Toezichtsvisie Woonstichting Land van Altena

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toezichtsvisie Woonstichting Land van Altena"

Transcriptie

1 Toezichtsvisie Woonstichting Land van Altena Versie Vastgesteld door de RvC op 25 oktober 2017

2 Algemeen 1. Omgeving 1.1 Woonstichting Land van Altena Woonstichting Land van Altena is een woningcorporatie met ongeveer 950 woningen en is actief in de gemeenten Werkendam en Woudrichem. Op fuseren de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg en ontstaat de gemeente Altena. De woningen van Woonstichting Land van Altena staan in de volgende dorpskernen: Almkerk, Uitwijk, Waardhuizen en Nieuwendijk. Voor de nieuwe gemeente Altena wordt een lichte groei van de bevolking voorspelt. In het meest recente ondernemingsplan van Woonstichting Land van Altena is aangegeven dat er een woningvoorraad is, die groter is dan waar de doelgroep (mensen met de laagste inkomens) op uit gaat komen in Dit heeft er toe geleid dat een verkoopprogramma is gestart, waarbij vrijstaande woningen en tweekappers worden verkocht. 2. Organisatie 2.1 Oorsprong Woonstichting Land van Altena kent een rijke geschiedenis van ruim 63 jaar, met als voorganger de Christelijke Woningbouwvereniging Land van Heusden en Altena. Deze werd op 8 mei 1954 opgericht door de vertegenwoordigers van de christelijke vakbeweging. Het ideaal van toen, zorgdragen voor huisvesting voor mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien, is ook nog steeds het ideaal van nu. Onze organisatie heeft zich gedurende deze jaren geworteld in de dorpskernen Nieuwendijk, Almkerk, Uitwijk & Waardhuizen waaraan we tot op de dag van vandaag zowel volkshuisvestelijk als op het terrein van leefbaarheid nog steeds een bijdrage leveren. 2.2 De organisatie Woonstichting Land van Altena wordt bestuurd door één directeur/bestuurder onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Organogram Woonstichting Land van Altena Raad van Commissarissen Auditcommissie Financiële commissie Directeur/bestuurder Verhuur- en bewonerszaken Technische dienst toezicht Financiële administratie Technische dienst uitvoerend

3 2.3 Missie en kernwaarden Waar we voor staan Als maatschappelijk ondernemer dragen wij, met oog voor betaalbaarheid en kwaliteit, zorg voor passende huisvesting aan huurders die niet zelfstandig in huisvesting kunnen voorzien. We willen dat mensen in het Land van Heusden en Altena met plezier (komen) wonen. Keuzevrijheid om te wonen in het dorp en de woning die het beste past, is daarin belangrijk. Hierbij gaat bovenal de aandacht uit naar mensen met een laag inkomen (< ,-), ouderen en mensen met een beperking en/of zorgvraag. Tegen de achtergrond van geschetste ontwikkelingen zien we deze taak als onze primaire verantwoordelijkheid. Zonder deze focus los te laten, hebben we de afgelopen jaren ook een belangrijke rol op ons genomen als netwerkpartner op het terrein van zorg, welzijn en leefbaarheid. Prettig leven gaat namelijk verder dan de woning alleen. Daarom blijven we ons lokaal bewegen op het brede terrein van wonen en stimuleren we lokale initiatieven waar we dit kunnen. De ontwikkelingen in ons werkgebied, de visie op onze opgave en de verantwoordelijkheid die we willen nemen, komen samen in onze missie: Als maatschappelijk ondernemer dragen wij, met oog voor betaalbaarheid en kwaliteit, zorg voor passende huisvesting. In onze rol als dienstverlener stimuleren en koesteren we lokale initiatieven op het gebied van welzijn, zorg en leefbaarheid. Kernwaarden We staan voor de idealen die we als woonstichting hebben. Daarom is het belangrijk dat de ambities van onze woonstichting passen bij onze identiteit. We zijn aanspreekbaar op de onderstaande kernwaarden, die richting geven aan onze organisatie en de wijze waarop we met elkaar omgaan: We zijn: Verantwoordelijk en betrokken: We voelen ons verantwoordelijk voor en betrokken bij de woonwensen van onze huidige en toekomstige bewoners, stellen deze centraal en handelen daar naar. Laagdrempelig: Als maatschappelijk ondernemer staan we tussen onze bewoners, zijn toegankelijk en makkelijk te benaderen. Flexibel: Waar een wil is, is een weg. We sluiten als maatschappelijke dienstverlener aan bij kleinschalige initiatieven op het gebied van welzijn, zorg en leefbaarheid.

4 Toezichtsvisie 1. Wettelijk kader Met het invoeren van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 en de nieuwe Governancecode per 1 mei 2015 zijn de grenzen van het werkterrein van woningcorporaties opnieuw bepaald. Als onderdeel van de nieuwe richtlijnen gelden strakke kaders voor het intern toezicht. In de Woningwet staat dat de toezichthouders zich bij het vervullen van hun taak richten naar het belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. De interpretatie van deze belangen kan per individu verschillen. Ook kan er tegenstrijdigheid tussen belangen ontstaan. Daarom is het noodzakelijk dat de raad van toezicht en het bestuur hierover met elkaar in gesprek gaan en tot een gedeelde visie komen. Hiermee geven we invulling aan bepaling 1.1. uit de Governancecode: bestuur en RvC hebben een visie op besturen en toezicht houden. 2. Onze visie op toezicht en bestuur De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie, treedt op als werkgever voor de directeur-bestuurder en staat het bestuur met raad terzijde. De directeurbestuurder is als eerste verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen opereert in basis als een team met een hechte onderlinge band van vertrouwen in elkaars kwaliteiten, maar wel met een kritische blik op elkaar. Daar hoort ook een kritische zelfreflectie bij. 2.1 Onze rollen De Raad van Commissarissen van Woonstichting Land van Altena houdt toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie, treedt op als werkgever voor de directeur-bestuurder, en staat het de directeur-bestuur met raad terzijde. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de organisatie en legt daarover intern verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Ook is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor de externe verantwoording aan instanties die daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerd zijn. De Raad van Commissarissen functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief en ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste doelen van de corporatie worden behaald. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een voorwaarde. De raad wil naast haar toezichthoudende taak en haar rol als werkgever en klankbord, ook waarde toevoegen aan het functioneren van Woonstichting Land van Altena door relevante vraagstukken uit de samenleving te agenderen. We vinden het belangrijk dat de toezichthoudende rol van de Raad van Commissarissen wordt ingevuld vanuit vertrouwen. Op deze manier ontstaat er een natuurlijke afstand tussen de raad, bestuurder en organisatie, waardoor iedereen de ruimte heeft om zijn functie goed in te vullen. Uiteraard kunnen zich momenten of situaties voordoen waar deze afstand niet gewenst is. De raad acteert dan niet alleen volgend maar ook proactief als zij daar reden toe ziet en met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. Met het oog op een goede samenwerking tussen bestuur en Raad van Commissarissen hanteert de raad een positief kritische houding. De raad kan daarmee de luis in de pels zijn, maar doet dit op een toon die constructief is richting de directeurbestuurder. Een goed samenspel tussen de directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen betekent ook goed tegenspel. Naast de rol als toezichthouder, fungeert de Raad van Commissarissen als klankbord voor de bestuurder en organisatie. Dit komt onder andere tot uiting in de betrokkenheid bij strategieontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook door het voorleggen en spiegelen van diverse (beleids-)vraagstukken. De Raad van

5 Commissarissen kan met een frisse blik naar situaties kijken en op basis daarvan met advies, suggestie of opmerking komen. De derde rol van de Raad van Commissarissen is die van werkgever van de bestuurder. De Remuneratiecommissie is hiervoor in basis verantwoordelijk en rapporteert hierover aan de voltallige RvC. 2.2 Toegevoegde waarde RvC Als Raad van Commissarissen vinden we het niet alleen van belang om invulling te geven aan onze rollen, maar willen we ook nadrukkelijk stil staan bij onze eigen meerwaarde voor Woonstichting Land van Altena. Mede gelet op het veranderde speelveld voor woningcorporaties en de ontwikkelingen in onze maatschappij (lokaal en landelijk). De RvC van Woonstichting Land van Altena ziet, in de relatie met de bestuurder en organisatie, als haar meerwaarde: Het bieden van nieuwe perspectieven Vanuit verschillende achtergronden is de raad in staat om vanuit andere perspectieven vraagstukken te bezien en hierover vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. Dekking en borging bestuur en beleid Er voor waken dat de bijdrage aan doelstellingen ten behoeve van huurders voldoende zijn geborgd bij het bestuur en in het beleid van Woonstichting Land van Altena. Aanjaagfunctie lerend vermogen en maatschappelijk rendement De RvC stimuleert het lerend vermogen binnen de organisatie, evenals het nastreven van maatschappelijk rendement. Buiten naar binnen brengen Als relatieve buitenstaander brengt de raad externe ontwikkelingen, maar ook kennis en lessen uit andere sectoren in. Bijdrage legitimatie van huurders en stakeholders De RvC staat in verbinding met huurders en stakeholders, zoekt hen actief op en brengt de input en vraagstukken van hen in. Bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelstelling De raad houdt een scherp oog op de kerntaak van Woonstichting Land van Altena en draagt actief bij aan het realiseren van deze doelstelling. 2.3 Rand voorwaardelijk: jaarcyclus en functieprofielen Jaarlijks wordt in afstemming tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen een duidelijke jaarcyclus en vergader agenda opgesteld. Dit geeft zowel voor de raad als de organisatie duidelijkheid over de thema s waar dat jaar specifiek aandacht voor is. Daarnaast worden er jaarlijks afspraken gemaakt tussen de directeur-bestuurder en de Renumeratiecommissie over de doelstellingen en prestatieafspraken voor dat jaar. Voor goed toezicht is het van belang dat er functieprofielen zijn, die aansluiten bij de situatie van Woonstichting Land van Altena (organisatieontwikkeling) en de eisen die vanuit wet- en regelgeving ten aanzien van toezicht worden gesteld. Het regelmatig herijken van de profielen is dan ook een voorwaarde. Daartoe dient onder andere (de wettelijk verplichte) zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen.

6 2.4 Toezichtvisie is een levend document Deze toezichtvisie is opgesteld met de huidige kennis en ideeën op goed toezicht. Interne en/of externe veranderingen en opgedane inzichten zijn van invloed op de toezichtvisie. Deze toezichtvisie is dan ook een levend document en wordt regelmatig herijkt. De zelfevaluatie van de RvC is hiervoor een natuurlijk moment. Omgevingsbewustzijn en zelfbewustzijn zijn twee belangrijke eigenschappen van een organisatie die het realiseren van haar maatschappelijke opdracht serieus neemt. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 oktober 2017

Inleiding. Onze rollen

Inleiding. Onze rollen Toezichtvisie Inleiding Met invoering van de herzieningswet toegelaten instellingen per 1 juli 2015 en de nieuwe governancecode woningcorporaties per 1 mei 2015, is het speelveld voor woningcorporaties

Nadere informatie

Toezichtsvisie Raad van Commissarissen

Toezichtsvisie Raad van Commissarissen Toezichtsvisie Raad van Commissarissen Velison Wonen, 26 mei 2016 Vastgesteld in RvC-vergadering 6 juni 2016 1 Preambule De rol van de Raad van Commissarissen is het toezichthouden op het bestuur en het

Nadere informatie

Toezichtvisie, toezicht- en toetsingskader TOEZICHTSVISIE TOEZICHT- EN TOETSINGSKADER. FidesWonen

Toezichtvisie, toezicht- en toetsingskader TOEZICHTSVISIE TOEZICHT- EN TOETSINGSKADER. FidesWonen TOEZICHTSVISIE TOEZICHT- EN TOETSINGSKADER FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 10 november 2015 1 A. ALGEMEEN 1. Omgeving 1.1 FidesWonen FidesWonen is een wooncorporatie met ongeveer 2.350 woningen en is

Nadere informatie

Toezichtvisie Bouwvereniging Onze Woning

Toezichtvisie Bouwvereniging Onze Woning Toezichtvisie Bouwvereniging Onze Woning De Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder van Bouwvereniging Onze Woning verwoorden hierin hun visie op het toezicht bij Bouwvereniging Onze Woning.

Nadere informatie

Visie op toezicht en besturen

Visie op toezicht en besturen Visie op toezicht en besturen Versie: 2017.02 Vastgesteld door RvC en bestuurder: 16 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Visie op toezicht... 3 2.1 Rolinvulling... 3 2.2 Toegevoegde waarde...

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Toezichtvisie Inleiding

Toezichtvisie Inleiding Toezichtvisie 2017 Inleiding Met invoering van de Woningwet 2015 per 1 juli 2015 en de nieuwe governancecode woningcorporaties per 1 mei 2015, is het speelveld voor woningcorporaties sterk veranderd. Onderdeel

Nadere informatie

Woningstichting Simpelveld. Visie op Toezicht en Besturen

Woningstichting Simpelveld. Visie op Toezicht en Besturen Woningstichting Simpelveld Visie op Toezicht en Besturen Vastgesteld RvC 29 jan 2018 RvC Woningstichting Simpelveld Januari 2018 VISIE OP TOEZICHT Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden

Visie op besturen en toezicht houden Visie op besturen en toezicht houden Vastgesteld door directeur-bestuurder en raad van commissarissen op 14 februari 2018 Inleiding De nieuwe woningwet die op 1 juli 2015 in werking is getreden en de nieuwe

Nadere informatie

Visie op Bestuur en Toezicht

Visie op Bestuur en Toezicht Visie op Bestuur en Toezicht Februari 2019 Inleiding Laurens Wonen is een categorale woningcorporatie, een toegelaten instelling op grond van de Woningwet. Laurens Wonen is actief in Rotterdam en heeft

Nadere informatie

Visie op toezicht Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 25 april 2019

Visie op toezicht Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 25 april 2019 Visie op toezicht Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 25 april 2019 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en van kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Visie op toezicht Raad van commissarissen WBO Wonen

Visie op toezicht Raad van commissarissen WBO Wonen Visie op toezicht Raad van commissarissen WBO Wonen Versie: september 2018 Vastgesteld door raad van commissarissen en bestuur: 19 november 2018 Inleiding Met de invoering van de Woningwet per 1 juli 2015

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Visie op toezicht en besturen

Visie op toezicht en besturen Visie op toezicht en besturen Woningstichting Voerendaal Versie 18 april 2017 d.d. 6 juni 2017 1 Het speelveld voor woningcorporaties is, met invoering van de herzieningswet toegelaten instellingen per

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

Toezichtvisie, Toezichtkader en Toetsingskader RvC Woonstichting Valburg Thuis in Overbetuwe

Toezichtvisie, Toezichtkader en Toetsingskader RvC Woonstichting Valburg Thuis in Overbetuwe Toezichtvisie, Toezichtkader en Toetsingskader RvC Woonstichting Valburg 29-01-2018 Thuis in Overbetuwe Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Woonstichting Valburg... 2 1.2 Raad van Commissarissen... 3 1.3 Profiel...

Nadere informatie

Toezichtvisie, Toezichtkader en Toetsingskader RvC Woonstichting Valburg Thuis in Overbetuwe

Toezichtvisie, Toezichtkader en Toetsingskader RvC Woonstichting Valburg Thuis in Overbetuwe Toezichtvisie, Toezichtkader en Toetsingskader RvC Woonstichting Valburg 29-01-2018 Thuis in Overbetuwe P a g i n a 1 11 1. Inleiding De nieuwe woningwet die op 1 juli 2015 in werking is getreden en de

Nadere informatie

Toezichtsvisie en Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Openbaar Belang

Toezichtsvisie en Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Openbaar Belang Toezichtsvisie en Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Openbaar Belang Toezichtsvisie Inleiding Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden: - Het volkshuisvestelijk

Nadere informatie

Toezicht- en toetsingskader RvC. vastgesteld in de RvC-vergadering van 14 november 2018

Toezicht- en toetsingskader RvC. vastgesteld in de RvC-vergadering van 14 november 2018 Toezicht- en toetsingskader RvC vastgesteld in de RvC-vergadering van 14 november 2018 Bijlage: gezamenlijke toezichtvisie bestuurder en RvC, d.d. 23 november 2017 Toezichtkader In de toezichtvisie geeft

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen stichting TBV Vastgesteld op

Profielschets Raad van Commissarissen stichting TBV Vastgesteld op Profielschets Raad van Commissarissen stichting TBV Vastgesteld op 17-5-2017 TBV Wonen is een betrokken en klantgerichte woningcorporatie met ruim 7500 woningen in Tilburg. Zij richt zich op de huisvesting

Nadere informatie

Visie op bestuur en toezicht

Visie op bestuur en toezicht Visie op bestuur en toezicht Naar een meer op de maatschappij gerichte opvatting Raad van Commissarissen en bestuur TBV Wonen Vastgesteld door de RvC op 14-11-2018 31-8-2018 1 van 7 Voorwoord De Raad van

Nadere informatie

Visie op toezichthouden Raad van Commissarissen Stichting Woningbeheer De Vooruitgang

Visie op toezichthouden Raad van Commissarissen Stichting Woningbeheer De Vooruitgang Visie op toezichthouden Raad van Commissarissen Stichting Woningbeheer De Vooruitgang Toezicht vanuit betrokkenheid en nabijheid Het waarborgen van de volkshuisvestelijke inzet in de gemeenschap van Volendam

Nadere informatie

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Procedure: MT/DB besluit d.d. 21 juli 2016 RvC goedkeuring d.d. 9 augustus 2016 1. Inleiding De nieuwe woningwet die op 1 juli 2015 in werking

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

DE GOEDE WONING. Lid raad van commissarissen. Huurdersvoordracht

DE GOEDE WONING. Lid raad van commissarissen. Huurdersvoordracht DE GOEDE WONING Huurdersvoordracht Januari 2019 Pagina 1 De organisatie (hierna: DGW) beheert circa 6.300 sociale huurwoningen in Zoetermeer en breidt dit bezit de komende jaren verder uit door nieuwe

Nadere informatie

Toezichthouden bij Talis, de visie van de Raad van Commissarissen

Toezichthouden bij Talis, de visie van de Raad van Commissarissen Toezichthouden bij Talis, de visie van de Raad van Commissarissen Februari 2018 1. Aanleiding De invoering van de Woningwet per 1 juli 2015 betekent een nieuwe afbakening van het speelveld van woningcorporaties

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 2 Toezichtvisie 4. 3 Toezichtkader Toezichtthema s Samenvatting Toezichtkader 6. 4 Toetsingskader 7 4.

1 Inleiding 3. 2 Toezichtvisie 4. 3 Toezichtkader Toezichtthema s Samenvatting Toezichtkader 6. 4 Toetsingskader 7 4. Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toezichtvisie 4 3 Toezichtkader 4 3.1 Toezichtthema s 4 3.2 Samenvatting Toezichtkader 6 4 Toetsingskader 7 4.1 Toetsingskader 8 BIJLAGE 9 1. Regulerend kader 9 1.1

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT LAVERHOF

VISIE OP TOEZICHT LAVERHOF VISIE OP TOEZICHT LAVERHOF Inleiding De raad van toezicht van Laverhof heeft de wettelijke taak toezicht te houden op de besturing door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Laverhof

Nadere informatie

HABEKO WONEN. lid raad van commissarissen. profiel

HABEKO WONEN. lid raad van commissarissen. profiel HABEKO WONEN profiel MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMERSCHAP / HRM Juni 2019 Pagina 1 De organisatie Habeko wonen Habeko wonen is dé woningcorporatie voor Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Benthuizen en

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningstichting Putten

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningstichting Putten Profielschets Directeur-bestuurder Woningstichting Putten ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningstichting Putten Datum: 21 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningstichting Putten

Nadere informatie

Toezicht- en toetsingskader

Toezicht- en toetsingskader Toezicht- en toetsingskader Woonstichting Hulst hecht veel waarde aan goed bestuur (governance). Het doel van governance is het scheppen van waarborgen voor realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen,

Nadere informatie

bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018

bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018 bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Visie op toezicht... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Visie op toezichthouden... 3 1.3 Doel

Nadere informatie

HABEKO WONEN. drie leden raad van commissarissen. profielen

HABEKO WONEN. drie leden raad van commissarissen. profielen HABEKO WONEN profielen MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMERSCHAP / HRM FINANCIËN VASTGOED / JURIDISCH Februari 2019 Pagina 1 De organisatie Habeko wonen Habeko wonen is dé woningcorporatie voor Hazerswoude-Dorp,

Nadere informatie

Toezichtsvisie RvC Zeeuwland

Toezichtsvisie RvC Zeeuwland Stichting Zeeuwland Toezichtsvisie RvC Zeeuwland Opgesteld n.a.v. RvC-bijeenkomst d.d. 18 januari 2017 Versie d.d. 14 februari 2017 Inleiding Achtergrond Artikel 1.1. van de Governancecode woningcorporaties

Nadere informatie

WSK VISIE OP TOEZICHT EN BESTUREN

WSK VISIE OP TOEZICHT EN BESTUREN WSK VISIE OP GOVERNANCE DOCUMENT Op grond van de governance code voor woningcorporaties is deze visie van bestuur en raad van commissarissen op besturen en toezicht houden bij de woningstichting Kockengen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

Goed Wonen Gemert Lid raad van commissarissen. 26 april 2019

Goed Wonen Gemert Lid raad van commissarissen. 26 april 2019 Goed Wonen Gemert Lid raad van commissarissen 26 april 2019 Lid raad van commissarissen Profiel duurzaamheid - Huurderscommissaris Wat ga je doen? Je wordt lid van de raad van commissarissen van Goed Wonen

Nadere informatie

1. Doel profielschets Functie van de Raad van Commissarissen Algemeen Kwaliteitsprofiel 2

1. Doel profielschets Functie van de Raad van Commissarissen Algemeen Kwaliteitsprofiel 2 Stichting Mozaïek Wonen Profielschets Raad van Commissarissen Met ingang van 12-05-2016 Inhoudsopgave 1. Doel profielschets 1 2. Functie van de Raad van Commissarissen 1 3. Algemeen Kwaliteitsprofiel 2

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden

Visie op besturen en toezicht houden Visie op besturen en toezicht houden Versie 1.2, vastgesteld 3 mei 2018. Inleiding In dit visiedocument verwoorden de Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur (bestuur) hun visie op besturen

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE TOEZICHT- EN TOETSINGSKADER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN

TOEZICHTSVISIE TOEZICHT- EN TOETSINGSKADER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN Toezichtvisie, toezicht- en toetsingskader, profielschets raad van commissarissen FidesWonen TOEZICHTSVISIE TOEZICHT- EN TOETSINGSKADER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN 10 Versie 4.0 Sommelsdijk,

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Bijlage A: profielschets Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Bijlage A: profielschets Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Bijlage A: profielschets Raad van Toezicht Versie: 2017.01 Vastgesteld door Raad van Toezicht: 23 november 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets Raad van Toezicht... 2 1.1. Uitgangspunten

Nadere informatie

vitale buren maken vitale buurten DE STRATEGISCHE KOERS VAN DE VOORZORG

vitale buren maken vitale buurten DE STRATEGISCHE KOERS VAN DE VOORZORG vitale buren maken vitale buurten DE STRATEGISCHE KOERS VAN DE VOORZORG 2018-2028 oktober 2017 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD ONZE VISIE ONZE MISSIE p. 3 p. 5 p. 7 ONZE KERNWAARDEN p. 7 EEN ECHTE HEERLENSE

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 14 maart 2019 1 Wonen Midden-Delfland Algemeen Wonen Midden-Delfland is een toegelaten instelling in het kader van de Woningwet.

Nadere informatie

VISITATIE VAN WONINGCORPORATIES. Verantwoorden en leren

VISITATIE VAN WONINGCORPORATIES. Verantwoorden en leren VISITATIE VAN WONINGCORPORATIES Verantwoorden en leren In een visitatie leggen woningcorporaties openbaar verantwoording af over hun maatschappelijke prestaties in de afgelopen vier jaar. Visitatie richt

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Toezichtvisie, toezichtkader, toetsingskader Riederborgh. 1. Inleiding. 2. Toezichtvisie

Toezichtvisie, toezichtkader, toetsingskader Riederborgh. 1. Inleiding. 2. Toezichtvisie Toezichtvisie, toezichtkader, toetsingskader Riederborgh 1. Inleiding Het vernieuwde wettelijk kader en de Zorgbrede Governancecode 2017 schrijft onder meer voor dat de raad van toezicht haar toezichtvisie,

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Toezichtvisie Raad van Commissarissen Wooncompagnie

Toezichtvisie Raad van Commissarissen Wooncompagnie Toezichtvisie 2018 Raad van Commissarissen Wooncompagnie Januari 2018 Inleiding De Raad van Commissarissen (RvC) van Wooncompagnie formuleert in dit document de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Voorwoord. Beleid. Maatschappelijke verantwoording. Het huisvesten van de doelgroep. Kwaliteit en duurzaamheid.

Inhoud. Voorwoord. Voorwoord. Beleid. Maatschappelijke verantwoording. Het huisvesten van de doelgroep. Kwaliteit en duurzaamheid. Jaarverslag 2018 Inhoud Voorwoord SAMENVATTING JAARVERSLAG 2018 WONEN MIDDEN-DELFLAND Voorwoord Beleid Maatschappelijke verantwoording 03 05 06 Wij zijn een lokaal verankerde corporatie met een scherpe

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs.

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen Almelo ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Beter Wonen Beter Wonen is een maatschappelijk gedreven en

Nadere informatie

De visie van het Bestuur van HEEMwonen op besturen is verankerd in het Bestuursreglement.

De visie van het Bestuur van HEEMwonen op besturen is verankerd in het Bestuursreglement. Visie op toezicht RvC HEEMwonen 29 november 2018 1. Inleiding Conform het reglement van de Raad van Commissarissen legt de Raad van Commissarissen in een intern beleidsstuk haar visie op het toezichthouden

Nadere informatie

Toezichtsvisie, toezichtskader en toetsingskader

Toezichtsvisie, toezichtskader en toetsingskader Toezichtsvisie, toezichtskader en toetsingskader 1. Inleiding: Deze memo begint met een korte beschrijving van de governance bij de corporatie De Huismeesters. Governance is de verzamelnaam voor het besturen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen

Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Per 1 oktober 2018 zal binnen de Raad van Commissarissen van Baston Wonen een vacature ontstaan van voorzitter RvC. In deze profielschets treft u nadere

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van huurders. Woonconcept

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van huurders. Woonconcept Profielschets Lid Raad van Commissarissen op voordracht van huurders Woonconcept ERLY the consulting company Datum: maart 2019 Adviseur: drs. Lilian Vos Voor de Raad van Commissarissen (RvC) van Woonconcept

Nadere informatie

De profielschets is mede gebaseerd op relevante wet- en regelgeving waaronder het BTIV- en op de statuten van Laurentius.

De profielschets is mede gebaseerd op relevante wet- en regelgeving waaronder het BTIV- en op de statuten van Laurentius. 1. Inleiding Uitgangspunt voor de samenstelling van de raad van commissarissen is dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen dat interdisciplinair kan werken. Voor

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Visie op bestuur en toezicht

Visie op bestuur en toezicht Visie op bestuur en toezicht Proloog De formele kant van het besturen en toezichthouden van KleurrijkWonen is vastgelegd in de statuten van de stichting, het Bestuursreglement en het reglement RvC. Gemakshalve

Nadere informatie

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW)

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) Profielen Raad van Commissarissen Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Algemeen kwaliteitsprofiel Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat de Raad uit generalisten bestaat die

Nadere informatie

Bijlage A Profielschets Raad van Commissarissen Stichting Nijestee (herijkt d.d. 21 juni 2017)

Bijlage A Profielschets Raad van Commissarissen Stichting Nijestee (herijkt d.d. 21 juni 2017) Bijlage A Profielschets Raad van Commissarissen Stichting Nijestee (herijkt d.d. 21 juni 2017) 1. Schets van de organisatie Stichting Nijestee is een toegelaten instelling in het kader van de Woningwet.

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Visie op het toezicht Raad van Commissarissen Vivare

Visie op het toezicht Raad van Commissarissen Vivare Inleiding In dit document beschrijft de Raad van Commissarissen van Vivare haar visie op toezicht. Hiermee geven we invulling aan bepaling 1.1 van de Governance Code Woningcorporaties 2015. Daarin staat

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 2 Leden Raad van Commissarissen bij Openbaar Belang

FUNCTIEPROFIEL 2 Leden Raad van Commissarissen bij Openbaar Belang FUNCTIEPROFIEL 2 Leden Raad van Commissarissen bij Openbaar Belang PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Partner 8 februari 2017 De organisatie Openbaar Belang is een woningcorporatie in de stad Zwolle.

Nadere informatie

Lid Raad van Commissarissen. Profiel financiën en digitalisering

Lid Raad van Commissarissen. Profiel financiën en digitalisering PROFIEL-INFORMATIE Lid Raad van Commissarissen Profiel financiën en digitalisering Augustus 2019 Pagina 1 De organisatie Stichting SWS.Hhvl () is een toekomstgerichte, ambitievolle woningcorporatie, met

Nadere informatie

TOEZICHTKADER RvC 6 december 2017

TOEZICHTKADER RvC 6 december 2017 TOEZICHTKADER RvC 6 december 2017 Inhoud 1. Visie... 3 2. Rollen van de Raad... 5 3. Uitgangspunten en werkwijze... 6 4. Commissies... 7 5. Leren en reflecteren... 7 6. Periodieke herijking van toezichtvisie

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland

Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland 11 november 2015 Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland 1. Algemeen Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze bestaat uit leden met specialistische kennis, maar

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen Eemland Wonen. ERLY the consulting company Datum: april 2019 Tel

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen Eemland Wonen. ERLY the consulting company Datum: april 2019 Tel Profielschets Lid Raad van Commissarissen Eemland Wonen ERLY the consulting company Datum: april 2019 Tel. 035-5430088 Eemland Wonen Eemland Wonen heeft als thuisbasis Eemland, een streek in het noordoosten

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Stichting Nijestee (herijkt d.d. 13 september 2017)

Profielschets Raad van Commissarissen Stichting Nijestee (herijkt d.d. 13 september 2017) Profielschets Raad van Commissarissen Stichting Nijestee (herijkt d.d. 13 september 2017) 1. Schets van de organisatie Stichting Nijestee is een toegelaten instelling in het kader van de Woningwet. We

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen (RvC) portefeuille Vastgoedontwikkeling en -beheer. 1. Schets van de organisatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen (RvC) portefeuille Vastgoedontwikkeling en -beheer. 1. Schets van de organisatie FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Locatie: Functienaam: Nijestee Groningen Lid Raad van Commissarissen (RvC) portefeuille Vastgoedontwikkeling en -beheer 1. Schets van de organisatie Stichting Nijestee is

Nadere informatie

Profiel Raad van Commissarissen van WoonGenoot

Profiel Raad van Commissarissen van WoonGenoot Profiel Raad van Commissarissen van WoonGenoot Door: A. Bouwmeister Nov 2017 Inhoudsopgave 1. Schets van de corporatie... 3 2. Raad van Commissarissen... 3 2.1 Legitimatie van de Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

Lid van de Raad van Commissarissen

Lid van de Raad van Commissarissen Wat we doen, doen we voor het woonplezier van onze huurders Woningbedrijf Velsen is een onderneming die met een maatschappelijke opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoert. Zij staat voor het huisvesten

Nadere informatie

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Raad van Commissarissen Maasdelta Groep vastgesteld op d.d. (wordt vastgesteld op 29 februari 2016) Inleiding Deze profielschets

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Vastgesteld 25-08-2010 1 Uitgangspunten Het primaire vertrekpunt van Woonstichting VechtHorst voor de komende jaren is de woonomgeving van onze

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Christelijke Woongroep Marenland

Profielschets Raad van Toezicht Christelijke Woongroep Marenland Profielschets Raad van Toezicht Christelijke Woongroep Marenland Organisatie en context Woongroep Marenland (WM) is werkzaam in de Eemsdelta, een gebied dat bestaat uit de gemeenten Delfzijl, Eemsmond,

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht profiel regionale binding / HRM & organisatieontwikkeling huurdersvoordracht Mei 2019 De organisatie is een wooncorporatie met circa 10.000 woningen en zeven verzorgingscomplexen in de regio Zuidoost Drenthe:

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. Plavei. ERLY the consulting company Datum: november 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. Plavei. ERLY the consulting company Datum: november 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Profielschets Lid Raad van Commissarissen Plavei ERLY the consulting company Datum: november 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Plavei Plavei is een compacte organisatie met circa 40 medewerkers en ruim 4000

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

1. OPDRACHTGEGEVENS. Opdrachtgever : Rochdale. : Lid Raad van Commissarissen profiel Volkshuisvesting / Huurderscommissaris. :

1. OPDRACHTGEGEVENS. Opdrachtgever : Rochdale. : Lid Raad van Commissarissen profiel Volkshuisvesting / Huurderscommissaris. : 1. OPDRACHTGEGEVENS Opdrachtgever : Rochdale Positie Locatie Website : Lid Raad van Commissarissen profiel Volkshuisvesting / Huurderscommissaris : Amsterdam : www.rochdale.nl Datum : 2 oktober 2017 Referentienummer:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur april 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden

Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Raad van Toezicht... 2 1.1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Toezicht. Woningbouwstichting Cothen. ERLY the consulting company Datum: januari 2018 Adviseur: drs.

Profielschets. Lid Raad van Toezicht. Woningbouwstichting Cothen. ERLY the consulting company Datum: januari 2018 Adviseur: drs. Profielschets Lid Raad van Toezicht Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Datum: januari 2018 Adviseur: drs. Lilian Vos Woningbouwstichting Cothen Woningbouwstichting Cothen is een lokaal

Nadere informatie

Visie op besturen en toezichthouden bij Woonstichting JOOST

Visie op besturen en toezichthouden bij Woonstichting JOOST Visie op besturen en toezichthouden bij Woonstichting JOOST 1. Inleiding Per 1 juli 2019 is de juridische fusie tussen Woningstichting Kleine Meierij en Woonstichting St. Joseph een feit. In dat kader

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Woongoed Middelburg Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 1 Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Versie 2.1 (aangepast 23 september 2014) De Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Profielschetsen Raad van Commissarissen

Profielschetsen Raad van Commissarissen Profielschetsen Raad van Commissarissen 20 maart 2017 1/8 Algemeen profiel Raad van Commissarissen Vallei Wonen Vallei Wonen is een laagdrempelige organisatie met ruim 1.100 verhuureenheden die actief

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen De Goede Woning Apeldoorn

Profielschets Lid Raad van Commissarissen De Goede Woning Apeldoorn Profielschets Lid Raad van Commissarissen De Goede Woning Apeldoorn Een ervaren, enthousiast en energiek lid RvC met een vastgoed profiel, op voordracht van de huurdersbelangenvereniging De Sleutel 1.

Nadere informatie

CONCEPT-PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (V/M) WONINGCORPORATIE WETLAND WONEN. PROFIEL 1 : VOORZITTER (met volkshuisvestelijk hart )

CONCEPT-PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (V/M) WONINGCORPORATIE WETLAND WONEN. PROFIEL 1 : VOORZITTER (met volkshuisvestelijk hart ) CONCEPT-PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (V/M) WONINGCORPORATIE WETLAND WONEN PROFIEL 1 : VOORZITTER (met volkshuisvestelijk hart ) PROFIEL 2 : VOLKSHUISVESTELIJK / WELZIJN / ZORG (HUURDERCOMMISSARIS)

Nadere informatie