurtoeslag van het rijk naar de corporaties; de discussie over rijksbezuinigingen van 35 miljard. Vanzelfsprekend is het niet eenvoudig met onzekerheden als de hier genoemde discussies rekening te houden. De andere ontwikkelingen hebben echter een meer meetbaar karakter. Professionele organisatie De Raad van Commissarissen heeft het vernieuwde treasury statuut goedgekeurd. Tevens is het treasury jaarplan 2009 besproken. Tijdens alle vergaderingen is de Raad van Commissarissen op de hoogte gehouden van personele en organisatorische zaken. Goed geïnformeerd De Raad van Commissarissen is op de hoogte gehouden van het nieuws uit lokale en regionale media. Dit nieuws had betrekking op volkshuisvesting in het algemeen, het werkgebied van SWW en SWW in het bijzonder. Voorts hebben we ook informatie ontvangen uit beleidsstukken van de landelijke overheid en daarvan afgeleide instituten. Daarnaast zijn we geïnformeerd door middel van beleidsstukken en commentaren van Aedes en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties. Ook beleidsstukken, informatie en commentaren van deskundigen op het gebied van volkshuisvesting hebben voorzien in de informatiebehoefte van de Raad van Commissarissen. De informatie die ontvangen is, voldoet aan de behoefte. Verder heeft de Raad van Commissarissen de volgende informatie van SWW ontvangen: Kwartaalrapportages Jaarverslag en Jaarrekening 2008 Begroting 2009 en 2010 Treasury jaarplan 2009 en het vernieuwde treasury statuut Managementletter 2008 Activiteitenplan 2009 Activiteitenplan 2010 Visitatierapport Transactievoorstellen Aankoopvoorstel nieuwbouwwoningen Heeren van Woerden Aankoopvoorstel 23 appartementen Viermeren in Woerden Informatie over garantiestelling DIGH project Roemenië Informatie over onderzoek naar mogelijke samenwerking met GroenrandWonen en Westhoek Wonen. Visitatie SWW heeft zich in het voorjaar van 2009 laten visiteren door het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). Een onafhankelijke, deskundige visitatiecommissie heeft SWW doorgelicht om te bepalen of zij goed bezig is. Zijn er goede prestaties geleverd vanuit de opgaven en vanuit de verwachtingen die gemeenten, huurders en andere belanghouders hebben? 16

17 In twee rapporten heeft de visitatiecommissie hierop een antwoord gegeven. Dat antwoord is positief, maar de commissie geeft aan dat het zeker beter kan op een aantal onderdelen. De aanbevelingen voor de Raad van Commissarissen zijn beperkt, want het interne toezicht functioneert naar behoren. Er is veel kennis en inzicht in de opgaven in het werkgebied, maar op het gebied van wonen, welzijn en zorg zou meer kennis aangetrokken kunnen worden gezien de ambities van SWW. De relatie tussen de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder is goed en positief kritisch. De toezichtfunctie kan meerwaarde krijgen door middel van periodiek overleg (een- à tweemaal per jaar) met de Ondernemingsraad en met de managers, zonder aanwezigheid van de bestuurder. Dat dit om de nodige rolvastheid van de toezichthouders vraagt, behoeft geen uitleg. Bij de jaarlijkse zelfevaluatie zou het goed zijn ook zonder de bestuurder van gedachten te wisselen, bij voorkeur onder begeleiding van een externe adviseur. De Raad van Commissarissen zal op basis van een plan van aanpak afkomstig van de directeur-bestuurder de aanbevelingen van de visitatiecommissie bespreken. De aanbevelingen voor de Raad van Commissarissen zelf worden opgevolgd. Uitzondering hierop is de jaarlijkse zelfevaluatie. De Raad van Commissarissen hecht aan de aanwezigheid van de directeurbestuurder hierbij. Het advies om een externe adviseur in te schakelen is wel overgenomen. Het visitatierapport is in juli 2009 verzonden aan de belanghouders. In contact met belanghouders De Raad van Commissarissen vindt een goede relatie met de belangrijkste belanghouders van SWW belangrijk. Daarom streeft de Raad van Commissarissen ernaar zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de diverse bijeenkomsten met belanghouders. Op 22 juni heeft een afvaardiging deelgenomen aan de bijeenkomst met belanghouders uit Woerden en Montfoort. Deze avond is gesproken over zowel de ambities van SWW als die van de aanwezigen en over communicatie met belanghouders. Tijdens de bijeenkomst op 22 september 2009 voor alle bewonerscommissies en de Huurdersbelangenvereniging was de Raad van Commissarissen eveneens vertegenwoordigd. Hier werd met name gesproken over wat de commissies van SWW nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. De ontwikkelingen worden gevolgd en de Raad van Commissarissen wordt zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gehouden. Ook is er regelmatig contact met de HBV. Contacten met de Ondernemingsraad In het verslagjaar hebben de voorzitter en vicevoorzitter overleg gevoerd met de Ondernemingsraad over de algemene gang van zaken in de organisatie. Deskundigheidsbevordering Leden van de Raad van Commissarissen hebben in 2009 individueel of gezamenlijk bijeenkomsten bezocht van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Tevens volgt de Raad van Commissarissen de discussies in de landelijke politiek over maatregelen en ontwikkelingen ten aanzien van de huisvesting en woningcorporaties. 17

18 Functioneren directeur-bestuurder Aan het eind van het verslagjaar is een functionerings-/beoordelingsgesprek met de directeurbestuurder gevoerd. Het functioneren van de directeur-bestuurder is positief beoordeeld. De Raad van Commissarissen is unaniem van mening dat het functioneren van de directeurbestuurder kan worden gekwalificeerd als adequaat. De directeur-bestuurder beschikt over een grote mate van kennis van zaken, zowel op het gebied van de volkshuisvesting en management als op het gebied van lokale en regionale situaties. Het eigen functioneren De Raad van Commissarissen heeft besloten zich voor de jaarlijkse zelfevaluatie te laten begeleiden door een externe deskundige van adviesbureau Vannimwegen. De evaluatie zal bestaan uit twee delen: een procedureel / instrumenteel deel en een relationeel / groepscultuur deel. De directeur-bestuurder zal bij de evaluatie aanwezig zijn. Samenstelling per 31 december 2009 De Raad van Commissarissen van SWW bestaat conform de statuten uit vijf leden. De leden worden door de Raad van Commissarissen benoemd aan de hand van een schriftelijke profielschets, vastgelegd in het Reglement werkwijze Raad van Commissarissen. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Na deze drie jaar kunnen zij herbenoemd worden. Dit mag tot een maximum van drie zittingstermijnen, conform de governancecode. De heer J. Roodenburg, geboren op 15 augustus 1939 Functie Voorzitter, sinds 6 juni 2005 Expertise Volkshuisvesting en financiën Benoemd 1 januari 2002 Herkiesbaar Aftredend 1 januari 2011 Functie dagelijks leven Gepensioneerd, 38 jaar werkzaam geweest in de volkshuisvesting Relevante nevenfuncties Lid Landelijk Bestuur ANBO De heer G. Verkerk, geboren op 23 juli 1952 Functie Vicevoorzitter, sinds 3 november 2008 Expertise Projectontwikkeling Benoemd 14 maart 2005 Herkiesbaar 14 maart 2011 Functie dagelijks leven Relevante nevenfuncties Directeur projectontwikkelingsmaatschappij Lid werkgroep stedelijke herstructurering Neprom Lid Z-team (zorgwoningen Provincie Limburg) Gastdocent Hogeschool Enschede Voorzitter Stichting Vrienden van Estrela Nova 18

19 De heer A.J.H. Smets, geboren op 16 mei 1969 Functie Lid Expertise Besluitvorming door huishoudens, overheden en bedrijven over wonen, werken, mobiliteit en zorg Benoemd 1 september 2005 Herkiesbaar 1 september 2011 Functie dagelijks leven Relevante nevenfuncties Strategisch adviseur Provincie Flevoland: UPR-projecten, Randstad 2040 en Schaalsprong Almere Consultant en Woningmarktonderzoeker Projectleider nationaal onderzoek wensen 55+ t.a.v. wonen, welzijn en zorg, Ministerie VROM Projectteamlid Gebiedsagenda Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, Ministerie V&W en VROM Projectteamlid Verstedelijkingsafspraken, Ministerie WWI Ambtelijke kerngroep Metropoolregio Amsterdam, Noordvleugel Randstad De heer H. Moesbergen, geboren op 14 januari 1950 Functie Lid Expertise Financiën Benoemd 1 januari 2008 Herkiesbaar 1 januari 2011 Functie dagelijks leven Zelfstandig adviseur via Archer Advies B.V., Woerden Relevante nevenfuncties Voorzitter VSB-fonds, Woerden President-commissaris De Sluis Groep N.V., Woerden Penningmeester Stichting LET Lid Rotaryclub, Woerden Lid Commissie van aanbeveling Vereniging Terminale Thuiszorg, Woerden Lid Commissie Eindtermijnen Accountantsopleiding (CEA) Penningmeester Stichting Vrienden van het Kasteel Woerden Bestuurslid Stichting Docdata Payments 19

20 Mevrouw W.N. Herweijer, geboren op 18 januari 1947 Functie Lid Expertise Ruimtelijke ordening en lokaal bestuur Benoemd 1 maart 2008 Herkiesbaar 1 maart 2011 Functie dagelijks leven Relevante nevenfuncties Zelfstandig adviseur Voorzitter Bezwaarschriftenadviescommissie AWB Provincie Utrecht Voorzitter Rekenkamercommissie, Nieuwegein Lid RvC Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, Breukelen Bestuurslid Vrienden van het Universiteitsmuseum Utrecht Voorzitter Raad van Advies Natuur en Milieufederatie Utrecht Van enige belangenverstrengeling door de functies of nevenfuncties, zoals neergelegd in artikel 5 lid 8 van de statuten van SWW, is niet gebleken. Gedurende het verslagjaar zijn er geen onderwerpen of zaken behandeld waarbij sprake was van enige belangenverstrengeling met persoon, functie of nevenfunctie van de afzonderlijke leden van de raad. Honorering De honorering van de Raad van Commissarissen is conform de regeling van de VTW. De leden ontvingen de volgende bedragen: Naam Functie Honorering Onkostenvergoeding Totaal J. Roodenburg Voorzitter 8.000, , ,- G. Verkerk Vicevoorzitter 5.000, , ,- A.J.H. Smets 5.000, , ,- H. Moesbergen 5.000, , ,- W.N. Herweijer 5.000, , ,- Totaal , , ,- Daarnaast hebben enkele leden van de raad reiskostenvergoeding ontvangen. 20

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

Skylge Jaarverslag 2010

Skylge Jaarverslag 2010 Skylge Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van het bestuur van Woningstichting de Veste 5 Jaarverslag 2010 van de Raad van Commissarissen Woningstichting de Veste 7 Skylge 10 Herstructurering vordert naar

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli 4 5 Inhoudsopgave Afbeeldingen: PSW Weert (Conrad Abelstraat), Roncalli Roermond (lichaamsoefening-toestellen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen Jaarverslag 2014 samen vieren zo deden wij het SAMEN 100 JAAR duurzaam bouwen en onderhouden grote veranderingen 2 1 Voorwoord... 6 2 Bestuurder brengt verslag uit... 7 2.1 Terugblik op jubileumjaar 2014...

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag JAARVERSLAG 2014 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente

Nadere informatie

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012 Van Alckmaer Highlights Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 was in veel opzichten een roerig jaar voor de corporatiewereld. De crisis is volop voelbaar, de huizenmarkt is totaal ingestort en het nieuwe kabinet

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk jaarverslag 2010 1 2 3 4 5 Foto s in dit verslag 1 Multifunctioneel gebouw De Keyzer 2 Masira, Nieuw West 6 7 14 9 12 8 10 11 13 17 15 16 18 3 Kinderdagverblijf Darwinhof, Zandvoort 4 Jonge starters op

Nadere informatie

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie!

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie! JAARVERSLAG 2011 Op de koffie! Inhoud 1. Midden in de samenleving 1.1 De huurder centraal 23 24 3.3 Opgeleverde nieuwbouw 3.4 Projecten in uitvoering en ontwikkeling 36 37 5. Leefbaarheid in de kernen

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 Inleiding 5 Algemeen 5 Statuten en Reglement 6 Toezichtkader en inzicht op basis van informatievoorziening

Nadere informatie

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012 24 april 2013 Jaarverslag Mitros 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel I Waardevol Wonen in 2012... 6 1. Resultaten 2012... 7 1.1 Koers en resultaten... 7 1.2 Mens... 7 1.3 Wijk... 8 1.4 Stenen... 8 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport Woningstichting Ons Doel Visitatierapport Utrecht, januari 2012 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie