VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden ondernemingen en staat tevens het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen houdt onder andere toezicht op: o realisatie van de doelstellingen van de corporatie; o realisering van de volkshuisvestelijke opgaven; o strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de corporatie; o opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; o kwaliteitsbeleid; o kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; o financieel verslaggevingsproces; o naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. Dit toezicht strekt zich tevens uit tot de met de corporatie verbonden ondernemingen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn in (artikel ) van de statuten van (Stichting ) omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Commissarissen d.d. (.) (dat op de website is geplaatst). In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen, als onderdeel van een maatschappelijk ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Als toezichtkader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de Raad van Commissarissen: (beschrijven van corporatie specifieke situatie, voorbeelden zijn: het BBSH, de door haar goedgekeurde missie, het jaarplan, de begroting Balanced Score Card een concrete (kwalitatieve) norm voor financiële continuïteit afspraken met externe belanghebbenden.) (Dit toezichtkader is door de Raad van Commissarissen in 2010 gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie van de corporatiedoelstellingen.) 1

2 TAAK EN WERKWIJZE Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissarissen zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk door het bestuur laten informeren inzake (de (financiële) resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden). De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar het volgende ondernomen om zich op de hoogte te houden van wat er speelt in het speelveld van (Stichting ): (beschrijven van corporatie specifieke situatie, voorbeelden zijn: - overleg met bestuur - overleg met externe accountant - overleg met huurdersorganisatie - overleg met Ondernemingsraad - volgen van een seminar over. - volgen van een cursus - literatuur) De Raad van Commissarissen is in het afgelopen jaar (...) maal bijeen geweest. (In één van de bijeenkomsten is het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen besproken evenals dat van de individuele leden. Tevens is ook het functioneren van het bestuur besproken. In de besloten vergadering buiten aanwezigheid van het bestuur heeft de Raad van Commissarissen zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden beoordeeld. De Raad van Commissarissen heeft hiertoe uitdrukkelijk de visie van het bestuur gevraagd en deze betrokken in de bespreking. Voorafgaand aan de beoordeling heeft de Raad van Commissarissen haar profiel opnieuw beoordeeld.) De zelfevaluatie heeft plaatsgevonden op basis van (beschrijven van corporatie specifieke situatie, voorbeelden zijn: - de Governancecode Woningcorporaties - de vooraf gevraagde mening van het bestuur - door middel van visitatie - onder externe begeleiding van - is voorbereid door middel van bilaterale gesprekken tussen de voorzitter en de afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen.) De belangrijkste aandachts-/verbeterpunten die uit de zelfevaluatie naar voren zijn gekomen, zijn: - ( ) - ( ) (Corporatie specifieke tekst: Geen van de leden van de Raad van Commissarissen is frequent afwezig geweest bij vergaderingen of één of leden zijn frequent afwezig geweest bij vergaderingen.) De Raad van Commissarissen heeft in (maand ) overleg gehad met een delegatie van de ondernemingsraad. In (maand ) heeft de Raad van Commissarissen een overleg met de huurdersorganisatie bijgewoond. 2

3 De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar de volgende besluiten genomen en gesproken over de volgende gespreksonderwerpen: (voorbeelden zijn: - jaarverslag - jaarrekening - begroting - beleidsplan / ondernemingsplan / strategie - financieel beleid / continuïteit - huurbeleid - strategisch voorraadbeleid - uitoefening van stemrecht in een deelneming waarin de corporatie zeggenschap uitoefent - governance / naleving Governancecode Woningcorporaties / naleving Aedescode - integriteit: vaststelling van beleid of evaluatie van (werking) bestaand beleid - risicobeheersing (ook irt frauderisico s en mbt integriteitsmaatregelen) - inzet vermogen / weglek maatschappelijk vermogen / aanwending van niet noodzakelijke middelen - financieringsbehoefte - doelmatigheid - rechtmatigheid - projecten - treasurystatuut - verkopen - huisvesten primaire doelgroep - betrekken bewoners bij beleid en beheer - leefbaarheid - kwaliteit woningbezit - wonen en zorg -..) NB: hierbij duidelijk onderscheid maken tussen besluiten en gespreksonderwerpen en e.e.a. zodanig beschrijven dat blijkt of en op welke wijze het toezichtkader is gebruikt bij de besluitvorming / het houden van toezicht. Tevens moet blijken dat de RvC toezicht houdt op c.q. zich verantwoordelijk voelt voor de strategie, het financiële beleid en de realisering van volkshuisvestelijke opgaven, bij de corporatie zelf, maar ook bij verbindingen. ONAFHANKELIJKHEID De Raad van Commissarissen waakt ervoor dat de meerderheid van haar leden onafhankelijk is in de zin van de in de Governancecode Woningcorporaties bepaling III 2.2 aangeduide criteria. (Voorbeeld tekst onafhankelijkheid, tegenstrijdige belangen, gedragscode, klokkenluidersregeling in geval van geen bijzonderheden) In (jaar...) heeft de Raad van Commissarissen een gedragscode voor haar eigen leden van de Raad van Commissarissen en een gedragscode voor de leden van het bestuur vastgesteld. In deze gedragscodes zijn de bepalingen over onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen vastgelegd. Tevens heeft de Raad een Regeling Melding Onregelmatigheden vastgesteld. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft de gedragscode getekend. De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen is in overeenstemming met bepaling III.2.2 van de Governancecode Woningcorporaties. 3

4 In (jaar ) is geen sprake geweest van (transacties met) tegenstrijdige belangen waarbij leden van de Raad van Commissarissen en of het bestuur betrokken waren. Tevens vervult geen van de leden van de Raad van Commissarissen of het bestuur een nevenfunctie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad of het bestuur. Een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de RvC en het bestuur is opgenomen in bijlage ( ) respectievelijk bijlage ( ). In (jaar ) is binnen de organisatie van (Stichting ) geen gebruik gemaakt van de Regeling Melding onregelmatigheden. (Voorbeeld tekst onafhankelijkheid, tegenstrijdige belangen, gedragscode, klokkenluidersregeling in geval van bijzonderheden) De heer/mevrouw (..) is niet onafhankelijk in de zin van bepaling III.2.2 van de Governancecode Woningcorporaties, aangezien hij/zij niet voldoet aan de bepaling dat (..). De Raad van Commissarissen heeft (beschrijven welke maatregelen zijn getroffen ter waarborging onafhankelijke positie RvC). De heer/mevrouw ( ) voldoet niet aan de gedragscode. De heer/mevrouw ( ) heeft dit in overeenstemming met de gedragscode tijdig gemeld, waarna de Raad van Commissarissen de door hem nodig geachte maatregelen heeft getroffen. De heer/mevrouw ( ). heeft niet deelgenomen aan de discussie en besluitvorming inzake de onderwerpen waar hij/zij niet onafhankelijk voor stond. In 2010 is bij de heer/mevrouw ( ) een tegenstrijdig belang ontstaan als gevolg van ( ). Hij/zij heeft dit in overeenstemming met de gedragscode tijdig gemeld, waarna de Raad van Commissarissen de door hem nodig geachte maatregelen heeft getroffen. Hierbij zijn de bepalingen III.6.1 tot en met III.6.3 (RvC) / II.3.2 tot en met II.3.4 (RvB) van de Governancecode Woningcorporaties nageleefd. De heer/mevrouw (..) heeft niet deelgenomen aan de discussie en besluitvorming inzake de onderwerpen waarbij hij/zij tegenstrijdige belangen had. In (jaar ) is binnen de organisatie van (Stichting ) (.) keer gebruik gemaakt van de Regeling Melding onregelmatigheden. (Corporatie specifiek: nadere toelichting (hoofdlijnen)). DESKUNDIGHEID EN SAMENSTELLING De Raad van Commissarissen bestaat uit (..) leden. In bijlage (..) is nadere informatie opgenomen over de samenstelling van de Raad van Commissarissen, waaronder de nevenfuncties(, samenstelling commissies) en het rooster van aftreden. De Raad van Commissarissen werkt met een profielschets, gerelateerd aan zijn omvang, samenstelling en activiteiten, voor de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen. De profielschets is in 2010 (wel / niet) herijkt. (Voorbeeld tekst indien commissie is ingesteld) De Raad van Commissarissen heeft in 2010 een Selectie/remuneratiecommissie en een Auditcommissie ingesteld. (Voorbeeld tekst betreffende Selectie/remuneratiecommissie) In (jaar..) heeft de Raad van Commissarissen het Reglement voor de Selectie/remuneratiecommissie vastgesteld. Hierin zijn de taken en bevoegdheden van de Selectie/remuneratiecommissie omschreven. De Selectie/remuneratiecommissie is op basis van dit reglement namens de Raad van Commissarissen 4

5 onder meer belast (met de selectie en benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en is tevens belast met het bezoldigingsbeleid en de beoordeling van het bestuur.) Ten behoeve van de uitvoering van haar taken heeft de Selectie/remuneratiecommissie in 2010 (.) maal vergaderd. De commissie heeft haar bevindingen en adviezen over genoemde zaken gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft conform het advies van de commissie besloten tot benoeming van de heer/mevrouw ( ) per datum en herbenoeming van de heer/mevrouw (.) per datum. Deze benoemingen zijn als volgt tot stand gekomen: In (jaar.) is de heer/mevrouw ( ) benoemd als nieuw lid van de Raad van Commissarissen van (Stichting ). Voor de vacature heeft de Raad van Commissarissen van te voren aangegeven dat de te benoemen persoon aan de volgende criteria moet voldoen: (..), ( ) en ( ). Op basis hiervan heeft de Raad van Commissarissen in overleg met het bestuur tevens de bijbehorende profielschets geactualiseerd. De Selectie/remuneratiecommissie heeft gezorgd voor de invulling van de wervingsprocedure middels (bijvoorbeeld: een in de regionale dagbladen geplaatste advertentie / het inschakelen van extern bureau en is verantwoordelijk geweest voor het afnemen van de sollicitatiegesprekken.) Op basis van zijn/haar ervaring als (..), kennis van ( ) en maatschappelijke betrokkenheid is uiteindelijk de heer/mevrouw ( ) benoemd voor een periode van 4 jaar. Voorafgaand aan de benoeming van de commissaris is een referentiecheck uitgevoerd / een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegd). De heer/mevrouw (..) heeft het introductieprogramma gevolgd. De heer/mevrouw (..) is in 2010 herbenoemd voor een periode van 4 jaar. (Ook voor de herbenoeming heeft de Raad van Commissarissen criteria bepaald waaraan het her te benoemen lid van de Raad moet voldoen en is de bijbehorende profielschets geactualiseerd.) (Na een gesprek met de Selectie/remuneratiecommissie ) heeft de Raad van Commissarissen besloten tot herbenoeming van de heer/mevrouw (.) over te gaan. Belangrijke argumenten hiervoor waren (de kwaliteiten van het betreffende lid als ( ) en de passendheid hiervan bij de profielschets en de aanvulling op de capaciteiten van de overige leden van de Raad van Commissarissen). WERKGEVERSROL De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor een goed Bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. In 2010 is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd. (Indien samenstelling wel is gewijzigd dan bijvoorbeeld onderstaande teksten: - In 2010 is de heer/mevrouw ( ) na..(procedure) aangesteld als nieuw lid van de Raad van Bestuur. (Voorafgaand aan de benoeming van de bestuurder is een referentiecheck uitgevoerd / een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegd). - In 2010 is de heer/mevrouw (..) afgetreden. - In 2010 heeft de Raad van Commissarissen besloten tot schorsing van de heer/mevrouw (...) vanwege (.)). De Raad van Commissarissen heeft in 2010 het bezoldigingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden van het bestuur (opnieuw) vastgesteld. Een en ander is vastgelegd in het remuneratierapport. Contracten met het bestuur worden in principe aangegaan voor (onbepaalde tijd / x jaar). De Raad van Commissarissen heeft hiervoor gekozen, omdat ( ). Voor de huidige leden van het bestuur geldt een (wederzijdse) 5

6 opzegtermijn van (1 maand). (Er is geen afvloeiingsregeling getroffen /of omschrijving afvloeiingsregeling.) In 2010 zijn nadere afspraken gemaakt over (het vaste salaris, het salarisperspectief en de autokostenvergoeding). Naast het vaste salaris is sprake van een variabel salaris van maximaal...% van het vaste salaris, afhankelijk van de beoordeling en de realisatie van de gemaakte prestatie-eisen. Aan het bestuur is een pensioen toegezegd op basis van de (.. regeling). De pensioenkosten worden gefinancierd door ( ). De overige arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Woondiensten. De Raad van Commissarissen heeft in de vergadering buiten aanwezigheid van het bestuur het functioneren van het bestuur als geheel en van de afzonderlijke leden besproken, gevoed door de zelfevaluatie van het bestuur. De Remuneratiecommissie heeft vervolgens in het jaarlijkse beoordelingsgesprek vastgesteld, dat de prestatie-eisen in 2010 (zie onderstaande voor voorbeelden - boven verwachting - in voldoende mate / naar verwachting - niet zijn gerealiseerd). Op grond hiervan is aan het bestuur een variabele beloning van (.)% van het vaste salaris toegekend. Nadere informatie over de bestuurdersbeloning 2010 is opgenomen in bijlage ( ), waarin tevens de honoraria van de RvC-leden zijn vermeld. Ten behoeve van de uitvoering van haar taken heeft de Remuneratiecommissie in 2010 (.) maal vergaderd, waarbij onder meer de volgende onderwerpen zijn besproken: (voorbeelden zijn: - beoordeling functioneren bestuur 2009; - variabele beloning bestuur 2009; - realisatie prestatieafspraken 2010; - bezoldigingsbeleid 2010; - beoordelingscriteria en prestatieafspraken bestuur 2010; -.) De Remuneratiecommissie heeft haar bevindingen en adviezen omtrent genoemde zaken gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen. De belangrijkste bevindingen en adviezen van de Remuneratiecommissie zijn: - (..) - (..) AUDITCOMMISSIE (Voorbeeld tekst voor Auditcommissie) In (jaar.) heeft de Raad van Commissarissen het Reglement voor de Auditcommissie vastgesteld, waarin de taken en bevoegdheden van de Auditcommissie zijn omschreven. De Auditcommissie is op basis van dit reglement namens de Raad van Commissarissen onder meer belast met (het toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing door (Stichting..), de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant en de relatie met de externe accountant.) Ten behoeve van de uitvoering van haar taken heeft de Auditcommissie in 2010 (..) maal vergaderd, (waarvan één keer in aanwezigheid van de externe accountant.) De belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn: (bijvoorbeeld het jaarverslag en de jaarrekening, de bevindingen van de accountant over de interne beheersing / jaarrekening / integriteit, risicobeheersing). 6

7 Het bestuur en de Auditcommissie maken ieder ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. Deze beoordeling zal plaatsvinden in (jaar ) of Deze beoordeling heeft in 2010 plaatsgevonden. De belangrijkste bevindingen en conclusies zijn: - (.) - (.) De Auditcommissie heeft haar bevindingen en adviezen omtrent genoemde zaken gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen. De belangrijkste bevindingen en adviezen van de Auditcommissie zijn: - (.) - (.) 7

8 Bijlage Samenstelling Raad van Commissarissen Per 31 december 2010 was de Raad van Commissarissen van (Stichting.. ) als volgt samengesteld: naam leeftijd functie deskundigheidsgebied voorzitter Volkshuisvesting Financiën HRM (aanbeveling) beroep nevenfuncties Leden van de Raad van Commissarissen kunnen op grond van de (statuten / het reglement voor de Raad van Commissarissen) voor een periode van (..) jaar benoemd worden. Herbenoeming is (..) keer mogelijk voor een periode van (..) jaar. naam benoemd per herbenoemd per aftredend per * *) Herbenoembaar De Raad van Commissarissen van (Stichting.) heeft uit zijn midden een Auditcommissie en een Selectie/remuneratiecommissie ingesteld. Deze commissies waren in 2010 als volgt samengesteld: commissie naam benoemd per herbenoemd per aftredend per Auditcommissie * Auditcommissie Selectie/remuneratiecommissie Selectie/remuneratiecommissie 8

9 Bijlage Nevenfuncties bestuurder In het kader van (zijn/haar) functie als bestuurder van (Stichting.) vervult de heer/mevrouw (naam) de volgende (onbezoldigde) nevenfuncties: o. o... Daarnaast vervult de heer / mevrouw (naam) in privé de volgende nevenfuncties: o. o. o. 9

10 Bijlage Honorering bestuur en commissarissen HONORERING BESTUUR Over 2010 heeft het bestuur de volgende beloning ontvangen: naam Periodiek fiscaal loon vaste component Variabele beloning (belast en onbelast) Beloningen betaalbaar op termijn (pensioenpremie werkgever) Uitkeringen bij beëindiging dienstverband Totaal Verstrekte leningen / voorschotten / garanties HONORERING RAAD VAN COMMISSARISSEN De honorering van de Raad van Commissarissen is gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van (Stichting.). naam functie Bruto vergoeding Onkosten vergoeding totaal 10

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015 1. Definities: 1.1. Governancecode: Governancecode Woningcorporaties 2011 1.2. Reglement: Dit reglement, dat is gebaseerd op de artikel 12.4 van de statuten van stichting Woonbron. 12.4 statuten 1.3. Bewonersorganisatie:

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie WOVESTO

Reglement Remuneratiecommissie WOVESTO Reglement Remuneratiecommissie WOVESTO Sint-Oedenrode, 14 september 2011 Zoals vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 14 september 2011 R. Braat Voorzitter Raad van Toezicht WOVESTO

Nadere informatie

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011)

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011) HULPINSTRUMENT EVALUATIE GVERNANCECDE WNINGCRPRATIES (1 juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I Naleving en handhaving van de code 1. Hoofdlijnen governance

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Actium en de governance code woningcorporaties

Actium en de governance code woningcorporaties Actium en de governance code woningcorporaties Actium heeft zich met ingang van juli 2008 verbonden aan de governance code woningcorporaties. In deze tekst wordt uiteengezet op welke wijze Actium zich

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Governancestructuur Patrimonium woonservice

Governancestructuur Patrimonium woonservice Governancestructuur Patrimonium woonservice Patrimonium woonservice onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties. Hieronder verantwoorden wij ons over de toepassing van de code. Per onderdeel

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E 1 8-0 9-0 8 Bijlage A bij Reglement RvC 1 1. Algemeen (conform Governancecode) 3 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 Pagina 1 van 10 Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Sleutels op

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Reglement voor de raad van commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT

Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reglement selectie- en remuneratiecommissie...

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Governance in Inleiding. Het bestuur

Governance in Inleiding. Het bestuur Governance in 2014 Inleiding In dit hoofdstuk is beschreven hoe Parteon inhoud geeft aan de principes van de per 1 juli 2007 in werking getreden en per 1 juli 2011 gewijzigde Governancecode (GC). De GC

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 december 2015 en is van toepassing vanaf 1 januari 2016. Algemeen Status en inhoud van het

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement selectie- en remuneratiecommissie

Reglement selectie- en remuneratiecommissie N.14-040 Reglement selectie- en remuneratiecommissie Wooncorporatie De Goede Woning te Apeldoorn 1 van 5 Inhoudsopgave reglement selectie- en remuneratie commissie van wooncorporatie De Goede Woning te

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Governancecode. Stichting WoonInvest

Governancecode. Stichting WoonInvest Governancecode Stichting WoonInvest Voorwoord Voor u ligt de Governancecode van Stichting WoonInvest. Deze code is definitief vastgesteld in de vergadering van de Raad van commissarissen van 9 februari

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Commissarissen van de Stichting ZOwonen

Reglement van de Raad van Commissarissen van de Stichting ZOwonen Reglement van de Raad van Commissarissen van de Stichting ZOwonen Inleiding Ingevolge artikel 12 lid 1 van de statuten van de Stichting ZOwonen (hierna: ZOwonen) wordt de werkwijze van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

PRINCIPES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIE WSG. I. Naleving en handhaving van de code. Het bestuur. Principe: II.1 Principe: Taak en werkwijze

PRINCIPES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIE WSG. I. Naleving en handhaving van de code. Het bestuur. Principe: II.1 Principe: Taak en werkwijze GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIE WSG Januari 2010 PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code : Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

De organisatie beschikt over een integriteitscode, leveranciersbeleid, een klokkenluiderregeling en een beleid ongewenste omgangsvormen.

De organisatie beschikt over een integriteitscode, leveranciersbeleid, een klokkenluiderregeling en een beleid ongewenste omgangsvormen. WSL en de Corporate Governancecode 2015 Inleiding Corporate governance houdt in: een goed ondernemingsbestuur. Woningstichting Leusden houdt zich aan de principes uit de Governance Code voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 23 juni 2016. 1 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties

Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) Colofon Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC:

Nadere informatie

Mooiland & Governance

Mooiland & Governance Mooiland & Governance Een onafhankelijke deskundige Commissie Governancecode Woningcorporaties onder leiding van professor Jaap Winter, eerder lid van de commissie-tabaksblat, heeft begin juni 2006, in

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA Vastgesteld op 26 juni 2013 Pagina 1 van 8 Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woonwenz

Bestuursreglement. Woonwenz Bestuursreglement Woonwenz 25 april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement... 1 Artikel 2. Taak en werkwijze bestuur... 1 Artikel 3. Benoeming, ontslag, schorsing en de beoordeling...

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Rochdale

Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Rochdale Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Rochdale Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 23 juni 2016. 1 Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht WormerWonen

Reglement Raad van Toezicht WormerWonen Pagina 1 van 9 Reglement Raad van Toezicht WormerWonen Vastgesteld: 11-05-2016 Goedgekeurd RvT: 19-05-2016 Pagina 2 van 9 Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91 Vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 18 september 2007 Preambule In dit reglement van de raad van commissarissen wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

Toelichting Governance Code FCCA

Toelichting Governance Code FCCA Aan : Raad van Toezicht FCCA Van : Bestuur FCCA Betreft : Toelichting Governance Code en structuur FCCA Bijlage : 3 Datum nota : 1 juni 2009 Gevraagd besluit : Vaststellen van de toelichting op de wijze

Nadere informatie

de GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES bij Woondiensten Aarwoude

de GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES bij Woondiensten Aarwoude 1 de GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES bij Woondiensten Aarwoude Raad van commissarissen en bestuur van Woondiensten Aarwoude onderschrijven de gehele governance code voor woningcorporaties. Op alle hoofdpunten

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Registratienummer : 14893 Vaststelling door RvT : 15 december 2014 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Dit reglement is een uitwerking van artikel 11 lid 2 van de

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Governancecode. Woningcorporaties

Governancecode. Woningcorporaties Governancecode Woningcorporaties 2011 1 PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES Juli 2011 1 GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen 2 zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf te Wolvega

Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf te Wolvega Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van te Wolvega Inhoudsopgave Artikel Onderwerp 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 2 Taak van de raad van commissarissen 3 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest Artikel 1 Naleving en handhaving van de Governancecode 1. De Raad van Commissarissen en het bestuur van WoonInvest zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Remuneratiecommissie. Reglement 2015

Remuneratiecommissie. Reglement 2015 Remuneratiecommissie Reglement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door RvT op: 10 april 2015 Inhoud Reglement Remuneratiecommissie van Woningstichting Het Grootslag... 3 1. Inleiding

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen Vastgesteld op 1 februari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Area Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf te Wolvega

Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf te Wolvega Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van te Wolvega Inhoudsopgave Artikel Onderwerp 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 2 Taak van de raad van commissarissen 3 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

EVALUATIE GOVERNANCECODE INTERMARIS (uitgevoerd in juni 2015)

EVALUATIE GOVERNANCECODE INTERMARIS (uitgevoerd in juni 2015) EVALUATIE GOVERNANCECODE INTERMARIS (uitgevoerd in juni 2015) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen

Nadere informatie

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van Code 2016 Code 2008 1. Lange termijn waardecreatie Principe 1.1 Lange termijn waardecreatie Grotendeels nieuw, gedeeltelijk terug te vinden in de Preambule (lange termijn samenwerkingsverband, onder 7).

Nadere informatie